HORSCH Terrano 6-12 FG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HORSCH Terrano 6-12 FG"

Transkript

1 09/2008 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares!

2 EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 98/37/EØF Vi, HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1 D Schwandorf erklærer eneansvarlig at produktet HORSCH Terrano 6 FG fra serienummer FG FG FG som denne erklæring henviser til, svarer til de grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EU-direktiv 98/37/EØF. Til en relevant realisering af de sikkerheds- og sundhedskrav, der er nævnt i EU-direktiverne er der især taget udgangspunkt i følgende normer og tekniske specifikationer: DIN EN ISO DIN EN ISO Schwandorf, Sted og dato M. Horsch P. Horsch (Adm. direktør) (Udvikling og konstruktion)

3 GARANTIKORT Klip her og send til HORSCH Maschinen GmbH eller overgiv til medarbejderen fra HORSCH Maschinen GmbH ved instruktionen. Returneres dette garantikort ikke, dækker garantien ikke! Til HORSCH Maschinen GmbH Postboks D Schwandorf Fax: +49 (0) 9431 / Maskintype:... Serienummer:... Leveringsdato:... Udgave af brugsanvisning: 09/ Terrano 6-12 FG da Jeg bekræfter hermed at have modtaget brugsanvisning og reservedelsliste for ovennævnte maskine. Jeg er blevet undervist og instrueret i betjening af maskinen og de sikkerhedstekniske krav med henblik på maskinen af en servicetekniker fra firma HORSCH eller en autoriseret forhandler.... Serviceteknikerens navn Forhandler Navn:... Vej:... Postnummer:... By:... Tlf.:... Fax: Kundenr.:... Demonstrationsmaskine Ibrugtagning Demonstrationsmaskine Skift af indsatssted Demonstrationsmaskine solgt Drift Ny maskine solgt Ibrugtagning Kundemaskine Skift af indsatssted Kunde Navn:... Vej:... Postnummer:... By:... Tlf.:... Fax: Kundenr.:... Det er mig bekendt, at garantien kun gælder, hvis denne side, umiddelbart efter første instruktion, bliver korrekt udfyldt, underskrevet og sendt tilbage til firma HORSCH Maschinen GmbH, eller udleveres til serviceteknikeren/forhandleren Sted, dato for første instruktion Købers underskrift

4

5 - Oversættelse af original driftsvejledningen - Identifikation af maskinen Ved overtagelse af maskinen indføres de pågældende data i nedenstående liste: Serienummer:... Maskintype:... Konstruktionsår:... Første ibrugtagning:... Tilbehør: Udgave af brugsanvisning: 09/2008 Forhandleradresse: Navn:... Vej:... By:... Tlf..:... Kundenr.: Forhandler:... HORSCH adresse: HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf, Sitzenhof 1 D Schwandorf, Postboks 1038 Tlf.: +49 (0) 9431 / Fax: +49 (0) 9431 / Kundenr.: HORSCH:...

6 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Forord...4 Behandling af faktiske fejl...4 Anvendelse...5 Følgeskader...5 Tilladte brugere...6 Sikkerhedsudstyr...6 Sikkerhedsinformationer...7 Sikkerhedspiktogrammer...7 Driftssikkerhed...10 Trafiksikkerhed...10 Ulykkessikkerhed...10 Til-/frakobling...10 Under drift...11 Vedligeholdelse...11 Transport / installation...12 Levering...12 Installation...12 Transport...13 Tekniske data...14 Opbygning og funktion...15 Beskrivelse...15 Lys...16 Hydraulik 6 FG...16 Hydraulik 8 FG...17 Hydraulik 10 FG...18 Hydraulik 12 FG...19 Tænder...20 MultiMix skær...20 ClipOn system...21 Indstilling/betjening...22 Til- og frakobling af maskinen...22 Vejtransport...23 Ud- og indklapning...23 Terrano 6 og 8 FG...23 Terrano 10 og 12 FG...24 Dybdeindstilling...24 Indstilling arbejdsdybde...26 Nivellering hydraulikcylinder...26 Strigle...27 Ophæng...28 Trykakkumulator...28 Udbygning...29 Trækhoved bag...29 Trepunktstræk...30 Tandbeskyttelse...30 Vedligeholdelse...31 Rengøring...31 Vedligeholdelsesintervaller...31 Opbevaring af maskine...31 Smøring af maskine...32 Hygiejne...32 Håndtering af smøremidler...32 Service...32 Vedligeholdelsesoversigt...33 Skæranordrning Terrano FG...35 Tilspændingsmomenter metriske skruer...37 Tilspændingsmomenter tommeskruer...38

7

8 Introduktion Forord Læs driftsvejledningen omhyggeligt igennem, inden maskinen tages i brug, og følg den altid. Dette afværger farer, reducerer reparationsomkostninger og stilstandstider, og øger pålideligheden og driftstiden for din maskine. Overhold sikkerhedshenvisninger! HORSCH hæfter ikke for skader og driftsforstyrrelser, der hidrører fra tilsidesættelse af brugsanvisningen. Denne driftsvejledning skal hjælpe dig med at lære din maskine at kende og at udnytte de formålsmæssige anvendelsesmuligheder. Først introduceres generelt i brug af maskinen. Derefter følger kapitlerne pleje, beskrivelse, indstilling og vedligeholdelse Brugsanvisningen skal læses og overholdes af alle personer, der arbejder med eller på maskinen f. eks. Behandling af faktiske fejl Fejlbeskrivelser i forbindelse med reklamationer skal via deres HORSCH-salgspartner forelægges HORSCH-serviceafdeling i Schwandorf/ Tyskland. Vi kan kun behandle reklamationer, der er fuldstændigt udfyldt og foreligger senest 4 uger efter at skaden er opstået. Garantisager med returnering af gamle dele er markeret med "R". Disse dele sendes rengjorte og tømte sammen med en reklamationsformular og en nøjagtig beskrivelse af fejlen til HORSCH inden 4 uger. Reklamationer uden returnering af gamle dele. Disse dele skal opbevares i 12 uger til videre afgørelse. Reparationer i forbindelse med reklamationer, der udføres af tredjemand, og som antageligt omfatter mere end 10 arbejdstimer, skal aftales med serviceafdelingen i forvejen. Betjening (inkl. forberedelse, fejlafhjælpning under drift, vedligeholdelse) Vedligeholdelse (vedligeholdelse og inspektion) Transport. Med denne driftsvejledning får du en reservedelsliste og en modtagelseskvittering. Servicemedarbejdere informerer dig omkring betjening og vedligeholdelse af din maskine. Derefter sender du garantikortet retur til HORSCH. Dermed har du bekræftet den korrekte overtagelse af maskinen. Garantitiden starter med leveringsdatoen. Der tages forbehold for ændringer i illustrationer og angivelser af tekniske data og vægt i denne brugsanvisning, som tjener til forbedring af maskinen eller ekstraudstyret.

9 Anvendelse Maskinen er bygget efter den seneste tekniske viden og anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der under driften opstå farer for personskader for brugeren eller tredjemand eller skader på maskinen aller andre værdier. Maskinen må kun benyttes i teknisk fejlfri tilstand samt i henhold til formålet, sikkerheds- og farebevidst under overholdelse af brugsanvisningen! Især fejl der kan påvirke sikkerheden, skal udbedres omgående. Maskinen må kun anvendes, repareres og vedligeholdes af personer, der er fortrolige hermed og er informeret om farerne. Original-reserevedele fra HORSCH er specielt udviklet til denne maskine. Reservedele og tilbehør, som vi ikke har leveret, er ikke kontrolleret og frigivet af os. Montering eller anvendelse af HORSCH-fremmede produkter kan derfor evt. påvirke maskinens produktionsegenskaber negativt og derved påvirke sikkerheden af menneske og maskine. For skader, der opstår på grund af brug af ikke uoriginale dele eller specielt udstyr, bortfalder ethvert producentansvar for HORSCH. Følgeskader Maskinen er omhyggeligt fremstillet hos HORSCH. Alligevel kan der opstå skader, også ved korrekt brug. Skader pga. ydre påvirkning. Forkert eller ikke tilpassede omdrejningstal, arbejds- og kørehastigheder. Forkert eller ikke korrekt montering eller indstilling af værktøjet. Manglende overholdelse af driftsvejledningen. Manglende eller usagkyndig vedligeholdelse og pleje. Forkerte, slidte eller knækkede arbejdsredskaber. Kontrollér derfor din maskine inden eller under driften med henblik på korrekt funktion og indstilling. Et erstatningskrav for skader, der ikke er opstået på maskinen, er udelukket. Dertil hører også at ansvaret for følgeskader pga føre- og betjeningsfejl udelukkes. Denne maskine er bestemt til den normale drift i jordbearbejdning på landbrugsområdet. Enhver anden anvendelse eller anvendelse derudover er ikke i overensstemmelse med bestemmelserne. For skader, som er resultat af en sådan anvendelse, påtager HORSCH sig intet ansvar. Risikoen påhviler alene brugeren. De relevante arbejdssikkerhedsforskrifter og alle andre anerkendte sikkerhedstekniske, arbejdsmedicinske og trafikretslige regler skal overholdes. Til formålsmæssig brug hører også overholdelse af brugsanvisning og overholdelse af de drifts- og vedligeholdelsesforskrifter, producenten har nedskrevet her.

10 I denne brugsanvisning I denne driftsvejledning skelnes mellem tre forskellige fare- og sikkerhedshenvisninger. Der anvendes følgende piktogrammer: vigtige informationer. når der er fare for kvæstelser! når der er livsfare! Læs omhyggeligt alle sikkerhedshenvisninger, der er indeholdt i maskinen, og alle advarselsskilte på maskinen. Sørg for at alle advarselsskilte er i læsbar stand og udskift manglende eller beskadigede skilte. Overhold disse henvisninger for at undgå ulykker. Disse fare- og sikkerhedshenvisninger skal videregives til alle brugere. Undlad enhver sikkerhedsfarlig arbjedsmetode. Tilladte brugere Kun uddannede personer, der er autoriseret og undervist af driftsherren, må arbejde med dette anlæg. Mindstealderen for operatører er 16 år. En operatør skal være i besiddelse af et gyldigt kørekort. Han er ansvarlig over for tredjemand i arbejdsområdet. Driftslederen skal gøre driftsvejledningen tilgængelig for brugeren. sikre sig at brugeren har læst og forstået den. Brugsanvisningen er en bestanddel af maskinen. Sikkerhedsudstyr Til drift og vedligeholdelse kræves der: tætsiddende tøj. Arbejdshandsker og beskyttelsesbriller som beskyttelse mod støv og skarpe maskindele.

11 Sikkerhedsinformationer De følgende fare- og sikkerhedsinformationer gælder for alle kapitler i denne brugsanvisning. Passagerer på maskinen er forbudt! Sikkerhedspiktogrammer På maskinen Læs denne driftsvejledning grundigt igennem inden idrifttagning og overhold den! Ophold i klapbare maskindeles svingområde er forbudt! Sluk motoren inden der udføres vedligeholdelses- og reparationsarbejder og tag nøglen ud. Ophold i fareområdet er kun tilladt med sikring af hævecylinder Forsigtighed ved væske under højt tryk, se henvisninger i brugsanvisningen! Ophold i fareområdet er kun tilladt med sikkerhedsstøtte.

12 Grib aldrig ind i klemningsområder, med bevægelige dele! Markering af hydraulikslangen Symbolet sidder altid på den slange, der skal bruge tryk for at bringe maskinen i transportstilling (løft, indklapning osv.) Hydraulikblok Når maskinen kobles til, og hydraulikken aktiveres, må der ikke opholde sig personer mellem maskinerne. Maskine hævning og sænkning Maschine Aufkleber Zeichnung Klap maskinen Trykakkumulatoren står under gas- og olietryk. Afmontering og montering skal udføres i henhold til vejledningen i den tekniske manual Stig ikke op på roterende dele Anvend kun de eksisterende trappetrin Maschine Aufkleber Zeichnung

13 Transportkrog Bed transportopgaver hægt løftegrej (kæder, tovværk osv.) i her Efter 50 timer efterspænd hjulmøtrikkerne / hjulskruer 50 h / Nm alle Maschine Verladehacken Zeichnung Zeichnungsnummer Dateiname e E Maschine Zeichnung Zeichnungsnummer Maschine Vorlage Dateina

14 Driftssikkerhed Maskinen må først tages i drift efter undervisning af distributionspartnere, fabriksrepræsentanter eller medarbejdere hos firma HORSCH. Garantikortet skal sendes retur til firma HORSCH i udfyldt stand. Maskinen må kun tages i brug efter at alt sikkerhedsudstyr og sikkerhedsanordninger, som f. eks. løst sikkerhedsudstyr, er monteret og funktionsklar. Møtrikker og skruer skal jævnligt kontrolleres og efterspændes om nødvendigt. Kontroller dæktrykket jævnligt. Ved funktionsfejl skal maskinen straks standses og sikres! Ulykkessikkerhed Supplerende til brugsanvisningen skal Arbejdstilsynets og landbrugets sikkerhedforskrifter overholdes! Til-/frakobling Ved til- og frakobling af maskinen på traktorens trækudstyr består fare for kvæstelser. Maskinen skal sikres mod at kunne rulle væk. Ved baglænskørsel med traktoren kræves der særlig agtpågivenhed. Ophold mellem traktor og maskine er forbudt. Maskinen må kun parkeres på plan og stabil undergrund. Sæt den tilkoblede maskine inden frakoblingen af på gulvet. Trafiksikkerhed Ved kørsel på offentlige veje og pladser gælder færdselslovens bestemmelser. Overhold tilladte transportbredder, monter advarsels- og beskyttelsesudstyr. Transporthøjden - alt efter tilkoblet maskine - skal overholdes! Vær opmærksom på den tilladte aksellast, dækkenes bæreevne og samlet tilladt vægt, således at en tilstrækkelig styre- og bremseevne er sikret. Køreegenskaberne påvirkes af de monterede apparater. Især ved kørsel i kurver skal der tages hensyn til maskinens bredde og tyngdepunkt. Inden vejkørsel skal hele maskinen renses for optaget jord. Kørsel med passagerer på maskinen er forbudt! Ved tranport på offentlige veje må der ikke køres hurtigere end 25 km/t. Der kræves en driftstilladelse. 10

15 Ved hydraulik Tilslut først hydraulikslangerne på traktoren, når hydraulik på traktor og maskine er trykløs. Hydraulikanlægget står under højt tryk. Alle ledninger, slanger og forskruninger skal jævnligt kontrolleres for lækager og skader på overfladen. Anvend kun egnede hjælpemidler ved søgning efter lækage. Skader repareres omgående! Sprøjtende olie kan medføre kvæstelser og brande! Ved kvæstelser søges straks læge! For at undgå fejltilslutninger er hydrauliktilslutninger markeret med symboler. For at undgå ulykker ved utilsigtede eller af tredjepersoner (børn, passagerer) udløste hydraulikbevægelser, skal styreapparaterne på traktoren sikres eller låses ved stilstand eller i transportstilling. Udskiftning af udstyr Maskinen sikres mod at rulle væk! Hævede rammedele, under hvilke du opholder dig, sikres med egnet støtte! Forsigtig! Ved fremstikkende dele (strigle, tand, skær) er der fare for kvæstelser! Stig ikke på maskinen ved at træde på pakkerdæk eller andre drejende dele. De kan begynde at dreje og dette kan medføre alvorlige styrtulykker. Under drift Inden start og før idrifttagning skal maskinens nærområde kontrolleres (børn). Sørg for tilstrækkeligt udsyn. Ingen af de foreskrevne og medleverede sikkerhedsanordninger må fjernes. Der må ikke opholde sig personer i bevægelige maskindeles klappeområde. Brug kun opstigningsanordninger og trædeflader, når maskinen står stille. Det er forbudt at have passagerer med under kørsel! Vedligeholdelse Overhold foreskrevne eller angivne frister for regelmæssig service og vedligeholdelse i denne brugsanvisning. Inden der foretages vedligeholdelsesarbejder skal maskinen parkeres på jævn og stabil undergrund og sikres mod utilsigtet rulning. Gør hydraulikanlægget trykløst og sænk arbejdsredskabet eller støt det. Efter rengøring kontrollér alle hydraulikledninger mhp. utætheder og løse forbindelser. Kontrollér med henblik på slidte steder og skader. Fundne fejl udbedres straks! Skrueforbindelserne, som er løsnet under vedligeholdelsesarbejde, skal spændes igen. Vask ikke nye maskiner med dampstråle eller højtryksrenser. Lakken er først helt hærdet efter 3 måneder og kan tage skade forinden. 11

16 Transport / installation Ved første installation er risikoen for uheld særlig stor Vær opmærksom på henvisninger i de pågældende artikler. Levering Maskinen med tilbyggede enheder leveres som regel komplet monteret på en blokvogn. Er enkle dele eller komponenterne demonteret til transporten, monteres disse af vores forhandler eller fabriksmontører på stedet. Alt efter type blokvogn kan maskinen køres fra vognen med en traktor eller løftes ned fra vognen med truck, kran eller andet løfteudstyr. Kraner og andet løfteudstyr skal have tilstrækkelig bæreevne. Laste- og fastgørelsespunkter er markeret med mærkater. Ved andre ophængningspunkter skal der tages hensyn til tyngdepunktet og lastfordelingen. Ophængningspunkterne må kun være et sted på maskinens ramme. Installation Undervisning af maskinens bruger og første installation af maskinen gennemføres af vores kundeservicemedarbejdere eller forhandler. Enhver brug af maskinen uden dette er forbudt! Først efter undervisning fra kundeservicemedarbejderen / forhandleren og læsning af brugsanvisningen kan maskinen frigives til brug. Ved installations- og vedligeholdelsesarbejder er der øget risiko for ulykker. Inden installations- og vedligholdelsesopgaver gennemføres, skal man gøre sig fortrolig med maskinen og læse brugsanvisningen. Alt efter udstyr Fjern de løse medleverede dele fra maskinen Kontrollér alle vigtige skrueforbindelser! Smør alle smørenipler! Kontrollér lufttrykket i dækkene! Kontrollér alle hydraulikforbindelser og slanger med hensyn til fast montering og funktion. Fundne mangler skal udbedres omgående! 12

17 Transport Transporten på offentlige veje kan alt efter landets regler og arbejdsbredde hæftes på en traktor eller på en anhænger eller en blokvogn. De tilladte mål og vægte for transporten skal overholdes. Traktoren skal være valgt stort nok, således at en tilstrækkelig styre- og bremseevne sikres. Er maskinen hægtet på i topunkttilkoblingen, skal trækstængerne blokeres mod sidelæns pendulbevægelser. Ved vejtransport skal stempelstængerne forsynes med afstandsstykker og maskinen nedsænkes på disse. På en anhænger eller en blokvogn skal maskinen sikres ved hjælp af spændegjorder eller andre hjælpemidler. Løftegrejet må kun hægtes på ved de markerede steder. 13

18 Tekniske data Tekniske data 6 FG 8 FG Arbejdsbredde / med udbygning (m): 5,70 / 6,30 7,50 / 8,10 Længde (m): 7,15 7,15 Længde med ramme (m): 7,00 7,00 Transporthøjde / med udbygning (m): 3,15 / 3,45 3,90 / 4,05 Transportbredde (m): 3,00 3,00 Vægt (kg) Støttelast (kg): Aksellast (kg): Antal tænder / med udbygning: 19 / / 27 Skærafstand (cm): Rækkeafstand (cm): Dæk: 10.0/ / Lufttryk (bar) 2,6 2,8 Ydelsesbehov (kw): Tekniske data 10 FG 12 FG Arbejdsbredde / med udbygning (m): 9,90 / 10,50 12,30 Længde med ramme (m): 7,20 7,20 Transporthøjde (m): 4,10 4,10 Transportbredde (m): 3,00 3,00 Vægt (kg) Støttelast (kg): Aksellast (kg): Antal tænder / med udbygning: 33 / Skærafstand (cm): Rækkeafstand (cm): Dæk: 10.0/ / Lufttryk (bar): 2,6 2,8 Ydelsesbehov (kw):

19 Opbygning og funktion Beskrivelse Terrano FG HORSCH Terrano FG er konstrueret til jordbearbejdning i ned til 20 cm dybde. Pga. de forskellige skærformer er skærene lige velegnet til opblanding af halmrester og dyb løsning af jorden. Den 4 bullede opbygning og regelmæssige opdeling af tænderne sikrer en gennemgang uden tilstopning og en regelmæssig bearbejdning af hele arealet. En stensikring med kg udløserkraft forhindrer skader på skær og tænder og reducerer slid på komponenterne. 15

20 Lys Hydraulik 6 FG 3 R V2 PIL C L Lyssudstyr 1. Stik, 7-polet April Fordelerkasse ng Zeichnungsnummer Dateiname Entw. Datum chtung 3. Lys tandbeskyttelse højre Beleucht.skf ed Feb Lys tandbeskyttelse venstre Baglygte højre Baglygte venstre Stik 7-polet (trækhovedet bag) Hydraulik Terrano 6 FG 1. Styreenhed 2. Hydr. kobling Maschine Zeichnung Zeichnungsnum Stik og kabeldefinition: hydr. terr 6 fg 3. Hydr. cyl. (klapspærre) Nr. bet. Farve Funktion 4. Hydr. ventil 1. L gul blinklys venstre 5. Tilbageslagsventil g Hydr. cyl. (klapning) 7. Hydr. cyl. (understel) hvid stel 8. Tovejsventil 4. H grøn blinklys højre 9. Hydr. cylinder (løft) H brun baglygte højre 10. Trykakkumulator rød bremselygte 11. Manometer V sort baglygte venstre Lyset skal kontrolleres regelmæssigt for ikke at bringe andre trafikanter i fare! 16

21 Hydraulik 8 FG V2 PIL C Hydraulik Terrano 8 FG 1. Styreenhed aschine Zeichnung ydr. terr 8 fg 2. Hydr. kobling Hydr. omskifterblok 4. Hydr. cyl. (understel) 5. Hydr. cyl. (udvendig vinge) 6. Hydr. cyl. (klapspærre) 7. Hydr. ventil 8. Tilbageslagsventil 9. Hydr. cyl. (klapning) 10. Tovejsventil 11. Hydr. cylinder (løft) 12. Trykakkumulator 13. Manometer Zeichnungsnummer Dateiname Entw. Datum ed sep 08 17

22 Hydraulik 10 FG C2 V2 V2 7 7 C1 V1 V1 5 C2 C1 6 Maschine hydr. terr Hydraulik 10 fg Terrano 10 FG Zeichnung Styreenhed Hydr. kobling Hydr. omskifterblok Hydr. cyl. (klap venstre) Hydr. cyl. (klapning) Hydr. cyl. (klap højre) Hydr. ventil Hydr. cyl. (udvendig vinge) Hydr. cyl. (understel) Manometer Trykakkumulator Hydr. cylinder (løft) Tovejsventil Zeichnungsnummer Dateiname Entw. Datum ed sep 08 18

23 Hydraulik 12 FG C2 V2 V2 7 7 C1 V1 V1 5 C2 C1 6 Maschine hydr. terr Hydraulik 12 fg Terrano 12 FG Zeichnung Styreenhed Hydr. kobling Hydr. omskifterblok Hydr. cyl. (klap venstre) Hydr. cyl. (klapning) Hydr. cyl. (klap højre) Hydr. ventil Hydr. cyl. (udvendig vinge) Hydr. cyl. (understel) Manometer Trykakkumulator Hydr. cylinder (løft) Tovejsventil Zeichnungsnummer Dateiname Entw. Datum ed sep 08 19

24 Tænder TerraGrip tænderne er robuste og enkle i konstruktionen, og egner sig til alle jordtyper. Pga. tændernes vinkel kan langtrådede halmrester hurtigt glide op og dreje bort. Ved ekstreme planteaffaldsstykker kan der desuden monteres en afstryger. Tænderne kan leveres i en stiv version og en med stensikring. Den fjederspændte stensikring med et udløsningstryk på 250 til 450 kg forhindrer sakser på tænder, tandrammen og skær. Stensikringens udløsningsadfærd holder tænderne længe roligt i jorden. Opnås udløserkraften, kan der nemt og hurtigt undviges op til 30 cm opad. Til de forskellige anvendelsesbetingelser kan tænderne udstyres med forskellige skærformer og -bredder. MultiMix skær Som standard er tænderne udstyret med smalle skærspidser og smalle afstrygere. Disse er velegnede til dybere jordbehandling. De bryder jorden ved skærspidserne og blander halmrester i arbejdsdybden. Disse skær kan leveres i en smal eller en bred udgave, og kan kombineres efter ønske. Ved alt monterings- og vedligeholdelsesarbejde på tænder og skær skal maskinen støttes med egnede hjælpemidler TerraGrip tænder MultiMix skær Vedligeholdelse: Værktøjsrammen skal efterspændes med 400 Nm efter de førte driftstimer og efter udskiftning Skærspids smal eller bred Afstryger smal eller bred Skær smal eller bred 20

25 ClipOn system ClipOn vingeskær fastgøres på tanden med et lynudskiftningssystem. For skæret anbringes en klemmekile på tænderne og herpå monteres Clip-On skæret med hammerslag. Clip-On skær leveres i 7,5-37 cm bredde til forskellige anvendelser. Ved mange halmrester og til beskyttelse af skærene kan der monteres afstrygere. Ved alt monterings- og vedligeholdelsesarbejde på tænder og skær skal maskinen støttes med egnede hjælpemidler, og hævecylindrene skal sikres ved hjælp af afstandsstykker. Klemmekilen er monteret med en tabssikring. For at slå disse skær af skal sikringsnæsen trykkes tilbage med et frigivelsesværktøj. Clip-On skær med oplåsningsværktøj ClipOn system Vingeskær ClipOn 7, cm. Skærkile Afstryger Bemærk: Benyt beskyttelsesbrille! Ved montering eller demontering af skær kan der opstå fare for kvæstelser fra metal- eller laksplinter. 21

26 Indstilling/betjening Til- og frakobling af maskinen Ved tilkobling må der ikke opholde sig personer mellem traktor og maskine. Tilkobling: Hægt maskinen, alt efter version, på topunkt tilkoblingen, trækpendulet eller trepunkt tilkoblingen på traktoren. Ophængt på topunkt tilkoblingen på traktor sikres trækstang mod svingninger. Tilslut hydraulikledningerne Tilslut stikket til lys og kontroller at lyset fungerer. Hæv maskinen. Klap sidedelene ind. Alu-clips på kørestelscylinder monteres, og maskinen sænkes. Styreapparater sikres mod utilsigtet aktivering. Tilslut evt. først hydraulikledningerne ved trækpendulkoblingen for at kunne korrigere trækakselen i højden. Maskinen må ikke transporteres højere end nødvendigt. Ved Terrano 10 hhv. 12 FG samt ved 8 FG med udbygning, skal man være opmærksom på transporthøjden broer og lavt hængende luftledninger. Hydraulik Infektionsfare! Hydraulikanlægget er under højt tryk. Udstrømmende væske kan gennemtrænge huden og medføre alvorlige kvæstelser. Ved kvæstelser søges straks læge. Betjening af det hydrauliske anlæg kræver særlig omhu. Fejlbetjening kan medføre fare for mennesker og maskine. Parkering af maskinen På grund af fare for tipning og den høje vægt må 10 og 12 FG kun parkeres på jævn og fast grund. Herved sænkes maskinen mest muligt og anbringes på alu-clips på understelscylindre. Indklappet og på hårdt underlag kan tandspidserne knække af. Parkering: Maskinen må kun parkeres på jævn og stabil grund. 10 og 12 FG parkeres helst med udklappet indvendig vinge. Gør hydraulikken trykløs og adskil stikkoblingerne. Lys kobles fra. Maskinen kobles fra. 22

27 Vejtransport Før vejtransport skal Terrano ombygges til transportstilling. Sikkerhedsafdækning (tandsikring) og en driftsgodkendelse er nødvendige forudsætninger. Ved vejkørsel må der ikke køres med påhæng. klap maskinen ind. Sikkerhedsafdækning på tænder monteres. Lys tilsluttes, og funktion kontrolleres. Klappesikring og anhængerforbindelse kontrolleres. Hæv maskinen. Stempelstang på slagcylinder fyldes med alu clips, og maskinen sænkes ned på disse. Alu clips beskytter hydraulikken mod overbelastning, og er foreskrevet ved kørsel på offentlige veje. Ud- og indklapning Udfør kun klappebevægelser, når maskinen er løftet ud! Ved alle hydraulikbevægelser skal styreenheden drosles før anslag af maskindele. Terrano 6 og 8 FG Indklapning: Hæv maskinen helt. Aktiver styreenhed klapning og klap begge vinger langsomt ud til anslag. Klappesikringen går automatisk i indgreb. Stempelstang på slagcylinder fyldes med alu clips, og maskinen sænkes ned på disse. Kun 8 FG: Grebet på ventilblok stilles i transportstilling. Styreapparat aktiveres kort for Hæv, og støttehjul trækkes ind til transportbredde. Udklapning: Hæv maskinen. Tag transportsikringens alu clips af løftecylindrene. Kun 8 FG: Grebet på ventilblok stilles i arbejdsstilling. Styreapparat aktiveres for Udklapning. Klappesikring åbnes af sig selv. Begge vinger klappes langsomt ud og klappecylinder køres helt ud. Kun 8 FG: Styring aktiveres for Hæv, og alle hjul køres helt ud. Herved nivelleres alle hydraulikcylindre (højdejusteres). Terrrano 10 og 12 FG må ikke klappes ud på tværs af hældninger - væltefare. Der må ikke opholde sig personer i bevægelige maskindeles klappeområde. Klappesikring Terrano 6 og 8 FG 23

28 Terrano 10 og 12 FG Indklapning: Hæv Terrano helt. Aktiver styreenhed klapning og klap begge vinger langsomt ind til anslag. Styringen aktiveres igen, og begge midterdele klappes ind. Ventilblok stilles i transportstilling og bolte til klappesikring monteres. Styring aktiveres for Hæv, og understelscylinder på klapvinger trækkes helt ind (transportbredde). Stempelstang på slagcylinder fyldes med alu clips, og maskinen sænkes ned på disse. Udklapning: Hæv Terrano helt. Tag transportsikringens alu clips af ved hævecylindrene. Boltene på klappesikring udtages og anbringes i transportholderen. Ventilblok lægges i arbejdsstilling. Styring aktiveres for Hæv, så alle hjul kører helt ud, og hydraulikcylindre nivelleres. Aktiver styreenhed Klapning og klap langsomt sidedelene ud. Klappecylinder køres helt ud, og begge udvendige vinger klappes ud. Dybdeindstilling Arbejdsdybden på Terrano FG indstilles på cylinder på understel og føringsstænger på støttehjul. Hertil anvendes alu-clips i samme styrke (farvekombination og antal) på alle indstillingspunkter. Ved første ibrugtagning, uregelmæssig arbejdsdybde eller efter reparationsarbejde på komponenter i dybdeføringen skal grundindstillingen kontrolleres. Grundindstilling Terrano FG klappes ud på jævn grund. Maskinen hæves helt, og styring holdes kortvarigt på tryk, så cylindre nivelleres. Maskinen sænkes, indtil skær står nogle centimeter over jorden. Stempelstænger på cylindre (1) og indstillingsspindler på støttehjul (6) fyldes med samme mængde alu clips (farvekombination og antal). 1 Cylinder understel. Klappesikring Terrano 10 og 12 FG 24

29 Maskinen sænkes ned på alu clips. Rammen indstilles på alle indstillingspunkter på samme afstand til jorden. Rammedele bag træk indstilles. Herefter løsnes kontramøtrikker (4) på træk, og justeringsskrue (2) justeres med den medfølgende nøgle, indtil rammeafstand til jord er den samme overalt, og bagerste ramme er i niveau. Indstillingsspindel på støttehjul indstilles. Maskinen nedsænkes på jorden. Kontramøtrikker (5 og 7) løsnes og justeres, indtil distancestykke er frit for spil. Støttehjul skal bære lidt vægt, og rammen skal være jævnt udlignet. Justeringsskruer sikres igen Indstillingsspindel understel. Træk Spillet mellem kontramøtrikker (3) og bolt (2) er nødvendig for bevægelse i træk, og må ikke ændres. Rammens midterdel indstilles vandret med øvre trækstang. Lås indstillingen med kontramøtrikken. Kontroller grundindstilling Maskinen hæves helt, og styring holdes kortvarigt på tryk, så cylindre nivelleres. På alle dybdeindstillingspunkter indlægges en ekstra clips i samme styrke. Sænk maskinen ned på clips. Rammedele skal alle ligge i niveau, og alle skær skal have samme afstand fra jorden. Indstillingen korrigeres efter behov. 25

30 Indstilling arbejdsdybde For indstilling af ønsket arbejdsdybde skal alu clips i samme farve (styrke) og antal fjernes eller tilføjes til cylindre og støttehjul. Forholdet her er ca. 1:2. Det betyder: Tages et afstandsstykke på 1 cm tykkelse fra/tilføjes det, ændres arbejdsdybden med 2 cm. Næste mulige højdeindstilling er synlig på mærkat på cylinder. Farvekombinationen er identisk med alu-clips. Dybdeindstilling og vandret position på maskinen i arbejdsstilling skal kontrolleres over hele maskinens arbejdsbredde. Arbejdsdybdeindstillinger skal kontrolleres ved arbejdets start og ved store arealer også undervejs. Nivellering hydraulikcylinder Understel på Terrano 10 og 12 FG er forsynet med hydraulisk serieforbindelse. Ved serieforbindelse bliver hydraulikolien trykket fra stempelstangsrummet til stempelrummet i næste cylinder. I udkørt tilstand åbnes ventiler, og olien ledes til næste cylinder. Cylinder fyldes med olie, udluftes og alle cylindre køres ud til anslag (se hydraulikplan). For at slaglængen forbliver ens, har de efterfølgende cylindre en mindre diameter end de forudgående. Cylinder på klappevinge er hver tilsluttet i række med en understelscylinder og løfter derfor altid parallelt. Cylinder på Terrano 8, 10 og 12 FG er serieforbundet. For at Terrano altid er hævet jævnt, skal alle cylindre regelmæssigt nivelleres inden arbejdets start og jævnligt ved større arealer. Ligeløbscylinder Cylindrene skal nivelleres ud efter montering og reparationsarbejder på hydraulikanlægget, men også under drift og inden dybdeindstilling. Alt efter antal cylindre, monteringsposition og pumpeydelse skal denne proces gentages flere gange. Nivellering Traktoren skal køre ved mellem omdrejningstal. Aktivér styreenhed Hæv og hold kort under tryk. Kør cylinderen ind igen og gentag processen. 26 Zeichnung

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Oversættelse af den originale driftsvejledning Cobra 40-10 Udgave 10/2013 Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Indholdsfortegnelse 1 OM DENNE VEJLEDNING 5 1.1 Forord 5 1.2 Advarsler, informationer og

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3. Nr. 99 988.DK.80E.0. Plov

Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3. Nr. 99 988.DK.80E.0. Plov Instruktionsbog + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3 Nr. 99 988..80E.0 SERVO SERVO 45 PLUS 45 NOVA PLUS Plov Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige

Læs mere

ATV 150 cc. LO150 Gepard

ATV 150 cc. LO150 Gepard Brugsanvisning Varenr.: 9027281 ATV 150 cc. LO150 Gepard Rødlersvej 9 4733 Tappernøje Tlf + Fax 55 96 96 16 Mobil 30 23 20 90 npmotor@mail.dk ATV Model: Gepard - LO150 Varenummer: 9027281 Beskrivelse:

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori C. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori C. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C Version 7.07 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lastbil (kategori C) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3 Maskiner og maskinanlæg Vejledning om konstruktion og opstilling af maskiner og maskinanlæg, der ikke er omfattet af Maskindirektivet Maj 2004 Erstatter At-anvisning

Læs mere

OPEL CORSA. Instruktionsbog

OPEL CORSA. Instruktionsbog OPEL CORSA Instruktionsbog Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 19 Sæder, sikkerhed... 33 Opbevaring... 50 Instrumenter og betjening... 66 Lygter... 93 Klimastyring... 101

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 0.06.00 J.nr: 8-4 Principgodkendelse nr. Det attesteres herved at HJS SMF AR overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation og er principgodkendt ud

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B 0-1 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE Forord 1 Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne arbejdsmiljøhåndbog give et redskab til sikkerhedsorganisationen i zoologiske haver,

Læs mere

Traktorfører. Færdselsregler og arbejdsmiljø 05

Traktorfører. Færdselsregler og arbejdsmiljø 05 Traktorfører Færdselsregler og arbejdsmiljø 05 Indhold Side Forord..........................................4 Traktorer........................................6 Hvad er en traktor?...........................6

Læs mere

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum drift og vedligeholdelse instruktioner KESSEL Aqualift F (400V) Standard til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum Aqualift F Aqualift F Duo Produkt

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen

Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen TEMA Storkøkken Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen En vejledning om arbejdsmiljø i de store køkkener Ord og forkortelser Følgende definitioner og begreber bruges ofte i vejledningen: Faste arbejdspladser:

Læs mere

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning Ved Jens Johnsen Høy, AgroTech og Helle Birk Domino, Videncentret for Landbrug Det Europæiske Fællesskab og

Læs mere

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions Operating Instructions 107400337 C psi bar NEPTUNE 5 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger

Læs mere

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren Monteringsvejledning Solfanger 63043970.0-.SD Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag Til installatøren Læs dette grundigt før montering og service 6 70 64 97 (09/007) DK

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12 MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING Scan DSA 12 Tillykke med din nye Scan indbygningsovn Du har valgt et produkt fra en af Europas førende producenter af brændeovne, og vi er overbeviste om, at du vil få stor

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere