GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK"

Transkript

1 GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt. Velkomst Formanden (herefter kaldet ) bød velkommen og glædede sig over fremmødet, trods kulde og sne. Generalforsamlingen ville blive afviklet i henhold til den udsendte dagsorden som følger: Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning fra bestyrelsens arbejde i Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab for Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer 5. Forelæggelse af Budget 2010 og fastsættelse af kontingent for Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlem (valgt for 2 år) 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (valgt for 1 år) 8. Valg af én revisor og én revisorsuppleant (valgt for 2 år) 9. Eventuelt 1. Valg af dirigent ville på bestyrelsens vegne foreslå Peter Jepsen (), R107, såfremt der ikke var andre forslag. Peter blev valgt. Peter takkede for valget og oplyste, at den ordinære generalforsamling var lovligt indkaldt, som det fremgår af vedtægterne med minimum 21 dages varsel. Han gennemgik den udsendte dagsorden og gik herefter til næste punkt s beretning. 2. Formandens beretning 10 år er gået af det nye årtusind og 2009 blev i mange sammenhænge et år, som af forskellige årsager vil blive husket. Det har været et år med finanskrise, et år med klimatopmøde, et år med hvid jul, kulde og sne, og også et år hvor vi trods medgang og modgang er kommet videre, og nu står vi klar til det næste årti. I 2009 har vi budt velkommen til to nye husejere og ellers går det stille og roligt i vores grundejerforening. Vi har holdt otte bestyrelsesmøder, måske lidt for mange, men alligevel møder, der har skabt en vis ro og stabilitet i bestyrelsens arbejde. Mængden af henvendelser fra grundejerne har ligeledes været meget begrænset, og det vælger vi at betragte som en vis form for tilfredshed. Vedligehold af de kommunale stier er noget vi har snakket en del om, og vi har ført en del korrespondance med kommunen om vedligehold af de stier i vores forening der er offent- Grundejerforeningen Ullerødpark Referat fra generalforsamlingen 2010 Side 1 af 7

2 lige. De er overbegroede og ligner efterhånden flere steder græsplæne frem for flisebelægning. Kommunen har besigtiget dem, og kunne ikke gøre noget i 2009, da de mente belægningen var så dårlig at den skulle lægges om. Men de ville se om vores ønske kunne komme med på budgettet for 2010 eller 2011 hvilket vi gerne vil se før vi tror det. Jeg tror derfor, at vi må være tålmodige eller selv gøre en indsats for at højne vedligeholdet i vores forenings område. Og det får mig til at sige tak til de grundejere, som stod for renoveringen af vores to selvanlagte stier. Fliserne blev omlagt i maj måned og det ser forrygende godt ud. Tak for den flotte indsats og tak for at vi sparede hen ved kroner. Sankt Hans bålet er stadig et af de engagementer vi holder fast ved. Men ellers er det ikke antallet af fællesarrangementer der tynger vores grundejerforening. Faktisk har vi kun Sankt Hans bålet. Det er måske lidt ærgerligt, men efterspørgslen eller ønsket om yderligere aktiviteter har ikke været efterspurgt. Sankt Hans er stadig et tilløbsstykke, og mange grundejere finder vej forbi. Jeg vil da alligevel ikke undlade at nævne, at hvis der er ønsker om specielle arrangementer, så skal I ikke holde jer tilbage, og kunne man tænke sig at give en hjælpende hånd med i planlægningen af disse arrangementer, så vil det også være meget velset. Vores fællesarealer skal fremtidssikres, da de efterhånden bærer præg af snart at være 40 år. Træerne begynder efterhånden at vokse ind i himlen, og den øvrige beplantning trænger med tiden både til fornyelse frem og vedligehold. Derfor har vi i bestyrelsen nedsat et lille udvalg, som skulle tænke lidt visionært og sammen med vores gartner få en kyndig vejledning i hvad og hvordan vi kunne vedligeholde og sikre et pænt og attraktivt fællesareal. Visionen tager udgangspunkt i nødvendige tiltag, som for eksempel fældning af træer der er gået ud, og som måske kan være til fare for omkringliggende huse eller trafikanter og buske der har spredt sig eller er gået ud og dermed blevet grimme at se på. Ligeledes vil vi gerne sikre, at nyplantning og vedligehold ikke bliver et voldsomt økonomisk anliggende. Alligevel kan det godt være, at der på sigt kommer investeringer, som vi må tage stilling til, enten i bestyrelsen eller sammen med jer på en generalforsamling. Vi ved godt, at de meget store træer er flotte, og samtidig må vi erkende, at jo større træerne bliver desto større bliver også udgifterne til eventuelt at få dem fjernet hvis det bliver aktuelt. Jeg vil gerne påpege, at vi ingen intentioner har om, at fjerne alle de store træer, men vi har bedt gartneren vejlede os i, hvordan vi kan foregribe begivenhedernes gang og sikre en optimal vedligeholdelse. Visionen går også ud på, at når og hvis der er behov for større radikale ændringer på vores fællesarealer, så vil vi sikre høring blandt grundejerne. Og når dette er sagt, må vi også henlede opmærksomheden på, at bestyrelsen ifølge vedtægterne har det overordnede ansvar for at vedligeholde fællesarealerne. Så skal der træffes hurtige og afgørende beslutninger, så vil vi også gøre det i den udstrækning det er nødvendigt. Ændringerne til vores Lokalplan 44a er måske et emne, hvor I sidder og tænker: Hvorfor har vi ikke hørt noget om det? Det drejer sig om arbejdet med justering og revidering af Lokalplan 44a, hvor vi i flere år, og specielt i efteråret, har arbejdet med at indhente forslag til ændringer hos jer. Vi har i alt fået 13 forslag til ændringer, men arbejdet gik i stå meget tæt på indkaldelsen til generalforsamlingen, så jeg har valgt at udskyde det videre arbejde, idet jeg ikke fandt det hensigtsmæssigt at presse så vigtige beslutninger igennem, uden at I som grundejere kunne få ordentlig tid til, at forberede og overveje jeres stillingtagen samt eventuel dialog om de enkelte forslag. Jeg har valgt, at udskyde det videre arbejde til det kommende år, og håber at den nye bestyrelse, i samarbejde med det nedsatte udvalg, får udarbejdet en tilfredsstillende projektplan der sikrer en optimal involvering af jer som grundejere. Ændring af en lokalplan er ikke uden komplikationer og udfor- Grundejerforeningen Ullerødpark Referat fra generalforsamlingen 2010 Side 2 af 7

3 dringer, og derfor vil vi også gerne være sikre på, at arbejdet bliver gjort ordentligt. Internettet kom på dagsordenen, og vi gennemførte i foråret en lille miniundersøgelse blandt grundejerne, idet vi havde fået flere tilkendegivelser om, at internetforbindelser i netop vores område ikke fungerer optimalt. Det er til dels også rigtigt, selvom de fleste af dem der svarede på undersøgelsen var ganske godt tilfreds, idet de fleste svarede mellem 7 og 9 på en tilfredshedsskala fra 1 til 10. Når det er sagt har vi også fundet ud af, at hvis man vil have en væsentlig forbedret internetforbindelse, så skal det ske hos You See. TDC der leverer mange internetløsninger i vores område, kan ikke honorere de hastigheder som de faktisk sælger til deres kunder. Vi bliver således i visse tilfælde snydt, idet vores eksisterende kabelnet ganske enkelt er for dårligt, og det lyder ikke som om TDC har planer om, at gøre noget ved det lige med det samme. Vores hjemmeside har også i år fået en ansigtsløftning, idet den er blevet udvidet med en sektion omhandlende historiske oplysninger i form af oprindelige salgsbrochurer, gode råd om ventilationssystemet, samt muligheden for at grundejerne kan fremsende BeboerErfa i form af en blanket, hvori der kan skrives om egne erfaringer, tips og tricks. Det er et område der igennem mange år har været efterspurgt, da det blandt andet som ny grundejer kan være lidt af en jungle at finde ud af. Og der kan gå ganske mange år, før man finder svar på ting man har undret sig over. Information via går fint. Der er i dag 73 procent af grundejerne der har tilmeldt sig mailservice. Og i disse globale og miljøvenlige tider er det forhåbentlig med til, at formindske det samlede papirforbrug. Det er vi glade for og samtidig undrer vi os over, at der stadig er 27 procent af grundejerne der ikke har adgang til mail enten hjemme eller via familie eller arbejde. Hvad skal der mon til for at øge andelen? Er der nogen her i aften der gerne vil tilmeldes mailservice, så kan I få en blanket her i dag, og ellers er I altid velkomne til, at kontakte mig så skal jeg sørge for at I bliver tilmeldt og fremover får sendt nyheder og øvrig information via . Lågegyde er blevet et fælles projekt i Fredensborg og Hørsholm kommuner. De har indgået aftale om samarbejde, for at få renoveret og sikret trafikken på Lågegyde. Det arbejde ser nu efterhånden ud til at tage form, og i sidste uge bad kommunen os om, at lave en hurtig rundspørge hos jer om brugen af Lågegyde. Jeg ved det var med kort varsel, men tak for de mange tilkendegivelser, som jeg straks sendte videre til kommunen. Nu må vi så se, hvad der kommer ud af dette kommunale samarbejde. Faren for radonstråling i vores huse har givet lidt bekymring, og hvis man ser eller læser rapporter om radonstråling, så kan vores Kokkedal godt høre ind under de områder med relativ stor risiko for stråling. Vi har på trods af det valgt, ikke at lade det teste på grundejerforeningens vegne, men blandt andet lagt en artikel ud på hjemmesiden, og opfordret grundejerne til selv at få testet deres huse, hvis de går og er nervøse for radonstråling. En test koster mindre en kroner pr. hus, så det er en relativ overkommeligt udgift, hvis det kan skabe ro i sindet. Brønde og kloaker skal løbende vedligeholdes, og en grundejer i Vagtelvænget har gjort bestyrelsen opmærksom på, at hver grundejer selv har pligt til, at varetage vedligeholdelsen af regnvandsbrønde på grunden. Det er ikke en ny regel, men det er ikke alle grundejere der er opmærksom på dette. Hvis kloaker og brønde ikke holdes ved lige kan det tiltrække rotter og andre skadedyr, og så vil jeg gøre opmærksom på, at såfremt I oplever skadedyr på eller omkring jeres grund, så har I pligt til at kontakte skadedyrsbekæmpelsen i kommunen, som derefter vil sikre at der bliver taget hånd om problemet. Grundejerforeningen Ullerødpark Referat fra generalforsamlingen 2010 Side 3 af 7

4 Vi skal have valg til bestyrelsen og med hensyn til arbejdet i bestyrelsen, så må jeg nok erkende, at selvom vi har holdt en del møder, så er arbejdsintensiteten i bestyrelsen ret begrænset. Vi har haft flere udfordringer af personlig karakter, som også bærer præg af, at flere af de igangsatte aktiviteter ikke er blevet færdig i Vi er meget afhængige af, at valgte bestyrelsesmedlemmer har tid og overskud til at påtage sig dette hverv, og vi må derfor også til en vis grad respektere at arbejdet i bestyrelsen kommer i anden eller tredje række det er trods alt frivilligt. Samtidig må vi erkende, at lysten, evnerne og viljen til at ville gøre et stykke arbejde er alfa omega i en bestyrelses sammensætning. Det er blot noget jeg nævner fordi vi, ikke mindst i år, har to bestyrelsesposter, to suppleanter og en formand på valg. Og vi kan ikke snakke os fra alt der skal også gøres et stykke arbejde. Det skal imidlertid ikke holde dig fra at stille op. Vi vil gerne have nye ansigter og friskt blod i bestyrelsens arbejde, og dermed sikre fornyelse og nytænkning. I år skal der vælges ny formand, to bestyrelsesmedlemmer, en revisor og indtil flere suppleanter, så hold jer ikke tilbage. Stil op hvis du har lyst til at gøre en indsats og dermed en forskel i grundejerforeningens bestyrelse. Lad os gerne få kampvalg og lidt modspil, og ikke udelukkende en anerkendende applaus og dermed et genvalg. Det synes jeg godt, at jeg kan tillade mig at sige, når nu også jeg selv er på valg. Jeg vil gerne slutte denne beretning med at takke bestyrelsen for deres arbejde og de øvrige frivillige der har gjort en indsats for, at livet i vores grundejerforening har forløbet i god ro og orden. Og så vil jeg ønske jer alle et godt nytår, en god generalforsamling og et fortsat godt arbejde i bestyrelsen. bad om bemærkninger til s beretning. R112 Spurgte til resultatet af den omtalte spørgeskemaundersøgelse vedr. Lågegyde og hvor mange besvarelser der var indkommet. Spurgte i samme forbindelse, om man kendte noget til undersøgelsens formål. kunne oplyse, at der var kommet 23 besvarelser, som han uden videre havde videresendt til kommunen, han kendte ikke noget til meningen med undersøgelsen. Spurgte til planteudvalgenes ansvarsområde hvem gør hvad? Marianne mente, at med hensyn til de større træer, er det vores gartner (Sømod), der står for det. Han kunne også bidrage med forslag til ny beplantning. R112 Supplerede med, at det måtte være de enkelte planteudvalg, der står for de lokale tiltag; men at bestyrelsen naturligvis har det overordnede ansvar for hele bebyggelsen. V206 Spurgte om der havde været kontakt til Nordforbrænding vedrørende vedligeholdelse af fjernvarmerør, set i lyset af de nedbrud der har været. kunne oplyse, at man havde rettet henvendelse til Nordforbrænding; men der var ikke kommet nogen konkret tilbagemelding. R109 Supplerede med, at han i forbindelse med et nedbrud i terræn havde forstået på Nordforbrænding, at man ikke foretager løbende udskiftning af gamle rør/installationer; men udskifter når der opstår konkrete nedbrud. R110 Gjorde opmærksom på, at man skulle holde øje med sine stikledninger og kloakinstallationer herunder vandlåse, han havde haft problemer og i den forbindelse blevet opmærksom på hvad der var forsikringsdækket. Henviste til hvor man kan dele ud af sine erfaringer. R112 Supplerede med, at alle og især nye grundejere burde tjekke deres forsikringer med hensyn til, at de dækker skjulte rør og stikledninger. Grundejerforeningen Ullerødpark Referat fra generalforsamlingen 2010 Side 4 af 7

5 Der var herefter ikke flere bemærkninger til beretningen. bad herefter om godkendelsen af s beretning. Den blev godkendt med applaus. 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab Marianne (kasserer) gennemgik det udsendte regnskab og gjorde bl.a. opmærksom på, at der til forskel fra tidligere er anført vængesaldi ( plantepenge ) for de enkelte vænger. Spurgte om der var kommentarer til regnskabet. V210 Spurgte om hvorfor det kun var 3 år der kunne hensættes på vængekontiene. Det gav anledning til en del kommentarer. Gjorde herefter opmærksom på, at det var regnskabet (driftsregnskabet) man skulle forholde sig til. Regnskabet blev herefter godkendt. 4. Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer kunne oplyse, at der var indkommet 2 forslag: Et fra bestyrelsen om etablering af planteudvalg. Et fra Rypevænget om færdiggørelse af p- plads. Redegjorde for bestyrelsens forslag om lokale planteudvalg, som var en revurdering af et forslag fra sidste år. Han ville gerne anbefale en vedtagelse af forslaget, da han så det som en styrkelse af fællesskabet i de enkelte vænger. Han så gerne kommentarer til forslaget. Fandt forslaget relevant; men så også visse problemer med en sådan uddelegering hvad kunne tillades? Der var herefter en del kommentarer om lovlige og ulovlige legepladser, p-pladser, udvalgenes kompetencer m.v. Kommenterede hertil, at forudsætningen for forslaget var, at de enkelte udvalg opførte sig ansvarlige og fornuftige og at der i oplægget var den procedure, at et flertal i vænget skulle acceptere forslaget (underskrift) før der blev frigivet penge. Han pointerede nok engang, at det var bestyrelsen der havde det overordnede ansvar for diverse tiltag. V205 Foreslog at vængekontiene blev delt op i 5 kasser i stedet for 3. Marianne (kasserer) Var enig i det princip, da der jo var tale om kr. 120,- pr. parcel. Bad om afstemning til forslaget. Hvilket skete ved håndsoprækning ingen imod! Bad Rypevænget om at orientere om deres forslag. Palle R109 redegjorde for forslaget, som er beskrevet i det udsendte materiale. Han pointerede at det ønskede beløb primært var til køb og plantning af 6 træer; arbejdet herudover var med egen indsats. Flere Der var efterfølgende en del indlæg om det principielle i udgift af denne størrelse, skal det medføre øget kontingent eller tages fra formuen. Der var generelt opbakning til forslaget. Bad om, at der blev indhentet accept fra kommunen til den ønskede retablering af p- pladserne. Grundejerforeningen Ullerødpark Referat fra generalforsamlingen 2010 Side 5 af 7

6 Bakkede op om forslaget og fandt det positivt, at nogen tog initiativ til sådanne projekter og så gerne, at det kunne give inspiration til andre vænger. Udgiften måtte i givet fald tages fra formuen. Rundede debatten af med, at forslaget blev bragt til afstemning under forudsætning af, at bestyrelsen fik skriftlig godkendelse fra kommunen og udgiften ville blive taget fra formuen. Forslaget blev vedtaget med overvældende flertal. 6. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer spurgte om der var andre der ønskede at stille op til formandsposten. Da det ikke var tilfældet blev Michael genvalgt med applaus. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Karin var villig til genvalg og blev valgt. Allan ønskede ikke genvalg og bad derfor om emner til ny bestyrelsesmedlem. Charlotte var villig til at stille op og blev valgt uden modkandidat. 5. Fastsættelse af budget og kontingent Marianne (kasserer) gennemgik det rundsendte budgetforslag og bad om eventuelle kommentarer. R102 Foreslog at de afsatte vængesaldi i Ry kan bruges til træerne v. p-pladsen. V107 Ønskede en præcisering af hvad der er lokale vænge opgaver/udgifter og hvad der varetages i gartnerens entreprise. Kassereren oplyst at Sømods tilbud er på linje med Der udover kommer en opretning af beplantningen ved P-pladsen ved S201 samt fældning af udgået træ i Vagtelvænget. Supplerede med, at var der behov for beskæring af træer i vængedelen kunne der rettes henvendelse til Sømod via bestyrelsen. S204 Foreslog investering i bl. a. legepladsrenovering i Foreslog at bestyrelsen vurderede nye investeringer til næste generalforsamling og bad om afstemning til det foreliggende for Budgettet blev godkendt ingen stemmer imod. Budget for 2010 medfører et årskontingent på kr ,- 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen Lis var villig til genvalg og blev valgt. Da Charlotte var valgt til bestyrelsen, skulle der findes én ny suppleant. Jørgen Nielsen V206 stillede op og blev valgt. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant Revisor Klaus Petersen V103 og revisorsuppleant Elna Lenander S102 var begge villige til genvalg og blev valgt. 9. Eventuelt udbad sig bemærkninger under eventuelt. S105 Foreslog bestyrelsen at finde at andet lokale til afholdelse af næste års generalforsamling. Lokalet var for stort, folk sad spredt, så man ikke kunne høre hvad der blev sagt. Bestyrelsen havde undersøgt mulighederne; men ikke fundet noget der var fordelagtig. V106 Foreslog om man ikke kunne spare noget ved frivillige til at fælde træer og henviste til sidste års sti omlægning, som havde været en succes. Han gentog opfordringen fra sidste år om, at man dæmper hastigheden på de interne veje i bebyggelsen. Grundejerforeningen Ullerødpark Referat fra generalforsamlingen 2010 Side 6 af 7

7 Det medførte en del kommentarer om bump/ikke bump på de berørte veje. V107 Foreslog at man undlod at klippe rosenhækken, da det afstedkom, at den groede endnu mere. Bestyrelsen vil overveje forslaget. Benyttede lejligheden til at sige tak til Allan Nielsen for sin tid i bestyrelsen og overrakte en gave. Herefter var det ikke flere emner, hvorfor takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl Bestyrelsen pr. 5. februar 2010 Michael Schmidt Nielsen, formand - S Marianne Winning, kasserer - R Birthe Næs - S Karin Holkmann Olsen Charlotte Hundstrup - R Suppleanter Lis Svendsen - S Jørgen Nielsen - V Revisorer Klaus Pedersen - V103 Gert Larsen - V106 Revisorsuppleanter Palle Pedersen - R109 Elna Lenander - S102 Grundejerforeningen Ullerødpark Referat fra generalforsamlingen 2010 Side 7 af 7

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd Ordinær generalforsamling 2014 Generalforsamlingen fandt sted den 30.03.14 på Thoras Minde i Bagsværd klokken 9.00 11.00 Punkt 1, Valg af dirigent. Næstformand Flemming Yssing Hansen blev valgt og konstaterede,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl. 1930 i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008

Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008 Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008 Dagsorden. Pkt. 1. Valg af dirigent Pkt. 2. Formandens beretning Pkt. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Pkt.

Læs mere