Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner"

Transkript

1 Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Dagtilbudsbestyrelser Forældrebestyrelser Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børne- og Familieafdelingen 2013

2 Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner INDHOLD Dagtilbudsbestyrelse og forældrebestyrelse... Organisering af forældreindflydelsen Dagtilbudsloven Børne- og Ungepolitikken Mål og Strategier Udviklingsplan Tavshedspligt Underretningspligt Formål Formål med loven Formål med dagtilbud Dagtilbuds- og forældrebestyrelsen. Opgaver og indflydelse på to niveauer Principper for dagtilbuddets arbejde Budgetramme Ansættelser/afskedigelser Styrelsesvedtægt Aalborg Byråds kompetence Perspektivplan og årsberetning Pædagogisk læreplan Børn med særlige behov side Mad i daginstitutioner Brugermålinger Bilag..... Bilag 1: Styrelsesvedtægt Bilag 2: Opgavefordeling Bilag 3: Læreplanskema Bilag 4: Evalueringsskema 19 2

3 Dagtilbudsbestyrelse og forældrebestyrelse Organisering af forældreindflydelsen I Aalborg Kommune har vi valgt en ledelsesstruktur på daginstitutionsområdet med et dagtilbud som samlende enhed for flere daginstitutioner. Forældreindflydelsen organiseres i henhold til denne struktur således, at der etableres en dagtilbudsbestyrelse i hvert dagtilbud og en forældrebestyrelse i hver daginstitution. Valget af forældrerepræsentanter sker ved at der i den enkelte daginstitution vælges en forældrebestyrelse. Forældrebestyrelsen vælger en formand. Formanden indgår som daginstitutionens repræsentant i dagtilbudsbestyrelsen. Dagtilbudsbestyrelsen og forældrebestyrelsen tillægges hver især den kompetence som svarer til opgave- og kompetencefordelingen mellem dagtilbudsleder og pædagogisk leder. Hermed bliver der sammenhæng mellem kompetence og arbejdsopgaver. Bestyrelserne på begge niveauer er forpligtede til at sikre et godt og velfungerende samarbejde mellem daginstitution og dagtilbud. Dagtilbudsloven Forældreindflydelsen er fastlagt i dagtilbudsloven samt i Aalborg Kommunes overordnede politikker vedrørende dagtilbud. I det følgende finder du de relevante oplysninger om lovgivningen, kompetenceforhold, bestyrelsens arbejde m.v. Dette er grundlaget og rammen for det arbejde, der skal gøres i dagtilbuds- og forældrebestyrelserne. Bemærk at loven konsekvent anvender betegnelsen forældrebestyrelse. I forhold til strukturen i Aalborg Kommune kan dette henvise til både bestyrelsen for dagtilbuddet og forældrebestyrelsen i den enkelte daginstitution. Det vil af teksten fremgå hvilket niveau der har kompetencen. Hvis du har spørgsmål til indholdet i dette hæfte, kan du få hjælp hos den pædagogiske leder af daginstitutionen eller dagtilbudslederen. Børne- og Ungepolitikken Børne- og Ungepolitikken er den overordnede ramme for indsatsen for børn og unge i Aalborg Kommune. Formålet med Børne- og Ungepolitikken er at sikre den røde tråd i alle børn og unges liv, uanset deres ressourcer og de familiemæssige, sociale og kulturelle baggrunde. Børne- og Ungepolitikken skal bl.a. bidrage til indhold og kvalitet i børn og unges liv, styrke indsatsen for særligt udsatte børn og unge samt deres familier samt sikre sammenhæng mellem samtlige indsatser på tværs af forvaltninger, faggrupper og indsatsområder i kommunen. Mål og Strategier Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen udmelder hvert år nye indsatsområder for det kommende år. Disse indsatsområder dækker hele forvaltningen og skal således også tænkes ind i dagtilbuddenes planlægning. Initiativerne beskrives i hæftet Mål og Strategier, som forvaltningen offentliggør hvert år. 3

4 Den overordnede ramme for de årlige Mål og Strategier er forvaltningens Strategiske indsatsområder, som fastsætter forvaltningens mål for en fireårig periode. Udviklingsplan Der er udarbejdet en udviklingsplan for hele daginstitutionsområdet. Udviklingsplanen er retningsgivende for den pædagogiske udvikling af daginstitutionsområdet i Aalborg Kommune i en flerårig periode og beskriver de væsentligste fokusområder for daginstitutionerne i kommunen, som fx at daginstitutionerne skal rustes til at inkludere flest mulige børn i tilbuddet. Desuden at der sker en tæt opfølgning på de tendenser, som samfundet afspejler i hverdagen. Daginstitutionerne skal være i stand til at håndtere de udfordringer, som kommer, eksempelvis gennem nye tiltag som forældrekurser og forældrevejledning. Udviklingsplanen skal sikre at der bliver skabt en fælles forståelse for hvilke områder, der prioriteres og skal være særligt fokus på i daginstitutionerne. Parallelt med omsætningen af udviklingsplanen, og inden for rammerne af denne, vil det enkelte dagtilbud kunne arbejde med deres egne fokusområder mv., fx i perspektivplanen. Udviklingsplanen vil samtidig være grundlaget for den kompetenceudvikling der i perioden vil blive tilrettelagt centralt i forhold til daginstitutionerne. Det betyder også, at de ressourcer, der hidtil har været afsat til udvikling mv. fremadrettet skal ses i sammenhæng med omsætningen af udviklingsplanen. Tavshedspligt Dagtilbuds- og forældrebestyrelsens medlemmer skal være opmærksomme på, at de i deres funktion kan komme i besiddelse af fortrolige oplysninger, der er omfattet af tavshedspligt. Hvis der uberettiget videregives oplysninger, og der er tale om brud på tavshedspligten, kan dette være strafbart efter straffelovens 152. Medlemmerne skal derfor underskrive en erklæring om tavshedspligt, som også gælder efter at medlemmet er udtrådt af bestyrelsen. Som udgangspunkt drøftes personer, eller forhold omkring de enkelte børns forhold, ikke i bestyrelsen. Disse forhold henhører for personalets vedkommende under arbejdsgiverkompetence, og i forhold til børn og forældre, anses disse oplysninger som anliggende mellem institutionen og familien. Underretningspligt Dagtilbuds- og forældrebestyrelsens medlemmer er omfattet af bestemmelserne om underretningspligt jf. Dagtilbudslovens 154. Selvom bestyrelserne ikke skal beskæftige sig med enkeltsager, kan det ske, at medlemmerne i forbindelse med varetagelse af arbejdet bliver bekendt med, at et barn har behov for særlig støtte. Bestyrelsesmedlemmerne har i sådanne tilfælde pligt til at underrette Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen evt. via den stedlige leder. Den konkrete sag kan ikke tages op i dagtilbuds-/forældrebestyrelsen. 4

5 Formål Formål med loven 1. Formålet med dagtilbudsloven er at: 1) fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud, 2) give familien fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker, 3) forebygge negativ social arv og eksklusion, ved at de pædagogiske tilbud er en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, og 4) skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene. Formål med dagtilbud 7. Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Stk. 2. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. Stk. 3. Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring. Stk. 4. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund. Stk. 5. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre 5

6 en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud. Dagtilbuds- og forældrebestyrelsen Dagtilbudsloven fastlægger forhold om kompetence, ansvar og samarbejde mellem forældre og dagtilbud/daginstitutioner: 14. Forældre med børn i en kommunal eller selvejende daginstitution eller i kommunal dagpleje skal have adgang til at få oprettet en forældrebestyrelse i den kommunale dagpleje eller i den enkelte daginstitution med et flertal af valgte forældre. Medarbejderne i dagtilbuddet skal være repræsenteret i forældrebestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at medarbejderrepræsentanter i forældrebestyrelser i kommunale daginstitutioner og kommunal dagpleje skal have stemmeret. 15. Forældrebestyrelsen i en daginstitution skal fastsætte principper for daginstitutionens arbejde og for anvendelsen af en budgetramme for daginstitutionen inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat. Stk. 3. Forældrebestyrelsen varetager sine opgaver inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat. Sådan gør vi i Aalborg Kommune Opgaver og indflydelse på to niveauer Det bærende princip for forældreindflydelse i daginstitutioner er, at den harmonerer med ledelsesstrukturen og opgaveløsningen. Det er opgaveløsningen der er styrende for strukturen. Dagtilbudsbestyrelsen Dagtilbudsbestyrelsen har fokus på dagtilbuddet som en fælles helhed og fastsætter principper for dagtilbuddets arbejde og for anvendelsen af en budgetramme for dagtilbuddet inden for de mål kommunen har fastsat. Dagtilbudsbestyrelsen er, indenfor bestyrelsens kompetencefelt, part i udarbejdelse af en perspektivplan for dagtilbuddet. Forældrebestyrelsen Forældrebestyrelsen i daginstitutionerne har fokus på den enkelte daginstitution og skal følge og deltage i drøftelser af den pædagogiske praksis her. 6

7 Forældrebestyrelsen inddrages i forhold til anvendelsen af budgettet for den enkelte daginstitution, input til og omsætning af perspektivplanen, udarbejdelse af den pædagogiske læreplan samt lokale forhold og arrangementer i den enkelte daginstitution. Forældrebestyrelsen træffer afgørelse om daginstitutionen skal omfattes af den kommunale frokostordning. Forældrebestyrelsen kan være sparringspartner for dagtilbudsbestyrelsen. Principper for dagtilbuddets arbejde Dagtilbudsbestyrelsen skal fastsætte principperne for institutionernes arbejde, og dagtilbudsbestyrelsen er herigennem med til at fastlægge institutionernes overordnede målsætning. Det kan fx dreje sig om: principper for pædagogiske værdier i dagtilbuddet principper for den pædagogiske målsætning i dagtilbuddet principper for samarbejde mellem dagtilbud og alle forældre samarbejde med daginstitutionerne i dagtilbuddet samarbejde med andre dagtilbud eller foreninger i lokalområdet forældrenes egen medvirken i institutionens hverdag personalets sammensætning ud fra givne regler Se i øvrigt bilag 1, 2 om dagtilbudsbestyrelsens beføjelser. Budgetramme Dagtilbudsbestyrelsen har sammen med dagtilbudslederen kompetencen over den driftsmæssige budgetramme, som dagtilbuddet tildeles, herunder principper for budgettets anvendelse. Dagtilbudsbestyrelsen høres, hvis noget af budgettet til øvrige udgifter skal overføres til løn. Hvis løn ønskes overført til øvrige udgifter, skal dette af ledelsen forhandles med tillidsrepræsentant for BUPL og FOA, jf. retningslinjer for normerings- og styringsforhold på dagtilbudsområdet. Mer- eller mindreforbrug vil automatisk blive overført til det efterfølgende år. Ansættelser/afskedigelser 15 Stk. 4. Forældrebestyrelsen har indstillingsret og ret til at deltage ved ansættelsen af lederen i kommunale daginstitutioner. Stk. 5. Forældrebestyrelsen har indstillingsret ved ansættelsen af personale i kommunale daginstitutioner. Sådan gør vi i Aalborg Kommune Ansættelse af dagtilbudsleder Ved ansættelse af dagtilbudsleder nedsættes et ansættelsesudvalg i området. Udvalget består af to forældre- og to medarbejderrepræsentanter (hvoraf den 7

8 ene er tillidsrepræsentant med mindre andet er aftalt), en pædagogisk leder fra dagtilbuddet, en dagtilbudsleder, områdelederen samt evt. afdelingschefen. Ansættelsesudvalget har indstillingsret til afdelingschefen, der har den endelige ansættelsesret. Ansættelse af pædagogiske ledere I dagtilbuddet nedsættes et ansættelsesudvalg ved ansættelse af pædagogiske ledere. Udvalget består af to forældre- og 1-2 medarbejderrepræsentanter (hvoraf den ene er tillidsrepræsentant med mindre andet er aftalt) for den pågældende daginstitution, en pædagogisk leder fra dagtilbuddet, dagtilbudslederen samt evt. områdelederen. Ansættelsesudvalget har indstillingsret til områdelederen, der har den endelige ansættelsesret. Forældrebestyrelsen i den pågældende daginstitution kan udarbejde ønsker til, hvilke kvalifikationer lederen i den pågældende institution bør have. Opgaver for ansættelsesudvalget: udvalget gennemlæser samtlige ansøgninger og udpeger til ansættelsessamtaler udvalget er repræsenteret ved ansættelsessamtaler med både forældreog medarbejderrepræsentant fra den pågældende daginstitution udvalget er medbestemmende ved indstilling til dagtilbudslederen områdelederen har den endelige afgørelse ved ansættelse af pædagogiske ledere ansættelsesudvalget må ikke diskutere konkrete ansøgere med andre udenfor udvalget Ansættelse af medarbejdere Ved ansættelse af personale i faste stillinger i daginstitutioner nedsættes et ansættelsesudvalg. Udvalget består af to forældre- og 1-2 medarbejderrepræsentanter (hvoraf den ene er tillidsrepræsentant med mindre andet er aftalt), den pædagogiske leder fra daginstitutionen samt eventuelt dagtilbudslederen. Ansættelsesudvalget har indstillingsret til dagtilbudslederen, der har den endelige ansættelsesret. Opgaver for ansættelsesudvalget: udvalget udarbejder en beskrivelse af, hvilke kvalifikationer den pågældende medarbejder bør opfylde udvalget får lejlighed til at gennemlæse samtlige ansøgninger udvalget udpeger ansøgninger til ansættelsessamtaler udvalget er repræsenteret ved ansættelsessamtaler med både forældreog medarbejderrepræsentanter ansættelsesudvalget har indstillingsret dagtilbudslederen har den endelige afgørelse ved ansættelse af personale i faste stillinger i den pågældende daginstitution ansættelsesudvalget må ikke diskutere konkrete ansøgere med andre udenfor udvalget Indhentelse af referencer og attester 8

9 Ved alle nyansættelser, skal den ansvarlige leder i ansættelsesudvalget indhente reference ved den nuværende/seneste arbejdsgiver. Referencen kan kun indhentes på den ansøger der ønskes ansat. Ved nyansættelse af personale, skal der inden ansættelsen endvidere indhentes straffeattester. For ansatte, der som led i ansættelsen eller beskæftigelsen, har direkte kontakt med mindreårige under 18 år, indhentes en offentlig straffeattest og når der er direkte kontakt med unge under 15 år, indhentes yderligere en børneattest. Proceduren for indhentelse af straffeattest/børneattest kan findes på KLIK. 9

10 Styrelsesvedtægt 16. Kommunalbestyrelsen fastsætter efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne vedtægter for styrelsen af de kommunale dagtilbud. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan ikke til en forældrebestyrelse overlade opgaver med at føre tilsyn og beføjelser, der følger af kommunalbestyrelsens bevillings- og arbejdsgiverkompetence. BILAG 1 BILAG 2 Den godkendte styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Aalborg Kommune er placeret bagerst i hæftet. Opgave- og kompetencefordeling mellem myndigheder, ledere og forældre. Aalborg Byråds kompetence (Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen dagtilbudslederen) Områder, hvor Aalborg Byråd ikke kan delegere sin kompetence til dagtilbudsbestyrelsen: Tilsyn med daginstitutioner Træffer beslutninger om optagelse af børn i dagtilbud Fastsættelse af forældrebetaling og tildeling af friplads Arbejdsgiverkompetence (ansættelse af leder og afskedigelse af personale, forhandling med de faglige organisationer, overholdelse af overenskomster og aftaler mv.) Bevillingskompetence, dvs. adgangen til at fastsætte organisationens udgifter og indtægter Omfanget af den ugentlige/årlige åbningstid. 10

11 Perspektivplan og årsberetning Alle 16 dagtilbud udarbejder hvert andet år en perspektivplan. Perspektivplanen udarbejdes af dagtilbudslederen i tæt samarbejde med de pædagogiske ledere og dagtilbudsbestyrelsen, inden for dennes kompetenceområde. Forældrebestyrelserne og personalet inddrages og kan komme med input til perspektivplanen. Perspektivplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med Aalborg Kommunes mål for daginstitutioner. Planen sendes på mail til områdelederen inden 1. marts i lige år. Hvert år laves en årsberetning som sendes til områdelederen inden 1. marts i efterfølgende år. Perspektivplanen skal bruges som dagtilbuddets interne styringsredskab, således at målsætninger, pædagogisk læreplan, aktiviteter og handleplaner m.v. er kendte og tilgængelige. Perspektivplanen er dagtilbuddets profil udadtil og kan bruges til at informere forældre og andre om dagtilbuddets målsætninger, pædagogisk læreplan og aktiviteter. Perspektivplanen skal også bruges som tilbagemelding til det politiske niveau om institutionens målsætning, pædagogisk læreplan, fastlagte principper, aktiviteter og anvendelse af budgetrammen. Perspektivplanen bliver hermed et godt udgangspunkt for videreudvikling af dagtilbuddet. Perspektivplanen skal indeholde Dagtilbuddets særlige kendetegn, principper for det pædagogiske arbejde med børnene, værdigrundlag m.v. Pædagogisk læreplan (uddybes nedenfor) Børn med særlige behov (uddybes nedenfor) Tværfagligt samarbejde i forhold til tidlig og forebyggende indsats Børnenormering og vippemodel Åbningstider Personalesammensætning Dagtilbudsbestyrelsens sammensætning Budgetramme og påtænkt anvendelse heraf - overordnede principper for anvendelse af budgetrammen Eventuelt særlige tiltag på baggrund af brugerundersøgelser o.a. Årsberetning Årsberetningen skal indeholde elementer, som hører under dagtilbudsbestyrelsens kompetence, herunder opfølgning på dagtilbuddets økonomi. Ved udarbejdelsen af årsberetningen inddrages forældrebestyrelserne, som fx bidrager med evaluering af den pædagogiske læreplan samt evt. andre indsatser. 11

12 Pædagogisk læreplan 8 Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Ved udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan skal der tages hensyn til børnegruppens sammensætning. Stk. 2. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for følgende temaer: Alsidig personlig udvikling Sociale kompetencer Sproglig udvikling Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Stk. 3. Den pædagogiske læreplan skal beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene, og hvordan læreplanen evalueres. Stk. 4. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke relevante pædagogiske metoder, aktiviteter og eventuelle mål, der opstilles og iværksættes for børn med særlige behov. Stk. 5. Det skal endvidere fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø, jf. 7, stk. 1, bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed. 9. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre den pædagogiske læreplan, herunder at revidere læreplanen, hvis væsentlige ændringer i dagtilbuddet eller evalueringen efter stk. 2 tilsiger dette. Tilsvarende gælder, hvis kommunalbestyrelsens drøftelser efter 10, stk. 2, tilsiger dette. Stk. 2. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for, at den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert andet år. Lederen er i den forbindelse ansvarlig for at dokumentere, om de valgte pædagogiske metoder og aktiviteter, jf. 8, stk. 3 og 4, samt børnemiljøet, jf. 8, stk. 5, fører til opfyldelse af de opstillede mål inden for de temaer, der er nævnt i 8, stk. 2. Lederen skal angive, hvordan dagtilbuddet vil følge op på resultaterne. 12

13 Stk. 3. Lederen af dagtilbuddet skal inddrage forældrebestyrelsen i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske læreplan. Sådan gør vi i Aalborg Kommune I Aalborg Kommune har vi valgt at lave en ramme for, hvordan den pædagogiske læreplan skal udformes. Rammen består af to skemaer: BILAG 3 BILAG 4 Læreplanskema Evalueringsskema Læreplanskemaet (Bilag 3) udarbejdes hvert år inden 1. marts, hvor daginstitutionen beskriver: hvilke mål der skal arbejdes med hvilke metoder der tænkes anvendt hvad succeskriteriet er for et tilfredsstillende resultat sidst på året hvordan man vil lave løbende opfølgning, der skal sikre, at der arbejdes efter målene og at de valgte metoder har den ønskede virkning Endelig skal det beskrives, hvordan man vil dokumentere, at der bliver arbejdet med temaerne. Evalueringen sker ved brug af et evalueringsskema (bilag 4). Her skal den enkelte daginstitution beskrive, om mål og metoder har været anvendt efter hensigten, og om de har opnået de ønskede effekter. Desuden beskrives hvilke nye tiltag der tænkes sat i værk i de kommende to år, da det forudsættes, at evalueringen danner grundlag for planlægningen heraf. I forbindelse med de årlige valg til bestyrelsen, udarbejder den afgående bestyrelse en kort status for det aktuelle år. 10. Kommunalbestyrelsen skal godkende den pædagogiske læreplan. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal mindst hvert andet år drøfte evalueringerne af de pædagogiske læreplaner, jf. 9, stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af drøftelsen tage stilling til, om evalueringerne giver anledning til yderligere handling fra kommunalbestyrelsens side. Sådan gør vi i Aalborg Kommune Dagtilbudslederen er ansvarlig for evaluering af de pædagogiske læreplaner. Dagtilbudslederen, inddrager det pædagogiske personale og forældrebestyrelsen i evalueringen. 13

14 Følgende skal ses som inspirationsord for udarbejdelsen af temaerne i den pædagogiske læreplan. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) Selvværd, grænsesætning, fantasi, kreativitet, følelser, stillingtagen, motivation og vedholdenhed Sociale kompetencer Etablere fællesskaber med andre, føle og udtrykke empati og respekt for andre, indgå i sammenhænge med andre og kende til demokratiske værdier Sprog Krop og bevægelse Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation Sundhed, ernæring, fysisk aktivitet, beherske og praktisere fin- og grovmotoriske bevægelser, kende til dagtilbuddets og lokalområdets fysiske muligheder Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Respekt og kendskab til naturen og naturfænomener, miljø, logisk tænkning og kende kategorier som vægt, form og antal Kendskab til forskellige kulturelle udtryksformer og værdier, udnyttelse og brug af sanser via musik, tegning, dramatik, ler m.v. 14

15 Børn med særlige behov 4 Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at børn og unge under 18 år, der har behov for støtte i et dag-, fritids-, eller fritidstilbud m.v. for at kunne trives og udvikle sig, tilbydes en sådan støtte i tilbuddet. Sådan gør vi i Aalborg Kommune Der skal udarbejdes udviklingsplaner for børn med særlige behov, hvor der tages afsæt i temaerne i den pædagogiske læreplan på et individuelt niveau. Der arbejdes metodisk med det enkelte barn, så det er muligt at følge resultat af indsatsen. Forældrebestyrelsen orienteres generelt om principper for arbejdet. Konkrete beslutninger herunder individuelle planer for enkeltbørn henhører under ledelsens kompetence. 15

16 Mad i daginstitutioner Fleksibel frokostordning i daginstitutionerne I juni 2010 besluttede Folketinget, at kommunerne fra 1. august 2011 skal tilbyde børnene i vuggestuer og børnehaver et sundt frokostmåltid hver dag. Fleksibiliteten i ordningen består i forældrebestyrelsernes mulighed for at fravælge ordningen, såfremt den ikke er en del af kerneydelsen i kommunen. I de kommuner, hvor frokostordningerne ikke er en del af kerneydelsen, finansieres frokostordningerne gennem en separat frokosttakst og et eventuelt kommunalt tilskud. Den kommunale frokostordning er omfattet af almindelige regler om friplads og søskendetilskud, og betalingen af frokostordningen opkræves med den månedlige forældrebetaling. 16 a. Alle børn i kommunale og selvejende daginstitutioner og privatinstitutioner efter 19 skal have et sundt frokostmåltid alle hverdage, jf. dog stk. 3 og 4 og 16 b, stk. 1, 2 og 3. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at et sundt frokostmåltid indgår som en del af dagtilbudsydelsen i kommunale og selvejende daginstitutioner efter 19, stk. 2 og 3, for alle børn i samme aldersgruppe 16 b. Forældrebestyrelsen i kommunale og selvejende daginstitutioner efter 19, stk. 2 og 3, kan beslutte at fravælge et sundt frokostmåltid efter 16 a, stk. 1, jf. dog stk. 2, 4 og 8. Sådan gør vi i Aalborg Kommune Familie- og Socialudvalget har i august 2010 besluttet, at frokostordningerne ikke er en del af kerneydelsen for hverken vuggestue- eller børnehavebørn jf. 16 a, stk. 2. Det betyder, at forældrebestyrelserne jf. 16 b kan fravælge frokostmåltidet. Fravalget skal ifølge 16 b, stk. 5 ske for en periode på mindst et år og højst to år. I Aalborg Kommune sker fravalget for en periode på to år af gangen. Kompetence og fravalg Kompetencen i forhold til fravalg af den kommunale frokostordning påhviler forældrebestyrelserne i den enkelte daginstitution. Det findes dog naturligt, at beslutningen træffes i samspil med institutionens personale og forældregruppe. Beslutningen i forældrebestyrelserne træffes jf. 16 b stk. 6-7 på baggrund af en udmeldt takst samt retningslinjer for fravalget. 16

17 Forældrearrangerede frokostordninger Ved et fravalg af den kommunale frokostordning er det muligt for forældrebestyrelsen at etablere en forældrearrangeret frokostordning. Den forældrearrangerede frokostordning er omfattet af reglerne om friplads, men ikke af reglerne om søskendetilskud. Af hensyn til administrationen af fripladstilskud, er det kun muligt at etablere én forældrearrangeret ordning i hver institution. Den forældrearrangerede frokostordning etableres privatretsligt og påfører derfor ikke Aalborg Kommune arbejdsgiveransvar mv. Køkkener Kommunalbestyrelsen skal i relation til tilbud om frokostmåltidet sikre, at der er, eller etableres faciliteter til madlavning i den enkelte daginstitution, eller, at der indgås aftaler om levering af et frokostmåltid fra eventuelle kommunale fælleskøkkener eller private leverandører. Der henvises i den sammenhæng til Fødevarestyrelsens hjemmeside for så vidt angår registrering af daginstitutionskøkkener og de indretningsmæssige krav, som Fødevarestyrelsen stiller til daginstitutionskøkkener. Uanset hvordan en eventuel frokostordning tilrettelægges, skal daginstitutionens køkken registreres hos den lokale fødevarekontrol (Fødevareregion Nord), ligesom køkkenet skal efterleve fødevaremyndighederne krav til hygiejne og Arbejdstilsynets regler om arbejdsmiljø. Se nærmere herom på Fødevarestyrelsens hjemmeside og Arbejdstilsynets hjemmeside Sund kost Et sundt frokostmåltid jf. 16 a betegner, at måltidet skal følge de til enhver tid gældende officielle danske anbefalinger for kost til børn i den relevante aldersgruppe. Information om anbefalingerne findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside Kravet om, at frokostmåltidet skal være sundt, omfatter det samlede frokostmåltid, herunder både mad og drikke. Der er ikke krav om, at en forældrearrangeret frokostordning skal leve op til Fødevarestyrelsens anbefalinger. Regler for individuel fritagelse fra frokostordningen Kommunalstyrelsen kan træffe afgørelse om, at et barn kan fritages fra frokostordningen, jf. dagtilbudslovens 16 a, stk. 3. Bestemmelsen retter sig mod de tilfælde, hvor kommunen ikke på forsvarlig vis kan tilbyde et barn med lægedokumenteret behov for specialkost et frokostmåltid i daginstitutionen. Konkret sker individuel fritagelse gennem indsendelse af en lægeerklæring til Børne- og Familiesekretariatet. 17

18 Brugermålinger Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen gennemfører systematiske brugermålinger på en lang række områder, herunder også i forhold til dagtilbud og daginstitutioner. Målingerne foregår via spørgeskemaer om forældrenes tilfredshed med og holdninger til deres barns daginstitution. Der er udarbejdet et fælles spørgeskema til alle daginstitutioner, som skal anvendes ved brugermålingen. Brugerevalueringer i daginstitutioner gennemføres hver tredje år. Dagtilbuddet og den enkelte institution bruger resultaterne som grundlag for drøftelser om mulige forbedringer. Eventuelt besluttede forbedringer kan indgå i dagtilbuddets perspektivplan for de kommende år. Yderligere skal resultaterne og opfølgningen indgå i områdelederens dialog med dagtilbuddene. Formålet med at gennemføre brugermålingerne i dagtilbud er at: indhente viden og information fra en repræsentativ del af forældrene med henblik på at dokumentere tilfredshed. gøre resultaterne synlige for forældregruppen, pædagoger samt forvaltningen og Familie- og Socialudvalget. fremme dialog og forventningsafstemning ved at følge op på resultaterne i forældrefora. overveje om og hvordan resultaterne kan give anledning til forbedringer i den enkelte daginstitution og dagtilbuddet. opnå læring og indsigt på tværs af institutioner og dagtilbud. 18

19 BILAG 1 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud og daginstitutioner i Aalborg Kommune Dagtilbudsbestyrelsen Sammensætning 1. Dagtilbudsbestyrelsen består af de valgte formænd for forældrebestyrelserne i hver daginstitution, 2-3 medarbejderrepræsentanter samt dagtilbudslederen jf. stk. 3. Endvidere deltager en pædagogisk leder uden stemmeret. Den pædagogiske leder i dagtilbudsbestyrelsen udpeges af dagtilbudslederen i forbindelse med nyvalg til bestyrelsen. Da der skal være flertal af forældre og et ulige antal medlemmer i dagtilbudsbestyrelsen, fastsættes dagtilbudsbestyrelsen efter følgende tabel: Antal bestyrelsesformænd Antal medarbejderrepræsentanter stk. 2. Dagtilbudslederen foranlediger, at der foretages valg af medarbejderrepræsentanter og suppleanter for disse. Der kan ikke vælges flere medarbejderrepræsentanter fra samme daginstitution. stk. 3. Dagtilbudslederen fungerer som dagtilbudsbestyrelsens sekretær og deltager i møderne uden stemmeret. Dagtilbudsbestyrelsens beføjelser 2. Dagtilbudsbestyrelsen udøver sit virke inden for de mål og rammer, der er fastsat af Aalborg Byråd/Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. stk. 2. I henhold til dagtilbudslovens bestemmelser har dagtilbudsbestyrelsen følgende kompetencer og beføjelser fastsætte overordnede principper for dagtilbuddets arbejde. Fastsætte overordnede principper for anvendelse af budgetrammen for øvrige driftsudgifter. Indstillingsret og ret til at deltage i ansættelser i forbindelse med ansættelse af dagtilbudsleder og pædagogiske ledere stk. 3. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen kan uddelegere yderligere beføjelser vedrørende dagtilbud. 19

20 stk. 4. Aalborg Byråd/Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen delegerer ikke: de beføjelser, der gælder om tilsyn beslutninger om optagelse, beslutninger om tildeling af fripladser og forældrebetaling samt de beføjelser, der følger af den kommunale bevillings- og arbejdsgiverkompetence. Mødevirksomhed 3. Dagtilbudsbestyrelsens møder afholdes for lukkede døre. stk. 2. Dagtilbudsbestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem. 4. Er et medlem forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, deltager så vidt muligt en suppleant med stemmeret. 5. Dagtilbudsbestyrelsen afholder møde, når det ønskes af formanden, eller en trediedel af bestyrelsens medlemmer ønsker det. Bestyrelsesmedlemmerne oplyser punkter til dagsordenen. stk. 2. Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder pr. år. stk. 3. Formanden fastsætter tid og sted for møderne. 6. Formanden indkalder til mødet med mindst 14 dages varsel. stk 2. Formanden udarbejder i samarbejde med dagtilbudslederen dagsordenen for møderne og sender senest 4 hverdage før mødet en dagsorden med eventuelle bilag til hvert medlem. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 8 hverdage, før mødet afholdes. stk. 3. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når formanden indkalder til møde, skal han/hun så vidt muligt underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet. 7. Dagtilbudsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. 20

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Styrelsesvedtægt Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Indhold 1 Byrådets ansvar... 3 2 Dagtilbuddenes formål... 3 3 Forældrebestyrelsen i kommunale dagtilbud... 3 5 Valgregler for forældrebestyrelsen...

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave 1 Forankring. Den selvejende private institutions navn er Cathrine Asylets Børnehave, beliggende Allegade 6, 6100 Haderslev.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave Vedtægt for Tvingstrup Landsbybørnehave 1 Institutionens navn. Tvingstrup Landsbybørnehave, Serridslevvej 88 A 8700 Horsens. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune. Institutionen drives som en privat

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S

NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S Vedtægt for den private institution NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S 1. Institutionens navn Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S, Nybyvej 42, 4340 Tølløse, ejes og drives af et aktieselskab. Institutionen har

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave 1 Forankring Institutionens navn er Ringsted Private Skovbørnehave hjemhørende i Ringsted Kommune, beliggende St. Bøgeskovvej 30 B, 4100

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL HVORDAN AFHOLDES VALG TIL FORÆLDRERÅD OG DAGTILBUDSBESTYRELSER? EN VEJLEDNING Århus Kommune Børn og Unge FORORD Byrådet har vedtaget en ny styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud, hvor rammerne for

Læs mere

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser NOTAT ISC - Administrationsteamet 30-01-2014 Regler for valg til skolebestyrelser 1. Valgbestyrelse - ansvar for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg Det er den siddende skolebestyrelse, som har ansvar

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

Vedtægt for Institutionen. Den dansk-franske Børnehave

Vedtægt for Institutionen. Den dansk-franske Børnehave Vedtægt for Institutionen Den dansk-franske Børnehave 1 Institutionens navn & hjemsted Stk. 1: Institutionens navn er Den dansk-franske Børnehave Stk. 2: Institutionens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune.

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Med beslutningen om at indføre et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne kan kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra AFGIV STEMME SENEST onsdag den 12. juni klokken 17.00 Bestyrelsen for Vibereden har på bestyrelsesmødet den 30. maj besluttet at

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Fleksibel frokostordning

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet i kort version - Rammer, rettigheder og faldgruber

Bestyrelsesarbejdet i kort version - Rammer, rettigheder og faldgruber 1 Bestyrelsesarbejdet i kort version - Rammer, rettigheder og faldgruber Selvejende og Private institutioners Administrationsselskab Jernbane Allé 54 2720 Vanløse T: 38770738 /6171467 2 Bestyrelsesarbejdet

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler 1. august 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Byrådets ansvar... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg... 4 Kapitel 3: Skolebestyrelsens

Læs mere

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 Frokostmåltid i daginstitutioner 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 RETNINGSLINIER

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Sundt frokostmåltid til børn

Sundt frokostmåltid til børn Varde Kommunes information til forældrebestyrelser Sundt frokostmåltid til børn I kommunale, selvejende og private dagtilbud i Varde Kommune Gældende fra 1. januar 2013 til december 2014 Fravalgsdato:

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Ungdomsskolens styrelsesvedtægt Kapitel I Kommunalbestyrelsen side 3 Kapitel II Ungdomsskolebestyrelsen side 3 Kapitel III Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune 1 Institutionens navn Stk.1 Privatinstitutionens navn er Mammen frivuggestue. Institutionens hjemsted er Viborg kommune. Institutionen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

Vedtægter for den private institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution, Østergade 11, 7490 Aulum. CVR nummer: 34 63 59 86

Vedtægter for den private institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution, Østergade 11, 7490 Aulum. CVR nummer: 34 63 59 86 Prærien - Aulum Kristne Daginstitution Østergade 11 7490 Aulum 21 96 41 81 E-mail: henrik.thoftgaard@skolekom.dk Vedtægter for den private institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution, Østergade 11,

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011 Vejledende materiale 1 Introduktion Materialet beskriver rammerne for frokost- og madordninger i dagtilbuddene i Århus Kommune efter 1. januar

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution 1 2 Vedtægter for den selvejende institution Skamlingsbanke Efterskole. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Skamlingsbanke Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom. Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10

Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom. Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10 Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10 Høringssvar til forslag til ændring af dagtilbudsloven vedr. fleksible frokostordninger i daginstitutioner

Læs mere

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune April 2014 Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8.

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Frokost i dagtilbud 2014 Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 20. august 2014 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009, var det et ønske fra Folketingets

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution.

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for Rantzausminde Efterskole Vedtaget på Generalforsamlingen 2014 1 Hjemsted og formål og værdigrundlag. Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Rantzausminde

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægt. Vedtægter. for. Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat

Vedtægt. Vedtægter. for. Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat Vedtægter for Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat Navn og hjemsted 1 Institutionens navn er Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune, og er

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Mina Hindholm Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Vedtægter for den almennyttige fond Mediehus Århus

Vedtægter for den almennyttige fond Mediehus Århus Vedtægter for den almennyttige fond Mediehus Århus 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Fondens navn er Fonden Mediehus Århus. Stk. 2. Fondens hjemsted er Århus Kommune. Stk. 3. Århus Kommune er tilsynsmyndighed

Læs mere

D a g tilbud 2 0 1 2

D a g tilbud 2 0 1 2 K v a litetsrapport D a g tilbud 2 0 1 2 Dagtilbuddets navn E v e n t y r s k o v e n F r e d e r i k s d a l Adresse F r e d e r i k s d a l s v e j 2 2 Telefonnummer 2 2 7 4 1 8 2 5 Mailadresse Leder

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere