AFFALDSPLAN FORSLAG PLANLÆGNINGS- OG MÅLSÆTNINGSDEL. Tømning af dagrenovation. Foto: Nomi4s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFFALDSPLAN 2015-2024 FORSLAG PLANLÆGNINGS- OG MÅLSÆTNINGSDEL. Tømning af dagrenovation. Foto: Nomi4s"

Transkript

1 AFFALDSPLAN PLANLÆGNINGS- OG MÅLSÆTNINGSDEL Tømning af dagrenovation.

2 Indhold Indledning side 3 Planens fokusområder side 5 Tidsplan for udmøntning af fokusområderne side 7 Fokusområde 1: Øget genanvendelse af ressourcerne i affaldet side Bioaffald skal genanvendes side Forbedret indsamling af de tørre fraktioner side Tilpasning af indsamlingssystemer side 12 Fokusområde 2: Elektronik og batterier side Øget indsamling af elektronikaffald og batterier side 14 Fokusområde 3: Bygge- og anlægsaffald side Øget kvalitet i byggeaffaldet side Genbrug af nedbrydningsmaterialer side 17 Fokusområde 4: Haveaffald side Haveaffald til både energi og næringsstoffer side 19 Fokusområde 5: Information og dialog side Affald på skoleskemaet side Information til virksomheder side Information til husholdningerne side 23 Kolofon side 24 Affaldsplan

3 Indledning Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommune har i samarbejde med affaldsselskabet, Nomi4s, udarbejdet en fælles affaldsplan for perioden Baggrund for en affaldsplan Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden er på 12 år, og planen skal revideres hvert 6. år. Den kommunale affaldsplan skal indeholde en målsætnings- og planlægningsdel, samt en kortlægningsdel. De kommunale affaldsplaner skal udarbejdes i overensstemmelse med regeringens nationale plan for håndtering af affald. Danmark uden affald I Regeringens plan for affald Danmark uden affald lægges der op til en ny tilgang til håndtering af affaldet. Den hidtidige praksis med forbrænding af husholdnings og erhvervsaffald har givet energi, men har samtidig betydet et væsentligt tab af ressourcer og materialer, der kunne have været genanvendt. Affald skal fremover betragtes som en potentiel ny ressource og derfor lancererer Regeringen deres plan under navnet Ressourcestrategi for affaldshåndtering. Regeringen har i deres plan fokus på 4 hovedindsatsområder: Affald fra husholdninger og servicesektoren Elektronik- og shredderaffald Bygge- og anlægsaffald Organisk affald og slam Regeringen opfordrer desuden kommunerne til at: Forbrænde mindre bedre udnyttelse af ressourcerne Reducere miljøpåvirkningen fra håndteringen af affaldet Kvalitet i genanvendelsen, hvor miljøproblematiske stoffer håndteres separat Samarbejde mellem kommuner og virksomheder om udvikling af nye affaldsløsninger Regeringen ønsker tillige, at der i den kommende planperiode skal etableres tværgående samarbejder og information, som understøtter udviklingen af en øget ressourceudnyttelse i affaldet. Med baggrund i ressourcestrategien har Regeringen en forventning om, at det som minimum resulterer i følgende nationale effekter: Genanvendelse af bioaffald, brændbart, dagrenovation, glas, metal, pap, papir, plast, storskrald og træ på 50 % i 2022 fra husholdningerne Genanvendelse af bioaffald fra servicesektoren på 60 % i 2018 Genanvendelse af emballageaffald, herunder papir, pap, glas, plast og metal fra servicesektoren på 70 % i 2018 Energiudnyttelse af haveaffald på 25 % i 2018 Indsamling af batterier på 55 % og elektronikaffald på 65 % i 2018 fra både erhverv og husholdninger Nyttiggørelse af shredderaffald på 70 % i 2018 Genanvendelse af fosfor i spildevandsslam på 80 % i 2018 Nyttiggørelse af byggeaffaldet på 70 % i 2018 De nationale mål kan kun nås med borgernes og virksomhedernes hjælp og engagement. Muligheden for at udnytte ressourcerne i affaldet er afhængig af korrekt sortering og indsamling af affaldet. Det er derfor afgørende, for at indfri ressourcestrategiens mål, at kommunerne tilbyder og informerer om affaldsløsninger, der gør det nemt for borgere og virksomheder at vælge den rette måde at komme af med affaldet på, så ressourcerne i affaldet i højere grad kan genanvendes. Affaldsplan

4 Fælleskommunal affaldsplan Forskellighed kan være en styrke. Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommune har med dette samarbejde grebet en oplagt mulighed for dele erfaringer og sammenligne forskellige affaldsløsningers effektivitet på tværs af kommunegrænserne. I samarbejdet med Nomi4s, de fire kommuners fælles affaldsselskab, kan kommunernes samarbejde resultere i, at affaldsfraktionerne fra kommunernes indsamlingsordninger bliver af en størrelse og kvalitet, der kan gøre det mere interessant for oparbejdningsvirksomheder, at modtage nye fraktioner til genanvendelse. Bestyrelsen i Nomi4s har i september 2014 vedtaget, at affaldsselskabet skal drives ud fra en vison om at: Nomi4s i/s skal være et betydende og innovativt affalds- og ressourceselskab, der ligger i top 10 blandt de mest konkurrencedygtige og miljøbevidste affaldsog ressourceselskaber i Danmark Visionen underbygges af en mission, som er: Nomi4s skal være den foretrukne samarbejdspartner for håndtering og behandling af affald og ressourcer. Affalds- og ressourceopgaverne skal udføres konkurrencedygtigt på en miljø- og ressourcebevidst måde kendetegnet ved et højt fagligt niveau. God service og højt informationsniveau skal understøtte borgere og virksomheder i en nem, enkel og miljøeffektiv affaldshåndtering Med denne vision og mission vil kommunerne samarbejde om at håndtere affaldet og servicere borgere og virksomheder i den kommende planperiode, så miljøet belastes mindst muligt fra aktiviteterne i kommunerne. Kommunerne ønsker en dynamisk affaldsplan for perioden , hvor initiativerne under det enkelte fokusområde sikrer, at kvaliteten af de producerede affaldsfraktioner og muligheden for at genanvende resssourcerne øges. Alle tiltag vil blive gennemført under hensyntagen til en økonomisk bevidsthed, så tiltagene ikke belaster borgere og erhverv unødigt. Derfor er målsætningerne gjort målbare, så det er muligt at evaluere effekten af initiaitverne i planperioden, og eventuelt justere tiltagene i løbet planperioden. Kommunerne og Nomi4s vil med en projektorienteret tilgang årligt evaluere de igangssatte og afsluttede projekter, for at vurdere om planlagte fremadrettede initiativer og aktiviteter fortsat forventes at kunne indfri målsætningerne i affaldsplanen. Behandling af jord på Nomi4s. Affaldsplan

5 Planens fokusområder Kommunerne har delt affaldsplanen op i to dele. I kortlægningsdelen fremgår status for kommunernes affaldshåndtering, som inkluderer en opgørelse af mængder og økonomi fra henholdsvis husholdninger og erhverv, udpegning af potentielle fokusområder, samt fremskrivninger af affaldsmængder og økonomi. Nærværende målsætnings- og planlægningsdel beskriver baggrunden for fremtidige initiativer og planer inklusiv målsætninger, som kommunerne vil gennemføre i den kommende planperiode. Udpegning af fokusområder I kortlægningsdelen fremgår det, at kommunerne har en række velfungerende ordninger, hvor der allerede indsamles en høj andel af affald til genanvendelse fra husholdningerne. Der indsamles i gennemsnit 33 % af bioaffald, glas, metal, pap, papir, plast og træ til genanvendelse i kommunerne mod landsgennemsnittet på 22 %. Men der er fortsat et betydeligt potentiale for at genanvende øgede mængder affald. I den tidligere plan har kommunerne afdækket, om det er muligt at indsamle øgede mængder affald til genanvendelse. Dagrenovationens sammensætning blev analyseret og er anvendt som udgangspunkt for fokusområderne i den kommende planperiode, sammen med øget kendskab og viden om miljøpåvirkninger og nye metoder til håndtering af affald. Det har givet kommunerne et indblik i, at det er muligt at blive endnu bedre til at sortere affaldet og udnytte ressourcerne, hvis der arbejdes målrettet i Figuren illustrerer, hvor stort et potentiale der er for at genanvende øgede mængder affald i dagrenovationen indsamlet i I figuren er potentialerne for sortering af genanvendeligt affald i dagrenovationen lagt sammen med de indsamlede mængder, der allerede sorteres til genanvendelse i kommunernes ordninger i Det viser at det er muligt at genanvende op til 63 % af affaldet fra husholdningerne inden for regeringens målsætning om at genanvende 50 % i Nuværende ordninger Nuv. ordninger plus papiraffald Nuv. ordninger plus papir- og emballageaffald Nuv. ordninger plus papir- og emballageaffald samt glas Nuv. ordninger plus bioaffald Nuv. ordninger plus papir- og emballageaffald, glas, samt 50% bioaffald Nuv. ordninger plus tørre fraktioner, samt 100% bioaffald Genanvendelse Målsat andel til genanvendelse % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Forbrænding Det ses tydeligt, at potentialet for at øge andelen til genanvendelse er størst ved at genanvende bioaffaldet. Det ses tillige, at der fortsat er et potentiale for at indsamle og genanvende flere af de tørre fraktioner; papir, metal- og plastemballage, pap og glas fra dagrenovationen, hvis kommunerne arbejder fokuseret med indsatsen i den kommende planperiode. Kommunerne skal derfor i den kommende affaldsplansperiode være målrettede i arbejdet med initiativerne, for at øge udnyttelsen og genanvendelsen af ressourcerne fra husholdningsaffaldet i kommunerne. Ud fra analysen og Regeringens ressourcestrategi har kommunerne i affaldsplan valgt at arbejde med fem fokusområder, som fremgår på næste side: Affaldsplan

6 1. Øget genanvendelse af ressourcerne Det skal sikres, at bioaffald genanvendes. Det skal derfor afdækkes, hvordan bioafaldet kan håndteres, istedet for at blive brændt sammen med det øvrige affald. Derudover skal mulighederne for en forbedret indsamling af tørre fraktioner afdækkes. Det skal vurderes, om indsamlingen kan effektiviseres yderligere. 2. Elektronikaffald og batterier Den høje indsamlingsprocent af elektronikaffald og batterier ved husstandene skal øges. Indsamlingen sikrer en korrekt håndtering af problemstoffer og bedre materialegenanvendelse. 3. Bygge- og anlægsaffald Der skal være en korrekt håndtering af farlige stoffer i bygge- og anlægsaffaldet, som skal øge kvaliteten i genanvendelsen og selektiv nedrivning blive prioriteret højt i Skive Kommune. 4. Haveaffald Kommunerne vil håndtere haveaffaldet, så energien og ressourcerne i affaldet udnyttes. 5. Information og dialog Målene i affaldsplanen skal opnås i samarbejde med borgerne og virksomhederne. Det er derfor nødvendigt, at de er velinformeret om de affaldsløsninger, kommunerne tilbyder. FORVENTEDE EFFEKTER AF PLANEN MÅL SÅDAN ER DET NU (2013-TAL) Holstebro Lemvig Skive Struer Fokusområde Målsætning Minimum % % % % % 1. Øget genanvendelse af ressourcerne i affaldet 2. Indsamling af elektronik og batterier Genanvendelse af organisk affald, papir-, pap-, glas-, træ, plast- og metalaffald Indsamling af elektronikaffald Indsamling af batterier Haveaffald Energiudnyttelse af haveaffaldet Sortering af affald til genanvendelse på Nomi4s. Affaldsplan

7 Tidsplan for udmøntning af fokusområderne De fem fokusområder udmøntes i konkrete målsætninger, som skal realiseres gennem en række initiativer i planperioden. Hermed omsættes målsætninger til virkelighed. I tidsplanen på næste side, skitseres det forventede forløb af de enkelte initiativer. Initiativerne vil blive konkretiseret, når de skal implementeres i kommunerne. Initiativerne og fokusområder er i tidsplanen delt op i faser, så det er tydeligt, i hvilken rækkefølge og hvornår det kan forventes, at projekterne sættes i gang i løbet af planperioden. Thorsminde, Holstebro Kommune. Bovbjerg fyr, Lemvig Kommune. Udløbet af Skive Å i Skive Fjord, Skive Kommune. Oddesundbro, Struer Kommune. Affaldsplan

8 Tidsplan Fokusområde 1 Øget genanvendelse af ressourcerne i affaldet Fokusområde 2 Elektronikaffald og batterier Fokusområde 3 Bygge- og anlægsaffald Fokusområde 4 Haveaffald Fokusområde 5 Information og dialog Bioaffald skal genanvendes Forbedret indsamling af de tørre fraktioner Tilpasning af indsamlingssystemer Indsamling af elektronikaffald og batterier Øget kvalitet af bygge- og anlægsaffald Genbrug af nedbrydningsmaterialer Haveaffald til både energi og næringsstoffer Affald på skoleskemaet Information til virksomheder Information til husholdninger Forsøgsordning og undersøgelser Administrationspraksis udarbejdes Husstandsindsamling, Skive Teknologivurdering Vedtagelse af politik Gruppering af områder Nyt anmeldesystem Afdække ny indsamlingsmuligheder Tilegne sig viden Forsøg med 2 fraktioner på genbrugsplads Udbudsmateriale Fælles undervisningsmateriale Informationsstrategi Informationsstrategi Fyrtårnsprojekt Bevæggrund for løsninger Opkvalificering Analyse af sammensætning af haveaffald Evaluering Implementering Udvikling af koncept Vurdering af biogaspotentiale Trindelt informationsmateriale udarbejdet Nye sorteringsmuligheder Analysere dagrenovation Kampagner og netværk Karakteriseringsprocedure Evaluering Afholde temamøder Affaldsplan

9 Fokusområde 1: Øget genanvendelse af ressourcerne i affaldet Et af de væsentligste indsatsområder i Regeringens ressourcestrategi er, at der skal genanvendes mere og forbrændes mindre affald fra husholdninger og servicesektoren. Derfor vil kommunerne fremover have langt større fokus på at udnytte ressourcerne i affaldet. Potentialet for genanvendelse Kommunerne vil øge genanvendelsen af ressourcer. Der blev i 2013 indsamlet og genanvendt ca. 33 % af de målsatte fraktioner af affald fra husholdningerne. Analyse af indholdet i dagrenovationen viser dog, at der stadig er et potentiale for øget genanvendelse. Affald er en ny ressource Når andelen af affald til genanvendelse øges, reduceres behovet for at udvinde nye ressourcer til at producere nye varer. Affaldet fra husholdningerne kan blive en kilde til nye materialer og være med til at bekæmpe ressourceknapheden. Det er en væsentlig gevinst for miljø og natur, når dåser fra makrel, tomater og majs sorteres og bliver til en ny cykel eller bioaffald bliver genanvendt til både energi og gødning. Genbrug = Lokal vækst Øget genanvendelse af ressourcerne ser kommunerne samtidig som en mulighed for lokal vækst, hvor lokale virksomheder kan involvere sig i genanvendelse. Eksempelvis kan genanvendelse af bioaffald gøre det muligt for biogasanlæg, at øge produktionene af energi og producere gødning til landbruget i nærområdet. Med en øget produktion af biogas øges produktion af vedvarende energi i lokalområderne, så affaldet bidrager positivt til de lokale og regionale ambitioner om en øget produktion af grøn energi. Initiativer: 1.1 Bioaffald skal genanvendes 1.2 Forbedret indsamling af de tørre fraktioner 1.3 Tilpasning af indsamlingssystemer Målsætning Kommunerne vil bidrage til, at Regeringens ressourcestrategi opfyldes, og at der indsamles 50 % af de udvalgte fraktioner; bioaffald, brændbart, dagrenovation, glas, metal, papir, pap, plast, træaffald til genanvendelse i Projektomkostningerne for fokusområde 1 forventes at udgøre ca. 3,1 mio. kr. Det betyder en øget omkostning på ca. 10 kr. per husstand over de kommende 4 år i planperioden. Affaldsplan Affaldsø på PS Krøyers Vej, Holstebro Kommune.

10 1.1 Bioaffald skal genanvendes Målgruppe: Husholdninger Husholdninger skaber betydelige mængder bioaffald - alt fra madaffald til grene og kviste. Over 40 % af affaldet i dagrenovationen kan i dag blive til biogas og gødning, hvis det ikke blandes sammen med andet affald. Kommunerne vil sikre, at bioaffaldet bliver genanvendt. Ligesom andre materialer er næringsstoffer også ressourcer, som skal holdes i kredsløb. Især fosfor er en knap ressource der skal recirkuleres, selv om bidraget fra bioaffaldet kan synes begrænset sammenlignet med andre kilder. Samtidig indeholder bioaffaldet et stort biogaspotentiale i forhold til gyllen, som kan bidrage positivt til at øge produktionen og økonomien på lokale anlæg. Flere af kommunerne har allerede igangssat initiativer, som giver borgerne mulighed for at genanvende den vegetabilske del af bioaffaldet ved kompostering. Ordningen skal fastholdes, men den kan ikke alene bidrage til at kommunerne kan opfylde målsætningen i fokusområdet. Analysen af dagrenovationen viser, at der fortsat er ca. 40 % bioaffald der kan genanvendes, som i dag går til forbrænding. Genanvendelse af bioaffaldet er derfor væsentligt for at indfri målet om at genanvende 50 % af udvalgte affaldsfraktioner fra husholdningerne i Konkret vil kommunerne samarbejde om at: Planlægge og etablere forsøgsordninger for sortering af bioaffald fra husholdninger Vurdere den optimale beholdertype alt efter boligområde Undersøge og vurdere behandlingsanlæggenes teknologiske kapacitet og effektivitet Være opsøgende i forbindelse med regionale og nationale udviklingsprojekter, også på nordisk plan Evaluere forsøgsordningerne og fastlægge indsamlings- og behandlingsløsninger Implementere ordninger for sortering og genanvendelse af bioaffald Projektomkostninger og undersøgelser: ca. 1,9 mio. kr. Genanvendelse af bioaffald fastholder ressourcerne og næringsstofferne til produktion af nye planter. Kildesorteret bioaffald. Foto: PlanEnergi Affaldsplan

11 1.2 Forbedret indsamling af de tørre fraktioner Kommunerne har etableret en yderst velfungerende indsamling af emballageaffald, som sikrer, at papir, plast og metal kan blive til nye ressourcer. Den kan dog blive endnu bedre. Der er fortsat et mindre potentiale i dagrenovationen der kan genanvendes, eksempelvis blød plast, pap og glas. Den slags affald kaldes de tørre fraktioner. Der indsamles papir ved alle husstande i kommunerne. I Holstebro, Lemvig og Struer Kommune indsamles desuden metal- og plastemballage separat i beholderen ved husstanden. De øvrige tørre fraktioner kan husholdningerne aflevere til miljøstationer, genbrugsøer, genbrugspladsen eller få afhentet med storskrald. Kommunerne har undersøgt potentialet i dagrenovationen i 2012 og kan konstatere, at der fortsat er mulighed for at genanvende flere tørre fraktioner i dagrenovationen. Samtidig forventer kommunerne, at der fremover vil være stigende mængder pap- og plastemballage i affaldet fra husholdningerne, som stammer fra den stigende handel på internettet. Det skal undersøges, hvordan de stigende mængder kan indsamles og sorteringen af de tørre fraktioner til genavendelse kan optimeres. Enten ved øget kildesortering ved husstanden eller udvikle og deltage i kommende muligheder for central sortering. Konkret vil kommunerne samarbejde om at: Undersøge muligheden for husstandsindsamling af emballageaffald ved helårsboliger i Skive Kommune Deltage i nationale og regionale udviklingsprojekter, som fx. Miljøstyrelsens Fyrtårnsprojekt om automatisk sortering af tørre fraktioner, der afdækker, om det miljøøkonomisk er muligt at optimere indsamlingsordningen ved brug af anden teknologi og/eller sorteringsløsning Undersøge mulige metoder og behandlingsmuligheder til at øge genanvendelse af flere tørre fraktioner Udføre forsøg med nye sorteringsmuligheder i de eksisterende ordninger Projektomkostninger og undersøgelser: ca. 1,0 mio. kr. Vi har en effektiv indsamling af papir og emballageaffald. Det skal vi fortsætte med og undersøge, om det er muligt at indsamle endnu flere ressoucer til genanvendelse med ordningen. Målgruppe: Husholdninger Indsamlede sorterede dåser fra emballageaffaldet. Affaldsplan

12 1.3 Tilpasning af indsamlingssystemer Målgruppe: Etageboliger og sommerhuse Erfaringer fra gode affaldsløsninger fra et lokalt område bør videreføres til andre sammenlignelige lokalområder, så der indsamles flest mulige ressourcer til genanvendelse. I etageboliger afleveres affaldet i fælles affaldsbeholdere, hvor boligselskaberne har stor indflydelse på både indretningen og mulighederne for aflevering af sorteret affald. Det har betydning for sorteringen og genanvendelsesmulighederne af affaldet, at den samlede affaldsløsning er velfungerende og tilpasset det enkelte boligselskab. I flere af kommunerne er der tilvækst af sommerhuse. Affaldsproduktionen i sommerhusområderne er varierende med hensyn til belægningsgrad af husene og kan være geografisk bestemt. Med tilvæksten vurderer kommunerne, at der muligvis er et stigende potentiale for øgede mængder affald til genanvendelse fra sommerhusene. Det skal afdækkes, hvordan indsamlingssystemerne indrettes, så flest mulige ressourcer i affaldet kan udnyttes, samtidig med at service og økonomi følges ad. Konkret vil kommunerne samarbejde om at: Identificere og gruppere geografiske områder og boligtyper i forhold til affaldsmængder Undersøge baggrunden for de gode løsninger og behovet for nye indsamlingsløsninger i sommerhusområder og etageboliger Udvikle et koncept målrettet forskellige områdetyper til sortering af affald, som kan tilbydes og anbefales med gode resultater til målgruppen Projektomkostninger og undersøgelser: ca. 0,2 mio. kr. Vi skal lære af vores erfaringer og udbrede de gode og effektive løsninger, hvor det er muligt. Indsamling af sorteret affald, Hauboparken i Struer Kommune. Affaldsplan

13 Fokusområde 2: Elektronikaffald og batterier Sjældne metaller fra elektronikaffald og batterier er en eftertragtet ressource, som kan bruges flere gange. Nogle metaller er så sjældne, så der snart ikke kan udvindes rene metaller mere. Det er muligt at fastholde metallerne, hvis affaldet kildesorteres ud af det brændbare affald. Eftertragtede metaller En forudsætning for at kunne genanvende de værdifulde materialer i elektronikaffaldet er, at affaldet bliver indsamlet. Elektronikaffald indeholder eftertragtede metaller og jordarter, som går tabt, hvis affaldet ikke afleveres korrekt. Tungmetaller i batterier kan skade naturen Batterier indeholder tungmetaller, som giver problemer, hvis de spredes i naturen og optages af dyr og planter. Derfor skal batterierne afleveres i de kommunale ordninger til genanvendelse. Hvis batterierne afleveres i dagrenovationsbeholderen vil tungmetallerne blive bundet i restprodukterne fra forbrændingsanlægget, som efterfølgende måske forhindrer, at restprodukterne fra forbrænding kan genanvendes i anlægsarbejder på en miljøvenlig måde. Hvis batterierne afleveres separat vil det være muligt at undgå spredning af uønskede stoffer til naturen og udvinding af nye tungmetaller fra minerne, da tungmetallerne istedet kan udvindes fra batterierne. Initiativer 2.1 Øget indsamling af elektronikaffald og batterier Målsætning Kommunerne vil indsamle 100 % af elektronikaffaldet og batterierne. Opgørelsen baseres på, at der ikke må findes elektronikaffald og batterier i sorteringsanalyser af dagrenovationen fra husholdningerne til forbrænding i løbet af planperioden. Projektomkostningerne for fokusområde 2 forventes at udgøre ca. 0,1 mio. kr. Det betyder en øget omkostning på ca. 0,25 kr. per husstand over de kommende 4 år i planperioden. Affaldsplan Elektronikaffald til genanvendelse.

14 2.1 Øget indsamling af elektronikaffald og batterier Målgruppe: Husholdninger Elektronikaffald og batterier indeholder problemstoffer, men også sjældne metaller, som der er behov for til produktion af nye produkter. Endvidere er mange dele af elektroniske produkter sammensat af materialer, der over længere tid i naturen eller ved traditionel affaldsforbrænding medfører skadelige virkninger på miljøet. Derfor skal affaldet indsamles separat. Husholdninger i kommunerne tilbydes i dag, at lægge brugte batterier i en klar plastpose på låget af dagrenovationscontaineren, som indsamles separat i forbindelse med tømning af dagrenovationen. I Skive Kommune kan husholdningerne tillige aflevere batterierne i en miljøkasse. Kommunerne har kortlagt om der afleveres elektronikaffald og batterier i husholdningernes dagrenovation i Undersøgelsen viste, at kommunerne allerede er langt med at indsamle og reducere andelen af batterier og elektronik i affaldet til forbrænding. Det vurderes at de samlede mængder elektronikaffald og batterier fra husholdninger indsamles separat eller smides i dagrenovationen. Analysen viste, at der indsamles over 92 % af elektronikaffaldet og mellem 73 % og 100 % af batterierne i affaldet fra kommunernes borgere til genanvendelse. Det høje niveau skal op på 100 %. Konkret vil kommunerne samarbejde om at: Undersøge muligheden for at udvide batteriordningen (afhentning via dagrenovationsbeholderen) til også at omfatte småt elektronik Gennemføre en undersøgelse af dagrenovationen i midten af planperioden for at afdække effekten af ordningen Projektomkostninger og undersøgelser: ca. 0,1 mio. kr. Vi vil gøre det nemt for borgerne at aflevere elektronik og batterier til genanvendelse. Tungmetaller er nødvendige i en række produkter, eksempelvis kan nikkel fra batterier bruges som legering i stålindustriens produktion. Batterier til genanvendelse. Affaldsplan

15 Fokusområde 3: Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald har længe bidraget med en høj genanvendelsesprocent, når affaldet er blevet brugt til vejbelægning og i støjvolde. Men undersøgelser har vist, at affaldet kan indeholde PCB, kviksølv og bly, som kan skade miljøet. Derudover er det muligt at øge kvaliteten i genanvendelsen af affald fra nedrivning af bygninger, hvis rene materialer genbruges direkte i nye konstruktioner. Bygge- og anlægsaffald - en ressource eller miljøtrussel? Bygge- og anlægsaffald udgør langt den største andel af den samlede affaldsmængde. På landsplan genanvendes 87 % af bygge- og anlægsaffaldet, som primært sker ved nedknusning og indbygning i nye anlægsprojekter. En del af bygge- og anlægsaffaldet kan dog indeholde farlige stoffer, som ikke kan ses med det blotte øje. De farlige stoffer skal sorteres fra inden affaldet genanvendes, så de ikke spredes til miljøet. Genbrug øger kvaliteten Når affaldet er rent, så kan kvaliteten i genanvendelse øges ved at bruge materialerne direkte i nyt byggeri. Det skal ske ved at stille krav til nedriverne, så affaldet fra renoveringer og nedrivninger bliver håndteret i hel tilstand til gavn for miljøet. Anvendelsesmulighederne af materialerne øges derfor fra genanvendelse til genbrug, så behandlingen af affaldet flyttes op i den høje og bedste ende af affaldshierarkiet. Kommunerne har fokus på, at bygge- og anlægsaffald ikke indeholder forurenende stoffer, der kan skade mennesker eller miljø, når det genanvendes. Initiativer: 3.1 Øget kvalitet i bygge- og anlægsaffaldet 3.2 Genbrug af nedbrydningsmaterialer Målsætning: Kommunerne udarbejder et administrationsgrundlag, som sikrer frasortering af forurenet affald, således at den resterende del kan genanvendes uden at udgøre en miljørisiko. I Skive Kommune udarbejdes et kommunalt udbudsmateriale, som stiller krav om selektiv nedrivning. Projektomkostningerne for fokusområde 3 forventes at udgøre ca. 0,1 mio. kr. Det betyder en gebyrstigning på ca. 0,25 kr. per husstand over de kommende 4 år i planperioden. Affaldsplan Kaastrup affaldscenter.

16 3.1 Øget kvalitet i bygge- og anlægsaffaldet Målgruppe: Erhverv og husholdninger Nedrivninger og renoveringer af bygninger skaber store mængder af bygge- og anlægsaffald. På grund af høje krav til funktionalitet og levetid og tidligere tiders uvidenhed, indeholder mange byggematerialer farlige stoffer, bl.a. PCB. Kommunerne vil øge indsatsen for at indsamle og frasortere byggeaffald, som indeholder farlige stoffer. I mange år har store mængder bygge- og anlægsaffald været genanvendt og været betragtet, som at være godt for miljøet, når det var rene fraktioner af mursten, beton og andre stenmaterialer. Imidlertid har tidligere brug af kemikalier til at sikre levetiden på byggeriet betydet, at de kan skjule på en forurening fra farlige stoffer. Genanvendelse uden omtanke kan altså føre til spredning af miljøgifte, når bygge- og anlægsaffald bruges som vejopfyld eller lignende. Kommunerne vil udarbejde en målrettet og klar information til erhverv og husholdninger, som spreder kendskabet til miljørisici ved håndteringen af bygge- og anlægsaffaldet. Samtidig skal kontrollen med kvaliteten af bygge- og anlægsaffaldet øges, når det skal til genanvendelse. Konkret vil kommunerne samarbejde om at: Informere om anvendelse af anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald Tilegne sig og opbygge viden om bygge- og anlægsaffaldet og de tilhørende problemstoffer Fælles udarbejdelse af en administrationspraksis for behandling af bygge- og anlægsaffaldet, som sikrer, at kvaliteten af de sorterede fraktioner lever op til miljølovgivningen Udarbejde en procedure for karakterisering af indsamlet byggeaffald med henblik på vurdering af forureningsgrad Projektomkostninger og undersøgelser: ca. 0,1 mio. kr. Vidste du, at mange bygninger fra indeholder sundhedsskadeligt PCB i fuger, vindueskarme mv. Sortering af bygge- og anlægsaffald på Nomi4s. Affaldsplan

17 3.2 Genbrug af nedbrydningsmaterialer Målgruppe: Erhverv Skive Kommune vil arbejde med holdninger, visioner og krav til håndtering af affald fra nedbrydning af bygninger ud fra en cirkulær økonomisk tankegang. Den cirkulære tankegang skal fremme genbrug af alle materialer fra nedbrydning af bygninger, så ressourcerne bliver disponeret så højt i affaldshierakiet som muligt. Der skal samtidig være styr på, at farlige stoffer frasorteres og behandles separat. Og på sigt skal der udarbejdes udbud på skånsom miljørigtig nedrivning af bygningerne i kommunen. Nedbrydningerne skal ske selektivt (skånsom nedbrydning) og med fokus på bevarelse og genbrug af ressourcerne, hvor efterspørgslen på varer til direkte genbrug er støt stigende. Der skal arbejdes på at få anvisningsret i forhold til bygge- og anlægsaffald egnet til materialenyttiggørelse, så Skive Kommune i fremtiden for eksempel vil kunne pålægge en virksomhed at aflevere mursten til genbrug frem for nedknusning. Konkret vil Skive Kommune arbejde for at: Implementere nyt anmeldessystem for nedrivere Vedtage en politik omkring skånsom miljørigtig nedrivning (selektiv nedbrydning) i Skive Kommune, så nedbrydningsmaterialerne i videst muligt omfang kan genbruges Udarbejde udbudsmateriale med specifikke krav til genanvendelse og genbrug af nedbrydningsmaterialer ved nedrivning af kommunalt ejede bygninger. Udbuddet baseres på de anbefalinger og kriterier der er fastlagt i projekt Genbyg Skive Sikre at nedbrydningsmaterialerne på et tidligt tidspunkt i nedrivningsprocessen bliver dirigeret til genbrug Medvirke til opkvalificering af nedbrydervirksomheders medarbejder via private uddannelsesinstitutioner. Projektomkostninger og undersøgelser: 0 mio. kr. initiativet finansieres via fond og tilskudsordninger. Vi skal fremme tankerne om at genanvende ressourcerne i affaldet med mindst muligt ressourceforbrug. Det er muligt, når affaldet adskilles med omtanke og i en tilstand, hvor det er muligt at genbruge det direkte i en ny proces. Tilbygning til Roslev Skole muret af genbrugsmursten. Foto: Skive Kommune Affaldsplan

18 Fokusområde 4: Haveaffald Ressourcer eller affald? Viden om miljøpåvirkningerne fra håndteringen af affald udvikler sig hele tiden. Videnskaben har afdækket, at samspillet og tænkningen af affaldet i nye kredsløb kan sikre, at affaldet bliver nyttiggjort en eller flere gange til gavn for samfundet. Det betyder, at udnyttelse af ikke alene materialerne i affaldet er til fordel for samfundet, men også udnyttelse af energien, som ellers via naturlige processer vil fordampe til atmosfæren, bør udnyttes. Det kan give besparelser på de fossile ressourcer. Haveaffald = Energi og gødning Nedmuldning og kompostering af haveaffald har i mange år været en god kilde til at øge indholdet af næringsstoffer og kulstof i jorden, når det spredes på jorden. Men når det håndteres i to fraktioner, løvet og veddet, er det muligt, at opnå en endnu større miljøeffekt end ved genanvendelse alene. Løvet indeholder den største del af næringsstofferne, som kan omsættes let og bruges til produktion af nye planter, mens veddet indeholder en masse energi, som kan udnyttes til at producere el og varme. Veddet kan anvendes som brændsel på lige fod med anden træflis og brænde fra plantager og skove, og spare samfundet for at brænde kul og olie af, eller at fælde nye træer for at producere brændsel til at dække borgernes elog varmeforbrug. Det er bedre, at anvende de lokale ressourcer fra affaldet frem for at bruge energi på at transportere og producere nye materialer langvejs fra. Initiativer 4.1 Haveaffald til både energi og næringsstoffer Målsætning Kommunerne vil fastholde en høj kvalitet og miljøprofil ved håndtering af haveaffaldet. Kommunerne vil energiudnytte mindst 15 % og genanvende 85 % af haveaffaldet. Projektomkostningerne for fokusområde 4 forventes at udgøre ca. 0,1 mio. kr. Det betyder en gebyrstigning på ca. 0,25 kr. per husstand over de kommende 4 år i planperioden. Affaldsplan Haveaffald afleveres på genbrugspladsen.

19 4.1 Haveaffald til både energi og næringsstoffer Målgruppe: Husholdninger og erhverv Haveaffald kan blive både til energi og kompost. Der er meget energi lagret i haveaffaldet, som kan udnyttes til produktion af el og varme, samtidig med at næringsstofferne bliver til kompost til gavn for borgere og virksomheder. Kommunerne indsamler store mængder haveaffald fra blandt andet genbrugspladserne og virksomhederne, hvor ressourcerne er blevet udnyttet til kompost eller udspredt på landbrugsjord. Miljøvurderinger har forbedret den viden. Det er bedre for miljøet at opdele haveaffaldet, hvor veddet bruges til produktion af energi og løvet til at producere biogas og/eller gødning. Kommunerne sorterer allerede haveaffaldet centralt, og leverer en høj brændselskvalitet til forbrændinganlægget. Det er dog muligt, at nye tiltag kan bidrage til øget kvalitet og ressourceudnyttelse af haveaffaldet. Konkret vil kommunerne samarbejde om: Forsøg med opdeling af usorteret haveaffald i minimum to fraktioner på genbrugspladserne Bestemme sammensætningen af haveaffaldet, samt evt. behov for sæsonvariation i afsætningsmuligheder af fraktionerne Undersøge mulighederne for indsamling og udsortering af rent, grønt haveaffald og lignende affald (f.eks. græsklip, grødebeskæring, tang) med højt gaspotentiale med henblik på biogasproduktion og efterfølgende anvendelse til jordbrugsformål Evlaluere forsøgene og afdække mulighederne for optimering af økonomi og service ved indsamling af haveaffaldet, samt eventuelle behov for justering af eksisterende ordninger Projektomkostninger og undersøgelser: ca. 0,1 mio. kr. Haveaffald skal sorteres og bruges til produktion af gødning og energi. Sortering af haveaffald på Nomi4s. Affaldsplan

20 Fokusområde 5: Information og dialog Kildesortering er en vane Affaldssortering handler ikke kun om viden og lette affaldsløsninger. Det handler i lige så høj grad om vaner. Vaner skabes over tid og er ofte kulturbestemte. Derfor skal borgerne tidligst muligt informeres, mens deres vaner udvikles. Affald er en ressource, når det håndteres rigtigt Sortering af affaldet i ensartede fraktioner er første skridt på affaldets vej, og den første mulighed for at gøre affald til en ressource. Kommunerne vil støtte borgere og virksomheder i at sortere korrekt, så sorteringen bliver nem og enkel selv i en travl hverdag. Deres motivation og opbakning er vigtig for affaldsplanens succes. Kommunerne vil informere borgere og virksomheder om at øge sorteringen af affaldet og minimere forurening af naturen fra henkastet affald. Informationen skal understøtte, at affaldet bliver afleveret i den rette beholder eller ordning og kan blive til en ny ressource. Initiativer 5.1 Affald på skoleskemaet 5.2 Information til virksomheder 5.3 Information til husholdninger Målsætning Der skal være etableret en skoletjeneste for kommunerne, så alle har tilbud om undervisning i løbet af grundskolen Der er udarbejdet informationsmateriale målrettet specifikke brancher. Målsætningen med informationen til husholdningerne er, at målsætningerne i fokusområde 1 og 2 opfyldes. Projektomkostningerne for fokusområde 5 forventes at udgøre ca. 0,5 mio. kr. Det betyder en øget omkostning på ca. 1,50 kr. per husstand over de kommende 4 år i planperioden, samt ca. 0,25 kr. per gebyrpligtig virksomhed. Affaldsplan Information på Holstebro genbrugsplads.

21 5.1 Affald på skoleskemaet Målgruppe: Skoleelever og skolelærere Gode vaner starter tidligt - også affaldsvaner. Børnene i kommunerne skal tidligt lære at affald er en ressource, og at affaldsressourcer kan blive til nye og spændende ting, når det bliver afleveret det rette sted. Skolebørn skal gennem leg og viden lære om gode affaldsvaner. Med inspiration i eksisterende materiale, skal der i samarbejde med pædagoger og skolelærere udarbejdes undervisningsmateriale, der skal informere om affald som ressource. Børnene skal have adgang til information om og kendskab til belastningen af jordens ressourcer ved produktion af nye produkter, hvordan affaldet behandles og hvilke ressourcer der er gemt i affaldet. Undervisningen skal fokusere på, hvordan børnene kan reducere de negative virkninger, som et stort forbrug af nye produkter betyder for klodens miljøtilstand, samt hvad affaldet kan erstatte, når det genanvendes. Materialerne og undervisningen skal være målrettet skolernes trinmål i Natur/Teknik. Konkret vil kommunerne samarbejde om: Arbejde for at etablere en fælles information og undervisningsindsats Sikre at børn får mulighed for undervisning om affald i løbet af grundskolen Projektomkostninger: ca. 0,25 mio. kr. Vi skal fortælle om værdien af, at omdanne affald til nye produkter. Børnene skal få lyst til og lært, at sortere affald og betragte affaldet som en mulig ny ressource. lever fra Rolf Krake fra på rundtur på Nomi4s. Affaldsplan

22 5.2 Information til virksomheder Målgruppe: Virksomheder Virksomheder med en stor strøm af varer og mange ansatte har ofte meget emballageaffald og madaffald fra fx kantinedrift. Det kan sorteres fra det brændbare affald og genanvendes - til fordel for miljøet. Kommunernes ambition er, at bidrage til at det lokale erhvervsliv får et øget fokus på miljøet, når de skal af med affaldet. Kommunerne vil informere om mulighederne for at genanvende affaldet, når det lokale erhvervsliv, eksempelvis servicevirksomheder og industri, skiller sig af med overflødige materialer. Kommunerne vil identificere brancher, der potentielt producerer sammenlignelige affaldstyper og som er større affaldsproducenter, så informationen kan målrettes. Ambitionen er, at skabe kontakt med virksomhederne gennem dialog og målrettet informationsmateriale. Konkret vil kommunerne samarbejde om: Udarbejde informationsstrategier Udvikle og deltage i kampagner, arrangementer og netværk med det formål, at påvirke virksomhedernes holdninger og handlinger gennem dialog Afholde temamøder tilpasset en målgruppe Videreudvikle og målrette hjemmesiden og/eller andre elektroniske virkemidler, så virksomhederne til alle tider har adgang til informationen Projektomkostninger: ca. 0,05 mio. kr. Vi skal i dialog med virksomhederne og give dem mulighed for, at øge deres kendskab til ressourcerne i deres affald. Sortering af erhvervsaffald på Nomi4s. Affaldsplan

23 5.3 Information til husholdninger Målgruppe: Husholdninger Borgernes engagement i at sortere affald er essentielt for at målsætningerne om øget indsamling af affald og genanvendelse af ressourcerne indfris. Derfor skal informationen om affald og ressourcer være målrettet og tilgængelig. Information om muligheder og krav til sortering af affaldet ved husstanden skal formidles tydeligt og være tilgængeligt for husholdningerne på alle tider af døgnet, særligt i forbindelse med nye ordninger startes op, men også i den travle hverdag skal materialet være tilgængeligt. I boligselskaber er mange borgere fælles om den samme affaldsløsning. Kommunerne vil fremme en øget vidensudveksling om god informermation i boligselskaber, eksempelvis ved at etablere netværker for viceværter. Henkastet affald er et problem. Cykler, cigaretskod, pizzabakker papir og flasker henkastes i byerne, langs veje, i skove og vandløb. Når affald smides i naturen, kan affaldet nedbrydes og miljøfremmede stoffer spredes i naturen. Noget vil omdannes hurtigt, andre ting kan ligge i mange hundrede år og forurene. Henkastet affald bliver ikke genbrugt og ressourcerne i affaldet går tabt. Kommunerne vil forsøge at påvirke borgernes adfærd med kampagner og information, der vil være rettet mod områder, der er særligt belastet af henkastet affald. Konkret vil kommunerne samarbejde om at: Udarbejde informationsstrategier inden opstart af forsøg eller nye ordninger Udvikle og deltage i kampagner, arrangementer og netværk med det formål, at fremme borgernes sortering af affald Videreudvikle og målrette hjemmesiden og/eller andre elektroniske virkemidler, så borgerne til alle tider har adgang til materialet Minimere mængden af henkaset affald i kommunerne Projektomkostninger: ca. 0,2 mio. kr. Målrettet information og dialog skal motivere borgerne og give dem forståelse af, at affald er en ressource. Tømning af affald fra husholdninger. Affaldsplan

24 Kolofon Affaldsplan er udgivet og udarbejdet i et samarbejde mellem Holstebro Kommune, Lemvig Kommune, Skive Kommune, Struer Kommune, Nomi4s og PlanEnergi i Affaldsplan

Affaldsplan 2015-2024

Affaldsplan 2015-2024 Affaldsplan 2015-2024 Planlægnings- og Målsætningsdel Tømning af dagrenovation. Foto: Nomi4s Indhold Indledning side 3 Planens fokusområder side 5 Tidsplan for udmøntning af fokusområderne side 7 Fokusområde

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

FOTO Mike Reuter. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge AFFALDSPLAN. www.koege.dk raadhus@koege.dk T: 56 67 67 67

FOTO Mike Reuter. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge AFFALDSPLAN. www.koege.dk raadhus@koege.dk T: 56 67 67 67 FOTO Mike Reuter AFFALDSPLAN 2014 2024 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk raadhus@koege.dk T: 56 67 67 67 FORORD Affald er ikke bare affald affald er en ressource. Med disse ord har jeg hermed

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald

Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald v/suzanne Arup Veltzé, DAKOFA Konference Fossil frit Thy den 21. juni 2012 Disposition Ressourceeffektivt Europa Ressourceeffektivitet og organisk affald

Læs mere

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden.

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden. = FORSLAG 2 FORORD I Furesø Kommune værner vi om naturen og miljøet. Som borgmester er jeg stolt over den miljøbevidsthed, som jeg møder hos borgere og virksomheder. affald til genanvendelse end tidligere.

Læs mere

AFFALDSPLAN PLANLÆGNINGS- OG MÅLSÆTNINGSDEL

AFFALDSPLAN PLANLÆGNINGS- OG MÅLSÆTNINGSDEL AFFALDSPLAN 2015-2024 PLANLÆGNINGS- OG MÅLSÆTNINGSDEL Indholdsfortegnelse Indledning Side 2 Status og målsætninger Side 4 Initiativer Side 6 Tidsplan Side 15 Kolofon Side 16 Affaldsplan 2015-2024 1 Indledning

Læs mere

Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik

Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik 25. oktober 2013 Sags id: 190-2011-9871 Dok. nr.: 190-2013-138807 Center for Drift og Teknik Stiager 2 3500 Værløse

Læs mere

Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Danmarkudenaffald.dk Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Organisk affald Jette Skaarup Justesen, Miljøstyrelsen Vi skal genanvende mere og forbrænde mindre. Visionen er et Danmark uden affald,

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Planforslaget er udarbejdet af Furesø Kommune i samarbejde med I/S Vestforbrænding.

Planforslaget er udarbejdet af Furesø Kommune i samarbejde med I/S Vestforbrænding. = FORSLAG 2 FORORD Dette er Furesø Kommunes forslag til affaldsplan for de næste 12 år. Byrådet har den xx.xx.2012 godkendt forslaget til udsendelse i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den xx.xx

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

affald = ressourcer // affalds plan 2013 2024 Ishøj Kommune

affald = ressourcer // affalds plan 2013 2024 Ishøj Kommune 1 Ishøj Kommune Indhold Dette dokument er aktivt Når du læser dette dokument på skærmen, vil det være aktivt. Du kan derfor trykke dig rundt mellem de enkelte afsnit ved hjælp af sfortegnelsen eller de

Læs mere

AFFALD = RESSOURCER // AFFALDS PLAN 2015 2024 AFFALDSPLAN AFFALD = RESSOURCER

AFFALD = RESSOURCER // AFFALDS PLAN 2015 2024 AFFALDSPLAN AFFALD = RESSOURCER 1 AFFALDSPLAN 2015 2024 AFFALD = RESSOURCER 2 FORORD Vi skal udnytte ressourcerne i vores affald og undgå at forurene vores omgivelser. Hvert år smider danskerne mere end 13 mio. tons affald ud. Samtidig

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Gentofte Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

FORSLAG AFFALDSPLAN 2013 2024. Affald = ressourcer

FORSLAG AFFALDSPLAN 2013 2024. Affald = ressourcer FORSLAG AFFALDSPLAN 2013 2024 Affald = ressourcer 1 Indhold Forord Dette dokument er aktivt Når du læser dette dokument på skærmen, vil det være aktivt. Du kan derfor trykke dig rundt mellem de enkelte

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2017 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Vision og overordnede temaer... 5 Temaer... 6 Initiativer under Tema 1 - Mere effektiv

Læs mere

AFFALD = RESSOURCER // AFFALDS PLAN 2014 2024

AFFALD = RESSOURCER // AFFALDS PLAN 2014 2024 1 2014 2024 2 DETTE DOKUMENT ER AKTIVT Når du læser dette dokument på skærmen, vil det være aktivt. Du kan derfor trykke dig rundt mellem de enkelte afsnit ved hjælp af indholdsfortegnelsen eller de LINKS,

Læs mere

Konference for skuemestre, LUU-medlemmer og skolerepræsentanter ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Onsdag d. 29. august 2012 i Middelfart Lovgivningen på miljøområdet (samt et bud på udviklingen de kommende

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen?

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Mette Marie Nielsen & Alan Sørensen Miljøstyrelsen De 4 tog - Input til ny affaldsplan Advisory board for CØ EU s CØpakke Evaluering af RS1

Læs mere

Side 1 af 7 Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 10. januar 2009

Side 1 af 7 Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 10. januar 2009 Side 1 af 7 Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 10. januar 2009 Gladsaxe kommune Affalds- og genanvendelseskontoret Miljøafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg Høringssvar til Gladsaxe Kommunes forslag

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune Forslag til Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

Ressourcestrategi og affaldsstrømme

Ressourcestrategi og affaldsstrømme Ressourcestrategi og affaldsstrømme Seminar on Automation in Waste Handling systems May 13th, 2013 Inge Werther, DAKOFA Ressourceeffektivitet affaldet som ressource Miljøminister Ida Auken 2 kriser, der

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Vallensbæk Kommune. Affaldsplan

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Vallensbæk Kommune. Affaldsplan Bilag 1 Uddybning af initiativer Vallensbæk Kommune Affaldsplan 2009-2012 BILAG 1 INDHOLD UDDYBNING AF INITIATIVER I VALLENSBÆK KOMMUNES AFFALDSPLAN 2009-2012 3 AT FOREBYGGE DANNELSEN AF AFFALD 4 1: Brugerdreven

Læs mere

Indsamling af pap, plast og metal

Indsamling af pap, plast og metal Forsøg med Indsamling af pap, plast og metal Resultater og konklusioner for service, økonomi og miljø - 2011 Indhold 1 Resumé...3 2 Indledning...3 3 Indsamling i tre forsøgsområder...4 4 Sortering af affaldet

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald PAPIR RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD KARTON METAL PLAST GLAS Sådan sorterer du dit affald Fællesløsning TEKNIK OG MILJØ RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere. forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere. forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Affald og ressourcer - Christian Ege, sekretariatsleder Det Økologiske Råd HTX-Slagelse 13. marts 2014

Affald og ressourcer - Christian Ege, sekretariatsleder Det Økologiske Råd HTX-Slagelse 13. marts 2014 Affald og ressourcer - Christian Ege, sekretariatsleder Det Økologiske Råd HTX-Slagelse 13. marts 2014 Hvad er affald? Hvad er ressourcer? Affald er det der ikke har økonomisk værdi Affald er det vi ikke

Læs mere

HEW Dato: 22. oktober 2013 Emne: Ressourcestrategien: Konsekvenser for AffaldPlus og ejerkommunerne

HEW Dato: 22. oktober 2013 Emne: Ressourcestrategien: Konsekvenser for AffaldPlus og ejerkommunerne NOTAT HEW Dato: 22. oktober 2013 Emne: Ressourcestrategien: Konsekvenser for AffaldPlus og ejerkommunerne samlet set Miljøministeren fremlagde 07.10.13 sin ressourcestrategi, Danmark uden affald, genanvend

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Disposition Indsatser og mål/effekter Genanvendelse af organisk dagrenovation Genanvendelse af plast Statslige initiativer og projekter EU Meddelelse

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

affaldsplan 2009-2020

affaldsplan 2009-2020 affaldsplan 2009-2020 Indhold Forord.... 3 Furesø Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012.... 5 Sammenhæng mellem mål og initiativer fra holdning til handling.... 7 Baggrund for Furesø Kommunes mål og

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8.

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8. VEJLEDNING Jord & Affald Den 19. august 2015 Affaldsplanværktøj Et værktøj for kommuner til beregning af genanvendelsesprocenten samt estimering af potentialer og aktuelle indsamlingseffektiviteter for

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Hovedplan 1 INDLEDNING... 2 2 MÅL... 3 2.1 Kommunens overordnede målsætninger... 4 INDHOLDS- FORTEGNELSE Affalds- og

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024.

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Affalds- og ressourceplan 2015-2024. side 2 Indhold Indledning... 4 Hvorfor en affaldsplan?... 6 Hvor kommer Affalds- og ressourceplanen fra?... 8 Vision, strategi og målsætning... 11 Når målet er 50 %

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Baggrundsnotat for valg af poser til indsamling af madaffald.

Baggrundsnotat for valg af poser til indsamling af madaffald. Baggrundsnotat for valg af poser til indsamling af. Indledning Ifølge den nationale ressourcestrategi og som vedtaget i Affaldsplan 2013-2024 for Frederikssund Kommune skal der sikres en bedre udnyttelse

Læs mere

Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund. Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS

Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund. Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS Ved kilden Hus Hvordan kan information og instrukser blive mere entydige og klare?

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

nationale kampagner om

nationale kampagner om Kommunikationsfond til nationale kampagner om genanvendelse Julie B. Svendsen og Björn Appelqvist Ressource- og Affaldsplan 2018 Ressourcerne skal udnyttes bedre Kvaliteten af ressourceudnyttelsen skal

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Affaldsplan 2014-2024

Affaldsplan 2014-2024 Affaldsplan 2014-2024 Side 2 af 50 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, visioner og strategi... 5 1.1 Baggrund for affaldsplanen... 5 1.2 Mariagerfjord Kommunes visioner for affaldsområdet... 5 2 Rammerne for

Læs mere

Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt

Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt Din affaldsguide 2013 Til alle etageboliger og husstande med fælles sortering Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt Historier om affald og genbrug i Herlev Teknisk Forvaltning 2013 Vores miljø er vigtigt

Læs mere

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission Mulig, værdiagent, værdibeholder og værdiselskab. Renosyd fik sat dagsordenen, da den nye indsamlingsordning skulle træde i kraft i 2012 Noget af det vigtigste

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 2 - kortlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 2 - kortlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 2 - kortlægning 1 Rammer for Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan.. 3 Nationale regler... 3 Kommunale planer og politikker... 5 Miljøvurdering...

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018)

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Tema-møde med TMU 6.maj 2013 01 2011 Side 1 Lovgivning Affaldsbekendtgørelsen - ressourcestrategien Affaldsdirektivet affaldshierarkiet (genbrug, genanvendelse, nyttiggørelse,

Læs mere

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 3 1 INDLEDNING 4 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 6 3 NORDFYNS KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 3.1 Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i perioden 2009-2012

Læs mere

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan 2014 AFFALDSPLAN 2024 Fra affald til ressource Kom med dine idéer til den nye affaldsplan Affaldet luner i stuen Frem til den 9. februar 2015 er Vejen Kommunes nye affaldsplan i høring, og du er velkommen

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Notat J.nr. MST-771-00018 Ref. JESJU/LLN/KAVJE Den 8. september 2010 NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2014-2024

Affalds- og ressourceplan 2014-2024 Affalds- og ressourceplan 2014-2024 for Sønderborg Kommune Uddrag af Affalds- og ressourceplan 2014-2024 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Affald i Sønderborg Kommune 5 Affaldsmængder 6 Husholdninger 7

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald SKRALDETANTERNE Sådan sorterer du dit affald Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.14

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.14 Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Affaldsplanens opbygning... 5 3. Handleplaner for husholdninger, fokusmaterialer... 6 3.1.

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

Affaldssortering der er til at forstå

Affaldssortering der er til at forstå Skraldeguide Affaldssortering der er til at forstå Det kan være svært at finde rundt i, hvordan affald skal sorteres, og hvordan du hurtigt og miljøvenligt kan affaldssortere i hverdagen. Med denne guide

Læs mere

Bilagsdelen De 31 fraktioner

Bilagsdelen De 31 fraktioner NOVEREN I/S Affaldsplan 2005-2016 Bilagsdelen De 31 fraktioner De 9 miljøkommuner 2 Indholdsfortegnelse Afsnit: Side: Indholdsfortegnelse 3 Indledning 4 Fraktionsbeskrivelse.. 4 Kategori 1. 6 Asfaltbrokker

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger, status... 5 4. Affaldskortlægning...

Læs mere

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Oktober 2015 5. info Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Hvordan sorterer din nabo? Kære beboer i Lærkeparken Vores pilotprojekt Affald er ressourcer, der skal genanvendes er stadig godt i

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Affald og Genbrug www.skidtergodt.dk affaldsplan@roskilde.dk tlf. 46313788 Layout: Annabir.dk

Læs mere

Workshop Bioaffald, plast & metal

Workshop Bioaffald, plast & metal Workshop Bioaffald, plast & metal DET GRØNNE HUS 11. april 2013 Udarbejdet af: Martin Damgaard Lehmann Vægtbaseret afregning af dagrenovation Eksempel fra Holbæk kommune I 2008 etablerede Holbæk Kommune

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I KAVO Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 580 borgere fra Slagelse og Sorø Kommune har svaret på spørgsmålene 98 % mener, at henkastet

Læs mere