Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal."

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. august / Leif Hald Pedersen Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud PLA-PA.R001 og PLA-PA.R002 Ny bane over Vestfyn, PLA-PA.R001 Jernbanebro over Vejle Fjord, PLA-PA.R002 Rettelsesblad nr. 1 til de bydende Spørgsmål fra de bydende: Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: Hvorledes tildeles de to delaftaler for nedenstående pointtal, hvor samme tilbudsgiver har opnået højeste pointtal for de to delaftaler: 1 1 Svar på spm 1: Tildelingen er beskrevet i BUT. Når samme tilbudsgiver opnår højeste pointtal vægtes de to delaftaler med 40% for Vestfyn og 60% for Vejle Fjord, dvs. man udregner samlede pointtal, når denne tilbudsgiver får tildelt Vestfyn og nr. 2 på Vejle Fjord får tildelt denne og tilsvarende udregnes samlede pointtal, når den pågældende tilbudsgiver får tildelt Vejle Fjord og nr. 2 på Vestfyn får tildelt denne. Og så vælger man den tildeling, der giver højest værdi (pointtal). Med det i spørgsmålet angivne eksempel: Hvis A får tildelt Vestfyn og C får tildelt Vejle Fjord bliver summen (9,5 0,4 + 9,8 0,6) = 9,68 Hvis A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn bliver summen (9,9 0,6 + 9,4 0,4) = 9,70 Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal.

2 2 af Spørgsmål vedr. bilag Rådgiver aftale ; afsnit 8. Afregning; Udlæg: Der bedes om en definition af særlig ekspert, og en forklaring på hvorledes denne person kategoriseres i forhold til tilbudslistens kategorier for medarbejder. Er det forventet at summen af alle timerne i ATR-skemaerne skal svare til summen af alle timerne i tilbudslisten? Forventes det at forholdet i timefordelingen mellem kategorier som vist i tilbudslisten skal genspejles i ATR-skemaerne? Der bedes forklaring på hvorledes ATRskemaerne bedømmes? Kan der gives en vægtning mellem de kvalitative ( gennemarbejdede, specificerede og viser indsigt i opgavens karakter ) og det kvantitative (timeforbrug)? Det er angivet, at der udbydes en særskilt opgave inden for geoteknik. Punktet geoteknik fremgår dog også af rådgivers ydelser, pkt. 1.3 i opgavebeskrivelsen. Kan det præciseres, hvilke opgaver inden for geoteknik, som rådgiver forventes af udføre? I underkriterium B skal der vedlægges en redegørelse for de kompetencer, som de tilbudte nøglemedarbejdere besidder. Er denne redegørelse en del af cv erne, eller en del af de 30 sider? Alle medarbejdere på sagen afregnes efter én af de i TBL angivne medarbejderkategorier der er således ikke en særligt timesats for eksperter. Bestemmelsen i afsnit 8 om særlige eksperter omhandler særlige medarbejdere (eksperter), som ikke fra starten var planlagt inddraget i opgaveløsningen, som efter aftale med Vejdirektoratet nu inddrages i opgaveløsningen og som har behov for overnatning/indkvartering mens vedkommende bistår i opgaveløsningen. Og som anført kun efter forudgående aftale. De ATR-skemaer, der indgår i tilbuddet, udgør kun en delmængde af den samlede opgaveløsning. De timer, der er anført i TBL, er alene anført for bedømmelsen af tilbuddene og er ikke et endeligt udtryk for Vejdirektoratets forventning til det samlede timetal. Der vil således ikke være nogen entydig sammenhæng mellem timerne i ATR-skemaerne og timerne i TBL. De timer, der er anført i TBL, er alene anført for bedømmelsen af tilbuddene og er ikke et endeligt udtryk for Vejdirektoratets forventning til fordelingen af timerne på medarbejderkategorierne. Nej, bedømmelsen af ATR-skemaerne sker samlet, dvs. en samlet bedømmelse af om ATR-skemaerne er gennemarbejdede, specificerede, viser indsigt i opgavens karakter og om timeforbrug på rimelig vis svarer til foreslåede aktiviteter. Det skal bemærkes, at det af tilbudsgiveren skønnede timeforbrug ikke påvirker tilbudssummen. De geotekniske undersøgelser udføres som særskilt udbudt opgave. Nærværende rådgiver skal håndtere resultaterne af de geotekniske undersøgelser og foretage de nødvendige vurderinger i forbindelse med skitseprojekteringen. Redegørelsen for kompetencerne skal være en del af de 30 sider. 8 9 I underkriterium B skal der vedlægges en redegørelse for de øvrige medarbejdere. Skal disse medarbejdere navngives? På samleside 2 i tilbudslisterne er det angivet, at man skal angive en pris for Skitseprojektering samt en Samlet tilbudssum. Er det korrekt, at disse to beløb skal være enslydende? Disse øvrige medarbejdere skal navngives, visende at de findes i rådgiverens virksomhed. Det er korrekt, at de to beløb er enslydende.

3 3 af Skal de angivne timer i ATR erne afspejle de timetal, som Vejdirektoratet har opsat i tilbudslisten? Er det korrekt forstået, at der må vedlægges bilag til tilbuddet? Ansvar: Rådgiverens ansvar begrænses til 12,5 mio. for personskade og 5 mio. for tingsskade. Det er ikke klart ud fra teksten om begrænsning er pr. opstået skade eller om begrænsningen udgør det samlede totale beløb, som rådgiveren kan blive stillet ansvarlige for. Kan der forventes afholdt fælles koordinerende møder med miljørådgiveren? Hvordan afregnes udlæg til transport udover de 2 x 100 km pr. dag, såfremt at rådgiver eksempelvis benytter toget til en rejse? Under pkt under tildeling i BUT er angivet, at der vælges den økonomisk mest fordelagtige tilbudssammensætning. a) Såfremt to rådgivere opnår samme score på den ene delaftale, vil det så være fordelingen af score, på den anden delaftale, der afgør, hvem der tildeles opgaven? b) Såfremt en rådgiver opnår højeste pointtal for begge delaftaler, afhænger det så af den øvrige fordeling af pointtal, hvilken opgave der tildeles til rådgiver? I udbudsmaterialet henvises til Rapport Togfonden DK Højhastighed og elektrificering af den danske jernbane. I denne henvises i Bilag 9. Referencer til en række publikationer. Det har ikke været muligt for tilbudsgiver at finde alle disse referencer. Vil I venligst oplyse, hvordan de kan rekvireres. Hvornår planlægges afholdt foroffentlighedsfase, og skal rådgiver påregne at blive involveret i denne? Forventes der, at de oplistede ATR er skal beskrive den samlede opgave jf. listen over indhold i opgavebeskrivelsen? De ATR-skemaer, der indgår i tilbuddet udgør kun en delmængde af de samlede opgaveløsning. De timer, der er anført i TBL, er alene anført for bedømmelsen af tilbuddene og er ikke et endeligt udtryk for Vejdirektoratets forventning til det samlede timetal. Der vil således ikke være nogen entydig sammenhæng mellem timerne i ATR-skemaerne og timerne i TBL. Der må kun vedlægges bilag, der udtrykkeligt er bedt om i udbudsmaterialet. Begrænsningen er et totalbeløb gældende for hele rådgiveraftalen. Ja. Der forventes afholdt fælles projektgruppemøder, hvor såvel interne projektmedlemmer som repræsentanter for de eksterne rådgivere forventes at deltage. Ud over dette kan der afholdes koordineringsmøder i en mindre kreds, hvis dette findes formålstjenligt. Såfremt der benyttes togrejse, beregnes udlæg tilsvarende, dvs. for en togrejse, der er længere end km pr. dag, fratrækkes i godtgørelsen for togrejsen et beløb svarende til kørselsgodtgørelse på 200 km. Ad a): Ja. Ad b): Tildelingen vil i så fald dels afhænge af vægtningen af de 2 delaftaler (i BUT oplyst til hhv. 40 % og 60%) og dels de øvrige tilbudsgiveres pointtal. Der henvises i øvrigt til svar på spørgsmål 1. Vejdirektoratet er i besiddelse af enkelte af de i bilag 9 nævnte notater og publikationer. I det omfang Vejdirektoratet har materialet, stilles det gerne til rådighed for tilbudsgivere på baggrund af en konkret forespørgsel. Det er Vejdirektoratets vurdering at det efterspurgte materiale ikke har betydning for tilbudsgivningen, og bilagene fremskaffes efter behov i forbindelse med opgaveløsningen. Indledende offentlighedsfase forventes gennemført i dette efterår. Rådgiver forventes ikke at få nogen væsentlig rolle i den forbindelse. Nej, de ATR er der er en del af tilbuddet er kun en delmængde af den samlede opgave. 19 Når der ikke skal afleveres ATR for Nej, der skal ikke udarbejdes ATR for projektledelse.

4 4 af 5 projektledelse, skal dette så være indeholdt i ATR erne er kun en delmængde af den samlede opgave. de øvrige ATR er? 20 Listen for de fagområder hvor der skal Det er korrekt at de to lister ikke er identiske. Såvel listen udpeges nøglepersoner er forskellig fra den over fagområder, hvor der skal udpeges nøglepersoner, liste, der skal laves ATR er for. Er det som listen over ATR erne er kun en delmængde af de meningen at nøglepersonernes fagområder samlede fagområder og den samlede opgave. skal være indeholdt i de listede ATR er? Ud fra hvilken tidsplan fastsættes/måles eventuel bod? Vil der også ske en reduktion i timeprisen, såfremt en medarbejder forlader rådgiverens virksomhed, og derfor forlader projektet? Der er mange samtidige store udbud for Banedanmark og Vejdirektoratet samt ferietid. Er der mulighed for forlængelse af tilbudsperioden? I BUT er angivet, at der skal udpeges ansvarlige for Trafiknotat for bane- og vejteknik, herunder trafiksikkerhedsrevision trin 2. Må revisionen gennemføres af en revisor ved rådgiver, der ikke tidligere har været involveret i projektet? Hvis ikke, er det så rådgiver eller VD, der er ansvarlig for at lave aftale med en eksterne revisor? Jf. ptk i BUT skal arbejdsfordelingen mellem nøglemedarbejderne beskrives. Hvordan forventes dette beskrevet/opgjort, da der jo er mange andre medarbejdere, der også skal arbejde på projektet. Er det trafikale grundlag fastlagt, herunder sporlayout inkl. placering af transversaler langs strækningen og udfletningsanlæg (sporskifter)? Den måles ud fra den tidsplan der efter kontraktindgåelse aftales for det konkrete ATR-skema for en konkret delopgave. Bestemmelsen er ikke gældende for en medarbejder, der forlader rådgiverens virksomhed Ja, se svar på spørgsmål 31. Revisor skal være ekstern i forhold til rådgiver og det er rådgiver, der - efter aftale med VD - indgår aftale med revisor. Der skal udarbejdes en redegørelse for hvilke opgaver de udpegede nøglepersoner forventes at varetage. Der kan herudover være opgaver, som andre end nøglemedarbejderne varetager, hvilket så anføres. Generelt gælder danske banenormer, øvrige danske normer og regler samt fælleseuropæiske TSI er. Der forudsættes i øvrigt samme tekniske grundlag og forudsætninger, som er benyttet til analyser og projektering af nyere danske baneprojekter (København- Ringsted, Nordvestbanen og Ringsted-Femern) Er den trafikale kravspecifikation til jernbaneinfrastrukturen fastlagt, herunder aksellast, gradienter og hastighed, inkl. hastighed i sporskifter? Kan det antages, at undersøgelse af kapacitetsmæssige forhold er udført/udføres i andet regi? Stilles grundlagsmateriale fra de indledende undersøgelser til rådighed, herunder 3D linjeføringsmodel? Kun på overordnet niveau. Banen over Vestfyn skal primært betjene persontog, men skal også kunne trafikeres med godstog i forbindelse med hændelser og sporarbejder på den eksisterende bane. Banen over Vejle Fjord skal betjene såvel persontog som godstog. Det er forudsat at strækningerne dimensioneres til 250 km/t, evt. forberedt til 300 km/t hvor dette ikke har væsentlig indflydelse på anlægsøkonomi mm. Ja. Ja, i det omfang disse findes.

5 5 af 5 I opgavebeskrivelsen henvises i afsnit 3 til Der forventes indhyret baneteknisk kompetence i VD s VDs projektorganisation, som findes i bilag organisation som supplement af de kompetencer der 1. Vi formoder, at der menes afsnit 8.1. Er 30 findes indenhus. Vedkommende skal styring af de det muligt at få uddybet, hvordan der banetekniske dele af rådgiveropgaven samt sparre med forventes involveret banekompetencer i VDs rådgiveren om banetekniske forhold. organisation? 31 Vi anmoder venligst om at tidspunktet for aflevering af tilbud for ny bane over Vestfyn udskydes 15 dage således at afleveringstidspunktet bliver den 16. september Tilbudsfristen udsættes til 8. september 2014, kl Den kan ikke udskydes yderligere, da der er behov for tiden efter kontraktindgåelse. Med venlig hilsen Leif Hald Pedersen Projektleder

MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO

MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Juni 2013 13/13560 MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Juni

Læs mere

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole UDBUDSBREV Norddjurs Kommune udbyder i henhold til Lov om indhentning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer APRIL 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER Niels Juels Gade 13 1022

Læs mere

VD.R001 RAMMEAFTALE OM IN-HOUSE KONSULENTER

VD.R001 RAMMEAFTALE OM IN-HOUSE KONSULENTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON November 2014 14/09452 Anne Mette Sommer anso@vd.dk 7244 2239 VD.R001 RAMMEAFTALE OM IN-HOUSE KONSULENTER SAP OPGAVENR. - ID NR./KONTRAKT NR. Fastlægges i rekvisition

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 9. januar 2014.

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

RAMMEAFTALE. Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011

RAMMEAFTALE. Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011 RAMMEAFTALE Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011 DATO 10. maj 2011 UDARBEJDET AF Juridisk afdeling RAMMEAFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING

Læs mere

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 16.05 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalen har følgende formål:... 5 3.2.

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 Bestemmelser om udbud og Tilbud samlet driftsudbud 2012 Vintertjeneste april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD VINTERTJENESTE Niels Juels Gade

Læs mere

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet Udbudsmateriale 23. august 2010 OK 4/0403-0300-0019 /ST Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse af opgaven 1.1 Formål og baggrund Udbudsrådet besluttede

Læs mere

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 2007/S 159-198789 Århus Kommune Juridisk Afdeling Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 24. september 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Juridisk Afdeling Århus Kommune, Juridisk

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til:

Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til: Udbudsmateriale Begrænset udbud vedrørende konsulentbistand i forbindelse med udvikling af en LRAIC-model for terminering af trafik i mobilnet Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade

Læs mere

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Vinge. Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato

Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand (2012) Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Hvordan forventes det, at en tolkeudbyder forholder

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere