Introduktion til L A TEX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til L A TEX"

Transkript

1 Introduktion til L A TEX Notesæt til DM534 af Torben Nielsen Arun Vadiveal IMADA SDU, Odense (Let revideret af Magnus Find 13. september 2013

2

3 Indhold 1 Hvad er LATEX? LATEX på kommandolinien sådan får du vist dit dokument Dit første LATEX-dokument Preamble n dokumentets opsætning Almindelig tekst næsten som du kender det Overskrift og forside Afsnit og indholdsfortegnelse sæt struktur på dit dokument Matematik i LATEX Tabeller Billeder og figurer Sidehoved og -fod Og meget meget mere iii

4

5 Kapitel 1 Hvad er L A TEX? LATEX er et kommandobaseret tekstbehandlingssystem. Det betyder at du skriver kommandoer i en almindelig tekstfil som LATEX så fortolker for at generere dit dokument. LATEX er altså ikke WYSIWYG 1 som du kender det fra Microsoft Word eller OpenOffice, men minder mere om f.eks. HTML. Fortvivl ikke, størstdelen af et LATEX-dokument er stadig ganske almindelig tekst. Det er kun når du ønsker at noget skal have en speciel formatering eller funktion (f.eks. fed tekst eller en overskrift) at du skal lægge dig ud med kommandoer. Alle kommandoer i LATEX starter med et baglæns skråstreg\. En typisk LATEX-kommando har formen: \kommando[vlg-args]{krv-args} Her er kommando kommandoens navn, vlg-args er valgfrie argumenter til kommandoen (de kan undlades) og krv-args er krævede argumenter (de kan altså ikke undlades). Næste alle LATEX-kommandoer følger den form, dog med flere eller færre valgfrie eller krævede parameterer. F.eks. er kommandoen for at skrive med fed skrift \textbf{tekst}. Denne kommando har ingen valgfrie parametrer og en krævet parameter, nemlig teksten der skal være fed (tekst). Når vi i det følgende henviser til kommandoer som er introduceret tidligere, undlader vi af hensyn til læseligheden ofte at angive parametrer. Foruden kommandoer skal du også kende til miljøer. Et miljø er afgrænset af \begin{miljønavn}- og \end{miljønavn}-kommandoer. Miljøer bruges ofte til at formatere større blokke af tekst eller indsætte indhold så som figurer og tabeller. Visse miljøer kræver nogle argumenter. Disse angives i enten []- eller {}-paranteser lige efter \begin-kommandoen. Visse funktioner findes både i en miljøudgave og en almindelig kommandoudgave. F.eks. kan tekst centreres både ved kommandoen \centering og miljøet center. Det er ofte bedst at vælge miljøudgaven. Så er du nemlig helt sikker på hvor i dokumentet formateringen anvendes. 1 What You See Is What You Get en betegnelse for programmer der viser dig dit dokument som det faktisk ser ud (f.eks. hvis du udskriver det). 1

6 2 HVAD ER LATEX? 1.1. LATEX på kommandolinien sådan får du vist dit dokument Inden du går igang med at skrive dit første LATEX-dokument skal du vide hvordan du bruger LATEX til at oversætte din.tex-fil 2 til en.pdf-fil. Fra en kommandolinie kan du bruge følgende program: 1. pdflatex, oversætter din.tex-fil til en pdf-fil. For at oversætte dit LATEX-dokument til en.pdf-fil, kan du altså køre følgende fra en kommandolinie. Det antages at du står i samme bibliotek som dinfil.tex. 1. ~]$ pdflatex dinfil.tex Du kan nu bruge programmet Evince til at få fremvist dit dokument. Fra kommandolinien gøres dette med kommandoen evince dinfil.pdf For at LATEX kan generere alle krydsreferencer korrekt kan det være nødvendigt at køre kommandoen pdflatex dinfil.tex to gange i træk. Hvis du ikke føler dig fortrolig med kommandolinien er der ingen skam i at bruge en decideret LATEX-editor som f.eks. Kile 3. Lad os nu se på hvordan vi bruger LATEX til at lave et dokument. 2 Filnavnet af et LATEX-dokument er ikke væsenligt, men traditionelt tildeles LATEX-dokumenter efternavnet.tex. 3 Læs mere på

7 Kapitel 2 Dit første L A TEX-dokument 2.1. Preamble n dokumentets opsætning Ethvert LATEX-dokument starter med en række kommandoer der angiver hvordan dokumentet skal formateres. Denne del kaldes for dokumentets preamble. Det er også her man kan inkludere flere funktioner end dem LATEX selv stiller til rådighed. Dette gøres ved at inkludere pakker. Figur viser et eksempel på et LATEX-dokument. Alt der står inden \begin{document} er dokumentets preamble. 1 \documentclass[a4paper,10pt]{article} 2 3 \usepackage[utf8]{inputenc} 4 \usepackage[t1]{fontenc} 5 \usepackage[danish]{babel} 6 7 \begin{document} 8 Dokumentets brødtekst skrives her! 9 \end{document} Figur 2.1.1: Et minimalt LATEX-dokument. Det første der skal stå i enhver preamble er en \documentclass[args]{klasse}-kommando. Her fortæller parameteren klasse hvilken dokument-type (eller -klasse) dit dokument skal være, og parametrene givet i args fortæller hvilken specifikke egenskaber du vil have ved dokumentet. I eksemplet er der bedt om et dokument formateret som en artikel (article) på A4-papir (a4paper) med skriftstørrelse 10pt (10pt). Pakker inkluderes med en \usepackage[args]{pakkenavn}-kommando. Sådan en kommando importerer pakken med navnet pakkenavn, hvis funktionalitet man så kan bruge i sit dokument. Til nogle pakker kan man bede om specifikke egenskaber eller indstillinger. Dette gøres med parameteren args. I eksemplet inkluderes pakken babel med parameteren danish. Dette angiver at vores dokument skal være på dansk, således at de dele af teksten som LATEX genererer også bliver på dansk (f.eks. vil der nu stå Indholdsfortegnelse og ikke Table of Contents som overskrift for indholdsfortegnelsen). De andre to pakker (inputenc og fontenc) gør det muligt at bruge danske tegn i vores dokument 1. 1 På langt de fleste systemer bør det være tilstrækkeligt at inkludere disse to pakker med de viste parameterer for at kunne bruge danske tegn. Der kan dog opstå problemer f.eks. hvis du bruger et andet tegnsæt. I så fald kan du prøve at ændre parameteren til inputenc-pakken til det tegnsæt du bruger. 3

8 4 DIT FØRSTE LATEX-DOKUMENT Sædvanligvis vil article-klassen være tilstrækkelig, men hvis du skal skrive et længere dokument med flere kapitler er det bedre at bruge report-klassen. Det gøres ved at erstatte article med report i \documentclass-kommandoen. Du kan bede LATEX om at formatere dit dokument til to-sidet udskrivning ved at give argumentet twoside til din\documentclass-kommando. Opgave Indtast eksemplet ovenfor og kør det igennem pdflatex. Husk at gemme din.tex-fil! du skal bruge den i de efterfølgende opgaver. Opgave Inkluder pakkerne amssymb og amsmath i dit dokument Almindelig tekst næsten som du kender det Tekst i dit dokument skal skrives som ganske almindelig tekst i din.tex-fil, så sørger LATEX for resten. Det eneste du skal gøre er at finde på teksten og sætte en tom linie mellem hvert afsnit. Desuden kan du tvinge et linieskift med kommandoen \\ og et sideskift med kommandoen \newpage. Dette burde dog ikke være nødvendigt. Hvis du indsætter tvungne linie- eller sideskift, begrænser du LATEXs muligheder for at typesætte dit dokument! Undgå derfor tvungne linie- og sideskift. Hvis du vil formatere sin tekst kan du bruge følgende kommandoer: \textbf{tekst} giver fed skrift, \textit{tekst} giver kursiv skrift og \texttt{tekst} giver skrivemaskine-skrift. Du kan sammensætte formateringskommandoerne. F.eks. vil \textbf{\textit{tekst}} lave kursiv fed skrift. Hvis du vil have vist noget nøjagtigt som du har skrevet det (altså uden at LATEX fortolker det) kan du bruge kommandoen \verb!tekst!. Hvis der indgår et eller flere!-tegn i den tekst du vil benytte i \verbkommandoen, kan du erstatte! med et andet tegn, f.eks.. Faktisk kan du bruge alle tegn undtagen mellemrum, bogstaver og *. Dvs. at du kan skrive \verb Denne tekst må \LaTeX ikke fortolke!. Du kan ikke bruge \verb inden i en anden kommando. Du kan altså ikke skrive \textbf{\verb!tekst!}. Opgave Indsæt nogle linier almindelig tekst i dit dokument. Opgave Brug kommandoerne \textbf, \textit og \texttt til at formatere dele af dit dokument. Opgave Lav afsnit, tvungne linieskift og tvungne sideskift i dit dokument. Opgave Undersøg hvordan LATEX reagerer på flere mellemrum i træk og flere tomme linier i træk. Opgave Brug kommandoen \verb til at skrive noget tekst i dit dokument som ikke fortolkes af LATEX.

9 Overskrift og forside Overskrift og forside I LATEX er der mulighed for automatisk at lave en simpel overskrift. Dette gøres ved at skrive følgende kommandoer i din preamble: \title{titel}, \author{forfattere}, og \date{dato}. Hvis I er flere om at skrive et dokument og derfor ønsker flere forfatternavne bør disse adskilles af kommandoen \and, som i eksemplet nedenfor. Hvis du ikke angiver en dato indsætter LATEX automatisk den nuværende dato. Hvis du ønsker helt at undgå en dato kan du angive en tom dato med kommandoen \date{}. Når du har gjort det skal du indsætte kommandoen \maketitle der hvor overskriften skal stå i din brødtekst. Dette er typisk lige efter \begin{document}-kommandoen. Figur viser eksemplet i figur tilføjet en overskrift. 1 \documentclass[a4paper,10pt]{article} 2 3 \usepackage[utf8]{inputenc} 4 \usepackage[t1]{fontenc} 5 \usepackage[danish]{babel} 6 7 \title{mit første LaTeX dokument} 8 \author{torben Nielsen \and Arun Vadiveal} 9 \date{} \begin{document} 12 \maketitle 13 Dokumentets brødtekst skrives her! 14 \end{document} Figur 2.3.1: Et LATEX-dokument med overskrift. Dette giver dig en overskrift med forfatternavne samt evt. en dato øverst på første side. Hvis du hellere vil have en decideret forside, skal du angive dette som et argument til dokument. Argumentet er titlepage og skal angives i \documentclass-kommandoen. Ønsker du f.eks. at eksemplet ovenfor skal have en forside, skal du altså ændre første linie til: \documentclass[a4paper,10pt,titlepage]{article}. Opgave Lav en overskrift til dit dokument. Opgave Lav overskriften i dit dokument om til en forside Afsnit og indholdsfortegnelse sæt struktur på dit dokument LATEX indeholder en række kommandoer til at angive overskrifter til afsnit og underafsnit. Når du bruger disse bliver dine afsnit automatisk fortløbende nummereret (som er kutymen for videnskabelig dokumenter) og du har muligheden for at lade LATEX generere en indholdsfortegnelse til dit dokument. Du kan lave afsnit med kommandoen \section{overskrift} og underafsnit med kommandoen \subsection{overskrift}. Hvis du bruger report-klassen, har du desuden muligheden for at lave kapitler. Det gør du med kommandoen \chapter{navn}.

10 6 DIT FØRSTE LATEX-DOKUMENT Hvis du ønsker at LATEX skal generere en indholdsfortegnelse for dig, skal du indsætte kommandoen \tableofcontents i din brødtekst, der hvor du vil have indholdsfortegnelsen indsat. Eksemplet i Figur viser et komplet LATEX-dokument med afsnit, underafsnit og indholdsfortegnelse. 1 \documentclass[a4paper,10pt]{article} 2 3 \usepackage[utf8]{inputenc} 4 \usepackage[t1]{fontenc} 5 \usepackage[danish]{babel} 6 7 \begin{document} 8 9 \section{et afsnit} 10 Lidt tekst \tableofcontents \section{endnu et afsnit...} 15 Lidt mere tekst \subsection{...med et underafsnit} 18 Endnu mere tekst \section{et sidste afsnit} 21 Det sidste tekst \end{document} Figur 2.4.1: Et LATEX-dokument med afsnit, underafsnit og indholdsfortegnelse. Hvis du vil undgå at et (under-)afsnit bliver nummereret, kan du sætte * efter kommandonavnet. F.eks. kan du skrive \section*{...}. Afsnit der ikke er nummererede bliver ikke taget med i indholdsfortegnelsen. Opgave Inddel dit dokument i afsnit og underafsnit. Opgave Lav en indholdsfortegnelse til dit dokument Matematik i LATEX En af LATEXs største forcer er muligheden for at skrive matematiske formler på en let måde og så lade LATEX om at opstille det pænt. Der er to måder at skrive matematik på i LATEX. Den ene er inline (indlejret) matematik. Inline matematik skal du bruge når du vil skrive matematik i en almindelig sætning (som f.eks. Når x>0 er f(x)= 1 x en aftagende funktion ). Inline matematik skrives mellem to $-tegn. Den anden måde at skrive matematik på i LATEX er ved at bruge equation-miljøet. Formler skrevet i et equation-miljø bliver sat på deres egen linie og nummeret fortløbende. Figur viser et komplet LATEXdokument med matematisk formler.

11 Matematik i LATEX 7 Hvis du vil undgå at en formel bliver nummereret, kan du bruge equation*-miljøet. 1 \documentclass[a4paper,10pt]{article} 2 3 \usepackage[utf8]{inputenc} 4 \usepackage[t1]{fontenc} 5 \usepackage[danish]{babel} 6 7 \begin{document} 8 Når $x>0$ er $f(x)=\frac{1}{x}$ en aftagende funktion Et andengrads polynomium har formen 11 \begin{equation} 12 p_2(x)=a x^2 + b x + c, 13 \end{equation} 14 hvor $a,b,c$ er reelle tal Summen af de naturlige tal er 17 \begin{equation} 18 \sum_{i=1}^\infty i = \textrm{meget stor!} 19 \end{equation} Integralet af $x^2$ over intervallet $[-1,1]$ er 22 \begin{equation} 23 \int_{-1}^1 x^2 dx = [2x^3]_{-1}^{1} = (-2)-(-2)=0. 24 \end{equation} \end{document} Figur 2.5.1: Et LATEX-dokument med matematiske formler. LATEX indeholder en lang række specifikke kommandoer til at skrive matematik. Inden du for alvor går igang med at skrive matematik i LATEX bør du læse Short Math Guide for LATEX 2. Opgave Indsæt nogle matematiske formler i dit dokument. Hint: Du kan hente inspiration i eksemplet i Figur Opgave Undersøg hvordan LATEX tolker x_y^z, {x_y}^z og x_{y^z}. Hvilken funktion har {}- paranteserne? Hvordan vil du skrive x 1? Opgave Hent Short Math Guide for LATEX fra ftp://ftp.ams.org/pub/tex/doc/amsmath/short-math-guide.pdf. Brug nogle af kommandoerne beskrevet heri til at lave mere avancerede formler i dit dokument. Hint: Pakkerne amsymb og amsmath skal være inkluderet i dit dokument for at alle kommandoerne er tilgængelige. 2 Dokumentet kan hentes fra ftp://ftp.ams.org/pub/tex/doc/amsmath/short-math-guide.pdf.

12 8 DIT FØRSTE LATEX-DOKUMENT 2.6. Tabeller Hvis du vil lave en tabel i LATEX, skal du bruge miljøet tabular. For at starte tabular-miljøet skal du skrive \begin{tabular}{kols}. Argumentet kols skal være en følge af bogstaverne l,c og r. Du skal skrive et bogstav for hver søjle du ønsker i din tabel; l for en søjle med venstrestillet tekst, c for en søjle med centreret tekst og r for en søjle med højrestillet tekst. Bogstaverne angiver altså justeringen af teksten i søjlerne. Ligesom alle andre miljøer skal tabular-miljøet naturligvis afsluttes med en \end-kommando. Inden i tabular-miljøet skriver du indholdet som rækker af tabellen. Når du vil skifte til næste søjle i en række, skriver du et &-tegn. For at gå til næste række i tabellen, skriver du kommandoen \\. Figur viser LATEX-koden for en simpel tabel med tre rækker og tre søjler. 1 \begin{tabular}{lcr} 2 et & to & tre\\ 3 fire & fem & seks\\ 4 syv & otte & ni 5 \end{tabular} Figur 2.6.1: LATEX-koden for en simpel tabel. Du kan lave streger mellem søjlerne i din tabel ved at indsætte tegnet mellem bogstaverne, der repræsenterer søjlerne i \begin-kommandoen for tabellen. Du kan lave streger mellem rækkerne ved at indsætte kommandoen \hline mellem de to rækker i tabelindholdet. I Figur kan du se LATEX-koded for tabellen fra Figur med rammer om alle cellerne. 1 \begin{tabular}{ l c r } 2 \hline 3 et & to & tre\\ 4 \hline 5 fire & fem & seks\\ 6 \hline 7 syv & otte & ni\\ 8 \hline 9 \end{tabular} Figur 2.6.2: LATEX-koden for en simpel tabel med rammer om alle cellerne. Opgave Indsæt en tabel uden nogen rammer i dit dokument. Opgave Indsæt en tabel med rammer om alle cellerne i dit dokument. Opgave Indsæt en tabel med ramme om yderkanten af tabellen, men uden ramme mellem cellerne Billeder og figurer Du kan indsætte et billede i dit LATEX-dokument med kommandoen \includegraphics[args]{fil}. Argumentet fil skal være filnavnet på billedet med endelse. Argumentet args er valgfrit og kan undlades (i så fald undlades også []-parenteserne).

13 Sidehoved og -fod 9 Billedet du vil indsætte skal være et af formatet PDF, PNG eller JPG. 3 For at have adgang til \includegraphics-kommandoen, skal du inkludere pakken graphicx. Hvis et billede viser sig at have forkert størrelse kan du skalere det i argumentet args af \includegraphicskommandoen. Det gør du ved at skrive scale=x mellem []-paranteserne, hvor x er den værdi du vil skalere med. F.eks. vil scale=0.5 gøre billedet halvt så stort. Med miljøet figure kan du indsætte nummererede figurer med figurtekst. Miljøet figure har en valgfri parameter der angiver hvor LATEX må placere figuren i dit dokument. I så fald er \begin-kommandoen for figure-miljøet \begin{figure}[placering]. Argumentet placering angives med en række bogstaver, hvor et h betyder at figuren må indsættes der hvor du har sat den i den tekst, et t betyder at figuren må sættes i toppen af en side og et p betyder at figuren må sættes på en side for sig (evt. sammen med andre figurer). Du kan sætte et!-tegn foran et bogstav for at fortælle LATEX at billedet meget gerne må placeres som bogstavet angiver. Inden i figure-miljøet kan du med kommandoen \caption{figurtekst} angive en figurtekst til din figur. Figur viser LATEX-koden for en figur med et billede og tilhørende figurtekst. Argumentet [!htp] fortæller LATEX, at figuren må placeres der hvor den står i teksten, i toppen af en side, eller på en side for sig, men helst lige der hvor der står i teksten. 1 \begin{figure}[!htp] 2 \includegraphics{mitbillede} 3 \caption{mit billede!} 4 \end{figure} Figur 2.7.1: LATEX-koden for figur. Opgave Indsæt et billede i dit dokument uden at anvende figure-miljøet. Opgave Afprøv forskellige skaleringer af det billede. Gør det både større og mindre. Opgave Indsæt dit billede i et figure-miljø og giv figuren en figurtekst. Opgave Afprøv de forskellige placeringer af en figur Sidehoved og -fod Der er selvfølgelig mulighed for at lave sidehoved og -fod i LATEX. Det gør du ved at indsætte kommandoen \pagestyle{stil} i din preamble. Med argumentet stil angiver du hvordan dit sidehoved og -fod skal se ud. Der findes tre stilarter indbygget i LATEX; stilen plain sætter sidenumre nederst på hver side, stilen headings laver sidehoved med sidetal og navnet på det igangværende afsnit, som du kender det fra lærebøger, og stilen empty laver tom sidehoved og -fod på alle sider. Hvis du ikke eksplicit angiver en stilart vælger LATEXautomatisk stilen plain. Du kan ændre stilarten på enkelte sider med kommandoen \thispagestyle{stil}. 3 Står du med et.eps billede du bare skal have indsat i dit dokument, er dette selvfølgelig stadig muligt. Vi vil dog ikke komme nærmere ind på det i denne guide.

14 10 DIT FØRSTE LATEX-DOKUMENT Opgave Lav sidehoved og -fod i dit dokument. Prøv de forskellige stilarter og vælg den du bedst kan lide. Opgave Prøv at ændre stilen for sidehoved og -fod på en enkelt side af dit dokument Og meget meget mere... Husk, at LATEXkan rigtigt meget meget mere end vi har gennemgået her. Det er derfor en god ide at hente og læse The Not So Short Introduction to LATEX 2ε. I denne kan du læse hvordan du laver fodnoter, krydshenvisninger, litteraturliste og kildehenvisninger og hvordan du inkluderer andre LATEX-filer i dit eget. LATEX er et meget brugt værktøj, så hvis du støder på et problem, er andre sikkert også stødt på det. En søgning på internettet kan ofte give dig svar på dine spørgsmål! Der er mange nyttige pakker til LATEX som ikke er gennemgået her. F.eks. kan du med listings-pakken indsætte og formatere kildekode i dit LATEXdokument og med fancyhdr-pakken definere dine egne stilarter til sidehoved og -fod. Opgave Hent The Not So Short Introduction to LATEX 2ε fra og fortsæt dit LATEX-studie!

15 Litteratur [Dow02] M. Downs: Short Math Guide for LATEX, Version 1.09 ( ). ftp://ftp.ams.org/pub/tex/doc/amsmath/short-math-guide.pdf [OPHS07] T. Oetiker, H. Partl, I. Hyna, E. Schlegl: The Not So Short Introduction to LATEX 2ε, Version 4.22, June 30,

LaTeX på et øjeblik Kristian Knudsen Olesen

LaTeX på et øjeblik Kristian Knudsen Olesen Guide 31 LaTeX på et øjeblik Kristian Knudsen Olesen Intentionen med denne guide er, meget hurtigt at gøre læseren i stand til at sætte dokumenter op i L A TEX. Som nogle måske ved, så er det muligt at

Læs mere

http://www.fya.byethost13.com/forside.html

http://www.fya.byethost13.com/forside.html I dette dokument forklares den basale brug af TeX, et programmeringssprog velegnet til at skrive matematiske dokumenter i, som det foregår i TeXnicCenter. De programmer, der skal bruges kan findes via

Læs mere

Syntaks for at skrive i L A TEX. Steffen Holst

Syntaks for at skrive i L A TEX. Steffen Holst Syntaks for at skrive i L A TEX Steffen Holst 11. september 2002 Forord Dette dokument er fremstillet for at forklare de mest nødvendige funktioner, i tekstbehandlingsprogrammet L A TEX. Dokumentet er

Læs mere

I dybden med L A T E X

I dybden med L A T E X I dybden med L A T E X Peter Mølgaard 13.08.2011, version 1.0 Indhold 1 I dybden med LATEX 2 Fra L A TEX til udskrift............................. 2 Matematik med L A TEX............................ 2

Læs mere

Aalborg oktober 2014

Aalborg oktober 2014 Aalborg oktober 2014 Præsentation Baggrund for kurset Hvorfor jeg er kvalificeret 2 dele Format Slides følg med Demonstration Opgaver Spørgsmål Hjemmeside og installation Side 2 af 69 Indhold del 1 Tekstformatering

Læs mere

Førsteårsprojekt F2008. Struktureret tekstbehandling MS Word og LaTeX

Førsteårsprojekt F2008. Struktureret tekstbehandling MS Word og LaTeX Førsteårsprojekt F2008 Struktureret tekstbehandling MS Word og LaTeX Peter Sestoft 2008-02-05* Tekniske rapporter Afsnitsnumre 1, 2, 2.1, 2.2, Figurnumre 1, 2, 3, Henvisninger afsnit 2.2, figur 4 Litteraturliste,

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

Introducerende noter....of doom! Bjarke Mønsted (med flere)

Introducerende noter....of doom! Bjarke Mønsted (med flere) LATEX Introducerende noter...of doom! Bjarke Mønsted (med flere) Indhold 1 Hvorfor er L A TEXsejt? 1 1.1 Hvordan fungerer det?........................ 1 2 Installation 1 2.1 Windows...............................

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word?

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Automatisk Litteraturliste i Word side 1 Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Af Mikkel A. Auning-Hansen Jeg har oplevet at stort set ingen af mine medstuderende ved hvordan man

Læs mere

Billedoptimering i indkaldelsesbreve

Billedoptimering i indkaldelsesbreve Billedoptimering i indkaldelsesbreve Af Flemming Madsen I denne vejledning vil vi vise, hvordan du som skoleadministrator optimerer billeder i rtfdokumenter og dermed kan generere breve med skolens logo

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Microsoft Word 2010 Videregående DK

Microsoft Word 2010 Videregående DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Videregående DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Faneblade og trykknapper i Word 2010... 3 Båndet...3 Minimer båndet...4 Arbejde med filer... 4 Værktøjslinjen

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Excel light Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Forfatter: Thorkil S. Hansen, CFV Redigeret af Claus Larsen, VUC Århus Version til Windows Vista LEKTION 1 I denne lektion skal du: - have

Læs mere

Førstehjælp til Rapportskrivning

Førstehjælp til Rapportskrivning Førstehjælp til Rapportskrivning Rune Andresen og Jon Sporring 4. januar 2005 1 Forord Dette dokument er skrevet for at hjælpe studerende med at skrive rapporter på Datalogisk Institut og specielt med

Læs mere

Tekst-formatering. Et par nyttige småting

Tekst-formatering. Et par nyttige småting 1 Version 2.0 - PHP - 04.02.2003 Tekst-formatering Kursiv tekst (ITalic) skrives \emph{kursiv tekst} Bold Format skrives \textbf{bold Format} Disse kommandoer kan kombineres, som de fleste andre kommandoer...

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

Opgaver til modul 3 Word 97

Opgaver til modul 3 Word 97 Opgaver til modul 3 Word 97 Det følgende indeholder en stribe opgaver, der alle kan løses ved hjælp af Microsoft Word 97 samt Word 6.0 og 7.0. Alle opgaverne svarer i indhold og sværhedsgrad til de opgaver,

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland.

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. www.jta-jylland.dk 1. Introduktion til JTA-DynamicsPDF. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 er et ekstra modul, som er udviklet

Læs mere

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer TeXMaker guide TeXMaker er den editor, som vi anbefaler til at skrive LaTeX i. Det er en såkaldt cross-platform editor og kan benyttes til både Windows, Mac og Linux. TeXMaker er en ret almindelig editor

Læs mere

Vejledning i Projektarbejde

Vejledning i Projektarbejde Vejledning i Projektarbejde Lær projektarbejde Lær rapportskrivning Ved at lave et projekt om: Ergonomi ved en computerarbejdsplads Hvorfor projekt? 3 Faser i projektarbejdet 3 Idé og emne 3 Problemformulering

Læs mere

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word Oversigten på de følgende sider viser størstedelen af de forskellige formateringsmærker, der kan optræde i et Microsoft Word-dokument. Formateringsmærker vises kun på skærmen de kommer ikke med i udskrift.

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. LibreOffice Calc...2 2.1. Vi lægger et simpelt budget i Calc...2 2.2. Afslutning...12 3. Brevfletning...12 3.1.

Læs mere

Kom godt i gang med. Gadstrup Fodbolds Hjemmeside. Udarbejdet af:

Kom godt i gang med. Gadstrup Fodbolds Hjemmeside. Udarbejdet af: Kom godt i gang med Gadstrup Fodbolds Hjemmeside Udarbejdet af: Forretningsstøtte Søren Tofte Version 1.0 24.2.2011 Indhold Sådan kommer du i gang?... 3 Log ind... 4 Mine oplysninger... 5 Klub CMS... 6

Læs mere

Martin Geisler. Uge 49, 2001

Martin Geisler. Uge 49, 2001 Min dintprog-browser Martin Geisler Uge 49, 2001 Resumé Dette dokument beskriver tankerne bag min dintprog-browser, en browser skrevet i Java der skal kunne fortolke en mindre delmængde af HTML 4, kaldet

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2015-16.

IT handleplan for Mou skole 2015-16. IT handleplan for Mou skole 2015-16. IT og digitale løsninger skal tænkes ind i alle fag i folkeskolen. Den normale klasseundervisning skal kombineres med onlineundervisning og afgangsprøver vil fremover

Læs mere

KCH IT-HANDLEPLAN 2011

KCH IT-HANDLEPLAN 2011 KCH IT-HANDLEPLAN 2011 IT-fagligt indhold 0. klasse Tænde og slukke for computeren Hente programmer ved hjælp af ikoner Åbne og lukke programmer Betjene musen Netværk: Logge på elevdrev med brugernavn

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle JØRGEN KOCH Word 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE Et nyt og moderne Word... Indledning KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Word Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Brugergrænsefladen... 12 Båndet...

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne.

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne. Opgaver Opgaverne er stillet i henhold til medleverede brugervejledning, og som er en facitliste for opgaverne. Brug den undervejs til at løse opgaverne med, og kom med de punkter som den måtte mangle,

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

Om mig. LATEX for begyndere. Skamløs reklame for MFSR I. Skamløs reklame for MFSR II

Om mig. LATEX for begyndere. Skamløs reklame for MFSR I. Skamløs reklame for MFSR II Om arrangørerne Indhold Om arrangørerne Indhold Om mig L A TEX for begyndere Ja, det er besværet værd 10. november 2010 Navn aka. Kundeservice Studie Fysik, n te år Medlem af MFSR og DK-TUG Tidligere tutor

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

Introduktion til LATEX

Introduktion til LATEX Introduktion til LATEX for studerende ved DTU Morten Ovi latex@student.dtu.dk www.student.dtu.dk/ latex 6. september 2004 Introduktion til L A TEX for studerende ved DTU i Indhold Om denne introduktion

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

IT-manual August 2014

IT-manual August 2014 IT-manual August 2014 Indhold IT-pixibog Opgave i brug af Lectio At skrive store opgaver i Word Opgave i at bruge Words specialfunktioner 1 IT-pixibog Skolens computere - låner jeg en computer? - hente

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2013-14.

IT handleplan for Mou skole 2013-14. IT handleplan for Mou skole 2013-14. På Mou skole vil vi med afsæt i Fælles skolebeskrivelse 2010 samt Strategiplan for Pædagogisk IT sætte fokus på, hvordan kan vi løfte undervisningen mest muligt via

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

JØRGEN KOCH Office til ipad

JØRGEN KOCH Office til ipad JØRGEN KOCH Office til ipad INDHOLDSFORTEGNELSE Office til ipad... Indledning KAPITEL ET... 9 Fælles funktioner Tastatur... 10 Alternative tastaturer... 11 Navigation... 12 Fingerbevægelser... 13 Båndet...

Læs mere

Microsoft Excel - en kort introduktion. Grundlag

Microsoft Excel - en kort introduktion. Grundlag Microsoft Excel - en kort introduktion Grundlag Udover menuer og knapper - i princippet som du kender det fra Words eller andre tekstbehandlingsprogrammer - er der to grundlæggende vigtige størrelser i

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

Oprettelse og vedligeholdelse af ejendomsmæglers egen hjemmeside

Oprettelse og vedligeholdelse af ejendomsmæglers egen hjemmeside Oprettelse og vedligeholdelse af ejendomsmæglers egen hjemmeside Før du går igang... 2 Sådan kommer du ind i cms-systemet.... 2 Princippet i at arbejde i et cms... 3 Upload og administration de billeder,

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Lav slægtsbøger med Legacy

Lav slægtsbøger med Legacy Legacy Slægtsbogscenter Indhold Slægtsbogscentret...1 Forenklet anetavle...2 Efterslægtsberetning...2 Slægtsbogscentret...2 PDF-udskrift...5 Slægtsbog med billeder...5 Mere hjælp...6 Slægtsbogscentret

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

Microsoft Office Project 2013 DK

Microsoft Office Project 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Office Project 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft Office Project 2013?... 1

Læs mere

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden.

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Det vigtigste Hjemmeside i FrontPageExpress Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Lav en mappe til din hjemmeside. Find først din mappe på skolens netværk,

Læs mere

PDF-filer Vejledning til tilgængelige PDF-filer

PDF-filer Vejledning til tilgængelige PDF-filer PDF-filer Vejledning til tilgængelige PDF-filer OBS I dette dokument får du en vejledning til, hvordan du kan rette nogle af de mest gængse tilgængelighedsproblemer. For at rette dem kræver det, at du

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

vejledning sådan ARBejdeR du i ebg s RAppoRTvæRKTøj

vejledning sådan ARBejdeR du i ebg s RAppoRTvæRKTøj vejledning sådan arbejder du i ebg s rapportværktøj Vejledning for 2013/2014 Sådan arbejder du i EBG's rapportværktøj www.business-games.dk Indholdsfortegnelse: Forord... 2 Login... 2 Rapportværktøjet...

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning Graftegning på regneark. Ved hjælp af Excel regneark kan man nemt tegne grafer. Man åbner for regnearket ligger under Microsoft Office. Så indtaster man tallene fra tabellen i regnearkets celler i en vandret

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

SmartCloud Docs. Version 1.0

SmartCloud Docs. Version 1.0 SmartCloud Docs Version 1.0 ii SmartCloud Docs Indholdsfortegnelse Arbejd med dokumenter........ 3 Opret og importér dokumenter........ 3 Om skabeloner............ 3 Udarbejd dokumenter fra skabeloner.....

Læs mere

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS ITSprint Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk Denne vejledning beskriver hvordan du kan printe vha. print.supportcenter.dk fra computere og mobile enheder såsom tablets (fx ipads) og smartphones

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

Videregående L A TEX-kursus.

Videregående L A TEX-kursus. Videregående L A TEX-kursus. Tobias Steinmann & Martin Heller Indholdsfortegnelse Kursets indhold: Kort intro. Gennemgang af ca. 50 L A TEX-funktioner. Opgave med mange af de gennemgåede funktioner. Stil

Læs mere

2. Formatering og layout. Formatering og layout

2. Formatering og layout. Formatering og layout Formatering og layout At arbejde i regneark er helt anderledes end at arbejde i tekstbehandling. Et regneark kan mange flere ting end tekstbehandlingen kan. Man siger at dets funktionalitet er meget større

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

OpenOffice introduktion

OpenOffice introduktion OpenOffice introduktion Kan også anvendes til LibreOffice Version: August 2012 Indholdsfortegnelse OpenOffice 3.0...5 Denne manual...5 OpenOffice (OO) vs Microsoft Office (MSO)...5 Hjælp!...5 Hent programmet...6

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere