Patientrettede forebyggelsesindsatser - Foreslåede indsatser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patientrettede forebyggelsesindsatser - Foreslåede indsatser"

Transkript

1 Patientrettede forebyggelsesindsatser - Foreslåede indsatser I notatet beskrives nuværende og foreslåede indsatser i forhold til bevilligede beløb til den patientrettede forebyggelsesindsats: I 2013 er bevilliget kr. jf. lov- og cirkulæreprogrammet og kr. i budgetaftalen I 2014 er bevilget kr. i budgetaftalen I 2015 er bevilget kr. jf. lov- og cirkulæreprogrammet og mio. kr. i budgetaftalen I budgetaftalerne for 2014 og for 2015 er besluttet, at midlerne skal anvendes til at udbygge de kommunale opgaver på sundhedsområdet i overensstemmelse med aftalen mellem Regeringen og KL. De bevilgede midler foreslås anvendt til følgende formål: Velfærd og Sundhed Ældre- og Sundhedschefen Rådhustorvet Horsens Telefon: Dato: 9. februar 2015 Sagsbehandler: Tage Carlsen Sagsnr.: P A. Kronikerprogrammer 1) Indsats til borgere med kroniske sygdomme: Målgruppe: Borgere med kroniske lidelser (KOL [kronisk obstruktiv lungesygdom], Diabetes, Hjertekar-sygdomme og kræft). Beskrivelse af indsats: Indsatserne gennemføres i henhold til forløbsprogrammerne og leveres af Vital Horsens Indsats til borgere med kroniske lidelser.borgerne henvises af praktiserende læger og hospitalerne. Indsatsen er en kombination mellem patientskole (sundheds- og kostvejledning) og træning. I 2014 deltog følgende antal borgere i indsatserne: KOL 38 borgere (4 hold); Diabetes 61 borgere (6 hold); Hjertekar-sygdomme data foreligger ikke; og kræftrehabilitering 30 borgere. På alle 4 områder er der stigning i antal henviste borgere. Der er bevilget kr. til indsatserne ved kommunesammenlægningen. Disse foreslås videreført uændret. Årligt beløb: kr. B. Forebyggelse af indlæggelse og hurtig udskrivning 1) Medicingennemgang hos plejekrævende borgere: Målgruppe: Ældre plejekrævende borgere bosiddende i plejeboligerne og i eget hjem. Beskrivelse af indsats: I samarbejde med apotekerne tilbydes borgerne et besøg, hvor borgernes medicinbeholdning afstemmes med den ordinerede medicin. Hvis der konstateres uoverensstemmelser (f.eks. at tidligere ordinationer ikke er blev standset eller at der gives 2 typer medicin, som forstyrrer hinanden) kontaktes borgernes læge med henblik på at ajourføre medicinen. I 2013 blev bevilget kr. til indsatsen. Indsatsen foreslås videreført uændret. side 1

2 Årligt beløb: kr. 2) Kompetenceudvikling af sygeplejersker: Indsatsen beskrives under punkt G-1. 3) Forebyggelse/forebyggende hjemmebesøg 4) Opfølgende hjemmebesøg: Målgruppe: Fortrinsvis ældre borgere, som har været indlagt på hospital. Beskrivelse af indsats: På baggrund af forskning er indgået en aftale mellem Region Midtjylland, praktiserende læger og de 19 kommuner om at tilbyde borgerne i målgruppen et opfølgningsbesøg ved borgernes læge og ved hjemmesygeplejen. Målgruppen identificeres ved screening på hospitalet. Hospitalet giver besked til praktiserende læge og kommune, som efterfølgende kontakter borgerne og tilbyder besøg. Hvis der er behov, deltager både praktiserende læge og hjemmesygeplejerske i besøget. Ordningen startede meget beskedent i 2013 grundet teknologiske problemer. I 2014 er der antallet af borgere, som henvises fra hospitalet steget. I 2014 blev 103 borgere henvist af hospitalet. 75% af borgerne modtog tilbuddet om opfølgende hjemmebesøg. I 2013 blev afsat kr. til indsatsen. Det foreslås, at indsatsen videreføres uændret. Årligt beløb: kr. 5) Botræningslejlighed: Målgruppe: Borgere, der har gennemført træning på døgnrehabiliteringsafdelingen, Lindehøj. Beskrivelse af indsats: På Vital Horsens Langmarksvej forefindes en lejlighed (tidligere ældrebolig), som benyttes til borgere med særlig behov for en udslusnings -indsats inden endelig udskrivelse til eget hjem. Mens borgeren opholder sig i botræningslejligheden fortsætter den intensive døgnrehabiliteringsindsats i Vital Horsens i mere hjemlige forhold. Døgnrehabiliteringsindsatsen nedtones gradvist samtidig med at borgernes hjemmehjælp inddrages og overtager indsatsen. I 2013 blev afsat kr. til indsatsen. Det forslås, at indsatsen videreføres uændret. Årligt beløb: kr. 6) Fast vagt i forbindelse med udskrivelse til demente og terminale borgere: Målgruppe: terminale borgere og demente borgere. Beskrivelse af indsats: På forslag fra Hospitalsenheden Horsens er aftalt at undersøge muligheden for at indføre fast vagt til terminale og demente borgere ved behov - Ordningen fungerer i dag i Aarhus Kommune med aftale om, at Region Midtjylland finansierer 50% af udgiften. Aarhus Kommunes udgift udgør 1,1 mio. kr. årligt. Formålet med ordningen er, at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser af ældre borgere og at bistå døende borgere, der gerne vil tilbringe den sidste tid i eget hjem. I Aarhus Kommune administreres ordningen af hospitalernes vagtberedskab, og der kan indsættes fast vagt i borgers eget hjem i op til 3 aftener og 3 nætter. Som hovedregel skal borgeren være over 60 år. Hospitalet og praktiserende læger kan efter konkret vurdering (foregår oftest i samarbejde med kommunens hjemmepleje) bestille fast vagt i forbindelse med udskrivelse eller i forbindelse med behandling i borgerens hjem som alternativ til indlæggelse. Problemopfyldelse: Borgere, der har behov for fast vagt i stedet for sygehusindlæggelse, er i dag henvist til sygehusindlæggelse. For demente borgere kan dette være stærkt traumatiserende. Årligt beløb: kr. 7) Vital Horsens - Fast natsygeplejerske tilknyttet akutpladserne jf. KKR-aftale og Sundhedsstyrelsens vejledning om akutpladser: Målgruppe: Borgere i akutpladser i Vital Horsens Langmarksvej.

3 Beskrivelse af indsats: Ældre borgere med behov for akut behandling og pleje i forbindelse med sygdom, men hvor behandlingen ikke nødvendiggør sygehusindlæggelse. I 2014 var 112 borgere indlagt på akutpladserne. Belægningsprocenten var 92,5%. Kommunerne i Region Midtjylland og senere Sundhedsstyrelsen har fastlagt kriterier, som skal opfyldes for at man kan bruge betegnelsen akutplads. Når det er sket, skyldes det, at det er vigtigt for henvisende praktiserende læger, vagtlæger og hospitaler som henviser til pladserne, at der er ensartet service uanset hvilken kommune, pladsen er beliggende i. Alternativt vil de henvisende læger være nødsaget til at benytte indlæggelse på hospital til borgere, hvor sygehusindlæggelse ikke er nødvendig. Horsens Kommunes 7 akutpladser er beliggende i Døgnrehabilieringsafdelingen på Vital Horsens Langmarksvej. Sundhedsstyrelsens kriterier er opfyldt på alle parametre på nær ét: Der skal være fast sygeplejebemanding døgnet rundt. Der er ikke sygeplejedækning i nattevagt, og det er ikke muligt at forskyde sygeplejersketimer fra dag og aftenvagter. Det er derfor nødvendigt, at der er fast sygeplejerske-nattevagt normeret. Problemopfyldelse: At leve op til Sundhedsstyrelsens kriterier for akutpladser. Årligt beløb: kr. 8) Øget behov for sygepleje som følge af kortere indlæggelsesforløb: Målgruppe: Borgere, hvor den plejemæssige behandling foregår i hjemmet. Beskrivelse af indsats: Der er sket en kraftig opgaveforskydning som følge af hospitalernes effektivisering af den lægelige behandling. På landsplan er den gennemsnitlige indlæggelsestid faldet for 4,5 dage i 2008 til 3,8 dage i Sundhedsstyrelsen har beregnet, at faldet i indlæggelsestid svarer til en værdi på ca. 1,459 mia. kr. Den gennemsnitlige indlæggelsestid i Region Midtjylland er i samme periode faldet fra 4,2 dage til 3,7 dage. Dette har medført et behov for en hurtig og akut indsats, samtidig med at mere og mere af den plejemæssige (efter)behandling, som tidligere blev foretaget på hospitalerne, nu varetages i kommunen. En indikator på dette er antal borgere, der modtager delegerede sygeplejeydelser finansieret af sygeplejerammen. I 2012 modtog 515 borgere delegerede sygeplejeydelser. I 2014 modtog 814 borgere ydelsen. Timeforbruget til levering af ydelsen er i samme periode steget med timer svarende til 2 fuldtidsstillinger. På samme vis er antallet af borgere, der modtager sygepleje, som ikke delegeres til andre grupper, steget fra 2012 til Udviklingen har også virkning i Hjemmehjælpsområdet, idet især social- og sundhedsassistenterne leverer ydelser, som er delegerede sygeplejeydelser. På grund af ændret registreringspraksis er det ikke muligt at opstille præcise tal for stigningen i opgaverne. I 2014 modtog 585 borgere delegerede sygeplejeydelser fra Frit Valgs rammen. Hvis det antages, at stigningen i delegerede sygeplejeydelser i Frit Valg er sammenlignelig med stigningen i sygeplejeydelser, kan stigningen i Frit valg kan antages at være 40% svarende til timer alt andet lige. Den økonomiske virkning af opgavestigningen ses i Frit Valgs-rammen. Problemopfyldelse: Sikre at den nødvendige plejemæssige behandling efter sygehusindlæggelse kan leveres. I 2013 blev afsat kr. til indsatsen (blev i sagen benævnt akutsygepleje). Det foreslås, at indsatsen videreføres og udbygges. Årligt beløb: kr. 9) Implementering af intravenøs behandling til borgere i eget hjem: Målgruppe: Borgere, hvor sygehusindlæggelse kan afkortes i kraft af, at intravenøs medicinsk behandling kan foretages i hjemmet af kommunal sygeplejerske. Beskrivelse af indsats: I samarbejde med Hospitalsenheden Horsens er gennemført et projekt, hvor intravenøs behandling med aftalte og specifikke medicinprodukter kan gives i eget hjem af kommunal sygeplejerske. Sygeplejerskerne er oplært på hospitalet som en del af akutindsatsen. I forbindelse med medicingivningen skal sygeplejersken

4 være til stede i hjemmet og observere borgerne med henblik på akut indgriben ved bivirkninger. Hospitalsenhedens læger varetager det lægelige ansvar. Problemopfyldelse: Tidligere måtte disse borgere indlægges for at få medicinen. Indlæggelserne blev registreret som genindlæggelse. Nu kan borgerne varetage andre hjemlige funktioner samtidig med at medicinen gives. Projektet har været særdeles succesfuldt, hvorfor der er aftalt videreførelse. Ved implementeringen overtager kommunen de udgifter, som hospitalsenheden afholdt i projektperioden. I 2013 blev afsat kr. til indsatsen. Det foreslås, at indsatsen videreføres og udbygges. Årligt beløb: kr. 10) Fremskudt visitering blev etableret i 2011 Effekt heraf er, at der ikke er færdigbehandlede ældre på Horsens Hospital. 11) Delvis implementering af Huslægeprojektet i plejeboligerne (pilotprojektet gennemført på Gefionshave): Målgruppe: Borgere bosiddende i plejeboligerne. Beskrivelse af indsats: Horsens Kommune har været deltager i Huslægeprojektet finansieret af Socialministeriet. I Horsens blev pilotprojektet gennemført på Gefionshave. I efteråret offentliggjorde SFI (Det Nationale Forskningscenter for velfærd) evalueringsrapport på projektet. Huslægeordningen har vist sig at have stor og positiv effekt på borgernes sundhed med et betydeligt fald i genindlæggelse på hospitalet. Praktiserende lægers organisation og Kommunernes Landsforening har igangsat forhandlinger med henblik på at de kan indføres en aftale om implementering af ordningen. Videreføres ordningen på Gefionshave uændret til samtlige plejeboliger må Samlet om en samlet udgift på 2,8 mio. kr. Da der samtidig må forventes rekrutteringsproblemer foreslås, at der sker en trinvis indfasning, startende med ca. halvdelen af plejeboligerne i Horsens Kommune. Problemopfyldelse: Årligt beløb: kr. C. Tidlig opsporing af begyndende sygdom 1) Tidlig opsporing af begyndende sygdom (TOBS) Målgruppe: Primært ældre borgere i kontakt med hjemmehjælpen eller hjemmesygeplejen. Beskrivelse af indsats: Omkring Regionshospitalet Randers er udviklet en model, hvor kommunale sygeplejerskerne screener borgere i tilfælde, hvor der sker en ændring som muligvis kan nødvendige en indlæggelse med henblik på behandling af f.eks. lungebetændelse. Erfaringerne fra Regionshospitalet Randers er netop offentliggjort. Indsatsen har haft stor betydning for de berørte borgeres sundhedstilstand, idet den tidlige opsporing har medført, at den nødvendige undersøgelse og behandling iværksættes tidligere. Samtidig viser resultaterne, at borgerne hurtigere bliver helbredt, hvorfor indlæggelserne forkortes og genindlæggelser nedsættes. Endelig har et væsentligt resultat været, at flere borgere helt undgår sygehusindlæggelse og i stedet behandles af praktiserende læge supporteret af den kommunale sygepleje. Problemopfyldelse: I projektet i kommunerne omkring Regionshospitalet Randers (Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner) har 384 ældre borgere indgået. Gennemsnitsalderen var 83 år. I 108 tilfælde (32%) var indsatsen medvirkende til at forebygge indlæggelse. Indsatsen skal implementeres både i sygeplejen og i hjemmehjælpen. Beløbet dækker omkostninger til projektleder og nødvendigt screeningsudstyr. I 2013 blev afsat kr. til opstart af indsatsen. Det foreslås, at indsatsen videreføres og udbygges.

5 Årligt beløb: kr. D. Styrket psykiatri jf. KKR 1) Styrket patientrettet forebyggelsesindsats for borgere med psykiatriske lidelser: Målgruppe: Borgere med psykiatriske lidelser som indlægges i hospital Beskrivelse af indsats: I regi af KKR målsætningerne er igangsat arbejde for at styrke den patientrettede sundhedsindsats for borgere med psykiatriske lidelser bl.a. indsatser for at forebygge uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser og for at nedsætte antal dage, hvor færdigbehandlede borgere er indlagt på hospitalerne. Det foreslås, at der afsættes et beløb reserveret til udbygning af indsatserne. Årligt beløb: kr. E. Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 1) Sundheds-IT og digitale arbejdsgange: Beskrivelse af indsats: Sundheds-IT og digitale arbejdsgange har et stort fokus i den nye sundhedsaftale. Med indgåelse af sundhedsaftalen forpligtiger kommunerne og regionerne at arbejde for en højere grad af digital sammenhæng og udveksling af data på tværs. Samtidig skaber nye telemedicinske løsninger og hjemmemonitorering behov for at investere i nye og mere mobile digitale platforme. Det er administrationens vurdering, at der forlods er et behov for at afsætte en budgetramme på 1,0 mio. kr. for at kunne leve op til de digitale forpligtigelser i Sundhedsaftalen Problemopfyldelse: Digital understøttelse i takt med behovet jf. sundhedsaftalen Årligt beløb: kr. F. Forløbsprogrammer og rehabilitering mm. 1) Rehabilitering i forhold til beskæftigelsesindsatsen: Målgruppe: Borgere i den erhvervsaktive alder, der er på overførselsindkomst. Beskrivelse af indsats: I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats har kommunen oprettet et rehabiliteringsteam. Rehabiliteringstemaet skal have en tværfaglig sammensætning med repræsentanter fra relevante forvaltningsområder herunder sundhedsområdet og socialområdet. Rehabiliteringsteamets indstilling skal indeholde en vurdering af borgerens mulighed for at opnå beskæftigelse eller uddanne sig, herunder hvilke beskæftigelsesmæssige, sociale og sundhedsmæssige indsatser der er nødvendige, for at borgeren får fodfæste på arbejdsmarkedet. Opgaven blev iværksat uden at der blev sat ressourcer af til forløbskoordinationen i forbindelse med deltagelsen i rehabiliteringsteamet. Imidlertid har opgaven haft et større omfang end forudset, hvor det er nødvendigt at tilføre 2 stillinger fordelt på Handicap- og Ældrerådgivningen og på Vital Horsens. Problemopfyldelse: Årligt beløb: kr. 2) Palliation og rehabiliterende indsats kræftpakke 3: Målgruppe: Borgere med kræft, som har behov for en rehabiliterende og palliativ indsats i eget hjem. Beskrivelse af indsats: Styrkelse af indsatsen og samarbejdet (borgere, pårørende, praktiserende læge, terapeuter, Hospitalsenheden Horsens, Vejle Sygehus og andre relevante) omkring borgere med uhelbredelige kræftsygdomme, herunder en hurtig og kompetent forløbskoordination. Styrkelse af forløbet for borgere med kræftsygdom, så Indsats til borgere med kroniske lidelser (Vital Horsens) udvides til at blev rettet mod voksne borgere. I 2013 blev afsat kr. til indsatsen. Det foreslås, at indsatsen videreføres.

6 3) Styrket rehabilitering jf. forløbsprogram for palliation: Målgruppe: Borgere med kræft eller anden uhelbredelig sygdom, som har behov for en rehabiliterende og palliativ indsats i eget hjem eller i plejebolig. Beskrivelse af indsats: Øget anvendelse af palliationskonsulenter i plejeboligerne med henblik på at sikre borgernes oplevelse af livskvalitet, også i den sidste livsfase, og relevant inddragelse af pårørende. G. Kompetenceudvikling (sygepleje, TOBS mm) 1) Kompetenceudvikling (akutsygepleje, TOBS mm): Målgruppe: Borgere primært ældre borgere medicinske borgere hvor indsatsen er forudsættes af specialiserede kompetencer hos sygeplejerskerne. Beskrivelse af indsats: I aftale mellem Regions Midtjylland og de 19 kommuner er designet special-uddannelse af sygeplejersker i akutsygepleje. Målet er, at alle sygeplejersker over en årrække gennemføres uddannelsen. Herudover forventes, at der fremover bliver behov for andre kompetenceudviklingsforløb f.eks. i relation til intravenøs behandling og Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom (benævnes fremover TOBS ). I 2013 blev afsat kr. til indsatsen. Det foreslås, af indsatsen videreføres. H. Udviklingsarbejde i henhold til Sundhedsaftalen 1) Udviklingsarbejde i henhold til Sundhedsaftalen: Målgruppe: Beskrivelse af indsats: I den kommende sundhedsaftale er beskrevet indsatsområder, som der skal arbejdes med at få implementeret i samarbejde mellem region og kommuner. Langt de fleste af disse indsatsområder må forventes at være omkostningsneutrale. For nogle af områderne må der forventes stigende omkostninger. Det foreslås der, at der fortsat reserveres et beløb til disse uforudsete omkostninger. Der fremlægges sager i takt med, at tiltagene implementeres. Problemopfyldelse: Leve op til delaftaler i Sundhedsaftalen. I. Økonomisk politik 1% reduktion på servicerammen 1) Effektivisering jf. Byrådets økonomiske politik Det foreslås, at effektiviseringen på 4% indarbejdes, så beløbet forlods fratrækkes den samlede ramme. Årligt beløb: kr. Tage Carlsen Ældre- og Sundhedschef

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211 Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Information om strukturændringer på madområdet 3 3 Midtvejsstatus - projekt

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

NOTAT. Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam

NOTAT. Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam Baggrund ÆOH er blevet bedt om at redefinere Tværfagligt Akutteam og samtidig se på et oplæg til en akutsygeplejefunktion i den nuværende organisation,

Læs mere

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser NOTAT Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser De praktiserende lægers sygebesøg hos borgeren er som led i den nye overenskomst

Læs mere

Patientrettet forebyggelse i Horsens Kommune Februar 2015

Patientrettet forebyggelse i Horsens Kommune Februar 2015 Patientrettet forebyggelse i Horsens Kommune Februar 2015 Sundhed i det nære I Horsens Kommune har der været tænkt sundhed ind i det nære igennem 20 år Det er der hvor børn, unge og borgere lever hverdagslivet,

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

Velfærd og Sundhed. Temamøde om sundhedsområdet - patientrettet forebyggelse 9. Maj 2018 kl

Velfærd og Sundhed. Temamøde om sundhedsområdet - patientrettet forebyggelse 9. Maj 2018 kl Velfærd og Sundhed Temamøde om sundhedsområdet - patientrettet forebyggelse 9. Maj 2018 kl. 12.00 15.00 Velkomst v. Karin Holland Dagsorden Indledning til sundhedsområdet v./ Karin Holland (10 min) Introduktion

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - 2015 Ændringer p.gr.a. SSU 17.8.16: 2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene

Læs mere

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune 2008-2013 0 For yderligere information Økonomikonsulent Inga Schmidt

Læs mere

UDKAST 070915. Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS

UDKAST 070915. Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS UDKAST 070915 Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS Indledning Af sundhedsaftalen 2015 2018 fremgår det, at kommunerne i løbet af aftaleperioden skal iværksætte Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Udviklingen indenfor sygeplejeydelser:

Udviklingen indenfor sygeplejeydelser: Udviklingen indenfor sygeplejeydelser: Den kommunale sygepleje i disse år får nye og mere komplekse pleje- og behandlingsopgaver, og som det fremgår af Læringsinformationen fra opfølgningen på kerneopgaven,

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-401 x Styrkelse af behandlingstilbud tæt på borgeren Politikområde 401 Ældre et omhandler en styrkelse af de interne ressourcer til behandlingstilbud tæt på borgerne i Favrskov Kommune. Det forslås,

Læs mere

Dato: 12. maj 2015. Indkomne høringssvar. Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben. Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929

Dato: 12. maj 2015. Indkomne høringssvar. Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben. Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 velfaerdogsundhed@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr:00.30.10-S00-1-15 Dato: 12. maj 2015 Indkomne høringssvar

Læs mere

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT Ældrepuljen I 2014 og 2015 fik kommunerne tilført ekstra midler til Ældreområdet, i form af ældrepuljen. Frederikssund Kommune har i 2015 modtaget 8,6 mio. kr. fra Ældrepuljen. Anvendelsen af midlerne

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 66681 Brevid. 1113881 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Læs mere

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lænderyg, artrose, osteoporose)

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lænderyg, artrose, osteoporose) Tabel 1.1 Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Formaliseret samarbejde med andre kommuner om patientrettede forebyggelsestilbud diabetes

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Ansøgning til pulje til forstærket indsats til borgere med kronisk sygdomme

Ansøgning til pulje til forstærket indsats til borgere med kronisk sygdomme Social og Sundhed Køgevej 80 4000 Roskilde Rasmus Baagland E-mail: rasmusbaa@roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 77 28 30. september 2009 Ansøgning til pulje til forstærket indsats til borgere med kronisk sygdomme

Læs mere

Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen

Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen centrale tal fra KL s dataindsamling april 2013 Indledning KL foretager som en del af opfølgningen på udspillet om Det nære sundhedsvæsen, og som led i udmøntningen

Læs mere

ÆLDRESUNDHEDSPROFILEN 2015

ÆLDRESUNDHEDSPROFILEN 2015 ÆLDRESUNDHEDSPROFILEN 2015 KORT FORTALT FORORD Ældresundhedsprofilen 2015 kort fortalt er en sammenfatning af Ældresundhedsprofilen 2015. Den viser et udsnit af det samlede billede af de 65+ åriges sundhedstilstand

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016 Hvad er målet? Hvad er hjemmesygepleje? Målet er, at fremme sundhed, forebygge sygdom, og bidrage til at du får en sammenhængende pleje, og det bedst mulige sygdomsforløb.

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

1. APRIL 2016 Temaer til drøftelse og prioritering

1. APRIL 2016 Temaer til drøftelse og prioritering 1. APRIL 2016 Temaer til drøftelse og prioritering I dette papir beskrives fire temaer, som er udvalgt i en fælleskommunal administrativ proces. Temaerne er bud på, hvad der er det vigtigste at samarbejde

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

Sammenhængende patientforløb Patientorienteret forebyggelse

Sammenhængende patientforløb Patientorienteret forebyggelse Sammenhængende patientforløb Patientorienteret forebyggelse Danske Ældreråds konference 3. maj 2016, Nyborg Når sundheden flytter ud i kommunerne Oplæg ved Finn Kamper-Jørgensen Formand for Seniorrådet,

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx Kvalitetsstandard Akutpladser Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelse En intensiv og målrettet sygepleje- og omsorgsindsats til borgere, der har brug for en skærpet og forhøjet indsats i forhold

Læs mere

Politikområdet Ældre. Regnskabsresultat

Politikområdet Ældre. Regnskabsresultat Politikområdet Ældre Regnskabsresultat Regnskabet for politikområdet viser en forbrugsprocent på 97,8%. Mindreforbruget, der udgør 14,8 mio. kr., er fremkommet på følgende måde: Driften viser et mindre

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN ALBERTSLUND KOMMUNE 20. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Albertslund

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 27. juni 2014 Sagsnr. / Dok.nr. 2014-3805 Delpolitik PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner Baggrund Der sker i disse år en omstilling i sundhedsvæsenet

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Udfordringer og erfaringer fra tværsektorielt samarbejde, når det er bedst set fra et hospitalsledelsesperspektiv.

Udfordringer og erfaringer fra tværsektorielt samarbejde, når det er bedst set fra et hospitalsledelsesperspektiv. Udfordringer og erfaringer fra tværsektorielt samarbejde, når det er bedst set fra et hospitalsledelsesperspektiv. 13.oktober 2013 Ida Götke www.regionmidtjylland.dk Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Resultatrapport 4/2012

Resultatrapport 4/2012 Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv

Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv Jens Egsgaard, sundhedschef Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Agenda > Udfordringer for læger og plejehjem > Ønsker til samarbejdet >

Læs mere

Udadreagerende demente - pleje og omsorg (Aarhus)

Udadreagerende demente - pleje og omsorg (Aarhus) Udadreagerende demente - pleje og omsorg (Aarhus) Underviser Alle former for demens er uhelbredelige, så den vigtigste behandling er pleje og omsorg. Det stiller store krav til plejepersonalet, der skal

Læs mere

Fælles opfølgnings- og samarbejdsmodel på det kommunale sundhedsområde

Fælles opfølgnings- og samarbejdsmodel på det kommunale sundhedsområde Indledning KL foretager løbende indsamling af data om det nære sundhedsvæsen. Det sker dels som en del af opfølgningen på KL s udspil om det nære sundhedsvæsen og dels som led i udmøntningen af de løft

Læs mere

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget NOTAT KKR MIDTJYLLAND Emner til drøftelse Praksisplanudvalget Formålet med denne henvendelse er at indlede en drøftelse i kommunerne om hvilke emner, kommunerne ønsker drøftet i Praksisplanudvalget. Praksisplanudvalgene

Læs mere

Formand for Sundhedsudvalget

Formand for Sundhedsudvalget Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) 1 Hvad er Hørsholm for en kommune? Hørsholm Lolland Antal borgere/ Størrelse Gennemsnitsindtægt for 15+ år Andel med videregående uddannelse af arbejds styrken

Læs mere

Udvalget for Social og Sundhed

Udvalget for Social og Sundhed Udvalget for Social og Sundhed Udvalget varetager opgaver indenfor områderne: Sundhedsfremme og forebyggelse Medfinansiering af sundhedsudgifter Genoptræning Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til

Læs mere

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne.

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne. Notat Juli 2017 Kommissorium udviklingen af akutområdet 2018 Indledning I udviklingen af det borgernære sundhedsvæsen spiller akutområdet og udviklingen af indsatserne og samspillet med hospital, almen

Læs mere

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger September 2012 31. august 2012 Aftale om tværsektoriel kommunikation

Læs mere

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre"

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i Jo før jo bedre Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner Februar 2015 Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre" Baggrund Med regeringens sundhedsstrategi "Jo før jo bedre", der indgår i aftalen

Læs mere

Foreløbig tal og fakta om den patientrettede forebyggelse

Foreløbig tal og fakta om den patientrettede forebyggelse Foreløbig tal og fakta om den patientrettede forebyggelse Indledning... 4 Finansiering og ansvar... 4 Økonomi... 4 Tabel 1 : Oversigt over kommunernes aktivitetsafhængige ydelser 2014.... 5 Forebyggelse

Læs mere

Indsatser finansieret af værdighedspuljen

Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatsbeskrivelse 2016 2017 2018 2019. Styrkelse af kvaliteten i den midlertidige indsats 1 stilling á 32 timer/uge Den nuværende Centersygepleje blev finansieret

Læs mere

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme.

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme. 4. Hospitalsenheden Horsens-Brædstrup 4.1. Geriatrisk Team 4.2. Palliativt Team 4.3. Iltsygeplejerske 4.4. KOL Case manager 4.5. Gerontopsykiatrisk Team 18. januar 2013 GERIATISK TEAM Teamets funktion/

Læs mere

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger i Region Hovedstaden Godkendt i den administrative

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016

FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016 FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016 1 INDLEDNING En afgørende forudsætning for et stærkt sundhedsvæsen er forskning og skabelse af ny viden. Sundhedsforskning

Læs mere

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Kommune 2.500 Figur 1: Udvikling i udgifter til kommunal medfinansiering pr. indbygger 2007-2011 2.000 1.500 1.000 FK RH 500 - * I 2010 var

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af de lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler 1. Indledning Rammerne for sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er fastlagt i sundhedslovens 203-205 samt i Bekendtgørelse nr. 1569

Læs mere

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012 Samarbejdsgrupper i Regionalt Regi Sundhedskoordinationsudvalget: Sundhedskoordinationsudvalget har til formål at understøtte sammenhængende behandlingsforløb på tværs af det regionale og det kommunale

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 1 Landsdækkende spørgsmål

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 1 Landsdækkende spørgsmål Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 1 Landsdækkende spørgsmål 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger B. Foged. Sagsnr.: 27.36.00-P05-2-14 Dato: 23.01.15

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalgets indsatser i valgperioden 2010-2013

Social- og Sundhedsudvalgets indsatser i valgperioden 2010-2013 Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4684 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Resultatrapport 2/2012

Resultatrapport 2/2012 Resultatrapport 2/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Puljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Styrket rehabilitering- Status i VK Formål løn udgift udgift revision andre og genoptræningsindsats indsats formidling udgift

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Brønderslev Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser N O TAT Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser Som led i KL s opfølgning på sundhedsudspillet og økonomiaftalen for 2013 er der i regi af bl.a. KKR planlagt

Læs mere

Organisation. Sundhedschef. Leder af sygeplejen. Distrikt Nordals. Distrikt Alssund. Distrikt Sydals. Distrikt Fjord. Akutteam

Organisation. Sundhedschef. Leder af sygeplejen. Distrikt Nordals. Distrikt Alssund. Distrikt Sydals. Distrikt Fjord. Akutteam Organisation Sundhedschef Leder af sygeplejen Distrikt Fjord Distrikt Alssund Distrikt Sydals Distrikt Nordals Akutteam 1 Sygeplejedistrikter 2 Sygeplejedistrikterne Ca. 30 sygeplejersker i hvert distrikt

Læs mere

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750 Reduktioner (i mio. kr.) Budget Priorit. Service område Formål Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750

Læs mere

01-01-2014 31-12-2014 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2014 31-12-2014 Politisk udvalg: Socialudvalg Demensområdet I fremtiden stiger antallet af personer med demens markant. Også forbruget af antidemens-medicin og de samfundsøkonomiske omkostninger af sygdommene forventes at stige. I Danmark indikerer

Læs mere

STYRKET INDSATS FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE PATIENT

STYRKET INDSATS FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE PATIENT STYRKET INDSATS FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE PATIENT NATIONAL HANDLINGSPLAN 2016 Indhold 1 Indledning 3 2 Vision og værdier 8 3 Hvem er den ældre medicinske patient? 11 4 Derfor er der brug for en styrket

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen 18. JANUAR 2017 Styrket indsats for ældre medicinske patienter National handlingsplan

Læs mere

Region Kommune Tilbud Type Drift Udbredelse Finansiering. Patientuddannelse / Vejledning Rehabilitering Andet

Region Kommune Tilbud Type Drift Udbredelse Finansiering. Patientuddannelse / Vejledning Rehabilitering Andet I t I t Hovedstaden Bornholm Hovedstaden Brøndby Hovedstaden Brøndby Kræftrehabiliteringskurset: I gang igen Kurset 'I gang igen' er et tilbud til patienter, der har fået en kræftdiagnose og deres pårørende.kurset

Læs mere

Palliation, tilbud til døende og deres pårørende

Palliation, tilbud til døende og deres pårørende Palliation, tilbud til døende og deres pårørende Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 27. Maj 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Sundhedsaftale for personer med behov for palliativ indsats Sundhedsaftale Indgået

Læs mere

18-05-2011. Til BUU. Sagsnr. 2011-69485. Dokumentnr. 2011-356608

18-05-2011. Til BUU. Sagsnr. 2011-69485. Dokumentnr. 2011-356608 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundhed og Tidlig Indsats NOTAT Til BUU 18-05-2011 Sagsnr. 2011-69485 Den Kommunale Sundhedstjeneste På Børne- og Ungdomsudvalgets budgetseminar d. 3.-4.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Halvårsrapport. 1. halvår 2014

KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Halvårsrapport. 1. halvår 2014 Halvårsrapport 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse OVERBLIK 3 RESUME 4 1. FRIHED TIL AT LEVE LIVET 1.1 HVERDAGSRAHABILITERING TIL PRAKTISK OPGAVER 1.2 BEHOV FOR HJÆLP 12 MDR. EFTER HVERDAGSREHABILITERING

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Dette afsnit er den administrative udmøntning af vejledningen om sundhedsaftalens krav vedrørende indlæggelse og udskrivning på det somatiske område. I forhold

Læs mere

Kombinationsstillinger

Kombinationsstillinger Kombinationsstillinger -et eksempel fra Viborg-klyngen på et konkret samarbejde mellem hospital og kommuner fra projekt til permanent ordning Forløbskoordinator, sygeplejerske Else Holm Regionshospitalet

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 28 Forslag til etablering af sundhedscenter i Hvidovre Kommune 529535 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vital Horsens Center for Sundhed og Rehabilitering

Vital Horsens Center for Sundhed og Rehabilitering VOKSEN OG SUNDHED Direktør Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon:76 29 29 29 Telefax: 76 29 35 30 voksenogsundhed@horsens.dk www.horsenskom.dk Dato: 23. sep. 2011 KL-Emnenr.: 29.00.00 A21 Sagsnr.: 2010-012166

Læs mere

Sundhed og Omsorg ønsker at fortsætte og fremme implementeringsprocessen, som er iværksat i forbindelse med En Borger Et Forløb.

Sundhed og Omsorg ønsker at fortsætte og fremme implementeringsprocessen, som er iværksat i forbindelse med En Borger Et Forløb. Notat Dato: 19. august 2014 Kopi til: Emne: Kort beskrivelse af initiativer i ansøgning til puljen til løft af ældreområdet 2015 1. Styrket rehabiliteringsindsats En borger Et forløb (fortsat fra 2014)

Læs mere

Telemedicinsk tilbud til KOL patienter Hospitalsenheden Horsens. Ved Anne Friis Jørgensen Tele- KOL Case-manager

Telemedicinsk tilbud til KOL patienter Hospitalsenheden Horsens. Ved Anne Friis Jørgensen Tele- KOL Case-manager Telemedicinsk tilbud til KOL patienter Hospitalsenheden Horsens Ved Anne Friis Jørgensen Tele- KOL Case-manager Hospitalsenheden Horsens lungeteam Tina s dreamteam! ;o) KOL- TEAMET Regionshospitalet Horsens

Læs mere

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder 7. Sygeplejerske 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder En sygeplejerske i ældreservicesektoren er en person, der varetager kliniske opgaver f.eks. i relation til medicinering, sårpleje, dræn og sonder. En

Læs mere

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under Matrix Ringkjøbing Amt, inkl. servicemål samt indikatorområder /VK 05.08.02 side 1 Kriterier, Standarder og Indikatorområder Patient Hvor intet andet er anført kommer indikatoren fra den landsdækkende

Læs mere

Sundhedsområdet. Byrådets plankonference marts 2016. Direktør Mette Andreassen Job & Velfærd

Sundhedsområdet. Byrådets plankonference marts 2016. Direktør Mette Andreassen Job & Velfærd Sundhedsområdet Byrådets plankonference marts 2016 Direktør Mette Andreassen Job & Velfærd Historik udviklingen i samarbejdet form og indhold 2007: Strukturreform Kommunerne får en rolle i finansieringen

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Dato 9. december 2013 Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Udkast til referencegruppen med indarbejdede kommentarer fra høringen 1 Indledning Rammerne for sundhedskoordinationsudvalg

Læs mere

DEN PALLIATIVE INDSATS. Struer Kommune 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

DEN PALLIATIVE INDSATS. Struer Kommune 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR DEN PALLIATIVE INDSATS Struer Kommune 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 1.2 Styregruppe...3 2. Mål...3 3. Målgruppen for den palliative indsats...4 4. Definitioner

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne Chefkonsulent Steen Rank Petersen 15-11-2012 Kommunernes første fælles sundhedspolitiske udspil Med udspillet melder

Læs mere

Laboratorium om forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser

Laboratorium om forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser Laboratorium om forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser December 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Baggrund og relevans... 2 3. Produkter... 2 4. Effekter og monitorering... 3 5. Anvendelighed og

Læs mere

Årsrapport 2014. For Køge Kommunes Rehabiliteringsteam

Årsrapport 2014. For Køge Kommunes Rehabiliteringsteam Årsrapport 2014 For Køge Kommunes Rehabiliteringsteam 0 Indhold Forord: Vi hjælper med at kunne selv... 2 1. Køge Kommune og hverdagsrehabilitering... 3 Formål... 3 Målgruppe... 3 2. Rehabteamet... 4 Rehabteamets

Læs mere

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER Louise Stage & Tine Skovgaard Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Komite for helse og sosial i Bergen Kommunalreformen 2007 Kommunen del af sundhedsvæsnet

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere