InDesign. Lange dokumenter. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler. for Arkitektur, Design og Konservering. Arkitektskolen. Kompendiet tilhører:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "InDesign. Lange dokumenter. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler. for Arkitektur, Design og Konservering. Arkitektskolen. Kompendiet tilhører:"

Transkript

1 InDesign Lange dokumenter Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Arkitektskolen Institut 4 - Institut for design og kommunikation Kompendiet tilhører:

2 Indhold Mastersider...3 Sideopsætning Tekst og billeder...5 Import af tekst fra Word Paragraph Styles Character Styles Forankring af billeder Object Styles Books...10 Kapitel og afsnitsnummerering Kapitelnavn som Running Header Synkronisering Indholdsfortegnelse...13 Nested Styles Figur nummerering og listeudtræk Fodnoter Endnotes Tabeller...18 Print...19 PDF Printfil Preflight Package Booklet Øvelse: Samle Book InDesign CS6 Lange dokumenter v.02, kunstakademiets ARKITEKTSKOLE, INSTITUT FOR DESIGN OG KOMMUNIKATION 20 13

3 Mastersider InDesign har mange funktioner der kan automatisere gentagende handlinger ved arbejdet med lange dokumenter så som layout, sidenummerering og Paragraph Styles. Master siden/-siderne udgør en skabelon for alle de sider, der indgår i dokumentet. Et dokument kan godt have flere Master-sider, f.eks. en til forside og en til almindelige sider. Sideopsætning De fleste dokumentegenskaber kan redigeres efter oprettelsen af dokumentet via File menu > Document Setup og Layout menu > Margins and Columns. Nyt dokument 1. Vælg File menu > New > Document. 2. Vælg Intent: Print. Denne indstilling kan ikke ændres senere! 3. Facing Pages laver opslag med mulighed for differentiering mellem højre- og venstresider. 4. Primary Text Frame (CS6) indsætter automatisk lænkede tekstrammer indenfor margenerne på siderne. 5. Skal Primary Text Frame layoutet senere ændres, justeres direkte i Mastersiderne, hvorefter alle dokumentsider med pågældende master opdateres automatisk. Alle sider i et nyt dokument er som udgangspunkt styret af en indbygget A-Master. I Pages-panelet findes Master Pages. Dobbeltklik med musen på siderne ud for A-Master, og på skærmen dukker der et blankt opslag op. På siderne vises de marginforhold og/eller spaltedefinitioner, der blev defineret da dokumentet blev oprettet. Master siden er som udgangspunkt et opslag - det vil sige to sider stillet over for hinanden, men arbejder man kun med enkeltsider, er det muligt at slette den ene side. Marker den ene side i paletten med musen og træk den ned i papirkurven i bunden af paletten. Det er muligt at arbejde med flere Master sider - til henholdsvis kapitelstart, tekstsider, rene billedsider med mere. Man opretter nye Master sider eller laver kopier af den eksisterende, ved at klikke på menupilen i øverste højre hjørne i paletten. InDesign CS6 Lange dokumenter v.02, kunstakademiets ARKITEKTSKOLE, INSTITUT FOR DESIGN OG KOMMUNIKATION

4 Mastersider 1. Åben Pages panelet og dobbeltklik på A-Master navnet. 2. Begge A-Mastersider vises i Document Window og er nu aktive. 3. I nederste venstre hjørne af Document Window angives de aktive sider - det er altid en god idé at checke en ekstra gang når der arbejdes med mastersiderne! Guides bruges som støtte til udfyldning af layoutet. Med velplacerede Guides er det hurtigt at lave mange sider med en ensartet placering af tekst og illustrationer. Guides 1. Træk Guides ind fra linealerne. 2. Hvis linealerne ikke er synlige vælges View menu > Show Rulers [Ctrl+R]. 3. Med den enkelte Guide valgt kan en præcis værdi indtastes øverst i Control Panel. 4. Hold Cursor en uden for sideopslaget når der trækkes en Guide vandret ned, hvis den skal spænde over alle sider. Symetrisk justering af tekst på højre og venstre side af opslaget kan også defineres på Master siderne. Justering af tekst 1. Højreklik i tekstrammen på venstre Master side > Text Frame Options... [Ctrl + B] > General > Inset Spacing > Right: f.eks 31,5mm > Ok. 2. Gentag for højre side hvor Spacing skal være til venstre. Automatisk sidenummerering 1. Tegn en tekstramme med Type Tool [T]. 2. Vælg Type menu > Insert Special Character > Markers > Current Page Number. 3. Marker A et i tekstboksen med Type Tool og vælg skrifttype, -størrelse m.m. (A et er et symbol for, at der på alle sider der har A-Master som grundlag, vil være et sidetal) 4 InDesign CS6 Lange dokumenter v.02, kunstakademiets ARKITEKTSKOLE, INSTITUT FOR DESIGN OG KOMMUNIKATION 20 13

5 Tekst og billeder Import af tekst fra Word Tekst kan skrives direkte i InDesign, men kan også hentes ind fra f.eks. et Word dokument. Anvendes de samme Paragraph Style navne i In- Design som i den importerede tekst, formatteres teksten automatisk, ellers importeres de respektive Styles og markeres med en diskette i Paragraph Style og Character Style panelerne. Vær opmærksomp på at danske Word Style navne kun er oversat fra engelsk i Words brugerflade - de eksporteres med deres engelske navne! Placere importeret tekst (helt Word dokument) 1. Vælg File menu > Place > vælg Word dokumentet. 2. Cursor en skifter til et tekstplaceringsikon. Klik øverst i spalten på dokument siden IKKE Master siden (check nederste venstre hjørne), hvor teksten skal sættes ind. 3. Teksten flyder til bunden af spalten og nye sider oprettes automatisk efter behov fordi der var markeret ved Primary Text Frame ved oprettelsen af dokumentet. 4. For at få vist tekstlænkerne vælges View menu > Show Text Threads. Placeres teksten ikke i en Primary Text Frame, flyder den til bunden af spalten. Et lille plus nederst i højre side af tekstrammen viser om der er Overset (overskydende) tekst. Klik på plusset i bunden af tekstrammen og Cursor en fyldes igen med tekst, og der kan endnu engang klikkes i en spalte for at placere tekst. Holdes Shift nede samtidig med at der klikkes i en ny spalte, indsættes den resterende tekst på en gang, og nye sider oprettes automatisk efter behov. Placere dele af tekst og illustrationer fra Word 1. Juster først indstillingerne under Edit menu > Preferences > Clipboard Hadling. Marker ved Paste: All information. 2. I Word markeres den ønskede tekst + illustrationer > Copy [Ctrl+C]. 3. I InDesign placeres cursor en hvor den valgte tekst + illustrationer skal indsættes > Paste [Ctrl+V]. 4. Billeder placeres som Inline, altså på tekstlinierne. Placeringen kan justeres ved at højreklikke på billedet > Anchored Object > Options... > vælg Position: Custom. InDesign CS6 Lange dokumenter v.02, kunstakademiets ARKITEKTSKOLE, INSTITUT FOR DESIGN OG KOMMUNIKATION

6 For at fastlåse f.eks. overskrifter øverst på siderne kan der indsættes en Break Character lige foran overskriften og dermed lave et tvunget sideskift. Indsætte Page Break Character 1. Placer Type Cursor en foran første bogstav i overskriften. 2. Vælg Type menu > Insert Break Character > Page Break. Paragraph Styles Er et enkelt afsnit formateret med det ønskede typografiske ud tryk, er der flere måder at få dette udtryk overført til andre afsnit. Den langsommelige og besværlige metode er at markere tekstafsnittene og derefter taste definitionerne ind i Control Panel. En bedre metode er at anvende Paragraph Styles. Disse er definitioner af skrifttype, -størrelse, -udtryk m.m. Er et eller flere afsnit først tildelt en Paragraph Style, er det tilstrækkeligt at lave om på definitionen, for at al teksten ændrer sig. På den måde kan man altså f.eks. ændre skriftstørrelse eller -type på alle over skrift erne i et dokument på én gang. Ofte vil man have Paragraph Styles til Brødtekst, Rubrikker (overskrifter) og billedtekster. Illustrationen viser de Paragraph Styles, der er benyttet til dette kompendium. Paragraph Styles anvendes også til listeudtræk som f.eks. en indholdsfortegnelse. Opret Paragraph Styles 1. Marker noget tekst og formater det ved hjælp af Control Panel. Create New Style 2. Bevar markeringen og klik på Create New Style på Paragraph Style panelet. 3. Dobbeltklik på den nye Style for at give den et navn. 4. Marker noget tekst og klik derefter på den nye Paragraph Style for at tildele den til teksten. Rediger Paragraph Style 1. Sørg for at ingen tekst eller tekstrammer er markerede. 2. Dobbeltklik på den relevante Paragraph Style på panelet. 3. Rediger de nødvendige data. 4. Klik OK. 6 InDesign CS6 Lange dokumenter v.02, kunstakademiets ARKITEKTSKOLE, INSTITUT FOR DESIGN OG KOMMUNIKATION 20 13

7 Character Styles Paragraph Styles formaterer teksten i et helt afsnit. Hvis enkelte ord/ bogstaver i et afsnit ønskes fremhævet, anvendes Character Styles. Opret Character Styles 1. Marker enkelte ord eller bogstaver i et afsnit og formater dem ved hjælp af Control Panel. 2. Bevar markeringen og klik på Create New Style på Character Style panelet. 3. Dobbeltklik på den nye Style for at give den et navn. 4. Marker noget tekst og klik derefter på den nye Character Style for at tildele den til teksten. Character Styles kan kombineres med Paragraph Styles som Nested Styles, se mere under listeafsnittet. Forankring af billeder Billeder kan indsættes specifikke steder i teksten og følge denne ved ombrydning. I layout eksemplet herunder gives der mulighed for billeder i 3 bredder spændende over henholdsvis 1, 2 eller 3 kolonner. Placeringen inden for kolonnerne bestemmes af placeringen i den fortløbende tekst. Ryg / Spine Da der muligvis er mange billeder i hele publikationen, kan det være en fordel at definere en Object Style for hver billedplacering A, B og C i forhold til Spine (publikationens ryg). Bredden på billederne defineres i dialogboksen der fremkommer ved indsættelse af Anchors og højden justeres efterfølgende. Først placeres billedet ved at indsætte et Anchor, derefter gemmes indstillingerne som en Object Style. InDesign CS6 Lange dokumenter v.02, kunstakademiets ARKITEKTSKOLE, INSTITUT FOR DESIGN OG KOMMUNIKATION

8 Indsæt Anchor i den fortløbende tekst 1. Placer Cursor en efter det sidste tegn i det afsnit billedet skal placeres under eller efter en overskrift. 2. Højreklik og vælg Anchored Object > Insert. 3. Under Object Options vælges: Content: Graphic Width: 61 mm (eksempel B: 2 kolonner + 1 mellemrum) 4. Under Position vælges Custom 5. Marker ved Relative to Spine så højre og venstresider bliver symetriske. 6. Under Anchored Object vælges Reference Point: Øverst mod midten. 7. Under Anchored Position vælges Reference Point: Mod midten. X Relative To: Text Frame X Offset: 31,5 mm (eksempel B: 1 kolonne + 1 kolonnemellemrum) Y Relative To: Line (Baseline) Y Offset: 1 mm 8. Sørg for at afmarkere ved Keep within Top/Bottom Column Boundaries så billedet evt. kan gå til kant i bunden af siden. 9. Sørg også for at afmarkere ved Prevent Manual Positioning så højden på billedrammen senere kan justeres. 10. Afslut med OK. Anchor kan placeres manuelt ved at trække i den lille gule firkant i højre side af billedrammen når den er markeret. Tekstomløb 1. Tekstomløb defineres i Window menu > Text Wrap > Wrap Around Bounding Box. 2. Sæt Left og Right Offset til 2 mm (= kolonne afstanden i eksemplet). 3. Afslut med Enter for at aktivere tekstomløbet. Placering af billede i ramme 1. For at placere billedet i de rette proportioner i billedrammen højreklikkes i rammen > vælg Fitting > Frame Fitting Options Under Fitting on Empty Frame vælges Fill Frame Proportionally. 3. Afslut med OK. 4. Placer billede i rammen med File menu > Place. 5. Er billedet for højt til rammen, kan rammen justeres med højreklik > Fitting > Fit Frame to Content. 6. Er Show Text Threads aktiveret vises en stiplet linie fra indsætelsespunktet i teksten til referencepunktet på billedrammen. 8 InDesign CS6 Lange dokumenter v.02, kunstakademiets ARKITEKTSKOLE, INSTITUT FOR DESIGN OG KOMMUNIKATION 20 13

9 Object Styles Første billede er placeret i teksten og alle indstillingerne kan nu gemmes i en Object Style der let kan kopieres og anvendes på andre billeder. Object Style til billede B 1. Åben Object Style paletten. 2. Med billedrammen aktiveret vælges Create new style. 3. Check under Attributes at kun Text Wrap & Other, Anchored Object Options og Frame Fitting Options er markerede og at deres indstilling er korrekte. 4. Under Style Name øverst navngives den nye Object Style Billede B. Billede B Object Style kan kopieres og rettes til for at lave en Object Style til Billede A og Billede C. Kopiere og tilrette Object Style 1. Træk Billede B Object Style ned på Create new style i bunden af Object Style paletten. 2. Dobbeltklik på den nye Billede B Copy Object Style for at åbne den. 3. Navngiv den Billede A. 4. Under Anchored Object Options ændres X Offset til 0 mm (ingen indryk). 5. Afslut med OK. 6. Lav endnu en kopi af Billede B Object Style. 7. Navngiv den Billede C. 8. Under Anchored Object Options ændres X Offset til -63 mm (2 kolonner + 2 mellemrum). 9. Afslut med OK. Object styles kan tildeles Placeholders, der er rammer uden indhold, der senere kan fyldes med enten tekst eller grafik. Rammer placeret på Master-siderne kan ikke redigeres fra de almindelige sider før de låses op [Ctrl + Shift + klik]. InDesign CS6 Lange dokumenter v.02, kunstakademiets ARKITEKTSKOLE, INSTITUT FOR DESIGN OG KOMMUNIKATION

10 Books InDesign kan håndtere store publikationer, ved at samle dokumenter (f.eks. kapitler eller sektioner) i Books med sidenummerering, indholdsfortegnelse og indekseringer, der opdateres automatisk. En Book i InDesign er en speciel type fil, der vises som et panel med en oversigt. Panelet viser de dokumenter der er tilføjet Book en og giver hurtig adgang til de mest almindelige bog-relaterede funktioner. Ny Book 1. Vælg File menu > New > Book. 2. Navngiv og gem Book en. 3. Book Panel vises. 4. Vælg Ad Documents fra Book Panel menu eller ved at klikke på plusset nederst i panelet. Der kan vælges flere dokumenter på én gang med Shift og Ctrl. Vælg Open. 5. Dokumenter placeres i den rækkefølge de tilføjes. Placeringen kan ændres ved at trække dokumenterne op eller ned i Panel listen. Sidenumrene opdateres automatisk. 6. Vælg Book Panel menu > Save Book. Sidenummerering og nummerering af kapitler og afsnit i en Book defineres i de enkelte dokumenter i Pages paletten under Numbering and Section Options. Sidenummerering 1. Vælg Pages Palet menu > Numbering and Section Options Vælg Automatic Page Numbering. 3. Vælg Style under Page Numbering. 4. Vælg evt. indstillinger under Document Chapter Numbering (effektueres først når der indsættes en variabel - se næste pkt.) 10 InDesign CS6 Lange dokumenter v.02, kunstakademiets ARKITEKTSKOLE, INSTITUT FOR DESIGN OG KOMMUNIKATION 20 13

11 Kapitel og afsnitsnummerering Opbygges dokumenterne med højest et kapitel i hver, kan den automatiske nummereringsfunktion (Chapter Number Variable) af kapitler og afsnit udnyttes. Indeholder de enkelte dokumenter flere kapitler bruges i stedet Section Markers for at nummerere (se instruktioner under Help > InDesign Help). Nummerering af kapitler 1. Højreklik i teksten hvor kapitelnummeret skal indsættes > vælg Insert Variable > Chapter Number. 2. Skal dokumenter springes over i talrækken (som f.eks. forside, indholdsfortegnelse og forord) vælges Same as Previous Document in the Book nederst i New Section dialogboksen (gælder både de dokumenter der skal springes over + det første kapitel der skal tælles med). 3. Opdater nummereringen i Book Palette menu > Update Numbering > Update All Numbers. Afsnit kan nummereres ud fra kapitlerne. Med en Paragraph Style kan der laves op til 9 niveauer i nummereringen. Der kan indbygges punktummer, specialtegn og mellemrum i opbygningen. Nummerering af afsnit 1. Vælg den Paragraph Style der skal bruges til afsnitsnummerering eller lav en ny. Det er en god idé at angive niveau i navnet. 2. Under Bullets and Numbering vælges List Type: Numbers. 3. Ved Level vælges det niveau afsnittet hører hjemme under. 4. Under Numbering Style vælges format og hvordan nummeret skal opbygges. 5. I eksemplet er der valgt: Number: ^H.^2^> Insert Number Placeholder > Chapter Number (^H) punktum (.) Insert Number Placeholder > Level 2 (^2) Insert Special Character > En Space (^>). 6. Resultatet vil være 1.4 for afsnit 4 i kapitel Opdater nummereringen i Book Palette menu > Update Numbering > Update All Numbers. InDesign CS6 Lange dokumenter v.02, kunstakademiets ARKITEKTSKOLE, INSTITUT FOR DESIGN OG KOMMUNIKATION

12 Kapitelnavn som Running Header Kapiteloverskriften kan gentages på alle sider i kapitlet, enten som Header eller som Footer. Definere Header med variabel. 1. Vælg Type menu > Text Variables > Define > New. 2. Name: Kapiteloverskrift, Type: Running Header (Paragraph Style), Style: Vælg Paragraph Style for kapiteloverskrifter, Use: First on Page> Ok. 3. Tegn en tekstramme på Master siden hvor Header en skal placeres. 4. Vælg Type menu > Text Variables > Insert Variable > vælg Kapiteloverskrift fra listen. Synkronisering Da en Book sammensættes af mange dokumenter, er det nødvendigt at synkronisere for at sikre et ensartet layout. Ved en synkronisering checkes der blandt andet, om der er brugt samme Paragraph Styles og Master Pages i alle dokumenter, og de automatiske nummereringsfunktioner opdatteres. Det kan være en god idé at lukke alle dokumenter der skal synkroniseres, så opdaterer InDesign dokumenterne og gemmer ændringerne bagefter. Er dokumenterne åbne, synkroniseres de, men gemmes ikke. Synkronisere Book 1. Vælg Book Panel menu > Syncronize Options... for at udvælge hvilke elementer der skal synkroniseres. Vær opmærksom på at Master sider ikke automatisk er inkluderet i synkroniseringslisten! Afslut med Ok. 2. I Book Panel klikkes til venstre ud for det dokument der skal synkroniseres efter. 3. Marker de dokumenter der skal synkroniseres (Vælges ingen, ved at klikke et tomt sted nederst i paletten, synkroniseres alle dokumenter). 4. Klik på Syncronise knappen. En af fordelene ved at samle dokumenter i Books er, at print og eksport kan gøres med en enkelt komando. Start altid med at lave en Package og print fra den nye kopierede Book i Package n. Printe en Book 1. Marker de dokumenter der skal printes, eller fravælg alle for at printe alle dokumenter i Book. 2. Vælg Print Selected Documents eller Print Book. 3. Vælg printerindstillinger > Print. Selvom det er nemt at printe direkte fra en Book i InDesign, kan det anbefales altid at lave en pdf-printfil og printe fra den. Se i kompendiet Grundlæggende InDesign hvordan. 12 InDesign CS6 Lange dokumenter v.02, kunstakademiets ARKITEKTSKOLE, INSTITUT FOR DESIGN OG KOMMUNIKATION 20 13

13 Indholdsfortegnelse En indholdsfortegnelse (TOC) kan opremse indholdet i en publikation; vise en liste af illustrationer eller photocredits; eller inkludere anden nyttig information. En publikation kan indeholde flere indholdsfortegnelser, f.eks. både en kapiteloversigt og en figurliste. Der anvendes Table of Contets Styles til at gemme opsætningen af de enkelte indholdsfortegnelser. Inden en indholdsfortegnelse genereres bør alle dokumenter være indeholdt i en Book, i den rigtige rækkefølge og med korrekte Paragraph Styles. InDesign bruger Paragraph Styles til at opbygge indholdsfortegnelsen så der skal defineres specielle TOC Paragraph Styles. Ny indholdsfortegnelse 1. Vælg Layout menu > Table of Contets Styles > New. 2. Ved TOC Style skrives navnet på den nye TOC Style. 3. Ved Title skives den overskrift der skal være på siden med indholdsfortegnelsen, og ud for Style vælges den Paragraph Style overskriften skal have. 4. I listen med Other Styles vælges en af de Paragraph Styles der skal trækkes informationer fra (her vises Overskrift, kapitel). 5. Tryk på Add knappen, og den overføres til Include Paragraph Style listen. 6. Under Style: Overskrift, kapitel vælges den Paragraph Style der skal anvendes i indholdsfortegnelsen, her er valgt TOC kapitel. Se hvordan man laver en Paragraph Style med tabulering i kompendiet Grundlæggende InDesign. 7. Vælg placering af sidenumre + Style. 8. Ved Between Body and Number vælges en tabulator og ud for Style kan man angive en speciel Character Style. 9. Nederst under Options vælges Include Book Documents så alle dokumenter registreres og føres korrekt ind i indholdsfortegnelsen. InDesign CS6 Lange dokumenter v.02, kunstakademiets ARKITEKTSKOLE, INSTITUT FOR DESIGN OG KOMMUNIKATION

14 Skal indholdsfortegnelsens indhold rettes, gøres det i de dokumenter informationerne trækkes fra. Opsætning rettes i Layout menu > Table of Contets Styles > Edit. 1 Starten 1.1 AFSNIT En masse tekst og mere tekst og det fortsætter med endnu mere tekst der flyder fra den ene linie til den anden. En masse tekst og mere tekst og det fortsætter med endnu mere tekst der flyder fra den ene linie til den anden. En masse tekst og mere tekst og det fortsætter med endnu mere Figur 1. tekst der flyder fra den ene linie til den anden Underafsnit En masse tekst og mere tekst og det fortsætter med endnu mere tekst der flyder fra den ene linie til den anden. En masse tekst og mere tekst og det fortsætter med endnu mere tekst der flyder fra den ene linie til den anden. En masse tekst og mere tekst og det fortsætter med endnu mere tekst der flyder fra den ene linie til den anden. 1.2 AFSNIT En masse tekst og mere tekst og det fortsætter med endnu mere tekst der flyder fra den ene linie til den anden. En masse tekst og mere tekst og det fortsætter med endnu mere tekst der flyder fra den ene linie til den anden. En masse tekst og mere tekst og det fortsætter med endnu mere tekst der flyder fra den ene linie til den anden. Figur AFSNIT En masse tekst og mere tekst og det fortsætter med endnu mere tekst der flyder fra den ene linie til den anden. En masse tekst og mere tekst og det fortsætter med endnu mere tekst der flyder fra den ene linie til den anden. En masse tekst og mere tekst og det fortsætter med endnu mere tekst der flyder fra den ene linie til den anden. 1.4 AFSNIT En masse tekst og mere tekst og det fortsætter med endnu mere tekst der flyder fra den ene linie til den anden. En masse tekst og mere tekst og det fortsætter med endnu mere tekst der flyder fra den ene linie til den anden. En masse tekst og mere tekst og det fortsætter med endnu mere tekst der flyder fra den ene linie til den anden. Indhold Underafsnit En masse tekst og mere tekst og det fortsætter med endnu mere tekst der flyder fra den ene linie til den anden. En masse tekst og mere tekst og det fortsætter med endnu mere tekst der flyder fra den ene 1 STARTEN...3 linie til den anden. En masse tekst og mere tekst og det fortsætter 1.1 Afsnit med...3 endnu mere tekst der flyder fra den ene linie til den anden Underafsnit Afsnit AFSNIT 1.3 Afsnit En...4 masse tekst og mere tekst og det fortsætter med endnu mere tekst 1.4 Afsnit der...4 flyder fra den ene linie til den anden. En masse tekst og mere tekst Underafsnit og det fortsætter...4 med endnu mere tekst der flyder fra den ene 1.5 Afsnit linie...4 til den anden. En masse tekst og mere tekst og det fortsætter med endnu mere tekst der flyder fra den ene linie til den anden. 1.6 Afsnit Underafsnit Underafsnit AFSNIT Afsnit En...5 masse tekst og mere tekst og det fortsætter med endnu mere tekst der flyder fra den ene linie til den anden. En masse tekst og mere Underafsnit...5 PUBLIKATION OM INDESIGN INSTITUT 4 KUNSTAKADEMIETS ARKITEKTSKOLE MIDTEN Afsnit Afsnit Underafsnit SLUTNINGEN Afsnit Afsnit Underafsnit INDEKS...15 Opdatere indholdsfortegnelse 1. Aktiver Type Tool og placer cursoren et sted i indholdsfortegnelsen. 2. Vælg Layout menu > Update Table of Contents. 3. Indholdsfortegnelsen opdatteres automatisk. En liste med sidehenvisninger kan gøres mere overskuelig hvis de forskellige input-niveauer fremgår tydeligt, dette kan bla. gøres med tabuleringer. 2 PUBLIKATION OM INDESIGN INSTITUT 4 KUNSTAKADEMIETS ARKITEKTSKOLE InDesign CS6 Lange dokumenter v.02, kunstakademiets ARKITEKTSKOLE, INSTITUT FOR DESIGN OG KOMMUNIKATION 20 13

15 Paragraph Style med tabulering 1. Dobbeltklik på den Paragraph Style der skal indsættes tabuleringer i. 2. Vælg Indents and Spacing. 3. Marker hvor stort indryk fra begge sider der skal være for den valgte Paragraph Style. 4. Den prikkede linie fra tekst til sidetal laves ved at vælge Tabs. 5. Marker højretabulatoren og klik på linealen eller skriv den præcise placeringen ud for X. 6. Ud for Leader skrives et punktum, det er den karakter der gentages indtil højretabuleringen. Nested Styles Til referencelister er det ofte et krav, at de enkelte elementer som forfatter, titel og forlag formateres forskelligt. For at automatisere dette kan forskellige Character Styles indlejres i en Paragraph Style som Nested Style. Eksempel: Forfatternavnet er formateret med en All Caps Character Style. Titlen på artiklen er formateret med en Italic Character Style. Magasinets navn og øvrige data har ingen ekstra Character formatering. Nested Styles 1. Lav en Referenceliste Paragraph Style, Times New Roman, Regular, 12p/14p. 2. Vælg Drop Caps and Nested Styles fanen. 3. Vælg New Nested Style. 4. Vælg New Character Style I Drop-Down menuen ud for [None]> lav en All Caps Character Style og derefter en Italic Character Style. InDesign CS6 Lange dokumenter v.02, kunstakademiets ARKITEKTSKOLE, INSTITUT FOR DESIGN OG KOMMUNIKATION

16 Figur nummerering og listeudtræk Nogle gange placeres tekst til f.eks. billeder i løse tekstrammer. Når InDesign genererer en indholdsfortegnelse fra løse tekstrammer, læser den rammerne i den rækkefølge de er placeret på hver enkelt side, hvis der er flere på hver side. Løsningen er at Anchor dem til hovedteksten i den rigtige rækkefølge. Vær opmærksom på at nummereringen på selve siden altid er kronologisk, det er udtrækket til indholdsfortegnelsen (figurlisten) der sorteres efter placeringsrækkefølgen på den enkelte side. Figurnummerering og liste fra løse tekstrammer 1. Lav en Paragraph Style til billedteksten Figurtekst. 2. Under Bullets and Numbering vælges en eksisterende List, eller der laves en ny. 3. Sørg for at vælge Continue Numbers across Stories og from Previous Document in Book - det kan ikke ændres senere. 4. Under Numbering Style > Number, skrives det Prefix der skal stå sammen med nummeret, i dette tilfælde: Figur mellemrum ^# punktum mellemrum. 5. Anchor tekstrammer (formatteret med Figurtekst Paragraph Style) i den rigtige rækkefølge på siden. 6. Figur og nummer skrives automatisk når første tegn sættes. Skal de stå alene på linien uden efterfølgende tekst skrives et mellemrum eller Enter hvis der er tekst på næste linie. 7. Lav en Paragraph Style til figurlisten TOC figurliste. 8. Lav en ny TOC Style: Layout menu > Table of Contets Styles > New > Navngiv Figurliste. 9. Lav øvrig formattering og placer figurlisten i det valgte dokument. Fodnoter InDesign kan nemt indsætte og formatere fodnoter i bunden af siden. Fodnoterne kan samles i en fortegnelse bagerst i publikationen med en indholdsfortegnelse, hvis det ønskes. Indsætte fodnote 1. Placer Cursor en i teksten hvor fodnotereferencen skal være. 2. Vælg Type menu > Insert Footnote. 3. Skriv fodnoteteksten nederst på siden. 4. Rediger evt. Paragraph Styles og layout under Type menu > Document Footnote Options. 16 InDesign CS6 Lange dokumenter v.02, kunstakademiets ARKITEKTSKOLE, INSTITUT FOR DESIGN OG KOMMUNIKATION 20 13

17 Endnotes I InDesign bruges Cross reference som Endnotes work around. Når Endnotes importeres fra Word er de ikke linket til teksten, og opdaterer derfor ikke automatisk nummereringen ved rettelser. Forbindelsen kan genetableres med Cross references. Aktivere importerede endnotes 1. Den importerede Endnote Text Paragraph Style justeres først. 2. Under Bullets and Numbering vælges List Type: Numbers. 3. Vælg Format, f.eks. i, ii, iii, iv... så der er forskel på footnotes og endnotes referencer i teksten. (InDesign konverterer automatisk endnotes referencer til tal ligesom footnote referencer). 4. Check at den importerede Endnote Reference Character Style har Superscript. 5. Find første endnote reference i teksten via Edit menu > Find/Change > Find Format: Basic Character Formats > Position: Superscript. Vær sikker på det ikke er en footnote reference der er fundet! 6. Slet referencen. 7. Vælg Type menu > Hyperlinks & Cross-References > Insert Cross-Reference. 8. Angiv dokumentet hvori endnote teksten er placeret, hvis du arbejder med flere dokumenter i en book. 9. Vælg paragraph style (Endnote Text) og vælg den endnote der skal linkes til fra listen til højre. 10. Vælg Format: Paragraph Number. 11. Klik på det lille blyant ikon til højre for Format og vælg den Character Style der hører til Endnote References. 12. Under Appearance vælges Invisible Rectangle. 13. Afslut med OK. 14. Har du mange endnotes, kan du bruge copy / paste: 15. Copy/paste den første Cross-Reference til de andre placeringer i documentet (brug igen Find/Change for at finde dem). 16. Åben Window menu > Interactive > Hyperlinks > marker en af de kopierede hyperlinks > dobbelt-click den rigtige cross-reference i Hyperlinks panelet > click på den rigtige endnote i Edit Cross-Reference > OK. Gentag for alle endnote referencer. InDesign CS6 Lange dokumenter v.02, kunstakademiets ARKITEKTSKOLE, INSTITUT FOR DESIGN OG KOMMUNIKATION

18 Tabeller Der er flere måder at lave eller indsætte tabeller i InDesign. Den enkleste er at lave tabellen direkte i InDesign, og fylde indholdet på bagefter. En tabel skal altid placeres i en Text Frame, og det er med Type Tool tabellen redigeres. Starte tabel 1. Tegn eller vælg en Text Frame med Type Tool. 2. Vælg Table menu > Intert Table. 3. Udfyld Insert Table dialogen med række og kolonne antal og evt. Table Styles. 4. I eksemplet er der valgt 4 kolonner, 3 rækker og en række til overskrifter. Indholdet i tabellen kan enten skrives direkte i cellerne eller sættes ind med Copy - Paste. De enkelte celler justeres automatisk i højden (rækkevis) efter indholdsmængden. Tekst i tabelceller 1. Klik med Text Tool i en celle, start derefter med at skrive. Cellens højde ændres automatisk hvis tekstmængden bliver for stor. 2. Klik Tab for at skifte til næste celle og ved sidste celle skiftes til næste række med Tab. 3. Tekst formatteret med tabuleringer og linieskift, eller kopieret fra f.eks. Excell kan Paste s direkte ind i en tabel. 4. Vælg den øverste venstre celle (træk med Text Curser en hen over skillevæggen til næste celle) > Paste [Ctrl + V]. Justere tabellens layout 1. Kolonnernes bredde og rækkernes højde kan justeres manuelt ved at trække i skillevæggene med Text Tool (Curseren skifter til en horisontal eller en vertikal dobbeltpil). 2. Hele tabellens størrelse kan justeres manuelt ved at trække i det nederste højre hjørne (Curseren skifter til en diagonal dobbeltpil). 3. Præcise indstillinger af bla. cellebredder, cellehøjder og tabelramme kan gøres i Table menu > Table Options > Table SetUp. 4. Text Tool skal være valgt før Table SetUp er til rådighed. 5. Tabellens indvendige skillevægge og cellernes fyld kan justeres under Table menu > Cell Options > Strokes and Fills når cellerne er valgt. 6. Alle tabellens celler vælges ved at klikke i tabellens øverste venstre hjørne (Curser en skifter til en diagonal pil). Enkelte celler kan vælges ved at trække Curser en hen over skillevæggene. Både Table, Table Styles og Cell Styles findes som paletter under Window menu. Hans Grethe Pia Lone Gul Blå Rød Grøn Op Ned Venstre Højre Hans Grethe Pia Lone Gul Blå Rød Grøn Op Ned Venstre Højre Hans Grethe Pia Lone Gul Blå Rød Grøn Op Ned Venstre Højre 18 InDesign CS6 Lange dokumenter v.02, kunstakademiets ARKITEKTSKOLE, INSTITUT FOR DESIGN OG KOMMUNIKATION 20 13

19 Print PDF Printfil Når dokumentet er færdigt skal du lave en PDF printfil til trykkeriet. PDF betyder Portable Document Format og er en fil, der indeholder alle de oplysninger om tekst og illustrationer printeren skal bruge. Som bekendt arbejder InDesign med lænkede filer, altså illustrationer, der kun er placeret som et Preview i dokumentet. På den måde bliver dokumentet let at arbejde med og zoome i, men til gengæld indeholder det ikke i sig selv nok information til at printe i god kvalitet. Når du laver en PDF-fil bliver al den lænkede information samlet i én fil, der kan printes. Da illustrationerne i InDesign-dokumentet kan ligge i mange forskellige mapper på computeren og netværket, er det vigtig at sikre sig, at InDesign har kontakt til dem alle sammen før PDF-filen produceres. Til det kan du benytte Links og Preflight-paletterne. På Links-paletten kan du se alle de lænkede illustrationer, dokumentet indeholder, og hvilken side de er placeret på. Den hjælper dig til at holde styr på dit dokument mens du arbejder med det. Paletten advarer dig hvis der er problemer med de illustrationer, du har placeret i dokumentet, og kan bruges til at rette fejlen. Der findes to typer advarsler, et stopskilt og en trekant: Det røde stopskilt betyder at InDesign har mistet forbindelsen til illustrationen. Det sker oftest hvis illustrationen er blevet flyttet til en anden mappe eller netværksdrev. Problemet afhjælpes ved at klikke på Relink nederst på paletten og finde frem til illustrationen igen. I enkelte tilfælde skyldes det at illustrationen er blevet slettet, og så er der ikke andet at gøre end at lave en ny illustration og derefter klikke Relink for at fortælle InDesign hvor denne ligger. Den gule trekant betyder at illustrationen har været ændret siden den blev placeret i dokumentet (f.eks. justeret i Photoshop), og Preview et derfor ikke er helt korrekt. Dette afhjælpes ved at klikke Update på paletten. Preflight Preflight-funktionen giver dig informationer om eventuelle fejl i dokumentet. Det kan f.eks. være manglende Links, fejl i fonte eller tekst, der er skjult i for små tekstrammer (Overset Text). Funktionen er placeret nederst i vinduet, og indikerer enten et fejlfrit dokument med en grøn prik eller fejl i dokumentet med en rød prik. For at finde frem til eventuelle fejl, skal Preflight paletten åbnes. InDesign CS6 Lange dokumenter v.02, kunstakademiets ARKITEKTSKOLE, INSTITUT FOR DESIGN OG KOMMUNIKATION

20 Find Preflight-Paletten 1. Klik på pilen til højre for den røde/grønne prik i bunden af vinduet. 2. Vælg Preflight Panel [Alt+Shift+Ctrl+F]. 3. På paletten kan du se hvilke fejl, der er og hvor i dokumentet de befinder sig. Klik på sidetallet for at komme direkte til fejlen, så den kan rettes. Package Package kopierer alle de illustrationer og fonte, du har benyttet til en ny mappe sammen med din/dine InDesign filer, så du kan gemme dem samlet. Der vil muligvis dukke en advarsel op, der minder dig om at der kan være ophavsret fontene, og du bliver bedt om at navngive en tekstfil med informationer til trykkeriet. Lav en Package, når du er færdig med dit dokument, og vil gemme det samlet. Lige nu skal du lave en PDF-fil til trykkeriet. Lav PDF-print-fil 1. Vælg File menu > Adobe PDF Presets > High Quality Print. 2. Alternativ hvis du har placeret illustratorfiler med transparens i InDesign-dokumentet: Vælg File menu > Adobe PDF Presets > PDF/X-3: Vælg et navn og en placering til PDF-filen og klik Gem. Nu dukker Export Adobe PDF boksen op, og lader dig opsætte PDFfilen. I venstre side af menuen vælges hvilke indstillinger, der skal foretages: General - vælg hvilke sider, der skal med i PDF-filen og hvilken vesion den skal være Indstil General Settings 1. Indstil Compability til Acrobat 8/9 (eller den nyeste, der måtte være på din computer). OBS - hvis du bruger PDF/X-3:2002 skal du ikke indstille noget her. 2. Vælg All eller nogle bestemte sider. 20 InDesign CS6 Lange dokumenter v.02, kunstakademiets ARKITEKTSKOLE, INSTITUT FOR DESIGN OG KOMMUNIKATION 20 13

21 Compression - her kan Acrobat (programmet, der laver PDF-filen) indstilles til at reducere størrelsen på de illustrationer, der er i filen, så de passer til et bestemt formål. Vi går ud fra at dine billeder er tilpasset allerede i Photoshop, og ikke skal reduceres. Indstil Compression 1. Indstil alle tre Compression-rullemenuer til None. 2. Sørg for at Image Quality er indstillet til Maximum. Resterende indstillinger 1. Marks and Bleeds - her er det muligt at tilføje skæremærker - Crop Marks - til PDFdokumentet så det er nemmere at skære til bagefter. Acrobat lægger selv ekstra papir til dit dokument, så der bliver plads til mærkerne. Det er også muligt at få printeren til at lave mærkerne i stedet. 2. Output - indstilling af farver i PDF-filen. Hvis du har indstillet farverne rigtigt i InDesign, skal der ikke indstilles noget her. Lad den være på No Color Conversion. 3. Advanced - Her skal normalt ikke indstilles noget. Hvis du benytter PDF/X-3:2002, skal Transparency Flattener stå til [High Resolution]. 4. Security - Forskellige sikkerhedsindstillinger, så andre f.eks. ikke kan redigere i PDF-filen. Det er også muligt at låse filen så den ikke kan printes - det er knap så hensigtsmæssigt når den er til tryk, men udmærket hvis det f.eks. er et skitseforslag, der sendes til gennemsyn hos en kunde eller materiale, der skal ses på, men ikke ønskes kopieret fra, internettet. 5. Summary - giver et samlet overblik over dine indstillinger. 6. Afslut med at vælge Export for at lave PDF-filen Den fil, der genereres, indeholder alle de oplysninger om tekst, illustrationer og farver, printeren har brug for. InDesign CS6 Lange dokumenter v.02, kunstakademiets ARKITEKTSKOLE, INSTITUT FOR DESIGN OG KOMMUNIKATION

22 Booklet Hvis publikationen skal printes på egen printer med et helt opslag (2 sider) på hvert side af et ark papir, kan rækkefølgen ændres, så side 1 og 2 kommer på hver sin side af et ark og ligeledes side 3 og 4 og så fremdeles. Booklet 1. Start med at gemme dokumentet. 2. Vælg File menu > Print Booklet Under Setup vælges Booklet Type: 2-up Saddle Stitch. 4. Check under Preview at siderne placeres som ønsket. Roter evt. papiret under Print Settings Vælg Print Settings Vælg Adobe PDF > Ok. 7. Vælg Print > navngiv og vælg placering af printfilen. 22 InDesign CS6 Lange dokumenter v.02, kunstakademiets ARKITEKTSKOLE, INSTITUT FOR DESIGN OG KOMMUNIKATION 20 13

23 Øvelse: Samle Book Denne øvelse gennemgår de forkellige funktioner ved samling af dokumenter i en Book, så som automatisk kapitel- og afsnitsnummerering, generering af indholdsfortegnelse og figurliste samt synkronisering. Ny Book 1. Vælg File menu > New > Book. 2. Navngiv: Samle_Book.indb og gem Book en. 3. Book Panel vises. 4. Vælg Ad Documents [+] fra Book Panel. 5. Vælg Starten.indd > Open. 6. Dobbeltklik på Starten i Book Panel for at åbne dokumentet. Kapitel nummerering 1. Foran kapitel overskriften skal der indsættes en variabel, der skal vise kapitelnummeret. 2. Indsæt Cursor en foran overskriften. 3. Variablen findes i Type menu > Text Variables > Insert Variable > Chapter Afsnit Number. niveau 2 4. Indsæt Chapter Number og derefter et mellemrum. Starten overskrift 1.1 AFSNIT NIVEAU 1 Occupta temoluptat plabo. Am rem ipsaerum inciandiscia inimend esciis eos et am sitas prat fugiae ilisinv erioribusam excepudandem que conet ut ut vel mos nihillectur solore plam aut molupta tintis sitatia volum qui vit untiusae que nat as quatatiorro dit volore nos nimust, omnis sum faccatem et quam, siminust, tem sit, ut aut molland ellaboriatat dolor alibusa erspic te pratia con pore, sediciunto illitati ut odit audici cor simolo tem. Ratur? Iquod utest optur, of cii ssusapicil il invella cipsandanis voluptat millupt aepelicturem esequodit earum erio voluptat as ni res secto te dolupis eaquass equatiatenim dolliquatem Afsnit niveau 2 Cias duciendae doluptis everferum voluptata volupta sincieni ommos doluptaquia sanimaio. Neque nobitaest quae duciisciis cusdanis antinve llaccul luptam aliquae. Nequas elestia corro tempos ulpa natur, imus asperna mendaep editemp orrore, quas enis que ne doluptia delis volupta cullanditem. Et volupta temperu pietus alique plaut uta vel maio. Ad ea verrovid moluptam, nulles ma vendipsamus net, aritiorem que omnimilit labo. Et re nestis que minietur? Um doluta voloris magnite mpores endantis re, venimos moluptatur, cusdae nonsenimi, quiberum verum niet quam ipsunture quunt iumendis eumque quam fugia doluptas et et omnit vit, odit laborru ptassin pa cus remolori aciis autaquam, eatius. Da ped quas est, quas experio. Icipient milia con eos conecusamet a conse experunt ommolupta dis ad et ex et volupta tatiur? Quia sit perorerit doloritiis aut es alibustias dellore andunt peribus, simi, antiorum, tem alit rem qui cus, veligenditat et enditasimil evelect oreius esecabor ariame lia parum natur rerunt re nimi, sam, to ius doloressus suntem. Itatibusdae voluptae cusam quo ipsunt re posapelit et, que pligentur, utecatur? Ur Andit adion erectia dolorem etur? Caboriscia et experch icaborunt ist ut ipsum nihil molorenet rem qui nemoditam sim elia nobit re dolupta nobitatusam facessum iliquiberiae ped quiam, consequi quatiiscium rera ipicata tiaerio reperum est, si blani que pa volorum eaque vernatibus estem exerum quas esecto cum ium aut vendi tet pro volest et, comnimi litaecu saesenimo tenis utas elibus nobis maiones eceatam faccab imus. 1 Starten overskrift Fig. 1 Billedtekst der trækkes ud til et billedregister bag i kompendiet 1.1 AFSNIT NIVEAU 1 Occupta temoluptat plabo. Am rem ipsaerum inciandiscia inimend esciis eos et am sitas prat fugiae ilisinv erioribusam excepudandem que conet ut ut vel mos nihillectur solore plam aut molupta tintis sitatia volum qui vit untiusae que nat as quatatiorro dit volore nos nimust, omnis sum faccatem et quam, siminust, tem sit, ut aut molland ellaboriatat dolor alibusa erspic te pratia con pore, sediciunto illitati ut odit audici cor simolo tem. Ratur? Iquod utest optur, of cii ssusapicil il invella cipsandanis voluptat millupt aepelicturem esequodit earum erio voluptat as ni res secto te dolupis eaquass equatiatenim dolliquatem. 1 Fig. 1 Billedtekst der trækkes ud til et billedregister bag i kompendiet Afsnit niveau 2 Cias duciendae doluptis everferum voluptata volupta sincieni ommos doluptaquia sanimaio. Neque nobitaest quae duciisciis cusdanis antinve llaccul luptam aliquae. Nequas elestia corro tempos ulpa natur, imus asperna mendaep editemp orrore, quas enis que ne doluptia delis volupta cullanditem. Et volupta temperu pietus alique plaut uta vel maio. Ad ea verrovid moluptam, nulles ma vendipsamus net, aritiorem que omnimilit labo. Et re nestis que minietur? Um doluta voloris magnite mpores endantis re, venimos moluptatur, cusdae nonsenimi, quiberum verum niet quam ipsunture quunt iumendis eumque quam fugia doluptas et et omnit vit, odit laborru ptassin pa cus remolori aciis autaquam, eatius. Da ped quas est, quas experio. Icipient milia con eos conecusamet a conse experunt ommolupta dis ad et ex et volupta tatiur? Quia sit perorerit doloritiis aut es alibustias dellore andunt peribus, simi, antiorum, tem alit rem qui cus, veligenditat et enditasimil evelect oreius esecabor ariame lia parum natur rerunt re nimi, sam, to ius doloressus suntem. Itatibusdae voluptae cusam quo ipsunt re posapelit et, que pligentur, utecatur? Afsnit niveau 2 Ur Andit adion erectia dolorem etur? Caboriscia et experch icaborunt ist ut ipsum nihil molorenet rem qui nemoditam sim elia nobit re dolupta nobitatusam facessum iliquiberiae ped quiam, consequi quatiiscium rera ipicata tiaerio reperum est, si blani que pa volorum eaque vernatibus estem exerum quas esecto cum ium aut vendi tet pro volest et, comnimi litaecu saesenimo tenis utas elibus nobis maiones eceatam faccab imus. 5. Afsnitsnummereringen er defineret i Paragraph Styles under Bullets and Numbering. 6. Vælg Save og luk Starten.indd. 1 InDesign CS6 Lange dokumenter v.02, kunstakademiets ARKITEKTSKOLE, INSTITUT FOR DESIGN OG KOMMUNIKATION

24 Midten.indd skal være kapitel 2 og skal derfor placeres efter Starten.indd i Book panelet, Slutningen.indd skal være kapitel 3 og placeres nederst. Opdatere kapitel og afsnitsnumre 1. Tilføj Midten.indd og Slutningen.indd. 2. Åben dokumenterne. 3. Midten og Slutningen skal også have kapitelnummer tilføjet, men de viser begge nummer 1. 2 Midten overskrift 2.1 AFSNIT NIVEAU 1 Occupta temoluptat plabo. Am rem ipsaerum inciandiscia inimend esciis eos et am sitas prat fugiae ilisinv erioribusam excepudandem que conet ut ut vel mos nihillectur solore plam aut molupta tintis sitatia volum qui vit untiusae que nat as quatatiorro dit volore nos nimust, omnis sum faccatem et quam, siminust, tem sit, ut aut molland ellaboriatat dolor alibusa erspic te pratia con pore, sediciunto illitati ut odit audici cor simolo tem. Ratur? Iquod utest optur, of cii ssusapicil il invella cipsandanis voluptat millupt aepelicturem esequodit earum erio voluptat as ni res secto te dolupis eaquass equatiatenim dolliquatem. 3 Slutningen overskrift 3.1 AFSNIT NIVEAU 1 Occupta temoluptat plabo. Am rem ipsaerum inciandiscia inimend esciis eos et am sitas prat fugiae ilisinv erioribusam excepudandem que conet ut ut vel mos nihillectur solore plam aut molupta tintis sitatia volum qui vit untiusae que nat as quatatiorro dit volore nos nimust, omnis sum faccatem et quam, siminust, tem sit, ut aut molland ellaboriatat dolor alibusa erspic te pratia con pore, sediciunto illitati ut odit audici cor simolo tem. Ratur? Iquod utest optur, of cii ssusapicil il invella cipsandanis voluptat millupt aepelicturem esequodit earum erio voluptat as ni res secto te dolupis eaquass equatiatenim dolliquatem. 4. Vælg Book menu > Update Numbering > Update Chapter & Paragraph Numbers. 5. Check at Midten = kapitel 2 og Slutningen = kapitel Afsnit niveau 2 Cias duciendae doluptis everferum voluptata volupta sincieni ommos doluptaquia sanimaio. Neque nobitaest quae duciisciis cusdanis antinve llaccul luptam aliquae. Nequas elestia corro tempos ulpa natur, imus asperna mendaep editemp orrore, quas enis que ne doluptia delis volupta cullanditem. Et volupta temperu pietus alique plaut uta vel maio. Ad ea verrovid moluptam, nulles ma vendipsamus net, aritiorem que omnimilit labo. Et re nestis que minietur? Um doluta voloris magnite mpores endantis re, venimos moluptatur, cusdae nonsenimi, quibe- 6. Byt om på rækkefølgen rum verum af Midten niet quam ipsunture quunt og iumendis Slutningen eumque quam fugia i doluptas Book et et omnit panelet. vit, odit Numrene opdateres ikke! laborru ptassin pa cus remolori aciis autaquam, eatius. Da ped quas est, quas experio. Icipient milia con eos conecusamet a conse experunt ommolupta dis ad et ex et volupta tatiur? Quia sit perorerit doloritiis aut es alibustias dellore andunt peribus, simi, antiorum, tem alit rem qui cus, veligenditat et enditasimil evelect oreius esecabor ariame lia parum natur rerunt re nimi, sam, to ius doloressus suntem. Itatibusdae voluptae cusam quo ipsunt 7. Hver gang der flyttes rundt på kapitler skal Chapter & Paragraph Numbers opdatteres. re posapelit et, que pligentur, utecatur? Afsnit niveau 2 8. Vælg igen Book menu Ur > Andit Update adion erectia dolorem Numbering etur? Caboriscia et > experch Update icaborunt ist ut Chapter ipsum nihil molorenet & Paragraph Numbers rem qui nemoditam sim elia nobit re dolupta nobitatusam facessum iliquiberiae ped quiam, consequi quatiiscium rera ipicata tiaerio reperum est, si blani que pa volorum eaque vernatibus eller Update All Numbers. estem exerum quas esecto cum ium aut vendi tet pro volest et, comnimi litaecu saesenimo tenis utas exerum quas esecto cum ium aut vendi tet pro volest et, comnimi litaecu saesenimo tenis utas elibus nobis maiones eceatam faccab imus. Fig. 5 Billedtekst der trækkes ud til et billedregister bag i kompendiet Forside, indholdsfortegnelse, figurliste og bagside skal også tilføjes publikationen Afsnit niveau 2 Cias duciendae doluptis everferum voluptata volupta sincieni ommos doluptaquia sanimaio. Neque nobitaest quae duciisciis cusdanis antinve llaccul luptam aliquae. Nequas elestia corro tempos ulpa natur, imus asperna mendaep editemp orrore, quas enis que ne doluptia delis volupta cullanditem. Et volupta temperu pietus alique plaut uta vel maio. Ad ea verrovid moluptam, nulles ma vendipsamus net, aritiorem que omnimilit labo. Et re nestis que minietur? Um doluta voloris magnite mpores endantis re, venimos moluptatur, cusdae nonsenimi, quiberum verum niet quam ipsunture quunt iumendis eumque quam fugia doluptas et et omnit vit, odit laborru ptassin pa cus remolori aciis autaquam, eatius. Da ped quas est, quas experio. Icipient milia con eos conecusamet a conse experunt ommolupta dis ad et ex et volupta tatiur? Quia sit perorerit doloritiis aut es alibustias dellore andunt peribus, simi, antiorum, tem alit rem qui cus, veligenditat et enditasimil evelect oreius esecabor ariame lia parum natur rerunt re nimi, sam, to ius doloressus suntem. Itatibusdae voluptae cusam quo ipsunt re posapelit et, que pligentur, utecatur? Afsnit niveau 2 Ur Andit adion erectia dolorem etur? Caboriscia et experch icaborunt ist ut ipsum nihil molorenet rem qui nemoditam sim elia nobit re dolupta nobitatusam facessum iliquiberiae ped quiam, consequi quatiiscium rera ipicata tiaerio reperum est, si blani que pa volorum eaque vernatibus estem elibus nobis maiones eceatam faccab imus. Fig. 9 Billedtekst der trækkes ud til et billedregister bag i kompendiet Tilføje resterende dokumenter 1. Tilføj Forside og TOC forrest i Book og Figurliste og Bagside bagerst Visning af den automatiske sidenummerering er fjernet på for- og bagsiden ved at bruge en anden Master. Siderne tæller stadig med, selvom sidetallet ikke kan ses. 3. Check kapitel- og afsnitsnummerering i de tre kapitler. 4. Gem og luk alle dokumenterne. Forside og indholdsfortegnelse skal ikke tælles med i den automatiske kapitel-nummerering, Starten skal stadig være kapitel 1. Springe dokumenter over i nummereringen 1. Åben TOC og Starten. 2. For hver af dem vælges Pages menu > Numbering & Section Options > Document Chapter Numbering > Same as Previous Document in the Book (derfor skal Forside ikke rettes). 24 InDesign CS6 Lange dokumenter v.02, kunstakademiets ARKITEKTSKOLE, INSTITUT FOR DESIGN OG KOMMUNIKATION 20 13

25 3. Vælg OK i den efterfølgende opdateringsadvarsel. 4. Vælg Save for alle åbne dokumenter og luk dem. 5. I Book Panel vælges Syncronize nederst. 6. Check at kapitel- og afsnitsnummereringen er opdatteret korrekt. Indholdsfortegnelse og figurliste laves med de forberedte TOC og Figurliste Paragraph Styles. Indholdsfortegnelse 1. Åben TOC fra Book panelet, luk alle andre dokumenter. 2. Vælg Layout menu > Table of Contents. 3. I Dialogboksen vælges indstillinger for titel og hvilke Paragraph Styles der skal trækkes informationer fra og hvilke TOC Paragraph Styles de skal representeres med i indholdsfortegnelsen. Kapitel > TOC kapitel Afsnit 1 > TOC afsnit 1 Afsnit 2 > TOC afsnit 2 Afsnit 3 > TOC afsnit 3 InDesign CS6 Lange dokumenter v.02, kunstakademiets ARKITEKTSKOLE, INSTITUT FOR DESIGN OG KOMMUNIKATION

26 Figurliste Figurlisten bagerst i publikationen laves på samme måde som indholdsfortegnelsen. Figurliste 1. Åben Figurliste, luk alle andre dokumenter. 2. Vælg Layout menu > Table of Contents. 3. I Dialogboksen vælges Billedtekst Paragraph Style, der skal trækkes informationer fra og Figurliste Paragraph Style, der skal vises i figurlisten. 4. Der vælges ingen TOC Title, fordi overskriften allerede er skrevet i dokumentet med kapitel Paragraph Style, så den kan registreres til indholdsfortegnelsen. Til sidst synkroniseres hele Book en (luk først alle dokumenter), og derefter vælges Save Book fra Book panel menuen. Afslut med at eksportere som pdf. 26 InDesign CS6 Lange dokumenter v.02, kunstakademiets ARKITEKTSKOLE, INSTITUT FOR DESIGN OG KOMMUNIKATION 20 13

Indholdsfortegnelse OM DENNE GUIDE 4 GENERELT OM INDESIGN 12 2. OBJEKTER I INDESIGN 19 3. BILLEDER I INDESIGN 23. Generelt 4 Hjælp 4.

Indholdsfortegnelse OM DENNE GUIDE 4 GENERELT OM INDESIGN 12 2. OBJEKTER I INDESIGN 19 3. BILLEDER I INDESIGN 23. Generelt 4 Hjælp 4. indesign CS5 GUIDE Skrevet af Snorre Näsman, Depot 1, 2010 Indholdsfortegnelse OM DENNE GUIDE 4 Generelt 4 Hjælp 4 eksempler på layout 5 Hvad bruges InDesign til? 5 GENERELT OM INDESIGN 12 Brugerflade

Læs mere

1) Opret ny version af side... 8. 2) Lås version af side til din profil... 8

1) Opret ny version af side... 8. 2) Lås version af side til din profil... 8 Sitecore Kvikguide Indholdsfortegnelse: Log ind i hjemmeside CMSet eller intranet CMSet og vælg editor... 2 Redigering i Sitecore OLRKL(U)... 2 Content Editorens opbygning... 3 Felterne i Content Editorens

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indstil din Internet Explorer browser til at virke med sitecore... 2. Log ind og vælg editor... 3

Indholdsfortegnelse: Indstil din Internet Explorer browser til at virke med sitecore... 2. Log ind og vælg editor... 3 Sitecore Kvikguide Indholdsfortegnelse: Indstil din Internet Explorer browser til at virke med sitecore... 2 Log ind og vælg editor... 3 OLRGKL og OLRGLKU Redigering i Sitecore... 3 Særligt om Page Editorens

Læs mere

Using Sitecore 5.3. An End-User s Guide to Using and Administrating Sitecore

Using Sitecore 5.3. An End-User s Guide to Using and Administrating Sitecore Using Sitecore 5.3 An End-User s Guide to Using and Administrating Sitecore Author: Sitecore Corporation Date: March 8, 2007 Release: Revision 1.1 Language: Danish Sitecore is a registered trademark. All

Læs mere

Vejledning om tilgængelige PDF-filer

Vejledning om tilgængelige PDF-filer Vejledning om tilgængelige PDF-filer Denne vejledning er udarbejdet i Kompetencecenteret it for alle under ITog Telestyrelsen. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af det øgede fokus på brugen af dokumentformatet

Læs mere

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39 Tabulex Hjemmeside Manual Side 1 af 39 Indholdsfortegnelse 0. Begreber... 3 1. Sådan logger du ind... 5 2. Opret sider og kolonner... 6 2.1 Opsætning... 6 2.2 Opret side og rediger egenskaber... 8 2.3

Læs mere

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 4 December 2012 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN... 3 1.1 Support... 3 2. OM DET AT BYGGE

Læs mere

38,- Hjemmesider for alle. Web Design. Olav Junker Kjær. 1. udgave. www.knowware.dk

38,- Hjemmesider for alle. Web Design. Olav Junker Kjær. 1. udgave. www.knowware.dk 38,- Hjemmesider for alle Web Design Olav Junker Kjær www.knowware.dk 1. udgave Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 =

Læs mere

Hjemmesidedesign. i CMS systemet SiteEnable. Løgumkloster Højskole. Via Media

Hjemmesidedesign. i CMS systemet SiteEnable. Løgumkloster Højskole. Via Media Hjemmesidedesign i CMS systemet SiteEnable Via Media Løgumkloster Højskole Programmet Du skal til at designe din egen hjemmeside. Til det formål findes der mange forskellige løsninger. Alle løsninger har

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis

Læs mere

Bruger Manual Version 6.0

Bruger Manual Version 6.0 Bruger Manual Version 6.0 2010, MMB SOFTWARE ApS. i Indhold 1. INTRODUKTION... 5 2. SÅDAN KOMMER DU I GANG:... 5 2.1 INSTALLER DESKTOPSURVEY... 5 3. DESIGN MODULET... 6 3.1 OVERBLIK... 6 3.1.1 Spørgsmålstyper...

Læs mere

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER HÅNDBOG I TEKSTBEHANDLING MED OpenOffice.org WRITER Håndbog i tekstbehandling med OpenOffice.org Writer Emdrup den 3. marts 2005. Denne håndbog handler om de grundlæggende begreber og faciliteter, som

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

3S brugermanual VERSION 2

3S brugermanual VERSION 2 3S brugermanual VERSION 2 Version 2.2 - Udgivet 20/7 2012 3S brugermanual Kom igang med 3S Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge dine nye eller opdaterede hjemmeside. Det er en trin-for-trin

Læs mere

En simpel hjemmeside med HTML. Kom i gang med FrontPage

En simpel hjemmeside med HTML. Kom i gang med FrontPage I dette modul skal du lære at oprette og arbejde med hjemmesider med programmet Frontpage 2003. Men først skal du lære lidt om HTML-kodning. Selv om du ikke behøver at kende til HTML for at skabe hjemmesider

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

CS TYPO3 Manual. Udarbejdet af klaus@cs.aau.dk Side 1 af 30

CS TYPO3 Manual. Udarbejdet af klaus@cs.aau.dk Side 1 af 30 CS TYPO3 Manual TYPO3 CMS Opbygning...2 Log ind...2 Backend...3 Frontend...5 Hvor skal jeg klikke?...6 Gem, gem og vis, gem og luk og luk...7 Håndtering af sider og menuer...8 Sammenhæng mellem sider og

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

TIPS TIL LIBREOFFICE Af Leif Lodahl. Magenta ApS

TIPS TIL LIBREOFFICE Af Leif Lodahl. Magenta ApS TIPS TIL LIBREOFFICE Af Leif Lodahl Copyright 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 LibreOffice...1 1.1 Lidt om programmet LibreOffice...1 1.2 Gode råd...3 2 Generelle tips...4 2.1 Ændre udseendet i LibreOffice...4

Læs mere

Umbraco v4 Vejledning til redaktører

Umbraco v4 Vejledning til redaktører Umbraco v4 Vejledning til redaktører Produceret af Umbraco s Community Umbraco // The Friendly CMS Indhold 1 Introduktion... 3 2 Kom i gang med Umbraco... 4 2.1 Log ind... 4 2.2 Redigeringsinterfacet...

Læs mere

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER HÅNDBOG I TEKSTBEHANDLING MED OpenOffice.org WRITER Håndbog i tekstbehandling med OpenOffice.org Writer Emdrup den 9. november 2007. Denne håndbog handler om de grundlæggende begreber og faciliteter, som

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus.

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus. PC Kursus I. P. Schmidt Grundkursus. Start. Det er ikke svært. Det er sjovt! Kabale. Vi skal til at lægge kabale. Nogle vil nok undre sig over, at vi skal til at spille spil! Grunden til dette er, at det

Læs mere

Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg

Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Opgavens udformning... 1 Sidelayout... 1 Font, skriftstørrelse, linjeafstand og marginer... 2 Fonter i over-

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Joomla redigering v401-08-01-2014

Joomla redigering v401-08-01-2014 v401-08-01-2014... 1 1 Opret og tilpas indhold... 2 1.1 Opret artikel... 2 1.2 Tekstredigering... 2 1.3 Links... 5 1.4 Tabeller... 7 1.5 Billeder... 10 1.6 Artikelnavigation... 14 2 Specielt indhold...

Læs mere

IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen

IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen Version 1.0-2. aug. 2010 Side 1 af 43 Denne manual et opslagsværk over de mest almindelige funktioner som du som bruger kommer ud for. Den gennemgår de IT systemer

Læs mere

SKABELONER I LIBREOFFICE En vejledning i at lave skabeloner

SKABELONER I LIBREOFFICE En vejledning i at lave skabeloner SKABELONER I LIBREOFFICE En vejledning i at lave skabeloner Copyright 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...1 1.1 Lidt om programmet OpenOffice.org. 1 1.2 Gode råd...3 2 Skabeloner...4 2.1 Brug af skabeloner...4

Læs mere

Guide til OneNote 2010

Guide til OneNote 2010 December 2010 Guide til OneNote 2010 December 2010 Indholdsfortegnelse Office OneNote 2010... 1 Tilpasning af indstillinger... 1 Basic Funktioner i OneNote... 1 Research i OneNote... 4 Import af objekter...

Læs mere