HORSCH Terrano 6-12 FG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HORSCH Terrano 6-12 FG"

Transkript

1 09/2008 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares!

2 EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 98/37/EØF Vi, HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1 D Schwandorf erklærer eneansvarlig at produktet HORSCH Terrano 6 FG fra serienummer FG FG FG som denne erklæring henviser til, svarer til de grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EU-direktiv 98/37/EØF. Til en relevant realisering af de sikkerheds- og sundhedskrav, der er nævnt i EU-direktiverne er der især taget udgangspunkt i følgende normer og tekniske specifikationer: DIN EN ISO DIN EN ISO Schwandorf, Sted og dato M. Horsch P. Horsch (Adm. direktør) (Udvikling og konstruktion)

3 GARANTIKORT Klip her og send til HORSCH Maschinen GmbH eller overgiv til medarbejderen fra HORSCH Maschinen GmbH ved instruktionen. Returneres dette garantikort ikke, dækker garantien ikke! Til HORSCH Maschinen GmbH Postboks D Schwandorf Fax: +49 (0) 9431 / Maskintype:... Serienummer:... Leveringsdato:... Udgave af brugsanvisning: 09/ Terrano 6-12 FG da Jeg bekræfter hermed at have modtaget brugsanvisning og reservedelsliste for ovennævnte maskine. Jeg er blevet undervist og instrueret i betjening af maskinen og de sikkerhedstekniske krav med henblik på maskinen af en servicetekniker fra firma HORSCH eller en autoriseret forhandler.... Serviceteknikerens navn Forhandler Navn:... Vej:... Postnummer:... By:... Tlf.:... Fax: Kundenr.:... Demonstrationsmaskine Ibrugtagning Demonstrationsmaskine Skift af indsatssted Demonstrationsmaskine solgt Drift Ny maskine solgt Ibrugtagning Kundemaskine Skift af indsatssted Kunde Navn:... Vej:... Postnummer:... By:... Tlf.:... Fax: Kundenr.:... Det er mig bekendt, at garantien kun gælder, hvis denne side, umiddelbart efter første instruktion, bliver korrekt udfyldt, underskrevet og sendt tilbage til firma HORSCH Maschinen GmbH, eller udleveres til serviceteknikeren/forhandleren Sted, dato for første instruktion Købers underskrift

4

5 - Oversættelse af original driftsvejledningen - Identifikation af maskinen Ved overtagelse af maskinen indføres de pågældende data i nedenstående liste: Serienummer:... Maskintype:... Konstruktionsår:... Første ibrugtagning:... Tilbehør: Udgave af brugsanvisning: 09/2008 Forhandleradresse: Navn:... Vej:... By:... Tlf..:... Kundenr.: Forhandler:... HORSCH adresse: HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf, Sitzenhof 1 D Schwandorf, Postboks 1038 Tlf.: +49 (0) 9431 / Fax: +49 (0) 9431 / Kundenr.: HORSCH:...

6 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Forord...4 Behandling af faktiske fejl...4 Anvendelse...5 Følgeskader...5 Tilladte brugere...6 Sikkerhedsudstyr...6 Sikkerhedsinformationer...7 Sikkerhedspiktogrammer...7 Driftssikkerhed...10 Trafiksikkerhed...10 Ulykkessikkerhed...10 Til-/frakobling...10 Under drift...11 Vedligeholdelse...11 Transport / installation...12 Levering...12 Installation...12 Transport...13 Tekniske data...14 Opbygning og funktion...15 Beskrivelse...15 Lys...16 Hydraulik 6 FG...16 Hydraulik 8 FG...17 Hydraulik 10 FG...18 Hydraulik 12 FG...19 Tænder...20 MultiMix skær...20 ClipOn system...21 Indstilling/betjening...22 Til- og frakobling af maskinen...22 Vejtransport...23 Ud- og indklapning...23 Terrano 6 og 8 FG...23 Terrano 10 og 12 FG...24 Dybdeindstilling...24 Indstilling arbejdsdybde...26 Nivellering hydraulikcylinder...26 Strigle...27 Ophæng...28 Trykakkumulator...28 Udbygning...29 Trækhoved bag...29 Trepunktstræk...30 Tandbeskyttelse...30 Vedligeholdelse...31 Rengøring...31 Vedligeholdelsesintervaller...31 Opbevaring af maskine...31 Smøring af maskine...32 Hygiejne...32 Håndtering af smøremidler...32 Service...32 Vedligeholdelsesoversigt...33 Skæranordrning Terrano FG...35 Tilspændingsmomenter metriske skruer...37 Tilspændingsmomenter tommeskruer...38

7

8 Introduktion Forord Læs driftsvejledningen omhyggeligt igennem, inden maskinen tages i brug, og følg den altid. Dette afværger farer, reducerer reparationsomkostninger og stilstandstider, og øger pålideligheden og driftstiden for din maskine. Overhold sikkerhedshenvisninger! HORSCH hæfter ikke for skader og driftsforstyrrelser, der hidrører fra tilsidesættelse af brugsanvisningen. Denne driftsvejledning skal hjælpe dig med at lære din maskine at kende og at udnytte de formålsmæssige anvendelsesmuligheder. Først introduceres generelt i brug af maskinen. Derefter følger kapitlerne pleje, beskrivelse, indstilling og vedligeholdelse Brugsanvisningen skal læses og overholdes af alle personer, der arbejder med eller på maskinen f. eks. Behandling af faktiske fejl Fejlbeskrivelser i forbindelse med reklamationer skal via deres HORSCH-salgspartner forelægges HORSCH-serviceafdeling i Schwandorf/ Tyskland. Vi kan kun behandle reklamationer, der er fuldstændigt udfyldt og foreligger senest 4 uger efter at skaden er opstået. Garantisager med returnering af gamle dele er markeret med "R". Disse dele sendes rengjorte og tømte sammen med en reklamationsformular og en nøjagtig beskrivelse af fejlen til HORSCH inden 4 uger. Reklamationer uden returnering af gamle dele. Disse dele skal opbevares i 12 uger til videre afgørelse. Reparationer i forbindelse med reklamationer, der udføres af tredjemand, og som antageligt omfatter mere end 10 arbejdstimer, skal aftales med serviceafdelingen i forvejen. Betjening (inkl. forberedelse, fejlafhjælpning under drift, vedligeholdelse) Vedligeholdelse (vedligeholdelse og inspektion) Transport. Med denne driftsvejledning får du en reservedelsliste og en modtagelseskvittering. Servicemedarbejdere informerer dig omkring betjening og vedligeholdelse af din maskine. Derefter sender du garantikortet retur til HORSCH. Dermed har du bekræftet den korrekte overtagelse af maskinen. Garantitiden starter med leveringsdatoen. Der tages forbehold for ændringer i illustrationer og angivelser af tekniske data og vægt i denne brugsanvisning, som tjener til forbedring af maskinen eller ekstraudstyret.

9 Anvendelse Maskinen er bygget efter den seneste tekniske viden og anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der under driften opstå farer for personskader for brugeren eller tredjemand eller skader på maskinen aller andre værdier. Maskinen må kun benyttes i teknisk fejlfri tilstand samt i henhold til formålet, sikkerheds- og farebevidst under overholdelse af brugsanvisningen! Især fejl der kan påvirke sikkerheden, skal udbedres omgående. Maskinen må kun anvendes, repareres og vedligeholdes af personer, der er fortrolige hermed og er informeret om farerne. Original-reserevedele fra HORSCH er specielt udviklet til denne maskine. Reservedele og tilbehør, som vi ikke har leveret, er ikke kontrolleret og frigivet af os. Montering eller anvendelse af HORSCH-fremmede produkter kan derfor evt. påvirke maskinens produktionsegenskaber negativt og derved påvirke sikkerheden af menneske og maskine. For skader, der opstår på grund af brug af ikke uoriginale dele eller specielt udstyr, bortfalder ethvert producentansvar for HORSCH. Følgeskader Maskinen er omhyggeligt fremstillet hos HORSCH. Alligevel kan der opstå skader, også ved korrekt brug. Skader pga. ydre påvirkning. Forkert eller ikke tilpassede omdrejningstal, arbejds- og kørehastigheder. Forkert eller ikke korrekt montering eller indstilling af værktøjet. Manglende overholdelse af driftsvejledningen. Manglende eller usagkyndig vedligeholdelse og pleje. Forkerte, slidte eller knækkede arbejdsredskaber. Kontrollér derfor din maskine inden eller under driften med henblik på korrekt funktion og indstilling. Et erstatningskrav for skader, der ikke er opstået på maskinen, er udelukket. Dertil hører også at ansvaret for følgeskader pga føre- og betjeningsfejl udelukkes. Denne maskine er bestemt til den normale drift i jordbearbejdning på landbrugsområdet. Enhver anden anvendelse eller anvendelse derudover er ikke i overensstemmelse med bestemmelserne. For skader, som er resultat af en sådan anvendelse, påtager HORSCH sig intet ansvar. Risikoen påhviler alene brugeren. De relevante arbejdssikkerhedsforskrifter og alle andre anerkendte sikkerhedstekniske, arbejdsmedicinske og trafikretslige regler skal overholdes. Til formålsmæssig brug hører også overholdelse af brugsanvisning og overholdelse af de drifts- og vedligeholdelsesforskrifter, producenten har nedskrevet her.

10 I denne brugsanvisning I denne driftsvejledning skelnes mellem tre forskellige fare- og sikkerhedshenvisninger. Der anvendes følgende piktogrammer: vigtige informationer. når der er fare for kvæstelser! når der er livsfare! Læs omhyggeligt alle sikkerhedshenvisninger, der er indeholdt i maskinen, og alle advarselsskilte på maskinen. Sørg for at alle advarselsskilte er i læsbar stand og udskift manglende eller beskadigede skilte. Overhold disse henvisninger for at undgå ulykker. Disse fare- og sikkerhedshenvisninger skal videregives til alle brugere. Undlad enhver sikkerhedsfarlig arbjedsmetode. Tilladte brugere Kun uddannede personer, der er autoriseret og undervist af driftsherren, må arbejde med dette anlæg. Mindstealderen for operatører er 16 år. En operatør skal være i besiddelse af et gyldigt kørekort. Han er ansvarlig over for tredjemand i arbejdsområdet. Driftslederen skal gøre driftsvejledningen tilgængelig for brugeren. sikre sig at brugeren har læst og forstået den. Brugsanvisningen er en bestanddel af maskinen. Sikkerhedsudstyr Til drift og vedligeholdelse kræves der: tætsiddende tøj. Arbejdshandsker og beskyttelsesbriller som beskyttelse mod støv og skarpe maskindele.

11 Sikkerhedsinformationer De følgende fare- og sikkerhedsinformationer gælder for alle kapitler i denne brugsanvisning. Passagerer på maskinen er forbudt! Sikkerhedspiktogrammer På maskinen Læs denne driftsvejledning grundigt igennem inden idrifttagning og overhold den! Ophold i klapbare maskindeles svingområde er forbudt! Sluk motoren inden der udføres vedligeholdelses- og reparationsarbejder og tag nøglen ud. Ophold i fareområdet er kun tilladt med sikring af hævecylinder Forsigtighed ved væske under højt tryk, se henvisninger i brugsanvisningen! Ophold i fareområdet er kun tilladt med sikkerhedsstøtte.

12 Grib aldrig ind i klemningsområder, med bevægelige dele! Markering af hydraulikslangen Symbolet sidder altid på den slange, der skal bruge tryk for at bringe maskinen i transportstilling (løft, indklapning osv.) Hydraulikblok Når maskinen kobles til, og hydraulikken aktiveres, må der ikke opholde sig personer mellem maskinerne. Maskine hævning og sænkning Maschine Aufkleber Zeichnung Klap maskinen Trykakkumulatoren står under gas- og olietryk. Afmontering og montering skal udføres i henhold til vejledningen i den tekniske manual Stig ikke op på roterende dele Anvend kun de eksisterende trappetrin Maschine Aufkleber Zeichnung

13 Transportkrog Bed transportopgaver hægt løftegrej (kæder, tovværk osv.) i her Efter 50 timer efterspænd hjulmøtrikkerne / hjulskruer 50 h / Nm alle Maschine Verladehacken Zeichnung Zeichnungsnummer Dateiname e E Maschine Zeichnung Zeichnungsnummer Maschine Vorlage Dateina

14 Driftssikkerhed Maskinen må først tages i drift efter undervisning af distributionspartnere, fabriksrepræsentanter eller medarbejdere hos firma HORSCH. Garantikortet skal sendes retur til firma HORSCH i udfyldt stand. Maskinen må kun tages i brug efter at alt sikkerhedsudstyr og sikkerhedsanordninger, som f. eks. løst sikkerhedsudstyr, er monteret og funktionsklar. Møtrikker og skruer skal jævnligt kontrolleres og efterspændes om nødvendigt. Kontroller dæktrykket jævnligt. Ved funktionsfejl skal maskinen straks standses og sikres! Ulykkessikkerhed Supplerende til brugsanvisningen skal Arbejdstilsynets og landbrugets sikkerhedforskrifter overholdes! Til-/frakobling Ved til- og frakobling af maskinen på traktorens trækudstyr består fare for kvæstelser. Maskinen skal sikres mod at kunne rulle væk. Ved baglænskørsel med traktoren kræves der særlig agtpågivenhed. Ophold mellem traktor og maskine er forbudt. Maskinen må kun parkeres på plan og stabil undergrund. Sæt den tilkoblede maskine inden frakoblingen af på gulvet. Trafiksikkerhed Ved kørsel på offentlige veje og pladser gælder færdselslovens bestemmelser. Overhold tilladte transportbredder, monter advarsels- og beskyttelsesudstyr. Transporthøjden - alt efter tilkoblet maskine - skal overholdes! Vær opmærksom på den tilladte aksellast, dækkenes bæreevne og samlet tilladt vægt, således at en tilstrækkelig styre- og bremseevne er sikret. Køreegenskaberne påvirkes af de monterede apparater. Især ved kørsel i kurver skal der tages hensyn til maskinens bredde og tyngdepunkt. Inden vejkørsel skal hele maskinen renses for optaget jord. Kørsel med passagerer på maskinen er forbudt! Ved tranport på offentlige veje må der ikke køres hurtigere end 25 km/t. Der kræves en driftstilladelse. 10

15 Ved hydraulik Tilslut først hydraulikslangerne på traktoren, når hydraulik på traktor og maskine er trykløs. Hydraulikanlægget står under højt tryk. Alle ledninger, slanger og forskruninger skal jævnligt kontrolleres for lækager og skader på overfladen. Anvend kun egnede hjælpemidler ved søgning efter lækage. Skader repareres omgående! Sprøjtende olie kan medføre kvæstelser og brande! Ved kvæstelser søges straks læge! For at undgå fejltilslutninger er hydrauliktilslutninger markeret med symboler. For at undgå ulykker ved utilsigtede eller af tredjepersoner (børn, passagerer) udløste hydraulikbevægelser, skal styreapparaterne på traktoren sikres eller låses ved stilstand eller i transportstilling. Udskiftning af udstyr Maskinen sikres mod at rulle væk! Hævede rammedele, under hvilke du opholder dig, sikres med egnet støtte! Forsigtig! Ved fremstikkende dele (strigle, tand, skær) er der fare for kvæstelser! Stig ikke på maskinen ved at træde på pakkerdæk eller andre drejende dele. De kan begynde at dreje og dette kan medføre alvorlige styrtulykker. Under drift Inden start og før idrifttagning skal maskinens nærområde kontrolleres (børn). Sørg for tilstrækkeligt udsyn. Ingen af de foreskrevne og medleverede sikkerhedsanordninger må fjernes. Der må ikke opholde sig personer i bevægelige maskindeles klappeområde. Brug kun opstigningsanordninger og trædeflader, når maskinen står stille. Det er forbudt at have passagerer med under kørsel! Vedligeholdelse Overhold foreskrevne eller angivne frister for regelmæssig service og vedligeholdelse i denne brugsanvisning. Inden der foretages vedligeholdelsesarbejder skal maskinen parkeres på jævn og stabil undergrund og sikres mod utilsigtet rulning. Gør hydraulikanlægget trykløst og sænk arbejdsredskabet eller støt det. Efter rengøring kontrollér alle hydraulikledninger mhp. utætheder og løse forbindelser. Kontrollér med henblik på slidte steder og skader. Fundne fejl udbedres straks! Skrueforbindelserne, som er løsnet under vedligeholdelsesarbejde, skal spændes igen. Vask ikke nye maskiner med dampstråle eller højtryksrenser. Lakken er først helt hærdet efter 3 måneder og kan tage skade forinden. 11

16 Transport / installation Ved første installation er risikoen for uheld særlig stor Vær opmærksom på henvisninger i de pågældende artikler. Levering Maskinen med tilbyggede enheder leveres som regel komplet monteret på en blokvogn. Er enkle dele eller komponenterne demonteret til transporten, monteres disse af vores forhandler eller fabriksmontører på stedet. Alt efter type blokvogn kan maskinen køres fra vognen med en traktor eller løftes ned fra vognen med truck, kran eller andet løfteudstyr. Kraner og andet løfteudstyr skal have tilstrækkelig bæreevne. Laste- og fastgørelsespunkter er markeret med mærkater. Ved andre ophængningspunkter skal der tages hensyn til tyngdepunktet og lastfordelingen. Ophængningspunkterne må kun være et sted på maskinens ramme. Installation Undervisning af maskinens bruger og første installation af maskinen gennemføres af vores kundeservicemedarbejdere eller forhandler. Enhver brug af maskinen uden dette er forbudt! Først efter undervisning fra kundeservicemedarbejderen / forhandleren og læsning af brugsanvisningen kan maskinen frigives til brug. Ved installations- og vedligeholdelsesarbejder er der øget risiko for ulykker. Inden installations- og vedligholdelsesopgaver gennemføres, skal man gøre sig fortrolig med maskinen og læse brugsanvisningen. Alt efter udstyr Fjern de løse medleverede dele fra maskinen Kontrollér alle vigtige skrueforbindelser! Smør alle smørenipler! Kontrollér lufttrykket i dækkene! Kontrollér alle hydraulikforbindelser og slanger med hensyn til fast montering og funktion. Fundne mangler skal udbedres omgående! 12

17 Transport Transporten på offentlige veje kan alt efter landets regler og arbejdsbredde hæftes på en traktor eller på en anhænger eller en blokvogn. De tilladte mål og vægte for transporten skal overholdes. Traktoren skal være valgt stort nok, således at en tilstrækkelig styre- og bremseevne sikres. Er maskinen hægtet på i topunkttilkoblingen, skal trækstængerne blokeres mod sidelæns pendulbevægelser. Ved vejtransport skal stempelstængerne forsynes med afstandsstykker og maskinen nedsænkes på disse. På en anhænger eller en blokvogn skal maskinen sikres ved hjælp af spændegjorder eller andre hjælpemidler. Løftegrejet må kun hægtes på ved de markerede steder. 13

18 Tekniske data Tekniske data 6 FG 8 FG Arbejdsbredde / med udbygning (m): 5,70 / 6,30 7,50 / 8,10 Længde (m): 7,15 7,15 Længde med ramme (m): 7,00 7,00 Transporthøjde / med udbygning (m): 3,15 / 3,45 3,90 / 4,05 Transportbredde (m): 3,00 3,00 Vægt (kg) Støttelast (kg): Aksellast (kg): Antal tænder / med udbygning: 19 / / 27 Skærafstand (cm): Rækkeafstand (cm): Dæk: 10.0/ / Lufttryk (bar) 2,6 2,8 Ydelsesbehov (kw): Tekniske data 10 FG 12 FG Arbejdsbredde / med udbygning (m): 9,90 / 10,50 12,30 Længde med ramme (m): 7,20 7,20 Transporthøjde (m): 4,10 4,10 Transportbredde (m): 3,00 3,00 Vægt (kg) Støttelast (kg): Aksellast (kg): Antal tænder / med udbygning: 33 / Skærafstand (cm): Rækkeafstand (cm): Dæk: 10.0/ / Lufttryk (bar): 2,6 2,8 Ydelsesbehov (kw):

19 Opbygning og funktion Beskrivelse Terrano FG HORSCH Terrano FG er konstrueret til jordbearbejdning i ned til 20 cm dybde. Pga. de forskellige skærformer er skærene lige velegnet til opblanding af halmrester og dyb løsning af jorden. Den 4 bullede opbygning og regelmæssige opdeling af tænderne sikrer en gennemgang uden tilstopning og en regelmæssig bearbejdning af hele arealet. En stensikring med kg udløserkraft forhindrer skader på skær og tænder og reducerer slid på komponenterne. 15

20 Lys Hydraulik 6 FG 3 R V2 PIL C L Lyssudstyr 1. Stik, 7-polet April Fordelerkasse ng Zeichnungsnummer Dateiname Entw. Datum chtung 3. Lys tandbeskyttelse højre Beleucht.skf ed Feb Lys tandbeskyttelse venstre Baglygte højre Baglygte venstre Stik 7-polet (trækhovedet bag) Hydraulik Terrano 6 FG 1. Styreenhed 2. Hydr. kobling Maschine Zeichnung Zeichnungsnum Stik og kabeldefinition: hydr. terr 6 fg 3. Hydr. cyl. (klapspærre) Nr. bet. Farve Funktion 4. Hydr. ventil 1. L gul blinklys venstre 5. Tilbageslagsventil g Hydr. cyl. (klapning) 7. Hydr. cyl. (understel) hvid stel 8. Tovejsventil 4. H grøn blinklys højre 9. Hydr. cylinder (løft) H brun baglygte højre 10. Trykakkumulator rød bremselygte 11. Manometer V sort baglygte venstre Lyset skal kontrolleres regelmæssigt for ikke at bringe andre trafikanter i fare! 16

21 Hydraulik 8 FG V2 PIL C Hydraulik Terrano 8 FG 1. Styreenhed aschine Zeichnung ydr. terr 8 fg 2. Hydr. kobling Hydr. omskifterblok 4. Hydr. cyl. (understel) 5. Hydr. cyl. (udvendig vinge) 6. Hydr. cyl. (klapspærre) 7. Hydr. ventil 8. Tilbageslagsventil 9. Hydr. cyl. (klapning) 10. Tovejsventil 11. Hydr. cylinder (løft) 12. Trykakkumulator 13. Manometer Zeichnungsnummer Dateiname Entw. Datum ed sep 08 17

22 Hydraulik 10 FG C2 V2 V2 7 7 C1 V1 V1 5 C2 C1 6 Maschine hydr. terr Hydraulik 10 fg Terrano 10 FG Zeichnung Styreenhed Hydr. kobling Hydr. omskifterblok Hydr. cyl. (klap venstre) Hydr. cyl. (klapning) Hydr. cyl. (klap højre) Hydr. ventil Hydr. cyl. (udvendig vinge) Hydr. cyl. (understel) Manometer Trykakkumulator Hydr. cylinder (løft) Tovejsventil Zeichnungsnummer Dateiname Entw. Datum ed sep 08 18

23 Hydraulik 12 FG C2 V2 V2 7 7 C1 V1 V1 5 C2 C1 6 Maschine hydr. terr Hydraulik 12 fg Terrano 12 FG Zeichnung Styreenhed Hydr. kobling Hydr. omskifterblok Hydr. cyl. (klap venstre) Hydr. cyl. (klapning) Hydr. cyl. (klap højre) Hydr. ventil Hydr. cyl. (udvendig vinge) Hydr. cyl. (understel) Manometer Trykakkumulator Hydr. cylinder (løft) Tovejsventil Zeichnungsnummer Dateiname Entw. Datum ed sep 08 19

24 Tænder TerraGrip tænderne er robuste og enkle i konstruktionen, og egner sig til alle jordtyper. Pga. tændernes vinkel kan langtrådede halmrester hurtigt glide op og dreje bort. Ved ekstreme planteaffaldsstykker kan der desuden monteres en afstryger. Tænderne kan leveres i en stiv version og en med stensikring. Den fjederspændte stensikring med et udløsningstryk på 250 til 450 kg forhindrer sakser på tænder, tandrammen og skær. Stensikringens udløsningsadfærd holder tænderne længe roligt i jorden. Opnås udløserkraften, kan der nemt og hurtigt undviges op til 30 cm opad. Til de forskellige anvendelsesbetingelser kan tænderne udstyres med forskellige skærformer og -bredder. MultiMix skær Som standard er tænderne udstyret med smalle skærspidser og smalle afstrygere. Disse er velegnede til dybere jordbehandling. De bryder jorden ved skærspidserne og blander halmrester i arbejdsdybden. Disse skær kan leveres i en smal eller en bred udgave, og kan kombineres efter ønske. Ved alt monterings- og vedligeholdelsesarbejde på tænder og skær skal maskinen støttes med egnede hjælpemidler TerraGrip tænder MultiMix skær Vedligeholdelse: Værktøjsrammen skal efterspændes med 400 Nm efter de førte driftstimer og efter udskiftning Skærspids smal eller bred Afstryger smal eller bred Skær smal eller bred 20

25 ClipOn system ClipOn vingeskær fastgøres på tanden med et lynudskiftningssystem. For skæret anbringes en klemmekile på tænderne og herpå monteres Clip-On skæret med hammerslag. Clip-On skær leveres i 7,5-37 cm bredde til forskellige anvendelser. Ved mange halmrester og til beskyttelse af skærene kan der monteres afstrygere. Ved alt monterings- og vedligeholdelsesarbejde på tænder og skær skal maskinen støttes med egnede hjælpemidler, og hævecylindrene skal sikres ved hjælp af afstandsstykker. Klemmekilen er monteret med en tabssikring. For at slå disse skær af skal sikringsnæsen trykkes tilbage med et frigivelsesværktøj. Clip-On skær med oplåsningsværktøj ClipOn system Vingeskær ClipOn 7, cm. Skærkile Afstryger Bemærk: Benyt beskyttelsesbrille! Ved montering eller demontering af skær kan der opstå fare for kvæstelser fra metal- eller laksplinter. 21

26 Indstilling/betjening Til- og frakobling af maskinen Ved tilkobling må der ikke opholde sig personer mellem traktor og maskine. Tilkobling: Hægt maskinen, alt efter version, på topunkt tilkoblingen, trækpendulet eller trepunkt tilkoblingen på traktoren. Ophængt på topunkt tilkoblingen på traktor sikres trækstang mod svingninger. Tilslut hydraulikledningerne Tilslut stikket til lys og kontroller at lyset fungerer. Hæv maskinen. Klap sidedelene ind. Alu-clips på kørestelscylinder monteres, og maskinen sænkes. Styreapparater sikres mod utilsigtet aktivering. Tilslut evt. først hydraulikledningerne ved trækpendulkoblingen for at kunne korrigere trækakselen i højden. Maskinen må ikke transporteres højere end nødvendigt. Ved Terrano 10 hhv. 12 FG samt ved 8 FG med udbygning, skal man være opmærksom på transporthøjden broer og lavt hængende luftledninger. Hydraulik Infektionsfare! Hydraulikanlægget er under højt tryk. Udstrømmende væske kan gennemtrænge huden og medføre alvorlige kvæstelser. Ved kvæstelser søges straks læge. Betjening af det hydrauliske anlæg kræver særlig omhu. Fejlbetjening kan medføre fare for mennesker og maskine. Parkering af maskinen På grund af fare for tipning og den høje vægt må 10 og 12 FG kun parkeres på jævn og fast grund. Herved sænkes maskinen mest muligt og anbringes på alu-clips på understelscylindre. Indklappet og på hårdt underlag kan tandspidserne knække af. Parkering: Maskinen må kun parkeres på jævn og stabil grund. 10 og 12 FG parkeres helst med udklappet indvendig vinge. Gør hydraulikken trykløs og adskil stikkoblingerne. Lys kobles fra. Maskinen kobles fra. 22

27 Vejtransport Før vejtransport skal Terrano ombygges til transportstilling. Sikkerhedsafdækning (tandsikring) og en driftsgodkendelse er nødvendige forudsætninger. Ved vejkørsel må der ikke køres med påhæng. klap maskinen ind. Sikkerhedsafdækning på tænder monteres. Lys tilsluttes, og funktion kontrolleres. Klappesikring og anhængerforbindelse kontrolleres. Hæv maskinen. Stempelstang på slagcylinder fyldes med alu clips, og maskinen sænkes ned på disse. Alu clips beskytter hydraulikken mod overbelastning, og er foreskrevet ved kørsel på offentlige veje. Ud- og indklapning Udfør kun klappebevægelser, når maskinen er løftet ud! Ved alle hydraulikbevægelser skal styreenheden drosles før anslag af maskindele. Terrano 6 og 8 FG Indklapning: Hæv maskinen helt. Aktiver styreenhed klapning og klap begge vinger langsomt ud til anslag. Klappesikringen går automatisk i indgreb. Stempelstang på slagcylinder fyldes med alu clips, og maskinen sænkes ned på disse. Kun 8 FG: Grebet på ventilblok stilles i transportstilling. Styreapparat aktiveres kort for Hæv, og støttehjul trækkes ind til transportbredde. Udklapning: Hæv maskinen. Tag transportsikringens alu clips af løftecylindrene. Kun 8 FG: Grebet på ventilblok stilles i arbejdsstilling. Styreapparat aktiveres for Udklapning. Klappesikring åbnes af sig selv. Begge vinger klappes langsomt ud og klappecylinder køres helt ud. Kun 8 FG: Styring aktiveres for Hæv, og alle hjul køres helt ud. Herved nivelleres alle hydraulikcylindre (højdejusteres). Terrrano 10 og 12 FG må ikke klappes ud på tværs af hældninger - væltefare. Der må ikke opholde sig personer i bevægelige maskindeles klappeområde. Klappesikring Terrano 6 og 8 FG 23

28 Terrano 10 og 12 FG Indklapning: Hæv Terrano helt. Aktiver styreenhed klapning og klap begge vinger langsomt ind til anslag. Styringen aktiveres igen, og begge midterdele klappes ind. Ventilblok stilles i transportstilling og bolte til klappesikring monteres. Styring aktiveres for Hæv, og understelscylinder på klapvinger trækkes helt ind (transportbredde). Stempelstang på slagcylinder fyldes med alu clips, og maskinen sænkes ned på disse. Udklapning: Hæv Terrano helt. Tag transportsikringens alu clips af ved hævecylindrene. Boltene på klappesikring udtages og anbringes i transportholderen. Ventilblok lægges i arbejdsstilling. Styring aktiveres for Hæv, så alle hjul kører helt ud, og hydraulikcylindre nivelleres. Aktiver styreenhed Klapning og klap langsomt sidedelene ud. Klappecylinder køres helt ud, og begge udvendige vinger klappes ud. Dybdeindstilling Arbejdsdybden på Terrano FG indstilles på cylinder på understel og føringsstænger på støttehjul. Hertil anvendes alu-clips i samme styrke (farvekombination og antal) på alle indstillingspunkter. Ved første ibrugtagning, uregelmæssig arbejdsdybde eller efter reparationsarbejde på komponenter i dybdeføringen skal grundindstillingen kontrolleres. Grundindstilling Terrano FG klappes ud på jævn grund. Maskinen hæves helt, og styring holdes kortvarigt på tryk, så cylindre nivelleres. Maskinen sænkes, indtil skær står nogle centimeter over jorden. Stempelstænger på cylindre (1) og indstillingsspindler på støttehjul (6) fyldes med samme mængde alu clips (farvekombination og antal). 1 Cylinder understel. Klappesikring Terrano 10 og 12 FG 24

29 Maskinen sænkes ned på alu clips. Rammen indstilles på alle indstillingspunkter på samme afstand til jorden. Rammedele bag træk indstilles. Herefter løsnes kontramøtrikker (4) på træk, og justeringsskrue (2) justeres med den medfølgende nøgle, indtil rammeafstand til jord er den samme overalt, og bagerste ramme er i niveau. Indstillingsspindel på støttehjul indstilles. Maskinen nedsænkes på jorden. Kontramøtrikker (5 og 7) løsnes og justeres, indtil distancestykke er frit for spil. Støttehjul skal bære lidt vægt, og rammen skal være jævnt udlignet. Justeringsskruer sikres igen Indstillingsspindel understel. Træk Spillet mellem kontramøtrikker (3) og bolt (2) er nødvendig for bevægelse i træk, og må ikke ændres. Rammens midterdel indstilles vandret med øvre trækstang. Lås indstillingen med kontramøtrikken. Kontroller grundindstilling Maskinen hæves helt, og styring holdes kortvarigt på tryk, så cylindre nivelleres. På alle dybdeindstillingspunkter indlægges en ekstra clips i samme styrke. Sænk maskinen ned på clips. Rammedele skal alle ligge i niveau, og alle skær skal have samme afstand fra jorden. Indstillingen korrigeres efter behov. 25

30 Indstilling arbejdsdybde For indstilling af ønsket arbejdsdybde skal alu clips i samme farve (styrke) og antal fjernes eller tilføjes til cylindre og støttehjul. Forholdet her er ca. 1:2. Det betyder: Tages et afstandsstykke på 1 cm tykkelse fra/tilføjes det, ændres arbejdsdybden med 2 cm. Næste mulige højdeindstilling er synlig på mærkat på cylinder. Farvekombinationen er identisk med alu-clips. Dybdeindstilling og vandret position på maskinen i arbejdsstilling skal kontrolleres over hele maskinens arbejdsbredde. Arbejdsdybdeindstillinger skal kontrolleres ved arbejdets start og ved store arealer også undervejs. Nivellering hydraulikcylinder Understel på Terrano 10 og 12 FG er forsynet med hydraulisk serieforbindelse. Ved serieforbindelse bliver hydraulikolien trykket fra stempelstangsrummet til stempelrummet i næste cylinder. I udkørt tilstand åbnes ventiler, og olien ledes til næste cylinder. Cylinder fyldes med olie, udluftes og alle cylindre køres ud til anslag (se hydraulikplan). For at slaglængen forbliver ens, har de efterfølgende cylindre en mindre diameter end de forudgående. Cylinder på klappevinge er hver tilsluttet i række med en understelscylinder og løfter derfor altid parallelt. Cylinder på Terrano 8, 10 og 12 FG er serieforbundet. For at Terrano altid er hævet jævnt, skal alle cylindre regelmæssigt nivelleres inden arbejdets start og jævnligt ved større arealer. Ligeløbscylinder Cylindrene skal nivelleres ud efter montering og reparationsarbejder på hydraulikanlægget, men også under drift og inden dybdeindstilling. Alt efter antal cylindre, monteringsposition og pumpeydelse skal denne proces gentages flere gange. Nivellering Traktoren skal køre ved mellem omdrejningstal. Aktivér styreenhed Hæv og hold kort under tryk. Kør cylinderen ind igen og gentag processen. 26 Zeichnung

HORSCH Optipack AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes!

HORSCH Optipack AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! 12/2006 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Optipack AS Art.: 80540601 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

11/2012. Optipack AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80540602 da

11/2012. Optipack AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80540602 da 11/2012 Optipack AS Art.: 80540602 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi, HORSCH

Læs mere

05/2012. Cruiser 5/6 XL. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

05/2012. Cruiser 5/6 XL. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 05/2012 Cruiser 5/6 XL Art.: 80360601 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi, HORSCH

Læs mere

HORSCH Optipack 4-8 DD

HORSCH Optipack 4-8 DD 07/2005 Specialist i den mest moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Optipack 4-8 DD Art.: 80640600 dk Betjeningsvejledningen Skal læses omhyggeligt inden idriftsætningen! Opbevar denne betjeningsvejledning!

Læs mere

Kort vejledning. Joker 6 / 8 HD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 07/2013

Kort vejledning. Joker 6 / 8 HD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 07/2013 Kort vejledning Joker 6 / 8 HD Art.: 80740604 da Udgave: 07/2013 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Kort vejledning Joker 6 / 8 HD Første idriftsættelse Tilpasning af slangetilkobling Ved første

Læs mere

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580602 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

HORSCH Terrano 3-6 FX

HORSCH Terrano 3-6 FX 03/2005 Specialist i den mest moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 3-6 FX Art.: 80290602 dk Betjeningsvejledningen Skal læses omhyggeligt inden idriftsætningen! Opbevar denne betjeningsvejledning!

Læs mere

05/2012. Terrano 4/6 MT. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

05/2012. Terrano 4/6 MT. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 05/2012 Terrano 4/6 MT Art.: 80290604 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi, HORSCH

Læs mere

HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12

HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12 11/2006 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12 Art.: 80670601 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EF-overensstemmelseserklæring

Læs mere

HORSCH Sprinter 8 ST. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares!

HORSCH Sprinter 8 ST. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares! 07/2007 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Sprinter 8 ST Art.: 80750600 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

HORSCH Pronto 3-6 DC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes!

HORSCH Pronto 3-6 DC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! 10/2007 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Pronto 3-6 DC Art.: 80440602 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

Brugsanvisning. Joker 3-6 CT. Art.: 80740603 da Udgave: 05/2014. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes!

Brugsanvisning. Joker 3-6 CT. Art.: 80740603 da Udgave: 05/2014. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Brugsanvisning Joker 3-6 CT Art.: 80740603 da Udgave: 05/2014 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv 2006/42/EG)

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

Brugsanvisning. Optipack 4-8 SD. Art.: 80640601 da Udgave: 05/2014. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes!

Brugsanvisning. Optipack 4-8 SD. Art.: 80640601 da Udgave: 05/2014. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Brugsanvisning Optipack 4-8 SD Art.: 80640601 da Udgave: 05/2014 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv 2006/42/EG)

Læs mere

Terrano. Jordbearbejdning uden kompromis

Terrano. Jordbearbejdning uden kompromis Terrano Jordbearbejdning uden kompromis Terrano FX universel anvendelse Terrano FM tung universalharve Terrano Ekstremt let at trække! Centrale anvendelsesmuligheder for de forskellige maskiner: Terrano

Læs mere

BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.

BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART. BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: UDGAVE: 80660609 07/2015 - Oversættelse af original driftsvejledningen

Læs mere

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 10/2011 Maistro RC / CC Art.: 80430606 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

Brugsanvisning. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80580603 da Udgave: 09/2014. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes!

Brugsanvisning. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80580603 da Udgave: 09/2014. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Brugsanvisning Tiger AS LT MT XL Art.: 80580603 da Udgave: 09/2014 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv 2006/42/EG)

Læs mere

BRUGSANVISNING JOKER 5 / 6 / 8 HD SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES!

BRUGSANVISNING JOKER 5 / 6 / 8 HD SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! BRUGSANVISNING JOKER 5 / 6 / 8 HD SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: 80740602 DA UDGAVE: 02/2015 EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

HORSCH Sprinter 4-6 ST

HORSCH Sprinter 4-6 ST 07/2005 Specialist i den mest moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Sprinter 4-6 ST Art.: 80490601 dk Betjeningsvejledningen Skal læses omhyggeligt inden idriftsætningen! Opbevar denne betjeningsvejledning!

Læs mere

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste 2Level 1600 Frontmonteret jordpakker Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Vigtigt: Før maskinen tages i brug er det vigtigt at gennemlæse denne brugervejledning og forstå sikkerhedsanvisningerne.

Læs mere

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX Type 300/400/500H/600H Tillykke med Deres nye Frontstrigle. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Cruiser XL. Flad jordbehandling med perfektion

Cruiser XL. Flad jordbehandling med perfektion Cruiser XL Flad jordbehandling med perfektion Såbeds-perfektionisten Hvad kendetegner Cruiser XL? Cruiser XL er i vores program specialisten i flad jordbehandling. Med en maksimal arbejdsdybde på 15 cm

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm DK 300, 350, 400 cm Type 300, 350, 400 cm Tillykke med Deres nye Farmer Disc. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO

DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Identifikation... 3 Sikkerhed... 4 Generelle sikkerhedsanvisninger... 4 Tilkobling og frakobling... 4 Trepunktsophæng... 4 Anvendelse...

Læs mere

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden Anvisninger til fører KHV Vejplov 2,8/3,2/3,6/4,0m Gælder fra og med maskin-nr.: 10437. BEMÆRK! Gælder KHV 2,8 fra og med maskin-nr.: 10513 Box 924 S-591 29 Motala Sweden +46 141-22 41 00 +46 141-22 41

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2 1. Brugergrupper Opgaver Operatør Betjening, Visuel kontrol Fagligt uddannet personale DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montering, afmontering, Reparation, vedligeholdelse

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX DK 250/300 Serie nr: 100-XXX Type 250/300 Tillykke med Deres nye SuperMax. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

01/2013. Maestro 12 / 24 SW. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

01/2013. Maestro 12 / 24 SW. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 01/2013 Maestro 12 / 24 SW Art.: 80430608 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

Joker. Kompakt tallerkenharve til stubbearbejdning og såbedstilberedning

Joker. Kompakt tallerkenharve til stubbearbejdning og såbedstilberedning Joker Kompakt tallerkenharve til stubbearbejdning og såbedstilberedning MICHAEL HORSCH: Kompakte tallerkenharver er i de senere år blevet en succesrig del af moderne jordbearbejdningsteknik. Landbrugene

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk hammer HH10 HH10RV HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 2 2.

Læs mere

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. stationær toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed

Læs mere

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig Trio TrioT Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Nem udskiftning af skær Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

11/2009. Titan 34 UW. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80060605 da

11/2009. Titan 34 UW. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80060605 da 11/2009 Titan 34 UW Art.: 80060605 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi, HORSCH

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

Brugsanvisning SOLUS Tipvogn

Brugsanvisning SOLUS Tipvogn Brugsanvisning SOLUS Tipvogn Lisenborgvej 6, 6900 Skjern Dato: 27/11-2009 Brugsanvisning Side: 2 af 7 1. Brugsanvisning og vedligeholdelsesvejledning 1.1 Brugsanvisning. ADVARSEL: Vær opmærksom på, at

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING HYDRO-FIX Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH Postfach 1181, 866 Lengede Bahnhofstr. 1, 868 Lengede Telefon: +49 (0) 44/0 0 Fax: +49 (0) 44/0 18 E-Mail: info@stoll-germany.com Web:

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dansk For Deres egen sikkerheds skyld Overhold sikkerheds- og betjeningsforskrifterne

Læs mere

UT ET BRUGERVEJLEDNING

UT ET BRUGERVEJLEDNING SLAGLEKLIPPERE AT UT ET PT TT MT-MX KT XT YT HT MP ST BRUGERVEJLEDNING Manufacturer: CONCEPT PERUGINI S.R.L. Via Dell Artigianato, 11-13-15 47014 Meldola Italia +39.0543.494602 +39.0543.494727 www.conceptagri.com

Læs mere

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR 9135931 ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR Manual og samlevejledning GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsforskrifter... 3 Faresignal - ordforklaring... 4 Funktionsforklaring...

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

Brugsanvisning. Maestro 8 / 12 RC. Art.: 80430609 da Udgave: 04/2014. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes!

Brugsanvisning. Maestro 8 / 12 RC. Art.: 80430609 da Udgave: 04/2014. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Brugsanvisning Maestro 8 / 12 RC Art.: 80430609 da Udgave: 04/2014 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv 2006/42/EG)

Læs mere

CULTIMER. Serie 100 og 1000 Tandstubharver D E N B E D S T E B E H A N D L I N G J O R D E N K A N F Å!

CULTIMER. Serie 100 og 1000 Tandstubharver D E N B E D S T E B E H A N D L I N G J O R D E N K A N F Å! CULTIMER Serie 100 og 1000 Tandstubharver D E N B E D S T E B E H A N D L I N G J O R D E N K A N F Å! CULTIMER CULTIMER TANDSTUBHARVER Stub-bearbejdning er et vigtigt led i jordbehandlingen mellem afgrøderne.

Læs mere

Kort vejledning. Focus 4 / 6 TD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 06/2013

Kort vejledning. Focus 4 / 6 TD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 06/2013 Kort vejledning Focus 4 / 6 TD Art.: 80700602 da Udgave: 06/2013 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Fare- og sikkerhedsanvisninger: vigtige anvisninger! når der er fare for kvæstelser! når der

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

PÖTTINGER TERRADISC. Tallerkenharver, ny serie 1001 97+236.07.0612. Alle oplysninger online

PÖTTINGER TERRADISC. Tallerkenharver, ny serie 1001 97+236.07.0612. Alle oplysninger online PÖTTINGER TERRADISC Tallerkenharver, ny serie 1001 Alle oplysninger online 97+236.07.0612 1 TERRADISC 3001 / 3501 / 4001 Allrounder indenfor jordbehandling Tallerkenharver fra 3,0 til 4,0 m arbejdsbredde

Læs mere

HH10/HH10RV hydraulisk hammer

HH10/HH10RV hydraulisk hammer Før brug HH10/HH10RV hydraulisk hammer HH10 fra serienummer 1451 HH10RV fra serienummer 2741 Revideret 30.08.2011 Vi takker for Deres valg af en HYCON hammer. For at sikre problemfri drift og varig ydelse

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE DAIRON STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE Stony RD 100/130 RD 150/180/200 INSTRUKTIONSBOG Importør: Lyngager 5-11 2605 Brøndby Tlf. 4326 6611 Fax 4326 6626 www.hafog.dk FORORD: Vi ønsker dem tillykke med Deres nye

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó J 15 FORM NO. 769-00765G jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 10 17 24 31 38 45 51 58 64 70 77 85 92 Betjeningsvejledning Vertikalskærer med elmotor Dansk Indhold For Deres egen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Verti-Groom 2000. Serienummer: Brugsanvisning og reservedelsbog. Redexim

Verti-Groom 2000. Serienummer: Brugsanvisning og reservedelsbog. Redexim Brugsanvisning og reservedelsbog Redexim Verti-Groom 2000 Serienummer: OBS: FOR AT BRUGEN AF MASKINEN KAN VÆRE SIKKER OG FOR AT OPNÅ DE BEDSTE RESULTATER ER DET MEGET VIGTIGT AT LÆSE DENNE BRUGSANVISNING

Læs mere

SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING. Indhold. Tekniske oplysninger 2. Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3. Håndtering fejlfinding 4.

SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING. Indhold. Tekniske oplysninger 2. Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3. Håndtering fejlfinding 4. 1 SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING Indhold Tekniske oplysninger 2 Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3 Håndtering fejlfinding 4 Tilbehør 5-6 Garanti 7-8 2 Brdr. A & O Johansen anbefaler, at du læser

Læs mere

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der kræves ved brug af maskinen. Symbolerne

Læs mere

HPP18E Hydraulisk drivstation

HPP18E Hydraulisk drivstation HPP18E Hydraulisk drivstation 30 l.p.m. fra serienr. 4727 40 l.p.m. fra serienr. 4676 Revideret 13.04.2011 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

Brugsanvisning VIPBAR SKOVL. Park Ranger 2150

Brugsanvisning VIPBAR SKOVL. Park Ranger 2150 Brugsanvisning VIPBAR SKOVL Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Diamant -slibemaskine. Chef`s Choice BRUGSANVISNING. Model CC 120 Plus. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

Diamant -slibemaskine. Chef`s Choice BRUGSANVISNING. Model CC 120 Plus. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. Chef`s Choice Diamant -slibemaskine BRUGSANVISNING Model CC 120 Plus Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. Inden ibrugtagning skal brugsvejledningen læses igennem, og de beskrevne

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Side

INDHOLDSFORTEGNELSE Side BRUGERMANUAL IC1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport og

Læs mere

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på Form No. 3355 Rev A Sulkystregmaler 00 Modelnr. 403 6000000 og højere Betjeningsvejledning Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af originalen (DA) Indholdsfortegnelse Side Indledning..................................

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere