Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde"

Transkript

1 LOVE OG VEDTÆGTER

2 Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde 18. april DCU-Huset 1. juli 2009

3 1 NAVN Organisationens navn er Dansk Camping Union, benævnt»dcu«. Organisationen har hovedsæde i København. 2 FORMÅL DCU s formål er at samle landets campinginteresserede og andre til fremme af campingog friluftslivets sunde udvikling og til varetagelse af medlemmernes fælles interesser. Formålet søges opnået ved: 1. At virke for velordnet camping. 2. At virke for udvidelse af medlemmernes muligheder for andre fritidsaktiviteter i tilknytning til friluftslivet, herunder såvel campingferier og -ture som andre former for ferier og ture i ind- og udland. 3. At samarbejde med offentlige myndigheder, institutioner og privatpersoner, der virker for camping, folkesundhed, naturfredning, mellemfolkeligt samarbejde, turisme og friluftsliv. 4. At samarbejde for oprettelsen af tidssvarende campingpladser, på såvel egne som offentlige arealer. Ved anlæg af campingpladser skal DCU i videst muligt omfang søge at bevare og udvikle naturværdierne på stedet til gavn for almen - heden. 3 MEDLEMMER Som medlem af DCU kan optages: a. Enhver person med fast bopæl i Danmark (kredsmedlem eller ungdomsmedlem (unge mellem år)) b. Campingklubmedlemmer (medlem gennem en campingklub under DCU). Medlemmer under gruppe a kan enten være enkeltpersoner eller ægtepar/samlevende par. Stk. 3 Udmeldelse kan ske skriftligt til hovedkontoret inden 1. oktober, og får derefter virkning fra følgende 1. januar. Stk. 4 Medlemmer er ikke personligt ansvarlige for organisationens forpligtelser; kun DCU hæfter med sin til enhver tid tilstedeværende formue for disse. 3

4 4 ORGANISATIONEN DCU s organisatoriske opbygning hviler på en inddeling af landet i 7 kredse således: 1. Kreds: Københavns Amt, København, Frederiksberg, Bornholms Amt. 2. Kreds: Frederiksborg Amt, Roskilde Amt, Vestsjællands Amt, Storstrøms Amt. 3. Kreds: Fyns Amt. 4. Kreds: Nordjyllands Amt. 5. Kreds: Århus Amt. 6. Kreds: Ringkøbing Amt, Viborg Amt. 7. Kreds: Sønderjyllands Amt, Ribe Amt, Vejle Amt. 5 LEDELSE Organisationens ledelse består af et repræsentantskab og en hovedbestyrelse. 6 REPRÆSENTANTSKABET Repræsentantskabet, der er organisationens højeste myndighed, består af: A. Repræsentantskabsmedlemmerne B. Forretningsudvalgsmedlemmer. De i 4 anførte kredse, er berettiget til at sende mindst en repræsentant til repræsentantsskabsmøderne, ved 250 medlemmer kan sendes højst 2 repræsentanter ved 500 medlemmer kan sendes højst 3 repræsentanter ved medlemmer kan sendes højst 4 repræsentanter ved medlemmer kan sendes højst 5 repræsentanter ved medlemmer kan sendes højst 6 repræsentanter ved medlemmer kan sendes højst 7 repræsentanter ved medlemmer kan sendes højst 8 repræsentanter og derefter endnu en repræsentant, hver gang en kreds medlemstal stiger med medlemmer. Stk. 3 Antallet af repræsentanter for de enkelte kredse opgøres af DCU s hovedkontor på basis af kredsens medlemsopgørelse pr. 1. oktober, der ligger umidddelbart forud for det ordinære repræsentantskabsmøde. Opgørelsen tilsendes kredsene inden 10. oktober i samme år. Antallet er uændret i den følgende toårs periode uanset varia - tioner i kredsens registrerede medlemstal. Stk. 4 Hovedbestyrelsen kan invitere gæster, herunder personer der har betydning for be - handling af specielle emner uden, at disse har stemmeret. 4

5 7 REPRÆSENTANTSKABSMØDER Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert andet år i april eller maj måned på et af hovedbestyrelsen fastsat sted. Der indkaldes af hovedbestyrelsen skriftligt med mindst 4 ugers forudgående varsel. Meddelelsen skal indeholde dagsorden, og hvis denne indeholder forslag, til hvis afgørelse, der kræves kvalificeret majoritet, skal dette også være angivet. Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Hovedbestyrelsens beretning om virksomheden i de forløbne 2 år. 3. De reviderede årsregnskaber og rammebudgetter fremlægges til godkendelse. 4. Behandling af de forslag, som hovedbestyrelsen måtte fremsætte, og de forslag, som måtte være fremkommet fra andre jvf. stk Valg af forretningsudvalg. 6. Valg af suppleant til forretningsudvalget. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 8. Eventuelt. Stk. 3 Forslag til dagsorden kan foruden af hovedbestyrelsen fremsættes af repræsentantskabsmedlemmer via kredsledelsen. Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal være indleveret til hovedkontoret inden 1. februar. Samtlige forslag, regnskaber og budgetter udsendes til de valgte repræsentanter senest 21 dage før repræsentantskabsmødet. Stk. 4 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes, når hovedbestyrelsen finder det nødvendigt, eller såfremt 1/3 af repræsenrtantskabsmedlemmerne skriftligt fordrer det ledsaget af formuleret forslag til beslutning. Stk. 5 Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde sker ved hovedbestyrelsens foranstaltning og skal, såfremt mødet afholdes efter henvendelse fra repræsentantskabsmedlemmerne, udsendes senest 1 måned efter, at hovedbestyrelsen har modtaget henvendelsen. Stk. 6 Indkaldelse skal ske ved skriftlig meddelelse til repræsentantskabets medlemmer med mindst 3 ugers varsel, og mødet skal være afholdt senest 6 uger fra dets indkaldelse. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, og hvis denne indeholder forslag, til hvis vedtagelse der kræves kvalificeret majoritet, skal dette også være angivet. Tid og sted bestemmes af hovedbestyrelsen. Stk. 7 5

6 På repræsentantskabsmøder, ordinære og ekstraordinære, kan kun de punkter komme til behandling, der nævnes i dagsordenen, samt i forbindelse dermed eventuelt fremkomne ændringsforslag. Repræsentantskabsmøderne ledes af en af repræsentantskabet valgt dirigent, der ikke behøver at være medlem af repræsentantskabet. Dirigenten afgør alle spørgsmål med hensyn til sagernes behandlingsmåde, stemme - afgivning m.v. Stk. 8 Over forhandlingerne på repræsentantskabsmødet udfærdiges et referat, der underskrives af dirigenten, formanden eller ved dennes forfald næstformanden, og en udskrift deraf attesteret af formanden eller næstformanden skal til enhver tid være gyldigt bevis for det passerede over for offentlige myndigheder. Referat udsendes til repræsentanterne inden 30 dage efter mødets afholdelse. Stk. 9 På repræsentantskabsmødet afgøres alle anliggender, som ikke angår lovændringer, DCU s opløsning eller sammenslutning med andre organisationer ved simpel stemmeflerhed. Enhver tilstedeværende stemmeberettiget har en stemme. Et repræsentantskabsmedlem kan ikke afgive stemme ved fuldmagt. Har et repræ - sentantskabsmedlem forfald, indtræder vedkommendes suppleant i dennes sted, hvilket skal oplyses inden mødets begyndelse. 0 Til varetagelse af beslutninger, der går ud på forandringer i organisationens love, fordres, at mindst halvdelen af repræsentantskabsmedlemmerne er til stede, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende repræsentantskabsmedlemmer stemmer for for - slaget. 1 Stemmer på det pågældende repræsentantskabsmøde mindst 2/3 af de tilstedeværende repræsentantskabsmedlemmer for forslaget, men repræsentantskabet i øvrigt ikke er beslutningsdygtigt, indkalder hovedbestyrelsen inden 14 dage til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor forslaget da skal anses for vedtaget, når mindst 2/3 af de tilstedeværende repræsentantskabsmedlemmer stemmer for. 8 HOVEDBESTYRELSE; FORRETNINGSUDVALG OG REVISORER Hovedbestyrelsen udøver repræsentantskabets myndighed, når repræsentantskabet ikke er samlet. Hovedbestyrelsen består af et forretningsudvalg og kredsformændene. Ved en kredsformands forfald kan kredsen sende dennes næstformand. 6

7 Stk. 3 Forretningsudvalget består af en formand, næstformand og kasserer samt yderligere 2 medlemmer valgt på repræsentantskabsmødet. Et forretningsudvalgsmedlem skal være medlem af DCU, men behøver ikke at være repræsentantskabsmedlem. Alle valg til forretningsudvalget skal foretages ved særskilt, direkte valg, således at den valgte skal opnå absolut flertal. Forretningsudvalget vælges for 4 år ad gangen. Medlemmerne afgår skiftevis således, at formanden og 2 udvalgsmedlemmer er på valg samtidig. Næstformanden og kassereren er på valg samtidig. Ud af repræsentanternes midte vælges 2 revisorer, der afgår skiftevis, således at der på ethvert ordinært repræsentantskabsmøde vælges 1 revisor for 4 år ad gangen. Der vælges 2 suppleanter til forretningsudvalget for en toårig periode. Ligeledes vælges 1 revisorsuppleant for en toårig periode. Opstilles flere kandidater til samme mandat, foretages skriftlig afstemning. Stk. 4 Vælges en kredsformand til forretningsudvalget, skal han samtidig nedlægge sit formandserhverv i kredsen. I tilfælde, hvor et medlem af forretningsudvalget fratræder i en valgperiode, indtræder suppleanten indtil førstkommende repræsentantskabs - møde. På dette repræsentantskabsmøde vælges et forretningsudvalgsmedlem, som indtræder i den fratrådtes resterende valgperiode. 9 HOVEDBESTYRELSES- OG FORRETNINGSUDVALGSMØDER Hovedbestyrelsen afstikker de overordnede rammer for DCU s virksomhed. Forretningsudvalget har den overordnede daglige ledelse af DCU under direkte ansvar over for den samlede hovedbestyrelse. Møder i hovedbestyrelsen afholdes mindst 4 gange om året, så vidt muligt een gang i hvert kvartal, og iøvrigt når formanden finder det fornødent. Møder i henholdsvis forretningsudvalget og hovedbestyrelse skal derudover ind kaldes, når 1/3 af medlemmerne i forretningsudvalget og hovedbestyrelsen ytrer ønske herom. Forretningsudvalg og hovedbestyrelse er beslutningsdygtige, når formanden, eller i formandens forfald næstformanden samt mindst halvdelen af medlemmerne iøvrigt, er til stede. Afstemninger afgøres ved simpel stemmeflerhed; i tilfælde af stemmelighed er formandens, eller hvis denne ikke er til stede, næstformandens stemme afgørende. Hovedbestyrelsen kan ansætte en direktion bestående af et eller flere medlemmer til at forestå DCU s daglige ledelse fra DCU s kontor. Direktionen ansættes ved oprettelse af særlig kontrakt, der nærmere fastlægger direktionens arbejdsopgaver og kompetence. Direktionen deltager efter hovedbestyrelsens bestemmelse i hovedbestyrelsesmøder og forretningsudvalgsmøder uden stemmeret. 7

8 Stk. 3 DCU forpligtes i retshandler ved underskrift af formanden (næstformanden) og 2 medlemmer af forretningsudvalget. Forretningsudvalget kan meddele fornødne fuldmagter til over for myndigheder, bank, o.lign. alene at underskrive på organisationens vegne. Stk. 4 Hovedbestyrelsen og forretningsudvalget er bemyndiget til at supplere sig med medlemmer af repræsentantskabet, medlemmer af DCU eller andre ved nedsættelse af nødvendige udvalg. Hovedbestyrelsen skal være kredsene behjælpelig med forhandlinger, ansøgninger, o.lign., når dette måtte ønskes. Ydelser fra DCU, herunder arbejdet som hovedbestyrelsesmedlem, kan honoreres efter godkendelse i hovedbestyrelsen inden for et vedtaget rammebudget. 10 KREDSENE Kredsene ledes af en kredsbestyrelse, der efter kredsgeneralforsamlingens egen bestemmelse består af et antal kredsrepræsentanter, der højst må udgøre det antal, som medlemstallet berettiger til efter 6. Kredsledelsen varetager DCU s interesser i kredsen og danner bindeled mellem kredsens medlemmer og hovedbestyrelsen. Kredsledelsen kan efter direktiver fra hovedbestyrelsen foretage besøg på egne og tilsluttede pladser samt foretage indledende forhandlinger med personer og institutioner om spørgsmål, der vedrører DCU s lokale interesser. Kredsen vælger sine repræsentanter, der samtidig er kredsledelse, samt mindst 3 suppleanter for disse på en kredsgeneralforsamling, der afholdes hvert andet år, nemlig i januar eller februar måned i det år, som ligger forud for det ordinære repræsentantskabsmøde. Kredsgeneralforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke behøver at være medlem af kredsen. Valgbarhed som repræsentant er betinget af fast bopæl i kredsens om råde samt eet års medlemskab af DCU og betalt kontingent. Valgbart er herefter ethvert personligt medlem af DCU, der er fyldt 18 år, og som ikke er lønnet med arbejder i DCU. Der kan dog kun vælges et medlem pr. medlemskab til kreds ledelsen. Ingen, som er omfattet af et DCU medlemskab, og som beklæder en bestyrelses- eller suppleantpost i en campingklub eller senere vælges til én af disse poster, kan vælges eller opretholde en plads som bestyrelsesmedlem eller suppleant i en DCU kreds For at opnå nyvalg som repræsentant skal kandidaten være til stede på kredsgeneralforsamlingen. Ved genvalg skal der, ved kandidatens forfald, foreligge en skriftlig accept af kandidaturet fra denne. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, men alene ved personligt fremmøde. Repræsentanterne vælges for 4 år ad gangen, således at halvdelen er på valg hvert andet år. Suppleanterne vælges for 2 år ad gangen. 8

9 Stk. 3 Kredsgeneralforsamlingen, hvortil samtlige kredsens medlemmer med gyldigt medlemsbevis har adgang, indkaldes i DCU s medlemsblad med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel. På generalforsamlingen aflægges beretning om virksomheden i de forløbne 2 år, fremlægges kredsens senest afsluttede regnskab, program for kommende virksomhed samt foretages valg af repræsentanter og suppleanter til DCU s repræsentantskab, kredsledelse og kredsrevision. Dagsordenen for mødet skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Kredsledelsens beretning 3. Kredsens regnskab til godkendelse. 4. Indkomne forslag. 5. Valg af repræsentanter og suppleanter herfor. 6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 7. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet under punktet»indkomne forslag«, skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse. Stk. 4 Repræsentanterne og disses suppleanter vælges samlet, hvorefter det antal personer, der svarer til kredsens godkendte repræsentation, erklæres som valgt og udgør kredsledelsen. De næste 3 bliver suppleanter i den rækkefølge, de har opnået stemmer til. Kredsledelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand, kasserer og sekretær, idet øvrige repræsentanter er menige medlemmer af kredsledelsen. Kredsen kan konstituere sig med et forretningsudvalg. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. I tilfælde hvor en kredsrepræsentant fratræder i en valgperiode, indtræder suppleanten i hans sted indtil førstkommende kredsgeneralforsamling, hvor der vælges en ny kredsrepræsentant, som indtræder i den afgåendes sted i kredsen for den resterende valgperiode. Efter hver kredsgeneralforsamling indsendes navne og adresser på kredsenes repræ - sentanter til DCU s hovedkontor, ligesom kredsledelsen påser, at enhver ændring i denne og blandt repræsentanterne omgående meddeles hovedbestyrelsen. Stk. 5 Kredsens regnskabsår er fra 1/1 til 31/12. Ved hvert regnskabsårs udløb opgøres regnskabet over det forløbne års drift samt status. Kredskassereren varetager kredsens regnskaber med de midler eller tilskud m.v., som kredsen modtager fra DCU eller andre. Midler, der tilgår kredsen gennem sekretariatsarbejde, arrangementer m.v., der afholdes i kredsen eller i DCU s navn, skal indgå i regnskabet. Der føres almindelig kassekladde med indtægter og udgifter. Kassekladde med tilhørende signerede bilag og kassebeholdninger kan forlanges forelagt på møderne i kredsledelsen. Kredsens midler indsættes på konto i DCU s og kredsens navn. Kredsledelsen kan meddele de fornødne fuldmagter over for bank, til alene at hæve på disse konti. 9

10 Regnskabsåret sluttes hvert år 31. december og forelægges straks kredsledelsen til godkendelse. Inden hver kredsgeneralforsamling skal kredsregnskabet være færdiggjort og forelagt de på sidste kredsgeneralforsamling valgte revisorer, således at det kan forelægges på kredsgeneralforsamlingen i revideret stand. En kopi af det godkendte regnskab, underskrevet af samtlige medlemmer i kredsledelsen, tilsendes hovedbestyrelsen umiddelbart efter kredsgeneralforsamlingen. Stk.6 Kredsledelsen afholder møder, når formanden eller mindst halvdelen af kredsledelsen finder det nødvendigt. Der skal dog afholdes møde i kredsen mindst een gang i hvert kvartal. Kredsformanden indkalder til møde med mindst 48 timers varsel med angivelse af dagsorden. Sekretæren udarbejder referater over det passerede og udfører kredsens skriftlige arbejde i samråd med formanden. Referaterne godkendes af kredsledelsen og underskrives af formanden og sekretæren. Referatet skal være tilgængeligt for hovedbestyrelsesmedlemmer, såfremt det ønskes. Stk. 7 Ingen i kredsledelsen oppebærer honorar for sit arbejde. Dog betales direkte udgifter i forbindelse med kredsarbejdet til transport, telefon, fortæring under rejser o.lign. efter kredsens generelle retningslinjer herom. DCU betaler telefongodtgørelse til kredsformanden efter hovedbestyrelsens generelle retningslinjer herom. Stk. 8 Intet medlem af kredsledelse, -udvalg, eller -suppleanter kan på DCU s vegne indlede eller optage forhandlinger med myndigheder, firmaer, eller private personer m.fl., ej heller udøve kritik udadtil eller træffe bindende aftaler uden forudgående at indhente skriftlig fuldmagt eller tilsagn fra hovedbestyrelsen. Stk. 9 Eventuel tvivl vedrørende kredsens forhold og administration afgøres endeligt med bindende virkning for kredsen af DCU s hovedbestyrrelse. 11 KONTINGENTER Det årlige kontingent gælder for et kalenderår og forfalder forud til betaling 31. december. Kredsmedlemmer betaler kontingent direkte til DCU. Ændringer af kontingentet fastsættes under budgetbehandlingen på det ordinære repræsentantskabsmøde med ikrafttrædelse det følgende kalenderår. Kontingentet indbetales senest 31.december 10

11 for det følgende år. Restanter modtager herefter ikke medlemsbladet og slettes af medlemskartoteket 1. marts, hvis restancen ikke da er udlignet. Stk. 3 Æresmedlemmer, der har modtaget DCU s æresnål i guld, og disse æresmedlemmers efterladte ægtefæller er kontingentfrie. Æresmedlemmer, der beklæder en tillidspost i DCU, er ikke kontingentfrie. Unge på 14 og til og med 18 år kan optages i DCU som ungdomsmedlemmer uden stemmeret og betaler kontingent efter hovedbestyrelsens bestemmelse. Medlemmer, der modtager pensionsudbetalinger i h.t. til den til enhver tid gældende Lov om social pension, betaler et kontingent, der dækker de faste omkostninger ved et medlemskab. Stk. 4 Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde meddele midlertidig kontingentfrihed. 12 REGNSKABET DCU s regnskabsår er kalenderåret. Ved hvert kalenderårs udløb opgøres regn skabet over det forløbne års drift samt status. En af hovedbestyrelsen antaget statsautoriseret eller registreret revisor uden for DCU påser, at organisationens regnskabsvæsen er indrettet og føres på betryggende måde, og foretager mindst en gang i kvartalet kontrol heraf, samt afslutter årsregn - skabet. De repræsentantskabsvalgte revisorer har til enhver tid adgang til DCU s bøger og skal overbevise sig om tilstedeværelsen af DCU s midler. Stk. 3 Der ansættes et beløb på rammebudgettet til rådighed for kredsenes arbejde. Stk. 4 Regnskabet skal inden 1. marts være afsluttet og tilstillet revisor, som derefter inden 1. april skal fremsende det reviderede regnskab med revisionsprotokol til hovedbestyrelsen. De reviderede regnskaber og rammebudgetter skal være udsendt til repræsentanterne i april måned senest 21 dage før et ordinært repræsentantskabsmøde. I de år, hvor der ikke er repræsentantskabsmøde, udsendes det reviderede regnskab til repræsentanterne inden udgangen af april måned. Stk. 5 Hovedbestyrelsen forelægger de således reviderede regnskaber og rammebudgetter til godkendelse på repræsentantskabsmødet. 11

12 13 EKSKLUSION Et kredsmedlem, der modarbejder eller på anden måde skader DCU s interesser, kan ekskluderes. Ekslusionen sker ved hovedbestyrelsens beslutning. Beslutning om eksklusion kræver, at et flertal af hovedbestyrelsesmedlemmerne stemmer derfor. Forslag om eksklusion kan stilles af et medlem af hovedbestyrelsen eller af et repræ - sentantskabsmedlem. Den, der er foreslået ekskluderet, skal have lejlighed til at udtale sig for hovedbestyrelsen, forinden beslutning træffes. Hovedbestyrelsens beslutning kan indbringes for det følgende repræsentantskabsmøde, men indtil repræsentantskabsmødet har truffet sin beslutning, er medlemmet suspenderet. Repræsentantskabsmødet kan ændre hovedbestyrelsens beslutning, men alene efter skriftlig afstemning og kun mod absolut stemmeflerhed. Den ekskluderede har lejlighed til at redegøre for sit standpunkt, inden afstemning finder sted. Eksklusion kan ikke indbringes for nogen domstol. 14 ORGANISATIONENS OPLØSNING Stk.1 DCU s opløsning eller sammenslutning med anden forening eller organisation kan kun vedtages på den i 7 stk.10 og 11 foreskrevne måde, idet kravet til majoritet i så fald ændres fra 2/3 til 4/5. Hvie DCU skal opløses, vælger det sidste repræsentantskabsmøde ved simpel stemmeflerhed en eller flere likvidatorer, der træder i hovedbestyrelsens sted og afvikler organisationen efter de gældende lovregler. Stk. 3 Erlagt kontingent tilbagebetales ikke. Et eventuelt overskud efter likvidationen anvendes til sociale eller almennyttige formål overensstemmende med DCU s formålsbestemmelse, idet anvendelsen skal godkendes af miljøministeriet. Således vedtaget på repræsentantskabsmøde i Odense Som dirigent: Jeppe L. Jepsen Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2003 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde 18. april

13 EGNE NOTATER 13

14 14

15 Lynge Olsen Reklamebureau A/S Trykt hos MCM Tryk

16 Dansk Camping Union, DCU-Huset Korsdalsvej Brøndby. Tlf

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Campingrådet er en forening med hjemsted i København. 2. Formål - at virke for en ansvarlig, effektiv og positiv udvikling af campinglivet i Danmark, - at samarbejde med myndigheder,

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Den Selvejende Institution Pulsen I Salling CVR-nr. 32 59 34 10

Vedtægter for Den Selvejende Institution Pulsen I Salling CVR-nr. 32 59 34 10 Vedtægter for Den Selvejende Institution Pulsen I Salling CVR-nr. 32 59 34 10 1. Navn Institutionens navn er: Den Selvejende Institution Pulsen I Salling institution kaldes i daglig tale: Pulsen. 2. Hjemsted

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid VEDTÆGTER for Danish Muslim Aid Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, 67 1, og med respekt for det land vi lever i og dets love, skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening: 1. Navn,

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Love for Danmarks Fiskeriforening. april 2010

Love for Danmarks Fiskeriforening. april 2010 Love for Danmarks Fiskeriforening april 2010 DA N M A R K S F I S K E R I F O R E N I N G indhold AFSNIT 1 FORENINGENS NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED ( 1-2) 3 AFSNIT 2 FORENINGENS MEDLEMMER, RETTIGHEDER, PLIGTER

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn VEDTÆGTER DMF 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Motions Forbund (DMF). 2. Formål 2.1. Forbundets formål er på almennyttigt grundlag at udbrede interessen for, i den frie natur, at udøve utvunget samvær

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Grundejerforeningen Lynge Nord

Grundejerforeningen Lynge Nord Love for Grundejerforeningen Lynge Nord som ændret på foreningens generalforsamling den 28. april 1977. Navn, hjemsted, omfang og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lynge Nord. Dens hjemsted

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere