Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner"

Transkript

1 Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Dagtilbudsbestyrelser Forældrebestyrelser Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børne- og Familieafdelingen 2013

2 Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner INDHOLD Dagtilbudsbestyrelse og forældrebestyrelse... Organisering af forældreindflydelsen Dagtilbudsloven Børne- og Ungepolitikken Mål og Strategier Udviklingsplan Tavshedspligt Underretningspligt Formål Formål med loven Formål med dagtilbud Dagtilbuds- og forældrebestyrelsen. Opgaver og indflydelse på to niveauer Principper for dagtilbuddets arbejde Budgetramme Ansættelser/afskedigelser Styrelsesvedtægt Aalborg Byråds kompetence Perspektivplan og årsberetning Pædagogisk læreplan Børn med særlige behov side Mad i daginstitutioner Brugermålinger Bilag..... Bilag 1: Styrelsesvedtægt Bilag 2: Opgavefordeling Bilag 3: Læreplanskema Bilag 4: Evalueringsskema 19 2

3 Dagtilbudsbestyrelse og forældrebestyrelse Organisering af forældreindflydelsen I Aalborg Kommune har vi valgt en ledelsesstruktur på daginstitutionsområdet med et dagtilbud som samlende enhed for flere daginstitutioner. Forældreindflydelsen organiseres i henhold til denne struktur således, at der etableres en dagtilbudsbestyrelse i hvert dagtilbud og en forældrebestyrelse i hver daginstitution. Valget af forældrerepræsentanter sker ved at der i den enkelte daginstitution vælges en forældrebestyrelse. Forældrebestyrelsen vælger en formand. Formanden indgår som daginstitutionens repræsentant i dagtilbudsbestyrelsen. Dagtilbudsbestyrelsen og forældrebestyrelsen tillægges hver især den kompetence som svarer til opgave- og kompetencefordelingen mellem dagtilbudsleder og pædagogisk leder. Hermed bliver der sammenhæng mellem kompetence og arbejdsopgaver. Bestyrelserne på begge niveauer er forpligtede til at sikre et godt og velfungerende samarbejde mellem daginstitution og dagtilbud. Dagtilbudsloven Forældreindflydelsen er fastlagt i dagtilbudsloven samt i Aalborg Kommunes overordnede politikker vedrørende dagtilbud. I det følgende finder du de relevante oplysninger om lovgivningen, kompetenceforhold, bestyrelsens arbejde m.v. Dette er grundlaget og rammen for det arbejde, der skal gøres i dagtilbuds- og forældrebestyrelserne. Bemærk at loven konsekvent anvender betegnelsen forældrebestyrelse. I forhold til strukturen i Aalborg Kommune kan dette henvise til både bestyrelsen for dagtilbuddet og forældrebestyrelsen i den enkelte daginstitution. Det vil af teksten fremgå hvilket niveau der har kompetencen. Hvis du har spørgsmål til indholdet i dette hæfte, kan du få hjælp hos den pædagogiske leder af daginstitutionen eller dagtilbudslederen. Børne- og Ungepolitikken Børne- og Ungepolitikken er den overordnede ramme for indsatsen for børn og unge i Aalborg Kommune. Formålet med Børne- og Ungepolitikken er at sikre den røde tråd i alle børn og unges liv, uanset deres ressourcer og de familiemæssige, sociale og kulturelle baggrunde. Børne- og Ungepolitikken skal bl.a. bidrage til indhold og kvalitet i børn og unges liv, styrke indsatsen for særligt udsatte børn og unge samt deres familier samt sikre sammenhæng mellem samtlige indsatser på tværs af forvaltninger, faggrupper og indsatsområder i kommunen. Mål og Strategier Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen udmelder hvert år nye indsatsområder for det kommende år. Disse indsatsområder dækker hele forvaltningen og skal således også tænkes ind i dagtilbuddenes planlægning. Initiativerne beskrives i hæftet Mål og Strategier, som forvaltningen offentliggør hvert år. 3

4 Den overordnede ramme for de årlige Mål og Strategier er forvaltningens Strategiske indsatsområder, som fastsætter forvaltningens mål for en fireårig periode. Udviklingsplan Der er udarbejdet en udviklingsplan for hele daginstitutionsområdet. Udviklingsplanen er retningsgivende for den pædagogiske udvikling af daginstitutionsområdet i Aalborg Kommune i en flerårig periode og beskriver de væsentligste fokusområder for daginstitutionerne i kommunen, som fx at daginstitutionerne skal rustes til at inkludere flest mulige børn i tilbuddet. Desuden at der sker en tæt opfølgning på de tendenser, som samfundet afspejler i hverdagen. Daginstitutionerne skal være i stand til at håndtere de udfordringer, som kommer, eksempelvis gennem nye tiltag som forældrekurser og forældrevejledning. Udviklingsplanen skal sikre at der bliver skabt en fælles forståelse for hvilke områder, der prioriteres og skal være særligt fokus på i daginstitutionerne. Parallelt med omsætningen af udviklingsplanen, og inden for rammerne af denne, vil det enkelte dagtilbud kunne arbejde med deres egne fokusområder mv., fx i perspektivplanen. Udviklingsplanen vil samtidig være grundlaget for den kompetenceudvikling der i perioden vil blive tilrettelagt centralt i forhold til daginstitutionerne. Det betyder også, at de ressourcer, der hidtil har været afsat til udvikling mv. fremadrettet skal ses i sammenhæng med omsætningen af udviklingsplanen. Tavshedspligt Dagtilbuds- og forældrebestyrelsens medlemmer skal være opmærksomme på, at de i deres funktion kan komme i besiddelse af fortrolige oplysninger, der er omfattet af tavshedspligt. Hvis der uberettiget videregives oplysninger, og der er tale om brud på tavshedspligten, kan dette være strafbart efter straffelovens 152. Medlemmerne skal derfor underskrive en erklæring om tavshedspligt, som også gælder efter at medlemmet er udtrådt af bestyrelsen. Som udgangspunkt drøftes personer, eller forhold omkring de enkelte børns forhold, ikke i bestyrelsen. Disse forhold henhører for personalets vedkommende under arbejdsgiverkompetence, og i forhold til børn og forældre, anses disse oplysninger som anliggende mellem institutionen og familien. Underretningspligt Dagtilbuds- og forældrebestyrelsens medlemmer er omfattet af bestemmelserne om underretningspligt jf. Dagtilbudslovens 154. Selvom bestyrelserne ikke skal beskæftige sig med enkeltsager, kan det ske, at medlemmerne i forbindelse med varetagelse af arbejdet bliver bekendt med, at et barn har behov for særlig støtte. Bestyrelsesmedlemmerne har i sådanne tilfælde pligt til at underrette Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen evt. via den stedlige leder. Den konkrete sag kan ikke tages op i dagtilbuds-/forældrebestyrelsen. 4

5 Formål Formål med loven 1. Formålet med dagtilbudsloven er at: 1) fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud, 2) give familien fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker, 3) forebygge negativ social arv og eksklusion, ved at de pædagogiske tilbud er en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, og 4) skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene. Formål med dagtilbud 7. Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Stk. 2. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. Stk. 3. Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring. Stk. 4. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund. Stk. 5. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre 5

6 en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud. Dagtilbuds- og forældrebestyrelsen Dagtilbudsloven fastlægger forhold om kompetence, ansvar og samarbejde mellem forældre og dagtilbud/daginstitutioner: 14. Forældre med børn i en kommunal eller selvejende daginstitution eller i kommunal dagpleje skal have adgang til at få oprettet en forældrebestyrelse i den kommunale dagpleje eller i den enkelte daginstitution med et flertal af valgte forældre. Medarbejderne i dagtilbuddet skal være repræsenteret i forældrebestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at medarbejderrepræsentanter i forældrebestyrelser i kommunale daginstitutioner og kommunal dagpleje skal have stemmeret. 15. Forældrebestyrelsen i en daginstitution skal fastsætte principper for daginstitutionens arbejde og for anvendelsen af en budgetramme for daginstitutionen inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat. Stk. 3. Forældrebestyrelsen varetager sine opgaver inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat. Sådan gør vi i Aalborg Kommune Opgaver og indflydelse på to niveauer Det bærende princip for forældreindflydelse i daginstitutioner er, at den harmonerer med ledelsesstrukturen og opgaveløsningen. Det er opgaveløsningen der er styrende for strukturen. Dagtilbudsbestyrelsen Dagtilbudsbestyrelsen har fokus på dagtilbuddet som en fælles helhed og fastsætter principper for dagtilbuddets arbejde og for anvendelsen af en budgetramme for dagtilbuddet inden for de mål kommunen har fastsat. Dagtilbudsbestyrelsen er, indenfor bestyrelsens kompetencefelt, part i udarbejdelse af en perspektivplan for dagtilbuddet. Forældrebestyrelsen Forældrebestyrelsen i daginstitutionerne har fokus på den enkelte daginstitution og skal følge og deltage i drøftelser af den pædagogiske praksis her. 6

7 Forældrebestyrelsen inddrages i forhold til anvendelsen af budgettet for den enkelte daginstitution, input til og omsætning af perspektivplanen, udarbejdelse af den pædagogiske læreplan samt lokale forhold og arrangementer i den enkelte daginstitution. Forældrebestyrelsen træffer afgørelse om daginstitutionen skal omfattes af den kommunale frokostordning. Forældrebestyrelsen kan være sparringspartner for dagtilbudsbestyrelsen. Principper for dagtilbuddets arbejde Dagtilbudsbestyrelsen skal fastsætte principperne for institutionernes arbejde, og dagtilbudsbestyrelsen er herigennem med til at fastlægge institutionernes overordnede målsætning. Det kan fx dreje sig om: principper for pædagogiske værdier i dagtilbuddet principper for den pædagogiske målsætning i dagtilbuddet principper for samarbejde mellem dagtilbud og alle forældre samarbejde med daginstitutionerne i dagtilbuddet samarbejde med andre dagtilbud eller foreninger i lokalområdet forældrenes egen medvirken i institutionens hverdag personalets sammensætning ud fra givne regler Se i øvrigt bilag 1, 2 om dagtilbudsbestyrelsens beføjelser. Budgetramme Dagtilbudsbestyrelsen har sammen med dagtilbudslederen kompetencen over den driftsmæssige budgetramme, som dagtilbuddet tildeles, herunder principper for budgettets anvendelse. Dagtilbudsbestyrelsen høres, hvis noget af budgettet til øvrige udgifter skal overføres til løn. Hvis løn ønskes overført til øvrige udgifter, skal dette af ledelsen forhandles med tillidsrepræsentant for BUPL og FOA, jf. retningslinjer for normerings- og styringsforhold på dagtilbudsområdet. Mer- eller mindreforbrug vil automatisk blive overført til det efterfølgende år. Ansættelser/afskedigelser 15 Stk. 4. Forældrebestyrelsen har indstillingsret og ret til at deltage ved ansættelsen af lederen i kommunale daginstitutioner. Stk. 5. Forældrebestyrelsen har indstillingsret ved ansættelsen af personale i kommunale daginstitutioner. Sådan gør vi i Aalborg Kommune Ansættelse af dagtilbudsleder Ved ansættelse af dagtilbudsleder nedsættes et ansættelsesudvalg i området. Udvalget består af to forældre- og to medarbejderrepræsentanter (hvoraf den 7

8 ene er tillidsrepræsentant med mindre andet er aftalt), en pædagogisk leder fra dagtilbuddet, en dagtilbudsleder, områdelederen samt evt. afdelingschefen. Ansættelsesudvalget har indstillingsret til afdelingschefen, der har den endelige ansættelsesret. Ansættelse af pædagogiske ledere I dagtilbuddet nedsættes et ansættelsesudvalg ved ansættelse af pædagogiske ledere. Udvalget består af to forældre- og 1-2 medarbejderrepræsentanter (hvoraf den ene er tillidsrepræsentant med mindre andet er aftalt) for den pågældende daginstitution, en pædagogisk leder fra dagtilbuddet, dagtilbudslederen samt evt. områdelederen. Ansættelsesudvalget har indstillingsret til områdelederen, der har den endelige ansættelsesret. Forældrebestyrelsen i den pågældende daginstitution kan udarbejde ønsker til, hvilke kvalifikationer lederen i den pågældende institution bør have. Opgaver for ansættelsesudvalget: udvalget gennemlæser samtlige ansøgninger og udpeger til ansættelsessamtaler udvalget er repræsenteret ved ansættelsessamtaler med både forældreog medarbejderrepræsentant fra den pågældende daginstitution udvalget er medbestemmende ved indstilling til dagtilbudslederen områdelederen har den endelige afgørelse ved ansættelse af pædagogiske ledere ansættelsesudvalget må ikke diskutere konkrete ansøgere med andre udenfor udvalget Ansættelse af medarbejdere Ved ansættelse af personale i faste stillinger i daginstitutioner nedsættes et ansættelsesudvalg. Udvalget består af to forældre- og 1-2 medarbejderrepræsentanter (hvoraf den ene er tillidsrepræsentant med mindre andet er aftalt), den pædagogiske leder fra daginstitutionen samt eventuelt dagtilbudslederen. Ansættelsesudvalget har indstillingsret til dagtilbudslederen, der har den endelige ansættelsesret. Opgaver for ansættelsesudvalget: udvalget udarbejder en beskrivelse af, hvilke kvalifikationer den pågældende medarbejder bør opfylde udvalget får lejlighed til at gennemlæse samtlige ansøgninger udvalget udpeger ansøgninger til ansættelsessamtaler udvalget er repræsenteret ved ansættelsessamtaler med både forældreog medarbejderrepræsentanter ansættelsesudvalget har indstillingsret dagtilbudslederen har den endelige afgørelse ved ansættelse af personale i faste stillinger i den pågældende daginstitution ansættelsesudvalget må ikke diskutere konkrete ansøgere med andre udenfor udvalget Indhentelse af referencer og attester 8

9 Ved alle nyansættelser, skal den ansvarlige leder i ansættelsesudvalget indhente reference ved den nuværende/seneste arbejdsgiver. Referencen kan kun indhentes på den ansøger der ønskes ansat. Ved nyansættelse af personale, skal der inden ansættelsen endvidere indhentes straffeattester. For ansatte, der som led i ansættelsen eller beskæftigelsen, har direkte kontakt med mindreårige under 18 år, indhentes en offentlig straffeattest og når der er direkte kontakt med unge under 15 år, indhentes yderligere en børneattest. Proceduren for indhentelse af straffeattest/børneattest kan findes på KLIK. 9

10 Styrelsesvedtægt 16. Kommunalbestyrelsen fastsætter efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne vedtægter for styrelsen af de kommunale dagtilbud. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan ikke til en forældrebestyrelse overlade opgaver med at føre tilsyn og beføjelser, der følger af kommunalbestyrelsens bevillings- og arbejdsgiverkompetence. BILAG 1 BILAG 2 Den godkendte styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Aalborg Kommune er placeret bagerst i hæftet. Opgave- og kompetencefordeling mellem myndigheder, ledere og forældre. Aalborg Byråds kompetence (Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen dagtilbudslederen) Områder, hvor Aalborg Byråd ikke kan delegere sin kompetence til dagtilbudsbestyrelsen: Tilsyn med daginstitutioner Træffer beslutninger om optagelse af børn i dagtilbud Fastsættelse af forældrebetaling og tildeling af friplads Arbejdsgiverkompetence (ansættelse af leder og afskedigelse af personale, forhandling med de faglige organisationer, overholdelse af overenskomster og aftaler mv.) Bevillingskompetence, dvs. adgangen til at fastsætte organisationens udgifter og indtægter Omfanget af den ugentlige/årlige åbningstid. 10

11 Perspektivplan og årsberetning Alle 16 dagtilbud udarbejder hvert andet år en perspektivplan. Perspektivplanen udarbejdes af dagtilbudslederen i tæt samarbejde med de pædagogiske ledere og dagtilbudsbestyrelsen, inden for dennes kompetenceområde. Forældrebestyrelserne og personalet inddrages og kan komme med input til perspektivplanen. Perspektivplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med Aalborg Kommunes mål for daginstitutioner. Planen sendes på mail til områdelederen inden 1. marts i lige år. Hvert år laves en årsberetning som sendes til områdelederen inden 1. marts i efterfølgende år. Perspektivplanen skal bruges som dagtilbuddets interne styringsredskab, således at målsætninger, pædagogisk læreplan, aktiviteter og handleplaner m.v. er kendte og tilgængelige. Perspektivplanen er dagtilbuddets profil udadtil og kan bruges til at informere forældre og andre om dagtilbuddets målsætninger, pædagogisk læreplan og aktiviteter. Perspektivplanen skal også bruges som tilbagemelding til det politiske niveau om institutionens målsætning, pædagogisk læreplan, fastlagte principper, aktiviteter og anvendelse af budgetrammen. Perspektivplanen bliver hermed et godt udgangspunkt for videreudvikling af dagtilbuddet. Perspektivplanen skal indeholde Dagtilbuddets særlige kendetegn, principper for det pædagogiske arbejde med børnene, værdigrundlag m.v. Pædagogisk læreplan (uddybes nedenfor) Børn med særlige behov (uddybes nedenfor) Tværfagligt samarbejde i forhold til tidlig og forebyggende indsats Børnenormering og vippemodel Åbningstider Personalesammensætning Dagtilbudsbestyrelsens sammensætning Budgetramme og påtænkt anvendelse heraf - overordnede principper for anvendelse af budgetrammen Eventuelt særlige tiltag på baggrund af brugerundersøgelser o.a. Årsberetning Årsberetningen skal indeholde elementer, som hører under dagtilbudsbestyrelsens kompetence, herunder opfølgning på dagtilbuddets økonomi. Ved udarbejdelsen af årsberetningen inddrages forældrebestyrelserne, som fx bidrager med evaluering af den pædagogiske læreplan samt evt. andre indsatser. 11

12 Pædagogisk læreplan 8 Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Ved udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan skal der tages hensyn til børnegruppens sammensætning. Stk. 2. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for følgende temaer: Alsidig personlig udvikling Sociale kompetencer Sproglig udvikling Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Stk. 3. Den pædagogiske læreplan skal beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene, og hvordan læreplanen evalueres. Stk. 4. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke relevante pædagogiske metoder, aktiviteter og eventuelle mål, der opstilles og iværksættes for børn med særlige behov. Stk. 5. Det skal endvidere fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø, jf. 7, stk. 1, bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed. 9. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre den pædagogiske læreplan, herunder at revidere læreplanen, hvis væsentlige ændringer i dagtilbuddet eller evalueringen efter stk. 2 tilsiger dette. Tilsvarende gælder, hvis kommunalbestyrelsens drøftelser efter 10, stk. 2, tilsiger dette. Stk. 2. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for, at den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert andet år. Lederen er i den forbindelse ansvarlig for at dokumentere, om de valgte pædagogiske metoder og aktiviteter, jf. 8, stk. 3 og 4, samt børnemiljøet, jf. 8, stk. 5, fører til opfyldelse af de opstillede mål inden for de temaer, der er nævnt i 8, stk. 2. Lederen skal angive, hvordan dagtilbuddet vil følge op på resultaterne. 12

13 Stk. 3. Lederen af dagtilbuddet skal inddrage forældrebestyrelsen i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske læreplan. Sådan gør vi i Aalborg Kommune I Aalborg Kommune har vi valgt at lave en ramme for, hvordan den pædagogiske læreplan skal udformes. Rammen består af to skemaer: BILAG 3 BILAG 4 Læreplanskema Evalueringsskema Læreplanskemaet (Bilag 3) udarbejdes hvert år inden 1. marts, hvor daginstitutionen beskriver: hvilke mål der skal arbejdes med hvilke metoder der tænkes anvendt hvad succeskriteriet er for et tilfredsstillende resultat sidst på året hvordan man vil lave løbende opfølgning, der skal sikre, at der arbejdes efter målene og at de valgte metoder har den ønskede virkning Endelig skal det beskrives, hvordan man vil dokumentere, at der bliver arbejdet med temaerne. Evalueringen sker ved brug af et evalueringsskema (bilag 4). Her skal den enkelte daginstitution beskrive, om mål og metoder har været anvendt efter hensigten, og om de har opnået de ønskede effekter. Desuden beskrives hvilke nye tiltag der tænkes sat i værk i de kommende to år, da det forudsættes, at evalueringen danner grundlag for planlægningen heraf. I forbindelse med de årlige valg til bestyrelsen, udarbejder den afgående bestyrelse en kort status for det aktuelle år. 10. Kommunalbestyrelsen skal godkende den pædagogiske læreplan. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal mindst hvert andet år drøfte evalueringerne af de pædagogiske læreplaner, jf. 9, stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af drøftelsen tage stilling til, om evalueringerne giver anledning til yderligere handling fra kommunalbestyrelsens side. Sådan gør vi i Aalborg Kommune Dagtilbudslederen er ansvarlig for evaluering af de pædagogiske læreplaner. Dagtilbudslederen, inddrager det pædagogiske personale og forældrebestyrelsen i evalueringen. 13

14 Følgende skal ses som inspirationsord for udarbejdelsen af temaerne i den pædagogiske læreplan. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) Selvværd, grænsesætning, fantasi, kreativitet, følelser, stillingtagen, motivation og vedholdenhed Sociale kompetencer Etablere fællesskaber med andre, føle og udtrykke empati og respekt for andre, indgå i sammenhænge med andre og kende til demokratiske værdier Sprog Krop og bevægelse Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation Sundhed, ernæring, fysisk aktivitet, beherske og praktisere fin- og grovmotoriske bevægelser, kende til dagtilbuddets og lokalområdets fysiske muligheder Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Respekt og kendskab til naturen og naturfænomener, miljø, logisk tænkning og kende kategorier som vægt, form og antal Kendskab til forskellige kulturelle udtryksformer og værdier, udnyttelse og brug af sanser via musik, tegning, dramatik, ler m.v. 14

15 Børn med særlige behov 4 Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at børn og unge under 18 år, der har behov for støtte i et dag-, fritids-, eller fritidstilbud m.v. for at kunne trives og udvikle sig, tilbydes en sådan støtte i tilbuddet. Sådan gør vi i Aalborg Kommune Der skal udarbejdes udviklingsplaner for børn med særlige behov, hvor der tages afsæt i temaerne i den pædagogiske læreplan på et individuelt niveau. Der arbejdes metodisk med det enkelte barn, så det er muligt at følge resultat af indsatsen. Forældrebestyrelsen orienteres generelt om principper for arbejdet. Konkrete beslutninger herunder individuelle planer for enkeltbørn henhører under ledelsens kompetence. 15

16 Mad i daginstitutioner Fleksibel frokostordning i daginstitutionerne I juni 2010 besluttede Folketinget, at kommunerne fra 1. august 2011 skal tilbyde børnene i vuggestuer og børnehaver et sundt frokostmåltid hver dag. Fleksibiliteten i ordningen består i forældrebestyrelsernes mulighed for at fravælge ordningen, såfremt den ikke er en del af kerneydelsen i kommunen. I de kommuner, hvor frokostordningerne ikke er en del af kerneydelsen, finansieres frokostordningerne gennem en separat frokosttakst og et eventuelt kommunalt tilskud. Den kommunale frokostordning er omfattet af almindelige regler om friplads og søskendetilskud, og betalingen af frokostordningen opkræves med den månedlige forældrebetaling. 16 a. Alle børn i kommunale og selvejende daginstitutioner og privatinstitutioner efter 19 skal have et sundt frokostmåltid alle hverdage, jf. dog stk. 3 og 4 og 16 b, stk. 1, 2 og 3. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at et sundt frokostmåltid indgår som en del af dagtilbudsydelsen i kommunale og selvejende daginstitutioner efter 19, stk. 2 og 3, for alle børn i samme aldersgruppe 16 b. Forældrebestyrelsen i kommunale og selvejende daginstitutioner efter 19, stk. 2 og 3, kan beslutte at fravælge et sundt frokostmåltid efter 16 a, stk. 1, jf. dog stk. 2, 4 og 8. Sådan gør vi i Aalborg Kommune Familie- og Socialudvalget har i august 2010 besluttet, at frokostordningerne ikke er en del af kerneydelsen for hverken vuggestue- eller børnehavebørn jf. 16 a, stk. 2. Det betyder, at forældrebestyrelserne jf. 16 b kan fravælge frokostmåltidet. Fravalget skal ifølge 16 b, stk. 5 ske for en periode på mindst et år og højst to år. I Aalborg Kommune sker fravalget for en periode på to år af gangen. Kompetence og fravalg Kompetencen i forhold til fravalg af den kommunale frokostordning påhviler forældrebestyrelserne i den enkelte daginstitution. Det findes dog naturligt, at beslutningen træffes i samspil med institutionens personale og forældregruppe. Beslutningen i forældrebestyrelserne træffes jf. 16 b stk. 6-7 på baggrund af en udmeldt takst samt retningslinjer for fravalget. 16

17 Forældrearrangerede frokostordninger Ved et fravalg af den kommunale frokostordning er det muligt for forældrebestyrelsen at etablere en forældrearrangeret frokostordning. Den forældrearrangerede frokostordning er omfattet af reglerne om friplads, men ikke af reglerne om søskendetilskud. Af hensyn til administrationen af fripladstilskud, er det kun muligt at etablere én forældrearrangeret ordning i hver institution. Den forældrearrangerede frokostordning etableres privatretsligt og påfører derfor ikke Aalborg Kommune arbejdsgiveransvar mv. Køkkener Kommunalbestyrelsen skal i relation til tilbud om frokostmåltidet sikre, at der er, eller etableres faciliteter til madlavning i den enkelte daginstitution, eller, at der indgås aftaler om levering af et frokostmåltid fra eventuelle kommunale fælleskøkkener eller private leverandører. Der henvises i den sammenhæng til Fødevarestyrelsens hjemmeside for så vidt angår registrering af daginstitutionskøkkener og de indretningsmæssige krav, som Fødevarestyrelsen stiller til daginstitutionskøkkener. Uanset hvordan en eventuel frokostordning tilrettelægges, skal daginstitutionens køkken registreres hos den lokale fødevarekontrol (Fødevareregion Nord), ligesom køkkenet skal efterleve fødevaremyndighederne krav til hygiejne og Arbejdstilsynets regler om arbejdsmiljø. Se nærmere herom på Fødevarestyrelsens hjemmeside og Arbejdstilsynets hjemmeside Sund kost Et sundt frokostmåltid jf. 16 a betegner, at måltidet skal følge de til enhver tid gældende officielle danske anbefalinger for kost til børn i den relevante aldersgruppe. Information om anbefalingerne findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside Kravet om, at frokostmåltidet skal være sundt, omfatter det samlede frokostmåltid, herunder både mad og drikke. Der er ikke krav om, at en forældrearrangeret frokostordning skal leve op til Fødevarestyrelsens anbefalinger. Regler for individuel fritagelse fra frokostordningen Kommunalstyrelsen kan træffe afgørelse om, at et barn kan fritages fra frokostordningen, jf. dagtilbudslovens 16 a, stk. 3. Bestemmelsen retter sig mod de tilfælde, hvor kommunen ikke på forsvarlig vis kan tilbyde et barn med lægedokumenteret behov for specialkost et frokostmåltid i daginstitutionen. Konkret sker individuel fritagelse gennem indsendelse af en lægeerklæring til Børne- og Familiesekretariatet. 17

18 Brugermålinger Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen gennemfører systematiske brugermålinger på en lang række områder, herunder også i forhold til dagtilbud og daginstitutioner. Målingerne foregår via spørgeskemaer om forældrenes tilfredshed med og holdninger til deres barns daginstitution. Der er udarbejdet et fælles spørgeskema til alle daginstitutioner, som skal anvendes ved brugermålingen. Brugerevalueringer i daginstitutioner gennemføres hver tredje år. Dagtilbuddet og den enkelte institution bruger resultaterne som grundlag for drøftelser om mulige forbedringer. Eventuelt besluttede forbedringer kan indgå i dagtilbuddets perspektivplan for de kommende år. Yderligere skal resultaterne og opfølgningen indgå i områdelederens dialog med dagtilbuddene. Formålet med at gennemføre brugermålingerne i dagtilbud er at: indhente viden og information fra en repræsentativ del af forældrene med henblik på at dokumentere tilfredshed. gøre resultaterne synlige for forældregruppen, pædagoger samt forvaltningen og Familie- og Socialudvalget. fremme dialog og forventningsafstemning ved at følge op på resultaterne i forældrefora. overveje om og hvordan resultaterne kan give anledning til forbedringer i den enkelte daginstitution og dagtilbuddet. opnå læring og indsigt på tværs af institutioner og dagtilbud. 18

19 BILAG 1 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud og daginstitutioner i Aalborg Kommune Dagtilbudsbestyrelsen Sammensætning 1. Dagtilbudsbestyrelsen består af de valgte formænd for forældrebestyrelserne i hver daginstitution, 2-3 medarbejderrepræsentanter samt dagtilbudslederen jf. stk. 3. Endvidere deltager en pædagogisk leder uden stemmeret. Den pædagogiske leder i dagtilbudsbestyrelsen udpeges af dagtilbudslederen i forbindelse med nyvalg til bestyrelsen. Da der skal være flertal af forældre og et ulige antal medlemmer i dagtilbudsbestyrelsen, fastsættes dagtilbudsbestyrelsen efter følgende tabel: Antal bestyrelsesformænd Antal medarbejderrepræsentanter stk. 2. Dagtilbudslederen foranlediger, at der foretages valg af medarbejderrepræsentanter og suppleanter for disse. Der kan ikke vælges flere medarbejderrepræsentanter fra samme daginstitution. stk. 3. Dagtilbudslederen fungerer som dagtilbudsbestyrelsens sekretær og deltager i møderne uden stemmeret. Dagtilbudsbestyrelsens beføjelser 2. Dagtilbudsbestyrelsen udøver sit virke inden for de mål og rammer, der er fastsat af Aalborg Byråd/Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. stk. 2. I henhold til dagtilbudslovens bestemmelser har dagtilbudsbestyrelsen følgende kompetencer og beføjelser fastsætte overordnede principper for dagtilbuddets arbejde. Fastsætte overordnede principper for anvendelse af budgetrammen for øvrige driftsudgifter. Indstillingsret og ret til at deltage i ansættelser i forbindelse med ansættelse af dagtilbudsleder og pædagogiske ledere stk. 3. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen kan uddelegere yderligere beføjelser vedrørende dagtilbud. 19

20 stk. 4. Aalborg Byråd/Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen delegerer ikke: de beføjelser, der gælder om tilsyn beslutninger om optagelse, beslutninger om tildeling af fripladser og forældrebetaling samt de beføjelser, der følger af den kommunale bevillings- og arbejdsgiverkompetence. Mødevirksomhed 3. Dagtilbudsbestyrelsens møder afholdes for lukkede døre. stk. 2. Dagtilbudsbestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem. 4. Er et medlem forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, deltager så vidt muligt en suppleant med stemmeret. 5. Dagtilbudsbestyrelsen afholder møde, når det ønskes af formanden, eller en trediedel af bestyrelsens medlemmer ønsker det. Bestyrelsesmedlemmerne oplyser punkter til dagsordenen. stk. 2. Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder pr. år. stk. 3. Formanden fastsætter tid og sted for møderne. 6. Formanden indkalder til mødet med mindst 14 dages varsel. stk 2. Formanden udarbejder i samarbejde med dagtilbudslederen dagsordenen for møderne og sender senest 4 hverdage før mødet en dagsorden med eventuelle bilag til hvert medlem. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 8 hverdage, før mødet afholdes. stk. 3. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når formanden indkalder til møde, skal han/hun så vidt muligt underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet. 7. Dagtilbudsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. 20

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune.

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune. Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune. Overgang til dagtilbudsledelse. Dagtilbudsledelse er når der oprettes fælles

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune.

Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune. Forældrebestyrelsen: Sammensætning og valg. 1. Ved hver kommunal vuggestue, børnehave og daginstitution vælges en forældrebestyrelse.

Læs mere

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune Dagtilbudsledelse Dagtilbudsledelse er når der oprettes fælles ledelse af børnehuse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i børnehaverne Jammerbugt Kommune.

Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i børnehaverne Jammerbugt Kommune. Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i børnehaverne Jammerbugt Kommune. Sammensætning og valg Bestyrelsens sammensætning. 1. Ved hver Kommunal Børnehave vælges en forældrebestyrelse. Hvis der er flere

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

THISTED KOMMUNE. Forældreindflydelse i områdeinstitutioner og daginstitutioner

THISTED KOMMUNE. Forældreindflydelse i områdeinstitutioner og daginstitutioner THISTED KOMMUNE Forældreindflydelse i områdeinstitutioner og daginstitutioner Styrelsesvedtægt for områdeforældrebestyrelser og forældreråd i Thisted Kommune gældende fra 1. maj 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Vordingborg Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Vordingborg Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Vordingborg Kommune Juli 2013 Styrelsesvedtægt for dagtilbud Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Annie Røn/Mette Juhl Rasmussen Fotos: Colourbox Vordingborg

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i dagtilbud i Hillerød Kommune

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i dagtilbud i Hillerød Kommune Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i dagtilbud i Hillerød Kommune Begrebsafklaring: Områdebestyrelse: En områdebestyrelse er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, der er repræsenteret

Læs mere

Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune

Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune Indhold 1 Formål... 1 2 Forældrebestyrelsen... 2 3 Valg til bestyrelsen... 2 4 Valgbarhed og valgret... 2 5 Udtrædelse af bestyrelsen... 3 6 Bestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune.

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune. Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune. Lovgrundlag. I henhold til dagtilbudslovens 14 skal der ved alle kommunale daginstitutioner og den kommunale dagpleje oprettes en bestyrelse

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER

STYRELSESVEDTÆGT KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I henhold til Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven). Formål 1 1. Ved hver daginstitution oprettes en forældrebestyrelse. 2. Forældrebestyrelsen skal i samarbejde med

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune.

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. BEGREBSDEFINITIONER: Områdebestyrelse: Er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, som er repræsenteret

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Denne vedtægt dækker følgende typer kommunale dagtilbud: Vuggestuer, dagplejer, børnehaver og integrerede 0-6-års-institutioner. KOMPETENCEFORDELING

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune INDHOLD Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune... 3 Formål... 3 Forældrebestyrelsens ansvar og kompetence... 3 Principper

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner

STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner Indholdsfortegnelse 1 Hvem omfatter Styrelsesvedtægten?... 3 2 Formål for dagtilbud... 3 3 Mål og rammer... 3 5 Valg til bestyrelsen... 3 6 Udtrædelse

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål:

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål: STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE Lov om dagtilbud 14. 1. Formål: Sorø kommunes mål med børnenes ophold i kommunale dagtilbud er at yde tilbud om pasning

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Stevns Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Stevns Kommune Formål I følge lov om dagtilbud fra juni 2007 skal forældre med børn i en kommunal eller selvejende dagtilbud og i kommunal dagpleje have adgang til at få

Læs mere

Vedtægt. for de kommunale institutioner. under Dagtilbud

Vedtægt. for de kommunale institutioner. under Dagtilbud Vedtægt for de kommunale institutioner under Dagtilbud 1. Formål Formålet med forældrebestyrelser i de kommunale daginstitutioner under Dagtilbud i Aabenraa Kommune er, at give forældrene en reel indflydelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt daginstitutioner

Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Hedensted Kommune. 1 Formål Dagtilbudene skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og støtte det enkelte barns

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Formål med dagtilbud 1 Dagtilbud i Furesø Kommune omfatter dagtilbud for børn fra 0 6 år samt dagplejen. Dagtilbuddet er et af barnets

Læs mere

Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud

Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud Brøndby Kommune Børneforvaltningen August 2012 Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud 1. Formål: Der oprettes forældrebestyrelser ved de enkelte dagtilbud for at give forældrene størst mulig

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældreråd og områdebestyrelseni Dagtilbud under De kommunale Børnehuse, Hørsholm Kommune.

Styrelsesvedtægt for forældreråd og områdebestyrelseni Dagtilbud under De kommunale Børnehuse, Hørsholm Kommune. Styrelsesvedtægt for forældreråd og områdebestyrelseni Dagtilbud under De kommunale Børnehuse, Hørsholm Kommune. 1. Forældreråd og forældrebestyrelse Stk. 1. Hvert dagtilbud i De kommunale Børnehuse har

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2015-332757 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. kommunale daginstitutioner i. Tønder Kommune. 1 Formål Tønder Kommunes formål med børnenes ophold i et kommunalt dagtilbud er:

Styrelsesvedtægt for. kommunale daginstitutioner i. Tønder Kommune. 1 Formål Tønder Kommunes formål med børnenes ophold i et kommunalt dagtilbud er: Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Tønder Kommune 1 Formål Tønder Kommunes formål med børnenes ophold i et kommunalt dagtilbud er: - At tilbyde dagtilbud til børn og leve op til pasningsgarantien

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter dagplejen i Hjørring Kommune efter 21, stk. 2 i dagtilbudsloven.

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter dagplejen i Hjørring Kommune efter 21, stk. 2 i dagtilbudsloven. Hjørring Kommune Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje I henhold til dagtilbudsloven 16, stk. 1 skal byrådet fastsætte en vedtægt for styrelsen af den kommunale dagpleje. Denne styrelsesvedtægt er

Læs mere

Forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet (0-6 år)

Forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet (0-6 år) Forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet (0-6 år) Denne vedtægt er gældende for 0-6 års området (dagtilbud) i Frederikssund Kommune. Frederikssund Kommunens kommunale børnehuse er opdelt i 5

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2016-3377 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune.

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Denne vedtægt dækker klubtilbud i henhold til dagtilbudsloven 1, 65 samt 3 om sammenhængende børnepolitik KOMPETENCEFORDELING. Byrådet har

Læs mere

Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune

Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune S t y r e l s e s v e d t æ g t e r Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune Dagtilbud og Undervisning Godkendt den 17. december 2013 af Byrådet Tillæg til styrelsesvedtægten

Læs mere

Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune 2012

Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune 2012 Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune 2012 1 Formål Vedtægten fastlægger rammerne for dagtilbudsbestyrelsernes og forældrerådenes arbejde, herunder rammer for samarbejdet med Aarhus

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune er revideret i forbindelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Esbjerg kommunale Dagpleje

Styrelsesvedtægt for Esbjerg kommunale Dagpleje Styrelsesvedtægt for Esbjerg kommunale Dagpleje Vedtaget i Esbjerg Byråd dd.mm.åååå - gældende fra dd.mm.åååå Side 1 af 9 Indhold 1 Byrådet... 3 2 Dagtilbuddenes formål... 3 3 Struktur og ansvar... 3 3.1

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål:

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål: 1 STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE Lov om dagtilbud 14 1. Formål: Formålet med de kommunale dagtilbud i Sorø Kommune er i overensstemmelse med dagtilbudslovens

Læs mere

Kommunens dagtilbudsdistrikter

Kommunens dagtilbudsdistrikter Kommunens dagtilbudsdistrikter Udvalget for børn d. 30 oktober 2012 Bestyrelsens sammensætning.1 Bestyrelsen består af forældre- og medarbejderrepræsentanter og sammensættes så forældrerepræsentanterne

Læs mere

Styrelsesvedtægt for institutionsbestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dag- og fritidsinstitutioner

Styrelsesvedtægt for institutionsbestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dag- og fritidsinstitutioner Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for institutionsbestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dag- og fritidsinstitutioner Dato:30.05.2007 Initialer: str/gn Dag- og fritidsinstitutionernes formål 1 Furesø Kommune

Læs mere

Værdier og mål for dagtilbuddene i Furesø Kommune er yderligere beskrevet i værdigrundlag og politikker for området.

Værdier og mål for dagtilbuddene i Furesø Kommune er yderligere beskrevet i værdigrundlag og politikker for området. Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Godkendt af Byrådet den 28.01.2009 Ændret af Byrådet den 24.06.2009 Formål med dagtilbud 1 Dagtilbud i Furesø

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bøgehaven og Nøddehøj

Styrelsesvedtægt. for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bøgehaven og Nøddehøj Styrelsesvedtægt for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune Bøgehaven og Nøddehøj Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter Hjørring Kommunes dagtilbud oprettet efter 19 stk. 2 i dagtilbudsloven.

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter Hjørring Kommunes dagtilbud oprettet efter 19 stk. 2 i dagtilbudsloven. Styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet I henhold til dagtilbudsloven 16, stk. 1 skal byrådet efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne fastsætte en vedtægt for styrelsen af de kommunale dagtilbud.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje KAPITEL 1 Formålet med oprettelse af forældrebestyrelser. 1. Ved hver områdeinstitution og i dagplejen oprettes

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn 10 1 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn i Høje Taastrup Kommune Disse vedtægter er besluttet af Byrådet 08.11.2011 og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i Dagtilbud i Esbjerg Kommune

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i Dagtilbud i Esbjerg Kommune Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i Dagtilbud i Esbjerg Kommune Vedtaget i Esbjerg Byråd 04.05.2015 gældende fra 01.08.2015. Redaktionel ændring 27.08.2015. Side 1 af 14 Indhold 1 Byrådet... 3 2 Dagtilbuddenes

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Tønder Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Tønder Kommune version december 2016 Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Tønder Kommune Nuværende styrelsesvedtægt 1 Formål Tønder Kommunes formål med børnenes ophold i et kommunalt dagtilbud er: - At tilbyde

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune

STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune 1. FORMÅL Formålet med Greve Kommunes daginstitutioner for 0 til 6 årige er at fremme børnenes udvikling, trivsel og selvstændighed,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser ved Tårnby Kommunes daginstitutioner

TÅRNBY KOMMUNE. Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser ved Tårnby Kommunes daginstitutioner TÅRNBY KOMMUNE Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser ved Tårnby Kommunes daginstitutioner 1 Formål...2 2 Forældrebestyrelsen...2 3 Valg til bestyrelsen...3 4 Valgbarhed og valgret...4 5 Udtrædelse af

Læs mere

1 Lovgrundlag, formål og rammer Børnehuset Møllevang er en privatinstitution med hjemsted i Frederikssund Kommune og drives af TitiBo-gruppen Aps.

1 Lovgrundlag, formål og rammer Børnehuset Møllevang er en privatinstitution med hjemsted i Frederikssund Kommune og drives af TitiBo-gruppen Aps. 1/5 28sep16 Vedtægt for Børnehuset Møllevang 1 Lovgrundlag, formål og rammer Børnehuset Møllevang er en privatinstitution med hjemsted i Frederikssund Kommune og drives af TitiBo-gruppen Aps. Privatinstitutionen

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for dagtilbud /områdeinstitutioner i Fredensborg Kommune

Styrelsesvedtægt. for dagtilbud /områdeinstitutioner i Fredensborg Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud /områdeinstitutioner i Fredensborg Kommune Side 1 af 14 Styrelsesvedtægten omfatter kommunale dag-, fritids- og klubtilbud. Fra 2011 er alle kommunale institutioner i Fredensborg

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Styrelsesvedtægt Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Indhold 1 Byrådets ansvar... 3 2 Dagtilbuddenes formål... 3 3 Forældrebestyrelsen i kommunale dagtilbud... 3 5 Valgregler for forældrebestyrelsen...

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Styrelsesvedtægt. for dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Styrelsesvedtægt for dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem dialogbaseret aftalestyring.

Læs mere

Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune

Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune 1 Formål Vedtægten fastlægger rammerne for dagtilbudsbestyrelsernes og forældrerådenes arbejde, herunder rammer for samarbejdet med Århus Kommune,

Læs mere

Forslag til ændringer. Styrelsesvedtægt for. kommunale daginstitutioner i. Tønder Kommune

Forslag til ændringer. Styrelsesvedtægt for. kommunale daginstitutioner i. Tønder Kommune Forslag til ændringer Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Tønder Kommune 1 Formål Tønder Kommunes formål med børnenes ophold i et kommunalt dagtilbud er: - At tilbyde dagtilbud til børn og

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud i Solrød kommune 1 Overordnede mål og rammer Byrådet har det overordnede ansvar for de kommunale dagtilbud og fastsætter

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for børnehuse i Greve Kommune

STYRELSESVEDTÆGT for børnehuse i Greve Kommune GREVE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT for børnehuse i Greve Kommune 1. F0RMÅL Formålet med børnehusene er, at være et dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. Formålet er endvidere at fremme børnenes udvikling, trivsel

Læs mere

Stk.2. Som minimum forventes det, at der er forældre fra hver afdeling i en virksomhed repræsenteret i bestyrelsen.

Stk.2. Som minimum forventes det, at der er forældre fra hver afdeling i en virksomhed repræsenteret i bestyrelsen. Styrelsesvedtægt for Dagtilbud Halsnæs Kommune har 8 virksomheder organiseret i 3 distrikter - Hundested, Frederiksværk Nord og Frederiksværk Syd. Dagplejen er organiseret i området for Børn, Unge og Læring,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Forældrebestyrelsen... 3 Valg til forældrebestyrelsen... 4 Valgbarhed og valgret...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagpleje

Styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagpleje Børn og Unge - Daginstitutioner Dato: 12.11.2013 Styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagpleje Mål og rammer 1. Fredericia Kommunes mål og rammer for børnenes ophold i dagtilbud efter Dagtilbudslovens

Læs mere

Kære forældrebestyrelser i dagpleje og daginstitutioner i Ringsted Kommune

Kære forældrebestyrelser i dagpleje og daginstitutioner i Ringsted Kommune Kære forældrebestyrelser i dagpleje og daginstitutioner i I sidder her med s nye udgave af styrelsesvedtægten for forældrebestyrelser i den kommunale dagpleje og kommunale dagtilbud. Ifølge Dagtilbudsloven

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave 1 Forankring. Den selvejende private institutions navn er Cathrine Asylets Børnehave, beliggende Allegade 6, 6100 Haderslev.

Læs mere

AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB

AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB Vedtaget den xx. xxxx.xxxx 1/8 Kapitel 1 Målsætning 1 stk. 1 Aktivitetshuset "Søndergade 6, 5450 Otterup" har som

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017

Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017 Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017 1. Formål Lolland Kommunes dagtilbud tilbyder pædagogisk, stimulerende og udviklende dagpasning til børn i alderen fra 0 år

Læs mere

Stk. 4. I den kommunale dagpleje er antallet af forældrerepræsentanter 5 og antallet af medarbejderrepræsentanter er 2.

Stk. 4. I den kommunale dagpleje er antallet af forældrerepræsentanter 5 og antallet af medarbejderrepræsentanter er 2. Vedtægt for styrelsen af de kommunale dagtilbud i Frederiksberg Kommune 1 Stk. 1. For hvert kommunalt dagtilbud skal vælges en forældrebestyrelse bestående af forældre til børn i tilbuddet og en eller

Læs mere

Styrelsesvedtægt for de kommunale daginstitutioner i Haderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for de kommunale daginstitutioner i Haderslev Kommune BYRÅDETS OPGAVER. 1. Byrådet har det overordnede ansvar for det kommunale dagtilbud og fastsætter mål og rammer for dagtilbudets virksomhed. Stk. 2 - Byrådet er ansvarlig for, at der føres tilsyn i daginstitutionerne

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune.

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune. Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune. Lovgrundlag 1 I henhold til dagtilbudsloven af 1. august 2007 skal der oprettes forældrebestyrelser ved samtlige kommunale dagtilbud etableret

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i henholdsvis distrikt Nord, Syd og Vest

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i henholdsvis distrikt Nord, Syd og Vest BYRÅDETS OPGAVER. 1. Byrådet har det overordnede ansvar for den kommunale dagpleje og fastsætter mål og rammer for dennes virksomhed. Stk. 2 Byrådet er ansvarlig for godkendelse af dagplejere og dagplejehjem.

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser. kommunale DAGTILBUD

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser. kommunale DAGTILBUD Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013 1 Indhold 1 Byrådets ansvar... 3 2 Dagtilbuddenes formål... 3 3 Forældrebestyrelsen i kommunale

Læs mere

Forretningsorden for Specialinstitutionen Solen, Vejle Kommune 2016/2017

Forretningsorden for Specialinstitutionen Solen, Vejle Kommune 2016/2017 Forretningsorden for Specialinstitutionen Solen, Vejle Kommune 2016/2017 Forretningsordenen følger Vejle Kommunes styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner samt de kommunale fritids- og ungdomsklubber,

Læs mere

Forretningsorden For forældrebestyrelsen i VindMøllen

Forretningsorden For forældrebestyrelsen i VindMøllen Forældrebestyrelsens beføjelser og kompetencer: Forældrebestyrelsen skal have indflydelse på principper for daginstitutionens arbejde samt fastlæggelse af principper for anvendelsen af den tildelte budgetramme

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Næstved Kommunes dagtilbudsområde - efter høring

Styrelsesvedtægt for Næstved Kommunes dagtilbudsområde - efter høring Sagsnr. 28.09.16-P24-1-14 Dato 6-11-2014 Sagsbehandler Bente Møller Styrelsesvedtægt for Næstved Kommunes dagtilbudsområde - efter høring 1 Lovgrundlag, mål og rammer Styrelsesvedtægten er gældende for

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud 1. Formål Lolland Kommunes dagtilbud tilbyder pædagogisk, stimulerende og udviklende dagpasning til børn i alderen fra 0 år til skolestart, jævnfør

Læs mere

Institutionens formål er at drive børnehave i samarbejde med børnenes hjem og sognekirken.

Institutionens formål er at drive børnehave i samarbejde med børnenes hjem og sognekirken. 1 - Vedtægter Skovlunde sogns menighedsbørnehave 12091 Hører til journalnummer: 28.03.04-G00-2-16 Vedtægter for institutionsbestyrelsen og forældrebestyrelsen ved Skovlunde sogns menighedsbørnehave, Torvevej

Læs mere

Vedtægt for den private institution Rødbæksgaards børnehave

Vedtægt for den private institution Rødbæksgaards børnehave Vedtægt for den private institution Rødbæksgaards børnehave 1. Institutionens navn Stk. 1 Den private institutions navn er Rødbæksgaards børnehave Dons landevej 121, 6000 Kolding. Institutionen har hjemsted

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud Side 1/8 Forældrebestyrelser i Dagtilbud Skolebestyrelser (kommende Landsbyordninger) Fælles-MED Børn og Unge BUPL Midt- og Vestjylland FOA Holstebro Kommune DLF Vestjysk Lærerforening Handicaprådet Dato:

Læs mere

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015 Arbejdet i forældrebestyrelsen Svendborg 2015 1 DAGTILBUDSLOVEN 4 - Byrådet skal sørge for det nødvendige antal pladser 23 Alle børn indtil skolestart har adgang til at blive optaget i et dagtilbud 2 FORMÅL

Læs mere

Forretningsorden for forældrebestyrelsen i Kernehuset Vejle.

Forretningsorden for forældrebestyrelsen i Kernehuset Vejle. Forretningsorden for forældrebestyrelsen i Kernehuset Vejle. Udarbejdet efter Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner samt de kommunale fritids- og ungdomsklubber i Vejle Kommune juni 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Kommunale klubtilbud til børn og unge

Styrelsesvedtægt. Kommunale klubtilbud til børn og unge Styrelsesvedtægt Kommunale klubtilbud til børn og unge 1. Indledning Nærværende styrelsesvedtægt omfatter kommunale klubtilbud til børn og unge i Viborg Kommune., jfr. Afsnit IV i dagtilbudsloven. 2. Lovgrundlag

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune STYRELSESVEDTÆGT Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune Gældende fra 1. oktober 2009 Med et sundt frokostmåltid indarbejdet 2011 Styrelsesvedtægt for styrelse af kommunale daginstitutioner

Læs mere

Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune

Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser Nedenstående styrelsesvedtægt tager sit afsæt i bekendtgørelsen af lov om social

Læs mere

SCT. NORBERTS BØRNEHAVE Vestre Engvej 42, 7100 Vejle

SCT. NORBERTS BØRNEHAVE Vestre Engvej 42, 7100 Vejle VEDTÆGT for den private daginstitution Sct. Norberts Børnehave. 1. Den private institutions navn er Sct. Norberts Børnehave. Institutionen er oprettet af Sct. Norberts Skole i henhold til 36a i lov om

Læs mere

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen Forretningsorden Dagtilbud Højvangen 1. Valg til bestyrelsen 2. Bestyrelsens konstituering 3. Bestyrelsens møder 4. Kompetencer og ansvar 5. Ændring af forretningsorden 6. Udlevering af forretningsorden

Læs mere

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Lovgrundlag 1 I henhold til Dagtilbudsloven af 1. august 2007 skal der oprettes forældrebestyrelser ved samtlige kommunale dagtilbud etableret i

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Vedtægt for den private institution Vandpytten

Vedtægt for den private institution Vandpytten Vedtægt for den private institution Vandpytten 1. Institutionens navn Stk. 1. Den private institutions navn er Vandpytten, Skatmestervej 8, 3400 Hillerød, cvr. nr. 35420835. Institutionen har hjemsted

Læs mere

Vedtægt Bilag 3.4 Side 1 af 6 Vuggestuen Korallen, Universitetsvej 1, Universitet byg nr. 38, 4000 Roskilde

Vedtægt Bilag 3.4 Side 1 af 6 Vuggestuen Korallen, Universitetsvej 1, Universitet byg nr. 38, 4000 Roskilde Side 1 af 6 Vedtægt for den private institution Vuggestuen Korallen 1. Institutionens navn Stk. 1. Den selvejende institutions navn er Vuggestuen Korallen, Universitetsvej 1, Universitet byg nr. 38, 4000

Læs mere

Vedtægter for bestyrelsen

Vedtægter for bestyrelsen Vedtægter for bestyrelsen 1 Formål Formålet med at oprette en bestyrelse er at sikre forældrene og medarbejderne indflydelse på principperne for klubbens daglige virke. Bestyrelsen skal endvidere bidrage

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Notat: vedrørende forslag til ændringer af styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner set i forhold til nuværende styrelsesvedtægter.

Notat: vedrørende forslag til ændringer af styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner set i forhold til nuværende styrelsesvedtægter. Notat: vedrørende forslag til ændringer af styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner set i forhold til nuværende styrelsesvedtægter. Forslag til tilretninger og ændringer til ny styrelsesvedtægt

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGTILBUD UNDER DAGTILBUDSLOVEN. Gældende fra 1. januar 2012

STYRELSESVEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGTILBUD UNDER DAGTILBUDSLOVEN. Gældende fra 1. januar 2012 STYRELSESVEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGTILBUD UNDER DAGTILBUDSLOVEN. Gældende fra 1. januar 2012 Vedtaget af Skanderborg Byråd d. 30.november 2011 1. Formål I henhold til Dagtilbudsloven

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1

Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indhold 1 Byrådets ansvar... 3 2 Dagtilbuddenes formål... 3 3 Forældrebestyrelse i alle kommunale dagtilbud... 3 4 Forældrebestyrelsens sammensætning... 4 5 Valgregler for forældrebestyrelsen...

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen Løvfrøen-Nylars 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Løvfrøen-Nylars hjemhørende i Bornholms Regionskommune, beliggende Bøgevej 11, Nylars 3720 Åkirkeby og er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart

Vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart Vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart Nærværende vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes daginstitutioner og dagplejen har

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal 1 Forankring Den selvejende privatinstitution "Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal " er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen

Læs mere

VEDTÆGTER for DANSK KVINDESAMFUNDS BØRNEHAVE BØRNEHAVEN TROLDEBO

VEDTÆGTER for DANSK KVINDESAMFUNDS BØRNEHAVE BØRNEHAVEN TROLDEBO VEDTÆGTER for DANSK KVINDESAMFUNDS BØRNEHAVE BØRNEHAVEN TROLDEBO 1. Børnehaven Troldebo er en selvejende institution under Dansk Kvindesamfund Koldingkreds med hjemsted i Kolding Kommune. 2. Institutionens

Læs mere

VEDTÆGT for den selvejende institution. Østbyens Børnecenter

VEDTÆGT for den selvejende institution. Østbyens Børnecenter VEDTÆGT for den selvejende institution Østbyens Børnecenter 1 Institutionens forankring Institutionen er tilsluttet landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem gennem lokalforeningen Frie Børnehaver

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for de kommunale 0-6 års dagtilbud i Glostrup Kommune

Styrelsesvedtægt. for de kommunale 0-6 års dagtilbud i Glostrup Kommune Styrelsesvedtægt for de kommunale 0-6 års dagtilbud i Glostrup Kommune 2016 Styrelsesvedtægten er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudslovens 14,15 og16 samt Vejledning om dagtilbud m.v., kap.15 - Forældreindflydelse

Læs mere