INDHOLD SPECIALKOMITÉENS AKT: FINANSIELLE BESTEMMELSER VEDRØRENDE UDGIFTER, DER FINANSIERES GENNEM ATHENA DEL I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD SPECIALKOMITÉENS AKT: FINANSIELLE BESTEMMELSER VEDRØRENDE UDGIFTER, DER FINANSIERES GENNEM ATHENA DEL I"

Transkript

1 INDHOLD SPECIALKOMITÉENS AKT: FINANSIELLE BESTEMMELSER VEDRØRENDE UDGIFTER, DER FINANSIERES GENNEM ATHENA DEL I Finansielle bestemmelser vedrørende alle udgifter, der finansieres gennem Athena Kapitel I - Principper og finansielle aktører 1. afdeling Almindelige bestemmelser 2. afdeling Regnskabsførere Kapitel II - Forvaltning af midlerne Kapitel III - Bevillingsoverførsler Kapitel IV - Bevillingsfremførsler Kapitel V - Regnskab DEL II Bestemmelser vedrørende indgåelse af indkøbsaftaler Kapitel I - Anvendelsesområde og principper Kapitel II - Valg af procedurer 1

2 Kapitel III - Bestemmelser vedrørende alle procedurer 1. afdeling Bestemmelser vedrørende ordregivende myndigheder 2. afdeling Betingelser vedrørende ansøgere 3. afdeling Specifikationer, udvælgelseskriterier og dokumentation for ansøgernes formåen 4. afdeling Kontrakter Kapitel IV - Udbudsprocedurernes afvikling 1. afdeling Offentligt og begrænset udbud 2. afdeling Udbud med forhandling 3. afdeling Dynamiske indkøbssystemer 4. afdeling Anvendelse af elektronisk auktion 5. afdeling Konkurrencepræget dialog Kapitel V - Tildeling af kontrakter, registrering af procedurer og oplysninger til ansøgerne efter kontrakttildelingen Bilag I: Bilag II: Liste over varer og udstyr, hvor der er adgang til udbudsprocedurerne for ansøgere fra Aruba, Canada, Hongkong, Israel, Japan, Singapore, Sydkorea, Schweiz og USA for så vidt angår kontrakter over EUR Liste over tjenesteydelser, hvor der er adgang til udbudsprocedurerne for ansøgere fra Aruba, Canada, Hongkong, Israel, Japan, Singapore, Sydkorea, Schweiz og USA for så vidt angår kontrakter over EUR DEL III Finansielle bestemmelser vedrørende finansiering af udgifter gennem Athena uden anvendelse af et operativt hovedkvarter, der stilles til rådighed af en medlemsstat, eller af NATO-aktiver og -kapaciteter Kapitel I - Forvaltning af udgifter 1. afdeling Indgåelse af udgiftsforpligtelser 2. afdeling Fastsættelse og anvisning af udgifter 3. afdeling Betaling af udgifter 4. afdeling Tidsfrister i forbindelse med forvaltning af udgifter Kapitel II - Forvaltning af indtægter Kapitel III - Forskudskonti Kapitel IV Den interne revisor Kapitel V - De finansielle aktørers ansvar 2

3 DEL IV Finansielle bestemmelser vedrørende finansiering af udgifter gennem Athena i forbindelse med EU-militæroperationer, hvor EU's medlemsstater stiller hovedkvarterer til rådighed DEL V Finansielle bestemmelser vedrørende finansiering af udgifter gennem Athena i forbindelse med EU-militæroperationer, hvor der anvendes NATO-aktiver og -kapaciteter 3

4 Specialkomitéens akt FINANSIELLE BESTEMMELSER VEDRØRENDE UDGIFTER, DER FINANSIERES GENNEM ATHENA SPECIALKOMITÉEN HAR - under henvisning til Rådets afgørelse 2004/197/FUSP af 23. februar 2004 om oprettelse af en mekanisme til administration af finansieringen af de fælles udgifter til EU-operationer, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet, som ændret ved Rådets afgørelse 2004/925/EF og 2005/68/FUSP, særlig artikel 29, stk. 4, 5 og 6, og ud fra følgende betragtninger: (1) Rådet pålagde (i dok.14956/04) "Athenas Specialkomité inden udgangen af 2005 at vedtage finansieringsregler for gennemførelsen af udgifter i forbindelse med fælles udgifter til EU's militære operationer, navnlig for at sikre ikke-diskriminerende og effektive offentlige udbudsprocedurer (herunder især sikre, at udbudsprocedurer i forbindelse med en militær EU-operation er åben for tilbudsgivere fra alle de stater, der bidrager til finansieringen af den pågældende operation, og værtslandet), fremme EU's hovedkvarterers virke og fastlægge, hvilke missionsudgifter der skal være fællesfinansierede.". (2) Specialkomitéen har efter indstilling fra administratoren bestræbt sig på at fastsætte regler, der bidrager til forsvarlig økonomisk forvaltning, samtidig med at de fastholder den fleksibilitet, der er nødvendig for at dække de operative behov i forbindelse med EU-operationer, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet. (3) Det fastsættes i Rådets afgørelse 2004/197/FUSP, at "Athena handler på de deltagende medlemsstaters vegne eller i forbindelse med de specifikke operationer på vegne af de bidragydende stater"; Athena bør derfor overholde EU's lovgivning og internationale aftaler vedrørende offentlige kontrakter, der indgås af medlemsstaternes ordregivende myndigheder på forsvarsområdet, navnlig direktiv 18/2004/EF, aftaler, som Det Europæiske Fællesskab eller dets medlemsstater er parter i, samt aftaler, der er indgået i Verdenshandelsorganisationens regi. (4) For at dække de operative behov bør der være adgang til at anvende fleksibiliteten i denne lovgivning og disse aftaler. (5) De finansielle bestemmelser, der fastsættes herved, finder udelukkende anvendelse på udgifter, der finansieres gennem Athena; de anfægter på ingen måde medlemsstaternes rettigheder, når disse finansierer udgifter nationalt, navnlig for så vidt angår anvendelse af artikel 296 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. (6) Med hensyn til regnskaber bør der under hensyntagen til de specifikke vanskeligheder, der forekommer i forbindelse med militæroperationer, udfoldes enhver mulig bestræbelse på gradvis at overholde de internationale regnskabsstandarder for den offentlige sektor (IPSAS - International Public Sector Accounting Standards) - 4

5 TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE: Artikel 1 Udgifter, der finansieres gennem Athena, er omfattet af de finansielle bestemmelser i BILAGENE. Artikel 2 1 Denne akt kan på et hvilket som helst tidspunkt revideres på forslag af formandskabet, en medlemsstat eller administratoren. 2 De tærskelværdier, der er omhandlet i BILAGENE, revideres på grundlag af Kommissionens forordning om ændring af direktiv 2004/18/EF for så vidt angår tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter. 3 Denne akt tages på forslag af administratoren op til revision senest tre år efter, at den er trådt i kraft, på baggrund af de erfaringer, der er gjort med gennemførelsen. Denne akt træder i kraft den 15. december Artikel 3 Udfærdiget i Bruxelles, den 9. december 2005 Formanden for Specialkomitéen Administratoren (sign.) G. CLARK (sign.) J-A MARIGUESA 5

6 DEL I FINANSIELLE BESTEMMELSER VEDRØRENDE ALLE UDGIFTER, DER FINANSIERES GENNEM ATHENA 6

7 KAPITEL I - PRINCIPPER OG FINANSIELLE AKTØRER NB: Rådets afgørelse 2004/197/FUSP, som ændret. Artikel 17 Budgetprincipper 1. Budgettet, der opstilles i euro, er det dokument, der for hvert regnskabsår forudgående angiver og godkender de samlede indtægter og udgifter, der administreres af Athena. 2. Alle udgifter skal være knyttet til en bestemt operation, medmindre de skal dække udgifterne i bilag I. 3. Bevillingerne på budgettet gælder for ét regnskabsår, der begynder den 1. januar i et kalenderår og slutter den 31. december samme år. 4. Der skal på budgettet være balance mellem indtægter og udgifter. 5. Enhver indtægt og udgift skal konteres en budgetpost og må ikke overstige beløbet for de dér opførte bevillinger. Artikel 29 Principper 1. Bevillingerne til Athena skal anvendes i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, dvs. i overensstemmelse med principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. 2. De anvisningsberettigede skal sørge for, at Athenas indtægter modtages, og at Athenas udgifter afholdes i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning og sikre dens lovlighed og formelle rigtighed. De anvisningsberettigede indgår budgetmæssige og retlige forpligtelser, fastsætter og anviser udgifter samt træffer de foranstaltninger, der er nødvendige forud for anvendelsen af bevillingerne. En anvisningsberettiget kan uddelegere sine beføjelser ved en afgørelse, hvori det fastslås, a) til hvilke ansatte og på hvilket niveau beføjelserne skal uddelegeres b) hvor stort omfanget af de uddelegerede beføjelser er, samt c) de således befuldmægtigedes mulighed for at delegere disse beføjelser videre. 3. Anvendelsen af bevillingerne sker efter princippet om adskillelse mellem anvisning af udgifter og regnskabsføring. Funktionerne som anvisningsberettiget og som regnskabsfører er indbyrdes uforenelige. Enhver udbetaling, der foretages fra midler, der administreres af Athena, skal underskrives både af en anvisningsberettiget og af en regnskabsfører. 4. Medmindre andet er fastsat i denne afgørelse, anvender en medlemsstat, EF-institution eller i givet fald en international organisation, der har fået overdraget afholdelsen af fælles udgifter, de regler, der gælder for afholdelsen af dens egne udgifter. Når administratoren afholder udgifter direkte, overholder den de regler, der gælder for gennemførelsen af sektionen vedrørende Rådet i Den Europæiske Unions almindelige budget. 7

8 5. Administratoren kan dog forelægge formandskabet elementer til et forslag til Rådet eller Specialkomitéen om regler for afholdelsen af de fælles udgifter. 6. Specialkomitéen kan godkende regler for afholdelsen af fælles udgifter, der fraviger stk. 4. Artikel 30 Fælles udgifter, der påløber under forberedelsen af eller som følge af operationer Administratoren udøver hvervet som anvisningsberettiget for Athenas fælles udgifter, der påløber under forberedelsen af eller som følge af operationer. Artikel 31 Fælles aktionsudgifter 1. Den øverstbefalende for operationen udøver hvervet som anvisningsberettiget for de fælles aktionsudgifter til den operation, denne har ansvaret for. Det er dog administratoren, der varetager hvervet som anvisningsberettiget for de fælles aktionsudgifter, der påløber under en operations forberedende fase, og som afholdes direkte af Athena, eller som er knyttet til operationen efter afslutningen af den aktive fase. 2. Efter anmodning fra den øverstbefalende for operationen overfører administratoren de nødvendige beløb til afholdelsen af udgifterne til en operation fra Athenas bankkonto til den bankkonto, der er åbnet på Athenas vegne, og som den øverstbefalende for operationen har meddelt. 3. Uanset artikel 17, stk. 5, giver vedtagelsen af et referencebeløb administratoren og den øverstbefalende for operationen ret til hver især inden for deres ansvarsområde at indgå udgiftsforpligtelser og betale udgifter for den pågældende operation med indtil 30% af referencebeløbet, medmindre Rådet fastsætter en højere procent. Specialkomitéen kan på forslag af administratoren beslutte, at der kan indgås yderligere udgiftsforpligtelser og afholdes supplerende udgifter. Specialkomitéen kan beslutte at henvise et sådant spørgsmål til Rådets kompetente forberedende organer via formandskabet. Dette er dog ikke længere muligt fra datoen for vedtagelsen af et budget for den pågældende operation. 4. I perioden forud for vedtagelsen af budgettet for en operation aflægger administratoren og den øverstbefalende eller dennes repræsentant hver fjortende dag hver især inden for deres ansvarsområde rapport til Specialkomitéen om afholdelsen af de udgifter, der kan betragtes som fælles udgifter til operationen. Specialkomitéen kan på forslag af administratoren, den øverstbefalende for operationen eller en medlemsstat udstede retningslinjer for afholdelsen af udgifterne i denne periode. 5. Uanset artikel 17, stk. 5, kan den øverstbefalende for en EU-militæroperation i tilfælde af overhængende fare for den styrke, der deltager i operationen, ud over de bevillinger, der er opført på budgettet, afholde de udgifter, der er nødvendige for at undgå tab af mandskab. Den øverstbefalende underretter administratoren og Specialkomitéen herom hurtigst muligt. I en sådan situation foreslår administratoren i samråd med den øverstbefalende de nødvendige overførsler til finansiering af de uforudsete udgifter. Hvis det ikke er muligt at sikre en tilstrækkelig dækning af disse udgifter ved overførsel, foreslår administratoren et ændringsbudget. 8

9 1. afdeling Almindelige bestemmelser Artikel 1 Anvisningsberettigede 1. Den øverstbefalende for hver operation er i sin embedsperiode anvisningsberettiget for det afsnit i Athenas budget, der vedrører den operation, vedkommende har ansvaret for. 2. Administratoren fungerer som anvisningsberettiget i forbindelse med de øvrige bevillinger på Athenas budget. Artikel 2 Andre aktører Et hovedkvarter, hvor de fælles udgifter finansieres gennem Athena, har en anvisningsberettiget, der bemyndiges ved delegation eller subdelegation. Den anvisningsberettigede er chef for Afdelingen for Budget/Finans (J8), som mindst skal bestå af: a) en budgetgennemførelsesmedarbejder b) en kontraktindgåelsesmedarbejder c) en regnskabsfører. Der kan udpeges forskudsbestyrere efter bestemmelserne i afdelingen vedrørende forskudskonti. Der ydes i fornødent omfang støtte til disse aktører, navnlig med hensyn til den informationsteknologi og de kommunikationssystemer, der er nødvendige, for at de kan varetage deres opgaver. 9

10 Artikel 3 Udnævnelse af aktører, delegation og subdelegation 1. I et hovedkvarter, hvor de fælles udgifter finansieres gennem Athena, udpeges anvisningsberettigede, der bemyndiges ved delegation eller subdelegation, budgetgennemførelsesmedarbejderen, kontraktindgåelsesmedarbejderen og regnskabsføreren, som omhandlet i artikel 2, af den øverstbefalende for det pågældende hovedkvarter efter høring af administratoren. 2. Disse medarbejdere udpeges blandt ledende officerer eller civile på tilsvarende niveau. Det skal ved ansættelsen tilstræbes, at der sikres medarbejdere, der opfylder de højeste krav til kvalifikationer, indsats, integritet, faglige kvalifikationer og erfaring med militæroperationer. 3. Administratoren kan fastsætte administrative regler, der bestemmer, hvilke ansatte på et passende niveau en leder kan uddelegere funktionen som anvisningsberettiget, budgetgennemførelsesmedarbejder eller kontraktindgåelsesmedarbejder til, samt de vilkår, der skal gælde, navnlig med hensyn til de nødvendige faglige kvalifikationer og erfaring, omfanget af de uddelegerede beføjelser og de befuldmægtigedes mulighed for at subdelegere disse beføjelser. Administratoren kan i administrative regler fastsætte de vilkår, der skal gælde for udpegelsen af regnskabsførere, navnlig med hensyn til de nødvendige faglige kvalifikationer og erfaring. 4. Administratoren underrettes om ethvert udkast til bedømmelse af chefen for Afdelingen for Budget/Finans (J8) ved et hovedkvarter, hvor de fælles udgifter finansieres gennem Athena. Administratoren bidrager til alle sådanne bedømmelser, og bidraget medtages på dennes anmodning i bedømmelsesrapporten. 5. Delegation af beføjelser vedrørende afholdelse af fælles udgifter, herunder indgåelse af indkøbsaftaler, der skal finansieres i fællesskab, samt regnskabsaflæggelse undertegnes af den øverstbefalende for operationen efter høring af administratoren. 10

11 6. Administratoren underrettes straks om delegation, der gives af den anvisningsberettigede, samt om subdelegation, Administratoren noterer i et register enhver delegation og subdelegation, vedkommende har fået underretning om. 7. De ved delegation eller subdelegation bemyndigede anvisningsberettigede, budgetgennemførelsesmedarbejdere eller kontraktindgåelsesmedarbejdere kan kun handle inden for de grænser, der er fastsat i fuldmagtsdokumentet. Den ved delegation eller subdelegation bemyndigede medarbejder kan bistås i sit hverv af en eller flere ansatte, der har til opgave under vedkommendes ansvar at udføre visse transaktioner, der er nødvendige for budgetgennemførelsen og regnskabsaflæggelsen. Artikel 4 Princippet om adskillelse af funktioner Funktionerne som anvisningsberettiget og regnskabsfører er adskilte og indbyrdes uforenelige. Regnskabsføreren afviser enhver ordre, som denne finder uforenelig med gældende lovgivning eller korrekt udøvelse af sine beføjelser. Artikel 5 Anvisningsberettigedes ansvar 1. De anvisningsberettigede skal i relevant omfang inden for rammerne af deres bemyndigelse ved delegation eller subdelegation sørge for, at indtægter modtages, og udgifter afholdes i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, og sikre deres lovlighed og formelle rigtighed. 2. Afholdelse af udgifter omfatter, at de ved delegation eller subdelegation bemyndigede anvisningsberettigede indgår budgetmæssige og retlige forpligtelser, fastsætter udgifter og anviser betalinger samt foretager de handlinger, der er nødvendige forud for anvendelsen af bevillingerne. 11

12 3. Modtagelse af indtægter omfatter udfærdigelse af overslag over fordringer, fastlæggelse af udestående fordringer og udstedelse af indtægtsordrer. Den omfatter om nødvendigt også afkald på konstaterede fordringer. 4. De ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede etablerer under hensyn til de risici, der er forbundet med forvaltningsmiljøet og arten af de finansierede foranstaltninger, en organisatorisk struktur samt interne forvaltnings- og kontrolsystemer og -procedurer, der er tilpasset deres opgaver, herunder om nødvendigt efterfølgende kontrol. Inden der gives tilladelse til en transaktion, skal dens operationelle og finansielle aspekter kontrolleres af mindst én anden ansat end den ansatte, der har indledt transaktionen. Administratoren kan fastsætte de standarder, der skal gælde for sådanne strukturer og procedurer. 5. Enhver ved delegation eller subdelegation bemyndiget anvisningsberettiget aflægger regelmæssigt rapport til den anvisningsberettigede, af hvem han er bemyndiget ved delegation eller subdelegation, og fremsender samtidig de oplysninger om de finansielle forhold og forvaltningen, der er nødvendige for, at den anvisningsberettigede kan opfylde sine rapporteringsforpligtelser i henhold til denne akts del I, artikel 14 og Enhver anvisningsberettiget noterer i et register sine vigtigste administrative afgørelser, navnlig afgørelser vedrørende: a) enhver udnævnelse af personer, der beskæftiger sig med forvaltningen af Athenas bevillinger eller midler b) enhver delegation eller subdelegation, der gives med henblik på gennemførelse af Athenas budget c) åbning eller lukning af bankkonti på vegne af Athena og enhver bemyndigelse til at underskrive transaktioner over en sådan bankkonto d) ethvert forslag til eller vedtagelse af et budget eller bevillingsoverførsel e) enhver kontrakt, som vedkommende har indgået og undertegnet f) enhver aftale om afskrivning af udstyr, der er finansieret gennem Athena. 12

13 Artikel 6 Chefen for Afdelingen for Budget/Finans (J8) - øvrige opgaver 1. Chefen for Afdelingen for Budget/Finans (J8) ved et hovedkvarter, hvor de fælles udgifter finansieres gennem Athena, skal for så vidt angår det hovedkvarter, han er tilknyttet: a) sikre, at midler fra Athena altid opbevares på en sikker måde b) kontrollere, om udgifter er berettigede til finansiering gennem Athena c) sikre, at reglerne i Rådets afgørelse 2004/197/FUSP om oprettelse af Athena, som ændret, og i denne akt overholdes d) ved sin ankomst og afrejse sammen med de relevante lokale myndigheder opstille en autentisk fortegnelse over fast inventar i bygningerne og den jord, der anvendes af et hovedkvarter eller styrker, hvis fælles udgifter finansieres gennem Athena, med egnede kort og fotografier samt anden relevant dokumentation e) give sit samtykke til kontrakter, der skal finansieres gennem Athena, og hvis anslåede værdi eksklusive moms overstiger den "højeste tærskel", der er nævnt i del II, artikel 4, stk. 1, eller EUR ved operationer, hvor der anvendes NATO-aktiver og -kapaciteter f) føre en oversigt over anmodninger om fravigelse af reglerne for indgåelse af aftaler med oplysning om, hvordan den enkelte anmodning er blevet afgjort, og om begrundelserne herfor g) føre en dagbog, der holdes ajour, over samtlige indkøb, der foretages og finansieres gennem Athena, med oplysning om de enkelte varer eller tjenesteydelser, der er indgået kontrakt om, datoen for hvert enkelt indkøb og leverandøren med angivelse af dennes navn og, hvis det er muligt, kontraktens referencenummer h) sikre, at der findes en ajourført fortegnelse over aktiver der tilhører Athena i) sikre, at det mindst ved hver overdragelse/overtagelse og ved udgangen af hvert kalenderår kontrolleres, at disse aktiver er tilgængelige og opbevares korrekt j) fastsætte de operative standardprocedurer, der er nødvendige for at tilrettelægge arbejdet i den afdeling, vedkommende er chef for k) tilrettelægge det interne kontrol- og revisionssystem, der er nødvendigt for at opfylde ovennævnte mål l) forelægge administratoren de beretninger om gennemførelsen, der kræves i henhold til gældende regler, og holde administratoren direkte underrettet om enhver begivenhed eller politik, der vil kunne påvirke de omkostninger, der skal finansieres gennem Athena. 13

14 2. Chefen for Afdelingen for Budget/Finans (J8) ved et hovedkvarter, hvor de fælles udgifter finansieres gennem Athena, kontrollerer, at chefen for Afdelingen for Budget/Finans (J8) ved et underordnet hovedkvarter, hvor de fælles udgifter finansieres gennem Athena, udfører de opgaver, der er nævnt i stk. 1. Artikel 7 Adskillelse af indledning og kontrol af en transaktion 1. Indledning, forudgående kontrol og efterfølgende kontrol af en finansiel transaktion er tre adskilte funktioner. 2. Enhver ansat med ansvar for kontrollen med den økonomiske forvaltning skal have den nødvendige faglige kompetence. 3. Enhver ansat, der deltager i den økonomiske forvaltning og kontrollen med transaktionerne, og som mener, at en beslutning, som hans overordnede pålægger ham at føre ud i livet eller acceptere, er i modstrid med gældende regler, med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning eller med de faglige regler, han skal overholde, underretter skriftligt den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede herom og, hvis denne ikke reagerer, administratoren. Er der tale om en ulovlig aktivitet, svig eller bestikkelse, der vil kunne skade Athenas interesser, underretter han den øverstbefalende for styrken eller operationen, alt efter tilfældet, og administratoren. Artikel 8 Indledning og kontrol af en finansiel transaktion 1. Enhver finansiel transaktion skal indledes. Ved indledning forstås samtlige handlinger, der udføres af de i artikel 2 omhandlede finansielle aktører, og som går forud for de ved delegation eller subdelegation bemyndigede anvisningsberettigedes iværksættelse af foranstaltninger til gennemførelse af budgettet. 14

15 2. Hver finansiel transaktion er genstand for mindst én forudgående kontrol. Ved forudgående kontrol af en finansiel transaktion forstås den samlede forudgående kontrol, som foretages af den kompetente anvisningsberettigede med henblik på at kontrollere transaktionens operationelle og finansielle aspekter. 3. Formålet med denne forudgående kontrol er bl.a. at fastslå: a) at udgifter og indtægter er forskriftsmæssige og i overensstemmelse med gældende bestemmelser, navnlig i budgettet, Rådets afgørelser om Athena, denne akt og andre akter fra Specialkomitéen, foranstaltninger, der træffes af administratoren eller den øverstbefalende for operationen vedrørende gennemførelsen af udgifter, der finansieres gennem Athena, og - i givet fald - i overensstemmelse med kontraktmæssige bestemmelser b) at princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, dvs. principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet, finder anvendelse. 4. Den efterfølgende kontrol på grundlag af dokumenter og om nødvendigt på stedet har til formål at sikre, at de transaktioner, der finansieres gennem Athena, er korrekt gennemført, og at bl.a. de kriterier, der er omhandlet i stk. 3, er overholdt. Denne kontrol kan fortages stikprøvevis på grundlag af en risikoanalyse. 5. De ansatte, der er ansvarlige for den i stk. 2 og 4 omhandlede kontrol, er forskellige fra dem, der udfører de i stk. 1 omhandlede indledningsopgaver og er ikke sidstnævntes underordnede. Artikel 9 Procedurer for forvaltning og intern kontrol De interne forvaltnings- og kontrolsystemer og -procedurer udformes af den enkelte anvisningsberettigede inden for rammerne af dennes ansvarsområde og tager sigte på: a) gennemførelse af de operative mål i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning 15

16 b) overholdelse af de regler og minimumskontrolstandarder, der er fastsat i Rådets afgørelser om Athena, Specialkomitéens akter og foranstaltninger, der træffes af administratoren eller den øverstbefalende for operationen vedrørende gennemførelsen af udgifter, der finansieres gennem Athena c) beskyttelse af Athenas aktiver og data og navnlig sikring af, at udstyr, der er finansieret gennem Athena, behandles korrekt og opføres i den relevante fortegnelse d) forebyggelse og afsløring af uregelmæssigheder, fejl og svig e) identificering og forebyggelse af risici i forbindelse med forvaltningen f) fremlæggelse af troværdige finansielle og administrative oplysninger g) opbevaring af bilag knyttet til og affødt af budgetgennemførelsen og bilag vedrørende transaktioner til gennemførelse af budgettet h) opbevaring af dokumenter vedrørende de garantier, der er givet i forbindelse indgåelsen af indkøbsaftaler og føring af en logbog, der muliggør et passende tilsyn med de nævnte garantier. Artikel 10 Budgetgennemførelsesmedarbejdernes opgaver Budgetgennemførelsesmedarbejderne bistår de ved delegation eller subdelegation bemyndigede anvisningsberettigede med: a) sikring af, at de udgifter, der finansieres gennem Athena, afholdes i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler samt principperne om forsvarlig og effektiv forvaltning b) udarbejdelse af nødvendige forslag om budgetforslag, bevillingsoverførsler og bevillingsfremførsler c) udarbejdelse af rapporter om gennemførelsen d) andre opgaver, som den ved delegation eller subdelegation bemyndigede anvisningsberettigede finder nødvendige. 16

17 Artikel 11 Kontraktindgåelsesmedarbejdernes opgaver Kontraktindgåelsesmedarbejderne bistår de ved delegation eller subdelegation bemyndigede anvisningsberettigede med: a) sikring af, at indkøbsaftaler, der finansieres gennem Athena, indgås efter de mest effektive procedurer, der dækker de operative behov, i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler samt principperne om forsvarlig og effektiv forvaltning b) forberedelse med henblik herpå af dokumenter og proceduremæssige handlinger, der måtte være nødvendige for indgåelsen af en indkøbsaftale c) andre opgaver, som den ved delegation eller subdelegation bemyndigede anvisningsberettigede finder nødvendige. 17

18 2. afdeling Regnskabsførere Artikel 12 Regnskabsføreres ansvar 1. Regnskabsførere er inden for rammerne af deres opgaver ansvarlige for: a) korrekt gennemførelse af betalinger, inkassering af indtægter og inddrivelse af fastlagte fordringer b) udarbejdelse og fremlæggelse af regnskaber c) regnskabsføring d) fastlæggelse af regnskabsregler og -metoder samt regnskabskontoplanen e) udformning og godkendelse af regnskabssystemer og, når det er relevant, godkendelse af de systemer, som den anvisningsberettigede har udformet med henblik på at levere eller dokumentere regnskabsmæssige oplysninger f) varetagelse, sammen med administratoren, af likviditetsstyringen. 2. Hver regnskabsfører modtager fra den kompetente anvisningsberettigede, som garanterer pålideligheden heraf, alle oplysninger, der er nødvendige for opstillingen af et regnskab, der giver et retvisende billede af Athenas aktiver og gæld og budgetgennemførelsen. 3. Regnskabsførerne skal overholde de regler og standarder, der fastsættes af Athenas regnskabsfører. SN 1913/06 mm/pp/ub 18

19 Artikel 13 Forvaltning af midler og værdier Regnskabsførerne er, bortset fra forskudsbestyrerne, de eneste, der har beføjelse til at forvalte midler og værdier. De er ansvarlige for deres opbevaring. Artikel 14 Udgifter, der afholdes på grundlag af referencebeløbet, før bevillingerne til operationen er opført på Athenas budget 1. Den øverstbefalende for operationen forsyner administratoren med en fortegnelse over udgifter, der finansieres gennem Athena i overensstemmelse med artikel 31, stk. 3, i Rådets afgørelse 2004/197/FUSP, før bevillingerne til operationen er opført på Athenas budget. Fortegnelsen skal indeholde en opgørelse over udgifter opdelt efter art eller anvendelse som vist i bilagene til Rådets afgørelse 2004/197/FUSP. Den fremsendes hver fjortende dag og senest femten dage efter udløbet af den periode, som den vedrører. 2. Når bevillingerne til operationen er opført på Athenas budget, konteres de afholdte udgifter på Athenas budget i overensstemmelse med artikel 31, stk. 3, i Rådets afgørelse 2004/197/FUSP. Artikel 15 Udgifter, der afholdes, efter at bevillingerne til operationen er opført på Athenas budget 1. Den budgetmæssige og den retlige forpligtelse indgås af samme anvisningsberettigede undtagen i behørigt begrundede tilfælde. 2. I forbindelse med enhver foranstaltning med udgiftsvirkning for budgettet indgår den kompetente anvisningsberettigede en budgetmæssig forpligtelse, før han indgår en retlig forpligtelse over for tredjemand. SN 1913/06 mm/pp/ub 19

20 3. Der foretages ikke betalinger, som ikke er dækket af en budgetmæssig forpligtelse. 4. Den øverstbefalende for den enkelte operation tilsender administratoren den kvartalsvise oversigt, der er omhandlet i artikel 36 i Rådets afgørelse 2004/197/FUSP senest én måned efter udløbet af den periode, den vedrører. Oversigten skal mindst indeholde følgende: a) opstillinger, der viser gennemførelsen af budgettet og de bevillinger, der er fremført fra tidligere regnskabsår, aggregeret efter artikel, kapitel og afsnit; tallene skal for samtlige bevillingers vedkommende dække både indtægter og udgifter b) de nødvendige begrundelser for de afholdte udgifter c) en pengestrømsopgørelse, der viser kontantbeholdningen og indeståender på bankkonti ved begyndelsen og afslutningen af indberetningsperioden samt pengestrømmen mellem de pågældende datoer. 5. Oversigten skal, hvis administratoren anmoder derom, indeholde forvaltningsregnskaber, en balance, der viser Athenas aktiver og passiver over for tredjemand, en fortegnelse over aktiver, der tilhører Athena, en vurdering af de risici, der er forbundet med de finansielle transaktioner, der finansieres gennem Athena, og oplysninger om, hvordan den interne kontrol fungerer. Artikel 16 Betalinger 1. Betaling foretages mod forelæggelse af dokumentation for, at den til betalingen svarende foranstaltning er i overensstemmelse med kontrakten, og, medmindre der er tale om forskud, efter at den pågældende foranstaltning er gennemført. Dog kan der foretages mellemliggende betalinger, efterhånden som gennemførelsen af den pågældende foranstaltning skrider frem. 2. Betaling for køb af varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder foretages mod forelæggelse af: a) rekvisition vedrørende de pågældende varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder eller henvisninger til den relevante kontrakt b) den faktura, der skal betales, eller i særlige tilfælde, hvis der ikke kan fremskaffes nogen faktura, en attestering undertegnet af den medarbejder, der er ansvarlig for købet; attesteringen skal indeholde oplysning om, hvorfor en faktura ikke har kunnet fremskaffes. SN 1913/06 mm/pp/ub 20

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 18 Regnskabsåret

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUROPAKOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 29/10/2010 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2010 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 27, 30 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUR FRA KAPITEL 3001 Administrative udgifter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 14.3.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 6 Regnskabsåret

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 13.2

Principper for økonomistyring bilag 13.2 Bilag 13.2 Forretningsgang for aftaler om administration af borgeres økonomi og for opbevaring af penge og øvrige værdier tilhørende borgere tilknyttet Social- og Sundhedsudvalget. 1. Generelt Denne forretningsgangsbeskrivelse

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 4 Regnskabsåret

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers.

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers. GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen XX Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4938 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 CT/CA-002/2015/01DA INDHOLD I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. INDTÆGTER C. UDGIFTER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2015

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2015 COM(2015) 454 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise DA DA

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere