Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt"

Transkript

1 Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011

2 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige kriterier... 4 Bedømmelseskriterier... 5 Formelle krav til bachelorprojektet... 7 Studiemæssige betingelser

3 Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt. Tema Modulet rettes mod forskning og udvikling i ergoterapi og aktivitetsvidenskab ved udarbejdelse af bachelorprojekt. Videnskabsteoretisk og videnskabelig metodisk viden og færdigheder udvikles i projektet. Der arbejdes med udvikling af viden om aktivitet og deltagelse og aktiviteters betydning for hverdagsliv, livskvalitet og sundhed. Genstandsfeltet for bachelorprojektet er aktivitetsudførelse, ergoterapiteori og/eller aktivitetsvidenskab samt ergoterapeutisk praksis. Læringsudbytte Den studerende kan ved modulets afslutning: demonstrere viden i forhold til udvikling af ergoterapeutisk kundskabsgrundlag og metoder i udøvelse af ergoterapi anvende og forholde sig til relevant national og international forsknings- og udviklingsarbejde inden for ergoterapi og aktivitetsvidenskab udpege relevante problemstillinger for udviklingsarbejde indenfor ergoterapi redegøre for og begrunde et udviklingsarbejdes design, materiale og metode, herunder teoretiske tilgange og modeller i relation til emnet samt etiske overvejelser anvende videnskabelig arbejdsmetode reflektere, diskutere og vurdere problemstilling, forskningsdesign, valg og anvendelse af undersøgelsesmetoder, teorier samt af undersøgelsesresultater og perspektiverne af disse formidle og diskutere resultater fra udviklings - og forskningsprojekter i et ergoterapifagligt og samfundsmæssigt perspektiv anvende og reflektere over etiske retningslinjer i forbindelse med udviklingsbaseret arbejde. Fagområder Ergoterapi 13 ECTS point Videnskabsteori og videnskabelig metode 4 ECTS point Pædagogik 2 ECTS point Etik 1 ECTS point I alt 20 ECTS point Bedømmelse Modulet afsluttes med en ekstern teoretisk prøve. Prøven er et bachelorprojekt, der består af et skriftligt projekt og en efterfølgende individuel eksamination, som vægtes ligeligt ved bedømmelsen. Omfanget af det færdige bachelorprojekt skal svare til mindst 15 normalsider á 2400 anslag. Den studerendes læringsudbytte bedømmes efter 7-trins-skalaen. 2

4 Undervisnings- og arbejdsformer Gennem uddannelsen skabes der læringsmæssige betingelser for, at den studerende kan udvikle professionelle kompetencer til at fungere selvstændigt som ergoterapeut og til at fortsætte i kompetencegivende videreuddannelse. Læreprocesser tilrettelægges med henblik på, at den studerende erhverver og udvikler selvstændighed, samarbejdsevne, evne til refleksion og til at skabe faglig fornyelse. Læringsudbytte, viden, færdigheder og kompetencer, udvikles og udøves gennem forskellige studieformer, praksisformer og gennem forskellige kombinationer af fagligt relevante videns - og færdighedsområder. Dette indebærer, at der på hvert modul i uddannelsen beskrives, hvilket fagligt indhold og hvilke læringsformer, der egner sig bedst til at de studerende opnår det for modulet beskrevne læringsudbytte. Uddannelsesinstitutionen vælger studieformer med henblik på at fremme den studerendes læringsudbytte i det enkelte modul. Ergoterapeutuddannelsen er tilrettelagt med progression fra start til slut i uddannelsesforløbet, forstået således, at der for hvert nyt modul bygges på læringsudbyttet fra de foregående moduler. Rammer for bachelorprojektet Grundlaget udgøres af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i nr. 832 af Nærværende retningslinjer er udarbejdet på baggrund af de fælles retningslinjer for bachelorprojekter på ergoterapeutuddannelserne i Danmark. Tilmelding til eksamen Med mindre andet er meddelt af den enkelte studerende, anses tilmelding til den ordinære prøve i faget at være udløst kollektivt for de studerende på det pågældende modul ved studiestart. Prøven betragtes, med hensyn til antal eksamensforsøg, som påbegyndt ved start af modul 14. Jvf. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser nr af 24/08/2010. Målsætning, form og indhold Bachelorprojektet er rettet mod forskning og udvikling i ergoterapi, aktivitetsvidenskab og ergoterapeutisk praksis. Bachelorprojektets indhold skal være relateret til menneskers aktivitetsudøvelse og hverdagsliv set i forhold til det ergoterapeutiske professionsområde og det omgivende samfund. I arbejdet med bachelorprojektet skal den studerende følge videnskabelig arbejdsproces, anvende videnskabelige metode og følge normerne for videnskabeligt arbejde. Bachelorprojektet kan f.eks. være udformet som en empirisk undersøgelse, et litteraturstudie, et casestudie, et praksisforskningsprojekt eller et udviklingsprojekt. De studerende opfordres til knytte bachelorprojektet til institutionens forsknings- og udviklingsprojekter og/eller til et konkret samarbejde med ekstern aktør fra praksis. 3

5 Indholdsmæssige kriterier Resumé/ abstract Der skal indgå et dansk og engelsk resumé/abstract, hver på max. 400 ord, som skal indeholde: problembaggrund, problemstilling/-formulering, metode og materialer, resultat, konklusion og perspektivering. Der angives max. 5 søgeord på hhv. dansk og engelsk. Problembaggrund Skal indeholde en redegørelse for problemet og en argumentation for problemets relevans og betydning, set i relation til både det ergoterapifaglige felt og samfundet. Med udgangspunkt i relevant dansk og international forskning redegøres for den eksisterende forskning på området. Endvidere redegøres for projektets formål og målgruppe. Problemformulering På baggrund af problembaggrunden opstilles en problemformulering som et spørgsmål, en påstand eller hypotese. Meningsbærende ord defineres og operationaliseres. Ergoterapifaglige perspektiver og teori Der gives en uddybende præsentation af litteratur og teorier /modeller/begreber der er relevante i forhold til dataindsamlingen og resultatopgørelsen. I afsnittet præsenteres de studerendes forforståelse evt. Metode Projektets design, tilrettelæggelse, dataindsamlings- og databearbejdningsmetoder beskrives, og der argumenteres for det valgte design og de valgte metoders relevans i forhold til projektets formål og forskningstype. Inklusions- og eksklusionskriterier for udvælgelse af undersøgelsespersoner/materiale beskrives og begrundes. Litteratursøgning i forhold til projektet, herunder beskrives og begrundes søgeproces, litteraturvurdering og resultater. Søgeprofil vedlægges som bilag. Forskningsetiske aspekter beskrives og begrundes. Resultater Projektets resultater præsenteres og beskrives systematisk, overskuelig og relevant i forhold til projektets problemformulering, design og forskningstype. Diskussion De væsentligste resultater diskuteres i forhold til problemformuleringen, og relateres til relevante forskningsresultater og teoretisk viden og praksis på området. Metoden diskuteres i forhold til væsentlige forhold ved undersøgelsens styrke og svagheder, reliabilitet, interne og eksterne validitet, set i relation til projektets resultater. Der argumenteres eksplicit for projektets reliabilitet og interne og eksterne validitet. 4

6 Konklusion Der konkluderes på relevante resultater i forhold til problemformuleringen. Perspektivering Der redegøres for, hvilke perspektiver projektets resultater peger på i forhold til udvikling af det ergoterapifaglige felt, som projektet vedrører. Der underbygges med nye perspektiver i forhold til det ergoterapifaglige felt og der beskrives forslag til yderligere Bedømmelseskriterier Den studerende kan ved modulets afslutning demonstrere viden i forhold til udvikling af ergoterapeutisk kundskabsgrundlag og metoder i udøvelse af ergoterapi o redegøre og argumentere for aktuel ergoterapeutisk/aktivitetsvidenskabelig viden i forhold til et valgt problemfelt anvende og forholde sig til relevant national og international forskning og udviklingsarbejde inden for ergoterapi og aktivitetsvidenskab o beskrive og begrunde litteratursøgning i forhold til projektet o indhente og vurdere litteratur i et omfang, der afspejler den aktuelt relevante litteratur for pågældende projekts problemfelt o anvende og forholde sig til den anvendte litteratur udpege relevante problemstillinger for udviklingsarbejde indenfor ergoterapi o positionere den valgte problemformulering i forhold til problemfeltet o definere og argumentere for den ergoterapifaglige relevans i forhold til den valgte problemformulering redegøre for og begrunde et udviklingsarbejdes design, materiale og metode, herunder teoretiske tilgange og modeller i relation til emnet samt etiske overvejelser o redegøre for projektets forskningstype/problemformuleringstype o Udvælge og argumentere for relevante aspekter af det anvendte professionsfaglige teori og metodegrundlag o argumentere for relevansen af den valgte metodes muligheder for at afdække den valgte problemformulering o anvende og vise forståelse for relevante metoder til dataindsamling og analyse anvende videnskabelig arbejdsmetode o gennemføre det planlagte projekt 5

7 reflektere, diskutere og vurdere problemstilling, forskningsdesign, valg og anvendelse af undersøgelsesmetoder, teorier samt af undersøgelsesresultater og perspektiverne af disse o diskutere og vurdere betydningen af valget af design samt valget og anvendelsen af undersøgelsesmetoder og teorier i lyset af den valgte problemformulering o reflektere over og diskutere relevante forhold ved undersøgelsens metoder og sammenhængen og betydningen i forhold til resultaterne o diskutere og vurdere reliabilitet og intern og ekstern validitet i relation til undersøgelsens metode og resultater formidle og diskutere resultater fra udviklings - og forskningsprojekter i et ergoterapifagligt og samfundsmæssigt perspektiv o formulere sig relevant og præcist o præsentere egen undersøgelses resultater neutralt og systematisk, således at problemstillingen/-formuleringen klart kan besvares o diskutere egen undersøgelses resultater i forhold til andre relevante undersøgelser og forskning på området og sammenhængen til professionsfaglig praksis o diskutere og perspektivere egen undersøgelses resultater i forhold til andre relevante undersøgelser på området og i forhold ergoterapeutisk professionsfaglig praksis o beskrive projektets metode og anvende de videnskabelige metoders terminologi korrekt o anvende et anerkendt referencesystem konsistent og korrekt o anvende korrekt stavning og tegnsætning o forholde sig reflekteret til projektets indhold, metode og resultater anvende og reflektere over etiske retningslinjer i forbindelse med udviklingsbaseret arbejde o redegør for etiske aspekter i projektet og disses betydning for gennemførelsen af projektet og for de personer der kan blive berørt af projektet o udforme relevant skriftlig og mundtlig informationsmateriale evt. udforme samtykkeerklæring og relevante anmeldelser 6

8 Formelle krav til bachelorprojektet Bachelorprojektet udarbejdes i grupper på max. 3 personer. Omfang: Min og max anslag uden mellemrum excl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, resumé, eventuelle bilag og fodnote. Antal anslag angives på forsiden. Forsiden skal påføres forfatternavne, måned, årstal, hold: "Bachelorprojekt i ergoterapi, og titel på dansk. Og nederst i venstre hjørne: "Denne opgave er udarbejdet af studerende ved University College Lillebælt, Ergoterapeutuddannelsen, som led i et uddannelsesforløb. Den foreligger ikke rettet og ukommenteret fra uddannelsens side, og er således et udtryk for de studerendes egne synspunkter". Samt nederst i højre hjørne: "Denne opgave - eller dele heraf - må kun offentliggøres med den/de studerendes tilladelse. Jvf. bekendtgørelse af lov om ophavsret nr 587 af 20/06/2008 og bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser Bek.nr.782 af 19/08/2009. Må opgaven udlånes påføres: Tilladelse til udlån. Opgaven kan ikke stemples "FORTROLIGT". Bruger man uddrag af journaler, cases eller andre udskrifter, skal navne, stednavne, datoer og årstal ændres (anonymiseres), således, at det ikke er muligt på baggrund af opgaven at genkende eller finde frem til de personer, hvis sag helt eller delvist indgår i opgaven. Projektgruppen sørger for at anmelde projektet til Datatilsynet efter gældende regler. På siden umiddelbart efter forsiden indsættes ark med projektets titel på engelsk. Herefter indsættes ark med resume på henholdsvis dansk og engelsk Indholdsfortegnelsen skal tydeligt henvise til sidetal og bilagenes art og placering. Hvis der forekommer mere end 3 bilag, skal der i opgaven indgå en bilagsfortegnelse og bilagene pagineres særskilt med egen forside. Vedrørende kilder og litteraturhenvisninger anvendes Harvard-systemet. Vedrørende elektroniske kilder gør det samme sig gældende, men her angives kildens web-adresse (hele stien) og dato, i stedet for forlag. Referencelisten sættes efter opgaven men før bilag. De studerende afleverer 2 eksemplarer af opgaven i receptionen. Derudover afleverer grupperne 1 kopi af hele opgaven som word dokument og 1 kopi af hele opgaven som pdf dokument på fronter. Afleveringstidspunktet skal overholdes. Studiesekretariatet kontrollerer at afleveringstidspunkt og omfang overholdes og projektet videregives ikke til eksaminator og censor, hvis ovennævnte ikke er overholdt. Dermed er eksamen ikke bestået. 7

9 Identifikation af det skriftlige projekt For bachelorprojektet gælder, at det skal fremgå af det skriftlige projekt, hvem der har skrevet de enkelte dele. Det forudsættes, at den enkelte har udarbejdet dele af alle elementer i projektet. Det synliggøres ved, at der i alle afsnit markeres hvem af de studerende i gruppen, der er ansvarlig for indholdet. Bedømmelse Bachelorproduktet bedømmes ved en individuel mundtlig prøve på baggrund af hele det skriftlige projekt. Der gives en samlet karakter for de dele af det skriftlige projekt, som den enkelte har udarbejdet, og den mundtlige præsentation ved prøven. Delene vægtes ligeligt. Metodearbejdet og det faglige indhold, som vurderes ligeligt, jævnfør bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser Bek.nr.782 af 17/08/2009, 37 stk. 2. I bedømmelsen lægges ligeledes vægt på stave- og formuleringsevne, der vurderes i forhold til opgavens læsbarhed og forståelse af indholdet. Den mundtlige prøve foregår som individuel eksamen med bedømmelse efter 7-trins skalaen med beståelseskarakteren 02, jævnfør bekendtgørelse nr. 262 af 20/03/2007 om karakterskala og anden bedømmelse Eksaminationens varighed incl. votering er 40 min. pr. studerende. De første 10 min. disponeres af den studerende med henblik på at kommentere og uddybe projektet. Herefter disponeres eksaminationen af eksaminator og censor. Publicering af bachelorprojektet I følge de tidligere nævnte bekendtgørelser om ophavsret og brug af de studerendes opgaver, betragtes opgaverne som de studerendes ejendom. Offentliggørelse af opgaven er derfor de studerendes eget ansvar. Bacheloropgaver offentliggøres efter gældende regler i UC viden. Studiemæssige betingelser Gruppearbejde Bachelorprojektet udarbejdes som gruppeopgave. En gruppe må være på max. 3 personer. Antal grupper fastlægges efter holdstørrelse. Samtlige gruppemedlemmer er ansvarlige for bachelorprojektet som helhed. Metodisk vejledning De studerende modtager metodisk vejledning, omfanget fastsættes i forhold til holdstørrelse og antal studerende. De studerende er overvejende selv initiativtagere til møder med den metodiske vejleder. Faglig vejledning De studerende har mulighed for at ansøge om ekstern vejledning efter diskussion med vejleder, max 3 lektioner. Ansøgning sendes til uddannelseschef Jette Rasmussen. 8

10 Undervisningsplan for modul 14 Forudsætninger: De studerendes forudsætninger fra tidligere uddannelse og erhvervserfaring synliggøres og anvendes i modulet. I workshoppen bliver der mulighed for at arbejde med den metodiske del af bachelorskrivningen. Workshop`ene sætter fokus på henholdsvis problembaggrund, metode og databearbejdning. Workshops vil veksle mellem oplæg på baggrund af spørgsmål fra de studerende og arbejdet med metode i forhold til eget projekt. I forhold til alle workshops stiller de studerende spørgsmål der danner grundlag for oplæggene. Spørgsmålene skrives ind i fællesdokument, der ligger i mappen modul 14 Workshop- på Fronter. Spørgsmålene skal skrives ind senest 3 dage før workshop`en Uge Hold Hold Læringsmål -Den studerende Se bachelorprojekt Emne Litteratur Lektioner 1. Workshop- problembaggrund -Oplæg på baggrund af spørgsmål fra de studerende -Arbejde med problembaggrund i forhold til eget projekt Eget valg 2 på halvt hold Litteratursøgning Aflevering af problembaggrund og problemformulering til vejleder Se bachelorprojekt 2. Workshop- metode -Oplæg på baggrund af spørgsmål fra studerende -Arbejde med design, tilrettelæggelse og dataindsamlingsmetoder i forhold til eget projekt Eget valg 2 på halvt hold Se bachelorprojekt 3. Workshop- analyse - Oplæg på baggrund af spørgsmål fra de studerende Eget valg 2 på halvt hold - Arbejde med databearbejdningsmetoder i forhold til eget projekt Brug af fagforening som nyuddannet 3 9

11 25-11 Karrierevejledning og skrivning af ansøgning Aflevering af bachelorprojekt kl. 12 i reception. 23. og Bacheloreksamen 10

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling Januar 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I April 2014 Studieaktiviteter for modul 4 Forudsætninger for modulet Fagelementer

Læs mere

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk

Læs mere

8 ECTS point (heraf aktivitetsfag 1,5 ECTS point)

8 ECTS point (heraf aktivitetsfag 1,5 ECTS point) Modulbeskrivelse Modul 11: Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Indledning Modulbeskrivelsen er udarbejdet på grundlag af Bekendtgørelse om ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse August 2013 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 5 Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1)

Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 5 Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1) Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 5 Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1) For studerende som begynder modulet i 2011 Modulet Ledelse og Organisation 1: Organisation

Læs mere

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Version 1.3 Revideret 19. aug. 2013 Studieordningen

Læs mere

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013)

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordning for finansøkonom (AK) 2013-2015 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordningen gælder for

Læs mere

Studieordning for MBA Master of Business Administration

Studieordning for MBA Master of Business Administration Studieordning for MBA Master of Business Administration August 2011 Studieordning for MBA 2011 2 Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA... 3 Generelt... 3 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011 STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse 1. juli 2011 Moduloversigt revideret 18. december 2014 sfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Uddannelsens formål... 5 3. Uddannelses varighed... 5 4. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Moderne Kultur og Kulturformidling

Moderne Kultur og Kulturformidling D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Moderne Kultur og Kulturformidling 2015-ordningen Institut

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt tilvalgsfag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1.9.2010 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 814

Læs mere