Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober december 2005)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005)"

Transkript

1 28. februar 2006 Fondsbørsmeddelelse nr /06 Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober december 2005) Omsætningen af de nyere produkter stiger som planlagt, og der introduceres tre nye produkter i 2. kvartal 2005/06. I første kvartal 2005/06 blev omsætningen på 158 mio. kr. en stigning på 8% i forhold til samme periode i 2004/05, og EBITA blev på 8 mio. kr. Forventningerne til årets omsætning og resultat er uændrede. I 1. kvartal 2005/06 afsluttede Ambu opførelsen af en ny fabrik i Malaysia fabrikken blev færdiggjort til aftalt tid og er i fuld drift. Omsætningen blev i 1. kvartal på 157,9 mio. kr. mod 146,2 mio. kr. i 1. kvartal 2004/05 svarende til en stigning på 8% målt i kroner og 5% ved uændrede valutakurser i forhold til samme periode året før. Omsætningen inden for de strategisk vigtigste forretningsområder Respiratory Care, Cardiology og Neurology steg i 1. kvartal 2005/06 med 8% ved uændrede valutakurser i forhold til samme periode året før. Omsætningen af larynx-masken og de øvrige nyere produkter er i 1. kvartal steget som forventet. Resultatet af primær drift før goodwillafskrivninger (EBITA) blev i 1. kvartal på 9 mio. kr. mod 8 mio. kr. i samme periode sidste år. Resultatet før skat blev i 1. kvartal 7 mio. kr. mod 6 mio. kr. i samme periode sidste år. Det frie cash flow udgjorde i første kvartal 2005/06 minus 8 mio. kr. mod plus 11 mio. kr. i samme periode sidste år. Forventningerne til året er en omsætning i niveauet 720 mio. kr. og et resultat af primær drift (EBITA) i niveauet 90 mio. kr. Resultat før skat forventes at ligge i niveauet 80 mio. kr. Der forventes endvidere et positivt frit cash flow. På baggrund af konflikten mellem Danmark og de muslimske lande kan der dog være en risiko for et omsætningsfald på op til 10 mio. kr. N.E. Nielsen Bestyrelsesformand K.E. Birk Adm. direktør Ambu A/S Baltorpbakken 13 - Postboks Ballerup Yderligere information: K.E. Birk, tlf. nr , Fondsbørsmeddelelse nr /06 Rapport for 1. kvartal 2005/06 Side 1 af 8

2 Hoved- og nøgletal Mio. kr. 1. kvt. 2005/06 1. kvt. 2004/05 Helår 2004/05 Hovedtal Omsætning Bruttoresultat Kapacitetsomkostninger (72) (67) (273) Primær drift før goodwillafskrivninger (EBITA) Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto (2) (1) (8) Resultat før skat (PBT) Periodens resultat Samlede aktiver, ultimo Egenkapital, ultimo Aktiekapital Investeringer i anlægsaktiver og akkvisitioner Af- og nedskrivninger, anlægsaktiver Pengestrømme, driftsaktiviteter Frit cash flow (8) 11 (15) Antal medarbejdere, gns Nøgletal EBITA-margin, % 5,7 5,8 10,4 EBIT-margin, % 5,7 4,4 9,3 Afkastningsgrad, % 5,3 4,2 9,2 Egenkapitalens forrentning, % 4,5 5,3 11,3 Egenkapitalandel, % Resultat pr. 10 kr. aktie *) Cash flow pr. 10 kr. aktie *) Aktiernes indre værdi *) Aktiekurs ultimo *) Børskurs / indre værdi 3,7 4,2 3,6 Price earningskvote (PE) CAPEX, % 10,8 4,8 8,9 ROIC, % 4,5 4,8 9,2 *) Sammenligningstallene er korrigeret for fondsaktieemissionen foretaget i 2. kvartal 2004/05. Regnskabstallene for 1. kvartal er ikke reviderede. Selskabet er overgået til anvendelse af de internationale regnskabsstandarder IFRS som grundlag for den finansielle rapportering fra og med regnskabsåret 2005/06. Kvartalsmeddelelsen er derfor udarbejdet i henhold til IFRS. Overgangen til IFRS har medført, at der ikke foretages lineære afskrivninger på goodwill. Afskrivningerne erstattes af nedskrivningstest. Goodwill afskrivningerne var i 1. kvartal 2004/05 på 2 mio. kr. Nedskrivningen i 1. kvartal 2005/06 er 0 mio. kr. Sammenligningstallene er ikke korrigeret. Eneste udestående forhold er den endelige opgørelse af pensionsforpligtelser, som er under udarbejdelse. Det forventes ikke, at pensionsforpligtelsen vil have nogen væsentlig indflydelse på resultat, balance og egenkapital. De anførte nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2005" Selskabets regnskabsår er 1. oktober til 30. september. Fondsbørsmeddelelse nr /06 Rapport for 1. kvartal 2005/06 Side 2 af 8

3 Udviklingen i 1. kvartal 2005/06 Kombinationen af en intensiv salgsindsats, en løbende lancering af nye produkter og fortsat vækst på Ambu's markeder har medført en fortsat stigning i omsætningen af de nyere produkter. I flere lande viser omsætningen inden for hospitalssegmentet en høj vækst. Omsætningen af larynx-masker har været stigende i 1. kvartal, og hermed fortsættes den positive tendens fra 4. kvartal 2004/05. Der er således sket en normalisering af markedsforholdene for larynx-masken, og Ambu søger at udnytte mulighederne på et hastigt voksende marked, der drives af konverteringen fra flergangs- til engangsmasker. Ambu s larynx-maske opleves i den forbindelse som innovativ med gode egenskaber. Omsætningen på Ambu s største marked, USA, viser fortsat vækst. Kvartalet bød på en fortsat udvidelse af det produktsortiment, der sælges til indkøbssammenslutningerne. Omsætningen i Europa er stigende inden for de strategisk vigtigste forretningsområder, og væksten er højest inden for Respiratory Care. Omsætningen er atter stigende på det tyske marked, specielt inden for hospitalssegmentet, til trods for et generelt stagnerende marked for produkter til den tyske sundhedssektor. Situationen i de muslimske lande giver anledning til en vis bekymring. Ambu kan i øjeblikket konstatere en nedgang i aktiviteten og antallet af nye ordrer fra disse lande. Visse hospitaler har annulleret deres ordrer. På kort sigt er der risiko for et omsætningstab på op til 10 mio. kr., og på længere sigt er der en risiko for, at Ambu kan blive forhindret i at deltage i nye licitationer. Omsætningen i de muslimske lande ligger årligt på omkring 15 mio. kr. I 1. kvartal 2005/06 afsluttede Ambu opførelsen af en ny fabrik i Malaysia. Fabrikken blev færdiggjort til aftalt tid, og investeringerne forbundet med opførelsen blev som forventet. Fabrikken er på m2. Overflytning fra den tidligere produktionsbygning i Malaysia og påbegyndelsen af produktionen på den nye fabrik er forløbet planmæssigt, og den nye fabrik var således ultimo kvartalet i fuld drift. Den ekstra kapacitet skal anvendes til at imødekomme den forventede vækst i omsætningen af de eksisterende produkter, herunder særligt produkter inden for Neurology, overflytning af produktionen af de resterende nåleprodukter fra Danmark samt til produktion af en række nye produkter. I 1. kvartal er overflytningen af produktion fra Danmark til Kina fortsat i overensstemmelse med produktionsstrategien, og det forventes således, at minimum 55% af omsætningen i 2005/06 vil hidrøre fra produkter produceret uden for Danmark. I efteråret 2005 blev Ambu af den oprindelige udbyder af larynx-masken, LMA, stævnet ved en tysk domstol med påstand om patentkrænkelse i Europa på en mindre produktdetalje. Ambu vurderer, at LMA's patent ikke krænkes. Domsafsigelsen er planlagt til juli Der er i forbindelse med sagen ikke forventning om omsætnings- og indtjeningstab. Produktudvikling og nye produkter Ambu har i 1. kvartal arbejdet på at færdiggøre to produkter inden for Cardiology samt et nyt larynx-maske-produkt inden for Respiratory Care. Disse produkter introduceres i 2. kvartal. De produkter, der blev lanceret sidst i 2004/05, er blevet godt modtaget af markedet. Den største produktlinie er nye flergangs-ventilationsposer (SPUR II). Produkt erne bidrager med ny funktionalitet, og kvaliteten betragtes af kunderne som værende særdeles god. Produkterne forventes at bidrage positivt til den fremt idige vækst. Udviklingen i omsætningen Den samlede omsætning blev i 1. kvartal på 157,9 mio. kr. mod 146,2 mio. kr. i 1. kvartal 2004/05 svarende til en stigning på 8% og ved uændrede valutakurser 5%. Fondsbørsmeddelelse nr /06 Rapport for 1. kvartal 2005/06 Side 3 af 8

4 Omsætningen inden for de strategiske forretningsområder Respiratory Care, Cardiology og Neurology steg i 1. kvartal 2004/05 samlet med 11% og ved uændrede valutakurser med 8% i forhold til samme periode sidste år. Udviklingen er tilfredsstillende, men lidt svagere i Cardiology end forventet. Omsætningen inden for Training og Immobilization faldt i samme periode. Omsætningen inden for de enkelte forretningsområder Omsætningen inden for Respiratory Care steg i 1. kvartal 2005/06 til 58,3 mio. kr. fra 50,2 mio. kr. i 1. kvartal 2004/05 svarende til en stigning på 15,9% målt i danske kroner og 11,2% ved uændrede valutakurser. Væksten har været højest i USA, England og Italien. Omsætningen inden for Cardiology steg i 1. kvartal 2005/06 til 59,4 mio. kr. mod 58,3 mio. kr. i 1. kvartal 2004/05 svarende til en stigning på 2,0% målt i danske kroner og 0,4% ved uændrede valutakurser. Salget i USA har været på et beskedent niveau i 1. kvartal 2005/06 grundet en lavere end forventet omsætning til en nøgledistributør. Salget i USA forventes øget i resten af finansåret. Omsætningen inden for Neurology steg i 1. kvartal 2005/06 til 15,7 mio. kr. mod 11,9 mio. kr. i 1. kvartal 2004/05 svarende til en stigning på 31,6% målt i danske kroner og 27,7% ved uændrede valutakurser. Væksten er bredt funderet, men på landeniveau har der været den højeste organiske vækst i Frankrig, Spanien, Tyskland, USA, Norden og i distributørsalget. Omsætningen inden for Training faldt i 1. kvartal 2005/06 med 4,3% til 11,9 mio. kr. (5,3% ved uændrede valutakurser). Det tyske marked er den væsentligste årsag til den faldende omsætning. Omsætningen inden for Immobilization og gruppens øvrige produkter faldt i 1. kvartal 2005/06 med 5,2% (9,3% ved uændrede valutakurser) til 12,6 mio. kr. Salget vil ligge på et forholdsvis lavt niveau i 1. halvår 2005/06 men forventes at øget i 2. halvår 2005/06. Omsætning pr. produktgruppe Immobilisation 4% Training 8% Neurology 10% Other 4% Respiratory Care 37% Cardiology 37% Geografisk fordeling af omsætningen I USA, som er det største enkeltmarked for Ambu, blev omsætningen i 1. kvartal 2005/06 på 44,6 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 9,6% målt i danske kroner og 0,3% ved uændrede valutakurser i forhold til 1. kvartal 2004/05. Omsætningen på dette marked udgør 28,3% af den samlede omsætning. Væksten inden for Respiratory Care har været 23,3% og væksten inden for Fondsbørsmeddelelse nr /06 Rapport for 1. kvartal 2005/06 Side 4 af 8

5 Neurology har været 13,3%, hvorimod der har været tale om et fald i omsætningen inden for de øvrige forretningsområder. Det forventes, at omsætningsfaldet skyldes periodeforskydning, blandt andet som følge af en meget høj vækst i 4. kvartal 2004/05. Omsætningen i Europa udgjorde 100,9 mio. kr. i 1. kvartal 2005/06, hvilket svarer til en stigning på 7,3% i forhold til 1. kvartal 2004/05 (6,6% ved uændrede valutakurser). Hermed udgør omsætningen i Europa 64,0% af den samlede omsætning. Omsætningen på de øvrige markeder udgjorde i 1. kvartal 12,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 8,4% i forhold til 1. kvartal 2004/05 (8,4% ved uændrede valutakurser). Hermed udgør omsætningen på øvrige markeder 7,7% af den samlede omsætning. Geografisk fordeling af omsætningen Øvrige markeder 8% USA 28% Europa 64% Kommentarer til regnskabet for 1. kvartal 2005/06 Resultatopgørelse Nettoomsætning Koncernens nettoomsætning blev i 1. kvartal 2005/06 på 158 mio. kr. mod 146 mio. kr. i 1. kvartal 2004/05, svarende til en stigning på 8,2%. Eksklusiv valutakurseffekt steg omsætningen 6,2%. Udviklingen i valutakurserne har i 1. kvartal medført en stigning i omsætningen på 2,5 mio. kr. i forhold til samme periode i 2004/05. Eksportens andel af den samlede omsætning udgjorde 98%. Bruttoresultat Bruttoresultatet blev i 1. kvartal 2005/06 på 80 mio. kr. mod 75 mio. kr. i 1. kvartal 2004/05, svarende til en stigning på 6,7%. Bruttoresultatgraden er faldet fra 51,4 til 50,6, hvilket væsentligst skyldes øgede afskrivninger på driftsaktiver i Danmark, øgede indirekte produktionsomkostninger i Asien grundet større aktivitet samt flytning til en ny bygning i Malaysia. I forhold til samme periode sidste år er produktionseffektiviteten samt produktmiks forbedret. Omkostninger Koncernens omkostninger til salg, udvikling, ledelse og administration udgjorde i 1. kvartal 2005/06 72 mio. kr. mod 67 mio. kr. i 1. kvartal 2004/05. Den væsentligste årsag til stigningen i omkostningerne er tildeling af flere salgsressourcer til salgsselskaberne med henblik på at kunne udnytte de nuværende markedsmuligheder, forberede den fremtidige vækst og markedsføre de nye produkter. Herudover medfører flytningen til nye lokationer i USA og Tyskland øgede omkostninger, ligesom omkostningerne til produktudvikling er forøget. Fondsbørsmeddelelse nr /06 Rapport for 1. kvartal 2005/06 Side 5 af 8

6 EBITA og EBIT Resultat af primær drift før goodwillafskrivninger (EBITA) lå i 1. kvartal 2005/06 på 9 mio. kr. mod 8 mio. kr. i 1. kvartal 2004/05. EBITA-marginen blev på 5,5% mod 5,8% i samme periode i 2004/05. Resultat af primær drift (EBIT) blev i 1. kvartal 2005/06 på 9 mio. kr. mod 6 mio. kr. i 1. kvartal 2004/05. Stigningen skyldes primært, at selskabet i regnskabsåret 2005/06 følger IFRS- standarderne, således at lineær afskrivning af goodwill er erstattet af nedskrivningstest. Finansielle poster Finansielle omkostninger udgjorde i 1. kvartal 2 mio. kr., mod 1 mio. kr. i samme periode 2004/05. Stigningen skyldes lavere kursreguleringsindtægter i forhold til samme periode i 2004/05 samt øgede renteudgifter som følge af investeringer i bygninger i Malaysia og maskiner og udstyr m.m. Periodens resultat Nettoresultatet for 1. kvartal 2005/06 udgjorde 4 mio. kr., hvilket er uforandret i forhold til 1. kvartal 2004/05. Overskudsgraden blev på 4,1% i 1. kvartal 2005/06 mod 3,9% i samme periode i 2004/05. Balancen Ved udgangen af 1. kvartal 2005/06 udgjorde balancen 680 mio. kr., hvilket er en stigning på 22 mio. kr. i forhold til udgangen af 2004/05. Ændringen kan primært henføres til, at lagrene er steget med 17,1 mio. kr. fra 134,5 mio. kr. til 151,6 mio. kr. Tilgodehavender fra salg er faldet med 21,5 mio. kr., mens likvide beholdninger er steget med 13,9 mio. kr. Anlægsaktiver er steget med 9,0 mio. kr. Årsagen til lagerstigningerne er lageropbygning på 3,3 mio. kr., væsentligst i USA samt lageropbygning i produktionsselskaberne på 12,5 mio. kr. i forbindelse med den forventede forøgede aktivitet. Der er i 1. kvartal arbejdet på at forbedre styringen af koncernlagrene, dels ved at centralisere styringen, dels ved at forbedre grundlaget for fastlæggelsen af størrelsen af lagrene. Disse tiltag forventes at få effekt fra 2. kvartal 2005/06 og fremover. I 1. kvartal har der været anlægsinvesteringer på 17,4 mio. kr., og der er afskrevet 9,5 mio. kr. på anlægsaktiver. De væsentligste materielle investeringer er foretaget i Asien og skyldes udflytning af produktion samt nye produktionsfaciliteter i Malaysia. Herudover er der investeret 4,2 mio. kr. i udviklingsprojekter. Egenkapital Egenkapitalen udgjorde pr. 31. december mio. kr. mod 349 mio. kr. pr. 30. september Udvikling i egenkapital Mio. kr. 2005/06 Egenkapital 1. oktober ,1 Valutakursregulering af primo egenkapital i udenlandske datterselskaber 1,6 Regulering af skyldige terminsforretninger 1,5 Periodens overskud efter skat 4,3 Egenkapital 31. december ,5 Fondsbørsmeddelelse nr /06 Rapport for 1. kvartal 2005/06 Side 6 af 8

7 Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde 10 mio. kr. i 1. kvartal 2005/06. Pengestrømme fra driftsaktiviteter er i 1. kvartal negativt påvirket af en stigning i driftskapitalen på 5 mio. kr. Stigningen skyldes primært, at lagerbeholdningerne er øget med 17,1 mio. kr.. Leverandørgælden er faldet med 12,5 mio. kr., og tilgodehavender fra salg er faldet med 22,8 mio. kr. Der er anvendt 17 mio. kr. til investeringsaktiviteter i 1. kvartal 2005/06. Koncernen har i 1. kvartal 2005/06 realiseret et negativt frit cash flow på 7,6 mio. kr. Forventninger Omsætningen i første kvartal, som traditionelt er årets svageste kvartal, har udviklet sig som forventet, og der er opnået en pæn vækst inden for Respiratory Care og Neurology, hvorimod omsætningen inden for Cardiology har været uændret. Som følge af de nye produkter, der introduceres inden for Cardiology, forventes en pæn vækst inden for dette område for hele 2005/06. Kombinationen af flere produktlanceringer i løbet af året, en øget omsætning af de nyere produkter og en intensiveret salgsindsats vil medføre en fortsat stigning i omsætningen, og for hele 2005/06 forventes omsætningen at blive i niveauet 720 mio. kr. EBITA forventes i 2005/06 at blive i niveauet 90 mio. kr., og resultatet før skat forventes at blive i niveauet 80 mio. kr. Ambu kan dog konstatere en nedgang i aktiviteten og antallet af nye ordrer fra de muslimske lande. På den baggrund vil der for 2005/06 være risiko for et omsætningsfald på op til 10 mio. kr. Der forventes fortsat et positivt frit cash flow i 2005/06. Udtalelser om fremtidige forhold Ovenstående udsagn om fremtidige forhold, herunder især fremtidig omsætning og driftsresultat, er usikre og forbundet med risici. Mange faktorer vil være uden for Ambu s kontrol og kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i rapporten. Sådanne faktorer omfatter blandt andet ændringer på sundhedsområdet, forandringer i verdensøkonomien og ændringer i valutakurser. Finanskalender 18. maj 2006 Rapport for 2. kvartal 2005/ august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 Ambu udvikler, producerer og markedsfører diagnostisk og livreddende udstyr til hospitaler og redningstjenester. Ambu har fem forretningsområder: Respiratory Care, Cardiology, Neurology, Training og Immobilization. De største forretningsområder er Respiratory Care, Cardiology og Neurology, hvis primære produkter er henholdsvis ventilationsprodukter til kunstigt åndedræt og engangselektroder til EKG-undersøgelser og neurofysiologiske undersøgelser. Ambu afsætter sine produkter over hele verden. 98% afsættes uden for Danmark, og afsætningen sker gennem Ambu s udenlandske salgsselskaber eller via distributører. Ambu har 1305 ansatte, hvoraf 370 er beskæftiget i Danmark og 935 i udlandet. Fondsbørsmeddelelse nr /06 Rapport for 1. kvartal 2005/06 Side 7 af 8

8 Bilag Resultatopgørelse Mio. kr. 1. kvt. 2005/06 1. kvt. 2004/05 Helår 2004/05 Omsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgsomkostninger Udviklingsomkostninger Ledelse og administration Andre drifteindtægter/-udgifter 3 Primær drift før goodwillafskrivninger (EBITA) Goodwillafskrivninger Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto (2) (1) (8) Resultat før skat (PBT) Skat Periodens resultat Balance Mio. kr Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser i alt Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Fondsbørsmeddelelse nr /06 Rapport for 1. kvartal 2005/06 Side 8 af 8

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005)

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) 30. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2004/05 Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) Ambu har fortsat lanceringen af nye produkter i 3. kvartal. Omsætningen af de nye produkter

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2003/04 (1. april - 30. juni 2004)

Rapport for 3. kvartal 2003/04 (1. april - 30. juni 2004) 27. august 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2003/04 Rapport for 3. kvartal 2003/04 (1. april - 30. juni 2004) I 3. kvartal 2003/04 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af de nye

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april juni 2006) Meddelelse nr. 9-31. august 2006 Rapport for 3. kvartal (1. april - 30. juni 2006) Omsætningen af de nyere produkter stiger som planlagt. I 3. kvartal blev EBITA på 21 mio. kr. en stigning på 11% i forhold

Læs mere

Virksomhedsdag 2006, 30. maj 2006 Ved CEO, K. E. Birk

Virksomhedsdag 2006, 30. maj 2006 Ved CEO, K. E. Birk Virksomhedsdag 2006, 30. maj 2006 Ved CEO, K. E. Birk Agenda Kort om Ambu Nye produkter Ny produktstrategi Opfølgning på produktionsstrategi Konkurrence- og markedsforhold (2) Mission Ambu markedsfører

Læs mere

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 1. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING

Læs mere

3. kvartal 2011/12 og for perioden 1. oktober 2011 til 30. juni 2012

3. kvartal 2011/12 og for perioden 1. oktober 2011 til 30. juni 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2011/12 og for perioden 1. oktober 2011 til 30. juni 2012 Omsætningsvækst på 9%, en fortsat forbedret indtjening og et stærkt frit cash flow fra driften. Forventningerne til helåret

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%.

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 11 2005/06 19. maj 2006 Rapport for perioden 1. oktober 2005 til 31. mats 2006 InterMail har fulgt sin VækstPlan med fokus

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008/09 (1. oktober december 2008)

Delårsrapport for 1. kvartal 2008/09 (1. oktober december 2008) Delårsrapport for 1. kvartal 2008/09 (1. oktober 2008-31. december 2008) Den positive udvikling i Ambu er fortsat i 1. kvartal 2008/09, og den samlede omsætning steg med 11%. Væksten er bredt funderet

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 3. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for 2. kvartal og kvartal 2008/09 (1. oktober marts 2009)

Delårsrapport for 2. kvartal og kvartal 2008/09 (1. oktober marts 2009) Delårsrapport for 2. kvartal og 1.-2. kvartal (1. oktober 2008-31. marts 2009) Den positive udvikling i Ambu fortsætter, og i 1. halvår er omsætningen steget med 10% målt i lokal valuta, hvilket er væsentligt

Læs mere

3 MÅNEDERS RAPPORT (Q1) FOR 2004/05 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

3 MÅNEDERS RAPPORT (Q1) FOR 2004/05 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Den 20. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse Nr. 11 i 2004/05 3 MÅNEDERS RAPPORT (Q1) FOR 2004/05 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2004 30. november 2004, urevideret Tal i parentes er sammenligningstal

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2005/06 (urevideret)

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2005/06 (urevideret) Til: Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 19 2005/06 4. juli 2006 Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2005/06 (urevideret) Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes Økonomiske

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

SP Group A/S - delårsrapport for 1. kvartal 2004. Nettoomsætning blev 173 mio. kr. mod 153 mio. kr. i samme periode sidste år.

SP Group A/S - delårsrapport for 1. kvartal 2004. Nettoomsætning blev 173 mio. kr. mod 153 mio. kr. i samme periode sidste år. Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 1007 København K Søndersø, den 26. april 2004 Fondsbørsmeddelelse nr.5/2004 5 sider i alt SP Group A/S - delårsrapport for 1. kvartal 2004 Nettoomsætning blev 173

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

DDF s Virksomhedsdag 27. maj Præsentation ved adm. direktør Kurt Erling Birk

DDF s Virksomhedsdag 27. maj Præsentation ved adm. direktør Kurt Erling Birk DDF s Virksomhedsdag 27. maj 2004 Præsentation ved adm. direktør Kurt Erling Birk Agenda Kort om Ambu og Ambu s strategi Den seneste udvikling Temaer Produktudvikling Nye produkter Optimering af produktion

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2004/17 Aalborg den 26.august 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2004: - Resultatet før skat (EBT) for 2. kvartal 2004 er et

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Q1 2008/09 præsentation, 4. februar 2009. Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Q1 2008/09 præsentation, 4. februar 2009. Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Q1 2008/09 præsentation, 4. februar 2009 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 1. kvartal 2008/09 Status på strategiske tiltag Forventninger til 2008/09 2 Hovedpunkter Fortsat solid

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret.

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret. Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 113 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2005/06 Bestyrelsen

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003 Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 23 BG 21/23 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget delårsrapporten for 1. januar - 3. september.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07 Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 133 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

SP Group A/S halvårsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2004. Nettoomsætningen blev 353 mio. kr. mod 312 mio. kr. i samme periode sidste år.

SP Group A/S halvårsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2004. Nettoomsætningen blev 353 mio. kr. mod 312 mio. kr. i samme periode sidste år. Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 1007 København K Søndersø, den 25. august 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 5 sider i alt SP Group A/S halvårsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2004 Nettoomsætningen

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Årsrapport 2004/05

Bang & Olufsen a/s. Årsrapport 2004/05 Bang & Olufsen a/s Årsrapport 004/05 Resultatopgørelse Nettoomsætning Bruttoresultat Udviklingsomkostninger Distribution og marketingomk. Administrationsomkostninger mv. Resultat af primær drift Resultat

Læs mere

William Demant Holding-koncernen erobrer fortsat markedsandele

William Demant Holding-koncernen erobrer fortsat markedsandele Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 2005-18 17. august 2005 William Demant Holding-koncernen erobrer fortsat markedsandele betydelig vækst i såvel indtjening som pengestrømme Koncernen realiserede

Læs mere

1. kvartal 2011/12 (1. oktober til 31. december 2011)

1. kvartal 2011/12 (1. oktober til 31. december 2011) Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. oktober til 31. december 2011) Som forventet flad udvikling i omsætningen i 1. kvartal 2011/12. Forventningerne til 2011/12 fastholdes. Omsætningen blev i 1. kvartal

Læs mere

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006 17. maj Delårsrapport Nordicom A/S Koncernen Delårsrapport Nordicoms resultat udgør 129,3 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 101,9 mio. kr. ( 2005: 27,4 mio. kr.). Omsætningen i perioden udgør

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2008/09 på 757 millioner DKK mod 926 millioner DKK sidste

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Ambu A/S

Velkommen til generalforsamling i Ambu A/S Velkommen til generalforsamling i Ambu A/S Dagsorden 1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Bestyrelsens forslag

Læs mere

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni).

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni). Meddelelse # 65 27. august mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for (1. januar 30. juni). : Stor ordreindgang, men omsætningsnedgang i samt nedgang i resultatet før afskrivninger (EBITDA). Tabel 1.

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S NOTAT 29. april Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Kvartalsrapport for 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Pengestrømsopgørelse...

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2009 (urevideret)

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2009 (urevideret) Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 9/ Delårsrapport 3 måneder (Q1) (urevideret) Økonomiske resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes)

Læs mere

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 8/2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært til

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01. Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011

Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01. Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011 Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011 First North Meddelelse nr. 57, 2010 Vojens den 27. oktober 2010 Athena fik rekordresultat i 1. kvartal Efter omfattende omstruktureringer

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1.

Læs mere

Indhold. Vision. Brought to you by Global Reports. Til aktionærerne 3. Ambu kort fortalt 4. Hoved- og nøgletal 5. Ledelsens beretning 6

Indhold. Vision. Brought to you by Global Reports. Til aktionærerne 3. Ambu kort fortalt 4. Hoved- og nøgletal 5. Ledelsens beretning 6 Årsrapport 2002 2003 Indhold Til aktionærerne 3 Ambu kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsens beretning 6 Viden og kompetencer 16 Aktionærforhold 18 Corporate governance 20 Regnskabsberetning 22 Påtegninger

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. januar 2007

FONDSBØRSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. januar 2007 FONDSBØRSMEDDELELSE DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. januar 2007 Højdepunkter: Nettoomsætningen er steget med 1,5 % til 1.071,5 mio. kr. o Bryggerivirksomhedens nettoomsætning

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2010 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2010 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere