VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S (CVR-nr.: )

2 1.1 Selskabets navn er "Sanistål A/S" Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "Jysk Maskinteknik A/S (Sanistål A/S)" "Sanibad (Sanistål A/S)" "Nekton A/S (Sanistål A/S)" "Transteknik A/S (Sanistål A/S)" "Verni Maskiner A/S (Sanistål A/S)" "Jensen & Kjærsgaard A/S (Sanistål A/S)" "Brønderslev Jernhandel A/S (Sanistål A/S)" "Lange & Unmack A/S (Sanistål A/S)" "Nibe Jernhandel A/S (Sanistål A/S)" "Skive Jern A/S (Sanistål A/S)" "Skive Værktøjsmagasin A/S (Sanistål A/S)" "Lemvig Jern- & Stålforretning A/S (Sanistål A/S)" "Døssing Jensen A/S (Sanistål A/S)" "M. Colstrups Jernforretning A/S (Sanistål A/S)" "Struer Jern- og Staalforretning A/S (Sanistål A/S)" "J.K. Thorup & Co. A/S (Sanistål A/S)" "Silkeborg Jern- & Staalforretning A/S (Sanistål A/S)" "Jysk Rør & Stål A/S (Sanistål A/S)" "Ringkøbing Jern- & Stålforretning A/S (Sanistål A/S)" "A. Schjøth A/S (Sanistål A/S)" "Vejle Jern- & Stålforretning (Sanistål A/S)" "Fredericia Jern & Stål A/S (Sanistål A/S)" "Esbjerg Jernlager Handelsaktieselskab (Sanistål A/S)" "A/S Stål + Rør, Esbjerg (Sanistål A/S)" "C.A. Petersens Eftf. A/S (Sanistål A/S)" "P. E. Ehrhardt A/S (Sanistål A/S)" "Erik Hasselkjær A/S (Sanistål A/S)" "A/S Otto Secher (Sanistål A/S)" Hofman Stål A/S (Sanistål A/S) "Grenå Jern & Staalforretning A/S (Sanistål A/S)" Industri Distribution A/S (Sanistål A/S) Holstebro Jern- & Stålforretning A/S (Sanistål A/S) Brødrene Vestergaard A/S (Sanistål A/S) Scan-Valve A/S (Sanistål A/S) Carl F International A/S (Sanistål A/S) Københavns Beslag & Værktøj A/S (Sanistål A/S) Holstebro Værktøjsmagasin A/S (Sanistål A/S) Dansk Værktøj & Beslag A/S (Sanistål A/S) Carl F A/S (Sanistål A/S) Jørgen Schmidt Trading Birkerød A/S (Sanistål A/S) Senrusta A/S (Sanistål A/S) Cool-Line of Denmark A/S (Sanistål A/S). 2

3 Selskabets hjemsted er Aalborg Kommune Selskabets formål er at drive handels- og servicevirksomhed og anden dermed i forbindelse stående virksomhed. AKTIEKAPITAL, AKTIEBREVE m.v Selskabets aktiekapital udgør kr , Aktiekapitalen er fordelt på aktier à kr. 1 eller multipla heraf. 4.3 Der kan udstedes samleaktier. 4.4 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 4.5 Selskabets ejerbog føres af VP Investor Services A/S (VP services A/S), CVR-nr [Ophævet] Selskabets aktier er børsnoterede. De udstedes og registreres gennem VP Securities A/S. Aktierne er omsætningspapirer, der udstedes til ihændehaver og er frit omsættelige. 6.2 Selskabets aktier kan noteres på navn i VP Securities A/S og i ejerbogen. Selskabet er uden ansvar for en noterings rigtighed. 6.3 Udbytte vedrørende aktierne udbetales gennem VP Securities A/S Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis, og ingen aktier har særlige rettigheder. 8. [Ophævet] 3

4 Udbytte, der ikke er hævet inden 3 år fra forfaldsdagen, tilfalder selskabet. Mortifikation af selskabets aktiebreve kan finde sted uden dom i overensstemmelse med Selskabslovens regler herom. GENERALFORSAMLINGER Generalforsamlingen har højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og ved nærværende vedtægter fastsatte grænser Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med højst 5 uger og mindst 3 ugers varsel ved brev til alle noterede aktionærer under den i ejerbogen noterede adresse og på selskabets hjemmeside Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen Såfremt der skal behandles forslag, der kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen Generalforsamlingen afholdes i Aalborg kommune Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb Forslag fra aktionærerne til behandling på den ordinære generalforsamling, som er fremsat over for bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes, skal optages på dagsordenen. Modtages kravet senere end 6 uger før generalforsamlingen, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen eller en revisor finder dette hensigtsmæssigt. Endvidere skal ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes inden 2 uger, når det til behandling af et eller flere bestemt angivne emner skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 1/20 af aktiekapitalen. 4

5 Senest 3 uger før hver generalforsamling inklusive datoen for generalforsamlingens afholdelse, skal følgende oplysninger gøres tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside Indkaldelsen Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende den senest reviderede årsrapport Dagsordenen og de fuldstændige forslag Formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev. Gøres disse ikke tilgængelige på internettet, oplyser selskabet på sin hjemmeside, hvordan formularerne kan rekvireres i papirformat og sender formularerne til enhver aktionær, der ønsker det En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren ejer på registreringsdatoen, der ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Herudover forudsætter deltagelse at aktionæren senest 3 dage før generalforsamlingen har løst adgangskort for sig selv og sin eventuelle rådgiver. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen Selskabets generalforsamlinger er åbne for pressen Selskabet kan vælge, at al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer alene sker elektronisk, herunder ved , og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside medmindre andet følger af aktieselskabsloven. Selskabet kan til enhver tid kommunikere til de enkelte aktionærer med almindelig brevpost som supplement eller alternativ til elektronisk kommunikation Indkaldelse af aktionærerne til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, årsrapporter, selskabsmeddelelser, adgangskort samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne, kan fremsendes af selskabet til aktionærerne elektronisk, herunder via . Bortset fra adgangskort til generalforsamling, vil ovennævnte dokumenter kunne findes på selskabets hjemmeside Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse. 5

6 16.4 Aktionærerne kan på selskabets hjemmeside finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation. Kommunikation fra aktionærerne til selskabet kan ske via til eller ved almindelig post Hvert aktiebeløb på kr. 1 giver 1 stemme på generalforsamlingen Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning. Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til de foreliggende forhandlingsemner Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse samt beslutning om decharge for bestyrelse og direktion. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 6. Valg af revisorer. 7. Eventuelt Aktionærer kan stille skriftlige spørgsmål inden for de sidste 3 måneder før generalforsamlingen. Bestyrelse og direktion påser, at spørgsmål fra aktionærer behandles og besvares i overensstemmelse med lovgivningen De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed. Til vedtagelse af ændring af selskabets vedtægter kræves, at mindst halvdelen af den samlede aktiekapitals stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital Er den nævnte halvdel af den samlede aktiekapitals stemmer ikke repræsenteret på den pågældende generalforsamling, og opnår forslaget ikke 2/3 af de afgivne stemmer, er det bortfaldet. Hvis forslaget opnår 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny ekstraordinær generalforsamling, og så- 6

7 fremt forslaget her opnår mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, er det vedtaget uden hensyn til antallet af stemmer, der er repræsenteret. Fuldmagt til at møde på den første generalforsamling skal, for så vidt den ikke udtrykkelig måtte være tilbagekaldt, anses for gyldig også med hensyn til den anden generalforsamling Over beslutningerne på generalforsamlingen føres en protokol. Denne har fuld beviskraft, når den er underskrevet af dirigenten og et medlem af bestyrelsen. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse gøres protokollen tilgængelig for aktionærerne på selskabets hjemmeside BESTYRELSEN Bestyrelsen består - foruden de repræsentanter for medarbejderne, som ifølge de til enhver tid gældende lovregler måtte være valgt som bestyrelsesmedlemmer - af mindst 3 og højst 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for eet år ad gangen Fratrædende medlemmer kan genvælges Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom i aktieselskabsloven Bestyrelsen vælger mellem sine medlemmer for eet år ad gangen en formand og en næstformand, der i formandens forfald træder i hans sted Formanden sammenkalder til bestyrelsesmøder og leder disse. Over det på møderne passerede føres en protokol, der efter hvert møde underskrives af de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det hensigtsmæssigt, eller når det begæres af et medlem af bestyrelsen eller af den administrerende direktør. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede, samtidig med at mere end halvdelen af de af generalforsamlingen valgte medlemmer er til stede Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertal af de mødende bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens, og i dennes forfald næstformandens, stemme den afgørende Selskabet har udarbejdet overordnede retningslinjer for aflønning herunder incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion. Disse retningslinjer er forelagt og vedtaget på selskabets generalforsamling og offentliggjort på selskabets hjemmeside 7

8 DIREKTION Bestyrelsen ansætter en direktion på 1 til 5 medlemmer. Såfremt direktionen består af flere medlemmer, bestemmer bestyrelsen direktørernes indbyrdes forhold og arbejdsfordelingen mellem dem. Bestyrelsen fastsætter direktionens aflønning. Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden for direktionens virksomhed Direktionen varetager den daglige forretningsførelse, herunder antagelse og afskedigelse af selskabets personale. TEGNINGSRET Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et yderligere bestyrelsesmedlem eller 1 direktør. Ligeledes kan selskabet tegnes af 2 direktører i forening. REGNSKABSAFSLUTNING Selskabets regnskabsår er kalenderåret Generalforsamlingen vælger for tiden indtil næste årlige generalforsamling én eller flere statsautoriserede revisorer Årsrapporten opgøres overensstemmende med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser Om anvendelse af overskuddet træffer generalforsamlingen bestemmelse efter bestyrelsens indstilling. Ved selskabets opløsning skal formuen fordeles ligeligt mellem aktionærerne i forhold til deres aktiers nominelle værdi. Aalborg, den 16. april

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabsmeddelelse nr. 12/2013 5. december 2013 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S CVR-nr. 58 21 06 17 Albertslund Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Brødrene A. & O. Johansen Aktieselskab. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Vedtægter for DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Bankens navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er Danske Andelskassers Bank A/S. Bankens hjemsted er i Viborg Kommune. Banken fører følgende binavne: ANDELSKASSEN

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 12. marts 2009 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1760 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 12. marts 2009 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877)

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Mermaid A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Mermaid Computer A/S (Mermaid A/S), Mermaid Memory A/S

Læs mere

L=TT. VEDT,fl,GTER. til tredjepart. Selskabet kan endvidere drive anden i forbindelse hermed beslægtet. for Statens Ejendomssalg A/S

L=TT. VEDT,fl,GTER. til tredjepart. Selskabet kan endvidere drive anden i forbindelse hermed beslægtet. for Statens Ejendomssalg A/S L=TT Advoketpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 295206-ARA VEDT,fl,GTER for Statens Ejendomssalg A/S Selskabets navn. hiemsted os formål 1. Selskabets navn er Statens Ejendomssalg A/S. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877)

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Mermaid A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Mermaid Computer A/S (Mermaid A/S), Mermaid Memory A/S

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere