INDHOLD SPECIALKOMITÉENS AKT: FINANSIELLE BESTEMMELSER VEDRØRENDE UDGIFTER, DER FINANSIERES GENNEM ATHENA DEL I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD SPECIALKOMITÉENS AKT: FINANSIELLE BESTEMMELSER VEDRØRENDE UDGIFTER, DER FINANSIERES GENNEM ATHENA DEL I"

Transkript

1 INDHOLD SPECIALKOMITÉENS AKT: FINANSIELLE BESTEMMELSER VEDRØRENDE UDGIFTER, DER FINANSIERES GENNEM ATHENA DEL I Finansielle bestemmelser vedrørende alle udgifter, der finansieres gennem Athena Kapitel I - Principper og finansielle aktører 1. afdeling Almindelige bestemmelser 2. afdeling Regnskabsførere Kapitel II - Forvaltning af midlerne Kapitel III - Bevillingsoverførsler Kapitel IV - Bevillingsfremførsler Kapitel V - Regnskab DEL II Bestemmelser vedrørende indgåelse af indkøbsaftaler Kapitel I - Anvendelsesområde og principper Kapitel II - Valg af procedurer 1

2 Kapitel III - Bestemmelser vedrørende alle procedurer 1. afdeling Bestemmelser vedrørende ordregivende myndigheder 2. afdeling Betingelser vedrørende ansøgere 3. afdeling Specifikationer, udvælgelseskriterier og dokumentation for ansøgernes formåen 4. afdeling Kontrakter Kapitel IV - Udbudsprocedurernes afvikling 1. afdeling Offentligt og begrænset udbud 2. afdeling Udbud med forhandling 3. afdeling Dynamiske indkøbssystemer 4. afdeling Anvendelse af elektronisk auktion 5. afdeling Konkurrencepræget dialog Kapitel V - Tildeling af kontrakter, registrering af procedurer og oplysninger til ansøgerne efter kontrakttildelingen Bilag I: Bilag II: Liste over varer og udstyr, hvor der er adgang til udbudsprocedurerne for ansøgere fra Aruba, Canada, Hongkong, Israel, Japan, Singapore, Sydkorea, Schweiz og USA for så vidt angår kontrakter over EUR Liste over tjenesteydelser, hvor der er adgang til udbudsprocedurerne for ansøgere fra Aruba, Canada, Hongkong, Israel, Japan, Singapore, Sydkorea, Schweiz og USA for så vidt angår kontrakter over EUR DEL III Finansielle bestemmelser vedrørende finansiering af udgifter gennem Athena uden anvendelse af et operativt hovedkvarter, der stilles til rådighed af en medlemsstat, eller af NATO-aktiver og -kapaciteter Kapitel I - Forvaltning af udgifter 1. afdeling Indgåelse af udgiftsforpligtelser 2. afdeling Fastsættelse og anvisning af udgifter 3. afdeling Betaling af udgifter 4. afdeling Tidsfrister i forbindelse med forvaltning af udgifter Kapitel II - Forvaltning af indtægter Kapitel III - Forskudskonti Kapitel IV Den interne revisor Kapitel V - De finansielle aktørers ansvar 2

3 DEL IV Finansielle bestemmelser vedrørende finansiering af udgifter gennem Athena i forbindelse med EU-militæroperationer, hvor EU's medlemsstater stiller hovedkvarterer til rådighed DEL V Finansielle bestemmelser vedrørende finansiering af udgifter gennem Athena i forbindelse med EU-militæroperationer, hvor der anvendes NATO-aktiver og -kapaciteter 3

4 Specialkomitéens akt FINANSIELLE BESTEMMELSER VEDRØRENDE UDGIFTER, DER FINANSIERES GENNEM ATHENA SPECIALKOMITÉEN HAR - under henvisning til Rådets afgørelse 2004/197/FUSP af 23. februar 2004 om oprettelse af en mekanisme til administration af finansieringen af de fælles udgifter til EU-operationer, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet, som ændret ved Rådets afgørelse 2004/925/EF og 2005/68/FUSP, særlig artikel 29, stk. 4, 5 og 6, og ud fra følgende betragtninger: (1) Rådet pålagde (i dok.14956/04) "Athenas Specialkomité inden udgangen af 2005 at vedtage finansieringsregler for gennemførelsen af udgifter i forbindelse med fælles udgifter til EU's militære operationer, navnlig for at sikre ikke-diskriminerende og effektive offentlige udbudsprocedurer (herunder især sikre, at udbudsprocedurer i forbindelse med en militær EU-operation er åben for tilbudsgivere fra alle de stater, der bidrager til finansieringen af den pågældende operation, og værtslandet), fremme EU's hovedkvarterers virke og fastlægge, hvilke missionsudgifter der skal være fællesfinansierede.". (2) Specialkomitéen har efter indstilling fra administratoren bestræbt sig på at fastsætte regler, der bidrager til forsvarlig økonomisk forvaltning, samtidig med at de fastholder den fleksibilitet, der er nødvendig for at dække de operative behov i forbindelse med EU-operationer, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet. (3) Det fastsættes i Rådets afgørelse 2004/197/FUSP, at "Athena handler på de deltagende medlemsstaters vegne eller i forbindelse med de specifikke operationer på vegne af de bidragydende stater"; Athena bør derfor overholde EU's lovgivning og internationale aftaler vedrørende offentlige kontrakter, der indgås af medlemsstaternes ordregivende myndigheder på forsvarsområdet, navnlig direktiv 18/2004/EF, aftaler, som Det Europæiske Fællesskab eller dets medlemsstater er parter i, samt aftaler, der er indgået i Verdenshandelsorganisationens regi. (4) For at dække de operative behov bør der være adgang til at anvende fleksibiliteten i denne lovgivning og disse aftaler. (5) De finansielle bestemmelser, der fastsættes herved, finder udelukkende anvendelse på udgifter, der finansieres gennem Athena; de anfægter på ingen måde medlemsstaternes rettigheder, når disse finansierer udgifter nationalt, navnlig for så vidt angår anvendelse af artikel 296 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. (6) Med hensyn til regnskaber bør der under hensyntagen til de specifikke vanskeligheder, der forekommer i forbindelse med militæroperationer, udfoldes enhver mulig bestræbelse på gradvis at overholde de internationale regnskabsstandarder for den offentlige sektor (IPSAS - International Public Sector Accounting Standards) - 4

5 TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE: Artikel 1 Udgifter, der finansieres gennem Athena, er omfattet af de finansielle bestemmelser i BILAGENE. Artikel 2 1 Denne akt kan på et hvilket som helst tidspunkt revideres på forslag af formandskabet, en medlemsstat eller administratoren. 2 De tærskelværdier, der er omhandlet i BILAGENE, revideres på grundlag af Kommissionens forordning om ændring af direktiv 2004/18/EF for så vidt angår tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter. 3 Denne akt tages på forslag af administratoren op til revision senest tre år efter, at den er trådt i kraft, på baggrund af de erfaringer, der er gjort med gennemførelsen. Denne akt træder i kraft den 15. december Artikel 3 Udfærdiget i Bruxelles, den 9. december 2005 Formanden for Specialkomitéen Administratoren (sign.) G. CLARK (sign.) J-A MARIGUESA 5

6 DEL I FINANSIELLE BESTEMMELSER VEDRØRENDE ALLE UDGIFTER, DER FINANSIERES GENNEM ATHENA 6

7 KAPITEL I - PRINCIPPER OG FINANSIELLE AKTØRER NB: Rådets afgørelse 2004/197/FUSP, som ændret. Artikel 17 Budgetprincipper 1. Budgettet, der opstilles i euro, er det dokument, der for hvert regnskabsår forudgående angiver og godkender de samlede indtægter og udgifter, der administreres af Athena. 2. Alle udgifter skal være knyttet til en bestemt operation, medmindre de skal dække udgifterne i bilag I. 3. Bevillingerne på budgettet gælder for ét regnskabsår, der begynder den 1. januar i et kalenderår og slutter den 31. december samme år. 4. Der skal på budgettet være balance mellem indtægter og udgifter. 5. Enhver indtægt og udgift skal konteres en budgetpost og må ikke overstige beløbet for de dér opførte bevillinger. Artikel 29 Principper 1. Bevillingerne til Athena skal anvendes i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, dvs. i overensstemmelse med principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. 2. De anvisningsberettigede skal sørge for, at Athenas indtægter modtages, og at Athenas udgifter afholdes i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning og sikre dens lovlighed og formelle rigtighed. De anvisningsberettigede indgår budgetmæssige og retlige forpligtelser, fastsætter og anviser udgifter samt træffer de foranstaltninger, der er nødvendige forud for anvendelsen af bevillingerne. En anvisningsberettiget kan uddelegere sine beføjelser ved en afgørelse, hvori det fastslås, a) til hvilke ansatte og på hvilket niveau beføjelserne skal uddelegeres b) hvor stort omfanget af de uddelegerede beføjelser er, samt c) de således befuldmægtigedes mulighed for at delegere disse beføjelser videre. 3. Anvendelsen af bevillingerne sker efter princippet om adskillelse mellem anvisning af udgifter og regnskabsføring. Funktionerne som anvisningsberettiget og som regnskabsfører er indbyrdes uforenelige. Enhver udbetaling, der foretages fra midler, der administreres af Athena, skal underskrives både af en anvisningsberettiget og af en regnskabsfører. 4. Medmindre andet er fastsat i denne afgørelse, anvender en medlemsstat, EF-institution eller i givet fald en international organisation, der har fået overdraget afholdelsen af fælles udgifter, de regler, der gælder for afholdelsen af dens egne udgifter. Når administratoren afholder udgifter direkte, overholder den de regler, der gælder for gennemførelsen af sektionen vedrørende Rådet i Den Europæiske Unions almindelige budget. 7

8 5. Administratoren kan dog forelægge formandskabet elementer til et forslag til Rådet eller Specialkomitéen om regler for afholdelsen af de fælles udgifter. 6. Specialkomitéen kan godkende regler for afholdelsen af fælles udgifter, der fraviger stk. 4. Artikel 30 Fælles udgifter, der påløber under forberedelsen af eller som følge af operationer Administratoren udøver hvervet som anvisningsberettiget for Athenas fælles udgifter, der påløber under forberedelsen af eller som følge af operationer. Artikel 31 Fælles aktionsudgifter 1. Den øverstbefalende for operationen udøver hvervet som anvisningsberettiget for de fælles aktionsudgifter til den operation, denne har ansvaret for. Det er dog administratoren, der varetager hvervet som anvisningsberettiget for de fælles aktionsudgifter, der påløber under en operations forberedende fase, og som afholdes direkte af Athena, eller som er knyttet til operationen efter afslutningen af den aktive fase. 2. Efter anmodning fra den øverstbefalende for operationen overfører administratoren de nødvendige beløb til afholdelsen af udgifterne til en operation fra Athenas bankkonto til den bankkonto, der er åbnet på Athenas vegne, og som den øverstbefalende for operationen har meddelt. 3. Uanset artikel 17, stk. 5, giver vedtagelsen af et referencebeløb administratoren og den øverstbefalende for operationen ret til hver især inden for deres ansvarsområde at indgå udgiftsforpligtelser og betale udgifter for den pågældende operation med indtil 30% af referencebeløbet, medmindre Rådet fastsætter en højere procent. Specialkomitéen kan på forslag af administratoren beslutte, at der kan indgås yderligere udgiftsforpligtelser og afholdes supplerende udgifter. Specialkomitéen kan beslutte at henvise et sådant spørgsmål til Rådets kompetente forberedende organer via formandskabet. Dette er dog ikke længere muligt fra datoen for vedtagelsen af et budget for den pågældende operation. 4. I perioden forud for vedtagelsen af budgettet for en operation aflægger administratoren og den øverstbefalende eller dennes repræsentant hver fjortende dag hver især inden for deres ansvarsområde rapport til Specialkomitéen om afholdelsen af de udgifter, der kan betragtes som fælles udgifter til operationen. Specialkomitéen kan på forslag af administratoren, den øverstbefalende for operationen eller en medlemsstat udstede retningslinjer for afholdelsen af udgifterne i denne periode. 5. Uanset artikel 17, stk. 5, kan den øverstbefalende for en EU-militæroperation i tilfælde af overhængende fare for den styrke, der deltager i operationen, ud over de bevillinger, der er opført på budgettet, afholde de udgifter, der er nødvendige for at undgå tab af mandskab. Den øverstbefalende underretter administratoren og Specialkomitéen herom hurtigst muligt. I en sådan situation foreslår administratoren i samråd med den øverstbefalende de nødvendige overførsler til finansiering af de uforudsete udgifter. Hvis det ikke er muligt at sikre en tilstrækkelig dækning af disse udgifter ved overførsel, foreslår administratoren et ændringsbudget. 8

9 1. afdeling Almindelige bestemmelser Artikel 1 Anvisningsberettigede 1. Den øverstbefalende for hver operation er i sin embedsperiode anvisningsberettiget for det afsnit i Athenas budget, der vedrører den operation, vedkommende har ansvaret for. 2. Administratoren fungerer som anvisningsberettiget i forbindelse med de øvrige bevillinger på Athenas budget. Artikel 2 Andre aktører Et hovedkvarter, hvor de fælles udgifter finansieres gennem Athena, har en anvisningsberettiget, der bemyndiges ved delegation eller subdelegation. Den anvisningsberettigede er chef for Afdelingen for Budget/Finans (J8), som mindst skal bestå af: a) en budgetgennemførelsesmedarbejder b) en kontraktindgåelsesmedarbejder c) en regnskabsfører. Der kan udpeges forskudsbestyrere efter bestemmelserne i afdelingen vedrørende forskudskonti. Der ydes i fornødent omfang støtte til disse aktører, navnlig med hensyn til den informationsteknologi og de kommunikationssystemer, der er nødvendige, for at de kan varetage deres opgaver. 9

10 Artikel 3 Udnævnelse af aktører, delegation og subdelegation 1. I et hovedkvarter, hvor de fælles udgifter finansieres gennem Athena, udpeges anvisningsberettigede, der bemyndiges ved delegation eller subdelegation, budgetgennemførelsesmedarbejderen, kontraktindgåelsesmedarbejderen og regnskabsføreren, som omhandlet i artikel 2, af den øverstbefalende for det pågældende hovedkvarter efter høring af administratoren. 2. Disse medarbejdere udpeges blandt ledende officerer eller civile på tilsvarende niveau. Det skal ved ansættelsen tilstræbes, at der sikres medarbejdere, der opfylder de højeste krav til kvalifikationer, indsats, integritet, faglige kvalifikationer og erfaring med militæroperationer. 3. Administratoren kan fastsætte administrative regler, der bestemmer, hvilke ansatte på et passende niveau en leder kan uddelegere funktionen som anvisningsberettiget, budgetgennemførelsesmedarbejder eller kontraktindgåelsesmedarbejder til, samt de vilkår, der skal gælde, navnlig med hensyn til de nødvendige faglige kvalifikationer og erfaring, omfanget af de uddelegerede beføjelser og de befuldmægtigedes mulighed for at subdelegere disse beføjelser. Administratoren kan i administrative regler fastsætte de vilkår, der skal gælde for udpegelsen af regnskabsførere, navnlig med hensyn til de nødvendige faglige kvalifikationer og erfaring. 4. Administratoren underrettes om ethvert udkast til bedømmelse af chefen for Afdelingen for Budget/Finans (J8) ved et hovedkvarter, hvor de fælles udgifter finansieres gennem Athena. Administratoren bidrager til alle sådanne bedømmelser, og bidraget medtages på dennes anmodning i bedømmelsesrapporten. 5. Delegation af beføjelser vedrørende afholdelse af fælles udgifter, herunder indgåelse af indkøbsaftaler, der skal finansieres i fællesskab, samt regnskabsaflæggelse undertegnes af den øverstbefalende for operationen efter høring af administratoren. 10

11 6. Administratoren underrettes straks om delegation, der gives af den anvisningsberettigede, samt om subdelegation, Administratoren noterer i et register enhver delegation og subdelegation, vedkommende har fået underretning om. 7. De ved delegation eller subdelegation bemyndigede anvisningsberettigede, budgetgennemførelsesmedarbejdere eller kontraktindgåelsesmedarbejdere kan kun handle inden for de grænser, der er fastsat i fuldmagtsdokumentet. Den ved delegation eller subdelegation bemyndigede medarbejder kan bistås i sit hverv af en eller flere ansatte, der har til opgave under vedkommendes ansvar at udføre visse transaktioner, der er nødvendige for budgetgennemførelsen og regnskabsaflæggelsen. Artikel 4 Princippet om adskillelse af funktioner Funktionerne som anvisningsberettiget og regnskabsfører er adskilte og indbyrdes uforenelige. Regnskabsføreren afviser enhver ordre, som denne finder uforenelig med gældende lovgivning eller korrekt udøvelse af sine beføjelser. Artikel 5 Anvisningsberettigedes ansvar 1. De anvisningsberettigede skal i relevant omfang inden for rammerne af deres bemyndigelse ved delegation eller subdelegation sørge for, at indtægter modtages, og udgifter afholdes i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, og sikre deres lovlighed og formelle rigtighed. 2. Afholdelse af udgifter omfatter, at de ved delegation eller subdelegation bemyndigede anvisningsberettigede indgår budgetmæssige og retlige forpligtelser, fastsætter udgifter og anviser betalinger samt foretager de handlinger, der er nødvendige forud for anvendelsen af bevillingerne. 11

12 3. Modtagelse af indtægter omfatter udfærdigelse af overslag over fordringer, fastlæggelse af udestående fordringer og udstedelse af indtægtsordrer. Den omfatter om nødvendigt også afkald på konstaterede fordringer. 4. De ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede etablerer under hensyn til de risici, der er forbundet med forvaltningsmiljøet og arten af de finansierede foranstaltninger, en organisatorisk struktur samt interne forvaltnings- og kontrolsystemer og -procedurer, der er tilpasset deres opgaver, herunder om nødvendigt efterfølgende kontrol. Inden der gives tilladelse til en transaktion, skal dens operationelle og finansielle aspekter kontrolleres af mindst én anden ansat end den ansatte, der har indledt transaktionen. Administratoren kan fastsætte de standarder, der skal gælde for sådanne strukturer og procedurer. 5. Enhver ved delegation eller subdelegation bemyndiget anvisningsberettiget aflægger regelmæssigt rapport til den anvisningsberettigede, af hvem han er bemyndiget ved delegation eller subdelegation, og fremsender samtidig de oplysninger om de finansielle forhold og forvaltningen, der er nødvendige for, at den anvisningsberettigede kan opfylde sine rapporteringsforpligtelser i henhold til denne akts del I, artikel 14 og Enhver anvisningsberettiget noterer i et register sine vigtigste administrative afgørelser, navnlig afgørelser vedrørende: a) enhver udnævnelse af personer, der beskæftiger sig med forvaltningen af Athenas bevillinger eller midler b) enhver delegation eller subdelegation, der gives med henblik på gennemførelse af Athenas budget c) åbning eller lukning af bankkonti på vegne af Athena og enhver bemyndigelse til at underskrive transaktioner over en sådan bankkonto d) ethvert forslag til eller vedtagelse af et budget eller bevillingsoverførsel e) enhver kontrakt, som vedkommende har indgået og undertegnet f) enhver aftale om afskrivning af udstyr, der er finansieret gennem Athena. 12

13 Artikel 6 Chefen for Afdelingen for Budget/Finans (J8) - øvrige opgaver 1. Chefen for Afdelingen for Budget/Finans (J8) ved et hovedkvarter, hvor de fælles udgifter finansieres gennem Athena, skal for så vidt angår det hovedkvarter, han er tilknyttet: a) sikre, at midler fra Athena altid opbevares på en sikker måde b) kontrollere, om udgifter er berettigede til finansiering gennem Athena c) sikre, at reglerne i Rådets afgørelse 2004/197/FUSP om oprettelse af Athena, som ændret, og i denne akt overholdes d) ved sin ankomst og afrejse sammen med de relevante lokale myndigheder opstille en autentisk fortegnelse over fast inventar i bygningerne og den jord, der anvendes af et hovedkvarter eller styrker, hvis fælles udgifter finansieres gennem Athena, med egnede kort og fotografier samt anden relevant dokumentation e) give sit samtykke til kontrakter, der skal finansieres gennem Athena, og hvis anslåede værdi eksklusive moms overstiger den "højeste tærskel", der er nævnt i del II, artikel 4, stk. 1, eller EUR ved operationer, hvor der anvendes NATO-aktiver og -kapaciteter f) føre en oversigt over anmodninger om fravigelse af reglerne for indgåelse af aftaler med oplysning om, hvordan den enkelte anmodning er blevet afgjort, og om begrundelserne herfor g) føre en dagbog, der holdes ajour, over samtlige indkøb, der foretages og finansieres gennem Athena, med oplysning om de enkelte varer eller tjenesteydelser, der er indgået kontrakt om, datoen for hvert enkelt indkøb og leverandøren med angivelse af dennes navn og, hvis det er muligt, kontraktens referencenummer h) sikre, at der findes en ajourført fortegnelse over aktiver der tilhører Athena i) sikre, at det mindst ved hver overdragelse/overtagelse og ved udgangen af hvert kalenderår kontrolleres, at disse aktiver er tilgængelige og opbevares korrekt j) fastsætte de operative standardprocedurer, der er nødvendige for at tilrettelægge arbejdet i den afdeling, vedkommende er chef for k) tilrettelægge det interne kontrol- og revisionssystem, der er nødvendigt for at opfylde ovennævnte mål l) forelægge administratoren de beretninger om gennemførelsen, der kræves i henhold til gældende regler, og holde administratoren direkte underrettet om enhver begivenhed eller politik, der vil kunne påvirke de omkostninger, der skal finansieres gennem Athena. 13

14 2. Chefen for Afdelingen for Budget/Finans (J8) ved et hovedkvarter, hvor de fælles udgifter finansieres gennem Athena, kontrollerer, at chefen for Afdelingen for Budget/Finans (J8) ved et underordnet hovedkvarter, hvor de fælles udgifter finansieres gennem Athena, udfører de opgaver, der er nævnt i stk. 1. Artikel 7 Adskillelse af indledning og kontrol af en transaktion 1. Indledning, forudgående kontrol og efterfølgende kontrol af en finansiel transaktion er tre adskilte funktioner. 2. Enhver ansat med ansvar for kontrollen med den økonomiske forvaltning skal have den nødvendige faglige kompetence. 3. Enhver ansat, der deltager i den økonomiske forvaltning og kontrollen med transaktionerne, og som mener, at en beslutning, som hans overordnede pålægger ham at føre ud i livet eller acceptere, er i modstrid med gældende regler, med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning eller med de faglige regler, han skal overholde, underretter skriftligt den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede herom og, hvis denne ikke reagerer, administratoren. Er der tale om en ulovlig aktivitet, svig eller bestikkelse, der vil kunne skade Athenas interesser, underretter han den øverstbefalende for styrken eller operationen, alt efter tilfældet, og administratoren. Artikel 8 Indledning og kontrol af en finansiel transaktion 1. Enhver finansiel transaktion skal indledes. Ved indledning forstås samtlige handlinger, der udføres af de i artikel 2 omhandlede finansielle aktører, og som går forud for de ved delegation eller subdelegation bemyndigede anvisningsberettigedes iværksættelse af foranstaltninger til gennemførelse af budgettet. 14

15 2. Hver finansiel transaktion er genstand for mindst én forudgående kontrol. Ved forudgående kontrol af en finansiel transaktion forstås den samlede forudgående kontrol, som foretages af den kompetente anvisningsberettigede med henblik på at kontrollere transaktionens operationelle og finansielle aspekter. 3. Formålet med denne forudgående kontrol er bl.a. at fastslå: a) at udgifter og indtægter er forskriftsmæssige og i overensstemmelse med gældende bestemmelser, navnlig i budgettet, Rådets afgørelser om Athena, denne akt og andre akter fra Specialkomitéen, foranstaltninger, der træffes af administratoren eller den øverstbefalende for operationen vedrørende gennemførelsen af udgifter, der finansieres gennem Athena, og - i givet fald - i overensstemmelse med kontraktmæssige bestemmelser b) at princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, dvs. principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet, finder anvendelse. 4. Den efterfølgende kontrol på grundlag af dokumenter og om nødvendigt på stedet har til formål at sikre, at de transaktioner, der finansieres gennem Athena, er korrekt gennemført, og at bl.a. de kriterier, der er omhandlet i stk. 3, er overholdt. Denne kontrol kan fortages stikprøvevis på grundlag af en risikoanalyse. 5. De ansatte, der er ansvarlige for den i stk. 2 og 4 omhandlede kontrol, er forskellige fra dem, der udfører de i stk. 1 omhandlede indledningsopgaver og er ikke sidstnævntes underordnede. Artikel 9 Procedurer for forvaltning og intern kontrol De interne forvaltnings- og kontrolsystemer og -procedurer udformes af den enkelte anvisningsberettigede inden for rammerne af dennes ansvarsområde og tager sigte på: a) gennemførelse af de operative mål i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning 15

16 b) overholdelse af de regler og minimumskontrolstandarder, der er fastsat i Rådets afgørelser om Athena, Specialkomitéens akter og foranstaltninger, der træffes af administratoren eller den øverstbefalende for operationen vedrørende gennemførelsen af udgifter, der finansieres gennem Athena c) beskyttelse af Athenas aktiver og data og navnlig sikring af, at udstyr, der er finansieret gennem Athena, behandles korrekt og opføres i den relevante fortegnelse d) forebyggelse og afsløring af uregelmæssigheder, fejl og svig e) identificering og forebyggelse af risici i forbindelse med forvaltningen f) fremlæggelse af troværdige finansielle og administrative oplysninger g) opbevaring af bilag knyttet til og affødt af budgetgennemførelsen og bilag vedrørende transaktioner til gennemførelse af budgettet h) opbevaring af dokumenter vedrørende de garantier, der er givet i forbindelse indgåelsen af indkøbsaftaler og føring af en logbog, der muliggør et passende tilsyn med de nævnte garantier. Artikel 10 Budgetgennemførelsesmedarbejdernes opgaver Budgetgennemførelsesmedarbejderne bistår de ved delegation eller subdelegation bemyndigede anvisningsberettigede med: a) sikring af, at de udgifter, der finansieres gennem Athena, afholdes i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler samt principperne om forsvarlig og effektiv forvaltning b) udarbejdelse af nødvendige forslag om budgetforslag, bevillingsoverførsler og bevillingsfremførsler c) udarbejdelse af rapporter om gennemførelsen d) andre opgaver, som den ved delegation eller subdelegation bemyndigede anvisningsberettigede finder nødvendige. 16

17 Artikel 11 Kontraktindgåelsesmedarbejdernes opgaver Kontraktindgåelsesmedarbejderne bistår de ved delegation eller subdelegation bemyndigede anvisningsberettigede med: a) sikring af, at indkøbsaftaler, der finansieres gennem Athena, indgås efter de mest effektive procedurer, der dækker de operative behov, i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler samt principperne om forsvarlig og effektiv forvaltning b) forberedelse med henblik herpå af dokumenter og proceduremæssige handlinger, der måtte være nødvendige for indgåelsen af en indkøbsaftale c) andre opgaver, som den ved delegation eller subdelegation bemyndigede anvisningsberettigede finder nødvendige. 17

18 2. afdeling Regnskabsførere Artikel 12 Regnskabsføreres ansvar 1. Regnskabsførere er inden for rammerne af deres opgaver ansvarlige for: a) korrekt gennemførelse af betalinger, inkassering af indtægter og inddrivelse af fastlagte fordringer b) udarbejdelse og fremlæggelse af regnskaber c) regnskabsføring d) fastlæggelse af regnskabsregler og -metoder samt regnskabskontoplanen e) udformning og godkendelse af regnskabssystemer og, når det er relevant, godkendelse af de systemer, som den anvisningsberettigede har udformet med henblik på at levere eller dokumentere regnskabsmæssige oplysninger f) varetagelse, sammen med administratoren, af likviditetsstyringen. 2. Hver regnskabsfører modtager fra den kompetente anvisningsberettigede, som garanterer pålideligheden heraf, alle oplysninger, der er nødvendige for opstillingen af et regnskab, der giver et retvisende billede af Athenas aktiver og gæld og budgetgennemførelsen. 3. Regnskabsførerne skal overholde de regler og standarder, der fastsættes af Athenas regnskabsfører. SN 1913/06 mm/pp/ub 18

19 Artikel 13 Forvaltning af midler og værdier Regnskabsførerne er, bortset fra forskudsbestyrerne, de eneste, der har beføjelse til at forvalte midler og værdier. De er ansvarlige for deres opbevaring. Artikel 14 Udgifter, der afholdes på grundlag af referencebeløbet, før bevillingerne til operationen er opført på Athenas budget 1. Den øverstbefalende for operationen forsyner administratoren med en fortegnelse over udgifter, der finansieres gennem Athena i overensstemmelse med artikel 31, stk. 3, i Rådets afgørelse 2004/197/FUSP, før bevillingerne til operationen er opført på Athenas budget. Fortegnelsen skal indeholde en opgørelse over udgifter opdelt efter art eller anvendelse som vist i bilagene til Rådets afgørelse 2004/197/FUSP. Den fremsendes hver fjortende dag og senest femten dage efter udløbet af den periode, som den vedrører. 2. Når bevillingerne til operationen er opført på Athenas budget, konteres de afholdte udgifter på Athenas budget i overensstemmelse med artikel 31, stk. 3, i Rådets afgørelse 2004/197/FUSP. Artikel 15 Udgifter, der afholdes, efter at bevillingerne til operationen er opført på Athenas budget 1. Den budgetmæssige og den retlige forpligtelse indgås af samme anvisningsberettigede undtagen i behørigt begrundede tilfælde. 2. I forbindelse med enhver foranstaltning med udgiftsvirkning for budgettet indgår den kompetente anvisningsberettigede en budgetmæssig forpligtelse, før han indgår en retlig forpligtelse over for tredjemand. SN 1913/06 mm/pp/ub 19

20 3. Der foretages ikke betalinger, som ikke er dækket af en budgetmæssig forpligtelse. 4. Den øverstbefalende for den enkelte operation tilsender administratoren den kvartalsvise oversigt, der er omhandlet i artikel 36 i Rådets afgørelse 2004/197/FUSP senest én måned efter udløbet af den periode, den vedrører. Oversigten skal mindst indeholde følgende: a) opstillinger, der viser gennemførelsen af budgettet og de bevillinger, der er fremført fra tidligere regnskabsår, aggregeret efter artikel, kapitel og afsnit; tallene skal for samtlige bevillingers vedkommende dække både indtægter og udgifter b) de nødvendige begrundelser for de afholdte udgifter c) en pengestrømsopgørelse, der viser kontantbeholdningen og indeståender på bankkonti ved begyndelsen og afslutningen af indberetningsperioden samt pengestrømmen mellem de pågældende datoer. 5. Oversigten skal, hvis administratoren anmoder derom, indeholde forvaltningsregnskaber, en balance, der viser Athenas aktiver og passiver over for tredjemand, en fortegnelse over aktiver, der tilhører Athena, en vurdering af de risici, der er forbundet med de finansielle transaktioner, der finansieres gennem Athena, og oplysninger om, hvordan den interne kontrol fungerer. Artikel 16 Betalinger 1. Betaling foretages mod forelæggelse af dokumentation for, at den til betalingen svarende foranstaltning er i overensstemmelse med kontrakten, og, medmindre der er tale om forskud, efter at den pågældende foranstaltning er gennemført. Dog kan der foretages mellemliggende betalinger, efterhånden som gennemførelsen af den pågældende foranstaltning skrider frem. 2. Betaling for køb af varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder foretages mod forelæggelse af: a) rekvisition vedrørende de pågældende varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder eller henvisninger til den relevante kontrakt b) den faktura, der skal betales, eller i særlige tilfælde, hvis der ikke kan fremskaffes nogen faktura, en attestering undertegnet af den medarbejder, der er ansvarlig for købet; attesteringen skal indeholde oplysning om, hvorfor en faktura ikke har kunnet fremskaffes. SN 1913/06 mm/pp/ub 20

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 18.03.2004 L 080/33 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (ECB/2004/2) (2004/257/EF) STYRELSESRÅDET

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 18 Regnskabsåret

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 11 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

AIACE Vedtægter. Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed

AIACE Vedtægter. Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed AIACE Vedtægter Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed Artikel 1 Foreningens navn er: DEN INTERNATIONALE FORENING AF FORHENVÆRENDE MEDARBEJDERE VED DEN EUROPÆISKE UNION. Foreningen arbejder ikke med gevinst

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Version af 1. februar 2016 Indhold Formål... 3 Det økonomiske ledelsestilsyn... 4 Budgetprocedurer... 4 Budgetkontrol... 4 Budgetansvar...

Læs mere

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2015

Udtalelse nr. 7/2015 Udtalelse nr. 7/2015 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, i TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (ECB/2004/2)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (ECB/2004/2) 2004D0002 DA 18.04.2009 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 19. februar 2004 om vedtagelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.6.2011 KOM(2011) 360 endelig 2011/0157 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og indgåelse af en monetær aftale mellem Den Europæiske Union og Den Franske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2010 KOM(2010) 707 endelig 2010/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 12 Regnskabsåret

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 427 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUROPAKOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 29/10/2010 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2010 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 27, 30 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUR FRA KAPITEL 3001 Administrative udgifter

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 312/8 Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1142/2009 af 26. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 BILAG til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i det stabiliserings-

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0352 (NLE) 16989/14 FISC 236 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 14.3.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 6 Regnskabsåret

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

for vurdering af kreditværdighed

for vurdering af kreditværdighed EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA retningslinjer for vurdering af kreditværdighed 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

KONTRAKT NR. [Europæisk reintegrationsstipendium (Euratom)] [Intraeuropæisk stipendium (Euratom)] [Stipendium samarbejde med tredjelande]

KONTRAKT NR. [Europæisk reintegrationsstipendium (Euratom)] [Intraeuropæisk stipendium (Euratom)] [Stipendium samarbejde med tredjelande] KONTRAKT NR. [Europæisk reintegrationsstipendium (Euratom)] [Intraeuropæisk stipendium (Euratom)] [Stipendium samarbejde med tredjelande] Det Europæiske Atomenergifællesskab ( Fællesskabet ), repræsenteret

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende enheder med ansvar for

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121633-2010:text:da:html DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 2010/S 81-121633 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2016 COM(2016) 713 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet

Læs mere