Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs landsmøde november 2012 på Hotel Nyborg Strand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs landsmøde 2012 9. 11. november 2012 på Hotel Nyborg Strand"

Transkript

1 Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs landsmøde november 2012 på Hotel Nyborg Strand Om referatet Referatet er et beslutningsreferat. Referatet afspejler ikke nødvendigvis den rækkefølge, punkterne blev behandlet af landsmødet, men følger derimod dagsordenens kronologi. Alle forslag og ændringsforslag er listet i den rækkefølge, de blev sat til afstemning. Denne rækkefølge afspejler ikke nødvendigvis den rækkefølge, forslag og ændringsforslag blev forelagt landsmødet under debatten. Bilag Hvor intet andet er nævnt henvises til landsmødets dagsordenshæfte for forslagstekst og motivation. Ved pkt. 3 og 5 henvises til beretningshæftet, udsendt september Alle landsmødebilag kan hentes på landsmødets hjemmeside FDF.dk/LM2012. Afstemninger Forslag og ændringsforslag kan efter landsmødets behandling og afstemning have følgende status: Forslaget er vedtaget ved afstemning. Forslaget er faldet ved afstemning. Trukket Forslaget er trukket inden afstemningen. Bortfaldet Forslaget er faldet på baggrund af vedtagelse af foregående forslag. Særligt om pkt. 9: Forslag om nye vedtægter for FDF Der indløb ændringsforslag i løbet af fredag aften forud for drøftelser og behandling, som foregik lørdag. Søndag formiddag gennemførtes afstemningen under flg. procedure: Paragraffer, som ikke var ændret ift. gældende grundlov og vedtægt, og som der ikke var stillet ændringsforslag blev ikke behandlet Hver paragraf, som var ændret i hovedbestyrelsens forslag, eller der var indgivet ændringsforslag til, blev behandlet stykvis. Ved ændringsforslag blev der først stemt om de til paragraffen indgivne ændringsforslag. Dette krævede almindelig stemmeflerhed. Herefter blev paragraffens endelige ordlyd sat til afstemning. I den endelige afstemning krævedes der 2/3 flertal. Slutteligt blev der stemt om det samlede sæt vedtægter for FDF. Der var under lørdagens debat en del ændringsforslag som blev stillet, men som inden afstemningen blev trukket igen. Ingen ønskede at opretholde forslagene, og disse forslag er ikke medtaget i referatet men kan læses i et sekundært bilag. Til stede I landsmødet deltog i alt 503 personer, heraf 310 stemmeberettigede fra kredse, landsdele, ungdomsrepræsentanter samt hovedbestyrelse. Derudover deltog med taleret hovedbestyrelseskandidater, landforbundets ansatte, FDFs interne revisor samt én repræsentant fra hver af FDFs skoler. Endvidere deltog formænd for FDFs faste udvalg med taleret under punker, som påvirker eller påvirkes af udvalgets arbejde. Observatører fra kredse samt gæster deltog uden tale- og stemmeret

2 0. Velkomst ved FDFs formand FDFs formand Preben Siggaard bød velkommen til FDFs landsmøde FDF havde sendt et telegram til FDFs protektor HM Dronning Margrethe den II med en hilsen. Hoffet svarede og viderebragte ønsket om et godt landsmøde. 1. Godkendelse af dirigenter Forslag stillet af hovedbestyrelsen Finn Andsbjerg Larsen og Helga Kolby Kristiansen blev foreslået som dirigenter. Valgt ved applaus 2. Godkendelse af dagsorden Dirigenterne fastslog, at landsmødet var lovligt indvarslet, samt at indbydelse og dagsorden var udsendt rettidigt. Dirigenterne foreslog, at repræsentanter for 55 Nords bestyrelse og FDFs repræsentant i DUFs styrelse fik tildelt taleret. Dirigenterne gjorde opmærksom på, at landsmødet blev streamet live på landsmødets hjemmeside. Afstemninger foregår under normale ved håndsoprækning: Afgørelser ved afstemning træffes ved almindelig stemmeflerhed. Grundlovsændringer og udtalelser vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Ændring af forbundsvedtægter vedtages med almindelig stemmeflerhed. Valg til hovedbestyrelsen foregår skriftligt. Dirigenterne fremlagde procedure for behandling og afstemning af pkt. 9: Forslag om nye vedtægter for FDF. Dirigenterne foreslog stemmetællere og øvrig formalia blev gennemgået Godkendelse af gennemgåede forslag Dagsorden, stemmetællere, afstemningsprocedurer og tildeling af taleret Godkendt 3. Beretning 3.1 Hovedbestyrelsens beretning Bilag: Beretningshæftet, september 2012 Modtaget 3.2 Orientering fra skolerne Modtaget 4. Økonomi 4.1 Landsforbundets regnskaber 2010 og Regnskabet for 2010 Godkendt Regnskabet for 2011 Godkendt - 2 -

3 4.2 Orientering om regnskaberne 2010 og 2011 for 55 Nord Modtaget 4.3 Orientering om regnskaberne 2010 og 2011 for Holger og Carla Tornøes Fond Modtaget 5. Handlingsplanen Bilag: Beretningshæftet, september 2012 Oprindeligt forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse Forslag og ændringsforslag i den rækkefølge de blev sat til afstemning 5.a Ændringsforslag med tilføjelse til 2013 Kredsens i centrum stillet af FDF Lemvig Der nedsættes under HB et familieudvalg, der inden sommeren 2013, kommer med oplæg og inspiration til opstart af familiearbejde under kreds-fdf. 5.1b Ændringsforslag til dagsordnens pkt. 5.1 stillet af FDFs hovedbestyrelse I et ønske om at styrke grunduddannelsen og kredslederuddannelsen i FDF samt fremme instruktørers og kursuslederes mulighed for at være nytænkende, aktuelle og kreative, afsættes der kr. fra medlemspuljen til dette arbejde. 5 Handlingsplan med ovenstående ændringer stillet af FDFs hovedbestyrelse Se beretningshæftet, september Forslag og ændringsforslag som ikke kom til afstemning 5.1a Ændringsforslag med tilføjelse til 2014 Uddannelse for alle: Investering i uddannelse af lederen i FDF med ekstern hjælp stillet af FDF K 25 Brønshøj Der laves aftale med et eksternt konsulentfirma om at give sparring og være rådgiver i forbindelse med udvikling af FDFs fremtidige uddannelsesstrategi. Der hentes også ekstern hjælp til at udarbejde kursusmateriale til grunduddannelsen, kredslederuddannelsen samt til en uddannelse for kursusledere og instruktører, idet alle kursusledere og instruktører skal gennem en uddannelse og intern certificering. Herved sikres, at al uddannelse i FDF udbydes med en ensartet, høj kvalitet. 5.b Ændringsforslag med tilføjelse til 2013 Kredsen i centrum stillet af FDF Måløv Disse nævnte kampagneværktøjer, inspirationsmaterialer og koncepter udarbejdes med udgangspunkt i en fælles beskrivelse af FDFs identitet. Denne identitet udarbejdes af HB i dialog med kredsene og med udgangspunkt i kredsenes opfattede virkelighed. Målet er at få defineret en kanon som mindst 70 % af FDFs ledere kan identificere sig med. Bortfaldet Trukket 6. Forslag om salg af FDF Lejrcenter Vork Forslag og ændringsforslag i den rækkefølge de blev sat til afstemning 6.a Ændringsforslag stillet af FDF Fredericia Søndermarken, FDF Landsdel 6, FDF Odense 10, FDF Vejle 1 Landsmødet giver hovedbestyrelsen bemyndigelse til at afhænde FDF Lejrcenter Vork. Inden for 1 år skal der være tilkendegivelse om realistisk overtagelse af - 3 -

4 centret internt i FDF. Tilkendegivelsen skal indeholde tidsplan med overtagelse inden slutningen af det andet år. Er dette ikke sket kan centret afhændes på normale markedsvilkår. Forslag og ændringsforslag som ikke kom til afstemning 6 Det oprindelige forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse Landsmødet giver Hovedbestyrelsen bemyndigelse til at afhænde FDF Lejrcenter Vork. I første omgang søges dette at ske internt i FDF. Er det ikke muligt, skal centret afhændes på normale markedsvilkår. 6.b Ændringsforslag stillet af FDF Landsdel 6, FDF Fredericia Søndermarken, FDF Middelfart, FDF Vejlby-Strib, FDF Vejle 1, FDF Vejle 5, FDF Odense 10, FDF Odense 5, FDF Mørkhøj, FDF Helleruplund Musikkreds, FDF Klovborg, FDF Nørre Snede, FDF Hampen-Gludsted, FDF K 12 Amagerbro, FDF Tårnby, FDF Hvidovre, FDF K19 Vanløse, FDF Haderslev, FDF Odense Ansgar, FDF Benløse, FDF Hvalsø Landsmødet pålægger HB at arbejde hen imod et salg af Vork internt i FDF. Såfremt dette ikke lykkes, skal der på det næste landsmøde tages stilling til det videre forløb. Bortfaldet Trukket 7. Forslag om anden ressourcemodel i forhold til landsdele som forsøg i Forslag og ændringsforslag i den rækkefølge de blev sat til afstemning 7.a Ændringsforslag stillet af FDF K 25 Brønshøj Hovedbestyrelsen afprøver flere forskellige modeller for brug af lønnede ressourcer i landsdele og kredse. Forsøgsordningen evalueres på landsmødet i 2014, hvor hovedbestyrelsen fremlægger en langsigtet strategi for brug af ressourcer i forbund, landsdele og kredse. Forslag og ændringsforslag som ikke kom til afstemning 7 Det oprindelige forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse Hovedbestyrelse og landsdelene afprøver i fællesskab forskellige modeller for brug af lønnede ressourcer i landsdele og kredse. Forsøgsordningen evalueres pa! landsmødet i 2014, hvor Hovedbestyrelsen fremlægger en langsigtet strategi for brug af ressourcer i forbund, landsdele og kredse. De nuværende formuleringer i vedtægterne vedrørende ansattes tilknytning til landsdele fastholdes, men der kan dispenseres fra disse efter aftale mellem forbund og landsdele. Bortfaldet 8. Forslag om at forpligte forbundssekretæren til årlige møder med de enkelte kredse Forslag og ændringsforslag i den rækkefølge de blev sat til afstemning 8.a Ændringsforslag stillet af FDF Aalborg 12 Forbundssekretærerne forpligtes til minimum en gang hvert andet år at afholde et møde med kredslederen i hver enkelt kreds. Mødet kan afholdes ved at mødes fysisk eller alternativt som et telefonmøde. På mødet drøftes status på kredsen, udvikling af medlemstal, lederuddannelse og udvikling af kredsen

5 8.b Ændringsforslag stillet af FDF Aarhus 1 Forslag til at forpligte sekretæren til at tage kontakt til den enkelte kreds mindst en gang årligt for at afklare, om et møde er nødvendigt. 8 Det oprindelige forslag stillet af FDF Gevninge Forbundssekretærerne forpligtes til minimum en gang om året at afholde et møde med kredslederen i hver enkelt kreds. Mødet kan afholdes ved at mødes fysisk, eller alternativt som et telefonmøde. På mødet drøftes status på kredsen, udvikling af medlemstal, lederuddannelse og udvikling af kredsen. 9. Forslag om nye vedtægter for FDF Dirigenterne konstaterede, at hverken FDFs hovedbestyrelse i det fremlagte forslag eller øvrige repræsentanter via ændringsforslag ønskede at ændre 1 Navn, 2 Formål eller 3 Værdigrundlag. Derfor blev disse paragraffer ikke fremsat til afstemning. Det samme gælder hovedbestyrelsens forslag om ny 16 Sammenslutning og ny 17 Landsforbundets opløsning, som fastholder den oprindelige ordlyd, men som får nye paragrafnumre. 9.1 Forslag om at fjerne nuværende 4 Motto Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse 9.2 Forlag om ny 4 Logo Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse Nuværende 5 Forbundsmærke foreslås ændret til ny 4 Logo. 9.3 Forslag om at fjerne nuværende 6 Arbejdsmidler Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse 9.4 Forslag om ny 5 Medlemmer 9.4.1a Forslag om ændring af ny 5 stk. 4 stillet af FDF Aarhus 2 4. a. Medlemmer af FDF er forpligtet til at abonnere på landsforbundets trykte medier. Mediekontingent fastsættes af landsmødet og opkræves gennem kredsen. b. Udvalgsformænd, kredsledere og bestyrelsesformænd er forpligtet til at abonnere på landsforbundets øvrige officielle informationskanaler. c. Medlemmer af FDF kan vælge at abonnere på landsforbundets øvrige officielle informationskanaler b Forslag om ændring af ny 5 stk. 4 stillet af FDF Klinkby 4. Medlemmer af FDF er forpligtet til at abonnere på relevante dele af landsforbundets informationskanaler. Mediekontingent fastsættes af landsmødet og opkræves gennem kredsen. Endelig paragraf tilrettet med ovenstående vedtagne ændringer 9.5 Forslag om ny 6 Ledere 9.5.1a Forslag om ændring af ny 6 stk. 1 stillet af FDF Aalborg a. Ledere skal have personlig tilknytning til den danske folkekirke. Hovedbestyrelsen kan dog dispensere fra denne bestemmelse. b. Ledere skal vedkende sig landsforbundets formål og medvirke til at skabe et kristent fællesskab, hvor den enkelte kan blive forstået, - 5 -

6 9.5.1b 9.5.1c 9.5.2a accepteret og respekteret. c. Ledere skal efter bedste evne ved deres forkyndelse, virke og tale være med til at skabe en kristen livsholdning. Forslag om ændring af ny 6 stk. 1 stillet af FDFs hovedbestyrelse 1. a. Alle voksne medlemmer, som er fyldt 18 år, er at betragte som ledere. Forslag om ændring af ny 6 stk. 1 stillet af FDFs hovedbestyrelse 1. e. Ledere skal have gennemgået landsforbundets grundlæggende lederuddannelse, og er forpligtet til løbende at dygtiggøre sig. Forslag om ændring af ny 6 stk. 2 stillet af FDF Sletten Familie- og Friluftskreds 2. a. Alle voksne medlemmer, som er fyldt 18 år, kan blive udnævnt leder. b. For at blive udnævnt leder skal man have personlig tilknytning til den danske folkekirke. Hovedbestyrelsen kan dog dispensere fra dette. c. For at blive udnævnt leder skal man have underskrevet landsforbundets ledererklæring: Efter nøje at have gjort mig bekendt med FDFs formål, værdigrundlag og lederideal samt være blevet orienteret om FDFs vedtægter, erklærer jeg hermed, at jeg har lyst og vilje til at påtage mig et lederansvar og vil arbejde for, at FDFs formål føres ud i livet. d. Kredsleder/kredsledelse eller bestyrelse tager initiativet til udnævnelsen ved gennem en personlig samtale at forelægge ovennævnte for vedkommende medlem. Den underskrevne ledererklæring videresendes til hovedbestyrelsen, der godkender og fremsender en lederudnævnelse b Forslag om ændring af ny 6 stk. 2 stillet af FDF Aalborg a. For at blive udnævnt til leder skal man være fyldt 18 år, vedkende sig landsforbundets formål og have underskrevet landsforbundets ledererklæring. Efter nøje at have gjort mig bekendt med FDFs formål, værdigrundlag og lederideal samt være blevet orienteret om FDFs vedtægter erklærer jeg hermed, at jeg har lyst og vilje til at påtage mig et lederansvar og vil arbejde for, at FDFs formål føres ud i livet. Endelig paragraf tilrettet med ovenstående vedtagne ændringer Bortfaldet 9.6 Forslag om ny 7 Organisation Det oprindelige forslag til ny 7 Organisation stillet af FDFs hovedbestyrelse 9.7 Forslag om ny 8 Kredsen Forslag om ændring af ny 8 stk. 4 stillet af FDF Aarhus 2 4. Kredsen yder til landsforbundet et kontingent baseret på kredsens medlemstal pr. 1. januar. Kontingentets størrelse fastsættelse af landsmødet

7 9.7.2 Forslag om ændring af ny 8 stk. 7 stillet af FDF Sletten Familie- og Friluftskreds 7. Kredsen skal udfærdige samværsregler for kredsens unge og voksnes kontakt med kredsens egne børn og unge i FDF. Disse samværsregler skal som minimum indeholde landsforbundets samværsregler, og skal også omfatte retningslinjer for kredsens unge og voksnes kontakt med børn og unge i FDF via sociale og elektroniske medier. Kredsens samværsregler skal være alle kredsens unge og voksne bekendt og være let tilgængelige for kredsens medlemmer, forældre og andre relevante. Samværsreglerne godkendes på ledermødet én gang årligt Forslag om ændring af ny 8 stk. 7 stillet af FDF Varde Samværsreglerne godkendes af bestyrelsen og ledermødet én gang årligt. Endelig paragraf tilrettet med ovenstående vedtagne ændringer 9.8 Forslag om ny 9 Kredsbestyrelsen Forslag om ændring af ny 9 stk. 3 stillet af FDF Aalborg Kredsbestyrelsen er ansvarlig for, at kredsens arbejde drives i overensstemmelse med FDFs vedtægter og på økonomisk forsvarlig vis. Kredsbestyrelsen skal bestå af mindst seks medlemmer og eventuelle suppleanter herfor: Kredslederen eller et medlem af kredsledelsen En udnævnt leder valgt af og blandt ledermødets deltagere En repræsentant for det eller de lokale sogne To-fire forældre valgt af medlemmernes forældre Seniorgruppen har desuden ret til at stille en repræsentant valgt af og blandt seniorerne Forslag om ændring af ny 9 stk. 3, stk. 4 og stk. 7 stillet af FDF Klinkby og FDF Kibæk 3. Dagsorden til forældregeneralforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter: Valg af dirigent Orientering om bestyrelsens arbejde og kredsens liv Fremlæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget Valg til kredsbestyrelsen Valg af suppleanter Valg af revisor samt stedfortræder for denne Eventuelt For: 167 Imod: 132 For: 150 Imod: 123 Kredsbestyrelsen kan supplere sig med indtil to stemmeberettigede medlemmer. Suppleringer gælder valgperioden ud. Repræsentanter for sogne og forældrekreds kan ikke være aktive ledere. Det gælder også for supplerede mandater. Den valgte revisor samt stedfortræderen for denne skal begge være myndige. Kredsbestyrelsen skal godkendes af hovedbestyrelsen

8 4. Kredsbestyrelsen konstituerer sig efter hvert ordinært valg og vælger selv sin formand, kasserer og andre tillidsmænd. Kredslederen eller medlemmer af kredsledelsen samt lederrepræsentanten og seniorrepræsentanten kan ikke vælges til formand eller kasserer. 7. b. Kredsbestyrelsen har overfor landsforbundet ansvar for kredsens økonomi og er pligtig for hvert regnskabsår (kalenderår) at føre et fuldstændigt regnskab, der revideres af den valgte revisor. Det reviderede regnskab skal indsendes til forbundskontoret inden 15. marts. Hvis kredsen offentliggør beretning om arbejdet, kan den indeholde revideret regnskab. Størrelsen af medlemmernes kontingent til kredsen fastsættes af kredsbestyrelsen. Endelig paragraf tilrettet med ovenstående vedtagne ændringer 9.9 Forslag om ny 10 Ledermødet 9.9.1a Forslag om ændring af ny 10 stk. 3 stillet af FDFs hovedbestyrelse b. Ledermødet kan ikke forpligte kredsen uden i de tilfælde, hvor kredsbestyrelsen har bemyndiget ledermødet hertil. c. Ledermødet arbejder under ansvar for kredsbestyrelsen. Ledermødet kan ikke forpligte kredsen juridisk b Forslag om ændring af ny 10 stk. 3 stillet af FDF Aalborg 12 b. Ledermødet kan ikke forpligte kredsen uden i de tilfælde, hvor kredsbestyrelsen har bemyndiget ledermødet hertil Forslag om ændring af ny 10 stk. 1 stillet af FDF Landsdel 8 1. Kredsens aktive ledere og seniorer, der virker som ledere, udgør ledermødet Forslag om ændring af ny 10 stk. 1 stillet af FDF Aarhus 2 Seniorerne i kredsen har ret til at vælge minimum én repræsentant, der kan deltage i ledermødet med samme rettigheder og pligter som de aktive ledere. Endelig paragraf tilrettet med ovenstående vedtagne ændringer Bortfaldet For: 184 Imod: Forslag om ny 11 Landsdele & Netværk Det oprindelige forslag til ny 11 Landsdele & Netværk stillet af FDFs hovedbestyrelse 9.11 Forslag om ny 12 Faste ejendomme Det oprindelige forslag til ny 12 Faste ejendomme stillet af FDFs hovedbestyrelse - 8 -

9 9.12 Forslag om ny 13 Hovedbestyrelsen Forslag om ændring af ny 13 stk. 7 stillet af FDF Landsdel 1 7. Hovedbestyrelsen ansætter det nødvendige antal medarbejdere til at varetage den daglige ledelse og udføre landsforbundets aktiviteter. Landsdelslederen deltager i ansættelse af forbundssekretæren i den pågældende landsdel. Endelig paragraf tilrettet med ovenstående vedtagne ændringer 9.13 Forslag om ny 14 Landsmødet Det oprindelige forslag til ny 14 Landsmødet stillet af FDFs hovedbestyrelse 9.14 Forslag om ny 15 Retlige forpligtigelser Det oprindelige forslag til ny 15 Retlige forpligtigelser stillet af FDFs hovedbestyrelse 9.15 Forslag om ny kredsvedtægt 5 Retlige forpligtigelser Forslag om ændring af ny kredsvedtægt 5 stk. 1 stillet af FDF Aalborg Til retligt at forpligte en kreds kræves underskrift af: kredsbestyrelsens formand eller to af bestyrelsens øvrige medlemmer sammen med kredslederen eller et medlem af kredsledelsen. Alternativt kan ledermødet forpligte kredsen, hvis kredsbestyrelsen har bemyndiget ledermødet hertil. I disse tilfælde kræves underskrift af: kredslederen eller et medlem af kredsledelsen et myndigt medlem af ledermødet, der ikke er kredsleder samt en fuldmagt fra bestyrelsen, der bekræfter bemyndigelsen af ledermødet Forslag om ny samlet kredsvedtægt Det oprindelige forslag til nye kredsvedtægter stillet af FDFs hovedbestyrelse Samtidig godkendes at hovedbestyrelsen får bemyndigelse til at konsekvensrette kredsvedtægterne jf. ovenstående ændringer Endelig afstemning om 9. Forslag om nye vedtægter for FDF Endelig afstemning om et samlet sæt nye vedtægter for FDF i henhold til ovenstående afstemninger og ændringer. Samtidig godkendes at hovedbestyrelsen får bemyndigelse til at konsekvensrette vedtægterne jf. ovenstående ændringer. 10. Forslag om at etablere fælles administration med KFUM og KFUK i Danmark Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse Indenfor de næste to år etableres et administrativt fællesskab mellem KFUM og KFUK og FDF på Rysensteen i København

10 11. Forslag om at genindføre mærker i stof til puslinge og tumlinge Forslag og ændringsforslag i den rækkefølge de blev sat til afstemning 11.a Ændringsforslag stillet af FDF Horsens 1 Der fremstilles en serie stofmærker, som er egnet til puslinge, tumlinge, pilte, væbnere, seniorvæbnere og seniorer. 11 Det oprindelige forslag stillet af FDF F 6 Flintholm Der fremstilles en serie stofmærker, som er egnet til puslinge og tumlinge. 12. Forslag om evaluering af mærker Forslag og ændringsforslag i den rækkefølge de blev sat til afstemning 12.a Ændringsforslag stillet af FDF K 19 Vanløse Hovedbestyrelsen forpligtes til: At gennemføre en samlet evaluering af de nye mærker. Evalueringen skal omfatte alle facetter, men have fokus på funktionalitet og slutbrugens oplevelse. Således skal hovedbestyrelsen sikre en gennemførsel af det, der populært kaldes en 360 graders evaluering. At gennemføre en dialog med 55ºNord med henblik på at løse allerede erkendte funktionalitetsproblemer ved de nye mærker, eksempelvis kvaliteten. Det er hovedbestyrelsens opgave at sikre, at de nødvendige tiltag og ændringer bliver gennemført. For: 153 Imod: 112 Forslag og ændringsforslag som ikke kom til afstemning 12 Det oprindelige forslag stillet af FDF K 19 - Vanløse Hovedbestyrelsen forpligtes til inden udgangen af 2013 at fremlægge en evaluering af de nye mærker sammen med en konkret plan for i samarbejde med 55ºNord at imødekomme eventuelle udfordringer. Hovedbestyrelsen forpligtes til at iværksætte dette arbejde senest i 1. kvartal Trukket

11 13. Forslag om sammenlægning af TVR-fonden og HCT-fonden Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse Hovedbestyrelsen foreslår at TVR-fonden bliver nedlagt og at TVR-fondens formue overføres til HCT-fonden. I den forbindelse foreslås nuværende 2 i fundatsen for HCT-fonden udvidet til følgende ordlyd: Fondens formål er at støtte Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDFs almindelige arbejde. Fondens styrelse kan dog træffe bestemmelse om at anvende fondens indtægter til løsning af særlige opgaver, der har forbindelse med FDF. Endvidere uddeles der hvert år på FDFs fødselsdag den 27. oktober en hædersgave til to eller tre aktive ledere, til brug for disses fortsatte uddannelse, inden for eller uden for Landsforbundet. I forbindelse med sammenlægningen skifter HCT-fonden navn til HCTVR-fonden, såedes at de historiske navne fra begge fonde bibeholdes. Sammenlægningen sker under forudsætning af Civilstyrelsens godkendelse. Landsmødet giver således hovedbestyrelsen bemyndigelse til at gennemføre de relevante - og af Civilstyrelsen godkendte - ændringer til HCT-fondens vedtægter som følge af ændringerne beskrevet ovenfor. 14. Budget for 2013 og 2014 Herunder fastsættelse af kontingent for 2013 og 2014 Bilag: Se dagsordenhæftet Forslaget stillet af FDFs hovedbestyrelse Kontingent: Kontingent fastsættes til 2013: kr : kr. 335 Medlemspuljen: Anvendelsen af henlæggelser tilrettes, så tallene afspejler det vedtagne under pkt. 5 Handlingsplan De til forslaget afsatte tkr. 300 fordeles med hhv. tkr.150 i 2013 og Budgetposten Medlemspuljen ændres derfor til 2013: tkr : tkr Valg til FDFs hovedbestyrelse Der var inden fristen opstillet ni kandidater til hovedbestyrelsen. Kandidaterne er blevet præsenteret i dagsordenhæftet, på landsmødehjemmesiden og fredag aften ved landsmødets åbning. Der skal i alt vælges seks af de ni kandidater til hovedbestyrelsen. Valget foregår i to valgrunder. I første valgrunde vælges hhv. to kvinder og to mænd, dvs. der skal afgives stemme på netop fire kandidater i denne valgrunde. Herefter overgår de kandidater, som ikke opnåede valg i første valgrunde til anden valgrunde, hvor der stemmes på to kandidater

12 Kandidaterne: Kvindelige kandidater Amalie Kyndesen, FDF Virum Iben Konradi Nielsen, FDF Ny Tolstrup Signe Bjørg Jensen, FDF Karlslunde Mandlige kandidater Allan Frank Walther, FDF F 4 Christian Bjerre, FDF K 25 Brønshøj Jonas Kolby Laub Kristiansen, Medlem under landsforbundet Lars Sørensen, FDF Aarhus 2 Per Albert Bergmann, FDF Selsmose Søren Timmermann Olesen, FDF Veggerby Første valgrunde Der blev afgivet i alt 300 stemmer, hvoraf ingen blev erklæret ugyldige. I første valgrunde opnåede flg. kandidater valg. Stemmetal i parentes. Iben Konradi Nielsen (242) og Signe Bjørg Jensen (251) Allan Frank Walther (161) og Jonas Kolby Laub Kristiansen (218) Anden valgrunde Der blev afgivet i alt 306 stemmer, hvoraf 2 blev erklæret ugyldige. I anden valgrunde opnåede flg. kandidater valg. Stemmetal i parentes. Christian Bjerre (164) Per Albert Bergmann (163) Suppleanter De kandidater, som ikke opnåede valg, bliver suppleanter efter stemmetal 1. suppleant: Amalie Kyndesen (149) 2. suppleant: Søren Timmermann Olesen (97) 3. suppleant: Lars Sørensen (35) Konstituering Den nyvalgte hovedbestyrelse konstituerede sig efter valget med følgende poster: Formand: Jonas Kolby Laub Kristiansen Næstformand: Iben Konradi Nielsen Kasserer: Allan Frank Walther 16. Valg af landsforbundets interne revisor Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse Finn Bjerg Olesen 42 år, kasserer i FDF Måløv Afdelingsdirektør i FinansNetBanken Valgt 17. Eventuelt Jannik Toft Andersen, FDF Landsdel 4 Et ønske om større fokus på intern og ekstern kommunikation. Mette la Cour, FDF Staben Reklame for handlingsplanens 2013 Kredsen i centrum

13 Randi Anholm, FDF K 27 Lundehuse Sogn Opfordring til at prikke til folk, så de melder sig på banen ift. kurser og udvalg. Jens Maibom Pedersen, FDFs hovedbestyrelse Opfordring til at melde sig til Kristendomsudvalget. Ole Margon, FDF Lemvig Opfordring til at finde fremtidig HB-kandidater, der har faglighed omkring børn og unge. Dennis Jim Frederiksen, Internationalt udvalg Kåring af vinder af konkurrence samt reklame for Jagten. Silje Kristensen, Ungdomsrepræsentant FDF Landsdel 2 Oprettelse af Facebook-gruppe for unge, der laver musik i FDF. Kristian Fisker, Ungdomsrepræsentant FDF Landsdel 1 Opfordring til oprettelse af en database, hvor man kan samle kompetencer. Morten Krogsgaard, Væbnermesterskabsudvalget Opfordring til at kredse deltager i VM 2013 og tilmelder sig fra på Jakob Fauerskov, FDF Fredericia Søndermarken FDF Projekt Musik har et oplæg til HB om musikarbejdet i FDF. Dirigenterne kunne konstatere, at gennemgangen af dagsordenen var gennemført kl Referatet er godkendt af landmødets dirigenter Dato Dato Finn Andsbjerg Larsen Helga Kolby Kristiansen

14 Bilag til pkt. 9: Nye vedtægter for FDF Oversigt over forslag og ændringsforslag som blev trukket inden afstemning Nedenstående ændringsforslag blev fremsat for landsmødet under debatten lørdag men blev trukket inden afstemningen søndag. Derfor er de ikke medtaget i landsmødets officielle beslutningsreferat. Ændringsforslag nr. 1 Forslaget er stillet af FDF Sletten Familie- og Friluftskreds Forslaget vedrører 5 Medlemmer, stk. 1 a Et medlem kan have tilknytning til flere kredse. Landsforbundet opkræver kontingent af medlemmet, ligeligt fordelt blandt de tilknyttede kredse. Ændringsforslag nr. 2 Forslaget er stillet af FDF Aalborg 12 Forslaget vedrører 5 Medlemmer, stk. 1 Enhver, der har udfyldt Landsforbundets indmeldelsesblanket, kan blive medlem af FDF. Indmeldelsesblanketten skal være forsynet med underskrift af forældre eller værge. Så længe der for medlemmet bliver indbetalt kontingent til en kreds, opretholdes medlemskabet af landsforbundet. Ændringsforslag nr. 3 Forslaget er stillet af FDF Aarhus 2 Forslaget vedrører 5 Medlemmer, stk. 4 Kredsledere og udvalg er forpligtet på at abonnere på landsforbundets officielle informationskilder, dog skal de enkelte medlemmer frit kunne tilmelde sig et abonnement. Mediekontingent fastsættes af landsmødet og opkræves gennem kredsen. Ændringsforslag nr. 4 Forslaget er stillet af FDF Sletten Familie- og Friluftskreds Forslaget vedrører 6 Ledere, stk. 1 a. Alle voksne medlemmer som er fyldt 18 år er at betragte som ledere. b. Ledere skal vedkende sig landsforbundets formål og medvirke til at skabe et kristent fællesskab, hvor den enkelte kan blive forstået, accepteret og respekteret. c. Ledere skal efter bedste evne ved deres forkyndelse, virke og tale være med til at skabe en kristen livsholdning. d. Ledere skal have gennemgået landsforbundets grundlæggende lederuddannelse og er forpligtet til løbende at dygtiggøre sig. Ændringsforslag nr. 5 Forslaget er stillet af FDF Brabrand Forslaget vedrører 6 Ledere, stk. 2 a For at blive udnævnt til leder skal man være fyldt 18 år, have modtaget en grundlæggende lederuddannelse, vedkende sig landsforbundets formål og have underskrevet landsforbundets ledererklæring

15 Ændringsforslag nr. 6 Forslaget er stillet af FDF Aarhus Musikkreds Forslaget vedrører 9 Kredsbestyrelsen, stk. 3 Kredsbestyrelsen er ansvarlig for, at kredsens arbejde drives i overensstemmelse med FDFs vedtægter og på økonomisk forsvarlig vis. Kredsbestyrelsen skal bestå af mindst seks medlemmer samt eventuelle suppleanter herfor og tilstræbe repræsentanter fra følgende valggrupper:» Kredslederen eller et medlem af kredsledelsen» En udnævnt leder valgt af og blandt ledermødets deltagere» En repræsentant for den eller de lokale sogne» To-fire forældre valgt af medlemmernes forældre» En seniorrepræsentant valgt af seniorgruppen Har kredsens ingen medlemmer i senioralderen bortfalder kravet om valg af seniorrepræsentant. Seniorrepræsentanter under myndighedsalderen er ikke juridisk ansvarlige for kredsbestyrelsens beslutninger. Valgene til Kredsbestyrelsen kan supplere sig med indtil to stemmeberettigede medlemmer. Suppleringer gælder valgperioden ud. Repræsentanter for sogne og forældrekreds kan ikke være aktive ledere. Det gælder også for supplerede mandater. Kredsbestyrelsen skal godkendes af hovedbestyrelsen. Ændringsforslag nr. 7 Forslaget er stillet af FDF Kibæk og FDF Klinkby Forslaget vedrører 9 Kredsbestyrelsen, stk. 7 nyt punkt g Kredsen kan ikke indgå i et økonomisk fællesskab med andre kredse eller organisationer, som ikke er dækket af vedtægterne i øvrigt, uden forudgående godkendelse fra kredsbestyrelsen. Denne skal desuden sikre, at det økonomiske fællesskab årligt forelægger et regnskab for kredsbestyrelsen. Ændringsforslag nr. 8 Forslaget er stillet af FDF Aarhus 2 Forslaget vedrører 10 Ledermødet stk. 1 Kredsens aktive ledere udgør ledermødet. Seniorer, der virker som ledere, kan deltage i ledermødet. Der kan deltage mindst én repræsentant valgt af seniorerne med samme rettigheder og pligter som de aktive ledere. Ændringsforslag nr. 9 Forslaget er stillet af FDF Aalborg 12 Forslaget vedrører Kredsvedtægt 3 Medlemmer stk. a Enhver, der har udfyldt Landsforbundets indmeldelsesblanket, kan blive medlem af FDF. Indmeldelsesblanketten skal være forsynet med underskrift af forældre eller værge. Så længe der for medlemmet bliver indbetalt kontingent til en kreds, opretholdes medlemskabet af landsforbundet

16 Ændringsforslag nr. 10 Forslaget er stillet af FDF Pandrup Forslaget vedrører 9 Kredsbestyrelsen, stk. 3 Kredsbestyrelsen er ansvarlig for, at kredsens arbejde drives i overensstemmelse med FDFs vedtægter og på økonomisk forsvarlig vis. Kredsbestyrelsen skal bestå af mindst seks medlemmer og eventuelle suppleanter herfor: Kredslederen eller et medlem af kredsledelsen En udnævnt leder valgt af og blandt ledermødets deltagere Øvrige valgte er repræsentanter med interesse for kredsen minimum en repræsentant valgt af medlemmerne forældre. En seniorrepræsentant valgt af seniorgruppen

Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs Landsmøde 2010 19. 21. november 2010 på Hotel Nyborg Strand

Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs Landsmøde 2010 19. 21. november 2010 på Hotel Nyborg Strand Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs Landsmøde 2010 19. 21. november 2010 på Hotel Nyborg Strand Dette referat skal udsendes senest to måneder efter landsmødets afholdelse jf. FDFs forbundsvedtægter

Læs mere

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF 1 Navn Landsforbundets navn er: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Landsforbundet har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Formål Landsforbundets

Læs mere

Vedtægterne er vedtaget på FDFs landsmøde 14.-16. november 2014 på Hotel Nyborg Strand

Vedtægterne er vedtaget på FDFs landsmøde 14.-16. november 2014 på Hotel Nyborg Strand FDFs Vedtægter Vedtægterne er vedtaget på FDFs landsmøde 14.-16. november 2014 på Hotel Nyborg Strand 1 Navn Landsforbundets navn er: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Landsforbundet har hjemsted

Læs mere

Revision af FDFs grundlov og forbundsvedtægter HB bilag - Januar 2012 (version 2012.01.06)

Revision af FDFs grundlov og forbundsvedtægter HB bilag - Januar 2012 (version 2012.01.06) 1 Navn Landsforbundets navn er: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Landsforbundet har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Formål Landsforbundets formål er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus

Læs mere

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 1) Søren Rottbøll er valgt til dirigent Der er rettidigt indkaldt til landsdelsmødet 4 uger før. Ændringer til dagsorden: Under pkt. 8a ændres 12 til 11. Under pkt.

Læs mere

For FDF Klovborg Hjemmehørende i Ikast-Brande kommune

For FDF Klovborg Hjemmehørende i Ikast-Brande kommune KREDS-VEDTÆGTER For FDF Klovborg Hjemmehørende i Ikast-Brande kommune FDF kredsen har tegnet overenskomst med Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige Forbund, FDF. Foruden dette dokument har alle FDFs

Læs mere

Landsmøde 2012. Vedtægter

Landsmøde 2012. Vedtægter Landsmøde 2012 Vedtægter Landsmøde 2012 Nyt forslag til vedtægter Hovedbestyrelsen har nu fremlagt et revideret forslag til nye vedtægter, der skal drøftes på landsmødet til november. Dokumentet har ændret

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Brug af ansatte ressourcer

Brug af ansatte ressourcer SÆT KRYDS ÅBENT FØR ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG x Orienteringsbilag (O) Debat- og temabilag (D) Beslutningsbilag (B) HB-protokol (Udfyldes efter mødet) Bilagsnummer: 2.10 Ansvarlig: MS Brug af

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Grundlov. for KFUM og KFUK i Danmark

Grundlov. for KFUM og KFUK i Danmark Grundlov for KFUM og KFUK i Danmark 2012 International basis og motto KFUMs basis fra 1855 KFUM har til formål at forene unge mænd, som tror på Jesus Kristus som deres Gud og Frelser i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Begrundelse for ønsket om vedtægtsændringer. Af hensyn til mulighederne for at kunne søge om tilskud til kurser og lig. skal vedtægterne være i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Love for Danmarks Fiskeriforening. april 2010

Love for Danmarks Fiskeriforening. april 2010 Love for Danmarks Fiskeriforening april 2010 DA N M A R K S F I S K E R I F O R E N I N G indhold AFSNIT 1 FORENINGENS NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED ( 1-2) 3 AFSNIT 2 FORENINGENS MEDLEMMER, RETTIGHEDER, PLIGTER

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Onsdag den 12. maj 2010 kl. 13.45 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Onsdag den 12. maj 2010 kl. 13.45 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Næstved den 16. april 2010 Indkaldelse til generalforsamlingen i Skatterevisorforeningen Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Skatterevisorforeningen i henhold til vedtægternes 7. Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV Februar 2008 s. 2 af 7 sider s. 3 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF Paragraf 1. Klubbens navn er ORIENTERINGSKLUBBEN HTF,

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fonden 3 Bestyrelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Bestyrelsesberetning 7 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Referat af Landsdelsmødet lørdag d. 17. marts 2007

Referat af Landsdelsmødet lørdag d. 17. marts 2007 Referat af Landsdelsmødet lørdag d. 17. marts 2007 Fremmødte Himmerland Nord: FDF Ellidshøj, FDF Romdrup-Klarup, FDF Storvorde-Sejlflod og FDF Sønderholm-Frejlev Limfjorden netværk: FDF Kærby, FDF Nørre

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere