elevrådets introweekend

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "elevrådets introweekend"

Transkript

1 elevrådets introweekend september 2007 deltagermappe

2 Opdateret 18. september 2007

3 Program Programmet og dagsordenen ændres sandsynligvis løbende. Godkendes som et af de første punkter på mødet. Info om IW07 Praktisk information om introweekenden. Forslag til forretningsorden Forretningsordenen er reglerne der skal sikre at møderne på introweekenden glider bedst muligt. Læs kun hvis du har tid de gennemgås grundigt på mødet fredag! Bestyrelsens forslag til arbejdsplan 2007/08 Arbejdsplanen danner rammerne for elevrådets arbejde for et skoleår ad gangen og vedtages med ændringer lørdag. Fredag er der mulighed for at skrive ændringsforslag. Læs nu og tænk over ændringer! Deadline for ændringsforslag til arbejdsplanen er fredag aften kl Beskrivelse af bestyrelsesposter Overvejer du at stille op til bestyrelsen? Læs her hvad det vil sige at være formand, næstformand, kasserer, sekretær eller menigt medlem af bestyrelsen. Valg til bestyrelsen foregår søndag. Deadline for opstillinger er lørdag aften 2 timer efter mødets afslutning. Beskrivelse af udvalg mm. Skolens udvalgsstruktur og en beskrivelse af de enkelte udvalg. Læs hvis du overvejer at engagere dig mere i elevrådsarbejde. Husk at alle elever kan være medlem af udvalgene. Desuden beskrivelse af skolebestyrelsen, skolerådet og kontaktpersoner til DGS og LAK. Deadline for opstillinger er lørdag aften 2 timer efter mødets afslutning. Elevrådets vedtægter Elevrådets gældende regler. Eventuelle ændringsforslag behandles lørdag. Deadline for ændringsforslag til vedtægterne er fredag aften kl Ændringsforslag og opstillinger indholdsfortegnelse 3

4 Program Fredag Indskrivning og indkvartering Velkomst, navnerunde Gennemgang og godkendelse af dagsorden forretningsorden Valg af 2 dirigenter 2 referenter stemmeudvalg Oplæg om elevrådsarbejde I: Mødedisciplin Status: Elevrådets økonomiske situation Oplæg om elevrådsarbejde II: Formalia Pause med kaffe Præsentation af vedtægterne Præsentation af forslaget til arbejdsplan Gruppearbejde om arbejdsplanen (med forfriskninger) Aftensmad og hygge 2.00 Sengetid vi har en rigtig rigtig lang dag foran os Lørdag Op, mad og bad 9.30 Diskussion af et aktuelt uddannelsespolitisk emne Behandling af arbejdsplan I Oplæg om elevrådsarbejde III: Demokrati Frokostpause Behandling af arbejdsplan II Pause Oplæg om elevrådsarbejde IV: Det nye gymnasium Behandling af budget Behandling af vedtægter Pause med forfriskninger Organisation I: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) Orientering af DGS om DGS Beslutning om medlemskab af DGS, herunder E- eller D-medlemskab Pause

5 18.00 Organisation II: Landssammenslutningen af Kursusstuderende (LAK) Orientering af LAK om LAK Beslutning om medlemskab af LAK Gruppearbejde om konkrete initiativer Præsentation af udvalg og bestyrelsesposter Aftensmad og fest Søndag 9.30 Op, mad og bad Oplæg om elevrådsarbejde V: Simulation Valg til bestyrelsen Program & Info Valg til/af Skolebestyrelsen (2 repræsentanter) Skolerådet skolens idé- og innovationsforum (2 repræsentanter) Kontaktpersoner til DGS og LAK Udvalg Evt Evaluering af IW Frokost Fælles oprydning Tak for denne gang Info om IW07 Overnatning foregår i klasselokaler på skolen. Medbring luftmadras/liggeunderlag, sovepose osv. Der er mulighed for at gå i bad i omklædningsrummene ved idræt Elevrådet sælger øl og sodavand til favorable priser. Medbring derfor ikke selv drikkevarer. Aktivister (frivillige hjælpere) sørger for at lave mad og holde orden på skolen mens elevrådet holder møde, men alle hjælper med ved rengøringen søndag. Øvrige spørgsmål kan rettes til elevrådets bestyrelse (»Elevråd lukket«på FC). 5

6 Forslag til forretningsorden 6 1. Elevrådets formand åbner mødet og leder valget af 2 dirigenter og 2 referenter. 2. Dirigenterne har ansvar for at taletiden overholdes og at deltagerne holder sig til det emne, der er til debat. Dirigenterne kan lave redaktionelle ændringer til de stillede forslag. 3. Der nedsættes et stemmeudvalg på 4 personer. Folk fra stemmeudvalget går af, hvis der skal tælles stemmer ved personvalg, hvor de selv er opstillet. 4. Stemmeprocedurer: a. Deltagerne har stemmeret i henhold til vedtægternes 14 (om vedtægtsændringer) og 2 stk. 8 (om hvor mange stemmer hver klasse har). Desuden har de stemmeret til dags- og forretningsordenen samt til valg og mistillid til dirigentposterne. b. Forslag vedtages, hvis der er flere stemmer for end imod forslaget medmindre andet er angivet. c. Der fintælles altid to gange ved skriftlig afstemning. d. Ved skriftlig afstemning opbevares stemmematerialet minimum 1 time ved dirigentbordet. Derefter destrueres det. Stemmetallene bliver ikke offentliggjort i forbindelse med personvalg. e. Ved stemmelighed i personsager tildeles personerne ekstra taletid, hvorefter der er omafstemning. Hvis der atter er stemmelighed trækkes der lod om posten. 5. Inden hver afstemning stiller dirigenterne en afstemningsprocedure. Er der mere end ét forslag stemmes der sideordnet. 6. Alle mødedeltagere har taleret og tildeles ordet i den rækkefølge de indtegner sig hos dirigenterne. Gæster kan tildeles taleret ved emner der af dirigenterne vurderes at være relevante for dem. 7. Under mødet følger man talerlisten, respekterer dirigenterne, forholder sig i ro når man ikke har ordet og benytter et tolerant sprogbrug overfor mødets øvrige deltagere. 8. Deltagere der ønsker ordet til procedure, tildeles dette straks. 9. Dirigenterne kan sætte begrænsninger i taletiden. Taletiden er dog minimum 1 minut i alle debatter og opstillinger. 10. Tidsfrister: Deadline for ændringsforslag til vedtægterne og arbejdsplanen er fredag aften kl Deadline for opstillinger til bestyrelse og udvalg er lørdag aften, 2 timer efter mødets afslutning. Ændringsforslag og opstillinger indleveres til dirigenterne inden deadline. 11. Deltagerne kan stille mistillid til dirigenterne. Ved mistillid suspenderes mødet indtil stiller og modtager finder anden- og tredjetaler. Derefter taler stiller og modtager (i nævnte rækkefølge). Såfremt over 50% af de stemmeberettigede ønsker at høre yderligere, taler 2. talere for og imod. Såfremt over 2/3 af deltagerne derefter ønsker yderligere motivation, taler 3. talere for og imod. Mistillidsvotum afgives ved almindeligt flertal. 12. I tilfælde af mistillid til dirigenterne leder formanden valget af 2 nye dirigenter. Genvalg kan finde sted. 13. Rygning, stoffer, alkohol og ikke-lydløse mobiltelefoner er forbudt i mødelokalet.

7 1. Undervisning Undervisningen på Langkær skal være i top dette er i elevernes, skolens og samfundets interesse. Derfor skal elevrådet deltage aktivt i en positiv udvikling af undervisningen, og være opmærksom på eventuelle problemer. I år vil elevrådet: a. Hen mod slutningen af skoleåret i samarbejde med lærerne og ledelsen udarbejde en storstilet evaluering af gymnasiereformen med særlig fokus på 3.g-afgangseleverne. b. Evaluere almen studieforberedelse og følge op på evalueringen fra sidste år. c. Gennem skolebestyrelsen deltage aktivt i sammensætningen af kommende studieretningers fag og tema og eventuelt gøre dem til en del af Langkærs profil og strategi. d. Sikre at arbejdet med at evaluere lærerne og undervisningen har en reel betydning for undervisningens kvalitet og at evalueringen foregår på den bedst mulige måde for både elever, lærere og ledelse. e. Arbejde for at al undervisning tilrettelægges så arbejdsbyrden så vidt muligt er jævnt fordelt. 2. Indflydelse Langkærs elever nyder allerede godt af et velfungerende elevdemokrati og stor indflydelse. Elevrådet tror dog på at vi som elever ved en hel del om hvad der er godt for eleverne, og vil derfor søge endnu større indflydelse på alle relevante beslutninger. I år vil elevrådet: a. Sikre stadig større indflydelse gennem skolens mange udvalg. Der skal derfor: Arrangeres et kursus for alle udvalgsrepræsentanter. Sikres kontakt mellem elevrådet og udvalgene ved at bestyrelsesmedlemmerne gøres ansvarlig for kontakten til hver deres udvalg og at en af elevrepræsentanterne i hvert udvalg gøres ansvarlig for kontakten til bestyrelsen. Vælges en formand i alle interne udvalg. Formanden er ansvarlig for udvalget og står bl.a. for mødeindkaldelse og kontakt til bestyrelsen. b. Sikre stadig større indflydelse gennem Skolebestyrelsen. Derfor skal: Nye skolebestyrelsesmedlemmer deltage i et kursus om skolebestyrelsesarbejdet, hvis dette udbydes. Kontakten mellem elevrådet og skolebestyrelsen opprioriteres. c. Arbejde for at eleverne får større indflydelse indenfor egen klasse. Derfor vil elevrådet arbejde for: At alle klasser skal have mulighed for at være repræsenteret med to elevvalgte repræsentanter i klasseteamet. At eleverne har reel indflydelse på alt der har relevans for deres klasse. d. Prioritere arbejdet i skolerådet skolens idé- og innovationsforum og derfor: I elevrådsregi vælge to repræsentanter til forummet. I elevrådsbestyrelsesregi vælge tre repræsentanter til forummet. Opfordre til kreativitet og nytænkning indenfor alt, der vedrører Langkær. bestyrelsens forslag til arbejdsplan 2007/08 7

8 Bestyrelsens forslag til arbejdsplan 2007/08 8 e. Opprioritere kontakten mellem klasserne og elevrådet for at sikre at alle elevrådsbeslutninger er forankret i elevernes holdninger. Vi skal derfor: Jævnligt forsyne alle elever med oplysninger fra elevrådet gerne på en anderledes og opsigtsvækkende måde. Engagere endnu flere i elevrådsarbejdet ved nytænkning og provokation. Arrangere en elevrådets dag. Arbejde for at elevrådsrepræsentanter kan få 10 min. af undervisningstiden før og efter hvert elevrådsmøde til at behandle elevrådssager med klassen. Informationen om udvalg, skolebestyrelsen og elevrådsbestyrelsen skal opgraderes. Der skal derfor være et fast orienteringspunkt på alle ordinære elevrådsmøder hvor elevrådet opdateres om skolebestyrelses-, elevrådsbestyrelses- og udvalgsemner. Elevrådsbestyrelsen orienteres på forhånd om et udvalg eller skolebestyrelsen behandler emner af relevans. 3. Skolens miljø God indlæring kræver et godt undervisningsmiljø. Elevrådet skal derfor: a. Være opmærksom på eventuelle problemer, følge op på skolens undervisningsmiljøvurdering og komme med konkrete forslag til forbedringer. b. Arbejde for at skolens møbler udskiftes med korrekt ergonomiske møbler. c. Arbejde for at alle elever får stillet et aflåseligt skab til rådighed. Langkær skal såvel som et godt lærested til stadighed være et godt værested. Derfor skal elevrådet: d. Arbejde for at arrangere sociale arrangementer med en bred målgruppe. e. Arbejde for at skolens faciliteter kan anvendes til frivillige elevstyrede aktiviteter. f. Arbejde for at få indflydelse på kantinens udbud og priser. g. Følge op på sundhedsundersøgelsen fra sidste år. 4. It og projektarbejde It bruges mere og mere i hverdagen og skal derfor i højere grad være en del af og anvendes i undervisningen. Det er vigtigt at udnytte de muligheder it giver os. Projektarbejde fylder pga. gymnasiereformen i dag mere i gymnasiet og anvendes desuden indenfor det moderne erhvervsliv. Det er derfor i elevernes interesse at rammerne for projektarbejde forbedres. Elevrådet skal derfor: a. Lave en undersøgelse af elevernes interesse og ønsker inden for anvendelsen af it i undervisningssammenhænge. b. På baggrund af undersøgelsen udarbejde en it-politik. c. Arbejde for at skolen indrettes på en måde, hvor it og projektarbejde er i fokus. d. Arbejde for indførelsen af retningslinjer for brugen af Lectio, herunder lektier, opgaver og studieplan, og FC, herunder sprogbrug.

9 5. Økonomi og forringelser Med indførelsen af taxametersystemet er det ekstra vigtigt at elevrådet sætter fokus på størrelsen af gymnasiets bevillinger. Det er i alles interesse at gymnasiet og hf tilføres flere og ikke færre midler. Elevrådet skal derfor: a. Yde aktiv modstand mod besparelser og forringelser, eventuelt igennem DGS. b. Udarbejde handlingsplan for eventuelle udenomsparlamentariske protester mod besparelser og forringelser. 6. Elevorganisationer Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) er den organisation der repræsenterer elevernes interesser overfor Folketinget, Undervisningsministeriet m.fl. Det er derfor relevant at samarbejde med DGS. Elevrådet skal derfor: a. Tage stilling til medlemskab af DGS og beslutte om et medlemskab skal være E- eller D-medlemskab. b. Hvis elevrådet vælger et D-medlemskab af DGS hurtigst muligt vælge 1-3 tillidselever til uddannelse. c. Holde sig opdateret indenfor det uddannelsespolitiske område og diskutere relevante emner på møderne. d. Deltage aktivt i arbejdet i DGS-Århus. e. Vælge en eller to kontaktpersoner, der har til opgave at holde kontakten mellem elevrådet, DGS og DGS-Århus. f. Være repræsenteret ved DGS stormøder. Landssammenslutningen af Kursusstuderende (LAK) er formelt den organisation der repræsenterer hf-kursisters interesser. Elevrådet skal: g. Tage stilling til medlemskab af LAK. h. Arbejde for at hf-kursister repræsenteres gennem DGS, evt. ved en fusion af DGS og LAK. 7. Arbejdsdage Elevrådet skal afholde minimum én arbejdsdag i løbet af skoleåret. Arbejdsdagen(e) skal bruges til at føre konkrete initiativer ud i livet, skrive udtalelser og debattere relevante emner. I forbindelse med arbejdsdagen kan elevrådet afholde et socialt arrangement. 8. Opfølgning på arbejdsplan bestyrelsens forslag til arbejdsplan 2007/08 Elevrådet skal bestræbe sig på at følge op på arbejdsplanen minimum to gange pr. skoleår. Dette gøres ved: a. At bestyrelsen efter nytår fremlægger en halvårsberetning til vedtagelse. b. At bestyrelsen på introweekenden 2008 fremlægger en årsberetning til vedtagelse. 9

10 beskrivelse af bestyrelsesposter Valg til bestyrelsen foregår søndag og deadline for opstilling er lørdag aften to timer efter mødets afslutning. Bestyrelsen tager sig af den daglige drift af elevrådet og skal komme med inputs til elevrådsarbejdet. Bestyrelsen er nr. 3 i elevrådets beslutningsstruktur. Bestyrelsen har fem medlemmer: Formandskab (formand og næstformand), kasserer, sekretær og menigt medlem. Posterne er her beskrevet af de afgående besiddere: Formand Formanden er som en del af formandskabet elevrådets øverste leder og nr. 4 i elevrådets beslutningsstruktur. Langt de fleste opgaver varetages i fællesskab med næstformanden, og der er principielt ikke stor forskel på de to formænds roller. Formanden er elevrådets ansigt udadtil, hvad angår skolens elever, lærerne, ledelsen og omverdenen. Formanden er således en del af elevrådets image. Formandskabet har mange opgaver, bl.a. møder med ledelsen, daglig drift af elevrådet, ordstyrer ved elevrådsmøderne, kontakt til DGS sekretariat mm. Formandsjobbet er meget afvekslende, og sommetider kan man oven i købet være heldig at få et adrenalinkick! Man stiller op til formandsposten fordi man vil engagere sig mere i elevrådsarbejdet og samtidig har lyst til det organisatoriske arbejde med elevrådet. Men bare rolig: Mange af opgaverne løftes i fællesskab med resten af bestyrelsen eller elevrådet, og man får som elevrådsformand stor indsigt og indflydelse. Næstformand Christian Hede Hagelskjær, formand Næstformandens opgaver lægger sig tæt op af formandens. I bund og grund laver disse det samme, dog er formanden mere synlig på skolen som ham der taler til eleverne, og ham som først kontaktes i de fleste sager. Næstformandens mest synlige funktion er i fællesskab med formanden at styre elevrådsmøderne. Derudover er næstformanden på lige fod med de fire andre bestyrelsesmedlemmer, som tilrettelægger møder og introweekend, dog er formandskabet efter introweekend, møder og bestyrelsen højeste myndighed. Altså kan der i formandskabet tages mindre beslutninger, hvis fx indkaldelse til bestyrelsesmøde ikke er muligt. Formandskabet holder ofte møder med rektor, og bliver derfor et slags ekstra bindeled mellem ledelsen og eleverne. Du stiller op som næstformand hvis du ønsker at bruge tid og engagere dig ekstra i elevrådsarbejdet, samt hvis du ønsker at være med hvor der træffes vigtige beslutninger. Jonas Holst, næstformand 10

11 Kasserer Kassereren i elevrådsbestyrelsen skal sørge for elevrådets økonomi. Det er kassererens opgave at holde styr på alle de penge der ryger ind og ud af elevrådets kasse. Til nytår laver kassereren et regnskab over det forudgående år. Ud over det holdes der løbende styr på udgifterne og indtægterne. I det nye år udarbejder kassereren sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer et forslag til budgettet, som derefter behandles på et elevrådsmøde med resten af elevrådet. Udover at stå for det økonomiske, er kassereren også en del af bestyrelsen og deltager i bestyrelsesarbejde og bestyrelsesmøder. Man behøver ikke at være specielt god til matematik for at være kasserer, blot interessere sig for elevrådsarbejde. Sekretær Marie Andersen, kasserer Det er sekretærens opgave at skrive referat under elevrådsmøderne og sørge for at de bliver kommunikeret ud til eleverne. Derudover tager sekretæren referat af bestyrelsesmøderne. Sekretæren skal kunne have overblikket over et elevrådsmøde og være i stand til at nedfælde mødet på papir. Udover at skrive referater deltager sekretæren i bestyrelsesarbejdet sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Han/hun skal således gerne være engageret i elevrådsarbejde. Sekretæren har altså, gennem bestyrelsen, mange forskellige opgaver. Menigt medlem Det menige medlem i elevrådsbestyrelsen har til opgave at varetage elevrådets interesser i bestyrelsen. På lige fod med de andre bestyrelsesmedlemmer deltager det menige medlem i bestyrelsesmøderne. Her fastlægges dagsordenen til elevrådsmøderne og forskellige aktiviteter i årets løb arrangeres. Selvom man ikke som formandskabet, sekretæren og kassereren har en fast opgave i bestyrelsen, kræver det alligevel engagement fra det menige medlems side. Som de andre i bestyrelsen skal man have lyst til at sætte tid af til bestyrelsesarbejdet. Astrid Uldall-Hansen, menigt medlem Beskrivelse af bestyrelsesposter 11

12 Beskrivelse af udvalg mm. Søndag vælges repræsentanter til diverse udvalg. For at være medlem af et udvalg er det ikke et krav at man er elevrådsrepræsentant. Det er derfor vigtigt at alle elever gennem deres repræsentanter kan stille op til udvalgene. Valg til eksterne udvalg I de eksterne udvalg sidder et antal elever sammen med et antal lærer- og ledelsesmedlemmer. Skolen har fra skoleåret 2007/08 s start indført en ny organisationsstruktur. De faste udvalg er organiseret således: Samarbejdsudvalget har ingen elevmedlemmer. I følgende udvalg sidder et antal elever sammen med et antal lærere og ledelsesmedlemmer: Pædagogisk Udvikling (2) Hovedansvar for den kontinuerlige udvikling af undervisningen Formulering af målsætning og strategier Kvalitets- og evalueringspolitik Pædagogisk Organisation (2) Principper for rammerne for den daglige undervisning Forslag til udbud af studieretninger (stx) og linjer (hf) Skolens informationsmateriale Valghold Skolens lokaler Stillingsopslag og ansættelser Under Pædagogisk Organisation findes følgende udvalg: IT- og multimedieudvalg, Udvalget for frivillig undervisning, Imageudvalg og Kantineudvalg Økonomiudvalget (2) Skolens økonomiske interesser Skolens budget og regnskab Fordeling af midler til fag og områder Bygningsmæssige forhold Aktivitetsudvalg Fællestimeudvalg Kunstudvalg Pæd. Udvikling (PU) Økonomiudvalg Samarbejdsudvalget (SU) Pæd. Organisation (PO) Aktivitetsudvalg 12 Opdateret 18. september 2007

13 Valg til interne udvalg Udvalg, arbejdsgrupper og ansvarsposter kan nedsættes og opløses efter behov. Skolebestyrelsen Skolebestyrelsen er skolens øverste myndighed og består af fem eksterne medlemmer med stemmeret, to lærere (en med stemmeret) og to elever (en med stemmeret). Skolebestyrelsens opgaver er skolens overordnede økonomi, strategi, værdier mm. Elevrådet vælger en elev med stemmeret, der skal være over 18 år, og en elev uden stemmeret. Skoleråd skolens idé- og innovationsforum Skolerådet har ingen beslutningskompetence og er udelukkende rådgivende for skolebestyrelsen, ledelsen, samarbejdsudvalget, pædagogisk råd og elevrådet. Rådet skal komme med idéer til skolens fortsatte udvikling. Elevrådet vælger 2 repræsentanter og elevrådsbestyrelsen vælger 3 repræsentantenr til skolerådet. Kontaktperson til DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning) Som kontaktperson har man ansvar for kontakten mellem DGS og eleverne og elevrådet. Det går bl.a. ud på deltagelse i DGS-Århus møder i Mejlgade og videreformidling af nyheder fra DGS, men selvfølgelig også videreformidling af budskaber fra eleverne til DGS. Elevrådet vælger 1-2 kontaktpersoner Beskrivelse af udvalg mm. Kontaktperson til LAK (Landssammenslutningen af Kursusstuderende) Som kontaktperson har man ansvar for kontakten mellem LAK og eleverne og elevrådet. LAK er dog i en opstartsfase. Elevrådet vælger 1-2 kontaktpersoner Opdateret 18. september

14 Elevrådets vedtægter Dette er elevrådets gældende vedtægter. Ændringsforslag kan stilles fredag aften senest kl Vedtægterne behandles lørdag. 1 Formål Stk. 1 Elevrådets formål er overordnet at varetage elevernes interesser og kæmpe for elevernes rettigheder. Dette gøres ved - at styrke samarbejdet mellem elever, lærere, skolens ledelse og relevante myndigheder - at styrke elevernes indflydelse på undervisningen og rammerne for den - at arbejde for elevernes interesser overfor skolens lærere, skolens ledelse, Undervisningsministeriet, Folketinget og andre relevante myndigheder 2 Repræsentation Stk. 1 Valg af elevrådsrepræsentanter sker i starten af året. Valget sker under opsyn af en anden elevrådsrepræsentant. Stk. 2 Der vælges max to elever fra hver klasse. Det er dog ikke et krav at der skal være repræsentanter fra hver klasse. Stk. 3 Skifter en repræsentant studieretning efter grundforløbet kan denne fortsætte i elevrådet, men repræsenterer nu sin nye klasse. Hvis en af disse vælger at forlade elevrådet, erstattes de ikke da man altid stræber efter at opfylde stk. 2. Stk. 4 Hvis en klasse mister repræsentanter, vælger klassen nye repræsentanter. Stk. 5 I hver klasse vælges der så vidt muligt en første og anden suppleant, i tilfælde af at en repræsentant skulle forlade skolen i utide. Stk. 6 I tilfælde af længere tids fravær eller i tilfælde af at en repræsentant forlader skolen i utide kan suppleanten tage over for det pågældende medlem. Stk. 7 Udskiftning af repræsentanter skal meddeles til elevrådsformanden. Stk. 8 Hver klasse har to stemmer uanset fremmøde. 3 Elevrådsrepræsentanter 14 Stk. 1 Elevrådsrepræsentanten har til opgave at formidle kontakten mellem rådet og klassen de repræsenterer. Stk. 2 En elevrådsrepræsentant skal meddele hvis vedkommende ikke kommer til et møde, og en grund gives. Dette sker til elevrådsformanden eller via elevrådskonferencen. Stk. 3 Såfremt en repræsentant ikke har været til stede ved 2 på hinanden følgende møder skal elevrådsformændene tage kontakt til omtalte medlem og forhøre sig om hvorfor medlemmet ikke har været til stede. Efter længerevarende fravær vurderer bestyrelsen om genvalg i den pågældendes klasse skal foretages. Stk. 4 Alle elevrådsmedlemmer og suppleanter er forpligtet til at læse elevrådets vedtægter. Stk. 5 Alle elevrådsmedlemmer er forpligtet til jævnligt at tjekke elevrådskonferencen på fc. Stk. 6 I elevrådssammenhæng forpligter elevrådsrepræsentanterne sig til at følge talerlisten, respektere ordstyreren, forholde sig i ro når man ikke har ordet samt at benytte et tolerant sprogbrug.

15 4 Introweekenden Stk. 1 Efter valg i klasserne skal alle elevrådsrepræsentanter deltage i det først følgende elevrådsmøde og så vidt muligt deltage i introweekenden. Stk. 2 Introweekenden afholdes tidligst 1 uge efter introturen og senest 5 uger efter. Stk. 3 De valgte elevrådsrepræsentanter får udleveret et kompendium bestående af minimum vedtægter, arbejdsplan, dagsorden og forretningsorden 10 dage før introweekendens start. Stk. 4 På introweekenden skal følgende punkter behandles: Valg til bestyrelse Behandling af vedtægter Behandling af arbejdspapir Valg til udvalg Stk. 5 Introweekenden betragtes som højeste myndighed. 5 Papirer Stk. 1 Vedtægterne er elevrådets til enhver tid gældende regler Stk. 2 Arbejdsplanen er retningslinje for elevrådets arbejde og vedtages på introweekenden. Arbejdsplanen gælder for et år. Stk. 3 Budgettet gælder for ét kalenderår og vedtages på kalenderårets første elevrådsmøde. Budgettet kan behandles løbende Elevrådets vedtægter 6 Bestyrelse Stk. 1 Bestyrelsen består af: 2 formænd (formand og næstformand) 1 sekretær 1 kasserer 1 menigt medlem Stk. 2 Bestyrelsen skal tage sig af den daglige drift mellem elevrådsmøderne. Stk. 3 Bestyrelsen er ansvarlig overfor elevrådet. Stk. 4 Bestyrelsen har tavshedspligt i enkeltsager. Brud på dette medfører udelukkelse fra bestyrelsen. 7 Valg til udvalg Stk. 1 På introweekenden afholdes valg til diverse udvalg. Da udvalgene ikke kun er åbne for elevrådsmedlemmer, bliver udvalgene inden introweekenden lagt ud på fc.langkær så andre elever har mulighed for at stille op. Stk. 2 Elevrådet vælger på introweekenden ved skriftlig afstemning 2 medlemmer til skolebestyrelsen. Det er at fortrække at en af disse samtidigt er elevrådsformand. Sam- 15

16 Elevrådets vedtægter 16 tidigt vælges der 2 suppleanter til skolebestyrelsen. Stk. 3 Udvalgsmedlemmernes opgave er at repræsentere elevrådets meninger i de enkelte udvalg. I tilfælde af at en menig elev vælges til et udvalg, har denne pligt til at underrette elevrådet i relevante sager. Den menige elev underrettes herom af formanden. Stk. 4 Elevrådet vælger til introweekenden eller andet relevant møde ligeledes en kontaktperson til relevante elevorganisationer. 8 Beslutningsstruktur Stk. 1 Der stræbes efter at al beslutningstagen finder sted ved højeste myndighed. Hvis dette ikke er muligt følges nedenstående orden: I. Introweekenden II. III. IV. Ordinære og ekstraordinære møder Bestyrelsen Formandskabet (I sager vedrørende økonomi er kassereren med i IV.) 9 Forretningsorden Stk. 1 Elevrådet holder mindst 3 møder i hvert kvartal, eller flere efter behov. Stk. 2 Bestyrelsen indkalder til de ordinære møder. Stk. 3 Bestyrelsen eller 25 % af elevrådet kan indkalde til ekstraordinære møder. Stk. 4 Ordinære møder varsles mindst en uge før på fc.langkær og til en morgensamling. Ekstraordinære møder kan jf. stk. 3 indkaldes ved at orientere elevrådets bestyrelse og annoncere mødet på elevrådskonferencen senest klokken 12:00 dagen før. Ekstraordinære elevrådsmøder finder sted på skolen på en skoledag. Stk. 5 Dagsordner til ordinære møder udarbejdes af bestyrelsen og skal uddeles via fc.langkær senest 5 dage før. Dagsordner til ekstraordinære møder kan udleveres på mødet. Stk. 6 Referater skal udleveres senest 5 dage efter mødet på fc.langkær. Stk. 7 Dagsordener skal sendes til elevrådskonferencen samt alle klassekonferencer senest 5 dage før afholdt møde. Referater skal sendes til elevrådskonferencen samt alle klassekonferencer senest 5 dage efter afholdt møde. Derudover skal der afleveres en kopi til rektor, kontoret, opslagstavlen på lærerværelset samt opslagstavlen ved indgangen til administrationsfløjen. Stk. 8 Elevrådsmøderne ledes af formændene og refereres af et bestyrelsesmedlem, oftest en sekretær. Stk. 9 Elevrådet kan nedsætte og opløse faste udvalg og arbejdsgrupper når det finder det nødvendigt. Stk. 10 Elevrådet kan henlægge sager til drøftelse for flere klasser. Stk. 11 Elevrådet kan stille mistillid til et eller flere medlemmer af bestyrelsen eller et udvalg. Mistilliden gennemføres ved almindeligt flertal. Stk. 12 Såfremt en elevrepræsentant ikke opfylder sine forpligtelser overfor klassen, kan klassen vælge en anden. Dette sker ved almindeligt flertal.

17 Stk. 13 Elevrådsmøder har som udgangspunkt varighed af en lektion. Elevrådsbestyrelsen har myndighed til at forlænge et møde med maksimalt en ekstra lektion hvor det af bestyrelsen skønnes strengt nødvendigt. Bestyrelsen afgør dette ved normalt flertal i tilfælde af uenighed. Stk. 14 Hvis en elevrådsrepræsentant ikke opfylder 3 stk. 6, kan ordstyreren efter en mundtlig advarsel fratage den pågældende repræsentant sin taleret eller udelukke vedkommende fra mødet. Stk. 15 Bestyrelsen kan på andres eller eget initiativ rejse en eksklusionssag hvis et elevrådsmedlem har brudt elevrådets vedtægter. Eksklusionssagen behandles på et ordinært elevrådsmøde og gennemføres via hemmelig afstemning ved 2/3 flertal iblandt de til mødet tilstedeværende elevrådsmedlemmer. Stk. 16 Enhver stemmeberettiget elevrådsrepræsentant kan til hver tid få ordet til procedure under et elevrådsmøde. Mødet afbrydes indtil der har været debat og afstemning omkring proceduren. 10 Arbejdsopgaver Stk. 1 Elevrådet kan behandle alt vedrørende elevernes dagligdag, dog jf. stk. 4. Stk. 2 Elevrådet kan stille forslag til tilføjelser og ændringer af skolens ordensregler. Stk. 3 Elevrådsvedtagelser der griber ind i lærernes arbejdstid skal forelægges Pædagogisk råd. Stk. 4 Elevrådet må ikke drøfte sager der vedrører enkelte læreres pædagogiske, tjenstlige eller personlige forhold. Stk. 5 Bestyrelsen kan drøfte lærer og elever i samråd med rektor, da bestyrelsen har tavshedspligt i enkeltsager. Brud på dette medfører udelukkelse af bestyrelsen. Elevrådets vedtægter 11 Økonomi Stk. 1 Til dækning af udgifter ved elevrådets arbejde er afsat et beløb på skolens budget. Udgifter der ønskes dækket af denne konto skal bevilges af bestyrelsen og udbetales af kassereren. Stk. 2 Elevrådets midler opbevares på kontoret og udleveres mod underskrift af enten formand eller kasserer. Stk. 3 Regnskab for elevrådets aktiviteter forelægges elevrådet samt økonomiudvalget. Stk. 4 Der skal udarbejdes et budget af formand og kasserer senest i december måned som forlægges økonomiudvalget. Stk. 5 Udgifter udover det førnævnte skal dækkes af elevrådets eksterne konti som administreres af kassereren og formanden. 12 Medlemskab af elevorganisationer Stk. 1 Elevrådet skal på introweekenden beslutte sig for om de vil meldes ind i en elevorganisation. 17

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Landsmøde 14 Kompendie 2 14-16 marts

Landsmøde 14 Kompendie 2 14-16 marts Landsmøde 14 Kompendie 2 14-16 marts Erhvervsskolernes ElevOrganisation Landsmødet 14 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Forkortelse og ordforklaringer 11 Principprogram 6 Handlingsplan 16 Vedtægter 8 Budget

Læs mere

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne indhold Leder Råd til elevråd...3 Indledning Hvorfor er elevråd så vigtige...4 Hvem bestemmer på din skole en gennemgang af jeres vej til indflydelse...5 Råd

Læs mere

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde 4. til 6. april 2014 Pædagoguddannelsen i Odense Pædagogstuderendes Landssammenslutning Årsmøde 4. - 6. april 2013 2 Indhold Indhold PLS årsmøde 2014 4 Praktisk

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Dets Vedtægter og Vejledning

Dets Vedtægter og Vejledning Dets Vedtægter og Vejledning 1 Formålsbestemmelse 1a Elevrådet skal arbejde og agere med bestræbelse på at være interessepolitisk samt undgå al form for partipolitik. 1b Elevrådet skal agere som bindeled

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 6. april 2010 kl 16-19 på RUC Bilagsudsending, 23. marts 2010 Indhold Forslag til dagsorden 2 Bestyrelsens beretning de studerende er med på råd! 3 Studenterrådets regnskab 2009

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Studentersamfundets generalforsamling 2007

Studentersamfundets generalforsamling 2007 blabla Studentersamfundets generalforsamling 2007 Onsdag d. 28. februar 2007 kl. 14:00 I salen på Studenterhuset, Aalborg Indholdfortegnelse I Formelt 5 1 Dagsorden 6 2 Vedtægter 8 3 Retningslinjer for

Læs mere

Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009

Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009 Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009 LANDSMØDEPROTOKOL DEN 23.-25. OKTOBER 2009 Side 1 af 116 Indholdsfortegnelse Åbning af landsmødet v/ de landsmødeansvarlige 8 Officiel åbning af landsmødet

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden

1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden Dagsorden 1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden 2) Orienteringer og meddelelser (Appendiks 01) 16:15 16:30 I. Meddelelser fra formandsskabet II.

Læs mere

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT!

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Generalforsamlingsblad KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Appendix Board meeting 19th of March 2013-16:00 20:00. Table of contents

Appendix Board meeting 19th of March 2013-16:00 20:00. Table of contents Appendix Board meeting 19th of March 2013-16:00 20:00 Table of contents APPENDIX I: Minute from General Assembly... 2 APPENDIX II: Rules of Procedure (suggestion)... 6 APPENDIX III: List of board members...

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Toshiba aftale. - Printer og kopimaskine i én, udstyret med USB indgang for print direkte fra eget USBnøgle

Toshiba aftale. - Printer og kopimaskine i én, udstyret med USB indgang for print direkte fra eget USBnøgle Bilag 1 Toshiba aftale Økonomiske fordele: Praktiske fordele: - Printer og kopimaskine i én, udstyret med USB indgang for print direkte fra eget USBnøgle - Print uafhængigt af trykkeriets åbningstider

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

Organisationshåndbog for Enhedslisten

Organisationshåndbog for Enhedslisten Organisationshåndbog for Enhedslisten Forord Formålet med denne bog er, at lave en introduktion til Enhedslistens forskellige organisatoriske bestanddele; hvad de består af; hvad de laver; og hvilke kompetencer,

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven 2013. Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven 2013. Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Generalforsamling i Beboerforeningen Morbærhaven 2013 Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Alle beboere har adgang, men husk gyldigt beboerkort eller huslejekvittering for november

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Radikal Ungdoms Landsmøde 2002 i Odense, Ejbyskolen. Protokol. 1) Åbning af Landsmødet v/ landsmødeansvarlige Anders Clausen og Frederik Berling

Radikal Ungdoms Landsmøde 2002 i Odense, Ejbyskolen. Protokol. 1) Åbning af Landsmødet v/ landsmødeansvarlige Anders Clausen og Frederik Berling Radikal Ungdoms i Odense, Ejbyskolen 1) Åbning af Landsmødet v/ landsmødeansvarlige Anders Clausen og Frederik Berling 2) Officiel åbning af Landsmødet v/ tidl. amtsborgmester Karen Nøhr 3) Formalia: Valg

Læs mere

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013 Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte sommer 2013 Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger... 3 Lovgivningen - og alt det andet... 4 Lov om almene boliger.... 4 Lov om leje af almene boliger....

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere