Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013"

Transkript

1 Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan jeg vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter 9 prøver, herunder et studieretningsprojekt (SRP). Formålet med SRP er, at eleverne arbejder selvstændigt med en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område i tilknytning til deres studieretning. I arbejdet med SRP styrker eleverne således deres studiekompetence ved, at de gennem skriftlig fremstilling skal dokumentere, at de er i stand til at overskue, bearbejde, disponere, sammenfatte og formidle en faglig og kompleks problemstilling. Hvilke fag kan du vælge at skrive SRP i? Det afhænger fuldstændig af din studieretnings sammensætning. I SRP skal indgå et studieretningsfag, du har på A-niveau samt et andet fag på mindst B- niveau. Du vil i uge 41 få udleveret en valgseddel, hvor det fremgår hvilke fag du kan vælge mellem. Er du i tvivl, så spørg Lone Vinum. SRP er en vejledningskrævende opgave? Hvad kan du forvente dig af vejledningen? Ved vejledning forstås gode råd og vink til dit valg af fag/område og dit videre arbejde med projektet. Skolen skal sikre, at du bliver vejledt i alle faser af projektforløbet, fra de første overvejelser om fag og område over indkredsning af problemstilling, den endelige opgaveformulering og arbejdet med besvarelsen frem til afleveringstidspunktet. Du vil derfor få tildelt et antal vejledninger, der fordeles hen over projektperioden. Det meste af vejledningen foregår ved vejledningsmøder, der planlægges af skolen, en mindre del planlægger du selv sammen med dine vejledere. Denne del af vejledningen kan foregå elektronisk, individuelt eller i grupper og afvikles efter aftale i løbet af projektperioden. Det er vigtigt, at du forbereder dig til de skemalagte vejledningsmøder og evt. afleverer (evt. elektronisk) materiale til vejlederne før møderne, så vejlederne kan forberede sig bedst muligt. Det er via vejledningen at du i samråd med vejlederne finder frem til forståelse af opgaveformulering, vægtning og anvendelse af de deltagende fag, afgrænsning af de faglige problemstillinger. Vejledernes rolle er at få dig til at tænke ikke at lave arbejdet for dig. Du skal formulere spørgsmål, disponere stoffet og finde materiale, mens vejledernes rolle er at påpege svagheder, andre disponeringsmuligheder af stoffet, komme med nye synsvinkler m.v. 1

2 2. FØR OPGAVEUDLEVERING 1. fase: Valg af fag og område 1. del af vejledningsfasen afvikles i løbet af ugerne Målet med første vejledningsfase er at sikre, at du får valgt område/emne samt hvilke fag, der skal indgå i besvarelsen. Skolens kontor skal have besked om dit valg af fag og område/emne senest tirsdag i uge 41. Området skal være afgrænset på en sådan måde, at der kan udformes en opgaveformulering, som sikrer, at der ikke kan ske genanvendelse af afsnit fra besvarelser, som tidligere er blevet afleveret og rettet. Fokuspunkt for vejledningen: Inspiration I ugerne vil faglærerne i forbindelse med undervisningen orientere om, hvorledes det enkelte fag kan indgå i studieretningsprojektet og giver eksempler på hvordan netop dette kan spille sammen med andre fag. Hvis du gerne vil inddrage et B-niveau fag, som du har afsluttet efter 2.g så kontakt din tidligere faglærer via beskedfunktionen i Lectio. Tal med lærerne om: - hvilket område/faglig problemstilling du godt kunne tænke dig at arbejde med - hvorfor du gerne vil inddrage netop dette fag - hvilket andet fag du har overvejet at inddrage og hvorfor - hvilken litteratur du har tænkt dig at inddrage Dit valg af område/emne sker i samråd med dine lærere. Når du mener at have en idé om hvilket emne og hvilke fag, der skal indgå i dit studieretningsprojekt, kontakter du de relevante faglærere og redegør for dine overvejelser. Faglærerne skal godkende dit valg af område/emne, for dermed har skolen sikkerhed for, at vejlederne rent faktisk kan formulere en fornuftig opgave og du har mulighed for at lave en fornuftig besvarelse. Flere universiteter tilbyder praktikpladser, fx til eksperimentelle projekter - spørg dine vejledere eller kig på universiteternes hjemmesider - husk der er begrænset antal pladser. Det er utroligt vigtigt at du deltager i denne indledende vejledning, og bruger den og samtalerne til at indsnævre det område du vil skrive indenfor. Det er en rigtig god idé at lave en grovdisposition og drøfte den med lærerne. Du kan finde inspiration og få masser af gode råd her: Bilag 1 viser et tidsskema for afvikling af SRP Du vil i uge 39 fra kontoret få udleveret en opgaveforside-blanket. Gode råd: Benyt dit kommunale bibliotek og skolens bibliotek. Der er genopfriskningskursus i uge 43 se hvornår i dit skema. Kurset foregår på skolen. Husk, at det undertiden kan være svært at skaffe bøger hjem fra bibliotekerne inden for en rimelig tid. Og hertil kommer, at lånetiden er begrænset. Du må derfor forsøge at planlægge sådan, at du i hvert fald har de bøger, du mener at få brug for, hjemme, når selve opgaveperioden starter. Tænk i øvrigt på, at der er andre end dig selv, der skriver SRP. Læg kun beslag på de bøger du rent faktisk bruger! 2

3 2. fase: Uge Derefter kommer 2. del af vejledningsfasen. Når fag og område er fastlagt vil skolen udpege to vejledere til dig. Skolen forsøger at indrette det således, at det er faglærerne, der er vejledere men der er ingen garanti for at det kan lykkes. HUSK: Vejledning foregår som hovedregel udenfor skoletid. Begge dine vejledere vil så vidt muligt være til stede. Du vil få besked om tidspunktet for vejledning via Lectio-besked/dokumenter. Det er vejlederne, der laver opgaveformuleringen. Formålet med vejledningen i 2. fase er derfor, at du og dine vejledere får indkredset emnet og opgaveformuleringen nærmere, få diskuteret hvilke problemstilligner der er interessante og relevante, og derfor skal du - også nu - fortrinsvis på egen hånd, men selvfølgelig med hjælp fra dine vejledere - finde frem til den faglitteratur, som du/i synes er relevant. Der planlægges i denne fase to vejledninger, hver gang ca. 15 min. pr. elev. Så vidt muligt deltager begge vejledere hver gang. Din forberedelse Noter - skriftligt dine overvejelser vedrørende: - hvorfor du har valgt de to fag i forhold til det valgte område - hvorledes du gerne vil arbejde med den faglige problemstilling, herunder hvordan skal de to fag vægtes i opgaveformuleringen. - hvorvidt, der skal indgå forsøg? - hvilken litteratur, du er gået i gang med at læse? Hvad mangler du? - hvad ved du om området hvad tror du, du ved hvad vil du gerne vide mere om? - i hvilket fag skal arbejdet gå væsentligt ud over det, du har arbejdet med i undervisningen - hvad skal du være opmærksom på i forbindelse med opgaveformalia Hvis du af en eller anden grund bliver forhindret i at møde frem til vejledningen så skal du melde afbud til kontoret. Udebliver du fra vejledningen uden grund er én ting sikker du får ikke nogen erstatningsvejledning. Gode råd Gennem hele denne 2.fase er der normal skolegang med hvad dertil hører af både mundtligt og skriftligt hjemmearbejde. Og det skal naturligvis passes. Det er vigtigt du kommer i gang, så sørg for at sætte tid af til arbejdet med SRP og lad være med at udsætte til sidste øjeblik. Sideløbende med vejledningerne begynder vejlederne at arbejde med opgaveformuleringen. I den sammenhæng har de brug for at kunne tale med dig og du med dem, så derfor forventer skolen, at du er i løbende elektronisk kontakt med dine vejledere. Du bør kontakte dine vejledere, hvis du får en idé til en ny vinkel, har problemer med at finde litteratur, ønsker en anden vægtning af fagene osv. HUSK: Jo mere du informerer dine vejledere, jo større er din chance for at få en opgaveformulering, der lige passer dine interesser. 3

4 3. OPGAVEFORMULERINGEN Hvilke krav er der til opgaveformuleringen? Selve opgaven formuleres af vejlederne. SRP er en individuel opgaver, så hvis I er flere elever, der har arbejdet med helt eller delvist samme område, skal I altså have forskellige opgaveformuleringer. Den stillede opgave (= opgaveformuleringen) skal 1. rumme såvel fagspecifikke som tværgående faglige krav i de indgående fag, 2. og der skal være krav om fordybelse, der på væsentlige punkter ligger ud over arbejdet i mindst ét af fagene. 3. være konkret og afgrænset 4. i præcise formuleringer angive, hvad der forventes af eleven, herunder krav til omfanget af opgaven 5. inddrage nogle aspekter eller være ledsaget af bilag, der ikke er blevet drøftet med under vejledningen 6. gøre det mulig for eleven at honorere målene med studieretningsprojektet 7. være udformet således, at eleven har mulighed for at besvare opgaven fyldestgørende inden for de tidsmæssige rammer for studieretningsprojektet 8. have en sådan form, at eleven ikke på forhånd kan udarbejde detaljerede dele af den endelige besvarelse 9. tage hensyn til de overvejelser, eleven har gjort sig inden skriveperioden. Ad 1 Der skal være et fagligt fokus i opgaveformuleringen, ligesom der skal være tværgående faglige krav. Opgaveformuleringen skal altså udformes på en sådan måde, at den kan besvares med anvendelse af fagligheder fra de indgående fag. Ad2 Kravet om faglig fordybelse kommer til udtryk på forskellige måder bl.a. betinget af fagenes forskellighed. Faglig fordybelse kan således være, at du: - skal demonstrere evne til selvstændigt at sætte dig ind i nye fagområder - kan begrunde valgte metoder og diskutere andre fremgangsmåder - kan begrunde og forklare materialevalg - kan analysere emne/empiri med udgangspunkt i teori - kan vurdere og analysere empiri fra eksperimentelt arbejde - i besvarelsen kan forklare og perspektivere de fundne sammenhænge - kan inddrage litterær analyse og kritik, analyse af faglitteratur eller kommunikationsanalyse - kan inddrage værker fra et forfatterskab eller en given periode i en perspektiverende sammenhæng Vær særlig opmærksom på opgaveformuleringens ordvalg og vær især bevidst om, at forskellige fag taler forskelligt sprog. Ad 5 Opgaveformuleringen kan være ledsaget af supplerende materiale, f.eks. figurer, citater eller artikler. I så fald er det i opgaveformuleringen præciseret, hvordan dette materiale ønskes anvendt i besvarelsen, fx som en sammenligning med kendt materiale, eller hvordan det kan inddrages efter dit eget valg. Husk, at læreren i sin formulering har taget hensyn til, at du skal kunne besvare opgaven fyldestgørende på det angivne sidetal 4

5 Hvis du på nogen måde kommer i tvivl om, hvilke krav opgaveformuleringen stiller til din besvarelse, skal du hurtigst muligt kontakte dine vejledere. Her kan du få besvaret konkrete spørgsmål, du kan også få vejledning, men dine vejledere kan naturligvis ikke hjælpe dig med at formulere din besvarelse, ligesom de heller ikke læser/kommenterer/retter dele af opgaver. Dine vejledere vil offentliggøre træffetider via Lectio. Træffetiden kan evt. være på en elektronisk konference eller lignende. 4. OPGAVEUDLEVERING OG OPGAVEPERIODEN Opgaven udleveres fredag d. 22. november, mellem kl. 12:00 og 12:30, og besvarelsen skal afleveres fredag d. 20. december i tidsrummet 10:00 12:00. I forbindelse med udlevering af opgaven har du mulighed for at tale med (evt. elektronisk kontakt) dine vejledere om opgavens ordlyd. Almindelig undervisning er aflyst d november og d december, dvs. opgaveperioden er inddelt i to faser en researchfase og en skrivefase og det er i de to perioder, du forventes at arbejde med din opgavebesvarelse. Mellem de to faser vil du blive indkaldt til skemalagt vejledning. I skrivefasen, dvs. i uge er der planlagt SRP-skriveværksted med vejledning. Værkstedsvejledning foregår på skolen, ml. kl. 08 og 16. Hver enkelt vejleder indtaster i Lectio, i hvilke tidsrum han/hun afvikler værkstedsvejledning. Du skal selv sørge for at booke tid hos din vejleder. Hvordan kan du forberede dig til værkstedsvejledning? Indholdet i værkstedsvejledningen kan være både fagligt og procesorienteret og fx handle om forståelse af opgaveformuleringen, vægtning og anvendelse f de deltagende fag og afgrænsede faglige problemstillinger. Dvs. du kan spørge om, - opgaveformuleringen - disposition af opgaven - materialeliste - fx opdelt på enkelte dele af opgaven - konkrete spørgsmål til forståelsen af teori m.m. - spørgsmål til opgaveformalia Du skal ikke medbringe store stykker færdig tekst! For det første har vejlederne ikke tid til at læse det, for det andet må de ikke hjælpe dig med at skrive opgaven. Vejlederne må gerne læse mindre stykker tekst, men kun med henblik på at vejlede - du kan altså ikke forvente at vejlederne vil give dig en forhåndsvurdering af noget du har skrevet. Det er vigtigt for vejlederen at holde rollen som vejleder skarpt adskilt fra rollen som bedømmer. Derudover vil du i skriveperioden også kunne få råd og vejledning vedrørende de mere opgavetekniske elementer, fx indledning, resume, citater osv. 5

6 5. OPGAVEBESVARELSEN Opgavens ramme danner også rammen om arbejdet i opgaveperioden. Besvarelsen skal indeholde: 1. Titelblad (udleveres fra kontoret) 2. Resumé på engelsk 3. Indholdsfortegnelse 4. Indledning til opgaven 5. Besvarelse af selve opgaven 6. Slutning eller konklusion på opgaven 7. Eventuelle bilag 8. Litteraturliste a. Ved opgavens begyndelse får du titelbladet med opgaveformulering udleveret i 4 eksemplarer samt 4 mapper, 1 rød og 3 blå, der skal anvendes til besvarelserne se nærmere under punkt 5.1.1, side 9. Foruden området og selve opgaveformuleringen er der påført tidspunkter for udlevering af opgaven og aflevering af besvarelsen. NB: Det er også nederst på titelbladet, at du inden aflevering af besvarelsen skriver under på, at du ikke har snydt. Resumé på engelsk et absolut must Et kort resume på engelsk Hver elev skal som led i sin besvarelse af studieretningsprojektet udarbejde et kort resumé på engelsk. Resuméet er en miniudgave af opgavebesvarelsen og bør i koncentreret form præsentere opgavebesvarelsens vigtigste elementer. Resuméet skal i sig selv udgøre en meningsfuld enhed og kunne forstås uafhængigt af selve opgavebesvarelsen. Det vil i de fleste tilfælde kunne rummes på linjer, og det anbringes mest logisk lige efter titelsiden. Resuméet bør indeholde undersøgelsens problemstilling Begrundelse for materialevalg Metodiske fremgangsmåder og/eller teoretiske grundlag, væsentligste resultater og konklusioner På engelsk kan en disposition (the abstract) se sådan ud: - problem statement - approach - results - conclusions Resuméet bedømmes ikke særskilt, men indgår som en del af helhedsindtrykket i besvarelsen. I bedømmelsen af resuméet indgår ikke alene, om det er en relevant sammenfatning af besvarelsen som helhed, men også den sproglige udformning, herunder kohærens, præcision i ordvalg og korrekthed. Ved korrekthed forstås evne til at udtrykke sig uden menings-forstyrrende fejl. Resuméet bedømmes af vejleder/censor og ikke nødvendigvis en med undervisningskompetence i engelsk 6

7 b. Umiddelbart I efter dit engelske resumé placeres indholdsfortegnelsen, der svarer til din n d h o l d s endelige disposition for besvarelsen (findispositionen). Indholdsfortegnelsen skal gengive dine overskrifter til hovedkapitler og underkapitler i opgaven så man kan se hvad der er hvad. Der skal henvises til præcis den side kapitlet / underkapitlet begynder på. Word kan generere en indholdsfortegnelse hvis du bruger overskriftformat 1 til hovedkapitlerne (og kun til hovedkapitlerne) og overskriftformat 2 til underkapitlerne (og kun til underkapitlerne). Vælg menupunktet "Indsæt" -> "Indeks mm." -> "Indholdsfortegnelse". f o Her er et eksempel på en indholdsfortegnelse fra en større opgave. Læg mærke til, at r det samme sidenummer kan optræde flere gange - og at nogle sidenumre slet ikke er - med. Det afhænger af hvor overskrifter og underoverskrifter er indsat. I denne opgave t er der ikke en side med litteraturhenvisninger. De står forneden på hver side i e opgaven, og fremgår derfor ikke af indholdsfortegnelsen. g n Titelblad s. 1 e Indholdsfortegnelse s. 2 l Indledning og problemformulering s. 3 s Landboreformernes forløb i Danmark s. 4 Impulser fra udlandet s. 4 e Statsmagtens og godsejernes interesser s. 4 n.. Sammenfatning s. 7 Et eksempel på udskiftning: Landsbyen Årslev s. 8 Situationen før udskiftningen s. 8 Sammenfatning s. 10 Hvem tabte, hvem vandt? s. 11 Statsmagt og godsejere s. 11 Konsekvenserne for samfundsøkonomien s. 13 Konklusion s. 15 Litteraturliste s. 16 Bilag A-C s. 19 Som regel kan du først skrive indholdsfortegnelsen, når hele opgavebesvarelsen i øvrigt er færdig. Indledningen Besvarelsen bør forsynes med en indledning. I den kan du gøre rede for, hvordan du har besluttet at gå frem, og hvorfor du netop går frem på denne måde ikke hvorfor du har valgt denne opgave/disse fag. Indledningen har til formål at gøre det lettere for læseren at orientere sig i teksten, idet det er her, at afgrænsning, problemstilling og fremgangsmåde (metode) fremlægges. Meget ofte kan indledningen først skrives, når den øvrige del af opgaven er klar. Selve besvarelsen Titlen/Opgaveformuleringen vil ofte være dit første, faste holdepunkt. Den ligger naturligvis inden for den afgrænsning af emneområdet, du er kommet frem til sammen med dine vejledere. Ofte vil den være udformet således, at den giver dig en ide om, hvorledes din besvarelse skal opbygges. Når du har fået klarlagt titlen, kan du udforme en disposition i hovedpunkter, og efter denne kan du så indrette din bearbejdning af materialet. Du må være indstillet på, at denne foreløbige disposition må ændres på visse punkter undervejs, og at det kan ske helt frem til sidst i opgaveperioden. Du skal sørge for, at alle delspørgsmål besvares med passende vægt. Almene arbejdsformer SRP er en fordybelsesopgave. Man skal demonstrere, at man er i stand til at behandle et område ud fra en faglig synsvinkel, og at problemet behandles bedst dvs. med størst omhu ved at bringe flere fag i og deres faglighed i spil. I de fleste fag er det nødvendigt at arbejde med et skriftligt materiale, som enten er genstanden for selve opgavearbejdet (primærlitteratur), eller som bruges som baggrundslitteratur for dette arbejde (sekundærlitteratur). Specielt mht. brugen af sekundærlitteratur er det vigtigt at sortere i materialet. Du har måske skaffet dig langt mere materiale end du skal anvende. Brug så din foreløbige disposition til at skelne mellem relevant og irrelevant sekundærlitteratur. 7

8 Rent praktisk er det en god ide under arbejdet med både primær- og sekundærlitteraturen at tage notater (data, citater, resuméer, referater, skæve indfald og gode idéer). Det er endvidere fornuftigt at skrive dine notater på løsblade (kun den ene side af papiret), for så er de lettere at sortere og omarbejde efterhånden som arbejdet skrider frem. Det er i mange tilfælde i arbejdet med sekundærlitteraturen at du finder materiale og inspiration til at besvare opgaven, men det er vigtigt at du bruger sekundærlitteraturen på en ærlig måde. Det er absolut tilladt at bruge teorier, synspunkter mv. fra sekundærlitteraturen, men husk altid at fortælle hvem der er ophavsmanden. Der må for læseren ikke være tvivl om synspunkterne er dine personlige eller om de er lånt et sted. Skriver du bare af uden at opgive din kilde, bliver det betragtet som snyd. Vær altså omhyggelig med kildeangivelser. Det er naturligvis kun udmærket at du præsenterer dine synspunkter på stoffet, men sørg for at du ikke blot skriver "Jeg synes sådan og sådan...", men at du også belægger dine synspunkter med argumenter og eksempler. Det vil også betragtes som udmærket og selvstændigt, hvis du ikke blot refererer dine kilder (sekundærlitteraturen), men også er i stand til at vurdere dem - dvs. tage stilling til sekundærlitteraturens værdi på en argumenterende måde. Skriv - og skriv om Der er ikke nogen bedre måde at tilegne sig stof på end ved at skrive det ned. Det er derfor særdeles vigtigt, at du til stadighed under udarbejdelsen af din besvarelse formulerer dig skriftligt. Det gælder både, når det er dine egne ideer, og når det er bearbejdelse af noget, andre har skrevet. Men du må gøre dig helt klart, at de første formuleringer ikke altid er de bedste. Indstil dig altså på at skulle skrive om. Når du får opgaveformuleringen udleveret, er det en god ide først at læse den for at forstå den; dernæst bør du læse den samtidig med, at du skriver alle de ideer ned (brug mindmap, brainstorming og lign.), den giver dig, og til sidst bør du læse den for at strukturere titlen og de ideer, den gav dig. Når du skriver, så pas på med sproglig afsmitning det er vigtigt at huske at omskrive den valgte litteraturs specielle eller måske meget akademiske sprog, til det faglige sprog, der normalt anvendes i undervisningen. For det første mindsker det risikoen for at blive anklaget for afskrift, for det andet viser du dermed forståelse for det faglige indhold i den anvendte litteratur. At strukturere Du skal hele tiden, mens du arbejder med opgaven, forsøge at vurdere, hvad der er væsentligt, og hvad der er uvæsentligt i forhold til din foreløbige disposition. Samtidig bør du, mens værket skrider frem, vurdere, om den foreløbige disposition nu også er hensigtsmæssig. Det vil sige, at den ikke gør det vanskeligere at få din opgave til at hænge sammen. Gør den det, må du nyvurdere dispositionen og eventuelt lave den om - men selvfølgelig kun, hvis det emne, du ikke kunne få passet ind i den foreløbige disposition, er væsentligt nok i forhold til opgavens problemstilling. Konklusion Eventuelle bilag I de fleste tilfælde vil det være hensigtsmæssigt for dig at strukturere din besvarelse således, at der jævnligt undervejs forekommer nogle delkonklusioner. Men det er vigtigt, at du til sidst samler trådene op - eventuelt ved at resumere delkonklusionerne - sådan at du kan give en sammenfattende vurdering (jvf ). Bilag er ofte en uundværlig del af besvarelsen. Der kan være tale om statistiske tabeller, måleresultater, illustrationer, kopier af avisartikler o. lign. men det kunne også være en helt anden form for bilag, fx i form af et USB stik eller en CD. 8

9 Litteraturlisten Sidst i opgaven placeres en liste over det anvendte materiale. Dvs. alt det materiale (bøger, film, filer,...), som du har benyttet til din besvarelse. Det gælder også den litteratur m.v., du har brugt, inden du fik selve opgavetitlen udleveret. Læs i øvrigt pkt. 4. om udformning af litteraturlisten. 6. PRAKTISKE FORHOLD Generelle praktiske forhold En original og tre kopier Helst ikke flere sider end opgaveformuleringen forventer! Sprog Brug af PC Citater og kildehenvis ninger Der er en lang række praktiske forhold, du skal være opmærksom på, og det kan få alvorlige følger for dig, hvis du ikke kender reglerne. Læs derfor dette afsnit ekstra grundigt. Din besvarelse skal afleveres i 4 eksemplarer, hvoraf det ene (i den røde mappe)skal være originalen. Du skal undgå overflødige plastlommer. Du skal selv sørge for at få fremstillet de tre kopier. Du kan selvfølgelig bruge skolens printere men husk, at der er ca. 150 andre, der skal aflevere samme dag som du der kan opstå printerkø! Overvej om du har andre muligheder! Opgaveformuleringen angiver forventet omfang i A4-format. Dette er med mindre andet er angivet i opgaveformuleringen - inklusiv noter og litteraturliste, men eksklusiv titelblad, resumé og indholdsfortegnelse, ligesom evt. tabeller og øvrige bilag heller ikke medregnes. Husk i øvrigt at nummerere siderne i besvarelsen fortløbende. Også de ovenfornævnte tabeller og bilag kan nummereres. Men ikke med samme type, som opgavebesvarelsen. Fx Opgavebesvarelsens sider nummererer du s. 1, 2, 3 osv. Bilagssider nummererer du i, ii, iii osv. Opgavebesvarelsen skal udarbejdes på dansk. Skolen kan dog godkende, at den helt eller delvist udarbejdes med engelsk, tysk eller fransk. Spørg Lone Vinum. Du skal skrive med 1½ linjeafstand og sædvanlig typestørrelse (12 pkt), samt passende margin (fx 3 cm). Når du anfører et citat, der fylder mere end 2 linjer i normalteksten, skal du rykke teksten længere ind på linjen, f.eks. yderligere 2 cm, og skrive citatet med enkelt linjeafstand. Husk at citere korrekt og med angivelse af kilde - og så skal der jo sættes citationstegn før og efter citatet. Når du henviser til et sted i en bog, artikel el.lign., skal det ske på en sådan måde, at læseren let og sikkert selv vil kunne finde og kontrollere din henvisning. Også når du citerer direkte i din opgavetekst, skal der være anførselstegn omkring citatet, der skal være en præcis litteraturhenvisning, og så skal citatet være pinligt korrekt. Du skal ikke rette i sproget eller stavemåden. Du kan godt udelade dele af den oprindelige tekst i dit citat, men så skal du vise at du har fjernet noget, f.eks. med (...). Et korrekt citat kan se således ud i din opgave: Kühle skriver om overgangen til selveje i landbruget: "I perioden blev ca. 3/5 af landets gårde selvejergårde. Det var vel nok den hidtil voldsomste og hurtigste omvæltning i Danmarkshistorien (...)" (Kühle, s.86) 9

10 Citatet er skrevet i kursiv for at fremhæve, at det ikke er dig, der har ordet. Litteraturhenvisningen foretages bedst i Words fodnote- eller slutnotesystem eller som vist ovenfor i parentes efter citatet. En god og praktisk måde at gøre det på er i en parentes at skrive forfatterens navn, evt. udgivelsesår (hvis han har skrevet flere bøger/artikler, du bruger) og sideangivelse. Henvisningen kan f.eks. se således ud: (Gardiner 1964 s ) eller (Den kroniske uskyld s. 15). Litteraturhenvisninger og noter En litteraturhenvisning er ikke det samme som en note. I en note uddyber og forklarer du noget, du skriver i opgaven. Men som regel er noter overflødige, for hvis der er noget i teksten der skal forklares nærmere, så bør du gøre det i teksten i stedet for i en separat fodnote! Mange forklarende noter er en pest for læseren. Litteraturhenvisninger kan der derimod næsten ikke blive for mange af. Litteraturhenvisninger gør at læseren kan kontrollere, hvor du har dine oplysninger fra og om du bruger dine oplysninger på en fornuftig måde. Litteraturhenvisninger laves lettest med notefunktionen i Word. Vælg menupunktet "Indsæt" -> "Fodnote". Det mest læservenlige er som regel at placere fodnoterne nederst på hver side. Giv hver henvisning sit fortløbende nummer med arabertal gennem hele opgaven. Når du henviser til et websted skal du kopiere adressen fra adresselinjen i din browser det sted på hjemmesiden, du har oplysningen fra og sætte den ind i din litteraturhenvisning. I fag hvor der indgår analyse af litterære tekster er det ofte nødvendigt at henvise meget præcist til bestemte steder i en tekst. Her bør man ofte supplere sidehenvisningen med en linjehenvisning. Hvis man i den sammenhæng har mange, lange litteraturhenvisninger og noter, bør du i stedet for fodnoter lave en samlet noteliste, som placeres lige inden litteraturlisten. HUSK at den litteratur der nævnes i fodnoter også skal opføres i litteraturlisten. Vær omhyggelig med litteratur listen Alle de benyttede bøger, artikler m.m skal anføres i din litteraturliste. Du skal anføre værkerne efter forfatterens efternavn og skrive titel, udgave, trykkested eller forlag og trykkeår, fx Kühle, Ebbe: "Danmark - Historie - Samfund" 2. udgave 2. oplag (Gyldendal, 1995) Hvis der er flere forfattere kan du skrive: Carlsen, Jesper m.fl.: "Paradokset Italien. Kilder til Italiens historie " 2. udgave (Marko, 1995) Hvis der er tale om et værk hvor hver forfatter har skrevet en del af bogen kan du f.eks. skrive sådan her: Ørsted, Peter: "Et verdensrige af bystater" i Mogens Carstensen m.fl. (red): "Menneske - Samfund - Historie. Kapitler af verdenshistorien" (Gyldendal, 1988) Kilder anfører du efter kildens ophavsmand, fx: Watkins, Arthur A: Tale i USA's senat Fra Congressional Record 82. Congress 1st Sessions, s Her fra: Bjørneboe, Lars m.fl.: "USA s krig i Korea. Amerikanernes samfund og verdensmagt under Den Kolde Krig" (Gyldendal, 1981) s Det er lidt besværligt, men når du henviser til Watkins' tale i opgaven kan du bare bruge hans efternavn og sidetallet i bogen. Og andre kan hurtigt finde kilden. 10

11 Eksempel på angivelse af artikel fra tidsskriftet Skalk : Jørgensen, Lars: Kongeriget i Østersøen, in Skalk 1990 nr. 4 s Ved artikler er det vigtigt at præcisere, i hvilket nummer og på hvilke sider den pågældende artikel står, så læseren kan finde den. Husk at få alt anvendt materiale med, også avisartikler o. lign. Hvis der er benyttet materiale fra elektroniske medier (tv, radio, lydoptagelse, Internettet eller lign), skal kilden også angives og med kopi/udskrift vedlagt. Websteder anfører du med adressen fra webstedets "officielle" indgang (brug "kopier" og "indsæt"): Materialet skal foreligge som fx båndkopi, DVD med internetfil eller papirkopi, og det skal vedlægges opgaven. Dette er for at sikre, at der ikke forekommer henvisninger, der ikke kan dokumenteres. I nogle fag er det ofte naturligt, at litteraturlisten er opdelt i 2 dele: Primærtekster (De tekster, du har analyseret og undersøgt). Sekundærtekster (De tekster, der er blevet brugt som hjælpemidler i undersøgelserne; det kan fx være opslagsværker om forfatteren, genren eller perioden eller anmeldelser). Hvis du er i tvivl, så spørg din vejleder. Manglende henvisninger, en ufuldstændig litteraturliste eller uklare blandingsformer mellem referat og citat vil uvilkårligt give anledning til mistanke om snyd. Underskrift Sker nederst på opgaveforsiden. Bilag Aflevér til tiden! Velvalgte bilag er en god ting. Centrale kilder, oversigtskort, tidslinjer, statistikker, spørgeskema, forsøgsdata, små biografier over vigtige personer osv. kan være nyttige. Du kan henvise til bilagene i din opgave med det almindelige system for litteraturhenvisninger. I fodnoten skriver du så fx: Se bilag B Bilag til din opgavebesvarelse kan "struktureres" med bogstaver A, B, C osv. ønsker du at nummerere bilagssiderne skal nummereringen være forskellig fra sidetalsnummereringen i den egentlige opgavebesvarelse. I forbindelse med hvert bilag skriver du, hvor du har oplysningerne i bilaget fra. Hvis bilagene ikke er lavet af dig selv skal du også huske at skrive dem (eller de værker, de er taget fra) på litteraturlisten. HUSK: De bilag du afleverer til censor kommer ikke retur. Afleveringstidspunktet, som står på titelbladet, du får udleveret ved opgaveperiodens start, skal overholdes. Kan du af en eller anden grund ikke overholde afleveringstidspunkt, så kontakt skolen telefonisk før fristen er overskredet tlf. nr Hvis du bliver syg Hvis du bliver syg i opgaveperioden, skal du straks kontakte skolen på telefon og tale med Lone Vinum. 11

12 7. BEKENDTGØRELSER Læreplan SRP Vejledning til læreplan Eksamensbekendtgørelse Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152507#bil7 x/101008_stx_studieretningsprojektet_vejledning2010.ashx https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Bemærk især 9 (hvis man bliver syg), 17 (om at komme for sent eller udeblive) og 20 (om snyd). https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=25308 Bemærk især 15 og derefter 14,stk. 2 12

13 Skema for Studieretningsprojekt 2013 Uge 38 Skolens ledelse informerer 3g eleverne om formalia i forbindelse med studieretningsprojektet (ca. 25 min. i hver klasse) Uge Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med studieretningsprojektet. Uge 41 Tirsdag d. 8/10, Senest kl. 12:00. Du afleverer den udleverede forside udfyldt med: - fag - område - faglæreres underskrift Uge 43 Uge Hver klasse har en lektion med bibliotekskursus om litteratursøgning. Vejledningsfasen I samråd med vejledere indkredser du studieretningsprojektets indhold. Du tildeles to vejledere. Der vil være planlagt to vejledningsseancer - den første i uge (15 min. pr. elev), den anden i uge (15 min. pr. elev). Derudover afvikles der virtuel vejledning. Husk vejledning foregår efter skoletid. Uge 47, Tirsdag d. 19/11, senest kl. 15:00 Vejledere afleverer 4 eksemplarer af opgaveformuleringen på skolens kontor Uge 47 Fredag d. 22/11, kl. 12:00 Uge d. 22/11-26/11 1.opgaveperiode - Researchfasen Uge /11 10/12 Uge /12-20/12 2.opgaveperiode skrivefasen Du får udleveret opgaveformulering i 4 eksemplarer + 4 stk. afleveringsmapper af LV. Udlevering foregår i et lokale - hvilket meddeles senere. Efter opgaveudleveringen vil der være mulighed for at tale med vejlederne. Du vil få besked senere om, hvorledes du kan træffe dine vejledere. Opgaveperiode. Undervisningen er aflyst. Du forventes at bruge disse dage på at indsamle, læse, sortere og udvælge. Hvis der indgår eksperimenter skal de så vidt muligt også laves i denne periode. Du har mulighed for vejledning evt. virtuelt. Almindelig undervisning. Skolen planlægger udenfor skoletid en 20 minutters vejledning, hvor hver elev skal møde begge sine vejledere samtidigt. Undervisningen er aflyst du udarbejder dit studieretningsprojekt Der afholdes værkstedsvejledning i både uge 50 og 51 du skal selv sørge for at booke tid hos dine vejledere. Derudover vil der være mulighed for at få råd i forbindelse med opgaveformalia. Uge 51 fredag d. 20/12 kl. 10:00 12:00 Du afleverer din opgavebesvarelse på skolens kontor. Besvarelsen skal afleveres i 4 eksemplarer. 13

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014 SSO 2013/2014 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf Tidsplan for SSO 2013-2014 Uge 46-48 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge 48

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT 2014 Tidsplan Oversigt over forløbet af SRP s. 3 Indholdsfortegnelse Sådan arbejder du med studieretningsprojektet s. 4 Område og opgaveformulering s 4

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3g på SG 15/16

Studieretningsprojektet i 3g på SG 15/16 Studieretningsprojektet i 3g på SG 15/16 Regler, køreplan og gode råd Formålet med SRP er at give dig mulighed for selvstændigt at fordybe dig inden for et selvvalgt område, der involverer to forskellige

Læs mere

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 Dette hæfte tilhører: navn klasse / hold Der udleveres kun ét hæfte pr. kursist. Randers HF & VUC Indhold Vigtige datoer og regler: s. 3-6 1: Fag

Læs mere

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning..... 2 1. Opgavens opbygning...3 1.1. Om forside.. 3 1.2. Om abstract......3 1.3. Om indholdsfortegnelse... 3 1.4. Om opgavens

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g

Studieretningsprojektet i 3.g Studieretningsprojektet i 3.g Vejledning CG 2014 INDHOLD Vigtige datoer Blanketter Fag/niveau og mål Vejledningsperioden Opgaveformuleringen Opgaveugerne (4. dec.-18 dec. 2014) Studieretningsprojektets

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Elevhåndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2015-2016 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag Eksamensprojekt for HF-enkeltfag 2014/15 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren:

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: DHO SRO SRP I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: dansk-historie-opgave (DHO) i slutningen af 1. år, studieretningsopgave (SRO) på 2. år studieretningsprojekt

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave sso Orientering om Større Skriftlig Opgave November 2014 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FIRE GODE GRUNDE TIL AT SKRIVE STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE: - du får mulighed for fordybelse i et emne, der interesserer

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag.

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag. Opgaveskrivning De store skriftlige opgaver Opbygning og indhold af en opgave Dansk/historieopgaven Studieretningsopgaven Studieretningsprojektet AT-eksamensopgaven Historieopgaven i 1hf Større Skriftlig

Læs mere

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik 24. maj 2015 Kære censor i skriftlig fysik I år afvikles den første skriftlig prøve i fysik den 26. maj, mens den anden prøve først er placeret den 2. juni. Som censor vil du normalt kun få besvarelser

Læs mere

OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver

OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver OpgaveGuiden OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver Det er ikke let at skrive en god opgave. En ting er emnet, faget og litteratursøgningen, noget andet er alle formaliteter omkring opgaven. Det er elementer

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO)

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Introduktion Nu skal du til at skrive din DHO. Formålet med din DHO er formidling af faglig viden til din(e) vejleder(e), og så er formålet også at øve dig

Læs mere

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO)

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) Vejledning til eleverne om SRO i 2.g Studieretningsopgaven i 2g Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 5 Afsluttende eksamensprojekt 1. Formålet med

Læs mere

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

FASERNE I UDARBEJDELSEN AF

FASERNE I UDARBEJDELSEN AF FASERNE I UDARBEJDELSEN AF EN DANSK-HISTORIEOPGAVE (se dog særlig manual) EN SRO ET STUDIERETNINGSPROJEKT (SRP) TRIN FOR TRIN HVERT TRIN HAR EN SIDE I DENNE GUIDE. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FOR DENNE GUIDE

Læs mere

Studieretningsprojektet. Nørre Gymnasium

Studieretningsprojektet. Nørre Gymnasium Vejledning til Studieretningsprojektet Nørre Gymnasium Indholdsfortegnelse GENERELT. Formalia At skrive opgave er at formidle et undersøgelsesresultat. 1 1 1 FASERNE I OPGAVEPROCESSEN Startfasen. Valg

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Opgaveaflevering: Fredag den 18. december 2015, kl. 11.00 i administrationen

Opgaveaflevering: Fredag den 18. december 2015, kl. 11.00 i administrationen Den større skriftlige opgave (SSO) på HF Opgavevejledning til kursister Opgaveudlevering: Fredag den 11. december 2015, kl. 11.00 ved administrationen Opgaveaflevering: Fredag den 18. december 2015, kl.

Læs mere

Vejledning i opgaveskrivning

Vejledning i opgaveskrivning 1. Introduktion: Dette dokument er en vejledning til udarbejdelse af skriftlige opgaver ved IVA, og kan basalt set betragtes som en slags huskeliste vedr. forhold man som studerende skal være opmærksom

Læs mere

Formalia ved opgaveskrivning

Formalia ved opgaveskrivning Formalia ved opgaveskrivning Dansk-/historie-opgave (DHO) Indhold Formalia i større opgaver... 1 Tjekliste til formalia... 5 Funktioner i Word... 6 Taksonomier - opgavens niveauer (udgangspunkt i humaniora)...

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Hvornår skal det være? Hvad er opgaveformuleringen? Hvor lang skal besvarelsen være?

Hvornår skal det være? Hvad er opgaveformuleringen? Hvor lang skal besvarelsen være? TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE I 2. HF Vejledning til eleverne Hvad drejer det sig om? 1 Den større skriftlige opgave i 2.hf er en individuel eksamen, og karakteren tæller med

Læs mere

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Indholdsfortegnelse Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Evalueringer og opgaver i 1.g... 2 AP. Retningslinier på Mulernes Legatskole... 2 Slutevaluering af naturvidenskabelig grundforløb:... 2 NV.

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 Udarbejdet af: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Adresse: Vibevej 31 2400 København NV Kontakt: Maria Hansen maria@dgsnet.dk Dato: 21-03- 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd GOD AKADEMISK PRAKSIS - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD SDU forudsætter, at du kan arbejde selvstændigt og at eksamen altid afspejler dit arbejde. Når du står med dit

Læs mere

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse De skriftlige prøver... 1 Fremmøde... 1 Hvad skal du huske at medbringe til skriftlig prøve?... 1 Det må du godt have med til prøven... 1 Det må

Læs mere

Den gode projektopgave

Den gode projektopgave Den gode projektopgave Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi Aarhus Indhold Opgavens dele placeres således:... 3 Titelblad/ forside...

Læs mere

Vigtige datoer 2. Studiecenteret 9. Anvendte begreber 10

Vigtige datoer 2. Studiecenteret 9. Anvendte begreber 10 - 1 - Indholdsfortegnelse Vigtige datoer 2 Studieretningsopgave Udmelding af opgaver 3 Forberedelse 3 Valg af opgave 3 Vejledning 3 Opgaveugerne 3 Besvarelse 4 Abstract 4 Aflevering 4 Bedømmelse 5 Sygdom

Læs mere

Mange gange i dit HG forløb vil du skulle lave projektarbejde. Vejen kan være lang fra idé emneafgrænsning bearbejdning produkt fremlæggelse.

Mange gange i dit HG forløb vil du skulle lave projektarbejde. Vejen kan være lang fra idé emneafgrænsning bearbejdning produkt fremlæggelse. Introduktion til projektarbejde Mange gange i dit HG forløb vil du skulle lave projektarbejde. Vejen kan være lang fra idé emneafgrænsning bearbejdning produkt fremlæggelse. Vi hjælper dig gerne på vej

Læs mere

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm..

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Design og Produktion, Elektronik ( redigeret 13/6-2015 ) Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Aflevere bøger, fumlebrædder, mm, oprydde

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Fagprøve På vej mod fagprøven

Fagprøve På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST Taastrup Oktober 2014 version

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen.

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Eksamensavis HG, HG2, HGV, HGS Til eksaminanderne på Tietgen HG Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Det er dit eget ansvar at komme til tiden

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

Information om Dansk/Historie-opgaven 2015

Information om Dansk/Historie-opgaven 2015 Information om Dansk/Historie-opgaven 2015 Indholdsfortegnelse Side 1.0 Dansk- / Historieopgaven 3-1.1 Formålet med Opgaven 3-1.2 Tidsplan og omfang 3 2.0 Opgavens indhold 4-2.1 Titelforsiden 4-2.2 Indholdsfortegnelsen

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

Guidelines til god vejledning

Guidelines til god vejledning Guidelines til god vejledning Præmis for alle vejledningssituationer og opgaveprocesser: a) Vejledning er undervisning, men under andre former og forhold og på andre præmisser (se folder om Vejledning).

Læs mere

Nummerering Alle sider undtagen forside og indholdsfortegnelse - nummereres, og sidetal anføres i indholdsfortegnelsen.

Nummerering Alle sider undtagen forside og indholdsfortegnelse - nummereres, og sidetal anføres i indholdsfortegnelsen. Formalia Sideopsætning Linjeafstand: 1 ½ Venstre margin: 3,5 cm. Højre margen: 1,5 cm. (Margen fastlagt af hensyn til at opgaven skal indsættes i mappe). Skrifttype: Times New Roman 12 pkt. (eller tilsvarende)

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på:

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Referencer Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Normalt anføres kildeangivelse, hver eneste gang man trækker

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

HJØRRINGHTX HTXFREDERIKSHAVN TEKNISK GYMNASIUM. eucnord.dk. PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015

HJØRRINGHTX HTXFREDERIKSHAVN TEKNISK GYMNASIUM. eucnord.dk. PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015 HJØRRINGHTX TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015 eucnord.dk FORORD Dette hæfte er lavet for, at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Formalia Fy/hi opgave pa Svendborg Gymnasium og HF

Formalia Fy/hi opgave pa Svendborg Gymnasium og HF Formalia Fy/hi opgave pa Svendborg Gymnasium og HF På SG har vi i slutningen af 1.g en mulighed for at lave en mindre skriftlig opgave i historie i samarbejde med et andet af klassens fag. Formålet med

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Den gode projektopgave til MDU

Den gode projektopgave til MDU Den gode projektopgave til MDU Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Erhvervsakademi Aarhus, 2013 Opgavens dele placeres således: Titelblad/forside. Indholdsfortegnelse. Bilagsoversigt.

Læs mere

KNÆK KODEN. Danglish

KNÆK KODEN. Danglish KNÆK KODEN Danglish Tidsplan Tidspunkt Aktivitet 9. april Information om intern prøve i Studieområdet Del 1 13. april 17. april Lodtrækning om område i klasserne Valg af opgaveformulering Kursus i synopsis

Læs mere