Supplerende kravspecifikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Supplerende kravspecifikation"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE ESDH Supplerende kravspecifikation Bilag 2B April 2007

2 SOLRØD KOMMUNE Indledning... 3 Overordnede mål... 3 Den supplerende kravspecifikation... 5 Vejledning til besvarelsen Krav til dimensionering Solrød Kommunes IT-infrastruktur Netværk Hardware Servere Arbejdspladser Printere Applikationer Databaser Sikkerhed Krav til dimensionering Driftseffektivitet Svartider Leverandørens beskrivelse af evt. forudsætninger til IT-infrastruktur for overholdelse af servicemålene Konvertering fra eksisterende elektroniske journalløsning - Doculive Tekniske data Konvertering fra Doculive til ESDH-system - option Krav til integration med Solrød Kommunes fagsystemer K1-krav til integration med fagsystemer K2-krav til integration med fagssystemer Generelle supplerende krav ift. FESD K1-krav til supplering i forhold til FESD... 15

3 4.2 K2-krav til supplering i forhold til ESDH K2-krav til udviklingsplaner K1-krav til skanningsværktøjer K1-krav til implementering og uddannelse Supplerende K1-krav til sikkerhed og brugeradministration Supplerende K1-krav til arkitektur og snitflader

4 Indledning Solrød Kommune ønsker at anskaffe et ESDH-system, der understøtter mål nedenfor samt lever op til FESD-kravspecifikationen og de supplerende krav fra Solrød Kommunes side beskrevet i dette dokument. Overordnede mål Solrød Kommune har følgende overordnede mål med at indføre et ESDH-system: Sikkerhed for at sagerne og sagernes dokumenter til enhver tid er journaliserede og tilgængelige - med andre ord bedre overblik og bedre sagsstyring som forudsætning for sikker myndighedsdrift. Med indførelse af ESDH skal Solrød Kommunes fremadrettede arkiver være elektroniske uden supplerende papirarkiver med originaldokumenter. Det elektroniske arkiv kan udgøre: En ESDH-arkivering af de sager og dokumenter, hvor der i dag sker en papirarkivering eller arkivering i DocuLive. En fagsystem-arkivering, såfremt fagsystemet har en indbygget sags- og dokumentarkivering, og andre afdelinger/institutioner uden for fagsystemet ikke har brug for tilgængeligheden af sager og dokumenter. Har fagsystemet ikke en indbygget dokumentarkivering, skal sags-, dokument- og journalarkivering ske sideløbende i ESDH. Såfremt ESDH-systemet kan erstatte et fagsystem, skal dette ske. Fastholdelse, udvikling og deling af viden mellem kommunens afdelinger/institutioner og mellem ledere/medarbejdere og derved understøtte og smidiggøre koordinationen. Effektivisering af arbejdsgange både i den enkelte afdeling/institution og i de koordinerende og tværgående arbejdsgange på tværs af afdelinger/institutioner ud fra et lean-afsæt. Understøttelse af en koordineret, åben og helhedsorienteret sagsbehandling dvs. en forbedret servicekvalitet med borgeren i centrum bl.a. i form af at andre end sagsbehandleren i endnu større grad kan give relevant information ved borgerhenvendelser. Understøttelse og opfyldelse af lovgivningens dokumentationskrav i forhold til data- og arkivlovgivningen samt understøtte god administrativ praksis bl.a. ved brug af enkeltsagsprincipper og KL s journalplan. Derudover tilslutter Solrød Kommune sig de opstillede mål som formuleret i FESD-projektet. Solrød Kommune efterspørger derfor en fremtidssikret løsning, som direkte understøtter organisationen i at opbygge og udvikle en mere smidig og effektiv tilrettelæggelse af arbejdsprocesserne både internt i organisationen og på tværs af myndigheder. 3

5 Overordnet kan Solrød kommunes systemtekniske mål for et ESDH-system derfor beskrives med følgende punkter: Systemet skal opleves som et fleksibelt, brugervenligt, intuitivt og effektivt system for såvel rutinerede som ikke rutinerede brugere og som en fordel for den enkelte bruger. Brugerne skal opleve skiftet til elektronisk dokumenthåndtering som et integreret og uundværligt værktøj og derfor en lettelse og smidiggørelse af deres arbejdsgange. Systemet skal fremstå som en helhed for brugeren og ikke som en række individuelle delsystemer. Systemet skal kunne håndtere en tæt integration med de relevante fagsystemer, der måtte findes i den enkelte afdeling/institution ved brug af anerkendte systemuafhængige standarder. Systemet skal hurtigt og effektivt kunne implementeres og vedligeholdes uden nævneværdig brug af ekstern konsulentbistand. Systemet kan håndtere standarder og rammer udmeldt fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (MVTU) vedrørende f.eks. XML og digital signatur. Systemet skal have karakter af i videst mulige omfang at være et standard/rammesystem, der gør det muligt med en forholdsvis begrænset ressourceindsats at tilpasses og implementeres efter brugerorganisationens krav. Systemet skal være fleksibelt i den forstand, at det giver organisationen mulighed for at tilrettelægge arbejdsprocesser relateret til elektronisk sags- og dokumenthåndtering på en måde, som til enhver tid anses for mest effektiv og hensigtsmæssig. Systemet skal understøtte, at den enkelte afdeling/institution smidigt og effektivt kan leve op til den administrative lovgivning, herunder skal systemet have det fornødne sikkerhedsniveau. Systemet skal basere sig på gældende standarder og samtidig være resistent og åben i forhold til en implementering i den offentlige sektors heterogene ITarkitektur, herunder også forskellige IT-driftsformer. Systemet skal have fleksible opsætningsmuligheder, som understøtter organisatoriske og strukturelle ændringer. Systemet skal sikre, at den enkelte bruger anvender den valgte sagsregistreringsmetodik. Systemet skal opfylde de ønskede behov med sin standardfunktionalitet således, at der ikke skal foretages større individuelle Solrød-tilpasninger Systemet skal have en meget høj stabilitet både med hensyn til funktionalitet og oppetid således, at det reelt kan anvendes døgnet rundt alle årets dage. 4

6 ESDH-systemet vil have forskellige opgaver at løse i organisationen. Systemets opgaver er, set fra forskellige synsvinkler, følgende: Fra et sagsbehandler synspunkt skal systemet understøtte de daglige arbejdsrutiner. Det medfører et system, der så nemt og automatiseret som overhovedet muligt f.eks. søger og fremviser relevante sager og dokumenter samt giver et overblik. Systemet skal være i stand til at sende sager og dokumenter videre i (på forhånd fastlagte) workflows, minimere og i videst mulige omfang automatisere registreringsarbejdet samt lette og i videst mulige omfang automatisere udvekslingen af information med andre organisationer. Ydermere skal det skal være mulig effektivt at kunne registrere, styre, håndtere og henlægge alle dokumenter, der er relevante for behandlingen af en sag. Fra et ledersynspunkt skal systemet give mulighed for på en enkel måde at opsamle og afgive ledelsesinformation, herunder statistikker, rapporter, sikkerhedsovervågning mv. Fra et registreringssynspunkt skal systemet sørge for at registrere sager og dokumenter i forhold til den fastlagte registreringssystematik og sikre overholdelse af diverse standarder samt efterleve Statens Arkivers krav til indretning og aflevering i de rette formater mv. Fra et teknisk synspunkt skal systemet være udviklet efter moderne arkitekturprincipper, følge internationale og åbne standarder for IT-udvikling og dataudveksling og være sikret en videre udvikling i denne retning. Det skal samtidig give mulighed for flere forskellige driftsformer. Målene skal ikke besvares særskilt af leverandøren, idet målene er konkretiseret i kravspecifikationen, og leverandørens besvarelsen derfor sker i forlængelse heraf. Den supplerende kravspecifikation Den Supplerende kravspecifikation tager dels afsæt i Solrød Kommunes specifikke forhold i form af IT-infrastruktur, eksisterende journalløsninger og fagsystemer, dels i ønsket om præciseringer i forhold til FESD-kravspecifikationen. FESDkravspecifikationen og Supplerende kravspecifikation er sidestillede. Vejledning til besvarelsen Leverandørens besvarelse af den supplerende kravspecifikation skal i lighed med besvarelsen af FESD-kravspecifikationen med mindre andet er angivet - ske ved brug af bilag 2C. Skabelon til besvarelse af kravspecifikationen (Excell-regneark). Det vil være specifikt angivet, hvis bilag 2D skal benyttes (word-dokument). Alle besvarelser til samtlige krav skal være fyldestgørende besvarede. Det vil sige, at der ikke ønskes henvisninger til andre steder i materialet eller henvisninger, men gerne gentagelser, hvis det findes nødvendigt. 5

7 1. Krav til dimensionering 1.1 Solrød Kommunes IT-infrastruktur Netværk Der er et fysisk net i kommunen til det administrative område. Netværket har den centrale del placeret i Rådhusets maskinstue, hvorfra der er kommunikation til alle institutioner. Der er følgende specifikationer: Kablingen består af PDS formentlig af variabel categori. Dette gælder både Rådhus og øvrige institutioner. Det meste af kommunikationen til institutionerne er baseret på DSL kredsløb fra Hostline. Den teoretiske hastighed er 2,3 Mbit. Frame-relay er protokollen og der er etableret 2 PVC er én til data og én til telefoni. Aktivitetscenteret med de organisatoriske enheder Visitation og Koordination, Daghjem og Dagcenter, Træning og forebyggelse og Køkkenet samt området omkring Uglegårdsskolen er fiberopkoblet. Christians Have Plejecenter og Jersie Skole er opkoblet via FWA fra Danske Telecom. 2 daginstitutioner i nærheden af Christians Have er fiberopkoblet til Christians Have plejecenter. Det kobberbaserede netværk (DSL-kredsløb) er bygget op på udstyr fra et firma der hed VIADUX. Dette firma eksisterer ikke længere. Der er derfor truffet beslutning om at opgradere netværket (teknologisk/båndbreddemæssigt) ved etablering af et nyt netværk. Det vil sandsynligvis blive netværk baseret på fiberforbindelse kombineret med forbedrede kobberforbindelser til de daginstitutioner som ikke vil kunne blive dækket af fiberforbindelser. Alternativt forventes netværket forbedret gennem etablering af et MPLS-netværk fra TDC. Omlægningen af netværket forventes påbegyndt efteråret 2007 med afslutning medio Opkoblingen til Internettet er på 2 Mbit, men planlægges omlagt til minimum 10 Mbit i Hjemmearbejdspladser er p.t. baseret på TDC s Professionel med hastigheder på 2 Mbit/512 Kbit eller 4Mbit/768 Kbit. Enkelte benytter DSL-løsningen som beskrevet ovenfor. Alle der har TDC s ADSL løsning benytter Cisco s VPN Klient. Intranet-/hjemmesideplatformen er baseret på WebtopONE Portal Server, der understøtter Microsofts nye webparts standard indbygget i udviklingsplatformen.net Hardware Aktivt netværksudstyr er fra CISCO og Extreme Networks. 6

8 1.1.3 Servere Der er ca. 35 servere i infrastrukturen, hvoraf hovedparten er placeret i Rådhusets serverrum. Hovedparten af serverparken er rack monterede enheder - Windows 2000 Server eller Windows 2003 server. Al hardware er fra Fujitsu Siemens Arbejdspladser I det administrative net er der tilkoblet ca. 450 PC-arbejdspladser. Antallet af ESDH-brugere er dog sat til 370 brugere, som igen er oprundet til 400 brugere. Hovedparten af maskinparken er på 1,8 Ghz og et mindre antal ligger mellem 1,8 og 3,0 Ghz. De fleste enheder er bestykket med 512 Mb RAM. Der er enkelte med 1 Gb. Nyindkøb fra 2007 bestykkes med 1 Gb. XP Grund image plus et antal brugerspecifikke programmer. Alle programmer udrulles via MSI-pakker Outlook mail/kalender/booking MS Office Personal Com. (3270 kommunikation) Fagsystemer i øvrigt Al hardware er fra Fujitsu Siemens. Solrød Kommune benytter Outlook 2000 SP-3 ( ) som mail- og kalendersystem. Tekstproduktion sker i MicroSoft Office. Pt. benytter kommunen Office 2000, men skifter over til Office Vi arbejder på, at dette sker i efteråret 2007 (før udrulning af ESDH). Alternativt vil opgarderingen sker efter udrulning af ESDH. Det er derfor et K1-krav, at ESDH-systemet både er opgarderet til Office 2007, men fortsat er dimensioneret til Office Evt. ekstraomkostninger til opgardering til Office 2007 vil blive vurderet i forhold til den samlede pris. Dokumentantallet er støt stigende fra år til år Printere Medarbejderne på de større institutioner er tilkoblet en eller flere netværkskopiprintere. Hovedparten af disse printere er udstyret med en skanningsfunktion. En mindre del af disse er endvidere udstyret med faxmulighed. Ikke alle har adgang til en farveprinter. Et mindre antal på de mindre institutioner har en lokal multifunktionsprinter tilkoblet. I løbet af de første 2 kvartaler i 2007, vil Xerox udskifte de eksisterende netværkskopi-printere med nye maskiner som følge af den ind- 7

9 gåede SKI-aftale med Staten, som Solrød kommune har tilsluttet sig pr. 1. januar Alle netværks kopi-printere er fra Xerox af typerne (7228 V_FLX Farve, 7665V_FBHU med stor efterbehandler, 275.V_FLC SH og 4118VX SH).. Alle netværksprintere er laserprintere. Almindelige printere og multifunktionsprintere er fra HP. Disse fungerer som sideprintere Applikationer Overordnet set er installationen en typisk client/server opsætning, dog er et par centrale applikationer baseret på en central procesafvikling. Terminalserver anvendes i en vist omfang. Kommunen anvender en del systemer fra KMD, men har også en lang række systemer fra andre leverandører Databaser De primære databasesystemer er DB2 og MS SQL Server. Der er tre applikationer, der anvender andre databasesystemer Sikkerhed Kommunens backupløsning er baseret på Veritas BackupExec. Dagligt kopieres ændrede data fra produktionsmiljøet til backupbånd. Backup strategien følger normalstandarden dvs. daglig/uge/måned/år. Backup foretages lokalt i Rådhusets serverrum. Al kommunikation ind og ud af kommunens administrative net sker gennem én central firewall i en redundant opsætning. WEB-servere er placeret på egen DMZ. Den centrale maskinstue er forsynet med brandalarmer, brandslukningsudstyr, køling (fugtighed), døralarmer og fysisk sikkerhed. Alle alarmer bliver i løbet af 2007 tilsluttet en alarmcentral. 1.2 Krav til dimensionering Solrød Kommune ønsker med de formulerede servicemål yderligere beskrevet i Bilag 8 Servicemål og bodsbestemmelser følgende dimensionering af ESDHsystemet: Driftseffektivitet Leverandøren garanterer, at systemet er skaleret således, at der efter overtagelsesprøven og i garanti- og vedligeholdelsesperioden kan opretholdes en driftseffektivitet på 98% i systemet Svartider Leverandøren garanterer, at systemet er skaleret således, at svartiderne for hver enkelt af de nedenfor opregnede funktioner vil være mindre eller lig med de an- 8

10 førte maksimale svartider for mindst 95 % af de gennemførte målinger efter overtagelsesprøven og i vedligeholdelsesperioden. Transakti- Beskrivelse/evt. Svartid i se- Servicemål Servicemål onskategori kunder til for opfyldel- for maksimal Forudsætninger brug for be- sesgrad i % svartid i se- regning af kunder opfyldelsesgrad Simpel Svartider ved dokumentoprettelse. 2 sek. 95% 3 sek. Svartider for visning af dokumenter: 1 side Svartider ved sagsoprettelse Søgning efter dokument med kendt nøgle. Søgning efter sag med kendt nøgle Søgning efter alle dokumenter vedr. en sag (ved op til 25 fundne) Almindelig Fritekstsøgning og ét søgeord uden trunkering (ved op til 25 fundne) 3 sek. 95% 4 sek. Svartider for visning af dokumenter: 10 sider Kompleks Svartider for visning af dokumenter: 100 sider 5 sek. 95% 7 sek. Håndteringen af servicemålene er uddybende beskrevet i bilag 8 Servicemål og bodsbestemmelser 1.3 Leverandørens beskrivelse af evt. forudsætninger til IT-infrastruktur for overholdelse af servicemålene På baggrund af ovenstående beskrivelse af Solrød Kommunes IT-infrastruktur samt krav til dimensionering skal leverandøren beskrive, om ESDH-løsningen stiller yderligere krav til IT-infrastrukturen. Besvarelsen skal ske i bilag 2D. Leverandøren skal angive de krav til dimensionering og kapacitet (herunder kapacitetsudvidelser ved mængdeforøgelser), der er nødvendige med henblik på 9

11 opfyldelse af de af kontraktens omfattede garantier, herunder de i bilag 8 angivne servicemål. I det omfang Solrød Kommunes eksisterende udstyr og allerede besluttet indført udstyr opfylder kravene til dimensionering og kapacitet, skal dette angives eksplicit. Derudover skal leverandøren beskrive specifikationer og krav til nødvendig server- og hardwarekapacitet. Solrød Kommunes udgifter til servere- og evt. ekstra hardware vil indgå i vurderingen af den samlede pris. Optimering af ressourceforbrug i forbindelse med indførelse og drift af ITløsninger er et vigtig parameter for Solrød Kommune, hvorfor der lægges stor vægt på ensartethed i hele infrastrukturen. Det er vigtigt, at leverandøren er opmærksom på dette, når det gælder hardware, software, databaser mv. Endvidere skal leverandøren beskrive, hvorvidt den planlagte opgardering fra Office 2000 til Office 2007 enten før udrulningen af ESDH eller efter udrulningen af ESDH har konsekvenser af funktionalitetsmæssig og prismæssig karakter. Det er et K1-krav, at ESDH-systemet senest ved overtagelsen er opgarderet til Office 2007, men dog fortsat er dimensioneret til Office Evt. ekstraomkostninger til opgardering til Office 2007 vil blive vurderet i forhold til den samlede pris. Antallet af brugerlicenser er et antal på 400 ESDH-brugere. Som option skal prisen for udvidelse i bundter på 10 ekstra licenser angives. 2. Konvertering fra eksisterende elektroniske journalløsning - Doculive Solrød Kommune som helhed - anvender ikke i dag et ESDH-system. Sager og dokumenter arkiveres i papirsager med journalisering efter oftest personnummer eller matrikelnummer. Solrød Kommune anvender dog det ikke-vedligeholdte Doculive til registrering af Ledelsessekretariatets emnesager samt til Teknisk Administrations plan-, vej- og vandindvindingssager. I Ledelsessekretariatet benyttes Doculive til registrering af emnesager. Alene sagerne registreres, men ikke sagernes dokumenter. I Teknisk Administration benyttes Doculive til: Plansager: Fra er såvel sagerne som sagernes dokumenter registreret. Indgående dokumenter er indscannet og tilknyttet sagsregistreringen, ligesom de egenproducerede dokumenter er elektronisk arkiveret i Doculive. 10

12 Fra er såvel sagerne som sagernes dokumenter registreret. Indgående dokumenter er ikke indscannet, men registreret. Egenproducerede dokumenter er elektronisk arkiveret i Doculive. Fra 2001 og frem er såvel sagerne som sagernes dokumenter registreret. Hverken indgående dokumenter eller egenproducerede dokumenter er elektronisk arkiveret i Doculive. Byggesager : Såvel sagerne som sagernes dokumenter er registreret i Doculive. Indgående dokumenter er indscannet og tilknyttet sagsregistreringen, ligesom de egenproducerede dokumenter er elektronisk arkiveret i Doculive. Vejsager: Alene sagerne er registreret i Doculive, men ikke de enkelte sagsdokumenter. Vandindvindingssager: Alene sagerne er registreret i Doculive, men ikke de enkelte sagsdokumenter. Den samlede dokumentmasse i Doculive-miljøet fordeler sig som følger: SEA TEA PLAN TEA BYG TEA KORT TEA MILJØ TEA VEJ 805 sager 1097 sager 1265 sager 60 sager 688 sager 139 sager ca dok. Ca. 300 dok. 2.1 Tekniske data Nuværende ESDH-system er DocuLive, version 5.0C (1999) DocuLive fungerer på en NT 4.0 server og består af DocuLive-, PC-Doc- og en Oracle database version 7. DocuLive er modulopdelt, hvor Solrød Kommune kan arbejde i journalfører-, sagsbehandler- og administratordel. 2.2 Konvertering fra Doculive til ESDH-system - option Solrød Kommune vil have behov for, at de arkiverede sagstyper konverteres til ESDH-systemet. Som option anmodes om pris for konvertering. Konverteringen skal ske fra felt til felt og fra organisationsenhed til organisationsenhed. Konverteringen skal baseres på det af KL fælles standardiserede udvekslingsformat beskrevet i Vejledning om konvertering af data mellem ESDH-systemer (13. marts 2006). Vejledningen er udarbejdet i et samarbejde mellem KL og en række ESDH-leverandører. 11

13 Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan overførslen fra Doculive til ESDH-systemet finder sted, herunder i hvilket omfang det sker automatisk og i hvilket omfang det forudsætter manuelle overførsler. Der skal ske en afprøvning af optionen og leverandøren skal derfor foreslå afprøvningsprocedure og godkendelseskriterier. TEA PLAN For de ca. 430 plansager hvor der er tilknyttet dokumenter, skal der ske en konvertering af de ca. 5 vigtigste metadata (dato, titel, KL-journalnummer mv.) for hhv. sager og dokumenter samt alle tilknyttede dokumenter TEA BYG, TEA KORT, TEA MILJØ og TEA VEJ samt SEA Alle sager skal konverteres med de ca. 5 væsentligste metadata (dato, titel, KLjournalnummer mv.) Alle øvrige plansager (uden tilknyttede dokumenter) skal konverteringen ske med de ca. 5 væsentligste metadata (dato, titel, KL-journalnummer mv.) 3. Krav til integration med Solrød Kommunes fagsystemer Solrød Kommune benytter en lang række fagsystemer. Selvom Solrød Kommune har behov for størst mulig integration mellem ESDH og fagsystemer, er kravene formuleret med afsæt i det aktuelle udviklingsstade integrationen mellem ESDH og fagsystemer befinder sig i. Udover de formulerede krav til integrationen skal leverandøren redegøre for evt. Øvrige integrationsmuligheder. Leverandørens besvarelse skal ske ved brug af Bilag 2C - Skabelon til besvarelse af kravspecifikationen. Skabelonen er opbygget i excell med følgende felter: Nr. Beskrivelse af kravet Prioritet /type Opfyldt Delvis opfyldt Ikkeopfyldt Standard Tilretning inden systemet leveres (overtagelsesprøven) Kræver udvikling Bemærkninger Leverandøren skal svare på om det enkelte krav er opfyldt, delvist opfyldt eller ikke-opfyldt. Såfremt kravet er opfyldt, skal det angives om opfyldelse af kravet er: standard i ESDH-løsningen og kravet derfor er opfyldt på tidspunktet for afgivelse af tilbud, eller 12

14 om opfyldelse af kravet kræver en tilretning, som vil være opfyldt som en del af leverancen inden systemet leveres - senest inden overtagelsesprøven. Såfremt kravet er angivet som delvist opfyldt eller ikke-opfyldt, skal leverandøren angive om opfyldelse af kravet kræver: en tilretning, som vil være tilendebragt og afprøvet inden systemet leveres - senest inden overtagelsesprøven, eller en udvikling af ESDH-systemet med angivelse af eventuelt løsningsforslag, herunder pris for tilretning/udvikling (etablering og vedligeholdelse) samt angivelse af version og tidshorisont. Alle besvarelser i samtlige krav skal være fyldestgørende besvarede. Det vil sige, at der må ikke være henvisninger til andre steder i materialet eller henvisninger eller lignende, men gerne gentagelser, hvis det findes nødvendigt. De opstillede krav i såvel FESD-kravspecifikationen som i Supplerende kravspecifikation er prioriteret i en tredeling, der er som følger: Krav, anført ved et K1. Dette er krav, der prioriteres højest. Krav, anført ved et K2. Dette er krav, der prioriteres næsthøjest. Krav, anført ved et K3. Disse prioriteres lavest. Desuden kan der være tale om informationspunkter, markeret ved et I, der skal besvares som led i tilbudsbesvarelsen. 3.1 K1-krav til integration med fagsystemer Ejendoms- og Miljødatabasen, således at der via en samlet integration med E&M skabes integration mellem ESDH og CPR, CVR og BBR Gennem direkte opslag fra ESDH til CPRregisteret skal alle relevante data (navn og adresse) automatisk overføres til ESDH. I borgersager skal det endvidere være muligt gennem direkte opslag fra ESDH til CPRregisteret, at oplysninger om civilstatus og familieforhold også automatisk overføres til ESDH KMD Ejendom Da KMD Ejendom er et overliggende fagsystem, som består af Ejendoms- og Miljødatabase, ESR og Planregisteret skal der fra ESDH-systemet kunne ske opslag direkte i KMD Ejendom med overførsel af oplysninger vedrørende ejendomme dvs. matrikler, bygninger, ejere mv. Opslaget skal vise de data der bliver dannet i kode c182, som er et sammensat billede med oplysning om grunddata på den registrerede ejendom. 13

15 3.1.3 GIS CB-kort ESDH-systemet skal håndtere visning af geografiske data, således at man fra ESDH kan klikke på sagerne og dernæst få dem vist i CB-kort. Kortmateriale skal kunne dannes i PDF-format og derefter gemmes i ESDH-systemet WebtopONE Portal Server Der skal kunne ske en publicering af dokumenter til intranettet og kommunens hjemmeside, som sikrer en automatisk overførsel af dokumenterne arkiveret i ESDH-systemet. Intranet-/hjemmesideplatformen er baseret på WebtopONE Portal Server, der understøtter Microsofts nye webparts standard indbygget i udviklingsplatformen.net. 3.2 K2-krav til integration med fagssystemer Diaform/Dafolo Der ønskes integration med Diaform/Dafolo. Oplysninger fra ESDH-systemet skal kunne flettes direkte ind i Diaform-blanketter fra Dafolo. Den elektronisk udfyldte blanket skal kunne arkiveres i ESDH. Pris skal angives for bundter af 5 blanketter Workbase Jobcenter fra Medialogic Der ønskes integration med Workbase Jobcenter til udveksling af dokumenter og data KMD Boligstøtte Der ønskes integration med KMD Boligstøtte til udveksling af dokumenter og data, bl.a. så data kan overføres til ESDH til brug for standardbreve/skabeloner Geoenviron Der ønskes integration med Geoenviron til udveksling af dokumenter og data. Integrationen mellem Geoenviron og ESDH ønskes på 1) registreringsniveau og/eller på 2) dokumentniveau således at uanset om et dokument er registreret via Geoenviron eller via ESDH gemmes det i samme dokumentsilo og kan hentes fra begge systemer KMD Sag og tilknyttede sociale systemer Der ønskes integration med KMD Sag og tilknyttede sociale systemer til udveksling af data og dokumenter. 14

16 4. Generelle supplerende krav ift. FESD 4.1 K1-krav til supplering i forhold til FESD Emne Henvisning til FESDkravspecifikationen Supplerende krav E-post FESD: Det er et krav, at systemet kan integreres med organisationens e-post system. Det omfatter krav om, at outlook er tilgængelig via ESDH, så man fra ESDH-systemet kan åbne e-post (herunder vedhæftede dokumenter) fra både den personlige postkasse og fra afdelings/ institutionspostkassen og efterfølgende ESDHregistrere post og dokumenter KL s journalplan Kassation Færdige dokumenter og arbejdsdokumenter 5.2 ESDH-systemet skal have indbygget KL s journalplan minimum så den systematiske del, facetdelen og stikordsdelen er indeholdt Det skal være muligt at ændre den kassationsdato, som fremgår af lovgivningen til en selvvalgt senere kassationsdato eller til uendelig 4.2.1, 4.8 og 5.3. Det (arkivering) skal være muligt at skelne mellem det færdige dokument og arbejdsdokumenter/kladder, som begge skal kunne journaliseres. Med mindre den enkelte sagsbehandler vælger andet, skal alene seneste version af et arbejdsdokument/kladde være arkiveret. De bagvedliggende versioner skal kunne hentes frem af sagsbehandleren. Arbejdsdokumenter skal kunne slettes Ud- og indcheckning af dokumenter Journalark Sagsstyring Det skal være muligt at udchecke et dokument i ESDH-systemet til en bærbar pc er med en synliggørelse overfor andre. Efterfølgende skal det være muligt at indchecke dokumentet på ny i ESDH-systemet ESDH-systemet skal indeholde journalarkfunktionen på en måde, så der både er et journalark for hver enkeltsag og at alle journalarkene kan samles under den fælles sag. Den enkelte sagsbehandler skal kunne indbygge sagsstyring med adviser både i forhold til typer af sager og i forhold til de enkelte sager i form af 1) sags- og godkendelsesflow med frister på både sags- og dokumentniveau, 2) overdragelse 3) frister undervejs. Sagsflow skal kunne ledsages af beskeder/bemærkninger, som efterfølgende automatisk skal gemmes 15

17 4.1.8 Brevfletning Dagsordensmodul ESDH-systemet skal muliggøre, at der kan foretages automatisk brevfletning Der skal være mulighed for at registrere dokumenter for senere oprettelse og anvendelse i en dagsorden, enten som dagsordenspunkt eller som bilag til et dagsordenspunkt. Der skal kunne skelnes mellem sager til den åbne og den lukkede dagsorden. Samtidig skal systemet ud fra en nærmere angivet sagsgang være i stand til at danne dagsordener og referater på baggrund af systemets registreringer Dagsordenssystem skal være integreret med mailsystemet med henblik på mødeoprettelse på de forskellige udvalg. Systemet skal således kunne håndtere en kalender eller database med mødetyper og mødetidspunkter, således at dokumenterne kan tilknyttes disse typer og tidspunkter Der skal kunne skelnes mellem ordinære og ekstraordinære møder. Møder som har været afholdt skal ikke være en valgmulighed for sagsbehandleren Den enkelte sagsbehandler skal selv kunne oprette dagsordenspunkter, hvorfor punktet bliver en del af den samlede sag i ESDH-systemet Det skal være muligt at advisere sagsbehandleren efter afholdelse af mødet om punktets afgørelse Dagsordenssystemet skal være en integreret del af ESDH-systemet, og dagsordenssystemet skal kunne tilgås fra f.eks. tekstbehandlingsværktøjet Dagsordenssystemet skal integreres til hjemmesiden og intranet. Herved forstås bl.a. mulighed for publicering til hjemmesiden, således borgerne kan tilgå dagsordener/referater og de tilknyttede bilag på hjemmesiden Det skal være muligt at videresende den samlede dagsorden inkl. bilag fra ESDH-systemet med henblik på at skulle maile den til udvalgte grupper Dokumenter skal på en enkel måde kunne oprettes/registreres som punkter eller bilag til en dagsorden. Det skal registreres på dokumentets oplysninger, at det har været del af en dagsorden Det skal være muligt at indsætte tabeller o.l. i dagsordenspunkterne Bilag skal kunne linkes umiddelbart til de enkelte punkter. Det skal være muligt at benytte forskellige bilagstyper (eks. word, excel, pdf m.m.) Systemet skal kunne håndtere åbne og lukkede punkter og bilag. Et åbent punkt skal kunne laves om til luk- 16

18 ket og omvendt Det skal være muligt at kunne definere hvilke brugere som har adgang til at se lukkede punkter og bilag Dagsordensbestyreren skal have rettigheder til at rette i sagstekster og bilag knyttet til en dagsorden Det skal være muligt at ændre på rækkefølgen/slette punkter i en dagsorden Punkterne til en dagsorden skal efter udarbejdelse kunne gemmes under mødedatoen, indtil den endelige dagsorden dannes Såfremt et møde aflyses, skal punkterne let kunne flyttes til næste mødedato Udskrift af den elektroniske dagsorden skal ske i et præsentabelt/læsevenligt format, så den umiddelbart kan bruges til udsendelse Det skal være muligt at udskrive samtlige bilag til dagsorden i et præsentabelt/læsevenligt format, så den umiddelbart kan bruges til udsendelse Byrådsmedlemmerne skal enkelt kunne gives elektronisk sagsindsigt i dagsordenspunkternes bagvedliggende sager i perioden fra udsendelse af dagsordenen til mødets afholdelse Dagsordenspunkter skal kunne søges frem både via sagen og via mødesagen Rapporter Tilpasning ift. nye FESD-krav Afsnit 4.11 Løsningen skal indeholde et avanceret rapportgenereringsværktøj, der via en veldokumenteret datastruktur giver mulighed for at foretage avancerede udtræk fra databasen. Leverandøren skal redegøre for hvilke konkrete værktøjer, som kan anvendes i forbindelse med udarbejdelse af statistikken. ESDH-systemet skal løbende tilpasses i fuld overensstemmelse med nye FESD-krav, og at denne tilpasning skal ske i umiddelbar tilknytning til offentliggørelsen af nye FESD-krav. 4.2 K2-krav til supplering i forhold til ESDH Emne Henvisning til FESD Supplerende krav 17

19 4.2.1 E-post ESDH-systemet skal kunne genkende allerede journaliserede mails med en advis, hvis samme mail er ved at blive journaliseret på ny KL s journalplan Serviceoplysningsdelen skal være indbygget i ESDH-systemet. 4.3 K2-krav til udviklingsplaner Følgende krav skal besvares ved brug af Bilag 2D Skabelon til besvarelse af øvrige krav. Emne Udviklingsplaner og visioner for systemet Supplerende krav Fra FESD: Det forventes, at konkurrencedeltageren i deres oplæg udarbejder et grundigt visionspapir Leverandøren skal beskrive, hvilke udviklings- og tidsplaner leverandøren har med det tilbudte ESDH-system. Det omfatter som minimum en beskrivelse i forhold til udviklingsområderne beskrevet nedenfor: Det forventes, at leverandøren detaljeret beskriver allerede planlagte og kommende udviklingstiltag (både i form af FESDkrav og øvrige udviklingstiltag derudover, herunder hvilke ressourcer leverandøren løbende sætter af til videreudvikling. For Solrød Kommune står udvikling knyttet til integration med fagsystemer og ESDH-systemets understøttelse af digital selvbetjening særligt centralt. Øget integration med fagsystemer Skærm-dumps fra KMD-systemer og øvrige fagsystemer skal automatisk kunne overføres og arkiveres i ESDH-systemet. 18

20 Rambøll Care KMD Byggesag Integration med Rambøll Care i form af udveksling af dokumenter og data. Integrationen ønskes på dokumentsiloplan. Dvs. hvad enten et dokument arkiveres via Rambøll Care eller via ESDH, skal dokumentet kunne hentes fra begge systemer Integration mellem KMD s Byggesag og ESDH ønskes til udveksling af dokumenter og data. Dels ved direkte opslag, dels ved at der sikres adgang til dokumenter gennem KMD byggesag, selvom dokumenter er arkiveret i ESDH-systemet. KMD Byggesag omfatter KMD-byggesagsstyring og KMD-EOM (BBR), dels WEB baserede systemer som web.lageret.dk og web.tinglysning.dk. Solrød Kommune ønsker inden for de første 2 år efter indførelsen af ESDH reelt at kunne overveje, om ESDH-systemet kan erstatte KMD Byggesagssystem. I beslutningsgrundlaget skal endvidere indgå muligheden for konvertering af byggesagssystemets i dag ca dokumenter CPR Digital selvbetjening Udvikling af integrationen med CPR-registeret således, at når en borgers status ændres for eksempel i forbindelse med flytning eller dødsfald, skal der automatisk gives oplysning dette i ESDH-systemet. Solrød Kommune ønsker, at ESDH-systemet udvikles, så den fælles offentlige indsats for at udvikle og fremme digital selvbetjening i form af borger.dk understøttes. Det omfatter bl.a. modtagelse af elektroniske ansøgninger samt muligheden for borgeren kan få adgang til egne sager. 4.4 K1- krav til skanningsværktøjer Nedenfor er opstillet K1-krav til skanningsværktøjer programmel og hardware. Opfyldelse af kravene skal beskrives i Bilag 2D- Skabelon til beskrivelse af øvrige krav. 19

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

HÅNDBOG FOR GULDBORGSUND KOMMUNE ACADRE

HÅNDBOG FOR GULDBORGSUND KOMMUNE ACADRE HÅNDBOG FOR GULDBORGSUND KOMMUNE ACADRE Indledning 3 Brug af Acadre 4 Formål 4 Overordnede mål: 4 Konkrete mål: 4 Udviklingsmål (fremtidigt mål) 5 Hvem har adgang til hvad? 5 Adgang og misbrug 5 Postmodtagelse

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S Velkommen Acadre nyheder Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S 1 Spor 1 ESDH Perspektiver Acadre nyheder Ved Jørgen Hedegård IMPULS 2015 2 Acadre nyheder Agenda Integration til SAPA Meetings Plus 3.0

Læs mere

Hovedtidsplan og betalingsplan

Hovedtidsplan og betalingsplan SORØD KOMMUNE ESDH Hovedtidsplan og betalingsplan Bilag 1 April 2007 SORØD KOMMUNE Vejledning Hovedtidsplan everandøren skal kvalificere hovedtidsplanen inden for de angivne tidsmæssige rammer ved at indføje

Læs mere

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegaard, Formpipe Software A/S

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegaard, Formpipe Software A/S Velkommen Acadre nyheder Jørgen Hedegaard, Formpipe Software A/S 1 Spor 1 ESDH Perspektiver Acadre nyheder Ved Jørgen Hedegård IMPULS 2015 2 Acadre nyheder Agenda Acadre 15 SP2 Forbedringer i CM klienten

Læs mere

Arbejdsgange og retningslinier vedr. brug af KMD-SAG-EDH

Arbejdsgange og retningslinier vedr. brug af KMD-SAG-EDH FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Arbejdsgange og retningslinier vedr. brug af KMD-SAG-EDH KMD-sag-edh Side 1 af 10 MÅL MED ELEKTRONISK DOKUMENTHÅNDTERING 4 AFGRÆNSNING 4 SIKKERHED 4 DOKUMENTER 5 Dokumentdefinition

Læs mere

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter?

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter? UDBUD AF BYGGESAGSSYSTEM OFFENTLIGT UDBUD, OFFENTLIGGJORT DEN 3. JULI 2015. SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 (17/08/2015) NR. 1. 2. REFERENCE SPØRGSMÅL SVAR Bilag 1. Krav 9 Bilag 1. Krav 17 Er det muligt at få

Læs mere

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 3.1 INDLEDNING 2 3.2 MINDSTEKRAV TIL SLUTBRUGERNES KLIENTER MV 2 3.2.1 Mindstekrav til hardware for PC-klienter 2 3.2.2 Mindstekrav

Læs mere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

DUBU Sag og Dokument integrationer

DUBU Sag og Dokument integrationer DUBU Sag og Dokument integrationer Formålet med dette notat er at informere DUBU kommuner omkring hvilke integrationer vedrørende Sager og Dokumenter der er en del af DUBU, samt hvilke integrationsmuligheder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning Hvad er OpenESDH?

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning Hvad er OpenESDH? white paper INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Hvad er? Hvorfor vælge? 2 2 2 Filosofien bag systemet 3 Min side værktøjslinjen 5 6 Sager Overblik over sager Sagsforside Sagstyper Journalplan Journalnotater

Læs mere

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu.

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. Integration mellem edoc og GeoEnviron Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. 1. Målsætning Miljø- og

Læs mere

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Hvordan fungerer e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø i praksis? Hvordan anvendes funktionerne?. Dette og meget mere gives der svar

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. januar 2010. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. januar 2010. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. januar 2010 1. Resume Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes nuværende fælles IT-løsning til elektronisk sags- og

Læs mere

Specifikation af leverancen med priser

Specifikation af leverancen med priser SOLRØD KOMMUNE ESDH Specifikation af leverancen med priser Bilag 4 April 2007 Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver, således at bilaget indeholder priser for alle leverandørens ydelser under

Læs mere

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro.

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. InfoPro 2i Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. Mission MaCom's mission er at sikre og skabe struktur i vores kunders

Læs mere

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype.

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype. Integration mellem edoc og GeoEnviron - version 1 Med GeoEnviron 6.4.1 frigives integrationen mellem ESDH-systemet edoc, som er udviklet af Fujitsu, og GeoEnviron Miljø og Byggesag. I det følgende kaldes

Læs mere

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur Bilag 1A Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole Indledning Det bemærkes indledningsvis, at tilbudsgiveren skal tilbyde at opfylde samtlige af de nævnte krav, der er angivet at være mindstekrav,

Læs mere

TEAMSHARE ESDH VIDENDELING PROJEKTRUM EN STANDARDLØSNING FRA LECTOR BASERET PÅ MICROSOFTTEKNOLOGIER

TEAMSHARE ESDH VIDENDELING PROJEKTRUM EN STANDARDLØSNING FRA LECTOR BASERET PÅ MICROSOFTTEKNOLOGIER TEAMSHARE ESDH VIDENDELING PROJEKTRUM EN STANDARDLØSNING FRA LECTOR BASERET PÅ MICROSOFTTEKNOLOGIER Lector er en dansk IT-virksomhed, som gennemfører udviklings og integrationsopgaver for kunder inden

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse DUBU 2.0

Baggrund og løsningsbeskrivelse DUBU 2.0 Baggrund og løsningsbeskrivelse DUBU 2.0 1 Formål Det overordnede formål med DUBU-systemet er at skabe bedre styring og sagsbehandling på området Udsatte børn og unge. Systemet skal både understøtte den

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Bilag 3. Teknisk løsningsbeskrivelse

Bilag 3. Teknisk løsningsbeskrivelse Bilag 3 Teknisk løsningsbeskrivelse Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 3 TEKNISK LØSNINGSBESKRIVELSE...3 3.1 Vejledning til udfyldelse af bilag...3 3.2 Vision for IT-arkitekturen...4 3.3 Generel arkitektur...5

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

BILAG D - KRAVSPECIFIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE. Annoncering af skanning til ESDH-løsning - Bilag D - Kravspecifikation INDLEDNING

BILAG D - KRAVSPECIFIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE. Annoncering af skanning til ESDH-løsning - Bilag D - Kravspecifikation INDLEDNING INDLEDNING BILAG D - KRAVSPECIFIKATION (Bilag ligger også på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud som en word-fil) Tilbudsgivers besvarelse vil indgå i tilbudsevalueringen under delkriteriet Kvalitet.

Læs mere

Digitalisering af arkiv, spørgsmål - svar

Digitalisering af arkiv, spørgsmål - svar Digitalisering af arkiv, spørgsmål - svar ID Spørgsmål, Leverandør Svar, Københavns Brandvæsen 1 Vil besvarelsen ske løbende? Vi stiller dette spørgsmål, fordi vi ofte har oplevet, at en besvarelse ofte

Læs mere

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Ny Unik Bolig 4 version på trapperne Det er nu ca. 2 år siden, at første version af Unik Bolig 4 blev lanceret. Siden da er der blevet arbejdet hårdt på at forbedre versionen og finde på nye smarte ting

Læs mere

N O TAT. Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet. Anbefalinger i KL s politik på sags- og dokumentområdet

N O TAT. Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet. Anbefalinger i KL s politik på sags- og dokumentområdet N O TAT Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet Kommunernes politik på sags og dokumentområdet støtter kommunerne i at træffe de rigtige beslutninger om valg af it-løsninger til sags- og dokumenthåndtering,

Læs mere

XP Output Management

XP Output Management XP Output Management 2 3 Hvorfor investere i Output Management? Output Management betyder oversat til dansk: håndtering og styring af din kommunikation. Dette indebærer alle former for kommunikation med

Læs mere

TEKNISK IT-MILJØ AARHUS KOMMUNE

TEKNISK IT-MILJØ AARHUS KOMMUNE TEKNISK IT-MILJØ AARHUS KOMMUNE SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Overordnet beskrivelse af it-anvendelse i Aarhus Kommune 3 Fælles systemer og tjenester 3 Fælles systemer og tjenester under driftsaftalen

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 221 & 225 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 221 & 225 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 221 & 225 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

White paper IMS Personale

White paper IMS Personale White paper IMS Personale White paper IMS Personale IMSoft, marts 2013 Ansvarlig: Henrik Rabæk Poulsen IMSoft A/S Klamsagervej 27, 1 8230 Åbyhøj Tlf.: +45 31 74 00 09 Salg: salg@imsoft.dk Support: support@imsoft.dk

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Hvor mange Fi6670i og Fi6140Z har Silkeborg Kommune i dag? (Ajourføring af parameteropsætning (Versioner & Releases))

Hvor mange Fi6670i og Fi6140Z har Silkeborg Kommune i dag? (Ajourføring af parameteropsætning (Versioner & Releases)) Nr Reference Spørgsmål Svar 1 Bilag D, Afsnit B (Separatorark) Tværgående, Tekniske Krav Er det muligt at modtage eksempler på alle varianter af separatorark der benyttes i dag? I dag anvendes separatorark

Læs mere

Mdoc - dit fremtidige ESDH system

Mdoc - dit fremtidige ESDH system Mdoc - dit fremtidige ESDH system Dokumenthåndteringssystemet Mdoc samler alle organisationens dokumenter i ét system. Mdoc håndtere alle typer af dokumenter, e-mails, kontrakter, referater m.v. Samtidig

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Bilag 1 Vurdering af økonomiske konsekvenser af beslutningsforslag B 103 1. Indhold i beslutningsforslag B 103 Det overordnede

Læs mere

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010.

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010. It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud Region Midtjylland 2010. 1 1 Indledning 1.1 Versionshistorie Version Dato Ansvarlig Status Beskrivelse 1.0 2010-05-04 HENSTI Lukket Definition

Læs mere

OS2dagsorden - release notes

OS2dagsorden - release notes OS2dagsorden - release notes Version 2.1 release notes maj 2015 Indholdsfortegnelse OS2dagsorden 2 Hvad er OS2dagsorden? 2 Alle fordelene 2 Teknologien 3 Dagsordensproduktionssystemer 3 Github (koden)

Læs mere

Document Distributor oversigt

Document Distributor oversigt Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede

Læs mere

Pixi vejledning til TeamShare

Pixi vejledning til TeamShare Pixi vejledning til TeamShare TeamShare er et dokument håndteringssystem, der bl.a. sikre at dokumenter bliver journaliseret og kan findes frem. Det er et åbent system. Det betyder, at alle kan se og arbejde

Læs mere

Kontraktbilag 8 Prøver

Kontraktbilag 8 Prøver Kontraktbilag 8 Prøver [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette kontraktbilag indeholder VHK s krav til Leverandørens prøver. Leverandøren skal ikke udfylde kontraktbilaget.

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

Om ONEBox... 2 Faciliteter i ONEBox... 2 Overordnet teknisk overblik... 2 Multiple servere... 3 Backup... 4 Sikkerhed... 5 Domæner... 6 Web...

Om ONEBox... 2 Faciliteter i ONEBox... 2 Overordnet teknisk overblik... 2 Multiple servere... 3 Backup... 4 Sikkerhed... 5 Domæner... 6 Web... Om ONEBox... 2 Faciliteter i ONEBox... 2 Overordnet teknisk overblik... 2 Multiple servere... 3 Backup... 4 Sikkerhed... 5 Domæner... 6 Web... 7 Mail... 8 Fildeling... 9 Brugere og grupper...10 Teknisk

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

Tjekliste. Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer

Tjekliste. Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer Tjekliste Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer I forbindelse med påtænkt anskaffelse af nyt program eller system udfyldes tjeklisten af leverandør. Team Digitalisering og Driftscenter

Læs mere

WHITEPAPER DokumentBroker

WHITEPAPER DokumentBroker WHITEPAPER DokumentBroker Copyright 2013 DokumentBrokeren er en selvstændig arkitekturkomponent, som uafhængigt af forretningsapplikation og kontorpakke, genererer dokumenter af forskellige typer og formater,

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Umbrella Blanketløsning

Umbrella Blanketløsning 12. januar 2012 Umbrella Blanketløsning Opdateret beskrivelse af løsningen Umbrella Blanketløsningen er en digital selvbetjeningsløsning, der omfatter blanketforløb inden for borgerserviceområdet og Teknik

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Sikring af kvalitet i ESDHsystemer i drift Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Baggrund for ESDH-drift og udvikling i Vejle Stadsarkiv Januar 2009 fra projekt til drift Hidtil i direktionssekretariatet

Læs mere

Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer

Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer I medfør af 3, stk. 2, og 5, stk. 1 samt 10 i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers virksomhed

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere

Digitalisering af arkiv, spørgsmål - svar

Digitalisering af arkiv, spørgsmål - svar Digitalisering af arkiv, spørgsmål - svar ID Spørgsmål, Leverandør Svar, Københavns Brandvæsen 1 Vil besvarelsen ske løbende? Vi stiller dette spørgsmål, fordi vi ofte har oplevet, at en besvarelse ofte

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Om projektet afprøvning af MOX-konceptet

Om projektet afprøvning af MOX-konceptet NOTAT Om projektet afprøvning af MOX-konceptet MOX konceptet skal afprøves i flere forskellige kommuner med flere forskellige leverandører. Afprøvningen skal gennemføres i løbet af efteråret 2012. Der

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.5

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.5 Side 1 af 11 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 4 2.1. LØSNINGEN... 4 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. BLADE-SERVERNE... 5 2.4. NETVÆRK... 5 2.5. SAN-INFRASTRUKTUR... 5 2.6. VCENTER...

Læs mere

Kundens IT miljø - Region Midtjylland

Kundens IT miljø - Region Midtjylland Kundens IT miljø - Region Midtjylland af Peder Thorsø Lauridsen, it-arkitekt, Arkitektur og Design. Revideret 16. maj 2011. Kundens IT miljø - Region Midtjylland Overordnet beskrivelse af it-installationen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ Styregruppe Referat Dato: 30. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 9,00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Projektgruppe

Læs mere

Informations- og spørgemøde d. 26. maj

Informations- og spørgemøde d. 26. maj Informations- og spørgemøde d. 26. maj EU-udbud 2014/S 096-167854 Kontrakt om levering, drift, vedligehold og support af infrastruktur service (»Infrastructure as a Service«)(IaaS)) til servere og storage

Læs mere

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer)

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Klik her for at angive tekst. Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Krav og vejledning til

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur

EU-udbud af WAN infrastruktur EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 2 Kundens IT-Miljø Side 1 af 6 Indhold 1.1 Formål... 3 1.2 Driftscentre i Kundens IT-Miljø... 3 1.3 Specifikation af Kundens netværksopbygning... 3 1.4 Arkitektur...

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning Nyt i SkoleIntra 5.9 Sidst ændret den 25 05 2015 Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning I SkoleIntra kan man tilknytte en elev til en anden klasse end normalklassen.

Læs mere

Web løsning : Administration af fonde, legater og ansøgninger

Web løsning : Administration af fonde, legater og ansøgninger JLRC CO ApS, Ålsgårde d. 22. oktober 2013, www.netahead.dk Web løsning : Administration af fonde, legater og ansøgninger Version 4 1 JLRC CO. ApS, Møllestenen 21, 3140 Ålsgårde 1 Web løsning : Administration

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. BILAG 8 SERVICEMÅL BILAG 8: Servicemål INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med bilag 8

Læs mere

Mens vi venter på 100 % digitalisering

Mens vi venter på 100 % digitalisering Mens vi venter på 100 % digitalisering - Vil du så frigøre 4 min. 120 gange om dagen? Det handler om fejlfri og fyldestgørende journalisering og sagsdannelse via påført stregkode Arbejdsgangsbanken En

Læs mere

Leverancebeskrivelse - Bilag 1

Leverancebeskrivelse - Bilag 1 Leverancebeskrivelse - Bilag 1 Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 17-07-2008 Kontor: Udviklingsenhed J.nr.: I4148 Sagsbeh.: CHS Fil-navn: Leverancebeskrivelse bilag

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.7

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.7 Side 1 af 6 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. LØSNINGEN... 3 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. NETVÆRK... 4 2.4. STORAGE-INFRASTRUKTUR... 4 3. TILLÆGSYDELSER... 5 4. FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune Notat Til: edag arbejdsgruppen Kopi til: Fra: IT- Dato: 28.04.2003 Vedr.: edag i Aalborg Kommune Mandag d. 1. september 2003 er fastsat som edag for alle offentlige myndigheder. edag er aftalt mellem regeringen,

Læs mere

Notat om teknisk opgradering af sundhed.dk til MedComs kommunikation-standard for Den Gode Webservice

Notat om teknisk opgradering af sundhed.dk til MedComs kommunikation-standard for Den Gode Webservice Notat om teknisk opgradering af sundhed.dk til MedComs kommunikation-standard for Den Gode Webservice Lars Hulbæk/10. November 2006 1. Teknisk sammenhæng mellem sundhed.dk og MedCom Arbejdsdelingen mellem

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Hvad er Input Management?

Hvad er Input Management? XP Input Management 2 Hvad er Input Management? På jævnt dansk betyder Input Management indsamling, håndtering og lagring af papirdokumenter. Det omfatter alle typer dokumenter, som f.eks. breve fra kunder

Læs mere

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi DECEMBER 2016 Vejledning til kommunens snitfladestrategi Dette notat introducerer arbejdet med kommunens snitfladestrategi. Snitfladestrategien beskriver kommunens strategiske beslutninger vedr. snitflader

Læs mere

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0 Kravspecifikation for Indholdskanalen 2.0 August 2011 2 Indhold 1. Kort projektbeskrivelse... 3 2. Erfaringer fra Indholdskanalen... 3 Konsekvenser... 3 3. Tekniske krav... 4 Redaktionsværktøjet og indholdsproduktion...

Læs mere

Kravspecifikation: Udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

Kravspecifikation: Udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser Bilag 3 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 31. august 2015 J.nr.: 044-01064 Ref.: nmkn Kravspecifikation: Udbud af en digital løsning til offentliggørelse

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer NOTAT Dato Sagsnummer/dokument Fælles- og Kulturforvaltningen ITafdelingen 09-02-2015 2013-17156-10 IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Dette dokument

Læs mere

GetOrganized for SharePoint

GetOrganized for SharePoint GetOrganized for SharePoint Case: Forsikring & Pension, Effektive sagsgange og smidig formidling af information på én platform Michael Ekegren Manager mek@netcompany.com Søhuset, Hørsholm 11.11.2008 Version

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system.

Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system. Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system. I dette notat gøres rede for Hvordan visning af dagsordener og referater teknisk set kører i dag, Valg af

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021

Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021 Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021 Indhold Formål... 2 Lovgrundlag... 2 Lov om offentlighed i forvaltningen... 2 Forvaltningsloven... 2 Arkivloven...

Læs mere

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fra vision til virkelighed www.traen.dk Dem du skal høre på Mary Larsen Kommunikationschef Fredericia Kommune Michael Ibsen Manager Traen Lab Århus Gothersgade

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

CONTINIA DOCUMENT CAPTURE FACTSHEET

CONTINIA DOCUMENT CAPTURE FACTSHEET FACTSHEET EGENSKABER Continia Document Capture DATAFANGST > Lokal- og fjernbaseret scanning af købsfakturaer direkte ind i Microsoft Dynamics NAV. > Automatisk download og registrering af PDF-dokumenter

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Timengo. Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Timengo. Timengo

Timengo. Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Timengo. Timengo Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Agenda Sikker post Nye muligheder Vores løsning - VMG Scenarier Teknisk overblik Hvad er Sikker post Teknologi Certifikater Standarder Formål

Læs mere

Systemet skal kunne håndtere små turneringer med ned til 2 deltagere, såvel som turneringer med op til 1000 deltagere.

Systemet skal kunne håndtere små turneringer med ned til 2 deltagere, såvel som turneringer med op til 1000 deltagere. Turneringssystem Formål At opbygge et internet baseret system til administration af skakturneringer for forskellige arrangørerer, herunder, men ikke begrænset til, skakklubber under Dansk Skak Union. En

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere