Det Centrale Personregister

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Centrale Personregister"

Transkript

1 Side 1 UDTRÆKSVEJLEDNING FOR PRIVATE BRUGERE

2 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 GENERELT OM UDTRÆK Beskriver kort hvad udtræk er. Side 6 GENERELT OM STATUSUDTRÆK Beskriver hvad et statusudtræk er. Side 7 GENERELT OM ÆNDRINGSUDTRÆK Beskriver hvad et ændringsudtræk er. Side 9 STANDARDPROGRAM TIL STATUS- OG ÆNDRINGSUDTRÆK Viser de forskellige recordtyper. Side 11 FELTNAVNE I UDTRÆK Beskriver hvad feltnavne indeholder. Side 20 OPBYGNING AF STANDARDADRESSE I CPR Side 21 OVERSIGT OVER HÆNDELSER I CPR Side 22 TIDLIGERE PERSONNUMRE Beskrivelse af ændring eller sletning af personnummer Side 23 DATOER I CPR Beskrivelse af datoernes opbygning i CPR Side 25 OPBYGNING AF PERSONNUMMERET I CPR Side 26 GENERELT OM INDDATA Beskrivelse af fremsendelse af inddata Side 28 INDDATANØGLER Beskriver opbygningen af de forskellige inddatanøgler (teknisk) Side 35 EKSEMPEL PÅ OPBYGNING AF INDDATA I WORD Beskriver en enkelt måde at opbyge inddata på (ikke teknisk) Side 36 GENERELT OM UDDATA Side 38 TEGNSÆT Oversigt over tegnsæt i CPR

3 Side 3 GENERELT OM UDTRÆK GENERELT Det Centrale Personregister (CPR) vedligeholdes ved daglig indrapportering (on-line) fra folkeregistrene og andre myndigheder. Private virksomheder, foreninger m.v. kan få vedligeholdt deres kundekartotek/personregister med oplysninger fra CPR om følgende: navn og adresse (medmindre oplysningerne er beskyttede) evt. stilling oplysning om dødsfald/udrejse/forsvinding evt. udlandsadresse ved udrejse (medmindre oplysningen er beskyttet) evt. adresse på kontaktperson ved død/udrejse/forsvinding under værgemål (umyndiggørelse) oplysning om ændring af personnummer evt. markering af, at pågældende frabeder sig henvendelser, der sker i markedsføringsøjemed (reklamebeskyttelse). Uddata for personer med navne- og adressebeskyttelse vil i stedet for navn og adresse indeholde en startdato for ikrafttræden af beskyttelsen. Adressefelterne vil være blanke for personer, der ikke har en egentlig bopæl i kommunen, f.eks. visse søfarende, indsatte m.v., eller som er uden fast bopæl. CPR-systemet indeholder følgende data: persondata, der er data om en enkelt person. vejdata, der indeholder alle landets veje, med diverse administrative inddelinger som f.eks. postnumre og sogne. myndighedsdata, der indeholder navne og adresseoplysninger for konstaterende myndigheder i CPR.

4 Side 4 HVAD ER UDTRÆK Udtræk er levering af udtræksfiler med data fra CPR-systemet, der leveres enten dagligt eller som statusudtræk efter behov. Personkredsen leveres af brugeren selv efter nærmere aftale med CPR-kontoret. Hvilke uddata, der skal leveres, bestemmes af brugeren, og uddata leveres i den form, brugeren måtte ønske det (Cd-rom - linie). BESTILLING Af hensyn til den nødvendige sagsbehandling, hvor CPR-kontoret sammen med brugeren undersøger dennes behov og ønsker, samt finder den for brugeren mest økonomiske løsning, er leveringstiden for udtræk varierende. Det er derfor vigtigt, at brugeren i så god tid som muligt retter henvendelse til CPR-kontoret for levering af udtræk fra CPR. Anmodning om udtræk kan kun ske ved skriftlig henvendelse fra den private bruger, medmindre andet er aftalt. Anmodningen skal indeholde oplysning om: til hvilket formål det ønskede materiale skal anvendes oplysning om navnet på den kontaktperson hos brugeren, som CPR-kontoret kan henvende sig til ønskede inddata/uddata medier tidspunkt for ønsket levering evt. henvisning til tidligere levering Brugeren kan herefter evt. blive kontaktet med henblik på afklaring af forskellige spørgsmål. GODKENDELSE Når CPR-kontoret har alle oplysninger, fremsendes udtræksbeskrivelse og postopbygninger (uddataopbygning), standardvilkår samt et omkostningsoverslag med frist for brugeren til at reagere, inden udtrækket foretages. Omkostninger forbundet med udtrækket, betales af brugeren.

5 Side 5 TESTKØRSEL CPR-kontoret forbeholder sig ret til at kræve gennemført en testkørsel før det egentlige udtræk, ligesom brugeren kan anmode om en sådan test. Brugeren betaler de omkostninger, der er forbundet med testen. FORSKNING M.V. Levering af forskerudtræk, er pr. 1. januar 2007 overgået til Sundhedsstyrelsen. Se evt.: YDERLIGERE Denne vejledning kan ikke indeholde alle oplysninger om de forskellige typer udtræk og ind- og uddataformer. CPR-kontoret skal altid kontaktes, hvis der er specielle spørgsmål, eller der opstår tvivl om det tekniske samarbejde. Alle henvendelser vedrørende udtræk rettes til: CPR-kontoret Finsensvej Frederiksberg. Telefax: Telefoniske henvendelser til CPR-kontorets kundecenter kan ske ved direkte telefonnummer (telefontid 8-11 og 12 14) eller på E-postadressen:

6 Side 6 GENERELT OM STATUSUDTRÆK Statusudtræk leverer data på personer, som de ser ud på kørselsdagen. Statusudtræk leveres efter behov. Ved periodisk levering aftales kørselsdagene ofte på forhånd med CPR-kontoret. En personnummernøgle er en indgang til CPR's dataindhold. Nøgler skal dannes og leveres af brugeren selv, og der er faste rammer for opbygning af nøgler Foruden statusudtræk med personnummernøgler, kan der køres adressematch som er udtræk med navn og adresse som nøgle. Dette benyttes af brugere, der ikke har lov til at registrere personnumre. adressematch er beskrevet i en selvstændig vejledning. Der kan desuden bestilles "kopi" af vejregister og myndighedsregister, disse kan dog også gratis downloades fra

7 Side 7 GENERELT OM ÆNDRINGSUDTRÆK Ændringsudtræk er et udtræk, hvor brugeren dagligt får leveret de ændringer, der er sket på en given personkreds. Personkredsen skal være defineret af kunden ved hjælp af PNRabonnement. Brugeren kommer selv med personnummeret på de personer, der skal markeres i CPR (PNR-abonnement). Ved etablering af ændringsudtrækket (PNR-abonnement) og ved oprettelse af nyt PNRabonnement, får brugeren komplet data tilbage. Brugeren sørger selv for oprettelse og sletninger af PNR-abonnement. Dataindholdet for personkredsen bliver herefter vedligeholdt af CPR med de daglige ændringsudtræk (5 gange ugentligt mandag til fredag). Brugeren kan sende rekvisitioner på en enkelt person i eller uden for dennes personkreds og herved få komplet data tilbage (der bliver ikke sat abonnement). De typiske ændringer for ændringsudtræk sker udfra ajourføringer på hændelser som eksempelvis er flytning, forsvinding, dødsfald mv. Ajourføringen består af en række hændelser. Opdelingen i ajourføringshændelser sker primært af hensyn til CPRkontorets interne styring, men hændelseskoderne kan i en vis udstrækning også benyttes af CPR-kontorets kunder i forbindelse med deres fortolkning af modtagne data. Dette skal dog ske med stor varsomhed, idet CPR-kontoret forbeholder sig ret til med kort varsel at slette, ændre og tilføje hændelseskoder.

8 Side 8 Foruden ændringsudtræk med personnummernøgler, kan der køres ændringsudtræk via adressematch, som er udtræk med navn og adresse som nøgle. Dette benyttes af brugere, der ikke har lov til at registrere personnumre. Adressematch er beskrevet i en selvstændig vejledning. Der kan desuden køres ændringsudtræk på vejregister.

9 Side 9 STANDARDPROGRAM TIL STATUS- OG ÆNDRINGSUDTRÆK INDLEDNING CPR-kontoret har udarbejdet standardprogrammer til både statusudtræk og ændringsudtræk. Begge programmer er beskrevet nedenfor. STATUSUDTRÆK Inddata til udtrækket er en række personnumre, som leveres af kunden. For hvert af disse personnumre udtrækkes data ordnet i forskellige recordtyper. Programmet er parameterstyret, således at uddata i et vist omfang kan tilpasses den enkelte kunde. Udtrækket kan danne nedenstående recordtyper. Recordtype 000, 001, 999 og 910 dannes altid, mens øvrige recordtyper er valgfri: Recordtype 000 startrecord Recordtype 001 navn, adresse og status mv., 4 recordvarianter Recordtype 002 udenlandsadresse, 2 recordvarianter Recordtype 003 kontaktadresse Recordtype 004 civilstand, kun til brug vedrørende pension Recordtype 005 værge Recordtype 006 ægtefælle oplysninger Recordtype 999 slutrecord Recordtype 910 fejlrecord

10 Side 10 ÆNDRINGSUDTRÆK Når kunden ønsker at abonnere på en række nye personer, indsendes de pågældendes personnumre til CPR-kontoret. For hvert af disse personnumre udtrækkes data ordnet i forskellige recordtyper. Programmet er parameterstyret, således at uddata i et vist omfang kan tilpasses den enkelte kunde. Dette svarer således til et statusudtræk, men herudover får kunden også fremover tilsendt oplysninger hver gang, der i personkredsen er ændringer i de data, som kunden har valgt at abonnere på. Udtrækket kan danne nedenstående recordtyper. Recordtype 000, 001, 009, 999 og 910 dannes altid, mens øvrige recordtyper er valgfri: Recordtype 000 startrecord Recordtype 001 navn, adresse og status mv. Recordtype 002 udlandsadresse, 2 recordvarianter Recordtype 003 kontaktadresse Recordtype 004 civilstand, kun til brug vedrørende pension Recordtype 005 værge Recordtype 006 ægtefælle oplysninger Recordtype 009 hændelseskode Recordtype 010 sletning af brugermarkeringer Recordtype 011 Kundereference *) Recordtype 999 slutrecord Recordtype 910 fejlrecord En speciel fordel ved dette udtræk er, at det passer sammen med (giver samme uddata) som et standardprogram, CPR-kontoret har udviklet til produktet CPR Direkte (program til program kommunikation). *) Denne recordtype er kun aktuel for kunder, der også kører

11 Side 11 Adressematch ændringsudtræk. Recorden vil indeholde det/de kundereferencenumre, som personen har i Adressematch systemet. Op til 5 kundereferencenumre leveres, hvis en person har flere bliver disse ignoreret.

12 Side 12 FELTNAVNE I UDTRÆK Adressedato til adressen Antal pos: 12 Fast Numerisk (tilflydto) Dato for tilflytning til adressen. Se desuden DATOER I CPR. Adresseringsnavn Antal pos: 34 Variabel Alfanumerisk (adrnvn) Navnet benyttes til adressering, og kan være udfyldt med andre navnedele en de, der findes for personen i felterne FORMELNAVN og EFTERNAVN. Efternavn og mindst et fornavn, evt. i forkortet form, skal dog indgå i feltet. Feltet kan leveres på formene: efternavn, fornavn(e) mellemnavne(e) fornavn(e) mellemnavn(e) efternavn Ajourføringstidspunkt Antal pos: 26 Fast Alfanumerisk (timestamp), vejdata og myndighedsdata. Angiver, hvornår et felt eller en række felter sidst er ajourført. Se desuden DATOER I CPR. Bygningsnummer Antal pos: 4 Fast Alfanumerisk (bnr) Feltet findes kun for personer registreret med adresse på Grønland, og er der en del af adressen. Bynavn Antal pos: 34 Variabel Alfanumerisk (bynvn) Forekommer i: Vejdata Bynavn benyttes som en del af den postale adresse, hvor postnummer og postdistrikt er utilstrækkeligt, ved forsendelse af post til borgeren. Bynavn er et vejdistrikt.

13 Side 13 Civilstand Antal pos: 1 Fast Alfanumerisk (civst) Feltet angiver en persons civilstand og kan indeholde følgende: U = ugift G = gift F = fraskilt E = enke/enkemand P = registreret partnerskab O = ophævelse af registreret partnerskab L = længstlevende partner D = død Civilstandsdato Antal pos: 12 Fast Numerisk (haenstart) Feltet indeholder en dato for ændring af en persons civilstand, og kan indeholde følgende: U = ugift, - ingen dato G = gift, - vielsesdato F = fraskilt, - skilsmissedato E = enke/enkemand, - ægtefælles dødsdato P = registreret partnerskab, - dato for registrering af partnerskab O = ophævelse af registreret partnerskab, - dato for ophævelse af registreret partnerskab L = længstlevende partner, - dødsdato for partner D = død, - dødsdato Se desuden DATOER I CPR. C/O Navn Antal pos: 34 Variabel Alfanumerisk (convn) Angiver en logivært. C/O samt en blank vil være indeholdt i de første 4 positioner.

14 Side 14 Efternavn Antal pos: 40 Variabel Alfanumerisk (efternvn) Feltets indhold kan bestå af flere navne adskilt af en blank position eller af en bindestreg. Feltet kan være blank for børn, hvis disse endnu ikke er navngivet. Etage Antal pos: 2 Alfanumerisk (etage), vejdata Feltet indgår som en del af en adresse. For- og mellemnavn Antal pos: 50 Variabel Alfanumerisk (formelnvn) Feltet indeholder en persons fornavn(e) og eventuelle mellemnavne. Fødselsdato Antal pos: 8 Fast Numerisk (foeddto) Indeholder en persons fødselsdato. Se desuden DATOER I CPR. Gældende personnummer Antal pos: 10 Fast Numerisk (pnrgaeld) Et personnummer, der er sat ud af kraft, vil have henvisning til gældende personnummer. Husnummer Antal pos: 4 Fast Alfanumerisk (husnr), vejdata Feltet indgår som en del af en adresse, og indeholder husnummer (3 pos), samt evt. husbogstav (1 pos).

15 Side 15 Hændelseskode Antal pos: 3 Fast Alfanumerisk (haendelse) Hændelsen i kodeform. CPR-kontoret forbeholder sig ret til med kort varsel at slette, ændre og tilføje hændelseskoder. Se desuden OVERSIGT OVER HÆNDELSER I CPR. Kommunekode Antal pos: 4 Fast Numerisk (komkod), vejdata og myndighedsdata Kommune i kodeform, der kan omsættes til klarskrift via myndighedsdata. Kontaktadresse Antal pos: 5 x 34 Variabel Alfanumerisk (kontaktadr1) (kontaktadr2) Feltet angiver adresse til eventuelle kontaktpersoner, for (kontaktadr3) status 20, 30, 70, 80 og 90. (kontaktadr4) (kontaktadr5) Kontaktadresse dato Antal pos: 12 Fast Numerisk (haenstart_kontaktadr) Dato for indsættelse eller rettelse af kontaktadresse. Køn Antal pos: 1 Fast Alfanumerisk (koen) Feltet indeholder følgende: K = kvinder M = mænd Lokalitet Antal pos: 34 Variabel Alfanumerisk (lokalitet) Forekommer i: Vejdata Angiver gårdnavn eller anden lokalitet, der er knyttet til en bolig.

16 Side 16 Navne- og adr.beskyttelsesdato Antal pos: 12 Fast Numerisk (nvnadrbeskhaenstart) Angiver fra hvilken dato en persons navn og adresse i Danmark/Grønland er beskyttet. Se desuden DATOER I CPR. Nøglekonstant Antal pos: 15 Fast Alfanumerisk (nglkonst) Feltet kan benyttes af udtræksbrugeren, hvor denne selv levere nøglen til udtrækket. Formålet med feltet er, at brugeren kan få en ønsket konstant med som uddata for nøglen (f.eks. brugerens ident af personerne ved personnummernøgler). Personnummer Antal pos: 10 Fast Numerisk (pnr) CPR-systemet indeholder: personer, der efter den 1. april 1968 har været tilmeldt dansk folkeregister - for Grønlands vedkommende dog efter den 1. maj personer, der er bosat uden for Danmark, men som i kraft af medlemskab af ATP eller pligt til at svare skat eller lignende har fået tildelt personnummer. Personnummerets opbygning. 1-2 pos. angiver fødselsdag 3-4 pos. angiver fødselsmåned 5-6 pos. angiver fødselsår, uden århundrede 7-9 pos er en del af tildelt løbenummer, hvor 7. pos. tillige med 5. og 6. pos. (fødselsår) angiver hvilket århundrede personen er født i. Udtræksbrugere, der skal bruge oplysning om århundrede bør benytte feltet FØDSELSDATO, hvor århundrede indgår. Århundrede i personnummeret:

17 Side pos. 5. og 6. pos. (fødselsår) århundrede pos. er en del af det tildelte løbenummer, dette ciffer er desuden et kontroltal.: Lige cifre angiver kvinder Ulige cifre mænd. Se desuden feltet KØN. Postdistrikt Antal pos: 20 Fast Alfanumerisk (postdisttxt) Forekommer i: Vejdata POSTNUMMER i klarskrift. Postnummer Antal pos: 4 Fast Numerisk (postnr) Forekommer i: Vejdata Postnummer er et obligatorisk vejdistrikt for husnumre på en vej, hvor der aktuelt bor personer.. Værdien '9999' kan anvendes i forbindelse med høje vejkoder.

18 Side 18 Reklamebeskyttelsesdato Antal pos: 12 Fast Numerisk (rekbeskhaenstart) Reklamebeskyttelsesdato, der angiver startdato for beskyttelsen. Indeholder: Århundrede, år, måned, dag, timer og minutter (ÅÅÅÅMMDDTTMM) Side/dørnummer Antal pos: 4 Fast Alfanumerisk (sidedoer), vejdata Feltet indgår som en del af en adresse. Status Antal pos: 2 Fast Numerisk (status) Feltet angiver om personen er aktiv eller inaktiv i CPR, og kan indeholde følgende: 01 = Aktiv, bopæl i dansk folkeregister 03 = Aktiv, speciel vejkode ( ) i dansk folke register 05 = Aktiv, bopæl i grønlandsk folkeregister 07 = Aktiv, speciel vejkode ( ) i grønlandsk folkeregister 20 = Inaktiv, uden bopæl i dansk/grønlandsk folkeregister men tildelt personnummer af skattehensyn (kommunekoderne 0010, 0011, 0012 og 0019) 30 = Inaktiv, annulleret personnummer 50 = Inaktiv, slettet personnummer ved dobbeltnummer 60 = Inaktiv, ændret personnummer ved ændring af fødselsdato og køn 70 = Inaktiv, forsvundet 80 = Inaktiv, udrejst 90 = Inaktiv, død

19 Side 19 Statusdato Antal pos: 12 Fast Numerisk (statushaenstart) Statusdato angives kun ved inaktive statuskoder, og vil indeholde følgende: 20 = personnummer dato 30 = personnummer slutdato 50 = personnummer slutdato 60 = personnummer slutdato 70 = forsvindingsdato 80 = udrejsedato 90 = civilstandsdato (dødsdato) Se desuden DATOER I CPR. Stilling Antal pos: 34 Variabel Alfanumerisk (stilling) Stilling, angivet af personen. Stilling indrapporteres af folkeregistret. Tilflytningsdato Antal pos: 12 Fast Numerisk (tilflydto) Angiver datoen for tilflytning til kommunen. Se desuden DATOER I CPR. Udlandsadresse Antal pos: 5 x 34 Variabel Alfanumerisk (udlandadr1) (udlandadr2) Der er een udlandsadresse ved ud- og indrejse. (udlandadr3) Dvs. når en person udrejser kan feltet indeholde (udlandadr4) udrejseadressen. Adressen kan opdateres mens personen (udlandadr5) er udrejst (bevirker ikke historik). Indrejser personen, kan feltet opdateres med adresse i udlandet ved indrejsetidspunktet (kun den sidst opdaterede adresse gemmes historisk).

20 Side 20 Udlandsadressedato Antal pos: 12 Fast Numerisk (udlandadrdto) Dato for seneste ændring i udlandsadresse. Se desuden DATOER I CPR. Udrejselandekode Antal pos: 4 Fast Numerisk (udr_landekod), myndighedsdata Kode for det land personen er udrejst til, der kan oversættes via myndighedsdata. Rejser personen til andet land under udrejsen ændres udrejselandekode ikke. Se desuden feltet Udlandsadresse. Under værgemål dato Antal pos: 12 Fast Numerisk (umynmynhaenstart) Dato, der angiver hvornår en person er erklæret under værgemål (umyndiggørelse). Feltet slettes ved ophævelse af værgemålet. Se desuden DATOER I CPR. Vejadresseringsnavn Antal pos: 20 Variabel Alfanumerisk (vejadrnvn) Forekommer i: Vejdata Vejnavn i forkortet form til brug ved bla. forsendelse. Vejkode Antal pos: 4 Fast Numerisk (vejkod), vejdata. Feltet indeholder en vej i kodeform Værge adresse Antal pos: 5 x 34 Variabel Alfanumerisk (txt1) (txt2) Værge kan indsættes med personnummer eller navn og (txt3) adresse i CPR-systemet. Feltet her angiver adresse på (txt4) værge, der ikke er registret i CPR-systemet med (txt5) personnummer. For værge med personnummer kan leveres aktuel adresse fra persondata.

21 Side 21 OPBYGNING AF STANDARDADRESSE I CPR INDLEDNING Efter aftale med Post Danmark anbefales ved adressering at anvende følgende standardadresse, sammenstillet af følgende CPRadressedata: VEJADRESSERINGSNAVN HUSNUMMER ETAGE SIDE/DØRNUMMER BYGNINGSNUMMER (Grønland) Standardadressen dannes ud fra følgende regler: Feltindhold placeres i ovennævnte rækkefølge fra venstre mod højre. Efterstillede blanke og foranstillede nuller fjernes. Der skal være en blank position mellem vejnavn og husnummer. Hvis standardadressen er under 34 positioner, og der forekommer et husbogstav, skal der mellem husnummer og husbogstav være en blank position. Der skal være komma (,) foran etage. Der skal være en blank position foran side/dørnummer, hvis indholdet i dette felt er en sideangivelse (TH, TV eller MF). Der skal være komma (,) og en bindestreg (-) foran side/dørnummer, hvis indholdet i dette felt er et dørnummer. Er adressen grønlandsk, og der ikke er et husnummer vil bygningsnummer (BNR på 4 positioner) blive udskrevet på husnummerets plads. I denne situation skal der være en blank position mellem vejnavn og teksten "BNR", og endnu en blank position til selve bygningsnummeret.

22 Side 22 OVERSIGT OVER HÆNDELSER I CPR: A01 Flytning A02 Forsvinding A03 Genfinding A04 Genindrejse A06 Udrejse A07 Ændring af supplerende adresse A08 Opdatering af udlandsfelter/valgretsfelter A09 Korrektion af aktuel adresse A10 Annullation af aktuel adresse - udrejse eller forsvinding A13 Navneændring (ved ændring af adresseringsnavn/fornavn/mellemnavn/efternavn) A14 Navngivelse A15 Opdater navnefelter (ved ændring af adresseringsnavn/fornavn/mellemnavn/efternavn) A16 Korrektion af aktuelle navne (ved ændring af fornavn/mellemnavn/efternavn) A17 Annullation af aktuelle navne (ved ændring af fornavn/mellemnavn/efternavn) A21 Dødsfald A24 Ændring af civilstandsdata A25 Annullation af aktuel civilstand (annullation af dødsfald) A33 Beskyttelse A34 Folkekirkeforhold A40 Annullation af personnummer A42 Teknisk ændring af adresser - batch A45 PNR-abonnement A47 Opdater kontaktadresse A73 Under værgemål (umyndiggørelse) A74 Rekvisition af personposter K74 Rekvisition af personposter (maskinelt dannet periodisk) P02 Sletning af personnummer P03 Ændring af personnummer P10 Ændring af postnummer/bynavn/lokalitet/vejnavn P11 Automatisk sletning af navne- og adressebeskyttelse/notat/kontaktadresse/forældremyndighed P31 Indrejse med personnummer - indberet P42 Ændre personnummer - fortryd P43 Slet personnummer - fortryd (en person får sit tidligere personnummer tilbage) Opdelingen i ajourføringshændelser sker primært af hensyn til CPR s interne styring, men hændelseskoder kan i en vis udstrækning også benyttes af CPR s kunder i forbindelse med deres fortolkning af modtagne data. Dette skal dog ske med stor varsomhed, idet CPR forbeholder sig ret til at slette, ændre og tilføje hændelseskoder uden forudgående varsel.

23 Side 23 TIDLIGERE PERSONNUMRE ÆNDRING OG SLETNING Et personnummer kan blive slettet (hvis samme person har fået to personnumre) ændret (hvis eksempelvis fødedatoen er forkert) En sletning eller en ændring kan endvidere fortrydes. Et tidligere personnummer vil aldrig blive genbrugt til en ny person. Ændringsudtræk har et felt, der hedder "pnrgaeld" hvor det gældende personnummer står. SLETNING AF DOBBELTNUMMER Hvis kunden har markeret begge personnumre, vil kunden modtage 2 record 001 på det slettede nummer, hvor kun personnummer, navn, status = 50 og PNR.gældende vil være udfyldt resten vil være blankt. På det personnummer, der bibeholdes, vil der blive udskrevet 1 record med alle felter udfyldt. Hvis kunden kun har markeret det personnummer, der bliver slettet, vil kunden modtage 1 record på det slettede personnummer, hvor kun personnummer, navn, status = 50 og PNR.gældende vil være udfyldt resten vil være blankt. Her skal kunden sende en ny oprettelse af PNR-abonnement på det gældende personnummer. ÆNDRING AF PERSON- NUMMER Personen er markeret, her vil kunden modtage 2 records, 1 record på det nummer der sættes ud af kraft, hvor personnummer, navn, status = 60 og PNR.gældende vil være udfyldt og resten blankt. På det nye personnummer vil der blive udskrevet 1 record med alle felter udfyldt og PNR-abonnement vil automatisk blive overført til det nye nummer.

24 Side 24 DATOER I CPR. Der er følgende typer datoer i CPR: Dateformat pos. alfanumerisk Fødselsdato... 8 pos. numerisk Ajourføringsdato pos. numerisk/ 26 pos. alfanumerisk Datoer i øvrigt pos. numerisk Dateformat Datoer i CPR skal efterhånden overgå til ISO standard format på 10 positioner alfanumerisk. ÅÅÅÅ-MM-DD (f.eks ) Fødselsdato Feltet indeholder oplysning om: århundrede = 2 positioner årstal = 2 positioner måned = 2 positioner dag = 2 positioner Datoen vil blive leveret på formen århundrede årstal måned dag, hvis ikke andet er aftalt. ÅÅÅÅMMDD (f.eks ) Ajourføringstidspunkt Feltet indeholder oplysning om: århundrede = 2 positioner årstal = 2 positioner måned = 2 positioner dag = 2 positioner time = 2 positioner minut = 2 positioner sekund = 2 positioner mikrosekund = 6 positioner

25 Side 25 I CPR-systemet er datoen på 26 positioner, alfanumerisk, idet der forekommer tegn i feltet. (ÅÅÅÅ-MM-DD-tt.mm.ss.mmmmmm). Datoen leveres dog på 12 pos., på formen århundrede årstal måned dag time minut, hvis ikke andet er aftalt. ÅÅÅÅMMDDttmm (f.eks ) Datoer i øvrigt Feltet indeholder oplysning om: århundrede = 2 positioner årstal = 2 positioner måned = 2 positioner dag = 2 positioner time = 2 positioner minut = 2 positioner ÅÅÅÅMMDDttmm (f.eks ) Datoen leveres på formen århundrede årstal måned dag time og minut, hvis ikke andet er aftalt. Datoen indeholder time og minut, da der kan forekomme flere registreringer af samme type pr. dag - for data, der gemmes historisk. For registreringer, hvor time og minut kan anses for systemmæssigt unødvendigt, er disse dog medtaget for at give datoerne et ensartet format. Usikre datoer kan indeholde nuller (0), eller der kan være indsat 99 i minutter.

26 Side 26 OPBYGNING AF PERSONNUMMERET I CPR Personnummerets opbygning kan illustreres ved følgende eksempel, der viser et tilfældigt valgt nummer for en mand født den 7. juli Personnummerets kontroltal, der tillige angiver køn, fremkommer ved en matematisk beregning foretaget på de foregående 9 cifre (fødselsdato uden århundrede, samt et tilfældigt 3-cifret nummer). Beregning foregår således, at hvert af de 9 cifre "vægtes", hvorefter de enkelte cifre multipliceres (ganges) med den pågældende vægt. Eksemplet: Fødselsdato, samt de 3 første cifre af løbenummer multipliceres * * * * * * * * * med vægtene sum = Summen divideres med 11: 149 : 11 = Rest 6 Kontroltallet fremfindes ved at trække resten fra 11 ( 11-6 = 5). Personnummeret for personen vil være Fremkommer der ingen rest ved divisionen, bliver kontroltallet 0. Fremkommer resten 1, kan de 9 cifre ikke anvendes til personnummer, da et 2-cifret kontroltal (10) ikke kan accepteres.

27 Side 27 GENERELT OM INDDATA GENERELT Inddata til statusudtræk skal være personnummernøgler. Inddata til ændringsudtræk for person kan være oprettelse og sletning af PNR-abonnement eller rekvisition af personnummer. Ved forsendelse skal inddatamediet være emballeret, således at det ikke umiddelbart fremgår, hvad forsendelsen indeholder. Inddatanøgler skal sendes til Strålfors Information Logistics A/S (CSC). CD-rom skal leveres dagen før, senest kl.12.00, idet der skal foretages en konvertering. Ved forsinkelser skal CPR-kontoret have meddelelse herom senest kl på udtræksdagen. Ved forsinkelse kan brugeren blive faktureret for start af udtrækket, og der kan aftales en ny udtræksdato. FØLGESEDDEL I bekræftelsen på kørslen af udtrækket, er der link til CPR-kontorets hjemmeside, hvor der kan findes følgesedlen, som skal bruges, når inddataen sendes til Strålfors Information Logistics A/S (CSC). På følgeseddelen angives Opgavenummer, der fremgår af den tilsendte udtræksbeskrivelse. Opgavenumret skrives under følgeseddelens fortrykte information (I for og CD-rom). MÆRKNING AF MEDIET Selve mediet (f.eks. CD en) skal mærkes med det opgavenummer, der fremgår af den tilsendte udtræksbeskrivelse. Følgesedler kan udskrives fra CPR-kontorets hjemmeside

28 Side 28 FILTRANSMISSION Inddatafiler til CPR skal opfylde følgende navnestandard DACPR90.DÅÅMMDD.I hvor: ÅÅMMDD er den dato filen skal benyttes (filen skal være modtaget hverdage senest kl. 12 for at indgå i aftenens udtræk) er opgavenummeret for den udtræksopgave filen skal benyttes til. Bemærk at de angivne anførselstegn rundt om navnet skal medsendes. Uddatafiler fra CPR vil blive navngivet efter følgende navnestandard DÅÅMMDD.L999999, hvor: ÅÅMMDD er den dato, hvor udtrækket er kørt er opgavenummeret for den udtræksopgave, der har dannet filen Bemærk, at der her ikke er anførselstegn rundt om navnet.

29 Side 29 INDDATANØGLER 01 PERSONNUMMER-NØGLE 06 PERSONNUMMER-ABONNEMENT 07 PERSONNUMMER-REKVISITION

30 Side 30 PERSONNUMMER-NØGLE Feltnavn Format Længde Record pos Bemærkning Inddatatype N Opgavenummer N 6 3 Personnummer A 10 9 Nøglekonstant A Konstant A BLANKE RECORD-LÆNGDE 80 Inddata ved udtræk med personnummer som nøgle. De enkelte inddatafelter skal leveres med den totale feltlængde. CD-rom kan kun modtages som *.txt-filer (ikke som eks. Word dokument og lignende)! CD-rom skal mærkes med datasætnavn Ixxxxxx., hvor xxxxxx er brugerens opgavenummer.

31 Side 31 BESKRIVELSE AF PERSONNUMMER-NØGLE Inddatatype Skal altid indeholde 01 for personnummer-nøgle. Opgavenummer Det opgavenummer brugeren ønsker at modtage uddata på. Pos. 1-4 indeholder kundenummer Pos. 5-6 indeholder løbenummer Opgavenummer tildeles af CPR-kontoret. Personnummer Personnummer som brugeren ønsker at rekvirere uddata på. Består af fødselsdato (dag, måned, år), underløbenummer, samt et checkciffer. Nøglekonstant Et alfanumerisk felt på max. 15 pos., som brugeren kan anvende til egne oplysninger (f.eks. brugerens egen ident), feltet leveres tilbage med uddata. Sortering på nøglekonstant kræver at feltet er højrestillet og det er aftalt med CPR-kontoret. Feltet registreres ikke i CPR-systemet. Værdimængde for nøglekonstant: Bogstaver (se under tegnsæt), 0-9, - (bindestreg), ' (apostrof), og blank. Nøglekonstant må ikke indeholde pakkede felter.

32 Side 32 PERSONNUMMER-ABONNEMENT Feltnavn Format Længde Record Bemærkning Pos. Inddatatype N Kundenummer N 4 3 Konstant N Slet/sæt-markering A 2 9 OP = oprette SL = slette Personnummer A Nøglekonstant A Konstant A BLANKE RECORD-LÆNGDE 80 Inddata ved udtræk med personnummer-abonnement. De enkelte inddatafelter skal leveres med den totale feltlængde. CD-rom kan kun modtages som *.txt-filer (ikke som eks. Word dokument og lignende)! CD-rom skal mærkes med datasætnavn Ixxxxxx., hvor xxxxxx er brugerens opgavenummer.

33 Side 33 BESKRIVELSE AF PERSONNUMMER-ABONNEMENT Inddatatype Skal altid indeholde 06 for personnummer-abonnement. Kundenummer Brugerens kundenummer (første 4 pos. af opgavenummer). Kundenummer tildeles af CPR-kontoret. Konstant Konstanten efter kundenummer skal udfyldes med 00. Slet/sæt-markering Feltet skal indeholde: OP = når personnummeret skal oprettes som PNR-abonnement SL = når personnummeret skal slettes som PNR-abonnement Personnummer Personnummer som brugeren ønsker at rekvirere uddata på. Består af fødselsdato (dag, måned, år), underløbenummer, samt et checkciffer. Nøglekonstant Et alfanumerisk felt på max. 15 pos., som brugeren kan anvende til egne oplysninger (f.eks. brugerens egen ident) ), feltet leveres tilbage med uddata. Sortering på nøglekonstant kræver at feltet er højrestillet og det er aftalt med CPR-kontoret. Feltet registreres ikke i CPR-systemet. Værdimængde for nøglekonstant: Bogstaver (se under tegnsæt) 0-9, - (bindestreg), ' (apostrof), og blank. Nøglekonstant må ikke indeholde pakkede felter.

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde INDENRIGSMINISTERIET Opgavenr. Journal nr. 370715 EJ-HJEMMESID Udtrækstype Oprettet Ændret STATUS UDTRÆK (UDEN NØGLE) 19.07.2007

Læs mere

Personnummeret i CPR-systemet

Personnummeret i CPR-systemet CPR-KONTORET Dato: 1. juli 2008 Sagsbeh.: jøm/ Personnummeret i CPR-systemet Holmens Kanal 22 Telefon: +45 72 26 97 35 Internet: cpr@cpr.dk DK - 1060 København K Telefax: +45 72 26 97 42 Hjemmeside: http://www.cpr.dk

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Person

OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person . Ejerskab Indenrigs og Sundhedsministeriets CPR-kontor i medfør af Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister, jf. lov nr.

Læs mere

1 KY-person. 1.1 Skattekort 26.11.2013

1 KY-person. 1.1 Skattekort 26.11.2013 1 KY-person... 2 1.1 Skattekort... 2 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Person... 3 1.2.1 Attributter... 3 1.3 Ægteskab... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Adresse... 5 1.5 Dansk adresse... 5 1.5.1 Attributter...

Læs mere

Kommunesammenlægning/opsplitning Testudtræk til kunderne

Kommunesammenlægning/opsplitning Testudtræk til kunderne CPR-udvikling 0034 Eksempler på udtræk fra Kommunesammenlægnings henvisningsregistre Hermed eksempler på udtræk fra Vejhenvisningsregisteret og Distriktshenvisningsregisteret som de leveres i forbindelse

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Kommunale forhold CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Grønland MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland Retningslinjer for registrering

Læs mere

Udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Det Centrale Personregister

Udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Det Centrale Personregister Udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Det Centrale Personregister VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 60 i lov nr. 426 af 31. maj 2000

Læs mere

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Dette notat beskriver de forhold som man som leverandør og kommune skal være opmærksom på når man ønsker at modtage CPR-data i abonnement fra Serviceplatformen.

Læs mere

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK August 2007 0. Indledning ESI-standarden er den standard der sikrer, at indberetningen af fraværsoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

FIE brugervejledning

FIE brugervejledning FIE brugervejledning Hvad er FIE?... 2 Hvordan bruger jeg FIE?... 2 Hvor finder jeg FIE?... 2 Hvordan logger jeg ind?... 3 Hvordan uploader jeg data?... 4 Hvad sker, når mine data er behandlet?... 4 Efter

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Danmark MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland Retningslinjer

Læs mere

Sådan gør du som leder i Randers kommune

Sådan gør du som leder i Randers kommune Randers kommune personaleafdelingen Sådan gør du som leder i Randers kommune Indberetning til lønsystemet Version 1.1 Dato 04.01.2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3: Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Eksport af data fra Netbank

Eksport af data fra Netbank Eksport af data fra Netbank Indhold side Generel information 2 Recordopbygning i cvs-fil 3 Recordopbygning Netbankformat 4-8 Konceptafdelingen side nr. 1 Generel information I Netbank kan der eksporteres

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

eskattekortsanmodninger fra og med 2011

eskattekortsanmodninger fra og med 2011 eskattekortsanmodninger fra og med 2011 Fra og med skatteåret 2011 skal anmodning om elektroniske skattekort ske via et nyt format som defineres i det følgende. Udgangspunktet er det danske skattevæsens

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F 2 0 0 0 0 1 Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L U D B E T A L I N G V I A

S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F 2 0 0 0 0 1 Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L U D B E T A L I N G V I A S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F 2 0 0 0 0 1 Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Dataleverandør-id : Udleveret af Udleveringsdato

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK KONTAK T: KLC@FANET.DK ESI-STANDARD - FRAVÆR Om FA s vejledninger...2

Læs mere

Laboratorieafsnit. 1 Introduktion

Laboratorieafsnit. 1 Introduktion Laboratorieafsnit Revideret 06-03-2009 MADS MENU: KODER -> SYSTEMET -> LABORATORIEAFSNIT (E.1.2.) 1 Introduktion I programmet Laboratorieafsnit oprettes laboratorieafsnit og deres grundlæggende oplysninger,

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Spørgsmål om listebetegnelser Må en kandidatliste, der stiller op for et parti, der er opstillingsberettiget

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET

INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET Dato: 12. juni 2014 Kontor: CPR-kontoret Filnavn: VK60 Standardvilkår for privates adgang til CPR's forespørgsels-/søgesystem, CPRWeb. Indledning. Efter 39 i lov om Det

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

SÆRLIGT SUNDHEDSKORT. NOTUS Kommunal. Den 07.09 2009

SÆRLIGT SUNDHEDSKORT. NOTUS Kommunal. Den 07.09 2009 SÆRLIGT SUNDHEDSKORT NOTUS Kommunal Den 07.09 2009 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.com, scandihealth@csc.com CVR-nr.

Læs mere

Hånd@ Tilretning af importdatafiler

Hånd@ Tilretning af importdatafiler Hånd@ Tilretning af importdatafiler Tilretning af Import data filer.... 3 Fjerne dubletter... 4 Tilret og tilføj kolonne overskrifter... 9 Hvordan fordeles data fra en kolonne til flere?... 10 Sammenføje

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

CPR WEB System Good morning and welcome

CPR WEB System Good morning and welcome CPR WEB System Good morning and welcome CPR s udvikling gennem mere end 40 år Bo Jystrup Project Carsten Manager Schouw 2009-10-26 26-10-2010 CS C 10. September 2009 1 10/24/2010 11:26 PM New Brand FMT-P2_

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

Vejledning til bestilling af kørsel online Flextur og Flexrute

Vejledning til bestilling af kørsel online Flextur og Flexrute Vejledning til bestilling af kørsel online Flextur og Flexrute Det er muligt at bestille kørsel online fra computer, tablet eller smartphone. Gå til sydtrafik.flextrafik.dk og log ind med det tilsendte

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Håndbog Til CPR services Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Manual til NETKEY administrationsmodul version 3.0.0

Manual til NETKEY administrationsmodul version 3.0.0 .0.0 Introduktion 3 Almindelige funktioner 4 Log ind 4 Menulinjen 6 Navigation 9 Lister 11 Administration af brugere 18 Opret en bruger 19 Se og søge efter brugere 21 Redigér en bruger 22 Brugerens adgange

Læs mere

Vejnavne og adresser i kommunalreformen

Vejnavne og adresser i kommunalreformen ORIENTERING Til sammenlægningsudvalgene 3. januar 2006 Sag: D-4236-4 /lgl/mli Vejnavne og adresser i kommunalreformen Orientering om kommunernes opgaver som adressemyndighed forud for kommunesammenlægningen

Læs mere

Avanceret kampagnestyring

Avanceret kampagnestyring Indlæsning af egne kampagner:... 1 Prioritering af kampagner... 3 Arbejdsgangen er følgende:... 3 Mere om RET:... 4 Kampagne numre:... 4 Rapportudskrivning af kampagner:... 4 Udskriv prismærker for en

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide. OIOXML dokumentationsguide Person 1

OIOXML dokumentationsguide. OIOXML dokumentationsguide Person 1 OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person 1 Dato Forfatter 24-2-05 Bent Bilstrup Dokument oprettet Teknologisk Institut 25-2-05 Bent Bilstrup Konceptuel model indføjet 28-2-05

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Arbejdsgang for barsler institutioner

Arbejdsgang for barsler institutioner Dato 22.5.2014 Dok.nr. 63802-14 Sagsnr. 13-15476 Ref. Arbejdsgang for barsler institutioner Indhold Meddelelse om graviditet... 2 Fraværsregistrering af graviditeten... 2 Bekræftet modtagelse af anmeldt

Læs mere

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004)

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Unitel EDI MT940 Juni 2010 Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Indhold 1. Indledning...3 2. Generelt...3 3. Beskrivelse af MT940 meddelelsen...3 3.1.

Læs mere

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

Vejledning til brug af Persondataformular

Vejledning til brug af Persondataformular Vejledning til brug af Persondataformular Om Persondataformular Persondataformularen skal anvendes til at registrere persondata omkring ansatte og gæster. I nogle tilfælde skal forskningsstuderende og

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

1. Løntræk for arbejdsgiver

1. Løntræk for arbejdsgiver 1. Løntræk for arbejdsgiver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på https://sulinal.gh.gl. Når man går

Læs mere

Notat. Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 BILAG 3. Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet

Notat. Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 BILAG 3. Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet Notat BILAG 3 Dok. ansvarlig: HHO Sekretær: Sagsnr.: 2007-143 Doknr: d2014-7796-5.0 12-06-2014 Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet Sagsfremstilling Direktørgruppen

Læs mere

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Vejledning til kommuner Indhold Arbejdsgiverens indberetning i NemRefusion... 2 Anmodningen sådan sendes den til kommunen... 3 Ændring af den

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: ådan søger du boligstøtte digitalt tart lut og ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. K Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte,

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

Forslag. til. (Afskaffelse af internordiske flyttepapirer, udvidet bødeansvar m.m.)

Forslag. til. (Afskaffelse af internordiske flyttepapirer, udvidet bødeansvar m.m.) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Afskaffelse af internordiske flyttepapirer, udvidet bødeansvar m.m.) 1 I lov om Det Centrale Personregister, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

Ansøgning om folkepension fra Danmark

Ansøgning om folkepension fra Danmark Udbetaling Danmark International Pension Kongens Vænge 8 DK-3400 Hillerød Tlf. +45 70 12 80 55 Telefontid kl. 10-14 ipos@atp.dk www.borger.dk/international-pension Ansøgning om folkepension fra Danmark

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind Snitfladebeskrivelse til Ferie Ind Version 1.1. 06-10-2007 KMD A/S 2003. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 6 Anvendelse af CPR Søgeservices, programmeringsvejledning

Håndbog Til CPR services. Bilag 6 Anvendelse af CPR Søgeservices, programmeringsvejledning Håndbog Til CPR services Bilag 6 Anvendelse af CPR Søgeservices, programmeringsvejledning CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cprdk Telefax 45 82 51 10 Hjemmeside: wwwcprdk

Læs mere

e-conomic integration

e-conomic integration ERP INTEGRATION - e-conomic Version 4.0 december 2011 Formålet med ERP integrationsmodulet er, at gøre det muligt for organisationer i webcrm at blive integreret med debitorer i e-conomic. Bemærk: ERP-integration

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Guide til Frivillige foreninger

Guide til Frivillige foreninger Brug Frivillige foreninger på Virk.dk til at oprette et CVR nr. til din frivillige forening. Det er også her, du retter i foreningens oplysninger, fornyer og lukker dens CVR nr.. Du kan tilgå løsningen

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring

Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring Side 2 af 8 Dataelementer, som fremgår af nedenstående tabel, kan anvendes frit. Dette gælder dog ikke brug til markedsføring

Læs mere

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar 2009. Det er derfor meget vigtigt at du

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

Kunder. 1 Introduktion

Kunder. 1 Introduktion Kunder ADMINISTRATION KUNDEKARTOTEK KUNDER (F.2.1.) Revideret 09-12-2010 1 Introduktion I programmet Kunder (afdelinger og læger mv.) oprettes eller rettes oplysninger på kunder i kundekartoteket. Her

Læs mere

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R.

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. Version 1.01 17 Feb 2015 For at indtaste kirkebøger hos Danish Family Search skal du have en bruger ID og et kodeord. Hvis du allerede har dette, så gå til kapitel

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister Side: 1 af 11 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 2.3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 4 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 Adresse- og telefonlisten 4 3.3 Maillister

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Kontrolbasen. Brugsanvisning. Kontrolbasen holder styr på og fremstiller sagsbehandlingsbreve til brug for Færdselsstyrelsens virksomhedskontrol.

Kontrolbasen. Brugsanvisning. Kontrolbasen holder styr på og fremstiller sagsbehandlingsbreve til brug for Færdselsstyrelsens virksomhedskontrol. Kontrolbasen Brugsanvisning Kontrolbasen holder styr på og fremstiller sagsbehandlingsbreve til brug for Færdselsstyrelsens virksomhedskontrol. Samtidig indeholder den indtastningsfaciliteter til oplysninger

Læs mere

Vejledning i brug af. Meusburger Portal

Vejledning i brug af. Meusburger Portal Vejledning i brug af Meusburger Portal 1. Indhold 2 General Information Portalen er tilgængelig i alle Meusburger Website Sprog. Log-in er tilgængelig for alle brugere efter afslutningen af registreringen.

Læs mere

Visumansøgninger fra Temarejsers kunder vil blive håndteret af Visumservice ApS.

Visumansøgninger fra Temarejsers kunder vil blive håndteret af Visumservice ApS. Visumservice ApS Postboks 815 2100 København Ø VEDRØRENDE VISUM TIL INDIEN Vi håber, at du glæder dig til den spændende rejse, du har bestilt. Visumansøgninger fra Temarejsers kunder vil blive håndteret

Læs mere

Vejledning til udsalgssteder om salg af fisketegn

Vejledning til udsalgssteder om salg af fisketegn Vejledning til udsalgssteder om salg af fisketegn Udsalgssteder som har aftale med NaturErhvervstyrelsen kan formidle salg af fisketegn købt via Internettet. Det er en forudsætning for indgåelse af aftale

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Herudover skal der benyttes DSM opgaveplanlægger.

Herudover skal der benyttes DSM opgaveplanlægger. Salgskanal Integration til Maskintorvet Nedenstående vejledning beskriver, hvorledes maskiner kan sættes til salg på Maskintorvet.dk, og det beskrives også, hvorledes data indmeldt på maskiner via Maskinbladets

Læs mere

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv.

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. Egedal Kommune Sendes til kommunen Egedal Kommune Udfyldes af kommunen Modtaget dato KLE 25.02.09G01 Sagsidentifi kation Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. ifl g. Lov om

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Praktik logbog. Glarmester. Virksomhed:

Praktik logbog. Glarmester. Virksomhed: Praktik logbog Glarmester Elev: Cpr. nr: Virksomhed: CVR: Praktikskema Eleven skal sidst i hver periode i virksomheden have udfyldt et skema i denne praktik logbog, og logbogen skal eleven medbringe på

Læs mere