Informationsstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationsstrategi"

Transkript

1 Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets samlede kmmunikatin. Den skal ikke ses sm retningslinjer fr tilrettelæggelsen af enkelte kmmunikatinspgaver. Den brede ramme, sm infrmatinsstrategien udgør, kan dermed rumme mange frskellige slags kmmunikatins- g infrmatinspgaver, g den bør give plads til en vis frskellighed i frhld til såvel frm sm indhld blandt prjektets mange deltagere. Samtidig skal infrmatinsstrategien udpege en fælles retning: At Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk skal være en levende platfrm fr en kmmunikerende prjektrganisatin med såvel interne sm eksterne kmmunikatins- g infrmatinshensyn. Det er således hensigten med strategien, at den kan fungere sm et fælles referencepunkt eller en fælles g verrdnet målsætning - fr de dele af prjektrganisatinen, der arbejder med infrmatin g kmmunikatin. Infrmatinsstrategien er ligeledes en del af grundlaget fr prjektets løbende statusrapprtering gennem hele prjektperiden 1. Målsætninger Det er målsætningen med en infrmatinsstrategi, at sikre synlighed g den bedst mulige infrmatinsfrmidling i alle prcesser vedrørende det skandinaviske samarbejde i prjektet. Infrmatinsstrategien fr SkanKmp prjektet skal føre til større kendskab til g lettere deltagelse i fællesskandinavisk udviklingssamarbejde hs såvel ffentligheden sm de institutiner, der deltager. Det er vigtigt, at alle aktører i det skandinaviske samarbejde tænker på frmidling allerede ved begyndelsen af en ny aktivitet. Infrmatinsstrategien skal gså være med til at sikre, at der kan findes krrekte, pdaterede g gerne lettilgængelige infrmatiner m prjektet til brug fr både brgere, virksmheder g uddannelsesinstitutiner i hele prgrammrådet. Indehldt i Infrmatinsstrategien findes gså en kmmunikatinsplan fr prjektet. Dkumentet rummer ligeledes en versigt ver målgrupper, infrmatinsbehv, infrmatinskrav samt en tidsplan, sm skitserer hvilke verrdnede tiltag, der er planlagt fr at sikre en effektiv kmmunikatin af aktiviteterne i prjektet. 1 Sm følge heraf indsendes strategien til KASK sekretariatet i frbindelse med prjektets første status rapprtering, februar 2011.

2 De strategiske betragtninger i dette dkument er således verrdnede, g de tegner rammen fr kmmunikatin i SkanKmp prjektet. Den verrdnede strategi identificerer g beskriver de kmmunikatinsmæssige knsekvenser, dvs. de retningslinjer ( plitikker ), sm prjektets kmmunikatin skal efterleve. En kmmunikatinsplan er mere specifik g fylder på med indhld. Infrmatinsstrategien er et styringsmæssigt prjektredskab, sm kan benyttes, når der er mange persner/målgrupper invlveret. Det kan gså benyttes, når man skal frmidle nget til ngen ver en bestemt peride, sm tilfældet er i SkanKmp. Målgrupper Prjektets målgrupper er mange g frskellige. I første mgang kan det dg være hensigtsmæssigt, at skelne mellem interne g eksterne målgrupper. I praksis vil infrmatinsaktiviteterne rette sig md disse frskellige målgrupper, sm alle på hver sin måde er vigtige fr prjektet. - Plitiske beslutningstagere - Virksmheder g arbejdsgivere - Udviklere g embedsmænd - Samarbejdspartnere i prjektet - Pressen (en indirekte målgruppe, da den sm udgangspunkt er bindeled til en række andre målgrupper) - Brgere i de deltagende reginer g kmmuner Der er i prjektets pstartsperide afhldt t pstartsseminarer m infrmatinsfrmidling i hhv. Danmark g Sverige. - Infrmatinsfrmidlingsseminar i Danmark d. 5. ktber Infrmatinsfrmidlingsseminar i Sverige d. 26. ktber 2010 Det var et særskilt tema på infrmatinsfrmidlingsseminarerne, at søge en nærmere afklaring af målgrupper fr infrmatinsaktiviteterne. Dvs. at skabe klarhed ver a) Hvad skal der kmmunikeres (planer & behv), til hvem skal der kmmunikeres, hvrdan budskabet skal leveres, samt hvrnår, hvr fte g med hvilken frventet effekt. I figurerne nedenfr redegøres fr de primære målgrupper g interessenter i hhv. Danmark, Nrge g Sverige.

3 Figur 1. Målgrupper g interessenter i Danmark g Nrge Figur 2. Målgrupper g interessenter i Sverige M e r e i n d Fælles fr de t interessentanalyser er, at balancen mellem interne g eksterne interessenter g målgrupper er vervejende til frdel fr interne. Dette skyldes ikke mindst, at alle deltagende partnere i prjektet gså arbejder med egne målgrupper, kmmunikatinsmål g kmmunikatinsstrategier. En kmmunikatinsstrategi fr et (trds alt) midlertidig prjekt sm SkanKmp må

4 således sammentænkes med andre infrmatinsstrategier g kmmunikatinsplaner. Fælles fr begge interessentanalyser er dg at hvedmålgruppen udgøres af interne prjektpartnere i de institutiner, sm deltager eller sm deltagerinstitutinerne samarbejder med. I denne henseende er der hvedsageligt tale m interne infrmatinsmaterialer sm generel g specifik prjektinfrmatin, skabelner, prgrammer, analyser, fremdriftsntater, frskningspublikatiner, evalueringspublikatiner etc. Eksterne interessenter sm virksmheder, medier, brancher, netværk, brgere etc. har ingen umiddelbare interesser i denne type prjektinterne infrmatinsmaterialer, men har en str interesse i at kende til partnerinstitutinernes udbud af uddannelsesfrløb, tilbud m afklaring g tilbud m realkmpetencevurderinger. Fr denne sidste kategri af eksterne målgrupper er det vigtigt, fr partnere i prjektet, at krdinere SkanKmp infrmatinsaktiviteter med øvrige infrmatinsaktiviteter. Infrmatinsbehv g værdier fr kmmunikatin i SkanKmp Det er intentinen, at en infrmatinsstrategi sm denne skal være med til at sikre, at der kan findes, krrekte, pdaterede g gerne lettilgængelige infrmatiner m prjektet til brug fr både brgere, virksmheder g uddannelsesinstitutiner i hele prgrammrådet (g principielt gså udenfr prgrammrådet). Interessentanalysen fr SkanKmp understreger, at infrmatinsindsatsen ver fr interne g eksterne målgrupper; partnere i prjektet, virksmheder, rganisatiner g brgere bør differentieres ud fra den enkelte interessentgruppes knkrete behv. Dette behv fr en differentieret prjektkmmunikatin, sm skelner mellem kmmunikatin i prjektet g kmmunikatin m prjektet, kræver en infrmatinspraksis, sm er bevidst mkring valg af medier g differentiering af budskabet efter målgrupper. Frskellige målgrupper med frskellige infrmatinsbehv SkanKmps infrmatinsfrmidling retter sig md 39 partnerinstitutiner i tre lande, brgere g virksmheder, sm alle har frskellige infrmatinsbehv. SkanKmps infrmatinspraksis skal i videst muligt mfang imødekmme g dække disse behv. Vres infrmatinspraksis skal altså tage udgangspunkt i mdtagernes frskellige behv, frudsætninger g medievaner. Og den skal lægge vægt på, at styrke de elementer i prjektpartnernes hidtidige infrmatinspraksis, der tager hensyn til denne frskellighed. Ekstern infrmatin g kmmunikatin Virksmheder g brgere skal til enhver tid have de infrmatiner, der er nødvendige. Det er dg ikke en SkanKmp pgave at rientere, infrmere eller vejlede m mulighederne fr deltagelse i efteruddannelse. Denne pgave påhviler naturligvis partnerne i prjektet hvis aktiviteter da støttes af SkanKmp. Det er vigtigt, at denne infrmatin bidrager til at øge virksmhederne g brgernes frståelse af efteruddannelsessystemets

5 muligheder i almindelighed samt den enkelte brger eller virksmheds handlemuligheder i særdeleshed. Intern infrmatin g kmmunikatin Den interne kmmunikatin i i SkanKmp har til frmål: at sikre, at alle prjektets aktører altid har den viden g de infrmatiner, der er nødvendige fr, at de kan udøve en gd praksis. at skabe viden, frståelse g engagement hs alle prjektets aktører m prjektets mål g aktiviteter. at synliggøre prjektets mål g fremdrift. at skabe øget frståelse fr indhldet i prjektet. at mtivere prjektets aktører til en indsats præget af kvalitet, samarbejde, tillid g resultatbevidsthed. Grundregler fr infrmatinsaktiviteter 10 grundregler fr infrmatinsaktiviteter g kmmunikatinspraksis i SkanKmp 1. Alle infrmatinsaktiviteter skal have en klart defineret målsætning. Hvilken adfærd ønskes hs hvilken målgruppe g på hvilket tidspunkt? Præcisering af målsætninger et gdt udgangspunktet fr planlægning g udførelse af alle infrmatinsaktiviteter i prjektet, herunder den præcise definitin af målgruppe, valg af medie g timing. 2. Målgruppen fr infrmatinen skal identificeres g defineres så præcist sm muligt. Målgrupper bør identificeres ud fra flest mulige kriterier. Identifikatin af målgruppen er vigtig, fr j mere præcist en målgruppe kan defineres, dest mere effektiv kan infrmatinen blive. 3. Ved valg af medie skal der lægges vægt på den enkelte medietypes infrmatinseffekt g anvendelighed i frhld til den knkrete meddelelse, målgruppe g målsætning. 4. Mulighederne fr elektrnisk kmmunikatin skal udnyttes i samspil g frståelse med virksmheder g brgere. 5. Eksternt infrmatinsmateriale bør, hvis det er muligt, udvikles i dialg med den relevante målgruppe. 6. Infrmatinspgaven bør i videst muligt mfang løses i tæt samarbejde med andre relevante aktører i partnerskabet. 7. Den interne infrmatin skal understøtte den eksterne. 8. Fr at understrege helhed g identitet skal infrmatinen være i verensstemmelse med KASK sekretariatets, prjektsekretariatets g EU s retningslinjer herfr.

6 9. Infrmatinen bør udfrmes i et klart g letfrståeligt sprg. 10. Alle ansvarlige partnere i prjektet skal løbende dkumentere infrmatinsindsatsen i infrmatinsskemaer med henblik på rapprteringer i frhld til prjektets statusindberetninger. Infrmatinskrav Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk er et prjekt, sm er støttet af EU midler - g mere præcist, så er prjektet støttet gennem Interreg. IV A prgrammet af den Eurpæiske Reginalfnd. Det er en umgængelig frudsætning, når man arbejder med sådanne midler, at man skal frhlde sig til de infrmatins- g kmmunikatinskrav, der ligger i disse prgrammer. De væsentligste krav til infrmatins- g kmmunikatinsaktiviteter i Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk er: (1) Kmmunikatinen SKAL verhlde EU s regler m infrmatins- g ffentlighedstiltag (Kmmissinens frrdning (EF) nr. 1828/2006) 2. (2) Prjektet er støttet gennem Interreg. IV A prgrammet, hvilket indebærer, at det i ALLE frmer fr ekstern kmmunikatin ledsages af EU s lg samt en infrmatin m, at prjektet er medfinansieret af Den Eurpæiske Reginalfnd. (3) Ved udarbejdelse af supplerende kmmunikatinsplaner anvendes Interreg. IV A prgrammets guidelines 3. (4) Alle relevante prjektinfrmatiner g relevant prjektkmmunikatin skal udstyres med behørige lger, idet deltagere er frpligtede til at verhlde Kmmissinens frrdning m infrmatinsfrmidling, dvs. en pligt til at infrmere m initiativer sm støttes af den eurpæiske unin 4. 2 Kmmissinens frrdning (EF) Nr. 1828/2006 af 8. december 2006 m gennemførelsesbestemmelser til Rådets frrdning (EF) nr. 1083/2006 m generelle bestemmelser fr Den Eurpæiske Fnd fr Reginaludvikling, Den Eurpæiske Scialfnd g Samhørighedsfnden g til Eurpa-Parlamentets g Rådets frrdning (EF) nr. 1080/2006 m Den Eurpæiske Fnd fr Reginaludvikling. Berigtigelse til Kmmissinens frrdning (EF) Nr. 1828/2006 af 8. december 2006 m gennemførelsesbestemmelser til Rådets frrdning (EF) nr. 1083/2006 m generelle bestemmelser fr Den Eurpæiske Fnd fr Reginaludvikling, Den Eurpæiske Scialfnd g Samhørighedsfnden g til Eurpa-Parlamentets g Rådets frrdning (EF) nr. 1080/2006 m Den Eurpæiske Fnd fr Reginaludvikling. 3 Interreg. IV A prgrammets guidelines g skemaer til udarbejdelse af kmmunikatinsplaner er en samling af praktiske guidelines til at udarbejde kmmunikatinsplan g skema til kmmunikatinsaktiviteter. I bilagene beskrives de væsentligste kmmunikatinsaktiviteter samt de punkter, sm prgrammet frventer, at I har med i jeres kmmunikatinsplan. 4 Praktisk infrmatin m brug af lg er et sæt grafiske retningslinjer, sm beskriver brugen af EU- g prgramlg i prjekternes infrmatins- g kmmunikatinsindsatser.

7 I praksis betyder dette, at (næsten) alle infrmatins- g kmmunikatinsaktiviteter skal indehlde a) Den Eurpæiske Unins lg 5 i verensstemmelse med de fastsatte grafiske standarder g en henvisning til Den Eurpæiske Unin b) en henvisning til den pågældende fnd c) et slgan, sm vælges af frvaltningsmyndigheden (dvs. EU-lget, Interreg. lget g prjektlget - inkl. teksten: Dette prjekt støttes af den Eurpæiske Unin ). Fr en letheds skyld - g fr at undgå senere misfrståelser m frtlkninger af frrdningstekster anbefales det at indrette en praksis, sm i alle henseender verhlder frrdning (EF) nr. 1828/2006. Det gælder fr alle støttede prjekter, at alle prjektmaterialer herunder gså infrmatinsmaterialer - skal pbevares frem til Det påhviler Lead Partner at sørge fr denne pbevaring, men det påhviler alle prjektpartnere at indberette de relevante materialer. Der er udarbejdet lg, grafiske retningslinjer fr brug af lg, skabelner til tekstbehandling, skabelner til præsentatiner mv. Disse skabelner g retningslinjer er tilgængelige fra prjektets hjemmeside Infrmatinsskemaer Prjektekretariat hs Lead Partner skal løbende - g gennem hele prjektperiden - hvert halve år rapprtere status i frhld til prjektets prgressin. En del af denne indrapprtering vedrører prjektets infrmatinsaktiviteter. Fr at sikre et stabilt flw af indberetninger til sekretariatet m infrmatins- g kmmunikatinsaktiviteter skal alle partnere i SkanKmp anvende indberetningsskemaet fr kmmunikatinsaktiviteter 6 7. Figur 3. Kmmunikatinsskemaets kategrier Det er intentinen, at skemaet skal fungere sm et let tilgængeligt redskab, der kan skabe verblik i frhld til kmmunikatinsaktiviteter. 5 Dg ikke nødvendigt fr nrske deltagere. 6 Skemaet kan dwnlades fra SkanKmps hjemmeside i sektinen med skabelner. 7 Skemaet er en viderebearbejdning af det infrmatinsskema, sm Sekretariatet fr Interreg.IV.n Kattegat/Skagerak har udarbejdet.

8 Skemaet fremsendes med til prjektsekretariatet hs Lead Partner, att.: Pressekntaktens ABC i SkanKmp Pressestrategien i SkanKmp er en underrdnet del af den generelle infrmatinstrategi. SkanKmp er et vigtigt prjekt, g vi vil derfr gså gerne være kendt i reginen. I denne frbindelse er pressen er en meget vigtig samarbejdspartner i arbejdet med at bringe infrmatin til brgere g ffentligheden. Samarbejdet med pressen pnås ikke alene ved, at vi i SkanKmp partnerskabet er åbne g imødekmmende, når pressen kmmer til s, men gså ved at partnere er psøgende ver fr presse g medier generelt fr derigennem at være aktivt infrmerende g fagligt debatterende. I SkanKmp vil vi meget gerne i dialg med virksmheder, rganisatiner g brgerne, bl.a. via pressen. Dette kræver dg, at vi selv er udfarende g tager initiativet til kntakt med pressen. Debatten g mtalen i medierne er et gdt supplement til den målrettede infrmatin, sm mange af partnersinstitutinerne selv arbejder med i frvejen. I SkanKmp lægger vi derfr str vægt på pressekntakten. A. Alle må udtale sig! I SkanKmp ser vi meget gerne, at du sm partner/medarbejder udtaler dig m emner inden fr dit fagmråde, hvis du ved, hvad sagen drejer sig m, g hvis du kan stå inde fr det, du siger. Vi siger generelt ikke nej til at udtale s, medmindre vi bliver spurgt m nget, sm vi ikke ved nget m. Og hvis du selv ikke kender nget til temaet, kan du i stedet henvise til en kllega eller leder, der kan svare - eller til prjektsekretariatet. Vi har gså tillid til, at prjektdeltagere selv kan vurdere, hvrnår det, de bliver spurgt m, går ud ver faktiske plysninger g mere er en vurdering, sm én "højere ppe i systemet" bør svare på. Sådanne samtaler ekspederes videre til prjektdeltagere, der kan svare på dem. B. Det er gså dit ansvar! C. Tag initiativet! Pressemeddelelser Alle prjektdeltagere i SkanKmp betragtes principielt sm infrmatinsmedarbejdere. Det er den enkelte prjektdeltager, der arbejder med sagen, der har ansvaret fr, at mverdenen bliver infrmeret - både internt g eksternt. I SkanKmp vil vi gerne have, at prjektdeltagere selv tager initiativer decentralt. Det er altid tilladt, at prjektmedarbejdere eller prjektpartnere kntakter pressen eller skriver pressemeddelelser, når der sker nget nyt på deres institutin, i deres regin eller lignende. Hvis artiklen eller pressemeddelelsen udtrykker prjektets fficielle hldning til et emne, skal man dg først kntakte prjektmedarbejder "højere ppe i systemet". I frbindelse med pressemeddelelser er der en række ting, sm man bør være pmærksm på. I det følgende beskrives en række af disse

9 pmærksmhedspunkter, dvs. mråder sm det er en gd idé at verveje i frbindelse med pressemeddelelsen. Inden du kntakter pressen Tjek din kalender! I løbet af året er der frskellige rutiner g tidspunkter, hvr det er lettere/sværere at kmme igennem med en SkanKmp histrie. Det er ikke ngen gd idé f.eks. at udsende en pressemeddelelse samme dag, sm statsministeren udskriver valg. Overvej derfr, hvrnår det vil være bedst at udsende din pressemeddelelse g tag gså højde fr andre lkale begivenheder. Pririter! Udsend kun en pressemeddelelse, når du virkeligt har nget på hjertet. Beslut, hvad du vil frtælle. Hvad er dit budskab? Du skal være i stand til helt krt, g gerne i én sætning, at frtælle din histrie. Eksempelvis: X institutin hlder åbent hus, hvr du kan høre m vres efteruddannelsestilbud. Nyhedskriterier Pressen arbejder med frskellige nyhedskriterier. J mere din histrie rammer disse punkter, dest bedre: Aktualitet: Er histrien aktuel? Knyt gerne histrien p på en aktuel begivenhed. Væsentlighed: Er histrien væsentlig fr læserne? J flere læsere, histrien er relevant fr, des bedre. En histrie m den lkale uddannelsesinstitutin g SkanKmp partner er meget mere væsentlig fr en lkal avis, end fr de landsdækkende nyheder. Identifikatin: Histrien er gd, hvis den er vedkmmende fr den enkelte læser. Det er den eksempelvis, når den handler m nget, sm mange kan genkende fra deres eget liv. Sensatin: Er der nget verraskende g usædvanligt? Har jeres institutin f.eks. plevet revlutinerede mange kursister på krt tid? Opbygning af pressemeddelelsen Opbyg pressemeddelelsen sm en nyhedsartikel, det vil sige skriv det vigtigste først. Læseren skal ikke læse halvdelen af artiklen, før han ved, hvad det handler m. Bliv inspireret af nyhedstrekanten, der frtæller det vigtigste først, det næstvigtigste derefter, g til sidst, det mindst vigtige. Overskriften: skal være klar g slagkraftig vækkende g æggende! Den skal skarpvinkle det, sm hele histrien handler m. Underverskriften: Uddyber g underbygger verskriften. Infrmatiner m emnet: Hvem, hvad, hvr, hvrfr, hvrnår? Vigtige plysninger, tal g resultater.

10 Citater: Citater kan jurnalisterne direkte klippe ud g bruge i deres artikler, uden at de behøver gribe telefnen g ringe til dem. Bring gerne citater fra flere kilder, fx jer sm repræsentanter fr SkanKmp plus en anden kilde, f.eks. en virksmhed, der deltager i et af jeres uddannelsesfrløb. Kntaktplysninger: Navn, titel, rganisatin, kntaktplysninger ikke kun på jer, der udsender pressemeddelelsen, men gså gerne til case-persner. Dvs. persner, der kan interviewes af jurnalisterne, til en artikel m det, I gerne vil frtælle nget m. Fakta: Hvis der er en masse tunge plysninger knyttet til jeres histrie, så vervej at indsætte en faktabks nederst i pressemeddelelsen. Det bliver fr trægt, hvis det skal stå i selve teksten. Billeder: Vedhæft sm hvedregel altid billeder! Det gør det meget lettere fr jurnalisten at bruge artiklen. Vedhæft dem i en gd pløsning, men hvis filerne bliver fr tunge, så skriv, hvem der kan kntaktes fr at få fat i billederne. Frmat: et helt almindeligt wrd-dkument i Times New Rman. Lad være med at lave det til pdf, fr det gør det kun bøvlet fr jurnalisten at klippe i. Max 1 side. Indsæt lg(er) g dat i sidehved/sidefd eller brug SkanKmp skabelnen. Infrmatinsg kmmunikatinsmedier Det er intentinen, at alle aktører i netværket (men principielt gså udenfr), gennem verskuelige g målrettede infrmatiner, skal kunne få besvaret de mest grundlæggende spørgsmål m prjektet. Til dette frmål betjener SkanKmp sig af mange frskellige kmmunikatinskanaler: Infrmatins- g kmmunikatinsmedier Hjemmeside [http://www.skankmp.eu] Nyhedsbrev Frsknings- g evalueringspublikatiner Evalueringspublikatiner Lkale el. institutinelle nyhedsblade, elektrniske nyhedsbreve Kampagne- g/eller pressearbejde Anden strategisk kmmunikatin (høringssvar, taler, beretinger m.v.) Hjemmesiden SkanKmps hjemmeside er hvedinfrmatinskanal til prjektdeltagere, prjektpartnere g andre interessenter. Via hjemmesiden leveres viden g infrmatin. Hjemmesiden fungerer sm prjektets interne infrmatinsplatfrm g sm et eksternt udstillingsvindue g infrmerer bl.a. m: Nyheder Arbejdet i styregruppen Prjektrelevant infrmatin til deltagere

11 Interne g eksterne aktiviteter Møder, seminarer, knferencer, publikatiner mv. Skabelner til time-registrering, lgbrug etc. Nyhedsbrev SkanKmps nyhedsbrev er en intern infrmatinskilde fr deltagere i prjektet. I nyhedsbrevet rienteres partnerskabet m møder, seminarer, knferencer eller lignende. Men nyhedsbrevet kan gså sætte faglige temaer på dagsrdenen, belyse aktuelle udviklinger eller lignende. Nyhedsbrevet understøttes af hjemmesiden, hvr det er relevant. Frsknings- g evalueringspublikatiner Frskningstilknytningen g den løbende frskningsbaserede evaluering skal betragtes sm en del af samlede infrmatins- g kmmunikatinsstrategi (frskerne prducere løbende cases, artikler, rapprter - gennem hele udviklingsfrløbet). Det infrmatins- g kmmunikatinsmæssige udkmme af frskningstilknytningen kunne f.eks. være: En række frsknings- g evalueringsrapprter m udvalgte temaer i frbindelse med prjektet (e.g. det psøgende arbejde, virksmhedsfrlagt undervisning, behvsafklaringsmdeller etc.) Casebeskrivelser (af rganiseringsmdeller, afklaringsmdeller. lign.) Frskellige frmer fr surveys el. teretiske perspektiveringer Frskningstilknytninge kan ligeledes udmønte sig i udviklingsknferencer, plæg fr deltagende praktikere eller en midtvejsknferencer/seminarer, hvr frskerne præsenterer frskellige plæg. Frskningsrapprter g casebeskrivelser kunne samles i en tematisk antlgi (midtvejs- g afslutningsvis i prjektet) med bidrag fra både frskere g praktikere. Det er aftalt, at det knkrete udkmme eller prduktmål fr frskningstilknytningen skal være: SkanKmp frskningsserien SkanKmp frskningsbgen SkanKmp slutrapprten SkanKmp frskningsknferencer Skankmp frskningsfrmidling Målet fr følgefrskningen er tilvejebringelsen af frskningsbaseret viden, sm kan bruges i videreudvikling af arbejdet, samarbejdet g administratinen g ledelsen af prjektet. Følgefrskningsindsatsen skal løbende analysere g vurdere prjektrelevante prblemstillinger g prcesser ud fra en målsætning m skabelse af ny viden, der kan anvendes i det frtsatte prjektfrløb. Dette kan finde sted, ved at følgefrskningen tilvejebringer undersøgelser sm: a) Perspektiverer prjektets frmål, design, praktiske gennemførelse g

12 resultater g b) Tilvejebringer disse i tæt samspil g dialg med prjektets aktører g/eller udvalgte interessenter. Frslag til frskningspgaver kan fremsættes fra alle dele af prjektrganisatinen i en slags punktvise nedslag (heraf betegnelsen punktfrskning ). De tilknyttede frskere kan i samråd med styregrupper vedtage et design fr pgaven. Det er en frdel ved denne frskningstilknytningsmdel, at frmuleringen af frskningspgaver knyttes direkte til de aktuelle vidensbehv sm pstår i selve udviklingsarbejdet, g at de deltagende praktikere/udviklere i prjektet kan få frskningsblik på deres arbejde. Overrdnet kan man sige, at frsknings- g evalueringsfunktinen respektivt knytter sig til hhv. frskning sm dkumentatin af udvikling (i evalueringen) g frskning sm frbedring af udvikling (i følgefrskningsfunktinen). I SkanKmp er frskningsresultater tilgængelige fr alle de aktører, sm beskæftiger sig med udvikling. Frsknings- g evalueringsindsatsen retter sig dermed md skabelsen af nye indsigter, teknlgier eller rganiseringsfrmer i vre beslutningsprcesser g praksisfrmer. Lkale el. institutinelle nyhedsblade, elektrniske nyhedsbreve, kampagne- g/eller pressearbejde Mange partnere i SkanKmp har på deres egne institutiner en række interne nyhedsbreve, netværksnyheder. lign. Det er en gd idé, at præsentere SkanKmp i disse interne medier. Det er en gd idé, at præsentere SkanKmp fr sine klleger på institutinen eller i netværket gså selvm de ikke er en del af prjektet. Anden strategisk kmmunikatin (høringssvar, taler, beretinger m.v.) Vi betragter alle prjektmedarbejdere g institutiner i SkanKmp sm ambassadører fr prjektet. SkanKmp må derfr gerne præsenteres eller refereres til i andre sammenhænge. Valget af medier i frhld til arb. pakke 4.1. Markedsføring I bredeste frstand er et medie alt, der kan bære et budskab m SkanKmp. Det kunne f.eks. være Massekmmunkatin: TV (reklamer) Radi Dagblade Distriktsblade Ugeblade / magasiner Fagblade Outdr I valget af dit medie bør du dg verveje nøje, hvad de frskellige medier egentlig kan. Ngle skaber pmærksmhed, ngle skaber kendskab, ngle

13 vedligehlder kendskab, ngle fører til handling, g ngle gør det hele på en gang. Der findes ingen facitliste fr medievalget, men fr at undgå klumpspil på midten bør man sammentænke sit valg med uddannelsesinstitutinens øvrige strategier - eller med eventuelle andre strategier, satsninger eller initiativer (i Danmark f.eks. med VEU centrene). Fr SkanKmp støttede aktiviteter bør det dg gælde, at de vækker pmærksmhed m vksen- g efteruddannelse samt bidrager til pbygning af et kendskab til de ydelser, sm institutinen kan tilbyde. Frskning, evaluering g frmidling Infrmatinsstrategien skal frstås sm en sammenhængende strategi fr hele prjektet. Den rummer således gså elementer af en frskningsstrategi g en evalueringsstrategi, dvs. de verrdnede målsætninger fr frskningsg evalueringsindsatsen i prjektet. De t pgaver udbydes (markedsscreenes) separat sm t uafhængige pgaver med uafhængige målsætninger. Dg begge med et vigtigt element m frmidling. I vurderingen af de indkmne tilbud, ligesm i det efterfølgende samarbejde med frsker g evaluatr, indskærpes infrmatinsaspektet i dem begge. Frskningspgaven Det verrdnede mål fr følgefrskningen er tilvejebringelsen af frskningsbaseret viden, sm kan bruges i videreudvikling af arbejdet, samarbejdet g administratinen g ledelsen af prjektet. Følgefrskningsindsatsen skal løbende analysere g vurdere prjektrelevante prblemstillinger g prcesser ud fra en målsætning m at skabe ny viden, der kan anvendes i det frtsatte prjektfrløb. Dette kan finde sted ved at følgefrskningen tilvejebringer undersøgelser sm: a) Perspektiverer prjektets frmål, design, praktiske gennemførelse g resultater g b) Tilvejebringer disse i tæt samspil g dialg med prjektets aktører g/eller udvalgte interessenter. Følgefrskningsindsatsen skal ligeledes rumme en kritisk g fremadrettet diskussin af, hvilke krav man kan g bør stille til fremtidige kmpetenceudviklingsplitiske dispsitiner ikke mindst til dem, der har karakter af større sammenhængende satsninger på reginalt niveau. Det er et kendetegn ved frskningspgaven, at den handler m: Prduktinen af frskningsviden (m. fkus på frklaringer) Anvendelse af denne viden i prjektet (infrmatinsfrmidling ifht. interne aktører) Det er yderligere et kendetegn ved frskningspgaven, at den er relativt ubunden, dvs. at den/de frskere, sm måtte vinde udbud/markedsscreening, selv er med til at frmulere relevante frskningspgaver.

14 Evalueringspgaven Det er et kendetegn ved evalueringspgaven, at den er knyttet snævert til analyser af knkrete aktiviteter i prjektet. Evalueringsen skal således frhlde sig til: Aktivitetsindikatrer (aktivitetstal, besøgsrapprter mv.). Prjektets implementering g gennemførelse. Prjektets rganiseringsfrmer (dvs. hensigtsmæssigheden af det samlede rganisatriske setup, samspillet mellem uddannelsesaktører g virksmheder etc. Natinale/reginale rammebetingelser. Målsætninger g måltal. Den samlede prjektevaluering skal således tilvejebringe: Viden m prjektets aktiviteter Viden m disse aktiviteters effekter samt Viden m disse effekters betydning Tre sammenhængende pgaver Det er væsentligt, at såvel evaluatr sm følgefrsker aktivt g praktisk bidrager med frskningsresultater g evalueringsdata sm kan bruges til den verrdnede styring af prjektet. Fælles fr begge indsatser er dg, at de tænkes ind i den generelle infrmatinsstrategi fr Skandinavisk kmpetenceudviklingsnetværk. Figur 3. Frsknings- g evalueringspgaven en del af den samlede infrmatinsstrategi

15 Tids- g aktivitetsplan En tids- g aktivitetsplan skal betragtes sm et verrdnet styringsværktøj, der udstikker retninger g målsætninger fr kmmunikatinsarbejdet i prjektet. I planen indgår ikke infrmatins- g kmmunikatinsaktiviteter (seminarer, brchurer, rienteringsmøder, netværksarrangementer mv.) fr de enkelte arbejdspakker. Fr et indblik heri henvises til de prjektansvarlige institutiner, prjektbeskrivelser fr de enkelte arbejdspakker samt til mødeg aktivitetskalenderen på hjemmesiden. Delaktiviteterne 4.1., 4.2. g 4.3. vedrører aktiviteter (markedsføring, hjemmeside, evaluering g frskning), sm løber ver hele prjektperiden. Tidsplan Aktivitet (milepæle/mål) Før prjektstart: Mikrprjekt: Dansk, Svensk & Nrsk analyserapprt m de skandinaviske vksenuddannelsessystemer, samspillet ml. uddannelsesinstitutiner / erhvervsliv g fremadrettede plicymuligheder. Prjektstart Medi ultim 2010 Pressemeddelelser i frbindelse med gdkendelse g pstart af prjektet. Infrmatinsmøder i partnerskabet indenfr arbejdspakker g interessentgrupper. Infrmatinsmøder/præsentatinsseminarer med plitiske g administrative enheder, råd, etc. Omtale af SkanKmp på partnernes hjemmesider, nyhedsbreve. lign. før g efter start af prjektet. Udvikling g gdkendelse af prjektlger Udvikling af skabelner til wrd, pwerpint mv. Udvikling af manualer fr brug af prjektlg mv. Afhldelse af infrmatinsmøder (rienteringsmøder g strategi) i DK g SE Etablering, udvikling g løbende pdatering af hjemmesiden På hjemmesiden rienteres partnere g øvrige interessenter m aktiviteter g resultater i prjektet g dets arbejdspakker. Kick-ff knference. Udbud af følgefrsknings- g evalueringspgaverne Styregruppemøder g partnermøder

16 Oprettelse af intranetmdul på RM Synkrnserver til intern kmmunikatin g videndeling i partnerskabet. Intranettet udgøres af en lukket del af Synkrn til intern kmmunikatin/videndeling mellem partnerne. Udvikling g tryk af prjektbrchurer, rllups mv. Udfærdigelse af Infrmatinsstrategi Udarbejdelse af brchuremateriale/faktaark generelt (g evt. fr enkelte arbejdspakker). Prjektpræsentatin på KASK sekretariatets knference i Malmö Udvikling g løbende pdatering af hjemmesiden Etablering af samarbejdsaftale (kntrakt) med evalueringsgruppen. Etablering af samarbejdsaftale (kntrakt) med følgefrskningsinstitutin. Infrmatinsmøde i Nrge (Larvik). Frskningspublikatiner g frskningspræsentatiner Evalueringspublikatiner g evalueringspræsentatiner Styregruppemøder g partnermøder Midtvejsknference Udvikling g løbende pdatering af hjemmesiden Frskningspublikatiner g frskningspræsentatiner Evalueringspublikatiner g evalueringspræsentatiner Styregruppemøder g partnermøder Prjektets slutrapprt freligger, g resultaterne herfra vil blive bredt kmmunikeret til aktører i hele kaskprgramreginen. Frskningspublikatiner g frskningspræsentatiner Evalueringspublikatiner g evalueringspræsentatiner Styregruppemøder g partnermøder Prjektets slutevaluering freligger, g resultaterne præsenteres på afslutningsknference el. afsluttende frskningsknference. Prjektets frskningsafrapprtering

17 freligger, g resultaterne præsenteres på afslutningsknference el. afsluttende frskningsknference. Afslutningsknference Efter prjektets afslutning Det er intentinen med Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk, at prjektet skal gøre en frskel. Det er derfr en eksplicit målsætning med SkanKmp, at bidrage til blivende frbedringer i de systemer g på de institutiner, sm er en del af prjektet. Denne målsætning handler altså gså m, hvrledes prjektets erfaringer frtsat skal kunne tilgås g anvendes gså efter at prjektet er phørt. Arbejdet med denne målsætning indebærer en frpligtelse fr de deltagende partnere i prjektet på følgende mråder: Videreføring af netværk Videreføring af virksmhedskntakt Anvendelse af analyser Frtsættelse af det strategiske arbejde med vksenuddannelse Disse mråder er udførligt beskrevet i den prindelige ansøgning. Men i frhld til den fremadrettede infrmatinsfrmidling, efter prjektets phør, bør knkret tilføjes: At Regin Midtjylland sm Lead Partner frpligter sig på at prethlde hjemmesiden i en årerække efter prjektets afslutning. At der ved prjektets afslutning freligger frsknings- g evalueringsrapprter, sm behandler dels prjektets frløb, erfaringer g resultater, men sm ligeledes frhlder sig til arbejdet med reginale uddannelsesplitiske initiativer i fremtiden. At der ved prjektafslutning findes anvendelige analysedesigns fra prjektet (f.eks. vedr. fremtidens kmpetencebehv), sm umiddelbart kan anvendes af andre aktører (eg. reginer, kmmuner, fylker) i det frtsatte arbejde på uddannelses- erhvervs- g beskæftigelsesmrådet. Ved prjektets afslutning vil der således være en str erfaringsmasse bestående af ntater, papirer, rapprter, analyser mv. Disse erfaringer g materialer vil blive stillet til rådighed g frmidles gså efter prjektets phør. Primært på hjemmesiden, men gså gennem de publikatiner, analyser g designs, sm er en del af prjektets knkrete udkmme.

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Tillæg om administrative samarbejder

Tillæg om administrative samarbejder Tillæg m administrative samarbejder Tillæg til aftale m reginalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen g Vækstfrum fr Regin Midtjylland Øget fkus på effekt g læring Evalueringen af kmmunalrefrmen i 2012

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING Knferencerapprt 2012 Nrdisk samarbejde m højt specialiseret behandling. Knferencerapprt Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikatinen kan frit refereres med

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

4. Overordnet planlægning

4. Overordnet planlægning Prjekt Julefrkst 2004: Eksempel på Prjekthåndbg 4. Overrdnet planlægning Indhld: 00 Planlægningsmetden 10 Omgivelserne 20 Resultatmål 30 Øknmimål 40 Hvedfrløb 50 Organisatinsfrm fangel Prjektledelse as

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Campus Vordingborg. Liv og Læring

Campus Vordingborg. Liv og Læring Campus Vrdingbrg Liv g Læring 4 Indhld Campus Vrdingbrg 2 DEL I Baggrund 2 Campus Vrdingbrg 3 Campus Vrdingbrgs uddannelsesinstitutiner 4 Organiseringen af Campus Vrdingbrg et frslag 5 Fysisk markering

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Notat 02-09-2009 LHP /-

Notat 02-09-2009 LHP /- Ntat 02-09-2009 LHP /- Vedrørende: Udkast til revideret handlingsplan fr Materialeplatfrmen 2009 Frdeling: Styregruppen g Brugergruppen fr Materialeplatfrmen, UNI C Skrevet af: Le Højshlt-Pulsen, Tmmy

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København Tekniske Skle Kent

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Globallinjen - At tro at alt er muligt

Globallinjen - At tro at alt er muligt Glballinjen - At tr at alt er muligt Frmål - At kunne navigere i en glbal verdensrden, g kunne frstå de kulturelle g øknmiske frskelle lande imellem. - At kunne udvide elevens frståelse af verden g udfrdrefrdmme/frestillinger.

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED vedrørende rdentligt arbejde, rummelige arbejdsfrhld g scial mbilitet fr unge arbejdstagere i EFFAT-sektrerne Den Eurpæiske Føderatin af Fødevare-, Landbrugs- g Turismefrbund

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

WebGuide for Slagelse Kommunes hjemmeside

WebGuide for Slagelse Kommunes hjemmeside Prjektgruppe hjemmeside WebGuide fr Slagelse Kmmunes hjemmeside Indhldsfrtegnelse Om at læse på Nettet...2 Hvrdan læser flk på Nettet?...2 Skærmen er dit papir...3 Tekster på en skærm...3 Målgrupper...4

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

NY ROSKILDE KOMMUNE. Gundsø Ramsø Roskilde. Godkendt i byrådet den 28. februar 2007, pkt. 56. Ny Roskilde Kommunes internationale strategi

NY ROSKILDE KOMMUNE. Gundsø Ramsø Roskilde. Godkendt i byrådet den 28. februar 2007, pkt. 56. Ny Roskilde Kommunes internationale strategi NY ROSKILDE KOMMUNE Gundsø Ramsø Rskilde Gdkendt i byrådet den 28. februar 2007, pkt. 56 Dat: 6. december 2006 Brevid: 1633215 Ny Rskilde Kmmunes internatinale strategi 1. Indledning Ny Rskilde Kmmune

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH)

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH) Center fr Reginal Udvikling Kngens Vænge 2 3400 Hillerød Telefn 3866 5000 Direkte 3866 5531 UDKAST - RAMMEAFTALE (versin af 24. april 2014, RegH) mellem undertegnede, medundertegnede I det følgende benævnt

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

MEDIEINFORMATION 2015

MEDIEINFORMATION 2015 MEDIEINFORMATION 2015 BRANCHENS MØDESTED www.wd-supply.dk BRANCHENS daglige NYHEDSBREV Industry Supply Danmark A/S Industry Supply Danmark A/S er en ung virksmhed, der driver kmmercielle branchenetværk

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg Betingelser fr handel med værdipapirer i Sparekassen Faabrg Gældende fra 1. nvember 2007. Intrduktin Handel med værdipapirer er et vigtigt frretningsmråde fr Sparekassen Faabrg, hvrfr vi ønsker at give

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere