Indholdsfortegnelse Struktur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse Struktur"

Transkript

1

2

3 Indholdsfortegnelse Struktur 1. Forord Introduktion Byggesagers organisering Dokumenter knyttet til udførelse Beskrivelsers opbygning Projektspecifik beskrivelse Beskrivelse Beskrivelsesanvisninger Strukturen Byggesagsbeskrivelsen Arbejdsbeskrivelser Strukturering af arbejdsbeskrivelser og bygningsdelsbeskrivelser Strukturering af dokumenter Reference til andre basisbeskrivelser r der indeholder reference til andre basisbeskrivelser Projektspecifikke beskrivelser der indeholder reference til andre basisbeskrivelser r der har en fælles referencebasisbeskrivelse Regler knyttet til strukturen Sidehoved og Revisionsstyring Paradigmer for projektspecifikke beskrivelser Sidehoved for den projektspecifikke beskrivelse Revisionsstyring Revisionsmarkering Web-sitet for bips beskrivelsesværktøj Ordforklaring, forkortelser m.m Appendiks Appendiks A Indholdsfortegnelse til byggesagsbeskrivelsen...41 Appendiks B Indholdsfortegnelse til arbejdsbeskrivelsen...44 Appendiks C Word vejledning...46 bips B1.000 / september

4 bips B1.000 / september

5 1. Forord Struktur 1. Forord bips har skabt en fælles struktur for de beskrivelser, der indeholder bestemmelserne for byggearbejders udførelse. Formålet er en fælles national de facto standard. Baggrunden for den fælles struktur var en erkendelse af, at der hos både de projekterende og de udførende i byggebranchen blev brugt mange kræfter på at skrive og derefter tolke beskrivelser, hvor såvel strukturen som specifikationerne for den samme ydelse uden grund var forskellige fra byggesag til byggesag. Når en beskrivelse opbygges på samme måde fra byggesag til byggesag ved at anvende en fælles national de facto standard, bliver kommunikationen mellem de projekterende og de udførende entydig med en større produktivitet og bedre kvalitet til følge. I august 2001 udkom BPS B100, Beskrivelsesanvisning struktur. Nærværende bips B1.000, Beskrivelsesanvisning struktur er en omskrivning heraf. Omskrivningen har primært haft til formål, at give en bedre og klarere fremstilling af beskrivelsesstrukturens regler og principper og at eksemplificere disse. Der forekommer kun mindre justeringer og præciseringer af beskrivelsesstrukturens grundlæggende regler og principper. Der er udvidet med nye regler og principper vedrørende referencer til flere basisbeskrivelser. bips September 2008 bips B1.000 / september

6 2. Introduktion Struktur 2. Introduktion bips beskrivelsesværktøj er navnet for en fælles standard for de beskrivelser, der benyttes til angivelse af de bestemmelser der gælder for et byggeris udførelse. Denne publikation omhandler strukturen for bips beskrivelsesværktøj, dvs. de regler, principper m.m. der gælder for anvendelse af beskrivelsesværktøjet ved udarbejdelse og brug af beskrivelser. Selve indholdet af de enkelte beskrivelser er behandlet i bips beskrivelsesanvisninger. Til bips beskrivelsesværktøj er knyttet et web-site, der bl.a. indeholder de digitale dokumenter, som paradigmer for projektspecifikke beskrivelser, beskrivelsesanvisninger, basisbeskrivelser og vejledninger, der er knyttet til beskrivelsesværktøjet. Web-sitet kan benyttes, såfremt der er tegnet et abonnement for brug heraf. Udviklingen og driften af beskrivelsesværktøjet sker i bips regi. Alene bips er berettiget til at opdatere beskrivelsesværktøjet. Denne publikation bips B1.000, Beskrivelsesanvisning struktur kan gratis hentes i elektronisk form fra bips web-site på internetadressen hvor der også kan tegnes abonnement til selve beskrivelsesværktøjet. bips B1.000 / september

7 3. Byggesagers organisering Struktur 3. Byggesagers organisering En byggesag defineres som arbejdet med løsning af en byggeopgave fra byggeidé til det færdige bygværk er afleveret. Bygherren er den person eller organisation, for hvis regning og ansvar et bygværk opføres. Til en byggesag er der knyttet en række parter, som fx de projekterende, de udførende og byggeledelsen, der har hver deres veldefinerede funktion. De projekterende planlægger forud for udførelsen og udarbejder projektmaterialet for udførelsen, dvs. den samling af dokumenter, som specificerer ydelserne i en entreprise og/eller et arbejde, mens de udførende forestår selve udførelsen. Byggeledelsen er bygherrens repræsentant på byggepladsen i udførelsesfasen. En byggesag gennemføres ved aftaler mellem bygherren og byggesagens parter. Den måde byggesagen og dens aktører organiseres på, kan være forskellig fra byggesag til byggesag. Eksempelvis kan de projekterende og de udførende have selvstændige og af hinanden uafhængige aftaler med bygherren, eller de projekterende kan aftalemæssigt være knyttet til de udførende. bips beskrivelsesværktøj er uafhængigt af byggesagers organisering. Den udførelsesmæssige del af en byggesag kan opdeles i én eller flere entrepriser, som hver kan omfatte ét eller flere arbejder. En entreprise er en aftalemæssig bestemt del af udførelsen af det samlede byggearbejde. En entreprenør er en person eller en virksomhed, der forestår en entreprise. Et arbejde er en afgrænset, veldefineret aktivitet, der resulterer i én eller flere bygningsdele. Et arbejde kan involvere ét eller flere fag. bips B1.000 / september

8 4. Dokumenter knyttet til udførelse Struktur 4. Dokumenter knyttet til udførelse bips B1.000, Beskrivelsesanvisning struktur danner en fælles ramme for opbygningen af beskrivelserne til en byggeopgave, så både afsenderen og modtageren af en beskrivelse fra byggesag til byggesag ved, hvor de forskellige specifikationer er placeret. Denne publikation omhandler strukturen for beskrivelserne, som omfatter Byggesagsbeskrivelsen og en eller flere Arbejdsbeskrivelser. Øvrige dokumenter knyttet til en byggesag er således uden for rammerne af denne struktur. Dette er eksempelvis: Udbudsbrev Dokumentfortegnelse, inkl. tegningslister Tegninger Tidsplan Retningslinjer for mængdeopgørelse og prisfastsættelse Tilbudsliste. En byggesag kan i dens forløb blive suppleret med andre dokumenter fx Plan for Sikkerhed og Sundhed. bips beskrivelsesværktøj indeholder et paradigme for udarbejdelse af en Plan for Sikkerhed og Sundhed. Byggesagsbeskrivelsen er fælles for alle entrepriser på en byggesag. Til en byggesag hører derfor kun én byggesagsbeskrivelse. Til en entreprise hører én eller flere arbejdsbeskrivelser. bips B1.000 / september

9 4. Dokumenter knyttet til udførelse Struktur Arbejder 1 Beskrivelser Beskrivelse Entreprise 1 Entreprise 1 Arbejder 2 Arbejder 3 Beskrivelser Beskrivelse Entreprise 2 Entreprise 1 Arbejder 4 Indholdet af Byggesagsbeskrivelsen og Arbejdsbeskrivelserne er beskrevet i kapitel 6. Byggesagsbeskrivelsen og 7. Arbejdsbeskrivelser i denne anvisning. Byggesagsbeskrivelse Arbejdsbeskrivelse Arbejdsbeskrivelse Arbejdsbeskrivelse Arbejdsbeskrivelse Arbejdsbeskrivelse Arbejder 5 Figur 4.1 Beskrivelsesdokumenternes placering i forhold til byggesagens organisering bips B1.000 / september

10 5. Beskrivelsers opbygning Struktur 5. Beskrivelsers opbygning I det følgende anvendes begrebet beskrivelse som en fællesbetegnelse for Byggesagsbeskrivelsen og Arbejdsbeskrivelser. En beskrivelse til et projekt er sammensat af følgende to dele: En basisbeskrivelse En projektspecifik beskrivelse. Det er summen af de to dele, der udgør beskrivelsen. Beskrivelse B2.xxx - xxxx xxxx Projektspecifik beskrivelse Figur 5.1 Opbygning af en beskrivelse Nedenstående figur illustrerer beskrivelsesopbygningen for byggesagsbeskrivelsen og en arbejdsbeskrivelse, som i dette tilfælde er murværk. Byggesagsbeskrivelse Arbejdsbeskrivelse B2.010 Byggesag B2.240 Murværk byggesag Projektspecifik beskrivelse -murværk Projektspecifik beskrivelse Figur 5.2 Opbygning af byggesagsbeskrivelsen og en arbejdsbeskrivelse bips B1.000 / september

11 5. Beskrivelsers opbygning Struktur 5.1 En basisbeskrivelse er en samling af bestemmelser, der fungerer som et fælles referencegrundlag, dvs. forskrifter, der er alment gældende og uafhængige af de enkelte projekter. Figur 5.3 Eksempel på en side i en basisbeskrivelse En række overordnede krav til mål og tolerancer er de samme fra byggesag til byggesag, hvorfor disse krav typisk er indeholdt i en basisbeskrivelse. Den projektspecifikke beskrivelse kan for den enkelte byggesag indeholde eventuelle tilføjelser og/eller fravigelser til disse bestemmelser. Eksempel AB 92 er et eksempel på et regelsæt der er alment gældende, hvorfor AB 92 er indeholdt i bips B2.010, byggesag. bips har udarbejdet basisbeskrivelser for Byggesagsbeskrivelsen og en række arbejdsbeskrivelser. rne er udarbejdet for at opnå så stort et fælles referencegrundlag som det er muligt for et emne. Indholdet af basisbeskrivelserne er bredt dækkende og indeholder hyppigt forekommende forskrifter. Ba- bips B1.000 / september

12 5. Beskrivelsers opbygning Struktur sisbeskrivelserne kan således indeholde bestemmelser, der ikke er relevante for den enkelte byggesag. Hvad der er relevant fremgår af kapitel 2. Omfang, i de enkelte arbejdsbeskrivelser. Princippet svarer til det, der ligger til grund for anvendelse af normer, standarder, bekendtgørelser og lignende, idet disse gøres gældende i deres helhed til trods for, at alle bestemmelser ikke er relevante. En basisbeskrivelse kan indeholde almene bestemmelser om eksisterende beplantning. Omfatter byggesagen ikke nogen eksisterende beplantning, er basisbeskrivelsens bestemmelser herfor ikke relevante, selvom de er en del af bestemmelserne for arbejdet. bips B2.220, beton, generel og pladsstøbt indeholder almene bestemmelser for udførelse af forspændt armering. Omfatter byggesagen ikke forspændte betonkonstruktioner, er basisbeskrivelsens bestemmelser herfor ikke relevante, selvom de er en del af bestemmelserne for arbejdet. Formålet er, at bips basisbeskrivelser er nationale de facto standarder, der medvirker til, at kommunikationen mellem de projekterende og de udførende bliver entydig, fordi der arbejdes ud fra et fælles referencegrundlag. Udarbejdelsen af bips basisbeskrivelser foregår i bips regi, og alene bips er berettiget til at opdatere dem. For at undgå forvirring om gældende udgaver af basisbeskrivelserne opdateres disse ikke løbende. Revision af en basisbeskrivelse sker alene når der er større opdateringer og/eller opsamling af en række mindre revisioner. Da der løbende sker ændringer til basisbeskrivelserne, bl.a. pga. ændrede normer, bekendtgørelser, standarder, erfaringer etc. sikrer bips denne opdatering ved at indskrive ændringerne til basisbeskrivelserne i paradigmerne for de projektspecifikke beskrivelser, se punkt 5.2 Projektspecifikke beskrivelse. Paradigmerne ligger på web-sitet for bips beskrivelsesværktøj. rne er indeholdt i beskrivelsesanvisningerne, se punkt 5.4 Beskrivelsesanvisning, og er udgivet som selvstændige publikationer med numrene B2.xxx. rne kan downloades fra web-sitet for bips beskrivelsesværktøj, såfremt man har et beskrivelsesabonnement. Indholdet i basisbeskrivelserne er styknummereret, således at der på en simpel og entydig måde kan refereres til indholdet af basisbeskrivelserne. 5.2 Projektspecifik beskrivelse Den projektspecifikke beskrivelse indeholder: Projektrelaterede forskrifter Eventuelle tilføjelser og/eller fravigelser til den tilknyttede basisbeskrivelse. bips B1.000 / september

13 5. Beskrivelsers opbygning Struktur Figur 5.4 Eksempel på en side i en projektspecifik beskrivelse Projektrelaterede forskrifter er specifikke forskrifter for det enkelte projekt. Dette dels i form af nødvendige specifikationer for at beskrivelsen kan anvendes, og dels i form af forskrifter som ikke er dækket af basisbeskrivelserne. bips B1.000 / september

14 5. Beskrivelsers opbygning Struktur I figur 5.5 er vist en projektrelateret forskrift i form af en specifikation af de materialer der benyttes i et aktuelt projekt. Figur 5.5 Eksempel på en projektrelateret forskrift Eventuelle tilføjelser og/eller fravigelser til basisbeskrivelsen, er de forskrifter for det aktuelle projekt, der justerer basisbeskrivelsens bestemmelser så de er i overensstemmelse med de krav, der er for dette projekt. I figur 5.6 er vist en fravigelse til den tilknyttede basisbeskrivelse. Figur 5.6 Eksempel på projektrelateret fravigelse bips B1.000 / september

15 5. Beskrivelsers opbygning Struktur Ved reference til indhold i basisbeskrivelser benyttes styknummerering, således at det er entydigt hvortil der er tilføjelser og/eller fravigelser i forhold til basisbeskrivelsen. Der anvendes ikke styknummerering i den projektspecifikke beskrivelse. Hvis der er afvigelser mellem bestemmelserne i den projektspecifikke beskrivelse og basisbeskrivelsen, er det bestemmelserne i den projektspecifikke beskrivelse, der er gældende. bips beskrivelsesværktøj indeholder paradigmer for de projektspecifikke beskrivelser. Disse kan hentes fra web-sitet for bips beskrivelsesværktøj. Det er disse paradigmer den projekterende tager udgangspunkt i, når der skal udarbejdes en beskrivelse. bips beskrivelsesværktøj fastsætter ikke regler for navngivningen af de projektspecifikke beskrivelser. Det er vigtigt, når der skal udarbejdes en ny beskrivelse, at man altid tager udgangspunkt i paradigmerne for de projektspecifikke beskrivelser der ligger på web-sitet for bips beskrivelsesværktøj, således at arbejdsbeskrivelsen er up to date, idet disse paradigmer indeholder justeringer, opdateringer etc. i forhold til den tilknyttede basisbeskrivelse. Alle opdateringerne til basisbeskrivelserne registres i en log-bog på websitet for bips beskrivelsesværktøj. Såfremt arbejdet med en beskrivelse strækker sig over en længere periode kan man altid lige inden udgivelse af beskrivelsen, via log-bogen, tjekke for sidste opdateringer af basisbeskrivelsen, og indskrive disse i den projektspecifikke beskrivelse. Det understreges, at når en beskrivelse for et projekt er udsendt, så gælder det udsendte, dvs. efterfølgende opdateringer af basisbeskrivelserne i bips beskrivelsesværktøj ikke vil være gældende. 5.3 Beskrivelse Beskrivelsen til et projekt udgøres af summen af en basisbeskrivelse og en projektspecifik beskrivelse. n gøres gældende via den projektspecifikke beskrivelse. På et projekt udsendes alene den projektspecifikke beskrivelse, idet det forudsættes, at modtageren af en beskrivelse har basisbeskrivelsen og kender indholdet heraf ligesom AB 92, normer og lignende. Hvis der i bips beskrivelsesværktøj ikke eksisterer en basisbeskrivelse for et emne, består beskrivelsen blot af den projektspecifikke beskrivelse, dvs. uden reference til en basisbeskrivelse. Den projekterende benytter i disse tilfælde paradigmet for den projektspecifikke beskrivelse knyttet til bips B1.020, Beskrivelsesanvisning Arbejder generelt. 5.4 Beskrivelsesanvisninger Som hjælp til de projekterende har bips udarbejdet en række Beskrivelsesanvisninger med numrene B1.xxx. Beskrivelsesanvisningerne kan bips B1.000 / september

16 5. Beskrivelsers opbygning Struktur downloades fra web-sitet for bips beskrivelsesværktøj, såfremt man har et abonnement herfor. Byggesagsbeskrivelsen er behandlet i bips B1.010, Beskrivelsesanvisning byggesag. De generelle retningslinier for udarbejdelse af Arbejdsbeskrivelser er behandlet i bips B1.020, Beskrivelsesanvisning arbejder generelt. For en række hyppigt forekommende arbejder er der udarbejdet særskilte beskrivelsesanvisninger, der med udgangspunkt i B1.020 giver en specifik vejledning i udarbejdelse af arbejdsbeskrivelser for de pågældende arbejder. Alle beskrivelsesanvisninger har samme opbygning. Figur 5.7 Typisk opslag i en beskrivelsesanvisning (A) Venstresiden består af vejledning til højresiden i form af gode råd, tydeliggørelser, referencer og eksempler. Vejledningen anvendes af den projekterende ved udarbejdelse af den projektspecifikke beskrivelse. (B) Højresidens venstre spalte består af n for det pågældende emne. (C) Højresidens højre spalte består af et paradigme for den projektspecifikke beskrivelse. Vejledningerne er udgivet elektronisk som selvstædige publikationer med numrene B3.xxx. Såvel beskrivelsesanvisninger, vejledninger, basisbeskrivelser som paradigmer for de projektspecifikke beskrivelser kan særskilt hentes fra web- bips B1.000 / september

17 5. Beskrivelsers opbygning Struktur sitet for bips beskrivelsesværktøj, såfremt man har et abonnement herfor. For nærmere information herom henvises til kapitel 10. Web-site for bips beskrivelsesværktøj. 5.5 Strukturen De i punkt beskrevne elementer og deres relationer til et projekts beskrivelser er illustreret i figur 5.8 Beskrivelser til et projekt Byggesagsbeskrivelse z Arbejdsbeskrivelse 3 Arbejdsbeskrivelse 2 Arbejdsbeskrivelse 1 Arbejdsbeskrivelse 4 B2.010 Byggesag B2.xxx Arbejde 1 Arbejde 4 - byggesag Projektspecifik beskrivelse - arbejde 1 Projektspecifik beskrivelse Projektspecifik beskrivelse B2.010 Beskrivelsesanvisning - byggesag Byggesag - byggesag B1.010 Projektspecifik paradigme Arbejder 1 B2.xxx - arbejder 2 B20xspecifik - arbejde Projekt- B1.xxx 1 paradigme Beskrivelsesanvisning - arbejde 1 Projektspecifik paradigme B1.020 Beskrivelsesanvisning - arbejder generelt bips Beskrivelsesværktøj B1.000, Beskrivelsesanvisning - struktur Figur 5.8 Elementerne i bips beskrivelsesværktøj og deres relationer til et projekts beskrivelser bips B1.000 / september

18 6. Byggesagsbeskrivelsen Struktur 6. Byggesagsbeskrivelsen Byggesagsbeskrivelsen er det dokument, som indeholder de betingelser, der gælder for alle byggesagens entrepriser. Til en byggesag hører således kun én byggesagsbeskrivelse. Hvis der gælder forskellige betingelser for de forskellige entrepriser, specificeres det i de enkelte punkter i byggesagsbeskrivelsen. Betingelser, der ikke er fastlagt ved entrering af den første entreprise, gøres gældende ved en revision af de aktuelle kapitler/punkter i byggesagsbeskrivelsen, og revisionen markeres, jf. kapitel 9. Sidehoved og revisionsstyring. For store byggesager kan det undtagelsesvis være praktisk at håndtere de store entrepriser som selvstændige byggesager med hver deres byggesagsbeskrivelse. Byggesagsbeskrivelsen opbygges i overensstemmelse med indholdsfortegnelsen vist i appendiks A. bips B1.010, Beskrivelsesanvisning byggesag behandler opbygningen og indholdet af byggesagsbeskrivelsen i detaljer. Den tilknyttede basisbeskrivelse er udgivet som bips B2.010, byggesag. bips B1.000 / september

19 7. Arbejdsbeskrivelser Struktur 7. Arbejdsbeskrivelser En arbejdsbeskrivelse dækker beskrivelsen af et afgrænset arbejde, som eventuelt kan involvere flere fag. Arbejdsbeskrivelsen med tilknyttede tegninger/bygningsmodeller er de dokumenter, hvor den projekterende specificerer kravene til et arbejdes udførelse. En arbejdsbeskrivelse angiver et arbejdes omfang, forskrifter for materialer og produkter, udførelse, kontrol, mv. herunder bygningsdelsbeskrivelser for de bygningsdele, der indgår i arbejdet. Arbejdsbeskrivelser opbygges i overensstemmelse med indholdsfortegnelsen vist i appendiks B. bips B1.020, Beskrivelsesanvisning arbejder generelt indeholder en beskrivelse af indholdet af de enkelte punkter i en arbejdsbeskrivelse. Anvisningen indeholder såvel en vejledning som et paradigme for den projektspecifikke beskrivelse. Der er ikke knyttet nogen basisbeskrivelse til anvisningen. B1.020 anvendes ved udarbejdelse af arbejdsbeskrivelser for de arbejder, hvor der ikke findes en særskilt beskrivelsesanvisning. For de hyppigst forekommende arbejder eksisterer der såvel beskrivelsesanvisninger, basisbeskrivelser, vejledninger som paradigmer for de projektspecifikke beskrivelser. 7.1 Strukturering af arbejdsbeskrivelser og bygningsdelsbeskrivelser bips B1.000, Beskrivelsesanvisning struktur giver rammerne for opbygningen og placeringen af indholdet i arbejdsbeskrivelserne. Rammen angiver ikke hvilke og hvor mange arbejdsbeskrivelser og bygningsdelsbeskrivelser, der skal udarbejdes for den enkelte byggesag, herunder hvorledes grænsefladerne skal være mellem de enkelte arbejdsbeskrivelser og bygningsdelsbeskrivelser. Det er således overladt til en vurdering på det enkelte projekt, hvor mange og hvilke arbejdsbeskrivelser og bygningsdelsbeskrivelser, der skal udarbejdes, fx under hensyntagen til hvad der er mest hensigtsmæssigt af hensyn til udførelsen, eksempelvis i forhold til hvorledes udførelsen er opdelt på forskellige aktører. De basisbeskrivelser og paradigmer for de projektspecifikke beskrivelser, der er indeholdt i bips beskrivelsesværktøj, danner udgangspunktet for opbygningen af arbejdsbeskrivelserne på en byggesag. Af hensyn til entreprenørens håndtering af projektmaterialet anbefales det, at den projekterende for hver enkelt byggesag nøje overvejer hvilke arbejdsbeskrivelser og hvilke bygningsdelsbeskrivelser, der udarbejdes. Hvis det er muligt, bør opdelingen aftales med relevante udførende aktører. Opdelingen i arbejdsbeskrivelser og bygningsdelsbeskrivelser bør i videst mulig omfang være således, at disse er målrettet mod de forskellige udførende aktører. bips B1.000 / september

20 7. Arbejdsbeskrivelser Struktur Som udgangspunkt bør en arbejdsbeskrivelse således ikke dække emner, der skal udføres af flere forskellige aktører, medmindre der er tale om mindre dele af arbejdet, der kan beskrives i en selvstændig bygningsdelsbeskrivelse, der kan stå alene. I bips beskrivelsesværktøj er døre, vinduer og porte opdelt i to arbejder, nemlig et der er målrettet mod den industrielle fremstilling på fabrik leverancen -, og et der er målrettet mod montagen, idet det normalt er to forskellige aktører der udfører disse arbejder. bips beskrivelsesværktøj B døre, vinduer og porte, leverance Døre, vinduer og porte, leverance Paradigme for projektspecifik beskrivelse Arbejdsbeskrivelse døre/vinduer/porte, leverance B døre, vinduer og porte, leverance Døre, vinduer og porte leverance Projektspecifik beskrivelse B døre, vinduer og porte, montage Døre, vinduer og porte, montage Paradigme for projektspecifik beskrivelse Arbejdsbeskrivelse - døre/vinduer/porte, montage B døre, vinduer og porte, montage Døre, vinduer og porte montage Projektspecifik beskrivelse Figur 7.1 Arbejdsbeskrivelser opdelt efter leverance og montage bips B1.000 / september

21 7. Arbejdsbeskrivelser Struktur På en byggesag forventes to forskellige aktører at skulle fremstille henholdsvis vinduer og døre. Med udgangspunkt i basisbeskrivelsen og paradigmet for den projektspecifikke beskrivelse for Døre, vinduer og porte, leverance udarbejdes to selvstændige arbejdsbeskrivelser, nemlig henholdsvis en for vinduer og en for døre. Det forventes, at det er den samme aktør der monterer såvel vinduer som døre, hvorfor der kun udarbejdes en arbejdsbeskrivelse for montagen af vinduer og døre. bips beskrivelsesværktøj B døre, vinduer og porte, leverance Døre, vinduer og porte, leverance Paradigme for projektspecifik beskrivelse Arbejdsbeskrivelse - vinduer, leverance B døre, vinduer og porte, leverance Vinduer leverance Projektspecifik beskrivelse Arbejdsbeskrivelse - døre, leverance B døre, vinduer og porte, leverance Døre leverance Projektspecifik beskrivelse B døre, vinduer og porte, montage Døre, vinduer og porte, montage Paradigme for projektspecifik beskrivelse Arbejdsbeskrivelse - døre, vinduer, montage B døre, vinduer og porte, montage Døre, vinduer montage Projektspecifik beskrivelse Figur 7.2 Arbejdsbeskrivelser opdelt under hensyntagen til de forskellige udførende aktører Det bemærkes, at skulle det efterfølgende vise sig, at det er den samme fabrikant der skal fremstille både vinduer og døre, så er dette uden betydning, da fabrikanten i dette tilfælde blot får begge arbejdsbeskrivelser. 7.2 Strukturering af dokumenter Et arbejde beskrives ved en arbejdsbeskrivelse og tilhørende tegninger/bygningsmodeller. Arbejdsbeskrivelsen er, udover indholdsfortegnelse og kapitel 1. Orientering, opdelt i to hoveddele: Kapitel 2. Omfang og 3. Generelle specifikationer, der indeholder de generelle forskrifter samt kapitel 4. Bygningsdelsbeskrivelser, der indeholder bygningsdelsbeskrivelserne. Dokumentgrundlaget for et arbejde kan således opdeles i fire hovedbestanddele, nemlig: Omfang (Arbejdsbeskrivelsens kapitel 2) Generelle specifikationer (Arbejdsbeskrivelsens kapitel 3) Bygningsdelsbeskrivelser (Arbejdsbeskrivelsens kapitel 4) Tegninger/bygningsmodeller bips B1.000 / september

22 7. Arbejdsbeskrivelser Struktur idet det dog bemærkes, at arbejdsbeskrivelsens kapitel 0. Indholdsfortegnelse og kapitel 1. Orientering gælder i forhold til alle arbejdsbeskrivelsens øvrige kapitler. For omfang og de generelle specifikationer har bips for en række arbejder udarbejdet såvel en basisbeskrivelse som et paradigme for den projektspecifikke beskrivelse. Bygningsdelsbeskrivelser er altid projektspecifikke, dvs. der eksisterer ikke basisbeskrivelser herfor. bips beskrivelsesværktøj indeholder såvel paradigmer for udarbejdelse af bygningsdelsbeskrivelser som en række eksempler på bygningsdelsbeskrivelser. Overordnet gælder følgende vejledende retningslinier for placeringen af de projektspecifikke forskrifter i de enkelte bestanddele: Omfang (Arbejdsbeskrivelsens kapitel 2) I kapitel 2. Omfang beskrives arbejdets omfang. Beskrivelsen skal være fuldt dækkende, eksempelvis ved at alle bygningsdele indeholdt i arbejdet angives. En mere detaljeret beskrivelse kan være indeholdt i bygningsdelsbeskrivelserne. Se i øvrigt nærmere herom i kap. 8, pkt. 3. Generelle specifikationer (Arbejdsbeskrivelsens kapitel 3) I kapitel 3. Generelle specifikationer angives specifikationer, der er alment gældende for arbejdet samt projektrelaterede specifikationer, der gælder for mere end én bygningsdel. Kravspecifikationer for materialer kan angives i kap. 3, idet de enkelte materialer forsynes med en identifikation, som benyttes som reference i bygningsdelsbeskrivelserne og/eller på tegningerne/bygningsmodeller. Bygningsdelsbeskrivelser (Arbejdsbeskrivelsens kapitel 4) Kapitel 4. Bygningsdelsbeskrivelser underinddeles i de bygningsdele der er i forhold til projektet. Under bygningsdele hører specifikationer, der specifikt knytter sig til de enkelte bygningsdele, og som ikke fremgår af kapitel 3. Generelle specifikationer Tegninger/bygningsmodeller Herunder hører geometriske oplysninger samt eventuelt oplysninger om, hvilke materialer der indgår. Skillelinien i ovennævnte opdeling vil som oftest afhænge af forholdene knyttet til det aktuelle arbejde herunder også, om der skal gøres brug af alle fire bestanddele eller kun udvalgte dele. For nogle arbejder kan det eksempelvis være formålstjenligt at lade den projektspecifikke beskrivelse være en note på tegningerne eventuelt i form af en generel note -, hvori også den relevante basisbeskrivelse gøres gældende. På web-sitet for bips beskrivelsesværktøj findes bips garage, der er et eksempel på, hvorledes et projektmateriale kan udformes, så det er reduceret til et minimum. bips B1.000 / september

23 7. Arbejdsbeskrivelser Struktur Såvel ved udarbejdelsen som ved anvendelsen af en arbejdsbeskrivelse med tilknyttede tegninger skal man være opmærksom på dokumenternes hierarki, jf. kapitel 8. Regler knyttet til strukturen punkt 1 og Reference til andre basisbeskrivelser Et arbejde kan omfatte flere fag. Nogle af disse fag kan være beskrevet i andre basisbeskrivelser end den basisbeskrivelse der hører til det pågældende arbejde. Det kan derfor være hensigtsmæssigt, at referere til bestemmelserne i andre basisbeskrivelser. En arbejdsbeskrivelse er i det tilfælde sammensat af følgende dele: En projektspecifik beskrivelse n knyttet til den projektspecifikke beskrivelse Øvrige basisbeskrivelser. Det er summen af disse dele, der udgør arbejdsbeskrivelsen. Arbejdsbeskrivelse B2.xxx - arbejder 1 Arbejder 1 Projektspecifik beskrivelse B2.yyy - arbejder 2 Figur 7.3 En arbejdsbeskrivelses opbygning i det tilfælde, hvor der er reference til andre basisbeskrivelser I arbejdsbeskrivelsen for Døre, vinduer og porte, montage indgår fugearbejder. Da der eksisterer en basisbeskrivelse for fuger, er det hensigtsmæssigt, at der refereres til bips B2.320, fuger i arbejdsbeskrivelsen for Døre, vinduer og porte, montage frem for at gentage specifikationer der er indeholdt i bips B2.320, fuger r der indeholder reference til andre basisbeskrivelser Nogle af basisbeskrivelserne i bips beskrivelsesværktøj indeholder reference til andre basisbeskrivelser, som derved gøres gældende. Dette angår de tilfælde, hvor et arbejde i udstrakt grad gør brug af faglige emner fra andre basisbeskrivelser. bips B1.000 / september

24 7. Arbejdsbeskrivelser Struktur B2.290, - skeletkonstruktioner har referencer til såvel B2.270, træ generelt, som B2.320, fuger. Figur 7.4 Eksempel på en arbejdsbeskrivelses opbygning i det tilfælde, hvor andre basisbeskrivelser gøres gældende fra en basisbeskrivelse Er andre basisbeskrivelser gjort gældende i en basisbeskrivelse, er der i paradigmet for den projektspecifikke beskrivelse på forhånd taget højde for de projektspecifikke forskrifter, der er nødvendige for at de basisbeskrivelser, der henvises til, kan anvendes. I paradigmet for den projektspecifikke beskrivelse for skeletkonstruktioner er der taget højde for de projektspecifikke forskrifter, der er nødvendige, for at der kan gøres brug af såvel B2.270, træ generelt som B2.320, fuger. Såfremt der er tilføjelser og/eller fravigelser i forhold til de basisbeskrivelser der er gjort gældende, er det vigtigt, at det er klart hvilken basisbeskrivelse der er tale om og hvilken del af teksten det gælder, dvs. kapitel og styknummer. På en byggesag er det nødvendigt at indføre en fravigelse til B2.270, fuger, i den projektspecifikke beskrivelse for skeletkonstruktioner. Dette gøres på følgende måde: B2.320, 3.4.8, Ad stk. 2: Fugearbejde må ikke udføres ved temperaturer under 10º C. bips B1.000 / september

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til BYGST IKT Ydelsesspecifikation Dato 2013-12-19 Projekt: Byggesag: SDU, NATV2 Dato: 2014.03.25 Projektledelse: Version: Mads Koch, IKT Koordinator: Revision: Thomas Rasmussen, Revision dato: Modtaget:

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle Nyt hus Eller ombygning af det gamle Før Efter Når planen om nyt hus, eller ombygning af det gamle, trænger sig på, er der mange ting der skal tages stilling til: Hvor stort? Hvor dyrt? Hvordan skal det

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT YDELSESSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: DATO:.. VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG A) IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION Side

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

BedreBolig tjekliste til projektgennemgang

BedreBolig tjekliste til projektgennemgang BedreBolig tjekliste til projektgennemgang Bilag 7 til Vejledning for BedreBolig-rådgivere Formål og grundlag Formålet med en BedreBolig-projektgennemgang er at sikre boligejeren den fulde værdi af sit

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse (BSB)

Byggesagsbeskrivelse (BSB) Byggesagsbeskrivelse (BSB) Statens Serum Institut Bygning 84 Ombygning af laboratorier Udarbejdet af SSI 19. marts 2014 Indholdsfortegnelse Side : 1/26 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT 2/14 Vejledning til entreprenøren 31-12-2008 Anvendelse af IKT INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund...3 Krav 1: Brug af projektweb i byggeprojekter...4 Krav 2: Projektweb-løsningen...5

Læs mere

VEJLEDNING I WEBTILBUD

VEJLEDNING I WEBTILBUD DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AUGUST 2014 13/00839-24 Tina L. Lauritzen tll@vd.dk 7244 2338 VEJLEDNING I WEBTILBUD Thomas Helsteds Vej 11 Postboks 529 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag 1 Retningslinjer for at anvende prisbogen til et konkret projekt Dette bilag beskriver de arbejdsprocesser

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet BvB information 2011 dokumentation til BvB Indsamling af dokumentation til BvB Dokumentationsmaterialet Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon 82 32 24

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Vejledning til udbyder. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til udbyder. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til udbyder Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål: Svar: Er det muligt at få tilsendt Ja. Kontakt VAB på mail og vi 1 skabeloner(bilag 1-4) i word-format? fremsender det.

Læs mere

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Orientering... 4 2.1. Generelt... 4 2.2. Byggesagen... 4 2.3. Oversigt over arbejder...

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Tidsstyring i byggeriet tid er penge

Tidsstyring i byggeriet tid er penge Tidsstyring i byggeriet tid er penge Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Jens Hjortskov Velkommen Præsentation 1. Betydning af tidsstyring Sikre en effektiv og hensigtsmæssig gennemførelse

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Ydelsesbeskrivelse Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Ydelsesbeskrivelse ydelser ved Arbejdsmiljø-rådgivning vedrørende byggepladsen Denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Fundament Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Byggeri de færdige resultater efter 3 år De

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Århus Universitetshospital Århus Sygehus Teknisk Afdeling, bygning 6A Tage-Hansens Gade 2 8000 Århus C. Tlf. 89 49 73 65 Fax.

Århus Universitetshospital Århus Sygehus Teknisk Afdeling, bygning 6A Tage-Hansens Gade 2 8000 Århus C. Tlf. 89 49 73 65 Fax. Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 A.1 A.01 Ordregiver og teknikere Projekt: Århus Sygehus THG Bygning 2, etage 2 øst Ombygning ifm. præparationen THG Ordregivers projekt nr. 10P109 Ing. sag nr.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD vejen til det succesfulde byggeri Design: MONTAGEbureauet 10-2014 2 Foto: Colourbox Den perfekte byggesag vi drømmer alle om den Uanset om du er bygherre, rådgiver eller håndværker,

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Indholdsfortegnelse 0 Introduktion 1 Projekthåndbog 2 Projektbeskrivelse 3 Organisation 4 Månedsrapportering

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen Projekt: Retablering af fugleø i Utterslev Mose

Teknik- og Miljøforvaltningen Projekt: Retablering af fugleø i Utterslev Mose Teknik- og Miljøforvaltningen Projekt: Retablering af fugleø i Utterslev Mose 1 Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Park og Natur Retablering af fugleø i Utterslev Mose Side 2

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

center for produktivitet i byggeriet

center for produktivitet i byggeriet center for produktivitet i byggeriet Metode og struktur for informationsniveauer cuneco en del af bips 2 Projektgruppen Kristian Birch Pedersen, Exigo Consult ApS Eigil Nybo Gert Jespersen, NCC Construction

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8 Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8 Kontraktbilag 8 IKT ydelsesspecifikation Region Midtjylland DNU Det Ny Universitetshospital

Læs mere

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen?

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Rettelsesblad Revision nr. 1 / 2007 til Beton in situ, elementer og montage Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Murerfaget Tømrer / Træelementer

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Erfaringer fra konsulentopgaver om bygherreansvar

Erfaringer fra konsulentopgaver om bygherreansvar Susanne Flagstad, Cand. Arch. systemisk konsulent Erfaringer fra konsulentopgaver om bygherreansvar AM:2013 Workshop nr. 121 Baggrund Mange rådgivningspåbud til Københavns Ejendomme pga. manglende overensstemmelse

Læs mere

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Cad - Manual Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 275 0155 Journal nr. 82.00.00 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. FORORD... 3 2. PROJEKTORGANISATIONS

Læs mere

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen:

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen: UNDERENTREPRISEAFTALE Sag: Egtved Idræts- og Multicenter Sag nr.: Egtved den 11. december 2014 1. Parterne Mellem Anton Knudsen Egtved A/S Brudesøvej 1 6040 Egtved Cvr.: 10 47 27 33 Tlf.: 75 55 19 99 Mail:

Læs mere

Fremtidens Etagebolig, Horsens

Fremtidens Etagebolig, Horsens Indhold Byggesagen... 2 Vision... 2 Udbud... 3 Fordele og ulemper ved entrepriserne... 3 Egenproduktion... 4 Emner der bliver lagt vægt på... 4 Tidsplan... 4 Ophængnings plan... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tagdækning Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse................................................

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Brugervejledning. Aftalesystemet

Brugervejledning. Aftalesystemet Brugervejledning Aftalesystemet Revideret den 01.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan logger jeg på?... 2 1.1 Login... 2 1.2 Startside... 2 1.3 Brugernavn og Kodeord... 2 1.4 Glemt kodeord... 2 1.5 Skift

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

BedreBolig-tjekliste til opfølgning efter 12 måneder

BedreBolig-tjekliste til opfølgning efter 12 måneder BedreBolig-tjekliste til opfølgning efter 12 måneder Bilag 11 til Vejledning om BedreBolig-rådgivning Formål Formålet med en BedreBolig-opfølgning efter 12 måneders anvendelse af det energirenoverede hus

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Vintertjeneste - Betingelser Udgivelsesdato : 22.08.2011 Projekt : 22.0013.01 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af : UDJ : ErK : ErK Udbud af vej- og parkopgaver

Læs mere

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 03.06.2008 Golder Associates International Miljørådgiver 6000 ansatte 150 kontorer 100% medarbejderejet Kontor

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A041924 A041924-BSB VERSION UDGIVELSESDATO 21.05.2014 UDARBEJDET LRO

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere