HORSCH Terrano 6-12 FG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HORSCH Terrano 6-12 FG"

Transkript

1 09/2008 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares!

2 EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 98/37/EØF Vi, HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1 D Schwandorf erklærer eneansvarlig at produktet HORSCH Terrano 6 FG fra serienummer FG FG FG som denne erklæring henviser til, svarer til de grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EU-direktiv 98/37/EØF. Til en relevant realisering af de sikkerheds- og sundhedskrav, der er nævnt i EU-direktiverne er der især taget udgangspunkt i følgende normer og tekniske specifikationer: DIN EN ISO DIN EN ISO Schwandorf, Sted og dato M. Horsch P. Horsch (Adm. direktør) (Udvikling og konstruktion)

3 GARANTIKORT Klip her og send til HORSCH Maschinen GmbH eller overgiv til medarbejderen fra HORSCH Maschinen GmbH ved instruktionen. Returneres dette garantikort ikke, dækker garantien ikke! Til HORSCH Maschinen GmbH Postboks D Schwandorf Fax: +49 (0) 9431 / Maskintype:... Serienummer:... Leveringsdato:... Udgave af brugsanvisning: 09/ Terrano 6-12 FG da Jeg bekræfter hermed at have modtaget brugsanvisning og reservedelsliste for ovennævnte maskine. Jeg er blevet undervist og instrueret i betjening af maskinen og de sikkerhedstekniske krav med henblik på maskinen af en servicetekniker fra firma HORSCH eller en autoriseret forhandler.... Serviceteknikerens navn Forhandler Navn:... Vej:... Postnummer:... By:... Tlf.:... Fax: Kundenr.:... Demonstrationsmaskine Ibrugtagning Demonstrationsmaskine Skift af indsatssted Demonstrationsmaskine solgt Drift Ny maskine solgt Ibrugtagning Kundemaskine Skift af indsatssted Kunde Navn:... Vej:... Postnummer:... By:... Tlf.:... Fax: Kundenr.:... Det er mig bekendt, at garantien kun gælder, hvis denne side, umiddelbart efter første instruktion, bliver korrekt udfyldt, underskrevet og sendt tilbage til firma HORSCH Maschinen GmbH, eller udleveres til serviceteknikeren/forhandleren Sted, dato for første instruktion Købers underskrift

4

5 - Oversættelse af original driftsvejledningen - Identifikation af maskinen Ved overtagelse af maskinen indføres de pågældende data i nedenstående liste: Serienummer:... Maskintype:... Konstruktionsår:... Første ibrugtagning:... Tilbehør: Udgave af brugsanvisning: 09/2008 Forhandleradresse: Navn:... Vej:... By:... Tlf..:... Kundenr.: Forhandler:... HORSCH adresse: HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf, Sitzenhof 1 D Schwandorf, Postboks 1038 Tlf.: +49 (0) 9431 / Fax: +49 (0) 9431 / Kundenr.: HORSCH:...

6 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Forord...4 Behandling af faktiske fejl...4 Anvendelse...5 Følgeskader...5 Tilladte brugere...6 Sikkerhedsudstyr...6 Sikkerhedsinformationer...7 Sikkerhedspiktogrammer...7 Driftssikkerhed...10 Trafiksikkerhed...10 Ulykkessikkerhed...10 Til-/frakobling...10 Under drift...11 Vedligeholdelse...11 Transport / installation...12 Levering...12 Installation...12 Transport...13 Tekniske data...14 Opbygning og funktion...15 Beskrivelse...15 Lys...16 Hydraulik 6 FG...16 Hydraulik 8 FG...17 Hydraulik 10 FG...18 Hydraulik 12 FG...19 Tænder...20 MultiMix skær...20 ClipOn system...21 Indstilling/betjening...22 Til- og frakobling af maskinen...22 Vejtransport...23 Ud- og indklapning...23 Terrano 6 og 8 FG...23 Terrano 10 og 12 FG...24 Dybdeindstilling...24 Indstilling arbejdsdybde...26 Nivellering hydraulikcylinder...26 Strigle...27 Ophæng...28 Trykakkumulator...28 Udbygning...29 Trækhoved bag...29 Trepunktstræk...30 Tandbeskyttelse...30 Vedligeholdelse...31 Rengøring...31 Vedligeholdelsesintervaller...31 Opbevaring af maskine...31 Smøring af maskine...32 Hygiejne...32 Håndtering af smøremidler...32 Service...32 Vedligeholdelsesoversigt...33 Skæranordrning Terrano FG...35 Tilspændingsmomenter metriske skruer...37 Tilspændingsmomenter tommeskruer...38

7

8 Introduktion Forord Læs driftsvejledningen omhyggeligt igennem, inden maskinen tages i brug, og følg den altid. Dette afværger farer, reducerer reparationsomkostninger og stilstandstider, og øger pålideligheden og driftstiden for din maskine. Overhold sikkerhedshenvisninger! HORSCH hæfter ikke for skader og driftsforstyrrelser, der hidrører fra tilsidesættelse af brugsanvisningen. Denne driftsvejledning skal hjælpe dig med at lære din maskine at kende og at udnytte de formålsmæssige anvendelsesmuligheder. Først introduceres generelt i brug af maskinen. Derefter følger kapitlerne pleje, beskrivelse, indstilling og vedligeholdelse Brugsanvisningen skal læses og overholdes af alle personer, der arbejder med eller på maskinen f. eks. Behandling af faktiske fejl Fejlbeskrivelser i forbindelse med reklamationer skal via deres HORSCH-salgspartner forelægges HORSCH-serviceafdeling i Schwandorf/ Tyskland. Vi kan kun behandle reklamationer, der er fuldstændigt udfyldt og foreligger senest 4 uger efter at skaden er opstået. Garantisager med returnering af gamle dele er markeret med "R". Disse dele sendes rengjorte og tømte sammen med en reklamationsformular og en nøjagtig beskrivelse af fejlen til HORSCH inden 4 uger. Reklamationer uden returnering af gamle dele. Disse dele skal opbevares i 12 uger til videre afgørelse. Reparationer i forbindelse med reklamationer, der udføres af tredjemand, og som antageligt omfatter mere end 10 arbejdstimer, skal aftales med serviceafdelingen i forvejen. Betjening (inkl. forberedelse, fejlafhjælpning under drift, vedligeholdelse) Vedligeholdelse (vedligeholdelse og inspektion) Transport. Med denne driftsvejledning får du en reservedelsliste og en modtagelseskvittering. Servicemedarbejdere informerer dig omkring betjening og vedligeholdelse af din maskine. Derefter sender du garantikortet retur til HORSCH. Dermed har du bekræftet den korrekte overtagelse af maskinen. Garantitiden starter med leveringsdatoen. Der tages forbehold for ændringer i illustrationer og angivelser af tekniske data og vægt i denne brugsanvisning, som tjener til forbedring af maskinen eller ekstraudstyret.

9 Anvendelse Maskinen er bygget efter den seneste tekniske viden og anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der under driften opstå farer for personskader for brugeren eller tredjemand eller skader på maskinen aller andre værdier. Maskinen må kun benyttes i teknisk fejlfri tilstand samt i henhold til formålet, sikkerheds- og farebevidst under overholdelse af brugsanvisningen! Især fejl der kan påvirke sikkerheden, skal udbedres omgående. Maskinen må kun anvendes, repareres og vedligeholdes af personer, der er fortrolige hermed og er informeret om farerne. Original-reserevedele fra HORSCH er specielt udviklet til denne maskine. Reservedele og tilbehør, som vi ikke har leveret, er ikke kontrolleret og frigivet af os. Montering eller anvendelse af HORSCH-fremmede produkter kan derfor evt. påvirke maskinens produktionsegenskaber negativt og derved påvirke sikkerheden af menneske og maskine. For skader, der opstår på grund af brug af ikke uoriginale dele eller specielt udstyr, bortfalder ethvert producentansvar for HORSCH. Følgeskader Maskinen er omhyggeligt fremstillet hos HORSCH. Alligevel kan der opstå skader, også ved korrekt brug. Skader pga. ydre påvirkning. Forkert eller ikke tilpassede omdrejningstal, arbejds- og kørehastigheder. Forkert eller ikke korrekt montering eller indstilling af værktøjet. Manglende overholdelse af driftsvejledningen. Manglende eller usagkyndig vedligeholdelse og pleje. Forkerte, slidte eller knækkede arbejdsredskaber. Kontrollér derfor din maskine inden eller under driften med henblik på korrekt funktion og indstilling. Et erstatningskrav for skader, der ikke er opstået på maskinen, er udelukket. Dertil hører også at ansvaret for følgeskader pga føre- og betjeningsfejl udelukkes. Denne maskine er bestemt til den normale drift i jordbearbejdning på landbrugsområdet. Enhver anden anvendelse eller anvendelse derudover er ikke i overensstemmelse med bestemmelserne. For skader, som er resultat af en sådan anvendelse, påtager HORSCH sig intet ansvar. Risikoen påhviler alene brugeren. De relevante arbejdssikkerhedsforskrifter og alle andre anerkendte sikkerhedstekniske, arbejdsmedicinske og trafikretslige regler skal overholdes. Til formålsmæssig brug hører også overholdelse af brugsanvisning og overholdelse af de drifts- og vedligeholdelsesforskrifter, producenten har nedskrevet her.

10 I denne brugsanvisning I denne driftsvejledning skelnes mellem tre forskellige fare- og sikkerhedshenvisninger. Der anvendes følgende piktogrammer: vigtige informationer. når der er fare for kvæstelser! når der er livsfare! Læs omhyggeligt alle sikkerhedshenvisninger, der er indeholdt i maskinen, og alle advarselsskilte på maskinen. Sørg for at alle advarselsskilte er i læsbar stand og udskift manglende eller beskadigede skilte. Overhold disse henvisninger for at undgå ulykker. Disse fare- og sikkerhedshenvisninger skal videregives til alle brugere. Undlad enhver sikkerhedsfarlig arbjedsmetode. Tilladte brugere Kun uddannede personer, der er autoriseret og undervist af driftsherren, må arbejde med dette anlæg. Mindstealderen for operatører er 16 år. En operatør skal være i besiddelse af et gyldigt kørekort. Han er ansvarlig over for tredjemand i arbejdsområdet. Driftslederen skal gøre driftsvejledningen tilgængelig for brugeren. sikre sig at brugeren har læst og forstået den. Brugsanvisningen er en bestanddel af maskinen. Sikkerhedsudstyr Til drift og vedligeholdelse kræves der: tætsiddende tøj. Arbejdshandsker og beskyttelsesbriller som beskyttelse mod støv og skarpe maskindele.

11 Sikkerhedsinformationer De følgende fare- og sikkerhedsinformationer gælder for alle kapitler i denne brugsanvisning. Passagerer på maskinen er forbudt! Sikkerhedspiktogrammer På maskinen Læs denne driftsvejledning grundigt igennem inden idrifttagning og overhold den! Ophold i klapbare maskindeles svingområde er forbudt! Sluk motoren inden der udføres vedligeholdelses- og reparationsarbejder og tag nøglen ud. Ophold i fareområdet er kun tilladt med sikring af hævecylinder Forsigtighed ved væske under højt tryk, se henvisninger i brugsanvisningen! Ophold i fareområdet er kun tilladt med sikkerhedsstøtte.

12 Grib aldrig ind i klemningsområder, med bevægelige dele! Markering af hydraulikslangen Symbolet sidder altid på den slange, der skal bruge tryk for at bringe maskinen i transportstilling (løft, indklapning osv.) Hydraulikblok Når maskinen kobles til, og hydraulikken aktiveres, må der ikke opholde sig personer mellem maskinerne. Maskine hævning og sænkning Maschine Aufkleber Zeichnung Klap maskinen Trykakkumulatoren står under gas- og olietryk. Afmontering og montering skal udføres i henhold til vejledningen i den tekniske manual Stig ikke op på roterende dele Anvend kun de eksisterende trappetrin Maschine Aufkleber Zeichnung

13 Transportkrog Bed transportopgaver hægt løftegrej (kæder, tovværk osv.) i her Efter 50 timer efterspænd hjulmøtrikkerne / hjulskruer 50 h / Nm alle Maschine Verladehacken Zeichnung Zeichnungsnummer Dateiname e E Maschine Zeichnung Zeichnungsnummer Maschine Vorlage Dateina

14 Driftssikkerhed Maskinen må først tages i drift efter undervisning af distributionspartnere, fabriksrepræsentanter eller medarbejdere hos firma HORSCH. Garantikortet skal sendes retur til firma HORSCH i udfyldt stand. Maskinen må kun tages i brug efter at alt sikkerhedsudstyr og sikkerhedsanordninger, som f. eks. løst sikkerhedsudstyr, er monteret og funktionsklar. Møtrikker og skruer skal jævnligt kontrolleres og efterspændes om nødvendigt. Kontroller dæktrykket jævnligt. Ved funktionsfejl skal maskinen straks standses og sikres! Ulykkessikkerhed Supplerende til brugsanvisningen skal Arbejdstilsynets og landbrugets sikkerhedforskrifter overholdes! Til-/frakobling Ved til- og frakobling af maskinen på traktorens trækudstyr består fare for kvæstelser. Maskinen skal sikres mod at kunne rulle væk. Ved baglænskørsel med traktoren kræves der særlig agtpågivenhed. Ophold mellem traktor og maskine er forbudt. Maskinen må kun parkeres på plan og stabil undergrund. Sæt den tilkoblede maskine inden frakoblingen af på gulvet. Trafiksikkerhed Ved kørsel på offentlige veje og pladser gælder færdselslovens bestemmelser. Overhold tilladte transportbredder, monter advarsels- og beskyttelsesudstyr. Transporthøjden - alt efter tilkoblet maskine - skal overholdes! Vær opmærksom på den tilladte aksellast, dækkenes bæreevne og samlet tilladt vægt, således at en tilstrækkelig styre- og bremseevne er sikret. Køreegenskaberne påvirkes af de monterede apparater. Især ved kørsel i kurver skal der tages hensyn til maskinens bredde og tyngdepunkt. Inden vejkørsel skal hele maskinen renses for optaget jord. Kørsel med passagerer på maskinen er forbudt! Ved tranport på offentlige veje må der ikke køres hurtigere end 25 km/t. Der kræves en driftstilladelse. 10

15 Ved hydraulik Tilslut først hydraulikslangerne på traktoren, når hydraulik på traktor og maskine er trykløs. Hydraulikanlægget står under højt tryk. Alle ledninger, slanger og forskruninger skal jævnligt kontrolleres for lækager og skader på overfladen. Anvend kun egnede hjælpemidler ved søgning efter lækage. Skader repareres omgående! Sprøjtende olie kan medføre kvæstelser og brande! Ved kvæstelser søges straks læge! For at undgå fejltilslutninger er hydrauliktilslutninger markeret med symboler. For at undgå ulykker ved utilsigtede eller af tredjepersoner (børn, passagerer) udløste hydraulikbevægelser, skal styreapparaterne på traktoren sikres eller låses ved stilstand eller i transportstilling. Udskiftning af udstyr Maskinen sikres mod at rulle væk! Hævede rammedele, under hvilke du opholder dig, sikres med egnet støtte! Forsigtig! Ved fremstikkende dele (strigle, tand, skær) er der fare for kvæstelser! Stig ikke på maskinen ved at træde på pakkerdæk eller andre drejende dele. De kan begynde at dreje og dette kan medføre alvorlige styrtulykker. Under drift Inden start og før idrifttagning skal maskinens nærområde kontrolleres (børn). Sørg for tilstrækkeligt udsyn. Ingen af de foreskrevne og medleverede sikkerhedsanordninger må fjernes. Der må ikke opholde sig personer i bevægelige maskindeles klappeområde. Brug kun opstigningsanordninger og trædeflader, når maskinen står stille. Det er forbudt at have passagerer med under kørsel! Vedligeholdelse Overhold foreskrevne eller angivne frister for regelmæssig service og vedligeholdelse i denne brugsanvisning. Inden der foretages vedligeholdelsesarbejder skal maskinen parkeres på jævn og stabil undergrund og sikres mod utilsigtet rulning. Gør hydraulikanlægget trykløst og sænk arbejdsredskabet eller støt det. Efter rengøring kontrollér alle hydraulikledninger mhp. utætheder og løse forbindelser. Kontrollér med henblik på slidte steder og skader. Fundne fejl udbedres straks! Skrueforbindelserne, som er løsnet under vedligeholdelsesarbejde, skal spændes igen. Vask ikke nye maskiner med dampstråle eller højtryksrenser. Lakken er først helt hærdet efter 3 måneder og kan tage skade forinden. 11

16 Transport / installation Ved første installation er risikoen for uheld særlig stor Vær opmærksom på henvisninger i de pågældende artikler. Levering Maskinen med tilbyggede enheder leveres som regel komplet monteret på en blokvogn. Er enkle dele eller komponenterne demonteret til transporten, monteres disse af vores forhandler eller fabriksmontører på stedet. Alt efter type blokvogn kan maskinen køres fra vognen med en traktor eller løftes ned fra vognen med truck, kran eller andet løfteudstyr. Kraner og andet løfteudstyr skal have tilstrækkelig bæreevne. Laste- og fastgørelsespunkter er markeret med mærkater. Ved andre ophængningspunkter skal der tages hensyn til tyngdepunktet og lastfordelingen. Ophængningspunkterne må kun være et sted på maskinens ramme. Installation Undervisning af maskinens bruger og første installation af maskinen gennemføres af vores kundeservicemedarbejdere eller forhandler. Enhver brug af maskinen uden dette er forbudt! Først efter undervisning fra kundeservicemedarbejderen / forhandleren og læsning af brugsanvisningen kan maskinen frigives til brug. Ved installations- og vedligeholdelsesarbejder er der øget risiko for ulykker. Inden installations- og vedligholdelsesopgaver gennemføres, skal man gøre sig fortrolig med maskinen og læse brugsanvisningen. Alt efter udstyr Fjern de løse medleverede dele fra maskinen Kontrollér alle vigtige skrueforbindelser! Smør alle smørenipler! Kontrollér lufttrykket i dækkene! Kontrollér alle hydraulikforbindelser og slanger med hensyn til fast montering og funktion. Fundne mangler skal udbedres omgående! 12

17 Transport Transporten på offentlige veje kan alt efter landets regler og arbejdsbredde hæftes på en traktor eller på en anhænger eller en blokvogn. De tilladte mål og vægte for transporten skal overholdes. Traktoren skal være valgt stort nok, således at en tilstrækkelig styre- og bremseevne sikres. Er maskinen hægtet på i topunkttilkoblingen, skal trækstængerne blokeres mod sidelæns pendulbevægelser. Ved vejtransport skal stempelstængerne forsynes med afstandsstykker og maskinen nedsænkes på disse. På en anhænger eller en blokvogn skal maskinen sikres ved hjælp af spændegjorder eller andre hjælpemidler. Løftegrejet må kun hægtes på ved de markerede steder. 13

18 Tekniske data Tekniske data 6 FG 8 FG Arbejdsbredde / med udbygning (m): 5,70 / 6,30 7,50 / 8,10 Længde (m): 7,15 7,15 Længde med ramme (m): 7,00 7,00 Transporthøjde / med udbygning (m): 3,15 / 3,45 3,90 / 4,05 Transportbredde (m): 3,00 3,00 Vægt (kg) Støttelast (kg): Aksellast (kg): Antal tænder / med udbygning: 19 / / 27 Skærafstand (cm): Rækkeafstand (cm): Dæk: 10.0/ / Lufttryk (bar) 2,6 2,8 Ydelsesbehov (kw): Tekniske data 10 FG 12 FG Arbejdsbredde / med udbygning (m): 9,90 / 10,50 12,30 Længde med ramme (m): 7,20 7,20 Transporthøjde (m): 4,10 4,10 Transportbredde (m): 3,00 3,00 Vægt (kg) Støttelast (kg): Aksellast (kg): Antal tænder / med udbygning: 33 / Skærafstand (cm): Rækkeafstand (cm): Dæk: 10.0/ / Lufttryk (bar): 2,6 2,8 Ydelsesbehov (kw):

19 Opbygning og funktion Beskrivelse Terrano FG HORSCH Terrano FG er konstrueret til jordbearbejdning i ned til 20 cm dybde. Pga. de forskellige skærformer er skærene lige velegnet til opblanding af halmrester og dyb løsning af jorden. Den 4 bullede opbygning og regelmæssige opdeling af tænderne sikrer en gennemgang uden tilstopning og en regelmæssig bearbejdning af hele arealet. En stensikring med kg udløserkraft forhindrer skader på skær og tænder og reducerer slid på komponenterne. 15

20 Lys Hydraulik 6 FG 3 R V2 PIL C L Lyssudstyr 1. Stik, 7-polet April Fordelerkasse ng Zeichnungsnummer Dateiname Entw. Datum chtung 3. Lys tandbeskyttelse højre Beleucht.skf ed Feb Lys tandbeskyttelse venstre Baglygte højre Baglygte venstre Stik 7-polet (trækhovedet bag) Hydraulik Terrano 6 FG 1. Styreenhed 2. Hydr. kobling Maschine Zeichnung Zeichnungsnum Stik og kabeldefinition: hydr. terr 6 fg 3. Hydr. cyl. (klapspærre) Nr. bet. Farve Funktion 4. Hydr. ventil 1. L gul blinklys venstre 5. Tilbageslagsventil g Hydr. cyl. (klapning) 7. Hydr. cyl. (understel) hvid stel 8. Tovejsventil 4. H grøn blinklys højre 9. Hydr. cylinder (løft) H brun baglygte højre 10. Trykakkumulator rød bremselygte 11. Manometer V sort baglygte venstre Lyset skal kontrolleres regelmæssigt for ikke at bringe andre trafikanter i fare! 16

21 Hydraulik 8 FG V2 PIL C Hydraulik Terrano 8 FG 1. Styreenhed aschine Zeichnung ydr. terr 8 fg 2. Hydr. kobling Hydr. omskifterblok 4. Hydr. cyl. (understel) 5. Hydr. cyl. (udvendig vinge) 6. Hydr. cyl. (klapspærre) 7. Hydr. ventil 8. Tilbageslagsventil 9. Hydr. cyl. (klapning) 10. Tovejsventil 11. Hydr. cylinder (løft) 12. Trykakkumulator 13. Manometer Zeichnungsnummer Dateiname Entw. Datum ed sep 08 17

22 Hydraulik 10 FG C2 V2 V2 7 7 C1 V1 V1 5 C2 C1 6 Maschine hydr. terr Hydraulik 10 fg Terrano 10 FG Zeichnung Styreenhed Hydr. kobling Hydr. omskifterblok Hydr. cyl. (klap venstre) Hydr. cyl. (klapning) Hydr. cyl. (klap højre) Hydr. ventil Hydr. cyl. (udvendig vinge) Hydr. cyl. (understel) Manometer Trykakkumulator Hydr. cylinder (løft) Tovejsventil Zeichnungsnummer Dateiname Entw. Datum ed sep 08 18

23 Hydraulik 12 FG C2 V2 V2 7 7 C1 V1 V1 5 C2 C1 6 Maschine hydr. terr Hydraulik 12 fg Terrano 12 FG Zeichnung Styreenhed Hydr. kobling Hydr. omskifterblok Hydr. cyl. (klap venstre) Hydr. cyl. (klapning) Hydr. cyl. (klap højre) Hydr. ventil Hydr. cyl. (udvendig vinge) Hydr. cyl. (understel) Manometer Trykakkumulator Hydr. cylinder (løft) Tovejsventil Zeichnungsnummer Dateiname Entw. Datum ed sep 08 19

24 Tænder TerraGrip tænderne er robuste og enkle i konstruktionen, og egner sig til alle jordtyper. Pga. tændernes vinkel kan langtrådede halmrester hurtigt glide op og dreje bort. Ved ekstreme planteaffaldsstykker kan der desuden monteres en afstryger. Tænderne kan leveres i en stiv version og en med stensikring. Den fjederspændte stensikring med et udløsningstryk på 250 til 450 kg forhindrer sakser på tænder, tandrammen og skær. Stensikringens udløsningsadfærd holder tænderne længe roligt i jorden. Opnås udløserkraften, kan der nemt og hurtigt undviges op til 30 cm opad. Til de forskellige anvendelsesbetingelser kan tænderne udstyres med forskellige skærformer og -bredder. MultiMix skær Som standard er tænderne udstyret med smalle skærspidser og smalle afstrygere. Disse er velegnede til dybere jordbehandling. De bryder jorden ved skærspidserne og blander halmrester i arbejdsdybden. Disse skær kan leveres i en smal eller en bred udgave, og kan kombineres efter ønske. Ved alt monterings- og vedligeholdelsesarbejde på tænder og skær skal maskinen støttes med egnede hjælpemidler TerraGrip tænder MultiMix skær Vedligeholdelse: Værktøjsrammen skal efterspændes med 400 Nm efter de førte driftstimer og efter udskiftning Skærspids smal eller bred Afstryger smal eller bred Skær smal eller bred 20

25 ClipOn system ClipOn vingeskær fastgøres på tanden med et lynudskiftningssystem. For skæret anbringes en klemmekile på tænderne og herpå monteres Clip-On skæret med hammerslag. Clip-On skær leveres i 7,5-37 cm bredde til forskellige anvendelser. Ved mange halmrester og til beskyttelse af skærene kan der monteres afstrygere. Ved alt monterings- og vedligeholdelsesarbejde på tænder og skær skal maskinen støttes med egnede hjælpemidler, og hævecylindrene skal sikres ved hjælp af afstandsstykker. Klemmekilen er monteret med en tabssikring. For at slå disse skær af skal sikringsnæsen trykkes tilbage med et frigivelsesværktøj. Clip-On skær med oplåsningsværktøj ClipOn system Vingeskær ClipOn 7, cm. Skærkile Afstryger Bemærk: Benyt beskyttelsesbrille! Ved montering eller demontering af skær kan der opstå fare for kvæstelser fra metal- eller laksplinter. 21

26 Indstilling/betjening Til- og frakobling af maskinen Ved tilkobling må der ikke opholde sig personer mellem traktor og maskine. Tilkobling: Hægt maskinen, alt efter version, på topunkt tilkoblingen, trækpendulet eller trepunkt tilkoblingen på traktoren. Ophængt på topunkt tilkoblingen på traktor sikres trækstang mod svingninger. Tilslut hydraulikledningerne Tilslut stikket til lys og kontroller at lyset fungerer. Hæv maskinen. Klap sidedelene ind. Alu-clips på kørestelscylinder monteres, og maskinen sænkes. Styreapparater sikres mod utilsigtet aktivering. Tilslut evt. først hydraulikledningerne ved trækpendulkoblingen for at kunne korrigere trækakselen i højden. Maskinen må ikke transporteres højere end nødvendigt. Ved Terrano 10 hhv. 12 FG samt ved 8 FG med udbygning, skal man være opmærksom på transporthøjden broer og lavt hængende luftledninger. Hydraulik Infektionsfare! Hydraulikanlægget er under højt tryk. Udstrømmende væske kan gennemtrænge huden og medføre alvorlige kvæstelser. Ved kvæstelser søges straks læge. Betjening af det hydrauliske anlæg kræver særlig omhu. Fejlbetjening kan medføre fare for mennesker og maskine. Parkering af maskinen På grund af fare for tipning og den høje vægt må 10 og 12 FG kun parkeres på jævn og fast grund. Herved sænkes maskinen mest muligt og anbringes på alu-clips på understelscylindre. Indklappet og på hårdt underlag kan tandspidserne knække af. Parkering: Maskinen må kun parkeres på jævn og stabil grund. 10 og 12 FG parkeres helst med udklappet indvendig vinge. Gør hydraulikken trykløs og adskil stikkoblingerne. Lys kobles fra. Maskinen kobles fra. 22

27 Vejtransport Før vejtransport skal Terrano ombygges til transportstilling. Sikkerhedsafdækning (tandsikring) og en driftsgodkendelse er nødvendige forudsætninger. Ved vejkørsel må der ikke køres med påhæng. klap maskinen ind. Sikkerhedsafdækning på tænder monteres. Lys tilsluttes, og funktion kontrolleres. Klappesikring og anhængerforbindelse kontrolleres. Hæv maskinen. Stempelstang på slagcylinder fyldes med alu clips, og maskinen sænkes ned på disse. Alu clips beskytter hydraulikken mod overbelastning, og er foreskrevet ved kørsel på offentlige veje. Ud- og indklapning Udfør kun klappebevægelser, når maskinen er løftet ud! Ved alle hydraulikbevægelser skal styreenheden drosles før anslag af maskindele. Terrano 6 og 8 FG Indklapning: Hæv maskinen helt. Aktiver styreenhed klapning og klap begge vinger langsomt ud til anslag. Klappesikringen går automatisk i indgreb. Stempelstang på slagcylinder fyldes med alu clips, og maskinen sænkes ned på disse. Kun 8 FG: Grebet på ventilblok stilles i transportstilling. Styreapparat aktiveres kort for Hæv, og støttehjul trækkes ind til transportbredde. Udklapning: Hæv maskinen. Tag transportsikringens alu clips af løftecylindrene. Kun 8 FG: Grebet på ventilblok stilles i arbejdsstilling. Styreapparat aktiveres for Udklapning. Klappesikring åbnes af sig selv. Begge vinger klappes langsomt ud og klappecylinder køres helt ud. Kun 8 FG: Styring aktiveres for Hæv, og alle hjul køres helt ud. Herved nivelleres alle hydraulikcylindre (højdejusteres). Terrrano 10 og 12 FG må ikke klappes ud på tværs af hældninger - væltefare. Der må ikke opholde sig personer i bevægelige maskindeles klappeområde. Klappesikring Terrano 6 og 8 FG 23

28 Terrano 10 og 12 FG Indklapning: Hæv Terrano helt. Aktiver styreenhed klapning og klap begge vinger langsomt ind til anslag. Styringen aktiveres igen, og begge midterdele klappes ind. Ventilblok stilles i transportstilling og bolte til klappesikring monteres. Styring aktiveres for Hæv, og understelscylinder på klapvinger trækkes helt ind (transportbredde). Stempelstang på slagcylinder fyldes med alu clips, og maskinen sænkes ned på disse. Udklapning: Hæv Terrano helt. Tag transportsikringens alu clips af ved hævecylindrene. Boltene på klappesikring udtages og anbringes i transportholderen. Ventilblok lægges i arbejdsstilling. Styring aktiveres for Hæv, så alle hjul kører helt ud, og hydraulikcylindre nivelleres. Aktiver styreenhed Klapning og klap langsomt sidedelene ud. Klappecylinder køres helt ud, og begge udvendige vinger klappes ud. Dybdeindstilling Arbejdsdybden på Terrano FG indstilles på cylinder på understel og føringsstænger på støttehjul. Hertil anvendes alu-clips i samme styrke (farvekombination og antal) på alle indstillingspunkter. Ved første ibrugtagning, uregelmæssig arbejdsdybde eller efter reparationsarbejde på komponenter i dybdeføringen skal grundindstillingen kontrolleres. Grundindstilling Terrano FG klappes ud på jævn grund. Maskinen hæves helt, og styring holdes kortvarigt på tryk, så cylindre nivelleres. Maskinen sænkes, indtil skær står nogle centimeter over jorden. Stempelstænger på cylindre (1) og indstillingsspindler på støttehjul (6) fyldes med samme mængde alu clips (farvekombination og antal). 1 Cylinder understel. Klappesikring Terrano 10 og 12 FG 24

29 Maskinen sænkes ned på alu clips. Rammen indstilles på alle indstillingspunkter på samme afstand til jorden. Rammedele bag træk indstilles. Herefter løsnes kontramøtrikker (4) på træk, og justeringsskrue (2) justeres med den medfølgende nøgle, indtil rammeafstand til jord er den samme overalt, og bagerste ramme er i niveau. Indstillingsspindel på støttehjul indstilles. Maskinen nedsænkes på jorden. Kontramøtrikker (5 og 7) løsnes og justeres, indtil distancestykke er frit for spil. Støttehjul skal bære lidt vægt, og rammen skal være jævnt udlignet. Justeringsskruer sikres igen Indstillingsspindel understel. Træk Spillet mellem kontramøtrikker (3) og bolt (2) er nødvendig for bevægelse i træk, og må ikke ændres. Rammens midterdel indstilles vandret med øvre trækstang. Lås indstillingen med kontramøtrikken. Kontroller grundindstilling Maskinen hæves helt, og styring holdes kortvarigt på tryk, så cylindre nivelleres. På alle dybdeindstillingspunkter indlægges en ekstra clips i samme styrke. Sænk maskinen ned på clips. Rammedele skal alle ligge i niveau, og alle skær skal have samme afstand fra jorden. Indstillingen korrigeres efter behov. 25

30 Indstilling arbejdsdybde For indstilling af ønsket arbejdsdybde skal alu clips i samme farve (styrke) og antal fjernes eller tilføjes til cylindre og støttehjul. Forholdet her er ca. 1:2. Det betyder: Tages et afstandsstykke på 1 cm tykkelse fra/tilføjes det, ændres arbejdsdybden med 2 cm. Næste mulige højdeindstilling er synlig på mærkat på cylinder. Farvekombinationen er identisk med alu-clips. Dybdeindstilling og vandret position på maskinen i arbejdsstilling skal kontrolleres over hele maskinens arbejdsbredde. Arbejdsdybdeindstillinger skal kontrolleres ved arbejdets start og ved store arealer også undervejs. Nivellering hydraulikcylinder Understel på Terrano 10 og 12 FG er forsynet med hydraulisk serieforbindelse. Ved serieforbindelse bliver hydraulikolien trykket fra stempelstangsrummet til stempelrummet i næste cylinder. I udkørt tilstand åbnes ventiler, og olien ledes til næste cylinder. Cylinder fyldes med olie, udluftes og alle cylindre køres ud til anslag (se hydraulikplan). For at slaglængen forbliver ens, har de efterfølgende cylindre en mindre diameter end de forudgående. Cylinder på klappevinge er hver tilsluttet i række med en understelscylinder og løfter derfor altid parallelt. Cylinder på Terrano 8, 10 og 12 FG er serieforbundet. For at Terrano altid er hævet jævnt, skal alle cylindre regelmæssigt nivelleres inden arbejdets start og jævnligt ved større arealer. Ligeløbscylinder Cylindrene skal nivelleres ud efter montering og reparationsarbejder på hydraulikanlægget, men også under drift og inden dybdeindstilling. Alt efter antal cylindre, monteringsposition og pumpeydelse skal denne proces gentages flere gange. Nivellering Traktoren skal køre ved mellem omdrejningstal. Aktivér styreenhed Hæv og hold kort under tryk. Kør cylinderen ind igen og gentag processen. 26 Zeichnung

HORSCH Terrano 3-6 FX

HORSCH Terrano 3-6 FX 03/2005 Specialist i den mest moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 3-6 FX Art.: 80290602 dk Betjeningsvejledningen Skal læses omhyggeligt inden idriftsætningen! Opbevar denne betjeningsvejledning!

Læs mere

HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12

HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12 11/2006 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12 Art.: 80670601 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EF-overensstemmelseserklæring

Læs mere

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 10/2011 Maistro RC / CC Art.: 80430606 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

11/2009. Titan 34 UW. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80060605 da

11/2009. Titan 34 UW. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80060605 da 11/2009 Titan 34 UW Art.: 80060605 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi, HORSCH

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX DK 250/300 Serie nr: 100-XXX Type 250/300 Tillykke med Deres nye SuperMax. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig Trio TrioT Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Nem udskiftning af skær Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC

BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: UDGAVE: 80430613 12/2014 EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv

Læs mere

Maxiroll 2008. DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX

Maxiroll 2008. DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX Type 1030-1230 Tillykke med Deres nye Maxiroll. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

10/2012. Pronto 6 AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80180603 da

10/2012. Pronto 6 AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80180603 da 10/2012 Pronto 6 AS Art.: 80180603 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi, HORSCH

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250 Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE City Ranger 50 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk Outdoor produkt. City Ranger 50 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Hydraulisk Borehammer HRD20

Hydraulisk Borehammer HRD20 Hydraulisk Borehammer HRD20 Fra serienr. 3195 Revideret 03.11.2014 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCN borehammer. For at sikre problemfri drift og varig ydelse af Deres nye værktøj, anbefaler

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

HORSCH. EF-Overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktivet 98/37/EU

HORSCH. EF-Overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktivet 98/37/EU EF-Overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktivet 98/37/EU Déclaration de conformité pour la CEE conforme à la directive de la CEE 98/37/CEE EC Declaration of conformity according to the directive

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER. Park Ranger 2150

Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER. Park Ranger 2150 Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk Outdoor produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238 SPORTSJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL238 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledn. ----------------------------------------------------

Læs mere

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer Rengøringsteknik Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner Til ratione l rengøring af store arealer Fejemaskiner med sæde og en kapacitet på op til 16.200 m²/t Sweepmaster 1200 / 1500 RH Bedre fejning,

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Innovativ og robust tandsåteknik

Innovativ og robust tandsåteknik Innovativ og robust tandsåteknik HORSCH Sprinter. Klargøring af såbed, såning og gødskning i én arbejdsgang. HORSCH. Arbejder side om side med landmanden Specialisering, større bedrifter, fællesskaber:

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR TeeJet No. 020-152-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET 1600 BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere