Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs landsmøde november 2012 på Hotel Nyborg Strand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs landsmøde 2012 9. 11. november 2012 på Hotel Nyborg Strand"

Transkript

1 Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs landsmøde november 2012 på Hotel Nyborg Strand Om referatet Referatet er et beslutningsreferat. Referatet afspejler ikke nødvendigvis den rækkefølge, punkterne blev behandlet af landsmødet, men følger derimod dagsordenens kronologi. Alle forslag og ændringsforslag er listet i den rækkefølge, de blev sat til afstemning. Denne rækkefølge afspejler ikke nødvendigvis den rækkefølge, forslag og ændringsforslag blev forelagt landsmødet under debatten. Bilag Hvor intet andet er nævnt henvises til landsmødets dagsordenshæfte for forslagstekst og motivation. Ved pkt. 3 og 5 henvises til beretningshæftet, udsendt september Alle landsmødebilag kan hentes på landsmødets hjemmeside FDF.dk/LM2012. Afstemninger Forslag og ændringsforslag kan efter landsmødets behandling og afstemning have følgende status: Forslaget er vedtaget ved afstemning. Forslaget er faldet ved afstemning. Trukket Forslaget er trukket inden afstemningen. Bortfaldet Forslaget er faldet på baggrund af vedtagelse af foregående forslag. Særligt om pkt. 9: Forslag om nye vedtægter for FDF Der indløb ændringsforslag i løbet af fredag aften forud for drøftelser og behandling, som foregik lørdag. Søndag formiddag gennemførtes afstemningen under flg. procedure: Paragraffer, som ikke var ændret ift. gældende grundlov og vedtægt, og som der ikke var stillet ændringsforslag blev ikke behandlet Hver paragraf, som var ændret i hovedbestyrelsens forslag, eller der var indgivet ændringsforslag til, blev behandlet stykvis. Ved ændringsforslag blev der først stemt om de til paragraffen indgivne ændringsforslag. Dette krævede almindelig stemmeflerhed. Herefter blev paragraffens endelige ordlyd sat til afstemning. I den endelige afstemning krævedes der 2/3 flertal. Slutteligt blev der stemt om det samlede sæt vedtægter for FDF. Der var under lørdagens debat en del ændringsforslag som blev stillet, men som inden afstemningen blev trukket igen. Ingen ønskede at opretholde forslagene, og disse forslag er ikke medtaget i referatet men kan læses i et sekundært bilag. Til stede I landsmødet deltog i alt 503 personer, heraf 310 stemmeberettigede fra kredse, landsdele, ungdomsrepræsentanter samt hovedbestyrelse. Derudover deltog med taleret hovedbestyrelseskandidater, landforbundets ansatte, FDFs interne revisor samt én repræsentant fra hver af FDFs skoler. Endvidere deltog formænd for FDFs faste udvalg med taleret under punker, som påvirker eller påvirkes af udvalgets arbejde. Observatører fra kredse samt gæster deltog uden tale- og stemmeret

2 0. Velkomst ved FDFs formand FDFs formand Preben Siggaard bød velkommen til FDFs landsmøde FDF havde sendt et telegram til FDFs protektor HM Dronning Margrethe den II med en hilsen. Hoffet svarede og viderebragte ønsket om et godt landsmøde. 1. Godkendelse af dirigenter Forslag stillet af hovedbestyrelsen Finn Andsbjerg Larsen og Helga Kolby Kristiansen blev foreslået som dirigenter. Valgt ved applaus 2. Godkendelse af dagsorden Dirigenterne fastslog, at landsmødet var lovligt indvarslet, samt at indbydelse og dagsorden var udsendt rettidigt. Dirigenterne foreslog, at repræsentanter for 55 Nords bestyrelse og FDFs repræsentant i DUFs styrelse fik tildelt taleret. Dirigenterne gjorde opmærksom på, at landsmødet blev streamet live på landsmødets hjemmeside. Afstemninger foregår under normale ved håndsoprækning: Afgørelser ved afstemning træffes ved almindelig stemmeflerhed. Grundlovsændringer og udtalelser vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Ændring af forbundsvedtægter vedtages med almindelig stemmeflerhed. Valg til hovedbestyrelsen foregår skriftligt. Dirigenterne fremlagde procedure for behandling og afstemning af pkt. 9: Forslag om nye vedtægter for FDF. Dirigenterne foreslog stemmetællere og øvrig formalia blev gennemgået Godkendelse af gennemgåede forslag Dagsorden, stemmetællere, afstemningsprocedurer og tildeling af taleret Godkendt 3. Beretning 3.1 Hovedbestyrelsens beretning Bilag: Beretningshæftet, september 2012 Modtaget 3.2 Orientering fra skolerne Modtaget 4. Økonomi 4.1 Landsforbundets regnskaber 2010 og Regnskabet for 2010 Godkendt Regnskabet for 2011 Godkendt - 2 -

3 4.2 Orientering om regnskaberne 2010 og 2011 for 55 Nord Modtaget 4.3 Orientering om regnskaberne 2010 og 2011 for Holger og Carla Tornøes Fond Modtaget 5. Handlingsplanen Bilag: Beretningshæftet, september 2012 Oprindeligt forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse Forslag og ændringsforslag i den rækkefølge de blev sat til afstemning 5.a Ændringsforslag med tilføjelse til 2013 Kredsens i centrum stillet af FDF Lemvig Der nedsættes under HB et familieudvalg, der inden sommeren 2013, kommer med oplæg og inspiration til opstart af familiearbejde under kreds-fdf. 5.1b Ændringsforslag til dagsordnens pkt. 5.1 stillet af FDFs hovedbestyrelse I et ønske om at styrke grunduddannelsen og kredslederuddannelsen i FDF samt fremme instruktørers og kursuslederes mulighed for at være nytænkende, aktuelle og kreative, afsættes der kr. fra medlemspuljen til dette arbejde. 5 Handlingsplan med ovenstående ændringer stillet af FDFs hovedbestyrelse Se beretningshæftet, september Forslag og ændringsforslag som ikke kom til afstemning 5.1a Ændringsforslag med tilføjelse til 2014 Uddannelse for alle: Investering i uddannelse af lederen i FDF med ekstern hjælp stillet af FDF K 25 Brønshøj Der laves aftale med et eksternt konsulentfirma om at give sparring og være rådgiver i forbindelse med udvikling af FDFs fremtidige uddannelsesstrategi. Der hentes også ekstern hjælp til at udarbejde kursusmateriale til grunduddannelsen, kredslederuddannelsen samt til en uddannelse for kursusledere og instruktører, idet alle kursusledere og instruktører skal gennem en uddannelse og intern certificering. Herved sikres, at al uddannelse i FDF udbydes med en ensartet, høj kvalitet. 5.b Ændringsforslag med tilføjelse til 2013 Kredsen i centrum stillet af FDF Måløv Disse nævnte kampagneværktøjer, inspirationsmaterialer og koncepter udarbejdes med udgangspunkt i en fælles beskrivelse af FDFs identitet. Denne identitet udarbejdes af HB i dialog med kredsene og med udgangspunkt i kredsenes opfattede virkelighed. Målet er at få defineret en kanon som mindst 70 % af FDFs ledere kan identificere sig med. Bortfaldet Trukket 6. Forslag om salg af FDF Lejrcenter Vork Forslag og ændringsforslag i den rækkefølge de blev sat til afstemning 6.a Ændringsforslag stillet af FDF Fredericia Søndermarken, FDF Landsdel 6, FDF Odense 10, FDF Vejle 1 Landsmødet giver hovedbestyrelsen bemyndigelse til at afhænde FDF Lejrcenter Vork. Inden for 1 år skal der være tilkendegivelse om realistisk overtagelse af - 3 -

4 centret internt i FDF. Tilkendegivelsen skal indeholde tidsplan med overtagelse inden slutningen af det andet år. Er dette ikke sket kan centret afhændes på normale markedsvilkår. Forslag og ændringsforslag som ikke kom til afstemning 6 Det oprindelige forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse Landsmødet giver Hovedbestyrelsen bemyndigelse til at afhænde FDF Lejrcenter Vork. I første omgang søges dette at ske internt i FDF. Er det ikke muligt, skal centret afhændes på normale markedsvilkår. 6.b Ændringsforslag stillet af FDF Landsdel 6, FDF Fredericia Søndermarken, FDF Middelfart, FDF Vejlby-Strib, FDF Vejle 1, FDF Vejle 5, FDF Odense 10, FDF Odense 5, FDF Mørkhøj, FDF Helleruplund Musikkreds, FDF Klovborg, FDF Nørre Snede, FDF Hampen-Gludsted, FDF K 12 Amagerbro, FDF Tårnby, FDF Hvidovre, FDF K19 Vanløse, FDF Haderslev, FDF Odense Ansgar, FDF Benløse, FDF Hvalsø Landsmødet pålægger HB at arbejde hen imod et salg af Vork internt i FDF. Såfremt dette ikke lykkes, skal der på det næste landsmøde tages stilling til det videre forløb. Bortfaldet Trukket 7. Forslag om anden ressourcemodel i forhold til landsdele som forsøg i Forslag og ændringsforslag i den rækkefølge de blev sat til afstemning 7.a Ændringsforslag stillet af FDF K 25 Brønshøj Hovedbestyrelsen afprøver flere forskellige modeller for brug af lønnede ressourcer i landsdele og kredse. Forsøgsordningen evalueres på landsmødet i 2014, hvor hovedbestyrelsen fremlægger en langsigtet strategi for brug af ressourcer i forbund, landsdele og kredse. Forslag og ændringsforslag som ikke kom til afstemning 7 Det oprindelige forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse Hovedbestyrelse og landsdelene afprøver i fællesskab forskellige modeller for brug af lønnede ressourcer i landsdele og kredse. Forsøgsordningen evalueres pa! landsmødet i 2014, hvor Hovedbestyrelsen fremlægger en langsigtet strategi for brug af ressourcer i forbund, landsdele og kredse. De nuværende formuleringer i vedtægterne vedrørende ansattes tilknytning til landsdele fastholdes, men der kan dispenseres fra disse efter aftale mellem forbund og landsdele. Bortfaldet 8. Forslag om at forpligte forbundssekretæren til årlige møder med de enkelte kredse Forslag og ændringsforslag i den rækkefølge de blev sat til afstemning 8.a Ændringsforslag stillet af FDF Aalborg 12 Forbundssekretærerne forpligtes til minimum en gang hvert andet år at afholde et møde med kredslederen i hver enkelt kreds. Mødet kan afholdes ved at mødes fysisk eller alternativt som et telefonmøde. På mødet drøftes status på kredsen, udvikling af medlemstal, lederuddannelse og udvikling af kredsen

5 8.b Ændringsforslag stillet af FDF Aarhus 1 Forslag til at forpligte sekretæren til at tage kontakt til den enkelte kreds mindst en gang årligt for at afklare, om et møde er nødvendigt. 8 Det oprindelige forslag stillet af FDF Gevninge Forbundssekretærerne forpligtes til minimum en gang om året at afholde et møde med kredslederen i hver enkelt kreds. Mødet kan afholdes ved at mødes fysisk, eller alternativt som et telefonmøde. På mødet drøftes status på kredsen, udvikling af medlemstal, lederuddannelse og udvikling af kredsen. 9. Forslag om nye vedtægter for FDF Dirigenterne konstaterede, at hverken FDFs hovedbestyrelse i det fremlagte forslag eller øvrige repræsentanter via ændringsforslag ønskede at ændre 1 Navn, 2 Formål eller 3 Værdigrundlag. Derfor blev disse paragraffer ikke fremsat til afstemning. Det samme gælder hovedbestyrelsens forslag om ny 16 Sammenslutning og ny 17 Landsforbundets opløsning, som fastholder den oprindelige ordlyd, men som får nye paragrafnumre. 9.1 Forslag om at fjerne nuværende 4 Motto Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse 9.2 Forlag om ny 4 Logo Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse Nuværende 5 Forbundsmærke foreslås ændret til ny 4 Logo. 9.3 Forslag om at fjerne nuværende 6 Arbejdsmidler Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse 9.4 Forslag om ny 5 Medlemmer 9.4.1a Forslag om ændring af ny 5 stk. 4 stillet af FDF Aarhus 2 4. a. Medlemmer af FDF er forpligtet til at abonnere på landsforbundets trykte medier. Mediekontingent fastsættes af landsmødet og opkræves gennem kredsen. b. Udvalgsformænd, kredsledere og bestyrelsesformænd er forpligtet til at abonnere på landsforbundets øvrige officielle informationskanaler. c. Medlemmer af FDF kan vælge at abonnere på landsforbundets øvrige officielle informationskanaler b Forslag om ændring af ny 5 stk. 4 stillet af FDF Klinkby 4. Medlemmer af FDF er forpligtet til at abonnere på relevante dele af landsforbundets informationskanaler. Mediekontingent fastsættes af landsmødet og opkræves gennem kredsen. Endelig paragraf tilrettet med ovenstående vedtagne ændringer 9.5 Forslag om ny 6 Ledere 9.5.1a Forslag om ændring af ny 6 stk. 1 stillet af FDF Aalborg a. Ledere skal have personlig tilknytning til den danske folkekirke. Hovedbestyrelsen kan dog dispensere fra denne bestemmelse. b. Ledere skal vedkende sig landsforbundets formål og medvirke til at skabe et kristent fællesskab, hvor den enkelte kan blive forstået, - 5 -

6 9.5.1b 9.5.1c 9.5.2a accepteret og respekteret. c. Ledere skal efter bedste evne ved deres forkyndelse, virke og tale være med til at skabe en kristen livsholdning. Forslag om ændring af ny 6 stk. 1 stillet af FDFs hovedbestyrelse 1. a. Alle voksne medlemmer, som er fyldt 18 år, er at betragte som ledere. Forslag om ændring af ny 6 stk. 1 stillet af FDFs hovedbestyrelse 1. e. Ledere skal have gennemgået landsforbundets grundlæggende lederuddannelse, og er forpligtet til løbende at dygtiggøre sig. Forslag om ændring af ny 6 stk. 2 stillet af FDF Sletten Familie- og Friluftskreds 2. a. Alle voksne medlemmer, som er fyldt 18 år, kan blive udnævnt leder. b. For at blive udnævnt leder skal man have personlig tilknytning til den danske folkekirke. Hovedbestyrelsen kan dog dispensere fra dette. c. For at blive udnævnt leder skal man have underskrevet landsforbundets ledererklæring: Efter nøje at have gjort mig bekendt med FDFs formål, værdigrundlag og lederideal samt være blevet orienteret om FDFs vedtægter, erklærer jeg hermed, at jeg har lyst og vilje til at påtage mig et lederansvar og vil arbejde for, at FDFs formål føres ud i livet. d. Kredsleder/kredsledelse eller bestyrelse tager initiativet til udnævnelsen ved gennem en personlig samtale at forelægge ovennævnte for vedkommende medlem. Den underskrevne ledererklæring videresendes til hovedbestyrelsen, der godkender og fremsender en lederudnævnelse b Forslag om ændring af ny 6 stk. 2 stillet af FDF Aalborg a. For at blive udnævnt til leder skal man være fyldt 18 år, vedkende sig landsforbundets formål og have underskrevet landsforbundets ledererklæring. Efter nøje at have gjort mig bekendt med FDFs formål, værdigrundlag og lederideal samt være blevet orienteret om FDFs vedtægter erklærer jeg hermed, at jeg har lyst og vilje til at påtage mig et lederansvar og vil arbejde for, at FDFs formål føres ud i livet. Endelig paragraf tilrettet med ovenstående vedtagne ændringer Bortfaldet 9.6 Forslag om ny 7 Organisation Det oprindelige forslag til ny 7 Organisation stillet af FDFs hovedbestyrelse 9.7 Forslag om ny 8 Kredsen Forslag om ændring af ny 8 stk. 4 stillet af FDF Aarhus 2 4. Kredsen yder til landsforbundet et kontingent baseret på kredsens medlemstal pr. 1. januar. Kontingentets størrelse fastsættelse af landsmødet

7 9.7.2 Forslag om ændring af ny 8 stk. 7 stillet af FDF Sletten Familie- og Friluftskreds 7. Kredsen skal udfærdige samværsregler for kredsens unge og voksnes kontakt med kredsens egne børn og unge i FDF. Disse samværsregler skal som minimum indeholde landsforbundets samværsregler, og skal også omfatte retningslinjer for kredsens unge og voksnes kontakt med børn og unge i FDF via sociale og elektroniske medier. Kredsens samværsregler skal være alle kredsens unge og voksne bekendt og være let tilgængelige for kredsens medlemmer, forældre og andre relevante. Samværsreglerne godkendes på ledermødet én gang årligt Forslag om ændring af ny 8 stk. 7 stillet af FDF Varde Samværsreglerne godkendes af bestyrelsen og ledermødet én gang årligt. Endelig paragraf tilrettet med ovenstående vedtagne ændringer 9.8 Forslag om ny 9 Kredsbestyrelsen Forslag om ændring af ny 9 stk. 3 stillet af FDF Aalborg Kredsbestyrelsen er ansvarlig for, at kredsens arbejde drives i overensstemmelse med FDFs vedtægter og på økonomisk forsvarlig vis. Kredsbestyrelsen skal bestå af mindst seks medlemmer og eventuelle suppleanter herfor: Kredslederen eller et medlem af kredsledelsen En udnævnt leder valgt af og blandt ledermødets deltagere En repræsentant for det eller de lokale sogne To-fire forældre valgt af medlemmernes forældre Seniorgruppen har desuden ret til at stille en repræsentant valgt af og blandt seniorerne Forslag om ændring af ny 9 stk. 3, stk. 4 og stk. 7 stillet af FDF Klinkby og FDF Kibæk 3. Dagsorden til forældregeneralforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter: Valg af dirigent Orientering om bestyrelsens arbejde og kredsens liv Fremlæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget Valg til kredsbestyrelsen Valg af suppleanter Valg af revisor samt stedfortræder for denne Eventuelt For: 167 Imod: 132 For: 150 Imod: 123 Kredsbestyrelsen kan supplere sig med indtil to stemmeberettigede medlemmer. Suppleringer gælder valgperioden ud. Repræsentanter for sogne og forældrekreds kan ikke være aktive ledere. Det gælder også for supplerede mandater. Den valgte revisor samt stedfortræderen for denne skal begge være myndige. Kredsbestyrelsen skal godkendes af hovedbestyrelsen

8 4. Kredsbestyrelsen konstituerer sig efter hvert ordinært valg og vælger selv sin formand, kasserer og andre tillidsmænd. Kredslederen eller medlemmer af kredsledelsen samt lederrepræsentanten og seniorrepræsentanten kan ikke vælges til formand eller kasserer. 7. b. Kredsbestyrelsen har overfor landsforbundet ansvar for kredsens økonomi og er pligtig for hvert regnskabsår (kalenderår) at føre et fuldstændigt regnskab, der revideres af den valgte revisor. Det reviderede regnskab skal indsendes til forbundskontoret inden 15. marts. Hvis kredsen offentliggør beretning om arbejdet, kan den indeholde revideret regnskab. Størrelsen af medlemmernes kontingent til kredsen fastsættes af kredsbestyrelsen. Endelig paragraf tilrettet med ovenstående vedtagne ændringer 9.9 Forslag om ny 10 Ledermødet 9.9.1a Forslag om ændring af ny 10 stk. 3 stillet af FDFs hovedbestyrelse b. Ledermødet kan ikke forpligte kredsen uden i de tilfælde, hvor kredsbestyrelsen har bemyndiget ledermødet hertil. c. Ledermødet arbejder under ansvar for kredsbestyrelsen. Ledermødet kan ikke forpligte kredsen juridisk b Forslag om ændring af ny 10 stk. 3 stillet af FDF Aalborg 12 b. Ledermødet kan ikke forpligte kredsen uden i de tilfælde, hvor kredsbestyrelsen har bemyndiget ledermødet hertil Forslag om ændring af ny 10 stk. 1 stillet af FDF Landsdel 8 1. Kredsens aktive ledere og seniorer, der virker som ledere, udgør ledermødet Forslag om ændring af ny 10 stk. 1 stillet af FDF Aarhus 2 Seniorerne i kredsen har ret til at vælge minimum én repræsentant, der kan deltage i ledermødet med samme rettigheder og pligter som de aktive ledere. Endelig paragraf tilrettet med ovenstående vedtagne ændringer Bortfaldet For: 184 Imod: Forslag om ny 11 Landsdele & Netværk Det oprindelige forslag til ny 11 Landsdele & Netværk stillet af FDFs hovedbestyrelse 9.11 Forslag om ny 12 Faste ejendomme Det oprindelige forslag til ny 12 Faste ejendomme stillet af FDFs hovedbestyrelse - 8 -

9 9.12 Forslag om ny 13 Hovedbestyrelsen Forslag om ændring af ny 13 stk. 7 stillet af FDF Landsdel 1 7. Hovedbestyrelsen ansætter det nødvendige antal medarbejdere til at varetage den daglige ledelse og udføre landsforbundets aktiviteter. Landsdelslederen deltager i ansættelse af forbundssekretæren i den pågældende landsdel. Endelig paragraf tilrettet med ovenstående vedtagne ændringer 9.13 Forslag om ny 14 Landsmødet Det oprindelige forslag til ny 14 Landsmødet stillet af FDFs hovedbestyrelse 9.14 Forslag om ny 15 Retlige forpligtigelser Det oprindelige forslag til ny 15 Retlige forpligtigelser stillet af FDFs hovedbestyrelse 9.15 Forslag om ny kredsvedtægt 5 Retlige forpligtigelser Forslag om ændring af ny kredsvedtægt 5 stk. 1 stillet af FDF Aalborg Til retligt at forpligte en kreds kræves underskrift af: kredsbestyrelsens formand eller to af bestyrelsens øvrige medlemmer sammen med kredslederen eller et medlem af kredsledelsen. Alternativt kan ledermødet forpligte kredsen, hvis kredsbestyrelsen har bemyndiget ledermødet hertil. I disse tilfælde kræves underskrift af: kredslederen eller et medlem af kredsledelsen et myndigt medlem af ledermødet, der ikke er kredsleder samt en fuldmagt fra bestyrelsen, der bekræfter bemyndigelsen af ledermødet Forslag om ny samlet kredsvedtægt Det oprindelige forslag til nye kredsvedtægter stillet af FDFs hovedbestyrelse Samtidig godkendes at hovedbestyrelsen får bemyndigelse til at konsekvensrette kredsvedtægterne jf. ovenstående ændringer Endelig afstemning om 9. Forslag om nye vedtægter for FDF Endelig afstemning om et samlet sæt nye vedtægter for FDF i henhold til ovenstående afstemninger og ændringer. Samtidig godkendes at hovedbestyrelsen får bemyndigelse til at konsekvensrette vedtægterne jf. ovenstående ændringer. 10. Forslag om at etablere fælles administration med KFUM og KFUK i Danmark Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse Indenfor de næste to år etableres et administrativt fællesskab mellem KFUM og KFUK og FDF på Rysensteen i København

10 11. Forslag om at genindføre mærker i stof til puslinge og tumlinge Forslag og ændringsforslag i den rækkefølge de blev sat til afstemning 11.a Ændringsforslag stillet af FDF Horsens 1 Der fremstilles en serie stofmærker, som er egnet til puslinge, tumlinge, pilte, væbnere, seniorvæbnere og seniorer. 11 Det oprindelige forslag stillet af FDF F 6 Flintholm Der fremstilles en serie stofmærker, som er egnet til puslinge og tumlinge. 12. Forslag om evaluering af mærker Forslag og ændringsforslag i den rækkefølge de blev sat til afstemning 12.a Ændringsforslag stillet af FDF K 19 Vanløse Hovedbestyrelsen forpligtes til: At gennemføre en samlet evaluering af de nye mærker. Evalueringen skal omfatte alle facetter, men have fokus på funktionalitet og slutbrugens oplevelse. Således skal hovedbestyrelsen sikre en gennemførsel af det, der populært kaldes en 360 graders evaluering. At gennemføre en dialog med 55ºNord med henblik på at løse allerede erkendte funktionalitetsproblemer ved de nye mærker, eksempelvis kvaliteten. Det er hovedbestyrelsens opgave at sikre, at de nødvendige tiltag og ændringer bliver gennemført. For: 153 Imod: 112 Forslag og ændringsforslag som ikke kom til afstemning 12 Det oprindelige forslag stillet af FDF K 19 - Vanløse Hovedbestyrelsen forpligtes til inden udgangen af 2013 at fremlægge en evaluering af de nye mærker sammen med en konkret plan for i samarbejde med 55ºNord at imødekomme eventuelle udfordringer. Hovedbestyrelsen forpligtes til at iværksætte dette arbejde senest i 1. kvartal Trukket

11 13. Forslag om sammenlægning af TVR-fonden og HCT-fonden Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse Hovedbestyrelsen foreslår at TVR-fonden bliver nedlagt og at TVR-fondens formue overføres til HCT-fonden. I den forbindelse foreslås nuværende 2 i fundatsen for HCT-fonden udvidet til følgende ordlyd: Fondens formål er at støtte Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDFs almindelige arbejde. Fondens styrelse kan dog træffe bestemmelse om at anvende fondens indtægter til løsning af særlige opgaver, der har forbindelse med FDF. Endvidere uddeles der hvert år på FDFs fødselsdag den 27. oktober en hædersgave til to eller tre aktive ledere, til brug for disses fortsatte uddannelse, inden for eller uden for Landsforbundet. I forbindelse med sammenlægningen skifter HCT-fonden navn til HCTVR-fonden, såedes at de historiske navne fra begge fonde bibeholdes. Sammenlægningen sker under forudsætning af Civilstyrelsens godkendelse. Landsmødet giver således hovedbestyrelsen bemyndigelse til at gennemføre de relevante - og af Civilstyrelsen godkendte - ændringer til HCT-fondens vedtægter som følge af ændringerne beskrevet ovenfor. 14. Budget for 2013 og 2014 Herunder fastsættelse af kontingent for 2013 og 2014 Bilag: Se dagsordenhæftet Forslaget stillet af FDFs hovedbestyrelse Kontingent: Kontingent fastsættes til 2013: kr : kr. 335 Medlemspuljen: Anvendelsen af henlæggelser tilrettes, så tallene afspejler det vedtagne under pkt. 5 Handlingsplan De til forslaget afsatte tkr. 300 fordeles med hhv. tkr.150 i 2013 og Budgetposten Medlemspuljen ændres derfor til 2013: tkr : tkr Valg til FDFs hovedbestyrelse Der var inden fristen opstillet ni kandidater til hovedbestyrelsen. Kandidaterne er blevet præsenteret i dagsordenhæftet, på landsmødehjemmesiden og fredag aften ved landsmødets åbning. Der skal i alt vælges seks af de ni kandidater til hovedbestyrelsen. Valget foregår i to valgrunder. I første valgrunde vælges hhv. to kvinder og to mænd, dvs. der skal afgives stemme på netop fire kandidater i denne valgrunde. Herefter overgår de kandidater, som ikke opnåede valg i første valgrunde til anden valgrunde, hvor der stemmes på to kandidater

12 Kandidaterne: Kvindelige kandidater Amalie Kyndesen, FDF Virum Iben Konradi Nielsen, FDF Ny Tolstrup Signe Bjørg Jensen, FDF Karlslunde Mandlige kandidater Allan Frank Walther, FDF F 4 Christian Bjerre, FDF K 25 Brønshøj Jonas Kolby Laub Kristiansen, Medlem under landsforbundet Lars Sørensen, FDF Aarhus 2 Per Albert Bergmann, FDF Selsmose Søren Timmermann Olesen, FDF Veggerby Første valgrunde Der blev afgivet i alt 300 stemmer, hvoraf ingen blev erklæret ugyldige. I første valgrunde opnåede flg. kandidater valg. Stemmetal i parentes. Iben Konradi Nielsen (242) og Signe Bjørg Jensen (251) Allan Frank Walther (161) og Jonas Kolby Laub Kristiansen (218) Anden valgrunde Der blev afgivet i alt 306 stemmer, hvoraf 2 blev erklæret ugyldige. I anden valgrunde opnåede flg. kandidater valg. Stemmetal i parentes. Christian Bjerre (164) Per Albert Bergmann (163) Suppleanter De kandidater, som ikke opnåede valg, bliver suppleanter efter stemmetal 1. suppleant: Amalie Kyndesen (149) 2. suppleant: Søren Timmermann Olesen (97) 3. suppleant: Lars Sørensen (35) Konstituering Den nyvalgte hovedbestyrelse konstituerede sig efter valget med følgende poster: Formand: Jonas Kolby Laub Kristiansen Næstformand: Iben Konradi Nielsen Kasserer: Allan Frank Walther 16. Valg af landsforbundets interne revisor Forslag stillet af FDFs hovedbestyrelse Finn Bjerg Olesen 42 år, kasserer i FDF Måløv Afdelingsdirektør i FinansNetBanken Valgt 17. Eventuelt Jannik Toft Andersen, FDF Landsdel 4 Et ønske om større fokus på intern og ekstern kommunikation. Mette la Cour, FDF Staben Reklame for handlingsplanens 2013 Kredsen i centrum

13 Randi Anholm, FDF K 27 Lundehuse Sogn Opfordring til at prikke til folk, så de melder sig på banen ift. kurser og udvalg. Jens Maibom Pedersen, FDFs hovedbestyrelse Opfordring til at melde sig til Kristendomsudvalget. Ole Margon, FDF Lemvig Opfordring til at finde fremtidig HB-kandidater, der har faglighed omkring børn og unge. Dennis Jim Frederiksen, Internationalt udvalg Kåring af vinder af konkurrence samt reklame for Jagten. Silje Kristensen, Ungdomsrepræsentant FDF Landsdel 2 Oprettelse af Facebook-gruppe for unge, der laver musik i FDF. Kristian Fisker, Ungdomsrepræsentant FDF Landsdel 1 Opfordring til oprettelse af en database, hvor man kan samle kompetencer. Morten Krogsgaard, Væbnermesterskabsudvalget Opfordring til at kredse deltager i VM 2013 og tilmelder sig fra på Jakob Fauerskov, FDF Fredericia Søndermarken FDF Projekt Musik har et oplæg til HB om musikarbejdet i FDF. Dirigenterne kunne konstatere, at gennemgangen af dagsordenen var gennemført kl Referatet er godkendt af landmødets dirigenter Dato Dato Finn Andsbjerg Larsen Helga Kolby Kristiansen

14 Bilag til pkt. 9: Nye vedtægter for FDF Oversigt over forslag og ændringsforslag som blev trukket inden afstemning Nedenstående ændringsforslag blev fremsat for landsmødet under debatten lørdag men blev trukket inden afstemningen søndag. Derfor er de ikke medtaget i landsmødets officielle beslutningsreferat. Ændringsforslag nr. 1 Forslaget er stillet af FDF Sletten Familie- og Friluftskreds Forslaget vedrører 5 Medlemmer, stk. 1 a Et medlem kan have tilknytning til flere kredse. Landsforbundet opkræver kontingent af medlemmet, ligeligt fordelt blandt de tilknyttede kredse. Ændringsforslag nr. 2 Forslaget er stillet af FDF Aalborg 12 Forslaget vedrører 5 Medlemmer, stk. 1 Enhver, der har udfyldt Landsforbundets indmeldelsesblanket, kan blive medlem af FDF. Indmeldelsesblanketten skal være forsynet med underskrift af forældre eller værge. Så længe der for medlemmet bliver indbetalt kontingent til en kreds, opretholdes medlemskabet af landsforbundet. Ændringsforslag nr. 3 Forslaget er stillet af FDF Aarhus 2 Forslaget vedrører 5 Medlemmer, stk. 4 Kredsledere og udvalg er forpligtet på at abonnere på landsforbundets officielle informationskilder, dog skal de enkelte medlemmer frit kunne tilmelde sig et abonnement. Mediekontingent fastsættes af landsmødet og opkræves gennem kredsen. Ændringsforslag nr. 4 Forslaget er stillet af FDF Sletten Familie- og Friluftskreds Forslaget vedrører 6 Ledere, stk. 1 a. Alle voksne medlemmer som er fyldt 18 år er at betragte som ledere. b. Ledere skal vedkende sig landsforbundets formål og medvirke til at skabe et kristent fællesskab, hvor den enkelte kan blive forstået, accepteret og respekteret. c. Ledere skal efter bedste evne ved deres forkyndelse, virke og tale være med til at skabe en kristen livsholdning. d. Ledere skal have gennemgået landsforbundets grundlæggende lederuddannelse og er forpligtet til løbende at dygtiggøre sig. Ændringsforslag nr. 5 Forslaget er stillet af FDF Brabrand Forslaget vedrører 6 Ledere, stk. 2 a For at blive udnævnt til leder skal man være fyldt 18 år, have modtaget en grundlæggende lederuddannelse, vedkende sig landsforbundets formål og have underskrevet landsforbundets ledererklæring

15 Ændringsforslag nr. 6 Forslaget er stillet af FDF Aarhus Musikkreds Forslaget vedrører 9 Kredsbestyrelsen, stk. 3 Kredsbestyrelsen er ansvarlig for, at kredsens arbejde drives i overensstemmelse med FDFs vedtægter og på økonomisk forsvarlig vis. Kredsbestyrelsen skal bestå af mindst seks medlemmer samt eventuelle suppleanter herfor og tilstræbe repræsentanter fra følgende valggrupper:» Kredslederen eller et medlem af kredsledelsen» En udnævnt leder valgt af og blandt ledermødets deltagere» En repræsentant for den eller de lokale sogne» To-fire forældre valgt af medlemmernes forældre» En seniorrepræsentant valgt af seniorgruppen Har kredsens ingen medlemmer i senioralderen bortfalder kravet om valg af seniorrepræsentant. Seniorrepræsentanter under myndighedsalderen er ikke juridisk ansvarlige for kredsbestyrelsens beslutninger. Valgene til Kredsbestyrelsen kan supplere sig med indtil to stemmeberettigede medlemmer. Suppleringer gælder valgperioden ud. Repræsentanter for sogne og forældrekreds kan ikke være aktive ledere. Det gælder også for supplerede mandater. Kredsbestyrelsen skal godkendes af hovedbestyrelsen. Ændringsforslag nr. 7 Forslaget er stillet af FDF Kibæk og FDF Klinkby Forslaget vedrører 9 Kredsbestyrelsen, stk. 7 nyt punkt g Kredsen kan ikke indgå i et økonomisk fællesskab med andre kredse eller organisationer, som ikke er dækket af vedtægterne i øvrigt, uden forudgående godkendelse fra kredsbestyrelsen. Denne skal desuden sikre, at det økonomiske fællesskab årligt forelægger et regnskab for kredsbestyrelsen. Ændringsforslag nr. 8 Forslaget er stillet af FDF Aarhus 2 Forslaget vedrører 10 Ledermødet stk. 1 Kredsens aktive ledere udgør ledermødet. Seniorer, der virker som ledere, kan deltage i ledermødet. Der kan deltage mindst én repræsentant valgt af seniorerne med samme rettigheder og pligter som de aktive ledere. Ændringsforslag nr. 9 Forslaget er stillet af FDF Aalborg 12 Forslaget vedrører Kredsvedtægt 3 Medlemmer stk. a Enhver, der har udfyldt Landsforbundets indmeldelsesblanket, kan blive medlem af FDF. Indmeldelsesblanketten skal være forsynet med underskrift af forældre eller værge. Så længe der for medlemmet bliver indbetalt kontingent til en kreds, opretholdes medlemskabet af landsforbundet

16 Ændringsforslag nr. 10 Forslaget er stillet af FDF Pandrup Forslaget vedrører 9 Kredsbestyrelsen, stk. 3 Kredsbestyrelsen er ansvarlig for, at kredsens arbejde drives i overensstemmelse med FDFs vedtægter og på økonomisk forsvarlig vis. Kredsbestyrelsen skal bestå af mindst seks medlemmer og eventuelle suppleanter herfor: Kredslederen eller et medlem af kredsledelsen En udnævnt leder valgt af og blandt ledermødets deltagere Øvrige valgte er repræsentanter med interesse for kredsen minimum en repræsentant valgt af medlemmerne forældre. En seniorrepræsentant valgt af seniorgruppen

Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs Landsmøde 2014 14.-16. november 2014 på Hotel Nyborg Strand

Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs Landsmøde 2014 14.-16. november 2014 på Hotel Nyborg Strand Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs Landsmøde 2014 14.-16. november 2014 på Hotel Nyborg Strand Om referatet Referatet er et beslutningsreferat. Punkterne i referatet afspejler ikke nødvendigvis

Læs mere

Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs landsmøde 14. 16. november 2008 på Hotel Nyborg Strand

Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs landsmøde 14. 16. november 2008 på Hotel Nyborg Strand Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs landsmøde 14. 16. november 2008 på Hotel Nyborg Strand Dette referat skal udsendes senest 2 måneder efter landsmødets afholdelse jf. forbundsvedtægt K, stk.

Læs mere

Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs Landsmøde 2010 19. 21. november 2010 på Hotel Nyborg Strand

Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs Landsmøde 2010 19. 21. november 2010 på Hotel Nyborg Strand Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs Landsmøde 2010 19. 21. november 2010 på Hotel Nyborg Strand Dette referat skal udsendes senest to måneder efter landsmødets afholdelse jf. FDFs forbundsvedtægter

Læs mere

Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs Landsmøde november 2016 på Hotel Nyborg Strand

Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs Landsmøde november 2016 på Hotel Nyborg Strand Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs Landsmøde 2016 18.-20. november 2016 på Hotel Nyborg Strand Om referatet Referatet er et beslutningsreferat. Punkterne i referatet afspejler ikke nødvendigvis

Læs mere

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF 1 Navn Landsforbundets navn er: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Landsforbundet har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Formål Landsforbundets

Læs mere

Vedtægterne er vedtaget på FDFs landsmøde 14.-16. november 2014 på Hotel Nyborg Strand

Vedtægterne er vedtaget på FDFs landsmøde 14.-16. november 2014 på Hotel Nyborg Strand FDFs Vedtægter Vedtægterne er vedtaget på FDFs landsmøde 14.-16. november 2014 på Hotel Nyborg Strand 1 Navn Landsforbundets navn er: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Landsforbundet har hjemsted

Læs mere

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle 1 NAVN KFUM og KFUK i Vejle Dato og stiftelsesår for KFUK i Vejle: 28. november 1883. KFUK s motto: "Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd, siger Hærskarers Herre" (Zak. 4,6) Dato og stiftelsesår

Læs mere

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle 1 Navn: KFUM og KFUK i Vejle Stiftet år og dato: KFUM 19. februar 1883. KFUK 28. november 1883 Hjemstedskommune: Vejle Distrikt: Trekanten KFUMs motto: "At de alle

Læs mere

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 1) Søren Rottbøll er valgt til dirigent Der er rettidigt indkaldt til landsdelsmødet 4 uger før. Ændringer til dagsorden: Under pkt. 8a ændres 12 til 11. Under pkt.

Læs mere

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Vedtægterne er vedtaget på FDFs landsmøde 18.-20. november 2016 på Hotel Nyborg Strand 4 Medlemmer 1. Enhver, der har betalt kontingent til en kreds

Læs mere

Revision af FDFs grundlov og forbundsvedtægter HB bilag - Januar 2012 (version 2012.01.06)

Revision af FDFs grundlov og forbundsvedtægter HB bilag - Januar 2012 (version 2012.01.06) 1 Navn Landsforbundets navn er: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Landsforbundet har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Formål Landsforbundets formål er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

Landsmøde 2012. Vedtægter

Landsmøde 2012. Vedtægter Landsmøde 2012 Vedtægter Landsmøde 2012 Nyt forslag til vedtægter Hovedbestyrelsen har nu fremlagt et revideret forslag til nye vedtægter, der skal drøftes på landsmødet til november. Dokumentet har ændret

Læs mere

Vedtægterne er vedtaget på FDFs landsmøde november 2012 på Hotel Nyborg Strand

Vedtægterne er vedtaget på FDFs landsmøde november 2012 på Hotel Nyborg Strand Vedtægterne er vedtaget på FDFs landsmøde 9.-11. november 2012 på Hotel Nyborg Strand 1 Navn Landsforbundets navn er: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Landsforbundet har hjemsted i Københavns Kommune.

Læs mere

Grundlov og forbundsvedtægter

Grundlov og forbundsvedtægter Grundlov og forbundsvedtægter Revideret december 2006 Vedtaget på ekstraordinært landsmøde på Nyborg Strand 8. - 9. december 1973. Rettelser foretaget på landsmøde på Nyborg Strand 2. - 4. april 1976,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned.

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned. VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR KREDS VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. Nærværende vedtægter: er vedtaget af generalforsamlingen den 26. januar 2010. Dirigent Formand Peter

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

For FDF Klovborg Hjemmehørende i Ikast-Brande kommune

For FDF Klovborg Hjemmehørende i Ikast-Brande kommune KREDS-VEDTÆGTER For FDF Klovborg Hjemmehørende i Ikast-Brande kommune FDF kredsen har tegnet overenskomst med Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige Forbund, FDF. Foruden dette dokument har alle FDFs

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYKREDS

VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den Vedtægter for foreningen. Single Rock Café Herning.

Vedtægter. Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den Vedtægter for foreningen. Single Rock Café Herning. Vedtægter Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den 14.3.2014 Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en

Læs mere

FDFs hovedbestyrelse side 1/ 5

FDFs hovedbestyrelse side 1/ 5 FDFs hovedbestyrelse side 1/ 5 Møde for: FDFs hovedbestyrelse Møde nr. HB #7, 214 Vært: Referent: Deltagere: Bitten Schjødt Kjær Morten Frouvne Vincentz HOVEDBESTYRELSEN Jonas Kolby Laub Kristiansen (jkk),

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er, Poulstrup Vrejlev Sport 81, stiftet den 7. april 1981 og har hjemsted i Hjørring kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/ Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/2 2016. 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub Forkortelse:

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger Forslag til vedtægter for SIND, Regionskreds Midtjylland NAVN OG HJEMSTED 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning Stk. 1. Regionskredsens navn er Landsforeningen SIND, Regionskreds Midtjylland. I

Læs mere

FDFs hovedbestyrelse side 1/ 6

FDFs hovedbestyrelse side 1/ 6 FDFs hovedbestyrelse side 1/ 6 Møde for: FDFs hovedbestyrelse Mødedato: 30.-september 1. oktober Vært: Troels Henrik Mødetid: Fredag kl. 19.00 - lørdag kl. 21.00 Referent: Andagt: Deltagere: Christina

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 Der er 65 medlemmer til stede Formanden Ole Lyd Nielsen byder velkommen 1) valg af dirigent og referent - Kristian (Kiks) er dirigent.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På generalforsamlingen i 2016 blev bestyrelsen opfordret til at komme med forslag til en modernisering af vedtægterne, så de kom i overensstemmelse med det vi faktisk

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus 1 Navn og Hjemsted 1.1 Indre Missions kristne Fællesskab i Dejbjerg Missionshus benævnes herefter Det kristne Fællesskab i Dejbjerg

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. Foreningen er en videreførelse af projektet Ud af røret af 1995 2 Foreningens hjemsted:

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

STABEN Heidi bak Nielsen (hbn), Troels Henrik B. Krag (th), Sara Springborg (ssp), Mette la Cour (mlc), Simon Fauerskov (sfa), Anna Vistesen (anv),

STABEN Heidi bak Nielsen (hbn), Troels Henrik B. Krag (th), Sara Springborg (ssp), Mette la Cour (mlc), Simon Fauerskov (sfa), Anna Vistesen (anv), side 1/ 5 Møde for: Møde nr. HB #5, 2015 Vært: Simon Stagis Referent: Ledergruppen Andagt: Iben Konradi Nielsen Deltagere: HOVEDBESTYRELSEN Jonas Kolby Laub Kristiansen (jkk), Iben Konradi Nielsen (ikn),

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune som vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12. december 2006, og med ændringer vedtaget på generalforsamling den 25. marts 2009. Navn og hjemsted 1. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport Som ønsket på generalforsamlingen i 2015, så har bestyrelsen gennemgået vedtægter for Aarhus Automobil Sport. Mange af ændringerne er foretaget med udgangspunkt i DIF s standardvedtægter. Tekster, som

Læs mere

Brug af ansatte ressourcer

Brug af ansatte ressourcer SÆT KRYDS ÅBENT FØR ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG x Orienteringsbilag (O) Debat- og temabilag (D) Beslutningsbilag (B) HB-protokol (Udfyldes efter mødet) Bilagsnummer: 2.10 Ansvarlig: MS Brug af

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter.

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Tekst markeret med rødt i NUVÆRENDE TEKST bliver enten ændret eller udgår i den

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens hjemsted er Horsens kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune.

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. LOVE FOR DRAGØR HÅNDBOLD KLUB (Stiftet 14. september 1979) 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. 2 - Formål Foreningens formål er at give medlemmerne

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Begrundelse for ønsket om vedtægtsændringer. Af hensyn til mulighederne for at kunne søge om tilskud til kurser og lig. skal vedtægterne være i overensstemmelse

Læs mere

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund.

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund. FreelanceGruppens generalforsamling Punkt 5a FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: senest ændret 6. marts 2010 / 2014. 1 Formål FreelanceGruppen er en specialgruppe under

Læs mere

Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening

Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening 1 Den Kongelige Livgardes Officersforening Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening Marts 2005 2 Navn: Foreningens navn er Den Kongelige Livgardes Officersforening 1 2 Formål: Det er foreningens

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Stk. 2. Præsten skal have nær tilknytning til menighedens bagland, og han bør bosætte sig i Lemvigområdet. Ved en fuldtidsansættelse er det et krav.

Stk. 2. Præsten skal have nær tilknytning til menighedens bagland, og han bør bosætte sig i Lemvigområdet. Ved en fuldtidsansættelse er det et krav. Vedtægter 1 Navn, hjemsted og tilhørsforhold Menighedens navn er Lemvig Bykirke. Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed. Lemvig Bykirke har hjemsted i Lemvig Kommune Lemvig Bykirke er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtaget på den stiftende generalforsamling 2016 1. Navn Foreningens navn er Aalborg Boldklub á 1337. Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud VEDTÆGTER LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud. 1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere