GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK"

Transkript

1 GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt. Velkomst Formanden (herefter kaldet ) bød velkommen og glædede sig over fremmødet, trods kulde og sne. Generalforsamlingen ville blive afviklet i henhold til den udsendte dagsorden som følger: Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning fra bestyrelsens arbejde i Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab for Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer 5. Forelæggelse af Budget 2010 og fastsættelse af kontingent for Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlem (valgt for 2 år) 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (valgt for 1 år) 8. Valg af én revisor og én revisorsuppleant (valgt for 2 år) 9. Eventuelt 1. Valg af dirigent ville på bestyrelsens vegne foreslå Peter Jepsen (), R107, såfremt der ikke var andre forslag. Peter blev valgt. Peter takkede for valget og oplyste, at den ordinære generalforsamling var lovligt indkaldt, som det fremgår af vedtægterne med minimum 21 dages varsel. Han gennemgik den udsendte dagsorden og gik herefter til næste punkt s beretning. 2. Formandens beretning 10 år er gået af det nye årtusind og 2009 blev i mange sammenhænge et år, som af forskellige årsager vil blive husket. Det har været et år med finanskrise, et år med klimatopmøde, et år med hvid jul, kulde og sne, og også et år hvor vi trods medgang og modgang er kommet videre, og nu står vi klar til det næste årti. I 2009 har vi budt velkommen til to nye husejere og ellers går det stille og roligt i vores grundejerforening. Vi har holdt otte bestyrelsesmøder, måske lidt for mange, men alligevel møder, der har skabt en vis ro og stabilitet i bestyrelsens arbejde. Mængden af henvendelser fra grundejerne har ligeledes været meget begrænset, og det vælger vi at betragte som en vis form for tilfredshed. Vedligehold af de kommunale stier er noget vi har snakket en del om, og vi har ført en del korrespondance med kommunen om vedligehold af de stier i vores forening der er offent- Grundejerforeningen Ullerødpark Referat fra generalforsamlingen 2010 Side 1 af 7

2 lige. De er overbegroede og ligner efterhånden flere steder græsplæne frem for flisebelægning. Kommunen har besigtiget dem, og kunne ikke gøre noget i 2009, da de mente belægningen var så dårlig at den skulle lægges om. Men de ville se om vores ønske kunne komme med på budgettet for 2010 eller 2011 hvilket vi gerne vil se før vi tror det. Jeg tror derfor, at vi må være tålmodige eller selv gøre en indsats for at højne vedligeholdet i vores forenings område. Og det får mig til at sige tak til de grundejere, som stod for renoveringen af vores to selvanlagte stier. Fliserne blev omlagt i maj måned og det ser forrygende godt ud. Tak for den flotte indsats og tak for at vi sparede hen ved kroner. Sankt Hans bålet er stadig et af de engagementer vi holder fast ved. Men ellers er det ikke antallet af fællesarrangementer der tynger vores grundejerforening. Faktisk har vi kun Sankt Hans bålet. Det er måske lidt ærgerligt, men efterspørgslen eller ønsket om yderligere aktiviteter har ikke været efterspurgt. Sankt Hans er stadig et tilløbsstykke, og mange grundejere finder vej forbi. Jeg vil da alligevel ikke undlade at nævne, at hvis der er ønsker om specielle arrangementer, så skal I ikke holde jer tilbage, og kunne man tænke sig at give en hjælpende hånd med i planlægningen af disse arrangementer, så vil det også være meget velset. Vores fællesarealer skal fremtidssikres, da de efterhånden bærer præg af snart at være 40 år. Træerne begynder efterhånden at vokse ind i himlen, og den øvrige beplantning trænger med tiden både til fornyelse frem og vedligehold. Derfor har vi i bestyrelsen nedsat et lille udvalg, som skulle tænke lidt visionært og sammen med vores gartner få en kyndig vejledning i hvad og hvordan vi kunne vedligeholde og sikre et pænt og attraktivt fællesareal. Visionen tager udgangspunkt i nødvendige tiltag, som for eksempel fældning af træer der er gået ud, og som måske kan være til fare for omkringliggende huse eller trafikanter og buske der har spredt sig eller er gået ud og dermed blevet grimme at se på. Ligeledes vil vi gerne sikre, at nyplantning og vedligehold ikke bliver et voldsomt økonomisk anliggende. Alligevel kan det godt være, at der på sigt kommer investeringer, som vi må tage stilling til, enten i bestyrelsen eller sammen med jer på en generalforsamling. Vi ved godt, at de meget store træer er flotte, og samtidig må vi erkende, at jo større træerne bliver desto større bliver også udgifterne til eventuelt at få dem fjernet hvis det bliver aktuelt. Jeg vil gerne påpege, at vi ingen intentioner har om, at fjerne alle de store træer, men vi har bedt gartneren vejlede os i, hvordan vi kan foregribe begivenhedernes gang og sikre en optimal vedligeholdelse. Visionen går også ud på, at når og hvis der er behov for større radikale ændringer på vores fællesarealer, så vil vi sikre høring blandt grundejerne. Og når dette er sagt, må vi også henlede opmærksomheden på, at bestyrelsen ifølge vedtægterne har det overordnede ansvar for at vedligeholde fællesarealerne. Så skal der træffes hurtige og afgørende beslutninger, så vil vi også gøre det i den udstrækning det er nødvendigt. Ændringerne til vores Lokalplan 44a er måske et emne, hvor I sidder og tænker: Hvorfor har vi ikke hørt noget om det? Det drejer sig om arbejdet med justering og revidering af Lokalplan 44a, hvor vi i flere år, og specielt i efteråret, har arbejdet med at indhente forslag til ændringer hos jer. Vi har i alt fået 13 forslag til ændringer, men arbejdet gik i stå meget tæt på indkaldelsen til generalforsamlingen, så jeg har valgt at udskyde det videre arbejde, idet jeg ikke fandt det hensigtsmæssigt at presse så vigtige beslutninger igennem, uden at I som grundejere kunne få ordentlig tid til, at forberede og overveje jeres stillingtagen samt eventuel dialog om de enkelte forslag. Jeg har valgt, at udskyde det videre arbejde til det kommende år, og håber at den nye bestyrelse, i samarbejde med det nedsatte udvalg, får udarbejdet en tilfredsstillende projektplan der sikrer en optimal involvering af jer som grundejere. Ændring af en lokalplan er ikke uden komplikationer og udfor- Grundejerforeningen Ullerødpark Referat fra generalforsamlingen 2010 Side 2 af 7

3 dringer, og derfor vil vi også gerne være sikre på, at arbejdet bliver gjort ordentligt. Internettet kom på dagsordenen, og vi gennemførte i foråret en lille miniundersøgelse blandt grundejerne, idet vi havde fået flere tilkendegivelser om, at internetforbindelser i netop vores område ikke fungerer optimalt. Det er til dels også rigtigt, selvom de fleste af dem der svarede på undersøgelsen var ganske godt tilfreds, idet de fleste svarede mellem 7 og 9 på en tilfredshedsskala fra 1 til 10. Når det er sagt har vi også fundet ud af, at hvis man vil have en væsentlig forbedret internetforbindelse, så skal det ske hos You See. TDC der leverer mange internetløsninger i vores område, kan ikke honorere de hastigheder som de faktisk sælger til deres kunder. Vi bliver således i visse tilfælde snydt, idet vores eksisterende kabelnet ganske enkelt er for dårligt, og det lyder ikke som om TDC har planer om, at gøre noget ved det lige med det samme. Vores hjemmeside har også i år fået en ansigtsløftning, idet den er blevet udvidet med en sektion omhandlende historiske oplysninger i form af oprindelige salgsbrochurer, gode råd om ventilationssystemet, samt muligheden for at grundejerne kan fremsende BeboerErfa i form af en blanket, hvori der kan skrives om egne erfaringer, tips og tricks. Det er et område der igennem mange år har været efterspurgt, da det blandt andet som ny grundejer kan være lidt af en jungle at finde ud af. Og der kan gå ganske mange år, før man finder svar på ting man har undret sig over. Information via går fint. Der er i dag 73 procent af grundejerne der har tilmeldt sig mailservice. Og i disse globale og miljøvenlige tider er det forhåbentlig med til, at formindske det samlede papirforbrug. Det er vi glade for og samtidig undrer vi os over, at der stadig er 27 procent af grundejerne der ikke har adgang til mail enten hjemme eller via familie eller arbejde. Hvad skal der mon til for at øge andelen? Er der nogen her i aften der gerne vil tilmeldes mailservice, så kan I få en blanket her i dag, og ellers er I altid velkomne til, at kontakte mig så skal jeg sørge for at I bliver tilmeldt og fremover får sendt nyheder og øvrig information via . Lågegyde er blevet et fælles projekt i Fredensborg og Hørsholm kommuner. De har indgået aftale om samarbejde, for at få renoveret og sikret trafikken på Lågegyde. Det arbejde ser nu efterhånden ud til at tage form, og i sidste uge bad kommunen os om, at lave en hurtig rundspørge hos jer om brugen af Lågegyde. Jeg ved det var med kort varsel, men tak for de mange tilkendegivelser, som jeg straks sendte videre til kommunen. Nu må vi så se, hvad der kommer ud af dette kommunale samarbejde. Faren for radonstråling i vores huse har givet lidt bekymring, og hvis man ser eller læser rapporter om radonstråling, så kan vores Kokkedal godt høre ind under de områder med relativ stor risiko for stråling. Vi har på trods af det valgt, ikke at lade det teste på grundejerforeningens vegne, men blandt andet lagt en artikel ud på hjemmesiden, og opfordret grundejerne til selv at få testet deres huse, hvis de går og er nervøse for radonstråling. En test koster mindre en kroner pr. hus, så det er en relativ overkommeligt udgift, hvis det kan skabe ro i sindet. Brønde og kloaker skal løbende vedligeholdes, og en grundejer i Vagtelvænget har gjort bestyrelsen opmærksom på, at hver grundejer selv har pligt til, at varetage vedligeholdelsen af regnvandsbrønde på grunden. Det er ikke en ny regel, men det er ikke alle grundejere der er opmærksom på dette. Hvis kloaker og brønde ikke holdes ved lige kan det tiltrække rotter og andre skadedyr, og så vil jeg gøre opmærksom på, at såfremt I oplever skadedyr på eller omkring jeres grund, så har I pligt til at kontakte skadedyrsbekæmpelsen i kommunen, som derefter vil sikre at der bliver taget hånd om problemet. Grundejerforeningen Ullerødpark Referat fra generalforsamlingen 2010 Side 3 af 7

4 Vi skal have valg til bestyrelsen og med hensyn til arbejdet i bestyrelsen, så må jeg nok erkende, at selvom vi har holdt en del møder, så er arbejdsintensiteten i bestyrelsen ret begrænset. Vi har haft flere udfordringer af personlig karakter, som også bærer præg af, at flere af de igangsatte aktiviteter ikke er blevet færdig i Vi er meget afhængige af, at valgte bestyrelsesmedlemmer har tid og overskud til at påtage sig dette hverv, og vi må derfor også til en vis grad respektere at arbejdet i bestyrelsen kommer i anden eller tredje række det er trods alt frivilligt. Samtidig må vi erkende, at lysten, evnerne og viljen til at ville gøre et stykke arbejde er alfa omega i en bestyrelses sammensætning. Det er blot noget jeg nævner fordi vi, ikke mindst i år, har to bestyrelsesposter, to suppleanter og en formand på valg. Og vi kan ikke snakke os fra alt der skal også gøres et stykke arbejde. Det skal imidlertid ikke holde dig fra at stille op. Vi vil gerne have nye ansigter og friskt blod i bestyrelsens arbejde, og dermed sikre fornyelse og nytænkning. I år skal der vælges ny formand, to bestyrelsesmedlemmer, en revisor og indtil flere suppleanter, så hold jer ikke tilbage. Stil op hvis du har lyst til at gøre en indsats og dermed en forskel i grundejerforeningens bestyrelse. Lad os gerne få kampvalg og lidt modspil, og ikke udelukkende en anerkendende applaus og dermed et genvalg. Det synes jeg godt, at jeg kan tillade mig at sige, når nu også jeg selv er på valg. Jeg vil gerne slutte denne beretning med at takke bestyrelsen for deres arbejde og de øvrige frivillige der har gjort en indsats for, at livet i vores grundejerforening har forløbet i god ro og orden. Og så vil jeg ønske jer alle et godt nytår, en god generalforsamling og et fortsat godt arbejde i bestyrelsen. bad om bemærkninger til s beretning. R112 Spurgte til resultatet af den omtalte spørgeskemaundersøgelse vedr. Lågegyde og hvor mange besvarelser der var indkommet. Spurgte i samme forbindelse, om man kendte noget til undersøgelsens formål. kunne oplyse, at der var kommet 23 besvarelser, som han uden videre havde videresendt til kommunen, han kendte ikke noget til meningen med undersøgelsen. Spurgte til planteudvalgenes ansvarsområde hvem gør hvad? Marianne mente, at med hensyn til de større træer, er det vores gartner (Sømod), der står for det. Han kunne også bidrage med forslag til ny beplantning. R112 Supplerede med, at det måtte være de enkelte planteudvalg, der står for de lokale tiltag; men at bestyrelsen naturligvis har det overordnede ansvar for hele bebyggelsen. V206 Spurgte om der havde været kontakt til Nordforbrænding vedrørende vedligeholdelse af fjernvarmerør, set i lyset af de nedbrud der har været. kunne oplyse, at man havde rettet henvendelse til Nordforbrænding; men der var ikke kommet nogen konkret tilbagemelding. R109 Supplerede med, at han i forbindelse med et nedbrud i terræn havde forstået på Nordforbrænding, at man ikke foretager løbende udskiftning af gamle rør/installationer; men udskifter når der opstår konkrete nedbrud. R110 Gjorde opmærksom på, at man skulle holde øje med sine stikledninger og kloakinstallationer herunder vandlåse, han havde haft problemer og i den forbindelse blevet opmærksom på hvad der var forsikringsdækket. Henviste til hvor man kan dele ud af sine erfaringer. R112 Supplerede med, at alle og især nye grundejere burde tjekke deres forsikringer med hensyn til, at de dækker skjulte rør og stikledninger. Grundejerforeningen Ullerødpark Referat fra generalforsamlingen 2010 Side 4 af 7

5 Der var herefter ikke flere bemærkninger til beretningen. bad herefter om godkendelsen af s beretning. Den blev godkendt med applaus. 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab Marianne (kasserer) gennemgik det udsendte regnskab og gjorde bl.a. opmærksom på, at der til forskel fra tidligere er anført vængesaldi ( plantepenge ) for de enkelte vænger. Spurgte om der var kommentarer til regnskabet. V210 Spurgte om hvorfor det kun var 3 år der kunne hensættes på vængekontiene. Det gav anledning til en del kommentarer. Gjorde herefter opmærksom på, at det var regnskabet (driftsregnskabet) man skulle forholde sig til. Regnskabet blev herefter godkendt. 4. Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer kunne oplyse, at der var indkommet 2 forslag: Et fra bestyrelsen om etablering af planteudvalg. Et fra Rypevænget om færdiggørelse af p- plads. Redegjorde for bestyrelsens forslag om lokale planteudvalg, som var en revurdering af et forslag fra sidste år. Han ville gerne anbefale en vedtagelse af forslaget, da han så det som en styrkelse af fællesskabet i de enkelte vænger. Han så gerne kommentarer til forslaget. Fandt forslaget relevant; men så også visse problemer med en sådan uddelegering hvad kunne tillades? Der var herefter en del kommentarer om lovlige og ulovlige legepladser, p-pladser, udvalgenes kompetencer m.v. Kommenterede hertil, at forudsætningen for forslaget var, at de enkelte udvalg opførte sig ansvarlige og fornuftige og at der i oplægget var den procedure, at et flertal i vænget skulle acceptere forslaget (underskrift) før der blev frigivet penge. Han pointerede nok engang, at det var bestyrelsen der havde det overordnede ansvar for diverse tiltag. V205 Foreslog at vængekontiene blev delt op i 5 kasser i stedet for 3. Marianne (kasserer) Var enig i det princip, da der jo var tale om kr. 120,- pr. parcel. Bad om afstemning til forslaget. Hvilket skete ved håndsoprækning ingen imod! Bad Rypevænget om at orientere om deres forslag. Palle R109 redegjorde for forslaget, som er beskrevet i det udsendte materiale. Han pointerede at det ønskede beløb primært var til køb og plantning af 6 træer; arbejdet herudover var med egen indsats. Flere Der var efterfølgende en del indlæg om det principielle i udgift af denne størrelse, skal det medføre øget kontingent eller tages fra formuen. Der var generelt opbakning til forslaget. Bad om, at der blev indhentet accept fra kommunen til den ønskede retablering af p- pladserne. Grundejerforeningen Ullerødpark Referat fra generalforsamlingen 2010 Side 5 af 7

6 Bakkede op om forslaget og fandt det positivt, at nogen tog initiativ til sådanne projekter og så gerne, at det kunne give inspiration til andre vænger. Udgiften måtte i givet fald tages fra formuen. Rundede debatten af med, at forslaget blev bragt til afstemning under forudsætning af, at bestyrelsen fik skriftlig godkendelse fra kommunen og udgiften ville blive taget fra formuen. Forslaget blev vedtaget med overvældende flertal. 6. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer spurgte om der var andre der ønskede at stille op til formandsposten. Da det ikke var tilfældet blev Michael genvalgt med applaus. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Karin var villig til genvalg og blev valgt. Allan ønskede ikke genvalg og bad derfor om emner til ny bestyrelsesmedlem. Charlotte var villig til at stille op og blev valgt uden modkandidat. 5. Fastsættelse af budget og kontingent Marianne (kasserer) gennemgik det rundsendte budgetforslag og bad om eventuelle kommentarer. R102 Foreslog at de afsatte vængesaldi i Ry kan bruges til træerne v. p-pladsen. V107 Ønskede en præcisering af hvad der er lokale vænge opgaver/udgifter og hvad der varetages i gartnerens entreprise. Kassereren oplyst at Sømods tilbud er på linje med Der udover kommer en opretning af beplantningen ved P-pladsen ved S201 samt fældning af udgået træ i Vagtelvænget. Supplerede med, at var der behov for beskæring af træer i vængedelen kunne der rettes henvendelse til Sømod via bestyrelsen. S204 Foreslog investering i bl. a. legepladsrenovering i Foreslog at bestyrelsen vurderede nye investeringer til næste generalforsamling og bad om afstemning til det foreliggende for Budgettet blev godkendt ingen stemmer imod. Budget for 2010 medfører et årskontingent på kr ,- 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen Lis var villig til genvalg og blev valgt. Da Charlotte var valgt til bestyrelsen, skulle der findes én ny suppleant. Jørgen Nielsen V206 stillede op og blev valgt. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant Revisor Klaus Petersen V103 og revisorsuppleant Elna Lenander S102 var begge villige til genvalg og blev valgt. 9. Eventuelt udbad sig bemærkninger under eventuelt. S105 Foreslog bestyrelsen at finde at andet lokale til afholdelse af næste års generalforsamling. Lokalet var for stort, folk sad spredt, så man ikke kunne høre hvad der blev sagt. Bestyrelsen havde undersøgt mulighederne; men ikke fundet noget der var fordelagtig. V106 Foreslog om man ikke kunne spare noget ved frivillige til at fælde træer og henviste til sidste års sti omlægning, som havde været en succes. Han gentog opfordringen fra sidste år om, at man dæmper hastigheden på de interne veje i bebyggelsen. Grundejerforeningen Ullerødpark Referat fra generalforsamlingen 2010 Side 6 af 7

7 Det medførte en del kommentarer om bump/ikke bump på de berørte veje. V107 Foreslog at man undlod at klippe rosenhækken, da det afstedkom, at den groede endnu mere. Bestyrelsen vil overveje forslaget. Benyttede lejligheden til at sige tak til Allan Nielsen for sin tid i bestyrelsen og overrakte en gave. Herefter var det ikke flere emner, hvorfor takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl Bestyrelsen pr. 5. februar 2010 Michael Schmidt Nielsen, formand - S Marianne Winning, kasserer - R Birthe Næs - S Karin Holkmann Olsen Charlotte Hundstrup - R Suppleanter Lis Svendsen - S Jørgen Nielsen - V Revisorer Klaus Pedersen - V103 Gert Larsen - V106 Revisorsuppleanter Palle Pedersen - R109 Elna Lenander - S102 Grundejerforeningen Ullerødpark Referat fra generalforsamlingen 2010 Side 7 af 7

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag, den 3. februar 2015 kl. 19.30 på Kokkedal Skole Vest På havedagen blev der ordnet fællesareal i S200-serien og luget ukrudt

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker.

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. 14. maj 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. Sted/dato: Skjoldhøjkirkens lokaler d. 10. april 2013 Fremmøde: 31 husstande var repræsenteret heraf 1 via fuldmagt.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Den 9. marts 2011 på Snejbjerg Skole i Snejbjerg kl. 19.00. Formanden Jacob Melau bød velkommen og generalforsamlingen blev gennemført

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Verny Thomsen bød velkommen og takkede for det store fremmøde. Dagsorden jf. vedtægternes

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk Generalforsamling 2011 Grundejerforening & Vandværk

Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk Generalforsamling 2011 Grundejerforening & Vandværk Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk Generalforsamling 2011 Grundejerforening & Vandværk Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Sted: Fællesrummet på Kirke Sonnerup Skole Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af Generalforsamling 28. april 2008

Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge. Generalforsamling 28. april 2008 Den 28. april 2008 blev der i Skanderborg Kirkecenter,

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

af Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlunds ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2.

af Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlunds ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2. 25.2.2014 Referat af Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2. Grundejerforeningens formand Finn Bjørnholdt bød forsamlingen velkommen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Med hensyn til kommunens overtagelse af de offentlige kloakker, så havde bestyrelsen endnu ikke hørt nærmere herom.

Med hensyn til kommunens overtagelse af de offentlige kloakker, så havde bestyrelsen endnu ikke hørt nærmere herom. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt onsdag den 24. april 2013 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Finn Nørregaard,

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2001 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Desuden vedlægges en telefon- og adresseliste for bestyrelsen m.fl. Klippes der langs den stiplede linie, passer den

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst Vedtægter for Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Ribevej Nord. Grundejerforeningens hjemsted er Aalborg Øst i Aalborg Kommune.

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33 REFERAT Ordinær general fors aml ing, Ande I sbo I i gforeningen Sundparken Afd. A t Dato: Tid: Onsdag d. 4. marts, 2015 Kl. 18.00 Andelsdeltagere: Andel tr. 1, 3,5,11, 13, 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Hyrdeengens Grundejerforening

Hyrdeengens Grundejerforening EMNE: Referat af generalforsamling den 12. marts 2008. STED: Pilehaveskolen. MØDEDELTAGERE FRA BESTYRELSEN: Niels Gøtche (NG) Hanne Jarlhelt (HJ) Anne Dorte Hansen (ADH) Michael Jarlbæk (MJ) MENIGE MEDLEMMER:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere