INDHOLD SPECIALKOMITÉENS AKT: FINANSIELLE BESTEMMELSER VEDRØRENDE UDGIFTER, DER FINANSIERES GENNEM ATHENA DEL I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD SPECIALKOMITÉENS AKT: FINANSIELLE BESTEMMELSER VEDRØRENDE UDGIFTER, DER FINANSIERES GENNEM ATHENA DEL I"

Transkript

1 INDHOLD SPECIALKOMITÉENS AKT: FINANSIELLE BESTEMMELSER VEDRØRENDE UDGIFTER, DER FINANSIERES GENNEM ATHENA DEL I Finansielle bestemmelser vedrørende alle udgifter, der finansieres gennem Athena Kapitel I - Principper og finansielle aktører 1. afdeling Almindelige bestemmelser 2. afdeling Regnskabsførere Kapitel II - Forvaltning af midlerne Kapitel III - Bevillingsoverførsler Kapitel IV - Bevillingsfremførsler Kapitel V - Regnskab DEL II Bestemmelser vedrørende indgåelse af indkøbsaftaler Kapitel I - Anvendelsesområde og principper Kapitel II - Valg af procedurer 1

2 Kapitel III - Bestemmelser vedrørende alle procedurer 1. afdeling Bestemmelser vedrørende ordregivende myndigheder 2. afdeling Betingelser vedrørende ansøgere 3. afdeling Specifikationer, udvælgelseskriterier og dokumentation for ansøgernes formåen 4. afdeling Kontrakter Kapitel IV - Udbudsprocedurernes afvikling 1. afdeling Offentligt og begrænset udbud 2. afdeling Udbud med forhandling 3. afdeling Dynamiske indkøbssystemer 4. afdeling Anvendelse af elektronisk auktion 5. afdeling Konkurrencepræget dialog Kapitel V - Tildeling af kontrakter, registrering af procedurer og oplysninger til ansøgerne efter kontrakttildelingen Bilag I: Bilag II: Liste over varer og udstyr, hvor der er adgang til udbudsprocedurerne for ansøgere fra Aruba, Canada, Hongkong, Israel, Japan, Singapore, Sydkorea, Schweiz og USA for så vidt angår kontrakter over EUR Liste over tjenesteydelser, hvor der er adgang til udbudsprocedurerne for ansøgere fra Aruba, Canada, Hongkong, Israel, Japan, Singapore, Sydkorea, Schweiz og USA for så vidt angår kontrakter over EUR DEL III Finansielle bestemmelser vedrørende finansiering af udgifter gennem Athena uden anvendelse af et operativt hovedkvarter, der stilles til rådighed af en medlemsstat, eller af NATO-aktiver og -kapaciteter Kapitel I - Forvaltning af udgifter 1. afdeling Indgåelse af udgiftsforpligtelser 2. afdeling Fastsættelse og anvisning af udgifter 3. afdeling Betaling af udgifter 4. afdeling Tidsfrister i forbindelse med forvaltning af udgifter Kapitel II - Forvaltning af indtægter Kapitel III - Forskudskonti Kapitel IV Den interne revisor Kapitel V - De finansielle aktørers ansvar 2

3 DEL IV Finansielle bestemmelser vedrørende finansiering af udgifter gennem Athena i forbindelse med EU-militæroperationer, hvor EU's medlemsstater stiller hovedkvarterer til rådighed DEL V Finansielle bestemmelser vedrørende finansiering af udgifter gennem Athena i forbindelse med EU-militæroperationer, hvor der anvendes NATO-aktiver og -kapaciteter 3

4 Specialkomitéens akt FINANSIELLE BESTEMMELSER VEDRØRENDE UDGIFTER, DER FINANSIERES GENNEM ATHENA SPECIALKOMITÉEN HAR - under henvisning til Rådets afgørelse 2004/197/FUSP af 23. februar 2004 om oprettelse af en mekanisme til administration af finansieringen af de fælles udgifter til EU-operationer, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet, som ændret ved Rådets afgørelse 2004/925/EF og 2005/68/FUSP, særlig artikel 29, stk. 4, 5 og 6, og ud fra følgende betragtninger: (1) Rådet pålagde (i dok.14956/04) "Athenas Specialkomité inden udgangen af 2005 at vedtage finansieringsregler for gennemførelsen af udgifter i forbindelse med fælles udgifter til EU's militære operationer, navnlig for at sikre ikke-diskriminerende og effektive offentlige udbudsprocedurer (herunder især sikre, at udbudsprocedurer i forbindelse med en militær EU-operation er åben for tilbudsgivere fra alle de stater, der bidrager til finansieringen af den pågældende operation, og værtslandet), fremme EU's hovedkvarterers virke og fastlægge, hvilke missionsudgifter der skal være fællesfinansierede.". (2) Specialkomitéen har efter indstilling fra administratoren bestræbt sig på at fastsætte regler, der bidrager til forsvarlig økonomisk forvaltning, samtidig med at de fastholder den fleksibilitet, der er nødvendig for at dække de operative behov i forbindelse med EU-operationer, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet. (3) Det fastsættes i Rådets afgørelse 2004/197/FUSP, at "Athena handler på de deltagende medlemsstaters vegne eller i forbindelse med de specifikke operationer på vegne af de bidragydende stater"; Athena bør derfor overholde EU's lovgivning og internationale aftaler vedrørende offentlige kontrakter, der indgås af medlemsstaternes ordregivende myndigheder på forsvarsområdet, navnlig direktiv 18/2004/EF, aftaler, som Det Europæiske Fællesskab eller dets medlemsstater er parter i, samt aftaler, der er indgået i Verdenshandelsorganisationens regi. (4) For at dække de operative behov bør der være adgang til at anvende fleksibiliteten i denne lovgivning og disse aftaler. (5) De finansielle bestemmelser, der fastsættes herved, finder udelukkende anvendelse på udgifter, der finansieres gennem Athena; de anfægter på ingen måde medlemsstaternes rettigheder, når disse finansierer udgifter nationalt, navnlig for så vidt angår anvendelse af artikel 296 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. (6) Med hensyn til regnskaber bør der under hensyntagen til de specifikke vanskeligheder, der forekommer i forbindelse med militæroperationer, udfoldes enhver mulig bestræbelse på gradvis at overholde de internationale regnskabsstandarder for den offentlige sektor (IPSAS - International Public Sector Accounting Standards) - 4

5 TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE: Artikel 1 Udgifter, der finansieres gennem Athena, er omfattet af de finansielle bestemmelser i BILAGENE. Artikel 2 1 Denne akt kan på et hvilket som helst tidspunkt revideres på forslag af formandskabet, en medlemsstat eller administratoren. 2 De tærskelværdier, der er omhandlet i BILAGENE, revideres på grundlag af Kommissionens forordning om ændring af direktiv 2004/18/EF for så vidt angår tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter. 3 Denne akt tages på forslag af administratoren op til revision senest tre år efter, at den er trådt i kraft, på baggrund af de erfaringer, der er gjort med gennemførelsen. Denne akt træder i kraft den 15. december Artikel 3 Udfærdiget i Bruxelles, den 9. december 2005 Formanden for Specialkomitéen Administratoren (sign.) G. CLARK (sign.) J-A MARIGUESA 5

6 DEL I FINANSIELLE BESTEMMELSER VEDRØRENDE ALLE UDGIFTER, DER FINANSIERES GENNEM ATHENA 6

7 KAPITEL I - PRINCIPPER OG FINANSIELLE AKTØRER NB: Rådets afgørelse 2004/197/FUSP, som ændret. Artikel 17 Budgetprincipper 1. Budgettet, der opstilles i euro, er det dokument, der for hvert regnskabsår forudgående angiver og godkender de samlede indtægter og udgifter, der administreres af Athena. 2. Alle udgifter skal være knyttet til en bestemt operation, medmindre de skal dække udgifterne i bilag I. 3. Bevillingerne på budgettet gælder for ét regnskabsår, der begynder den 1. januar i et kalenderår og slutter den 31. december samme år. 4. Der skal på budgettet være balance mellem indtægter og udgifter. 5. Enhver indtægt og udgift skal konteres en budgetpost og må ikke overstige beløbet for de dér opførte bevillinger. Artikel 29 Principper 1. Bevillingerne til Athena skal anvendes i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, dvs. i overensstemmelse med principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. 2. De anvisningsberettigede skal sørge for, at Athenas indtægter modtages, og at Athenas udgifter afholdes i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning og sikre dens lovlighed og formelle rigtighed. De anvisningsberettigede indgår budgetmæssige og retlige forpligtelser, fastsætter og anviser udgifter samt træffer de foranstaltninger, der er nødvendige forud for anvendelsen af bevillingerne. En anvisningsberettiget kan uddelegere sine beføjelser ved en afgørelse, hvori det fastslås, a) til hvilke ansatte og på hvilket niveau beføjelserne skal uddelegeres b) hvor stort omfanget af de uddelegerede beføjelser er, samt c) de således befuldmægtigedes mulighed for at delegere disse beføjelser videre. 3. Anvendelsen af bevillingerne sker efter princippet om adskillelse mellem anvisning af udgifter og regnskabsføring. Funktionerne som anvisningsberettiget og som regnskabsfører er indbyrdes uforenelige. Enhver udbetaling, der foretages fra midler, der administreres af Athena, skal underskrives både af en anvisningsberettiget og af en regnskabsfører. 4. Medmindre andet er fastsat i denne afgørelse, anvender en medlemsstat, EF-institution eller i givet fald en international organisation, der har fået overdraget afholdelsen af fælles udgifter, de regler, der gælder for afholdelsen af dens egne udgifter. Når administratoren afholder udgifter direkte, overholder den de regler, der gælder for gennemførelsen af sektionen vedrørende Rådet i Den Europæiske Unions almindelige budget. 7

8 5. Administratoren kan dog forelægge formandskabet elementer til et forslag til Rådet eller Specialkomitéen om regler for afholdelsen af de fælles udgifter. 6. Specialkomitéen kan godkende regler for afholdelsen af fælles udgifter, der fraviger stk. 4. Artikel 30 Fælles udgifter, der påløber under forberedelsen af eller som følge af operationer Administratoren udøver hvervet som anvisningsberettiget for Athenas fælles udgifter, der påløber under forberedelsen af eller som følge af operationer. Artikel 31 Fælles aktionsudgifter 1. Den øverstbefalende for operationen udøver hvervet som anvisningsberettiget for de fælles aktionsudgifter til den operation, denne har ansvaret for. Det er dog administratoren, der varetager hvervet som anvisningsberettiget for de fælles aktionsudgifter, der påløber under en operations forberedende fase, og som afholdes direkte af Athena, eller som er knyttet til operationen efter afslutningen af den aktive fase. 2. Efter anmodning fra den øverstbefalende for operationen overfører administratoren de nødvendige beløb til afholdelsen af udgifterne til en operation fra Athenas bankkonto til den bankkonto, der er åbnet på Athenas vegne, og som den øverstbefalende for operationen har meddelt. 3. Uanset artikel 17, stk. 5, giver vedtagelsen af et referencebeløb administratoren og den øverstbefalende for operationen ret til hver især inden for deres ansvarsområde at indgå udgiftsforpligtelser og betale udgifter for den pågældende operation med indtil 30% af referencebeløbet, medmindre Rådet fastsætter en højere procent. Specialkomitéen kan på forslag af administratoren beslutte, at der kan indgås yderligere udgiftsforpligtelser og afholdes supplerende udgifter. Specialkomitéen kan beslutte at henvise et sådant spørgsmål til Rådets kompetente forberedende organer via formandskabet. Dette er dog ikke længere muligt fra datoen for vedtagelsen af et budget for den pågældende operation. 4. I perioden forud for vedtagelsen af budgettet for en operation aflægger administratoren og den øverstbefalende eller dennes repræsentant hver fjortende dag hver især inden for deres ansvarsområde rapport til Specialkomitéen om afholdelsen af de udgifter, der kan betragtes som fælles udgifter til operationen. Specialkomitéen kan på forslag af administratoren, den øverstbefalende for operationen eller en medlemsstat udstede retningslinjer for afholdelsen af udgifterne i denne periode. 5. Uanset artikel 17, stk. 5, kan den øverstbefalende for en EU-militæroperation i tilfælde af overhængende fare for den styrke, der deltager i operationen, ud over de bevillinger, der er opført på budgettet, afholde de udgifter, der er nødvendige for at undgå tab af mandskab. Den øverstbefalende underretter administratoren og Specialkomitéen herom hurtigst muligt. I en sådan situation foreslår administratoren i samråd med den øverstbefalende de nødvendige overførsler til finansiering af de uforudsete udgifter. Hvis det ikke er muligt at sikre en tilstrækkelig dækning af disse udgifter ved overførsel, foreslår administratoren et ændringsbudget. 8

9 1. afdeling Almindelige bestemmelser Artikel 1 Anvisningsberettigede 1. Den øverstbefalende for hver operation er i sin embedsperiode anvisningsberettiget for det afsnit i Athenas budget, der vedrører den operation, vedkommende har ansvaret for. 2. Administratoren fungerer som anvisningsberettiget i forbindelse med de øvrige bevillinger på Athenas budget. Artikel 2 Andre aktører Et hovedkvarter, hvor de fælles udgifter finansieres gennem Athena, har en anvisningsberettiget, der bemyndiges ved delegation eller subdelegation. Den anvisningsberettigede er chef for Afdelingen for Budget/Finans (J8), som mindst skal bestå af: a) en budgetgennemførelsesmedarbejder b) en kontraktindgåelsesmedarbejder c) en regnskabsfører. Der kan udpeges forskudsbestyrere efter bestemmelserne i afdelingen vedrørende forskudskonti. Der ydes i fornødent omfang støtte til disse aktører, navnlig med hensyn til den informationsteknologi og de kommunikationssystemer, der er nødvendige, for at de kan varetage deres opgaver. 9

10 Artikel 3 Udnævnelse af aktører, delegation og subdelegation 1. I et hovedkvarter, hvor de fælles udgifter finansieres gennem Athena, udpeges anvisningsberettigede, der bemyndiges ved delegation eller subdelegation, budgetgennemførelsesmedarbejderen, kontraktindgåelsesmedarbejderen og regnskabsføreren, som omhandlet i artikel 2, af den øverstbefalende for det pågældende hovedkvarter efter høring af administratoren. 2. Disse medarbejdere udpeges blandt ledende officerer eller civile på tilsvarende niveau. Det skal ved ansættelsen tilstræbes, at der sikres medarbejdere, der opfylder de højeste krav til kvalifikationer, indsats, integritet, faglige kvalifikationer og erfaring med militæroperationer. 3. Administratoren kan fastsætte administrative regler, der bestemmer, hvilke ansatte på et passende niveau en leder kan uddelegere funktionen som anvisningsberettiget, budgetgennemførelsesmedarbejder eller kontraktindgåelsesmedarbejder til, samt de vilkår, der skal gælde, navnlig med hensyn til de nødvendige faglige kvalifikationer og erfaring, omfanget af de uddelegerede beføjelser og de befuldmægtigedes mulighed for at subdelegere disse beføjelser. Administratoren kan i administrative regler fastsætte de vilkår, der skal gælde for udpegelsen af regnskabsførere, navnlig med hensyn til de nødvendige faglige kvalifikationer og erfaring. 4. Administratoren underrettes om ethvert udkast til bedømmelse af chefen for Afdelingen for Budget/Finans (J8) ved et hovedkvarter, hvor de fælles udgifter finansieres gennem Athena. Administratoren bidrager til alle sådanne bedømmelser, og bidraget medtages på dennes anmodning i bedømmelsesrapporten. 5. Delegation af beføjelser vedrørende afholdelse af fælles udgifter, herunder indgåelse af indkøbsaftaler, der skal finansieres i fællesskab, samt regnskabsaflæggelse undertegnes af den øverstbefalende for operationen efter høring af administratoren. 10

11 6. Administratoren underrettes straks om delegation, der gives af den anvisningsberettigede, samt om subdelegation, Administratoren noterer i et register enhver delegation og subdelegation, vedkommende har fået underretning om. 7. De ved delegation eller subdelegation bemyndigede anvisningsberettigede, budgetgennemførelsesmedarbejdere eller kontraktindgåelsesmedarbejdere kan kun handle inden for de grænser, der er fastsat i fuldmagtsdokumentet. Den ved delegation eller subdelegation bemyndigede medarbejder kan bistås i sit hverv af en eller flere ansatte, der har til opgave under vedkommendes ansvar at udføre visse transaktioner, der er nødvendige for budgetgennemførelsen og regnskabsaflæggelsen. Artikel 4 Princippet om adskillelse af funktioner Funktionerne som anvisningsberettiget og regnskabsfører er adskilte og indbyrdes uforenelige. Regnskabsføreren afviser enhver ordre, som denne finder uforenelig med gældende lovgivning eller korrekt udøvelse af sine beføjelser. Artikel 5 Anvisningsberettigedes ansvar 1. De anvisningsberettigede skal i relevant omfang inden for rammerne af deres bemyndigelse ved delegation eller subdelegation sørge for, at indtægter modtages, og udgifter afholdes i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, og sikre deres lovlighed og formelle rigtighed. 2. Afholdelse af udgifter omfatter, at de ved delegation eller subdelegation bemyndigede anvisningsberettigede indgår budgetmæssige og retlige forpligtelser, fastsætter udgifter og anviser betalinger samt foretager de handlinger, der er nødvendige forud for anvendelsen af bevillingerne. 11

12 3. Modtagelse af indtægter omfatter udfærdigelse af overslag over fordringer, fastlæggelse af udestående fordringer og udstedelse af indtægtsordrer. Den omfatter om nødvendigt også afkald på konstaterede fordringer. 4. De ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede etablerer under hensyn til de risici, der er forbundet med forvaltningsmiljøet og arten af de finansierede foranstaltninger, en organisatorisk struktur samt interne forvaltnings- og kontrolsystemer og -procedurer, der er tilpasset deres opgaver, herunder om nødvendigt efterfølgende kontrol. Inden der gives tilladelse til en transaktion, skal dens operationelle og finansielle aspekter kontrolleres af mindst én anden ansat end den ansatte, der har indledt transaktionen. Administratoren kan fastsætte de standarder, der skal gælde for sådanne strukturer og procedurer. 5. Enhver ved delegation eller subdelegation bemyndiget anvisningsberettiget aflægger regelmæssigt rapport til den anvisningsberettigede, af hvem han er bemyndiget ved delegation eller subdelegation, og fremsender samtidig de oplysninger om de finansielle forhold og forvaltningen, der er nødvendige for, at den anvisningsberettigede kan opfylde sine rapporteringsforpligtelser i henhold til denne akts del I, artikel 14 og Enhver anvisningsberettiget noterer i et register sine vigtigste administrative afgørelser, navnlig afgørelser vedrørende: a) enhver udnævnelse af personer, der beskæftiger sig med forvaltningen af Athenas bevillinger eller midler b) enhver delegation eller subdelegation, der gives med henblik på gennemførelse af Athenas budget c) åbning eller lukning af bankkonti på vegne af Athena og enhver bemyndigelse til at underskrive transaktioner over en sådan bankkonto d) ethvert forslag til eller vedtagelse af et budget eller bevillingsoverførsel e) enhver kontrakt, som vedkommende har indgået og undertegnet f) enhver aftale om afskrivning af udstyr, der er finansieret gennem Athena. 12

13 Artikel 6 Chefen for Afdelingen for Budget/Finans (J8) - øvrige opgaver 1. Chefen for Afdelingen for Budget/Finans (J8) ved et hovedkvarter, hvor de fælles udgifter finansieres gennem Athena, skal for så vidt angår det hovedkvarter, han er tilknyttet: a) sikre, at midler fra Athena altid opbevares på en sikker måde b) kontrollere, om udgifter er berettigede til finansiering gennem Athena c) sikre, at reglerne i Rådets afgørelse 2004/197/FUSP om oprettelse af Athena, som ændret, og i denne akt overholdes d) ved sin ankomst og afrejse sammen med de relevante lokale myndigheder opstille en autentisk fortegnelse over fast inventar i bygningerne og den jord, der anvendes af et hovedkvarter eller styrker, hvis fælles udgifter finansieres gennem Athena, med egnede kort og fotografier samt anden relevant dokumentation e) give sit samtykke til kontrakter, der skal finansieres gennem Athena, og hvis anslåede værdi eksklusive moms overstiger den "højeste tærskel", der er nævnt i del II, artikel 4, stk. 1, eller EUR ved operationer, hvor der anvendes NATO-aktiver og -kapaciteter f) føre en oversigt over anmodninger om fravigelse af reglerne for indgåelse af aftaler med oplysning om, hvordan den enkelte anmodning er blevet afgjort, og om begrundelserne herfor g) føre en dagbog, der holdes ajour, over samtlige indkøb, der foretages og finansieres gennem Athena, med oplysning om de enkelte varer eller tjenesteydelser, der er indgået kontrakt om, datoen for hvert enkelt indkøb og leverandøren med angivelse af dennes navn og, hvis det er muligt, kontraktens referencenummer h) sikre, at der findes en ajourført fortegnelse over aktiver der tilhører Athena i) sikre, at det mindst ved hver overdragelse/overtagelse og ved udgangen af hvert kalenderår kontrolleres, at disse aktiver er tilgængelige og opbevares korrekt j) fastsætte de operative standardprocedurer, der er nødvendige for at tilrettelægge arbejdet i den afdeling, vedkommende er chef for k) tilrettelægge det interne kontrol- og revisionssystem, der er nødvendigt for at opfylde ovennævnte mål l) forelægge administratoren de beretninger om gennemførelsen, der kræves i henhold til gældende regler, og holde administratoren direkte underrettet om enhver begivenhed eller politik, der vil kunne påvirke de omkostninger, der skal finansieres gennem Athena. 13

14 2. Chefen for Afdelingen for Budget/Finans (J8) ved et hovedkvarter, hvor de fælles udgifter finansieres gennem Athena, kontrollerer, at chefen for Afdelingen for Budget/Finans (J8) ved et underordnet hovedkvarter, hvor de fælles udgifter finansieres gennem Athena, udfører de opgaver, der er nævnt i stk. 1. Artikel 7 Adskillelse af indledning og kontrol af en transaktion 1. Indledning, forudgående kontrol og efterfølgende kontrol af en finansiel transaktion er tre adskilte funktioner. 2. Enhver ansat med ansvar for kontrollen med den økonomiske forvaltning skal have den nødvendige faglige kompetence. 3. Enhver ansat, der deltager i den økonomiske forvaltning og kontrollen med transaktionerne, og som mener, at en beslutning, som hans overordnede pålægger ham at føre ud i livet eller acceptere, er i modstrid med gældende regler, med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning eller med de faglige regler, han skal overholde, underretter skriftligt den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede herom og, hvis denne ikke reagerer, administratoren. Er der tale om en ulovlig aktivitet, svig eller bestikkelse, der vil kunne skade Athenas interesser, underretter han den øverstbefalende for styrken eller operationen, alt efter tilfældet, og administratoren. Artikel 8 Indledning og kontrol af en finansiel transaktion 1. Enhver finansiel transaktion skal indledes. Ved indledning forstås samtlige handlinger, der udføres af de i artikel 2 omhandlede finansielle aktører, og som går forud for de ved delegation eller subdelegation bemyndigede anvisningsberettigedes iværksættelse af foranstaltninger til gennemførelse af budgettet. 14

15 2. Hver finansiel transaktion er genstand for mindst én forudgående kontrol. Ved forudgående kontrol af en finansiel transaktion forstås den samlede forudgående kontrol, som foretages af den kompetente anvisningsberettigede med henblik på at kontrollere transaktionens operationelle og finansielle aspekter. 3. Formålet med denne forudgående kontrol er bl.a. at fastslå: a) at udgifter og indtægter er forskriftsmæssige og i overensstemmelse med gældende bestemmelser, navnlig i budgettet, Rådets afgørelser om Athena, denne akt og andre akter fra Specialkomitéen, foranstaltninger, der træffes af administratoren eller den øverstbefalende for operationen vedrørende gennemførelsen af udgifter, der finansieres gennem Athena, og - i givet fald - i overensstemmelse med kontraktmæssige bestemmelser b) at princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, dvs. principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet, finder anvendelse. 4. Den efterfølgende kontrol på grundlag af dokumenter og om nødvendigt på stedet har til formål at sikre, at de transaktioner, der finansieres gennem Athena, er korrekt gennemført, og at bl.a. de kriterier, der er omhandlet i stk. 3, er overholdt. Denne kontrol kan fortages stikprøvevis på grundlag af en risikoanalyse. 5. De ansatte, der er ansvarlige for den i stk. 2 og 4 omhandlede kontrol, er forskellige fra dem, der udfører de i stk. 1 omhandlede indledningsopgaver og er ikke sidstnævntes underordnede. Artikel 9 Procedurer for forvaltning og intern kontrol De interne forvaltnings- og kontrolsystemer og -procedurer udformes af den enkelte anvisningsberettigede inden for rammerne af dennes ansvarsområde og tager sigte på: a) gennemførelse af de operative mål i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning 15

16 b) overholdelse af de regler og minimumskontrolstandarder, der er fastsat i Rådets afgørelser om Athena, Specialkomitéens akter og foranstaltninger, der træffes af administratoren eller den øverstbefalende for operationen vedrørende gennemførelsen af udgifter, der finansieres gennem Athena c) beskyttelse af Athenas aktiver og data og navnlig sikring af, at udstyr, der er finansieret gennem Athena, behandles korrekt og opføres i den relevante fortegnelse d) forebyggelse og afsløring af uregelmæssigheder, fejl og svig e) identificering og forebyggelse af risici i forbindelse med forvaltningen f) fremlæggelse af troværdige finansielle og administrative oplysninger g) opbevaring af bilag knyttet til og affødt af budgetgennemførelsen og bilag vedrørende transaktioner til gennemførelse af budgettet h) opbevaring af dokumenter vedrørende de garantier, der er givet i forbindelse indgåelsen af indkøbsaftaler og føring af en logbog, der muliggør et passende tilsyn med de nævnte garantier. Artikel 10 Budgetgennemførelsesmedarbejdernes opgaver Budgetgennemførelsesmedarbejderne bistår de ved delegation eller subdelegation bemyndigede anvisningsberettigede med: a) sikring af, at de udgifter, der finansieres gennem Athena, afholdes i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler samt principperne om forsvarlig og effektiv forvaltning b) udarbejdelse af nødvendige forslag om budgetforslag, bevillingsoverførsler og bevillingsfremførsler c) udarbejdelse af rapporter om gennemførelsen d) andre opgaver, som den ved delegation eller subdelegation bemyndigede anvisningsberettigede finder nødvendige. 16

17 Artikel 11 Kontraktindgåelsesmedarbejdernes opgaver Kontraktindgåelsesmedarbejderne bistår de ved delegation eller subdelegation bemyndigede anvisningsberettigede med: a) sikring af, at indkøbsaftaler, der finansieres gennem Athena, indgås efter de mest effektive procedurer, der dækker de operative behov, i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler samt principperne om forsvarlig og effektiv forvaltning b) forberedelse med henblik herpå af dokumenter og proceduremæssige handlinger, der måtte være nødvendige for indgåelsen af en indkøbsaftale c) andre opgaver, som den ved delegation eller subdelegation bemyndigede anvisningsberettigede finder nødvendige. 17

18 2. afdeling Regnskabsførere Artikel 12 Regnskabsføreres ansvar 1. Regnskabsførere er inden for rammerne af deres opgaver ansvarlige for: a) korrekt gennemførelse af betalinger, inkassering af indtægter og inddrivelse af fastlagte fordringer b) udarbejdelse og fremlæggelse af regnskaber c) regnskabsføring d) fastlæggelse af regnskabsregler og -metoder samt regnskabskontoplanen e) udformning og godkendelse af regnskabssystemer og, når det er relevant, godkendelse af de systemer, som den anvisningsberettigede har udformet med henblik på at levere eller dokumentere regnskabsmæssige oplysninger f) varetagelse, sammen med administratoren, af likviditetsstyringen. 2. Hver regnskabsfører modtager fra den kompetente anvisningsberettigede, som garanterer pålideligheden heraf, alle oplysninger, der er nødvendige for opstillingen af et regnskab, der giver et retvisende billede af Athenas aktiver og gæld og budgetgennemførelsen. 3. Regnskabsførerne skal overholde de regler og standarder, der fastsættes af Athenas regnskabsfører. SN 1913/06 mm/pp/ub 18

19 Artikel 13 Forvaltning af midler og værdier Regnskabsførerne er, bortset fra forskudsbestyrerne, de eneste, der har beføjelse til at forvalte midler og værdier. De er ansvarlige for deres opbevaring. Artikel 14 Udgifter, der afholdes på grundlag af referencebeløbet, før bevillingerne til operationen er opført på Athenas budget 1. Den øverstbefalende for operationen forsyner administratoren med en fortegnelse over udgifter, der finansieres gennem Athena i overensstemmelse med artikel 31, stk. 3, i Rådets afgørelse 2004/197/FUSP, før bevillingerne til operationen er opført på Athenas budget. Fortegnelsen skal indeholde en opgørelse over udgifter opdelt efter art eller anvendelse som vist i bilagene til Rådets afgørelse 2004/197/FUSP. Den fremsendes hver fjortende dag og senest femten dage efter udløbet af den periode, som den vedrører. 2. Når bevillingerne til operationen er opført på Athenas budget, konteres de afholdte udgifter på Athenas budget i overensstemmelse med artikel 31, stk. 3, i Rådets afgørelse 2004/197/FUSP. Artikel 15 Udgifter, der afholdes, efter at bevillingerne til operationen er opført på Athenas budget 1. Den budgetmæssige og den retlige forpligtelse indgås af samme anvisningsberettigede undtagen i behørigt begrundede tilfælde. 2. I forbindelse med enhver foranstaltning med udgiftsvirkning for budgettet indgår den kompetente anvisningsberettigede en budgetmæssig forpligtelse, før han indgår en retlig forpligtelse over for tredjemand. SN 1913/06 mm/pp/ub 19

20 3. Der foretages ikke betalinger, som ikke er dækket af en budgetmæssig forpligtelse. 4. Den øverstbefalende for den enkelte operation tilsender administratoren den kvartalsvise oversigt, der er omhandlet i artikel 36 i Rådets afgørelse 2004/197/FUSP senest én måned efter udløbet af den periode, den vedrører. Oversigten skal mindst indeholde følgende: a) opstillinger, der viser gennemførelsen af budgettet og de bevillinger, der er fremført fra tidligere regnskabsår, aggregeret efter artikel, kapitel og afsnit; tallene skal for samtlige bevillingers vedkommende dække både indtægter og udgifter b) de nødvendige begrundelser for de afholdte udgifter c) en pengestrømsopgørelse, der viser kontantbeholdningen og indeståender på bankkonti ved begyndelsen og afslutningen af indberetningsperioden samt pengestrømmen mellem de pågældende datoer. 5. Oversigten skal, hvis administratoren anmoder derom, indeholde forvaltningsregnskaber, en balance, der viser Athenas aktiver og passiver over for tredjemand, en fortegnelse over aktiver, der tilhører Athena, en vurdering af de risici, der er forbundet med de finansielle transaktioner, der finansieres gennem Athena, og oplysninger om, hvordan den interne kontrol fungerer. Artikel 16 Betalinger 1. Betaling foretages mod forelæggelse af dokumentation for, at den til betalingen svarende foranstaltning er i overensstemmelse med kontrakten, og, medmindre der er tale om forskud, efter at den pågældende foranstaltning er gennemført. Dog kan der foretages mellemliggende betalinger, efterhånden som gennemførelsen af den pågældende foranstaltning skrider frem. 2. Betaling for køb af varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder foretages mod forelæggelse af: a) rekvisition vedrørende de pågældende varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder eller henvisninger til den relevante kontrakt b) den faktura, der skal betales, eller i særlige tilfælde, hvis der ikke kan fremskaffes nogen faktura, en attestering undertegnet af den medarbejder, der er ansvarlig for købet; attesteringen skal indeholde oplysning om, hvorfor en faktura ikke har kunnet fremskaffes. SN 1913/06 mm/pp/ub 20

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER SOM ØNSKER at fastsætte statutten for Det Europæiske System af Centralbanker

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget ARBEJDSDOKUMENT. om Kommissionens regnskabssystem

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget ARBEJDSDOKUMENT. om Kommissionens regnskabssystem EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetkontroludvalget 2004 7. januar 2003 ARBEJDSDOKUMENT om Kommissionens regnskabssystem DECHARGE 2001 Budgetkontroludvalget Ordførere: Gianfranco Dell'Alba, Rijk van Dam og Ole

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1031 DA 01.09.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det

Læs mere

Forslag til udbudslov

Forslag til udbudslov Forslag til udbudslov Indhold Forslag til udbudslov... 4 Afsnit 1 Formål, grundlæggende principper og generelle bestemmelser... 4 Afsnit 2 Anvendelsesområde og tærskelværdier... 5 Afsnit 3 EU-udbud...

Læs mere

Forslag. Udbudslov 1)

Forslag. Udbudslov 1) Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren Henrik Sass Larsen Forslag til Udbudslov 1) Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Formål og generelle

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1992L0096 DA 17.11.2000 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 92/96/EØF af 10. november 1992 om samordning af love og

Læs mere

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108 4. KONTROL INDHOLD INDLEDNING 4.1. Grundtræk 4.2. Igangværende reformer 4.3. Andre kontrolmekanismer 4.4. Den valgte fremgangsmåde 4.5. Første beretning - afgrænsning af problemområder INTERN KONTROL 4.6.

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF 28.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 94/65 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 94 Dansk udgave Retsforskrifter 57. årgang 28. marts 2014 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01)

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01) 1.12.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 1 REVISIONSRETTEN I medfør af traktaterne (EKSF-traktatens artikel 45 C, stk. 4, EF-traktatens artikel 248, stk. 4, og Euratom-traktatens artikel 160 C,

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EF)

RÅDETS FORORDNING (EF) 29.5.2009 DA Den Europæiske Unions Tidende L 134/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER

Læs mere

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.2.2002 KOM(2002) 107 endelig 2000/0212(COD). Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om medlemsstaternes håndtering af krav

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF TJENESTEYDELSER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF TJENESTEYDELSER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF TJENESTEYDELSER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG

Læs mere

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Økonomisk afdeling INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forholdet til styrelseslov og styrelsesvedtægt... 5 2 Generelle forvaltningsbestemmelser...

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) L 131/24 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 392/2009 af 23. april 2009 om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Den Europæiske Revisionsret. Håndbog i finansiel revision og. juridisk-kritisk revision

Den Europæiske Revisionsret. Håndbog i finansiel revision og. juridisk-kritisk revision Den Europæiske Revisionsret 2012 Håndbog i finansiel revision og juridisk-kritisk revision DA 2 Oversigt HÅNDBOG I FINANSIEL REVISION OG JURIDISK-KRITISK REVISION OVERSIGT HÅNDBOG I FINANSIEL REVISION

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere