Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012"

Transkript

1 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret ECTS 1

2 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning... 5 Formelle krav til opgaven... 5 Opgavens struktur... 5 Aflevering... 6 Krav til forside... 6 Eksamen... 6 Pensum... 8 E-læring studiemæssige overvejelser... 9 Praktiske informationer... 9 Undervisningens aktiviteter

3 Specialemodulet (15 ECTS point) Velkommen til modulet! Først og fremmest vil COK gerne byde dig velkommen på det afsluttende modul på den offentlige lederuddannelse. Da modulet er afsluttende for uddannelsen, betyder dette også, at studerende der indstiller sig til eksamen i Specialemodulet, skal have bestået alle øvrige moduler på DOL eller Diplomuddannelsen i ledelse inden man kan eksamineres i specialemodulet. Indhold og læringsmål modulet Formålet med specialemodulet er at kvalificere de studerende til at identificere, reflektere og analysere en tværfaglig, praksisnær ledelsesproblemstilling relateret til ledelse i de studerendes organisatoriske og ledelsesmæssige kontekst og angive løsninger og handlemuligheder gennem anvendelse af relevante teorier, strategier og metoder. Arbejdet med specialet skal relateres til studiets øvrige moduler og uddybe arbejdet i disse moduler med: - Teoretiske, strategiske og metodiske perspektiver, - Projektopgaveskrivning, - Deltagerens professionelle kompetenceudvikling. Læringsmål: Den studerende sættes gennem arbejdet med specialemodulet i stand til at inddrage de øvrige modulers indhold i forhold til den givne ledelsesproblemstilling. Der lægges i dette arbejde vægt på: en reflekteret og systematisk anvendelse af relevante teorier om ledelse i en offentlig organisation at indsamlingen, bearbejdningen og analysen af empirien er gennemarbejdet i forhold til den valgte problemstilling at der er relevante metodemæssige overvejelser i forhold til valg of fravalg af data og teori at teorivalg og empiri perspektiveres i forhold til lederens organisatoriske praksis at den studerendes formidling af problemstillingen er klar og reflekteret, og at den studerende kan identificere behov for og tilrettelægge en professionel kompetenceudvikling i forhold til den valgte problemstilling Specialemodulet afslutter lederuddannelsen og binder billedligt talt sløjfen på de mange teorier, værktøjer, refleksioner mm, den studerede har været igennem på uddannelsen. 3

4 Specialemodulet indeholder som sådan ikke undervisning i ny ledelsesteori, men derimod specifik metodeundervisning, hvor hovedvægten lægges på fremstillingen af kvantitative og kvalitative data, videnskabsteoretisk refleksion og opgaveskrivning. Du er dog velkommen til selv at inddrage nye teorier, hvis det er relevant for din opgave. Synopsis Alle har mailet deres synopsis en uge i forvejen til deres synopsisgruppe (3-4 personer) og vejlederen. Man forpligter sig således til at læse og forholde sig til sine gruppemedlemmers synopsis så man kan give kvalificeret tilbagemeldinger på internatet. For dem der skal skrive et afgangsprojekt på 16, 17, 18 eller 19 ECTS point tjener synopsen også som det formelle grundlag for dette. Synopsen skal fylde ca. 5 sider og indeholder typisk: Kort indledning o Hvad er din stilling, hvad laver din organisation, hvilke udfordringer oplever du Grundig problemudforskning (2-3 sider) o Hvad er problemet, hvorfor der det et problem, for hvem er det et problem og hvad er konsekvenserne af problemet Foreløbig problemformulering o Problemformuleringsspørgsmål og underspørgsmål Foreløbige tanker om empiri og indsamlingsmetode o Tanker om interview, spørgeskemaer, observationer, fokusgrupper, brug af rapporter osv. Foreløbige tanker om teorivalg o Hvilke teorier passer til problemformuleringen og data Formålet med synopsen er at komme i gang med det indledende arbejde omkring specialet, således at den studerende får skitseret et projektdesign. Ligeledes at få tilbagemeldinger på projektdesignet fra andre studerende med det formål at give input til det videre arbejde. Ordet synopsis kommer af græsk og betyder samlet syn eller overblik. Synopsen er altså en samlet oversigt i kort skriftlig form over designet af afgangsprojektet med fokus på valg og fravalg af teoretiske og metodiske perspektiver. 4

5 Vejledning Til hver studerende gives der vejledning op til 10 arbejdstimer, som indeholder alle vejleders aktiviteter i forbindelse med vejledningen, kontakt, skrivning af mails, læsning, mødeforberedelse, m.m. Vejledning kan foregå ved møde, pr. mail og/eller telefon. Du bør aftale med din vejleder, hvilken form der bedst tilgodeser dine vejledningsbehov. Der vil blive arrangeret gruppevejledning, da erfaringerne viser at man lærer meget ved at lytte til hinandens vejledning. Vejledningen et fælles ansvar. Det er dig, der som studerende har initiativpligt og skal anmode vejleder om møde, ligesom det er dig, som studerende, der informerer om, hvad det er du ønsker, der skal diskuteres - og formulerer konkrete spørgsmål til vejledningen. Vejlederen bør ses som en faglig og metodemæssig ressourceperson, som du kan anvende som støtte til at få skrevet det bedst mulige speciale. Vejledningen vil typisk ændre sig fra fasen, hvor emne vælges, problemet formuleres, gennem dataindsamlingen, analysen, skrivefasen og den afsluttende opsamling og formulering af konklusion. Fra at udfordre dig på emnets relevans, problemformuleringens præcision, gennem hjælp til planlægning af dataindsamling, diskussion af analyser og analyseresultater for endelig i slutningen at hjælpe til konsolidering arbejdet. Hovedansvaret er dit, mens vejleders funktion er at hjælpe. Det er dig der primært skal styre, tage initiativ og planlægge processen. Vejlederen kan ikke godkende dele af opgaven eller forhåndsgodkende den endelige opgave inden afleveringen. Vejleder vil dog informere dig, hvis der er klar tvivl om, set fra vejleders perspektiv, hvorvidt projektet kan bestå. Du kan derefter selv tage stilling til, hvorvidt du ønsker at aflevere projektet til eksamen. Formelle krav til opgaven Specialet skal fylde mellem normalsider, hvis den udarbejdes individuelt, og kan udvides med 20 normalsider for hver af de efterfølgende studerende, hvis flere skriver sammen.(ved en normalside forstås 2400 enheder inkl. Mellemrum). Omfanget er ekskl. titelblad, indholdsfortegnelse og litteraturliste samt relevante bilag i begrænset omfang). Opgavens struktur Strukturelementer til en disposition af specialet er både et procesværktøj og en del af det færdige produkt. At disponere er at inddele sit indhold, sætte delene i relation til hinanden og placere dem i en velvalgt rækkefølge. Så snart man har et foreløbig undersøgelsesspørgsmål (problemformulering), kan man begynde at skrive de første punkter til en struktur for ens opgave. Som udgangspunkt består specialet af følgende strukturelementer: 5

6 Indledning og undersøgelsesfelt hvorfor er den ledelsesmæssige problemstilling relevant? Undersøgelsesspørgsmålet hvad spørges der til? Begrundet teori-, empiri- og metodevalg hvilke valg og fravalg tager specialet Empiri fx en praksisorienteret ledelsesproblemstilling som undersøges Analyse, hvor pointerne i særlig grad reflekterer møder mellem teori og praksis, og hvor disse kan bringe hinanden dynamisk i spil og gensidigt perspektivere Konklusion/afsluttende refleksioner, der indeholder fremadrettede elementer til konkret handling Perspektivering Evt. bilag i begrænset omfang Husk altid at diskutere specialets struktur med din vejleder i relation til specialets undersøgelsesspørgsmål. I øvrigt henvises der til Rienecker, Lotte og Jørgensen, Peter Stray: Den gode opgave, 3. udgave, Samfundslitteratur, 2005 for mere om struktur og disposition. Aflevering To eksemplarer sendes/afleveres til COK den konkrete adresse oplyses senere. Aflevering den 2. januar 2013 Der fremsendes desuden en version af opgaven som enten Word-dokument eller PDF-dokument til Den elektroniske udgave af opgaven gemmes af COK og kan kun efter skriftligt samtykke med den studerende offentliggøres. Krav til forside Opgavens forside skal indeholde følgende: 1. Den offentlige lederuddannelse specialemodulet 2. Titel og evt. undertitel 3. Den studerendes fulde navn 4. Vejleders navn 5. Udbyders navn (COK) 6. Måned og år 7. Evt. generel formulering vedr. ophavsret eller fortrolighed 8. Antal tegn inkl. Mellemrum Eksamen Specialemodulet afsluttes med en bedømmelse. Den mundtlige prøve er individuel, med deltagelse af ekstern censor - og har form af et mundtligt forsvar for dit projekt. Vejleder er altid også eksaminator. Specialet kan udarbejdes individuelt eller i grupper på max 4 studerende. Til mundtlig eksamen er der afsat 60 minutter pr. studerende inkl. votering. Der gives en samlet karakter for projektopgave og den mundtlige præstation. 6

7 Det mundtlige forsvar har til formål at vise i hvilket omfang dit projekt lever op til bekendtgørelsens krav. Eksamen er på 60 min alt. inkl. Tiden bør som udgangspunkt disponeres som følger. 10 min. til et indledende oplæg fra den studerende, hvor projektet hovedpunkter præsenteres 35 min. til faglig diskussion og refleksion, hvor eksaminator og vejleder har lejlighed til at stille spørgsmål 15 min. til votering og tilbagemelding om projektet og det mundtlige forsvar Er du i tvivl om hvordan du griber eksamen an, så tal med din vejleder om det. Foranlediget af Undervisningsministeriets bestemmelser, skal studerende ved gruppeopgaver angive, hvilke dele af opgaven de hver for sig er ansvarlige for, idet det forudsættes at indledende og afsluttende afsnit er fælles. Ligeledes skal gruppen orientere COK s lokale koordinator om, at den afleverer en gruppeopgave, så det kan indgå i eksamensplanlægningen. I de tilfælde, hvor den mundtlige eksamen foregår på grundlag af et gruppeopgave, gælder det, at studerende, der har skrevet projektopgaven sammen, eksamineres umiddelbart efter hinanden og ikke kan overvære hinandens mundtlige eksamination, før de selv er blevet eksamineret. Eftersom eksamen er en individuel eksamen, betyder det, at karaktergivning og den efterfølgende tilbagemelding til dig med begrundelse for karakteren, skal foregå individuelt - også i de tilfælde, hvor der er tale om en gruppeopgave. Eksamen afsluttes med en bedømmelse efter 7-trins skalaen. Skalaen og tallenes definition fremgår af nedenstående: 7

8 Der findes ingen klare retningslinjer for, hvilke dele af specialets problemstillinger, der skal fokuseres på til mundtlig eksamen. Og heller ikke på, hvad der skal vægtes i præsentationsdelen og hvad i dialogdelen af den mundtlige eksamen. Men som en hovedregel kan man i hvert fald sige, at det er en god idé at lægge hovedvægten til mundtlig eksamen på de dele af specialet, der handler om de mest selvstændige og interessante tiltag i forbindelse med specialet. I de fleste specialer er der typisk et handlingsperspektiv, dette vil normalt også være relevant og interessant at få udfoldet. Når du bestemmer dig for, hvordan du vil præsentere specialet til mundtlig eksamen, skal du også huske at tage hensyn til de formelle rammer for specialet som helhed. Hvis der er områder du ikke berører eller krav i ikke opfylder i det skriftlige produkt er det vigtigt at prioritere det i den mundtlige præstation og visa versa. Vær opmærksom på, at prioritering af elementer til mundtlig eksamen også kan få betydning for en evt. revidering af disponeringen af den skriftlige projektopgave: Det, som du gerne vil lægge vægt på til mundtlig eksamen, behøver muligvis ikke at fylde så meget i den skriftlige projektopgave, mens det du ikke har tænkt jer at tage op til mundtlig eksamen, skal kunne stå alene på en forståelig måde. Derfor, er det lige fra starten af arbejdet med synopsis vigtigt at overveje, hvordan den skriftlige og den mundtlige del af eksamensopgaven kan bringes til at hænge sammen og komplementere hinanden bedst muligt. Pensum Til specialemodulet hører der et kompendium med tekster til. Teksterne er velvalgte i forhold til de elementer som specialet indeholder. Kompendiet består af tekster fra: 8

9 Voxted, Søren red.: Valg der skaber viden, Academica, 2006 Jarvis, Peter: Praktiker-forskeren, Gyldendals, 1997 Justesen & Mick-Meyer: Kvalitative metoder i organisation og ledelse, Hans Reitzels Forlag, 2010 Vistrup, Kasper: Ja, nej, ved ikke om design, gennemførelse, rapportering og brug af repræsentative interviewundersøgelser, Samfundslitteratur, 2001 Høpner, James (red.) Modstillinger i organisations- og ledelsesteori, Academica, 2008 Kvale, Steinar: Interview, 2. udgave, Hans Reitzels Forlag, 2009 (kap.6, 7 og 11) Dahler-Larsen, Peter: At fremstille kvalitative data, 2. udgave, Syddansk Universitetsforlag, 2008, s Buur Hansen og Gleerup Jørgen red. Videnteori, professionsuddannelse og professionsforskning, Syddansk Universitetsforlag, Viden(skabs)teori Jørgen Gleerup s Herudover kan som supplerende læsning anbefales: Rienecker, Lotte og Jørgensen, Peter Stray: Den gode opgave, 3. udgave, Samfundslitteratur, 2005 Hertil kommer litteratur fra uddannelsens øvrige moduler samt ny litteratur udvalgt af den studerende i samarbejde med vejlederen i forhold til den valgte ledelsesproblemstilling. Omfanget heraf skal svare til ca normalsider. E-læring studiemæssige overvejelser I forbindelse med specialemodulet kan det være en fordel at reflektere over egne studiemæssige vaner og overvejelser. Derfor har COK udviklet et e-læringsforløb, hvor du i ro og mag kan gøre dig overvejelser omkring din egen studieproces i specialemodulet. Du finder forløbet her: Praktiske informationer Undervisningen foregår hos COK - Den Kommunale Højskole i Grenaa, Kystvej 26, 8500 Grenaa og i Randers, Vestergade 34 se afsnittet om undervisningens aktiviteter. Fagansvarlig er Martin Nielsen, , og koordinator er Jane Rasmussen, 9

10 Undervisningens aktiviteter Som en del af modulet gennemføres der flere aktiviteter. Der er traditionel undervisning og planlagte grupperefleksioner uden underviser. Derudover kommer der yderligere individuel og gruppebaseret vejledning som en bærende del af specialemodulet. Nedenfor er modulets gang beskrevet: Undervisningsform Undervisning august COK - Den Kommunale Højskole i Grenaa, Kystvej 26, 8500 Grenaa Indhold - Læring fra projektarbejde og opgaveskrivning. - Rytmen i projektarbejde konkrete tidsplaner i perioden til eksamen - Temaer og begyndende problemformulering. - Organisering af arbejdet med projektet. Projektgrupper - Vejleders rolle - Indhold og krav til specialemodulet, herunder inddragelse af videnskabsteori og konsekvenser for valg af tilgang og metode Synopsis og problemstilling: - Problemformulering - Produktion af synopsis - Plan for synopsis dag Arbejde individuelt eller i Skrivning af synopsis Videnskabsteori: - Hvad betyder det for opgavens proces og resultater, og arbejde med metode Metode: - Praktikeren som forsker i egen praksis - Metoder i projektarbejde den kvalitative og kvantitative metode - Hvad er empiri - Valg af undersøgelsesdesign og analyseovervejelser. - Teori i forbindelse med de valgte projekttemaer og efter behov. - Empiri, erfaring og analysemodeller. - Fremstilling af empiri. - Pålidelighed og gyldighed - De formelle krav for opgaven 10

11 grupper Gruppevejledningsproces med underviser: 18. september Randers, Vestergade 34 Individuelt arbejde eller grupper Gruppeproces uden underviser: 9-15 (dato aftales i gruppen) Undervisning 3 2. oktober Arbejde med problemstilling via synopsisseminar (holdet inddeles i synopsisgrupper) - Fremlæggelse af synopsis indeholdende overvejelser om problemstilling og projektdesign - Tilbagemelding på synopsis i reflekterede teams - Fremlæggelse af hvilke overvejelser tilbagemeldingerne giver overvejelse til Empiriindsamling Mulighed for individuel/gruppe vejledning Gruppeprocesser i forhold til indsamlet empiri - Fremlæggelse af indsamlet empiri og hvordan den tænkes brugt - Tilbagemelding på oplæg - Fremlæggelse af hvilke overvejelser tilbagemeldingerne giver overvejelse til - Valg og brug af teori analysearbejde og analysemodeller - Mere om formelle krav og afslutningen af opgaven. Randers, Vestergade 34 Individuelt arbejde eller grupper Gruppeproces uden underviser 9-15 (dato aftales i gruppen) Individuelt arbejde eller grupper Arbejde med analysen Mulighed for individuel/gruppe vejledning Gruppeprocesser over analyse: Fremlæggelse af foreløbig analyse og hvordan teori og empiri spiller sammen Tilbagemelding på oplæg Fremlæggelse af hvilke overvejelser tilbagemeldingerne giver overvejelse til Færdiggørelse af specialet Mulighed for individuel/gruppe vejledning 2. januar 2013 Aflevering af opgave Gruppeproces uden Forberedelse af eksamen i synopsis-gruppen underviser eller vejleder - Tilbagemelding på eksamenspointer i reflekterede teams 11

12 17. og 18. januar 2013 Eksamen Randers, Vestergade 34 12

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse)

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Hvad er kravene, og hvordan gør jeg? Studieordning pr. 1. januar 2013 (revideret

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 5 Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1)

Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 5 Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1) Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 5 Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1) For studerende som begynder modulet i 2011 Modulet Ledelse og Organisation 1: Organisation

Læs mere

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København 1 Projektguide August 2012 Distribueres af: Studienævnet for Læring og Filosofi Institut for Læring og Filosofi Aalborg

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 5 Afsluttende eksamensprojekt 1. Formålet med

Læs mere

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Produktionsprojekt 3. semester Kirsten Jæger, august 2003 Prøvetitel: Prøve 4 FRI MUNDTLIG PRØVE PÅ BASIS AF PROJEKTRAPPORT INDEN FOR OMRÅDET PRODUKTION ECTS: 10

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Valgfag 12: Ledelse og coaching

Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Valgfag 12: Ledelse og coaching Studievejledning med undervisningsplan Efterår 2012 Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Valgfag 12: Ledelse og coaching 10 ECTS point Diplomuddannelse i ledelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014 Projekt- og studievejledning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra d. 1. januar 2014 1 INDLEDNING... 2 2 OVERSIGT OVER EKSAMENSFORMER... 2 3 VIDEREUDDANNELSE... 2 3.1 ADGANG TIL HD

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Brug din specialevejleder

Brug din specialevejleder Brug din specialevejleder Denne pjece er udarbejdet i dialog med fakultetets studieledere og er godkendt af fakultetets studienævn. Pjecen er således udtryk for studienævnenes politik på vejledningsområdet,

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring

Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor - innovation & entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast juni 2012 PBA i innovation

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere