Evaluering af. Kompetenceudvikling for skoleledere i Slagelse Kommune. Af Bent B. Andresen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af. Kompetenceudvikling for skoleledere i Slagelse Kommune. Af Bent B. Andresen"

Transkript

1 Evaluering af Kompetenceudvikling for skoleledere i Slagelse Kommune Af Bent B. Andresen April 2011

2 Indhold Forord... 3 Sammenfatning... 5 Del 1: E-læringsforløb... 8 Del 2: Skriveforløb

3 Forord I denne rapport præsenteres resultaterne af evalueringen af et kompetenceudviklingsforløb, som er målrettet skoleledere og udviklet af UCN for Slagelse Kommune i 2010/11. Det henvender sig til ledere af skoler, der arbejder med systematisk udvikling af læringsmiljø og pædagogisk analyse (LP). Formålet med pilotuddannelsen er beskrevet i en folder med titlen Kompetenceudvikling for skoleledere. Gennem uddannelse af ledere i folkeskolen i Slagelse Kommune er det hensigten at styrke en vellykket implementering af LP og fastholde intensiteten i arbejdet på skolerne. Formålet er nærmere bestemt at uddanne skolelederne til at påtage sig systemisk ledelse af implementeringsprocessen, herunder at give sparring til lærere og pædagoger omkring systemisk tækning. I fokus er ledelse af forandringsprocesser i en systemisk kontekst. Målene for pilotuddannelsen er inspireret af målene for modulet Pædagogisk ledelse i diplomuddannelsen i ledelse. Evalueringsrapporten er blevet til på foranledning af Ole Hansen, UCN. Den er beregnet til intern brug, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved, at indholdet er indforstået. Der bliver ikke brugt plads på at forklare detaljer i forløbet, da de jo er velkendte for både udviklerne af og deltagerne i pilotuddannelsen. Overordnet tjener kompetenceløftet til at styrke elevernes læring og trivsel i skolen, men det falder uden for rammerne af denne rapport at vurdere eleveffekten. Evalueringen er afgrænset til den oplevede nytteværdi af ledelsesudviklingen. Sigtet er fremadrettet. Hensigten er dels at sætte værdi på den gennemførte pilotuddannelse set i for hold til målene hermed, dels at give anbefalinger til justeringer af heraf, som kan bruges ved videreudvikling af uddannelsestilbuddet og en evt. udbredelse til skoleledere i andre kommuner. Hvad skal der evt. være mere af for at opnå den ønskede kompetenceudvikling? Hvad skal evt. raffineres? Der skelnes mellem at drive og udvikle skolen. Den evaluerede kompetenceudvikling vedrører udviklingssiden, men sideløbende hermed er driftsvilkårene blevet ændret. Drift og udvikling adskilles analytisk, og der er primært fokus på kompetenceudviklingen. Sideløbende med evalueringen bliver der gennemført følgeforskning om skolernes brug af LP som analyse- og problemløsningsmodel. I takt med at resultaterne heraf foreligger, kan de sammenholdes med resultaterne, som bliver præsenteret i denne rapport. Disse sammenligninger kan bl.a. indgå i de fortsatte overvejelser over, hvordan skolens ledelse bedst kan inddrages i arbejdet med LP, når de øvrige pædagogiske medarbejdere går i gang med at sætte sig ind og anvende analyse- og problemløsningsmodellen. Der er indhentet information om værdien af det gennemførte e-læringsforløb via et digitalt evalueringsskema. Desuden er der gennemført interview med 3

4 repræsentanter for tre ledergrupper, om hvordan de har tilrettelagt og gennemført den afsluttende artikelskrivning, og hvad de vurderer, at de har fået ud af denne del af kompetenceudviklingen. Tak til deltagerne for et godt samarbejde, uden hvilket det ikke havde været muligt at dokumentere de positive erfaringer med projektet. Jeg modtager gerne kommentarer til rapporten, ligesom jeg gerne uddyber dens sammenfatninger og anbefalinger. April 2011 Bent B. Andresen 4

5 Sammenfatning Der har været 94 deltagere, heraf 81 fra Slagelse Kommune og 13 fra Kristiansand Kommune i Norge i pilotuddannelsen for skoleledere, der blev påbegyndt i januar 2010 og afsluttet i april Under uddannelsen har deltagerne arbejdet mere teoretisk, end de normalt gør i skolehverdagen. I et evalueringsspørgsmål, som er besvaret af 76 deltagere, blev formålet efter aftale sammenfattet som en faglig opdatering med en højtliggende overligger, hvor deltagerne kommer op og stå på tæer. 84 % af deltagerne har i høj eller nogen grad fået opfyldt dette mål, og på den baggrund må kurset betegnes som en succes. Hvis overliggeren bliver sat i en passende højde, er der intet så praktisk, som en god teori. Hvis overliggeren derimod bliver sat for højt, kan teori og praksis blive adskilt. Der var relativt stor spredning blandt deltagerne. Mange skoleledere havde på forhånd afsluttet en pædagogisk diplomuddannelse. Blandt SFO-lederne var situationen en anden. Nogle var i gang med en diplomuddannelse, mens andre endnu ikke var begyndt på en kompetencegivende videreuddannelse. 87 % af deltagerne lader forstå, at e-læringsforløbet som helhed i høj eller nogen grad har haft et fagligt niveau svarende til deres forudsætninger. Med det omtalte forbehold for spredningen i forudsætninger er der belæg for at konkludere, at det faglige niveau generelt har været passende i forhold til disse forudsætninger. Som helhed har deltagerne haft udbytte af deres fælles drøftelser. Der har grundlæggende været to typer af aktiviteter: en kombination af oplæg, drøftelser og refleksion i skolegrupper undersøgelse i team/netværksgrupper af ledelsesmæssige problemstillinger i relation til egen praksis og produktion af artikler til en fælles bog med resultaterne. Den første type aktiviteter var tilrettelagt som blended learning, og den oplevede nytteværdi heraf er stor. Deltagerne oplever det generelt som positivt at blive forstyrret på den måde, som det er sket under pilotuddannelsen. Tre ud af fire deltagere vil i høj grad eller nogen grad anbefale e-læringsforløbet til skoleledere i andre kommuner. Der er således grundlag for at anbefale en opfølgning, så interesserede skoleledere i Slagelse Kommune og i resten af landet fremover kan få tilsvarende tilbud. Indholdet af modulerne i e-læringsforløbet var opdelt i følgende hovedtemaer: 1. systemteoretisk forståelse af skolen som organisation 2. LP-modellen og systemteori 5

6 3. systemteoretisk forståelse af forandringer 4. læringsledelse, motivation, kommunikation og ledelse af team 5. professionsperspektiver, herunder læreren som ekspert i undervisning 6. skole-hjem samarbejde. Deltagernes vurdering af disse temaer er positiv og giver belæg for at anbefale at fastholde disse temaer ved fremtidige udbud af forløbet. Modul 3 og 4 er de to moduler, hvor indholdet i høj eller nogen grad har relevans for næsten alle deltagerne. Indholdet af modul 6, som har lavest relevans, vedrører samarbejdet mellem hjem og skole. En eventuel opdatering af indholdet kan derfor omfatte dette modul. Efter de fleste deltageres mening har litteraturen til de seks moduler været velvalgt i høj grad eller nogen grad. Hver tredje deltager har suppleret modulteksterne med anden litteratur. Ved en eventuel revision kan det overvejes at udbygge modulteksterne, hvilket anbefales af to ud af fem deltagere. Deltagerne efterlyser et bedre overblik over e-læringsforløbet ved starten af dette, idet kun halvdelen tilkendegiver, at de i høj eller nogen grad fik et samlet overblik over e-læringsforløbet ved opstarten. Beskrivelserne af de seks opgaver kan formidles bedre, så alle grupper kan arbejde selvstændigt med dem. Omkring halvdelen af grupperne kendte i høj eller nogen grad forventningerne til deres opgavebesvarelser, inden de gik i gang med dem. To ud af tre grupper havde i høj grad eller nogen grad let ved at leve op til disse forventninger til deres opgavebesvarelser. Ved opdatering af opgavebeskrivelserne kan det overvejes at differentiere forventningerne. Målene kan være de samme for alle, men det kan overvejes at differentiere på bredde og dybde i besvarelserne. Samarbejdet i grupperne har generelt fungeret godt. Fire ud af fem deltagere har i høj eller nogen grad fået øget deres udbytte af e-læringsmodulerne på grund af dette samarbejde. En tilsvarende andel har oplevet, at der blev taget hensyn til deres erfaringer under gruppens drøftelser. 57 % af deltagerne mener, at der i høj eller nogen grad er behov for mere tid til e-læringsforløbet. Hver anden deltager har haft udbytte af at læse de øvrige gruppers besvarelser i høj grad eller nogen grad. Nogle deltagere giver udtryk for, at der ikke har været tid til at læse andre gruppers artikler. På seminarer kan det overvejes at styrke gruppernes muligheder for at præsentere idéoplæg for andre grupper og få sparring på dem. Under e-læringsforløbet har to ud af fem deltagere brugt deres vejledere i høj grad eller nogen grad, og ved fremtidig kompetenceudvikling kan det overvejes at søge at øge denne andel, fordi den kan styrke deltagernes 6

7 udbytte af undervisningen. To ud af fem deltagere har i høj grad eller nogen grad haft udbytte af vejledningen: 1) ved forløbets start, 2) i forbindelse med e-læringsmodulerne og 3) generelt ved brug af LP-modellen, hvilket må ses i sammenhæng med, at de ikke har brugt vejledningen så meget, som det var muligt. Pilotuddannelsen var som tidligere omtalt opdelt i en auditoriedel, hvor deltagerne har sat sig ind i og besvaret opgaver om seks hovedtemaer, og en laboratoriedel, hvor de har lavet research og under vejledning skrevet artikler, som er blevet samlet og udgivet i en antologi. I denne del af pilotuddannelsen har deltagerne skrevet om ét af seks temaer, idet de selv har fastlagt indfaldsvinkler ved behandlingen af det valgte tema. Deltagernes research og artikelskrivning er evalueret på grundlag af fokusinterview med tre grupper. Det fremgår af disse interview, at denne del af forløbet har givet nye vinkler på det valgte emne og givet anledning til frugtbare refleksioner, og at dette forløb som helhed har haft stor værdi for deltagerne. I denne fase dannede deltagerne team på tværs af skolerne. Herved har de udvidet deres netværk og kendskab til kulturen på andre skoler end deres egen, hvilket er en vigtig sidegevinst ved pilotuddannelsen, som kan være grundlag for fortsat samarbejde på tværs af skoler. Det fremgår også, at skriveforløbet har været krævende bl.a. på grund af ambitionsniveauet og tidsrammen. Flere af deltagerne efterlyser en forventningsafstemning ved opstarten af skrivefasen, herunder afklaring af, om og i hvilket omfang indholdet skal være akademisk eller praksisrelevant, og hvad det i det hele taget vil sige at skrive journalistisk/formidle et fagligt indhold. Forløbet bliver afsluttet på et tidspunkt, hvor skolens ledere begynder at få travlt med forårets time-fagfordeling, hvilket de opfatter som god timing, men de efterlyser mere tid. Ved fremtidige udbud af kompetenceudviklingen for skoleledere kan det overvejes at gøre tidsplanen mere fleksibel, så de enkelte grupper kan sammensættes under større hensyntagen til, om de foretrækker et kort, intensivt forløb eller et længere forløb med mere tid til fordybelse. En anden mulighed er at tage individuelle hensyn til starttidspunkter, for herigennem at opnå den optimale motivation og arbejdsomhed under forløbet. Hvis disse muligheder udnyttes i vidt omfang, reduceres muligheden for at udvikle det fælles fagsprog blandt skolelederne tilsvarende, så det er en balancegang, som kommende aftagere kan forholde sig til. 7

8 Del 1: E-læringsforløb I en travl hverdag er det en udfordring at få overblik over og udvikle kendskab til forskningsbaseret viden om pædagogisk praksis og organisering og forbedring af undervisning og læring i skolen, men gennem deltagelse i e-læring kan deltagerne komme dybere ned i stoffet, forudsat at indholdet er relevant, og at niveauet er tilpasset deres forhåndsviden om stoffet og deres forudsætninger for at sætte sig ind i og anvende dette. Evaluering af andre e-læringsforløb tyder på, at e-læring for ledere i folkeskolen er en udfordring. De kan principielt, men ikke i praksis disponere over deres tid. De har vanskeligt ved at holde døren til deres kontor lukket og afbryde telefonerne, mens de koncentrerer sig om at følge et e-læringskursus. Det bliver ikke altid taget for gode vare af medarbejdere på skolen, forældre eller forvaltning. E-læringsforløbet blev indledt og afsluttet med seminarer, hvor lederne mere uforstyrret kunne arbejde med stoffet. Det løste imidlertid ikke tidsproblemet med travlheden i de mellemliggende perioder, og en del har haft for travlt til at få det fulde udbytte af e-læringsforløbet. Det er et dilemma ved evalueringen af forløbet, at den oplevede nytteværdi af at deltage ikke er optimal grundet faktorer, der intet har med hverken indhold eller form af e-læringen at gøre. Det er sædvane at sige, at børnene skal være undervisningsparate, når de kommer i skole. Tilsvarende kan man sige, at lederne skal være læringsparate, når de går i gang med at gennemføre et kompetenceudviklingsforløb, og det har ikke været muligt at opfylde denne forudsætning i alle tilfælde. Nogle deltagere har kun haft tid til at fordele opgaverne imellem sig, mens de ikke havde tid til at drøfte indholdet af deres besvarelser eller de modtagne kommentarer. Med dette forbehold for tidsbehovet har det gennemførte e-læringsforløb været et en succes. Den oplevede nytteværdi er stor hos deltagerne. Værdien af e-læringsforløbet kommer bl.a. til udtryk i deltagernes besvarelser af spørgsmålene i det anvendte evalueringsskema, som er blevet til i samarbejde med to skoleledere. Skemaet er tilstrækkeligt fintmasket til, at svarene giver information om hvert enkelt modul såvel som om forløbet i helhed. De 94 deltagere fordeler sig med 81 deltagere fra Slagelse Kommune og 13 deltagere fra Kristiansand Kommune i Norge. Heraf har 76 besvaret spørgsmålene i evalueringsskemaet, som gengives i det følgende. Efter hvert spørgsmål er fordelingen af svarene angivet og fortolket. Spørgsmål 26. Deltagernes ansættelsesforhold 82 % af deltagerne i pilotuddannelse er medlem af skolernes ledelsesteam. Deltagernes ansættelse er fordelt på følgende måde: 8

9 Skoleleder 28 % Souschef 20 % SFO-leder 18 % Afdelingsleder 16 % Skolekonsulent 12 % Andet 7 % Helhedsopfattelsen Spørgsmål 20. Har du som helhed fået opfyldt målet med e-læringsforløbet? 83 % af deltagerne har svaret i høj grad eller i nogen grad på dette spørgsmål, og på den baggrund må kurset betegnes som en succes. Det overordnede mål med kompetenceudviklingen, der som nævnt er en faglig opdatering med en højtliggende overligger (hvor deltagerne kommer op at stå på tæer), er nået. Spørgsmål 21. Har e-læringsforløbet som helhed haft et fagligt niveau svarende til dine forudsætninger? 87 % af deltagerne har svaret i høj grad eller i nogen grad på dette spørgsmål, hvilket indikerer, at det faglige niveau generelt har været passende i forhold til deltagernes forudsætninger. Spørgsmål 22. Fik du et samlet overblik over forløbet ved starten af dette? 51 % af deltagerne har svaret i høj grad eller i nogen grad på dette spørgsmål. Det indikerer, at der er plads til forbedringer ved fremtidige udbud af e- læringsmodulerne. Overblikket hos deltagerne over forløbet kan for eksempel øges gennem beskrivelser af det forventede tidsforbrug og indhold/omfang af opgavebesvarelserne. Derudover kan der laves en generel introduktion til e-læringsformen til deltagere, som ikke ved, hvad de går ind til, fordi de har få eller ingen forhåndserfaringer med denne tilrettelæggelsesform. Spørgsmål 23. Er der behov for mere tid til e-læringsforløbet? 57 % af deltagerne har svaret i høj grad eller i nogen grad på dette spørgsmål, hvilket indikerer, at der er behov for udvidelse af tidsramme subsidiært bedre udnyttelse af tiden. Deltagerne giver udtryk for, at de ikke kunne udnytte tiden optimalt, fordi de først fik de første opgaver i marts Det kan også overvejes at tilrettelægge forløbet med en mere ensartet fordeling af arbejdsindsatsen ved besvarelse af modulopgaverne (i stedet for to besvarelser i første halvår og fire i følgende kvartal). 9

10 Andre tiltag kan som tidligere nævnt bestå af ud af huset -aktiviteter med opgavebesvarelser og indbyrdes kommentering. Spørgsmål 24. Vil du anbefale e-læringsforløbet til skoleledere i andre kommuner? 73 % af deltagerne har svaret i høj grad eller i nogen grad på dette spørgsmål. Tre ud af fire vil med andre ord i høj eller nogen grad anbefale det gennemførte e-læringsforløb til kollegaer i andre kommuner. Med de foreslåede justeringer vil denne andel blive øget, således at der er grundlag for at anbefale, at forløbet opdateres og udbydes til andre interesserede skoleledere. E-læringsmoduler Det gennemgående tema i modul 1 var: Systemteoretisk forståelse af skolen som organisation. Spørgsmål 1. Var indholdet af modul 1 relevant for dig? 80 % af deltagerne har svaret i høj grad eller i nogen grad på dette spørgsmål. Det forhold at fire ud af fem deltagere har svaret, at indhold vedrørende dette tema i høj grad eller nogen grad var relevant for dem, indikerer, at indholdet er velvalgt set i forhold til deltagernes behov og interesser. Det gennemgående tema i modul 2 var: LP-modellen og systemteori. Spørgsmål 2. Var indholdet af modul 2 relevant for dig? På dette spørgsmål har 85 % af deltagerne svaret i høj grad eller i nogen grad. Dette indholdsvalg er således meget relevant for målgruppen. Det gennemgående tema i modul 3 var: Systemteoretisk forståelse af forandringer. Spørgsmål 3. Var indholdet af modul 3 relevant for dig? 92 % af deltagerne har svaret i høj grad eller i nogen grad på dette spørgsmål. Dette indholdsvalgs opleves således som relevant. Det gennemgående tema i modul 4 var: Læringsledelse, motivation, kommunikation og ledelse af team. 10

11 Spørgsmål 4. Var indholdet af modul 4 relevant for dig? 92 % af deltagerne har svaret i høj grad eller i nogen grad på spørgsmålet om, hvorvidt det er relevant. Indholdet på modul 4 har således også stor relevans set i forhold til deltagernes behov og interesser. Det gennemgående tema i modul 5 var: Professionsperspektiver, herunder læreren som ekspert i undervisning. Spørgsmål 5. Var indholdet af modul 5 relevant for dig? 77 % af deltagerne har svaret i høj grad eller i nogen grad på dette spørgsmål. Dette indholdsvalg er således også relevant, men ikke i helt samme grad som indholdet af de fire første moduler, idet tre ud af fire deltagere lader forstå, at det er relevant i høj grad eller nogen grad. På modul 6 var det gennemgående tema: Skole-hjem samarbejde. Spørgsmål 6. Var indholdet af modul 6 relevant for dig? 65 % af deltagerne har svaret i høj grad eller i nogen grad på spørgsmålet om, hvorvidt indholdet er relevant. Det er den laveste score for de seks moduler. Det forhold, at kun to ud af tre finder indholdet relevant i høj grad eller nogen grad, indikerer, at en eventuel revision af modulindhold med fordel kan omfatte indholdet af det sjette modul. Sammenfattende er indholdet af e-læringsmodulerne relevant for målgruppen. Modul 3 og 4 er de to moduler, der opleves som mest relevante, mens en opdatering af indholdet med fordel kan starte med modul 6. Modultekster Spørgsmål 7. Var den foreslåede litteratur som helhed anvendelig for dig? 90 % af deltagerne har svaret i høj grad eller i nogen grad på dette spørgsmål. Det forhold, at ni ud af ti deltagere tilkendegiver, at litteraturen i høj eller nogen grad var anvendelig for dem, indikerer, at litteraturvalget på e- læringsforløbet som helhed er velvalgt set i forhold til forløbets mål, temaer og målgruppe. 11

12 Spørgsmål 8. Har du under e-læringsforløbet anvendt andre kilder end den foreslåede litteratur? 39 % af deltagerne har svaret i høj grad eller i nogen grad, hvilket kan være en følge af, at litteraturen som helhed var relevant. Det tidspres, som nogle deltagere giver udtryk for, at de har oplevet under e- læringsforløbet, kan være en forklaring på, at det kun er hver tredje deltager, der i høj eller nogen grad har inddraget andre kilder end den foreslåede litteratur på modulet. I nogle tilfælde har vejlederne opfordret deltagerne til at anvende andre kilder. På modul 6 kom der for eksempel en ny undersøgelse/bog om samarbejde med forældre til skolens elever, som er blevet anbefalet og anvendt i et vist omfang. Spørgsmål 9. Er der behov for at udbygge den foreslåede litteratur? 43 % af deltagerne har svaret i høj grad eller i nogen grad på dette spørgsmål, hvilket tyder på, at der er behov for at udbygge litteraturen som helhed. Det kan skyldes, at der under forløbet er blevet offentliggjort nye undersøgelser og publiceret relevante nye artikler og bøger, som det for eksempel var tilfældet vedrørende samarbejde mellem hjem og skole. Det kan også skyldes, at nogle af deltagerne vurderer, at dele af litteraturen er relativt svært tilgængelig, herunder nogle af de introduktioner, der indgår på modul 1 og 2. Spørgsmål 10. Var omfanget af den foreslåede litteratur passende? 77 % af deltagerne har svaret i høj grad eller i nogen grad på dette spørgsmål. Besvarelsen afhænger af, hvilke kriterier der lægges til grund. Nogle deltagere har svaret med udgangspunkt i, at de synes, at der har været for meget læsestof. Andre deltagere har sammenlignet med stofmængden på et PD-modul, og peger på, at der er blevet præsenteret og inddraget for lidt litteratur sammenlignet med PD-niveauet. Opgavebeskrivelser Spørgsmål 11. Var beskrivelsen af opgaverne som helhed tilstrækkelig detaljeret til, at din gruppe kunne arbejde selvstændigt med dem? 72 % af deltagerne har svaret i høj grad eller i nogen grad på dette spørgsmål, hvilket indikerer, at opgavebeskrivelserne har fungeret relativt godt. 12

13 Enkelte bemærker, at nogle spørgsmål var målrettet lærere mere end ledere. Andre deltagere, som varetager opgaver i forvaltningen, bemærker, at spørgsmålene var målrettet gruppen af skoleledere, og at de derfor krævede lidt tilpasning, før de kunne besvares af konsulenter. Spørgsmål 12. Var din gruppe bekendt med forventningerne til opgavebesvarelserne, inden I gik i gang? 52 % af deltagerne har svaret i høj grad eller i nogen grad på dette spørgsmål. Det forhold, at hver anden deltager ikke var bekendt med forventningerne til opgavebesvarelserne, inden de gik i gang, indikerer, at krav og forventninger med fordel kan tydeliggøres og formidles til deltagerne på en form, så de let kan tjekke dem under forløbet, hvis der opstår tvivlsspørgsmål om besvarelsernes omfang eller indhold. Spørgsmål 13. Var det let for din gruppe at leve op til forventningerne til opgavebesvarelserne? 64 % af deltagerne har svaret i høj grad eller i nogen grad på dette spørgsmål, og to ud af tre deltagere har således ikke haft vanskeligt ved at leve op til forventningerne til opgavebesvarelserne. For de øvrige deltageres vedkommende kan sådanne vanskeligheder både skyldes, at de har været i tvivl om forventningerne til opgavebesvarelserne, jævnfør spørgsmål 23, og at de har haft svært ved at indfri forventningerne, for eksempel fordi de ikke havde tid til at besvare opgaverne i fællesskab, eller at det var for vanskeligt at besvare opgaverne inden for den tid, der var til rådighed i grupperne. Nogle deltagere nævner også, at sværhedsgraden oplevedes forskelligt for enkelte deltagere, hvilket må ses i sammenhæng med, at de forskellige typer af ledere i folkeskolen har forskellig baggrund, idet nogle ikke har en kompetencegivende videreuddannelse, mens andre i forvejen har gennemført en PD. Samarbejde Spørgsmål 14. Har samarbejdet i din gruppe øget dit udbytte af e-læringsforløbet? 78 % af deltagerne har svaret i høj grad eller i nogen grad på dette spørgsmål. En væsentlig sidegevinst ved e-læringsforløbet har været, at skolelederne har samtalt på måder, de ikke har prøvet før, og i længere tid, end de normalt afsætter til drøftelser af teori i sammenhæng med praksis. 13

14 Spørgsmål 15. Blev der under gruppedrøftelserne taget udgangspunkt i dine erfaringer? 81 % af deltagerne har svaret i høj grad eller i nogen grad på dette spørgsmål. Fire ud af fem mener med andre ord, at der ved samtaler og samarbejde i grupperne blev taget udgangspunkt i deres erfaringer. Spørgsmål 16. Har du haft udbytte af at læse de øvrige gruppers opgavebesvarelser? 47 % af deltagerne har svaret i høj grad eller i nogen grad på dette spørgsmål. Hver anden leder har altså i høj eller nogen grad læst andre gruppers opgavebesvarelser med udbytte. Vejledning Spørgsmål 17. I hvilken grad har I brugt jeres vejleder under e-læringsforløbet? 40 % af deltagerne har svaret i høj grad eller i nogen grad på dette spørgsmål. Derfor er vejledningspotentialet ikke blevet udnyttet fuldt ud af alle grupperne. En af grundene er det tidligere omtalte tidspres, som flere deltagere giver udtryk for, og som har bevirket, at der ikke har været tid til andet end at sende opgavebesvarelser og få respons på dem. Spørgsmål 18. Har du haft udbytte af vejledningen? Nogle deltagere har haft udbytte af vejledningen. Svarene er fordelt på følgende måde: 44 % har i høj grad eller i nogen grad haft udbytte af vejledningen ved starten af e- modulerne 41 % har i høj grad eller i nogen grad haft udbytte af vejledningen under arbejdet med e-læringsmodulerne 35 % har i høj grad eller i nogen grad haft udbytte af vejledningen generelt ved brug af LP-modellen. Disse svar må ses i sammenhæng med svaret på det foregående spørgsmål. Deltagerne giver adskillige eksempler på støtte og vejledning, der har virket godt: Spørgsmål 18 - eksempler Teksten i modul blev tilskåret af lokal konsulent. Det var rigtig givende. 14

15 Anerkendende og omfangsrige tilbagemeldinger, samt gode "forstyrrelser". Gav stof til eftertanke. Hurtig respons Stor faglighed. Har ikke brugt vejledning undervejs, men læst tilbagemeldingerne på det færdige resultat. Vidste ikke, der var mulighed for vejledning undervejs. Den skriftlige tilbagemelding med direkte respons på vores moduler, som gav anledning til nye refleksioner og input vi ikke selv havde set, men som lå i direkte forlængelse af vores refleksioner. Gode kommentarer flettet ind i vores besvarelse, som gav anledning til refleksion. Det har virket godt, at der er skrevet kommentarer direkte ind i teksterne. Gode tilbagemeldinger. Motiverende og velargumenterede svar og kommentarer. Preben Kirkegaards vejledning, super gode kommentarer og litteraturforslag. Prebens tilbagemeldinger har været sublime. Sjældent har jeg fået så nyttig og hurtig respons. De tilbagemeldinger vi modtog på vores opgaver - gav mulighed for yderligere refleksion - super fed. Hurtig og kompetent respons har virket meget motiverende. Har ikke benyttet vejledning. Dejligt med vejledning, der giver mulighed for yderligere refleksion. Det har været bedst, når vi har haft tid til at give feedback på Prebens feedback, så der er opstået en reel dialog. Preben har været meget dygtig til at gribe bolden, men vi har desværre ikke altid haft tid nok til at lave dette ekstra loop. Ved fokusgruppeinterviewene giver mange deltagere også udtryk for tilfredshed med både indhold og form af den respons, deres gruppe har modtaget. I nogle tilfælde har de haft for lidt tid til at sætte sig ind i eller haft svært ved at forstå de modtagne kommentarer på deres opgavebesvarelser. Teknik Spørgsmål 19. Er dit udbytte af kurset blevet forringet af tekniske problemer? 8 % af deltagerne har svaret i nogen grad på dette spørgsmål. Ingen har svaret i høj grad. Udtrykket tekniske problemer bliver af nogen opfattet som problemer med it-udstyr, datakommunikation, Wiki-system o.l., mens det af andre opfattes mere bredt, så det også omfatter problemer af mere logistisk art. Ni ud af ti deltagere har ikke oplevet problemer i høj eller nogen grad af hverken den ene og den anden art. 15

16 Del 2: Skriveforløb Pilotuddannelsen i 2010/11 har som nævnt omfattet et laboratoriepræget forløb, hvor skolernes ledelser har lavet research og produceret artikler til en fælles bog, som kan bruges i det videre arbejde med implementering af LP. I starten af dette forløb blev det aftalt, hvilket tema hver gruppe skulle arbejde med. Derefter valgte deltagerne i de enkelte grupper selv indfaldsvinkler og fordelte skriveopgaverne imellem sig. Skriveforløb, hvor deltagerne selv har fået mulighed for at formidle fagligt stof, har givet nye vinkler på det valgte emne og givet anledning til frugtbare refleksioner, og dette forløb har som helhed haft værdi for deltagerne. De har haft kontakt i alle faser af skriveprocessen fra den indledende brainstorm om indhold og indfaldsvinkel, over arbejdet med disposition, udkast til artiklens enkelte dele til revision og færdiggørelse af deres artikel. Individuelt skrevne bidrag er blevet samlet til en helhed, og ambitionen har været, at der skulle være en rød tråd i artiklen, og at den skulle fremstå som et fælles værk. En deltager i skrivegruppen har i nogle tilfælde påtaget sig rollen som skrivekoordinator og samlet de enkelte bidrag til en helhed. Skrivekoordinatoren har også indarbejdet de forslag og kommentarer, som fremkom på gruppens møder. På disse møder har gruppens medlemmer i nogle tilfælde gennemgået teksten ord for ord ved hjælp af et SmartBoard. Tekstnære kommentarer og ændringsforslag er også blevet indsat i teksten via Word, hvorimod grupperne kun i begrænset omfang har benyttet en Wiki til dette formål. For at holde størst mulig fokus på indholdet har de valgt at benytte en samarbejds- og kommunikationsform, som de var vant til, og delt dokumenterne via . En udbredt metafor for Internet er skyen, og for at mindske behovet for at lære en ny type løsning at kende, kan det overvejes dele dokumenter i skyen ved hjælp af Office (som mange deltagere kender), Google Dokumenter e.l. En fordel ved denne fremgangsmåde er, at deltagerne slipper for at sende og modtage vedhæftede dokumenter i deres mail-box, og at de altid har adgang til den nyeste version af deres fælles dokumenter. Online vejledning af netværksgrupperne har bidraget til, at forløbet har levet op til sit formål og bragt deltagerne op at stå på tæer. Vejlederne har sendt mange forslag til indholdsvalg og argumentation, som har givet stof til eftertanke. I nogle tilfælde har kommenteringen været så omfattende, at grupperne ikke har kunnet nå at forholde sig indgående til den. 16

17 Der har også været nogle misforståelser om forholdet mellem teori og praksis i artiklerne, men i sidste ende har grupperne har selv valgt, hvad de ville fokusere på, og hvordan de ville behandle det valgte emne. Hvis der var kommet væsentlige nye undersøgelser om et emne, har vejlederen gjort opmærksom på det og opfordret til at inddrage den nye litteratur under arbejdet med artiklen. Det kan ikke undgås, at det giver ekstra arbejde (og dermed øget tidspres), men det har samtidig også øget deltagernes udbytte af forløbet, så de bagefter ikke ville have været det foruden. De så ofte med spænding frem til at få feedback på deres igangværende arbejde, som var konstruktiv, og som de kunne medtænke i det videre arbejde med deres artikel. Skriveproces og vejledning En gruppe står tilbage med nogle knaster, som ikke kunne fjernes, så denne gruppes forløb har ikke været vellykket. Alle grupperne er kommet i mål. På nær en enkelt gruppe, som missede deadline, har alle grupper fået deres artikel udgivet i en fælles bog. Idet følgende gengives indtryk fra fokusgruppeinterview om den oplevede nytteværdi af denne del af forløbet. Disse interview er gennemført med tre grupper, som er udvalgt ud fra følgende kriterier: De har haft udfordringer, som de har overvundet. Det fremgår af disse fokusgruppeinterview, at skriveforløbet har været krævende bl.a. på grund af tidsrammen og det ambitionsniveau, nogle af deltagerne har haft til deres produkt. I det følgende gives eksempler på gruppernes erfaringer med fællesskrivningen. Først beskrives processen omkring valg af emne under skriveprocessen. Erfaringer i gruppe med fire deltagere: Gruppens medlemmer har ikke behøvet at holde lange møder om, hvad de ville beskæftige sig med. Som udgangspunkt ville alle beskæftige sig med noget, der var anvendeligt i praksis og meget konkret. Det skulle være noget med at løfte hele lærerværelset. Gruppen valgte at fokusere på feedback. Der har været mange synsninger i den danske folkeskole, og der er behov for at komme over til forskning. At få indsigt i den nyeste forskning har været unikt. Vejlederen har været en stor inspirator. Når han siger, at det er det her, han ved, så lytter skolerne. Første gang gruppens medlemmer sendte et udkast til kommentering, havde de svunget sig for højt op, og vejlederen spurgte, om de var i gang med at skrive en bog. Vejlederen har stillet store krav og forstår at presse, så gruppen kom op at stå på tæer. Det var en balancegang at sikre, at han ikke fik for meget indflydelse. Det skal 17

18 ikke være hans projekt. Han har været fantastisk til at give feedback. Gruppen var spændt, når der kom feedback: Er man kommet nærmere målet? Erfaringer i en gruppe med fem medlemmer: Gruppen valgte at skrive artikel om emnet hjem-skole-samarbejdet, bl.a. fordi det er aktuelt. Hver enkelt ønskede sig ind på dette emne på et seminar i Båstad. De kendte ikke hinanden på forhånd. Så snart gruppen var dannet, blev der lavet en brainstorm. Den begyndte i Båstad og fortsatte hjemme. Det gik nemt med at nå til en fælles forståelse af emnet. Det var ikke et problem overhovedet at nå til enighed, for gruppen havde grundlæggende samme holdning til forældresamarbejdet. Det er især et spørgsmål om at optimerer samarbejdet og gøre forældrene motiverede. Det er forældrenes ansvar, at eleverne er undervisningsparate. Hvordan kan man formidle til forældrene, at det ikke er en forventning, de skal have, men noget de selv skal klare? Der har været to vejledere, som gruppen har haft et møde med og fået online kommentarer fra. Vejlederen kom ikke med færdige anbefalinger, men kommentarer, som gav stof til eftertanke. Der kom mange kommentarer fra vejlederne, så det var en balancegang at tage hensyn til dem, samtidig med, at det blev gruppens artikel. På grund af tidspres var der ikke mulighed for at drøfte den sidste feedback fra vejlederen, men gruppens medlemmer blev enige om, at han nok var klogest, så de fulgte hans anbefalinger. En af de væsentligste kommentarer fra vejlederen var, at der var kommet en ny bog om forældresamarbejde, som gruppen anskaffede og benyttede. Erfaringer i en gruppe med fem deltagere: Gruppen kom forholdsvis hurtig ind på spændende omdrejningspunkter for det, de ville skrive om, herunder hvordan den professionelle lærer kan agere. Gruppemøderne har været kendetegnet ved en god dialog uden uenighed. Det har været spændende at have forskellige vinkler på emnet, og feltet er blevet mere overskueligt. Drøftelserne af det valgte emne har været spændende og med højt til loftet. Overordnet set fik gruppens medlemmer styr på, hvad de ville arbejde med allerede den første dag i Båstad og også hvem der er god til hvad, herunder hvem der skulle skrive bidragene sammen og hvem der havde tid i hvilke perioder. Gruppen havde lidt andre forventninger til resultatet, end det endte med at blive. I starten blev det løftet op på et højt teoretiske niveau, men det endte med at blive mere praksisorienteret. Til at begynde med tog gruppen nærmere bestemt afsæt i de seks e-læringsmoduler, 18

19 som er meget teoretiske. Det lykkedes fint i hvert fald indtil vejlederen begyndte at kommentere. Det havde været en fordel, hvis oplægget om gruppernes skriveproces havde været mere præcist. Under processen ændrede gruppen både vinklen og niveauet på opfordring. De mistede energi over at opleve at blive sendt i en anden retning, og at de skulle tilbage og beskrive en praksis. Det drænede dem for energi i en periode, at vejledningen nærmest gav anledning til, at de skulle starte forfra. Det er vigtigt at melde så klart ud som muligt fra starten af, hvad opgaven går ud på, og undgå kursskift undervejs. Hvis metoden skal udvikles, skal der være mere skarphed på, hvad outputtet skal være. Organisering af skrivearbejdet Dette afsnit eksemplificerer gruppernes organisering af skrivearbejde og brug af samarbejdsværktøjer som Wiki og mail i forbindelse med dette arbejde. Erfaringer i gruppe på fire: Gruppen har mødtes oftere end andre grupper. Når den mødtes, så de fire på teksten sammen på elektronisk tavle. De har vendt indholdet ord for ord. Det hele har været til godkendelse. Det var næsten lige som at være til eksamen. Man skal kunne se, at det er en gruppe, der har lavet artiklen. Det har været nyt for en af deltagerne at tænke tingene sammen på denne måde. Det har været spændende, og det skaber refleksion og giver selvforståelse. Hvis man er vant til at arbejde meget struktureret, kan det være en udfordring, at der hele tiden kommer nye idéer, og at artiklen ikke er udtænkt i alle detaljer på forhånd. Gruppen brugte ikke Wiki en specielt meget. Alle er meget mere på Outlook, som de er mest til. Derved slap de også for at huske endnu en adgangskode. De har indsat kommentarer vha. Word. Hver kunne forberede sig på grundlag heraf. Gruppens medlemmer var forberedt, når de kom til møderne. De viste, hvad kernepunkterne var. De aftalte fra gang til gang, hvem der fulgte op. Erfaringer i gruppe på fem: Gruppens medlemmer mødtes forskellige steder og drøftede holdninger til hjem-skole samarbejde. Derpå skrev de hver for sig. Det individuelt skrevne blev sat sammen på møderne. På første møde blev det bestemt, at en fra gruppen skulle samle trådene og samle input og redigere artiklen. Hun påtog sig at være tovholder og skrive det hele sammen. Gruppen brugte Wiki en indledningsvist i Båstad, men var ikke begejstret for den, så den blev ikke brugt ret meget. Der var en del 19

20 teknisk nyt i den, og det slørede budskabet. Gruppen gik hurtigt over til at skrive til hinanden på Outlook. Vejlederen ville heller ikke benytte Wiki en, men foretrak mail. Erfaringer i gruppe med fem medlemmer: Organiseringen af skriveforløbet har været en fordel. Det var godt, at deltagerne blev placeret i grupper, da det både har givet indblik i de andre deltagere i gruppen og i deres skoler. Det er rart at blive forstyrret, og det er vigtigt, at de kender nogle personer rundt omkring (i et netværk), hvor de har fået en indsigt omkring hinanden, som de kan trække på fremover. Gruppen gennemførte først en forventningsafstemning om, hvordan de kommenterer hinandens bidrag og fastlagde i det hele taget rammerne for samarbejdet. De havde uddelegeret, hvem der skrev hvad, og der var korte deadlines til at kommentere. De meldte tilbage på en direkte måde. Det skulle ikke pakkes ind. De forsøgte at skabe så klar en ramme som muligt om forventninger, indhold og form. Det var en deltagers opgave, at samle de individuelt skrevne bidrag og være tro mod den vedtagne dagsorden. I Båstad startede gruppen med at lave en Wiki, men det tog for lang tid at lære, og de endte med at lave et Word-dokument, som en fra gruppen holdt styr på. Det kræver mere tid at lave dialog og sende via Wiki. Hvis man ikke havde været tidspresset, havde Wiki en haft en større chance. Gruppen reagerede i stedet ved at bruge det, de kendte i forvejen. Kommentarerne er skrevet med farveangivelse i Word-dokumenter. Det har været let at holde styr på de forskellige udgaver for tovholderen, som altid har haft den nyeste udgave. Samarbejde i netværksgrupper Dette afsnit eksemplificerer gruppernes samarbejde og udbytte af skriveforløbet. Erfaringer i gruppe med fire: Skoleledelse er et ensomt job, og der er så meget at lave, men man har lært hinanden endnu bedre at kende, end man gjorde i forvejen. Det har givet rigtig meget, og gruppen anbefaler at brede forløbet ud. Det burde absolut bredes ud til andre skoleledere, men tidspresset kunne i så fald være mindre. Det har været hårdt, fordi gruppen var meget presset af deadline. Gruppen har fungeret godt og har haft nogle spændende processer. Møderne var berigende, og gruppens medlemmer fik rigtig meget med hjem. Efter møderne tænkte de ofte, at de gerne ville have flere møder af denne type. De savner det lidt, nu hvor det er slut. De ville ikke have været det foruden, selv om det har været hestearbejde. 20

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

LP konference maj 2015 Sammen er vi forskellen

LP konference maj 2015 Sammen er vi forskellen LP konference maj 2015 Sammen er vi forskellen Fra politisk vision til pædagogisk praksis Morsø kommune Kulturændring dagtilbud Mosaikken LP kommissoriet LP kick off Daginstitutionslederens rolle og ansvar

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Respondenter: Undervisende praktikvejledere i Læringscenter Midt

Respondenter: Undervisende praktikvejledere i Læringscenter Midt Rapport vedr. evaluering af praktikvejledernes udbytte af underviserrollen i Læringscenter Midt vedr. projekt: Kompetenceudvikling for praktikvejledere indenfor socialog sundhedsassistentuddannelsen Hvad:

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? det handler om det jeg laver! og jeg kan sætte teorierne på min dagligdag Jeg har kun deltaget på 2 af modulets 6 gange, derfor kan jeg ikke vurdere det i

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Holdningsnotat - Folkeskolen

Holdningsnotat - Folkeskolen Holdningsnotat - Folkeskolen På alle niveauer har der været arbejdet hårdt for Skolereformens start, og nu står vi overfor at samle op på erfaringerne fra år 1. Centralt for omkring folkeskolen står stadig,

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

M a s t e r o f P u b l i c G o v e r n a n c e ( M P G ) L F G, h o l d 1, E 0 9

M a s t e r o f P u b l i c G o v e r n a n c e ( M P G ) L F G, h o l d 1, E 0 9 Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Var modulet fagligt interessant? Det første seminar var for meget "navlepilleri". Der kunne godt have været mere

Læs mere

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne Denne rapport afdækker, hvordan korte uddannelsesaftaler påvirker kvaliteten af praktikoplæringen på erhvervsuddannelserne. Danmarks

Læs mere

Evaluering, Personligt Udviklingsforløb (PUF) E14

Evaluering, Personligt Udviklingsforløb (PUF) E14 Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan vurderer du modulets pædagogiske indhold? 1 08.02.2015/Lis

Læs mere

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE ACTLEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE MÅLHIERARKI STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER I UCN ACTLEARN PÆDAGOGIK OVERORDNEDE MÅL UDVIKLINGSMÅL Vi designer læring med fokus på individ, gruppe

Læs mere

Skolens selvskabte videngrundlag nyt fra forskning om analytisk praksis i folkeskolen. Indhold 10-04-2013. Lærernes og pædagogernes:

Skolens selvskabte videngrundlag nyt fra forskning om analytisk praksis i folkeskolen. Indhold 10-04-2013. Lærernes og pædagogernes: Skolens selvskabte videngrundlag nyt fra forskning om analytisk praksis i folkeskolen Bent B. Andresen Aarhus Universitet Aalborg den 10. april 2013 Indhold Lærernes og pædagogernes: 1. Kompetenceløft

Læs mere

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Februar, 2010/Lone Krogh SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Spørgsmålene i skemaet har til formål at inspirere dig til at reflektere over dine ressourcer og de eventuelt større udfordringer, du ser

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området FÆLLESSKABER FOR ALLE En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området Fællesskaber for Alle har bidraget til at styrke almenområdets inklusionskraft Fællesskaber for Alle er

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 2, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? I relation

Læs mere

LP modellen i Billund Kommune

LP modellen i Billund Kommune LP modellen i Billund Kommune Et udviklingsprojekt for 0-18 års området Status i 10 skoler (alle skoler) er i gang 3600 elever 60 lærerteam Pilotskole Dagtilbudsområdet: starter forår 2009 25 PPR vejledere

Læs mere

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel 1 Denne projektbeskrivelse uddyber den korte version indenfor følgende elementer: 1. Aalborg kommunes forberedelsesfase 2. Aalborg kommunes formål med

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk ledelse' Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Projektbeskrivelse Dette er Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) projektbeskrivelse for evaluering af et kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Personligt udviklingsforløb (PUF) 2013

Personligt udviklingsforløb (PUF) 2013 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer. Seminar ved LSP 27.05.2014

Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer. Seminar ved LSP 27.05.2014 Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer Seminar ved LSP 27.05.2014 Reformen Faglig løft af folkeskolen har 3 overordnede mål MÅL: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Opfølgning på evaluering af :

Opfølgning på evaluering af : Opfølgning på evaluering af : Modul 12 / forår 2016; HOLD 13II ABCD; opgjort august 2016 Evalueringens grundlag - svarprocent Skemaet er udsendt til 121 studerende 102 har helt eller delvist gennemført,

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Meget kvalificerede undervisere og udbytterige forelæsninger måden stoffet er blevet formidlet på har gjort, at jeg

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER 1 FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER Vejledning til lederen Udarbejdet af HR-afdelingen, Sygehus Sønderjylland, november 2011 Inspiration fra bogen Styrkebaseret ledelse Dansk Psykologisk forlag

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Virksomhedsplan 2014 for Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Ulrikke Børnely 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udvalgte indsatsområder politisk og forvaltningsmæssige Aktionslæring Baggrund...3 Mål..3 Indsats 3 Opfølgning..3

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse Studieforløbsbeskrivelse Refleksion og læring Da vi startede på vores første projekt her på RUC, var det med blandede forventninger. På den ene side var der et ønske om at en god karakter, men på den anden

Læs mere

Linjer og hold i udskolingen

Linjer og hold i udskolingen Linjer og hold i udskolingen Denne rapport præsenterer erfaringer fra tre udvalgte skoler, som enten har organiseret deres udskoling i linjer, eller som arbejder med holddannelse i udskolingen. Rapporten

Læs mere

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K 1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hovedkonklusioner... 4 2. Den synligt lærende elev... 6 2.1. Elevernes forståelse af læringsmål og læringsproces...

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Synlig læring i 4 kommuner

Synlig læring i 4 kommuner Synlig læring i 4 kommuner Alle elever skal lære (at lære) mere i Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal af skolecheferne Hans Andresen, Michael Mariendal, Erik Pedersen & Martin Tinning FIRE

Læs mere

Hvad er LP modellen? - og hvorfor netop nu??

Hvad er LP modellen? - og hvorfor netop nu?? læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-modellen Hvad er LP modellen? - og hvorfor netop nu?? Morsø kommune 16. Januar 2008 Ole Hansen Projektchef På vej mod en mere faglig og rummelig folkeskole I skolen

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration.

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration. Ældre og handicap Handlingsplan efter tilsyn Efter hvert tilsyn skal institutionen udarbejde en handlingsplan indenfor en måned efter modtagelse af rapport. Hvis der modtages rapporter, hvor der peges

Læs mere

Evaluering: Læring for alle Favrskov Kommune Marts 2014 Håkon Grunnet

Evaluering: Læring for alle Favrskov Kommune Marts 2014 Håkon Grunnet Evaluering: Læring for alle Favrskov Kommune 2013-15 27. Marts 2014 Håkon Grunnet Kurser. Surveys udsendelser mv. Hold nr. Datoer kursus. Udsendelse spm.-skema: udsendt 1. gang (a) Rykker Udsendelse spm.

Læs mere

Interviewer. Generelle oplysninger LP-modellen i pædagogiske dagtilbud

Interviewer. Generelle oplysninger LP-modellen i pædagogiske dagtilbud Generelle oplysninger Projekt Kommune LP-modellen i pædagogiske dagtilbud Frederikssund Deltagere i interview Susan B. Salk, ssalc@frederikssund.dk Anja Sørensen, asoer@frederikssund.dk Mette Ankjær Andersen,

Læs mere

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU MUS for ph.d.- studerende på AU Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en årligt tilbagevendende udviklingssamtale mellem leder og medarbejder. MUS tager udgangspunkt

Læs mere

Kompetenceopbygning af pædagogiske ledere og medarbejdere

Kompetenceopbygning af pædagogiske ledere og medarbejdere Kompetenceopbygning af pædagogiske ledere og medarbejdere Kompetenceopbygningen er tilrettelagt og afvikles i samarbejde med LSP LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis,

Læs mere

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler Her får du en guide til, hvordan du kan forberede, gennemføre og følge op på en medarbejder-udviklingssamtale (MUS). Der findes et utal af skemaer og anbefalinger til, hvordan en MUS skal forløbe. Det

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 1, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Jeg er

Læs mere

Skrift til ledere om Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), herunder Kompetencevurdering

Skrift til ledere om Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), herunder Kompetencevurdering Skrift til ledere om Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), herunder Kompetencevurdering Indledning Da Skejby ønsker at være et attraktivt arbejds- og uddannelsessted, er udviklingen af MUS et vigtigt udviklings-

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse

Læs mere

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål?

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Meget dygtige forelæsere - en enkelt undtagelse som kom med 75 slides og nåede en tredjedel Var undervisningen faglig interessant?

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet?

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet? NOTAT Allerød Kommune Skole og Dagtilbud Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fælles afsæt fælles udvikling Opsamling fra gruppedrøftelserne på

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere

LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune

LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune formålet med det fælles læringsgrundlag er, at alle børn og unge lærer at mestre eget liv. læringsgrundlaget skal sikre, at

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Evaluering, Strategisk ledelse, F15

Evaluering, Strategisk ledelse, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Videndeling 1-11-2013

Videndeling 1-11-2013 Videndeling 1-11-2013 Prestudy med fleksibel elevvejledning. Større elevdeltagelse og højere kvalitet i læringen. Projektnummer: 706001-17 Indhold Indledende beskrivelse af forløbet...3 Skema 1.1 Beskrivelse

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte!

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte! Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Få et godt udbytte! Indholdsfortegnelse Retningslinier for medarbejderudviklingssamtaler på Socialog

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Kommune: Skive Kommune Involverede skoler i projektet: Aakjærskolen, Skive Kommune Evalueringsrapporten er udarbejdet af: Ove Jensen,

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Ledelsens høringssvar til tilsynsrapport for Børnehuset Elverhøj 2009/2010

Ledelsens høringssvar til tilsynsrapport for Børnehuset Elverhøj 2009/2010 Børnehuset Elverhøj Ishøj Bygade 26 A 2636 Ishøj D. 05.03.2010 Ledelsens høringssvar til tilsynsrapport for Børnehuset Elverhøj 2009/2010 Allerførst vil vi tilkendegive, at tilsynsbesøget og tilsynsprocessen

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Evaluering af individuelt sparringsforløb for skoleledere Ringsted Kommune aug marts 2017

Evaluering af individuelt sparringsforløb for skoleledere Ringsted Kommune aug marts 2017 Evaluering af individuelt sparringsforløb for skoleledere Ringsted Kommune aug. 2016 marts 2017 Ramme for forløbet: Forløbet skulle have startet før sommerferien 2016. Opstart blev udsat, da flere af skoleledernes

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Aftagerpanelundersøgelser på. Læreruddannelsen UCC BAGGRUNDSNOTAT

Aftagerpanelundersøgelser på. Læreruddannelsen UCC BAGGRUNDSNOTAT BAGGRUNDSNOTAT Aftagerpanelundersøgelser på Læreruddannelsen UCC AFTAGERPANELUNDERSØGELSERNES FORMÅL Aftagerpanelundersøgelserne giver på systematisk vis uddannelserne viden om aftageres vurderinger af

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011 Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning Maj 11 Ved aftalen om kommunernes økonomi for 2011 blev der opnået enighed mellem regeringen og KL

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport Midtvejsevalueringen af FastholdelsesTaskforces indsatser er en formativ evaluering, der har til hensigt at gøre status og vurdere,

Læs mere

Inklusion på Skibet Skole

Inklusion på Skibet Skole Inklusion på Skibet Skole Definition Inklusion er, at man sammen kan leve forskelligt i verden og ikke i forskellige verdener. Arbejdet og processen er allerede i fuld gang Inklusionsaften for forældre

Læs mere

Evaluering, Ledelse af reform og forandring E14

Evaluering, Ledelse af reform og forandring E14 du planlægningen af modulet? du modulets relevans for dig? du modulets faglige indhold? 1 08.02.2015/Lis Carlsen du modulets pædagogiske indhold? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet:

Læs mere

Projektarbejde med børn i daginstitutionen

Projektarbejde med børn i daginstitutionen Projektarbejde med børn i daginstitutionen Fra fascination til fordybelse Af Alice Kjær Indhold Forord................................................................... 5 Indledning..............................................................

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved:

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: Til KL Bikubenfonden, udsatte børn i dagtilbud Kommuneberetning fra Aalborg august 2010 Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: I 2007 fik vi bevilget midler til kompetenceløft

Læs mere