Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven"

Transkript

1 Dato: 19. april 2006 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 2006/ Sagsbeh.: SWE Fil-navn: Lovforslag april II 2006 Udkast til Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af reglerne om meddelelse af opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse til statsborgere i Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn samt til statsborgere i Bulgarien og Rumænien m.v.) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, foretages følgende ændringer: 1. I 9 a, stk. 5, nr. 1-3, ændres fuldtidsbeskæftigelse til: beskæftigelse mindst 30 timer om ugen. 2. I 9 a indsættes efter stk. 10 som stk : Stk. 11. Hvis en virksomhed, der er etableret i Danmark, har indgået en kollektiv overenskomst om løn- og arbejdsforhold med en dansk lønmodtagerorganisation, jf. stk. 5, nr. 1, kan Udlændingestyrelsen godkende, at virksomheden ansætter statsborgere fra Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet eller Ungarn til at udføre nærmere angivne arbejdsfunktioner inden for overenskomstens dækningsområde efter en anmeldelse af ansættelsesforholdet til Udlændingestyrelsen. Stk. 12. Udlændingestyrelsen kan endvidere godkende, at en virksomhed, der har indgået en overenskomst som nævnt i stk. 11, ansætter statsborgere fra Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet eller Ungarn i stillinger som omhandlet i stk. 5, nr. 2, efter en anmeldelse af ansættelsesforholdet til Udlændingestyrelsen. Det er en betingelse, at virksomheden har dokumenteret, at der er tale om arbejdsfunktioner, som falder inden for de omhandlende stillingskategorier.

2 Stk. 13. En udlænding, der er statsborger i Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet eller Ungarn, og som har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse under vilkår som nævnt i stk. 5, nr. 1 eller 2, hos en arbejdsgiver godkendt efter stk. 11 eller 12, opnår ved anmeldelse til Udlændingestyrelsen opholdstilladelse. Opholdstilladelsen skal mod forevisning af legitimation afhentes af udlændingen inden 30 dage. Stk. 14. En anmeldelse efter stk. 13 skal underskrives af arbejdsgiver og arbejdstager og indeholde oplysninger som nævnt i stk. 16, nr Stk. 15. Udlændingestyrelsen kan inddrage en godkendelse meddelt efter stk. 11 eller 12, hvis arbejdsgiveren lader en udlænding udføre arbejde på vilkår, der ikke er i overensstemmelse med godkendelsen, og udlændingen ikke i øvrigt har tilladelse til at udføre det pågældende arbejde. Udlændingestyrelsen kan til brug for en afgørelse efter 1. pkt. indhente en udtalelse fra det regionale arbejdsmarkedsråd. Udtalelsen kan indhentes i elektronisk form. Stk. 11 bliver herefter stk I 9 a, stk. 11, der bliver stk. 16, indsættes efter stk. 5 : og I 9 a indsættes som stk : Stk. 17. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan bestemme, at de i stk nævnte regler tillige gælder for arbejdsgivere, der ikke har indgået kollektiv overenskomst med en dansk lønmodtagerorganisation, jf. stk. 5, nr. 1. Stk. 18. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan fastsætte regler om, at statsborgere fra Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet eller Ungarn er fritaget for krav om opholdstilladelse som nævnt i stk. 5. Stk. 19. Stk finder tilsvarende anvendelse for statsborgere fra Bulgarien og Rumænien. 5. I 59 indsættes efter stk. 7 som stk. 8: Stk. 8. Med bøde straffes den udlænding, som ikke inden for den i 9 a, stk. 13, fastsatte frist på 30 dage afhenter sin opholdstilladelse. Stk. 8 og 9 bliver herefter stk. 9 og Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter offentliggørelse i Lovtidende, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Tidspunktet for ikrafttræden af udlændingelovens 9 a, stk. 19, som indsat ved denne lovs 1, nr. 4, fastsættes af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan i den forbindelse bestemme, at alene dele af 9 a, stk. 5-18, sættes i kraft. 3 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger. Side 2

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Lovforslagets baggrund og indhold Gældende ret Erfaringer med den nationale overgangsordning Forligskredsen og følgegrupper Meddelte opholds- og arbejdstilladelser samt sagsbehandlingstid Evalueringer af nationale overgangsordninger Evalueringer foretaget af Rambøll Management A/S, Beskæftigelsesrådet og arbejdsmarkedets hovedorganisationer EU-Kommissionens evaluering af de nationale overgangsordninger i EU-landene Regeringens overvejelser og forslag om forlængelse af overgangsordningen for Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn Generelle bemærkninger Kravet om fuldtidsbeskæftigelse Kravet om ansøgning før påbegyndelse af arbejde Overenskomstdækkede arbejdsgivere...12 Af hensyn til gennemsigtigheden vil en fortegnelse over godkendte arbejdsgivere blive offentliggjort på Udlændingestyrelsens hjemmeside og løbende blive opdateret Ikke-overenskomstdækkede arbejdsgivere Fritagelse for opholdstilladelse Kontrol Andre spørgsmål i forbindelse med forlængelse af overgangsordningen for Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn Udvidet ret for studerende til at arbejde Forsat ret til at arbejde, mens en ansøgning om forlængelse er under behandling Arbejdstilladelse til pendlere Regeringens overvejelser og forslag i forbindelse med Bulgariens og Rumæniens optagelse i Den Europæiske Union Traktatgrundlaget Aftale mellem regeringspartierne, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner Erhvervsadministrative, erhvervsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser af lovforslaget Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Hørte myndigheder m.v Vurdering af konsekvenser af lovforslaget...21 Side 3

4 1. Lovforslagets baggrund og indhold I forbindelse med EU-udvidelsen den 1. maj 2004 kunne medlemslandene i forhold til Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn fravige bestemmelserne i artikel 1-6 i Rådets forordning 1612/68/EØF af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Fællesskabet. Den 2. december 2003 indgik regeringspartierne aftale med Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Kristendemokraterne om adgangen til det danske arbejdsmarked efter udvidelsen af EU pr. 1. maj Det fremgår af aftalen, at aftalepartierne er enige om fra den 1. maj 2004 at åbne det danske arbejdsmarked for arbejdstagere fra de nye medlemslande, og at det samtidig skal sikres, at det danske arbejdsmarked de facto åbnes for arbejdstagere fra de nye medlemslande fra og med den 1. maj 2004, at der fortsat er balance og ordnede forhold på det danske arbejdsmarked, at de nye EU-borgere bliver ansat på samme vilkår, som gælder på det danske arbejdsmarked, hvilket skal ske ved, at der stilles krav om, at løn- og ansættelsesvilkår skal svare til de overenskomstmæssige eller på anden måde være sædvanlige for det danske arbejdsmarked, at de danske velfærdsordninger forbliver robuste, og at der ikke sker utilsigtet brug af de danske sociale ordninger, og at der gennemføres en forstærket indsats mod illegal arbejdskraft og andre omgåelsesmuligheder. Formålet hermed var at forebygge enhver risiko for, at EU-udvidelsen også på udvalgte områder kunne give anledning til problemer i relation til ubalancer på arbejdsmarkedet og utilsigtet brug af sociale ydelser. I en overgangsperiode skulle der således etableres et regelsæt for meddelelse af opholdsog arbejdstilladelse til arbejdstagere fra de pågældende nye EU-lande. Lov nr. 283 af 26. april 2004 udmøntede den del af regeringspartiernes aftale af 2. december 2003 med Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne, som krævede ændring af udlændingelovgivningen. Med loven indførtes en national foranstaltning, hvorefter arbejdstagere fra Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn i en overgangsperiode alene kunne tage beskæftigelse i Danmark, hvis de havde opnået opholds- og arbejdstilladelse. Opholdsog arbejdstilladelse blev alene udstedt, hvis der var tale om beskæftigelse på overenskomstmæssige eller på anden måde sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår. Der henvises herved nærmere til afsnit 2. På baggrund af en henvendelse fra Kommissionen blev der i 2005 foretaget en justering af administrationen af den nationale foranstaltning, således at reglerne ikke finder anvendelse på statsborgere fra Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Un- Side 4

5 garn, der har haft arbejde på det danske arbejdsmarked i mindst 12 måneder. Dette gælder dog ikke, hvis arbejdstageren frivilligt har forladt det danske arbejdsmarked. Se nærmere bekendtgørelse nr af 28. november 2005 om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler eller aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EU/EØS-bekendtgørelsen). Regeringen skal på baggrund af erfaringerne med overgangsordningen inden den 1. maj 2006 tage stilling til, om den nationale overgangsordning skal forlænges pr. 1. maj 2006, og om ordningen i så fald skal justeres. Ved aftale af 5. april 2006 besluttede regeringspartierne, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre (herefter benævnt forligskredsen), at overgangsordningen forlænges til den 1. maj Forligskredsen har samtidig besluttet, at der løbende over den kommende treårs periode skal overvejes en udfasning af overgangsordningen med henblik på, at det danske arbejdsmarked gradvist tilpasser sig en situation uden overgangsordning pr. 1. maj Forligskredsen har endvidere besluttet, at der allerede pr. 1. maj 2006 gennemføres justeringer af overgangsordningen med henblik på yderligere at smidiggøre adgangen til det danske arbejdsmarked for østeuropæisk arbejdskraft. Forligskredsen har således besluttet, at der bliver mulighed for at opnå tilladelse til i ordinær beskæftigelse i 30 timer om ugen, hvor det i dag er et krav, at der er tale om fuldtidsbeskæftigelse, og at godkendte overenskomstdækkede arbejdsgivere skal kunne ansætte arbejdstagere, hvis ansættelsesforholdet er anmeldt til Udlændingestyrelsen. Der kan nærmere henvises til afsnit 5 nedenfor. Den 1. januar 2007 forventes Bulgarien og Rumænien at blive medlemmer af Den Europæiske Union. Traktaten af 25. april 2005 om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union indeholder mulighed for at etablere en national overgangsordning på samme måde som for Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn. Den 5. april 2006 besluttede forligskredsen, at overgangsordningen for Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn som udgangspunkt skal finde tilsvarende anvendelse for Bulgarien og Rumænien, når disse lande optages i EU. Der kan nærmere henvises til afsnit 7 nedenfor. Dette lovforslag har til formål at udmønte den del af forligskredsens aftale, som kræver ændring af udlændingelovgivningen. Samtidig har forligskredsen tiltrådt, at der sker administrative tiltag med hensyn til studerende og pendlere, ligesom gældende praksis for, at en ansøger fortsat kan arbejde, mens en Side 5

6 ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse er under behandling, fastholdes. Der kan nærmere henvises til afsnit 6 nedenfor. 2. Gældende ret Efter udlændingelovens 9 a, stk. 5, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding, der er statsborger i Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet eller Ungarn, 1) hvis den pågældende har indgået aftale eller fået tilbud om ordinær fuldtidsansættelse hos en herværende arbejdsgiver i henhold til en hos arbejdsgiveren gældende dansk overenskomst, der vedrører det pågældende arbejde, og hvor der som aftalepart på lønmodtagersiden mindst er tale om en lokal fagforening, som er medlem af en landsdækkende lønmodtagerorganisation, 2) hvis den pågældende på et arbejdsområde, hvor løn- og ansættelsesvilkårene sædvanligvis alene er reguleret i en individuel ansættelseskontrakt, har indgået aftale eller fået tilbud om ordinær fuldtidsansættelse hos en herværende arbejdsgiver som forsker, underviser, funktionær i en ledende stilling eller specialist m.v., eller 3) hvis den pågældende uden for de i nr. 1 og 2 nævnte tilfælde har indgået aftale eller fået tilbud om ordinær fuldtidsansættelse hos en herværende arbejdsgiver på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår. Arbejdstilladelse udstedes samtidig med opholdstilladelse til de udlændinge, der opfylder de nævnte betingelser, jf. 34 i bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen). Bestemmelsen i udlændingelovens 9 a, stk. 5, supplerer udlændingelovens 9 a, stk. 1, for så vidt angår arbejdstagere fra Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn. Det er en generel betingelse for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 a, stk. 5, at der er tale om ordinær beskæftigelse, hvorved forstås beskæftigelse uden offentligt tilskud. Der kan derfor ikke meddeles opholdstilladelse efter bestemmelsen på grundlag af beskæftigelse i form af eksempelvis fleksjob eller skånejob. Der skal endvidere være tale om fuldtidsbeskæftigelse. Ved fuldtidsbeskæftigelse forstås i almindelighed ansættelse med en ugentlig arbejdstid på mindst 37 timer. Er arbejdstiden imidlertid ikke væsentligt under 37 timer, og er udlændingen lønnet således, at den pågældende må påregnes at kunne forsørge sig selv i samme udstrækning som en person med en arbejdstid på 37 timer om ugen eller derover, vil den pågældende efter omstændighederne opfylde kravet om fuldtidsarbejde. Efter udlændingelovens 9 a, stk. 6, er opholdstilladelse efter 9 a, stk. 5, betinget af, at den herværende arbejdsgiver er registreret hos de statslige told- og skattemyndigheder som indeholdelsespligtig efter kildeskatteloven. Med henblik på at sikre, at offentlige myndigheder forholder sig neutralt i forbindelse med igangværende arbejdskonflikter, kan der ikke gives opholdstilladelse efter udlændingelovens Side 6

7 9 a, stk. 5, hvis den herværende arbejdsgiver er omfattet af en lovlig arbejdskonflikt, jf. 9 a, stk. 7. Endvidere er opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 a, stk. 5, nr. 3, betinget af, at den indgåede ansættelsesaftale eller det fremsatte ansættelsestilbud indeholder de i 2, stk. 2, i lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet nævnte oplysninger, jf. 9 a, stk. 8. I sager om opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 a, stk. 5, nr. 3, afgiver den herværende arbejdsgiver over for Udlændingestyrelsen erklæring om, hvorvidt løn- og ansættelsesforholdene er sædvanlige, og om, hvorvidt de i 9, stk. 8, nævnte oplysninger er indeholdt i ansættelsesaftalen eller -tilbuddet, jf. 9 a, stk. 9. Efter udlændingelovens 9 a, stk. 10, afgiver det regionale arbejdsmarkedsråd efter anmodning fra Udlændingestyrelsen en udtalelse om, hvorvidt de i udlændingelovens 9 a, stk. 5 og 8, angivne betingelser efter det regionale arbejdsmarkedsråds opfattelse er opfyldt. 3. Erfaringer med den nationale overgangsordning 3.1. Forligskredsen og følgegrupper Forligskredsen bag den nationale overgangsordning har siden 1. maj 2004 løbende fulgt overgangsordningen tæt. Det er forligskredsens opfattelse, at udviklingen i Danmark efter EU-udvidelsen den 1. maj 2004 er forløbet hensigtsmæssigt. Østeuropæisk arbejdskraft inden for udvalgte sektorer har medvirket positivt til at afhjælpe arbejdskraftmangel, der er ikke konstateret nogen utilsigtet brug af de sociale sikringssystemer, og de involverede myndigheder har samarbejdet tæt med henblik på at sætte ind over for optræk til illegalt arbejde. Samtidig har tilgangen til det danske arbejdsmarked været begrænset. Forligskredsen har konstateret, at der efter EU-udvidelsen den 1. maj 2004 var en lille stigning i antallet af sager om illegalt arbejde. Der har således været flere tilfælde, hvor statsborgere fra de østeuropæiske EU-lande har forsøgt at omgå kravet om opholds- og arbejdstilladelse som arbejdstager. Regeringen og forligskredsen har derfor siden EU-udvidelsen gennemført flere initiativer, der effektiviserer sagsbehandlingen i forbindelse med efterforskningen af sager om illegalt arbejde, og der har været et tæt samarbejde mellem de involverede myndigheder med henblik på at bekæmpe og følge op på illegal arbejdskraft. Der er bl.a. udgivet en manual om regler for ophold og arbejde i Danmark for statsborgere fra de nye østeuropæiske EU-lande. Manualen har øget informationsindsatsen med henblik på at skabe større klarhed omkring de gældende regler. Side 7

8 Der er gennemført en kursusrække for mere end 300 ansatte i politi og anklagemyndighed med henblik på at forbedre kendskabet til gældende regler og efterforskningsmulighederne. Der er endvidere etableret regionale netværk mellem politi, Skat, arbejdsgivere og fagforeninger og oprettet en kontaktpersonsordning mellem de forskellige myndigheder og organisationer. Endvidere har en følgegruppe bestående af repræsentanter fra en række myndigheder og arbejdsmarkedsorganisationer (DA, LO, BAT) løbende holdt møder med henblik på at forebygge og imødegå omgåelsesmuligheder i forbindelse med EU-udvidelsen den 1. maj Endelig har en følgegruppe bestående af repræsentanter fra en række myndigheder holdt møder med henblik på at udvikle et overvågningssystem i forbindelse med EU-udvidelsen. Overvågningen har navnlig fokuseret på statistik vedrørende meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til statsborgere fra Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn, ændringer i beskæftigelsen, ledighedsniveau og ledighedens sammensætning, lønudviklingen samt brug af udvalgte sociale ydelser. Forligskredsen og følgegrupperne vil fortsat følge udviklingen tæt Meddelte opholds- og arbejdstilladelser samt sagsbehandlingstid Udlændingestyrelsen har i 2005 afsluttet behandlingen af ansøgninger fra statsborgere i de østeuropæiske EU-lande. Heraf er der meddelt opholds- og arbejdstilladelse til i alt personer, svarende til ca. 83 % af de afsluttede sager. 820 ansøgninger er frafaldet, der er meddelt 32 afslag, og 164 personer er fritaget for opholds- og arbejdstilladelse eller overført til anden sagsbehandling i Af de udlændinge, der i 2005 blev meddelt opholds- og arbejdstilladelse efter reglerne i udlændingelovens 9 a, stk. 5 (den nationale overgangsordning), blev ca. 70 % meddelt tilladelse efter 9 a, stk. 5, nr. 1, om overenskomstdækkede områder (3.463 tilladelser), ca. 6 % meddelt tilladelse efter 9 a, stk. 5, nr. 2, om forskere, specialister m.v. (277 tilladelser), og ca. 24 % meddelt tilladelse efter 9 a, stk. 5, nr. 3, om ikke-overenskomstdækkede områder (1.188 tilladelser). Antallet af aktive opholds- og arbejdstilladelser fordelte sig ultimo januar 2006 på hovedbrancher på følgende måde: Landbrug og gartneri: Industri m.v.: 333 Bygge- og anlægssektoren: 452 Handel, hotel og restaurant: 289 Transport: 92 Finansiering og forretningsservice: 380 Offentlige og personlige tjenester: 525 Side 8

9 Uoplyst: 185 Sagsbehandlingstiden i sager om opholds- og arbejdstilladelse efter udlændingelovens 9 a, stk. 5, varierer. Fuldt oplyste og ukomplicerede sager behandles på få dage, mens sagsbehandlingstiden i dårligt oplyste og mere komplicerede sager nogle gange strækker sig over måneder. Udlændingestyrelsen tager løbende initiativer for at oplyse de relevante brancheorganisationer m.v. om, hvilke oplysninger ansøgninger skal indeholde. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er aktuelt 25 dage for tilladelser efter meddelt 9 a, stk. 5, nr. 1, om overenskomstdækkede områder, 52 dage for tilladelser meddelt efter 9 a, stk. 5, nr. 2, om forskere, specialister m.v., og 74 dage for tilladelser meddelt efter 9 a, stk. 5, nr. 3, om ikke-overenskomstdækkede områder (i disse sager hører Udlændingestyrelsen de regionale arbejdsmarkedsråd, inden der træffes afgørelse). 4. Evalueringer af nationale overgangsordninger 4.1. Evalueringer foretaget af Rambøll Management A/S, Beskæftigelsesrådet og arbejdsmarkedets hovedorganisationer Rambøll Management A/S har for Arbejdsmarkedsstyrelsen udarbejdet en analyse af EUudvidelsens betydning for det danske arbejdsmarked. Hovedkonklusionen i analysen af 22. november 2005 er, at østeuropæisk arbejdskraft inden for udvalgte sektorer har medvirket positivt til at afhjælpe arbejdskraftmangel. Den nationale overgangsordning vurderes at have været et vigtigt politisk signal om, at arbejde i Danmark bør finde sted på overenskomstmæssige eller på anden måde sædvanlige vilkår. Analysen konstaterer, at der ikke har kunnet dokumenteres nogen utilsigtet brug af de sociale sikringssystemer som følge af EUudvidelsen. Det vurderes, at det kun i begrænset omfang er lykkedes at tiltrække faglært arbejdskraft og højtuddannede specialister fra Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn til ledige job på det danske arbejdsmarked. Rambøll anbefaler, at der gennemføres en analyse af mulighederne for yderligere at nedbringe sagsbehandlingstiden og øge fleksibiliteten ved ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse efter overgangsreglerne. Endvidere anbefales et styrket samarbejde om rekruttering af kvalificeret arbejdskraft. Beskæftigelsesrådet har på foranledning af Beskæftigelsesministeriet vurderet konsekvenserne af EU-udvidelsen for det danske arbejdsmarked. Ved brev af 9. februar 2006 har Beskæftigelsesrådet anført, at EU-udvidelsen har haft en positiv betydning for det danske arbejdsmarked, idet rekrutteringsgrundlaget er blevet udvidet. Brancher, der har haft vanskeligheder med at rekruttere arbejdskraft, har kunnet få dækket en del af behovet med arbejdskraft fra de østeuropæiske EU-lande. Der peges specielt på, at EU-udvidelsen har været med til at modvirke balanceproblemer inden for landbrug, skovbrug og gartneri. Beskæftigelsesrådet finder, at overgangsordningen har sikret, at ansættelse af arbejdskraft fra de østeuropæiske EU-lande sker på overenskomstmæssige vilkår. Beskæftigelsesrådet anbefaler, at der gennemføres en vurdering af mulighederne for at optimere sagsgangen ved ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse, således at der kan ske en reduktion af sagsbe- Side 9

10 handlingstiderne. Beskæftigelsesrådet opfordrer endvidere beskæftigelsesministeren til at iværksætte analyser af behovet for og konkrete forslag til tiltag, der kan tiltrække den nødvendige specialiserede og højtuddannede arbejdskraft til Danmark. Endelig tilslutter Beskæftigelsesrådet sig Rambølls anbefaling af en nærmere analyse af rekrutteringsproblemerne inden for landbrug, skovbrug og gartneri. Beskæftigelsesministeren har endelig anmodet arbejdsmarkedets hovedorganisationer om at vurdere den nationale overgangsordning herunder komme med forslag til eventuelle justeringer af gældende regelsæt og sagsbehandlingsprocedurer. I de indkomne høringssvar er der enighed om, at EU-udvidelsen ikke har ført til balanceproblemer på det danske arbejdsmarked EU-Kommissionens evaluering af de nationale overgangsordninger i EU-landene Kommissionen har den 8. februar 2006 udgivet rapporten Virkningen af de nationale overgangsordninger, der blev fastlagt i tiltrædelsestraktaten af Rapporten viser, at relativt få borgere fra de østeuropæiske EU-lande har søgt arbejde i de gamle EU-lande siden udvidelsen den 1. maj Rapporten viser samtidig, at udvidelsen generelt har haft en positiv indflydelse på den økonomiske udvikling i EU. På den baggrund opfordrer Kommissionen de enkelte medlemslande til at overveje en ophævelse af overgangsordningerne allerede pr. 1. maj Det understreges dog, at en beslutning herom er en suveræn national afgørelse. Den danske regering har i bemærkninger til Kommissionens rapport fremhævet, at den danske overgangsordning er meget liberal. Danmark har i praksis åbnet arbejdsmarkedet for østeuropæiske arbejdstagere pr. 1. maj Den danske overgangsordning opererer i modsætning til de fleste andre landes overgangsordninger hverken med en arbejdsmarkedsprøvning eller med kvotaordninger. Statsborgere fra de østeuropæiske EU-lande kan meddeles opholds- og arbejdstilladelse, hvis de har et konkret tilbud om fuldtidsarbejde på overenskomstmæssige eller på anden måde sædvanlige ansættelsesvilkår. 5. Regeringens overvejelser og forslag om forlængelse af overgangsordningen for Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn 5.1. Generelle bemærkninger Udviklingen i Danmark efter EU-udvidelsen den 1. maj 2004 er forløbet hensigtsmæssigt med den nationale overgangsordning. Østeuropæisk arbejdskraft har inden for udvalgte sektorer medvirket positivt til at afhjælpe arbejdskraftmangel. Der er ikke konstateret nogen utilsigtet brug af de sociale sikringssystemer som følge af EU-udvidelsen. Forligskredsen finder dog ikke, at den nationale overgangsordning bør ophæves på nuværende tidspunkt. Overgangsordningen indeholder et vigtigt politisk signal om, at arbejde i Danmark bør finde sted på overenskomstmæssige eller på anden måde sædvanlige vilkår. Forligskredsen finder, at den nationale overgangsordning bør forlænges pr. 1. maj 2006 med det formål fortsat at sikre ansættelse på overenskomstmæssige eller på anden måde sæd- Side 10

11 vanlige vilkår. Forligskredsen vil overveje mulighederne for at udfase overgangsordningen gradvist over den kommende treårs periode med henblik på, at det danske arbejdsmarked tilpasser sig en situation uden overgangsordning pr. 1. maj Forligskredsen finder på baggrund af ovenstående, at der allerede nu bør gennemføres visse justeringer af overgangsordningen, der yderligere smidiggør adgangen til det danske arbejdsmarked. Dette lovforslag har til formål at gennemføre disse justeringer Kravet om fuldtidsbeskæftigelse Det er en generel betingelse for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 a, stk. 5, at der er tale om ordinær beskæftigelse, hvorved forstås beskæftigelse uden offentligt tilskud. Der skal endvidere være tale om fuldtidsbeskæftigelse. Ved fuldtidsbeskæftigelse forstås i almindelighed ansættelse med en ugentlig arbejdstid på mindst 37 timer. Er arbejdstiden imidlertid ikke væsentligt under 37 timer, og er udlændingen lønnet således, at den pågældende må påregnes at kunne forsørge sig selv i samme udstrækning som en person med en arbejdstid på 37 timer om ugen eller derover, vil den pågældende efter omstændighederne opfylde kravet om fuldtidsarbejde. Kravet om fuldtidsbeskæftigelse blev indført for at sikre, at vandrende arbejdstagere fra de østeuropæiske EU-lande har et rimeligt forsørgelsesgrundlag således, at de som udgangspunkt ikke har behov for supplerende forsørgelse i Danmark i form af arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp. Forligskredsen anser det for hensigtsmæssigt at åbne for deltidsbeskæftigelse af et vist omfang, så længe udlændingen ved det pågældende arbejde må antages at kunne forsørge sig selv, og åbningen ikke vil kunne antages at medføre en reel risiko for sort arbejde eller misbrug af systemet i øvrigt. Regeringen foreslår på denne baggrund, at udlændingelovens 9 a, stk. 5, ændres således, at det fremover alene er en betingelse for meddelelse af opholdstilladelse efter bestemmelsen, at udlændingen har indgået aftale eller fået tilbud om ordinær beskæftigelse med en ugentlig arbejdstid på mindst 30 timer. Der henvises til lovforslagets 1, nr Kravet om ansøgning før påbegyndelse af arbejde Efter gældende regler og praksis må en udlænding, der har ansøgt om opholds- og arbejdstilladelse efter udlændingelovens 9 a, stk. 5, først påbegynde arbejdet på tidspunktet for meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse. I de sager, hvor der siden EU-udvidelsen den 1. maj 2004 er ansøgt om opholds- og arbejdstilladelse efter udlændingelovens 9 a, stk. 5, er der meddelt meget få afslag. Der er Side 11

12 således ikke noget reelt behov for altid at stille krav om, at de pågældende udlændinge skal gennem en ansøgningsprocedure. Forligskredsen finder derfor, at der for østeuropæiske arbejdstagere, der kan forvente at få opholds- og arbejdstilladelse efter udlændingelovens 9 a, stk. 5, bør skabes adgang til at påbegynde arbejdet fra et tidligere tidspunkt, således at de pågældende ikke vil skulle afvente behandling af en ansøgning. Regeringen foreslår på denne baggrund, at arbejdstagere fra Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn skal kunne påbegynde arbejde hos forhåndsgodkendte arbejdsgivere, når ansættelsesforholdet er anmeldt til Udlændingestyrelsen. Forslaget vil indebære, at arbejdet i disse tilfælde kan påbegyndes, uden at arbejdsgiveren og arbejdstageren behøver at afvente en afgørelse fra Udlændingestyrelsen. Ordningen foreslås på nuværende tidspunkt at omfatte arbejde hos en overenskomstdækket arbejdsgiver. Der skal samtidig skabes mulighed for på et senere tidspunkt at fastsætte en tilsvarende ordning for arbejde hos ikke-overenskomstdækkede arbejdsgivere, såfremt der opnås enighed herom i forligskredsen. Ordningen skal være et supplement til de gældende regler i udlændingelovens 9 a, stk. 5. Der vil således fortsat kunne ansøges om opholds- og arbejdstilladelse efter den almindelige procedure i udlændingelovens 9 a, stk Overenskomstdækkede arbejdsgivere Det foreslås, at der indføres en ordning, hvor Udlændingestyrelsen efter ansøgning fra en herværende arbejdsgiver, der har indgået en kollektiv overenskomst om løn- og arbejdsforhold med en dansk lønmodtagerorganisation, jf. stk. 5, nr. 1, kan godkende den pågældende til i en periode på op til 3 år at lade en østeuropæisk arbejdstager udføre arbejde inden for det overenskomstdækkede område dvs. på vilkår som nævnt i 9 a, stk. 5, nr. 1 efter anmeldelse af ansættelsesforholdet til Udlændingestyrelsen. Det foreslås endvidere, at Udlændingestyrelsen efter ansøgning fra en herværende arbejdsgiver, der har indgået en kollektiv overenskomst om løn- og arbejdsforhold med en dansk lønmodtagerorganisation, jf. stk. 5, nr. 1, kan godkende den pågældende til i en periode på op til 3 år at lade en østeuropæisk arbejdstager udføre arbejde som forsker, specialist m.v. på en individuel ansættelseskontrakt dvs. på vilkår som nævnt i 9 a, stk. 5, nr. 2 efter anmeldelse af ansættelsesforholdet til Udlændingestyrelsen. En arbejdsgiver, der ikke har indgået en kollektiv overenskomst om løn- og arbejdsforhold med en dansk lønmodtagerorganisation, jf. stk. 5, nr. 1, kan således ikke godkendes til at kunne ansætte forskere, specialister m.v. på individuelle ansættelseskontrakter. Udlændingen må i stedet ansøge om opholdstilladelse efter den almindelige procedure i udlændingelovens 9 a, stk. 5, nr. 2. Side 12

13 Ved godkendelse af en arbejdsgiver vil Udlændingestyrelsen påse, at der er tale om en overenskomstdækket arbejdsgiver, samt at arbejdsgiveren er registreret hos de statslige told- og skattemyndigheder som indeholdelsespligtig efter kildeskatteloven og ikke er omfattet af en lovlig arbejdskonflikt, jf. udlændingelovens 9 a, stk. 6 og 7. De enkelte godkendelser udformes, så det fremgår udtrykkeligt, at arbejdsgiveren alene har ret til at ansætte udlændinge på bestemte overenskomstmæssige vilkår, jf. udlændingelovens 9 a, stk. 5, nr. 1, henholdsvis forskere, specialister m.v. i nærmere definerede stillinger, jf. udlændingelovens 9 a, stk. 5, nr. 2, og på betingelse af, at den pågældende er registreret hos de statslige told- og skattemyndigheder som indeholdelsespligtig efter kildeskatteloven og ikke er omfattet af en lovlig arbejdskonflikt, jf. udlændingelovens 9 a, stk. 6 og 7. Det er endvidere et vilkår for godkendelse, at arbejdsgiveren ikke benytter anmeldelsesordningen, hvis den pågældende efter godkendelsen bliver omfattet af en lovlig arbejdskonflikt. Udlændingestyrelsens afgørelser om godkendelse af en arbejdsgiver kan påklages til ministeren for flygtninge, indvandrere og integration. Indgår en godkendt arbejdsgiver aftale om ansættelse af en statsborger fra Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet eller Ungarn til at udføre arbejde på vilkår omfattet af en godkendelse, skal ansættelsesforholdet alene anmeldes til Udlændingestyrelsen. Udlændingen har herefter ret til at påbegynde arbejdet. Udlændingestyrelsen skal straks efter modtagelse af en anmeldelse udstede en opholds- og arbejdstilladelse til udlændingen, forudsat at reglerne om indrejseforbud i anledning af kriminalitet el.lign. ikke er til hinder herfor. Udlændingestyrelsen skal således undersøge, om forhold som nævnt i udlændingelovens 10 om udelukkelsesgrunde er til hinder for udstedelse af opholds- og arbejdstilladelse. Det skal fremgå af opholds- og arbejdstilladelsen, hvilke betingelser tilladelsen er udstedt under, herunder hvilken arbejdsgiver tilladelsen er stedfæstet til. Af ordensmæssige hensyn forslås det, at udlændingen mod forevisning af legitimation skal have afhentet sin opholds- og arbejdstilladelse inden 30 dage. En sådan regel kan medvirke til at sikre, at de enkelte arbejdstagere ved gennemførelse af tilsyn og kontroltiltag er i besiddelse af deres opholds- og arbejdstilladelse, ligesom en sådan regel kan medvirke til at sikre, at der er identitet mellem den person, der har opnået opholds- og arbejdstilladelse, og den person, der udfører arbejdet. Af hensyn til gennemsigtigheden vil en fortegnelse over godkendte arbejdsgivere blive offentliggjort på Udlændingestyrelsens hjemmeside og løbende blive opdateret. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 2 og 5. Side 13

14 Ikke-overenskomstdækkede arbejdsgivere Det fremgår af forligskredsens aftale af 5. april 2006, at forligskredsen er enig om at analysere mulighederne for forhåndsgodkendelse af ikke overenskomstdækkede virksomheder. Forligskredsen vil i løbet af efteråret 2006 tage stilling til, om en sådan ordning kan tages i anvendelse ved årsskiftet 2006/2007. Regeringen foreslår derfor, at ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at kunne fastsætte regler om en anmeldelsesordning for arbejde hos ikkeoverenskomstdækkede arbejdsgivere. Bemyndigelsen vil give mulighed for hurtigt at indrette reglerne efter beslutninger truffet af forligskredsen. Uden en bemyndigelse vil en tilsvarende smidiggørelse på det ikkeoverenskomstdækkede område kræve lovændringer. Der henvises til lovforslagets 1, nr Fritagelse for opholdstilladelse Det fremgår af forligskredsens aftale af 5. april 2006, at forligskredsen løbende vil vurdere behovet og mulighederne for yderligere at smidiggøre overgangsordningen i lyset af de indhentede erfaringer og udviklingen på arbejdsmarkedet. Forligskredsen er således enig om ved halvårlige møder at vurdere, om der er mulighed for at ophæve kravet om opholdstilladelse eksempelvis inden for brancher med særlige flaskehalsproblemer. Arbejdsmarkedets parter vil blive inddraget i denne vurdering. Regeringen foreslår derfor, at ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at kunne fastsætte regler om, at statsborgere fra Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet eller Ungarn er fritaget for krav om opholdstilladelse som nævnt i stk. 5. Bemyndigelsen vil give mulighed for hurtigt at indrette reglerne efter beslutninger truffet af forligskredsen om at fritage østeuropæiske arbejdstagere for kravet om opholdstilladelse inden for særlige områder. Uden en bemyndigelse vil fritagelse kræve lovændring. Der henvises til lovforslagets 1, nr Kontrol Udlændingestyrelsens sagsbehandling efter modtagelse af en anmeldelse af ansættelsesforhold hos en godkendt arbejdsgiver vil fremover alene bestå i at kontrollere, om udelukkelsesgrundene i udlændingelovens 10 er til hinder for at udstede en opholds- og arbejdstilladelse til udlændingen. Side 14

15 Som anført ovenfor (afsnit 3.2) er der i 2005 kun givet afslag på opholds- og arbejdstilladelse i 32 ud af sager. Den fremtidige kontrol vil derfor bero på stikprøver o.l. af de enkelte ansættelsesforhold. Herudover vil myndighederne naturligvis reagere på henvendelser og andre oplysninger om uregelmæssigheder vedrørende konkrete ansættelsesforhold. Viser det sig, at en arbejdsgiver ansætter arbejdskraft i strid med en godkendelse, vil arbejdsgiveren kunne ifalde strafansvar for ulovlig beskæftigelse af udlændinge efter udlændingelovens 59, stk Det foreslås, at arbejdsgivere endvidere kan få inddraget sin godkendelse, jf. lovforslagets 1, nr. 2. Hermed tilskyndes arbejdsgivere yderligere til at overholde vilkårene for en godkendelse, og der er yderligere mulighed for at skride ind med sanktioner i sager, hvor vilkårene overtrædes. Får udlændingemyndighederne mistanke om, at en arbejdstager arbejder i strid med vilkårene i en godkendelse, bør udlændingemyndighederne som udgangspunkt inddrage det regionale arbejdsmarkedsråd i vurderingen af, om dette er tilfældet, jf. lovforslagets 1, nr. 2. Inddrages en godkendelse, vil ansættelsesforhold hermed fremover forudsætte, at arbejdstageren er meddelt opholds- og arbejdstilladelse efter udlændingelovens 9 a, stk. 1 eller 5, efter almindelig ansøgningsprocedure. Tilsvarende kan arbejdstagerens opholds- og arbejdstilladelse inddrages efter de gældende regler i udlændingelovens 19, jf. 26. Arbejdstagere vil kunne straffes for ulovligt arbejde efter udlændingelovens 59, stk. 2 og Andre spørgsmål i forbindelse med forlængelse af overgangsordningen for Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn 6.1. Udvidet ret for studerende til at arbejde Statsborgere fra de gamle EU-lande, Cypern og Malta, der opholder sig her i landet efter EU-reglerne som studerende på SU-berettigede erhvervskompetencegivende uddannelser, kan i dag tage arbejde uden begrænsninger. Statsborgere fra Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet eller Ungarn, der opholder sig i Danmark efter EU-reglerne som studerende, er ligestillede med tredjelandsstatsborgere i relation til retten til at arbejde. Dette indebærer, at arbejdstilladelse som hovedregel alene gives til arbejde i indtil 15 timer ugentlig, dog på fuld tid i månederne juni, juli og august. Forligskredsen finder ikke, at særlige hensyn taler for at fastholde denne forskelsbehandling mellem studerende fra de østeuropæiske EU-lande og studerende fra de gamle EU-lande. Misbrugsmulighederne må anses for begrænsede, da retten til at arbejde under alle omstændigheder forudsætter, at udlændingen er indskrevet på en uddannelse. En liberalisering på dette område kan endvidere bidrage til at tiltrække og fastholde højtuddannet arbejdskraft. Side 15

16 Reglerne om arbejdstilladelse til udlændinge, der opholder sig i Danmark som studerende efter EU-reglerne, fremgår af bekendtgørelse nr af 28. november 2005 om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler eller aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EU/EØS-bekendtgørelsen). Integrationsministeriet har derfor taget initiativ til at ændre reglerne for studerendes ret til at arbejde i forbindelse med en ændring af bekendtgørelsen som følge af gennemførelse af direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit i et EU-land. (Direktivet samler en række retsregler på området, der tidligere fremgik af to forordninger og ni direktiver. Direktivet skal være gennemført senest den 30. april 2006.) 6.2. Forsat ret til at arbejde, mens en ansøgning om forlængelse er under behandling I sager, der ikke er omfattet af de foreslåede regler om en anmeldelsesordning, skal der fortsat søges om opholds- og arbejdstilladelse efter almindelig procedure. Efter gældende praksis har en udlænding, der søger om forlængelse af en opholds- og arbejdstilladelse, ret til fortsat at opholde sig og arbejde her i landet, mens ansøgningen om forlængelse er under behandling i Udlændingestyrelsen. Denne praksis er indført af hensyn til en smidig administration. De foreslåede regler indebærer ingen ændring i denne praksis, som således fastholdes Arbejdstilladelse til pendlere En udlænding bosat i udlandet med arbejde i Danmark kan efter 34, stk. 6, i bekendtgørelse nr. 943 af 5. oktober 2005 om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen) meddeles arbejdstilladelse, hvis betingelserne i udlændingelovens 9 a, stk. 1, er opfyldt. Der skal herefter være tale om, at væsentlige beskæftigelsesmæssige hensyn taler for at imødekomme ansøgningen. Den nævnte bestemmelse i udlændingebekendtgørelsen om såkaldte pendlerarbejdstilladelser blev indsat som led i at fremme sammenhængen i øresundsregionen. Bestemmelsen gælder tilsvarende for arbejdstagere fra de østeuropæiske EU-lande, men henviser ikke til udlændingelovens 9 a, stk. 5, og der kan således efter ordlyden af den gældende regulering ikke meddeles pendlerarbejdstilladelse efter de lempeligere vilkår i forbindelse med overgangsordningen. Det indebærer, at der umiddelbart gælder skrappere betingelser for pendlere fra de østeuropæiske EU-lande end for arbejdstagere fra de østeuropæiske EU-lande. Forligskredsen anser det for hensigtsmæssig at give mulighed for pendlerarbejdstilladelse til statsborgere fra de østeuropæiske EU-lande efter reglerne i 9 a, stk. 5. Side 16

17 Integrationsministeriet vil derfor ved førstkommende lejlighed præcisere udlændingebekendtgørelsen således, at der fremover kan gives pendlerarbejdstilladelse efter reglerne i 9 a, stk. 5, i overensstemmelse hermed. Ændringen vil bl.a. indebære, at der gives mulighed for at meddele arbejdstilladelse til en statsborger fra Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet eller Ungarn, der er bosat i udlandet og har fået tilbudt beskæftigelse som chauffør i dansk indregistrerede biler, der transporterer gods til, fra og igennem Danmark. 7. Regeringens overvejelser og forslag i forbindelse med Bulgariens og Rumæniens optagelse i Den Europæiske Union 7.1. Traktatgrundlaget Det forventes, at Bulgarien og Rumænien bliver medlemmer af Den Europæiske Union den 1. januar Tiltrædelsestraktaten indgået den 25. april 2005 indebærer bl.a., at statsborgere i Bulgarien og Rumænien fra og med tiltrædelsesdatoen den 1. januar 2007 som udgangspunkt vil være omfattet af EU-rettens regler om visumfritagelse og om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser m.v. Som følge heraf vil statsborgere i Bulgarien og Rumænien fra og med den 1. januar 2007 kunne indrejse og opholde sig her i landet i indtil 3 måneder fra indrejsen. Endvidere vil statsborgere i Bulgarien og Rumænien fra og med den 1. januar 2007 på lige fod med statsborgere i andre EU-lande kunne etablere selvstændig erhvervsvirksomhed samt levere eller modtage tjenesteydelser her i landet. Tiltrædelsestraktaten muliggør en national overgangsordning, hvorefter arbejdstagere fra Bulgarien og Rumænien først efter en overgangsperiode opnår adgang til arbejdsmarkedet i Danmark i samme udstrækning og på samme vilkår som arbejdstagere fra Belgien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland og Østrig. Overgangsordningen kan etableres på samme måde som overgangsordningen for Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn. De nuværende medlemslande kan anvende en overgangsordning indtil udløbet af en periode på 5 år efter tiltrædelsesdatoen, dvs. frem til den 1. januar Det fremgår i den forbindelse, at Rådet inden udløbet af en periode på 2 år efter tiltrædelsesdatoen, dvs. inden den 1. januar 2009, gennemfører en undersøgelse af, hvordan overgangsordningerne fungerer. Ved afslutningen af undersøgelsen og senest den 1. januar 2009 underretter de nuværende medlemslande Kommissionen om, hvorvidt de agter at fortsætte med at anvende nationale foranstaltninger. Side 17

18 De nuværende medlemslande, der opretholder nationale foranstaltninger eller foranstaltninger i henhold til bilaterale aftaler ved udgangen af den 5-årige periode, dvs. frem til den 1. januar 2012, kan, hvis der forekommer eller er risiko for alvorlige forstyrrelser på arbejdsmarkedet, og efter at Kommissionen er blevet underrettet herom, fortsætte med at anvende disse foranstaltninger indtil udløbet af en periode på 7 år efter tiltrædelsesdatoen, dvs. frem til den 1. januar Et medlemsland, som undlader at indføre nationale foranstaltninger eller foranstaltninger i henhold til bilaterale aftaler eller inden udløbet af overgangsperioden afskaffer sådanne foranstaltninger, kan, hvis landet udsættes for eller forventer forstyrrelser på arbejdsmarkedet, som vil kunne udgøre en alvorlig risiko for levestandarden eller beskæftigelsen i en bestemt region eller i et bestemt erhverv, på baggrund af underretning herom af Kommissionen og de øvrige medlemslande anmode Kommissionen om at beslutte, at anvendelsen af artikel 1-6 i forordning 1612/68 helt eller delvis suspenderes med henblik på at genoprette en normal tilstand i den pågældende region eller i det pågældende erhverv. Kommissionen træffer afgørelse om suspensionen og dennes varighed og omfang senest 2 uger efter modtagelsen af en sådan anmodning og underretter Rådet om afgørelsen. Ethvert medlemsland kan senest 2 uger efter Kommissionens afgørelse anmode Rådet om at annullere eller ændre afgørelsen. Rådet træffer afgørelse om en sådan anmodning med kvalificeret flertal i løbet af højst 2 uger. I hastende og ekstraordinære tilfælde kan et medlemsland suspendere anvendelsen af artikel 1-6 i forordning 1612/68, idet landet efterfølgende giver Kommissionen en begrundet underretning herom. Nationale foranstaltninger som omtalt ovenfor må ikke føre til, at statsborgere i Bulgarien og Rumænien får mere restriktive vilkår for adgangen til arbejdsmarkedet i de nuværende medlemslande end dem, der gælder på datoen for undertegnelsen af tiltrædelsestraktaten, dvs. den 25. april Det fremgår endvidere, at de nuværende medlemslande også i en periode, hvor der anvendes nationale foranstaltninger eller foranstaltninger i henhold til bilaterale aftaler, skal give arbejdstagere, der er statsborgere i medlemslandene herunder Bulgarien og Rumænien fortrinsstilling i forhold til arbejdstagere, der er statsborgere i tredjelande, for så vidt angår adgangen til arbejdsmarkedet. Det fremgår ligeledes, at arbejdstagere fra de nye medlemslande og deres familiemedlemmer, som opholder sig og arbejder lovligt i et andet medlemsland, ikke må behandles mere restriktivt end arbejdstagere, der er tredjelandsstatsborgere, og som opholder sig og arbejder i det pågældende medlemsland. Herudover følger det af de nævnte bilag til tiltrædelsesakten, at statsborgere i Bulgarien og Rumænien, der på tiltrædelsesdatoen den 1. januar 2007 har lovlig beskæftigelse i et af de nuværende medlemslande, og hvis arbejdstilladelse i det pågældende medlemsland er meddelt for en uafbrudt periode på mindst 12 måneder, har adgang til arbejdsmarkedet i dette medlemsland, men ikke til arbejdsmarkedet i andre medlemslande, der anvender nationale foranstaltninger. Det følger endvidere af bilagene, at statsborgere i Bulgarien og Rumæni- Side 18

19 en, der efter tiltrædelsen af EU får arbejdstilladelse i et af de nuværende medlemslande for en uafbrudt periode på mindst 12 måneder, skal have de samme rettigheder. De pågældende personer mister dog disse rettigheder, hvis de frivilligt forlader arbejdsmarkedet i det pågældende nuværende medlemsland. Statsborgere i Bulgarien og Rumænien, der på tiltrædelsesdatoen eller i en periode, hvori der anvendes nationale foranstaltninger, har lovlig beskæftigelse i et af de nuværende medlemslande, og hvis arbejdstilladelse i det pågældende medlemsland er meddelt for en periode på under 12 måneder, har ikke de nævnte rettigheder. Retsstillingen for de pågældende arbejdstageres familiemedlemmer vil svare til retstillingen for familiemedlemmer fra de andre medlemslande. Det indebærer, at arbejdstagerens ægtefælle, arbejdstagerens eller dennes ægtefælles efterkommere i lige linje, der er under 21 år eller forsørges af arbejdstageren, samt personer, der er beslægtede i opstigende linje med arbejdstageren eller dennes ægtefælle og forsørges af arbejdstageren, uanset de pågældendes nationalitet har adgang til at tage ophold hos arbejdstageren. Medlemslandene skal herudover lette tilflytningen for andre familiemedlemmer, der forsørges af arbejdstageren eller i hjemlandet er optaget i dennes husstand, eller hvis alvorlige helbredsmæssige grunde gør det absolut nødvendigt, at arbejdstageren personligt plejer de pågældende Aftale mellem regeringspartierne, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti Det fremgår af forligskredsens aftale af 5. april 2006, at der skal etableres en national overgangsordning for arbejdstagere fra Bulgarien og Rumænien i forbindelse med, at disse lande forventes optaget i EU pr. 1. januar 2007, og at overgangsordningen som udgangspunkt skal udformes på samme måde som overgangsordningen for Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn. På denne baggrund foreslås det, at overgangsordningen for Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn herunder med de ovenfor foreslåede justeringer finder tilsvarende anvendelse for Bulgarien og Rumænien, når disse lande optages i EU. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 4. Side 19

20 8. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner 9. Erhvervsadministrative, erhvervsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser af lovforslaget 10. Administrative konsekvenser for borgerne 11. Forholdet til EU-retten Med lovforslaget foreslås den nationale overgangsordning om adgang for statsborgere i Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn til det danske arbejdsmarked forlænget. Forlængelsen har hjemmel i tiltrædelsestraktaten af 16. april 2003, hvorved bestemmelserne i artikel 1-6 i Rådets forordning 1612/68/EØF af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Fællesskabet (EF-Tidende Specialudgave 1968 II, s. 467) kan fraviges for så vidt angår arbejdstagere fra Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn. Endvidere foreslås der indført en tilsvarende national overgangsordning for statsborgere i Bulgarien og Rumænien. Overgangsordningen har hjemmel i tiltrædelsestraktaten af 25. april 2004, hvorved bestemmelserne i artikel 1-6 i forordning 1612/68 kan fraviges for så vidt angår arbejdstagere fra Bulgarien og Rumænien. 12. Hørte myndigheder m.v. Lovforslaget har været sendt til høring hos følgende myndigheder og organisationer: Advokatrådet, Akademikernes Centralorganisation, Amnesty International, Amtsrådsforeningen, Beskæftigelsesrådet, Centralorganisationernes Fællesudvalg, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Flygtningehjælp, Dansk Landbrug, Dansk Retspolitisk Forening, Dansk Røde Kors, Dansk Socialrådgiverforening, Datatilsynet, Den Danske Dommerforening, Den Danske Europabevægelse, Det Centrale Handicapråd, Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination, Dommerfuldmægtigforeningen, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Flygtningenævnet, Foreningen af Politimestre i Danmark, Foreningen af Statsamtmænd, Foreningen af Statsamtsjurister, Frederiksberg Kommune, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, Håndværksrådet, Institut for Menneskerettigheder, KL, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte, Kristelig Arbejdsgiverforening, Kristelig Fagbevægelse, Københavns Kommune, Landsorganisationen i Danmark, Ledernes Hovedorganisation, Mellemfolkeligt Samvirke, Politidirektøren i København, Politiforbundet i Danmark, Politifuldmægtigforeningen, præsidenterne for Vestre og Østre landsret, retterne i København, Århus, Odense, Aalborg og Roskilde, Rigsadvokaten, Rigspolitichefen, Rådet for Etniske Minoriteter, Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger, Specialarbejderforbundet i Danmark, Sundhedskartellet samt UNHCR. Side 20

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen Aftale mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om adgangen til det danske arbejdsmarked efter udvidelsen af EU pr. 1. maj 2004

Læs mere

Danmark skal inden 1. maj 2006 meddele Kommissionen, om Danmark fortsat vil gøre brug af en overgangsordning.

Danmark skal inden 1. maj 2006 meddele Kommissionen, om Danmark fortsat vil gøre brug af en overgangsordning. 5. april 2006 Aftale mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om revision af aftalen om EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked 1. Baggrund Den

Læs mere

Rundskrivelse nr. 16/08

Rundskrivelse nr. 16/08 Rundskrivelse nr. 16/08 15. april 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Revideret Østaftale med virkning fra 1. maj 2008 1. Indledende

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov for Færøerne om visse udlændinges adgang til opholdstilladelse med henblik på beskæftigelse på Færøerne

Udkast til. Forslag. Lov for Færøerne om visse udlændinges adgang til opholdstilladelse med henblik på beskæftigelse på Færøerne Dato: 9. august 2007 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 2007/4000-92 Sagsbeh.: LEJ/KJH Udkast til Forslag Til Lov for Færøerne om visse udlændinges adgang til opholdstilladelse med henblik på beskæftigelse

Læs mere

Østaftalen har været en succes. Den har været et vigtigt politisk signal om, at arbejde i Danmark bør ske på ordnende løn- og ansættelsesvilkår.

Østaftalen har været en succes. Den har været et vigtigt politisk signal om, at arbejde i Danmark bør ske på ordnende løn- og ansættelsesvilkår. 29. juni 2007 Aftale mellem regeringen, Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked Indledende bemærkninger EU-udvidelsen

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/08

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/08 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/08 15. april 2008 Til samtlige kommuner Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Orientering om vejledning

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter i RAR Maj 2004 Fra 1. maj 2004 udvides EU til også at omfatte borgere fra Øst- og Centraleuropa. I forhold

Læs mere

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v.

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Dato: 2. oktober 2008 Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Baggrund EF-domstolens afgørelse i Metock-sagen (C-127/08) betyder,

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Aftale af 3. december 2009

Aftale af 3. december 2009 Aftale af 3. december 2009 Aftale mellem regeringen, Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om styrkelse af Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven Udkast af 19. oktober 2005 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0151 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund-og nærhedsnotat om direktivforslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier,

Læs mere

Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark

Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark Formålet med dette nyhedsbrev er at give a-kasserne et billede af, hvilke regler for ophold og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2013 COM(2013) 674 final 2013/0322 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 26. april 2002 PE 316.324/17-40 ÆNDRINGSFORSLAG 17-40 Udkast til udtalelse (PE 316.324) Jean Lambert Betingelserne for tredjelandsstatsborgeres

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED v/ MONA LARSEN, SFI Seminar Hvorfor stadig lønforskel forklaringer på uligeløn, SFI, d. 4. juni 2010 LØNFORSKELLE MELLEM MÆND

Læs mere

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit Effektive løsninger på dine problemer i Europa ec.europa.eu/solvit KEND DIN RET At bo, arbejde og studere i det EU-land, du vil, er en af dine grundlæggende rettigheder i EU. Virksomheder har desuden ret

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 1/08 27. maj 2008 Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til

Læs mere

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Hr. Hans Gammeltoft Hansen Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K København, den 19. august 2008 Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Ægteskab

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love (Afskaffelse af de facto-flygtningebegrebet, effektivisering af asylsagsbehandlingen, skærpede betingelser for meddelelse af tidsubegrænset

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. marts 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2015-6140-0778 Dok.: 1526315 Notat til Folketingets

Læs mere

Skatteudvalget, Europaudvalget 2004 SAU Alm.del Bilag 24, 2613 - RIA Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget, Europaudvalget 2004 SAU Alm.del Bilag 24, 2613 - RIA Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget, Europaudvalget 2004 SAU Alm.del Bilag 24, 2613 - RIA Bilag 4 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 15. oktober

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. februar 2009 af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ophævelse af overgangsordningen for

Læs mere

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet A-kassen LH 4. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 3

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

flygtninge & migranter

flygtninge & migranter Fakta om flygtninge & migranter i Danmark Indhold Forord................................................ 3 Hvor kommer flygtninge og migranter fra?...4 Hvor mange hjælper Danmark sammenlignet med andre

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen Skiftedag i EU EU - en kort introduktion til skiftedagen Et fælles europæisk energimarked, fælles europæiske løsninger på klimaudfordringer, fælles europæiske retningslinjer for statsstøtte, der skal forhindre

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 I medfør af 2, stk. 4, 46 c og 46 d i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Vejledning om legitimation

Vejledning om legitimation Vejledning om legitimation Michael Karlsen Fuldmægtig Holbergsgade 6 T 33923771 1057 København K E mik@inm.dk www.nyidanmark.dk ved indfødsretsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved indfødsretsprøven

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag.

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag. 2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-960-0002 Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

CPR-opgørelse af medarbejderstabens oprindelse

CPR-opgørelse af medarbejderstabens oprindelse CPR-opgørelse af medarbejderstabens oprindelse Vejledning til arbejdsgivere om mulighederne for at anvende CPR oplysninger til en opgørelse over medarbejderes oprindelse. Hvorfor en vejledning om CPR-opgørelse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nr. 2, oktober 2007 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der under emnet Sygehjælp informationer om: - Syge(for)sikring af

Læs mere

Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg

Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg 18. marts 2009 Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg Dagsordenspunkt 1a Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten - Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser 1. Formålet med denne lov er at sikre, at der sker en deling af udbyttet ved anvendelse af genetiske resurser med de, der leverer de

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev Nyhedsbrev Kære læser, De nye ansøgningsgebyrer og strammere regler for permanent ophold blev desværre vedtaget som en del af asylpakken og er nu trådt i kraft. Som reaktion på lovændringen er der dannet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. april 2013 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven (Adgang for

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

1. Ændring af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse konkret om selvforsøgrelseskravet

1. Ændring af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse konkret om selvforsøgrelseskravet STRANDGADE 56 Justitsministeriet jm@jm.dk mum@jm.dk DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 23. april 2012 J.NR. 540.10/26980/

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Arbejdsmarkedsudv UUI alm. del - Bilag 61,AMU alm. del - Bilag 93 Offentligt Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. februar 2010 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: HLL40258 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, september 2013 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 01-06-2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING.. 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.6.2008 KOM(2008) 344 endelig 2008/0109 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber

Læs mere

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juli 2002 J.nr. APV1109-137606 AFSKRIFT Sammenskrivning af Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven 2008/1 LSF 141 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Journalnummer: Ministeriet for flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 40 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 40 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 40 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 11. marts 2011 Zambrano-dom:

Læs mere

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016 Finland Storbritannien EU-28 FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 216 31. maj 216 har et godt digitalt udgangspunkt har et godt digitalt udgangspunkt. Vi har en veludbygget digital infrastruktur (mobilnetværk,

Læs mere

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab 1. Ægteskabslovens 11 a Ifølge 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning må ægteskab kun indgås, når hver af parterne

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.7.2009 KOM(2009) 408 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

Juridisk vurderingsnotat om Metock-dommen. EF-domstolen afsagde den 25. juli 2008 dom i Metock m.fl. (sag C127/08).

Juridisk vurderingsnotat om Metock-dommen. EF-domstolen afsagde den 25. juli 2008 dom i Metock m.fl. (sag C127/08). NOTAT K-UDVALG Dato: 19. august 2008 Integrationsministeriet Udenrigsministeriet Justitsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Bilag 1 og tilknyttet bilag A Juridisk vurderingsnotat om Metock-dommen

Læs mere

Vejledning om straflempelse for karteller

Vejledning om straflempelse for karteller Vejledning om straflempelse for karteller Denne vejledning forklarer, hvordan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen behandler en ansøgning om straflempelse for deltagelse i karteller. Det er afgørende, at

Læs mere

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer:

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer: Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0025 Dok.: 1290206 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse

Læs mere

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN ER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN AF/EEE/BG/RO/DC/da 1 OM DEN SNARLIGE RATIFICERING AF AFTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere