Bornholms Regionskommune. Overordnede rammer for samarbejde og beskrivelse af arbejdsgange

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholms Regionskommune. Overordnede rammer for samarbejde og beskrivelse af arbejdsgange"

Transkript

1 Bornholms Regionskommune Overordnede rammer for samarbejde og beskrivelse af arbejdsgange 31. januar 2014

2 Indholdsfortegnelse Overordnede rammer for samarbejde Formål Værdier i samarbejdet Visitationen Myndighedskompetencen Visitationsproceduren Udenfor visitationsvirksomhedens åbningstid Justering af hjælp Gensidig information / tilbagemeldingspligt Ved sygepleje... 5 Visitation til sygepleje Tilpasning af ydelser Mødestruktur Aflastningsophold og midlertidigt ophold Samarbejdsbog Beskrivelse af arbejdsgange Visitator arbejdsgang ved personlig pleje/praktisk hjælp Ny borger og bevilling Ny borger og afslag Revisitering Arbejdsgangsbeskrivelse leverandør Ny borger og disponering Ny klient/borger og disponering delegeret kompetence udenfor visitators åbningstid Nødkald i visitationens åbningstid Akut nødkald udenfor visitationens åbningstid Nedtagning af nødkald Hvis borger ikke er hjemme døren åbnes ikke Borgeren flytter et besøg Leverandøren flytter et besøg Registrering af bytteydelser fleksibel hjemmehjælp APV Ved hospitalsindlæggelse KMD Care Ved dødsfald Midlertidigt ophold Borger indlagt på BoH, som ikke tidligere har fået hjemmehjælp Borger indlagt på BoH, som har fået hjemmehjælp før Hjemmeboende borger som skal på midlertidigt ophold Aflastning Hjemmeboende borger som er på rotationsaflastning (ex. hver 4. uge) Plejebolig/plejecenterbolig Borger i udegruppe ansøger om plejebolig Ældrebolig Borger i udegruppe ansøger om ældrebolig Dagcenter Borger ansøger om dagcenter Sygepleje Visiterende sygeplejerske/koordinators arbejdsgang Bilag 3 Retningslinjer for indberetning af afvigelser i KMD Care Overordnede rammer for samarbejde - 2 -

3 1.1 Formål Afklare ansvar/kompetencer i forhold til frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp. Afklare ansvar/kompetencer i forhold til sygepleje hos borgeren. Udstikke rammer for samarbejde og kommunikation mellem Center for Ældre og leverandørerne. Sikre smidig, enkel og hurtig sagsgang, så hjælpen kan ydes på en så fleksibel og effektiv måde som muligt. Der skal efterfølgende ske en konkretisering i forhold til de enkelte leverandører. 1.2 Værdier i samarbejdet Opgaveløsningen hos den enkelte borger tager udgangspunkt i at skabe helhed. Samarbejdet skal bygge på respekt, loyalitet og tillid til, at beslutninger og handlinger sker ud fra et ønske om at finde de bedste løsninger. Der henvises i øvrigt til Bornholms Regionskommunes ældrepolitik. Samspillet skal tage udgangspunkt i en ligeværdig dialog mellem borger, visitator og leverandør. Dialogen skal sikre, at borgerens egne synspunkter, normer og livsstil i videst muligt omfang tilgodeses. I samarbejdet omkring borgeren skal viden fra leverandøren inddrages via dialog mellem visitator og den til enhver tid relevante medarbejder. Leverandøren er forpligtiget til i videst muligt omfang at tilgodese borgerens ønske. Der henvises i øvrigt til de af Bornholms Regionskommune udarbejdede kvalitetsstandarder for området. 1.3 Visitationen Myndighedskompetencen Center for Ældre har ansvar for visitation til og bevilling af ydelser i overensstemmelse med det politisk vedtagne serviceniveau, som beskrevet i de til enhver tid gældende kvalitetsstandarder i Bornholms Regionskommune. Center for Ældre har endvidere bevillingskompetencen til: boliger, hjælpemidler, genoptræning, dagtilbud, HandyBAT, omsorgstandpleje og madservice. Ved tildeling af personlig og praktisk hjælp skal kommunen på grundlag af en konkret vurdering tage stilling til, hvornår hjælpen set i relation til formålet med hjælpen skal vurderes igen. Hjælpen skal løbende justeres efter det aktuelle behov. Revisitation på baggrund af ændring i borgerens individuelle behov sker ved dialog mellem borger, visitator og leverandør og jf. bilag 2 registrering af afvigelser i KMD Care og bilag 3 retningslinjer for indberetning af afvigelser i KMD Care. Ved vurdering af behov for akut iværksættelse af hjælp udenfor visitationens åbningstid er kompetencen delegeret til ansvarshavende sygeplejerske i Bornholms Regionskommune Visitationsproceduren - 3 -

4 På baggrund af ansøgning sender Center for Ældre: bevilling/afgørelse til borgeren og samtidig sendes besked til leverandøren hvis visitator vurderer, at hjælp skal iværksættes straks, f.eks. om aftenen, følges op telefonisk til leverandøren Udenfor visitationsvirksomhedens åbningstid Dvs. i aften- og nattevagt, weekend og helligdage, er visitations- og bevillingskompetencen uddelegeret til ansvarshavende sygeplejerske i Bornholms Regionskommune. Ved alle akutte tiltag skal der efterfølgende ske opfølgning/visitation ved Center for Ældre. Udskrivning fra sygehuset med uopsættelig hjælp sker efter henvendelse til den ansvarshavende sygeplejerske i Bornholms Regionskommune, der giver besked til leverandøren. 1.4 Justering af hjælp I tilfælde af at leverandøren konstaterer, at den visiterede hjælp ikke er i overensstemmelse med borgerens behov (både i tilfælde af for lidt og for meget hjælp), skal leverandøren rette henvendelse til visitator med henblik på gensidig information og afklaring af de tildelte og bestilte ydelser. 1.5 Gensidig information / tilbagemeldingspligt Der skal altid ske en tilbagemelding til visitationen, såfremt en leverandør er blevet bekendt med ændringer i borgerens behov/funktionsniveau (både i tilfælde af for lidt og for meget hjælp). De involverede samarbejdsparter informeres gennem omsorgssystemet KMD Care og ændringer skal dokumenteres i samme til de relevante samarbejdsparter. (Leverandør af praktisk hjælp dog på mail). Leverandøren er forpligtiget til at samarbejde på tværs af faggrænser vedr. de ydelser borgeren modtager f. eks.: Hjemmesygepleje, hjælpemidler, fysioterapi, madservice, træning, personlig og praktisk hjælp. Valide data skal sikre korrekt afregning. Der er udarbejdet retningslinjer for hvorledes aflysning og flytning af hjælpen skal registreres i KMD Care, bilag

5 1.5.1 Ved sygepleje Visitation til sygepleje Visiterende sygeplejerske visiterer til sygepleje. Visiterende sygeplejerske modtager henvisning fra egen læge, speciallæge eller sygehus. I journalen oprettes notat med teksten fra henvendelsen og notatet gennem under ordet sygepleje. Edifact overføres til journal. Når borger udskrives fra sygehus til både hjemmehjælp og sygepleje, modtager visitator meddelelsen om sygepleje på Plejeforløbsplanen og opretter journalnotat. Visitator opretter advis til visiterende sygeplejerske Journalnotater, som indeholder visitation til sygepleje, gemmes under søgeordet sygepleje. Visitator gemmer desuden notatet under søgeordet visitation. Når borger udskrives fra sygehus kun til sygepleje, videresender visitator Plejeforløbsplanen til visiterende sygeplejerske. Væsentlige ændringer i behandlingen som medfører nye sygeplejeopgaver visiteres efter lægehenvisning. Ændringer i behandlingen, som ikke medfører nye opgaver eller væsentlige ændringer i tidsforbruget foregår i dialog mellem læge og sygeplejerske. Hjælpen iværksættes af sygeplejerske på baggrund af ordinationen/visitationen og efter aftale med borgeren. 1.6 Tilpasning af ydelser (bilag 3 afsnit 1.6) Er ydelsen leveret, er der intet krav om indberetning. Det afgørende i bedømmelsen af om en ydelse er leveret eller ej er ikke primært tiden, der medgår til udførelsen, men alene indholdet i ydelsen og ydelsens kvalitet, som beskrevet i kvalitetsstandarderne. Vedr. fleksibel hjemmehjælp se kvalitetsstandarden. 1.7 Mødestruktur 1 årligt møde (mellem leverandør og myndighed) for at evaluere/drøfte de overordnede rammer for samarbejde

6 1.8 Aflastningsophold og midlertidigt ophold Leverandøren eller borgeren henvender sig til visitationen og ansøgning udfærdiges i samarbejde med borgeren og med oplysning om pris. Perioden for opholdet er afhængig af borgerens (prognose) behov og formål med opholdet. Der foretages evaluering min. hver 4. uge, hvor status tilbagemeldes til visitationsmøderne. Aflastningspladser kan tilbydes til borgere der har en rask ægtefælle eller samboende på samme adresse. Borger kan tilbydes en aflastningsperiode, i erkendelse af den store indsat der ofte ydes fra den pårørendes side. Derimod kan en alene-boende ikke tilbydes en aflastningsplads, da der med aflastning ikke er tænkt aflastning af hjemmeplejen eller sygehuset. Hjemlen til at tilbyde aflastningsophold, findes i Lov om Social Service. Midlertidigt ophold kan tilbydes til alle der har behov for et ophold af kortere eller længere varighed. Opholdet skal have et formål af afklarende, observations- eller træningsmæssig karakter. Hensigten skal som udgangspunkt være at borgeren skal kunne vende tilbage til eget hjem. Hjemlen til at tilbyde midlertidigt ophold findes i Lov om Social Service. 1.9 Samarbejdsbog Hos borgere findes en samarbejdsbog til optegnelse af praktiske oplysninger. Leverandøren er forpligtiget til at aflevere samarbejdsbogen ved 1. besøg

7 2 Beskrivelse af arbejdsgange Der henvises til instruksen i KMD Care, som uddyber nedenstående arbejdsgange. 2.1 Visitator arbejdsgang ved personlig pleje/praktisk hjælp Ny borger og bevilling Henvendelse fra læge, sygehus, klient, pårørende m.v. Visitator kontakter borgeren og aftaler besøg (pr. telefon eller brev) Word skabelon og Rapport Visitationsbesøg hos klient Borgeren oprettes i stamdata Udskriv ansøgning. (medtages hos borger) + skema til funktionsvurdering Ansøgning udfyldes og underskrives ved besøget Samtykke er samtidig indhentet Borger interview (ud fra Serviceloven 83 og 84, BRK s kvalitetsstandard, Fælles Sprog 2 og tjekliste) Ved midlertidig hjælp hentes prisoplysninger hos administrationen og pris noteres Klient helheds- og funktionsvurdering Helheds- og funktionsvurdering udfyldes (efter Fælles Sprog 1.) Klientjournal Klientstamdata Hjemmehjælp, stamdata & visitation Word skabelon Der beskrives en helhedsvurdering i journaldel + formål med hjælpen. I journalen beskrives samtykke, såfremt der indhentes samtykke udover det generelle henvisning til øvrige f.eks. fysioterapeut, hjælpemidler eller lægen Udfylder henvisning, til hjemmehjælp og henvist af Sidste og næste opfølgningsdato skrives, samt initialer (visitator) Ved midlertidig hjælp noteres pris i KMD Care og der sættes X i betaling Visitation ydelser tildeles. Servicekontrakt ydelserne beskrives (ingen tidsangivelse) Advis til leverandør Afgørelse om hjælp (bevilling) udskrives og underskrives af visitator eller af administrationen på visitators vegne Administrationen Kopi af ansøgning og afgørelse arkiveres i gul sag Original sendes til borger med klagevejledning og lovgrundlag. Registreres automatisk i KMD sag via snitflade

8 2.1.2 Ny borger og afslag Henvendelse fra læge, sygehus, borger, pårørende m.v. Visitator kontakter borgeren og aftaler besøg (pr. telefon eller brev) Klientstamdata Borgeren oprettes i stamdata Word skabelon og Rapport Udskriv ansøgning (medtages hos borger + skema til funktionsvurdering ). Visitationsbesøg hos klient Helheds- og funktionsvurdering Klientjournal Word skabelon Administrationen Ansøgning udfyldes og underskrives ved besøget Samtykke er samtidig indhentet Borger interview (ud fra Serviceloven 83 og 84, BRK s kvalitetsstandard samt Fælles Sprog 2) Udfyldes I journalen skrives helhedsvurdering og begrundelse for afslag. I journalen skrives omfang af samtykke, såfremt der indhentes samtykke ud over den generelle f. eks. til lægen Afslag om hjælp udskrives og underskrives af visitator eller af administrationen på visitators vegne Kopi af ansøgning og afgørelse arkiveres i gul sag. Original sendes til borger vedlagt klagevejledning og lovgrundlag Registreres automatisk i KMD sag via snitflade - 8 -

9 2.1.3 Revisitering Henvendelse vedrørende ændringer af behov for hjælp eller almindelig opfølgning Visitator kontakter borgeren og aftaler besøg (pr. telefon eller brev) Word skabelon og Rapport Udskriv funktionsvurdering og evt. ansøgning og planlagte ydelser (inden besøg) Der anvendes alene nyt ansøgningsskema, såfremt der er behov for hjælp i nye ydelsesgrupper. Dog er der mulighed for at undlade skriftlig ansøgning, da mundtlig ansøgning sidestilles med skriftlig Revisitation hos borgeren Ved ændringer udfyldes ansøgning og underskrives (under besøg) Samtykke er samtidig indhentet. Tidligere funktionsvurdering tilrettes sammen med borgeren (medbringes på PC eller på papir). Med udgangspunkt i nuværende servicekontrakt og ny funktionsvurdering klarlægges nye behov. Ved behov for situationsbestemt samtykke indhentes dette Klientjournal Der skrives et resumé i journalen + ny helheds- og funktionsvurdering og formål med hjælpen. I journalen skrives omfang af samtykke, hvis der er indhentes samtykke ud over det generelle henvisning til øvrige f. eks. fysioterapeut og hjælpemidler. Klient helheds- og funktionsvurdering Helheds- og funktionsvurdering tilpasses efter nuværende niveau Hjemmehjælp, stamdata & visitation Word skabelon Administrationen Sidste og næste opfølgningsdato skrives Visitation - evt. nye ydelser tildeles eller slettes Servicekontrakt tilrettes - de aftalte ydelser beskrives Besked til leverandør Afgørelse om hjælp udskrives og underskrives af visitator eller af administrationen på visitators vegne. Kopi af bevilling og ansøgning arkiveres i gul sag Original sendes til borger Registreres automatisk i KMD sag via snitflade 2.2 Arbejdsgangsbeskrivelse leverandør Ny borger og disponering Advis Journal Hjemmehjælp stamdata Døgnrytmeplan APV og Samarbejdsbog Helhedsbeskrivelse, plejen Læs og marker behandlet Gør klient/borger aktiv Læs journalnotat Læs servicekontrakten + helhedsfunktionsvurderingen Se visitationsydelserne Tildel fast personale/kontaktperson Disponer ydelser Kontakt til klient/borger og aftale tidspunkt Opstartes i løbet af de første dage. APV udarbejdes en af de første dage Samarbejdsbog udleveres ved 1. besøg. Opstartes i henhold til instruks

10 2.2.2 Ny klient/borger og disponering delegeret kompetence udenfor visitators åbningstid Henvendelse fra læge, sygehus, borger, pårørende m.v. Hjemmehjælp stamdata Journal Advis Oprettes i stamdata Kontakt til borger og aftal tidspunkt Hvis ydelser gives inden borgeren er oprettet i KMD Care, skal dette efterfølgende registreres som afvigelse Disponer ydelser Tildel fast personale/kontaktperson Notat - begrundelse for opstart af akut besøg Advis til visitator som foretager visitering snarest Nødkald i visitationens åbningstid 1 Visitator: Ved ny borger: udfylder ansøgning sammen med borger. Ved akut behov hos kendt borger kan der foretages foreløbig skrivebordsvisitation med efterfølgende besøg i hjemmet. Udfylder ansøgning sammen med borger Bevilger/afslår Kontakter døgnplejen (eller leverandør, afklares) via advis eller telefon Registrerer bevillingsdato i KMD Care, oversigtsbilledet samt skriver i et journalnotat Udfylder og mailer meddelelse til låsesmed (word dokument i KMD Care) Bevilling gives til administrationen i Center for Ældre 2 Administration i Center for Ældre: Sender bevilling til borgeren Registrerer i KMD sag og i KMD Care Ansøgning arkiveres i gul sag 3 Teamleder: Sikrer at opsætning/afprøvning sker efter gældende retningslinjer i virksomheden 4 Låsesmed: Skifter nøglecylinder ud i dørlås indenfor 48 timer, der er mulighed for akut opsætning Meddeler borger, hvornår udskiftning finder sted

11 2.2.4 Akut nødkald udenfor visitationens åbningstid 1 Sygeplejerske: Sikrer opsætning/afprøvning. Sender advis til visitator, hvoraf årsag til opsætning samt startdato fremgår. Sikrer sig nøgle til lås (indtil cylinder bliver udskiftet) Sikrer registrering af adgangsforhold samt nødkaldsnummer i KMD Care. 2 Visitator: Tager efterfølgende kontakt til borger og udfylder ansøgning sammen med borger Bevilger/afslår Sender advis til døgnplejen.(alt. leverandør afklares) Udfylder ansøgningsskema og modtager underskrift fra borgere sender fax meddelelse til låsesmed Bevilling gives til administration Center for Ældre 3 Administration i Center for Ældre: Sender bevilling til borgeren Registrerer i KMD sag og i KMD Care Ansøgning arkiveres i gul sag 4 Låsesmed: Skifter nøglecylinder ud i dørlås hurtigst muligt, dog senest indenfor 2 hverdage. Meddeler borger hvornår udskiftning finder sted Nedtagning af nødkald Teamleder (alt. leverandør, afklares) følger de gældende retningslinjer i virksomheden for nedtagning. Låsesmed kontaktes for nedtagning af låsecylinder 2.3 Hvis borger ikke er hjemme døren åbnes ikke (Bilag 3 pkt. 1.3) Hvis leverandøren går forgæves til borgeren (kommer til en lukket dør) på selve dagen, hvor ydelsen skulle leveres, er leverandøren ansvarlig for at finde ud af årsagen og derefter handle på det Hjælperen orienterer sig Leverandør orienteres og vurderer kontakt til pårørende/boh/samarbejdspartner m.v. Går eventuelt med politi/låsesmed ind i boligen Afvigelsen indberettes og dokumenteres i KMD Care

12 2.4 Borgeren flytter et besøg (Bilag 3 pkt. 1.1) I tilfælde af planlagt indlæggelse, ferieophold eller andet aflyser borgeren selv til leverandøren. Hvis borgeren er forhindret i at være hjemme på aftalt tid p. g. a. af anden uopsættelig aftale (f.eks. læge-/tandlægebesøg) kan hjælpen aftales flyttet direkte med leverandør og efter nærmere angivne retningslinjer i bilag Leverandøren flytter et besøg (Bilag 3 pkt. 1.2) Leverandøren kan ligeledes efter nærmere angivne retningslinjer (bilag 3) flytte hjælpen, og med direkte besked til borgeren 2.6 Registrering af bytteydelser fleksibel hjemmehjælp Leverandør dokumenterer i samarbejdsbogen. Bytteydelser registreres i KMD Care. Ved 3. bytning af samme ydelse indenfor ½ år foretages revisitering jf. fleksibel hjemmehjælp i kvalitetsstandarden 2.7 APV Visitator udfylder tjekliste i forbindelse med visitation Registrerer i KMD Care, hvis der er overordnede bemærkninger Leverandør udarbejder APV KMD CareAdvis om næste APV/revurdering 2.8 Ved hospitalsindlæggelse (Bilag 2) Leverandøren stopper hjælpen og registrerer i KMD Care Kontakter samarbejdspartnere Leverandør videresender indlæggelsesmeddelelse til relevante samarbejdspartnere jf. instruks

13 KMD Care 2.9 Ved dødsfald Leverandør: Anmelder til politiet ved uventet dødsfald Bliver på stedet til politiet kommer og overtager ansvaret Er behjælpelig med oplysninger til politiet Kontakter samarbejdspartnere Registrerer i KMD Care og stopper hjælpen 2.10 Midlertidigt ophold Borger indlagt på BoH, som ikke tidligere har fået hjemmehjælp Klientjournal Rapport, Word skabelon, mv. (ansøgningsblanket) Borgeren oprettes i KMD Care BoH sender Plejeforløbsplan til Center for Ældre vedrørende udskrivelse, hvor patientens situation beskrives Visitator sætter ind i journal Visitationen kontakter BoH indhenter supplerende oplysninger og aftaler visitationsbesøg Visitator visiterer borger på BoH til midlertidigt ophold, medbringer ansøgningsskema, funktionsvurdering indeholdende mål, tidshorisont og oplysninger fra BoH. Borgeren oplyses om dagspris for ophold, og orienteres om at hjemtransport er for egen regning - borger underskriver ansøgning Klientjournal: Helheds- og funktionsvurdering Visitator dokumenterer i KMD Care Helheds- og funktionsvurdering udarbejdes. I journal skrives afgørelse inkl. formål med opholdet Visitator giver ansøgning til administrationen i Center for Ældre, der administrerer tildeling af pladser Klientjournal: Administrativ medarbejder opretter henvisning til plejecenter og tildeler distrikt i plejecentermodul. Ansøgning sendes til opholdsstedet. Registreres i KMD sag. Administrativ medarbejder dokumenterer i journal, og kontakter afdelingen for midlertidigt ophold Når plads haves: Sønderbo kontakter BoH pr. tlf. og detaljer (dato) aftales. Sønderbo indsætter midlertidig adresse

14 Borger indlagt på BoH, som har fået hjemmehjælp før Journal Rapport, mv (ansøgningsblanket). BoH sender Plejeforløbsplan til Center for Ældre vedrørende udskrivelse, hvor patientens situation beskrives Visitator sætter ind i journalen i Care, giver besked til leverandør ved mail eller advis Visitator sætter ind i journal Visitationen kontakter BoH indhenter supplerende oplysninger og aftaler visitationsbesøg Visitator visiterer borger på BoH til midlertidigt ophold, medbringer ansøgningsskema, funktionsvurdering, mål, tidshorisont og oplysninger fra BoH Borgeren oplyses om dagspris for ophold, og orienteres om at hjemtransport er for egene regning - borger underskriver ansøgning Klientjournal: Helheds- og funktionsvurdering Visitator dokumenterer i KMD Care Helheds- og funktionsvurdering, formål og forventet tidsramme for opholdet udarbejdes. Visitator giver ansøgning til administrationen i Center for Ældre, der administrerer tildeling af pladser. Administrationen giver besked til døgnplejen ved advis ved tildeling af plads Klientjournal Ansøgning sendes til opholdsstedet. Registreres i KMD sag. Administrativ medarbejder dokumenterer i journal, og kontakter afdelingen for midlertidigt ophold Når plads haves: Afdeling for midlertidigt ophold kontakter BoH pr. tlf. og detaljer (dato) aftales. Modul Hjemmehjælp/sygepleje Afdeling for midlertidigt ophold indsætter midlertidig adresse Leverandør sætter borgeren i fravær inklusiv årsag efter gældende regler Hjemmeboende borger som skal på midlertidigt ophold Rapport, klientjournal, mv (ansøgningsblanket) Visitationen kontaktes af leverandør, pårørende, læge Visitator planlægger og aflægger besøg hos borgeren udfærdiger helhedsog funktionsvurdering og ansøgning indeholdende formål og tidshorisont, borger orienteres om betingelser for opholdet inkl. betaling. Visitator dokumenterer i KMD Care. Helheds- og funktionsvurdering, formål og forventet tidsramme for opholdet udarbejdes. Visitator giver ansøgning til administrationen i Center for Ældre, der administrerer tildeling af pladser. Administrationen giver besked til leverandøren ved advis ved tildeling af plads Modul hjemmehjælp/sygepleje Der kan kommunikeres om detaljer via advis mellem udegruppen og den modtagende gruppe Ansøgning sendes til opholdsstedet. Registreres i KMD sag. Når plads haves: Sønderbo kontakter leverandør pr telefon og aftaler detaljer (dato) Sønderbo indsætter midlertidig adresse Leverandør sætter borgeren i fravær inklusiv årsag efter gældende retningslinjer

15 2.11 Aflastning Klientjournal. Funktionsvurdering og journal m. v. (ansøgningsblanket). Klientjournal, klient stamdata Modul hjemmehjælp/sygepleje Visitationen kontaktes af leverandør, pårørende, læge Visitator planlægger og aflægger besøg i hjemmet Udfærdigelse af funktionsvurdering, ansøgning inklusiv begrundelse for opholdet, tidsperiode og evt. ønsker om opholdssted Ansøgning og funktionsvurdering afleveres til administrationen med henblik på visitationsudvalgsmøde Administrationen skriver i journalen om borgeren godkendes på visitationsudvalgsmødet. Skriver i journalen ved tildeling af plads Sender advis til leverandør Tildeler plads, henviser til plejecentermodul og tildeler distrikt, kontakter opholdssted, hvortil ansøgning og funktionsvurdering sendes Tager kontakt til borger Koder ind i KMD sag. Opholdssted indsætter midlertidig adresse. Kontakter leverandør og aftaler nærmere detaljer Leverandør sætter borgeren i fravær inklusiv årsag efter gældende regler 2.12 Hjemmeboende borger som er på rotationsaflastning (ex. hver 4. uge) Leverandør sætter borger i fravær; der skrives i bemærkning så det fremgår at der er tale om rotationsaflastning Borger flytter på aflastningsstue; opholdet er rutineordning og med forudbestemt varighed Sønderbo indsætter midlertidig adresse Borger kommer hjem igen: Leverandør stopper fraværet og retter midlertidig adresse

16 2.13 Plejebolig/plejecenterbolig Borger i udegruppe ansøger om plejebolig Klientjournal Klientjournal, funktionsvurdering mv. (ansøgningsblanket) Kontakt til visitationen fra borgeren, pårørende m.fl. dokumenteres I journal Visitator planlægger og aflægger visitationsbesøg Ansøgning og helheds- og funktionsvurdering udfærdiges Skriver journalnotat, hvor der indstilles til godkendelse eller afslag Ønsker om sted noteres og om borgeren kan vente i egen bolig Ansøgning med relevante oplysninger afleveres til administrationen m.h.p. visitationsudvalgsmøde Klientjournal Administrationen noterer efter visitationsudvalgsmøde afgørelsen i journalen Sender advis til døgnplejen Administrationen sender afgørelse til borger Skrive ind i KMD sag. Når plejehjem/centerplads haves: Ved plejecenterplads, sender administrationen tilbud om lejligheden og information om udgifter til boligen direkte til borgeren på aktuelt opholdssted. Husleje udregnes af Pensionsafdelingen ved plejehjemsplads Ved plejehjemsplads/plejecenterplads har teamlederne ansvaret for koordinering af de praktiske opgaver ved indflytning Administrationen giver teamleder i hhv døgnplejedistrikt og plejecenterteambesked om at plejebolig haves Plejecenterdistriktet indsætter midlertidig adresse Modul hjemmehjælp/sygepleje Teamleder i døgnplejedistrikt afgangsfører

17 2.14 Ældrebolig Borger i udegruppe ansøger om ældrebolig Klientjournal Rapport, journal, ansøgningsblanket Klientjournal Kontakt til visitationen fra borgeren., pårørende m. fl. noteres i journalen Visitator planlægger og aftaler visitationsbesøg Visitationsbesøget foretages Ansøgning og helheds- og funktionsvurdering udfærdiges Baggrund for ansøgningen uddybes og ønsker noteres Journalnotatskrives. Ansøgning afleveres til administrationen Administrationen sender afgørelse til borger Administrerer ventelister og tager kontakt til borger når bolig haves. Noterer tilbud om bolig i journalen. Noterer accept/afslag fra borger i journalen Administrationen giver besked til boligselskab, som sender lejekontrakt m.v Dagcenter Borger ansøger om dagcenter, klientjournal Ved ny borger: Borger oprettes i KMD Care i stamdata Henvendelse fra borger, pårørende læge mfl. dokumenteres i journal. Word skabelon, rapport, klientjournal Visitator kontakter borger og aftaler visitationsbesøg. Ansøgning udfærdiges og Helheds- og funktionsvurdering opdateres med bl.a. fokus på interesser og formål Der skrives journalnotat Ved bevilling. Der sendes advis til dagcenter jf. gældende retningslinjer Word skabelon Administrativ medarbejder sender afgørelse til borger. Ansøgning og afgørelse arkiveres i gul sag., indsatsområder Når plads haves: Dagcenter kontakter borgeren og aftaler opstart De aftalte dage og tidspunkter noteres i Klient, døgnrytmeplan Dagcenter sender advis til teamleder ved opstart og udfærdiger evt. plan. Ved ændring af behov kontaktes visitator m. h. p. revisitation

18 2.16 Sygepleje Visiterende sygeplejerske/koordinators arbejdsgang Advis, klient stamdata, Ved ny borger: Borger oprettes i stamdata Henvendelse sker skriftlig fra læge, Hospital via edifact eller Sikker Post. Den skriftlige henvisning med ordination indsættes i journal, samt vurdering af hvilke ydelser der skal tildeles Udfylder henvisning, vurderingsdato samt initialer Der tildeles distrikt Marker edifact som behandlet Sygepleje stamdata Tildeling af ydelser i visitationsbilledet Tildel initialer Disponer ydelser Opdater pårørende og læge Kontakt til klient /borger for at aftale tidspunkt

19 Bilag 1 Oversigt over hvilke områder, sagsbehandlere har i Hjælpemiddelenheden. Område Sagsbehandler Lokal nr. Åbningstid i ekspeditionen: man-ons 8-13, tors , fre 8-13 Telefon Besøg efter sygehus-/aflastningsophold Ethel Kofoed-Dam 5413 Boligindretning til handicappede Ethel Kofoed-Dam Lisbeth Sonne Stine Skovgaard Brynaa Brystproteser Pia Juul Hansen 5421 Børnehjælpemidler Marie-Louise Holst 5414 Diabetes Pia Juul Hansen 5421 El-scooter, trehjulede cykler, knallert, elkørestole Pia Juul Hansen Marie-Louise Holst Trine Møller Andersen Handicapbiler Lisbeth Sonne Stine Skovgaard Brynaa Hjælpemidler, genbrug fra depot Stine Skovgaard Brynaa Ingrid Hägglund Klang Hjælpemidler, øvrige Stine Skovgaard Brynaa Lisbeth Sonne Høre-hjælpemidler Pia Juul Hansen 5421 Inkontinens Trine Møller Andersen 5422 IT Pia Juul Hansen 5421 Kommunikationshjælpemidler Pia Juul Hansen 5421 Kompressionsstrømper Trine Møller Andersen 5422 Korsetter, bandager, skinner, fodkapsler Ethel Kofoed-Dam 5413 Ortopædisk fodtøj, fodindlæg cpr.nr cpr.nr Trine Møller Andersen Pia Juul Hansen Proteser, arme, ben Ethel Kofoed-Dam 5413 Parykker Trine Møller Andersen 5422 Stomi Trine Møller Andersen 5422 Synshjælpemidler Pia Juul Hansen 5421 Trykaflastning Ethel Kofoed-Dam 5413 Øjenproteser Pia Juul Hansen 5421 V-drev, hjælpemiddelenheden, sagsområder

20 Bilag 2 Registrering af afvigelser i KMD Care Hjemmehjælp/sygepleje afvigelser Afvigelser kan indberettes både fremadrettet og bagudrettet. 1. Flytning af besøg/ydelse 2. Aflysning af besøg/ydelse 3. Akut besøg/nødkald 4. Ekstra ydelser 5. Bytteydelser Afvigelserne markeres som varslet/ikke varslet, samt ændret af leverandør eller klient. Hvis borger aflyser: varselsenest kl. 10 dagen før besøg/ydelse. Relevant dokumentation skrives i borgerens klientjournal. At leverede besøg/ydelser tager kortere eller længere tid efterregistreres ikke. Som hovedregel gælder at en ydelse er leveret, når opgaven er løst. Ovenstående gælder også for modul sygepleje (i døgnplejen), med undtagelse af punkt 5. Bytteydelser. Borgerens fravær Hjemmehjælp/sygeplejeteam data Borgerens fravær Borgeren er fraværende pga. ferie eller andet. Registreres som fravær/afvigelse. Fravær registreres tids tro i forhold til det aktuelle fravær. Det kan gøres fremad- og bagudrettet

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Overordnede rammer for samarbejde til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Socialudvalget, den 6. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 VÆRDIER I SAMARBEJDET...

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88 Ældreområdet Kvalitetsstandard Visitation i henhold til Lov om social service 88 01/September 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. 3 2. Forudsætning for at kunne modtage hjælp... 3 3. Visitation..5

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 1 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Forudsætning

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG...

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt af Socialudvalget den 7. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG... 1

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, 6. januar 2014 Administrativt revideret februar 2016

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Appendiks 4: Arbejdsgange elektronisk dok i Care

Appendiks 4: Arbejdsgange elektronisk dok i Care Appendiks 4: Arbejdsgange elektronisk dok i Care 2 Symbolforklaring 3 Opret ansøgning 4 Modtag henvendelse fra/om borger 5 Opret besøg 6 Borger ønsker at flytte besøg 7 Borger aflyser enkelt besøg 8 Dokumentation

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Administrativt revideret februar 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvilke indsatser kan tilbydes?... 2 4.0 Kvalitetsmål... 3 5.0 Ansøgning... 3 5.1

Læs mere

Kvalitetskrav til Frit Valg leverandører af Madservice i Bornholms Regionskommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6.

Kvalitetskrav til Frit Valg leverandører af Madservice i Bornholms Regionskommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. Kvalitetskrav til Frit Valg leverandører af Madservice i Bornholms Regionskommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: 1 GENERELLE KRAV TIL LEVERANDØRERNE...

Læs mere

Visitation til ældreboliger og plejeboliger

Visitation til ældreboliger og plejeboliger Kvalitetsstandard 2016-2017 Visitation til ældreboliger og plejeboliger 1 Indhold Indledning... 3 Hvem kan søge om at blive godkendt til boligerne... 3 Hidtidig bolig betragtes som uegnet såfremt:... 3

Læs mere

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1 Kvalitetsstandard Personlig hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Den personlige

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015 Visitation og levering Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for visitation og levering Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for visitation og levering af ydelser i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Afløsning og aflastning

Afløsning og aflastning Ydelsestype Ydelsens ydelsen Pårørende til brugere, som ikke kan være alene pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Pårørende bor sammen med og passer brugeren. For de konkrete kriterier til delydelserne

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

Arbejdsgang for tværsektoriel elektronisk kommunikation (Sundhedsaftalen , herunder Kommunikationsaftalen gældende fra 4.

Arbejdsgang for tværsektoriel elektronisk kommunikation (Sundhedsaftalen , herunder Kommunikationsaftalen gældende fra 4. Indlæggelsesadvis fra hospital Behandler indlæggelsesadviser Kontrollerer, at de relevante leverandører er på som Medcom kontakt i indlæggelsesadvis. Opdaterer ved behov kontakt og vinge i Medcom. Behandler

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Ansvar og opgaver i Omsorgssystemet vedrørende Sam:Bo og elektronisk korrespondance September 2012 Version 6

Ansvar og opgaver i Omsorgssystemet vedrørende Sam:Bo og elektronisk korrespondance September 2012 Version 6 Ansvar og opgaver i Omsorgssystemet vedrørende Sam:Bo og elektronisk korrespondance September 2012 Version 6 Visitatorer Hjemmepleje, sygepleje, terapeuter Ansvar Gør således Særlig OBS på Diverse Borger

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54

Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54 Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54 1. Hvad er lovgrundlaget? Lov om boliger for ældre og personer med handicap (Ældreboligloven). Nr. 547 af 6. juni 2007. 54 i

Læs mere

1. Generelle krav til leverandøren

1. Generelle krav til leverandøren 1. Generelle krav til leverandøren Leverandøren forventes at kunne levere ydelser til hele kommunen. Leverandøren skal være kendt med gældende lovgivning på området. Leverandøren skal være bekendt med

Læs mere

Vejledning om sundhedsfaglig dokumentation

Vejledning om sundhedsfaglig dokumentation Dato for ikrafttrædelse: August 2017 Godkendt af: Forvaltningsledelsen Revideret den august 2017 Næste revision i maj 2019 Ansvarlig for revision Kvalitets- og Innovationsenheden Vejledning om sundhedsfaglig

Læs mere

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden.

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 3.1.4 MIDLERTIDIGE AFLASTNINGSPLADSER Tildeling Hvem kan få hjælp Borgere der er fysisk og psykisk svækkede og har brug for

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, HJEMMEHJÆLPEN A/S

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, HJEMMEHJÆLPEN A/S 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, HJEMMEHJÆLPEN A/S Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech og tilsynsassistent Lisbet Reuter, Sundheds-

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ATTENDO CARE

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ATTENDO CARE 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ATTENDO CARE Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech og tilsynsassistent Lisbet Reuter, Sundheds

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Forslag til Forløbsbeskrivelse for stationært behandlingsforløb Afgrænsning Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Borgere, såvel

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a 1. Hvad er lovgrundlaget? Lov om Social Service 192 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en plads på et plejehjem,

Læs mere

Krav til leverandører af madservice mad med udbringning

Krav til leverandører af madservice mad med udbringning Krav til leverandører af madservice mad med udbringning 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

Formålet med at dokumentere

Formålet med at dokumentere Formålet med at dokumentere Formålet med at dokumentere er at få kontinuitet, sikkerhed og kvalitet i forbindelse med pleje, behandling og træning af borgerne i Gladsaxe kommune. Dokumentationen bidrager

Læs mere

Care Borgerjournal Helsingør Kommune Vejledning

Care Borgerjournal Helsingør Kommune Vejledning Care Borgerjournal Helsingør Kommune Vejledning Oktober 2016 Side 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Anmod om adgang...3 3. Det kan du se...6 4. Stamdata...7 5. Øvrige ydelser...7 6. Journal...8 7. Målinger...8

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

UDKAST SOCIALFORVALTNINGEN -

UDKAST SOCIALFORVALTNINGEN - Bilag 1B UDKAST SOCIALFORVALTNINGEN - Kvalitetsstandarder for vedligeholdende træning efter Servicelovens 86, stk. 2 til handicappede, psykisk syge og misbrugere, 2007 Side 2 af 16 1.0 INDLEDNING... 3

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

Personlig pleje. Visitationskriterier

Personlig pleje. Visitationskriterier RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Sundhed - Omsorg Personlig pleje Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp ud fra dine behov og ud fra,

Læs mere

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Ansøgning om støtte til køb af invalidebil Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf. Dato: Sagsgang: Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Borger

Læs mere

Egen bolig og ældrebolig. Information til dig der søger eller modtager praktisk og personlig hjælp samt træning

Egen bolig og ældrebolig. Information til dig der søger eller modtager praktisk og personlig hjælp samt træning Egen bolig og ældrebolig Information til dig der søger eller modtager praktisk og personlig hjælp samt træning Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET...

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler

Overordnet kvalitetsstandard Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler Overordnet kvalitetsstandard 2017 Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler 1 Forord Den overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2013 Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentret er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp til at genvinde funktionsevnen.

Læs mere

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer 4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Indlæggelsesforløb

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Indhold Målsætning for hjemmeboende...1 Hvordan søger du om hjælp?...2 Hvad omfatter tilbuddene?...2 Journalføring...3 Visitationsbesøg...3

Læs mere

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der:

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: Kvalitetsstandard: Personlig og praktisk hjælp Målgruppe Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: ikke selv kan udføre personlig pleje og praktiske gøremål i hjemmet efter et rehabiliteringsforløb

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. De giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau,

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitering til nødkald og nødkald med røgmelder

Kvalitetsstandard for visitering til nødkald og nødkald med røgmelder Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for visitering til nødkald og nødkald med røgmelder Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Nødkald Ydelsesområde Nødkald til borgere i eget

Læs mere

Januar Care Borgerjournal Aabenraa Kommune

Januar Care Borgerjournal Aabenraa Kommune Care Borgerjournal Aabenraa Kommune 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Anmod om adgang... 4 3. Det kan du se... 6 4. Stamdata... 6 5. Øvrige ydelser... 7 6. Journal... 7 7. Medicin... 8 8. Målinger... 8 9.

Læs mere

Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser

Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser Kvalitetsstandard 2018 (Godkendt af kommunalbestyrelsen 13. december 2017) Center for Sundhed og Velfærd Indhold

Læs mere

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Norddjurs Kommune har vedtaget tidsfrister for visitation og levering af hjælp indenfor forskellige områder. Hvis tidsfristerne ikke overholdes,

Læs mere

Til borgere i Middelfart Kommune

Til borgere i Middelfart Kommune Ældreafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8832 4401 Fax +45 8888 5501 Dato: 22. februar 2012 Sagsnr.:

Læs mere

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier:

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.4 Struktur, D-pakke Hvem kan få hjælp? Borgere med kognitive funktionsnedsættelser f. eks. på

Læs mere

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt?

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Rehabilitering og Visitation Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Hvordan fastholdes borgerens ansvar for eget liv? Oplægget indeholder Holstebro Kommunes tilbud om træning, hjælpemidler

Læs mere

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes praktisk hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (rengøring

Læs mere

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Arbejdsgangene er beskrevet med udgangspunkt i den gældende Sambo aftale i Region Syddanmark. Samarbejdsaftalen skal medvirke til at sikre sammenhæng i borger/patientforløbene

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2014 Løbenr. og år: 150432/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Hvad er formålet med træningen?... 3 3. Hvem kan

Læs mere

Kalundborg kommune oktober Plejeboliger

Kalundborg kommune oktober Plejeboliger Kalundborg kommune oktober 2013 Plejeboliger Kalundborg Kommune råder over et antal plejeboliger fordelt på 10 plejecentre i kommunen. Plejeboliger kan søges af personer, der har behov for en særlig bolig

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Visitation til personlig og praktisk hjælp

Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Formål med hjælpen Hjælpen skal medvirke til at øge din livskvalitet og muligheden for, at du igen kan klare dig selv.

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ALLE TIDERS PLEJE OG RENGØ- RING

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ALLE TIDERS PLEJE OG RENGØ- RING 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ALLE TIDERS PLEJE OG RENGØ- RING Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech og tilsynsassistent Lisbet

Læs mere

#split# KVALITETSMÅL OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET

#split# KVALITETSMÅL OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET #split# KVALITETSMÅL OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET #split# 1. BAGGRUND I forbindelse med de udarbejdede kvalitetsstandarder på træningsområdet, er der som underliggende dokument udarbejdet følgende

Læs mere

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) 1. Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at borgeren tilbydes et rehabiliteringsforløb og bevilges praktisk hjælp og støtte til

Læs mere

Praktisk hjælp - Indkøbsordning

Praktisk hjælp - Indkøbsordning Ydelsestype Indkøbsordning (9) Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige

Læs mere

Kvalitetsstandard f or Madservice 2014

Kvalitetsstandard f or Madservice 2014 Kvalitetsstandard f or Madservice 2014 Revideret december 2013 1 Kvalitetsstandard for madservice Lovgrundlaget 83 i Lov om Social Service Formål Formålet med madservice er, at de ældre og handicappede

Læs mere

BILAG 1.E Diverse retningslinjer

BILAG 1.E Diverse retningslinjer BILAG 1.E Diverse retningslinjer til FRITVALGSAFTALE OM HJEMMEPLEJE I AARHUS KOMMUNE mellem AARHUS KOMMUNE, MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG og LEVERANDØR Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. MAGTANVENDELSE...

Læs mere

Ældreområdet Tidsfrister for sagsbehandling og levering

Ældreområdet Tidsfrister for sagsbehandling og levering Ældreområdet Tidsfrister for sagsbehandling og levering Praktisk og personlig hjælp Hjælpemidler Træning Plejeorlov Boligansøgning: plejebolig og korttidsplads Omsorgstandpleje Handicapkørsel Oktober 2011

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes praktisk hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (rengøring

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Indkøb: skrive indkøbsseddel hjælp eller støtte til at ringe efter varer sætte varer på plads

Indkøb: skrive indkøbsseddel hjælp eller støtte til at ringe efter varer sætte varer på plads KVALITETSSTANDARD Praktiske opgaver - rengøring, tøjvask og indkøb 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service: 83, stk 1: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt.

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt. Kvalitetsstandard: Boliger Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt. Kriterier og omfang Der

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Midlertidigt ophold og afløsning 84 stk. 1-2

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Midlertidigt ophold og afløsning 84 stk. 1-2 Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Midlertidigt ophold og afløsning 84 stk. 1-2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generel information om kvalitetsstandarder...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere