Vejle kommune. 2.0 Formål.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejle kommune. 2.0 Formål."

Transkript

1 Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er registreret under ejerlavene 1) Jelling By, Jelling, 2) Haughus, Jelling, 3) Hørup By, Jelling, 4) Hopballe By, Jelling, 5) V. Hornstrup By, Jelling og 6) Fårupgård, Jelling. (Se bilag nr. 1). 2.0 Formål. 2.1 Jelling Lokalråds formål er - at virke for et godt og frugtbart samarbejde mellem borgerne i rådets virkeområde, - at være fælles organ, der i samspil med offentlige myndigheder og med fokus på lokalbefolkningens forhold kan varetage områdets sociale, kulturelle, fritidsmæssige, erhvervsmæssige, landskabelige og byplanmæssige interesser, - at virke for skabelse af god trivsel for områdets beboere, bl.a. ved at være lydhør for ønsker om nye aktiviteter og tiltag og ved at forestå løsninger til imødekommelse af disse ønsker, samt - at etablere og drive en hjemmeside, som bl.a. kan Med forslag til vedtægtsændringer 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er registreret under ejerlavene 1) Jelling By, Jelling, 2) Haughus, Jelling, 3) Hørup By, Jelling, 4) Hopballe By, Jelling, 5) V. Hornstrup By, Jelling og 6) Fårupgård, Jelling. (Se bilag nr. 1). 2.0 Formål. 2.1 Jelling Lokalråds formål er - at virke for et godt og frugtbart samarbejde mellem borgerne i rådets virkeområde, - at være fælles organ, der i samspil med offentlige myndigheder og med fokus på lokalbefolkningens forhold kan varetage områdets sociale, kulturelle, fritidsmæssige, erhvervsmæssige, landskabelige og byplanmæssige interesser, - at virke for skabelse af god trivsel for områdets beboere, bl.a. ved at være lydhør for ønsker om nye aktiviteter og tiltag og ved at forestå løsninger til imødekommelse af disse ønsker, samt - at etablere og drive en hjemmeside, som bl.a. kan

2 være platform for orientering om foreninger og aktiviteter i Jellingområdet. 2.2 Lokalrådet er uafhængigt af partipolitik. 3.0 Medlemskab. (se bilag nr. 2) 3.1 Alle personer med bopæl i Lokalrådets virkeområde udgør medlemsgrundlaget for Lokalrådet. 3.2 Enhver forening (sammenslutning af foreninger), beboergruppe, brugerbestyrelser (ved institutioner, skoler) mv., hvis virksomhed primært falder inden for lokalrådets virkeområde, kan optages som medlem (efterfølgende under et betegnet foreninger). 4.0 Lokalrådets Repræsentantskab (se bilag nr. 2) være platform for orientering om foreninger og aktiviteter i Jellingområdet. 2.2 Lokalrådet er uafhængigt af partipolitik. 3.0 Medlemskab. (se bilag nr. 2) 3.1 Alle personer med bopæl i Lokalrådets virkeområde udgør medlemsgrundlaget for Lokalrådet. 3.2 Enhver forening (sammenslutning af foreninger), beboergruppe, brugerbestyrelser (ved institutioner, skoler) mv., hvis virksomhed primært falder inden for lokalrådets virkeområde, kan optages som medlem (efterfølgende under et betegnet foreninger). 4.0 (Udgået) 4.1 Repræsentantskabet består af personer valgt/udpeget af de foreninger mv. der er optaget som medlem af lokalrådet. Foreninger mv. med under 100 medlemmer kan udpege 1 repræsentant. Foreninger mv. med medlemmer kan udpege 2 repræsentanter. Foreninger mv. med over 500 medlemmer kan udpege 3 repræsentanter. Navnene på de udpegede medlemmer af Repræsentantskabet skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. 4.2 Desuden består Repræsentantskabet af 2 8 personer, der for en 2-årig periode vælges på den årlige generalforsamling efter de under pkt. 7.1 fastlagte

3 retningslinjer (dagsordenens pkt. 6.a). Genvalg kan finde sted. 4.3 Kun medlemmer af repræsentantskabet kan vælges til bestyrelsen. 4.4 Bestyrelsen forestår, at Repræsentantskabet indkaldes til mindst et debatmøde hvert år. Til møderne indkaldes de udpegede/valgte repræsentanter og suppleanter samt medlemmerne af de iht. pkt. 8.5 nedsatte udvalg. Bestyrelsen kan beslutte, hvorvidt et møde skal arrangeres som et offentligt debatmøde. 5.0 Lokalrådets Bestyrelse. (se bilag nr. 2) 5.1 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for en 2-årig periode på den årlige generalforsamling. Genvalg kan finde sted medlemmer (2 eller 3 hvert år) vælges ud af repræsentantskabets foreningsudpegede medlemmer efter de under pkt. 7.1 fastlagte retningslinjer (dagsordenens pkt. 6.b). Af disse 5 bør mindst 4 repræsentere hhv.erhverv/handel, idræt, kultur og turisme medlemmer (1 hvert år) vælges blandt de ikke foreningsudpegede medlemmer af repræsentantskabet efter de under pkt. 7.1 fastlagte retningslinjer (dagsordenens pkt. 6.c). 5.4 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, 5.0 Lokalrådets Bestyrelse. (se bilag nr. 2) 5.1 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for en 2- årig periode på den årlige generalforsamling. Genvalg kan finde sted medlemmer (2 hvert år) vælges blandt personer, der er udpeget af medlemsregistrerede foreninger efter de under pkt. 7.1 fastlagte retningslinjer (dagsordenens pkt. 6.a). Disse 4 skal repræsentere hhv. erhverv/handel/turisme, idræt, kultur og øvrige Interessegrupper og vælges efter de i bilag 3 fastlagte retningslinjer medlemmer (1 eller 2 hvert år) vælges blandt øvrige borgere i Lokalrådets virkeområde efter de under pkt. 7.1 fastlagte retningslinjer (dagsordenens pkt. 6.b). 5.4 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær på det konstituerende møde efter hver

4 næstformand, kasserer og sekretær på det konstituerende møde efter hver generalforsamling, og Vejle Kommune orienteres om konstitueringen. generalforsamling, og Vejle Kommune orienteres om konstitueringen. 5.5 Bestyrelsens formand og næstformand er også formand og næstformand i repræsentantskabet. 6.0 Valg. 6.1 Valgbare ved generalforsamlingen er personer, som bor inden for lokalrådets virkeområde, og som opfylder reglerne for valgbarhed til kommunevalg. Byrådsmedlemmer og kommunalt ansatte, der har en overordnet/ledende funktion i Vejle kommune, kan ikke vælges til lokalrådet. 6.2 Stemmeberettigede ved generalforsamlingen er alle valgbare og fremmødte borgere med bopæl inden for lokalrådets virkeområde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 7.0 Generalforsamling. (se bilag 3) 7.1 Bestyrelsen forestår, at Repræsentantskabet med 2 ugers varsel indkaldes til den årlige generalforsamling, der afholdes i april måned. Mødet annonceres desuden på lokalrådets hjemmeside, i dagspressen eller i en husstandsomdelt ugeavis senest 2 uger før generalforsamlingen. Generalforsamlingen, der er åben for alle, afholdes med følgende dagsorden: 6.0 Valg. 6.1 Valgbare ved generalforsamlingen er personer, som bor inden for lokalrådets Virkeområde, og som opfylder reglerne for valgbarhed til kommunevalg. Byrådsmedlemmer og kommunalt ansatte, der har en overordnet/ledende funktion i Vejle kommune, kan ikke vælges til lokalrådet. 6.2 Stemmeberettigede ved generalforsamlingen er alle valgbare og fremmødte borgere med bopæl inden for lokalrådets virkeområde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 7.0 Generalforsamling. (se bilag 3) 7.1 Bestyrelsen indkalder med 2 ugers varsel til den årlige generalforsamling, der afholdes i april måned. Generalforsamlingen annonceres på lokalrådets hjemmeside, i dagspressen eller i en husstandsomdelt ugeavis senest 2 uger før generalforsamlingen. Personer, der er udpeget af medlemsregistrerede foreninger som kandidater til bestyrelsen, registreres hos Lokalrådets

5 1. Valg af mødesekretær samt 2 stemmetællere. 2. Valg af dirigent. 3. Registrering og præsentation af fremmødte repræsentanter. 4. Lokalrådets formand aflægger beretning. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg til Repræsentantskab. a) Hvert år vælges 1 4 medlemmer til Repræsentantskabet (Vælges blandt de fremmødte, som ikke er foreningsudpegede repræsentanter) Valg til Bestyrelsen. b) Hvert år vælges 2 eller 3 medlemmer og 1 suppleant 2 ved lige og 3 ved ulige årstal. (Vælges blandt de foreningsudpegede medlemmer af repræsentantskabet) c) Hvert år vælges 1 medlem og 1 suppleant (Vælges blandt de ikke foreningsudpegede medlemmer af repræsentantskabet). 7. Valg af revisor samt revisorsuppleant. 8. Eventuelt. 7.2 Forslag, der ønskes taget til behandling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 1 uger før generalforsamlingen afholdes. 7.3 Når mindst halvdelen af Repræsentantskabets medlemmer eller 50 borgere i lokalrådets virkeområde med forslag til dagsorden skriftligt anmoder formanden om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, skal denne forestå indkaldelsen efter forskrifterne for indkaldelse til den årlige generalforsamling sekretær inden generalforsamlingen påbegyndes. Generalforsamlingen, der er åben for alle medlemmer (jfr. pkt. 3.0), afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af mødesekretær samt 2 stemmetællere. 2. Valg af dirigent. 3. Præsentation af personer, der er udpeget af medlemsregistrerede foreninger som kandidater til bestyrelsen. 4. Lokalrådets formand aflægger beretning. 5. Lokalrådets kasserer fremlægger regnskab. 6. Behandling af indkomne forslag. Valg til Bestyrelsen. a) Hvert år vælges 2 medlemmer og 1 suppleant. (Vælges blandt de foreningsudpegede kandidater) b) Hvert år vælges 1 eller 2 medlemmer og 1 suppleant. (Vælges blandt øvrige kandidater fra Lokalrådets virkeområde) 7. Valg af revisor samt revisorsuppleant. 8. Eventuelt. 7.2 Forslag, der ønskes taget til behandling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen afholdes. 7.3 Når mindst 50 borgere i lokalrådets virkeområde med forslag til dagsorden skriftligt anmoder formanden om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, skal denne forestå indkaldelsen efter forskrifterne for indkaldelse til den årlige generalforsamling

6 8.0 Lokalrådets virke og ansvar. 8.1 Lokalrådet forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. 8.2 Lokalrådet tegnes overfor myndigheder og samarbejdspartnere i øvrigt af bestyrelsens formand. 8.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede, herunder enten formand eller næstformand. Ved stemmelighed tæller formandens/næstformandens stemme dobbelt. 8.4 Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Sekretæren skal føre beslutningsreferat over bestyrelsens møder. Referater offentliggøres på Jelling Lokalråds hjemmeside. 8.5 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og/eller arbejdsgrupper bestående af interesserede borgere i det omfang, det skønnes nødvendigt. Bestyrelsen fastsætter i samarbejde med udvalgene retningslinjer for udvalgenes arbejdsområder og arbejdsmåde. Ethvert udvalg refererer til bestyrelsen. Udvalg kan være permanente, hvis arbejdsområdet og samarbejdsaftaler fordrer kontinuitet. Eksempler herpå kan f.eks. være: Drift af Lokalrådets hjemmeside mm, indretning/drift af byens torve og legepladser samt trafikog byplanlægning (jfr. samarbejdsaftale med Vejle kommune). 8.6 Kassereren fører regnskab over lokalrådets midler. 8.0 Lokalrådets virke og ansvar. 8.1 Lokalrådet forpligtes ved underskrift af to valgte bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. 8.2 Lokalrådet tegnes overfor myndigheder og samarbejdspartnere i øvrigt af bestyrelsens formand. 8.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede, herunder enten formand eller næstformand. Ved stemmelighed tæller formandens/næstformandens stemme dobbelt. 8.4 Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Sekretæren skal føre beslutningsreferat over bestyrelsens møder. Referater offentliggøres på Jelling Lokalråds hjemmeside. 8.5 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og/eller arbejdsgrupper bestående af interesserede borgere i det omfang, det skønnes nødvendigt. Bestyrelsen fastsætter i samarbejde med udvalgene retningslinjer for udvalgenes arbejdsområder og arbejdsmåde. Ethvert udvalg refererer til bestyrelsen. Udvalg kan være permanente, hvis arbejdsområdet og samarbejdsaftaler fordrer kontinuitet. Eksempler herpå kan f.eks. være: Drift af Lokalrådets hjemmeside mm, indretning/drift af byens torve og legepladser samt trafik- og byplanlægning (jfr. samarbejdsaftale med Vejle kommune). Årlige debatmøder Bestyrelsen indkalder til mindst et debatmøde hvert år. Til møderne indkaldes medlemmer og suppleanter af

7 Regnskabsåret er 1. januar 31. december. 8.7 Lokalrådet hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid eksisterende formue. Der påhviler ikke repræsentantskab eller bestyrelse nogen form for hæftelse. 8.8 Der søges/modtages tilskud fra Vejle Kommune iht. Samarbejdsaftale for lokale netværk. Der kan søges øvrige midler til Lokalrådets virksomhed ved tilskud fra foreninger o.lign. i området samt fra fonde. 9.0 Vedtægtsændringer 9.1 Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af Repræsentantskabets medlemmer godkender ændringen. Desuden skal ændringen godkendes på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de stemmeberettigede blandt de fremmødte har stemt for ændringen Nedlæggelse af Jelling Lokalråd 10.1 Nedlæggelse af Jelling Lokalråd kræver, at 2/3 af Repræsentantskabets medlemmer godkender nedlæggelsen. Desuden skal nedlæggelsen godkendes på en bestyrelsen, samt medlemmerne af de iht. pkt. 8.5 nedsatte udvalg. Bestyrelsen kan beslutte, hvorvidt et møde skal arrangeres som et offentligt debatmøde. 8.6 Kassereren fører regnskab over lokalrådets midler. Regnskabsåret er 1. januar 31. december. 8.7 Lokalrådet hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid eksisterende formue. Der påhviler ikke bestyrelse nogen form for hæftelse. 8.8 Der søges/modtages tilskud fra Vejle Kommune iht. Samarbejdsaftale for lokale netværk. Der kan søges øvrige midler til Lokalrådets virksomhed ved tilskud fra foreninger o.lign. i området samt fra fonde. 9.0 Vedtægtsændringer 9.1 Ændring af nærværende vedtægter kræver generalforsamlingens godkendelse, idet et flertal af de stemmeberettigede blandt de fremmødte skal stemme for ændringen Nedlæggelse af Jelling Lokalråd 10.1 Nedlæggelse af Jelling Lokalråd vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de stemmeberettigede blandt de fremmødte skal stemme for nedlæggelsen.

8 ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de stemmeberettigede blandt de fremmødte har stemt for nedlæggelsen. Den ekstraordinære generalforsamling skal finde sted mindst en måned senere end repræsentantskabs godkendelse af nedlæggelsen Ved nedlæggelsen af Lokalrådet tilfalder dets midler initiativer i rådets virkeområde, som lever op til Lokalrådets formål Ved nedlæggelsen af Lokalrådet tilfalder dets midler initiativer i rådets virkeområde, som lever op til Lokalrådets formål Den siddende bestyrelse skal ved nedlæggelse af Lokalrådet sørge for bevarelse af rådets aktiver og fungere, indtil rådets midler er uddelt efter generalforsamlingens beslutning Den siddende bestyrelse skal ved nedlæggelse af Lokalrådet sørge for bevarelse af rådets aktiver og fungere, indtil rådets midler er uddelt efter generalforsamlingens beslutning. Vedtaget på den stiftende generalforsamling Jelling, den 18. februar Dirigent: Bestyrelse:... Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 18. februar 2013, og efterfølgende ændret på den ekstraordinære generalforsamling d. 23. april Dirigent: Bestyrelse:....

9 ..... Bilag nr. 1: Lokalrådets geografiske virkeområde. Bilag nr. 2: Lokalrådets struktur skematisk oversigt. Bilag nr. 3: Forskrift for afvikling af valghandlinger Bilag nr. 1: Lokalrådets geografiske virkeområde. Bilag nr. 2: Lokalrådets struktur skematisk oversigt (rev. 2015). Bilag nr. 3: Forskrift for afvikling af valghandlinger (rev. 2015).

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING 1 Foreningens navn er Sæby Erhvervsforening, som er en forening med hjemsted i Sæby og omegn. tidligere Sæby kommune 2 Foreningens formål er gennem en indsats for samarbejde

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere