Bornholms Regionskommune. Overordnede rammer for samarbejde og beskrivelse af arbejdsgange

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholms Regionskommune. Overordnede rammer for samarbejde og beskrivelse af arbejdsgange"

Transkript

1 Bornholms Regionskommune Overordnede rammer for samarbejde og beskrivelse af arbejdsgange 31. januar 2014

2 Indholdsfortegnelse Overordnede rammer for samarbejde Formål Værdier i samarbejdet Visitationen Myndighedskompetencen Visitationsproceduren Udenfor visitationsvirksomhedens åbningstid Justering af hjælp Gensidig information / tilbagemeldingspligt Ved sygepleje... 5 Visitation til sygepleje Tilpasning af ydelser Mødestruktur Aflastningsophold og midlertidigt ophold Samarbejdsbog Beskrivelse af arbejdsgange Visitator arbejdsgang ved personlig pleje/praktisk hjælp Ny borger og bevilling Ny borger og afslag Revisitering Arbejdsgangsbeskrivelse leverandør Ny borger og disponering Ny klient/borger og disponering delegeret kompetence udenfor visitators åbningstid Nødkald i visitationens åbningstid Akut nødkald udenfor visitationens åbningstid Nedtagning af nødkald Hvis borger ikke er hjemme døren åbnes ikke Borgeren flytter et besøg Leverandøren flytter et besøg Registrering af bytteydelser fleksibel hjemmehjælp APV Ved hospitalsindlæggelse KMD Care Ved dødsfald Midlertidigt ophold Borger indlagt på BoH, som ikke tidligere har fået hjemmehjælp Borger indlagt på BoH, som har fået hjemmehjælp før Hjemmeboende borger som skal på midlertidigt ophold Aflastning Hjemmeboende borger som er på rotationsaflastning (ex. hver 4. uge) Plejebolig/plejecenterbolig Borger i udegruppe ansøger om plejebolig Ældrebolig Borger i udegruppe ansøger om ældrebolig Dagcenter Borger ansøger om dagcenter Sygepleje Visiterende sygeplejerske/koordinators arbejdsgang Bilag 3 Retningslinjer for indberetning af afvigelser i KMD Care Overordnede rammer for samarbejde - 2 -

3 1.1 Formål Afklare ansvar/kompetencer i forhold til frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp. Afklare ansvar/kompetencer i forhold til sygepleje hos borgeren. Udstikke rammer for samarbejde og kommunikation mellem Center for Ældre og leverandørerne. Sikre smidig, enkel og hurtig sagsgang, så hjælpen kan ydes på en så fleksibel og effektiv måde som muligt. Der skal efterfølgende ske en konkretisering i forhold til de enkelte leverandører. 1.2 Værdier i samarbejdet Opgaveløsningen hos den enkelte borger tager udgangspunkt i at skabe helhed. Samarbejdet skal bygge på respekt, loyalitet og tillid til, at beslutninger og handlinger sker ud fra et ønske om at finde de bedste løsninger. Der henvises i øvrigt til Bornholms Regionskommunes ældrepolitik. Samspillet skal tage udgangspunkt i en ligeværdig dialog mellem borger, visitator og leverandør. Dialogen skal sikre, at borgerens egne synspunkter, normer og livsstil i videst muligt omfang tilgodeses. I samarbejdet omkring borgeren skal viden fra leverandøren inddrages via dialog mellem visitator og den til enhver tid relevante medarbejder. Leverandøren er forpligtiget til i videst muligt omfang at tilgodese borgerens ønske. Der henvises i øvrigt til de af Bornholms Regionskommune udarbejdede kvalitetsstandarder for området. 1.3 Visitationen Myndighedskompetencen Center for Ældre har ansvar for visitation til og bevilling af ydelser i overensstemmelse med det politisk vedtagne serviceniveau, som beskrevet i de til enhver tid gældende kvalitetsstandarder i Bornholms Regionskommune. Center for Ældre har endvidere bevillingskompetencen til: boliger, hjælpemidler, genoptræning, dagtilbud, HandyBAT, omsorgstandpleje og madservice. Ved tildeling af personlig og praktisk hjælp skal kommunen på grundlag af en konkret vurdering tage stilling til, hvornår hjælpen set i relation til formålet med hjælpen skal vurderes igen. Hjælpen skal løbende justeres efter det aktuelle behov. Revisitation på baggrund af ændring i borgerens individuelle behov sker ved dialog mellem borger, visitator og leverandør og jf. bilag 2 registrering af afvigelser i KMD Care og bilag 3 retningslinjer for indberetning af afvigelser i KMD Care. Ved vurdering af behov for akut iværksættelse af hjælp udenfor visitationens åbningstid er kompetencen delegeret til ansvarshavende sygeplejerske i Bornholms Regionskommune Visitationsproceduren - 3 -

4 På baggrund af ansøgning sender Center for Ældre: bevilling/afgørelse til borgeren og samtidig sendes besked til leverandøren hvis visitator vurderer, at hjælp skal iværksættes straks, f.eks. om aftenen, følges op telefonisk til leverandøren Udenfor visitationsvirksomhedens åbningstid Dvs. i aften- og nattevagt, weekend og helligdage, er visitations- og bevillingskompetencen uddelegeret til ansvarshavende sygeplejerske i Bornholms Regionskommune. Ved alle akutte tiltag skal der efterfølgende ske opfølgning/visitation ved Center for Ældre. Udskrivning fra sygehuset med uopsættelig hjælp sker efter henvendelse til den ansvarshavende sygeplejerske i Bornholms Regionskommune, der giver besked til leverandøren. 1.4 Justering af hjælp I tilfælde af at leverandøren konstaterer, at den visiterede hjælp ikke er i overensstemmelse med borgerens behov (både i tilfælde af for lidt og for meget hjælp), skal leverandøren rette henvendelse til visitator med henblik på gensidig information og afklaring af de tildelte og bestilte ydelser. 1.5 Gensidig information / tilbagemeldingspligt Der skal altid ske en tilbagemelding til visitationen, såfremt en leverandør er blevet bekendt med ændringer i borgerens behov/funktionsniveau (både i tilfælde af for lidt og for meget hjælp). De involverede samarbejdsparter informeres gennem omsorgssystemet KMD Care og ændringer skal dokumenteres i samme til de relevante samarbejdsparter. (Leverandør af praktisk hjælp dog på mail). Leverandøren er forpligtiget til at samarbejde på tværs af faggrænser vedr. de ydelser borgeren modtager f. eks.: Hjemmesygepleje, hjælpemidler, fysioterapi, madservice, træning, personlig og praktisk hjælp. Valide data skal sikre korrekt afregning. Der er udarbejdet retningslinjer for hvorledes aflysning og flytning af hjælpen skal registreres i KMD Care, bilag

5 1.5.1 Ved sygepleje Visitation til sygepleje Visiterende sygeplejerske visiterer til sygepleje. Visiterende sygeplejerske modtager henvisning fra egen læge, speciallæge eller sygehus. I journalen oprettes notat med teksten fra henvendelsen og notatet gennem under ordet sygepleje. Edifact overføres til journal. Når borger udskrives fra sygehus til både hjemmehjælp og sygepleje, modtager visitator meddelelsen om sygepleje på Plejeforløbsplanen og opretter journalnotat. Visitator opretter advis til visiterende sygeplejerske Journalnotater, som indeholder visitation til sygepleje, gemmes under søgeordet sygepleje. Visitator gemmer desuden notatet under søgeordet visitation. Når borger udskrives fra sygehus kun til sygepleje, videresender visitator Plejeforløbsplanen til visiterende sygeplejerske. Væsentlige ændringer i behandlingen som medfører nye sygeplejeopgaver visiteres efter lægehenvisning. Ændringer i behandlingen, som ikke medfører nye opgaver eller væsentlige ændringer i tidsforbruget foregår i dialog mellem læge og sygeplejerske. Hjælpen iværksættes af sygeplejerske på baggrund af ordinationen/visitationen og efter aftale med borgeren. 1.6 Tilpasning af ydelser (bilag 3 afsnit 1.6) Er ydelsen leveret, er der intet krav om indberetning. Det afgørende i bedømmelsen af om en ydelse er leveret eller ej er ikke primært tiden, der medgår til udførelsen, men alene indholdet i ydelsen og ydelsens kvalitet, som beskrevet i kvalitetsstandarderne. Vedr. fleksibel hjemmehjælp se kvalitetsstandarden. 1.7 Mødestruktur 1 årligt møde (mellem leverandør og myndighed) for at evaluere/drøfte de overordnede rammer for samarbejde

6 1.8 Aflastningsophold og midlertidigt ophold Leverandøren eller borgeren henvender sig til visitationen og ansøgning udfærdiges i samarbejde med borgeren og med oplysning om pris. Perioden for opholdet er afhængig af borgerens (prognose) behov og formål med opholdet. Der foretages evaluering min. hver 4. uge, hvor status tilbagemeldes til visitationsmøderne. Aflastningspladser kan tilbydes til borgere der har en rask ægtefælle eller samboende på samme adresse. Borger kan tilbydes en aflastningsperiode, i erkendelse af den store indsat der ofte ydes fra den pårørendes side. Derimod kan en alene-boende ikke tilbydes en aflastningsplads, da der med aflastning ikke er tænkt aflastning af hjemmeplejen eller sygehuset. Hjemlen til at tilbyde aflastningsophold, findes i Lov om Social Service. Midlertidigt ophold kan tilbydes til alle der har behov for et ophold af kortere eller længere varighed. Opholdet skal have et formål af afklarende, observations- eller træningsmæssig karakter. Hensigten skal som udgangspunkt være at borgeren skal kunne vende tilbage til eget hjem. Hjemlen til at tilbyde midlertidigt ophold findes i Lov om Social Service. 1.9 Samarbejdsbog Hos borgere findes en samarbejdsbog til optegnelse af praktiske oplysninger. Leverandøren er forpligtiget til at aflevere samarbejdsbogen ved 1. besøg

7 2 Beskrivelse af arbejdsgange Der henvises til instruksen i KMD Care, som uddyber nedenstående arbejdsgange. 2.1 Visitator arbejdsgang ved personlig pleje/praktisk hjælp Ny borger og bevilling Henvendelse fra læge, sygehus, klient, pårørende m.v. Visitator kontakter borgeren og aftaler besøg (pr. telefon eller brev) Word skabelon og Rapport Visitationsbesøg hos klient Borgeren oprettes i stamdata Udskriv ansøgning. (medtages hos borger) + skema til funktionsvurdering Ansøgning udfyldes og underskrives ved besøget Samtykke er samtidig indhentet Borger interview (ud fra Serviceloven 83 og 84, BRK s kvalitetsstandard, Fælles Sprog 2 og tjekliste) Ved midlertidig hjælp hentes prisoplysninger hos administrationen og pris noteres Klient helheds- og funktionsvurdering Helheds- og funktionsvurdering udfyldes (efter Fælles Sprog 1.) Klientjournal Klientstamdata Hjemmehjælp, stamdata & visitation Word skabelon Der beskrives en helhedsvurdering i journaldel + formål med hjælpen. I journalen beskrives samtykke, såfremt der indhentes samtykke udover det generelle henvisning til øvrige f.eks. fysioterapeut, hjælpemidler eller lægen Udfylder henvisning, til hjemmehjælp og henvist af Sidste og næste opfølgningsdato skrives, samt initialer (visitator) Ved midlertidig hjælp noteres pris i KMD Care og der sættes X i betaling Visitation ydelser tildeles. Servicekontrakt ydelserne beskrives (ingen tidsangivelse) Advis til leverandør Afgørelse om hjælp (bevilling) udskrives og underskrives af visitator eller af administrationen på visitators vegne Administrationen Kopi af ansøgning og afgørelse arkiveres i gul sag Original sendes til borger med klagevejledning og lovgrundlag. Registreres automatisk i KMD sag via snitflade

8 2.1.2 Ny borger og afslag Henvendelse fra læge, sygehus, borger, pårørende m.v. Visitator kontakter borgeren og aftaler besøg (pr. telefon eller brev) Klientstamdata Borgeren oprettes i stamdata Word skabelon og Rapport Udskriv ansøgning (medtages hos borger + skema til funktionsvurdering ). Visitationsbesøg hos klient Helheds- og funktionsvurdering Klientjournal Word skabelon Administrationen Ansøgning udfyldes og underskrives ved besøget Samtykke er samtidig indhentet Borger interview (ud fra Serviceloven 83 og 84, BRK s kvalitetsstandard samt Fælles Sprog 2) Udfyldes I journalen skrives helhedsvurdering og begrundelse for afslag. I journalen skrives omfang af samtykke, såfremt der indhentes samtykke ud over den generelle f. eks. til lægen Afslag om hjælp udskrives og underskrives af visitator eller af administrationen på visitators vegne Kopi af ansøgning og afgørelse arkiveres i gul sag. Original sendes til borger vedlagt klagevejledning og lovgrundlag Registreres automatisk i KMD sag via snitflade - 8 -

9 2.1.3 Revisitering Henvendelse vedrørende ændringer af behov for hjælp eller almindelig opfølgning Visitator kontakter borgeren og aftaler besøg (pr. telefon eller brev) Word skabelon og Rapport Udskriv funktionsvurdering og evt. ansøgning og planlagte ydelser (inden besøg) Der anvendes alene nyt ansøgningsskema, såfremt der er behov for hjælp i nye ydelsesgrupper. Dog er der mulighed for at undlade skriftlig ansøgning, da mundtlig ansøgning sidestilles med skriftlig Revisitation hos borgeren Ved ændringer udfyldes ansøgning og underskrives (under besøg) Samtykke er samtidig indhentet. Tidligere funktionsvurdering tilrettes sammen med borgeren (medbringes på PC eller på papir). Med udgangspunkt i nuværende servicekontrakt og ny funktionsvurdering klarlægges nye behov. Ved behov for situationsbestemt samtykke indhentes dette Klientjournal Der skrives et resumé i journalen + ny helheds- og funktionsvurdering og formål med hjælpen. I journalen skrives omfang af samtykke, hvis der er indhentes samtykke ud over det generelle henvisning til øvrige f. eks. fysioterapeut og hjælpemidler. Klient helheds- og funktionsvurdering Helheds- og funktionsvurdering tilpasses efter nuværende niveau Hjemmehjælp, stamdata & visitation Word skabelon Administrationen Sidste og næste opfølgningsdato skrives Visitation - evt. nye ydelser tildeles eller slettes Servicekontrakt tilrettes - de aftalte ydelser beskrives Besked til leverandør Afgørelse om hjælp udskrives og underskrives af visitator eller af administrationen på visitators vegne. Kopi af bevilling og ansøgning arkiveres i gul sag Original sendes til borger Registreres automatisk i KMD sag via snitflade 2.2 Arbejdsgangsbeskrivelse leverandør Ny borger og disponering Advis Journal Hjemmehjælp stamdata Døgnrytmeplan APV og Samarbejdsbog Helhedsbeskrivelse, plejen Læs og marker behandlet Gør klient/borger aktiv Læs journalnotat Læs servicekontrakten + helhedsfunktionsvurderingen Se visitationsydelserne Tildel fast personale/kontaktperson Disponer ydelser Kontakt til klient/borger og aftale tidspunkt Opstartes i løbet af de første dage. APV udarbejdes en af de første dage Samarbejdsbog udleveres ved 1. besøg. Opstartes i henhold til instruks

10 2.2.2 Ny klient/borger og disponering delegeret kompetence udenfor visitators åbningstid Henvendelse fra læge, sygehus, borger, pårørende m.v. Hjemmehjælp stamdata Journal Advis Oprettes i stamdata Kontakt til borger og aftal tidspunkt Hvis ydelser gives inden borgeren er oprettet i KMD Care, skal dette efterfølgende registreres som afvigelse Disponer ydelser Tildel fast personale/kontaktperson Notat - begrundelse for opstart af akut besøg Advis til visitator som foretager visitering snarest Nødkald i visitationens åbningstid 1 Visitator: Ved ny borger: udfylder ansøgning sammen med borger. Ved akut behov hos kendt borger kan der foretages foreløbig skrivebordsvisitation med efterfølgende besøg i hjemmet. Udfylder ansøgning sammen med borger Bevilger/afslår Kontakter døgnplejen (eller leverandør, afklares) via advis eller telefon Registrerer bevillingsdato i KMD Care, oversigtsbilledet samt skriver i et journalnotat Udfylder og mailer meddelelse til låsesmed (word dokument i KMD Care) Bevilling gives til administrationen i Center for Ældre 2 Administration i Center for Ældre: Sender bevilling til borgeren Registrerer i KMD sag og i KMD Care Ansøgning arkiveres i gul sag 3 Teamleder: Sikrer at opsætning/afprøvning sker efter gældende retningslinjer i virksomheden 4 Låsesmed: Skifter nøglecylinder ud i dørlås indenfor 48 timer, der er mulighed for akut opsætning Meddeler borger, hvornår udskiftning finder sted

11 2.2.4 Akut nødkald udenfor visitationens åbningstid 1 Sygeplejerske: Sikrer opsætning/afprøvning. Sender advis til visitator, hvoraf årsag til opsætning samt startdato fremgår. Sikrer sig nøgle til lås (indtil cylinder bliver udskiftet) Sikrer registrering af adgangsforhold samt nødkaldsnummer i KMD Care. 2 Visitator: Tager efterfølgende kontakt til borger og udfylder ansøgning sammen med borger Bevilger/afslår Sender advis til døgnplejen.(alt. leverandør afklares) Udfylder ansøgningsskema og modtager underskrift fra borgere sender fax meddelelse til låsesmed Bevilling gives til administration Center for Ældre 3 Administration i Center for Ældre: Sender bevilling til borgeren Registrerer i KMD sag og i KMD Care Ansøgning arkiveres i gul sag 4 Låsesmed: Skifter nøglecylinder ud i dørlås hurtigst muligt, dog senest indenfor 2 hverdage. Meddeler borger hvornår udskiftning finder sted Nedtagning af nødkald Teamleder (alt. leverandør, afklares) følger de gældende retningslinjer i virksomheden for nedtagning. Låsesmed kontaktes for nedtagning af låsecylinder 2.3 Hvis borger ikke er hjemme døren åbnes ikke (Bilag 3 pkt. 1.3) Hvis leverandøren går forgæves til borgeren (kommer til en lukket dør) på selve dagen, hvor ydelsen skulle leveres, er leverandøren ansvarlig for at finde ud af årsagen og derefter handle på det Hjælperen orienterer sig Leverandør orienteres og vurderer kontakt til pårørende/boh/samarbejdspartner m.v. Går eventuelt med politi/låsesmed ind i boligen Afvigelsen indberettes og dokumenteres i KMD Care

12 2.4 Borgeren flytter et besøg (Bilag 3 pkt. 1.1) I tilfælde af planlagt indlæggelse, ferieophold eller andet aflyser borgeren selv til leverandøren. Hvis borgeren er forhindret i at være hjemme på aftalt tid p. g. a. af anden uopsættelig aftale (f.eks. læge-/tandlægebesøg) kan hjælpen aftales flyttet direkte med leverandør og efter nærmere angivne retningslinjer i bilag Leverandøren flytter et besøg (Bilag 3 pkt. 1.2) Leverandøren kan ligeledes efter nærmere angivne retningslinjer (bilag 3) flytte hjælpen, og med direkte besked til borgeren 2.6 Registrering af bytteydelser fleksibel hjemmehjælp Leverandør dokumenterer i samarbejdsbogen. Bytteydelser registreres i KMD Care. Ved 3. bytning af samme ydelse indenfor ½ år foretages revisitering jf. fleksibel hjemmehjælp i kvalitetsstandarden 2.7 APV Visitator udfylder tjekliste i forbindelse med visitation Registrerer i KMD Care, hvis der er overordnede bemærkninger Leverandør udarbejder APV KMD CareAdvis om næste APV/revurdering 2.8 Ved hospitalsindlæggelse (Bilag 2) Leverandøren stopper hjælpen og registrerer i KMD Care Kontakter samarbejdspartnere Leverandør videresender indlæggelsesmeddelelse til relevante samarbejdspartnere jf. instruks

13 KMD Care 2.9 Ved dødsfald Leverandør: Anmelder til politiet ved uventet dødsfald Bliver på stedet til politiet kommer og overtager ansvaret Er behjælpelig med oplysninger til politiet Kontakter samarbejdspartnere Registrerer i KMD Care og stopper hjælpen 2.10 Midlertidigt ophold Borger indlagt på BoH, som ikke tidligere har fået hjemmehjælp Klientjournal Rapport, Word skabelon, mv. (ansøgningsblanket) Borgeren oprettes i KMD Care BoH sender Plejeforløbsplan til Center for Ældre vedrørende udskrivelse, hvor patientens situation beskrives Visitator sætter ind i journal Visitationen kontakter BoH indhenter supplerende oplysninger og aftaler visitationsbesøg Visitator visiterer borger på BoH til midlertidigt ophold, medbringer ansøgningsskema, funktionsvurdering indeholdende mål, tidshorisont og oplysninger fra BoH. Borgeren oplyses om dagspris for ophold, og orienteres om at hjemtransport er for egen regning - borger underskriver ansøgning Klientjournal: Helheds- og funktionsvurdering Visitator dokumenterer i KMD Care Helheds- og funktionsvurdering udarbejdes. I journal skrives afgørelse inkl. formål med opholdet Visitator giver ansøgning til administrationen i Center for Ældre, der administrerer tildeling af pladser Klientjournal: Administrativ medarbejder opretter henvisning til plejecenter og tildeler distrikt i plejecentermodul. Ansøgning sendes til opholdsstedet. Registreres i KMD sag. Administrativ medarbejder dokumenterer i journal, og kontakter afdelingen for midlertidigt ophold Når plads haves: Sønderbo kontakter BoH pr. tlf. og detaljer (dato) aftales. Sønderbo indsætter midlertidig adresse

14 Borger indlagt på BoH, som har fået hjemmehjælp før Journal Rapport, mv (ansøgningsblanket). BoH sender Plejeforløbsplan til Center for Ældre vedrørende udskrivelse, hvor patientens situation beskrives Visitator sætter ind i journalen i Care, giver besked til leverandør ved mail eller advis Visitator sætter ind i journal Visitationen kontakter BoH indhenter supplerende oplysninger og aftaler visitationsbesøg Visitator visiterer borger på BoH til midlertidigt ophold, medbringer ansøgningsskema, funktionsvurdering, mål, tidshorisont og oplysninger fra BoH Borgeren oplyses om dagspris for ophold, og orienteres om at hjemtransport er for egene regning - borger underskriver ansøgning Klientjournal: Helheds- og funktionsvurdering Visitator dokumenterer i KMD Care Helheds- og funktionsvurdering, formål og forventet tidsramme for opholdet udarbejdes. Visitator giver ansøgning til administrationen i Center for Ældre, der administrerer tildeling af pladser. Administrationen giver besked til døgnplejen ved advis ved tildeling af plads Klientjournal Ansøgning sendes til opholdsstedet. Registreres i KMD sag. Administrativ medarbejder dokumenterer i journal, og kontakter afdelingen for midlertidigt ophold Når plads haves: Afdeling for midlertidigt ophold kontakter BoH pr. tlf. og detaljer (dato) aftales. Modul Hjemmehjælp/sygepleje Afdeling for midlertidigt ophold indsætter midlertidig adresse Leverandør sætter borgeren i fravær inklusiv årsag efter gældende regler Hjemmeboende borger som skal på midlertidigt ophold Rapport, klientjournal, mv (ansøgningsblanket) Visitationen kontaktes af leverandør, pårørende, læge Visitator planlægger og aflægger besøg hos borgeren udfærdiger helhedsog funktionsvurdering og ansøgning indeholdende formål og tidshorisont, borger orienteres om betingelser for opholdet inkl. betaling. Visitator dokumenterer i KMD Care. Helheds- og funktionsvurdering, formål og forventet tidsramme for opholdet udarbejdes. Visitator giver ansøgning til administrationen i Center for Ældre, der administrerer tildeling af pladser. Administrationen giver besked til leverandøren ved advis ved tildeling af plads Modul hjemmehjælp/sygepleje Der kan kommunikeres om detaljer via advis mellem udegruppen og den modtagende gruppe Ansøgning sendes til opholdsstedet. Registreres i KMD sag. Når plads haves: Sønderbo kontakter leverandør pr telefon og aftaler detaljer (dato) Sønderbo indsætter midlertidig adresse Leverandør sætter borgeren i fravær inklusiv årsag efter gældende retningslinjer

15 2.11 Aflastning Klientjournal. Funktionsvurdering og journal m. v. (ansøgningsblanket). Klientjournal, klient stamdata Modul hjemmehjælp/sygepleje Visitationen kontaktes af leverandør, pårørende, læge Visitator planlægger og aflægger besøg i hjemmet Udfærdigelse af funktionsvurdering, ansøgning inklusiv begrundelse for opholdet, tidsperiode og evt. ønsker om opholdssted Ansøgning og funktionsvurdering afleveres til administrationen med henblik på visitationsudvalgsmøde Administrationen skriver i journalen om borgeren godkendes på visitationsudvalgsmødet. Skriver i journalen ved tildeling af plads Sender advis til leverandør Tildeler plads, henviser til plejecentermodul og tildeler distrikt, kontakter opholdssted, hvortil ansøgning og funktionsvurdering sendes Tager kontakt til borger Koder ind i KMD sag. Opholdssted indsætter midlertidig adresse. Kontakter leverandør og aftaler nærmere detaljer Leverandør sætter borgeren i fravær inklusiv årsag efter gældende regler 2.12 Hjemmeboende borger som er på rotationsaflastning (ex. hver 4. uge) Leverandør sætter borger i fravær; der skrives i bemærkning så det fremgår at der er tale om rotationsaflastning Borger flytter på aflastningsstue; opholdet er rutineordning og med forudbestemt varighed Sønderbo indsætter midlertidig adresse Borger kommer hjem igen: Leverandør stopper fraværet og retter midlertidig adresse

16 2.13 Plejebolig/plejecenterbolig Borger i udegruppe ansøger om plejebolig Klientjournal Klientjournal, funktionsvurdering mv. (ansøgningsblanket) Kontakt til visitationen fra borgeren, pårørende m.fl. dokumenteres I journal Visitator planlægger og aflægger visitationsbesøg Ansøgning og helheds- og funktionsvurdering udfærdiges Skriver journalnotat, hvor der indstilles til godkendelse eller afslag Ønsker om sted noteres og om borgeren kan vente i egen bolig Ansøgning med relevante oplysninger afleveres til administrationen m.h.p. visitationsudvalgsmøde Klientjournal Administrationen noterer efter visitationsudvalgsmøde afgørelsen i journalen Sender advis til døgnplejen Administrationen sender afgørelse til borger Skrive ind i KMD sag. Når plejehjem/centerplads haves: Ved plejecenterplads, sender administrationen tilbud om lejligheden og information om udgifter til boligen direkte til borgeren på aktuelt opholdssted. Husleje udregnes af Pensionsafdelingen ved plejehjemsplads Ved plejehjemsplads/plejecenterplads har teamlederne ansvaret for koordinering af de praktiske opgaver ved indflytning Administrationen giver teamleder i hhv døgnplejedistrikt og plejecenterteambesked om at plejebolig haves Plejecenterdistriktet indsætter midlertidig adresse Modul hjemmehjælp/sygepleje Teamleder i døgnplejedistrikt afgangsfører

17 2.14 Ældrebolig Borger i udegruppe ansøger om ældrebolig Klientjournal Rapport, journal, ansøgningsblanket Klientjournal Kontakt til visitationen fra borgeren., pårørende m. fl. noteres i journalen Visitator planlægger og aftaler visitationsbesøg Visitationsbesøget foretages Ansøgning og helheds- og funktionsvurdering udfærdiges Baggrund for ansøgningen uddybes og ønsker noteres Journalnotatskrives. Ansøgning afleveres til administrationen Administrationen sender afgørelse til borger Administrerer ventelister og tager kontakt til borger når bolig haves. Noterer tilbud om bolig i journalen. Noterer accept/afslag fra borger i journalen Administrationen giver besked til boligselskab, som sender lejekontrakt m.v Dagcenter Borger ansøger om dagcenter, klientjournal Ved ny borger: Borger oprettes i KMD Care i stamdata Henvendelse fra borger, pårørende læge mfl. dokumenteres i journal. Word skabelon, rapport, klientjournal Visitator kontakter borger og aftaler visitationsbesøg. Ansøgning udfærdiges og Helheds- og funktionsvurdering opdateres med bl.a. fokus på interesser og formål Der skrives journalnotat Ved bevilling. Der sendes advis til dagcenter jf. gældende retningslinjer Word skabelon Administrativ medarbejder sender afgørelse til borger. Ansøgning og afgørelse arkiveres i gul sag., indsatsområder Når plads haves: Dagcenter kontakter borgeren og aftaler opstart De aftalte dage og tidspunkter noteres i Klient, døgnrytmeplan Dagcenter sender advis til teamleder ved opstart og udfærdiger evt. plan. Ved ændring af behov kontaktes visitator m. h. p. revisitation

18 2.16 Sygepleje Visiterende sygeplejerske/koordinators arbejdsgang Advis, klient stamdata, Ved ny borger: Borger oprettes i stamdata Henvendelse sker skriftlig fra læge, Hospital via edifact eller Sikker Post. Den skriftlige henvisning med ordination indsættes i journal, samt vurdering af hvilke ydelser der skal tildeles Udfylder henvisning, vurderingsdato samt initialer Der tildeles distrikt Marker edifact som behandlet Sygepleje stamdata Tildeling af ydelser i visitationsbilledet Tildel initialer Disponer ydelser Opdater pårørende og læge Kontakt til klient /borger for at aftale tidspunkt

19 Bilag 1 Oversigt over hvilke områder, sagsbehandlere har i Hjælpemiddelenheden. Område Sagsbehandler Lokal nr. Åbningstid i ekspeditionen: man-ons 8-13, tors , fre 8-13 Telefon Besøg efter sygehus-/aflastningsophold Ethel Kofoed-Dam 5413 Boligindretning til handicappede Ethel Kofoed-Dam Lisbeth Sonne Stine Skovgaard Brynaa Brystproteser Pia Juul Hansen 5421 Børnehjælpemidler Marie-Louise Holst 5414 Diabetes Pia Juul Hansen 5421 El-scooter, trehjulede cykler, knallert, elkørestole Pia Juul Hansen Marie-Louise Holst Trine Møller Andersen Handicapbiler Lisbeth Sonne Stine Skovgaard Brynaa Hjælpemidler, genbrug fra depot Stine Skovgaard Brynaa Ingrid Hägglund Klang Hjælpemidler, øvrige Stine Skovgaard Brynaa Lisbeth Sonne Høre-hjælpemidler Pia Juul Hansen 5421 Inkontinens Trine Møller Andersen 5422 IT Pia Juul Hansen 5421 Kommunikationshjælpemidler Pia Juul Hansen 5421 Kompressionsstrømper Trine Møller Andersen 5422 Korsetter, bandager, skinner, fodkapsler Ethel Kofoed-Dam 5413 Ortopædisk fodtøj, fodindlæg cpr.nr cpr.nr Trine Møller Andersen Pia Juul Hansen Proteser, arme, ben Ethel Kofoed-Dam 5413 Parykker Trine Møller Andersen 5422 Stomi Trine Møller Andersen 5422 Synshjælpemidler Pia Juul Hansen 5421 Trykaflastning Ethel Kofoed-Dam 5413 Øjenproteser Pia Juul Hansen 5421 V-drev, hjælpemiddelenheden, sagsområder

20 Bilag 2 Registrering af afvigelser i KMD Care Hjemmehjælp/sygepleje afvigelser Afvigelser kan indberettes både fremadrettet og bagudrettet. 1. Flytning af besøg/ydelse 2. Aflysning af besøg/ydelse 3. Akut besøg/nødkald 4. Ekstra ydelser 5. Bytteydelser Afvigelserne markeres som varslet/ikke varslet, samt ændret af leverandør eller klient. Hvis borger aflyser: varselsenest kl. 10 dagen før besøg/ydelse. Relevant dokumentation skrives i borgerens klientjournal. At leverede besøg/ydelser tager kortere eller længere tid efterregistreres ikke. Som hovedregel gælder at en ydelse er leveret, når opgaven er løst. Ovenstående gælder også for modul sygepleje (i døgnplejen), med undtagelse af punkt 5. Bytteydelser. Borgerens fravær Hjemmehjælp/sygeplejeteam data Borgerens fravær Borgeren er fraværende pga. ferie eller andet. Registreres som fravær/afvigelse. Fravær registreres tids tro i forhold til det aktuelle fravær. Det kan gøres fremad- og bagudrettet

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes praktisk hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (rengøring

Læs mere

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes praktisk hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (rengøring

Læs mere

Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS. 29. april 2015

Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS. 29. april 2015 Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS 29. april 2015 2 Indledning...3 Tilsynets gennemførelse...3 Resumé...4 Afrapportering af fokusområder...4 Personlig pleje...4 Praktisk bistand...5 Kontakt og dialog

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Ansøgning om støtte til køb af invalidebil Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf. Dato: Sagsgang: Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Borger

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT

GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT Dato: August 2014 Ansvarlig: Inge-Lise Stenum, Lisbeth Alstrøm og Visitationen

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens 15

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007

PLEJEOMRÅDET. Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007 PLEJEOMRÅDET Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007 1 Indholdsfortegnelse: Indledning, kompetence, visitation...3 1. Plejeboliger...4 2. Plejeboliger - kvalitetsstandard...4 3. Øvrige boliger...7

Læs mere

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder for visitation og levering af indsatser Kvalitetsmål og -opfølgning Kvalitetsstandarder Helsingør Kommune Center for Sundhed og Omsorg 1 Indholdsfortegnelse Vurdering... 3 Svarsfrister... 3 Brugerens egen

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Måleskema til praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse og inddragelse af serviceniveauer og økonomiske hensyn Identifikation af sagen

Måleskema til praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse og inddragelse af serviceniveauer og økonomiske hensyn Identifikation af sagen Page 1 of 12 P5MT-FFMF-Q2N2 Måleskema til praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse og inddragelse af serviceniveauer og økonomiske hensyn Identifikation af sagen Kommune Struer Kommune nr. 671 Sagsnr.

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen E kommunikation Praktiserende læge Michel kjeldsen 04-05-2012 Kommunal e-kommunikation Definition Ved e kommunikation forstås MedCom standarderne: Korrespondancebrev System Receptfornyelse (Sygehus)henvisning

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Til borgeren. Praktisk bistand

Til borgeren. Praktisk bistand Til borgeren Praktisk bistand Sundhed og Omsorg December 2013 1 Praktisk bistand m.v. Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Kommunens kontaktoplysninger Kontaktperson, herunder afdeling Kontaktpersonens direkte tlf.nr. og evt. træffetid

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig

Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig 1 Lovgrundlag: Lov om almene boliger 54a (plejeboliggaranti) 58a (frit boligvalg). Lov om friplejeboliger. Hvilke behov skal ydelsen dække: Kommunen skal

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og områdeledere Basisinventar

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune Pleje & Sundhed Myndighed Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune 2 Indholdsfortegnelse BOLIGTYPER... 4 GENERELLE OPLYSNINGER... 4 NÅR EN ANSØGNING MODTAGES... 4 VENTETID... 5 PLEJEBOLIGGARANTI... 5

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN

Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN Side 1/21 Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune Juni 2015 UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN Side 2/21 Indholdsfortegnelse: 1. Formål

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Plejecenter Hjørnegården, Bredebro Hvad er Enhed for alvorligt syge og døende? Enheden er et tilbud om midlertidigt ophold for borgere der bliver

Læs mere

Styring via kvalitetsstandarder

Styring via kvalitetsstandarder Den 19. oktober 2004 JRA/SJO/FH Styring via kvalitetsstandarder I påtegningen til indstilling om kvalitetsstandarder foreslår Borgmesterens afdeling, at Magistratens 3. Afdeling udarbejder et oplæg til,

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af personlig pleje, praktisk hjælp, ikke kompleks sygepleje og håndtering af nødkald i Gladsaxe Kommune.

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af personlig pleje, praktisk hjælp, ikke kompleks sygepleje og håndtering af nødkald i Gladsaxe Kommune. Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af personlig pleje, praktisk hjælp, ikke kompleks sygepleje og håndtering af nødkald i Gladsaxe Kommune. 30. september 20 Tilbudsgiver skal være opmærksom på at nedenstående

Læs mere

1. Aftalens parter Aftalen indgås af Frederikshavn Kommune og Praksisudvalget, Region Nordjylland.

1. Aftalens parter Aftalen indgås af Frederikshavn Kommune og Praksisudvalget, Region Nordjylland. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Fælles koncept for Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 13. oktober 2011 Revideret jan. 2013 Aftale

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af ældrebolig... 3 4. Ansøgning om ældrebolig... 4 5. Visitationen til ældrebolig...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Odder Kommune

Kvalitetsstandard for Odder Kommune Kvalitetsstandard for Odder Kommune Medicingivning / medicinadministration i hjemmesygeplejen 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

Kvalitetsstandard for ældreboliger

Kvalitetsstandard for ældreboliger Kvalitetsstandard for ældreboliger Hvis du har brug for en ældrebolig Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandarder for ældreboliger. Kvalitetsstandarderne beskriver

Læs mere

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser Indhold Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser... 1 2. Hospitalerne... 1 Nedtid opdages... 1 Information og formidling... 2 Oppetid igen... 2 Arbejdsgange... 2 3. Kommuner...

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Sønderjysk Pleje (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

CARE Instruksfil. Indholdsfortegnelse. Formål med instruksfilen... 4. Ny borger/ændring af data i Klient Stamdata... 4. Borger uden dansk cpr. nr...

CARE Instruksfil. Indholdsfortegnelse. Formål med instruksfilen... 4. Ny borger/ændring af data i Klient Stamdata... 4. Borger uden dansk cpr. nr... CARE Instruksfil Indholdsfortegnelse Formål med instruksfilen... 4 Ny borger/ændring af data i Klient Stamdata... 4 Borger uden dansk cpr. nr.... 5 Generel fuldmagt/fuldmagt... 5 APV - Arbejdspladsvurdering...

Læs mere

Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11.

Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11. november 2014 Indkøbskonsulent Pia Rossen byder velkommen. Dagsordenen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitation... 2 3.1 Visitationsudvalg... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen... 2 3.3 Visitering...

Læs mere

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig hjælp og pleje jf. servicelovens 83, stk. 1. nr. 1. og kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 OVERORDNET

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013 LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013 1 LOVGRUNDLAG...1 2 PERSONALEFORHOLD...1 2.1 PERSONALEPOLITIK...1 2.2 APV, ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere