Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde"

Transkript

1 LOVE OG VEDTÆGTER

2 Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde 18. april DCU-Huset 1. juli 2009

3 1 NAVN Organisationens navn er Dansk Camping Union, benævnt»dcu«. Organisationen har hovedsæde i København. 2 FORMÅL DCU s formål er at samle landets campinginteresserede og andre til fremme af campingog friluftslivets sunde udvikling og til varetagelse af medlemmernes fælles interesser. Formålet søges opnået ved: 1. At virke for velordnet camping. 2. At virke for udvidelse af medlemmernes muligheder for andre fritidsaktiviteter i tilknytning til friluftslivet, herunder såvel campingferier og -ture som andre former for ferier og ture i ind- og udland. 3. At samarbejde med offentlige myndigheder, institutioner og privatpersoner, der virker for camping, folkesundhed, naturfredning, mellemfolkeligt samarbejde, turisme og friluftsliv. 4. At samarbejde for oprettelsen af tidssvarende campingpladser, på såvel egne som offentlige arealer. Ved anlæg af campingpladser skal DCU i videst muligt omfang søge at bevare og udvikle naturværdierne på stedet til gavn for almen - heden. 3 MEDLEMMER Som medlem af DCU kan optages: a. Enhver person med fast bopæl i Danmark (kredsmedlem eller ungdomsmedlem (unge mellem år)) b. Campingklubmedlemmer (medlem gennem en campingklub under DCU). Medlemmer under gruppe a kan enten være enkeltpersoner eller ægtepar/samlevende par. Stk. 3 Udmeldelse kan ske skriftligt til hovedkontoret inden 1. oktober, og får derefter virkning fra følgende 1. januar. Stk. 4 Medlemmer er ikke personligt ansvarlige for organisationens forpligtelser; kun DCU hæfter med sin til enhver tid tilstedeværende formue for disse. 3

4 4 ORGANISATIONEN DCU s organisatoriske opbygning hviler på en inddeling af landet i 7 kredse således: 1. Kreds: Københavns Amt, København, Frederiksberg, Bornholms Amt. 2. Kreds: Frederiksborg Amt, Roskilde Amt, Vestsjællands Amt, Storstrøms Amt. 3. Kreds: Fyns Amt. 4. Kreds: Nordjyllands Amt. 5. Kreds: Århus Amt. 6. Kreds: Ringkøbing Amt, Viborg Amt. 7. Kreds: Sønderjyllands Amt, Ribe Amt, Vejle Amt. 5 LEDELSE Organisationens ledelse består af et repræsentantskab og en hovedbestyrelse. 6 REPRÆSENTANTSKABET Repræsentantskabet, der er organisationens højeste myndighed, består af: A. Repræsentantskabsmedlemmerne B. Forretningsudvalgsmedlemmer. De i 4 anførte kredse, er berettiget til at sende mindst en repræsentant til repræsentantsskabsmøderne, ved 250 medlemmer kan sendes højst 2 repræsentanter ved 500 medlemmer kan sendes højst 3 repræsentanter ved medlemmer kan sendes højst 4 repræsentanter ved medlemmer kan sendes højst 5 repræsentanter ved medlemmer kan sendes højst 6 repræsentanter ved medlemmer kan sendes højst 7 repræsentanter ved medlemmer kan sendes højst 8 repræsentanter og derefter endnu en repræsentant, hver gang en kreds medlemstal stiger med medlemmer. Stk. 3 Antallet af repræsentanter for de enkelte kredse opgøres af DCU s hovedkontor på basis af kredsens medlemsopgørelse pr. 1. oktober, der ligger umidddelbart forud for det ordinære repræsentantskabsmøde. Opgørelsen tilsendes kredsene inden 10. oktober i samme år. Antallet er uændret i den følgende toårs periode uanset varia - tioner i kredsens registrerede medlemstal. Stk. 4 Hovedbestyrelsen kan invitere gæster, herunder personer der har betydning for be - handling af specielle emner uden, at disse har stemmeret. 4

5 7 REPRÆSENTANTSKABSMØDER Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert andet år i april eller maj måned på et af hovedbestyrelsen fastsat sted. Der indkaldes af hovedbestyrelsen skriftligt med mindst 4 ugers forudgående varsel. Meddelelsen skal indeholde dagsorden, og hvis denne indeholder forslag, til hvis afgørelse, der kræves kvalificeret majoritet, skal dette også være angivet. Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Hovedbestyrelsens beretning om virksomheden i de forløbne 2 år. 3. De reviderede årsregnskaber og rammebudgetter fremlægges til godkendelse. 4. Behandling af de forslag, som hovedbestyrelsen måtte fremsætte, og de forslag, som måtte være fremkommet fra andre jvf. stk Valg af forretningsudvalg. 6. Valg af suppleant til forretningsudvalget. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 8. Eventuelt. Stk. 3 Forslag til dagsorden kan foruden af hovedbestyrelsen fremsættes af repræsentantskabsmedlemmer via kredsledelsen. Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal være indleveret til hovedkontoret inden 1. februar. Samtlige forslag, regnskaber og budgetter udsendes til de valgte repræsentanter senest 21 dage før repræsentantskabsmødet. Stk. 4 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes, når hovedbestyrelsen finder det nødvendigt, eller såfremt 1/3 af repræsenrtantskabsmedlemmerne skriftligt fordrer det ledsaget af formuleret forslag til beslutning. Stk. 5 Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde sker ved hovedbestyrelsens foranstaltning og skal, såfremt mødet afholdes efter henvendelse fra repræsentantskabsmedlemmerne, udsendes senest 1 måned efter, at hovedbestyrelsen har modtaget henvendelsen. Stk. 6 Indkaldelse skal ske ved skriftlig meddelelse til repræsentantskabets medlemmer med mindst 3 ugers varsel, og mødet skal være afholdt senest 6 uger fra dets indkaldelse. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, og hvis denne indeholder forslag, til hvis vedtagelse der kræves kvalificeret majoritet, skal dette også være angivet. Tid og sted bestemmes af hovedbestyrelsen. Stk. 7 5

6 På repræsentantskabsmøder, ordinære og ekstraordinære, kan kun de punkter komme til behandling, der nævnes i dagsordenen, samt i forbindelse dermed eventuelt fremkomne ændringsforslag. Repræsentantskabsmøderne ledes af en af repræsentantskabet valgt dirigent, der ikke behøver at være medlem af repræsentantskabet. Dirigenten afgør alle spørgsmål med hensyn til sagernes behandlingsmåde, stemme - afgivning m.v. Stk. 8 Over forhandlingerne på repræsentantskabsmødet udfærdiges et referat, der underskrives af dirigenten, formanden eller ved dennes forfald næstformanden, og en udskrift deraf attesteret af formanden eller næstformanden skal til enhver tid være gyldigt bevis for det passerede over for offentlige myndigheder. Referat udsendes til repræsentanterne inden 30 dage efter mødets afholdelse. Stk. 9 På repræsentantskabsmødet afgøres alle anliggender, som ikke angår lovændringer, DCU s opløsning eller sammenslutning med andre organisationer ved simpel stemmeflerhed. Enhver tilstedeværende stemmeberettiget har en stemme. Et repræsentantskabsmedlem kan ikke afgive stemme ved fuldmagt. Har et repræ - sentantskabsmedlem forfald, indtræder vedkommendes suppleant i dennes sted, hvilket skal oplyses inden mødets begyndelse. 0 Til varetagelse af beslutninger, der går ud på forandringer i organisationens love, fordres, at mindst halvdelen af repræsentantskabsmedlemmerne er til stede, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende repræsentantskabsmedlemmer stemmer for for - slaget. 1 Stemmer på det pågældende repræsentantskabsmøde mindst 2/3 af de tilstedeværende repræsentantskabsmedlemmer for forslaget, men repræsentantskabet i øvrigt ikke er beslutningsdygtigt, indkalder hovedbestyrelsen inden 14 dage til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor forslaget da skal anses for vedtaget, når mindst 2/3 af de tilstedeværende repræsentantskabsmedlemmer stemmer for. 8 HOVEDBESTYRELSE; FORRETNINGSUDVALG OG REVISORER Hovedbestyrelsen udøver repræsentantskabets myndighed, når repræsentantskabet ikke er samlet. Hovedbestyrelsen består af et forretningsudvalg og kredsformændene. Ved en kredsformands forfald kan kredsen sende dennes næstformand. 6

7 Stk. 3 Forretningsudvalget består af en formand, næstformand og kasserer samt yderligere 2 medlemmer valgt på repræsentantskabsmødet. Et forretningsudvalgsmedlem skal være medlem af DCU, men behøver ikke at være repræsentantskabsmedlem. Alle valg til forretningsudvalget skal foretages ved særskilt, direkte valg, således at den valgte skal opnå absolut flertal. Forretningsudvalget vælges for 4 år ad gangen. Medlemmerne afgår skiftevis således, at formanden og 2 udvalgsmedlemmer er på valg samtidig. Næstformanden og kassereren er på valg samtidig. Ud af repræsentanternes midte vælges 2 revisorer, der afgår skiftevis, således at der på ethvert ordinært repræsentantskabsmøde vælges 1 revisor for 4 år ad gangen. Der vælges 2 suppleanter til forretningsudvalget for en toårig periode. Ligeledes vælges 1 revisorsuppleant for en toårig periode. Opstilles flere kandidater til samme mandat, foretages skriftlig afstemning. Stk. 4 Vælges en kredsformand til forretningsudvalget, skal han samtidig nedlægge sit formandserhverv i kredsen. I tilfælde, hvor et medlem af forretningsudvalget fratræder i en valgperiode, indtræder suppleanten indtil førstkommende repræsentantskabs - møde. På dette repræsentantskabsmøde vælges et forretningsudvalgsmedlem, som indtræder i den fratrådtes resterende valgperiode. 9 HOVEDBESTYRELSES- OG FORRETNINGSUDVALGSMØDER Hovedbestyrelsen afstikker de overordnede rammer for DCU s virksomhed. Forretningsudvalget har den overordnede daglige ledelse af DCU under direkte ansvar over for den samlede hovedbestyrelse. Møder i hovedbestyrelsen afholdes mindst 4 gange om året, så vidt muligt een gang i hvert kvartal, og iøvrigt når formanden finder det fornødent. Møder i henholdsvis forretningsudvalget og hovedbestyrelse skal derudover ind kaldes, når 1/3 af medlemmerne i forretningsudvalget og hovedbestyrelsen ytrer ønske herom. Forretningsudvalg og hovedbestyrelse er beslutningsdygtige, når formanden, eller i formandens forfald næstformanden samt mindst halvdelen af medlemmerne iøvrigt, er til stede. Afstemninger afgøres ved simpel stemmeflerhed; i tilfælde af stemmelighed er formandens, eller hvis denne ikke er til stede, næstformandens stemme afgørende. Hovedbestyrelsen kan ansætte en direktion bestående af et eller flere medlemmer til at forestå DCU s daglige ledelse fra DCU s kontor. Direktionen ansættes ved oprettelse af særlig kontrakt, der nærmere fastlægger direktionens arbejdsopgaver og kompetence. Direktionen deltager efter hovedbestyrelsens bestemmelse i hovedbestyrelsesmøder og forretningsudvalgsmøder uden stemmeret. 7

8 Stk. 3 DCU forpligtes i retshandler ved underskrift af formanden (næstformanden) og 2 medlemmer af forretningsudvalget. Forretningsudvalget kan meddele fornødne fuldmagter til over for myndigheder, bank, o.lign. alene at underskrive på organisationens vegne. Stk. 4 Hovedbestyrelsen og forretningsudvalget er bemyndiget til at supplere sig med medlemmer af repræsentantskabet, medlemmer af DCU eller andre ved nedsættelse af nødvendige udvalg. Hovedbestyrelsen skal være kredsene behjælpelig med forhandlinger, ansøgninger, o.lign., når dette måtte ønskes. Ydelser fra DCU, herunder arbejdet som hovedbestyrelsesmedlem, kan honoreres efter godkendelse i hovedbestyrelsen inden for et vedtaget rammebudget. 10 KREDSENE Kredsene ledes af en kredsbestyrelse, der efter kredsgeneralforsamlingens egen bestemmelse består af et antal kredsrepræsentanter, der højst må udgøre det antal, som medlemstallet berettiger til efter 6. Kredsledelsen varetager DCU s interesser i kredsen og danner bindeled mellem kredsens medlemmer og hovedbestyrelsen. Kredsledelsen kan efter direktiver fra hovedbestyrelsen foretage besøg på egne og tilsluttede pladser samt foretage indledende forhandlinger med personer og institutioner om spørgsmål, der vedrører DCU s lokale interesser. Kredsen vælger sine repræsentanter, der samtidig er kredsledelse, samt mindst 3 suppleanter for disse på en kredsgeneralforsamling, der afholdes hvert andet år, nemlig i januar eller februar måned i det år, som ligger forud for det ordinære repræsentantskabsmøde. Kredsgeneralforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke behøver at være medlem af kredsen. Valgbarhed som repræsentant er betinget af fast bopæl i kredsens om råde samt eet års medlemskab af DCU og betalt kontingent. Valgbart er herefter ethvert personligt medlem af DCU, der er fyldt 18 år, og som ikke er lønnet med arbejder i DCU. Der kan dog kun vælges et medlem pr. medlemskab til kreds ledelsen. Ingen, som er omfattet af et DCU medlemskab, og som beklæder en bestyrelses- eller suppleantpost i en campingklub eller senere vælges til én af disse poster, kan vælges eller opretholde en plads som bestyrelsesmedlem eller suppleant i en DCU kreds For at opnå nyvalg som repræsentant skal kandidaten være til stede på kredsgeneralforsamlingen. Ved genvalg skal der, ved kandidatens forfald, foreligge en skriftlig accept af kandidaturet fra denne. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, men alene ved personligt fremmøde. Repræsentanterne vælges for 4 år ad gangen, således at halvdelen er på valg hvert andet år. Suppleanterne vælges for 2 år ad gangen. 8

9 Stk. 3 Kredsgeneralforsamlingen, hvortil samtlige kredsens medlemmer med gyldigt medlemsbevis har adgang, indkaldes i DCU s medlemsblad med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel. På generalforsamlingen aflægges beretning om virksomheden i de forløbne 2 år, fremlægges kredsens senest afsluttede regnskab, program for kommende virksomhed samt foretages valg af repræsentanter og suppleanter til DCU s repræsentantskab, kredsledelse og kredsrevision. Dagsordenen for mødet skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Kredsledelsens beretning 3. Kredsens regnskab til godkendelse. 4. Indkomne forslag. 5. Valg af repræsentanter og suppleanter herfor. 6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 7. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet under punktet»indkomne forslag«, skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse. Stk. 4 Repræsentanterne og disses suppleanter vælges samlet, hvorefter det antal personer, der svarer til kredsens godkendte repræsentation, erklæres som valgt og udgør kredsledelsen. De næste 3 bliver suppleanter i den rækkefølge, de har opnået stemmer til. Kredsledelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand, kasserer og sekretær, idet øvrige repræsentanter er menige medlemmer af kredsledelsen. Kredsen kan konstituere sig med et forretningsudvalg. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. I tilfælde hvor en kredsrepræsentant fratræder i en valgperiode, indtræder suppleanten i hans sted indtil førstkommende kredsgeneralforsamling, hvor der vælges en ny kredsrepræsentant, som indtræder i den afgåendes sted i kredsen for den resterende valgperiode. Efter hver kredsgeneralforsamling indsendes navne og adresser på kredsenes repræ - sentanter til DCU s hovedkontor, ligesom kredsledelsen påser, at enhver ændring i denne og blandt repræsentanterne omgående meddeles hovedbestyrelsen. Stk. 5 Kredsens regnskabsår er fra 1/1 til 31/12. Ved hvert regnskabsårs udløb opgøres regnskabet over det forløbne års drift samt status. Kredskassereren varetager kredsens regnskaber med de midler eller tilskud m.v., som kredsen modtager fra DCU eller andre. Midler, der tilgår kredsen gennem sekretariatsarbejde, arrangementer m.v., der afholdes i kredsen eller i DCU s navn, skal indgå i regnskabet. Der føres almindelig kassekladde med indtægter og udgifter. Kassekladde med tilhørende signerede bilag og kassebeholdninger kan forlanges forelagt på møderne i kredsledelsen. Kredsens midler indsættes på konto i DCU s og kredsens navn. Kredsledelsen kan meddele de fornødne fuldmagter over for bank, til alene at hæve på disse konti. 9

10 Regnskabsåret sluttes hvert år 31. december og forelægges straks kredsledelsen til godkendelse. Inden hver kredsgeneralforsamling skal kredsregnskabet være færdiggjort og forelagt de på sidste kredsgeneralforsamling valgte revisorer, således at det kan forelægges på kredsgeneralforsamlingen i revideret stand. En kopi af det godkendte regnskab, underskrevet af samtlige medlemmer i kredsledelsen, tilsendes hovedbestyrelsen umiddelbart efter kredsgeneralforsamlingen. Stk.6 Kredsledelsen afholder møder, når formanden eller mindst halvdelen af kredsledelsen finder det nødvendigt. Der skal dog afholdes møde i kredsen mindst een gang i hvert kvartal. Kredsformanden indkalder til møde med mindst 48 timers varsel med angivelse af dagsorden. Sekretæren udarbejder referater over det passerede og udfører kredsens skriftlige arbejde i samråd med formanden. Referaterne godkendes af kredsledelsen og underskrives af formanden og sekretæren. Referatet skal være tilgængeligt for hovedbestyrelsesmedlemmer, såfremt det ønskes. Stk. 7 Ingen i kredsledelsen oppebærer honorar for sit arbejde. Dog betales direkte udgifter i forbindelse med kredsarbejdet til transport, telefon, fortæring under rejser o.lign. efter kredsens generelle retningslinjer herom. DCU betaler telefongodtgørelse til kredsformanden efter hovedbestyrelsens generelle retningslinjer herom. Stk. 8 Intet medlem af kredsledelse, -udvalg, eller -suppleanter kan på DCU s vegne indlede eller optage forhandlinger med myndigheder, firmaer, eller private personer m.fl., ej heller udøve kritik udadtil eller træffe bindende aftaler uden forudgående at indhente skriftlig fuldmagt eller tilsagn fra hovedbestyrelsen. Stk. 9 Eventuel tvivl vedrørende kredsens forhold og administration afgøres endeligt med bindende virkning for kredsen af DCU s hovedbestyrrelse. 11 KONTINGENTER Det årlige kontingent gælder for et kalenderår og forfalder forud til betaling 31. december. Kredsmedlemmer betaler kontingent direkte til DCU. Ændringer af kontingentet fastsættes under budgetbehandlingen på det ordinære repræsentantskabsmøde med ikrafttrædelse det følgende kalenderår. Kontingentet indbetales senest 31.december 10

11 for det følgende år. Restanter modtager herefter ikke medlemsbladet og slettes af medlemskartoteket 1. marts, hvis restancen ikke da er udlignet. Stk. 3 Æresmedlemmer, der har modtaget DCU s æresnål i guld, og disse æresmedlemmers efterladte ægtefæller er kontingentfrie. Æresmedlemmer, der beklæder en tillidspost i DCU, er ikke kontingentfrie. Unge på 14 og til og med 18 år kan optages i DCU som ungdomsmedlemmer uden stemmeret og betaler kontingent efter hovedbestyrelsens bestemmelse. Medlemmer, der modtager pensionsudbetalinger i h.t. til den til enhver tid gældende Lov om social pension, betaler et kontingent, der dækker de faste omkostninger ved et medlemskab. Stk. 4 Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde meddele midlertidig kontingentfrihed. 12 REGNSKABET DCU s regnskabsår er kalenderåret. Ved hvert kalenderårs udløb opgøres regn skabet over det forløbne års drift samt status. En af hovedbestyrelsen antaget statsautoriseret eller registreret revisor uden for DCU påser, at organisationens regnskabsvæsen er indrettet og føres på betryggende måde, og foretager mindst en gang i kvartalet kontrol heraf, samt afslutter årsregn - skabet. De repræsentantskabsvalgte revisorer har til enhver tid adgang til DCU s bøger og skal overbevise sig om tilstedeværelsen af DCU s midler. Stk. 3 Der ansættes et beløb på rammebudgettet til rådighed for kredsenes arbejde. Stk. 4 Regnskabet skal inden 1. marts være afsluttet og tilstillet revisor, som derefter inden 1. april skal fremsende det reviderede regnskab med revisionsprotokol til hovedbestyrelsen. De reviderede regnskaber og rammebudgetter skal være udsendt til repræsentanterne i april måned senest 21 dage før et ordinært repræsentantskabsmøde. I de år, hvor der ikke er repræsentantskabsmøde, udsendes det reviderede regnskab til repræsentanterne inden udgangen af april måned. Stk. 5 Hovedbestyrelsen forelægger de således reviderede regnskaber og rammebudgetter til godkendelse på repræsentantskabsmødet. 11

12 13 EKSKLUSION Et kredsmedlem, der modarbejder eller på anden måde skader DCU s interesser, kan ekskluderes. Ekslusionen sker ved hovedbestyrelsens beslutning. Beslutning om eksklusion kræver, at et flertal af hovedbestyrelsesmedlemmerne stemmer derfor. Forslag om eksklusion kan stilles af et medlem af hovedbestyrelsen eller af et repræ - sentantskabsmedlem. Den, der er foreslået ekskluderet, skal have lejlighed til at udtale sig for hovedbestyrelsen, forinden beslutning træffes. Hovedbestyrelsens beslutning kan indbringes for det følgende repræsentantskabsmøde, men indtil repræsentantskabsmødet har truffet sin beslutning, er medlemmet suspenderet. Repræsentantskabsmødet kan ændre hovedbestyrelsens beslutning, men alene efter skriftlig afstemning og kun mod absolut stemmeflerhed. Den ekskluderede har lejlighed til at redegøre for sit standpunkt, inden afstemning finder sted. Eksklusion kan ikke indbringes for nogen domstol. 14 ORGANISATIONENS OPLØSNING Stk.1 DCU s opløsning eller sammenslutning med anden forening eller organisation kan kun vedtages på den i 7 stk.10 og 11 foreskrevne måde, idet kravet til majoritet i så fald ændres fra 2/3 til 4/5. Hvie DCU skal opløses, vælger det sidste repræsentantskabsmøde ved simpel stemmeflerhed en eller flere likvidatorer, der træder i hovedbestyrelsens sted og afvikler organisationen efter de gældende lovregler. Stk. 3 Erlagt kontingent tilbagebetales ikke. Et eventuelt overskud efter likvidationen anvendes til sociale eller almennyttige formål overensstemmende med DCU s formålsbestemmelse, idet anvendelsen skal godkendes af miljøministeriet. Således vedtaget på repræsentantskabsmøde i Odense Som dirigent: Jeppe L. Jepsen Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2003 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde 18. april

13 EGNE NOTATER 13

14 14

15 Lynge Olsen Reklamebureau A/S Trykt hos MCM Tryk

16 Dansk Camping Union, DCU-Huset Korsdalsvej Brøndby. Tlf

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Hjallerup Jagtforening

Vedtægter for Hjallerup Jagtforening Vedtægter for Hjallerup Jagtforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Hjallerup Jagtforening 1.2. Foreningens hjemsted er Brønderslev kommune. 2. Forholdet til Danmarks Jægerforbund 2.1. Foreningen

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned.

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned. VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR KREDS VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening 2008 Hjemmeside: www.melby-grund.dk Kontakt: mail@melby-grund.dk 1 Foreningens navn Foreningens navn er Melby Områdets Grundejerforening Dens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport Som ønsket på generalforsamlingen i 2015, så har bestyrelsen gennemgået vedtægter for Aarhus Automobil Sport. Mange af ændringerne er foretaget med udgangspunkt i DIF s standardvedtægter. Tekster, som

Læs mere

Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords Navn, hjemsted og formål:

Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords Navn, hjemsted og formål: 1 Klubbens navn er: Faldskærmsklubben Nordenfjords, Klubbens hjemsted er Hjørring Kommune. Klubben er stiftet 1. marts 1989 og ændrede

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen for Entertainment- og Medieret

VEDTÆGTER for Foreningen for Entertainment- og Medieret Side 1 af 6 VEDTÆGTER for Foreningen for Entertainment- og Medieret Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen for Entertainment- og Medieret. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Epilepsiforeningen

Vedtægter for Epilepsiforeningen Vedtægter for Epilepsiforeningen 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Epilepsiforeningen. Foreningen er landsdækkende og har hjemsted på landskontorets adresse. Foreningen er stiftet den 27. september

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har pr. 1/5-2008 følgende

Læs mere

Aarup Boldk lub Vedtægter

Aarup Boldk lub Vedtægter Sidst ændret: februar 2006. Side:1 af 7 Foreningens navn er Aarup Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Aarup Kommune. Foreningen har til formål at samle ungdom til udøvelse af boldsport og anden idræt.

Læs mere

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at 1. Unionens navn er KØBENHAVNS TENNIS UNION (KTU). Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund (DTF), og er som sådan underkastet forbundets love og øvrige bestemmelser. 2. Unionens formål er at virke for

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for. Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU)

Vedtægter for. Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU) Vedtægter for Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU) Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Navn og formål ( 1-2) Kapitel 2: Medlemmer og kontingent ( 3-5) Kapitel 3: Årsmøde og bestyrelse ( 6-8) Kapitel 4:

Læs mere

V E D T Æ G T E R for FORENINGEN NYKØBING F. TEATERS VENNER

V E D T Æ G T E R for FORENINGEN NYKØBING F. TEATERS VENNER Advokatfirmaet Drachmann Skolegade 24 4800 Nykøbing Falster Telefon 54 84 50 50 Fax 54 84 50 99 www.drachmann.com J.nr.: JT-11734-44 V E D T Æ G T E R for FORENINGEN NYKØBING F. TEATERS VENNER NAVN. 1.

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER 1: Foreningens navn, hjemsted og stiftelse. Foreningens navn er Sjov Senior Motion med hjemsted i Lejre kommune. Foreningen er stiftet den 29. august 2000. 2: Foreningens formål. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtaget på den stiftende generalforsamling 2016 1. Navn Foreningens navn er Aalborg Boldklub á 1337. Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Badmintonklubben abc Aalborg. Stiftet den 3. oktober 1958

Vedtægter for Badmintonklubben abc Aalborg. Stiftet den 3. oktober 1958 Vedtægter for Badmintonklubben abc Aalborg Stiftet den 3. oktober 1958 Vedtægter Badmintonklubben abc Aalborg 1 KLUBBENS NAVN Stk. 1 Foreningens navn er Badmintonklubben abc Aalborg (herefter benævnt klubben).

Læs mere

Vedtægter for Den Selvejende Institution Pulsen I Salling CVR-nr. 32 59 34 10

Vedtægter for Den Selvejende Institution Pulsen I Salling CVR-nr. 32 59 34 10 Vedtægter for Den Selvejende Institution Pulsen I Salling CVR-nr. 32 59 34 10 1. Navn Institutionens navn er: Den Selvejende Institution Pulsen I Salling institution kaldes i daglig tale: Pulsen. 2. Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Parkinsonforeningen i Danmark

Vedtægter for Parkinsonforeningen i Danmark Vedtægter Vedtægter for Parkinsonforeningen i Danmark 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Parkinsonforeningen i Danmark. Foreningens binavn er Dansk Parkinsonforening. Stk. 2. Parkinsonforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Musisk Oplysnings Forbund

Musisk Oplysnings Forbund Musisk Oplysnings Forbund Vedtægter for MUSISK OPLYSNINGS FORBUND (MOF) Indhold 1 NAVN... 2 2 FORMÅL... 2 3 MEDLEMSKAB... 2 4 INDMELDELSE/UDMELDELSE... 2 5 ØKONOMI... 2 6 TEGNINGSREGLER... 3 7 BESTYRELSE

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

KONGELIG DANSK AUTOMOBIL KLUB Sport Fyn

KONGELIG DANSK AUTOMOBIL KLUB Sport Fyn Vedtægter for KONGELIG DANSK AUTOMOBIL KLUB Sport Fyn Klubbens navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn (KDAK/F). Hjemsted og værneting er Odense. Klubben holdt stiftende

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Hedens Golfklub februar 2017

Hedens Golfklub februar 2017 Hedens Golfklub februar 2017 1 Klubbens navn er Hedens Golfklub og dens hjemsted er, Resenfeldevej 26, Grønhøj i Viborg kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde.

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde. Vedtægter for Idrætsrådet i Silkeborg Kommune 1. NAVN OG HJEMSTED: 1. Sammenslutningens navn er IDRÆTSRÅDET I SILKEBORG KOMMUNE (IS) Idrætsrådets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. FORMÅL: 2. IS skal varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.)

Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.) Vedtægter. 1. Foreningens navn Foreningen Djursland for fuld Damp. Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.) 2. Beliggenhed ændres til Hjemsted.

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden.

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. V E D T Æ G T E R V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING 1. Foreningens navn er KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Grundejerforeningen Klithøj

Grundejerforeningen Klithøj Vedtægter for Grundejerforeningen Klithøj. Dejret Klit, 8420 Knebel, Ebeltoft kommune. Grundejerforeningen er stiftet i forbindelse med varetagelse af medlemmernes fælles grundejer-interesser, såvel indadtil

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere