Vejledende retningslinier til skriftlige rapporter mv. Manual. Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledende retningslinier til skriftlige rapporter mv. Manual. Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet"

Transkript

1 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Manual Vejledende retningslinier til skriftlige rapporter mv. Peter Barner-Rasmussen April 2002 Revideret januar 2006

2 Indhold Side Generelt Notater Opbygning af en rapport Sprog, tegnsætning osv Teksttyper og størrelse - Afsnitsformater Papir og tryk Tekstsiderne Bilag Litteraturhenvisninger Bagside Opsætning Indholdsfortegnelse Kolofon Sidefod Forsiden Bilag 1. Litteraturhenvisninger Manual til rapporter og notater er udarbejdet af: Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet i Ringkjøbing Amt marts 2002, og er revideret i januar Kan rekvireres ved henvendelse til: Kvalitetsafdelingen Herning Sygehus, 7400 Herning tlf mail: eller downloades fra -> Publikationer Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 1 af 21

3 Generelt Denne vejledning retter sig til Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet og skal bruges ved publikationer fra denne. En vejledning er et sæt normer, ikke en række ufravigelige paragraffer. Det betyder, at man skal have en god begrundelse, hvis man skal afvige fra vejledningen. Det betyder også, at hvis man faktisk har en god grund, bør man hellere afvige fra vejledningen og målrette sin formidling, så modtagelsen af ens budskab fremmes mest muligt. En grundregel i al kommunikation - skriftlig såvel som ad anden vej - er, at man skal have sit budskab ud til nogle modtagere. Hvordan man skal kommunikere, afhænger af tre forhold: Hvad er budskabet? Hvem skal have det? Hvordan skal man sende det? Denne vejledning handler om faglig, skriftlig, trykt kommunikation. Det typiske vil være en rapport: en beretning om en proces, et projekt e.l. Samme tankegang kan bruges ved fx debatoplæg, projektbeskrivelser m.v. Ved kortere formidlinger, evt. til snævrere målgrupper, bruges notat-formen. Notater En skriftlig formidling, der fx retter sig til en snævrere kreds, har et mere begrænset omfang kvantitativt og kvalitativt, og hvis betydning er af begrænset tidsmæssig varighed, kræver en anden formidlingsform. Den helt korte form vil være brevet eller memo et. Grænsen mellem et brev og et notat er flydende. Hvis ens budskab og målgruppe er bredere end brevets, men smallere end rapportens eller oplæggets, kan man vælge notatet som form. Et notat indgår ofte som et led i en sagsbehandling, mens rapporten typisk afslutter - evt. en fase af - en sag i den offentlige forvaltning. Et notat skal nødig være på mere end max 5 sider. Bliver det længere, er det bedre at sætte det op som en rapport. I Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet bruger vi brev-formatet (smartmasteren) til notater. Til højre for rammen med navn og adresse skrives Notat med Arial ca. 20 p midt- eller højrestillet. Resten af brevhovedet udfyldes som sædvanlig med dato (statisk - ikke system), sagsbehandler, evt. journalnummer, overskrift osv. Notatet afsluttes ikke som brevet med en hilsen og underskrift. Sagsbehandler-navnet i brevhovedet gør det ud fra forfatternavn. Et notat inddeles i kapitler på samme måde som en rapport. Det letter også læseligheden at bruge afsnitsformater, kapiteloverskrifter osv. på samme måde. Opbygningen følger den samme logiske struktur som rapporten: Sammenfatning, indledning, baggrund, indhold og konklusion. Man skriver normalt ikke indholdsfortegnelse i et notat. Det er høfligt over for læseren at indlede notatet med en sammenfatning på ord. I skriveprocessen Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 2 af 21

4 er sammenfatningen som regel det sidste, man skriver. Så sætter man den hen efter overskriften, men foran den øvrige tekst med klip - sæt ind. Opbygning af en rapport Et notat, en rapport eller en anden formidling fra Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet skal fortælle en historie. En historie har en baggrund eller et sæt forudsætninger (en kontekstbeskrivelse), en handling og en konklusion. Denne struktur går igennem de her nævnte formater. Der findes flere opskrifter på, hvordan man strukturerer en skriftlig meddelelse. En standard kan som udgangspunkt se således ud: Sammenfatning Baggrund Formål Metoder og materialer Resultater Analyse / handlingsmuligheder / o.s.v. (dette afsnit kan indeholde flere underpunkter). Det kan også kaldes Diskussion og struktureres som en sammentænkning af egne resultater med andres fra litteraturen. Konklusion Referencer Når det drejer sig om biomedicinsk forskning, har de allerfleste internationale tidsskrifter, der publicerer den slags, indgået et samarbejde - Vancouver-aftalen efter den by, hvor redaktørerne mødtes første gang. Stort set alle disse tidsskrifter, herunder Ugeskrift for Læger, anvender følgende struktur: Formål Design Regi Materiale Vigtigste variabler og temaer Resultater Konklusion Denne model kaldes på engelsk populært IMRAD-modellen (Introduction, Material / Methods, Results And Discussion). Redaktøren for ét af de førende internationale tidsskrifter for kvalitet, Quality and Safety in Health Care, har tillempet denne, så den passer bedre til kvalitetstankegangens proces: Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 3 af 21

5 Enkelt format Formål Metode Resultater Konklusioner Hvad kan andre lære af dette Sammensat format (foretrukket) Régi: Hvad er vi for nogen? Problemformulering: Hvad var det, vi gerne ville? Nøglefaktorer, vi ønskede at forbedre. Data: Hvordan undersøgte vi problemet? Analyse og fortolkning: Hvad fandt vi, og hvordan så vi derefter problemet? Forandring: Hvad lavede vi om på og hvordan? Virkning: Hvilke forbedringer medførte det, og hvordan véd vi det? Næste skridt: Hvad har vi lært og opnået, og hvordan vil vi udvikle det videre? I alle disse formater hører sammenfatningen med, på samme måde som nævnt for notatets vedkommende. Hvor sammenfatningen af et notat gerne skal holdes inden for ca ord, kan en rapports sammenfatning brede sig til op mod en side - men nødig ret meget mere end ord. Sprog, tegnsætning osv. Det er væsentligt, at afdelingens produktion er sober og troværdig. Den må også gerne være læselig og indbydende. Egentlig journalistisk formidling ligger uden for denne vejlednings rammer, men kan komme på tale i andre sammenhænge. Kunsten er at balancere mellem det akademiske og det formidlende, mellem sandhed og klarhed. En tekst fra Kvalitetsafdelingen skal helst være begge dele. Den skal meddele faktuel viden på en måde, så læserne bliver interesserede i at anvende denne. En tekst fra Kvalitetsafdelingen er ikke en universitetsopgave. Alligevel kan man hente god inspiration i lærebøger i sådanne, fx Rienecker L, Jørgensen PS. Den gode opgave. 3. udg., København: Samfundslitteratur, Det er en selvfølge, at retskrivning, tegnsætning osv. er i orden. Vi kan ikke kalde os en kvalitetsafdeling og så udsende publikationer med dårlig kvalitet. Brug staveprogrammet og retskrivningsordbogen og læs selv kritisk korrektur. Lige som vi som hovedregel er en A er og - mindst - en B er på en opgave, bør man bede en kollega læse kritisk korrektur på sin næsten færdige rapport. Den kritiske korrektur skal forholde sig til det faglige - er data valide, argumentationen i orden osv. Den skal også sikre såvel det sproglige - er sproget læsevenligt, éntydigt, forståeligt og i overensstemmelse med gældende termer og begreber inden for det pågældende faglige område - som retskrivning og tegnsætning. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 4 af 21

6 Læsevenlighed handler om mange ting. Én måde at forholde sig til læsevenlighed er det såkaldte læsbarhedsindeks, forkortet LIX-tal. Nærmere kan ses fx på Det kan diskuteres, hvad man skal bruge et lix-tal til. Læsere af Kvalitetsafdelingens publikationer må vel formodes at være vant til akademisk litteratur og bureaukratisk sprogbrug? Men i mange tilfælde kan man udtrykke sig lige så tydeligt på dansk som med fremmedord. Og der er forskel på de signaler, man sender, når man skriver fx I henhold til Deres skrivelse... eller Tak for dit brev.... Ringkjøbing Amt har ikke en sprogpolitik. Men det er der mange andre, der har (juli 2005: hits på Google på dansk på ordet sprogpolitik). Der kan hentes inspiration mange steder, og det er ikke denne manuals opgave at henvise til én frem for andre opfattelser af godt formidlingssprog. Der er derimod ikke længere usikkerhed om korrekt tegnsætning. Siden efteråret 2003 har der været ét kommasystem på dansk: grammatisk komma. Reglerne kan findes hos Dansk Sprognævn på webadressen -> Kommaregler. I korthed: Gør det så godt du kan. Få så en kollega til at læse kritisk korrektur og evt. hjælpe med at sætte kommaer. Inden din rapport bliver publiceret, skal den under alle omstændigheder gennem Kirsten Klejnstrup, som vil foretage den afsluttende korrektur og opsætning mv. Teksttyper og størrelse - Afsnitsformater Tektsbehandlerprogrammet Lotus Word Pro arbejder med såkaldte afsnitsformater. Den almindelige tekst kaldes brødtekst eller standardtekst. Her anvender vi i rapporter gennemgående skrifttypen Arial i størrelse 12 pitch og i notater (brev-smartmasteren) 11 pitch. Den samme skrifttype anvendes som hovedregel i tabeller og punktlister (bullet-lists). I diagrammer, større teksttabeller, rammer mv. kan man reducere størrelsen, fx til 10 pitch. Ret meget mindre tekst bør kun anvendes til særlige formål af mindre central interesse for selve forståelsen, fx tekniske informationer om filnavn, revisionsdato mv. Se fx afsnittet om kolofon. Programmet er født med tre typer overskrifter: Overskrift 1, 2 og 3. Desuden er der afsnitsformat, der hedder Titel. I reglen behøver vi ikke mere end to typer, overskrift 2 til kapiteloverskrifter og overskrift 3 til underafsnit. Det er væsentligt at bruge afsnitsformaterne i stedet for manuelt at ændre typografien til overskrifter, punkttegn, nummerlister osv. Man opnår et ensartet layout gennem hele dokumentet, og overskrifttyperne indgår i programmets facilitet til at fremstille indholdsfortegnelse. Den endelige redigering bliver meget nemmere, hvis dokumentet ikke er fuldt af mere eller mindre tilfældige indrykninger, tabuleringer, skriftattributter osv. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 5 af 21

7 Som hovedregel anvender vi i rapporter følgende typografier: Overskrift 2 (Arial 14, fed) Overskrift 3 (Arial 12, fed) En overskrift sættes med én linje over og ½ linje under afsnittet. Indstil din smartmaster til dette gennem hele dokumentet ved hjælp af dialogboksen Tekstegenskaber, når du begynder på en rapport. Papir og tryk Til notater, rapporter mv. bruges hvidt papir. Til fx spørgeskemaer, opslag o.l., hvor blikfang er nødvendigt, kan evt. bruges farvet papir eller farvet baggrund. Skal der trykkes et større antal, har Kirsten Klejnstrup forbindelser bl.a. til amtets trykkeri, som også kan sørge for indbinding mv. Tekstsiderne Arkstørrelse og format A4 med 2,54 cm margen til alle sider (programmets default-indstilling). Teksten venstrestilles. Mens man udarbejder rapporten eller notatet, anbefales det at skrive filnavn (evt. også sti, hvis man har flere rapporter på bedding samtidig) og revisionsdato i Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 6 af 21

8 sidefoden. På S:\lotus\smasters\wordpro ligger der en smartmaster ved navn Arial 12-standard.mwp, der har systemdato, sti og filnavn samt sidenummerering i bundmargenen. Bilag Brug kun bilag, hvis det er nødvendigt. Har man fx gennemført en spørgeskemaundersøgelse, skal skemaet og evt. informant-information med i bilag. Men mellemregninger, fx hele datafilen ved tekstvariable, projektbeskrivelse, andre breve mv. skal som hovedregel ikke med. Tommelfingerreglen er: er du i tvivl, så udelad det. I universitetsopgaver har man en tendens til at sætte alt muligt i bilag. Men i en universitetsopgave skal eksaminator og censor have mulighed for at følge processen i detaljer for at kunne bedømme den studerendes evner og kunnen. Det er ikke formålet med en publikation fra Kvalitetsafdelingen. Man kan evt. skrive i forbindelse med bilagsfortegnelsen, at fx Yderligere materiale [evt. specificeret] kan fås ved henvendelse til forfatteren [navn, tlf.nr, ]. Det er nemmest af hensyn til produktionen, at bilag findes som filer. De indsættes således i selve dokumentet til rapporten. Har man dem ikke i fil, kan man evt. få dem skannet ind. Husk overskrift, så bilagene kommer med i indholdsfortegnelsen. Litteraturhenvisninger Der er to anerkendte måder at skrive litteraturreferencer på: Vancouver-systemet (nummersystemet), som anvendes i biomedicinske publikationer, og Harvard-systemet (forfatternavn og årstal), som er autoriseret af den amerikanske psykologforening APA (American Psychological Association). Den sidste måde anvendes også af mange sygeplejeskoler og er hovedreglen i humanistisk og samfundsvidenskabelig litteratur. Tidsskriftet Sygeplejersken anvender en hybrid-model. Rent praktisk har nummer-metoden visse fordele, når man har mange referencer og ikke ønsker at overlæsse sin tekst med disse. Forfatter-metoden gør teksten lidt tungere at læse, men fritager læseren for at blade om i referencelisten helt så meget. Hvilken metode, man bør anvende, afhænger af, hvad man skriver om, og hvem man skriver til. Hvis man skriver om et decideret sundhedsfagligt emne til en målgruppe, som er vant til at læse biomedicinsk litteratur, vil det alt andet lige være bedst at bruge Vancoucer. Hvis man derimod vil signalere, at man anvender andre videnskabelige paradigmer end det rent biomedicinske, og hvis ens læsere fortrinsvis består af fx djøf ere, politikere mfl., kan Harvard systemet være mere velegnet. Det væsentlige er, at man beslutter sig og anvender det valgte system konsekvent og korrekt. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 7 af 21

9 Vancouver systemet er beskrevet i bilag 1, der er klippet fra Ugeskrift for Læger s manuskriptvejledning. Den kan i sin fulde ordlyd hentes på Harvard systemet er bl.a. beskrevet i en lærebog udgivet af Danmarks Biblioteksskole. Den kan ses på internetadressen En hurtig indføring i begge metoder kan fx findes i Hansen HP. At skrive opgave. Indhold og struktur. København: Gyldendal, Bagside Bagsiden skal henvise til hjemmesiden skrives med Arial 26, fed. Teksten stilles midt på siden og centreres (se denne rapport). Fylder selve rapporten et lige antal sider, indsættes en ekstra blank side før bagsiden. Bagsiden (og den evt. ekstra blanke side) skal ikke have sidefod. Stå på den side, hvor sidefoden skal undertrykkes (stå ikke i sidefoden). Sidefoden undertrykkes ved hjælp af Opret - Sektion. Vælg Startsektion: På siden, fjern fluebenene i felterne - Brug sidehovedtekst fra foregående tekst - Brug sidefodstekst fra foregående side. Lad evt. Kirsten Klejnstrup udforme bagsiden. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 8 af 21

10 Opsætning Mens man udarbejder sin rapport, arbejder man normalt i et standard-dokument. Som omtalt anbefales smartmasteren Arial 12-standard.mwp, der ligger på S:\lotus\smasters\wordpro. Den har systemdato, sti og filnavn samt sidenummerering i bundmargenen. Ofte vil en rapport være resultat af et arbejde i en arbejdsgruppe, udvalg e.l., og gruppen vil have taget stilling til serielle udkast. Derfor er det en god idé at have dato og filnavn i bundmargen. Vil man understrege det midlertidige i denne proces, kan man sætte kladde som vandmærke på rapportudkast, som man sender til arbejdsgruppen (Sidelayout - Indstillinger for vandmærke (tredje faneblad) - Vandmærke - rul ned til kladde eller kladde2). Man behøver ikke selv gøre sin rapport helt publikationsklar. Det gør Kirsten Klejnstrup gerne. Det er også hende, der skal lægge sidste hånd på værket og sikre, at det færdige produkt har et ensartet udseende og lever op til kvalitetskravene. Men hvis man selv vil, følger i de næste kapitler den mest praktiske fremgangsmåde. Indholdsfortegnelse Hvis man bruger Arial 12-standard en, skal man fjerne sidenummereringen i sidefoden, inden man opretter en indholdsfortegnelse. Ellers kommer denne smartmasters form for sidenummerering - Side X af Y - med i indholdsfortegnelsen. Markér sidenummereringen i sidefoden, delete og opret så indholdsfortegnelsen. Sidenummereringen sættes ind igen bagefter som omtalt nedenfor. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 9 af 21

11 Når du konsekvent bruger afsnitsformater til overskrifter, kan Word Pro lave indholdsfortegnelsen automatisk (Opret - Andre dokumentdele - Indholdsfortegnelse). Det er bedst at bede programmet om ikke at sætte indholdsfortegnelsen i en separat division (klik fluebenet på 2. side i dialogboksen væk). Med de skrifttyper, som gør sig bedst i selve teksten, bliver indholdsfortegnelsen for tung. Lad programmet oprette indholdsfortegnelsen, og ret så skrifttyperne til i den tabel, som programmet skriver indholdsfortegnelsen i. Som hovedregel sættes indholdsfortegnelsen op som følger: Indhold Side Overskrift Overskrift I teksten sættes overskrifterne som beskrevet. I indholdsfortegnelsen retter man derefter teksten til som vist herover. Underoverskrifter (overskrift 3) indrykkes 0,5 cm. ved hjælp af dialogboksen Tekst - Tekstegenskaber - Justering (2. faneblad) - Indryk fra margen. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 10 af 21

12 Rækkehøjden sættes fast til 0,8 cm (Tabel - Tabelegenskaber - Tabelcelle - Størrelse og margerner (3. faneblad), klik fluebenet i Automatisk rækkehøjde væk). Teksten justeres nederst (Tabel - Tabelegenskaber - Tabelcelle - Div. - Lodret justering - nederst). Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 11 af 21

13 Der anvendes ikke numre på overskrifterne og undertitlerne. Mellem teksten og sidetallet anvendes udpunktering med prikker. Indholdsfortegnelsen tilføjes overskrifterne Indhold og Side. Stil cusoren i indholdfortegnelsen, klik på Tabel - Indsæt - Række/Kolonne, vælg Række/Linje - Antal, der skal indsættes - tast 2, Indsæt ny kolonne, vælg Før markeret kolonne/spalte. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 12 af 21

14 Stil nu cursoren i første række, tryk Tabel - Celleegenskaber - vælg Div. - Udpunkteringstypografi - Ingen. Gentag dette i anden række. Stil herefter cursoren i første række, tast Indhold (Arial 12, Fed), tabuler til næste kolonne, højrestil teksten, tast Side (Arial 12) (se denne indholdsfortegnelse). Med mindre man har brug for den undervejs, er det bedst at vente med at lave indholdsfortegnelsen, til rapporten er næsten publikationsklar. På den anden side kan man altid slette den igen (stil cursoren inde i tabellen, Tabel - Slet - Hele tabellen), eller opdatere den. Kolofon En kolofon er den information, som udgiveren eller trykkeriet giver om publikationens nærmere data, fx udgavenummer, trykkested osv. I bogtryk står kolofonen sædvanligvis på omslagets inderside. Men det er vanskeligt at gøre, når vi er henvist til almindelig fotokopierings-teknik. I Kvalitetsafdelingen sætter vi derfor kolofonen i en ramme (Opret - Ramme) neden for indholdsfortegnelsen og skriver den med lille skrift - Arial 8 p. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 13 af 21

15 Kolofonen ser sådan ud: Manual til rapporter og notater er udarbejdet af: Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet i Ringkjøbing Amt marts 2002, og er revideret i november 2005 Kan rekvireres ved henvendelse til: Kvalitetsafdelingen Herning Sygehus, 7400 Herning tlf mail: eller downloades fra -> Publikationer Sidefod Som standard forsynes Kvalitetsafdelingens færdige publikationer med firmanavn og sidenummerering i sidefoden. Man stiller cursoren i sidefoden. Man skal se bort fra muligheden i bjælken Sidehoved/-fod, men hente sidenummerering fra ikonet eller Side - Indsæt sidetal. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 14 af 21

16 Forsiden skal ikke tælle med i sidenummereringen, så man orienterer sig i, hvor mange sider der er i dokumentet og skriver så i rubrikken Tekst før: Side <mellemrum> og i rubrikken Tekst efter <mellemrum> af <antal sider i alt>. Husk at skrive manuelt ind antal sider i rapporten. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 15 af 21

17 Så klikker man på Indstillinger og på Start sidenummerering på side 2. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 16 af 21

18 Så stiller man cursoren til venstre for sidenummereringen og skriver Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet (tekst Arial 10 p og skrifttype kursiv). Tabulér, så Kvalitetsafdelingen... står i venstre side og sidenummereringen (ikke kursiveret) står til højre. Se som eksempel sidefoden af denne manual. Sidefoden forsynes med streg (Stå i sidefoden. Sidefodsegenskaber - klik på fanen for streger, fane nr. 2 - klik på streger omkring sidefod uden skygger og derefter på Vis streger Øverst - Stregplacering På margen). Det er vigtigt at holde den nævnte rækkefølge: Gør manuskriptet helt færdigt, men uden forside. Opret så indholdsfortegnelsen i starten af dokumentet, men ikke i separat division. Indstil så sidefoden. Når man har dialogboksen Sidefodsegenskaber fremme, klikker man på Størrelse og margener (første faneblad) og sætter den til at starte sidefodsegenskaberne på side 2. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 17 af 21

19 Først da indsætter man forsiden. Forsiden En forside er et blikfang, en tiltalende indpakning, der skal vække læserens lyst og interesse for at kaste sig over indholdet. Disse retningslinjer kan derfor kun være vejledende. Forsiden skal tilpasses indholdet mere end retningslinjerne. Kirsten Klejnstrup laver gerne forslag til forsiden. Det ufravigelige er dog, at det helt klart fremgår, hvor publikationen stammer fra. Logoet og firmabetegnelsen skal være det fælles stempel, som kendetegner alle afdelingens publikationer. Se som eksempel forsiden af denne manual. Øverst til venstre (venstrestillet): En ramme med logo og en ramme med Ringkjøbing Amt, Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Teksten sættes med True Optima henholdsvis 18 og 16 pitch. Rammen med logo et skal være 2,5 cm høj og 2,0 cm. bred. Kopiér den fra S:\Logoer. Over midten på forsiden (venstrestillet): Rapport - Manual - Debatoplæg eller hvad det nu er for et værk, man publicerer, Arial ca. 20 p evt. fed. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 18 af 21

20 Midt på forsiden (højre- eller midtstillet): Forsidevignet, en illustration, fotografi eller grafik efter eget valg. Størrelsen afhænger af det grafiske indtryk. Under vignetten (højre- eller midtstillet): Hovedtitel med Arial ca. 22 p fed. Evt. undertitel med Arial 22 p eller mindre normal. Nederst (højrestillet): forfatter(e) uden titel, måned og årstal. Arial ca. 14 p, evt. Fed. Ved sampublikationer med fx Sygehusene i Ringkjøbing Amt eller Psykiatrien sættes samarbejdspartnerens logo nederst på forsiden. Grafisk design er et kunsthåndværk, som folk står i lære i mange år for at blive gode til. Få professionel hjælp til det. Kirsten Klejnstrup står for afdelingens kontakter på dette område og varetager den endelige tilpasning af alle afdelingens publikationer, inden de bliver publiceret. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 19 af 21

21 Bilag 1. Litteraturhenvisninger juli 2005 Litteraturhenvisninger udformes som angivet af Vancouver-gruppen (www.icmje.org). Ugeskrift for Læger afviger på følgende punkter fra icmje: Optræder der flere end tre forfattere på en publikation, anføres kun de tre første forfattere efterfulgt af»et al«. Ikke punktum efter tidsskriftets forkortede navn. Da tidsskrifter sidenummererer fortløbende, anvendes ikke bladnummer, men kun volumennummer og sidenummer. Tidsskrifters navne skal forkortes i overensstemmelse med det system, som anvendes i Index Medicus (www.nlm.nih. gov). Nummerer henvisningerne konsekutivt i den rækkefølge, hvori de nævnes første gang i teksten. Henvisninger, som citeres i tabeller eller figurtekster, skal nummereres i overensstemmelse med den pågældende tabels eller figurs første optræden i teksten. Litteraturhenvisninger i teksten angives ved referencetallet i firkantet parentes. Ved flere henvisninger samme sted angives referencetallene adskilt med komma, f.eks. [3, 4, 8]; ved mere end to fortløbende referencetal anvendes bindestreg, f.eks. [6-9]. Antallet af litteraturhenvisninger må ikke overstige [10-30, afhængig af publikationstype]. Hvis artiklens oprindelige version har mere end det maksimalt tilladte antal referencer, kan forfatteren efter litteraturhenvisningen anføre:»en fuldstændig litteraturliste kan fås ved henvendelse til forfatteren«. Undgå abstrakter og møde-proceedings som litteraturhenvisninger; upublicerede observationer og personlige meddelelser må ikke anvendes som litteraturhenvisninger. Manuskripter, som er accepteret, men endnu ikke offentliggjort, kan figurere i litteraturlisten. Angiv det pågældende tidsskrifts navn og årstal efterfulgt af ordene»i trykken«i parentes. Elektronisk materiale refereres ligesom anden litteratur. Referencerne skrives generelt som følger: Efternavn efterfulgt af initial(er) uden komma eller punktummer derefter komma inden den næste forfatters efternavn efterfulgt af vedkommendes initial(er): Jensen PH, Pedersen NL. Hvis der er flere end tre forfattere, tilføjes et al efter den tredje forfatters initial(er): Hey H, Schmedes A, Lund ED et al. Efter den sidste forfatters initialer (eller efter et al) og før titlen på artiklen/monografien etc. sættes punktum. Titlen skrives med stort begyndelsesbogstav, men alle øvrige ord er med småt, medmindre det drejer sig om nationaliteter (in a Danish population) eller navne på f.eks. kommissioner eller lignende. Der skrives generelt også med småt efter kolon. Der medtages ikke undertitel. Tidsskriftets navn skrives med almindelig skrift (ikke kursiv), der sættes ikke punktummer mellem de enkelte dele i forkortelsen eller mellem tidsskriftsnavnet og årstallet: Ugeskr Læger Årstal, volumennummer og sidetal skrives uden mellemrum. Der sættes semikolon mellem årstallet og volumennummeret og kolon mellem volumennummeret og sidetallet: BMJ 2004;329: Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 20 af 21

22 Eksempler på korrekt opstillede referencer: Tidsskriftsartikel Kofoed KF, Hove JD, Freiberg J et al. Variability of insulin-stimulated myocardial glucose uptake in healthy elderly subjects. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2002;29: Genter P, Sonne T. Forebyggelse af rygning blandt børn og unge med udgangspunkt i skolebaserede programmer. Ugeskr Læger 2004;166: Kapitel i en bog Cole TJ. Weight-stature indices to measure underweight, overweight, and obesity. I: Hines JH, ed. Anthropometric assessment of nutritional status. New York: Wiley-Liss, 1991: Avisartikel Ebbensgaard I. Bump og chikaner giver sikrere veje. Politiken 2004, 8. november, 1. sektion: 5. Internetreference /12. jan Datoen for søgningen skal anføres. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 21 af 21

23

24

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på:

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Referencer Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Normalt anføres kildeangivelse, hver eneste gang man trækker

Læs mere

Vejledning i Projektarbejde

Vejledning i Projektarbejde Vejledning i Projektarbejde Lær projektarbejde Lær rapportskrivning Ved at lave et projekt om: Ergonomi ved en computerarbejdsplads Hvorfor projekt? 3 Faser i projektarbejdet 3 Idé og emne 3 Problemformulering

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word?

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Automatisk Litteraturliste i Word side 1 Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Af Mikkel A. Auning-Hansen Jeg har oplevet at stort set ingen af mine medstuderende ved hvordan man

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

Manuskriptvejledning

Manuskriptvejledning Manuskriptvejledning Kuml-artikler Brødtekst Overskrifter skrives på separat linje med store og små bogstaver og aldrig punktum efter. Overskrifterne bør adskilles fra den foregående tekst med en blank

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

Artikel om... Sideskabeloner. Eksempel på bogsideskabelon. OpenOffice.org

Artikel om... Sideskabeloner. Eksempel på bogsideskabelon. OpenOffice.org Artikel om... Sideskabeloner Eksempel på bogsideskabelon OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2006 til bidragsyderne, som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk.

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk. 1 Indhold: Hvorfor Zotero?... 3 Installation... 3 Firefox... 3 Installation af Zotero... 3 Registrer dig som bruger af Zotero... 4 Zotero oversigt over programmet... 4 Tilføj referencer manuelt... 5 Eksempel

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Vejledning til referencehåndteringssystemet Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Jeg håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero. Hvis du får problemer undervejs

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design Designmanual Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design 1 Formål Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Godkendelse og produktion 10 Formålet med

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS

Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS eller hvordan man får redaktionen til at klappe i hænderne og indlægger sig uvisnelig hæder Overordnet: Formaterne i dette stylesheet skal generelt overholdes.

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word Oversigten på de følgende sider viser størstedelen af de forskellige formateringsmærker, der kan optræde i et Microsoft Word-dokument. Formateringsmærker vises kun på skærmen de kommer ikke med i udskrift.

Læs mere

SmartCloud Docs. Version 1.0

SmartCloud Docs. Version 1.0 SmartCloud Docs Version 1.0 ii SmartCloud Docs Indholdsfortegnelse Arbejd med dokumenter........ 3 Opret og importér dokumenter........ 3 Om skabeloner............ 3 Udarbejd dokumenter fra skabeloner.....

Læs mere

Formatering, typografier og sidelayout (I)

Formatering, typografier og sidelayout (I) Disposition for kursus i Word 2007 Formatering, typografier og sidelayout (I) Demo Øvelser Demo Øvelser Demo Øvelser Om formatering og tekstombrydning o Vigtig øvelse: Ombryd tekst.docx Ny typografi Opret

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning..... 2 1. Opgavens opbygning...3 1.1. Om forside.. 3 1.2. Om abstract......3 1.3. Om indholdsfortegnelse... 3 1.4. Om opgavens

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet A4 Opdateret den 25. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: A4 - Publikation...

Læs mere

Mange gange i dit HG forløb vil du skulle lave projektarbejde. Vejen kan være lang fra idé emneafgrænsning bearbejdning produkt fremlæggelse.

Mange gange i dit HG forløb vil du skulle lave projektarbejde. Vejen kan være lang fra idé emneafgrænsning bearbejdning produkt fremlæggelse. Introduktion til projektarbejde Mange gange i dit HG forløb vil du skulle lave projektarbejde. Vejen kan være lang fra idé emneafgrænsning bearbejdning produkt fremlæggelse. Vi hjælper dig gerne på vej

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Den gode projektopgave

Den gode projektopgave Den gode projektopgave Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi Aarhus Indhold Opgavens dele placeres således:... 3 Titelblad/ forside...

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Adgang til Manuscript Central o Login o Har du glemt dit password? o Velkomstsiden o Din forfatterside (Author Dashboard) Krav til manuskriptet

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Stella H. Christensen MG H3 / Svendeprøve 2013 Aarhus Tech. Typografi & Ombrydning

Stella H. Christensen MG H3 / Svendeprøve 2013 Aarhus Tech. Typografi & Ombrydning Typografi & Ombrydning OPGAVE Efter jul til ultimo januar køres en mellemdagskampagne i Hi-Fi Klubben. I den forbindelse skal der laves et indstik (mini-magasin) til de hollandske butikker, der viser gode

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Kom godt i gang med. Gadstrup Fodbolds Hjemmeside. Udarbejdet af:

Kom godt i gang med. Gadstrup Fodbolds Hjemmeside. Udarbejdet af: Kom godt i gang med Gadstrup Fodbolds Hjemmeside Udarbejdet af: Forretningsstøtte Søren Tofte Version 1.0 24.2.2011 Indhold Sådan kommer du i gang?... 3 Log ind... 4 Mine oplysninger... 5 Klub CMS... 6

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

Opgaver til modul 3 Word 97

Opgaver til modul 3 Word 97 Opgaver til modul 3 Word 97 Det følgende indeholder en stribe opgaver, der alle kan løses ved hjælp af Microsoft Word 97 samt Word 6.0 og 7.0. Alle opgaverne svarer i indhold og sværhedsgrad til de opgaver,

Læs mere

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren:

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: DHO SRO SRP I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: dansk-historie-opgave (DHO) i slutningen af 1. år, studieretningsopgave (SRO) på 2. år studieretningsprojekt

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Formalia ved opgaveskrivning

Formalia ved opgaveskrivning Formalia ved opgaveskrivning Dansk-/historie-opgave (DHO) Indhold Formalia i større opgaver... 1 Tjekliste til formalia... 5 Funktioner i Word... 6 Taksonomier - opgavens niveauer (udgangspunkt i humaniora)...

Læs mere

Publisher 2003 Indhold

Publisher 2003 Indhold Publisher 2003 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Skærmsiden...2 Opgaverude...3 Værktøjer...4 Overskrift...5 Billeder...5 Flytning...6 Ændring af størrelse...6 Formatere billedet...7 Indskrivning af

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Lundtofte Skole 2007/2008 Tekstbehandling WORD. Det vigtigste. Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word.

Lundtofte Skole 2007/2008 Tekstbehandling WORD. Det vigtigste. Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word. Tekstbehandling WORD Det vigtigste Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word. Åbn et nyt dokument. Klik Gem som og giv dit dokument et navn f.eks. Inger om Vietnam Brug

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning...

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning... Indhold Balancepåtegning... 2 Udskriv balancepåtegning... 2 Kopier balancepåtegning... 2 Opret balance påtegning... 2 Ændre balancepåtegning... 3 Slet balancepåtegning... 3 Udvidet balancepåtegning...

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

Skrivevejledning til forfattere og oversættere februar 2015

Skrivevejledning til forfattere og oversættere februar 2015 Skrivevejledning til forfattere og oversættere februar 2015 Velkommen som forfatter i den sundhedsfaglige redaktion på Gads Forlag Denne vejledning er udarbejdet som hjælp til dig, der skal samarbejde

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

DesignPro III Side 21. Hent på nettet

DesignPro III Side 21. Hent på nettet DesignPro III Side 21 Hent på nettet På Averys hjemmeside www.avery.dk kan der findes meget godt. Bemærk at Avery Wizard og Pre-designede Templates benyttes sammen med tekstbehandlingsprogrammet Word.

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

Vejledning i opgaveskrivning

Vejledning i opgaveskrivning 1. Introduktion: Dette dokument er en vejledning til udarbejdelse af skriftlige opgaver ved IVA, og kan basalt set betragtes som en slags huskeliste vedr. forhold man som studerende skal være opmærksom

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet

Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet Kilder Litteraturhenvisninger og litteraturlister hænger uhjælpeligt sammen med kilder. Derfor er det vigtigt med en klar definition af en

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere