Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor"

Transkript

1 1967R0422 DA Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT L 187 af , s. 1) Ændret ved: Tidende nr. side dato M1 Règlement (CEE, Euratom, CECA) n o 262/68 du Conseil du 29 février L (*) M2 Règlement (Euratom, CECA, CEE) n o 1442/69 du Conseil du 23 juillet L (*) M3 Rådets forordning(eksf, EØF, Euratom) Nr. 721/70 af 20. marts 1970 L M4 Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2163/70 af 27. oktober L M5 Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 723/71 af 30. marts 1971 L M6 Rådets forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 519/72 af 15. marts 1971 L M7 Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2690/72 af 19. december L M8 Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1546/73 af 4. juni 1973 L M9 Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 142/76 af 20. januar L M10 Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 143/76 af 20. januar L M11 Rådets forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 1416/81 af 19. maj 1981 L M12 M13 M14 M15 M16 M17 Rådets forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 3822/81 af 15. december 1981 Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 3678/85 af 20. december 1985 Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 4068/86 af 22. december 1986 Rådets forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 3875/87 af 18. december 1987 Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 4045/88 af 19. december 1988 Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 4046/88 af 19. december 1988 L L L L L L (*) Denne retsakt er aldrig blevet offentliggjort på dansk.

2 1967R0422 DA M18 Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 3777/89 af 14. december L M19 Rådets forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 3911/90 af 21. december L M20 Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2426/91 af 29. juli 1991 L M21 Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 3835/91 af 19. december L M22 Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 1084/92 af 28. april 1992 L M23 Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 3762/92 af 21. december L M24 Rådets forordning (EF, EKSF, Euratom) nr. 2778/98 af 17. december L M25 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1292/2004 af 30. april 2004 L M26 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 202/2005 af 18. januar 2005 L M27 Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 904/2012 af 24. september 2012 L

3 1967R0422 DA M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af et fælles Råd og en fælles Kommission for De europæiske Fællesskaber ( 1 ), særlig artikel 6, samt artiklerne 20 og 21 i protokollen vedrørende De europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter ( 2 ), og ud fra følgende betragtning: Det påhviler Rådet at fastsætte lønninger, godtgørelser og pensioner for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær samt alle godtgørelser, der ydes som vederlag, UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: Artikel 1 Medlemmer af Kommissionen og Domstolen har ret til en grundløn samt familietillæg og andre godtgørelser fra den dag, de tiltræder tjenesten, og indtil den sidste dag i den måned, i hvilken de fratræder tjenesten. I henhold til denne forordning behandles et ægteskabslignende forhold på lige fod med ægteskab, forudsat at samtlige betingelser i artikel 1, stk. 2, litra c), i bilag VII til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber er opfyldt. Et medlems eller tidligere medlems ugifte partner behandles som ægtefælle i forbindelse med sygeforsikringsordningen, hvis betingelserne i stk. 2, litra c), nr. i), ii) og iii), i nævnte artikel er opfyldt. ( 1 ) EFT nr. 152 af , s. 2. ( 2 ) EFT nr. 152 af , s. 13.

4 1967R0422 DA Artikel 2 1. Den månedlige grundløn for Kommissionens medlemmer er lig med det beløb, der fremkommer ved anvendelsen af følgende procentsatser på grundlønnen for en tjenestemand i De europæiske Fællesskaber på M25 lønklasse 16, tredje løntrin : Formand 138 %, Næstformand 125 %, Andre kommissionsmedlemmer 112,5 %. 2. Den månedlige grundløn for Domstolens medlemmer er lig med det beløb, der fremkommer ved anvendelsen af følgende procentsatser på grundlønnen for en tjenestemand i De europæiske Fællesskaber på M25 lønklasse 16, tredje løntrin : M27 Præsident 138 %, Vicepræsident 125 %, Dommer eller generaladvokat 112,5 %, Justitssekretær 101 %. 3. Fra den 1. maj 2004 til den 30. april 2006 læses udtrykket»lønklasse 16, tredje løntrin«i stk. 1 og 2 imidlertid som»lønklasse A* 16, tredje løntrin«. Artikel 3 Kommissionens og Domstolens medlemmer har ret til de familietillæg, der fastsættes svarende til bestemmelserne i artikel 67 i vedtægten for tjenestemænd og i artiklerne 1 3 i bilag VII til denne vedtægt. Artikel 4 1. Medlemmerne af Kommissionen og Domstolen er berettigede til et boligtilskud på 15 % af grundlønnen. 2. Kommissionens medlemmer oppebærer et månedligt repræsentationstillæg på: Formand M24 EUR 1 418,07, Næstformand M24 EUR 911,38, Andre kommissionsmedlemmer M24 EUR 607,71,.

5 1967R0422 DA Domstolens medlemmer oppebærer et månedligt repræsentationstillæg på: M27 Præsident M24 EUR 1 418,07, Vicepræsident EUR 911,38, Dommer eller generaladvokat M24 EUR 607,71, Justitssekretær M24 EUR 554,17,. Afdelingsformændene M9 og førstegeneraladvokaten oppebærer endvidere i deres tjenesteperiode et funktionstillæg på M24 EUR 810,74 pr. måned. 4. De i stk. 2 og 3 anførte tillæg forhøjes årligt af Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal under hensyntagen til stigningen i leveomkostningerne Artikel 4a De i artikel 2 nævnte grundlønninger, de i artikel 3 nævnte familietillæg samt de i artikel 4, stk. 1, nævnte tilskud korrigeres med den justeringskoefficient, der fastsættes af Rådet i henhold til artiklerne 64 og 65 i vedtægten for tjenestemænd i De europæiske Fællesskaber for de tjenestemænd, der gør tjeneste i Belgien. Artikel 4b Artikel 17 i bilag VII til vedtægten finder tilsvarende anvendelse på Kommissionens formand og medlemmer og på Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær samt på M27 Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær. Artikel 5 Medlemmerne af Kommissionen og Domstolen har ved deres tiltræden og fratræden af tjenesten krav på: a) godtgørelse af bosættelsesudgifter. Ved tiltrædelsen udgør godtgørelsen to måneders grundløn og ved fratrædelsen en måneds grundløn; M4 b) godtgørelse af rejseudgifter afholdt af et medlem af Kommissionen eller Domstolen for ham selv og for hans familiemedlemmer, samt godtgørelse af udgifter i forbindelse med flytning af personligt bohave, herunder forsikringsudgifter til dækning af simple risici (tyveri, beskadigelse, brand).

6 1967R0422 DA Ved genudnævnelse eller genvalg har det pågældende medlem ikke krav på nogen af de forannævnte godtgørelser. Det samme er tilfældet ved udnævnelse til medlem af en anden af Fællesskabernes institutioner, for så vidt denne institution har sit midlertidige sæde i den by, hvor medlemmet, som følge af sit tidligere hverv, måtte have bopæl, for så vidt han ikke for den nye udnævnelse har taget anden bopæl. Artikel 6 Et medlem af Kommissionen eller Domstolen, som ved udøvelsen af sit hverv må rejse til et sted uden for institutionens midlertidige tjenestested, har krav på: a) godtgørelse af rejseudgifter, b) godtgørelse af hoteludgifter (værelse, betjening og afgifter men ikke af andre udgifter), M11 c) en godtgørelse for hver fulde dag under tjenesterejsen svarende til 105 % af den daglige godtgørelse under tjenesterejser, der i Vedtægten for Tjenestemænd i De europæiske Fællesskaber er fastsat M25. Artikel 7 1. Tidligere medlemmer af Kommissionen og Domstolen modtager i tre år fra den første dag i den måned, der følger efter deres fratræden fra tjenesten, en månedlig overgangsgodtgørelse, som fastsættes efter nedenstående regler: 40 % af den grundløn, som det pågældende medlem oppebar ved sin fratræden fra tjenesten, hvis tjenesteperioden har været under to år; 45 % af denne grundløn, hvis nævnte periode har været over to år, men under tre år; 50 % af denne grundløn, hvis nævnte periode har været over tre år, men under fem år; 55 % af denne grundløn, hvis nævnte periode har været over fem år, men under ti år; 60 % af denne grundløn, hvis nævnte periode har været over ti år, men under femten år; 65 % af denne grundløn i andre tilfælde. 2. Retten til overgangsgodtgørelse bortfalder, hvis det tidligere medlem af Kommissionen eller Domstolen får overdraget et nyt hverv i en af Fællesskabets institutioner, eller ved det tidligere medlems død. I tilfælde af overtagelse af et nyt hverv udbetales godtgørelsen indtil tiltrædelsestidspunktet; ved dødsfald udbetales godtgørelsen sidste gang for den måned, i hvilken dødsfaldet er indtrådt.

7 1967R0422 DA Hvis den pågældende i denne periode på 3 år udøver nye hverv, vil det månedlige bruttovederlag, d.v.s. før skattefradrag, som han oppebærer i sit nye hverv, blive fratrukket den i stk. 1 anførte godtgørelse, i det omfang, det nævnte vederlag sammen med denne godtgørelse overstiger de beløb, før fradrag af skat, som den pågældende oppebar som medlem af Kommissionen eller Domstolen i henhold til artiklerne 2, 3 og 4, stk. 1. Ved fastsættelsen af vederlaget for det nye hverv skal de enkelte dele af det samlede vederlag tages i betragtning med undtagelse af godtgørelse af udgifter. 4. Medlemmet af Kommissionen eller Domstolen giver ved sin fratræden fra tjenesten og derefter den 1. januar hvert år og iøvrigt ved hver ændring af sin økonomiske stilling formanden for den institution, det pågældende medlem tilhørte, opgørelse over de samlede vederlag, han oppebærer ved sin virksomhed, med undtagelse af godtgørelse af udgifter. Indkomster, som det tidligere medlem lovligt har oppebåret samtidig med udøvelsen af sit hverv som medlem af Kommissionen eller Domstolen, fratrækkes ikke overgangsgodtgørelsen. Opgørelsen afgives på tro og love og er fortrolig. De oplysninger, der er anført i opgørelsen, må kun anvendes til de i denne forordning angivne formål og må ikke videregives til tredjemand. 5. I den i stk. 1 nævnte periode på tre år har det tidligere medlem af Kommissionen eller Domstolen ret til de familietillæg, der er fastsat i artikel 3. Artikel 8 1. Efter tjenesteperiodens ophør har medlemmerne af Kommissionen og Domstolen ret til en pension, som udbetales fra det fyldte 65. år. 2. De kan dog ansøge om at oppebære denne pension fra det fyldte 60. år. I så fald nedsættes pensionen i overensstemmelse med en koefficient efter følgende tabel: M4 60 år 0,70 61 år 0,75 62 år 0,80 63 år 0,87 64 år 0,95 Artikel 9 Pensionen udgør for hvert fulde tjenesteår M25 4,275 % af den sidst oppebårne grundløn og for hver fulde måned 1/12 af dette beløb. Den maksimale pension udgør M8 70 % af den sidst oppebårne grundløn.

8 1967R0422 DA M4 Såfremt modtageren har udøvet forskellige hverv i Kommissionen eller ved Domstolen, beregnes pensionen forholdsmæssigt efter den i de forskellige embedsperioder oppebarne løn. Dette stykke finder ikke anvendelse på medlemmer af Kommissionen eller Domstolen, som gør tjeneste ved denne forordnings ikrafttræden, eller hvis tjenesteforhold er ophørt forinden, såfremt de anmoder herom. Uanset stk. 1 udgør den pension, der udbetales til medlemmer af Kommissionen og Domstolen, der gjorde tjeneste inden den 1. maj 2004, og indtil de ophører med at udøve deres funktioner i henholdsvis Kommissionen og Domstolen, for hvert fulde tjenesteår 4,50 % af den sidst oppebårne grundløn. Artikel 10 Et medlem af Kommissionen eller Domstolen, der rammes af en invaliditet, der anses for fuldstændig, og som medfører, at den pågældende er ude af stand til at udføre sit arbejde, og som af denne grund træder tilbage eller afskediges, er fra fratrædelsestidspunktet undergivet følgende regler: a) hvis invaliditeten anses for vedvarende, har medlemmet ret til en livsvarig pension beregnet efter reglerne i artikel 9, med et mindstebeløb på M4 30 % af den sidst oppebårne grundløn. Medlemmet har krav på den maksimale pension, hvis uarbejdsdygtigheden skyldes en lidelse eller sygdom, som han har pådraget sig under udøvelsen af sit hverv; b) hvis invaliditeten er midlertidig, har medlemmet indtil sin helbredelse krav på en rente, der udgør M4 60 % af den sidst oppebårne grundløn, såfremt han har pådraget sig lidelsen eller sygdommen under udøvelsen af sit hverv, og på M4 30 % i andre tilfælde. Renten afløses af en efter bestemmelserne i artikel 9 beregnet livsvarig pension, når den renteberettigede fylder 65 år, eller når der er forløbet syv år, efter at udbetalingen af renten er begyndt. M20 Artikel 11 Medlemmer af Kommissionen og Domstolen er omfattet af den sociale sikringsordning, der er fastsat i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, for så vidt angår risikodækning i tilfælde af sygdom, erhvervssygdom og ulykker samt ydelser ved fødsel og dødsfald. Stk. 1 finder ligeledes anvendelse på tidligere medlemmer af Kommissionen og Domstolen, som oppebærer enten pension i medfør af artikel 8, en overgangsgodtgørelse i medfør af artikel 7 eller invalidepension i medfør af artikel 10.

9 1967R0422 DA Tidligere medlemmer af Kommissionen eller Domstolen er imidlertid omfattet af bestemmelserne i artikel 72 i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, hvis de ikke har nogen indtægtsgivende erhvervsmæssig beskæftigelse og ikke er dækket af en national sygeforsikringsordning. M20 Tidligere medlemmer af Kommissionen og Domstolen, der har udøvet deres hverv mindst indtil det M år, eller som oppebærer invalidepension i medfør af artikel 10, er fortsat uden begrænsning omfattet af den ordning for risikodækning i tilfælde af sygdom, der er fastsat i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber. Dersom tidligere medlemmer af Kommissionen og Domstolen hverken oppebærer overgangsgodtgørelse i medfør af artikel 7, pension i medfør af artikel 8 eller invalidepension i medfør af artikel 10, skal de indbetale halvdelen af de bidrag, der er nødvendige til dækning af denne risiko. Bidragene beregnes på grundlag af den sidste overgangsgodtgørelse, der justeres på grundlag af de senere tilpasninger. Tidligere medlemmer af Kommissionen og Domstolen, der er udtrådt af tjenesten inden det M år, og som ved udløbet af den periode, hvor de oppebærer overgangsgodtgørelse i medfør af artikel 7, hverken modtager pension i medfør af artikel 8 eller invalidepension i medfør af artikel 10, er fortsat omfattet af den dækning, der er fastsat i stk. 2 og 3 i nærværende artikel, på betingelse af, at de ikke udøver en erhvervsmæssig indtægtsgivende beskæftigelse M25. De skal derfor indbetale samtlige bidrag, der er nødvendige for den dækning, der er fastsat i artikel 72, stk. 1, i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber. Bidragene beregnes på grundlag af den sidste overgangsgodtgørelse, der justeres på grundlag af de senere tilpasninger. Artikel 12 Såfremt tredjemand er ansvarlig for et kommissions- eller domstolsmedlems invaliditet eller død, overgår medlemmets eller de ydelsesberettigede pårørendes rettigheder i en retssag mod den ansvarlige tredjemand uden videre til Fællesskaberne inden for grænserne af de forpligtelser, Fællesskaberne har i henhold til denne pensionsordning. Artikel 13 Den i artikel 7 omhandlede overgangsgodtgørelse, den i artikel 8 omhandlede pension og de i artikel 10 omhandlede pensioner og renter kan ikke udbetales samtidigt. Hvis kommissions- eller domstolsmedlemmet samtidigt kan gøre krav på anvendelsen af to eller flere af forannævnte bestemmelser, kan kun den for ham gustigste bestemmelse finde anvendelse.

10 1967R0422 DA Artikel 14 Hvis et kommissions- eller domstolsmedlem dør før udløbet af sin tjenesteperiode, oppebærer den efterladte ægtefælle eller de forsørgelsesberettigede børn indtil udløbet af den tredje måned, der følger efter måneden, hvori dødsfaldet er indtrådt, det vederlag, som kommissions- eller domstolsmedlemmet havde krav på i henhold til artiklerne 2, 3 og 4, stk. 1. Artikel M25 Den længstlevende ægtefælle efter et medlem eller tidligere medlem af Kommissionen og Domstolen, som havde opnået pensionsret ved sin død, og det pågældende medlems børn, der var forsørgelsesberettigede ved medlemmets død, oppebærer efterladtepension. Denne pension udgør: til M25 den længstlevende ægtefælle M4 60 %, til hvert M25 fader- eller moderløst 10 %, barn barn til hvert forældreløst barn 20 %, af den pension, som medlemmet eller det tidligere medlem af Kommissionen eller Domstolen i henhold til artikel 9 havde krav på ved sin død. M11 Hvis medlemmet af Kommissionen eller Domstolen er afgået ved døden under tjenesteperioden, udgør efterladtepension til M25 den længstlevende ægtefælle 36 % af den på tidspunktet for døden oppebårne grundløn; må børnepension til det første forældreløse barn ikke være mindre end 12 % af den på tidspunktet for døden oppebårne grundløn. Såfremt der er flere forældreløse børn, fordeles den samlede børnepension ligeligt mellem de berettigede forældreløse børn. 2. Summen af de således tillagte efterladtepensionsydelser, kan ikke overtige den pension, som medlemmet eller det tidligere medlem af Kommissionen eller Domstolen havde ret til, og på grundlag af hvilken de er beregnet. I givet fald fordeles maksimumsbeløbet af de efterladtepensionsydelser, der kan tillægges, forholdsmæssigt mellem de pågældende på grundlag af de ovenfor angivne procentsatser. 3. Efterladtepensionsydelser udbetales fra den første dag i den kalendermåned, der følger efter den måned, i hvilken dødsfaldet har fundet sted. I tilfælde af anvendelse af bestemmelserne i artikel 14 opstår retten til disse pensioner dog først den første dag i den fjerde måned, der følger efter måneden for dødsfaldet.

11 1967R0422 DA Ved en ydelsesberettiget pårørendes død ophører retten til efterladtepension ved udgangen af den måned, i hvilken dødsfaldet har fundet sted. Desuden ophører retten til børnepension ved udgangen af den måned, i hvilken barnet fylder 21 år. Dog forlænges denne ret, sålænge barnet er under erhvervsmæssig uddannelse, dog højst til udgangen af den måned, i hvilken barnet fylder 25 år. Pensionsretten opretholdes for et barn, der på grund af sygdom eller helbredsmangel ikke er i stand til at sørge for sit underhold. 5. M25 En mand eller kvinde, der har indgået ægteskab med et tidligere kommissions- eller domstolsmedlem, der ved ægteskabets indgåelse var berettiget til pension efter denne forordning, og børn af dette ægteskab tillægges ingen efterladtepensionsret, medmindre ægteskabet ved det tidligere kommissions- eller domstolsmedlems død har varet mindst fem år. 6. M25 Den længstlevende ægtefælles ret til efterladtepension bortfalder, når um indgår nyt ægteskab. M25 Den pågældende modtager straks en affindelsessum svarende til det dobbelte af den årlige efterladtepension. M11 7. Såfremt medlemmet efterlader sig M25 en enke/enkemand og børn fra et tidligere ægteskab, eller andre berettigede, eller børn fra forskellige ægteskaber, finder fordelingen af den samlede pension sted ved analog anvendelse af artikel 22, 27 og 28 i bilag VIII til tjenestemandsvedtægten. M20 8. M25 Den længstlevende ægtefælle og de forsøgelsesberettigede børn efter et medlem eller tidligere medlem af Kommissionen og Domstolen er omfattet af den ordning for risikodækning i tilfælde af sygdom, der er fastsat i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, hvis de ikke kan oppebære ydelser af samme art og størrelse i henhold til en anden social sikringsordning. Artikel 16 I tilfælde af afskedigelse på grund af grove fejl fortaber kommissionseller domstolsmedlemmet ethvert krav på overgangsgodtgørelse og alderspension; følgerne heraf kan dog ikke udstrækkes til medlemmets ydelsesberettigede pårørende. Artikel 17 Hvis Rådet beslutter en forhøjelse af grundlønnen, træffer det samtidig beslutning om en passende forhøjelse af de løbende pensioner.

12 1967R0422 DA Artikel 18 Ydelserne efter denne pensionsordning afholdes over Fællesskabernes budget. Medlemsstaterne garanterer tilsammen betalingen af disse ydelser i henhold til den fordelingsnøgle, der fastsættes til finansiering af disse udgifter. Artikel Ydelserne i henhold til artiklerne 2, 3, 4, 5, 11 og 14 M25 udbetales i euro. 2. Der anvendes ingen justeringskoefficient på ydelser i henhold til artikel 7, 8, 10 og 15. Disse ydelser udbetales i euro til modtagere, der er bosiddende i Den Europæiske Union, gennem en bank i bopælslandet. Til modtagere med bopæl uden for Den Europæiske Union udbetales pensionen i euro gennem en bank i bopælslandet. Den kan undtagelsesvis udbetales i euro gennem en bank i det land, hvor institutionen har hovedsæde, eller i bopælslandets valuta omregnet ved hjælp af den seneste vekselkurs, der anvendes til gennemførelsen af De Europæiske Fællesskabers almindelige budget. M22 Artikel 19a Artikel 66a i vedtægten for tjenestemænd finder tilsvarende anvendelse på Kommissionens formand og medlemmer, Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær og M27 Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær. Artikel 20 Denne forordning finder anvendelse på tidligere medlemmer af Det europæiske økonomiske Fællesskabs Kommission, af Det europæiske Atomenergifællesskabs Kommission, af Den høje Myndighed eller Domstolen, samt på deres ydelsesberettigede pårørende, som ved denne forordnings ikrafttræden var berettigede i henhold til bestemmelserne i Rådets forordning nr. 61 (EØF) ( 1 ). Rådets forordning nr. 14 (Euratom) ( 2 ). Kul og Stålfællesskabets særlige Ministerråds afgørelse af 22. maj 1962 ( 3 ), eller Rådenes forordning nr. 62 (EØF), nr. 13 (Euratom) ( 4 ). ( 1 ) EFT nr. 62 af , s. 1724/62. ( 2 ) EFT nr. 62 af , s. 1730/62. ( 3 ) EFT nr. 62 af , s. 1734/62. ( 4 ) EFT nr. 62 af , s. 1713/62.

13 1967R0422 DA Artikel 21 Den forordning, som skal fastsætte betingelserne og fremgangsmåden for beskatning til Fællesskaberne, vil finde anvendelse på Kommissionens og Domstolens medlemmer. Indtil den pågældende forordning træder i kraft, anvendes forordning nr. 32 (EØF), nr. 12 (Euratom) ( 1 ). M16 Artikel 21a 1. Med forbehold af stk. 2 og 3 finder bestemmelserne i denne forordning vedrørende Domstolens præsident, medlemmer og justitssekretær anvendelse på M27 Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær. M27 2. Den månedlige grundløn for Rettens præsident, vicepræsident, medlemmer og justitssekretær er lig med det beløb, der fremkommer ved anvendelsen af følgende procentsatser på grundlønnen for en tjenestemand i Den Europæiske Union på lønklasse 16, tredje løntrin: Præsident: 112,5 % Vicepræsident: 108 % Medlemmer: 104 % Justitssekretær: 95 %. M16 3. Det i artikel 4, stk. 3, omhandlede repræsentationstillæg andrager M27 M16 Præsident: M24 607,71 euro Vicepræsident: 573,98 euro Medlemmer: M24 554,17 euro Justitssekretær: M24 471,37 euro Afdelingsformændene oppebærer endvidere i deres tjenesteperiode et funktionstillæg på M24 739,47 euro pr. måned. Artikel 21b 1. Artikel 14, 15, 16, 17 og 19 i bilag XIII til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber finder tilsvarende anvendelse på Kommissionens formand og medlemmer og på Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretærer samt på M27 Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær. ( 1 ) EFT nr. 45 af , s. 1461/62.

14 1967R0422 DA Artikel 20, 24 og 25 i bilag XIII i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber finder tilsvarende anvendelse på modtagerne af ydelser i henhold til artikel 7, 8, 10 og 15 i nærværende forordning. M26 Artikel 21c 1. Med forbehold af stk. 2 og 3 finder bestemmelserne i denne forordning vedrørende Domstolens præsident, medlemmer og justitssekretær samt M27 Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær anvendelse på præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager. 2. Den månedlige grundløn for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager er lig med det beløb, der fremkommer ved anvendelse af følgende procentsatser på grundlønnen for en tjenestemand ved De Europæiske Fællesskaber i lønklasse 16, tredje løntrin (lønklasse A* 16, tredje løntrin, indtil den 30. april 2006): præsident: 104 % medlemmer: 100 % justitssekretær: 90 %. 3. Det i artikel 4, stk. 3, omhandlede månedlige repræsentationstillæg andrager: præsident: 554 EUR medlemmer: 500 EUR justitssekretær: 400 EUR. Præsidenten for Retten for EU-personalesager samt formændene for afdelingerne med tre dommere oppebærer endvidere i deres tjenesteperiode et funktionstillæg på 500 EUR pr. måned. Artikel 22 Denne forordning træder i kraft 6. juli Rådets forordning nr. 63 (EØF), Rådets forordning nr. 14 (Euratom), Kul og Stålfællesskabets særlige Ministerråds afgørelse af 22. maj 1962, og Rådenes forordning nr. 62 (EØF), nr. 13 (Euratom), med undtagelse af deres artikel 20, ophæves. Det europæiske Kul- og Stålfællesskabs særlige Ministerråds afgørelse af 13. og 14. oktober 1958 opretholdes. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

under henvisning til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12,

under henvisning til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12, 30.4.2014 L 129/5 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 422/2014 af 16. april 2014 om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2011 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.12.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 338/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1239/2010 af 20. december 2010 om tilpasning med virkning fra den 1. juli

Læs mere

Din Guide til EU-lønninger

Din Guide til EU-lønninger Din Guide til EU-lønninger Denne Guide er udarbejdet for at imødekomme det behov vi jævnligt møder for oplysning om emnet "EU-lønninger". Den er senest ajourført i juli 2014. Løn og ansættelsesforhold

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I.

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I. C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende 26.10.2012 PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER, SOM TAGER I BETRAGTNING, at Den Europæiske

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1962R0031 DA 01.05.2014 012.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B FORORDNING Nr. 31 (EØF), 11 (EURATOM), om vedtægten for tjenestemænd og

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0257 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0257 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0257 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.6.2006 KOM(2006) 257 endelig 2006/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0162 (NLE) 11158/15 ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet.

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. KL Afsnit I Pkt. A) Definition En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. Pkt. B) Retsgrundlag for opsat pension m.v. Pensionsregulativets

Læs mere

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København - Tlf.: 35 29 81 00 AFSKRIFT Maj 1983 J.nr. 3224.00-01/81 PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 684 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 684 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 684 Offentligt Folketingets Retsudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato:8. april 2014 Under henvisning til Folketingets Retsudvalgs

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0597 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0597 Offentligt Europaudvalget KOM () 0597 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12. COM() 597 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om oplysninger om indvirkningen på budgettet af

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.11. COM() 699 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om oplysninger om indvirkningen på budgettet af den årlige ajourføring for af vederlag

Læs mere

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0156/2012 3.5.2012

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0156/2012 3.5.2012 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument A7-0156/2012 3.5.2012 ***I BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene

Læs mere

Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 81 af 20. januar 2009 (alm. del).

Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 81 af 20. januar 2009 (alm. del). Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren 16. marts 2009 Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 81 af 20. januar 2009 (alm. del). Spørgsmål: Ministeren bedes fremsende et notat,

Læs mere

FORELØBIGT FORSLAG til de Europæiske Fælleskabers almindelige budget for regnskabsåret 2005

FORELØBIGT FORSLAG til de Europæiske Fælleskabers almindelige budget for regnskabsåret 2005 15.6.2004 DA Foreløbigt forslag til almindeligt bugdet 2005 III/1 DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER (EF, EURATOM) FORELØBIGT FORSLAG til de Europæiske Fælleskabers almindelige budget for regnskabsåret 2005 BIND

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2182/2004 af 6. december 2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.IV.2008 K(2008) 1775 Vedr.: Statsstøtte/Danmark - Sag nr. N 296/2007 - Støtte til skovrejsning Hr. udenrigsminister Kommissionen kan efter at have behandlet de oplysninger,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 1. I den foreliggende sag har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås, at de græske bestemmelser om beskatning

Læs mere

Fortolkningsmeddelelse om pengeinstitutters adgang til modregning

Fortolkningsmeddelelse om pengeinstitutters adgang til modregning Finanstilsynet 4. februar 2013 Fortolkningsmeddelelse om pengeinstitutters adgang til modregning 1. Baggrund Penge- og Pensionspanelet har i maj 2011 offentliggjort en rapport om initiativer for gældsatte.

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 17 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz

Læs mere

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen.

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.IV.2005 C (2005)1309 Vedr.: Statsstøtte N 317/A/2004 Danmark "Energiafgiftslettelse for visse former for fremstilling af aminosyrer" Hr. minister, 1. SAGSFREMSTILLING

Læs mere

SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE

SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst Budget 2014 Budget 2013 Gennemførelse 2012 4 EU-skatter og diverse EU-afgifter 1 019 000 943 000 713 236,37

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU

Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU Informationsudvekslingssituation 1 Afgørelse af kompetence Til afgørelse af kompetence anvendes SED F001 F003 Situationen

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

Retningslinjer for delmodulet for sygeforsikringskatastroferisici

Retningslinjer for delmodulet for sygeforsikringskatastroferisici EIOPA-BoS-14/176 DA Retningslinjer for delmodulet for sygeforsikringskatastroferisici EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Læs mere

- (modtagerens fulde navn og juridiske status) (eventuelt nationalt registreringsnummer) etableret i (fuldstændig adresse: by/stat/provins/land),

- (modtagerens fulde navn og juridiske status) (eventuelt nationalt registreringsnummer) etableret i (fuldstændig adresse: by/stat/provins/land), SYVENDE RAMMEPROGRAM TILSKUDSAFTALE nr. PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE) (angiv FINANSIERINGSORDNING) [Det Europæiske Fællesskab] [Det Europæiske Atomenergifællesskab] ("Fællesskabet"), repræsenteret ved

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2014 COM(2014) 704 final 2014/0332 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF,

Læs mere

KONTRAKT NR. [Europæisk reintegrationsstipendium (Euratom)] [Intraeuropæisk stipendium (Euratom)] [Stipendium samarbejde med tredjelande]

KONTRAKT NR. [Europæisk reintegrationsstipendium (Euratom)] [Intraeuropæisk stipendium (Euratom)] [Stipendium samarbejde med tredjelande] KONTRAKT NR. [Europæisk reintegrationsstipendium (Euratom)] [Intraeuropæisk stipendium (Euratom)] [Stipendium samarbejde med tredjelande] Det Europæiske Atomenergifællesskab ( Fællesskabet ), repræsenteret

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

TILSKUDSAFTALE NR. FLERE MODTAGERE PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE)

TILSKUDSAFTALE NR. FLERE MODTAGERE PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE) SYVENDE RAMMEPROGRAM TILSKUDSAFTALE NR. FLERE MODTAGERE PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE) (angiv FINANSIERINGSORDNING) Det [Europæiske Fællesskab] ("Fællesskabet"), repræsenteret ved Kommissionen for De Europæiske

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd 1 / 7 Vedtægter for Andelsboligforeningen 2 / 7 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: Andelsboligforeningen. I det følgende omtalt som foreningen. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune. Tvister

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt 1)

Bekendtgørelse om skolefrugt 1) Bekendtgørelse om skolefrugt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 4, stk. 1, 5, 5a og 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 758 endelig 2002/0265 (ACC) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om handel med visse stålprodukter mellem Det Europæiske Fællesskab

Læs mere

Fællesskabsbestemmelserne om social sikring

Fællesskabsbestemmelserne om social sikring Fællesskabsbestemmelserne om social sikring Deres rettigheder, hvis De flytter inden for Den Europæiske Union Beskæftigelse sociale anliggender Social sikring og social integration Europa-Kommissionen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE. af 28. september 2005 OM VEDTAGELSE AF STATUTTEN FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER

EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE. af 28. september 2005 OM VEDTAGELSE AF STATUTTEN FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE af 28. september 2005 OM VEDTAGELSE AF STATUTTEN FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER EUROPA-PARLAMENTET HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog Aftale af 21. marts 2005 mellem Falck A/S København, Danmark og UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog gennem et globalt samarbejdsudvalg INDHOLD Side Del 2 Præambel 3 I Definitioner

Læs mere

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

P E N S I O N S R E G U L A T I V F O R SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE

P E N S I O N S R E G U L A T I V F O R SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE P E N S I O N S R E G U L A T I V F O R SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 30. oktober 1995 og med ændringer vedtaget på de ordinære generalforsamlinger

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 BIND 8 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2018) 600 DA 21.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 BIND 8 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2018) 600 DA 21.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 BIND 8 SEKTION VIII DA COM(2018) 600 DA 21.6.2018 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1788/2003. af 29. september 2003. om en afgift på mælk og mejeriprodukter

Den Europæiske Unions Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1788/2003. af 29. september 2003. om en afgift på mælk og mejeriprodukter 21.10.2003 L 270/123 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1788/2003 af 29. september 2003 om en afgift på mælk og mejeriprodukter RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG VIII UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2017 C(2017) 6946 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 18.10.2017 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 658/2014 for så

Læs mere

Pensionsregler for tjenestemænd. Regler for tjenestemandspension i hovedtræk

Pensionsregler for tjenestemænd. Regler for tjenestemandspension i hovedtræk Pensionsregler for tjenestemænd Regler for tjenestemandspension i hovedtræk Tjenestemandspension Som tjenestemand er du og dine pårørende berettiget til tjenestemandspension fra din arbejdsgiver. I det

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

Sag C-507/04. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig

Sag C-507/04. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig Sag C-507/04 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig»Traktatbrud beskyttelse af vilde fugle direktiv 79/409/EØF gennemførelsesforanstaltninger«forslag til afgørelse fra generaladvokat

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

Tillykke med det lille nye familiemedlem.

Tillykke med det lille nye familiemedlem. Tillykke med det lille nye familiemedlem. 1 2 Denne guide giver svar på en række af de juridiske spørgsmål, I som nybagte forældre kan løbe ind i. Den vil give jer et generelt overblik over, hvad det juridisk

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 8. december 2008 J.nr. 08-801-3 Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Kunder optaget før 01.07.1999 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring - tegnet i tilknytning til pensionsordning i PenSam 1. Tegning Forsikringen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.07.2001 KOM(2001) 410 endelig 2001/0159 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EØF) nr. 2204/90 om fastsættelse af supplerende

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF L 122/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse. 07.84 O.11 xx/2012 Side 1

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse. 07.84 O.11 xx/2012 Side 1 Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål... 3 2. Hvem er omfattet af aftalen... 3 3. Definitioner... 4 4. Princippet om ikke-forskelsbehandling...

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S. Metal Søfart. Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012

SÆROVERENSKOMST. mellem. BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S. Metal Søfart. Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S og Metal Søfart Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Bugser og Bjergning Danmark

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN G/F Astershaven E-mail: Astershaven@groupcare BESTYRELSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN Smørum den 9. januar 2000 Således godkendt af Ledøje-Smørum kommune den 25. januar 2000. Bestyrelsen

Læs mere