Udvikling af byggeprogram

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af byggeprogram"

Transkript

1 Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram med en dertilhørende vejledning, disse er gengivet i appendiks M og N samt vedlagt rapporten som selvstændige rapporter. 8.1 Udvikling af system til udarbejdelse af byggeprogram Grundlæggende krav til systemet Systemets computerapplikationer Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft Project Kvalitetssikring, drift og vedligeholdelse Udbud, entrepriseformer og samarbejdsform Udbud Entrepriseformer Samarbejdsform Styringskoncept Totaløkonomi og budgettering Det generelle byggeprogram

2 8.1 Udvikling af system til udarbejdelse af byggeprogram 8.1 Udvikling af system til udarbejdelse af byggeprogram Et af løsningsforslagene er, at udvikle et generelt system til udvikling af et byggeprogram, der kan benyttes på alle byggeprojekter både offentligt og privatfinansierede, store og mindre projekter. Derfor er et af kravene til systemet, at det generelle system kan justeres således, at det kan benyttes som et projektspecifikt system. På figur 8.1 er udviklingen og brugen af systemet illustreret således, at det generelle system (GS) justeres til et projektspecifikt system (PS). En forudsætning for et vellykket system og program er, at der løbende foretages en erfaringsopsamling til en forbedring af det generelle system. figur 8.1. Et generelt styringssystem koncept. [15, side 141] Det generelle system skal bestå af både en Microsoft Word-skabelon, der kan benyttes til udarbejdelsen af det projektspecifikke byggeprogram, og af en vejledning til brugen af skabelonen og udarbejdelse af byggeprogrammet. Løsningsforslaget i dette projekt behandler både computerprogrammet og vejledningen til både udformningen men også brugen af programmet, med eksempelvis styringskoncepter, samarbejdsformer, værdier med mere. 8.2 Grundlæggende krav til systemet For at systemet til udarbejdelse af byggeprogrammet kan udformes, er det nødvendigt at opstille en række grundlæggende krav, som systemet skal overholde. Systemet/programmet skal: opbygges i Microsoft Word, Excel og Project, med Word som skabelon. kunne klare brugerinddragelse af flere brugergrupper. 86

3 8 Udvikling af byggeprogram kunne hjælpe med til at gøre budgetterne overskuelige, enkle og funktionelle. o herunder opstilling af krav til totaløkonomien for projektet. kunne håndtere forskellige detaljeringsgrader. kunne hjælpe bygherren med at fastsætte organisationsformerne. o organisationen i projekteringsfasen. o organisationen i udførelsesfasen. kunne hjælpe bygherren med en angivelse af samarbejdsformen. kunne håndtere alle former for udbudsformer. kunne hjælpe bygherren med at udforme den overordnede tidsplan. o projekteringsopstart. o licitation. o aflevering af byggeri. o ibrugtagelse af byggeri. kunne bruges af både offentlige og private bygherrer. kunne medtage eventuelle lokalplansrestriktioner. kunne hjælpe bygherren med at opstille alle forudsætninger for projektet. kunne hjælpe bygherren med at opstille krav til kvalitet og miljø. kunne hjælpe bygherren med at opstille krav til drift og vedligeholdelse. o herunder opstilling af et driftsbudget. kunne hjælpe bygherren med at tage stilling til eventuelle krav til brugen af styringskoncepter i udførelsen. kunne hjælpe bygherren med at adskille krav og ønsker. 8.3 Systemets computerapplikationer System bag programmet til udarbejdelse af byggeprogrammet er digitalt og består af tre forskellige applikationer. Disse applikationer er alle fra Microsoft, idet disse er de mest benyttede i bygge- og anlægssektoren og tilgængelig for alle. Selve byggeprogrammet udarbejdes i Microsoft Word, budgetter og totaløkonomiske beregninger foretages med Microsoft Excel, opstillingen af tidsplanen udarbejdes i Microsoft Project. I afsnittene herunder beskrives de opgaver der skal udføres i de involverede computerapplikationer Microsoft Word Microsoft Word skal benyttes som basis for byggeprogrammet. Det vil sige, at byggeprogrammet skal opbygges som en Microsoft Word-fil med links til de øvrige applikationer. For at gøre det generelle byggeprogram projektspecifikt, er det nødvendigt at alle mulige kombinationsmuligheder kan opstilles i programmet, og at brugeren herefter udvælger dennes specifikke kombinationer. På figur 8.2 er de udvælgelsesmuligheder som brugeren kan benytte for at gøre det generelle system projektspecifikt. Dette er byggesagsoplysninger, entreprise- og samarbejdsform, rådgiveroplysninger, kvalitet og miljø og de økonomiske oplysninger. Brugerfladerne til udvælgelse af kriterier behandles i kapitel 9 Brug af systemet. 87

4 8.3 Systemets computerapplikationer figur 8.2. Udvælgelsesmuligheder for byggeprogrammet Microsoft Excel Microsoft Excel kan benyttes til at opstille budgetterne, anlægsbudget, totaløkonomi og driftsbudget. Der findes programmer, der kan hjælpe brugeren til at udarbejde budgetter. Det kan være hensigtsmæssigt at benytte disse programmer, hvis brugeren er fortrolig med programmet. Disse programmer kan have baggrund i Microsoft Excel eller også er de kompatible med Microsoft Excel. I tabel 8.1 er der givet et eksempel på overslagsbudget for et projekt. Beskrivelse Køb af byggegrund Rådgiver udgifter Entreprenørudgifter Udsmykning Bygherreleverancer Uforudsete udgifter Samlede udgifter Kr. ekskl. moms tabel 8.1. Eksempel på anlægsbudget for byggeprojektet. Kravene og mulighederne for bestemmelse af totaløkonomien og forskellige budgetter er nærmere beskrevet i afsnit 8.6 Totaløkonomi og budgettering på side Microsoft Project Byggeprogrammet skal indeholde en overordnet tidsplan for projektet. Denne tidsplan bør udarbejdes i Microsoft Project, idet dette program er blevet en form for de facto standard for alle i byggebranchen. Dette gør at alle vil kunne bruge tidsplanen og bearbejde denne til deres egen arbejdstidsplan. På figur 8.3 er der givet et eksempel på hvorledes tidsplanen kan udformes. 88

5 8 Udvikling af byggeprogram figur 8.3. Eksempel på tidsplan til brug i byggeprogrammet. Det er forholdsvis nemt at ændre i tidsplanen, således at brugeren af systemet kan gøre tidsplanen projektspecifik, idet der i systemet skal være mulighed for at åbne tidsplanen direkte fra Word-dokumentet. 8.4 Kvalitetssikring, drift og vedligeholdelse Der er fra Erhvervs- og Byggestyrelsen udsendt en bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder. Bekendtgørelsen gælder alt offentligt støttet byggeri, men kan også benyttes af privatfinansierede byggeprojekter. Der er for bygge- og anlægsarbejder ikke udarbejdet en de facto standard for kvalitetssikringen af de projekterendes og de udførendes arbejde. Det vigtigt at bygherren også opstiller dennes acceptable krav til byggeriets kvalitet, for at undgå konflikter i forbindelse med afleveringsforretningen med hensyn til, om bygherren fik den kvalitet han havde forventet. Disse krav kan eksempelvis være arkitektoniske, konstruktive, materialemæssige, udførelsesmæssige med mere. På figur 8.4 er der vist de kvalitetsaktiviteter, der forekommer i byggeprocessen, og af figuren fremgår det at bygherrens kvalitetssikring i programfasen er styrende for kvalitetssikringen i de efterfølgende processer. Det vil sige at hvis bygherren har opstillet de overordnede kvalitetsretningslinier for byggeriet, vil de efterfølgende processer have et udgangspunkt til sikring af deres arbejde. Det er vigtigt, at der i systemet til udarbejdelse af byggeprogrammet, kan tages stilling til kvalitetssikringen af byggeriet. 89

6 8.5 Udbud, entrepriseformer og samarbejdsform figur 8.4. Kvalitetsaktiviteter i programmeringsfasen, projekteringsfasen og udførelsesfasen. [21, side 35] Som det også fremgår af figur 8.4 vil kvalitetssikringen af byggeriet have indflydelse på driften og vedligeholdelsen af byggeriet og dennes installationer. Derfor bør der i byggeprogrammet tages stillingen til indholdet af drifts- og vedligeholdelsesvejledningen. Det er derfor et krav til systemet til udarbejdelse af byggeprogrammet, at der kan laves en plan for drifts- og vedligeholdelsen således at de projekterende og udførende ikke er i tvivl over, hvad planen skal indeholde. 8.5 Udbud, entrepriseformer og samarbejdsform Systemet til udarbejdelse af byggeprogrammet skal kunne hjælpe brugeren til at vælge mellem alle tilgængelige udbudsformer, entrepriseformer og samarbejdsformer. Ligeledes skal systemet kunne håndtere eventuelle krav til styringen og samarbejdet gennem byggeprocessen Udbud Det er bygherrens ansvar at sikre udbudsgrundlaget. Derfor vil valget af udbudsgrundlaget have indflydelse på organiseringen og valget af entrepriseformer. Hvis bygherren vælger et tidligt udbud, vil bygherrens muligheder for indflydelse på detailudformningen være mindre end ved et sent udbud. Derfor er et af kravene til systemet til udarbejdelse af byggeprogrammet, at dette kan håndtere både tidligt og sent udbud. Ligeledes skal systemet kunne hjælpe brugeren til at vælge, hvilket projektmateriale der skal gives tilbud på, fra byggeprogrammet til hovedprojektet. 90

7 8 Udvikling af byggeprogram Det kan ønskes at udvælgelsen af rådgiver skal foregå ved en licitation. Derfor skal der i byggeprogrammet være mulighed for at beskrive udvælgelseskriterierne for licitation. Valget af udbudsform giver også anledning til bestemmelse af licitationsbetingelserne, således om entreprenøren eller entreprenørerne skal bestemmes ved billigste pris eller ved det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Vælges sidstnævnte udbudsform skal bygherren opstille hvilke tildelingskriterier og disse vægtninger. Det er derfor vigtigt at systemet til udarbejdelse af byggeprogrammet kan håndtere alle former for udbudsgrundlag og kan vejlede bygherren i valget af udbudsform. Ved valget af udbudsform bør der også opstilles krav til prækvalifikationen af de bydende. Derfor skal systemet have den mulighed, at bygherren i byggeprogrammet beskriver udvælgelseskriterierne for prækvalifikationen Entrepriseformer På baggrund af valget af udbudsgrundlag kan der vælges entrepriseform. Derfor er det et krav til systemet til udarbejdelse af byggeprogrammet, at dette kan håndtere alle entrepriseformer, total-, hoved-, stor- og fagentreprise og vejlede brugeren til at vælge den mest fordelagtige entrepriseform i henhold til udbudsgrundlaget og bygherrens ønsker til involvering i de efterfølgende processer. Eksempelvis er totalentreprise et godt valg for bygherren hvis han ikke ønsker at have megen indflydelse på detaildimensioneringen, og heller ikke ønsker at have kontrakt med de projekterende, samt at han ønsker at licitationen skal foregå med byggeprogrammet eller dispositionsforslaget som udbudsgrundlag Samarbejdsform Bygherren bør tage stilling til hvorledes han vil organiserer samarbejdet i både forslags-, projekterings- og udførelsesfasen. Derfor skal systemet til udarbejdelse af byggeprogrammet have mulighed for, at bygherren kan opstille kravene til samarbejdsformen i byggeprogrammet. Dette kunne eksempelvis være, at bygherren ønsker at der benyttes partnering på projektet. Samarbejdsformen kan afhænge af valget af udbudsgrundlag og entrepriseform. Derfor skal systemet kunne håndtere alle de kombinationsmuligheder der er mellem udbudsgrundlag og entrepriseform. Et eksempel er hvornår de udførende skal medtages i partneringen eller de udførende er med i hele forslags- og projekteringsfaserne Styringskoncept Bygherren skal i byggeprogrammet have mulighed for at stille krav til styringen af byggeriet i udførelsesfasen. Eksempelvis kræver staten, at der ved offentligt støttede byggerier benyttes Lean Construction eller Logistik, som det kaldes af staten. Systemet til udarbejdelsen af byggeprogrammet skal derfor have den mulighed, at der i byggeprogrammet kan medtages krav til styringen af udførelsen. 8.6 Totaløkonomi og budgettering Anlægsbudgettet for byggeprojektet skal altid være indeholdt i byggeprogrammet for at give de projekterende de økonomiske rammer for byggeriet. Derfor er det ikke muligt at vælge dette fra i byggeprogrammet. Det skal derimod være muligt for brugeren, at vælge om denne vil benytte muligheden for at lave et driftsbudget for byggeriet. Dette kan både være for installationerne men også vedligeholdelsen af bygværket. Der skal i systemet til udvikling af byggeprogrammet være mulighed for brugeren, at vælge om byggeprogrammet skal opstille krav om en beregning af byggeriets totaløkonomi. Der foreligger i dag flere programmer til beregning af byggeriets totaløkonomi. Det skal 91

8 8.7 Det generelle byggeprogram derfor være muligt for brugeren, at vælge hvilket værktøj denne vil benytte til at bestemme byggeriets totaløkonomi. I skrivende stund kendes følgende pc-programmer til bestemmelse af totaløkonomien for et byggeri: Optibuild: pc-programmet er udviklet af det rådgivende ingeniørfirma Cenergia til totaløkonomisk vurdering af energibesparende foranstaltninger. Trambolin: programmets titel dækker over en forkortelse af Totaløkonomisk RAMmebeløb for BOLIger ved hjælp af Nuværdiberegning. Årskostnadsanalyse: Regnearksmodel til udarbejdelse af årsomkostningsanalyse. Programmet er udviklet af Statsbygg den norske statsforvalter, bygherre og rådgiver i bygge- og ejendomssager [22, side 4] 8.7 Det generelle byggeprogram Til dette projekt er der udarbejdet et forslag til en standard for et byggeprogram med en dertilhørende vejledning. Standardbyggeprogrammet er udarbejdet på baggrund af standardbyggeprogrammet fra Vejle Amt [17], og de i kapitel 6 Byggeprogrammet opstillede normative krav til et byggeprogram. Det udarbejdede standardbyggeprogram er vedlagt i appendiks M, vejledningen er vedlagt i appendiks N og som selvstændige rapporter. 92

Beskrivelse af byggeprocessen

Beskrivelse af byggeprocessen Beskrivelse af byggeprocessen I dette kapitel beskrives byggeprocessen med de faser, opgaver og systemer der skal udføres i et byggeprojekt. Der gives også en beskrives af samarbejdsformerne OPP og partnering

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER BYGINORD TEMAGRUPPER Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation Brugere Kommune BYGINORD TEMAGRUPPER BYGiNORD - 3 BYGiNORD - 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Byggestyringsregler 2011

Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler - 2011 2 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund... 2 3. Formål... 2 4. Anvendelsesområde... 3 5. Kompetence og opgavefordeling... 3 6. Administrative regler og

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

Faser og Roller i Byggeprojekter

Faser og Roller i Byggeprojekter Faser og Roller i Byggeprojekter Indhold Forord Byggeriets faser Opstart Projektformer - Statsbyggeri og OPP Udførelse og ibrugtagning Vejledende priser Eksempel på tidsplan 5 6 8 12 20 23 24 Forord

Læs mere

Udbud som proces. Afgangsprojekt. Af: Anders Kudsk s974493. Martin Rasmussen s991586

Udbud som proces. Afgangsprojekt. Af: Anders Kudsk s974493. Martin Rasmussen s991586 Udbud som proces Afgangsprojekt Af: Anders Kudsk s974493 Martin Rasmussen s991586 BYG DTU - februar 2005 1 Forord Nærværende rapport er udarbejdet som et afgangsprojekt på civilingeniørstudiet ved BYG

Læs mere

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for beslutningstagere og deltagere i partneringprocessen med særligt henblik på den offentlige bygherre Inden bygherren træffer sit valg,

Læs mere

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 BEDSTE PRAKSIS-MANUAL OM TOTALØKONOMI Resume: Denne Bedste Praksis-manual har til formål at redegøre

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Går I med byggetanker? Har I planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om? Hvordan kan planerne realiseres?

Går I med byggetanker? Har I planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om? Hvordan kan planerne realiseres? I G A N G M E D A T B Y G G E Går I med byggetanker? Har I planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om? Hvordan kan planerne realiseres? Denne vejledning er særligt møntet på byggerier indenfor Lokale-

Læs mere

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud April 2012 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud Januar 2010 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Arbejdsmiljø i Byggeprocessens Designfase

Arbejdsmiljø i Byggeprocessens Designfase Arbejdsmiljø i Byggeprocessens Designfase Rapport 7. 2009 DTU Management Kirsten Jørgensen Dag Sander Åge Staghøj Oktober 2009 1 2 FORORD Denne ABD-bog om arbejdsmiljø for designere har fokus på program-,

Læs mere

Rapport. Pris-/kvalitetsdatabase. Rådgivende Ingeniør Steffen Ulrich-Lynge ulrich-lynge@greennet.gl Tel 313131 Fax 313133 Mobil 554433

Rapport. Pris-/kvalitetsdatabase. Rådgivende Ingeniør Steffen Ulrich-Lynge ulrich-lynge@greennet.gl Tel 313131 Fax 313133 Mobil 554433 Rapport om Pris-/kvalitetsdatabase Nuuk, Endeligt udkast af 16. december 2003 Rådgivende Ingeniør Steffen Ulrich-Lynge ulrich-lynge@greennet.gl Tel 313131 Fax 313133 Mobil 554433 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD

KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD Københavns Ejendomme, december 2012 Udgave 1. udgave, december 2012 Københavns Ejendomme Københavns Ejendomme

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 2 02 Indhold Når ildsjæle bygger...................................

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

Totaløkonomiske beregninger i statslig byggevirksomhed VEJLEDNING

Totaløkonomiske beregninger i statslig byggevirksomhed VEJLEDNING Totaløkonomiske beregninger i statslig byggevirksomhed VEJLEDNING By- og Boligministeriet Slotsholmsgade 1 1216 København K. Telefon 33 92 61 00 Telefax: 33 92 61 64 www.bm.dk Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Vejledning til tilbudsloven 2005

Vejledning til tilbudsloven 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) November 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

PARTNERING PÅ VEJOMRÅDET

PARTNERING PÅ VEJOMRÅDET PARTNERING PÅ VEJOMRÅDET - ved drift og vedligeholdelse. En vejledning til kommuner Februar 2007 Februar 2007 2 KOLOFON Titel: Udgiver: Udgivet: Forfattere og redaktion: Oplag: Layout/design: Tryk: Foto:

Læs mere

Analyse af OPPs fremtid som værktøj til løsning af offentlige anlægsopgaver

Analyse af OPPs fremtid som værktøj til løsning af offentlige anlægsopgaver Caseeksempel: Ny skole og svømmehal i Helsinge som OPS Afgangsprojekt HD Finansiering Copenhagen Business School Udarbejdet af Jens Damgaard Maj 2011 Forside: Grafisk illustration af Ny Helsinge Skole:

Læs mere

N i c k l a s V e r d i e r Ø s t e r g a a r d Facilities Management og Building Information Modeling

N i c k l a s V e r d i e r Ø s t e r g a a r d Facilities Management og Building Information Modeling N i c k l a s V e r d i e r Ø s t e r g a a r d Facilities Management og Building Information Modeling F a c i l i t i e s M a n a g e m e n t K ø b e n h a v n s E r h v e r v s a k a d e m i 2 0 1 0

Læs mere

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse 2 3 Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse E s b e n s e n R å d g i v e n d e I n g e n i ø r e r F. R. I Udarbejdet af: Maria

Læs mere