STRATEGI, TRENDS OG ERFARINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGI, TRENDS OG ERFARINGER"

Transkript

1 STRATEGI, TRENDS OG ERFARINGER

2 White paper Udvalgte konklusioner fra Business Technology: strategi, trends og erfaringer IT i praksis 2014 Rambøll og DANSK IT udgav den 27. august 2014 rapporten Business Technology: strategi, trends og erfaringer IT i praksis Det er 19. årgang af rapporten, som indeholder analyser af it-anvendelsen i private og offentlige virksomheder i Danmark. Rapporten viser, hvordan virksomheder, der har succes med it, skaber disse resultater og kortlægger potentialerne ved at forbedre styring og anvendelse af it. Dette white paper består en række konklusioner udvalgt af DANSK IT med særligt henblik på foreningens medlemmer. Den fulde rapport er på 117 sider og indeholder foruden analyser og konklusioner et indledende kapitel på godt 20 sider, som beskriver syv strategiske udfordringer. De adresserer hver især en udfordringer, som Rambøll ser som værende særlig aktuel nu med afsæt i analysen, og giver for hver klare handelsanvisninger til, hvordan man som it- og forretningsledelse kan tilgå dem. Rapporten kan købes på 1

3 Under finanskrisen fokuserede virksomhederne generelt på at skabe omkostningseffektiv værdi for kunderne eller forbedre (forny) deres produkter og services, mens de ventede på bedre tider. IT i praksis viser, at siden finanskrisen er den finansielle sektor nu den vigtigste drivkraft i forhold til kundeintimitet (fx nærhed til kunden, skræddersyede produkter/services, forventningerne og driftssikkerhed der overgår kundernes forventninger) samt vækstorienterede forretningsstrategier. Aspekter inden for produktlederskab som produkt-/serviceinnovation, brand, design, time to market og høje avancer kæmper for at bevare deres strategiske betydning, da fremstillingsindustrien tidligere den vigtigste fortaler for denne strategi (målt på omsætning) bevæger sig i retning af operationel excellence, udtrykt gennem effektivitet, lave priser, strømlinede processer og stor volumen. Store handels- og servicevirksomheder (målt på omsætning), viser en fornyet konservativ tendens, hvor fokus flyttes fra vækst til konsolidering. Alt i alt tyder det på frisk optimisme, hvor den finansielle sektor igen adresserer kundernes behov, og fremstillingsindustrien håndterer udfordringer i produktionen. De store handels- og servicevirksomheder har i første omgang tænkeligt været overoptimistiske, men vil snart genskabe deres tidligere vækstposition. 2

4 IT i praksis viser, at CEO erne og CIO erne i den finansielle sektor nu er nødt til at gå i dialog om, hvad it kan bidrage med operationelt og til forretningen, da kun 40 pct. af CEO erne mener, at it har strategisk relevans, mod 65 pct. af CIO erne. Som følge af det stringente fokus på operationel excellence under finanskrisen, betragter 60 pct. af CEO erne nu mere it som et proces- og medarbejdersupportværktøj, mod kun 35 pct. af CIO erne. Der er behov for intens dialog for at indsnævre denne kløft, da enighed er afgørende for, at it bliver det strategiske værktøj, som CIO erne i den finansielle sektor ønsker. Situationen er omvendt i handels- og servicesektoren, hvor 69 pct. af CEO erne betragter it som værende af markant mere strategisk relevans, mod kun 40 pct. af CIO erne. En af grundene til denne forskel er de massive ændringer i digital kundeadfærd, der er sket gennem de seneste fem år. Disse ændringer har tvunget CEO erne til at tage de digitale forretningsmuligheder til sig. I praksis har de økonomiske restriktioner udløst af finanskrisen, holdt CIO erne i uvidenhed om CEO ernes 'ændrede fokus. Uanset årsagerne, er det nu tid for CIO erne til at høste fordelene af disse muligheder. Selv om CEO erne og CIO erne i fremstillingsindustrien generelt er enige om, at it har større støttende end strategisk betydning, er CIO erne mere negative i forhold til potentialet i it end CEO erne. Også her bør de involverede parter starte en dialog for at blive enige om den sande værdi af it. Det kan, samlet set, tage en rum tid at finde sig til rette med de nye forretningsmæssige forhold, der er skabt under finanskrisen. Den opståede kløft mellem CIO ernes og CEO ernes holdning til den strategiske betydning af it i private virksomheder har aldrig været større, hvilket gør det mere vigtigt end nogensinde for alle private virksomheder, uanset industrisektor, at indgå i en intensiv dialog om, hvad it kan - eller skal - gøre for deres virksomhed. Nøglebeslutninger om it s fremtid efter finanskrisen skal træffes nu. 3

5 IT i praksis har gennem en årrække påvist, at CEO er og CIO er i danske virksomheder tillægger digital forretningsteknologi en vigtig strategisk betydning for virksomhedernes arbejde og konkurrenceevne. I år viser IT i praksis imidlertid, at virksomhedernes holdning udadtil ikke er forankret i konkrete erfaringer og fremtidige forventninger til teknologiens betydning og dermed de krav, det stiller til virksomheden og itorganisationen om at kunne udnytte de digitale muligheder. Kun hver femte CEO vurderer, at virksomheden har opnået stor succes i markedet via digital teknologi, og blot hver tredje CEO mener, at virksomhedens fremtid afhænger af evnen til at udnytte de muligheder, som den digitale teknologi tilbyder. Såvel CEO ernes som CIO ernes vurdering viser, at udviklingen omkring it og digital teknologi i virksomhederne i dag i høj grad opfattes som business as usual. Der er enighed om, at samarbejdet mellem it-organisationen og resten af virksomheden er afgørende, men man forventer ikke, at det som sådan kræver nogen større forandring i it-organisationen. CIO en skal sikre, at de rette kompetencer er til stede i it-organisationen til at understøtte virksomhedens udvikling. Når CIO er i højere grad end CEO er giver udtryk for, at deres it-organisation som status er i dag ikke vil kunne rumme at yde en indsats til den digitale forretningsudvikling af virksomheden ved siden af det øvrige it-arbejde, kalder det på handling. Særligt når 41 pct. af CIO erne er opmærksomme på, at det at deltage i den digitale udvikling af forretningen kræver andre kompetencer, end it-organisationen traditionelt besidder. Det samme er kun gældende for 26 pct. af CEO erne. Hermed er der risiko for, at ledelsen i virksomhederne undervurderer den digitale udviklings betydning, både for virksomheden som helhed og for it-organisationen specifikt. Der er stadig behov for, at CIO erne bidrager til at bringe den teknologiske udvikling på dagsordenen i virksomhederne. Og ikke mindst sikre, at det kommunikeres, hvilke konsekvenser den digitale udvikling har for egen organisation og sikre, at den nødvendige tilpasning sker i som uden for it-organisationen. 4

6 Valget af den rette it-organisering er altid en kompleks beslutning uden noget rigtigt eller forkert svar. Itorganiseringen skal være et svar på den betydning, som it og forretningsteknologi har for virksomheden. Samtidig skal it-organiseringen også harmonere med den samlede virksomheds struktur og governance. IT i praksis viser meget tydeligt, hvordan ethvert valg af it-organisering medfører svagheder i forhold til at udvikle virksomhedens anvendelse af forretningsteknologi. Blandt virksomheder med centraliserede it-organisationer oplever CIO erne høj kompleksitet i itplatformen som den oftest forekommende barriere for udvikling, og de ser samtidigt, at virksomheden som helhed ikke er i stand til at anvende ny teknologi. Den centrale it-organisation skal kunne understøtte udviklingen i alle hjørner af organisationen, hvilket kan medføre en meget høj kompleksitet samlet set i en enkelt organisation. Dette er i mindre grad tilfældet i føderale og decentrale organisationer. Omvendt har den centrale it-organisation ofte bedre muligheder for at igangsætte mere gennemgribende ændringer af it-platformen og dermed reducere kompleksiteten på it-området. IT i praksis viser, at synlighed i organisationen er den største barriere blandt de føderalt organiserede it-organisationer. Føderale it-organisationer er organisationer, hvor udvalgte dele af it-organisationen er centraliseret, men støttes af decentrale enheder, der sikrer større forretningsnærhed på udvalgte områder. Her ses manglende opfølgning og synliggørelse af de resultater, som forretningsteknologien skaber, som den største barriere. I forhold til den centrale it-organisation fremstår de føderale organisationer udfordret i forhold til at vise deres værd og skabe teknologisk momentum i organisationen. Dette understreges af, at nr. 2 på listen over barrierer er manglende forståelse af teknologi hos topledelsen. Når resultater ikke synliggøres og kommunikeres tydeligt, er der stor risiko for, at en it-organisations status som værdiskabende enhed fortrænges af forståelsen af it som primært et omkostningscenter. For de decentralt organiserede it-organisationer er dårlig projekteksekvering den klart største barriere og synliggør, at decentrale it-organisationer ofte udfordres, når der skal implementeres løsninger og forandringer på tværs af virksomhedens funktioner. 5

7 Det er afgørende, at direktion og CIO er er opmærksomme på, hvilke indbyggede styrker og svagheder deres it-organisering kan føre med sig, både når reorganisering af it-organisationen er i spil og i det daglige arbejde. 6

8 60 pct. af virksomhederne har inden for det seneste år øget deres indsats i forhold til it-sikkerhed, og halvdelen af de danske virksomheder forventer at øge indsatsen i det kommende år. Det er der også plads til, når en ud af fire virksomheder med en omsætning under 5 mia. kr. end ikke har fastlagt en sikkerhedspolitik vedrørende it-tekniske forhold eller brugernes adfærd. Dette kan eksempelvis skyldes, at virksomhedens governance-model for it-sikkerhed reelt ikke sikrer området den nødvendige opmærksomhed eller prioritering. Læs mere om dette i den strategiske udfordring Ansvaret for virksomhedens sikkerhed bør placeres hos ledelsen og den rigtige governance-model er en forudsætning. IT i praksis viser, at det er blandt de største danske virksomheder, at it-sikkerhed oftest er højt prioriteret, men det sker for ofte som en disciplin, der kun implementeres som retningslinjer og ikke afprøves. En betydelig del af virksomhederne gennemfører ikke tekniske test af it-sikkerhed eller test af, hvorvidt medarbejdere i og uden for it-organisationen reelt kan anvende og efterlever de givne retningslinjer. Særligt afprøvning af, hvorvidt brugernes adfærd er den forventede, spiller en stadig vigtigere rolle, når den enkelte medarbejder i det daglige anvender it-løsninger på mange forskellige enheder, alle mulige steder. Test handler både om at opnå viden om, hvorvidt de givne rammer efterleves på ønsket vis, men også og ikke mindst at opnå viden om årsagerne til, når det ikke sker. Kun på den måde kan virksomhedens sikkerhedspolitik og de tekniske sikkerhedstiltag, der anvendes, tilpasses, således at brugerne efterlever sikkerhedskravene i praksis. 7

9 Sociale medier er ikke kun CIO ens ansvar men som den, der selv eller via sin it-organisation skal byde ind med viden om nye teknologier og digital forretningsudvikling, er det afgørende, at CIO en bidrager til sikre, at virksomheden tager stilling til de nye teknologier, og at der fra virksomhedens direktion tydeligt er placeret ansvar og formulering af mål med virksomhedens indsats på området. Der er behov for aktiv handling fra CIO en i 28 pct. af best pratice-virksomhederne samt i hele 46 pct. af worst practice-virksomhederne, hvor CIO en ikke kan ikke redegøre for, hvilket ansvar it-organisationen har i forhold til arbejdet med sociale medier. It-organisationen er en vigtig medspiller for virksomheden i det daglige arbejde med sociale medier. Det ses også af, at best practice-virksomhederne er kendetegnet ved, at it-organisationerne her i langt højere grad tager ansvar i forhold til sociale medier. Erfaringen er, at selve ansvaret i forhold til sociale medier og kompetencerne til at varetage det løbende arbejde oftest er bedst placeret i de dele af virksomheden, der har ansvar for salg og kundekontakt. Derfor placeres implementeringsopgaven oftest også bedst i de forretningsenheder, der er ansvarlige for brugen. Det er samtidig afgørende, at it-organisationen her bidrager med deres kompetencer, ikke kun i forhold til systemanskaffelser men også på områder som dataanalyse og datamonitorering, hvor it-organisationen ofte besidder de bedste erfaringer. Alt for ofte ser man, at virksomhedernes involvering og anvendelse af sociale medier er båret af enkeltpersoner og vedbliver at være det. Dermed bliver indsatsen særdeles sårbar for udskiftninger blandt medarbejderne, hvor en enkelt medarbejders ophør kan sætte virksomheden tilbage til nær nul. CIO ens viden om nødvendigheden af veldefineret governance og tydelig ledelsesopmærksomhed, når ny teknologi skal tages i anvendelse i virksomheden, forpligter til at bidrage til at også sociale medier får de nødvendige governance-rammer i organisationen. 8

10 Selv om smartphones har været på det globale marked i kun syv år og tablets i kun 4 år, er deres brug i Danmark allerede markant udbredt og stigende. Mere end 83 pct. af alle voksne mellem 18 og 45 år har en smartphone, og over 64 pct. en tablet. Næsten alle unge mellem 18 og 25 år har en smartphone! Selv i gruppen af årige ejer mere end 55 pct. en smartphone. Derfor vil kunderne i fremtiden ikke blot anvende pc til at kommunikere og handle digitalt med virksomheder, men snarere en smartphone eller en tablet. Ligesom kunderne oplever medarbejderne også brugervenligheden; en tendens, der tvinger virksomhederne til at udnytte den mobile platform også internt. Disse to faktorer er med til at øge behovet blandt kunder, medarbejdere og topledere for produkter, services og administrative værktøjer, der er tilgængelige fra forskellige mobile digitale enheder med brugere, der altid er online. IT i praksis viser, at presset fra det, der er blevet døbt consumarisation, har mobiliseret virksomhederne til at skride til handling. Kunderne er nu i førersædet og beslutter selv, hvilke platforme og grænseflader de vil anvende for at få adgang til produkter og services. Alligevel er virksomhederne ikke hurtige nok til at imødekomme denne tendens, idet kun 18 pct. af de private og omkring 12 pct. af de offentlige i høj grad tilbyder grænseflader tilpasset smartphones eller tablets. Andelen af virksomheder, der ikke tilpasser deres digitale services, eller ikke engang ved, om de gør, er høj: 30 pct. (smartphones) og 27 pct. (tablets) hos de private virksomheder og 53 pct. (smartphones) og 45 pct. (tablets) hos de offentlige virksomheder. 9

11 Med deres udbredte popularitet er mobile enheder blandt de nye teknologier, der har vist sig velegnet at gribe ind i nuværende forretningsmodeller. Andre spillere er sociale netværksplatforme, cloudbaserede services og big data-mining. Sociale netværk giver nu brugerne mulighed for at udveksle anbefalinger og meninger og selv udveksle tjenester og betaling og dermed omgå det professionelle led i varekæden. En virksomhed som Airbnb formidler nu værelser eller huse til leje mellem private og tilbyder på verdensplan det samme antal værelser som Hilton hotelkæden. Her i sit femte år betjener Airbnb syv millioner gæster. Cloud-løsninger giver nem adgang til løsninger, platforme eller infrastruktur efter behov. Virksomhederne behøver ikke at investere massivt i infrastruktur for at få deres digitale produkt eller service på markedet. Hvorfor som Chief Marketing Officer bruge tid på en langsom intern it-afdeling, når du kan få de services, du har brug for, fra skyen i løbet af et par uger? Et tilsvarende spørgsmål kunne borgercenterchefen stille sig selv. Til sidst betyder fremskridt i databaseteknologien, at virksomheder nu kan datamine enorme mængder af såvel struktureret som ustrukturerede data om et produkt eller en serviceydelse og få et billede af kundernes holdning til virksomheden. Disse er globale trends, men IT i praksis viser, at kun omkring en femtedel af de danske virksomheder, opfatter digitalt baserede produkter som en konkurrencemæssig trussel på deres primære markeder. Hos de 20 pct. af de private virksomheder, der ser det som en trussel, er halvdelen finansielle virksomheder, en tredjedel er detail- og servicevirksomheder og kun lidt over en ud af ti er produktionsvirksomheder. I den offentlige sektor er det langt mere radikalt: her føler tre ud af fire, at deres eksisterende løsninger udfordres af den nye udvikling inden for mobil-, social- og cloud-teknologier. På den anden side viser IT i praksis også, at de egenskaber, som virksomhederne anerkender mest hos deres konkurrenter (dem, der indtager anden, tredje og fjerde pladsen), er virksomheder med innovative forretningsmodeller, der anvender teknologi, virksomheder der udnytter big data eller innovative produkter og services baseret på it. Disse egenskaber er netop, hvad de nye revolutionerende teknologier kan byde på, især når de anvendes i kombination. 10

12 Airbnb anvender ikke kun kræfter fra de sociale netværks, men tilbyder også grænseflader til mobile enheder med let adgang for gæster og værelsesudlejere, udvikler sin software på en Amazon cloudplatform via Platform as a Service og bruger big data-teknologi til at datamine reviews fra gæster og udlejer. Det er dette kombinerede brug af det nye teknologipotentiale, der har givet Airbnb en global position inden for rejseovernatningsmarkedet på bare fem år. IT i praksis viser, at 52 pct. af de private og 78 pct. af de offentlige virksomheder aktivt arbejder med mobile teknologier og under en tredjedel af dem på andre områder. Dette er forståeligt, da kun få virksomheder opfatter mobile teknologier som en trussel mod konkurrencen eller ser sine eksisterende løsninger udfordret. Bemærk, hvor hurtigt Airbnb er dukket op fra ingenting til at blive en global aktør. Virksomhederne vil gøre klogt i at undersøge deres markeder og muligheder for at udnytte de nye teknologier, før en kraftfuld ny spiller lægger sig i baghold. Virksomheder har i 2014 et vindue til at forberede sig. At bruge en eller flere af de nye teknologier er ikke så vanskelig. Danske virksomheder har en lang tradition for at bruge alle former for teknologisk udvikling og innovation inden for materialer, konstruktioner, bioteknologi, energi og landbrug til at skabe en succesfuld virksomhed og blive globalt markedsledende på de respektive nichemarkeder. Du kan læse mere om IT i Praksis på Business Technology: strategi, trends og erfaringer IT i praksis årgang, 1. oplag Rambøll Management Consulting A/S ISSN Redaktion: Erik Møberg, Marie K. Friborg, Ejvind Jørgensen, Steen Christensen, Nils Roien, Asger Højen Danielsen, Thomas Mortensen, Nils Bundgaard, Michael Kandel, Lars Munch Svendsen, Peder Kjøgx, Lars Faurholt, Peter Holbech, Rambøll Management Consulting Layout: Charlotte Grosen Eberhard Tryk: Zeuner Grafisk as, Odder Udgivet af: Rambøll Management Consulting A/S Olof Palmes Alle Aarhus N Telefon Gengivelse af undersøgelsen er tilladt, når Rambøll Management Consulting angives som kilde. Pris: Kr. 950 ekskl. moms. Bestilling af rapporten kan ske på Capability Maturity Model is a service mark of Carnegie Mellon University 11

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink IT i praksis -pilotpanelet Private virksomheder Agenda Resultater og best practices It i forretningsudvikling

Læs mere

RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING

RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING TENDENSER OG BEDSTE PRAKSIS TORSDAG DEN 5. NOVEMBER 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR EJJ@RAMBOLL.COM +45 5161 7871 1 TEKNOLOGIEN

Læs mere

Whitepaper. Udvalgte konklusioner fra Business Technology: strategi, trends og erfaringer IT i praksis 2015

Whitepaper. Udvalgte konklusioner fra Business Technology: strategi, trends og erfaringer IT i praksis 2015 Whitepaper Udvalgte konklusioner fra Business Technology: strategi, trends og erfaringer IT i praksis 2015 Rambøll og DANSK IT udgav den 25. august 2015 rapporten Business Technology: strategi, trends

Læs mere

DIGITALISERING, DANNELSE OG DEMOKRATI

DIGITALISERING, DANNELSE OG DEMOKRATI DIGITALISERING, DANNELSE OG DEMOKRATI HVAD SKAL DER TIL FOR AT LYKKES MED DIGITAL BORGER KOMMUNIKATION? EJVIND JØRGENSEN, DIREKTØR, EJJ@RAMBOLL.COM, +4551617871 TORSDAG DEN 24. APRIL 2014 TEMAER Fakta

Læs mere

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 CIOViewpoint 2010 KRISENS SPOR Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 Den verserende krises nøjagtige omfang og betydning for danske virksomheder kendes formentlig først, når krisen engang er veloverstået.

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

Virksomheder opruster på it-sikkerheden men kun på papiret

Virksomheder opruster på it-sikkerheden men kun på papiret Virksomheder opruster på it-sikkerheden men kun på papiret Pressemeddelelse den 27. august 2014 Danske virksomheder skruer op for it-sikkerheden, men det sker ofte kun på papiret. Mange undlader at teste,

Læs mere

Hver tredje føler sig ikke tryg ved digital kommunikation med det offentlige

Hver tredje føler sig ikke tryg ved digital kommunikation med det offentlige Hver tredje føler sig ikke tryg ved digital kommunikation med det offentlige Selvom flertallet af danskerne (5 pct.), sidst de anvendte digital selvbetjening, følte sig trygge, gør dette sig ikke gældende

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

White paper fra DANSK IT. Udvalgte konklusioner fra BUSINESS TECHNOLOGY: STRATEGI, TRENDS OG ERFARINGER

White paper fra DANSK IT. Udvalgte konklusioner fra BUSINESS TECHNOLOGY: STRATEGI, TRENDS OG ERFARINGER White paper fra DANSK IT Udvalgte konklusioner fra BUSINESS TECHNOLOGY: STRATEGI, TRENDS OG ERFARINGER White paper Udvalgte konklusioner fra Business Technology: strategi, trends og erfaringer IT i praksis

Læs mere

Business Transformation

Business Transformation SAS CIO NETWORKING Business Transformation IT i praksis 2006 31. oktober 2006 Underdirektør Ejvind Jørgensen IT i praksis -pilotpanelet - eksempler Agenda Resultater og best practices Forretningsudvikling

Læs mere

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG,

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, EM@RAMBOLL.COM 19.06.2017 INTRODUKTION TIL RAMBØLL Rambøll Uafhængigt ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed Rambøll

Læs mere

Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling

Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling DI ANALYSE Oktober 215 Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling Den rivende teknologiske udvikling, vi oplever i dag, åbner dørene for nye markeder og forretningsmodeller,

Læs mere

BUSINESS TECHNOLOGY: STRATEGI, TRENDS OG ERFARINGER IT I PRAKSIS 2013 I OVERSKRIFTER:

BUSINESS TECHNOLOGY: STRATEGI, TRENDS OG ERFARINGER IT I PRAKSIS 2013 I OVERSKRIFTER: PRESSEMEDDELELSE RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING OG DANSK IT BUSINESS TECHNOLOGY: STRATEGI, TRENDS OG ERFARINGER IT I PRAKSIS 2013 I OVERSKRIFTER: Borgernes digitale begejstring daler Borgerinddragelse afgørende

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

IT UNDERSTØTTER LEG OG LÆRING I GLOSTRUP

IT UNDERSTØTTER LEG OG LÆRING I GLOSTRUP IT UNDERSTØTTER LEG OG LÆRING I GLOSTRUP It-strategi 0-18 år Glostrup Kommune 2014 Indhold Indledning... 2... 3... 4... 5 Side 1 af 5 Indledning It i almindelighed er i dag en fuldstændig integreret del

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

Randers, 26. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Side 1 af 5

Randers, 26. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Side 1 af 5 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Randers, 26. maj 2005 Side 1 af 5 Administrerende direktør Ditlev Engel har fremlagt rammerne for en strategisk handlingsplan for Vestas Wind Systems

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform

Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform INDLÆG 16 DIGITAL TRANSFORMATION Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform Shila Henriksen 03.11.2015 CGI Group Inc. 2015 Shila Henriksen Uddannelse Civiling, Software Eng.

Læs mere

Kvalitetsreform i den offentlige sektor

Kvalitetsreform i den offentlige sektor Kvalitetsreform i den offentlige sektor - Set i et ledelsesperspektiv Ledernes Hovedorganisation Maj 2007 Indledning Den offentlige sektor står i dag overfor en række udfordringer, såsom højt sygefravær,

Læs mere

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr.

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Frontoffice NOTAT Til direktionen KFF Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation Borgerne, brugerne, tilflytterne og turisterne Hver dag har vores

Læs mere

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme Facebook, LinkedIn, The Sima, Twitter, My Space alle sociale medier - og der er nok at vælge imellem. De kan bruges til langt mere end at fortælle om den seneste

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01.

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01. 1 Fremtidens job Følgende notat belyser, på baggrund af data fra World Economic Forum, hvilke udviklingstendenser der i særlig grad forventes at præge fremtidens arbejdsmarked og hvor mange job der, som

Læs mere

Hvordan gør man it-sikkerhed nemt V/Martin Lenschau Hansen

Hvordan gør man it-sikkerhed nemt V/Martin Lenschau Hansen Hvordan gør man it-sikkerhed nemt V/Martin Lenschau Hansen JN DATA JN DATA Sikrer den finansielle sektor med sikker, stabil og effektiv it-drift og infrastruktur. Marked Compliant IT drift og infrastruktur

Læs mere

Energisparesekretariatet

Energisparesekretariatet Energisparesekretariatet Morten Pedersen Energisparerådet 16. April 2015 Trin 1: Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug (Viegand & Maagøe januar 2015) Trin 2: Kortlægning af energisparepotentialer

Læs mere

Spørgsmål til refleksion. Læs mere. Bestyrelse

Spørgsmål til refleksion. Læs mere. Bestyrelse Spørgsmål til refleksion 1. Savner du en sparringpartner at diskutere din virksomheds strategiske og ledelsesmæssige udfordringer med? 2. Mangler du tid til at udvikle og implementere mere langsigtede

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 2015

ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 2015 1 ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 201 1 2 INDHOLD 1 2 6 7 8 9 10 Indledende [Side ] Mobile trends [Side ] Hvor er I nu? [Side 6] Hvad vil I opnå? [Side 7] Hvad får brugeren

Læs mere

Turisme i Business Region Aarhus + Gæsteservice i Aarhus. Skanderborg 13. april 2016

Turisme i Business Region Aarhus + Gæsteservice i Aarhus. Skanderborg 13. april 2016 Turisme i Business Region Aarhus + Gæsteservice i Aarhus Skanderborg 13. april 2016 Agenda Baggrund Status Gæsteservice i Aarhus Baggrund Kommunerne iværksatte i 2014 en proces i regi af Business Region

Læs mere

Regional udvikling i Danmark

Regional udvikling i Danmark Talenternes geografi Regional udvikling i Danmark Af lektor Høgni Kalsø Hansen og lektor Lars Winther, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Talent og talenter er blevet afgørende faktorer for,

Læs mere

Digitalisering er lige nu

Digitalisering er lige nu Digitalisering er lige nu Indlæg på Erhvervsforum Roskildes netværksmøde Torsdag den 19. juni 2014 Hos Sydbank Uddannelseskonsulent John Wallin Pedersen Trusler er der nok af Teknologien er en bombe under

Læs mere

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Master of Business Administration Telefon: 9940 8255 Email: mba@aaumba.dk september 2015 MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Aalborg Universitet udbyder

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Etisk kodeks Maj 2016

Etisk kodeks Maj 2016 Idégrundlag hoej.dk A/S er grundlagt i 2005 ud fra en ide om, at dødsfald skal kunne kommunikeres og være tilgængelige på tryk og på internettet for efterladte, venner og bekendte - lokalt og globalt.

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Start af ny business case undersøgelse - vil trenden fortsætte?

Start af ny business case undersøgelse - vil trenden fortsætte? Martin J Ernst Fra: businesscase.dk på vegne af businesscase.dk Sendt: 28. april 2016 20:56 Til: Martin J Ernst Emne: April nyhedsbrev

Læs mere

Udviklingsstrategi 2016. Udviklingsstrategi 2016

Udviklingsstrategi 2016. Udviklingsstrategi 2016 Udviklingsstrategi 2016 1 Indledning Greve Kommune skaber sammen med borgere og virksomheder rammer for et attraktivt og udviklende fællesskab. Denne overordnede kerneopgave danner rammen for arbejdet

Læs mere

Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014

Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014 Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014 Lars Dagnæs 1 Lars Dagnæs Uddannelse: Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet IA s lederuddannelse: Ledelse af teknologisk forandring Egen virksomhed:.dk

Læs mere

Frederiksberg Kommunes HR-strategi

Frederiksberg Kommunes HR-strategi Frederiksberg Kommunes HR-strategi FREDERIKSBERG KOMMUNES HR-STRATEGI 1 Forord I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj kvalitet, og samtidig skal vi være i front

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER

ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER 64 De kreative erhverv, og herunder modebranchen, er et af

Læs mere

Customer Success Story. webcrm banede vejen for nyt smykkemærkes etablering og vækst

Customer Success Story. webcrm banede vejen for nyt smykkemærkes etablering og vækst Customer Success Story webcrm banede vejen for nyt smykkemærkes etablering og vækst CRM BANEDE VEJEN FOR SUCCESFULD ETABLERING Den danske smykkedesigner SPIASPIA havde en vision om at trænge ind på det

Læs mere

Nyt lys på telemedicin og telesundhed i Danmark

Nyt lys på telemedicin og telesundhed i Danmark Nyt lys på og telesundhed i Danmark Whitepaper december 2015 OM NETPLAN CARE Netplan Care er en del af Netplan, som siden 1994 har ydet uafhængig rådgivning til offentlige og private kunder inden for kommunikationsnetværk

Læs mere

Innovations- og medborgerskabsudvalget

Innovations- og medborgerskabsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Innovations- og medborgerskabsudvalget Styrkelse af det aktive medborgerskab Sammenhæng til vision 2018: Et grundlæggende princip i Vision 2018 Vilje til vækst er, at det er et fælles

Læs mere

Sammendrag af seminaret

Sammendrag af seminaret Sammendrag af seminaret Metier inviterede til seminar om innovation og porteføljestyring 3 centrale statements fra seminaret: Poor Coordination and control of multiple initiatives in organisation er en

Læs mere

Februar 2016-nyhedsbrev fra businesscase.dk

Februar 2016-nyhedsbrev fra businesscase.dk Martin J Ernst Fra: businesscase.dk på vegne af businesscase.dk Sendt: 22. februar 2016 08:01 Til: Martin J Ernst Emne: Alt for mange

Læs mere

På tur med Alm. Brand. Lars Lysdal Jensen It-Direktør i Alm. Brand

På tur med Alm. Brand. Lars Lysdal Jensen It-Direktør i Alm. Brand På tur med Alm. Brand Alm. Brand IT Lars Lysdal Jensen It-Direktør i Alm. Brand Alm. Brand koncernen Alm. Brand tilbyder finansielle løsninger (forsikring, pension og bank) til privatpersoner, landbrug

Læs mere

Udløs potentialet i informationsteknologien gennem fokus på innovation og transformation. Underdirektør Ejvind Jørgensen Business Transformation

Udløs potentialet i informationsteknologien gennem fokus på innovation og transformation. Underdirektør Ejvind Jørgensen Business Transformation Udløs potentialet i informationsteknologien gennem fokus på innovation og transformation Underdirektør Ejvind Jørgensen Business Transformation Agenda Forretningsudvikling og Innovation It-organisationens

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Handlingskatalog for Turisme BRNs tovholdergruppe for turisme har, i samarbejde med repræsentanter fra BRN erhvervsforum, udarbejdet et handlingskatalog

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Unge mangler det digitale mindset

Unge mangler det digitale mindset Unge mangler det digitale mindset AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA EU STUDIES, MA POLITICAL ECONOMY RESUMÉ Hvad kendetegner den ungdom, der står på spring til eller lige er kommet ud

Læs mere

Sådan vindes kampen om fremtidens forbrugere

Sådan vindes kampen om fremtidens forbrugere Sådan vindes kampen om fremtidens forbrugere Onsdag 27. april 2016 i Tivoli Congress Center, København Bliv klogere på fremtidens krav til service, tilgængelighed og kommunikation, som vil være nøglen

Læs mere

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Agenda DANSK IT Danmark 3.0 IT i Praksis Offentlig digitaliseringsstrategi Hvad arbejder DIT for? Forening for IT professionelle med 7.400 medlemmer

Læs mere

GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE. White paper, april 2014

GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE. White paper, april 2014 GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE White paper, april 2014 Indhold Vigtigheden af segmentering... 3 Hvor vil I sælge?... 3 Hvem køber?... 4 Hvorfor køber kunderne fra jer?... 4 Hvordan køber kunderne?...

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

om ENERGISElSKAbERNES fibernet

om ENERGISElSKAbERNES fibernet 6 punkterede MYTER om energiselskabernes fibernet 2 1 MYTE: Danskerne vil ikke have fibernet Fibernet er den hurtigst voksende bredbåndsteknologi i Danmark. Antallet af danskere der vælger fibernet, stiger

Læs mere

Disruption i fødevarebranchen er der nok fokus herpå?

Disruption i fødevarebranchen er der nok fokus herpå? November 215 Disruption i fødevarebranchen er der nok fokus herpå? Af studentermedhjælper Victoria Julie Jensen og konsulent Peter Bernt Jensen, DI Fødevarer Den teknologiske udvikling går i dag stærkere

Læs mere

Resultater af Forums e-survey 4

Resultater af Forums e-survey 4 Resultater af Forums e-survey 4 Resultater af Forums e-survey 4 Forum for Offentlig Topledelse 1. udgave, april 2006 Forums bestyrelse: Departementschef Christian Kettel Thomsen, Finansministeriet (formand)

Læs mere

Styrk forretningen med mobility få indblik i andres erfaringer. Vigtigheden af optimale sikkerhedsløsninger

Styrk forretningen med mobility få indblik i andres erfaringer. Vigtigheden af optimale sikkerhedsløsninger ENTERPRISE MOBILITY Spar millioner på bundlinjen ved mobility og business enterprise apps løsninger KONFERENCE DEN 12. JUNI 2014 KØBENHAVN RADISSON BLU FALCONER & CONFERENCE CENTER Hør talere fra: Apple

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Turismestrategi 2013-2017

Turismestrategi 2013-2017 Turismestrategi 2013-2017 1 Indhold Forord... 4 Vision... 5 Strategi... 6 Fokus Stærke værdikæder... 7 Fokus Nem tilgængelighed... 8 Fokus Smart markedsføring... 9 2 Vision: Køge vil overraske dig Strategi:

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

Få værdifuld viden til at træffe bedre beslutninger. På sikker grund med opdaterede data og informationer om både virksomheder og forbrugere

Få værdifuld viden til at træffe bedre beslutninger. På sikker grund med opdaterede data og informationer om både virksomheder og forbrugere Få værdifuld viden til at træffe bedre beslutninger På sikker grund med opdaterede data og informationer om både virksomheder og forbrugere 1 Viden er magt i enhver virksomhed Det er egentlig enkelt. Experian

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Vækst på top og bund

Vækst på top og bund Vækst på top og bund Vi er E-handelsbureauet Wølund & Wraae Etableret i 2006 Full-service e-handelsbureau, der løser opgaver for kunder i hele Norden 12 e-handelseksperter placeret i 2 afdelinger i København

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 1 Disposition 1. Det nuværende strategilandskab -Fælleskommunale, fællesoffentlige, fagspecifikke

Læs mere

Et dansk elitemiljø et dansk MIT

Et dansk elitemiljø et dansk MIT Et dansk elitemiljø et dansk A f f o r s k n i n g s c h e f C h a r l o t t e R ø n h o f, c h r @ d i. d k o g k o n s u l e n t M o r t e n Ø r n s h o l t, m o q @ d i. d k Dansk forskning kan blive

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Vi er i disse år vidne til en hastig digitaliseringsproces og fremkomsten af en ny digital økonomi. Det ser

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

DEN OFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS; PLIGT ELLER MULIGHED? DEN SURE PLIGT

DEN OFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS; PLIGT ELLER MULIGHED? DEN SURE PLIGT DEN OFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS; PLIGT ELLER MULIGHED? Der kommunikeres meget i det offentlige. Der er love og regler for hvad der skal siges til offentligheden i hvilke situationer. Der er lokalplaner,

Læs mere

MOBILITY. KONFERENCE 24. - 25. september 2008, Ingeniørforeningens Mødecenter, København. Konferencens hovedtemaer. Konferencens keynotetalere

MOBILITY. KONFERENCE 24. - 25. september 2008, Ingeniørforeningens Mødecenter, København. Konferencens hovedtemaer. Konferencens keynotetalere MOBILITY KONFERENCE 24. - 25. september 2008, Ingeniørforeningens Mødecenter, København Konferencens hovedtemaer Mobility som strategisk parameter IT-sikkerhed Fremtidens mobility Ledelse af mobile medarbejdere

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Apps og digitale services i sigte

Apps og digitale services i sigte Apps og digitale services i sigte AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. RESUME De nye teknologier er massivt på vej ind i virksomhederne.

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

Uden digitale tiltag står hver 10. virksomhed til at miste 25 procent af omsætningen

Uden digitale tiltag står hver 10. virksomhed til at miste 25 procent af omsætningen Pressemeddelelse 30. august 2016 Uden digitale tiltag står hver 10. virksomhed til at miste 25 procent af omsætningen Danske virksomheder vurderer, at de risikerer at miste store lunser af omsætningen,

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Forandringens forandring

Forandringens forandring Forandringens forandring Hvad har vi lært om forandringer sammen med vores kunder i tiden efter finanskrisen? Del 2: Anbefalinger til udvikling af lederens rolle i en forandringsproces White paper Indhold

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade Virksomhedsgrundlag Specialområde Hjerneskade 2014/2015 Psykiatri og social Specialområde Hjerneskade 2 Forord Med dannelsen af Specialområde Hjerneskade er alle Region Midtjyllands tilbud til voksne med

Læs mere

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Præsentationens indhold: Indledning Mål Kritiske succesfaktorer for at nå målet Uddybning af kritiske succesfaktorer Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

ERP prisen oktober 2013 Torben Iversen

ERP prisen oktober 2013 Torben Iversen ERP prisen 2013 24. oktober 2013 Torben Iversen Indledning Konferencen FORRETNINGSsystemer har i samarbejde med HerbertNathan & Co valgt at indføre en ERP pris for at hædre leverandør- og kundevirksomheder,

Læs mere

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Victoria Concepts Husk figurer 14. april 2015 Victoria Concepts Tel +45 30 28 06 56 Skovbovænget 141 Email: fon@victoria.dk 2750 Ballerup Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Forår, gevinstrealiseringsplan, disruptive innovation - og en gratis business case skabelon...

Forår, gevinstrealiseringsplan, disruptive innovation - og en gratis business case skabelon... Martin J Ernst Fra: businesscase.dk på vegne af businesscase.dk Sendt: 17. marts 2016 11:28 Til: Martin J Ernst Emne: Marts nyhedsbrev

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

PRÆSTATIONERNE I CENTRUM HOS UDBETALING DANMARK. Vi kalder det toppræstationer med arbejdsglæde. Lilian Mogensen, koncerndirektør i ATP

PRÆSTATIONERNE I CENTRUM HOS UDBETALING DANMARK. Vi kalder det toppræstationer med arbejdsglæde. Lilian Mogensen, koncerndirektør i ATP PRÆSTATIONERNE I CENTRUM HOS UDBETALING DANMARK I Udbetaling Danmark arbejder man systematisk med præstationsledelse, hvilket har bidraget til en gennemgribende effektivisering af virksomheden. I 2015

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere