Informationsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationsstrategi"

Transkript

1 Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets samlede kmmunikatin. Den skal ikke ses sm retningslinjer fr tilrettelæggelsen af enkelte kmmunikatinspgaver. Den brede ramme, sm infrmatinsstrategien udgør, kan dermed rumme mange frskellige slags kmmunikatins- g infrmatinspgaver, g den bør give plads til en vis frskellighed i frhld til såvel frm sm indhld blandt prjektets mange deltagere. Samtidig skal infrmatinsstrategien udpege en fælles retning: At Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk skal være en levende platfrm fr en kmmunikerende prjektrganisatin med såvel interne sm eksterne kmmunikatins- g infrmatinshensyn. Det er således hensigten med strategien, at den kan fungere sm et fælles referencepunkt eller en fælles g verrdnet målsætning - fr de dele af prjektrganisatinen, der arbejder med infrmatin g kmmunikatin. Infrmatinsstrategien er ligeledes en del af grundlaget fr prjektets løbende statusrapprtering gennem hele prjektperiden 1. Målsætninger Det er målsætningen med en infrmatinsstrategi, at sikre synlighed g den bedst mulige infrmatinsfrmidling i alle prcesser vedrørende det skandinaviske samarbejde i prjektet. Infrmatinsstrategien fr SkanKmp prjektet skal føre til større kendskab til g lettere deltagelse i fællesskandinavisk udviklingssamarbejde hs såvel ffentligheden sm de institutiner, der deltager. Det er vigtigt, at alle aktører i det skandinaviske samarbejde tænker på frmidling allerede ved begyndelsen af en ny aktivitet. Infrmatinsstrategien skal gså være med til at sikre, at der kan findes krrekte, pdaterede g gerne lettilgængelige infrmatiner m prjektet til brug fr både brgere, virksmheder g uddannelsesinstitutiner i hele prgrammrådet. Indehldt i Infrmatinsstrategien findes gså en kmmunikatinsplan fr prjektet. Dkumentet rummer ligeledes en versigt ver målgrupper, infrmatinsbehv, infrmatinskrav samt en tidsplan, sm skitserer hvilke verrdnede tiltag, der er planlagt fr at sikre en effektiv kmmunikatin af aktiviteterne i prjektet. 1 Sm følge heraf indsendes strategien til KASK sekretariatet i frbindelse med prjektets første status rapprtering, februar 2011.

2 De strategiske betragtninger i dette dkument er således verrdnede, g de tegner rammen fr kmmunikatin i SkanKmp prjektet. Den verrdnede strategi identificerer g beskriver de kmmunikatinsmæssige knsekvenser, dvs. de retningslinjer ( plitikker ), sm prjektets kmmunikatin skal efterleve. En kmmunikatinsplan er mere specifik g fylder på med indhld. Infrmatinsstrategien er et styringsmæssigt prjektredskab, sm kan benyttes, når der er mange persner/målgrupper invlveret. Det kan gså benyttes, når man skal frmidle nget til ngen ver en bestemt peride, sm tilfældet er i SkanKmp. Målgrupper Prjektets målgrupper er mange g frskellige. I første mgang kan det dg være hensigtsmæssigt, at skelne mellem interne g eksterne målgrupper. I praksis vil infrmatinsaktiviteterne rette sig md disse frskellige målgrupper, sm alle på hver sin måde er vigtige fr prjektet. - Plitiske beslutningstagere - Virksmheder g arbejdsgivere - Udviklere g embedsmænd - Samarbejdspartnere i prjektet - Pressen (en indirekte målgruppe, da den sm udgangspunkt er bindeled til en række andre målgrupper) - Brgere i de deltagende reginer g kmmuner Der er i prjektets pstartsperide afhldt t pstartsseminarer m infrmatinsfrmidling i hhv. Danmark g Sverige. - Infrmatinsfrmidlingsseminar i Danmark d. 5. ktber Infrmatinsfrmidlingsseminar i Sverige d. 26. ktber 2010 Det var et særskilt tema på infrmatinsfrmidlingsseminarerne, at søge en nærmere afklaring af målgrupper fr infrmatinsaktiviteterne. Dvs. at skabe klarhed ver a) Hvad skal der kmmunikeres (planer & behv), til hvem skal der kmmunikeres, hvrdan budskabet skal leveres, samt hvrnår, hvr fte g med hvilken frventet effekt. I figurerne nedenfr redegøres fr de primære målgrupper g interessenter i hhv. Danmark, Nrge g Sverige.

3 Figur 1. Målgrupper g interessenter i Danmark g Nrge Figur 2. Målgrupper g interessenter i Sverige M e r e i n d Fælles fr de t interessentanalyser er, at balancen mellem interne g eksterne interessenter g målgrupper er vervejende til frdel fr interne. Dette skyldes ikke mindst, at alle deltagende partnere i prjektet gså arbejder med egne målgrupper, kmmunikatinsmål g kmmunikatinsstrategier. En kmmunikatinsstrategi fr et (trds alt) midlertidig prjekt sm SkanKmp må

4 således sammentænkes med andre infrmatinsstrategier g kmmunikatinsplaner. Fælles fr begge interessentanalyser er dg at hvedmålgruppen udgøres af interne prjektpartnere i de institutiner, sm deltager eller sm deltagerinstitutinerne samarbejder med. I denne henseende er der hvedsageligt tale m interne infrmatinsmaterialer sm generel g specifik prjektinfrmatin, skabelner, prgrammer, analyser, fremdriftsntater, frskningspublikatiner, evalueringspublikatiner etc. Eksterne interessenter sm virksmheder, medier, brancher, netværk, brgere etc. har ingen umiddelbare interesser i denne type prjektinterne infrmatinsmaterialer, men har en str interesse i at kende til partnerinstitutinernes udbud af uddannelsesfrløb, tilbud m afklaring g tilbud m realkmpetencevurderinger. Fr denne sidste kategri af eksterne målgrupper er det vigtigt, fr partnere i prjektet, at krdinere SkanKmp infrmatinsaktiviteter med øvrige infrmatinsaktiviteter. Infrmatinsbehv g værdier fr kmmunikatin i SkanKmp Det er intentinen, at en infrmatinsstrategi sm denne skal være med til at sikre, at der kan findes, krrekte, pdaterede g gerne lettilgængelige infrmatiner m prjektet til brug fr både brgere, virksmheder g uddannelsesinstitutiner i hele prgrammrådet (g principielt gså udenfr prgrammrådet). Interessentanalysen fr SkanKmp understreger, at infrmatinsindsatsen ver fr interne g eksterne målgrupper; partnere i prjektet, virksmheder, rganisatiner g brgere bør differentieres ud fra den enkelte interessentgruppes knkrete behv. Dette behv fr en differentieret prjektkmmunikatin, sm skelner mellem kmmunikatin i prjektet g kmmunikatin m prjektet, kræver en infrmatinspraksis, sm er bevidst mkring valg af medier g differentiering af budskabet efter målgrupper. Frskellige målgrupper med frskellige infrmatinsbehv SkanKmps infrmatinsfrmidling retter sig md 39 partnerinstitutiner i tre lande, brgere g virksmheder, sm alle har frskellige infrmatinsbehv. SkanKmps infrmatinspraksis skal i videst muligt mfang imødekmme g dække disse behv. Vres infrmatinspraksis skal altså tage udgangspunkt i mdtagernes frskellige behv, frudsætninger g medievaner. Og den skal lægge vægt på, at styrke de elementer i prjektpartnernes hidtidige infrmatinspraksis, der tager hensyn til denne frskellighed. Ekstern infrmatin g kmmunikatin Virksmheder g brgere skal til enhver tid have de infrmatiner, der er nødvendige. Det er dg ikke en SkanKmp pgave at rientere, infrmere eller vejlede m mulighederne fr deltagelse i efteruddannelse. Denne pgave påhviler naturligvis partnerne i prjektet hvis aktiviteter da støttes af SkanKmp. Det er vigtigt, at denne infrmatin bidrager til at øge virksmhederne g brgernes frståelse af efteruddannelsessystemets

5 muligheder i almindelighed samt den enkelte brger eller virksmheds handlemuligheder i særdeleshed. Intern infrmatin g kmmunikatin Den interne kmmunikatin i i SkanKmp har til frmål: at sikre, at alle prjektets aktører altid har den viden g de infrmatiner, der er nødvendige fr, at de kan udøve en gd praksis. at skabe viden, frståelse g engagement hs alle prjektets aktører m prjektets mål g aktiviteter. at synliggøre prjektets mål g fremdrift. at skabe øget frståelse fr indhldet i prjektet. at mtivere prjektets aktører til en indsats præget af kvalitet, samarbejde, tillid g resultatbevidsthed. Grundregler fr infrmatinsaktiviteter 10 grundregler fr infrmatinsaktiviteter g kmmunikatinspraksis i SkanKmp 1. Alle infrmatinsaktiviteter skal have en klart defineret målsætning. Hvilken adfærd ønskes hs hvilken målgruppe g på hvilket tidspunkt? Præcisering af målsætninger et gdt udgangspunktet fr planlægning g udførelse af alle infrmatinsaktiviteter i prjektet, herunder den præcise definitin af målgruppe, valg af medie g timing. 2. Målgruppen fr infrmatinen skal identificeres g defineres så præcist sm muligt. Målgrupper bør identificeres ud fra flest mulige kriterier. Identifikatin af målgruppen er vigtig, fr j mere præcist en målgruppe kan defineres, dest mere effektiv kan infrmatinen blive. 3. Ved valg af medie skal der lægges vægt på den enkelte medietypes infrmatinseffekt g anvendelighed i frhld til den knkrete meddelelse, målgruppe g målsætning. 4. Mulighederne fr elektrnisk kmmunikatin skal udnyttes i samspil g frståelse med virksmheder g brgere. 5. Eksternt infrmatinsmateriale bør, hvis det er muligt, udvikles i dialg med den relevante målgruppe. 6. Infrmatinspgaven bør i videst muligt mfang løses i tæt samarbejde med andre relevante aktører i partnerskabet. 7. Den interne infrmatin skal understøtte den eksterne. 8. Fr at understrege helhed g identitet skal infrmatinen være i verensstemmelse med KASK sekretariatets, prjektsekretariatets g EU s retningslinjer herfr.

6 9. Infrmatinen bør udfrmes i et klart g letfrståeligt sprg. 10. Alle ansvarlige partnere i prjektet skal løbende dkumentere infrmatinsindsatsen i infrmatinsskemaer med henblik på rapprteringer i frhld til prjektets statusindberetninger. Infrmatinskrav Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk er et prjekt, sm er støttet af EU midler - g mere præcist, så er prjektet støttet gennem Interreg. IV A prgrammet af den Eurpæiske Reginalfnd. Det er en umgængelig frudsætning, når man arbejder med sådanne midler, at man skal frhlde sig til de infrmatins- g kmmunikatinskrav, der ligger i disse prgrammer. De væsentligste krav til infrmatins- g kmmunikatinsaktiviteter i Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk er: (1) Kmmunikatinen SKAL verhlde EU s regler m infrmatins- g ffentlighedstiltag (Kmmissinens frrdning (EF) nr. 1828/2006) 2. (2) Prjektet er støttet gennem Interreg. IV A prgrammet, hvilket indebærer, at det i ALLE frmer fr ekstern kmmunikatin ledsages af EU s lg samt en infrmatin m, at prjektet er medfinansieret af Den Eurpæiske Reginalfnd. (3) Ved udarbejdelse af supplerende kmmunikatinsplaner anvendes Interreg. IV A prgrammets guidelines 3. (4) Alle relevante prjektinfrmatiner g relevant prjektkmmunikatin skal udstyres med behørige lger, idet deltagere er frpligtede til at verhlde Kmmissinens frrdning m infrmatinsfrmidling, dvs. en pligt til at infrmere m initiativer sm støttes af den eurpæiske unin 4. 2 Kmmissinens frrdning (EF) Nr. 1828/2006 af 8. december 2006 m gennemførelsesbestemmelser til Rådets frrdning (EF) nr. 1083/2006 m generelle bestemmelser fr Den Eurpæiske Fnd fr Reginaludvikling, Den Eurpæiske Scialfnd g Samhørighedsfnden g til Eurpa-Parlamentets g Rådets frrdning (EF) nr. 1080/2006 m Den Eurpæiske Fnd fr Reginaludvikling. Berigtigelse til Kmmissinens frrdning (EF) Nr. 1828/2006 af 8. december 2006 m gennemførelsesbestemmelser til Rådets frrdning (EF) nr. 1083/2006 m generelle bestemmelser fr Den Eurpæiske Fnd fr Reginaludvikling, Den Eurpæiske Scialfnd g Samhørighedsfnden g til Eurpa-Parlamentets g Rådets frrdning (EF) nr. 1080/2006 m Den Eurpæiske Fnd fr Reginaludvikling. 3 Interreg. IV A prgrammets guidelines g skemaer til udarbejdelse af kmmunikatinsplaner er en samling af praktiske guidelines til at udarbejde kmmunikatinsplan g skema til kmmunikatinsaktiviteter. I bilagene beskrives de væsentligste kmmunikatinsaktiviteter samt de punkter, sm prgrammet frventer, at I har med i jeres kmmunikatinsplan. 4 Praktisk infrmatin m brug af lg er et sæt grafiske retningslinjer, sm beskriver brugen af EU- g prgramlg i prjekternes infrmatins- g kmmunikatinsindsatser.

7 I praksis betyder dette, at (næsten) alle infrmatins- g kmmunikatinsaktiviteter skal indehlde a) Den Eurpæiske Unins lg 5 i verensstemmelse med de fastsatte grafiske standarder g en henvisning til Den Eurpæiske Unin b) en henvisning til den pågældende fnd c) et slgan, sm vælges af frvaltningsmyndigheden (dvs. EU-lget, Interreg. lget g prjektlget - inkl. teksten: Dette prjekt støttes af den Eurpæiske Unin ). Fr en letheds skyld - g fr at undgå senere misfrståelser m frtlkninger af frrdningstekster anbefales det at indrette en praksis, sm i alle henseender verhlder frrdning (EF) nr. 1828/2006. Det gælder fr alle støttede prjekter, at alle prjektmaterialer herunder gså infrmatinsmaterialer - skal pbevares frem til Det påhviler Lead Partner at sørge fr denne pbevaring, men det påhviler alle prjektpartnere at indberette de relevante materialer. Der er udarbejdet lg, grafiske retningslinjer fr brug af lg, skabelner til tekstbehandling, skabelner til præsentatiner mv. Disse skabelner g retningslinjer er tilgængelige fra prjektets hjemmeside Infrmatinsskemaer Prjektekretariat hs Lead Partner skal løbende - g gennem hele prjektperiden - hvert halve år rapprtere status i frhld til prjektets prgressin. En del af denne indrapprtering vedrører prjektets infrmatinsaktiviteter. Fr at sikre et stabilt flw af indberetninger til sekretariatet m infrmatins- g kmmunikatinsaktiviteter skal alle partnere i SkanKmp anvende indberetningsskemaet fr kmmunikatinsaktiviteter 6 7. Figur 3. Kmmunikatinsskemaets kategrier Det er intentinen, at skemaet skal fungere sm et let tilgængeligt redskab, der kan skabe verblik i frhld til kmmunikatinsaktiviteter. 5 Dg ikke nødvendigt fr nrske deltagere. 6 Skemaet kan dwnlades fra SkanKmps hjemmeside i sektinen med skabelner. 7 Skemaet er en viderebearbejdning af det infrmatinsskema, sm Sekretariatet fr Interreg.IV.n Kattegat/Skagerak har udarbejdet.

8 Skemaet fremsendes med til prjektsekretariatet hs Lead Partner, att.: Pressekntaktens ABC i SkanKmp Pressestrategien i SkanKmp er en underrdnet del af den generelle infrmatinstrategi. SkanKmp er et vigtigt prjekt, g vi vil derfr gså gerne være kendt i reginen. I denne frbindelse er pressen er en meget vigtig samarbejdspartner i arbejdet med at bringe infrmatin til brgere g ffentligheden. Samarbejdet med pressen pnås ikke alene ved, at vi i SkanKmp partnerskabet er åbne g imødekmmende, når pressen kmmer til s, men gså ved at partnere er psøgende ver fr presse g medier generelt fr derigennem at være aktivt infrmerende g fagligt debatterende. I SkanKmp vil vi meget gerne i dialg med virksmheder, rganisatiner g brgerne, bl.a. via pressen. Dette kræver dg, at vi selv er udfarende g tager initiativet til kntakt med pressen. Debatten g mtalen i medierne er et gdt supplement til den målrettede infrmatin, sm mange af partnersinstitutinerne selv arbejder med i frvejen. I SkanKmp lægger vi derfr str vægt på pressekntakten. A. Alle må udtale sig! I SkanKmp ser vi meget gerne, at du sm partner/medarbejder udtaler dig m emner inden fr dit fagmråde, hvis du ved, hvad sagen drejer sig m, g hvis du kan stå inde fr det, du siger. Vi siger generelt ikke nej til at udtale s, medmindre vi bliver spurgt m nget, sm vi ikke ved nget m. Og hvis du selv ikke kender nget til temaet, kan du i stedet henvise til en kllega eller leder, der kan svare - eller til prjektsekretariatet. Vi har gså tillid til, at prjektdeltagere selv kan vurdere, hvrnår det, de bliver spurgt m, går ud ver faktiske plysninger g mere er en vurdering, sm én "højere ppe i systemet" bør svare på. Sådanne samtaler ekspederes videre til prjektdeltagere, der kan svare på dem. B. Det er gså dit ansvar! C. Tag initiativet! Pressemeddelelser Alle prjektdeltagere i SkanKmp betragtes principielt sm infrmatinsmedarbejdere. Det er den enkelte prjektdeltager, der arbejder med sagen, der har ansvaret fr, at mverdenen bliver infrmeret - både internt g eksternt. I SkanKmp vil vi gerne have, at prjektdeltagere selv tager initiativer decentralt. Det er altid tilladt, at prjektmedarbejdere eller prjektpartnere kntakter pressen eller skriver pressemeddelelser, når der sker nget nyt på deres institutin, i deres regin eller lignende. Hvis artiklen eller pressemeddelelsen udtrykker prjektets fficielle hldning til et emne, skal man dg først kntakte prjektmedarbejder "højere ppe i systemet". I frbindelse med pressemeddelelser er der en række ting, sm man bør være pmærksm på. I det følgende beskrives en række af disse

9 pmærksmhedspunkter, dvs. mråder sm det er en gd idé at verveje i frbindelse med pressemeddelelsen. Inden du kntakter pressen Tjek din kalender! I løbet af året er der frskellige rutiner g tidspunkter, hvr det er lettere/sværere at kmme igennem med en SkanKmp histrie. Det er ikke ngen gd idé f.eks. at udsende en pressemeddelelse samme dag, sm statsministeren udskriver valg. Overvej derfr, hvrnår det vil være bedst at udsende din pressemeddelelse g tag gså højde fr andre lkale begivenheder. Pririter! Udsend kun en pressemeddelelse, når du virkeligt har nget på hjertet. Beslut, hvad du vil frtælle. Hvad er dit budskab? Du skal være i stand til helt krt, g gerne i én sætning, at frtælle din histrie. Eksempelvis: X institutin hlder åbent hus, hvr du kan høre m vres efteruddannelsestilbud. Nyhedskriterier Pressen arbejder med frskellige nyhedskriterier. J mere din histrie rammer disse punkter, dest bedre: Aktualitet: Er histrien aktuel? Knyt gerne histrien p på en aktuel begivenhed. Væsentlighed: Er histrien væsentlig fr læserne? J flere læsere, histrien er relevant fr, des bedre. En histrie m den lkale uddannelsesinstitutin g SkanKmp partner er meget mere væsentlig fr en lkal avis, end fr de landsdækkende nyheder. Identifikatin: Histrien er gd, hvis den er vedkmmende fr den enkelte læser. Det er den eksempelvis, når den handler m nget, sm mange kan genkende fra deres eget liv. Sensatin: Er der nget verraskende g usædvanligt? Har jeres institutin f.eks. plevet revlutinerede mange kursister på krt tid? Opbygning af pressemeddelelsen Opbyg pressemeddelelsen sm en nyhedsartikel, det vil sige skriv det vigtigste først. Læseren skal ikke læse halvdelen af artiklen, før han ved, hvad det handler m. Bliv inspireret af nyhedstrekanten, der frtæller det vigtigste først, det næstvigtigste derefter, g til sidst, det mindst vigtige. Overskriften: skal være klar g slagkraftig vækkende g æggende! Den skal skarpvinkle det, sm hele histrien handler m. Underverskriften: Uddyber g underbygger verskriften. Infrmatiner m emnet: Hvem, hvad, hvr, hvrfr, hvrnår? Vigtige plysninger, tal g resultater.

10 Citater: Citater kan jurnalisterne direkte klippe ud g bruge i deres artikler, uden at de behøver gribe telefnen g ringe til dem. Bring gerne citater fra flere kilder, fx jer sm repræsentanter fr SkanKmp plus en anden kilde, f.eks. en virksmhed, der deltager i et af jeres uddannelsesfrløb. Kntaktplysninger: Navn, titel, rganisatin, kntaktplysninger ikke kun på jer, der udsender pressemeddelelsen, men gså gerne til case-persner. Dvs. persner, der kan interviewes af jurnalisterne, til en artikel m det, I gerne vil frtælle nget m. Fakta: Hvis der er en masse tunge plysninger knyttet til jeres histrie, så vervej at indsætte en faktabks nederst i pressemeddelelsen. Det bliver fr trægt, hvis det skal stå i selve teksten. Billeder: Vedhæft sm hvedregel altid billeder! Det gør det meget lettere fr jurnalisten at bruge artiklen. Vedhæft dem i en gd pløsning, men hvis filerne bliver fr tunge, så skriv, hvem der kan kntaktes fr at få fat i billederne. Frmat: et helt almindeligt wrd-dkument i Times New Rman. Lad være med at lave det til pdf, fr det gør det kun bøvlet fr jurnalisten at klippe i. Max 1 side. Indsæt lg(er) g dat i sidehved/sidefd eller brug SkanKmp skabelnen. Infrmatinsg kmmunikatinsmedier Det er intentinen, at alle aktører i netværket (men principielt gså udenfr), gennem verskuelige g målrettede infrmatiner, skal kunne få besvaret de mest grundlæggende spørgsmål m prjektet. Til dette frmål betjener SkanKmp sig af mange frskellige kmmunikatinskanaler: Infrmatins- g kmmunikatinsmedier Hjemmeside [http://www.skankmp.eu] Nyhedsbrev Frsknings- g evalueringspublikatiner Evalueringspublikatiner Lkale el. institutinelle nyhedsblade, elektrniske nyhedsbreve Kampagne- g/eller pressearbejde Anden strategisk kmmunikatin (høringssvar, taler, beretinger m.v.) Hjemmesiden SkanKmps hjemmeside er hvedinfrmatinskanal til prjektdeltagere, prjektpartnere g andre interessenter. Via hjemmesiden leveres viden g infrmatin. Hjemmesiden fungerer sm prjektets interne infrmatinsplatfrm g sm et eksternt udstillingsvindue g infrmerer bl.a. m: Nyheder Arbejdet i styregruppen Prjektrelevant infrmatin til deltagere

11 Interne g eksterne aktiviteter Møder, seminarer, knferencer, publikatiner mv. Skabelner til time-registrering, lgbrug etc. Nyhedsbrev SkanKmps nyhedsbrev er en intern infrmatinskilde fr deltagere i prjektet. I nyhedsbrevet rienteres partnerskabet m møder, seminarer, knferencer eller lignende. Men nyhedsbrevet kan gså sætte faglige temaer på dagsrdenen, belyse aktuelle udviklinger eller lignende. Nyhedsbrevet understøttes af hjemmesiden, hvr det er relevant. Frsknings- g evalueringspublikatiner Frskningstilknytningen g den løbende frskningsbaserede evaluering skal betragtes sm en del af samlede infrmatins- g kmmunikatinsstrategi (frskerne prducere løbende cases, artikler, rapprter - gennem hele udviklingsfrløbet). Det infrmatins- g kmmunikatinsmæssige udkmme af frskningstilknytningen kunne f.eks. være: En række frsknings- g evalueringsrapprter m udvalgte temaer i frbindelse med prjektet (e.g. det psøgende arbejde, virksmhedsfrlagt undervisning, behvsafklaringsmdeller etc.) Casebeskrivelser (af rganiseringsmdeller, afklaringsmdeller. lign.) Frskellige frmer fr surveys el. teretiske perspektiveringer Frskningstilknytninge kan ligeledes udmønte sig i udviklingsknferencer, plæg fr deltagende praktikere eller en midtvejsknferencer/seminarer, hvr frskerne præsenterer frskellige plæg. Frskningsrapprter g casebeskrivelser kunne samles i en tematisk antlgi (midtvejs- g afslutningsvis i prjektet) med bidrag fra både frskere g praktikere. Det er aftalt, at det knkrete udkmme eller prduktmål fr frskningstilknytningen skal være: SkanKmp frskningsserien SkanKmp frskningsbgen SkanKmp slutrapprten SkanKmp frskningsknferencer Skankmp frskningsfrmidling Målet fr følgefrskningen er tilvejebringelsen af frskningsbaseret viden, sm kan bruges i videreudvikling af arbejdet, samarbejdet g administratinen g ledelsen af prjektet. Følgefrskningsindsatsen skal løbende analysere g vurdere prjektrelevante prblemstillinger g prcesser ud fra en målsætning m skabelse af ny viden, der kan anvendes i det frtsatte prjektfrløb. Dette kan finde sted, ved at følgefrskningen tilvejebringer undersøgelser sm: a) Perspektiverer prjektets frmål, design, praktiske gennemførelse g

12 resultater g b) Tilvejebringer disse i tæt samspil g dialg med prjektets aktører g/eller udvalgte interessenter. Frslag til frskningspgaver kan fremsættes fra alle dele af prjektrganisatinen i en slags punktvise nedslag (heraf betegnelsen punktfrskning ). De tilknyttede frskere kan i samråd med styregrupper vedtage et design fr pgaven. Det er en frdel ved denne frskningstilknytningsmdel, at frmuleringen af frskningspgaver knyttes direkte til de aktuelle vidensbehv sm pstår i selve udviklingsarbejdet, g at de deltagende praktikere/udviklere i prjektet kan få frskningsblik på deres arbejde. Overrdnet kan man sige, at frsknings- g evalueringsfunktinen respektivt knytter sig til hhv. frskning sm dkumentatin af udvikling (i evalueringen) g frskning sm frbedring af udvikling (i følgefrskningsfunktinen). I SkanKmp er frskningsresultater tilgængelige fr alle de aktører, sm beskæftiger sig med udvikling. Frsknings- g evalueringsindsatsen retter sig dermed md skabelsen af nye indsigter, teknlgier eller rganiseringsfrmer i vre beslutningsprcesser g praksisfrmer. Lkale el. institutinelle nyhedsblade, elektrniske nyhedsbreve, kampagne- g/eller pressearbejde Mange partnere i SkanKmp har på deres egne institutiner en række interne nyhedsbreve, netværksnyheder. lign. Det er en gd idé, at præsentere SkanKmp i disse interne medier. Det er en gd idé, at præsentere SkanKmp fr sine klleger på institutinen eller i netværket gså selvm de ikke er en del af prjektet. Anden strategisk kmmunikatin (høringssvar, taler, beretinger m.v.) Vi betragter alle prjektmedarbejdere g institutiner i SkanKmp sm ambassadører fr prjektet. SkanKmp må derfr gerne præsenteres eller refereres til i andre sammenhænge. Valget af medier i frhld til arb. pakke 4.1. Markedsføring I bredeste frstand er et medie alt, der kan bære et budskab m SkanKmp. Det kunne f.eks. være Massekmmunkatin: TV (reklamer) Radi Dagblade Distriktsblade Ugeblade / magasiner Fagblade Outdr I valget af dit medie bør du dg verveje nøje, hvad de frskellige medier egentlig kan. Ngle skaber pmærksmhed, ngle skaber kendskab, ngle

13 vedligehlder kendskab, ngle fører til handling, g ngle gør det hele på en gang. Der findes ingen facitliste fr medievalget, men fr at undgå klumpspil på midten bør man sammentænke sit valg med uddannelsesinstitutinens øvrige strategier - eller med eventuelle andre strategier, satsninger eller initiativer (i Danmark f.eks. med VEU centrene). Fr SkanKmp støttede aktiviteter bør det dg gælde, at de vækker pmærksmhed m vksen- g efteruddannelse samt bidrager til pbygning af et kendskab til de ydelser, sm institutinen kan tilbyde. Frskning, evaluering g frmidling Infrmatinsstrategien skal frstås sm en sammenhængende strategi fr hele prjektet. Den rummer således gså elementer af en frskningsstrategi g en evalueringsstrategi, dvs. de verrdnede målsætninger fr frskningsg evalueringsindsatsen i prjektet. De t pgaver udbydes (markedsscreenes) separat sm t uafhængige pgaver med uafhængige målsætninger. Dg begge med et vigtigt element m frmidling. I vurderingen af de indkmne tilbud, ligesm i det efterfølgende samarbejde med frsker g evaluatr, indskærpes infrmatinsaspektet i dem begge. Frskningspgaven Det verrdnede mål fr følgefrskningen er tilvejebringelsen af frskningsbaseret viden, sm kan bruges i videreudvikling af arbejdet, samarbejdet g administratinen g ledelsen af prjektet. Følgefrskningsindsatsen skal løbende analysere g vurdere prjektrelevante prblemstillinger g prcesser ud fra en målsætning m at skabe ny viden, der kan anvendes i det frtsatte prjektfrløb. Dette kan finde sted ved at følgefrskningen tilvejebringer undersøgelser sm: a) Perspektiverer prjektets frmål, design, praktiske gennemførelse g resultater g b) Tilvejebringer disse i tæt samspil g dialg med prjektets aktører g/eller udvalgte interessenter. Følgefrskningsindsatsen skal ligeledes rumme en kritisk g fremadrettet diskussin af, hvilke krav man kan g bør stille til fremtidige kmpetenceudviklingsplitiske dispsitiner ikke mindst til dem, der har karakter af større sammenhængende satsninger på reginalt niveau. Det er et kendetegn ved frskningspgaven, at den handler m: Prduktinen af frskningsviden (m. fkus på frklaringer) Anvendelse af denne viden i prjektet (infrmatinsfrmidling ifht. interne aktører) Det er yderligere et kendetegn ved frskningspgaven, at den er relativt ubunden, dvs. at den/de frskere, sm måtte vinde udbud/markedsscreening, selv er med til at frmulere relevante frskningspgaver.

14 Evalueringspgaven Det er et kendetegn ved evalueringspgaven, at den er knyttet snævert til analyser af knkrete aktiviteter i prjektet. Evalueringsen skal således frhlde sig til: Aktivitetsindikatrer (aktivitetstal, besøgsrapprter mv.). Prjektets implementering g gennemførelse. Prjektets rganiseringsfrmer (dvs. hensigtsmæssigheden af det samlede rganisatriske setup, samspillet mellem uddannelsesaktører g virksmheder etc. Natinale/reginale rammebetingelser. Målsætninger g måltal. Den samlede prjektevaluering skal således tilvejebringe: Viden m prjektets aktiviteter Viden m disse aktiviteters effekter samt Viden m disse effekters betydning Tre sammenhængende pgaver Det er væsentligt, at såvel evaluatr sm følgefrsker aktivt g praktisk bidrager med frskningsresultater g evalueringsdata sm kan bruges til den verrdnede styring af prjektet. Fælles fr begge indsatser er dg, at de tænkes ind i den generelle infrmatinsstrategi fr Skandinavisk kmpetenceudviklingsnetværk. Figur 3. Frsknings- g evalueringspgaven en del af den samlede infrmatinsstrategi

15 Tids- g aktivitetsplan En tids- g aktivitetsplan skal betragtes sm et verrdnet styringsværktøj, der udstikker retninger g målsætninger fr kmmunikatinsarbejdet i prjektet. I planen indgår ikke infrmatins- g kmmunikatinsaktiviteter (seminarer, brchurer, rienteringsmøder, netværksarrangementer mv.) fr de enkelte arbejdspakker. Fr et indblik heri henvises til de prjektansvarlige institutiner, prjektbeskrivelser fr de enkelte arbejdspakker samt til mødeg aktivitetskalenderen på hjemmesiden. Delaktiviteterne 4.1., 4.2. g 4.3. vedrører aktiviteter (markedsføring, hjemmeside, evaluering g frskning), sm løber ver hele prjektperiden. Tidsplan Aktivitet (milepæle/mål) Før prjektstart: Mikrprjekt: Dansk, Svensk & Nrsk analyserapprt m de skandinaviske vksenuddannelsessystemer, samspillet ml. uddannelsesinstitutiner / erhvervsliv g fremadrettede plicymuligheder. Prjektstart Medi ultim 2010 Pressemeddelelser i frbindelse med gdkendelse g pstart af prjektet. Infrmatinsmøder i partnerskabet indenfr arbejdspakker g interessentgrupper. Infrmatinsmøder/præsentatinsseminarer med plitiske g administrative enheder, råd, etc. Omtale af SkanKmp på partnernes hjemmesider, nyhedsbreve. lign. før g efter start af prjektet. Udvikling g gdkendelse af prjektlger Udvikling af skabelner til wrd, pwerpint mv. Udvikling af manualer fr brug af prjektlg mv. Afhldelse af infrmatinsmøder (rienteringsmøder g strategi) i DK g SE Etablering, udvikling g løbende pdatering af hjemmesiden På hjemmesiden rienteres partnere g øvrige interessenter m aktiviteter g resultater i prjektet g dets arbejdspakker. Kick-ff knference. Udbud af følgefrsknings- g evalueringspgaverne Styregruppemøder g partnermøder

16 Oprettelse af intranetmdul på RM Synkrnserver til intern kmmunikatin g videndeling i partnerskabet. Intranettet udgøres af en lukket del af Synkrn til intern kmmunikatin/videndeling mellem partnerne. Udvikling g tryk af prjektbrchurer, rllups mv. Udfærdigelse af Infrmatinsstrategi Udarbejdelse af brchuremateriale/faktaark generelt (g evt. fr enkelte arbejdspakker). Prjektpræsentatin på KASK sekretariatets knference i Malmö Udvikling g løbende pdatering af hjemmesiden Etablering af samarbejdsaftale (kntrakt) med evalueringsgruppen. Etablering af samarbejdsaftale (kntrakt) med følgefrskningsinstitutin. Infrmatinsmøde i Nrge (Larvik). Frskningspublikatiner g frskningspræsentatiner Evalueringspublikatiner g evalueringspræsentatiner Styregruppemøder g partnermøder Midtvejsknference Udvikling g løbende pdatering af hjemmesiden Frskningspublikatiner g frskningspræsentatiner Evalueringspublikatiner g evalueringspræsentatiner Styregruppemøder g partnermøder Prjektets slutrapprt freligger, g resultaterne herfra vil blive bredt kmmunikeret til aktører i hele kaskprgramreginen. Frskningspublikatiner g frskningspræsentatiner Evalueringspublikatiner g evalueringspræsentatiner Styregruppemøder g partnermøder Prjektets slutevaluering freligger, g resultaterne præsenteres på afslutningsknference el. afsluttende frskningsknference. Prjektets frskningsafrapprtering

17 freligger, g resultaterne præsenteres på afslutningsknference el. afsluttende frskningsknference. Afslutningsknference Efter prjektets afslutning Det er intentinen med Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk, at prjektet skal gøre en frskel. Det er derfr en eksplicit målsætning med SkanKmp, at bidrage til blivende frbedringer i de systemer g på de institutiner, sm er en del af prjektet. Denne målsætning handler altså gså m, hvrledes prjektets erfaringer frtsat skal kunne tilgås g anvendes gså efter at prjektet er phørt. Arbejdet med denne målsætning indebærer en frpligtelse fr de deltagende partnere i prjektet på følgende mråder: Videreføring af netværk Videreføring af virksmhedskntakt Anvendelse af analyser Frtsættelse af det strategiske arbejde med vksenuddannelse Disse mråder er udførligt beskrevet i den prindelige ansøgning. Men i frhld til den fremadrettede infrmatinsfrmidling, efter prjektets phør, bør knkret tilføjes: At Regin Midtjylland sm Lead Partner frpligter sig på at prethlde hjemmesiden i en årerække efter prjektets afslutning. At der ved prjektets afslutning freligger frsknings- g evalueringsrapprter, sm behandler dels prjektets frløb, erfaringer g resultater, men sm ligeledes frhlder sig til arbejdet med reginale uddannelsesplitiske initiativer i fremtiden. At der ved prjektafslutning findes anvendelige analysedesigns fra prjektet (f.eks. vedr. fremtidens kmpetencebehv), sm umiddelbart kan anvendes af andre aktører (eg. reginer, kmmuner, fylker) i det frtsatte arbejde på uddannelses- erhvervs- g beskæftigelsesmrådet. Ved prjektets afslutning vil der således være en str erfaringsmasse bestående af ntater, papirer, rapprter, analyser mv. Disse erfaringer g materialer vil blive stillet til rådighed g frmidles gså efter prjektets phør. Primært på hjemmesiden, men gså gennem de publikatiner, analyser g designs, sm er en del af prjektets knkrete udkmme.

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

It-plan for Valsgård Skole 2011

It-plan for Valsgård Skole 2011 It-plan fr Valsgård Skle 2011 1 Beskrivelse Grundlaget fr brug af IT i er beskrevet i Faghæfte 48. http://www.uvm.dk/~/media/publikatiner/2009/flke/faelles%20maal/filer/faghaefter/100503_it_g_ mediekmpetencer.ashx

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Kommissorium Planstrategi og Klimastrategi (Lokal Agenda 21)

Kommissorium Planstrategi og Klimastrategi (Lokal Agenda 21) Center Plan Byg g Vej Jurnalnr: 01.02.03-P22-1-13 Ref.: Jan Bak Krshlm Telefn: 99887681 E-mail: jbk@rebild.dk Dat: 07-08-2014 Kmmissrium Planstrategi g Klimastrategi (Lkal Agenda 21) Baggrund Planlvens

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Funktinsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Overrdnet beskrivelse af sekretariatets arbejdspgaver Ledelsessekretariatets verrdnede frmål er at servicere g administrativt understøtte UCN s øverste ledelse

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Assens Kommune, januar 2008 KOMMISSORIUM FOR UDARBEJDELSE AF KOMMUNEPLAN. Assens Kommune Miljø, Teknik og Plan Indre Ringvej Aarup

Assens Kommune, januar 2008 KOMMISSORIUM FOR UDARBEJDELSE AF KOMMUNEPLAN. Assens Kommune Miljø, Teknik og Plan Indre Ringvej Aarup KOMMISSORIUM FOR UDARBEJDELSE AF KOMMUNEPLAN Assens Kmmune, januar 2008 Assens Kmmune Miljø, Teknik g Plan Indre Ringvej 2 5560 Aarup Kmmissrium fr udarbejdelse af Kmmuneplan 2009 2021 fr Assens Kmmune

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse:

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse: Licensaftale Undertegnede kmmune tiltræder ICS licensaftalen Kmmunens navn g adresse Licensaftale Kntaktpersn CVR-nummer Telefnnummer Email-adresse Dat g underskrift Fr licensudbyder Licensudbyders navn:

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012 Virksmhedsplan 2011-2012 Bilag 1: Indsatsmråder 2012 IT-strategi STU-uddannelserne SpecialUndervisningsNetværket: Praktik Mødet med frældre, pårørende g samarbejdspartnere, STU ungdmsuddannelserne fr unge

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK. Partnerskab

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK. Partnerskab OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK Partnerskab 1 INDEX Regin Midtjylland...3 København...4 Sjælland...5 2 Regin Midtjylland (2020 Regins: Acting fr the Future) Type: Seminar Titel: EU's klima-

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

IT Politik Ældre & Sundhed

IT Politik Ældre & Sundhed Standardbetegnelse DDKM: - Anvendelsesmråde g målgruppe: Ledere g medarbejdere i Ældre & Sundhed Dkumenttype: Plitik Gdkendt af: Team Ledelse Gdkendelsesdat: 19. ktber 2015 Dkumentstyring: FICS sagsnr.:

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden Til Til Kpi til Styringsudvalget Inspiratin g drøftelse 17. nvember 2015 Side 1 af 11 Bilag 2. Knkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metden Baggrund: Det blanke papirs princip

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

DIGITAL KAMPAGNEEKSEKVERING

DIGITAL KAMPAGNEEKSEKVERING DIGITAL KAMPAGNEEKSEKVERING Dette udbud er målrettet web- g reklamebureauer i Strkøbenhavn. Opgaven, der beskrives i nærværende udbud, gælder eksekvering af digitale elementer til en destinatinskampagne,

Læs mere

Dokumentations- og evalueringsrapport.

Dokumentations- og evalueringsrapport. Dkumentatins- g evalueringsrapprt. Af resultaterne fra GMP kursus 2012. Kursustilbud: Uddannelse i kvalitetssikring efter GMP Gd Manufacturing Practice i medicinalbranchen. Afhldt i periden fra d. 16.

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup.

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup. VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Side i af i Fra: Til: Ole Paaske (p@aar.dk) Erling Pst (erling@viderup.cm) Dat: 08/06/2010 13:52 Emne: VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Attachments:

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

Indflydelse på budgettet i regionerne

Indflydelse på budgettet i regionerne Inspiratinsntat nr. 2aa til arbejdet i MED-Hvedudvalg 3. juli 2007 Indflydelse på budgettet i reginerne Generelt I frhld til kmmunerne hvr man har ét samlet budget, har man i reginerne i praksis 3 frskellige

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Digitaliseringsstrategi

SOLRØD KOMMUNE. Digitaliseringsstrategi SOLRØD KOMMUNE Digitaliseringsstrategi 2012-2015 September 2012 1. Frmålet med digitaliseringsstrategien Digitalisering er nået til et mdenhedspunkt, hvr digitalisering rækker udver anvendelse i de bagvedliggende

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Frederiksberg Kommune Klar opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med udbud og indkøb

Frederiksberg Kommune Klar opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med udbud og indkøb Frederiksberg Kmmune Klar pgave- g ansvarsfrdeling i frbindelse med udbud g indkøb Casen krt Frederiksberg Kmmune har ca. 97.000 indbyggere g indkøber g udbyder fr små 1,5 milliarder krner årligt. Frederiksberg

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere