FORRETNINGSUDVALGET Torsdag den 14. august 2008 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORRETNINGSUDVALGET Torsdag den 14. august 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 8"

Transkript

1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Torsdag den 14. august 2008 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen Kirsten Lee Trine Petersen Benedikte Kiær Allan Schneidermann Marie Fugl Henrik Thorup Bent Larsen Jørgen Christensen Sophie Løhde Bente Møller Fraværende: Marie Fugl Bente Møller 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Budgetoverholdelse i Førstebehandling af forslag til budget Rammeaftale 2009 mellem kommunerne og Region Hovedstaden for sociale og socialpsykiatriske tilbud samt specialundervisningstilbud til voksne Afrapportering af Region Hovedstadens kvalitetsstrategi samt forslag om fremtidig akkrediteringsstrategi Strategi for udvikling af service, kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen samt udbudspolitik Region Hovedstadens årsberetning på arbejdsmiljø-området Årsberetning for personaleområdet 2007/2008 i Region Hovedstaden Delkommissorium til underudvalget vedrørende psykiatri og socialområdet om kvalitetsudvikling Delkommissorium til underudvalget vedrørende psykiatri og socialområdet om sammenhængende forløb i psykiatrien Udbud af brystkræftscreening Plan for Almen Praksis , godkendelse efter høring Høring vedrørende bestyrelsessammensætning i de nye lokalbaneselskaber Trafikselskabet Movias budgetforslag 2009, 1. behandling Aftale mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen og Region Hovedstaden m. fl. om gennemførelsen af Interreg IV-programmet for Øresund-Kattegat-Skagerrak Godkendelse af Amgros I/S regnskab Tillægsbevilling til anlægssagen om flytning af ortopædkirurgi fra Hørsholm Hospital til Helsingør Hospital samt etablering af midlertidige foranstaltninger på Hillerød Hospital Tillægsbevilling til etape V i renoveringsplanen for Glostrup Hospital Anlægsbevillinger til etableringsudgifter vedrørende akut kræftbehandling Lånoptagelse 2008 til investeringer i kræftapparatur Høring af gennemførelsesplan i Region Syddanmark - Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed 74 Side 2

3 21. Godkendelse af byggeregnskab for byggeri af 32 boliger til autister på Chr. den X s Allé i Lyngby Sophie Løhde (V) - udtræden af regionsrådet Udpegning af medlemmer til Samarbejdsudvalg for Fysioterapi Etablering af to erhvervsakademier i Region Hovedstaden udpegning af medlemmer til bestyrelser Henvendelse fra regionsrådsmedlem Mads Lebech (C) om en redegørelse i relation til bl.a. protokollering af regionsrådets beslutning vedrørende Den Regionale Udviklingsplan Status vedrørende den siddende patientbefordring Region Hovedstadens deltagelse i nationalt borgertopmøde om fremtidens sundhedsvæsen Meddelelser 99 3

4 Den 14. august 2008 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 1 BUDGETOVERHOLDELSE I 2008 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at regionsrådet godkender de ledelsesmæssige forslag til budgetoverholdelse i 2008, herunder besparelserne som specificeret i underbilag 1 og 2, og at de bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes i 3. økonomirapport RESUME 2. økonomirapport viser merudgifter på 280 mio. kr. som følge af udgiftsvækst på en række områder, der ikke var forudsat ved budgetteringen for Derudover indeholder rapporten en driftsrammeudvidelse på 250 mio. kr. vedrørende akut behandling af kræft. Samtidig indebærer økonomiaftalen mellem regeringen og regionerne, at der ikke gives den hidtil forventede finansielle dækning for merudgifterne. På den baggrund blev følgende besluttet ved forretningsudvalgets behandling af økonomirapporten den 17. juni 2008: Forretningsudvalget udbeder sig ledelsesmæssige forslag til budgetoverholdelsen i 2008, senest på forretningsudvalgets augustmøde, jf. den givne redegørelse for situationen efter indgåelse af økonomiaftalen med staten. Økonomiaftalen indebærer kun en forøgelse af Region Hovedstadens driftsramme til akut kræft med 55 mio. kr., hvorfor det foreslås, at tilførslerne i økonomirapporten på 250 mio. kr. erstattes af et udgiftsniveau, der svarer til de anførte 55 mio. kr. Samtidig foreslås fortsat relevante etableringsomkostninger ikke afholdt som driftsudgifter, men som anlægsprojekter finansieret af den på budgettet for 2008 afsatte pulje til medico-teknisk apparatur. I 2. økonomirapport er udgiftsvæksten opgjort til 280 mio. kr. Af økonomiaftalen kan udledes en forbedring vedrørende praksisområdet på 23 mio. kr. Følgende elementer foreslås at indgå i løsningen af budgetproblemet: regionens pulje til meraktivitet kan bidrage til løsning af ubalancen, en revurdering af mindreindtægterne fra færdigbehandlede patienter og merudgifterne til medicintilskud på praksisområdet samt nogle budgetposter, der først forventes anvendt i

5 Det herefter resterende beløb på 85 mio. kr. foreslås tilvejebragt ved varig reduktion af anvendelsen af vikarer i plejesektoren fra eksterne bureauer med delårsvirkning i 2008 (9 mio. kr.), ved varige driftsbesparelser med delårsvirkning i 2008 (15 mio. kr.) samt ved engangsbesparelser (61 mio. kr.). Engangsbesparelserne omfatter såvel udisponerede overførsler fra 2007 til 2008 som andre engangsbesparelser. De bevillingsmæssige konsekvenser af forslagene forudsættes indarbejdet i 3. økonomirapport, som forelægges forretningsudvalg og regionsråd i september måned SAGSFREMSTILLING Indledning 2. økonomirapport viser merudgifter på 280 mio. kr. som følge af udgiftsvækst på en række områder, der ikke var forudsat ved budgetteringen for Derudover indeholder rapporten en driftsrammeudvidelse på 250 mio. kr. vedrørende akut behandling af kræft. Samtidig indebærer økonomiaftalen mellem regeringen og regionerne, at der ikke gives den hidtil forventede finansielle dækning for merudgifterne. På den baggrund blev følgende besluttet ved forretningsudvalgets behandling af økonomirapporten den 17. juni 2008: Forretningsudvalget udbeder sig ledelsesmæssige forslag til budgetoverholdelsen i 2008, senest på forretningsudvalgets augustmøde, jf. den givne redegørelse for situationen efter indgåelse af økonomiaftalen med staten. Akut kræft Økonomiaftalen indebærer kun en forøgelse af Region Hovedstadens driftsramme til akut kræft med 55 mio. kr., og aftalen giver dermed ikke dækning for de udgifter, der har været forudsat på området. Aftalen indebærer, at intentionerne i forbindelse med aftalerne om akut kræft mellem regeringen og Danske Regioner i langt højere grad må indpasses inden for det eksisterende råderum, og derfor vil indebære en mere afdæmpet udbygning af beredskabet. Det foreslås derfor, at tilførslerne i økonomirapporten erstattes af et udgiftsniveau, der svarer til de anførte 55 mio. kr. Samtidig foreslås fortsatte relevante etableringsomkostninger ikke afholdt som driftsudgifter, men som anlægsprojekter finansieret af den på budgettet for 2008 afsatte pulje til medico-teknisk apparatur. Forretningsudvalg og regionsråd forelægges derfor i særskilt anlægssag vedr. etableringsomkostningerne. I øvrigt foreslås budgettilførsel efter nedenstående principper: 5

6 1. budgettilførsel vedrørende afledte driftsudgifter til det i medfør af kræftaftalen nyanskaffede apparatur 2. budgettilførsel til ansættelse af forløbskoordinatorer Da de afledte driftsudgifter samt bevilling vedrørende forløbskoordinatorer kun har en delårseffekt i 2008 på ca. 22 mio. kr., resterer ca. 33 mio. kr. af de 55 mio. kr. De 33 mio. kr. søges afsat til at afhjælpe eventuelle engangsproblemer som følge af, at der på hospitalerne kan være igangsat udvidelser af kapaciteten med henblik på akut kræftbehandling, som overstiger det udgiftsniveau, som nu foreslås. Imødegåelse af udgiftsvækst Som nævnt er udgiftsvæksten i 2. økonomirapport opgjort til 280 mio. kr. Af økonomiaftalen kan udledes en forbedring vedrørende praksisområdet, hvor der i aftalen er givet en rammeforøgelse på 23 mio. kr., som skyldes at garantiniveauet for medicintilskud er hævet med dette beløb. Med dette udgangspunkt foreslås gennemført en samlet løsning på baggrund af følgende elementer: Økonomiaftalen indebærer, at aktivitetspuljen (statsligt aktivitetsafhængigt bidrag) for 2008 konverteres til bloktilskud. Der er således nu sikkerhed for, at regionen modtager hele beløbet vedrørende aktivitetspuljen. Da det fortsat er vurderingen, at der vil være mindreudgifter på regionens pulje til meraktivitet, kan 120 mio. kr. bidrage til løsning af ubalancen. Der er foretaget en revurdering af mindreindtægterne på 20 mio. kr. fra færdigbehandlede patienter. Der forventes nu balance i forhold til budgettet. Merudgifterne til medicintilskud på praksisområdet forventes nu ved en revideret prognose at svare til økonomiaftalens forudsætninger. Herved reduceres merudgifterne med 10 mio. kr. Af den centrale forskningspulje kan 10 mio. kr. først forventes disponeret i løbet af efteråret 2008 og vil dermed først blive anvendt i Det forudsættes, at beløbet afholdes af budgettet for Derudover er etableringen af forsknings- og innovationsstøtteenheden igangsat, men der vil ikke være budgetmæssig helårsvirkning. Det indebærer, at der forventes et budgetmæssigt mindreforbrug i 2008 på 2 mio. kr. Beløbet på kontoen for fælles driftsudgifter til udbygning af hospicekapaciteten i regionen vil først blive disponeret, når kapaciteten er færdigudbygget i 2009, og der kan derfor foretages en reduktion på 10 mio. kr. Efter indregningen af disse konsekvenser af økonomiaftalen samt revurderingen af en række budgetposter resterer et problem på 85 mio. kr. 6

7 Det foreslås, at dette beløb skal findes ved varige driftsbesparelser, men således at der kun indgår delårsvirkning i år. Den varige driftsbesparelse kan dermed bidrage til at skabe balance i budget Da der kun er delårsvirkning i 2008 af de varige driftsbesparelser svarende til ca. 24 mio. kr. findes det resterende beløb på ca. 61 mio. kr. ved engangsbesparelser i Beløbet på 85 mio. kr. foreslås tilvejebragt på følgende måde: Der gennemføres en reduktion af anvendelsen af vikarer i plejesektoren fra eksterne bureauer, og der oprettes i stedet lokale vikarbureauer på de enkelte hospitaler og i Region Hovedstadens Psykiatri. Omlægningen gennemføres for alle personalegrupper i plejesektoren ekskl. FADL-vikarer. Fra 2009 overvejes et totalt stop for anvendelse af eksterne vikarer inden for plejeområdet. I 2008 forudsættes ved stram styring og anvendelse af eget personale opnået en indkøringsbesparelse på ¼ af besparelsens størrelse i 2009, svarende til i alt 8,7 mio. kr. Der udmøntes 12,5 mio. kr. som varige driftsbesparelser med delårsvirkning i Virksomhederne har i løbet af sommeren udarbejdet en nærmere redegørelse for, hvordan de vil gennemføre disse besparelser. Der er tale om en bred vifte af forslag på såvel lønområdet som øvrig driftsområde. På administrationsområdet indgår ligeledes delårsvirkning af besparelsen i 2009 svarende til 2,5 mio. kr. Besparelsen vedrører sygesikringssystemer, kontorhold samt politikerområdet. Der resterer herefter et besparelsesbehov på ca. 61 mio. kr. Denne besparelse foreslås fordelt på hospitalerne efter deres andel af bruttobudgettet. Såfremt hospitalerne har udisponerede overførsler fra 2007 til 2008 anvendes disse til at opfylde sparekravet, hvor dette er hensigtsmæssigt. På denne måde opfyldes sparekravene for Amager Hospital, Bornholms Hospital, hospitalerne i Hillerød, Frederikssund og Helsingør, Rigshospitalet samt delvis for Bispebjerg Hospital. De udisponerede overførsler vedrører blandt andet apparatur, udskiftning af tekniske installationer, mindre byggearbejder og vedligeholdelsesarbejder m.v. Samlet bidrager udisponerede overførsler med 29 mio. kr. Efter inddragelse af udisponerede overførsler resterer der et problem på 32 mio. kr. som skal dækkes af andre engangsbesparelser, fordelt på Bispebjerg Hospital, Frederiksberg Hospital, Gentofte Hospital, Glostrup Hospital, Herlev Hospital, Hvidovre Hospital samt Region Hovedstadens Psykiatri. Der er også her tale om en bred vifte af forslag på såvel løn som øvrig driftsområde. Virksomhederne oplysninger om hvorledes udmøntningen af besparelserne foreslås gennemført fremgår af vedlagte bilag. Sammenfatning Med ovenstående forudsætninger er det muligt at opnå overholdelse af driftsudgiftsrammen i Indregningen af konsekvenserne af økonomiaftalen, revurde- 7

8 ringen af en række budgetposter samt konsekvenserne af besparelsesforslagene er sammenfattet i nedenstående tabel. Imødegåelse af udgiftsvækst mio.kr. Ubalance 280 Medicingaranti -23 Meraktivitetspulje -120 Indtægter færdigbehandlede -20 Medicintilskud praksis -10 Forskning, forskydning -12 Hospice -10 Vikarbesparelse -9 Varige driftsbesparelser, 1/4 årsvirkning -13 Besparelser på administration 1/4-årsvirkning -3 Overførsler fra Andre engangsbesparelser -32 I alt 0 Kommunal medfinansiering I 2. økonomirapport var det vedrørende finansieringsposten kommunal medfinansiering vurderingen, at der ville være mindreindtægter på 200 mio. kr. Økonomiaftalen indebærer i sig selv en forbedring heraf på 94 mio. kr. Der vil i 3. økonomirapport blive foretaget en fornyet vurdering af indtægterne fra kommunal medfinansiering. Regulering af hospitalernes aktivitetsbudgetter som følge af mindreaktivitet I forbindelse med konflikten på sundhedsområdet og som følge af ubesatte stillinger har hospitalerne haft en mindreaktivitet i første halvår Det foreslås derfor, at hospitalernes aktivitetsbudgetter reduceres med en del af denne aktivitetsnedgang, blandt andet fordi de har skullet opretholde kapacitet for de grupper, der ikke var strejkeramt. Der redegøres nærmere herfor i 3. økonomirapport. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Med sagens forudsætninger og gennemførelse af besparelsesforslagene opnås overholdelse af driftsudgiftsrammen i De bevillingsmæssige korrektioner som følger af forslagene indarbejdes i 3. økonomirapport, der forelægges for forretningsudvalg og regionsråd i september måned

9 SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. Marie Fugl (F) og Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Ledelsesmæssige forslag til budgetoverholdelsen 2008 (FU) Sagsnr: Arkiv:

10 Den 14. august 2008 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 2 FØRSTEBEHANDLING AF FORSLAG TIL BUDGET ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at budgetforslag overgår til 2. behandling, og 2. at fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastlægges til 18. september 2008 RESUME Budgetforslag udstikker retningen på en række initiativer, der vil præge regionens aktiviteter de næste år. Det drejer sig om realiseringen af hospitalsplanen og psykiatriplanen, udvikling på sygesikringsområdet og vedrørende kvaliteten i de sociale tilbud samt den regionale udviklingsplan. Økonomiaftalen betyder, at Region Hovedstadens råderum på sundhedsområdet stiger med 388 mio. kr. i forhold til Beløbet tilføres ved en forhøjelse af bloktilskud og den øvrige finansiering. Råderummet dækker imidlertid ikke udgiftsbehovet, og der er derfor behov for en tilpasning svarende til besparelser på i alt 350 mio. kr. Udgiftsbehovet indeholder virkning af stigende udgifter til aktivitetsvækst på hospitalerne og praksisområdet som samlet udgør 533 mio. kr. 2 % af aktivitetsvæksten på hospitalerne skal opnås ved rationaliseringer, dvs. uden budgetforøgelser. Derudover er der andre ændringer vedrørende patienterstatninger, sosuuddannelsen og lægelig videreuddannelse m.v., som giver udgiftsvækst på i alt 169 mio. kr. Budgetforslaget indeholder også virkningen af ubalancen i budgettet for 2008, nedtrapning af statstilskud til forskning, der modgås af virkningen af ændret afgrænsning mellem drifts- og investeringsudgifter. Disse ændringer giver i alt en merudgift på 181 mio. kr. Der er samtidig mindreudgifter afledt af et lavere aktivitetsniveau i 2008, øgede indtægter og mindreudgifter som følge af energibesparende foranstaltninger på i alt -146 mio. kr. 10

11 For at opnå balance på sundhedsområdet er der lagt op til besparelser på i alt 350 mio. kr., der omfatter ny effektivisering som led i hospitalsplanen, besparelse ved stop for brug af eksterne vikarer på hospitalerne, besparelser ved indkøb og administration samt en generel besparelse på hospitalerne. Vedrørende investeringsbudgettet på sundhedsområdet indeholder budgetforslaget en ramme på mio. kr. tilvejebragt ved bloktilskud og frigivelse af deponerede NESA-midler. Beløbet forudsættes anvendt til færdiggørelse af bevilgede investeringsprojekter pr. medio 2008 på sundhedsområdet samt til investeringer i apparatur og it-strategi, renovering m.v. Investeringsbudgettet indeholder ikke et rådighedsbeløb til nye større projekter i forbindelse med hospitals- og psykiatriplanerne, idet finansieringen efterfølgende forudsættes tilvejebragt ved tilskud fra statens kvalitetsfond. Det er den foreløbige vurdering, at der vil være behov for investeringer på godt 800 mio. kr. i behandling af budgetforslaget (endelig budgetvedtagelse) sker i regionsrådet den 23. september SAGSFREMSTILLING Budgetforslaget udstikker retningen på en række initiativer, der vil præge regionens aktiviteter de næste år. Det drejer sig om realiseringen af hospitalsplanen og psykiatriplanen, arbejdet med at udvikle aktiviteterne på sygesikringsområdet, sikringen af kvaliteten i de sociale tilbud, regionen varetager, samt arbejdet med den regionale udviklingsplan. I nedenstående oversigt gives et samlet overblik over regionens økonomiske balance i 2009 fordelt på de tre områder, som regionens opgaver og finansiering er inddelt i. Oversigt over udgifter og finansiering Mio. kr., 2009 pl Sundhed Socialområdet Regional udvikling I alt Nettodriftsudgifter ,2-72,4 706, ,2 Investeringsudgifter 1.152,2 25,5 0, ,7 Fordelte administrationsudgifter 870,4 21,6 70,3 962,3 Renter 70, ,0 Udgifter til finansiering ,8-25,3 776, ,2 Statslige og kommunale tilskud ,0-775, ,2 Medfinansiering af nationale it-projekter 12,0 12,0 Finansiering i alt ,0 0,0-775, ,2 Likviditetsvirkning -200,8 25,3-1,4-177,0 Balance 0,0 0,0 0,0 0,0 På sundhedsområdet budgetteres med et nettoudgiftsniveau på 29,6 mia. kr. (ekskl. renteudgifter). 11

12 Nettoudgifterne på sundhedsområdet fordeler sig med: 20,9 mia. kr. til hospitaler og psykiatri m.v. 6,6 mia. kr. til sygesikring 1,2 mia. kr. til investeringsudgifter 0,9 mia. kr. til administration Med de anførte beløb vil regionen overholde forudsætningerne i aftalen mellem Danske Regioner og regeringen om regionernes økonomi i Aftalen lægger snævre rammer for væksten i regionerne, og der lægges vægt på prioritering, fokus på bedre ressourceanvendelse, øget produktivitet og effektivitet. I aftalen understreges det samtidigt, at der skal satses på kvalitet, at der er besluttet en række markante initiativer, og at fokus skal ligge på implementering og konsolidering de kommende år. Økonomiaftalen betyder, at Region Hovedstadens råderum på sundhedsområdet stiger med 388 mio. kr. i forhold til Beløbet tilføres ved en forhøjelse af bloktilskud og den øvrige finansiering. Råderummet dækker imidlertid ikke udgiftsbehovet, og der er derfor behov for at gennemføre besparelser. I alt 533 mio. kr. afsættes til dækning af stigende udgifter til aktivitetsvækst på hospitalerne, akut kræftbehandling, medicin på hospitalerne, udgifter på praksisområdet og hjemmeboende respiratorpatienter. 2 % af aktivitetsvæksten på hospitalerne skal opnås ved rationaliseringer, dvs. uden budgetforøgelser. Derudover er der en række andre ændringer på i alt 169 mio. kr., der blandt andet kan henføres til udgifter til patienterstatninger, sosu-uddannelsen og efteruddannelsesinitiativer, udarbejdelse af praksisplaner, lægelig videreuddannelse og visse indtægtstab. Budgetforslaget indeholder også virkningen af ubalancen i budgettet for 2008, nedtrapning af statstilskud til forskning, der modgås af virkningen af ændret afgrænsning mellem drifts- og investeringsudgifter. Disse ændringer giver i alt en merudgift på 181 mio. kr. Der er samtidig mindreudgifter afledt af et lavere aktivitetsniveau i 2008, øgede indtægter og mindreudgifter som følge af energibesparende foranstaltninger på i alt -146 mio. kr. Sammenholdes råderummet på 388 mio. kr. med udgiftsbehovet til aktivitetsvækst og andre ændringer, er der samlet en ubalance på i alt 350 mio. kr. 12

13 For at opnå balance på sundhedsområdet er der derfor lagt op besparelser på i alt 350 mio. kr., der omfatter ny effektivisering som led i hospitalsplanen, besparelse ved stop for brug af eksterne vikarer på hospitalerne, besparelser ved indkøb og administration samt en generel besparelse på hospitalerne. Det samlede udgiftsniveau på social- og specialundervisningsområdet er 1,0 mia. kr., som finansieres via takstbetaling fra kommunerne. Det samlede udgiftsniveau for regional udvikling er 0,8 mia. kr., der finansieres via bidrag fra staten og kommunerne. Den største udgiftspost inden for regional udvikling er regionens tilskud til kollektiv trafik. Der er derudover indeholdt et budgetforslag for administrationsområdet, som fordeles til de tre opgaveområder. Det samlede budget for de tre områder indebærer et likviditetstræk på 177 mio. kr. Med hensyn til lånoptagelse og afdrag er der i 2009 anvendt økonomiaftalens forudsætninger, hvor der efter lånedispensation kan optages lån til refinansiering af afdrag på gæld. Vedrørende investeringsbudgettet på sundhedsområdet indeholder budgetforslaget en ramme på mio. kr. Beløbet er sammensat af regionens forholdsmæssige andel af økonomiaftalens finansiering ved bloktilskud m.v. på landsplan på 3 mia. kr., der giver en ramme for regionen på 948 mio. kr. Derudover er der i budgetforslaget lagt op til en forhøjelse på i alt 204 mio. kr. ved frigivelse af deponerede NESA-midler og ved anvendelse af det nedsatte råderum på driftsområdet vedrørende Region Midtjylland. Der lægges op til, at rammen afsættes til færdiggørelse af bevilgede investeringsprojekter pr. medio 2008 på sundhedsområdet samt til investeringer i apparatur og it-strategi, renovering m.v. Budgettet indeholder ikke et rådighedsbeløb til nye større projekter i forbindelse med hospitals- og psykiatriplanerne, idet finansieringen efterfølgende forudsættes tilvejebragt ved tilskud fra statens kvalitetsfond. Det er den foreløbige vurdering, at der vil være behov for investeringer på godt 800 mio. kr. i Videre procedure Efter forretningsudvalgets behandling den 14. august 2008 forelægges budgetforslaget for regionsrådet den 19. august Den 29. august 2008 afholdes møde i Kontaktudvalget, hvor man drøfter udkast til rammeaftaler på det sociale område samt grund- og udviklingsbidrag. 13

14 Der kan stilles budgetspørgsmål frem til den 29. august I perioden august 2008 gennemføres en høring af budgetforslaget i MED-organisationen. Den 2. september 2008 afholder forretningsudvalget møde med MED-udvalget om budgetforslaget. Den 16. september 2008 gennemføres 2. behandling af budgetforslaget i forretningsudvalget. Efter tidligere praksis er det indstillingen, at 18. september 2008 kl er sidste frist for fremsættelse af ændringsforslag. Den 23. september 2008 er 2. behandling af budgetforslaget (endelig budgetvedtagelse) i regionsrådet. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der lægges op til 1. behandling af budgetforslaget for SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Notat af 13. august 2008 om redaktionelle ændringer i budgetforslag omdelt. Forretningsudvalget oversender budgetforslag med enkelte rettelser til 2. behandling. Fristen for ændringsforslag er fastsat til torsdag den 18. september 2008, kl Marie Fugl (F) og Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING 14

15 Bilagsfortegnelse: 1. Forslag til budget (er udleveret i forbindelse med budgetseminar) Sagsnr: Arkiv:

16 Den 14. august 2008 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 3 RAMMEAFTALE 2009 MELLEM KOMMUNERNE OG REGION HO- VEDSTADEN FOR SOCIALE OG SOCIALPSYKIATRISKE TILBUD SAMT SPECIALUNDERVISNINGSTILBUD TIL VOKSNE ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at det foreliggende forslag til rammeaftale for 2009 mellem kommunerne og Region Hovedstaden for sociale og socialpsykiatriske tilbud samt specialundervisningstilbud til voksne godkendes som grundlag for den videre politiske behandling i kontaktudvalget. RESUME Kommunerne og regionen skal hvert år inden 15. oktober indgå rammeaftale for social-, socialpsykiatri- og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen skal sikre en dynamisk og fremadrettet udvikling på området. Rammeaftalen bygger på redegørelser fra kommunerne om det forventede behov for pladser og ydelser, møde med den enkelte kommune, regionens virksomheder og en administrativ høringsrunde. Det foreliggende forslag har været drøftet i den administrative koordinationsgruppe. Alle eksisterende tilbud videreføres. Der er sket justering af pladstallet på en række institutioner. Enkelte kommuner etablerer yderligere tilbud. Det er dog ikke tilstrækkeligt til at undgå venteliste på en række områder. Der er opregnet et antal udviklingsfelter, som der skal arbejdes videre med frem mod næste rammeaftale. Forslaget skal forelægges på Kontaktudvalgets møde den 29. august 2008, inden det går til endelig politisk godkendelse i kommunerne og regionen. SAGSFREMSTILLING Kommunerne og regionen skal hvert år inden den 15. oktober indgå rammeaftale for social-, socialpsykiatri- og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen omfatter på det sociale og socialpsykiatriske område dels de tilbud, som drives af regionen, dels de tilbud, som kommunerne har overtaget i henhold til 190 i lov om social service. På specialundervisningsområdet omfatter aftalen de tilbud, som regionen driver, eller som beliggenhedskommunen har valgt at overtage. 16

17 Rammeaftalen skal sikre en dynamisk og fremadrettet udvikling på områderne. Dette forudsætter en tæt dialog mellem kommunerne og regionen præget af et åbent netværksbaseret samarbejde og gensidig understøttelse af opgaveløsningen i alle dens faser. På kontaktudvalgets møde den 18. februar 2008 godkendtes en administrativ forberedelsesproces for udarbejdelse af forslag til rammeaftale for Processen er fulgt. Rammeaftalen er udformet ud fra krav stillet i bekendtgørelser og vejledninger på området. Den bygger på dels redegørelser udarbejdet af kommunerne om det forventede behov for pladser og andre ydelser på de forskellige områder dels kommunernes krav til opgaveløsningen. Datagrundlaget er kvalificeret gennem administrative møder med de enkelte kommuner, hvor også kommunernes forventninger til den fremtidige opgaveløsning er drøftet. Rammeaftalens konkrete udformning er udviklet i et administrativt samarbejde mellem kommunerne og Region Hovedstaden. Rammeaftalens afsnit 1 og 2 indeholder det forpligtende aftalestof, afsnit 3 den beskrivende del og afsnit 4 de emner, der skal bearbejdes frem mod næste rammeaftale. I bilagsdelen er indeholdt oversigter over tilbud indeholdt i rammeaftalen, ventelister, enkelte institutionsbeskrivelser mv. Forslaget har været til administrativ høring i de enkelte kommuner og regionens virksomheder med henblik på kvalitetssikring af oplysninger m.v. Da alle kommuner endnu ikke har reageret, kan enkelte redaktionelle præciseringer, der ikke har principiel betydning, skulle indarbejdes efterfølgende. Af rammeaftalen skal fremgå takster for de tilbud, der er omfattet af aftalen. Af forslaget til rammeaftale side 30 og 31 fremgår principperne for takstberegning og afregning. De konkrete takster på de enkelte tilbud er under beregning i kommunerne og regionen. Foreløbige takster forventes at foreligge 1. september og endelige takster ca. 1. oktober De endelige takster vil komme til at fremgå af tilbudsoversigten. Alle eksisterende tilbud videreføres. Der sker justering af pladstallet på en række tilbud. Der foreslås med rammeaftalen ikke etableret yderligere regionsdrevne tilbud. Rammeaftalen skal synliggøre overensstemmelsen mellem henholdsvis den til rådighed værende kapacitet og den forventede efterspørgsel i 2009 på de forskellige indsatsområder. Kapaciteten er ikke tilstrækkelig til at undgå venteliste set ud fra kommunernes oplysninger. For børn og unge drejer det sig primært om aflastnings- og døgnpladser til børn og unge med autisme. For voksne drejer det sig navnlig om døgntilbud til personer med autisme, personer med psykisk udviklingshæmning og personer med sindslidelser. Ventelisterne vurderes at være fal- 17

18 dende fra 2007 til 2008 for tilbud til børn og unge samt voksne sindslidende, mens de er stigende for voksne med handicap. Ventelister er derfor fortsat et fokuspunkt i rammeaftalen, jf. herved regionsrådets beslutning ved behandling af rammeaftale 2008 Der er sammenhæng mellem rammeaftalen og sundhedsaftalerne på psykiatriområdet, som led i opfølgningen af den tidligere nedsatte arbejdsgruppe vedr. botilbud til personer med sindslidelser og konkretiseringen af sundhedsaftalerne vil denne sammenhæng blive dyrket. Det er kommunernes forventning, at det kan skabe større flow gennem de socialpsykiatriske botilbud og dermed reducere ventelisten til botilbuddene for sindslidende. Ventelisten til midlertidige botilbud er uændret fra 2007 til Ventelisten til længerevarende botilbud er faldende. De fremadrettede opgaver er beskrevet i forslaget til rammeaftale side Da regionen kun kan løse de opgaver, der er fastlagt i rammeaftalen, er det anført, at den enkelte kommune kan anmode regionen om at deltage i løsningen af akutte opgaver. Opgaverne aftales og prissættes særskilt ud fra principperne i den generelle takstaftale. Den eksisterende administrative koordinationsgruppe med repræsentanter for kommunerne og Region Hovedstaden forudsættes videreført. Koordinationsgruppen skal forestå den løbende opfølgning på aftalen, iværksætte de beskrevne udredningsopgaver, der fremgår af rammeaftalen, og forestå den administrative forberedelse af næste års rammeaftale. Sagen forelægges på Kontaktudvalgets møde den 29. august 2008 til drøftelse. Herefter går aftalen til politisk behandling i kommunerne og endelig behandling i regionen, inden rammeaftalen endeligt behandles på Kontaktudvalgsmødet den 6. oktober ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med forslaget for Region Hovedstaden. Tilbud, der drives i henhold til rammeaftalen, finansieres fuldt ud af de kommuner, der benytter tilbuddene. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. 18

19 FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales med enkelte redaktionelle rettelser, idet kommunerne anmodes om at belyse hvordan der arbejdes med nedbringelse af ventelisten samt baggrunden for det høje antal på venteliste for voksne (handicap og sindslidende). Marie Fugl (F) og Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Forslag til rammeaftale 2009 for social-, socialpsykiatri- og specialundervisningsområdet (FU) 2. Bilag til forslag til rammeaftale 2009 (Bilaget er på 100 sider og kan rekvireres i råds- og udvalgssekretariatet) 3. Oversigt over kommunernes administrative kommentarer til rammeaftale 2009 (Bilaget er på ca. 100 sider og kan rekvireres i råds- og udvalgssekretariatet) Sagsnr: Arkiv:

20 Den 14. august 2008 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 4 AFRAPPORTERING AF REGION HOVEDSTADENS KVALITETS- STRATEGI SAMT FORSLAG OM FREMTIDIG AKKREDITERINGS- STRATEGI ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet godkender den vedlagte status for arbejdet med regionens kvalitetsstrategi (afrapportering i henhold til årshjul), og 2. at regionsrådet godkender forslag om akkrediteringsstrategi for regionens hospitaler og Region Hovedstadens Psykiatri, således at der gennemføres akkreditering ved både Den Danske Kvalitetsmodel og Joint Commission International. RESUME Regionsrådet godkendte på sit møde den 6. februar 2007 Kvalitetsstrategi for Region Hovedstaden I vedlagte rapport gøres rede for status for implementeringen af kvalitetsstrategien (afrapportering i henhold til årshjul). Det indstilles, at regionsrådet samtidig med godkendelse af afrapporteringen på kvalitetsstrategien træffer beslutning om den fremtidige akkrediteringsstrategi for regionen, således at der gennemføres akkreditering ved både Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) og Joint Commission International (JCI). Denne beslutning bør ikke afvente udarbejdelse af en samlet kvalitetspolitik for regionen for perioden 2010 og fremefter. SAGSFREMSTILLING Afrapportering på kvalitetsstrategi Regionsrådet godkendte på sit møde den 6. februar 2007 Kvalitetsstrategi for Region Hovedstaden Kvalitetsstrategien angiver mål, principper og indsatsområder for det fælles kvalitetsarbejde i sundhedsvæsenet samt på det sociale område. 20

FORRETNINGSUDVALGET Torsdag den 14. august 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 8

FORRETNINGSUDVALGET Torsdag den 14. august 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 8 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Torsdag den 14. august 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen

Læs mere

REGIONSRÅDET Tirsdag den 19. august 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen. Møde nr. 6

REGIONSRÅDET Tirsdag den 19. august 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen. Møde nr. 6 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 19. august 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen Møde nr. 6 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Kirsten Lee Henrik Thorup Lars Engberg

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Mandag den 24. august 2009 Kl. 12.45 Sted: Hotel Scandic, grupperum A Kettevej 4, 2650 Hvidovre Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole Find Jensen

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager DAGSORDEN Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 12-04-2016 09:00 MØDESTED First Hotel Marina, Vedbæk MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Onsdag den 25. august 2010 Kl. 12.45 Sted: Pharmakon, Salen Milnersvej 42, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole Find Jensen Milton

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 23. oktober 2012 Kl. 16.00 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Mandag den 8. maj 2006 Kl. 16.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 2 (Mødet afsluttet kl. 18.30)

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN. FORRETNINGSUDVALGET Torsdag den 13. august 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr.

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN. FORRETNINGSUDVALGET Torsdag den 13. august 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Torsdag den 13. august 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 6. februar 2007 Kl Møde nr. 2

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 6. februar 2007 Kl Møde nr. 2 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 6. februar 2007 Kl. 16.50 Møde nr. 2 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen Kirsten Lee Trine

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 5

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 5 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 5 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg

Læs mere

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. T I L L Æ G S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl. 16.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 28. marts 2006 Kl. 12.30 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 3 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 28. juni 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Resultatet af økonomiaftalen 2010.

Resultatet af økonomiaftalen 2010. Resultatet af økonomiaftalen 2010. Bo Johansen www.regionmidtjylland.dk Økonomiaftalen 2010 Driftsbudget 2010: Regulering 2009 forudsætninger RM Realvækst 2010 forudsætninger RM Sammenfatning 2010 og handlemuligheder.

Læs mere

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. december 2009 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 1 bilag 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af

Læs mere

REGIONSRÅDET ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010

REGIONSRÅDET ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010 Den 20. september 2011 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 13. september 2011, sag nr. 1 SAG NR. 1 ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

Læs mere

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Onsdag den 21. december 2011 Kl. 08.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H6 Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET. Kl på Orion, Københavnsvej 33, 3400 Hillerød

UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET. Kl på Orion, Københavnsvej 33, 3400 Hillerød DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET Onsdag den 25. juni 2008 Kl. 16.30 på Orion, Københavnsvej 33, 3400 Hillerød Møde nr. 5 Medlemmer: Bente Møller

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 NOTAT Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 Overenskomsten indgået mellem PLO og RLTN giver mulighed for decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi svarende

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: 2012-159287 Ref.: Christian Balthazar Møller Dato: 19. september 2013 Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Den 4. september

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune. Rammeaftale 2007 for det sociale område. Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Århus Kommune. Rammeaftale 2007 for det sociale område. Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. september 2006 Århus Kommune 1. Resume Med kommunalreformen tegnes en ny offentlig sektor med nye aktører og en

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009. Emne: Afrapportering om aktuel forberedelse til akkreditering i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009. Emne: Afrapportering om aktuel forberedelse til akkreditering i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 4 Emne: Afrapportering om aktuel forberedelse til akkreditering i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 1

1. økonomirapport 2016 Bilag 1 2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder... 13 2.1 Amager og Hvidovre

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2.

Læs mere

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedøkonomi Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Dette notat søger

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Mandag den 5. oktober 2009 Kl. 9.00 Sted: Regionsgården, Regionsrådssalen Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole

Læs mere

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 Princippet vi styrer efter i regionen Politik og ledelse Erhvervsudviklingsstrategi RUP 2.0 Den grønne Metropol Misbrugspolitik Hopp 2020 Pressepolitik Kommunikations politik

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

2. økonomirapport 2010

2. økonomirapport 2010 2. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...3 Kapitel 2 Bevillingsområder...14

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

Videreudvikling af styringen på sundhedsområdet kommissorium for et styringseftersyn

Videreudvikling af styringen på sundhedsområdet kommissorium for et styringseftersyn Sundheds- og Ældreministeriet Finansministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Videreudvikling af styringen på sundhedsområdet kommissorium for et styringseftersyn 27. juni 2017 Regeringen ønsker et

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes Notat Til: Magistraten Den 16. oktober 2012 Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes høringssvar til indstilling vedr. udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Sundhedsstyrelsen Praksisplanudvalget har kompetencen til at beslutte, om der bør foretages yderligere

Læs mere

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet Side 1 Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet Indhold Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet... 1 Indhold... 1 1. Indledning og formål... 2 2. Baggrund

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG FOREBYGGELSESOMRÅDET. Tirsdag den 25. marts 2008. Kl. 16.00 19.00. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4

UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG FOREBYGGELSESOMRÅDET. Tirsdag den 25. marts 2008. Kl. 16.00 19.00. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG Tirsdag den 25. marts 2008 Kl. 16.00 19.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4 Møde nr. 2 Medlemmer: Vibeke Rosdahl (B) - formand Per

Læs mere

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Torsdag den 22. juni 2006 Kl. 18.30 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Pernille Jensen

Læs mere

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi NOTAT Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi 07-07-2017 EMN-2017-03127 1070218 Sanne Nørgaard Laursen Regeringen og Danske Regioner indgik tirsdag den 6. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst

Læs mere

Juni Aftale om regionernes økonomi for 2012

Juni Aftale om regionernes økonomi for 2012 Juni 2011 Aftale om regionernes økonomi for 2012 Økonomiaftalen 2012 Fortsat forbedring og udbygning af sundhedsvæsenet Sundhedsområdet hovedprioritet for anvendelse af råderum for kommende års vækst i

Læs mere

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned.

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned. N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 20. august aftale om regionernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: http://regioner.dk/- oe-konomi/-oekonomiaftaler/~/media/e0d316c40ebf40fe84ac3ba393252319.ashx

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 14. august 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 10

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 14. august 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 10 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 14. august 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 10 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget Tirsdag den 20. juni 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Vibeke Rosdahl Jens-Ole Andersen Sophie

Læs mere

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi N O T A T 27-06-2016 Sag nr. 16/1332 Dokumentnr. 32066/16 Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 9. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

Spareforslaget, og herunder den fremtidige organisering, konkretiseres yderligere, hvis forslaget vedtages politisk.

Spareforslaget, og herunder den fremtidige organisering, konkretiseres yderligere, hvis forslaget vedtages politisk. 1. Forslag nr.: 7.2 2. Spareforslag overskrift: Fælles ledelse på Regionshospitalet Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Neurocenter 3. Beskrivelse af spareforslag (herunder beskrivelse af faglige argumenter

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013 Sag nr. 1 Emne: 1. Økonomirapport 2013 4 bilag 1. økonomirapport 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2016 Bilag 2 BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER... 3 BILAG 2.2: OMKOSTNINGSELEMENTER... 11 BILAG 2.3: EKSTERN FORSKNING... 16 BILAG 2.4: PENGESTRØMSOPGØRELSE... 17 BILAG

Læs mere