InDesign. Lange dokumenter. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler. for Arkitektur, Design og Konservering. Arkitektskolen. Kompendiet tilhører:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "InDesign. Lange dokumenter. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler. for Arkitektur, Design og Konservering. Arkitektskolen. Kompendiet tilhører:"

Transkript

1 InDesign Lange dokumenter Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Arkitektskolen Institut 4 - Institut for design og kommunikation Kompendiet tilhører:

2 Indhold Mastersider...3 Sideopsætning Tekst og billeder...5 Import af tekst fra Word Paragraph Styles Character Styles Forankring af billeder Object Styles Books...10 Kapitel og afsnitsnummerering Kapitelnavn som Running Header Synkronisering Indholdsfortegnelse...13 Nested Styles Figur nummerering og listeudtræk Fodnoter Endnotes Tabeller...18 Print...19 PDF Printfil Preflight Package Booklet Øvelse: Samle Book InDesign CS6 Lange dokumenter v.02, kunstakademiets ARKITEKTSKOLE, INSTITUT FOR DESIGN OG KOMMUNIKATION 20 13

3 Mastersider InDesign har mange funktioner der kan automatisere gentagende handlinger ved arbejdet med lange dokumenter så som layout, sidenummerering og Paragraph Styles. Master siden/-siderne udgør en skabelon for alle de sider, der indgår i dokumentet. Et dokument kan godt have flere Master-sider, f.eks. en til forside og en til almindelige sider. Sideopsætning De fleste dokumentegenskaber kan redigeres efter oprettelsen af dokumentet via File menu > Document Setup og Layout menu > Margins and Columns. Nyt dokument 1. Vælg File menu > New > Document. 2. Vælg Intent: Print. Denne indstilling kan ikke ændres senere! 3. Facing Pages laver opslag med mulighed for differentiering mellem højre- og venstresider. 4. Primary Text Frame (CS6) indsætter automatisk lænkede tekstrammer indenfor margenerne på siderne. 5. Skal Primary Text Frame layoutet senere ændres, justeres direkte i Mastersiderne, hvorefter alle dokumentsider med pågældende master opdateres automatisk. Alle sider i et nyt dokument er som udgangspunkt styret af en indbygget A-Master. I Pages-panelet findes Master Pages. Dobbeltklik med musen på siderne ud for A-Master, og på skærmen dukker der et blankt opslag op. På siderne vises de marginforhold og/eller spaltedefinitioner, der blev defineret da dokumentet blev oprettet. Master siden er som udgangspunkt et opslag - det vil sige to sider stillet over for hinanden, men arbejder man kun med enkeltsider, er det muligt at slette den ene side. Marker den ene side i paletten med musen og træk den ned i papirkurven i bunden af paletten. Det er muligt at arbejde med flere Master sider - til henholdsvis kapitelstart, tekstsider, rene billedsider med mere. Man opretter nye Master sider eller laver kopier af den eksisterende, ved at klikke på menupilen i øverste højre hjørne i paletten. InDesign CS6 Lange dokumenter v.02, kunstakademiets ARKITEKTSKOLE, INSTITUT FOR DESIGN OG KOMMUNIKATION

4 Mastersider 1. Åben Pages panelet og dobbeltklik på A-Master navnet. 2. Begge A-Mastersider vises i Document Window og er nu aktive. 3. I nederste venstre hjørne af Document Window angives de aktive sider - det er altid en god idé at checke en ekstra gang når der arbejdes med mastersiderne! Guides bruges som støtte til udfyldning af layoutet. Med velplacerede Guides er det hurtigt at lave mange sider med en ensartet placering af tekst og illustrationer. Guides 1. Træk Guides ind fra linealerne. 2. Hvis linealerne ikke er synlige vælges View menu > Show Rulers [Ctrl+R]. 3. Med den enkelte Guide valgt kan en præcis værdi indtastes øverst i Control Panel. 4. Hold Cursor en uden for sideopslaget når der trækkes en Guide vandret ned, hvis den skal spænde over alle sider. Symetrisk justering af tekst på højre og venstre side af opslaget kan også defineres på Master siderne. Justering af tekst 1. Højreklik i tekstrammen på venstre Master side > Text Frame Options... [Ctrl + B] > General > Inset Spacing > Right: f.eks 31,5mm > Ok. 2. Gentag for højre side hvor Spacing skal være til venstre. Automatisk sidenummerering 1. Tegn en tekstramme med Type Tool [T]. 2. Vælg Type menu > Insert Special Character > Markers > Current Page Number. 3. Marker A et i tekstboksen med Type Tool og vælg skrifttype, -størrelse m.m. (A et er et symbol for, at der på alle sider der har A-Master som grundlag, vil være et sidetal) 4 InDesign CS6 Lange dokumenter v.02, kunstakademiets ARKITEKTSKOLE, INSTITUT FOR DESIGN OG KOMMUNIKATION 20 13

5 Tekst og billeder Import af tekst fra Word Tekst kan skrives direkte i InDesign, men kan også hentes ind fra f.eks. et Word dokument. Anvendes de samme Paragraph Style navne i In- Design som i den importerede tekst, formatteres teksten automatisk, ellers importeres de respektive Styles og markeres med en diskette i Paragraph Style og Character Style panelerne. Vær opmærksomp på at danske Word Style navne kun er oversat fra engelsk i Words brugerflade - de eksporteres med deres engelske navne! Placere importeret tekst (helt Word dokument) 1. Vælg File menu > Place > vælg Word dokumentet. 2. Cursor en skifter til et tekstplaceringsikon. Klik øverst i spalten på dokument siden IKKE Master siden (check nederste venstre hjørne), hvor teksten skal sættes ind. 3. Teksten flyder til bunden af spalten og nye sider oprettes automatisk efter behov fordi der var markeret ved Primary Text Frame ved oprettelsen af dokumentet. 4. For at få vist tekstlænkerne vælges View menu > Show Text Threads. Placeres teksten ikke i en Primary Text Frame, flyder den til bunden af spalten. Et lille plus nederst i højre side af tekstrammen viser om der er Overset (overskydende) tekst. Klik på plusset i bunden af tekstrammen og Cursor en fyldes igen med tekst, og der kan endnu engang klikkes i en spalte for at placere tekst. Holdes Shift nede samtidig med at der klikkes i en ny spalte, indsættes den resterende tekst på en gang, og nye sider oprettes automatisk efter behov. Placere dele af tekst og illustrationer fra Word 1. Juster først indstillingerne under Edit menu > Preferences > Clipboard Hadling. Marker ved Paste: All information. 2. I Word markeres den ønskede tekst + illustrationer > Copy [Ctrl+C]. 3. I InDesign placeres cursor en hvor den valgte tekst + illustrationer skal indsættes > Paste [Ctrl+V]. 4. Billeder placeres som Inline, altså på tekstlinierne. Placeringen kan justeres ved at højreklikke på billedet > Anchored Object > Options... > vælg Position: Custom. InDesign CS6 Lange dokumenter v.02, kunstakademiets ARKITEKTSKOLE, INSTITUT FOR DESIGN OG KOMMUNIKATION

6 For at fastlåse f.eks. overskrifter øverst på siderne kan der indsættes en Break Character lige foran overskriften og dermed lave et tvunget sideskift. Indsætte Page Break Character 1. Placer Type Cursor en foran første bogstav i overskriften. 2. Vælg Type menu > Insert Break Character > Page Break. Paragraph Styles Er et enkelt afsnit formateret med det ønskede typografiske ud tryk, er der flere måder at få dette udtryk overført til andre afsnit. Den langsommelige og besværlige metode er at markere tekstafsnittene og derefter taste definitionerne ind i Control Panel. En bedre metode er at anvende Paragraph Styles. Disse er definitioner af skrifttype, -størrelse, -udtryk m.m. Er et eller flere afsnit først tildelt en Paragraph Style, er det tilstrækkeligt at lave om på definitionen, for at al teksten ændrer sig. På den måde kan man altså f.eks. ændre skriftstørrelse eller -type på alle over skrift erne i et dokument på én gang. Ofte vil man have Paragraph Styles til Brødtekst, Rubrikker (overskrifter) og billedtekster. Illustrationen viser de Paragraph Styles, der er benyttet til dette kompendium. Paragraph Styles anvendes også til listeudtræk som f.eks. en indholdsfortegnelse. Opret Paragraph Styles 1. Marker noget tekst og formater det ved hjælp af Control Panel. Create New Style 2. Bevar markeringen og klik på Create New Style på Paragraph Style panelet. 3. Dobbeltklik på den nye Style for at give den et navn. 4. Marker noget tekst og klik derefter på den nye Paragraph Style for at tildele den til teksten. Rediger Paragraph Style 1. Sørg for at ingen tekst eller tekstrammer er markerede. 2. Dobbeltklik på den relevante Paragraph Style på panelet. 3. Rediger de nødvendige data. 4. Klik OK. 6 InDesign CS6 Lange dokumenter v.02, kunstakademiets ARKITEKTSKOLE, INSTITUT FOR DESIGN OG KOMMUNIKATION 20 13

7 Character Styles Paragraph Styles formaterer teksten i et helt afsnit. Hvis enkelte ord/ bogstaver i et afsnit ønskes fremhævet, anvendes Character Styles. Opret Character Styles 1. Marker enkelte ord eller bogstaver i et afsnit og formater dem ved hjælp af Control Panel. 2. Bevar markeringen og klik på Create New Style på Character Style panelet. 3. Dobbeltklik på den nye Style for at give den et navn. 4. Marker noget tekst og klik derefter på den nye Character Style for at tildele den til teksten. Character Styles kan kombineres med Paragraph Styles som Nested Styles, se mere under listeafsnittet. Forankring af billeder Billeder kan indsættes specifikke steder i teksten og følge denne ved ombrydning. I layout eksemplet herunder gives der mulighed for billeder i 3 bredder spændende over henholdsvis 1, 2 eller 3 kolonner. Placeringen inden for kolonnerne bestemmes af placeringen i den fortløbende tekst. Ryg / Spine Da der muligvis er mange billeder i hele publikationen, kan det være en fordel at definere en Object Style for hver billedplacering A, B og C i forhold til Spine (publikationens ryg). Bredden på billederne defineres i dialogboksen der fremkommer ved indsættelse af Anchors og højden justeres efterfølgende. Først placeres billedet ved at indsætte et Anchor, derefter gemmes indstillingerne som en Object Style. InDesign CS6 Lange dokumenter v.02, kunstakademiets ARKITEKTSKOLE, INSTITUT FOR DESIGN OG KOMMUNIKATION

8 Indsæt Anchor i den fortløbende tekst 1. Placer Cursor en efter det sidste tegn i det afsnit billedet skal placeres under eller efter en overskrift. 2. Højreklik og vælg Anchored Object > Insert. 3. Under Object Options vælges: Content: Graphic Width: 61 mm (eksempel B: 2 kolonner + 1 mellemrum) 4. Under Position vælges Custom 5. Marker ved Relative to Spine så højre og venstresider bliver symetriske. 6. Under Anchored Object vælges Reference Point: Øverst mod midten. 7. Under Anchored Position vælges Reference Point: Mod midten. X Relative To: Text Frame X Offset: 31,5 mm (eksempel B: 1 kolonne + 1 kolonnemellemrum) Y Relative To: Line (Baseline) Y Offset: 1 mm 8. Sørg for at afmarkere ved Keep within Top/Bottom Column Boundaries så billedet evt. kan gå til kant i bunden af siden. 9. Sørg også for at afmarkere ved Prevent Manual Positioning så højden på billedrammen senere kan justeres. 10. Afslut med OK. Anchor kan placeres manuelt ved at trække i den lille gule firkant i højre side af billedrammen når den er markeret. Tekstomløb 1. Tekstomløb defineres i Window menu > Text Wrap > Wrap Around Bounding Box. 2. Sæt Left og Right Offset til 2 mm (= kolonne afstanden i eksemplet). 3. Afslut med Enter for at aktivere tekstomløbet. Placering af billede i ramme 1. For at placere billedet i de rette proportioner i billedrammen højreklikkes i rammen > vælg Fitting > Frame Fitting Options Under Fitting on Empty Frame vælges Fill Frame Proportionally. 3. Afslut med OK. 4. Placer billede i rammen med File menu > Place. 5. Er billedet for højt til rammen, kan rammen justeres med højreklik > Fitting > Fit Frame to Content. 6. Er Show Text Threads aktiveret vises en stiplet linie fra indsætelsespunktet i teksten til referencepunktet på billedrammen. 8 InDesign CS6 Lange dokumenter v.02, kunstakademiets ARKITEKTSKOLE, INSTITUT FOR DESIGN OG KOMMUNIKATION 20 13

9 Object Styles Første billede er placeret i teksten og alle indstillingerne kan nu gemmes i en Object Style der let kan kopieres og anvendes på andre billeder. Object Style til billede B 1. Åben Object Style paletten. 2. Med billedrammen aktiveret vælges Create new style. 3. Check under Attributes at kun Text Wrap & Other, Anchored Object Options og Frame Fitting Options er markerede og at deres indstilling er korrekte. 4. Under Style Name øverst navngives den nye Object Style Billede B. Billede B Object Style kan kopieres og rettes til for at lave en Object Style til Billede A og Billede C. Kopiere og tilrette Object Style 1. Træk Billede B Object Style ned på Create new style i bunden af Object Style paletten. 2. Dobbeltklik på den nye Billede B Copy Object Style for at åbne den. 3. Navngiv den Billede A. 4. Under Anchored Object Options ændres X Offset til 0 mm (ingen indryk). 5. Afslut med OK. 6. Lav endnu en kopi af Billede B Object Style. 7. Navngiv den Billede C. 8. Under Anchored Object Options ændres X Offset til -63 mm (2 kolonner + 2 mellemrum). 9. Afslut med OK. Object styles kan tildeles Placeholders, der er rammer uden indhold, der senere kan fyldes med enten tekst eller grafik. Rammer placeret på Master-siderne kan ikke redigeres fra de almindelige sider før de låses op [Ctrl + Shift + klik]. InDesign CS6 Lange dokumenter v.02, kunstakademiets ARKITEKTSKOLE, INSTITUT FOR DESIGN OG KOMMUNIKATION

10 Books InDesign kan håndtere store publikationer, ved at samle dokumenter (f.eks. kapitler eller sektioner) i Books med sidenummerering, indholdsfortegnelse og indekseringer, der opdateres automatisk. En Book i InDesign er en speciel type fil, der vises som et panel med en oversigt. Panelet viser de dokumenter der er tilføjet Book en og giver hurtig adgang til de mest almindelige bog-relaterede funktioner. Ny Book 1. Vælg File menu > New > Book. 2. Navngiv og gem Book en. 3. Book Panel vises. 4. Vælg Ad Documents fra Book Panel menu eller ved at klikke på plusset nederst i panelet. Der kan vælges flere dokumenter på én gang med Shift og Ctrl. Vælg Open. 5. Dokumenter placeres i den rækkefølge de tilføjes. Placeringen kan ændres ved at trække dokumenterne op eller ned i Panel listen. Sidenumrene opdateres automatisk. 6. Vælg Book Panel menu > Save Book. Sidenummerering og nummerering af kapitler og afsnit i en Book defineres i de enkelte dokumenter i Pages paletten under Numbering and Section Options. Sidenummerering 1. Vælg Pages Palet menu > Numbering and Section Options Vælg Automatic Page Numbering. 3. Vælg Style under Page Numbering. 4. Vælg evt. indstillinger under Document Chapter Numbering (effektueres først når der indsættes en variabel - se næste pkt.) 10 InDesign CS6 Lange dokumenter v.02, kunstakademiets ARKITEKTSKOLE, INSTITUT FOR DESIGN OG KOMMUNIKATION 20 13

11 Kapitel og afsnitsnummerering Opbygges dokumenterne med højest et kapitel i hver, kan den automatiske nummereringsfunktion (Chapter Number Variable) af kapitler og afsnit udnyttes. Indeholder de enkelte dokumenter flere kapitler bruges i stedet Section Markers for at nummerere (se instruktioner under Help > InDesign Help). Nummerering af kapitler 1. Højreklik i teksten hvor kapitelnummeret skal indsættes > vælg Insert Variable > Chapter Number. 2. Skal dokumenter springes over i talrækken (som f.eks. forside, indholdsfortegnelse og forord) vælges Same as Previous Document in the Book nederst i New Section dialogboksen (gælder både de dokumenter der skal springes over + det første kapitel der skal tælles med). 3. Opdater nummereringen i Book Palette menu > Update Numbering > Update All Numbers. Afsnit kan nummereres ud fra kapitlerne. Med en Paragraph Style kan der laves op til 9 niveauer i nummereringen. Der kan indbygges punktummer, specialtegn og mellemrum i opbygningen. Nummerering af afsnit 1. Vælg den Paragraph Style der skal bruges til afsnitsnummerering eller lav en ny. Det er en god idé at angive niveau i navnet. 2. Under Bullets and Numbering vælges List Type: Numbers. 3. Ved Level vælges det niveau afsnittet hører hjemme under. 4. Under Numbering Style vælges format og hvordan nummeret skal opbygges. 5. I eksemplet er der valgt: Number: ^H.^2^> Insert Number Placeholder > Chapter Number (^H) punktum (.) Insert Number Placeholder > Level 2 (^2) Insert Special Character > En Space (^>). 6. Resultatet vil være 1.4 for afsnit 4 i kapitel Opdater nummereringen i Book Palette menu > Update Numbering > Update All Numbers. InDesign CS6 Lange dokumenter v.02, kunstakademiets ARKITEKTSKOLE, INSTITUT FOR DESIGN OG KOMMUNIKATION

12 Kapitelnavn som Running Header Kapiteloverskriften kan gentages på alle sider i kapitlet, enten som Header eller som Footer. Definere Header med variabel. 1. Vælg Type menu > Text Variables > Define > New. 2. Name: Kapiteloverskrift, Type: Running Header (Paragraph Style), Style: Vælg Paragraph Style for kapiteloverskrifter, Use: First on Page> Ok. 3. Tegn en tekstramme på Master siden hvor Header en skal placeres. 4. Vælg Type menu > Text Variables > Insert Variable > vælg Kapiteloverskrift fra listen. Synkronisering Da en Book sammensættes af mange dokumenter, er det nødvendigt at synkronisere for at sikre et ensartet layout. Ved en synkronisering checkes der blandt andet, om der er brugt samme Paragraph Styles og Master Pages i alle dokumenter, og de automatiske nummereringsfunktioner opdatteres. Det kan være en god idé at lukke alle dokumenter der skal synkroniseres, så opdaterer InDesign dokumenterne og gemmer ændringerne bagefter. Er dokumenterne åbne, synkroniseres de, men gemmes ikke. Synkronisere Book 1. Vælg Book Panel menu > Syncronize Options... for at udvælge hvilke elementer der skal synkroniseres. Vær opmærksom på at Master sider ikke automatisk er inkluderet i synkroniseringslisten! Afslut med Ok. 2. I Book Panel klikkes til venstre ud for det dokument der skal synkroniseres efter. 3. Marker de dokumenter der skal synkroniseres (Vælges ingen, ved at klikke et tomt sted nederst i paletten, synkroniseres alle dokumenter). 4. Klik på Syncronise knappen. En af fordelene ved at samle dokumenter i Books er, at print og eksport kan gøres med en enkelt komando. Start altid med at lave en Package og print fra den nye kopierede Book i Package n. Printe en Book 1. Marker de dokumenter der skal printes, eller fravælg alle for at printe alle dokumenter i Book. 2. Vælg Print Selected Documents eller Print Book. 3. Vælg printerindstillinger > Print. Selvom det er nemt at printe direkte fra en Book i InDesign, kan det anbefales altid at lave en pdf-printfil og printe fra den. Se i kompendiet Grundlæggende InDesign hvordan. 12 InDesign CS6 Lange dokumenter v.02, kunstakademiets ARKITEKTSKOLE, INSTITUT FOR DESIGN OG KOMMUNIKATION 20 13

13 Indholdsfortegnelse En indholdsfortegnelse (TOC) kan opremse indholdet i en publikation; vise en liste af illustrationer eller photocredits; eller inkludere anden nyttig information. En publikation kan indeholde flere indholdsfortegnelser, f.eks. både en kapiteloversigt og en figurliste. Der anvendes Table of Contets Styles til at gemme opsætningen af de enkelte indholdsfortegnelser. Inden en indholdsfortegnelse genereres bør alle dokumenter være indeholdt i en Book, i den rigtige rækkefølge og med korrekte Paragraph Styles. InDesign bruger Paragraph Styles til at opbygge indholdsfortegnelsen så der skal defineres specielle TOC Paragraph Styles. Ny indholdsfortegnelse 1. Vælg Layout menu > Table of Contets Styles > New. 2. Ved TOC Style skrives navnet på den nye TOC Style. 3. Ved Title skives den overskrift der skal være på siden med indholdsfortegnelsen, og ud for Style vælges den Paragraph Style overskriften skal have. 4. I listen med Other Styles vælges en af de Paragraph Styles der skal trækkes informationer fra (her vises Overskrift, kapitel). 5. Tryk på Add knappen, og den overføres til Include Paragraph Style listen. 6. Under Style: Overskrift, kapitel vælges den Paragraph Style der skal anvendes i indholdsfortegnelsen, her er valgt TOC kapitel. Se hvordan man laver en Paragraph Style med tabulering i kompendiet Grundlæggende InDesign. 7. Vælg placering af sidenumre + Style. 8. Ved Between Body and Number vælges en tabulator og ud for Style kan man angive en speciel Character Style. 9. Nederst under Options vælges Include Book Documents så alle dokumenter registreres og føres korrekt ind i indholdsfortegnelsen. InDesign CS6 Lange dokumenter v.02, kunstakademiets ARKITEKTSKOLE, INSTITUT FOR DESIGN OG KOMMUNIKATION

14 Skal indholdsfortegnelsens indhold rettes, gøres det i de dokumenter informationerne trækkes fra. Opsætning rettes i Layout menu > Table of Contets Styles > Edit. 1 Starten 1.1 AFSNIT En masse tekst og mere tekst og det fortsætter med endnu mere tekst der flyder fra den ene linie til den anden. En masse tekst og mere tekst og det fortsætter med endnu mere tekst der flyder fra den ene linie til den anden. En masse tekst og mere tekst og det fortsætter med endnu mere Figur 1. tekst der flyder fra den ene linie til den anden Underafsnit En masse tekst og mere tekst og det fortsætter med endnu mere tekst der flyder fra den ene linie til den anden. En masse tekst og mere tekst og det fortsætter med endnu mere tekst der flyder fra den ene linie til den anden. En masse tekst og mere tekst og det fortsætter med endnu mere tekst der flyder fra den ene linie til den anden. 1.2 AFSNIT En masse tekst og mere tekst og det fortsætter med endnu mere tekst der flyder fra den ene linie til den anden. En masse tekst og mere tekst og det fortsætter med endnu mere tekst der flyder fra den ene linie til den anden. En masse tekst og mere tekst og det fortsætter med endnu mere tekst der flyder fra den ene linie til den anden. Figur AFSNIT En masse tekst og mere tekst og det fortsætter med endnu mere tekst der flyder fra den ene linie til den anden. En masse tekst og mere tekst og det fortsætter med endnu mere tekst der flyder fra den ene linie til den anden. En masse tekst og mere tekst og det fortsætter med endnu mere tekst der flyder fra den ene linie til den anden. 1.4 AFSNIT En masse tekst og mere tekst og det fortsætter med endnu mere tekst der flyder fra den ene linie til den anden. En masse tekst og mere tekst og det fortsætter med endnu mere tekst der flyder fra den ene linie til den anden. En masse tekst og mere tekst og det fortsætter med endnu mere tekst der flyder fra den ene linie til den anden. Indhold Underafsnit En masse tekst og mere tekst og det fortsætter med endnu mere tekst der flyder fra den ene linie til den anden. En masse tekst og mere tekst og det fortsætter med endnu mere tekst der flyder fra den ene 1 STARTEN...3 linie til den anden. En masse tekst og mere tekst og det fortsætter 1.1 Afsnit med...3 endnu mere tekst der flyder fra den ene linie til den anden Underafsnit Afsnit AFSNIT 1.3 Afsnit En...4 masse tekst og mere tekst og det fortsætter med endnu mere tekst 1.4 Afsnit der...4 flyder fra den ene linie til den anden. En masse tekst og mere tekst Underafsnit og det fortsætter...4 med endnu mere tekst der flyder fra den ene 1.5 Afsnit linie...4 til den anden. En masse tekst og mere tekst og det fortsætter med endnu mere tekst der flyder fra den ene linie til den anden. 1.6 Afsnit Underafsnit Underafsnit AFSNIT Afsnit En...5 masse tekst og mere tekst og det fortsætter med endnu mere tekst der flyder fra den ene linie til den anden. En masse tekst og mere Underafsnit...5 PUBLIKATION OM INDESIGN INSTITUT 4 KUNSTAKADEMIETS ARKITEKTSKOLE MIDTEN Afsnit Afsnit Underafsnit SLUTNINGEN Afsnit Afsnit Underafsnit INDEKS...15 Opdatere indholdsfortegnelse 1. Aktiver Type Tool og placer cursoren et sted i indholdsfortegnelsen. 2. Vælg Layout menu > Update Table of Contents. 3. Indholdsfortegnelsen opdatteres automatisk. En liste med sidehenvisninger kan gøres mere overskuelig hvis de forskellige input-niveauer fremgår tydeligt, dette kan bla. gøres med tabuleringer. 2 PUBLIKATION OM INDESIGN INSTITUT 4 KUNSTAKADEMIETS ARKITEKTSKOLE InDesign CS6 Lange dokumenter v.02, kunstakademiets ARKITEKTSKOLE, INSTITUT FOR DESIGN OG KOMMUNIKATION 20 13

15 Paragraph Style med tabulering 1. Dobbeltklik på den Paragraph Style der skal indsættes tabuleringer i. 2. Vælg Indents and Spacing. 3. Marker hvor stort indryk fra begge sider der skal være for den valgte Paragraph Style. 4. Den prikkede linie fra tekst til sidetal laves ved at vælge Tabs. 5. Marker højretabulatoren og klik på linealen eller skriv den præcise placeringen ud for X. 6. Ud for Leader skrives et punktum, det er den karakter der gentages indtil højretabuleringen. Nested Styles Til referencelister er det ofte et krav, at de enkelte elementer som forfatter, titel og forlag formateres forskelligt. For at automatisere dette kan forskellige Character Styles indlejres i en Paragraph Style som Nested Style. Eksempel: Forfatternavnet er formateret med en All Caps Character Style. Titlen på artiklen er formateret med en Italic Character Style. Magasinets navn og øvrige data har ingen ekstra Character formatering. Nested Styles 1. Lav en Referenceliste Paragraph Style, Times New Roman, Regular, 12p/14p. 2. Vælg Drop Caps and Nested Styles fanen. 3. Vælg New Nested Style. 4. Vælg New Character Style I Drop-Down menuen ud for [None]> lav en All Caps Character Style og derefter en Italic Character Style. InDesign CS6 Lange dokumenter v.02, kunstakademiets ARKITEKTSKOLE, INSTITUT FOR DESIGN OG KOMMUNIKATION

16 Figur nummerering og listeudtræk Nogle gange placeres tekst til f.eks. billeder i løse tekstrammer. Når InDesign genererer en indholdsfortegnelse fra løse tekstrammer, læser den rammerne i den rækkefølge de er placeret på hver enkelt side, hvis der er flere på hver side. Løsningen er at Anchor dem til hovedteksten i den rigtige rækkefølge. Vær opmærksom på at nummereringen på selve siden altid er kronologisk, det er udtrækket til indholdsfortegnelsen (figurlisten) der sorteres efter placeringsrækkefølgen på den enkelte side. Figurnummerering og liste fra løse tekstrammer 1. Lav en Paragraph Style til billedteksten Figurtekst. 2. Under Bullets and Numbering vælges en eksisterende List, eller der laves en ny. 3. Sørg for at vælge Continue Numbers across Stories og from Previous Document in Book - det kan ikke ændres senere. 4. Under Numbering Style > Number, skrives det Prefix der skal stå sammen med nummeret, i dette tilfælde: Figur mellemrum ^# punktum mellemrum. 5. Anchor tekstrammer (formatteret med Figurtekst Paragraph Style) i den rigtige rækkefølge på siden. 6. Figur og nummer skrives automatisk når første tegn sættes. Skal de stå alene på linien uden efterfølgende tekst skrives et mellemrum eller Enter hvis der er tekst på næste linie. 7. Lav en Paragraph Style til figurlisten TOC figurliste. 8. Lav en ny TOC Style: Layout menu > Table of Contets Styles > New > Navngiv Figurliste. 9. Lav øvrig formattering og placer figurlisten i det valgte dokument. Fodnoter InDesign kan nemt indsætte og formatere fodnoter i bunden af siden. Fodnoterne kan samles i en fortegnelse bagerst i publikationen med en indholdsfortegnelse, hvis det ønskes. Indsætte fodnote 1. Placer Cursor en i teksten hvor fodnotereferencen skal være. 2. Vælg Type menu > Insert Footnote. 3. Skriv fodnoteteksten nederst på siden. 4. Rediger evt. Paragraph Styles og layout under Type menu > Document Footnote Options. 16 InDesign CS6 Lange dokumenter v.02, kunstakademiets ARKITEKTSKOLE, INSTITUT FOR DESIGN OG KOMMUNIKATION 20 13

17 Endnotes I InDesign bruges Cross reference som Endnotes work around. Når Endnotes importeres fra Word er de ikke linket til teksten, og opdaterer derfor ikke automatisk nummereringen ved rettelser. Forbindelsen kan genetableres med Cross references. Aktivere importerede endnotes 1. Den importerede Endnote Text Paragraph Style justeres først. 2. Under Bullets and Numbering vælges List Type: Numbers. 3. Vælg Format, f.eks. i, ii, iii, iv... så der er forskel på footnotes og endnotes referencer i teksten. (InDesign konverterer automatisk endnotes referencer til tal ligesom footnote referencer). 4. Check at den importerede Endnote Reference Character Style har Superscript. 5. Find første endnote reference i teksten via Edit menu > Find/Change > Find Format: Basic Character Formats > Position: Superscript. Vær sikker på det ikke er en footnote reference der er fundet! 6. Slet referencen. 7. Vælg Type menu > Hyperlinks & Cross-References > Insert Cross-Reference. 8. Angiv dokumentet hvori endnote teksten er placeret, hvis du arbejder med flere dokumenter i en book. 9. Vælg paragraph style (Endnote Text) og vælg den endnote der skal linkes til fra listen til højre. 10. Vælg Format: Paragraph Number. 11. Klik på det lille blyant ikon til højre for Format og vælg den Character Style der hører til Endnote References. 12. Under Appearance vælges Invisible Rectangle. 13. Afslut med OK. 14. Har du mange endnotes, kan du bruge copy / paste: 15. Copy/paste den første Cross-Reference til de andre placeringer i documentet (brug igen Find/Change for at finde dem). 16. Åben Window menu > Interactive > Hyperlinks > marker en af de kopierede hyperlinks > dobbelt-click den rigtige cross-reference i Hyperlinks panelet > click på den rigtige endnote i Edit Cross-Reference > OK. Gentag for alle endnote referencer. InDesign CS6 Lange dokumenter v.02, kunstakademiets ARKITEKTSKOLE, INSTITUT FOR DESIGN OG KOMMUNIKATION

18 Tabeller Der er flere måder at lave eller indsætte tabeller i InDesign. Den enkleste er at lave tabellen direkte i InDesign, og fylde indholdet på bagefter. En tabel skal altid placeres i en Text Frame, og det er med Type Tool tabellen redigeres. Starte tabel 1. Tegn eller vælg en Text Frame med Type Tool. 2. Vælg Table menu > Intert Table. 3. Udfyld Insert Table dialogen med række og kolonne antal og evt. Table Styles. 4. I eksemplet er der valgt 4 kolonner, 3 rækker og en række til overskrifter. Indholdet i tabellen kan enten skrives direkte i cellerne eller sættes ind med Copy - Paste. De enkelte celler justeres automatisk i højden (rækkevis) efter indholdsmængden. Tekst i tabelceller 1. Klik med Text Tool i en celle, start derefter med at skrive. Cellens højde ændres automatisk hvis tekstmængden bliver for stor. 2. Klik Tab for at skifte til næste celle og ved sidste celle skiftes til næste række med Tab. 3. Tekst formatteret med tabuleringer og linieskift, eller kopieret fra f.eks. Excell kan Paste s direkte ind i en tabel. 4. Vælg den øverste venstre celle (træk med Text Curser en hen over skillevæggen til næste celle) > Paste [Ctrl + V]. Justere tabellens layout 1. Kolonnernes bredde og rækkernes højde kan justeres manuelt ved at trække i skillevæggene med Text Tool (Curseren skifter til en horisontal eller en vertikal dobbeltpil). 2. Hele tabellens størrelse kan justeres manuelt ved at trække i det nederste højre hjørne (Curseren skifter til en diagonal dobbeltpil). 3. Præcise indstillinger af bla. cellebredder, cellehøjder og tabelramme kan gøres i Table menu > Table Options > Table SetUp. 4. Text Tool skal være valgt før Table SetUp er til rådighed. 5. Tabellens indvendige skillevægge og cellernes fyld kan justeres under Table menu > Cell Options > Strokes and Fills når cellerne er valgt. 6. Alle tabellens celler vælges ved at klikke i tabellens øverste venstre hjørne (Curser en skifter til en diagonal pil). Enkelte celler kan vælges ved at trække Curser en hen over skillevæggene. Både Table, Table Styles og Cell Styles findes som paletter under Window menu. Hans Grethe Pia Lone Gul Blå Rød Grøn Op Ned Venstre Højre Hans Grethe Pia Lone Gul Blå Rød Grøn Op Ned Venstre Højre Hans Grethe Pia Lone Gul Blå Rød Grøn Op Ned Venstre Højre 18 InDesign CS6 Lange dokumenter v.02, kunstakademiets ARKITEKTSKOLE, INSTITUT FOR DESIGN OG KOMMUNIKATION 20 13

19 Print PDF Printfil Når dokumentet er færdigt skal du lave en PDF printfil til trykkeriet. PDF betyder Portable Document Format og er en fil, der indeholder alle de oplysninger om tekst og illustrationer printeren skal bruge. Som bekendt arbejder InDesign med lænkede filer, altså illustrationer, der kun er placeret som et Preview i dokumentet. På den måde bliver dokumentet let at arbejde med og zoome i, men til gengæld indeholder det ikke i sig selv nok information til at printe i god kvalitet. Når du laver en PDF-fil bliver al den lænkede information samlet i én fil, der kan printes. Da illustrationerne i InDesign-dokumentet kan ligge i mange forskellige mapper på computeren og netværket, er det vigtig at sikre sig, at InDesign har kontakt til dem alle sammen før PDF-filen produceres. Til det kan du benytte Links og Preflight-paletterne. På Links-paletten kan du se alle de lænkede illustrationer, dokumentet indeholder, og hvilken side de er placeret på. Den hjælper dig til at holde styr på dit dokument mens du arbejder med det. Paletten advarer dig hvis der er problemer med de illustrationer, du har placeret i dokumentet, og kan bruges til at rette fejlen. Der findes to typer advarsler, et stopskilt og en trekant: Det røde stopskilt betyder at InDesign har mistet forbindelsen til illustrationen. Det sker oftest hvis illustrationen er blevet flyttet til en anden mappe eller netværksdrev. Problemet afhjælpes ved at klikke på Relink nederst på paletten og finde frem til illustrationen igen. I enkelte tilfælde skyldes det at illustrationen er blevet slettet, og så er der ikke andet at gøre end at lave en ny illustration og derefter klikke Relink for at fortælle InDesign hvor denne ligger. Den gule trekant betyder at illustrationen har været ændret siden den blev placeret i dokumentet (f.eks. justeret i Photoshop), og Preview et derfor ikke er helt korrekt. Dette afhjælpes ved at klikke Update på paletten. Preflight Preflight-funktionen giver dig informationer om eventuelle fejl i dokumentet. Det kan f.eks. være manglende Links, fejl i fonte eller tekst, der er skjult i for små tekstrammer (Overset Text). Funktionen er placeret nederst i vinduet, og indikerer enten et fejlfrit dokument med en grøn prik eller fejl i dokumentet med en rød prik. For at finde frem til eventuelle fejl, skal Preflight paletten åbnes. InDesign CS6 Lange dokumenter v.02, kunstakademiets ARKITEKTSKOLE, INSTITUT FOR DESIGN OG KOMMUNIKATION

20 Find Preflight-Paletten 1. Klik på pilen til højre for den røde/grønne prik i bunden af vinduet. 2. Vælg Preflight Panel [Alt+Shift+Ctrl+F]. 3. På paletten kan du se hvilke fejl, der er og hvor i dokumentet de befinder sig. Klik på sidetallet for at komme direkte til fejlen, så den kan rettes. Package Package kopierer alle de illustrationer og fonte, du har benyttet til en ny mappe sammen med din/dine InDesign filer, så du kan gemme dem samlet. Der vil muligvis dukke en advarsel op, der minder dig om at der kan være ophavsret fontene, og du bliver bedt om at navngive en tekstfil med informationer til trykkeriet. Lav en Package, når du er færdig med dit dokument, og vil gemme det samlet. Lige nu skal du lave en PDF-fil til trykkeriet. Lav PDF-print-fil 1. Vælg File menu > Adobe PDF Presets > High Quality Print. 2. Alternativ hvis du har placeret illustratorfiler med transparens i InDesign-dokumentet: Vælg File menu > Adobe PDF Presets > PDF/X-3: Vælg et navn og en placering til PDF-filen og klik Gem. Nu dukker Export Adobe PDF boksen op, og lader dig opsætte PDFfilen. I venstre side af menuen vælges hvilke indstillinger, der skal foretages: General - vælg hvilke sider, der skal med i PDF-filen og hvilken vesion den skal være Indstil General Settings 1. Indstil Compability til Acrobat 8/9 (eller den nyeste, der måtte være på din computer). OBS - hvis du bruger PDF/X-3:2002 skal du ikke indstille noget her. 2. Vælg All eller nogle bestemte sider. 20 InDesign CS6 Lange dokumenter v.02, kunstakademiets ARKITEKTSKOLE, INSTITUT FOR DESIGN OG KOMMUNIKATION 20 13

21 Compression - her kan Acrobat (programmet, der laver PDF-filen) indstilles til at reducere størrelsen på de illustrationer, der er i filen, så de passer til et bestemt formål. Vi går ud fra at dine billeder er tilpasset allerede i Photoshop, og ikke skal reduceres. Indstil Compression 1. Indstil alle tre Compression-rullemenuer til None. 2. Sørg for at Image Quality er indstillet til Maximum. Resterende indstillinger 1. Marks and Bleeds - her er det muligt at tilføje skæremærker - Crop Marks - til PDFdokumentet så det er nemmere at skære til bagefter. Acrobat lægger selv ekstra papir til dit dokument, så der bliver plads til mærkerne. Det er også muligt at få printeren til at lave mærkerne i stedet. 2. Output - indstilling af farver i PDF-filen. Hvis du har indstillet farverne rigtigt i InDesign, skal der ikke indstilles noget her. Lad den være på No Color Conversion. 3. Advanced - Her skal normalt ikke indstilles noget. Hvis du benytter PDF/X-3:2002, skal Transparency Flattener stå til [High Resolution]. 4. Security - Forskellige sikkerhedsindstillinger, så andre f.eks. ikke kan redigere i PDF-filen. Det er også muligt at låse filen så den ikke kan printes - det er knap så hensigtsmæssigt når den er til tryk, men udmærket hvis det f.eks. er et skitseforslag, der sendes til gennemsyn hos en kunde eller materiale, der skal ses på, men ikke ønskes kopieret fra, internettet. 5. Summary - giver et samlet overblik over dine indstillinger. 6. Afslut med at vælge Export for at lave PDF-filen Den fil, der genereres, indeholder alle de oplysninger om tekst, illustrationer og farver, printeren har brug for. InDesign CS6 Lange dokumenter v.02, kunstakademiets ARKITEKTSKOLE, INSTITUT FOR DESIGN OG KOMMUNIKATION

22 Booklet Hvis publikationen skal printes på egen printer med et helt opslag (2 sider) på hvert side af et ark papir, kan rækkefølgen ændres, så side 1 og 2 kommer på hver sin side af et ark og ligeledes side 3 og 4 og så fremdeles. Booklet 1. Start med at gemme dokumentet. 2. Vælg File menu > Print Booklet Under Setup vælges Booklet Type: 2-up Saddle Stitch. 4. Check under Preview at siderne placeres som ønsket. Roter evt. papiret under Print Settings Vælg Print Settings Vælg Adobe PDF > Ok. 7. Vælg Print > navngiv og vælg placering af printfilen. 22 InDesign CS6 Lange dokumenter v.02, kunstakademiets ARKITEKTSKOLE, INSTITUT FOR DESIGN OG KOMMUNIKATION 20 13

23 Øvelse: Samle Book Denne øvelse gennemgår de forkellige funktioner ved samling af dokumenter i en Book, så som automatisk kapitel- og afsnitsnummerering, generering af indholdsfortegnelse og figurliste samt synkronisering. Ny Book 1. Vælg File menu > New > Book. 2. Navngiv: Samle_Book.indb og gem Book en. 3. Book Panel vises. 4. Vælg Ad Documents [+] fra Book Panel. 5. Vælg Starten.indd > Open. 6. Dobbeltklik på Starten i Book Panel for at åbne dokumentet. Kapitel nummerering 1. Foran kapitel overskriften skal der indsættes en variabel, der skal vise kapitelnummeret. 2. Indsæt Cursor en foran overskriften. 3. Variablen findes i Type menu > Text Variables > Insert Variable > Chapter Afsnit Number. niveau 2 4. Indsæt Chapter Number og derefter et mellemrum. Starten overskrift 1.1 AFSNIT NIVEAU 1 Occupta temoluptat plabo. Am rem ipsaerum inciandiscia inimend esciis eos et am sitas prat fugiae ilisinv erioribusam excepudandem que conet ut ut vel mos nihillectur solore plam aut molupta tintis sitatia volum qui vit untiusae que nat as quatatiorro dit volore nos nimust, omnis sum faccatem et quam, siminust, tem sit, ut aut molland ellaboriatat dolor alibusa erspic te pratia con pore, sediciunto illitati ut odit audici cor simolo tem. Ratur? Iquod utest optur, of cii ssusapicil il invella cipsandanis voluptat millupt aepelicturem esequodit earum erio voluptat as ni res secto te dolupis eaquass equatiatenim dolliquatem Afsnit niveau 2 Cias duciendae doluptis everferum voluptata volupta sincieni ommos doluptaquia sanimaio. Neque nobitaest quae duciisciis cusdanis antinve llaccul luptam aliquae. Nequas elestia corro tempos ulpa natur, imus asperna mendaep editemp orrore, quas enis que ne doluptia delis volupta cullanditem. Et volupta temperu pietus alique plaut uta vel maio. Ad ea verrovid moluptam, nulles ma vendipsamus net, aritiorem que omnimilit labo. Et re nestis que minietur? Um doluta voloris magnite mpores endantis re, venimos moluptatur, cusdae nonsenimi, quiberum verum niet quam ipsunture quunt iumendis eumque quam fugia doluptas et et omnit vit, odit laborru ptassin pa cus remolori aciis autaquam, eatius. Da ped quas est, quas experio. Icipient milia con eos conecusamet a conse experunt ommolupta dis ad et ex et volupta tatiur? Quia sit perorerit doloritiis aut es alibustias dellore andunt peribus, simi, antiorum, tem alit rem qui cus, veligenditat et enditasimil evelect oreius esecabor ariame lia parum natur rerunt re nimi, sam, to ius doloressus suntem. Itatibusdae voluptae cusam quo ipsunt re posapelit et, que pligentur, utecatur? Ur Andit adion erectia dolorem etur? Caboriscia et experch icaborunt ist ut ipsum nihil molorenet rem qui nemoditam sim elia nobit re dolupta nobitatusam facessum iliquiberiae ped quiam, consequi quatiiscium rera ipicata tiaerio reperum est, si blani que pa volorum eaque vernatibus estem exerum quas esecto cum ium aut vendi tet pro volest et, comnimi litaecu saesenimo tenis utas elibus nobis maiones eceatam faccab imus. 1 Starten overskrift Fig. 1 Billedtekst der trækkes ud til et billedregister bag i kompendiet 1.1 AFSNIT NIVEAU 1 Occupta temoluptat plabo. Am rem ipsaerum inciandiscia inimend esciis eos et am sitas prat fugiae ilisinv erioribusam excepudandem que conet ut ut vel mos nihillectur solore plam aut molupta tintis sitatia volum qui vit untiusae que nat as quatatiorro dit volore nos nimust, omnis sum faccatem et quam, siminust, tem sit, ut aut molland ellaboriatat dolor alibusa erspic te pratia con pore, sediciunto illitati ut odit audici cor simolo tem. Ratur? Iquod utest optur, of cii ssusapicil il invella cipsandanis voluptat millupt aepelicturem esequodit earum erio voluptat as ni res secto te dolupis eaquass equatiatenim dolliquatem. 1 Fig. 1 Billedtekst der trækkes ud til et billedregister bag i kompendiet Afsnit niveau 2 Cias duciendae doluptis everferum voluptata volupta sincieni ommos doluptaquia sanimaio. Neque nobitaest quae duciisciis cusdanis antinve llaccul luptam aliquae. Nequas elestia corro tempos ulpa natur, imus asperna mendaep editemp orrore, quas enis que ne doluptia delis volupta cullanditem. Et volupta temperu pietus alique plaut uta vel maio. Ad ea verrovid moluptam, nulles ma vendipsamus net, aritiorem que omnimilit labo. Et re nestis que minietur? Um doluta voloris magnite mpores endantis re, venimos moluptatur, cusdae nonsenimi, quiberum verum niet quam ipsunture quunt iumendis eumque quam fugia doluptas et et omnit vit, odit laborru ptassin pa cus remolori aciis autaquam, eatius. Da ped quas est, quas experio. Icipient milia con eos conecusamet a conse experunt ommolupta dis ad et ex et volupta tatiur? Quia sit perorerit doloritiis aut es alibustias dellore andunt peribus, simi, antiorum, tem alit rem qui cus, veligenditat et enditasimil evelect oreius esecabor ariame lia parum natur rerunt re nimi, sam, to ius doloressus suntem. Itatibusdae voluptae cusam quo ipsunt re posapelit et, que pligentur, utecatur? Afsnit niveau 2 Ur Andit adion erectia dolorem etur? Caboriscia et experch icaborunt ist ut ipsum nihil molorenet rem qui nemoditam sim elia nobit re dolupta nobitatusam facessum iliquiberiae ped quiam, consequi quatiiscium rera ipicata tiaerio reperum est, si blani que pa volorum eaque vernatibus estem exerum quas esecto cum ium aut vendi tet pro volest et, comnimi litaecu saesenimo tenis utas elibus nobis maiones eceatam faccab imus. 5. Afsnitsnummereringen er defineret i Paragraph Styles under Bullets and Numbering. 6. Vælg Save og luk Starten.indd. 1 InDesign CS6 Lange dokumenter v.02, kunstakademiets ARKITEKTSKOLE, INSTITUT FOR DESIGN OG KOMMUNIKATION

24 Midten.indd skal være kapitel 2 og skal derfor placeres efter Starten.indd i Book panelet, Slutningen.indd skal være kapitel 3 og placeres nederst. Opdatere kapitel og afsnitsnumre 1. Tilføj Midten.indd og Slutningen.indd. 2. Åben dokumenterne. 3. Midten og Slutningen skal også have kapitelnummer tilføjet, men de viser begge nummer 1. 2 Midten overskrift 2.1 AFSNIT NIVEAU 1 Occupta temoluptat plabo. Am rem ipsaerum inciandiscia inimend esciis eos et am sitas prat fugiae ilisinv erioribusam excepudandem que conet ut ut vel mos nihillectur solore plam aut molupta tintis sitatia volum qui vit untiusae que nat as quatatiorro dit volore nos nimust, omnis sum faccatem et quam, siminust, tem sit, ut aut molland ellaboriatat dolor alibusa erspic te pratia con pore, sediciunto illitati ut odit audici cor simolo tem. Ratur? Iquod utest optur, of cii ssusapicil il invella cipsandanis voluptat millupt aepelicturem esequodit earum erio voluptat as ni res secto te dolupis eaquass equatiatenim dolliquatem. 3 Slutningen overskrift 3.1 AFSNIT NIVEAU 1 Occupta temoluptat plabo. Am rem ipsaerum inciandiscia inimend esciis eos et am sitas prat fugiae ilisinv erioribusam excepudandem que conet ut ut vel mos nihillectur solore plam aut molupta tintis sitatia volum qui vit untiusae que nat as quatatiorro dit volore nos nimust, omnis sum faccatem et quam, siminust, tem sit, ut aut molland ellaboriatat dolor alibusa erspic te pratia con pore, sediciunto illitati ut odit audici cor simolo tem. Ratur? Iquod utest optur, of cii ssusapicil il invella cipsandanis voluptat millupt aepelicturem esequodit earum erio voluptat as ni res secto te dolupis eaquass equatiatenim dolliquatem. 4. Vælg Book menu > Update Numbering > Update Chapter & Paragraph Numbers. 5. Check at Midten = kapitel 2 og Slutningen = kapitel Afsnit niveau 2 Cias duciendae doluptis everferum voluptata volupta sincieni ommos doluptaquia sanimaio. Neque nobitaest quae duciisciis cusdanis antinve llaccul luptam aliquae. Nequas elestia corro tempos ulpa natur, imus asperna mendaep editemp orrore, quas enis que ne doluptia delis volupta cullanditem. Et volupta temperu pietus alique plaut uta vel maio. Ad ea verrovid moluptam, nulles ma vendipsamus net, aritiorem que omnimilit labo. Et re nestis que minietur? Um doluta voloris magnite mpores endantis re, venimos moluptatur, cusdae nonsenimi, quibe- 6. Byt om på rækkefølgen rum verum af Midten niet quam ipsunture quunt og iumendis Slutningen eumque quam fugia i doluptas Book et et omnit panelet. vit, odit Numrene opdateres ikke! laborru ptassin pa cus remolori aciis autaquam, eatius. Da ped quas est, quas experio. Icipient milia con eos conecusamet a conse experunt ommolupta dis ad et ex et volupta tatiur? Quia sit perorerit doloritiis aut es alibustias dellore andunt peribus, simi, antiorum, tem alit rem qui cus, veligenditat et enditasimil evelect oreius esecabor ariame lia parum natur rerunt re nimi, sam, to ius doloressus suntem. Itatibusdae voluptae cusam quo ipsunt 7. Hver gang der flyttes rundt på kapitler skal Chapter & Paragraph Numbers opdatteres. re posapelit et, que pligentur, utecatur? Afsnit niveau 2 8. Vælg igen Book menu Ur > Andit Update adion erectia dolorem Numbering etur? Caboriscia et > experch Update icaborunt ist ut Chapter ipsum nihil molorenet & Paragraph Numbers rem qui nemoditam sim elia nobit re dolupta nobitatusam facessum iliquiberiae ped quiam, consequi quatiiscium rera ipicata tiaerio reperum est, si blani que pa volorum eaque vernatibus eller Update All Numbers. estem exerum quas esecto cum ium aut vendi tet pro volest et, comnimi litaecu saesenimo tenis utas exerum quas esecto cum ium aut vendi tet pro volest et, comnimi litaecu saesenimo tenis utas elibus nobis maiones eceatam faccab imus. Fig. 5 Billedtekst der trækkes ud til et billedregister bag i kompendiet Forside, indholdsfortegnelse, figurliste og bagside skal også tilføjes publikationen Afsnit niveau 2 Cias duciendae doluptis everferum voluptata volupta sincieni ommos doluptaquia sanimaio. Neque nobitaest quae duciisciis cusdanis antinve llaccul luptam aliquae. Nequas elestia corro tempos ulpa natur, imus asperna mendaep editemp orrore, quas enis que ne doluptia delis volupta cullanditem. Et volupta temperu pietus alique plaut uta vel maio. Ad ea verrovid moluptam, nulles ma vendipsamus net, aritiorem que omnimilit labo. Et re nestis que minietur? Um doluta voloris magnite mpores endantis re, venimos moluptatur, cusdae nonsenimi, quiberum verum niet quam ipsunture quunt iumendis eumque quam fugia doluptas et et omnit vit, odit laborru ptassin pa cus remolori aciis autaquam, eatius. Da ped quas est, quas experio. Icipient milia con eos conecusamet a conse experunt ommolupta dis ad et ex et volupta tatiur? Quia sit perorerit doloritiis aut es alibustias dellore andunt peribus, simi, antiorum, tem alit rem qui cus, veligenditat et enditasimil evelect oreius esecabor ariame lia parum natur rerunt re nimi, sam, to ius doloressus suntem. Itatibusdae voluptae cusam quo ipsunt re posapelit et, que pligentur, utecatur? Afsnit niveau 2 Ur Andit adion erectia dolorem etur? Caboriscia et experch icaborunt ist ut ipsum nihil molorenet rem qui nemoditam sim elia nobit re dolupta nobitatusam facessum iliquiberiae ped quiam, consequi quatiiscium rera ipicata tiaerio reperum est, si blani que pa volorum eaque vernatibus estem elibus nobis maiones eceatam faccab imus. Fig. 9 Billedtekst der trækkes ud til et billedregister bag i kompendiet Tilføje resterende dokumenter 1. Tilføj Forside og TOC forrest i Book og Figurliste og Bagside bagerst Visning af den automatiske sidenummerering er fjernet på for- og bagsiden ved at bruge en anden Master. Siderne tæller stadig med, selvom sidetallet ikke kan ses. 3. Check kapitel- og afsnitsnummerering i de tre kapitler. 4. Gem og luk alle dokumenterne. Forside og indholdsfortegnelse skal ikke tælles med i den automatiske kapitel-nummerering, Starten skal stadig være kapitel 1. Springe dokumenter over i nummereringen 1. Åben TOC og Starten. 2. For hver af dem vælges Pages menu > Numbering & Section Options > Document Chapter Numbering > Same as Previous Document in the Book (derfor skal Forside ikke rettes). 24 InDesign CS6 Lange dokumenter v.02, kunstakademiets ARKITEKTSKOLE, INSTITUT FOR DESIGN OG KOMMUNIKATION 20 13

25 3. Vælg OK i den efterfølgende opdateringsadvarsel. 4. Vælg Save for alle åbne dokumenter og luk dem. 5. I Book Panel vælges Syncronize nederst. 6. Check at kapitel- og afsnitsnummereringen er opdatteret korrekt. Indholdsfortegnelse og figurliste laves med de forberedte TOC og Figurliste Paragraph Styles. Indholdsfortegnelse 1. Åben TOC fra Book panelet, luk alle andre dokumenter. 2. Vælg Layout menu > Table of Contents. 3. I Dialogboksen vælges indstillinger for titel og hvilke Paragraph Styles der skal trækkes informationer fra og hvilke TOC Paragraph Styles de skal representeres med i indholdsfortegnelsen. Kapitel > TOC kapitel Afsnit 1 > TOC afsnit 1 Afsnit 2 > TOC afsnit 2 Afsnit 3 > TOC afsnit 3 InDesign CS6 Lange dokumenter v.02, kunstakademiets ARKITEKTSKOLE, INSTITUT FOR DESIGN OG KOMMUNIKATION

26 Figurliste Figurlisten bagerst i publikationen laves på samme måde som indholdsfortegnelsen. Figurliste 1. Åben Figurliste, luk alle andre dokumenter. 2. Vælg Layout menu > Table of Contents. 3. I Dialogboksen vælges Billedtekst Paragraph Style, der skal trækkes informationer fra og Figurliste Paragraph Style, der skal vises i figurlisten. 4. Der vælges ingen TOC Title, fordi overskriften allerede er skrevet i dokumentet med kapitel Paragraph Style, så den kan registreres til indholdsfortegnelsen. Til sidst synkroniseres hele Book en (luk først alle dokumenter), og derefter vælges Save Book fra Book panel menuen. Afslut med at eksportere som pdf. 26 InDesign CS6 Lange dokumenter v.02, kunstakademiets ARKITEKTSKOLE, INSTITUT FOR DESIGN OG KOMMUNIKATION 20 13

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word Oversigten på de følgende sider viser størstedelen af de forskellige formateringsmærker, der kan optræde i et Microsoft Word-dokument. Formateringsmærker vises kun på skærmen de kommer ikke med i udskrift.

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

1. Hovedforløb. Mediegrafiker - 2015

1. Hovedforløb. Mediegrafiker - 2015 Af Ditte Vium Overgaard Grafik og billedbehandling 1. Hovedforløb Mediegrafiker - 2015 OPGAVEBESKRIVELSE Der er til alle de fire kernefagligheder taget udgangspunkt, i mit eget lille projekt, med design

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

CMS - BRUGERMANUAL CMS

CMS - BRUGERMANUAL CMS CMS - BRUGERMANUAL LOG PÅ ADMINISTRATION Sådan kommer du i gang! For at logge ind i dit nye CMS-administrationsmodul skal du efter dit domæne skrive: admin. Eks.: www.dit_domæne.dk/admin Første gang du

Læs mere

PDF-filer Vejledning til tilgængelige PDF-filer

PDF-filer Vejledning til tilgængelige PDF-filer PDF-filer Vejledning til tilgængelige PDF-filer OBS I dette dokument får du en vejledning til, hvordan du kan rette nogle af de mest gængse tilgængelighedsproblemer. For at rette dem kræver det, at du

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet A4 Opdateret den 25. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: A4 - Publikation...

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Grafisk workflow. Svendeprøve Juni 2015 - Pia Søgaard

Grafisk workflow. Svendeprøve Juni 2015 - Pia Søgaard Grafisk workflow Dokumentation Svendeprøve Juni 2015 - Pia Søgaard Kunde: LASTAS Opgave: Magasin Programmer: Indesign, illustrator og photoshop Farverum: CMYK OPSTART Vi fik til opgave at lave et magasin

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI af 1 side 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI GENERELT...3 LOGIN...3 STARTSIDEN...4 SIDE...5 SIDE ELEMENTER...6 SIDE LAYOUT...7 STJÆL MED ARME OG BEN HEL SIDE...8 STJÆL MED ARME OG BEN

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Grafisk produktion og workflow

Grafisk produktion og workflow DOKUMENTATION Grafisk produktion og workflow CAMILLA HANSEN PORTFOLIO OG SVENDEPRØVE 2013 KUNDE / BAHNE FIRMAGAVER OPGAVE / KATALOG FARVERUM / CMYK PROGRAMMER / INDESIGN + BRIDGE + PHOTOSHOP Bahne Firmagaver

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

GRAFIK DESIGN. Udførelsen Format : 280x200 mm Beskæring : 5 mm Brødtekst : 10/12 Open Sans Mellemrubrikker : 14/16 Helvetica Condensed

GRAFIK DESIGN. Udførelsen Format : 280x200 mm Beskæring : 5 mm Brødtekst : 10/12 Open Sans Mellemrubrikker : 14/16 Helvetica Condensed GRAFISK DESIGN GRAFIK DESIGN Denne opgave er ikke den originale 3 ugers skoleforløb. I dette skoleforløb, Avanceret ombrydning, skulle vi designe og ombryde sider af så mange vi kunne nå, til Skud På Stammen.

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

3 Tilføj printer HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP 5 Klik Printer ikonet - Print/Plot configuration Plot filer fra AutoCad 14. 1 Åben Autocad 14 2 Klik "Filer" og vælg "Printer setup" 3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 4 Klik "Ok" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

Læs mere

Billeder og PowerPoint

Billeder og PowerPoint Den digitale Underviser Billeder og PowerPoint Som visuelle udtryk for læring V Indhold Pædagogisk brug af billeder... 3 Potentiale... 3 Kilder... 3 Pædagogisk brug af PowerPoint... 4 Generelle elementer...

Læs mere

fontvalg Store og små bogstaver og tal fra Baron Neue Store og små bogstaver, tal og ligaturer fra Corbel

fontvalg Store og små bogstaver og tal fra Baron Neue Store og små bogstaver, tal og ligaturer fra Corbel typografi I kernefagligheden typografi har jeg valgt at lave et magasin. Magasinet omhandler Aarhus Festuge og indeholder artikler og billedemateriale jeg har fået fra Aarhus Festuge. Til dette har jeg

Læs mere

2. Hovedforløb - Typografi og ombrydning

2. Hovedforløb - Typografi og ombrydning 2. Hovedforløb - Typografi og ombrydning Opgave: Folder om lrid. Navn: lrid Programmer: InDesign Udarbejdet november 2014. lrid - Indhold Indhold lrid er De fem decipliner 1 Gangarter 2 Terrænlydighed

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Siteloom manual for Comwells webredaktører

Siteloom manual for Comwells webredaktører Siteloom manual for Comwells webredaktører Generelt Hvad er SL: SiteLoom er redigeringsprogrammet bag comwell.com websitet, som gør det muligt for folk uden programmeringskundskaber, at redigere og tilføje

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne.

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne. Opgaver Opgaverne er stillet i henhold til medleverede brugervejledning, og som er en facitliste for opgaverne. Brug den undervejs til at løse opgaverne med, og kom med de punkter som den måtte mangle,

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Af Thomas Holm/Pixl Aps email@pixl.dk

Af Thomas Holm/Pixl Aps email@pixl.dk Af Thomas Holm/Pixl Aps email@pixl.dk Page: 1 Adobe og ICC profiler Traditionen tro er der sket en del fornyelse omkring den måde Adobe Photoshop 6.0 håndterer farver på. Det kan ikke komme som nogen stor

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk.

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk. 1 Indhold: Hvorfor Zotero?... 3 Installation... 3 Firefox... 3 Installation af Zotero... 3 Registrer dig som bruger af Zotero... 4 Zotero oversigt over programmet... 4 Tilføj referencer manuelt... 5 Eksempel

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1 Side 1 Denne vejledning er et smalt grafikbillede man kan bruge i toppen af en mail lavet i PhotoFiltre 7 hvor man nu kan arbejde i lag. Med PhotoFiltre 7 er det nu endnu nemmere at sammensætte grafik

Læs mere

Formatering, typografier og sidelayout (I)

Formatering, typografier og sidelayout (I) Disposition for kursus i Word 2007 Formatering, typografier og sidelayout (I) Demo Øvelser Demo Øvelser Demo Øvelser Om formatering og tekstombrydning o Vigtig øvelse: Ombryd tekst.docx Ny typografi Opret

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

1) Opret ny version af side... 8. 2) Lås version af side til din profil... 8

1) Opret ny version af side... 8. 2) Lås version af side til din profil... 8 Sitecore Kvikguide Indholdsfortegnelse: Log ind i hjemmeside CMSet eller intranet CMSet og vælg editor... 2 Redigering i Sitecore OLRKL(U)... 2 Content Editorens opbygning... 3 Felterne i Content Editorens

Læs mere

Guide til OneNote 2010

Guide til OneNote 2010 December 2010 Guide til OneNote 2010 December 2010 Indholdsfortegnelse Office OneNote 2010... 1 Tilpasning af indstillinger... 1 Basic Funktioner i OneNote... 1 Research i OneNote... 4 Import af objekter...

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt 1 Indholdsfortegnelse Forord... 8 Målgruppen for denne bog 8 Arbejde med Word 2013 i skyen 8 Kommando versus funktion 8 Dokument, du kan bruge i praksis 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Start Office 2013-program

Læs mere

Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer: Word, OpenOffice og WordPerfect. Foreløbig udgave.

Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer: Word, OpenOffice og WordPerfect. Foreløbig udgave. Niels Erik Wille Universitetslektor (emeritus), cand.mag. Kurset Ret&Rigtigt F10 Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer:, og Perfect. Foreløbig udgave. Kapitæler / Small caps Kapitæler

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

MAC. Hvorfor printe til PDF?

MAC. Hvorfor printe til PDF? Hvordan laver jeg en korrekt PDF-fil? MAC Hvorfor printe til PDF? En printet PDF er optimeret til print, og indeholder ikke unødvendig information der kan gøre filen tung at printe. En printet PDF er derfor

Læs mere

Indholdsfortegnelse OM DENNE GUIDE 4 GENERELT OM INDESIGN 12 2. OBJEKTER I INDESIGN 19 3. BILLEDER I INDESIGN 23. Generelt 4 Hjælp 4.

Indholdsfortegnelse OM DENNE GUIDE 4 GENERELT OM INDESIGN 12 2. OBJEKTER I INDESIGN 19 3. BILLEDER I INDESIGN 23. Generelt 4 Hjælp 4. indesign CS5 GUIDE Skrevet af Snorre Näsman, Depot 1, 2010 Indholdsfortegnelse OM DENNE GUIDE 4 Generelt 4 Hjælp 4 eksempler på layout 5 Hvad bruges InDesign til? 5 GENERELT OM INDESIGN 12 Brugerflade

Læs mere

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF PDF Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse side 2 PDF i praksis side 3 Hvad skal være installeret? side 4 Kontrol side

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Opret en formular i Dreamweaver

Opret en formular i Dreamweaver Opret en formular i Dreamweaver. Åben det html-dokument hvor du vil have din formular skal være på. 2. Klik i det felt (DIV eller tabel) hvor du vil have din formular skal være. Du kan se du er i feltet

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Sitecore Kvikguide... 1 Log ind og vælg editor... 2. LRGKL(U) Redigering i Sitecore... 2

Indholdsfortegnelse: Sitecore Kvikguide... 1 Log ind og vælg editor... 2. LRGKL(U) Redigering i Sitecore... 2 Sitecore Kvikguide Indholdsfortegnelse: Sitecore Kvikguide... 1 Log ind og vælg editor... 2 LRGKL(U) Redigering i Sitecore... 2 Særligt om Page Editorens indretning... 3 Content Editoren i Page Editor

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

QUICKGUIDE TIL A3-AVISFREMSTILLING I PUBLISHER 2007

QUICKGUIDE TIL A3-AVISFREMSTILLING I PUBLISHER 2007 Download guiden og mastersiden (se nedenfor) på http://aiu.dk/grundskole/vaerktojer/publisher-guide QUICKGUIDE TIL A3-AVISFREMSTILLING I PUBLISHER 2007 Af Kasper Koed og Aslak Gottlieb Oktober, 2008 Denne

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

IT i Dagtilbud. Manual til Book Creator VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i Dagtilbud. Manual til Book Creator VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i Dagtilbud Manual til Book Creator Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse Bogen begyndes Mulighed for hjælp i programmet Menuknappen "+" Menuknappen "i" Menuknappen "kasse med pil op" Hvordan

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Grafisk workflow. ipaper magasinet Subwoofer

Grafisk workflow. ipaper magasinet Subwoofer Grafisk workflow ipaper magasinet Subwoofer 25 Robbert Rysholt Svendeprøve Juni 2015 Opgaven Som beskrevet under typografi og ombrydning, ville jeg lave et ipaper magasin, som skulle indeholde en blanding

Læs mere

EndNote. Berit Elisabeth Alving

EndNote. Berit Elisabeth Alving EndNote Berit Elisabeth Alving Agenda 1. Referencehåndteringsværktøjer 2. Kom i gang med EndNote 3. Tilføje referencer til biblioteket 4. Tilknyt filer 5. Dubletter 6. Groups, Group sets og Smart groups

Læs mere

Stella H. Christensen MG H3 / Svendeprøve 2013 Aarhus Tech. Typografi & Ombrydning

Stella H. Christensen MG H3 / Svendeprøve 2013 Aarhus Tech. Typografi & Ombrydning Typografi & Ombrydning OPGAVE Efter jul til ultimo januar køres en mellemdagskampagne i Hi-Fi Klubben. I den forbindelse skal der laves et indstik (mini-magasin) til de hollandske butikker, der viser gode

Læs mere

Danhost Webshop. Skriv gode produktbeskrivelser

Danhost Webshop. Skriv gode produktbeskrivelser Danhost Webshop Skriv gode produktbeskrivelser Gode produkttekster har stor betydning Et lækkert produktbillede er generelt det vigtigste, hvis du vil sælge dit produkt online. Og i webshoppen kan du uploade

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver.

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver. xleasy.dk v410 dk - 13-10-2014 1 Introduktion 1 2 Opret et Projekt 1 2.1 Rediger projektplan... 1 2.2 Tidsplanlægning... 5 2.3 Tilpas Gantt-kort... 6 2.4 Andre kolonner... 6 3 Visninger 7 4 Kommuniker

Læs mere

OPGAVEN FORMAT OG KVALITET TRYKDETALJER OFFSETTRYK VS. DIGITALTRYK VÆRKTØJER:

OPGAVEN FORMAT OG KVALITET TRYKDETALJER OFFSETTRYK VS. DIGITALTRYK VÆRKTØJER: OPGAVEN Kontrol og klargøring af kundens fremsendte PDF til trykken. Jeg har konverteret farverummet til CMYK og udarbejdet en lakform til partiel uv - lak. Skrifter er embeded Korrekt format og orientering

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Vejledning til referencehåndteringssystemet Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Jeg håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero. Hvis du får problemer undervejs

Læs mere

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk PowerPoint Intro 2010 7 Arbejde med objekter Formål Udover at arbejde med almindelig tekst og punktopstillinger, kan du i PowerPoint indsætte diverse objekter. Med objekter menes der fx; billeder, figurer,

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind En Introduktion til programmet FreeMind Jan Leffers 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvad er et mindmap...2 Mindmap guidelines...3 Download og installation...3 Kom hurtigt i gang...4 Det første

Læs mere

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden Uploadning af filer til NMF hjemmeside Kai Sørensen, 18. juni 2013 Forord Den daglige vedligeholdelse af hjemmesiden foretages af: Kai Sørensen Frem 41 DK 2800 Lyngby e-mail: kai.sorensen@newmail.dk tel.:

Læs mere

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse Blogs Om blogs http://www.it-borger.dk/den-nye-it-verden/internet/blogs Om at oprette blogs http://www.it-borger.dk/laer-om-it/internet/nar-du-vil-pa-nettet/blogs/sadan-laver-du-en-blog Råd når du laver

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere