Erfaringer fra LAG og FLAG arbejdet fra 2007 til 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erfaringer fra LAG og FLAG arbejdet fra 2007 til 2013"

Transkript

1 Koordinationsudvalget For Lokale AktionsGrupper i Danmark Erfaringer fra LAG og FLAG arbejdet fra 2007 til 2013 Den Eurpæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne Danmark og EU investerer i landdistrikter

2 Indhold Udgiver Koordinationsudvalget for Lokale Aktionsgrupper i Danmark Bidragsydere FiskeriLAG Nord, LAG Odder, LAG Skive, LAG Langeland, Fiskeriaktionsgruppen, FiskeriLAG Fyn, LAG Vejle, LAG Kerteminde, LAG Assens, LAG Himmerland, LAG Viborg, LAG Lemvig, LAG Nordfyn, Landudvikling Slagelse, LAG Esbjerg, LAG Hedensted, Udvikling Nordvestsjælland, LAG Bornholm, LAG Sønderborg, LAG Aabenraa, LAG Lolland, LAG Herning, LAG Holstebro, LAG Næstved, LAG Djursland, LAG Thy Mors, LAG Brønderslev, LAG Billund, LAG Randers, LAG Guldborgsund, LAG Varde, LAG Silkeborg, LAG Struer, LAG Svnedborg, LAG Middelfart, LAG Favrskov, LAG Fåborg Midtfyn, LAG Nyborg, LAG Vordingborg, LAG Vejen, Småøernes Aktionsgruppe. Indledning Erfaringer fra LAG og FLAG arbejdet fra 2007 til 2013 Anbefalinger til programperioden Bilag. Spørgeskema fra undersøgelsen Tekst og Layout Landudvikling Slagelse Fotografier Colorbox Tryk Jannerup Offset Disclaimer Koordinationsudvalget for Lokale Aktionsgrupper er ansvarlig for tilblivelsen af denne rapport, men påtager sig intet ansvar for meninger og holdninger indeholdt her i.

3 Indledning Gode og dårlige erfaringer fra denne programperiode. Hvad skal vi tage med os i næste programperiode? I efteråret 2012 gennemførte Koordinationsudvalget for Lokale Aktionsgrupper i Danmark en spørgeskemaundersøgelse for at danne sig et overblik på de erfaringer der er gjort i LAGer og FLAGer rundt om i landet. Baggrunden var et behov for, at få fremhævet de gode erfaringer, der med fordel kan overføres til den kommende programperiode , samt ligeledes at få afdækket de dårlige erfaringer. Resultatet bør indgå, når rammerne skal sættes for den nye programperiode for Spørgeskemaet kan ses som bilag. Denne rapport tager udgangspunkt i de besvarelser, der er kommet til Koordinationsudvalget for Lokale Aktionsgrupper i Danmark, og er alene baseret på kvalitative data på baggrund af udtalelser i skemaerne. Besvarelsesprocenten er 73 % med en god geografisk spredning (der dækker hele landet), og kommer fra både rene Fiskeri aktionsgrupper, integrerede aktionsgrupper, der arbejder med både landdistrikter og fiskeriudvikling samt lokale aktionsgrupper, som udelukkende beskæftiger sig med landdistriktsudvikling. Besvarelserne har omhandlet LEADER princippet og LAG/ FLAG ordningerne, den lokale organisering og forankring, den centrale administration samt ansvarsfordelingen her i mellem og samarbejder med nationale og internationale aktører. Rapporten tager udgangspunkt i disse emner og gennemgår gode og dårlige erfaringer samt ønsker for fremtiden.

4 Erfaringer fra LAG og FLAG arbejdet fra 2007 til 2013 LEADER og lokal forankring LEADER princippet nævnes igen og igen som det bærende i udviklingsarbejdet i LAG erne, og den metode der nyder opbakning lokalt landet over. LEADER princippet skaber en fælles forståelse for landdistriktsudvikling, og det er LEADER tankegangen, der danner baggrund for LAG- og FLAG arbejdet i Danmark. Den nærdemokratiske tilgang og beslutningsprocessen fra idéen fødes til et projekt søsættes, er vigtig, og klart med til at fremme både det lokale engagement og kvaliteten af projekterne. LEADER princippet er et væsentligt element for en koordineret og tværfaglig indsats for udviklingsprojekter under det danske landdistriktsprogram. Det kan ses, at muligheden for tilskudsmidler via LAG i sig selv er motiverende for at tænke i udviklingsprojekter såvel erhvervsmæssigt som almennyttigt, og har en afsmittende effekt i Kommunen. Samtidig viser det sig, at nogle projektholdere tager udgangspunkt i andre projekters erfaringer, hvorved der opstår nye formelle som uformelle netværk. Det er ligeledes en styrke, at det er de lokale LAG bestyrelser der suverænt ud fra deres udviklingsstrategier beslutter, hvilke projekter der skal ydes støtte. De lokale udviklingsstrategier, der tager udgangspunkt i de helt lokale forhold, fremhæves som nyttige værktøjer i det daglige LAG arbejde, da de i deres bredde og rummelighed netop kan favne en bred vifte af lokaleudviklingsprojekter. At søge, administrere og afrapportere et LAG projekt er i stigende omfang blevet en disciplin for professionelle. Mindre foreninger og virksomheder har vanskeligt ved at leve op til de mange administrative regler samt ikke mindst behovet for likviditet. Det strider mod de oprindelige intentioner om at gøre ordningerne mere folkelige og demokratiske. Det opleves i stigende grad som om tilskudsmidlerne er uopnåelige for det bagland som LAG erne repræsenterer. LEADER princippet kunne med fordel udvides til andre akser og støtteordninger i den nye programperiode. Projektholdere er ud fra LEADER princippet vores forandringsagenter og vores samarbejdspartnere. Kommunikationen mellem LAG erne og ministerierne bør i højere grad afspejle dette. Det er LEADER tankegangen der danner baggrund for LAG arbejdet i Danmark og det er denne tankegang der har fungeret som katalysator for alle LAG projekter i Danmark Samtidig bør den nære tilknytning til lokalområderne videreføres, da det har vist sig gavnligt for LAG ordningernes succes, at der er en tæt forbindelse mellem LAGen og projektholdere både i forhold til vejledning af projektansøgere før og under projektgennemførelsen samt i forhold til LAG bestyrelsens lokalkendskab og deres mulighed for at vurdere et projekts relevans og effekt i lokalområdet. LAG/FLAG ordningen Den tekniske del af programmet har været genstand for mange drøftelser i de forgange år, for selvom LEADER står som det bærende princip, så er der retningslinjer i forordningerne, der formaliserer buttom up tilgangen til lokale udviklingsprojekter. Gennemførelsen af LAG og FLAG projekter er med til at det enkelte lokalområde får styrket sin identitet og får sat udvikling i gang, der understøtter erhvervsudvikling, turisme og bosætning og derudover at den enkelte borger får følelsen af, at bo et sted, hvor der sker noget. Grundtanken med at ideerne/projekterne vokser op nedefra gør, at de involverede får og føler ejerskab, og udviser engagement og medansvar.

5 Gennemførelsen af LAG og FLAG projekter er med til at det enkelte lokalområde får fremmet sin identitet og får sat udvikling i gang, der understøtter erhvervsudvikling, turisme og bosætning samt følelsen af, at bo et sted, hvor der sker noget. Muligheden for, at virksomheder uden for landbruget og fiskeriet kan få del af EU støtten til deres udviklingsprojekter vurderes som positiv. Det er ligeledes positivt at et område ses som et hele, og at begrebet landdistrikter ikke er defineret i kontrasten by/land. Der er gode erfaringer med, at de lokale udviklingsstrategier, har favnet hele områder enten én kommune eller flere kommuner, og hvor LAG/FLAG ordningerne har kunnet understøtte andre udviklingstiltag, såsom erhvervsudvikling og bosætning. Ligeledes fremhæves det positive i at der er gode muligheder med forskellige og alsidige projekter med vidt forskellige effekter. Bureaukratiets tyngde anføres som den faktor, der udgør den største trussel mod det folkelige engagement i landdistriktsprogrammet. I sær i 2012 er bureaukratiet blevet en stopklods og har en negativ indvirkning på ansøgeres motivation for at gennemføre lokale udviklingsprojekter. Der er en reel risiko for, at gode lokalt forankrede projekter med gode fremtidsperspektiver aldrig bliver gennemført. Der peges fra en flerhed af LAG er på det uhensigtsmæssige og unødigt krævende arbejde med indhentning af tilbud til vurdering af et budget s enkelte poster. Det er krævende arbejdsopgaver for ansøger, koordinator og for centraladministrationen. Den omstændighed at der med fremsendelse af ansøgning skal foreligge tilbud på anskaffelser/aktiviteter, der måske er aktuelle et stykke inde i et projekts levetid, gør let, at et projekt bliver dyrere end egentlig påkrævet. De nugældende bagatelgrænser ved tilbudsgivning bør klart gøres mere fleksible, ligesom de bør hæves til min kr. Samtidig nævnes det uhensigtsmæssige i, at det kun er LAG en der kan igangsætte for-projekter. LAG en kan komme til at skulle påtage sig projekter, som kan være nok så relevante for en lokal udvikling, men som er en ressourcemæssig belastning for LAG en, og derfor kan det være en fordel, at det også er muligt for andre projektmagere at kunne udvikle den type projekter. Et gennemgående tema i besvarelserne har været sagsbehandlingstiderne, som hovedsagligt anses skabt af en øget bureaukratisk tilgang til LAG ordningerne siden programmets start i Denne bureaukratisering er ikke til gavn for udviklingen i landdistrikterne, og det anbefales, at der indføres en mere lempelig tilgang til administrationen af LAG ordningen, så udviklingsprojekter ikke kvæles i administrative begrænsninger. Samtidig vil det få koordinatorernes arbejde tilbage på sporet for at understøtte udvikling frem for ren administrativ sagsbehandling. Der vil uundgåeligt ske tilpasninger i procedurer, hvilket vil kunne tolkes som stramninger. Den gængse begrundelse er ofte, at det er EU regler, men der er også tale om nationale stramninger i forhold til forordningerne.i fremtiden bør det kommunikeres mere klart, hvad der er EU regler og hvad der er nationale stramninger. Derudover bemærkes det, at i Danmark har tilskudsprocenten til projekter altid været maks %. Det bør være muligt i fremtiden at kunne støtte med en højere tilskudsprocent, og i den forbindelse vil en støtte på op til 80 % være relevant. Omkring projektøkonomien har det været svært for projekter at komme i gang, grundet den mellemfinansiering der skal lægges. Derfor anbefales muligheden for, at der kan udbetales et a conto beløb ved det endelige tilsagn på eksempelvis %, således at projekter kan opnå en likviditet, der gør det muligt at komme i gang. Ansvarsfordelingen i forvaltningen af tilskudsprogrammerne Princippet i, at LAG bestyrelserne godkender projekter ud fra deres forventede effekter i de lokalområder som LAG bestyrelserne repræsenterer, er et grundlæggende og godt fundament for tilskudsordningerne. Legalitetskontrollen i den centrale administration er ligeledes en garant for, at projekterne kan gennemføres uden den store risiko for ansøgerne om, at de havner i økonomisk uføre på grund af et tilbagebetalingskrav. Der er en opfattelse af, at der er sket et skred i NaturErhvervstyrelsens arbejde med de indstillede projekter, så vurderingen af projekter sker ud fra andre kriterier end de legalitetsmæssige, hvilket er med til at undergrave bestyrelsernes kompetence. Det er vigtigt at bestyrelsernes indstillingsret ikke udvandes, og at den centrale sagsbehandling alene begrænser sig til legalitetskontrollen. Der er en opfattelse af, at der er sket et skred i NaturErhvervstyrelsens arbejde med de indstillede projekter, så vurderingen af projekter sker ud fra andre kriterier end de legalitetsmæssige kriterier, hvilket er med til at undergrave bestyrelsernes kompetence. Det er vigtigt at den centrale styring ikke tager overhånd. En klar deling mellem EU, Dansk forvaltning og lokal indflydelse skal være aftalt, og den lokale kompetence ligge fast. Administrationen af Grøn vækstmidlerne(280 mio. kr. programmet) har også udfordret denne ansvarsfordeling flere steder i landet, hvor især enkelte Vækstfora har haft vanskeligt ved at anerkende kravet om den enkelte LAG-bestyrelses suverænitet.

6 Lokal organisering i LAG erne og synegieffekt Der er en idé i at tænke lokalt. Der har været velvillighed til at indgå i bestyrelsesarbejdet i LAG erne, fordi de har været lokalt forankret. At bestyrelserne er sammensat af forskellige grupper med repræsentanter fra både foreninger, erhverv, turisme og politikere udpeget af kommune og region giver en god bredde i bestyrelsesarbejdet. Der er ingen tvivl om, at bestyrelsens tilknytning til og involvering i lokalsamfundet sammen med koordinatorens opsøgende indsats og rådgivning er med til at fremme, at projekt idéer ikke kun forbliver idéer, men bliver sat i system, bliver til en ansøgning og til sidst et resultat, som lokalsamfundet glæder sig over. Det er her vigtigt at have et godt samarbejde med andre lokale udviklingsaktører såsom erhvervsråd, erhvervsforeninger, landsbyråd og relevante kommunale aktører. Dette samarbejde skaber synergi med en forhåbentlig mere koordineret indsats og merværdi for lokalområdet til følge. Et velfungerende samspil med Kommunen nævnes som en anden vigtig brik i den lokale udvikling. I kraft af netværk i lokalsamfundene har bestyrelsen samlet set en stor kontaktflade og fungerer som lokale ambassadører. Derved sikrer bestyrelsen via lokalkendskabet, at de støttede projekter i overvejende grad virkelig er projekter, der løfter udvikling i lokalområderne. I den forbindelse har det også vist sig vigtigt med et synligt sekretariat, da det betyder, at flere tør give sig i kast med ansøgninger om tilskudsmidler. Der er tilkendegivelser på, at ansøgere er glade for sekretariatet og koordinatoren som mellemled til Centraladministrationen. Det er vitalt, at koordinatoren nyder bestyrelsens tillid og kan agere selvstændigt på vegne af bestyrelsen med direkte ansvar overfor formanden Synergieffekten af projekterne er stor og med klare direkte og indirekte resultater for lokalområdet. Et projekt genererer normalt en aktivitet 5-6 gange større og dermed en synlig afsmitning i lokalområdet. LAGarbejdet motiverer til at tænke mere i udvikling, erhvervsmæssigt såvel som almennyttigt. Der udtrykkes et stærkt ønske om, at koordinatorer kan få opkvalificeret deres kompetencer ligesom flere LAG er finder en fuldtidsansættelse af Koordinator vigtig for at sikre mulighed for rådgivning, administration og kontrol samt service overfor projektansøgere. Der er således mange aspekter i rådgivningen af projektansøgere i tilskudsordningerne, der alle er underlagt kontrolforordninger som kan være svære at gennemskue, men som er vigtige at forholde sig til. Samtidig kan det være en stor mundfuld, at have overblikket over andre tilskudsmuligheder både i landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammet og i andre relevante støtteordninger, hvilket ikke gør en opkvalificering mindre relevant. Kompetence opbygning for bestyrelsesmedlemmer er ligeledes af stor vigtighed. De nuværende størrelser for LAG erne ser ud til at fungere. Der er en uvilje mod større geografiske enheder, da det frygtes at incitamentet til at gøre en lokal indsats falder. På trods af det, er der også LAG er der har gode erfaringer med større enheder. Det vil være ønskeligt at de lokale aktionsgrupper, som er etableret i denne programperiode, videreføres i det nye program i forhold til de projekter der skal igangsættes samt de, der allerede er igangsat. Det anbefales, at der udarbejdes vejledende retningslinjer for ansættelses- og arbejdsforhold i den kommende periode. Dette vil gavne begge veje i forhold til bestyrelser og ansatte koordinatorer, da planlægning af arbejde og funktion stadig vil være en vigtig del af aftalen mellem bestyrelse og koordinator. Et fastlagt uddannelsesprogram for koordinatorer ind i den kommende programperiode er vigtigt, da de førnævnte problemstillinger i forhold til rådgivning af projektansøgere ikke Det har også vist sig vigtigt med et synligt sekretariat, da det betyder, at flere tør give sig i kast med ansøgninger om tilskudsmidler. Der er tilkendegivelser på, at ansøgere er glade for sekretariatet og koordinatoren som mellemled til Centraladministrationen ser ud til at blive mindre i den kommende periode. Central organisering i ministerierne En central administration, der løbende orienterer omkring udviklingen i landdistrikts- og fiskeriudvikling på nationalt og EU plan, samt en smidig sagsbehandling af de indstillede projekter, danner gode rammer for arbejdet med lokal udvikling i LAG er og FLAG er. Netværkscenteret som den enhed, der tager sig af det bekendtgørelsesmæssige i tilskudsordningerne opleves positivt. Det gælder både førhen under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og nu hvor det er hjemhørende hos Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Netværkscenteret har været gode til at understøtte tværgående aktiviteter i LAG erne, her kan specielt fremhæves FLAG netværket, der er velfungerende og som nyder god støtte fra Netværkscenteret. Samtidig er der en positiv opfattelse af både den udviste lydhørhed og inddragelsen af LAG erne i arbejdet på seneste revidering af vejledningen. Det faktum, at LAG erne refererer til to ministerier nævnes som uheldigt, da det til tider opleves som om de to ministerier gemmer sig bag hinanden og ikke koordinerer tilstrækkeligt i forhold til at sikre en smidighed i forvaltningen af landdistrikts- og fiskeriudviklingsarbejdet. Der er en opfattelse af, at der sker udskiftning af personale i Center for projekttilskud hvorved god viden og

7 Det anbefales, at lade en stor del af det nuværende materiale overgå til en online platform, hvor der sker øjeblikkelig registrering hos alle relevante parter erfaringer forsvinder, ligesom sagsbehandling undergår en unødvendig forhaling. Selvom der er forståelse for de organisatoriske udfordringer spaltningen af de to ministerier har medført, samt ikke mindst den efterfølgende afskedigelsesrunde, så er den oplevede medarbejderudskiftning stadig et gennemgående kritikpunkt. Endvidere fremhæves erfaringer med at sagsbehandlere ikke er klædt på til at tage en kvalificeret drøftelse med engagerede, velforberedte ansøgere og koordinatorer, til stor frustration for alle parter. Der er utilfredshed med, at en tilskudsordning, der er tiltænkt lægmænd, ikke er formidlet på en hensigtsmæssig måde. Her tænkes især på de officielle skemaer, der er det mest håndgribelige og det som ansøgere stifter bekendtskab med på et meget tidligt tidspunkt. De er ikke i tilstrækkelig grad forklarende, og det på trods af, at de følger lange vejledninger. For lange sagsbehandlingstider nævnes af næsten alle LAG er Der er behov for en revision af alle skemaer og den information der gives til projektansøgere, således at de fremstår mere brugervenlige. Disse skemaer og materialer kan udvikles uden at der gås på kompromis med præcision og indhold, og det anbefales, at lade professionelle kommunikationsrådgivere gennemgå alt brugerrettet materiale. Det anføres, at projektadministration i Word dokumenter og regneark er uprofessionelt, og at de låste formater er en større hindring end hjælp. Det anbefales, at lade en stor del af det nuværende materiale overgå til en online platform, hvor der sker øjeblikkelig registrering hos alle relevante parter. Hvis dette system åbnes for LAG ernes koordinatorer, kan det endvidere have den indvirkning, at mange simple forespørgsler undgås, da alle parter kan dele informationer og følge sagerne som de skrider frem. Samarbejde med nationale parter Landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne understøtter lokale udviklingsprojekter og er på denne måde viklet ind i mange andre aktørers udviklingsplaner. LAG erne vil derfor komme til at indgå i samarbejder med andre nationale aktører omkring udvikling. Kommunikationen fra Netværkscenteret samt Center for projekttilskud anses som vigtig og velfungerende. Det gælder den løbende daglige kontakt på telefon og , men også den præcisering omkring konkrete forhold omkring projekter, hvor der bedes om supplerende oplysninger. Derved lettes koordinators arbejde med at følge op på ansøgninger og tilsagn. Udrulningen af Grøn Vækst og herunder 280 millioner kroners puljen har synliggjort nogle problemer i forhold til LEADER princippet i LAG erne og den top-down styring der praktiseres i regionerne. Det anføres i besvarelser, at der ikke er tilstrækkelig forståelse for det styrende LEADER princip i LAG ernes arbejde og der af følgende prioriteringer i bestyrelserne. Der eksisterer en usikkerhed omkring koordinationsudvalget for lokale aktionsgrupper. Med indførelsen af koordinationsudvalget for lokale aktionsgrupper føles afstanden til netværkscenteret og ministeriet at være blevet længere og uhensigtsmæssig. Dette giver en fornemmelse af, at vigtige informationer ikke når ud i alle LAG er. Det skal bemærkes, at besvarelserne i spørgeskemaundersøgelsen udelukkende er tilbageblik og kommentarer på de nuværende samarbejder. Der er ingen angivelser af hvordan disse kunne formes i fremtiden. LAG samarbejde med eksterne partnere I Danmark er det muligt, at søge særskilt tilskud til at etablere samarbejde med andre LAG er, hvilket flere bestyrelser har gjort brug af. Der er mulighed for at hente inspiration til nye projekter og anderledes måder, at gøre tingene på, ved at samarbejde på tværs af grænser. Ligeledes er det muligt, at inddrage borgerforeninger, virksomheder og andre, der har interesse i lokal udvikling, som ved et samarbejde med en anden LAG i EU kan øge udsynet og lade sig inspirere. Det er positivt, at der kan søges midler til at indlede samarbejder med andre LAG er, hvilket dog kun gælder for landdistriktsudvikling. I fiskeriudviklingsprogrammet har FARNETs meget udfarende tilgang i forhold til FLAG erne bidraget til god netværksdannelse og faglig opkvalificering. Værdien af samarbejdet med udenlandske LAG er kan være svær at gøre op, og der kan bruges gode kræfter på et samarbejde, der reelt set ikke fører den store udvikling med sig i lokalområdet. Det bør i den kommende programperiode fortsat være muligt, at etablere samarbejdsrelationer til andre LAG er og få tilskud til afsøgning af partnere og indgåelse af samarbejder. Det er vigtigt, at der sikres tilstrækkelige midler til opstart og gennemførelse af transnationale projekter. Baseret på de tilbagemeldinger der er i besvarelserne på spørgeskemaet udsendt fra Koordinationsudvalget for lokale Aktionsgrupper, kan vi udlede nedenstående anbefalinger til programperioden , idet de enkelte punkter er nærmere præciseret ovenfor.

8 Anbefalinger til programperioden LEADER princippet og LAG/ FLAG ordningerne Buttom up tilgangen i LEADER princippet skal fortsat være den overordnede metode til udviklingsprojekter i landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne. Derved sikres den nære tilknytning til lokalområderne videreføres, og det har vist sig gavnligt for LAG ordningernes succes, at der er en tæt forbindelse mellem LAGen og projektholdere både i forhold til vejledning af projektansøgere før og under projektgennemførelsen samt i forhold til LAG bestyrelsens mulighed for at vurdere et projekts relevans og effekt i et lokalområde. Samtidig kunne LEADER princippet med fordel udvides til andre akser og støtteordninger. Der er generelt et stort fokus på den nære kontakt og den lokale udvikling, og der er er en uvilje, blandt mange LAG er, mod større geografiske enheder, da det frygtes at incitamentet til at gøre en lokal indsats falder. På trods at det er der også LAG er der har gode erfaringer med større enheder. Det anbefales, at de lokale aktionsgrupper og sekretariater, som er etableret videreføres i det nye program Den stigende bureaukratisering, der er sket henover årene, er ikke til gavn for udviklingen i landdistrikterne og fiskeriområderne, og det anbefales, at der indføres en mere lempelig tilgang til administrationen af LAG/ FLAG ordningerne, så udviklingsprojekter ikke kvæles i administrative begrænsninger. Samtidig vil det få koordinatorernes arbejde tilbage i sporet for at understøtte udvikling frem for at være teknokrater. Det kan også være en fordel, at tænke en uddannelse af koordinatorer ind i den kommende programperiode, da rådgivningsopgaven for koordinatorerne ikke ser ud til at blive mindre i den kommende periode. For at understøtte en lokal udvikling bedst muligt anbefales det endvidere, andre aktører end LAGbestyrelserne kan gennemføre for-projekter og projekter vedrørende analyser samt at støtte sådanne projekter med en højere tilskudsprocent, da disse projekter kan have svært ved at skaffe en egenfinansiering når projektets målsætning er at komme med en analyse/anbefaling til videre tiltag. Det bør overvejes at åbne for muligheden for forhøjelse af tilskudsprocenten til projekter fra max 50-60% til 80%. Det er vigtigt at den centrale styring ikke tager overhånd. En klar deling mellem EU, Dansk forvaltning og lokal indflydelse skal være aftalt, og den lokale kompetence må ikke udvandes. Fremgangsmåden til administrationen af Grøn vækstmidlerne gennem de regionale væktsråd har også udfordret denne ansvarsfordeling, og det bør sikres, at tilskudsprogrammer, som tilgår regioner, men som stadig skal indstilles via LAG er ikke udvander de lokale bestyrelsers indstillingsret. Lokal organisering og samarbejde Det anbefales, at der i størst mulig grad lægges op til at der lokalt findes de bedste organiseringsformer og samarbejder. Yderligere anbefales det, at de lokale LAG/FLAG bestyrelser er sammensat af forskellige grupper med repræsentanter fra både foreninger, erhverv og politikere, da det har vist sig, bestyrelsens tilknytning og involvering i lokalsamfundet sammen med koordinatorens opsøgende indsats og rådgivning er med til at fremme, projektidérs tilbliven og gennemførsel. Der er de fleste steder i landet gode samarbejder med andre lokale udviklingsaktører såsom erhvervsråd, erhvervsforeninger, landsbyråd og relevante kommunale aktører, som ønskes videreført. Dette samarbejde skaber synergi i udviklingsindsatserne og merværdi for lokalområdet. Det har vist sig vigtig med et synligt sekretariat, da det betyder, at flere tør give sig i kast med ansøgninger om tilskudsmidler. Der er tilkendegivelser på, at ansøgere er glade for sekretariatet og koordinatoren som mellemled til centraladministrationen. Derfor anbefales det, at organiseringen og strukturen i sekretariaterne er et ansvar for de lokale LAG bestyrelser. Dog anbefales det også, at der udarbejdes vejledende retningslinjer for ansættelses- og arbejdsforhold i den kommende periode. Dette vil gavne begge veje i forhold til bestyrelser og ansatte koordinatorer, da planlæg-

9 ning af arbejde og funktion stadig vil være en vigtig del af aftalen mellem bestyrelse og koordinator, men de mere fagretlige aspekter er en overordnet ramme for. Det bør i den kommende programperiode fortsat være muligt, at etablere samarbejdsrelationer til andre LAG er og få tilskud til afsøgning af partnere og indgåelse af samarbejder. Det kunne være en idé, at se på muligheden for, at FLAG er sidestilles med LAG er omkring tilskud til indgåelse af samarbejde med udenlandske FLAG er. Central organisering Det anbefales, at der skabes en mere sammenhængende struktur i de to ministerier, der har indvirkning på landdistrikts- og fiskeriudviklingen og samtidig, at der foretages en revision af alle skemaer og den information der gives til projektansøgere, således at de fremstår mere brugervenlige. Disse skemaer og materialer kan udvikles uden at der gås på kompromis med præcision og indhold, og det anbefales, at lade professionelle kommunikationsrådgivere gennemgå alt det skriftlige materiale der udgår fra henholdsvis NaturErhvervstyrelsen og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Det anføres, at projektadministration i Word dokumenter og regneark er uprofessionelt, og at de låste formater er en større hindring end hjælp. Det anbefales, at lade en stor del af det nuværende materiale overgå til en online platform, hvor der sker øjeblikkelig registrering hos alle relevante parter. Hvis dette system åbnes for LAG ernes koordinatorer, kan det endvidere have den indvirkning, at mange simple forespørgsler undgås, da alle parter kan dele informationer og følge sagerne som de skrider frem. Nøgleanbefalinger i oversigt LEADER princippet og LAG/FLAG ordningerne LEADER princippet med den nærdemokratiske tilgang og beslutningsproces skal fortsat være den overordnede metode til udviklingsprojekter i landdistrikts- og fiskeriudviklings programmerne. Det anbefales, at de lokale aktionsgrupper og sekretariater, som er etableret videreføres i det nye program Det anbefales, at der indføres en mere lempelig tilgang til administrationen af LAG/FLAG ordningerne, så udviklingsprojekter ikke kvæles i administrative begrænsninger Det anbefales, at der indgår uddannelse af koordinatorer i den kommende programperiode. Andre aktører end LAG-bestyrelserne bør kunne gennemføre for-projekter og analyseprojekter. Det bør overvejes at åbne for muligheden for forhøjelse af tilskudsprocenten til projekter fra max % til 80 %. Det er vigtigt at den centrale styring ikke tager overhånd. En klar deling mellem EU, Centraladministration og lokal indflydelse skal være aftalt, og den lokale kompetence må ikke udvandes. Lokal organisering og samarbejde Det er vigtigt med lokal forankring med en bredt sammensat bestyrelse, der afspejler alle lokale interessenter, herunder erhverv, lokalforeninger, kommune, mv. Det bør i den kommende programperiode fortsat være muligt, at etablere samarbejdsrelationer til andre LAGer og få tilskud til afsøgning af partnere og indgåelse af samarbejder. Der bør afsættes tilstrækkelige midler til afholdelse af transnationale samarbejder. Central organisering Det anbefales, at der skabes en mere sammenhængende struktur i de to ministerier, der har indvirkning på landdistrikts- og fiskeriudviklingen Det anbefales, at der foretages endnu en revision af alle skemaer og den information der gives til projektansøgere, således at de fremstår mere brugervenlige. Det anbefales, at lade en stor del af det nuværende materiale overgå til en online platform, hvorved der sker øjeblikkelig registrering hos alle relevante parter.

10 Bilag - spørgeskema

11 Koordinationsudvalget For Lokale AktionsGrupper i Danmark

12 Den Eurpæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne Danmark og EU investerer i landdistrikter

Gode og dårlige erfaringer fra denne programperiode. Hvad skal vi tage med os i næste programperiode? LEADER lokal forankring

Gode og dårlige erfaringer fra denne programperiode. Hvad skal vi tage med os i næste programperiode? LEADER lokal forankring Gode og dårlige erfaringer fra denne programperiode Hvad skal vi tage med os i næste programperiode? I efteråret 2012 gennemførte Koordinationsudvalget for Lokale Aktionsgrupper i Danmark en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk NOTAT Landdistriktsprogrammet 2007-2013 - organisering

Læs mere

LAG Randers, Skive, Viborg og Djursland; Fælles høringssvar til Udkast til Landdistriktsprogrammet 2014-20

LAG Randers, Skive, Viborg og Djursland; Fælles høringssvar til Udkast til Landdistriktsprogrammet 2014-20 LAG Randers, Skive, Viborg og Djursland; Fælles høringssvar til Udkast til Landdistriktsprogrammet 2014-20 Indledningsvist vil vi sige, at der er mange positive elementer i udkastet til det nye Landdistriktsprogram.

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Netværks INFO. Netværks INFO igen! Indhold. Netværks INFO 31 / 2013

Netværks INFO. Netværks INFO igen! Indhold. Netværks INFO 31 / 2013 November 2013 Netværkscenteret +45 41 71 78 30 Netværks INFO 31 / 2013 Netværks INFO Netværks INFO igen! Vi må jo nok krybe til korset og indrømme, at nyhedsstrømmen via Netværks INFO har været lidt ustabil

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Netværks INFO. Netværkscenteret flytter. Indhold. NetværksINFO 37 / 2014

Netværks INFO. Netværkscenteret flytter. Indhold. NetværksINFO 37 / 2014 16. september 2014 Netværkscenteret +45 41 71 78 30 NetværksINFO 37 / 2014 Netværks INFO Netværkscenteret flytter Ministeren for by, bolig og landdistrikter har besluttet at samle administrationen af de

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Mørke 28. august 2012 Program Introduktion til LAG (eventuelt!) Introduktion til kommende

Læs mere

Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne Lokal Aktionsgruppe - LAG Lokalt

Læs mere

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse:

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse: Til kommunalbestyrelser, jf. vedhæftede liste Dato: 28. april 2014 Kontor: Bypolitik Sagsnr.: 2014-1225 Sagsbeh.: arp Dok id: 451713 Ansøgning om andel i Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Som led i regeringens

Læs mere

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Hvem er vi? Landudvikling Slagelse er en Lokal AktionsGruppe (LAG), der som lokal forening skaber udvikling i landdistrikterne

Læs mere

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Hvem er vi? Landudvikling Slagelse er en Lokal AktionsGruppe (LAG), der som lokal forening skaber udvikling i landdistrikterne

Læs mere

Høringssvar i relation til det nye danske landdistriktsprogram

Høringssvar i relation til det nye danske landdistriktsprogram Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt Naturerhvervsstyrelsen Att: Center for Projekttilskud Policy LAG Jammerbugt-Vesthimmerland Ref.: PBF j.

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

side 1 Ansøgningsvejledning 28. oktober 2014 Yderområder på forkant

side 1 Ansøgningsvejledning 28. oktober 2014 Yderområder på forkant side 1 Ansøgningsvejledning Danmark står midt i den største omstilling i nyere tid. Mens Danmarks befolkning som helhed og specielt i de større byer vokser, oplever mange yderområdekommuner faldende befolkningstal,

Læs mere

Folketingets udvalg for Landdistrikter og Øer

Folketingets udvalg for Landdistrikter og Øer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 (Omtryk - 20-10-2015 - Ændret bilag) ULØ Alm.del Bilag 15 Offentligt Møde med: Folketingets udvalg for Landdistrikter og Øer 20. oktober 2015 Formand Steffen

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Blomstrende Landsby. Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund. Programbeskrivelse

Blomstrende Landsby. Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund. Programbeskrivelse Blomstrende Landsby Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund Version 06 15. marts 2010 1 Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby giver landsbyer

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark er en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 INFORMATIONSMØDE Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 - for jer der vil bidrage til udvikling af lokalsamfundet Afdelingschef Christian Lützen Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014 Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen LAG og LEADER ilanddistriksprogram2014-2020 - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen 1 Hvad kommer vi rundt om? Baggrund: lidt om metatendenserne Lokal

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Præsentation og drøftelse af udkast til reviderede LAG-bekendtgørelser og ny vejledning. v/ Netværkscentret

Præsentation og drøftelse af udkast til reviderede LAG-bekendtgørelser og ny vejledning. v/ Netværkscentret Præsentation og drøftelse af udkast til reviderede LAG-bekendtgørelser og ny vejledning v/ Netværkscentret Formålet med mødet: Præsentation og drøftelse af udkast til nye LAG-bekendtgørelser Præsentation

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 47 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 47 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 47 Offentligt Koordinatormøde den 6. maj 2013 kl. 11.00 16.00 på hotel H.C. Andersen, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense. Referat Velkomst Formanden

Læs mere

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Punkt 6 fra Gudenåkomitéens møde 6. marts 2015: GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Baggrund Det blev på sidste mødet i Gudenå komiteen den 5. december 2014 konstateret, at der var opbakning

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Hvad synes du om selve ideen med videreformidling af ledige stillinger via Jobnetværk for nydanskere (Dropdownliste) Meget god % %

Hvad synes du om selve ideen med videreformidling af ledige stillinger via Jobnetværk for nydanskere (Dropdownliste) Meget god % % Hvad synes du om selve ideen med videreformidling af ledige stillinger via Jobnetværk for nydanskere (Dropdownliste) Antal: Procent: Akk. Antal: Akk. Procent: Meget god 24 77 % 24 77 % God 7 23 % 31 100

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder I medfør af

Læs mere

Hovedbyer på forkant. Baggrundsdata

Hovedbyer på forkant. Baggrundsdata Hovedbyer på forkant Baggrundsdata Introduktion Dette notat samler en række baggrundsdata, som anvendes i Realdanias indsats Hovedbyer på forkant. Notatet er baseret på frit tilgængelige data hentet fra

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER. FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER. FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND Dette er en generel vejledning for, hvordan du søger om midler til udviklingsaktiviteter i Region

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Lokaldrevet udvikling

Lokaldrevet udvikling Lokaldrevet udvikling Strategi Et Vendsyssel - i balance. LAG Nords væsentligste opgave er at sikre bosætning i hele aktionsgruppens område. Det er derfor vigtigt, at udviklingen og væksten også sker i

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Til styrkelse af efteruddannelsesindsatsen for praktikvejledere til pædagoguddannelsen er der i perioden 2010-12 afsat 36 mio. kr. (12 mio. kr. pr.

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-215 Senere

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner 94 Kommentarer Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner Lene Beck Mikkelsen, NTS-centeret, Alsion, Marianne Hald, NTS-centeret Nordjylland Artiklen Hvad kan vi lære af Science-kommune-projektet

Læs mere

NOTAT. Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan

NOTAT. Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan Regionshuset Viborg Regional Udviklingn Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk NOTAT Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan Dato 27. 03.2007 Side 1

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder

Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder (Indsatspuljen) Revideret 2011 Indhold Indhold... 2 1. Formålet med puljen...

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Oplysninger om ansøger Vestjyske Fødevarer og Oplevelser er et projekt under Region Midtjyllands indsats vedrørende profilering af små fødevareproducenter og netværk

Læs mere

Kommunale udgifter til de forberedende

Kommunale udgifter til de forberedende Kommunale udgifter til de forberedende tilbud Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Side 1 af 12 Formålet med dette analysenotat er at opgøre og præsentere kommunale enhedsudgifter for elever på de forberedende

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

I medfør af 100 og 109, stk. 1, 4. pkt., i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 504 af 16. maj 2013, fastsættes:

I medfør af 100 og 109, stk. 1, 4. pkt., i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 504 af 16. maj 2013, fastsættes: Bekendtgørelse om udgiftsrammer til byfornyelsesformål herunder Pulje til Landsbyfornyelse og kommunernes brug af administrative edb-systemer på byfornyelsesområdet I medfør af 100 og 109, stk. 1, 4. pkt.,

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Lovmæssigt grundlag... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 2.

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder - Status og forventninger Rønne, Bornholm 19. november 2012 Oversigt Introduktion til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge BEK nr 403 af 21/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-2403 Senere

Læs mere

Indstillingsudvalget. Arbejdsopgaver og procedurer Møde 4. september 2014

Indstillingsudvalget. Arbejdsopgaver og procedurer Møde 4. september 2014 Indstillingsudvalget Arbejdsopgaver og procedurer Møde 4. september 2014 2 hovedopgaver 1) Indstiller til godkendelse af aktionsgrupperne Krav til aktionsgruppens ansøgning Indstillingsudvalgets vurderinger

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere