Revisionspåtegningen en ansvarsfraskrivning? Den nye arvelov. Forretningsgange for revisors skyld?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisionspåtegningen en ansvarsfraskrivning? Den nye arvelov. Forretningsgange for revisors skyld?"

Transkript

1 ndhold Revisionspåtegningen en ansvarsfraskrivning? 2 Den nye arvelov 3 Forretningsgange for revisors skyld? 4 t-sikkerhedspolitik et irriterende krav eller et nyttigt værktøj i dagligdagen? 6 Nye udfordringer for A-kasserne nye fordele for medlemmerne nye vinkler på revisionen 8 Skattenyt Afgørelser Redaktion John Krarup Nielsen, ansvarshavende Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Regnskabsmæssig behandling af softwareinvesteringer Renter af finansieringsbidrag John Linnemann, Tax Manager Design & Produktion LYN//VERMØ Redaktionen er afsluttet den 23. maj

2 Revisionspåtegningen en ansvarsfraskrivning? Af statsautoriseret revisor Torben Aasberg Gennem en årrække er revisionspåtegningens omfang vokset fra ganske få linier til godt en A4 side, og i takt med denne vækst er kommentarerne fra regnskabsbrugerne blevet mere og mere skeptiske, idet opfattelsen rimeligvis har været, at revisor yderligere har skrevet sig fra sit ansvar for regnskabsaflæggelsen. Vælge og anvende regnskabspraksis Udøve regnskabsmæssige skøn Denne opfattelse skyldes nok primært, at revisor ikke fuldt ud har påtaget sig at give en tilstrækkelig forklaring på udviklingen i påtegningens ordlyd, idet der indholdsmæssigt reelt ikke er ændret i ansvarsfordelingen mellem revisor og regnskabsaflægger, men at der alene er foretaget præciseringer af ansvarsfordelingen gennem årene. Revisors ansvar Det er i revisionsstandarden præciseret, at påtegningen skal omtale, at revisionen omfatter: U dførelse af revisionshandlinger, der medfører et revi- sionsbevis understøttende regnskabets oplysninger A t de valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejl S tillingtagen til, om anvendt regnskabspraksis er hensigtsmæssig, om ledelsens skøn er rimelige samt revisors stillingtagen til den samlede præsentation af regnskabet Den seneste ændring i påtegningen skal anvendes for erklæringer afgivet efter 31. december 2006 og skyldes ikrafttræden af to nye revisionsstandarder RS 700 og RS 701, hvor den første indeholder kravene til en blank påtegning, mens forbehold og supplerende oplysninger er udskilt i den sidste standard. Den nye revisionsstandard RS 700 er udtryk for et behov om E n bedre beskrivelse af henholdsvis ledelsens ansvar for aflæggelse af regnskab og revisors ansvar i forbindelse med revisionen af regnskabet E n ajourført beskrivelse af revisors arbejde for bedre at beskrive revisionsprocessen på baggrund af en risikovurdering E n tydeliggørelse af ledelsens og revisors ansvar for intern kontrol Der er ligeledes ikke nyheder i dette, da det er en konsekvens af selskabslovgivningen, f.eks. aktieselskabslovens 54, hvoraf ledelsens pligter og opgaver fremgår. Revisor skal ved vurderingen af risiko for væsentlig fejl medtage såvel risiko for både fejl og besvigelser under hensyntagen til de interne kontroller, der er relevante for udarbejdelse og aflæggelse af regnskabet. Regnskabsbrugerne skal være opmærksomme på, at revisor ikke udtaler sig om, hvorvidt kundens interne kontroller i almindelighed er effektive. Ovenstående indeholder ligeledes ikke nyheder, men er udtryk for en tydeliggørelse af revisors arbejde. Overskrift Der skal nu anføres, at det er en af kunden uafhængig revisor, der afgiver påtegningen, og det er nok en forventning, regnskabsbrugerne også tidligere har haft. Formålet med ændringen er at sikre mod forveksling mellem en påtegning afgivet af en uafhængig revisor og andre, f.eks. en intern revisor. Andre rapporteringsforpligtelser Da påtegningens konklusionsafsnit nu kun må indeholde revisors konklusion om regnskabet, er der skabt et nyt afsnit til brug for andre rapporteringsforpligtelser. Dette afsnit kan f.eks. indeholde omtale af overtrædelser af bogføringsloven, ledelsens erstatnings- og strafansvar samt supplerende beretninger. Erklæringsbekendtgørelsen er imidlertid endnu ikke tilrettet den nye revisionsstandard, hvorfor overtrædelser af bogføringsloven og ledelsens erstatnings- og strafansvar i en periode vil optræde under overskriften Supplerende oplysning. Ledelsens ansvar for regnskabet Beskrivelsen af ledelsens ansvar for regnskabet er udvidet, og det er nu tydeliggjort, at det er ledelsens ansvar at udarbejde og sikre, at regnskabet giver er retvisende billede, og at dette ansvar omfatter: U dforme, implementere og opretholde af interne kontroller Afslutning Som nævnt i indledningen er der ikke nyskabelser i påtegningen, men da revision er et fagområde med udvikling og stadigt voksende krav og internationalisering, må regnskabsbrugerne nok forvente, at det ikke er den sidste redigering eller ændring af revisors påtegning, der er kommet. De tre ovenstående punkter har medført ændringer flere steder i revisionspåtegningen.

3 Den nye arvelov Af cand. jur. Grethe Søtorp Den nuværende arvelov er fra 1963, og da familiemønsteret har ændret sig siden, har regeringen nu fremsat et lovforslag med henblik på at tilpasse lovgivningen til nutidens familiemønstre. Vi skal gøre opmærksom på, at der endnu kun er tale om et lovforslag, og der kan dermed komme ændringer til nedenstående. Lovforslaget indebærer følgende ændringer: En styrkelse af ægtefællens arveretlige stilling gennem en forhøjelse af ægtefællens legale arvebrøk fra ½3 til ½ af den førstafdøde ægtefælles ejendele. At tvangsarven nedsættes fra ½ til ¼ af den legale arvelod. At arvelader kan begrænse en livsarvings tvangsarv til 1 mio kr., samt at arveladeren kan bestemme, at livsarvingen skal have tvangsarven udbetalt kontant. Denne ændring skal lette ligestillingen mellem dine, mine og vores børn samt lette gennemførelse af generationsskifter i erhvervsvirksomheder. ndførelse af et såkaldt udvidet samlevertestamente, der indebærer at ugifte samlevende i stabile forhold (forstået som par, der har boet sammen i 2 år på fælles bopæl eller samboende par, der har barn sammen) kan op- rette et testamente om, at de skal arve hinanden, som om de var ægtefæller. At ved testamenter oprettet af flere personer i forening den længstlevende testator ikke kan tilsidesætte førstafdødes ønsker om fordeling af dennes egne midler. At tilbagekaldelse af et testamente altid skal ske ved et notartestamente eller et vidnetestamente. Der er ligeledes fremsat andre ændringsforslag i tilknytning til arvelovsforslaget: Der indføres en pligt for forsikringsselskaber og pengeinstitutter m.v. til at underrette den skifteret, der behandler boet efter en forsikringstager, om de begunstigelsesindsættelser, som en forsikringstager eller en pensionsopsparer har foretaget i sine ordninger. Skifteretten skal så underrette ægtefælle eller livsarvingerne om begunstigelsesindsættelsen, således at disse kan tage stilling til, om der skal gøres indsigelse mod, at hele forsikringssummen eller opsparingen udbetales til den begunstigede. Ugifte samlevende i stabile forhold (samme definition som ovenfor) medtages i kredsen af personer, der er omfattet af standardbegunstigelsesklausulen nærmeste pårørende Lovforslaget ventes at træde i kraft 1. januar 2008

4 Forretningsgange for revisors skyld? Af statsautoriseret revisor Torben Aasberg Det er ofte ledelsens holdning, at skriftlige forretningsgange er til for revisor skyld. mange tilfælde fremgår det af revisionsprotokollatet, at ledelsen har oplyst, at forretningsgangene vil blive ajourført i løbet af året. Denne bemærkning kommer tit til at blive stående, indtil ledelsen afsætter de nødvendige ressourcer, primært for at slippe for bemærkningen og ikke af hensyn til værdien i forretningsgange. Endvidere bliver revisor som regel mødt med, at medarbejderne er dygtige, og at de har et akkurat kendskab til deres respektive arbejdsområder, hvorfor det ikke er nødvendigt, at der udarbejdes skriftlige beskrivelser. Det virker umiddelbart tidskrævende og besværligt at udarbejde og vedligeholde forretningsgange, og hvilken glæde kan virksomheden overhovedet få ved at have disse liggende? Fordele ved at udarbejde skriftlige forretningsgange Der er mange fordele, og de væsentligste er efter vores opfattelse nedenstående: forbindelse med udarbejdelse af de skriftlige forretningsgange, får virksomheden oftest identificeret risici for fejl, der kan opstå i de forskellige processer samt hvilke kontrolforanstaltninger, der findes i virksomheden. Når en forretningsgang beskrives, skal det overvejes, hvem der udfører arbejdet samt hvilket arbejde, der udføres. Derudover skal risikoen for fejl vurderes, og hvilken intern kontrol reducerer eller eliminerer den identificerede risiko. F orretningsgange bidrager til at give medarbejderne et godt og struktureret beslutningsgrundlag og en ensartet sagsbehandling i ensartede tilfælde. Ligeledes bidrager forretningsgange til en rationel og koordineret udførelse af arbejdet gennem reduktion af muligheder for misforståelser samt støtter indførelse af nye regler i virksomheden. N år en medarbejder skal formulere, hvordan en proces foregår, opnås en dybere forståelse af sit eget og andres arbejde. Samtidig opnås et overblik over de enkelte arbejdshandlinger, og virksomheden får derved bedre mulighed for at forbedre de forskellige processer. V irksomheden bliver mindre afhængig af nøglemedarbejdere, når der foreligger skriftlige forretningsgangsbeskrivelser. Viden fra den tidligere medarbejder vil være nedfældet i beskrivelsen, og virksomheden formindsker derved værditabet, når en medarbejder fratræder. N år virksomheden har skriftlige og ajourførte forretningsgangsbeskrivelser, kan revisor koncentrere sin indsats på de mest risikofyldte områder af virksomheden,

5 hvorved revisionen bliver mere effektiv. Derudover kan revisor bedre rådgive om effektivisering af virksomhedens interne kontroller. Forretningsgangenes indhold og omfang Forretningsgangsbeskrivelserne skal altid tilpasses den enkelte virksomheds størrelse og andre karakteristika, og virksomheden behøver nødvendigvis ikke at have forretningsgangsbeskrivelser på alle områder. Ledelsen bør lokalisere de væsentligste risikoområder for fejl eller besvigelser og foranledige, at der udarbejdes beskrivelser på disse områder. Beskrivelserne kan i opstartsperioden være mere eller mindre overordnede eller summariske, hvorefter disse kan viderebearbejdes, til de når et tilfredsstillende niveau. forbindelse med udarbejdelsen af beskrivelserne er det nødvendigt, at medarbejderne involveres, da beskrivelserne ellers vil blive hyldevarmere og ikke et aktivt og brugt redskab i forbindelse med løsning af aperiodiske problemstillinger eller ved ansættelse og oplæring af nye medarbejdere. Vi vil anbefale, at der som minimum er forretningsgangsbeskrivelser på nedenstående områder: L ikvider, såvel kassefunktion, øvrige betalinger og anvendelse af netbanksystemer T egnings- og fuldmagtsforhold og tilknyttede attestationsregler U dbetaling af lønninger og gager m.v. Varesalg - lagerregistrering - varekøb krav til en beskrivelse af disse i form af en forretningsgang. Nu er det de færreste virksomheder, der er børsnoterede. forarbejderne til loven foreslås det, at øvrige aktieselskaber ligeledes anvender 56, stk. 5 ved udarbejdelsen af forretningsordenen. Endvidere er der i 54 en bestemmelse om, at bestyrelsen skal påse, at formueforvaltningen, hvilket i realiteten vil sige hele virksomhedens administration, kontrolleres tilfredsstillende. Dette stiller krav til interne kontroller, og for at disse kan kontrolleres, stiller det krav om en beskrivelse i en forretningsgang. andre virksomhedstyper, f.eks. fonde og foreninger, er der ikke direkte krav om en god administrativ praksis, men da bestyrelsesansvaret er det samme i en forening som i et aktieselskab, er der reelt ingen forskel. Det er da givet, at kravene i den lokale grundejerforening ikke er store, mens der er store krav til den administrative praksis i f.eks. et fagforbund. Afslutning Som det fremgår af denne artikel, er skriftlige forretningsgange ikke kun til for revisors skyld, og mange virksomheder vil have stor glæde af forretningsgangsbeskrivelser ud over, at det er nødvendigt for at kunne have en god administrativ praksis. Vi vil derfor anbefale, at virksomhederne får udarbejdet/påbegyndt disse beskrivelser, hvis ikke arbejdet allerede er i gang. Vi assisterer gerne og har bred erfaring med at hjælpe virksomheder i gang med denne proces. Lovgrundlag Mange virksomheder er underlagt krav fra forskellige ministerier i forbindelse med modtagelse af tilskud eller refusioner i forskellig form, f.eks. uddannelsesinstitutioner eller a-kasser og her er der som oftest krav om ajourførte forretningsgange i de underliggende økonomibekendtgørelser. Dette er i udpræget grad også gældende for virksomheder, der arbejder under lov om finansielle virksomheder og Finanstilsynet. Finanstilsynet har udarbejdet en udmærket vejledning til 71 med de krav, der efter Finanstilsynets opfattelse er nødvendige for, at virksomheden kan siges at have en god administrativ og regnskabsmæssig praksis. For et aktieselskab findes regelsættet for børsnoterede selskaber i 56, hvor der i stk. 5 er en opremsning af krav til bestyrelsen, herunder at bestyrelsen skal tage stilling til virksomhedens interne kontrol, hvilket alt andet lige stiller

6 t-sikkerhedspolitik et irriterende krav eller et nyttigt værktøj i dagligdagen? Af cand.merc.aud. Tem Vester Christiansen For flere og flere virksomheder kræves det, at de udarbejder og ajourfører en it-sikkerhedspolitik. Nogle opfatter det som et irriterende krav og en masse skriverier til ingen verdens nytte, men heldigvis ser flere og flere fordelene i at have nedskrevet virksomhedens it-sikkerhedspolitik. Ud over en øget brug af it til videndeling anvendes it også i større og større omfang til kommunikation via og telefon. Dermed forøges risikoen og sårbarheden, da et eventuelt nedbrud kan lukke virksomheden af for omverdenen, ligesom sårbarheden over for angreb udefra er til stede. Hvad er en it-sikkerhedspolitik? En it-sikkerhedspolitik er et bestyrelsesansvar og har til hensigt at fastlægge det overordnede sikkerhedsniveau og give retningslinjer for virksomhedens arbejde med itsikkerhed, herunder udformning af kontroller, procedurer og sikringsforanstaltninger. De forøgede risici, der er forbundet med anvendelsen af it gør, at virksomhederne i dag må overveje, hvordan de vil sikre anvendelsen af it en proces, som involverer alle i virksomheden. t-sikkerhedspolitikken omfatter en række overvejelser om mål og strategier samt definitioner af, hvad virksomheden ser som en god it-skik i virksomheden. En virksomheds it-sikkerhedspolitik skal løbende ajourføres i takt med ændringer i virksomhedens forretnings- og it-mæssige risikoprofil samt ved ændringer i relevant lovgivning. Hvorfor have en it-sikkerhedspolitik? De fleste virksomheder er afhængige af deres viden og bliver dermed også afhængige af at sikre, at denne viden forbliver i virksomheden og ikke stjæles, kopieres eller på anden måde forsvinder. Størstedelen af virksomhedernes viden er i dag gemt i forskellige it-systemer, hvilket giver større fleksibilitet i forbindelse med videndeling. Videndelingen, der er opstået som følge af den øgede anvendelse af it, giver virksomhederne mulighed for at dele viden mellem flere afdelinger, lokationer og lande. Ligeledes giver dagens brug af it også medarbejderne mulighed for at arbejde fra andre lokationer med adgang til internettet. Hvordan gribes processen an? t-sikkerhedsniveauet er forskelligt fra virksomhed til virksomhed, og det er den enkelte virksomhed, der skal definere sikkerhedsbehovet. nden virksomheden går i gang med udarbejdelsen af en it-sikkerhedspolitik, er det derfor vigtigt at undersøge virksomhedens behov. For at finde virksomhedens behov er det nødvendigt at foretage en risikovurdering, der tager udgangspunkt i virksomhedens forretningsstrategi og -målsætning. t-sikkerhedspolitikken tager sit udspring i en vurdering af risici forbundet med virksomhedens it-aktiver. Efter udarbejdelse af sårbarheds- og risikoanalyser skal virksomheden vurdere behovet for sikringsforanstaltninger, så der ikke skydes over eller under målet, men at virksomheden finder den politik og de regler og procedurer, som passer til virksomhedens forhold. Som inspiration til opbygning af en it-sikkerhedspolitik findes der god hjælp i Dansk Standards DS 484:2005, der beskriver hele processen og giver god vejledning i opbygning af en it-sikkerhedspolitik.

7 Når arbejdet med udarbejdelse eller ajourføring af it-sikkerhedspolitikken påbegyndes, er det vigtigt, at alle i virksomheden er med, hvilket også kræver ledelsens involvering og opbakning til projektet, og at it-sikkerhedspolitikken er tilgængelig og kendt af alle i organisationen. DS 484:2005 nævner 10 kritiske succesfaktorer, der er afgørende for implementeringen af en betryggende it-sikkerhed i virksomheden: E n sikkerhedspolitik, -målsætning og -strategi, som afspejler virksomhedens forretningsmæssige målsætning. E n organisatorisk tilgang til sikkerhedsimplementering, -vedligeholdelse, -overvågning og -ajourføring, som er i overensstemmelse med virksomhedens kultur. Ledelsens synlige støtte og engagement. E n god forståelse for sikkerhedsbehov, risikovurdering og risikostyring. E n effektiv markedsføring af sikkerhed over for ledelse og medarbejdere. G od vejledning om sikkerhedspolitik og -retningslinjer til ledelse og medarbejdere. T ilstrækkelige midler til at gennemføre nødvendige styringsaktiviteter. T ilstrækkelige midler til at gennemføre den nødvendige træning og uddannelse. Etablering af et effektivt hændelsesstyringssystem. E t ledelsesrapporteringssystem, som løbende kan vurdere sikringsforanstaltningernes effektivitet og sikre opfølgning på forslag til forbedringer. Ud over virksomhedens egne interesser i at sikre virksomhedens it-aktiver, skal virksomheden også tage højde for eventuel lovgivning, som virksomheden er underlagt af, eksempelvis persondataloven. Ofte sete problemer Det er forskelligt, hvordan virksomhederne griber processen an. Mange starter i den omvendte rækkefølge af, hvordan processen burde være grebet an og er begyndt med retningslinjer nede på brugerniveau, hvorfor der endnu ikke officielt er taget stilling til virksomhedens overordnede sikkerhedsniveau. Planlægningen bør starte på ledelsesniveau og først derefter forankres i en eventuel it-afdeling. Hvor omfattende en it-sikkerhedspolitik skal være, og hvordan den skal opbygges, afhænger meget af, hvilken virksomhed it-sikkerhedspolitikken skal udarbejdes for. Hvorfor bruge tid på udarbejdelse af en it-sikkerhedspolitik? Hvis virksomheden ikke er underlagt krav om en skriftlig it-sikkerhedspolitik og ikke har udarbejdet en it-sikkerhedspolitik for virksomheden, bør dette overvejes. Formålet med en skriftlig it-sikkerhedspolitik er dels at få fastlagt de overordnede krav til it-sikkerheden i virksomheden, og dels at ansvaret for it-sikkerheden er klart defineret og placeret i virksomheden. t-sikkerhedspolitikken er med til at sikre, at der opretholdes funktionsadskillelse mellem systemudvikling og -vedligeholdelse, it-drift og virksomhedens forretningsførelse samt, at idriftssætning af nye systemer, ændringer og fejlrettelser til eksisterende systemer sker under betryggende og kontrollerede former. Hvad skal it-sikkerhedspolitikken indeholde? Af DS 484 fremgår det, at it-sikkerhedspolitikken som minimum skal indeholde: e n definition af virksomhedens ssikkerhed, dennes formål, omfang og betydning samt ledelsens krav til virksomhedens sikkerhedsniveau e n understregning af ledelsens støtte og engagement l edelsens overordnede sikkerhedskrav, herunder kravene til risikovurdering og risikostyring en kort beskrivelse af de generelle krav til: 1) overholdelse af udefrakommende forpligtelser og krav, herunder relevant lovgivning 2) uddannelse, træning og bevidstgørelse 3) b eredskabsplaner, herunder den maksimalt acceptable utilgængelighed for kritiske forretningssystemer konsekvenser ved overtrædelse af politikken e n beskrivelse af ansvarsplaceringen, herunder også rapportering af sikkerhedstruende hændelser og svagheder r eferencer til øvrig sikkerhedsdokumentation, eksempelvis standarder og mere specifikke sikkerhedsregler og retningslinjer. Alle i virksomheden skal være med Formidlingen af virksomhedens it-sikkerhedspolitik er en væsentlig del af sikkerhedsarbejdet. Det er derfor vigtigt, at sikkerhedshåndbøger, vejledninger og retningslinjer er tilpasset brugerne. Ofte ses it-sikkerhedspolitikken opdelt i en overordnet sikkerhedshåndbog, der fastlægger de overordnede linjer og ansvarsfordelinger og i en mere operationel sikkerhedsvejledning (forretningsgangsbeskrivelser), som dækker de procedurer, der i det daglige skal sikre, at politikken efterleves. Outsourcing Mange virksomheder har outsourcet hele eller væsentlige dele af it-driften, men virksomheden er alligevel forpligtet til at sikre, at leverandøren overholder den i virksomheden vedtagne it-sikkerhedspolitik. Herunder skal virksomheden sikre sig, at der føres en tilstrækkelig kontrol med dette, eventuelt i form af en erklæring fra leverandørens revisor. Skal din virksomhed i gang med udarbejdelse af en it-sikkerhedspolitik, findes der i DS 484 anneks A et eksempel på en it-sikkerhedspolitik, som er et godt udgangspunkt, da dermed har strukturen på plads. Skulle der være brug for yderligere sparring, står vi gerne til disposition.

8 Nye udfordringer for A-kasserne nye fordele for medlemmerne nye vinkler på revisionen Af cand.jur. Torsten Kisbye Møller ndledning Vi har tidligere i 2006 orienteret om baggrund, hovedlinier og indsatsområder i det såkaldte velfærdsforlig (juni 2006), som på daværende tidspunkt endnu ikke var udmøntet i konkret lovgivning. Et af indsatsområderne var som bekendt en forstærket indsats for at nedbringe ledigheden, hvori indgår en ikke ubetydelig styrkelse af A-kassernes centrale aktørrolle i beskæftigelsespolitikken med en række nye opgaver for kasserne. For det første er A-kasserne hermed tildelt en betydelig større formel rolle end tidligere som en integreret del af beskæftigelsesindsatsen. Megen fokus har løbende været rettet på kontrolelementet - men der er faktisk tale om, at man fra bredt politisk hold anerkender A-kassernes betydning i denne indsats ud fra deres kendskab til medlemmerne, de faglige områder og hele dynamikken på et arbejdsmarked, præget af højkonjunktur og mange steder kort jobskifte- og nyuddannet-ledighed. Meget er sagt og skrevet om disse nye opgaver og udfordringer for både de ledige, A-kasserne (og Jobcentrene) men efter at forliget nu er udmøntet i lovgivning, skinner hovedlinierne stadig igennem. For det andet er der tale om en anerkendelse, cementering og formalisering af en formidlings- /beskæftigelsespolitisk indsats, som altid har fundet sted. Jeg vover den påstand, at det mere er reglen end undtagelsen, at Akasserne, ikke mindst lokalt og i samspil med de faglige folk og deres kendskab til lokale udbud og behov, alle dage har gennemført en udstrakt arbejdsformidling. Denne skal nu i højere grad registreres og dokumenteres men bliver på den anden side dermed mere synliggjort og forhåbentlig anerkendt. E n styrkelse af A-kassernes rolle, kombineret med en slet skjult politisk forventning om, at de nye opgaver kan løses med målbare resultater inden for en afgrænset tidsramme. T rods elementer af kontrol og sanktion med en række fordele for højkonjunkturens tilbageværende ledige, herunder muligheden for en styrkelse af den motivation, som kræves for at høste fordelene. N ødvendigheden af at Jobcentrene bringes til at fungere optimalt. Man kan naturligvis ud fra personlige holdninger, rimeligheds- og hensigtsmæssighedsbetragtninger og de indbyggede kontrolfunktioner problematisere betegnelsen fordele for medlemmerne i overskriften men den er valgt ud fra en forudsætning og erfaring om, at den helt overvejende majoritet af ledige rent faktisk er til rådighed, er motiverede for at få (nyt) arbejde og gerne vil bruge systemet positivt. Nye centrale opgaver til A-kasserne, bl.a. A -kasserne overtager den første kontakt med alle forsikrede ledige, samt afholdelsen af CV-samtalerne ( ). A -kasserne som systematiske jobformidlere gennem modtagelse af jobordrer og kontakt til ledige ( ) A -kasserne skal systematisk vurdere de lediges rådighed hver 3. måned ( ) Det er vigtigt at holde sig to ting for øje i denne sammenhæng. Beskæftigelsespolitiske tiltag, bl.a. Ø get fokus på ledige job, ugentlig bekræftelse af registrering som arbejdssøgende ( ). S kærpede konsekvenser for lediges udeblivelse fra møder og samtaler ( ). H urtig og systematisk opfølgning af forgæves formidlinger ( ). A ktivering af ledige efter 3 måneders forgæves systematisk formidling ( ). Overordnet set kan man anlægge to principielt forskellige synsvinkler på disse tiltag: Man kan se det som et øget pres på de ledige fulgt op af skærpede sanktioner for dem, der af én eller anden (mindre god) grund ikke spiller med. Denne tilgang har fyldt en del i pressen det seneste år ud fra en ikke specielt dokumenteret forestilling om, at de tilbageværende ledige nok ikke vil arbejde. Jeg bruger med vilje ordet vil for hvis problemet er, at man ikke kan, så er udgangspunktet, at andre systemer skal træde ind (disses virkemåde i øvrigt ufortalt). Hvilket fører os over i den anden synsvinkel. Hele diskussionen om de ledige er til rådighed, og der-

9 med målepunkterne i den beskæftigelsespolitiske indsats i denne tid, får ofte en mærkelig drejning, hvor nogle mener, at nogle andre holder hånden over nogle. vejledningsperspektiv kan man vel dårligt se som andet end fordele og redskaber til fastholdelse af og en vej videre frem for de ledige på et fleksibelt arbejdsmarked. Der er grund til at minde om, at arbejdsløshedsforsikrings-/dagpengesystemet rent historisk aldrig har været til for evt. medlemmer, som ikke ville eller ikke kunne arbejde. Oprindeligt var det et solidarisk fagforeningsbaseret system, hvor man belastede sine kolleger, hvis man unddrog sig sine pligter med konsekvenser til følge. Og det er det vel dybest set stadig, selvom kollegakredsen gennem refusionssystemet som hovedregel er udbredt til skatteborgerne som helhed. Revisionens rolle Som statsautoriserede revisorer for en række A-kasser er vores rolle fastlagt i bekendtgørelse nr. 398 af om revision og dennes bilag, som ikke umiddelbart berøres af ændringerne. På den anden side skal der ikke herske tvivl om, at vi ud over de lovfæstede kontrolfunktioner gerne vil se os som aktive medspillere og sparringspartnere til kasserne i deres nye opgaver. Vi ser heller ingen problemer i dette al den stund, at revision jo netop drejer sig om - ud fra kontrol af nutiden og den nære fortid - at sandsynliggøre, at kasserne også fremover fungerer optimalt. Krav og forventninger til A-kasser og medlemmer øges i denne tid og der er grund til at tro, at kravene til bredden i revisors rolle øges tilsvarende. Set i denne vinkel er det måske lettere at se fordelene for medlemmerne i de nye tiltag. Måden og intensiteten i tiltag kan man diskutere - men at der ud fra denne tankegang formidles, følges op og checkes i et fremadrettet

10 Skattenyt Af tax manager John Linnemann Lovforslag Registreringsafgift Skatteministeren har nu fremsat lovforslag om ændring af registreringsafgiftsloven. Ændringsforslagets hovedpunkter Forslagets mest markante hovedpunkter er følgende: 1. Grænsen mellem "små" og "store" varevogne ændres fra 2 tons til 2,5 tons tilladt totalvægt. 2. Afgiften på "små" varevogne (dvs. varevogne med tilladt totalvægt indtil 2,5 tons) ændres fra 95% til 50%. 3. Afgiften på varevogne, som kan karakteriseres som "Multi Purpose Vehicles" (MUV'er) og "Sports Utility Vehicles" (SUV'er) med tilladt totalvægt over 2,5 tons, forhøjes fra 30% til 50%. Betegnelserne anvendes på køretøjer, som ved produktionen er lukkede og forsynet med sideruder bag førersædet. 4. Afgiftsloftet for varevogne med tilladt totalvægt over 3 tons på kr bortfalder. 5. Afgiften på autocampere skal udregnes på samme måde som afgiften på almindelige personbiler, dog med fradrag af udgiften til campingindretning. 6. Den grønne ejerafgift (vægtafgiften) for privat anvendelse af varevogne med tilladt totalvægt under 2 tons foreslås hævet fra kr. 900 årligt til kr årligt, og den tilsvarende afgift for privat anvendelse af varevogne med tilladt totalvægt over 3 tons foreslås hævet fra kr til kr årligt. (Denne ændring vil dog kun omfatte køretøjer indregistreret inden den 25. april 2007). 7. Et tillæg til registreringsafgiften for særligt brændstofkrævende varevogne indføres. Tillægget er afhængigt af brændstofforbruget. 8. Et fradrag i registreringsafgiften for særligt brændstofbesparende varevogne indføres. Fradraget er afhængigt af brændstofforbruget. Ud over disse punkter indeholder lovforslaget en række yderligere ændringer vedrørende afgiften på brændstoføkonomiske personbiler. Der er allerede kommet tilpasningsforslag til det oprindelige lovforslag bl.a. fradrag for partikelfiltre og ændring i definitionen af en kassebil (siderude i højre side). krafttræden Det foreslås, at punkterne 1-6 får virkning fra og med fremsættelsesdagen, dvs. den 25. april (Varebiler, hvor der er indgået skriftlig aftale med slutbrugeren om salg inden denne dato, kan stadig nøjes med at blive pålagt 30% afgift, hvis dokumentation om købet er afleveret til SKAT inden den 15., og aftalen om salg af varevognen træder i kraft senest den 31. december 2007.) Det foreslås, at punkterne 7-8 får virkning fra og med den 1. januar Oprettelse af pensionsordninger i udlandet EF-domstolen underkendte i januar måned den danske 10 model, hvorefter der alene var fradragsret eller bortseelsesret for indbetalinger på danske pensionsordninger. Nu er Skatteministeren kommet med et udkast til et ændret regelsæt. De gældende regler for danske pensionsordninger foreslås udvidet til også at gælde pensionsordninger oprettet inden for EU/EØS. Det betyder, at reglerne om fradragsret eller bortseelsesret også gælder for sådanne ordninger, der er oprettet inden for EU/EØS. Den udenlandske pensionsordning skal opfylde de almindelige betingelser i pensionsbeskatningslovens kapitel. Det betyder eksempelvis, at en pensionsordning med løbende udbetalinger skal have en udbetalingsperiode på minimum 10 år, ligesom reglerne om tidligste udbetalingspunkt m.v. (nu normalt efterlønsalderen) skal være, som for danske pensionsordninger. Den udenlandske pensionsordning skal (ligesom danske ordninger) være tarifmæssigt opbygget, hvilket vil sige, at der er en entydig sammenhæng mellem den enkeltes pensionstilsagn og det løbende pensionsbidrag.

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder 2 Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 4 Rekonstruktion 6 8 11 12 14 XBRL ndberetning af digitale årsrapporter 15 Personalegode

Læs mere

Vejleder: Claus Holm. Revision af små virksomheder i Danmark

Vejleder: Claus Holm. Revision af små virksomheder i Danmark Institut for regnskab Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud. Forfattere: Ryan Klausen David S. Møller Vejleder: Claus Holm Revision af små virksomheder i Danmark Handelshøjskolen i Århus Juli 2005 1. Forord...3

Læs mere

information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan

information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan Skattereformen og andre vedtagne love SkatteNyt herunder

Læs mere

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Revisors påtegning - en analyse af going concern Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Vejleder: Hans Vistisen Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Intern revision. - i danske pengeinstitutter. VtÅ ÄÄt açüáàxw mxâà{xç 9 häät ^ÉÑÑ _tüáxç

Intern revision. - i danske pengeinstitutter. VtÅ ÄÄt açüáàxw mxâà{xç 9 häät ^ÉÑÑ _tüáxç Intern revision - i danske pengeinstitutter VtÅ ÄÄt açüáàxw mxâà{xç 9 häät ^ÉÑÑ _tüáxç Aalborg Universitet 2007 1 Intern revision i danske pengeinstitutter Kandidatafhandling Revisorkandidatuddannelsen

Læs mere

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser 1 Udarbejdet af: Heidi Vinther & Jannie Mølgård Jensen Speciale, maj 2005 Cand.merc.aud-studiet, Aalborg Universitet Vejleder: Lars

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering

Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering Working Paper 1999/2 Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering af Jens Møller, Peter Tærø Nielsen & Ole Bjørn CESFO Center for Småvirksomhedsforskning Indholdsfortegnelse Forord 3 Revisors rådgivning

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011 Danske Revisorer Nr. 2 37. Årgang Juni 2011 URSER FDR Kurser 2011 Effektiv Revision Onsdag den 6. September 2011 Fredericia Messecenter, Fredericia Torsdag den 8. September 2011 Hotel Frederik d.ii, Slagelse

Læs mere

Eksklusiv Moms. Marts Ajour med 2008moms, told og afgifter. Momspakken. dyrere. til koncerter. over grænsen. i kantinen.

Eksklusiv Moms. Marts Ajour med 2008moms, told og afgifter. Momspakken. dyrere. til koncerter. over grænsen. i kantinen. Marts Ajour med 2008moms, told og afgifter Eksklusiv Moms Nr. 1 Marts 2008 Tema: Momspakken Energi bliver dyrere Vi slipper ikke for moms til koncerter SKAT går over grænsen Momsen gør maden dyrere i kantinen

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012

Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012 Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012 KURSER 2013 På 3 regionale kurser i januar 2013 sættes der fokus på nye love, regler, praksis samt ændringer på skatteområdet Aktuelt om Skat 2012/13 Mandag

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nøgletal kunders bruttoomsætning (mio.kr.)

Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nøgletal kunders bruttoomsætning (mio.kr.) ÅrsrapporT 2008 Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nettoomsætning 53.022 57.529 69.941 81.400 94.736 Resultat af primær drift 9.389 6.763 4.063 2.663 8.570 Finansielle poster

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse C Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

Generationsskifte Generationsskifte

Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte af virksomhed af virksomhed og aktier og aktier Generationsskifte 1 2 Generationsskifte Indholdsfortegnelse Forord... 5 Indledning... 6 Økonomiske overvejelser... 10

Læs mere

CORPORATe. Iværksætterselskaber. Kreditorer får bedre vilkår ved forsinket betaling. - anpartsselskabets nye lillebror

CORPORATe. Iværksætterselskaber. Kreditorer får bedre vilkår ved forsinket betaling. - anpartsselskabets nye lillebror JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 01/2013 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Iværksætterselskaber - anpartsselskabets

Læs mere

AjourSpots. Revision, rådgivning og skat. Marts 2008. Læs bl.a. om: Derfor har vækstvirksomheder succes

AjourSpots. Revision, rådgivning og skat. Marts 2008. Læs bl.a. om: Derfor har vækstvirksomheder succes Revision, rådgivning og skat AjourSpots Marts 2008 Læs bl.a. om: Derfor har vækstvirksomheder succes Beskatning af tab og fortjeneste på aktier og investeringsbeviser Tænk klima ind i forretningen Baby

Læs mere

Danske Revisorer 1 38. årgang Marts 2012

Danske Revisorer 1 38. årgang Marts 2012 Danske Revisorer 1 38. årgang Marts 2012 så hurtigt så fleksibelt så brugervenligt Prøv vores helt nye kassekladde Der ER en grund til, vi er landets bedste og hurtigst voksende online regnskabsprogram.

Læs mere

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Copenhagen Business School CMA eksamensprojekt revision 2006 Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Gruppe 32: Mai-Brit Bergholt ******

Læs mere

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Going concern Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring Udarbejdet af: Dennis Høyer Vejleder: Hans B. Vistisen

Læs mere

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer Indhold 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder 4 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer 11 Forslag om begrænsning af fradrag for leasingydelse i virksomhedsordningen med

Læs mere

3 / 2007. Fondsret Fondsskatteret Kendelser Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

3 / 2007. Fondsret Fondsskatteret Kendelser Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 3 / 2007 Fondsret Fondsskatteret Kendelser Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Fo n d s r e t Fo n d s s k a t t e r e t D o m m e A f g ø r e l s e r Forord

Læs mere