Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014"

Transkript

1 Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Indledning Modellen for tildeling af ressourcer skal på gennemskuelig vis sikre, at skolerne tildeles tilstrækkelige midler til de undervisnings-, fritids- og pasningsopgaver, som skolerne er forpligtet til at løse. Det vil desuden fremgå hvilket serviceniveau skolerne tildeles midler til, ud over den egentlige undervisning. Hovedprincippet for tildelingen er, at skolelederen efter bestyrelsens godkendelse af budgettet og opstilling af de nødvendige principper, frit kan forvalte de tildelte midler med henblik på at opnå de opstillede mål for børnenes læring og trivsel. I det omfang dele af tildelingen er bundet til bestemte opgaver, og således ikke kan disponeres til andre formål, er det beskrevet nedenfor i det pågældende afsnit. Hovedparten af de tildelte ressourceniveauer er variable og kan ændres i forbindelse med budgetvedtagelsen eller anden politisk beslutning. De ministerielt fastsatte minimumstimetal kan ikke ændres af Kommunalbestyrelsen. Modellen omfatter ud over tildelingen til den almene undervisning og de dertil knyttede aktiviteter også tilførslen til kommunens egne specialtilbud, til kommunens ungdomsskole samt til SFO1 og SFO2. Lederens ansvar Skolens leder har ansvaret for: At skolen styres efter de mål, der er fastsat af Kommunalbestyrelsen At de midler, som tildeles skolen, forvaltes bedst muligt i forhold til de mål, som Kommunalbestyrelsen har opstillet for skolerne At skolebestyrelserne bliver inddraget på alle de relevante områder Øvrige regler på området bliver overholdt Der findes uddybende stillingsbeskrivelse for skolelederne. Tildeling til ledelse mv. Strøbyskolen Skolens ledelse incl SFO 4 stillinger (heraf 1/3 stilling til undervisning) Store Heddinge Skole Skolens ledelse incl SFO 4 stillinger (heraf 1/3 stilling til undervisning) Hotherskolen Skolens ledelse incl SFO 4 stillinger (heraf 1/3 stilling til undervisning) Ungdomsskolen Leder 1 stilling Senest redigeret august 2013

2 Tildeling til fagpersonale - Undervisning Ressourcetildelingsnøgle Lærer Fagopdelt undervisning: 1 stilling svarer til 800 årlige undervisningstimer Lærer Understøttende undervisning: 1 stilling svarer til årlige undervisningstimer Pædagog Understøttende undervisning: 1 stilling svarer til årlige undervisningstimer Børnehaveklasseleder: 1 stilling svarer til 800 årlige undervisningstimer Børnehaveklassepædagog: 1 stilling svarer til årlige undervisningstimer Aldersreduktion: 1 stilling svarer til 1.678,7 årlige timer Frikøb 1 stilling svarer til årlige timer 0. til 10. klasse ved 1 spor Timetildeling (pr. klasse / pr. elev) 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. Fagopdelt undervisning 1) (årlige timer pr. klasse) 900,0 750,0 750,0 780,0 900,0 930,0 930,0 960,0 960,0 930, ,0 Understøttende undervisn. (årlige timer pr. klasse) 0 231,0 231,0 202,5 180,0 150,0 150,0 186,0 186,0 216,0 0,0 Øvrig undervisning (årlige timer pr. elev kl.) 5,5 1) Børnehaveklasse og 10. klasse er ikke opdelt i fagopdelt og understøttende undervisning. Til børnehaveklassen tildeles timer til en leder og pædagog til hver børnehaveklasse.. (Kilde: Gør en god skole bedre, UVM december 2012 samt aftalen om Skolereform af 7. juni 2013)) Den gennemsnitlige skoleuges længde over et skoleår på: 30 timer 0. kl. til 3. kl. 33 timer 4. kl. til 6. kl. 35 timer 7. kl. til 9. kl. Øvrig tildeling på 5,5 årlige timer pr. elev fordeles til følgende: AKT og Inklusion Pædagogisk Læringscenter (PLC, tidligere bibliotek) Holddeling og 2-lærerordninger Vejlederfunktioner, test- og kontaktlærer Specialpædagogisk bistand (fordelingen af de årlige timer skrives inde under de enkelte punkter senere) Svømmeundervisning Finansieres af tildelingen til fagopdelt/understøttende undervisning og udføres af Ungdomsskolen And. uv. Pulje til enkeltintegration Der afsættes en pulje til enkeltintegration, som fordeles til skolerne efter sociale faktorer. Pulje (skolereform) I forbindelse med skolereformen er afsat en pulje, som fordeles af Børneudvalget. (Afsnittet skal evt. slettes, hvis det besluttes, at puljen finansierer 3. klassernes overflytning fra SFO II til I). To-sprogede elever 2

3 1-3 elever: 313,5 årlige timer 4-8 elever: 627,0 årlige timer 9-12 elever: 940,5 årlige timer elever: 1.254,0 årlige timer elever: 1.567,5 årlige timer elever: 1.881,0 årlige timer elever: 2.194,5 årlige timer osv. Der gives undervisning i dansk som andetsprog i henhold til folkeskoleloven efter konkret vurdering dog max. i 3 år. Øvrige tildelinger Aldersreduktion: 175 årlige timer pr. fuldtidslærer på aldersreduktion Ordningen udfases for at kunne opnå aldersreduktion ved det 60. år skal man være fyldt 57 år pr. 31. juli 2013 Frikøb: Støttetimer plejebørn: Faktiske timer som frikøbes Faktiske timer, som betalingskommunen giver betalingstilsagn på, hvis ikke normeringen er givet inden for en rammetildeling til skolen Klassedannelser Der udløses ny klasse ved gennemsnitligt elevtal over 28 elever. Klassesammenlægning kan kun finde sted ved følgende elevtal: Fra 2 til 1 klasse: Fra 3 til 2 klasser: Fra 4 til 3 klasser: Fra 5 til 4 klasser: Ved elevtal på 26 og derunder Ved elevtal på 53 og derunder Ved elevtal på 79 og derunder Ved elevtal på 104 og derunder Tildeling til Skole-IT Team skole-it består af 2 it-teknikere, som varetager de tekniske opgaver (netværk, programpakker, sikkerhed, brugere mm) på undervisningsnetværket på de 3 folkeskoler samt Ungdomsdagskolen. Budgetansvaret ligger hos chefen for Skole og Institution Tildeling til Specialundervisning Strøbyskolen Regnbuen (19 elever): Solstrålen (4 elever): 5,34 stilling til undervisning 2,16 stilling til undervisning/behandling 3

4 Store Heddinge Skole Specialklasserækken (24 elever): 3,29 stilling til undervisning Hotherskolen H-klasserne (32 elever): Tale/høreklasse (6-8 elever): 5,48 stilling til undervisning 1,82 stilling til undervisning Stevns Dagskole (35 elever): 10 stillinger til undervisning/behandling Ungdomsdagskolen (20 elever heraf modtager 4 elever behandling) 6 stillinger til undervisning/behandling På baggrund af ovenstående personaletildeling, undervisningsmaterialer mv. beregnes en takst pr. elev. Tildeling til fagpersonale Ungdomsskolen 4 årsværk til ledelse af almen USK, souschef, SSP-konsulent, misbrugskonsulent og daglig ledelse af aftenklubber (heraf 0,85 årsværk til undervisning og øvrig ikke-ledelse) Herudover er der en rammetildeling til Almen Ungdomsskole. Tildeling til SFO I / SFO II samt juniorklub og Ungdomscafé Normeringen til fagpersonale i SFO fastsættes således: SFO 1, der omfatter førskolebørn fra 1. april 3. klasse Grundnormering 37 ugentlige timer pr. skole Morgenåbning 3 personer i den faktiske åbningstid Eftermiddag 1,40 ugentlig time pr. barn Eftermiddag, spec.gruppe 7,00 ugentlig time pr. barn SFO 2, der omfatter 4. klasse 6. klasse Grundnormering 18,50 ugentlige timer pr. skole Eftermiddag 0,69 ugentlig time pr. barn Eftermiddag, spec.gruppe 2,07 ugentlig time pr. barn Særlige forhold SFO en ved Store Heddinge normeres med yderligere 21,00 ugentlige timer til bemanding af bussen. Fast normering Autismegruppen ved Strøbyskolen SFO 1 Dagskolen Juniorklub og Ungdomscafé 37 ugentlige time til ca. 4 elever. 111 ugentlige timer til ca. 17 elever. ca. 5,6 stilling 4

5 Den ugentlige timetildeling pr. barn i SFO 1 tager udgangspunkt i nedenstående åbningstid: Dage Uger Ugl. åbningstid Årlige timer Skoledage ,0 22, Skoledage med udvidet åbningstid* 52 10,4 30, Ikke skoledage 34 6,80 52,00 353,6 I alt ,6 * Antal dage i perioden 1. april til sommerferien, hvor SFO'erne har åbent hele dagen for førskolebørnene. Da antallet af skoledage i perioden er afhængig af hvordan bl.a. påsken falder, er der her forudsat at påsken altid falder i april måned og at skolen holder fri hele ugen før påske. Ligeledes er forudsat at grundlovsdagen falder på en hverdag. Den ugentlige timetildeling pr. barn i SFO 2 tager udgangspunkt i nedenstående åbningstid: Dage Uger Ugl. åbningstid Årlige timer Skoledage ,0 13,7 548,0 Ikke skoledage* 53 10,6 44,0 466,4 I alt gennemsnit ,6 20, ,4 * der er budgetteret med 7 lukkedage i SFO2 Teknisk personale Hver skole tildeles 2,33 stilling til bygningsdrift mv. Store Heddinge skole får yderligere 0,25 stilling vedr. Egestræde Ungdomsskolen tildeles 0,25 stilling. Tildeles i forhold til en gennemsnitsløn. Hver skole tildeles 0,8 stilling til administration og håndtering af mælkeordningen. Administration Strøbyskolen Store Heddinge Skole Hotherskolen Ungdomsskolen 1,5 stillinger 1,5 stillinger 1,5 stillinger 0,5 stilling Vikar Undervisning Vikardækningen udgør 3,5% af lønsummen til fagpersonale. SFO 5

6 Vikardækningen udgør 3,25% af lønsummen til fagpersonale. Der ydes refusion fra den centrale vikarpulje efter gældende regler. Skolerne/Fritidsordningerne kan vælge at normere på en del af vikartildelingen. Regulering af lønsum Skolernes lønsum bliver reguleret i forhold til en gennemsnitsløn, som er beregnet indenfor følgende fagområder: Lærerlønninger til fagopdelt undervisning Lærerlønninger til understøttende undervisning Lærerlønninger til specialtilbud Børnehaveklasseleder Børnehaveklassepædagog Pædagog til understøttende undervisning Pædagog til Juniorklub og Ungdomscafe Pædagog 60% /pædagogmedhjælper 40% til SFO 1 og 2 Pædagog i specialgruppe i SFO 1 og 2 osv. Herudover reguleres skolernes lønsum til undervisning, når en tjenestemand stopper/går på pension. Skæringsdatoer Tildeling til fagpersonale Tildeling af ressourcer til fagpersonale sker efter følgende principper: Tildeling til klasser sker på baggrund af faktisk elevtal og et skøn den 1. marts til de kommende klasser. Tildeling til SFO sker på grundlag af antal indmeldte elever pr. 1. marts til de kommende klasser samt tidligere års belægningsgrad. Tildeling til øvrige elevbaserede områder, sker på grundlag af antal elever pr. 1. marts forud for skoleårets start. Der foretages ikke efterfølgende regulering af tildelingen til elevbaserede områder. På klassetildelingen kan ske ændringer, hvis der sker større afvigelser i elevtallet. Dette sker kun efter forudgående behandling i Børneudvalget. Skoledag / Åbningstid Undervisning I tildelingen er der taget udgangspunkt i 200 skoledage. Skolerne har ansvar for, at stille et andet tilbud til rådighed, hvis eleverne fravælger lektiehjælp. Der stilles ikke ekstra midler til transport. Åbningstid - SFO SFO I 52,00 timer (incl. undervisningstid) 6

7 SFO II 20,05 timer (gennemsnit over året) Børneudvalget fastlægger rammerne for institutionernes åbningstid. Skolebestyrelsen træffer indenfor rammerne beslutning om åbningstidens placering på ugens hverdage. Ændringer i placeringen kan ske med 6 måneders varsel efter høring i personalegruppen og lokaludvalget. Juniorklub Ungdomscafé 12 til15 ugentlige timer i 40 uger 7 til 10,5 ugentlige timer i 40 uger Lukkedage Børneudvalget fastsætter lukkedage samt antallet af institutioner, der er åbne på de enkelte lukkedage. Antallet af lukkedage varierer fra år til år afhængig af hvordan julen falder og om 1. maj og Grundlovsdag falder i en weekend. Der opereres med et gennemsnit på 17 lukkedage. Jfr. gældende regler tilbydes forældre til børn i alderen 0 9 år feriepasning på lukkedagene (med undtagelse af den 5. juni og 24. december). Uddannelse Uddannelsesmidler budgetteres centralt og bliver udmøntet efterfølgende til de enkelte skoler, skolefritidsordninger og klubber. Øvrige personaleudgifter Der bliver tildelt et rammebudget til de enkelte skoler, skolefritidsordninger og klubber, som dækker følgende personaleudgifter: AES Kørselsgodtgørelse Forplejning til møder mm. osv. Materialer, aktiviteter, arrangementer, inventar og materiel Børnehaveklasse til 10. klasse Der tildeles et beløb pr. elev i børnehaveklasse til 10. klasse, som skal dække følgende udgifter: Undervisningsmaterialer Undervisningsaktiviteter Ekskursioner/Studieture Brobygning Praktik Pædagogisk råd Elevråd Forældresamarbejde Aktiviteter udenfor skoletid Kampagne for færdselssikkerhed It 7

8 Inventar Materiel osv. Der tildeles yderligere et beløb pr. elev til 10. klasse. SFO Der tildeles et beløb pr. barn til dækning af materiale og aktivitetsudgifter. Ungdomsskolen Ungdomsskolen sørger for befordringen af Ungdomsdagskolens elever både til og fra skole. Desuden sørger de for befordring fra Stevns Dagskole og til klub. Ungdomsskolen tildeles et beløb til dækning af udgifterne i forbindelse med denne befordring. Skæringsdatoer Materialer, aktiviteter mv. Tildeling af ressourcer til undervisningsmaterialer, øvrige materialer, aktivitetsudgifter mm. sker på baggrund af antal elever i børnehaveklasse til 10. klasse, pr. 15. august forud for budget- og regnskabsåret. Der foretages ikke efterfølgende regulering af tildelingen. Administrationsudgifter Der tildeles et rammebeløb, som skal dække følgende udgifter: Telefon IT Osv. Der tildeles yderligere et beløb pr. elev fra bh.kl. til 10. kl. og pr. barn i SFO, som skal dække følgende udgifter: Kontorartikler Kopiering Porto og fragt Mødeaktiviteter Osv. Stillingsannoncer budgetteres central og tilføres efterfølgende skolernes budget i forhold til det faktiske forbrug. Budget og forbrug reguleres i slutningen af regnskabsåret. Sanitære forbrugsstoffer Der tildeles et beløb til sanitære forbrugsstoffer, som skal dække følgende udgifter: Vindues- og måtteservice 8

9 Vaskepulver Filtersalt Afspændingsmiddel Papirhåndklæder Toiletpapir Håndsæbe Opvasketabs/Maskinopvask Osv. Rengøringskorps Tildelt rengøring Rengøring foretages af Stevns Kommunes rengøringskorps og antal timer tildeles efter konkret opmåling af skolen, jf. harmonisering af rengøringsområdet godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. maj Ekstra rengøring Skolerne har mulighed for at tilkøbe ekstra rengøring, som finansieres inden for skolens/fritidstilbuddets samlede ramme, jf. mål- og rammeaftaler. Bygningsvedligeholdelse og vedligeholdelse af udenomsarealer Bygningsvedligeholdelse Der er tildelt budget til skolen til mindre indvendig vedligeholdelse i forhold til antal m 2, jf. harmonisering af budget til ind- og udvendig vedligehold af kommunale bygninger godkendt i Kommunalbestyrelsen den 25. maj Vedligeholdelse af udenomsarealer Der er ikke foretaget harmonisering af udenomsarealer. Pt. administreres ordningen, som i de to gamle kommuner (Vallø og Stevns). Tildeling indarbejdes, når der er foretaget harmonisering af området. Forbrugsafgifter, renovation, bygningsforsikring mm. Der tildeles et beløb pr. enhed efter følgende kriterier: Bygnings- og løsøreforsikring pr. m 2 Skatter og afgifter (rottebekæmpelse) rammebeløb El pr. forventet forbrug af kwh Varme pr. forventet forbrug af liter olie, m 3 gas osv. Vand (vand og vandafledningsafgift) pr. forventet forbrug af m 3 vand Renovation rammebeløb Økonomiske rammer 9

10 Mål- og rammeaftaler Skolerne og fritidstilbuddene er omfattet af Stevns Kommunes mål- og rammeaftaler. Der er overførselsadgang mellem de områder der ligger inden for rammen, det vil sige tilladelse til frit at disponere mellem løn og almindelig drift. Over årene kan der overføres et overskud på 5 % af rammen og et underskud på 2,5 % af rammen. Som udgangspunkt er følgende områder indenfor rammen: Personale, eksklusive ledelse Materiale- og aktivitetsudgifter, herunder undervisningsmidler, administrationsudgifter mm. It, inventar og materiel Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Bygnings- og løsøreforsikring Skatter og afgifter Forbrugsafgifter (El, varme og vand) Renovation Og følgende områder er udenfor rammen: Løn til skoleleder Skolernes/fritidstilbuddenes budget De ressourcer/tildelinger, der stilles til rådighed for skolerne/fritidstilbuddene, fastlægges for det kommende skoleår i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. I lighed med øvrige kommunale områder, kan der ske ændring i tildeling i løbet af et budgetår. Skolerne er omfattet af de til enhver tid gældende økonomiske principper i Stevns Kommune. Mulighed for ekstra indtægter Indtægter, som skolen skaffer sig ved diverse arrangementer med elever, forældrekreds m.fl. ved elevkantine mv., tilgår skolen/fritidsordningen. Skolens undervisning er som udgangspunkt vederlagsfri for forældrene. Centrale puljer/områder På skoleområdet er følgende centrale puljer: Tværgående aktiviteter på skoleområdet (udmøntes efter ansøgning) Ind- og udslusning vedr. specialundervisning Skolernes udviklingsråd IT-/mediekonsulent Fællesudgifter til it-systemer (fællesnet til skoleintra mv.) Mellemkommunale betalinger (frit skolevalg, plejebørn mv.) Betaling til Stevns Bibliotek Modersmålsundervisning Syge- og hjemmeundervisning 10

11 Osv. Leje/leasing Det er tilladt skolen at indgå leje- og leasingkontrakter.aftaler om leasing må ikke indgås inden forelæggelse for og godkendelse i Økonomiudvalget. IT-politik Skolen er omfattet af den til enhver tid gældende IT strategi og sikkerhedspolitik i Stevns Kommune, jfr. Edb-planen for Stevns Kommune, for så vidt angår de administrative edb-systemer. Hvad angår edb-systemer til undervisningsbrug fastlægger skolerne selv systemerne. Indkøbspolitik Skolen er omfattet af Stevns Kommunes vedtagne Indkøbspolitik. Personaleforhold Lederen er ansvarlig for at retningslinjerne i Stevns Kommunes Personalepolitik følges og at aflønningen af skolens ansatte sker i henhold til overenskomst/aftale mellem Kommunernes Landsforening og de forhandlingsberettigede organisationer, og de aftaler Stevns Kommune lokalt har indgået med de faglige organisationer. Skolens leder har kompetence til at ansætte og afskedige skolens personale. Skole- og institutionschefen har kompetence til at ansætte og afskedige skolens leder. I begge tilfælde skal skolebestyrelsen afgive udtalelse, jf. folkeskoleloven. Overholdelse af gældende lovgivning mv. Skolen/Fritidsordningen er - uanset nærværende retningslinjer - omfattet af de til enhver tid gældende regler og over-ordnede politikker i Stevns Kommune. Ligesom gældende lovgivning, overenskomster mv. selvsagt skal følges. Skolens leder er ansvarlig for, at dette sker i alle skolens dispositioner, handlinger og ydelser. 11

Stevnsskolerne. Ressourcestyringsmodel. for undervisning og fritid. Gældende fra 1. januar 2015

Stevnsskolerne. Ressourcestyringsmodel. for undervisning og fritid. Gældende fra 1. januar 2015 Stevnsskolerne Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid Gældende fra 1. januar 2015 Seneste ændring: KB 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lederens ansvar... 3 Tildeling til ledelse

Læs mere

Retningslinjer for styring og tildeling af ressourcer til folkeskolerne i Stevns Kommune gældende fra 1. august 2013

Retningslinjer for styring og tildeling af ressourcer til folkeskolerne i Stevns Kommune gældende fra 1. august 2013 Retningslinjer for styring og tildeling af ressourcer til folkeskolerne i Stevns Kommune gældende fra 1. august 2013 Indledning Ressourcestyringen af skolerne hviler på et mål- og rammestyringskoncept.

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Overblik - Børneudvalget

Overblik - Børneudvalget Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018

Læs mere

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Budgetforslag 2013 Børneudvalget Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO1 2014 Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO2 2015 BO3 2016 Børneudvalg 321.129

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2014 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde onsdag d. 3. april 2013 Kl. 19-21.30 i Frokoststuen

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde onsdag d. 3. april 2013 Kl. 19-21.30 i Frokoststuen Dagsorden til skolebestyrelsesmøde onsdag d. 3. april 2013 Kl. 1921.30 i Frokoststuen tlf. 87943100 www.moelleskolenry.dk Formand: Lone Dalsgaard André Fraværende: SHP (lockoutet), Poul K, Anette 432012/13:

Læs mere

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi Gule lamper i forhold til foreløbigt regnskab 2015 Gule lamper i forhold til budgetopfølgning 3 2015 Børneudvalgets input til budget 2017 Balancekatalog til budget 2016

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Høringsmateriale 24. januar 2014 Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Indhold Hvorfor ny ressourcetildelingsmodel... 2 Ressourcemodellens område... 2 Ressourcetyper... 3 Ressourcetilførsel

Læs mere

Folkeskolereform Økonomi

Folkeskolereform Økonomi Folkeskolereform Økonomi De følgende sider indeholder beskrivelse af økonomien i forbindelse med folkeskolereformen, der træder i kraft august 2014. Budgetudvidelser (1.000 kr.) 2014 2015 2016 2017 OU-

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Familie og børn, og har et samlet budget på 309,411 mio.

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

Skolerne og deres distrikter Stk. 1. Skolens navn Registernummer

Skolerne og deres distrikter Stk. 1. Skolens navn Registernummer Indholdsfortegnelse Skolerne og deres distrikter Skolernes ordning og deres omfang Specialundervisningens placering Ordningen af den skolepsykologiske virksomhed Skolebiblioteker/ Pædagogisk Servicecenter

Læs mere

1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5

1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5 Principper Indholdsfortegnelse 1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5 7. RESSOURCEANVENDELSE 5 8. SKOLE/HJEM-SAMARBEJDE

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm Data trukket 02.09.2016 Glumsø Forbrug 01.08.201 Herlufmagle Akumuleret overskud -1.139.676-671.525 0000 Budgetreguleringer m.v. Refusion for gennemførte linjefagsudd. 002 Overskud efter udbud, rengøring

Læs mere

Budget 2017 Budgetproces og input

Budget 2017 Budgetproces og input Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2014

Årsberetning og regnskab 2014 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 2 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 3 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 33 20.03

Læs mere

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale

Læs mere

Folkeskoler. Bemærkninger:

Folkeskoler. Bemærkninger: 144 Fagligt område: Politiske mål: Undervisning Hensigtserklæringer: Folkeskolen Den enkelte skole skal så vidt muligt tilbyde undervisning svarende til de vejledende timetal. Skolebesparelsen skal hæftes

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige Administrationsgrundlaget beskriver tildelingsprincipperne for de kommunale dagtilbud for 0-6 årige i Allerød Kommune. Administrationsgrundlaget beskriver

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2015 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Nedenfor sammenholdes de opnåede resultater med de opstillede mål.

Nedenfor sammenholdes de opnåede resultater med de opstillede mål. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde 3.32. Øvrig folkeskolevirksomhed Udvalg Skole- og Uddannelsesudvalget Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat udgør netto 63,2 mio. kr. Nettobevilling

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge 20. november 2013 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

Organisering af klubområdet for de 10-14-årige

Organisering af klubområdet for de 10-14-årige Organisering af klubområdet for de 10-14-årige 1. Baggrund Udvalget for sundhed, kultur og fritid samt Udvalget for skoler og børn har behandlet arbejdsgruppens oplæg til organiseringen af klubområdet,

Læs mere

Strøbyskolens Skolebestyrelse - 24. april 2015 Forslag til budget 2016: Genindførelse af decentral sygedagpengerefusion Kommunalbestyrelsen har tidligere fjernet dagpengerefusion ved sygdom fra skoler

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SIDE 1/5 FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SAGSFREMSTILLING: Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået forlig om reform af folkeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget blev

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Folkeskolereformen

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE Indhold Styrelsesvedtægten er udarbejdet i henhold til folkeskolelovens 41. Bilagene til styrelsesvedtægten indeholder de bestemmelser, der er truffet

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Børn og Ungdom

Budget 2011. Udvalget for Børn og Ungdom Lejre Kommune Udvalget for Børn og Ungdom Udvalget for Børn og Ungdom 170 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 474.714

Læs mere

Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen

Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen Bemærkninger til budget 2014 Folkeskolereformen Som følge af folkeskolereformen er der sket en ajourføring af den model, der blev besluttet i Børne-, Unge og Familieudvalget den 19.3.2012 til beregningen

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Forslagsnummer. Udvalg Overskrift Beskrivelse - Beskriv idéen, så andre kan forstå den

Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Forslagsnummer. Udvalg Overskrift Beskrivelse - Beskriv idéen, så andre kan forstå den Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Mere effektiv ferieplanlægning dagtilbud Forældre varsler ikke altid daginstitutioner om ferie, hvilket resulterer i overbemanding. Hvis alle forældre

Læs mere

Plan for Faxe Kommunes Ungdomsskole

Plan for Faxe Kommunes Ungdomsskole Plan for Faxe Kommunes Ungdomsskole Sidst redigeret 13-11-2012 Vedtaget i yrådet dato: 1 Oversigt over ungdomsskolevirksomheden. Efter lov om ungdomsskoler påhviler det kommunalbestyrelsen at tilbyde ungdomsskolevirksomhed

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform.

Læs mere

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens 16 b, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE Gældende fra 1. august 2011 Styrelsesvedtægten er udarbejdet i henhold til folkeskolelovens 41. Bilagene til styrelsesvedtægten indeholder de bestemmelser,

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv. 41 Folkeskolen mv. 129 Udvalget for Børn og Unge 983.700.326-201.775.913 947.651.000-164.000.000 16.455.602-12.731.602 41 Folkeskolen mv.. bev. 442.843.857-53.357.471 420.827.000-33.213.000-5.122.922-1.790.000

Læs mere

Prioritet Ark Omr. Nr Projektnavn

Prioritet Ark Omr. Nr Projektnavn Oversigt over udvidelsesforslag 28. juli 2015 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2016 Pol. Basis Prioritet Ark Omr. Nr Projektnavn 2016 2016 2017 2018 2019 1 51 Kultur 1 Biografen 1 & 2,Tønder-øget

Læs mere

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO)

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO) Bilag 5: Andre forhold 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud 5.1.1 Skolefritidsordninger (SFO) Alle børn i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse tilbydes pasning i egen skoles skolefritidsordning. Skolefritidsordningen

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Aabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag)

Aabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag) Børn og Skole Dagtilbud Dato: 07-06-2016 Sagsnr.: 15/4160 Dok.nr.: 7 Aabenraa Kommune Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag) Daginstitutioner for 0-5 årige børn Gældende fra 1. januar 2017 Godkendt

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv. 41 Folkeskolen mv. 152 Udvalget for Børn og Unge 1.213.858.488-269.026.843 1.158.776.000-203.811.000 33.302.600-21.575.600 41 Folkeskolen mv.. bev. 502.703.142-74.400.568 467.233.000-31.379.000 19.711.893-16.963.488

Læs mere

Bilag 1 RESSOURCETILDELINGSMODEL FOR SPECIALUNDERVISNING

Bilag 1 RESSOURCETILDELINGSMODEL FOR SPECIALUNDERVISNING Bilag 1 RESSOURCETILDELINGSMODEL FOR SPECIALUNDERVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Baggrund... 3 Overordnet beskrivelse af central model, men en decentralisering af specialrækkerne...3

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 EKSTRAORDINÆRT MØDE MANDAG DEN 30. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 30. april 2007 Side: 49 Fraværende:

Læs mere

Specielle bemærkninger til Budget 2015-2018

Specielle bemærkninger til Budget 2015-2018 Specielle bemærkninger til Budget 215-218 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune NOTAT 10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune 1. Resumé I forbindelse med vedtagelse af budget for Mariagerfjord Kommune for 2007 er det besluttet, at der skal ske en harmonisering fra tre 10. klassetrins

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget 370 370 370 370 1200 6.41 Honorar - Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO)

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO) Bilag 5: Andre forhold 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud 5.1.1 Skolefritidsordninger (SFO) Alle børn i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse tilbydes pasning i egen skoles skolefritidsordning. Skolefritidsordningen

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. Frederiksberg Skolevæsen

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. Frederiksberg Skolevæsen Bilag til Styrelsesvedtægt for Frederiksberg Skolevæsen 3. udkast 1 Indholdsfortegnelse. 1.0 SKOLESTRUKTUREN... 4 1.1 Skoledistrikter...4 1.2 Specialskoler...4 1.3 Undervisning af tosprogede...5 1.4 Skolefritidsordning

Læs mere

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015. 1 Indledning... 2. 2 Det politiske udgangspunkt... 3. 3 Tidsplan for arbejdet... 4

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015. 1 Indledning... 2. 2 Det politiske udgangspunkt... 3. 3 Tidsplan for arbejdet... 4 Indhold 1 Indledning... 2 2 Det politiske udgangspunkt... 3 3 Tidsplan for arbejdet... 4 4 Rammerne for arbejdet... 5 4.1 Skolerne... 5 4.2 Skoleområdets økonomi 2016-2019... 6 5 Økonomi i ny model...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. marts 2008 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 8.00-8.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/154

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning

Læs mere

Ændringsforslag til budget 2012-15

Ændringsforslag til budget 2012-15 sforslag til 2012-15 Udvalg: BUU Budgetområde: 3.01 Center: Skoler Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2010-2013

Specielle bemærkninger til budget 2010-2013 Specielle bemærkninger til budget 21-213 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit,

Læs mere

1. udkast til nyt Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud

1. udkast til nyt Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud 1. udkast til nyt Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud Administrationsgrundlaget skal generelt tilrettes aktuelle forhold og ændrede principper gældende fra budget 2011. Som 1. udkast er tilføjet

Læs mere

Ældre 419.769.841 365.459.920 405.489.717

Ældre 419.769.841 365.459.920 405.489.717 419.769.841 365.459.920 405.489.717 Visitation 162.743.669 144.887.322 162.826.434 Anvisningsret i private boliger 569.751 201.314 419.001 Bygninger og grunde 569.751 201.314 419.001 Lejeudgifter 479.901

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 4 3.02 Serviceudgifter... 5 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 6 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET SKOLEMODEL: MODELOPBYGNING SKOLERAMMEN: HVAD FORDELER VI? Udgangspunktet er det korrigerede budget pr. 30/6 2016 og samme budgetramme som før. Der tildeles

Læs mere

I den nye struktur på dagtilbudsområdet vil der tildeles budgetter til områderne Øst Syd Vest

I den nye struktur på dagtilbudsområdet vil der tildeles budgetter til områderne Øst Syd Vest Hjørring Kommune Internt notat Børne- og Undervisning Sag nr. 00.30.02-Ø00-1-15 04-03-2015 Side 1. Notat vedr. ny tildelingsmodel på daginstitutioner og vuggestuer Indledning I forbindelse med budgetvedtagelsen

Læs mere

12. Uddannelsespolitik

12. Uddannelsespolitik 2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23

Læs mere

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen.

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen. Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Aarhus Skolelederforening samt Børn og

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen

SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen... 1 Styrelsesbestemmelser mv. for Solrød Kommunes skolevæsen... 2 Skolebestyrelsen... 3 Skolebestyrelsens

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere

RESSOURCETILDELING - SPECIALUNDERVISNING

RESSOURCETILDELING - SPECIALUNDERVISNING RESSOURCETILDELING - SPECIALUNDERVISNING Indholdsfortegnelse Baggrund... 4 Formål... 4 Beskrivelse af nuværende model...5 Nuværende organisering...5 Nuværende visiteringsprocedure...6 Nuværende tildelingsmodel...7

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Bilag 1 RESSOURCETILDELINGSMODEL FOR SPECIALUNDERVISNING

Bilag 1 RESSOURCETILDELINGSMODEL FOR SPECIALUNDERVISNING Bilag 1 RESSOURCETILDELINGSMODEL FOR SPECIALUNDERVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Baggrund... 3 Overordnet beskrivelse af central model, men en decentralisering af specialrækkerne...3

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Kvalitetsrapport. Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring

Kvalitetsrapport. Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring Skolens navn: Kjellerup Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning Kjellerup Skole - På vej... Kvalitetsrapport Vedtagne principper: Pædagogiske principper På Kjellerup

Læs mere

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Uddannelsesudvalget og omfatter folkeskoler, skolefritidsordninger, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), skolebibliotekerne, Pædagogisk Center, specialcentre og

Læs mere

Tjenestemandsansættelse En tjenestemand kan som udgangspunkt afskediges med 3 måneders varsel.

Tjenestemandsansættelse En tjenestemand kan som udgangspunkt afskediges med 3 måneders varsel. Bilag 1 Beskrivelse af de fire ansættelsesformer De forskellige ansættelsesformer Herunder følger en beskrivelse af de fire forskellige ansættelsesformer. Beskrivelserne har særligt fokus på afskedigelse.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget

Børne- og Undervisningsudvalget 11. december 2013 Børne- og Undervisningsudvalget Referat Møde: 11. december 2013 kl. 16:30 Sted: Mødelokale 2A / Bad Salzungen Side 1 af 15 Pkt. Side 121 Meddelelser fra formanden 3 122 Meddelelser fra

Læs mere

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Udvalget for Børn Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Politikområde 5 Almene dagtilbud,

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur i Guldborgsund Kommune. Skolebestyrelsen på Nørre Vedby skole

Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur i Guldborgsund Kommune. Skolebestyrelsen på Nørre Vedby skole Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur i Guldborgsund Kommune Skolebestyrelsen på Nørre Vedby skole 1. Indledning Nørre Vedby Skolebestyrelse vil i det følgende afgive høringssvar vedrørende Forslag

Læs mere

Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Korskildeskolen og Børneog skoleudvalget

Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Korskildeskolen og Børneog skoleudvalget Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem og Børneog skoleudvalget Side 1 1. Indledning Denne selvforvaltningsaftale er indgået mellem: og Børne- og skoleudvalget og Center for Undervisning for 2014/15.

Læs mere

Bevilling 13 Undervisning

Bevilling 13 Undervisning Bevilling 13 Undervisning Beskrivelse Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole

Læs mere

Lønpolitik og lønstrategi for Horsens Kommune 2013-2015. Kultur og Stab HR og Jura

Lønpolitik og lønstrategi for Horsens Kommune 2013-2015. Kultur og Stab HR og Jura Lønpolitik og lønstrategi for Horsens Kommune 2013-2015 Kultur og Stab HR og Jura Side 2/11 INDHOLD INDHOLD... 2 I. LØNPOLITIK... 4 FORMÅL OG FORUDSÆTNINGER... 4 LØNDANNELSEN... 5 GRUNDLØN... 5 FUNKTIONSLØN...

Læs mere