Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Brugerklubben SBSYS"

Transkript

1 Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter benævnt Brugerklubben ). Foreningen er ikke erhvervsdrivende. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 Brugerklubben er et indkøbsfællesskab, hvor medlemsorganisationerne i fællesskab udvikler og vedligeholder det elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem SBSYS (herefter benævnt SBSYS ) og tilgrænsende ydelser. Stk. 2 Brugerklubben opererer inden for de rammer, der udstikkes af medlemsorganisationerne. Medlemsorganisationerne afgiver ikke kompetence til Brugerklubben. 3 Brugerklubbens formål er: At administrere og udvikle SBSYS i takt med behovet herfor og dermed at understøtte udviklingen af digital forvaltning i de organisationer, som anvender systemet. At udvikle og vedligeholde SBSYS efter følgende arbejdsfordeling: o Beslutninger vedrørende administration, udvikling og vedligeholdelse af kildekoden og kernemodulet 1 i SBSYS træffes af Brugerklubbens Generalforsamling (jævnfør nedenfor). o Efter godkendelse på Brugerklubbens Generalforsamling, kan Brugerklubbens medlemmer i øvrigt enkeltvist eller i samarbejde med andre medlemmer udvikle og vedligeholde tillægsmoduler til SBSYS Kernemodul. 1 Kernemedlemmerne er enige om at fastholde én og kun én version af esdh-systemet SBSYS. Ved Kernemodulet forstås til enhver tid netop den udgave af esdh-systemet, som kernemedlemmerne anvender og har som basis for den videre udvikling. 1

2 o Generalforsamlingen kan helt eller inden for nærmere definerede områder bemyndige Strategisk Forum til mellem generalforsamlinger at godkende medlemmernes ønsker om at udvikle og vedligeholde tillægsmoduler. At formidle gensidig information og rådgivning vedrørende drift, anskaffelse og vedligeholdelse af program og driftsinstallationer. At formidle gensidig information og rådgivning om de organisatoriske aspekter ved brugen af SBSYS herunder erfaringer fra implementeringen af systemet hos medlemsorganisationerne. At skabe mulighed for at indgå og formidle fælles aftaler med it-leverandører og it-konsulentfirmaer om udvikling og vedligeholdelse m.m. af fælles programmer og andre tillægsydelser med relation til SBSYS. Varetage ophavsretten og kildekoden til SBSYS Kapitel 2: Medlemskab og samarbejdsaftaler om udvikling af SBSYS 4 For så vidt angår offentlige myndigheder er medlemskab af Brugerklubben en forudsætning for brug af sagsbehandlingssystemet SBSYS. Stk. 2 Medlemskab af Brugerklubben opdeles i kernemedlemmer og brugermedlemmer. Stk. 3 Enhver offentlig organisation, der ønsker at anvende sagsbehandlingssystemet SBSYS, kan søge om optagelse som brugermedlem eller kernemedlem i Brugerklubben jf. dog stk. 4. Stk. 4 Danske kommuner og regioner kan udelukkende søge om optagelse som kernemedlemmer. Øvrige offentlige organisationer skal ved ansøgning om optagelse angive, om de ønsker kernemedlemskab eller brugermedlemskab. Offentlige organisationer, der er åbne for privat kapital, kan ikke optages som kernemedlemmer. Stk. 5 Skriftlig ansøgning om optagelse i Brugerklubben som kernemedlem eller brugermedlem sendes til formanden for Forretningsudvalget i Brugerklubbens Strategiske Forum. Stk. 6 Medlemskab træder i kraft efter godkendelse på Brugerklubbens Generalforsamling. 2

3 Stk. 7 Generalforsamlingen kan bemyndige Strategisk Forum til at optage nye medlemmer mellem generalforsamlinger. Medlemskabet skal efterfølgende bekræftes på førstkommende Generalforsamling. Stk. 8 Opsigelse af medlemskab kan ske med 3 måneders forudgående skriftligt varsel til udgangen af kalenderåret, dog tidligst med virkning fra det tidspunkt, hvor eventuelle indgåede samarbejdsaftaler jfr. 6 udløber. Udtrådte medlemmer har ikke ret til nogen del af Brugerklubbens formue, jf. i øvrigt 15, stk. 3, om retten til at benytte programmellet. 5 Medlemmerne repræsenteres i Brugerklubben af en eller flere personer ansat i den pågældende organisation. Stk. 2 Medlemmerne skal holde formanden for Forretningsudvalget i Brugerklubbens Strategiske Forum underrettet om navnene på de udpegede personer. Disse kan modtage meddelelser fra Brugerklubben på medlemmernes vegne. 6 Budget til daglig drift af Brugerklubben, udvikling og vedligehold af SBSYS kernemodulet fastlægges årligt i en hovedsamarbejdsaftale mellem kernemedlemmerne. Stk. 2 Kernemedlemmerne kan ikke pålægges udgifter udover det, der aftales i hovedsamarbejdsaftalen. Stk. 3 Brugermedlemmer kan bidrage til Brugerklubbens udgifter. Bidrag aftales mellem Brugerklubben og det enkelte medlem. Stk. 4 Udover samarbejdsaftale vedrørende kernemodulet kan der indgås samarbejdsaftaler vedrørende tillægsmoduler, jfr. 3 pkt. 2. Samarbejdsaftaler vedrørende tillægsmoduler kan omfatte hele Brugerklubbens medlemskreds eller dele af den. Stk. 5 Udgifter vedrørende konkrete samarbejdsaftaler fordeles mellem deltagerne i samarbejdsaftalen i henhold til det aftalte. Deltagere i samarbejdsaftaler kan ikke pålægges udgifter udover det i samarbejdsaftalen aftalte. Kapitel 3: Generalforsamling 7 Generalforsamlingen er Brugerklubbens øverste myndighed. Stk. 2 Generalforsamlingen tager stilling til overordnede tekniske, økonomiske og strategiske spørgsmål i forbindelse med udviklingen af 3

4 SBSYS og Brugerklubbens virke i øvrigt. Stk. 3 Generalforsamlingen godkender indtræden af medlemmer i Brugerklubben. Stk. 4 Brugerklubbens Strategiske Forum udarbejder indstillinger til Generalforsamlingen vedrørende de punkter, der er nævnt i 10, stk. 1. Generalforsamlingen kan herudover tage spørgsmål op af egen drift. Stk. 5 Generalforsamlingen kan bemyndige formanden og Strategisk Forum til at træffe beslutninger på Brugerklubbens vegne på nærmere definerede områder mellem generalforsamlinger. 8 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned. Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af Forretningsudvalget i Brugerklubbens Strategiske Forum og skal indkaldes af forretningsudvalget inden 8 dage, såfremt en tredjedel af Brugerklubbens medlemmer fremsætter skriftlig begæring om det. Stk. 3 Strategisk Forum indkalder skriftligt til generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Stk. 4 Forslag til dagsordenens pkt. 8, jfr. 10, stk. 1, skal være formanden for Forretningsudvalget i Brugerklubbens Strategiske Forum i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag fremsendes hurtigst muligt til medlemmerne. Stk. 5 Til generalforsamling kan Brugerklubbens Strategiske Forum indbyde interesserede. 9 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når 2/3 af kernemedlemmerne er til stede. Stk. 2 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved enstemmighed. Beslutninger om eksklusion kræver enighed blandt kernemedlemmerne med undtagelse af det medlem, som ekskluderes. Stk. 3 Hvert kernemedlem har én stemme, uanset hvor mange personer, der er udpeget i medfør af 5. Stk. 4 Brugermedlemmer har ingen stemmeret, og kan således kun deltage i generalforsamlingen med observatørstatus. Brugermedlemmer har taleret på generalforsamlingen. Tidl. Stk. 4, 5 og 6 er slettet 4

5 10 Dagsorden for ordinær generalforsamling: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse af fremmødte repræsentanter, jfr ) Aflæggelse af årsberetning, herunder om klubbens drift, regnskab for hovedsamarbejdsaftalen for foregående år (jfr. 6, stk. 1), igangværende og afsluttede projekter samt indgåede øvrige samarbejdsaftaler 4) Godkendelse af revideret årsrapport 5) Godkendelse af hovedsamarbejdsaftale for det kommende år vedrørende kernemodulet 6) Valg af formand for Brugerklubben 7) Valg af revisor 8) Indkomne forslag 9) Eventuelt Stk. 2 Brugerklubbens Strategiske Forum udarbejder og udsender beslutningsreferat af generalforsamlingen til medlemmerne. Kapitel 4: Brugerklubbens Strategiske Forum 11 Strategisk Forum forestår Brugerklubbens drift i henhold til rammer, der fastlægges på Generalforsamlingen og holder klubbens medlemmer løbende orienteret om projekter under forberedelse. Hvert kernemedlem kan udpege én repræsentant til Strategisk Forum. Stk. 2 Strategisk Forum har det økonomiske ansvar for den daglige drift og administrerer midlerne hertil. 12 Strategisk Forum nedsætter et Forretningsudvalg blandt sine medlemmer. Forretningsudvalget består af op til 5 personer. Stk. 2 Forretningsudvalget vælges på førstkommende møde i Strategisk Forum efter generalforsamlingen. Stk. 3 Såfremt der opstilles mere end 5 personer til forretningsudvalget sker udvælgelsen ved åben afstemning efter følgende regler: Hver kernemedlemsorganisation kan afgive 5 stemmer. Der må kun afgives én stemme på samme person. De kandidater, der opnår flest stemmer indtræder i Forretningsudvalget. Ved stemmelighed om de(n) sidste plads(er) afgiver hver medlemsorganisation én stemme på en af de personer, der har opnået stemmelighed. Er der fortsat stemmelighed er stemmen fra den organisation, der varetager formandsposten for Brugerklubben, afgørende. 5

6 Stk. 4 Udtræder et medlem af Forretningsudvalget, kan Strategisk Forum vælge at supplere Forretningsudvalget efter reglerne nævnt under stk. 3. Stk. 5 Forretningsudvalget udpeger iblandt de valgte medlemmer en formand. Herudover kan der udpeges en næstformand og en økonomiansvarlig. Stk. 6 Forretningsudvalget bistår Strategisk Forum, varetager det daglige samarbejde med leverandører samt tegner Brugerklubben udadtil i det daglige. 13 Strategisk Forum kan nedsætte underarbejdsgrupper til vurdering og styring af afgrænsede udviklingsprojekter og lignende, herunder indgåelse af aftaler blandt Brugerklubbens medlemmer om udvikling af nye tillægsmoduler til SBSYS. Stk. 2 Underarbejdsgrupper har ikke selvstændig beslutningskompetence, men fungerer udelukkende som sagsforberedende for Strategisk Forum. Kapitel 5: Årsrapport og revision 14 Brugerklubbens regnskabsår er kalenderåret. Stk. 2 Der aflægges årsrapport for hvert regnskabsår i overensstemmelse med de for kommuner og regioner gældende regnskabsregler. Årsrapporten, der i revideret stand udsendes til alle medlemmerne, forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse. Stk. 3 Årsrapporten revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor. Kapitel 6: Benyttelse 15 Alle, der er optaget som medlem af Brugerklubben, kan benytte hele SBSYS i egen organisation. De enkelte medlemmer er selv ansvarlige for indkøb af og betaling for de underliggende programmer, som SBSYS benytter (Windows, Office, GIS mv). Stk. 2 Medlemmernes brugsret til systemet omfatter ikke ret til salg eller bortgivelse af systemet, medmindre de deltagende medlemmer i en konkret samarbejdsaftale om udvikling af et tillægsmodul til SBSYS i 6

7 enighed har truffet beslutning herom og har fastlagt vilkårene herfor. Et sådant salg eller bortgivelse kan udelukkende omfatte det pågældende tillægsmodul. Stk. 3 Ved udtræden af Brugerklubben har et medlem fortsat ret til selv at benytte programmellet i den version, der foreligger ved medlemmets udtræden og i henhold til de vilkår, der følger af denne vedtægt og indgåede aftaler om det pågældende system. Kapitel 7: Mødefaciliteter 16 Medlemmerne stiller mødefaciliteter til rådighed for Brugerklubben. Udgifter i forbindelse med møder m.v. afholdes af hver enkelt medlem, med mindre andet aftales af kernemedlemmerne i hovedsamarbejdsaftalen, jfr. 6, stk. 1. Kapitel 8: Tegning og hæftelse 17 Brugerklubben tegnes af Brugerklubbens formand og formanden for Forretningsudvalget i Brugerklubbens Strategiske Forum i fællesskab. 18 Klubben kan ikke forpligte medlemmerne udover indgåede aftaler, inden særskilt aftale herom er indgået. Medlemskab af Brugerklubben SBSYS medfører i intet tilfælde personligt ansvar eller hæftelse. 19 Brugerklubben SBSYS har ikke ansvaret for eventuelle tab der påføres medlemmerne som følge af brugen af SBSYS. Kapitel 9: Vedtægtsændringer 20 Vedtægtsændringer kan besluttes i henhold til 9, stk. 2. Stk. 2 Forslaget skal være udsendt til medlemmerne samtidig med indkaldelserne til generalforsamling. Kapitel 10: Eksklusion 21 Generalforsamlingen kan jf. 9, stk. 2, træffe beslutning om 7

8 eksklusion af et medlem. Kapitel 11: Opløsning 22 Klubbens opløsning kan besluttes i henhold til 9, stk. 2. Stk. 2 Forslaget om opløsning af klubben skal være udsendt til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til generalforsamling. Stk. 3 Klubbens eventuelle formue efter betaling af gæld ved opløsningen fordeles mellem Brugerklubbens kernemedlemmer ved opløsningen efter den senest vedtagne fordelingsnøgle. Stk. 4 Ved opløsning af Brugerklubben skal der tages beslutning om den fremtidige ret til brug og udvikling af SBSYS. Kapitel 12: Ikrafttrædelse 23 Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamling den 29. november 2006 og er ændret på generalforsamlingen den 25. oktober 2007, samt på ekstraordinære generalforsamlinger den 6. november 2008 og 27. maj

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a.

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. 1. Navn, selskabsform og hjemsted 1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og dets navn er Syd Energi a.mb.a.. Selskabet har følgende binavne: Energiselskabet

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for foreningen. work-live-stay southern denmark

Vedtægter for foreningen. work-live-stay southern denmark Bilag til pkt. 6 Forslag fra bestyrelsen. Tilføjelser er vist med rødt. Forslag til tekst der ønskes fjernet er markeret med rødt og overstregning Vedtægtsændringer Vedtægter for foreningen work-live-stay

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere