Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde"

Transkript

1 LOVE OG VEDTÆGTER

2 Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde 18. april DCU-Huset 1. juli 2009

3 1 NAVN Organisationens navn er Dansk Camping Union, benævnt»dcu«. Organisationen har hovedsæde i København. 2 FORMÅL DCU s formål er at samle landets campinginteresserede og andre til fremme af campingog friluftslivets sunde udvikling og til varetagelse af medlemmernes fælles interesser. Formålet søges opnået ved: 1. At virke for velordnet camping. 2. At virke for udvidelse af medlemmernes muligheder for andre fritidsaktiviteter i tilknytning til friluftslivet, herunder såvel campingferier og -ture som andre former for ferier og ture i ind- og udland. 3. At samarbejde med offentlige myndigheder, institutioner og privatpersoner, der virker for camping, folkesundhed, naturfredning, mellemfolkeligt samarbejde, turisme og friluftsliv. 4. At samarbejde for oprettelsen af tidssvarende campingpladser, på såvel egne som offentlige arealer. Ved anlæg af campingpladser skal DCU i videst muligt omfang søge at bevare og udvikle naturværdierne på stedet til gavn for almen - heden. 3 MEDLEMMER Som medlem af DCU kan optages: a. Enhver person med fast bopæl i Danmark (kredsmedlem eller ungdomsmedlem (unge mellem år)) b. Campingklubmedlemmer (medlem gennem en campingklub under DCU). Medlemmer under gruppe a kan enten være enkeltpersoner eller ægtepar/samlevende par. Stk. 3 Udmeldelse kan ske skriftligt til hovedkontoret inden 1. oktober, og får derefter virkning fra følgende 1. januar. Stk. 4 Medlemmer er ikke personligt ansvarlige for organisationens forpligtelser; kun DCU hæfter med sin til enhver tid tilstedeværende formue for disse. 3

4 4 ORGANISATIONEN DCU s organisatoriske opbygning hviler på en inddeling af landet i 7 kredse således: 1. Kreds: Københavns Amt, København, Frederiksberg, Bornholms Amt. 2. Kreds: Frederiksborg Amt, Roskilde Amt, Vestsjællands Amt, Storstrøms Amt. 3. Kreds: Fyns Amt. 4. Kreds: Nordjyllands Amt. 5. Kreds: Århus Amt. 6. Kreds: Ringkøbing Amt, Viborg Amt. 7. Kreds: Sønderjyllands Amt, Ribe Amt, Vejle Amt. 5 LEDELSE Organisationens ledelse består af et repræsentantskab og en hovedbestyrelse. 6 REPRÆSENTANTSKABET Repræsentantskabet, der er organisationens højeste myndighed, består af: A. Repræsentantskabsmedlemmerne B. Forretningsudvalgsmedlemmer. De i 4 anførte kredse, er berettiget til at sende mindst en repræsentant til repræsentantsskabsmøderne, ved 250 medlemmer kan sendes højst 2 repræsentanter ved 500 medlemmer kan sendes højst 3 repræsentanter ved medlemmer kan sendes højst 4 repræsentanter ved medlemmer kan sendes højst 5 repræsentanter ved medlemmer kan sendes højst 6 repræsentanter ved medlemmer kan sendes højst 7 repræsentanter ved medlemmer kan sendes højst 8 repræsentanter og derefter endnu en repræsentant, hver gang en kreds medlemstal stiger med medlemmer. Stk. 3 Antallet af repræsentanter for de enkelte kredse opgøres af DCU s hovedkontor på basis af kredsens medlemsopgørelse pr. 1. oktober, der ligger umidddelbart forud for det ordinære repræsentantskabsmøde. Opgørelsen tilsendes kredsene inden 10. oktober i samme år. Antallet er uændret i den følgende toårs periode uanset varia - tioner i kredsens registrerede medlemstal. Stk. 4 Hovedbestyrelsen kan invitere gæster, herunder personer der har betydning for be - handling af specielle emner uden, at disse har stemmeret. 4

5 7 REPRÆSENTANTSKABSMØDER Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert andet år i april eller maj måned på et af hovedbestyrelsen fastsat sted. Der indkaldes af hovedbestyrelsen skriftligt med mindst 4 ugers forudgående varsel. Meddelelsen skal indeholde dagsorden, og hvis denne indeholder forslag, til hvis afgørelse, der kræves kvalificeret majoritet, skal dette også være angivet. Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Hovedbestyrelsens beretning om virksomheden i de forløbne 2 år. 3. De reviderede årsregnskaber og rammebudgetter fremlægges til godkendelse. 4. Behandling af de forslag, som hovedbestyrelsen måtte fremsætte, og de forslag, som måtte være fremkommet fra andre jvf. stk Valg af forretningsudvalg. 6. Valg af suppleant til forretningsudvalget. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 8. Eventuelt. Stk. 3 Forslag til dagsorden kan foruden af hovedbestyrelsen fremsættes af repræsentantskabsmedlemmer via kredsledelsen. Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal være indleveret til hovedkontoret inden 1. februar. Samtlige forslag, regnskaber og budgetter udsendes til de valgte repræsentanter senest 21 dage før repræsentantskabsmødet. Stk. 4 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes, når hovedbestyrelsen finder det nødvendigt, eller såfremt 1/3 af repræsenrtantskabsmedlemmerne skriftligt fordrer det ledsaget af formuleret forslag til beslutning. Stk. 5 Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde sker ved hovedbestyrelsens foranstaltning og skal, såfremt mødet afholdes efter henvendelse fra repræsentantskabsmedlemmerne, udsendes senest 1 måned efter, at hovedbestyrelsen har modtaget henvendelsen. Stk. 6 Indkaldelse skal ske ved skriftlig meddelelse til repræsentantskabets medlemmer med mindst 3 ugers varsel, og mødet skal være afholdt senest 6 uger fra dets indkaldelse. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, og hvis denne indeholder forslag, til hvis vedtagelse der kræves kvalificeret majoritet, skal dette også være angivet. Tid og sted bestemmes af hovedbestyrelsen. Stk. 7 5

6 På repræsentantskabsmøder, ordinære og ekstraordinære, kan kun de punkter komme til behandling, der nævnes i dagsordenen, samt i forbindelse dermed eventuelt fremkomne ændringsforslag. Repræsentantskabsmøderne ledes af en af repræsentantskabet valgt dirigent, der ikke behøver at være medlem af repræsentantskabet. Dirigenten afgør alle spørgsmål med hensyn til sagernes behandlingsmåde, stemme - afgivning m.v. Stk. 8 Over forhandlingerne på repræsentantskabsmødet udfærdiges et referat, der underskrives af dirigenten, formanden eller ved dennes forfald næstformanden, og en udskrift deraf attesteret af formanden eller næstformanden skal til enhver tid være gyldigt bevis for det passerede over for offentlige myndigheder. Referat udsendes til repræsentanterne inden 30 dage efter mødets afholdelse. Stk. 9 På repræsentantskabsmødet afgøres alle anliggender, som ikke angår lovændringer, DCU s opløsning eller sammenslutning med andre organisationer ved simpel stemmeflerhed. Enhver tilstedeværende stemmeberettiget har en stemme. Et repræsentantskabsmedlem kan ikke afgive stemme ved fuldmagt. Har et repræ - sentantskabsmedlem forfald, indtræder vedkommendes suppleant i dennes sted, hvilket skal oplyses inden mødets begyndelse. 0 Til varetagelse af beslutninger, der går ud på forandringer i organisationens love, fordres, at mindst halvdelen af repræsentantskabsmedlemmerne er til stede, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende repræsentantskabsmedlemmer stemmer for for - slaget. 1 Stemmer på det pågældende repræsentantskabsmøde mindst 2/3 af de tilstedeværende repræsentantskabsmedlemmer for forslaget, men repræsentantskabet i øvrigt ikke er beslutningsdygtigt, indkalder hovedbestyrelsen inden 14 dage til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor forslaget da skal anses for vedtaget, når mindst 2/3 af de tilstedeværende repræsentantskabsmedlemmer stemmer for. 8 HOVEDBESTYRELSE; FORRETNINGSUDVALG OG REVISORER Hovedbestyrelsen udøver repræsentantskabets myndighed, når repræsentantskabet ikke er samlet. Hovedbestyrelsen består af et forretningsudvalg og kredsformændene. Ved en kredsformands forfald kan kredsen sende dennes næstformand. 6

7 Stk. 3 Forretningsudvalget består af en formand, næstformand og kasserer samt yderligere 2 medlemmer valgt på repræsentantskabsmødet. Et forretningsudvalgsmedlem skal være medlem af DCU, men behøver ikke at være repræsentantskabsmedlem. Alle valg til forretningsudvalget skal foretages ved særskilt, direkte valg, således at den valgte skal opnå absolut flertal. Forretningsudvalget vælges for 4 år ad gangen. Medlemmerne afgår skiftevis således, at formanden og 2 udvalgsmedlemmer er på valg samtidig. Næstformanden og kassereren er på valg samtidig. Ud af repræsentanternes midte vælges 2 revisorer, der afgår skiftevis, således at der på ethvert ordinært repræsentantskabsmøde vælges 1 revisor for 4 år ad gangen. Der vælges 2 suppleanter til forretningsudvalget for en toårig periode. Ligeledes vælges 1 revisorsuppleant for en toårig periode. Opstilles flere kandidater til samme mandat, foretages skriftlig afstemning. Stk. 4 Vælges en kredsformand til forretningsudvalget, skal han samtidig nedlægge sit formandserhverv i kredsen. I tilfælde, hvor et medlem af forretningsudvalget fratræder i en valgperiode, indtræder suppleanten indtil førstkommende repræsentantskabs - møde. På dette repræsentantskabsmøde vælges et forretningsudvalgsmedlem, som indtræder i den fratrådtes resterende valgperiode. 9 HOVEDBESTYRELSES- OG FORRETNINGSUDVALGSMØDER Hovedbestyrelsen afstikker de overordnede rammer for DCU s virksomhed. Forretningsudvalget har den overordnede daglige ledelse af DCU under direkte ansvar over for den samlede hovedbestyrelse. Møder i hovedbestyrelsen afholdes mindst 4 gange om året, så vidt muligt een gang i hvert kvartal, og iøvrigt når formanden finder det fornødent. Møder i henholdsvis forretningsudvalget og hovedbestyrelse skal derudover ind kaldes, når 1/3 af medlemmerne i forretningsudvalget og hovedbestyrelsen ytrer ønske herom. Forretningsudvalg og hovedbestyrelse er beslutningsdygtige, når formanden, eller i formandens forfald næstformanden samt mindst halvdelen af medlemmerne iøvrigt, er til stede. Afstemninger afgøres ved simpel stemmeflerhed; i tilfælde af stemmelighed er formandens, eller hvis denne ikke er til stede, næstformandens stemme afgørende. Hovedbestyrelsen kan ansætte en direktion bestående af et eller flere medlemmer til at forestå DCU s daglige ledelse fra DCU s kontor. Direktionen ansættes ved oprettelse af særlig kontrakt, der nærmere fastlægger direktionens arbejdsopgaver og kompetence. Direktionen deltager efter hovedbestyrelsens bestemmelse i hovedbestyrelsesmøder og forretningsudvalgsmøder uden stemmeret. 7

8 Stk. 3 DCU forpligtes i retshandler ved underskrift af formanden (næstformanden) og 2 medlemmer af forretningsudvalget. Forretningsudvalget kan meddele fornødne fuldmagter til over for myndigheder, bank, o.lign. alene at underskrive på organisationens vegne. Stk. 4 Hovedbestyrelsen og forretningsudvalget er bemyndiget til at supplere sig med medlemmer af repræsentantskabet, medlemmer af DCU eller andre ved nedsættelse af nødvendige udvalg. Hovedbestyrelsen skal være kredsene behjælpelig med forhandlinger, ansøgninger, o.lign., når dette måtte ønskes. Ydelser fra DCU, herunder arbejdet som hovedbestyrelsesmedlem, kan honoreres efter godkendelse i hovedbestyrelsen inden for et vedtaget rammebudget. 10 KREDSENE Kredsene ledes af en kredsbestyrelse, der efter kredsgeneralforsamlingens egen bestemmelse består af et antal kredsrepræsentanter, der højst må udgøre det antal, som medlemstallet berettiger til efter 6. Kredsledelsen varetager DCU s interesser i kredsen og danner bindeled mellem kredsens medlemmer og hovedbestyrelsen. Kredsledelsen kan efter direktiver fra hovedbestyrelsen foretage besøg på egne og tilsluttede pladser samt foretage indledende forhandlinger med personer og institutioner om spørgsmål, der vedrører DCU s lokale interesser. Kredsen vælger sine repræsentanter, der samtidig er kredsledelse, samt mindst 3 suppleanter for disse på en kredsgeneralforsamling, der afholdes hvert andet år, nemlig i januar eller februar måned i det år, som ligger forud for det ordinære repræsentantskabsmøde. Kredsgeneralforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke behøver at være medlem af kredsen. Valgbarhed som repræsentant er betinget af fast bopæl i kredsens om råde samt eet års medlemskab af DCU og betalt kontingent. Valgbart er herefter ethvert personligt medlem af DCU, der er fyldt 18 år, og som ikke er lønnet med arbejder i DCU. Der kan dog kun vælges et medlem pr. medlemskab til kreds ledelsen. Ingen, som er omfattet af et DCU medlemskab, og som beklæder en bestyrelses- eller suppleantpost i en campingklub eller senere vælges til én af disse poster, kan vælges eller opretholde en plads som bestyrelsesmedlem eller suppleant i en DCU kreds For at opnå nyvalg som repræsentant skal kandidaten være til stede på kredsgeneralforsamlingen. Ved genvalg skal der, ved kandidatens forfald, foreligge en skriftlig accept af kandidaturet fra denne. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, men alene ved personligt fremmøde. Repræsentanterne vælges for 4 år ad gangen, således at halvdelen er på valg hvert andet år. Suppleanterne vælges for 2 år ad gangen. 8

9 Stk. 3 Kredsgeneralforsamlingen, hvortil samtlige kredsens medlemmer med gyldigt medlemsbevis har adgang, indkaldes i DCU s medlemsblad med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel. På generalforsamlingen aflægges beretning om virksomheden i de forløbne 2 år, fremlægges kredsens senest afsluttede regnskab, program for kommende virksomhed samt foretages valg af repræsentanter og suppleanter til DCU s repræsentantskab, kredsledelse og kredsrevision. Dagsordenen for mødet skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Kredsledelsens beretning 3. Kredsens regnskab til godkendelse. 4. Indkomne forslag. 5. Valg af repræsentanter og suppleanter herfor. 6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 7. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet under punktet»indkomne forslag«, skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse. Stk. 4 Repræsentanterne og disses suppleanter vælges samlet, hvorefter det antal personer, der svarer til kredsens godkendte repræsentation, erklæres som valgt og udgør kredsledelsen. De næste 3 bliver suppleanter i den rækkefølge, de har opnået stemmer til. Kredsledelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand, kasserer og sekretær, idet øvrige repræsentanter er menige medlemmer af kredsledelsen. Kredsen kan konstituere sig med et forretningsudvalg. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. I tilfælde hvor en kredsrepræsentant fratræder i en valgperiode, indtræder suppleanten i hans sted indtil førstkommende kredsgeneralforsamling, hvor der vælges en ny kredsrepræsentant, som indtræder i den afgåendes sted i kredsen for den resterende valgperiode. Efter hver kredsgeneralforsamling indsendes navne og adresser på kredsenes repræ - sentanter til DCU s hovedkontor, ligesom kredsledelsen påser, at enhver ændring i denne og blandt repræsentanterne omgående meddeles hovedbestyrelsen. Stk. 5 Kredsens regnskabsår er fra 1/1 til 31/12. Ved hvert regnskabsårs udløb opgøres regnskabet over det forløbne års drift samt status. Kredskassereren varetager kredsens regnskaber med de midler eller tilskud m.v., som kredsen modtager fra DCU eller andre. Midler, der tilgår kredsen gennem sekretariatsarbejde, arrangementer m.v., der afholdes i kredsen eller i DCU s navn, skal indgå i regnskabet. Der føres almindelig kassekladde med indtægter og udgifter. Kassekladde med tilhørende signerede bilag og kassebeholdninger kan forlanges forelagt på møderne i kredsledelsen. Kredsens midler indsættes på konto i DCU s og kredsens navn. Kredsledelsen kan meddele de fornødne fuldmagter over for bank, til alene at hæve på disse konti. 9

10 Regnskabsåret sluttes hvert år 31. december og forelægges straks kredsledelsen til godkendelse. Inden hver kredsgeneralforsamling skal kredsregnskabet være færdiggjort og forelagt de på sidste kredsgeneralforsamling valgte revisorer, således at det kan forelægges på kredsgeneralforsamlingen i revideret stand. En kopi af det godkendte regnskab, underskrevet af samtlige medlemmer i kredsledelsen, tilsendes hovedbestyrelsen umiddelbart efter kredsgeneralforsamlingen. Stk.6 Kredsledelsen afholder møder, når formanden eller mindst halvdelen af kredsledelsen finder det nødvendigt. Der skal dog afholdes møde i kredsen mindst een gang i hvert kvartal. Kredsformanden indkalder til møde med mindst 48 timers varsel med angivelse af dagsorden. Sekretæren udarbejder referater over det passerede og udfører kredsens skriftlige arbejde i samråd med formanden. Referaterne godkendes af kredsledelsen og underskrives af formanden og sekretæren. Referatet skal være tilgængeligt for hovedbestyrelsesmedlemmer, såfremt det ønskes. Stk. 7 Ingen i kredsledelsen oppebærer honorar for sit arbejde. Dog betales direkte udgifter i forbindelse med kredsarbejdet til transport, telefon, fortæring under rejser o.lign. efter kredsens generelle retningslinjer herom. DCU betaler telefongodtgørelse til kredsformanden efter hovedbestyrelsens generelle retningslinjer herom. Stk. 8 Intet medlem af kredsledelse, -udvalg, eller -suppleanter kan på DCU s vegne indlede eller optage forhandlinger med myndigheder, firmaer, eller private personer m.fl., ej heller udøve kritik udadtil eller træffe bindende aftaler uden forudgående at indhente skriftlig fuldmagt eller tilsagn fra hovedbestyrelsen. Stk. 9 Eventuel tvivl vedrørende kredsens forhold og administration afgøres endeligt med bindende virkning for kredsen af DCU s hovedbestyrrelse. 11 KONTINGENTER Det årlige kontingent gælder for et kalenderår og forfalder forud til betaling 31. december. Kredsmedlemmer betaler kontingent direkte til DCU. Ændringer af kontingentet fastsættes under budgetbehandlingen på det ordinære repræsentantskabsmøde med ikrafttrædelse det følgende kalenderår. Kontingentet indbetales senest 31.december 10

11 for det følgende år. Restanter modtager herefter ikke medlemsbladet og slettes af medlemskartoteket 1. marts, hvis restancen ikke da er udlignet. Stk. 3 Æresmedlemmer, der har modtaget DCU s æresnål i guld, og disse æresmedlemmers efterladte ægtefæller er kontingentfrie. Æresmedlemmer, der beklæder en tillidspost i DCU, er ikke kontingentfrie. Unge på 14 og til og med 18 år kan optages i DCU som ungdomsmedlemmer uden stemmeret og betaler kontingent efter hovedbestyrelsens bestemmelse. Medlemmer, der modtager pensionsudbetalinger i h.t. til den til enhver tid gældende Lov om social pension, betaler et kontingent, der dækker de faste omkostninger ved et medlemskab. Stk. 4 Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde meddele midlertidig kontingentfrihed. 12 REGNSKABET DCU s regnskabsår er kalenderåret. Ved hvert kalenderårs udløb opgøres regn skabet over det forløbne års drift samt status. En af hovedbestyrelsen antaget statsautoriseret eller registreret revisor uden for DCU påser, at organisationens regnskabsvæsen er indrettet og føres på betryggende måde, og foretager mindst en gang i kvartalet kontrol heraf, samt afslutter årsregn - skabet. De repræsentantskabsvalgte revisorer har til enhver tid adgang til DCU s bøger og skal overbevise sig om tilstedeværelsen af DCU s midler. Stk. 3 Der ansættes et beløb på rammebudgettet til rådighed for kredsenes arbejde. Stk. 4 Regnskabet skal inden 1. marts være afsluttet og tilstillet revisor, som derefter inden 1. april skal fremsende det reviderede regnskab med revisionsprotokol til hovedbestyrelsen. De reviderede regnskaber og rammebudgetter skal være udsendt til repræsentanterne i april måned senest 21 dage før et ordinært repræsentantskabsmøde. I de år, hvor der ikke er repræsentantskabsmøde, udsendes det reviderede regnskab til repræsentanterne inden udgangen af april måned. Stk. 5 Hovedbestyrelsen forelægger de således reviderede regnskaber og rammebudgetter til godkendelse på repræsentantskabsmødet. 11

12 13 EKSKLUSION Et kredsmedlem, der modarbejder eller på anden måde skader DCU s interesser, kan ekskluderes. Ekslusionen sker ved hovedbestyrelsens beslutning. Beslutning om eksklusion kræver, at et flertal af hovedbestyrelsesmedlemmerne stemmer derfor. Forslag om eksklusion kan stilles af et medlem af hovedbestyrelsen eller af et repræ - sentantskabsmedlem. Den, der er foreslået ekskluderet, skal have lejlighed til at udtale sig for hovedbestyrelsen, forinden beslutning træffes. Hovedbestyrelsens beslutning kan indbringes for det følgende repræsentantskabsmøde, men indtil repræsentantskabsmødet har truffet sin beslutning, er medlemmet suspenderet. Repræsentantskabsmødet kan ændre hovedbestyrelsens beslutning, men alene efter skriftlig afstemning og kun mod absolut stemmeflerhed. Den ekskluderede har lejlighed til at redegøre for sit standpunkt, inden afstemning finder sted. Eksklusion kan ikke indbringes for nogen domstol. 14 ORGANISATIONENS OPLØSNING Stk.1 DCU s opløsning eller sammenslutning med anden forening eller organisation kan kun vedtages på den i 7 stk.10 og 11 foreskrevne måde, idet kravet til majoritet i så fald ændres fra 2/3 til 4/5. Hvie DCU skal opløses, vælger det sidste repræsentantskabsmøde ved simpel stemmeflerhed en eller flere likvidatorer, der træder i hovedbestyrelsens sted og afvikler organisationen efter de gældende lovregler. Stk. 3 Erlagt kontingent tilbagebetales ikke. Et eventuelt overskud efter likvidationen anvendes til sociale eller almennyttige formål overensstemmende med DCU s formålsbestemmelse, idet anvendelsen skal godkendes af miljøministeriet. Således vedtaget på repræsentantskabsmøde i Odense Som dirigent: Jeppe L. Jepsen Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2003 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde 18. april

13 EGNE NOTATER 13

14 14

15 Lynge Olsen Reklamebureau A/S Trykt hos MCM Tryk

16 Dansk Camping Union, DCU-Huset Korsdalsvej Brøndby. Tlf

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk Love 2012 Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk LOVE vedtaget på kongressen oktober 2012 3 TL s LOVE Generelle bestemmelser om TL 1 Formål

Læs mere

Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB.

Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB. Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB. 1.1. Odense Havelodselskab blev stiftet den 29. juli 1893 i medfør af en kommunairådsbeslutning efter anmodning fra

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Århus kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Århus kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Århus kreds. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundets Århuskreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Århus kommune. 1.2. Kredsen

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Love for Dansk Musiker Forbund

Love for Dansk Musiker Forbund Love for Dansk Musiker Forbund KAPITEL I FORBUNDETS NAVN, FORMÅL OG HOVEDSÆDE: 1. Dansk Musiker Forbund, der har hjemsted i København, er en landsorganisation omfattende musikere, solister, sangere, musikundervisere

Læs mere

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN 2010 Indholdsfortegnelse Navn og formål...............................................side 5 Optagelse og medlemskab......................................side

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet en sammenslutning

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Sydøstjyllands kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Sydøstjyllands kreds. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Sydøstjyllands kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse.(obligatorisk i sin helhed) 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Sydøstjyllands kreds. Kredsen består af haveforeninger

Læs mere

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Campingrådet er en forening med hjemsted i København. 2. Formål - at virke for en ansvarlig, effektiv og positiv udvikling af campinglivet i Danmark, - at samarbejde med myndigheder,

Læs mere

Sammenligning af vedtægterne.

Sammenligning af vedtægterne. Sammenligning af vedtægterne. Gamle Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen "Kvaglund". Dens område er de i den af Esbjerg Kommune udarbejdede byplanvedtægt nr. 24 (med tillæg) udlagte parcelhusområde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a.

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. 1. Navn, selskabsform og hjemsted 1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og dets navn er Syd Energi a.mb.a.. Selskabet har følgende binavne: Energiselskabet

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

VEDTÆGTER. Frie Skolers Lærerforening. gældende fra 3. november 2012 1

VEDTÆGTER. Frie Skolers Lærerforening. gældende fra 3. november 2012 1 VEDTÆGTER Frie Skolers Lærerforening gældende fra 3. november 2012 1 Udgivet af: Frie Skolers Lærerforening Ravnsøvej 6-8240 Risskov T: 8746 9110 F: 8746 9111 Telefontid: Man.-tors. 9.30-15.30 Fredag 9.30-14.30

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere