VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION"

Transkript

1 VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1

2 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april Ændret på landsorganisationens ordinære årsmøde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 20. september Ændret på landsorganisationens ordinære årsmøde i Odense Congress Center lørdag den 16. september VEDTÆGTER FOR DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION Formål og hjemsted 1. Dansk Folkepartis formål er: at at at at organisere alle vælgere, der vil støtte en politik i tilslutning til de principper, der er anført i Dansk Folkepartis program, virke for oplysning om politiske og folkelige spørgsmål, arbejde for varetagelse af danskernes interesser i overensstemmelse den danske kulturarv, forberede valg og folkeafstemninger. Partiet har hjemsted i Københavns Kommune. 2

3 Optagelse af medlemmer 2. For at blive medlem af Dansk Folkeparti skal man være fyldt 14 år, være dansk statsborger, og ikke være medlem af eller tilsluttet noget andet po li tisk parti. Lokalforeningsbestyrelsen kan nægte optagelse af et medlem. Lokalforeningsbestyrelsens afgørelse skal forelægges hovedbestyrelsen til godkendelse. Stemmeret og valgbarhed til Dansk Folkepartis organer opnås efter 4 måneders medlemskab. Årsmøde 3. Dansk Folkepartis øverste myndighed er med de i nærværende vedtægter nævnte undtagelser, jf. 2, 3, 5, 8, 11 og 22, årsmødet, som skal afholdes hvert år i perioden 1. september til 30. november. Tidspunkt og stedet for årsmødets afholdelse samt retningslinierne for års mødets afvikling fastsættes af hovedbestyrelsen. Ekstraordinært årsmøde afholdes, når et flertal af hovedbestyrelsens med lemmer, herunder formanden eller totredjedele af partiets lo kalforeningsformænd med angivelse af dagsorden, anmoder derom. Ekstraordinært årsmøde afholdes senest to måneder efter, at anmodning om afholdelsen er modtaget af hovedbestyrelsens formand. Årsmødet afgør spørgsmål vedrørende grundprincipperne i Dansk Fol ke par tis po litiske program. Stemmeberettigede på årsmødet er: 1. Delegerede for samtlige lokalforeninger, jf Medlemmer af hovedbestyrelsen. 3. Dansk Folkepartis folketingsgruppe, medlemmer af Europa-parlamentet, by- og regionsrådsmedlemmer samt ministre. 4. Medlemmer af Dansk Folkepartis Ungdoms hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsen kan beslutte at give yderligere folkevalgte stemmeret på årsmødet. 3

4 Årsmødet kan kun træffe beslutninger, hvis mindst en tredjedel af de stem meberettigede på årsmødet deltager i afstemningen. Hovedbestyrelsen er berettiget til at invitere gæster til at overvære årsmødet, idet dog alle medlemmer af Dansk Folkeparti, som gæster, har ret til at overvære årsmødet. Gæster kan af hovedbestyrelsen tillægges taleret, men ikke stemmeret. Dagsorden 4. Årsmødets dagsorden skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af referenter. 2. Valg af stemmetællere. 3. Valg af dirigenter. 4. Aflæggelse af beretning. 5. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår og forelæggelse af budget for det løbende regnskabsår. 6. Fastlæggelse af kontingent til landsorganisationen for det kommende regnskabsår, jf Indkomne forslag. 8. Valg af formand. 9. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer, jf. 5, samt suppleanter. 10. Valg af revisor. 11. Politisk forhandling. 12. Eventuelt. Valg af formand sker efter forslag fra hovedbestyrelsen eller 25 delegerede. De på årsmødet valgte fem hovedbestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, idet tre henholdsvis to afgår hvert år. Suppleanterne vælges ligeledes for to år ad gangen, idet een afgår hvert år. 4

5 Hovedbestyrelsen 5. Hovedbestyrelsen består af: 1. Partiets formand. 2. Den til enhver tid valgte gruppebestyrelse, dog højst 5 medlemmer, der udpeges af partiets folketingsgruppe. 3. Fem på årsmødet valgte medlemmer, som ikke må være medlemmer af Folketinget. 4. Formanden for Dansk Folkepartis Ungdom. Partiets formand er samtidig formand for hovedbestyrelsen. Ved afstemninger er formandens stemme udslagsgivende ved stem melighed. Folketingsgruppens næstformand fungerer som politisk næstformand, og i formandens forfald fungerer denne tillige som formand. Hovedbestyrelsen vælger blandt sine fem årsmødevalgte medlemmer en or ganisatorisk næstformand. Hovedbestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv, og udarbejder selv en for retningsorden, og nedsætter udvalg efter behov til behandling eller va re tagelse af særlige opgaver. Hovedbestyrelsen indkalder mindst een gang årligt bl.a. samtlige lokal forenings formænd til organisatorisk og politisk drøftelse. Hovedbestyrelsen har ansvaret for den organisatoriske opbygning af Dansk Folkeparti og kan ansætte en partisekretær og anden medhjælp til varetagelse af det or ganisatoriske arbejde. Det er hovedbestyrelsens opgave: at koordinere arbejdet mellem de enkelte lokalforeninger indenfor stor kredsene, at forestå opstilling af kandidater til kommunalbestyrelsen i de kommuner, hvor der ikke forefindes lokalforeninger, at der foretages opstilling af folketingskandidater og regionsrådskandidater på et opstillingsmøde jf. de af hovedbestyrelsen fastsatte retningslinier. Hovedbestyrelsen udarbejder i overensstemmelse med nærværende vedtægter standardvedtægter for lokalforeninger. 5

6 Kontingent m.v. 6. Årsmødet fastsætter kontingentet til landsorganisationen. Kontingentet indbetales til landsorganisationen i henhold til regler fastsat af hovedbestyrelsen. Tegningsret 7. Dansk Folkeparti tegnes af formanden eller een næstformand sammen med tre medlemmer af hovedbestyrelsen, hvoraf en skal være valgt direkte af årsmødet. Eksklusion 8. Hovedbestyrelsen kan med totredjedels flertal ekskludere personer, organisationer og lokalforeninger. Eksklusionen har omgående virkning. En ekskluderet person, organisation eller forening kan ikke forlange eksklusionen forelagt et årsmøde. 9. Stemmeret og valgbarhed til regionsrådsvalg Stemmeret på opstillingsmøder samt valgbarhed som kandidat til regionsrådet har alle medlemmer, med bopæl i regionen, der har betalt kontingent for det løbende regnskabsår. Med hensyn til nye medlemmer herunder personer, der er slettet på grund af kontingentrestance henvises til 2, hvorefter stemmeret og valgbarhed til Dansk Folkepartis organer opnås efter 4 måneders medlemskab. Alle, der har betalt kontingent for det løbende regnskabsår, har adgang til op stillingsmøder, med taleret. 6

7 Delegerede til årsmødet 10. Hver lokalforening har ret til foruden formand at sende en delegeret til årsmødet for hver påbegyndt 10 medlemmer. Der beregnes antal delegerede af det totale antal betalende medlemmer hvert år pr. 31. december. Hovedbestyrelsen kan dog for samtlige lokalforeninger fastsætte et højere antal delegerede i forhold til den enkelte lokalforenings antal medlemmer. Hovedbestyrelsen meddeler hvert år inden 1. februar hver lokalforening, hvor mange delegerede den enkelte lokalforening kan sende til årsmødet. Europa-parlamentsvalg 11. Opstilling af kandidater til Europa-parlamentsvalg foretages af et af hovedbestyrelsen særskilt indkaldt møde, idet hovedbestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinier for, hvorledes kandidaterne udpeges. Lokalforeninger 12. I hver kommune søges med bistand af hovedbestyrelsen oprettet en lokal væl gerforening, som ledes af en bestyrelse bestående af formand og næstformand samt mini mum tre medlemmer, der alle vælges på den årlige generalforsamling. En forudsætning for oprettelse af en lokalforening er, at foreningen består af mi nimum 15 medlemmer med bopæl i kommunen, idet hovedbestyrelsen dog kan dispensere herfra. 7

8 Det er bestyrelsens opgave: at forestå det politiske arbejde i kommunen, at forestå opstillingen af kandidater til kommunevalg, at forestå afholdelsen af politiske møder i kommunen, herunder afholdelse af medlemsmøder, at bistå hovedbestyrelsen ved gennemførelsen af folketings- og regions rådsrådsvalg samt Europa-parlamentsvalg. 13. Generalforsamling i lokalforeningerne afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, hvor følgende punkter skal behandles: 1. Valg af referent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Valg af dirigent. 4. Beretning og drøftelse af foreningens forhold. 5. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår og forelæggelse af budget for det løbende regnskabsår. 6. Fastsættelse af kontingent til foreningen for det kommende regnskabsår. 7. Indkomne forslag. 8. Valg af formand. 9. Valg af næstformand. 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. 11. Valg af revisor og suppleant for denne. 12. Valg af delegerede til årsmødet, jf Eventuelt. Stemmeret på generalforsamlinger og opstillingsmøder samt valgbarhed til be styrel sen og som kandidat til kommunalbestyrelsen har alle medlemmer med bopæl i kom munen, der har betalt kontingent for det løbende regnskabsår. Med hensyn til nye medlemmer - herunder personer, der er slettet på grund af kontingentrestance henvises til 2, hvorefter stemmeret og valgbarhed til Dansk Folkepartis organer opnås efter 4 måneders medlemskab. 8

9 Alle, der har betalt kontingent for det løbende regnskabsår, har adgang til ge neralforsamlinger og opstillingsmøder, med taleret. Referat af generalforsamlingen skal indsendes til landsorganisationen. Almindelige bestemmelser for de tilsluttede foreninger. Indkaldelsesvarsel 14. Årsmøder og generalforsamlinger i lokalforeninger samt opstillingsmøder skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. Konstituering 15. Bestyrelser holder konstituerende møde senest tre uger efter de i 14 nævnte ge neralforsamlinger. Tidsfrister for indsendelse af forslag 16. Forslag til behandling på de i 14 nævnte årlige generalforsamlinger skal være indsendt til den enkelte forenings formand senest 1. februar, dog for årsmødet senest 1. august. Forslag til behandling på årsmøder kan indsendes af hovedbestyrelsen eller 25 delegerede. Forslag til ændringer af nærværende vedtægter kræver tillige, såfremt hovedbestyrelsen ind sender forslaget, tilslutning fra partiformanden samt såfremt forslaget til ændring af vedtægterne fremkommer fra de delegerede, at et flertal af samtlige lo kalforeningsformænd tilslutter sig forslaget. 9

10 Intet forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer, kan behandles og vedtages på en generalforsamling, med mindre forslaget i sin helhed er opført på dagsordenen for den pågældende generalforsamling. Nye vedtægter træder i kraft med omgående virkning, med mindre andet fremgår af forslaget. Afstemningsregler 17. Ved afstemninger i forbindelse med valg af formanden og om 1. pladsen ved opstillingsmøder gælder reglen om absolut flertal (over halvdelen af de afgivne stemmer). Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer betragtes som afgivne stemmer. Ved afstemninger til bestyrelsesvalg, hvor der skal vælges flere kandidater, skal der på hver stemmeseddel opføres en person mindre end det antal personer, der skal vælges. De personer, der herefter har fået flest stemmer, anses som valgt. Ved afstemninger til opstillingsmøder til kommunalbestyrelsen, regionsrådet samt til Folketinget, afgøres rækkefølgen af kandidaterne på følgende måde: 1. afstemning: Der stemmes om, hvem der skal indtage 1. pladsen. Der skrives 1 navn på stemmesedlen. Såfremt en af de foreslående kandidater har fået absolut flertal, er den pågældende valgt. Såfremt ingen kandidat har opnået absolut flertal, foretages en ny afstemning mellem de to kandidater eller ved stemmelighed de kandidater, der har opnået flest stemmer. 2. afstemning: Der stemmes om, hvem der skal indtage pladserne 2, 3 og 4. Der skrives 2 navne på stemmesedlen. De af kandidaterne, der har fået flest stemmer, er valgt. 3. og afsluttende afstemning: Der stemmes om de resterende pladser. Der skrives 1 person mindre på stemmesedlen end det antal personer, der mangler at blive valgt - dog maksimum 5 personer. 10

11 Der kan ikke udøves stemmeret ved fuldmagt. Ved opstilling af kandidater til kommunal- og regionsrådsvalg besluttes op stillingsformen (sideordnet eller partiliste) før 1. afstemning finder sted. Ekstraordinær generalforsamling 18. Ekstraordinær generalforsamling i lokalforeninger afholdes, når formanden, en tredie del af bestyrelsen eller en tredjedel af de stemmeberettigede, jf. 13, anmoder derom. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest en måned efter, at anmodning om afholdelsen er modtaget af foreningens formand. For Dansk Folkepartis landsorganisation gælder de i 3 omhandlede særlige be stemmelser. Skriftlige forslag 19. Formandsvalg og kandidatvalg skal, hvor mere end en person bringes i forslag, ske ved skriftlig afstemning. Dirigenten kan også ved alle andre afstemninger beslutte skriftlig afstemning. Bestyrelses- og formandsvalg 20. Bestyrelses- og formandsvalg gælder for et år ad gangen, jf. dog 4 vedrørende valg til hovedbestyrelsen. 11

12 Diverse 21. Foreningsåret er kalenderåret. 22. Hovedbestyrelsen kan efter ansøgning bevilge lokalforeninger dispensation fra ovennævnte bestemmelser, idet dispensationen kun kan gælde paragrafferne 12, stk. 1, 13, stk. 1, 15 og 20. Hovedbestyrelsen kan tillige give dispensation for bestemmelserne i 2 vedrørende dansk statsborgerskab samt valgbarhed til Dansk Folkepartis organer. En meddelt dispensation kan altid tilbagekaldes med et års varsel. 12

VENSTRES VEDTÆGTER 2012

VENSTRES VEDTÆGTER 2012 VENSTRES VEDTÆGTER 2012 VEDTÆGTER FOR VENSTRE DANMARKS LIBERALE PARTI Formål, opgaver og medlemskab 1. Formål 2. Opgaver 3. Foreninger og bestyrelser 4. Medlemskab Vælgerforening 5. Vælgerforening(er)

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a.

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. 1. Navn, selskabsform og hjemsted 1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og dets navn er Syd Energi a.mb.a.. Selskabet har følgende binavne: Energiselskabet

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr. 25-04-2015 Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere