ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE"

Transkript

1 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S, Børsen i Luxemborg og Pressen Meddelelse nr. 15/ februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE for BRFkredit-koncernen 2013

2 HOVED- OG NØGLETAL FOR BRFKREDIT-KONCERNEN * Beløb i millioner kroner BASIS-/BEHOLDNINGSINDTJENING SAMT ÅRETS RESULTAT Basisindtægter fra udlånsvirksomhed m.v Basisindtægter fra Fonds Basisindtægter i alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Basisindtjening før kapitalomkostninger Hybrid kernekapital Senior Secured Bonds Seniorgæld Basisindtjening Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat (- er en indtægt) Resultat efter skat BALANCE I SAMMENDRAG Udlån Obligationer og aktier m.v Øvrige aktiver Aktiver i alt Udstedte obligationer 1) Øvrige passiver Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Passiver i alt ) Udstedte obligationer er i 2013 og 2012 modregnet med beholdningen af egne realkreditobligationer for henholdsvis 61 mia. kr. og 78 mia. kr. UDVALGTE NØGLETAL Indtjening pr. omkostningskrone 1,28 1,18 1,09 1,02 0,72 Driftsomkostninger og afskrivninger i pct. af gns. udlånsportefølje 0,48 0,46 0,44 0,38 0,41 Årets tabs- og nedskrivningsprocent 0,2 0,2 0,2 0,2 0,9 Egenkapitalforrentning før skat (pct.) 4,0 2,5 1,3 0,2-8,5 Egenkapitalforrentning efter skat (pct.) 3,0 1,9 1,0 0,1-6,2 Solvensprocent 16,6 15,2 16,0 13,5 13,0 Kernekapitalprocent 16,6 15,2 16,0 13,5 13,0 Basiskapital, mio. kr * BRFkredit-koncernen omtales som BRFkredit i det følgende. Årsregnskabsmeddelelse for BRFkredit-koncernen

3 LEDELSENS BERETNING Bestyrelsen har den 24. februar 2014 godkendt BRFkredits årsrapport for Basisindtjeningen blev forbedret med 254 mio. kr. fra et underskud på 169 mio. kr. til et overskud på 85 mio. kr. i BRFkredits resultat før skat blev et overskud på 413 mio. kr. i 2013 mod et overskud på 252 mio. kr. i Efter skat viste resultatet et overskud på 302 mio. kr., mod et overskud på 185 mio. kr. i RESUMÉ Basisindtægterne udgjorde mio. kr. i 2013 mod mio. kr. i Basisindtægter fra udlånsvirksomhed steg fra mio. kr. i 2012 til mio. kr. i Stigningen skyldes primært stigende bidragsindtægter. Basisindtægter fra Fonds faldt som følge af en lavere risikofri rente i 2013 sammenlignet med Omkostningerne steg med 4,3 pct. og udgjorde 949 mio. kr. i 2013 mod 910 mio. kr. i Driftsvirkningen af nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. er stort set uændret i forhold til 2012 og udgjorde 505 mio. kr. i 2013, svarende til en nedskrivningsprocent på 0,2. Nedskrivningsniveauet er fortsat højt, primært som følge af reguleringer på sager, hvorpå der tidligere er foretaget nedskrivninger. Porteføljen af overtagne ejendomme faldt som følge af frasalg med 169 mio. kr. til 301 mio. kr. pr. 31. december 2013 mod 470 mio. kr. pr. 31. december Kapitalomkostninger til afdækning af blandt andet SDO- og ratingkrav faldt med 96 mio. kr. og udgjorde (netto) 250 mio. kr. i 2013 mod 346 mio. kr. i Faldet skyldes indfrielse af hybrid kernekapital ultimo Omvendt har der været øgede omkostninger til Seniorgæld som følge af øgede udstedelser og en lavere genplaceringsrente. Det samlede fondsafkast blev i 2013 en indtægt på 395 mio. kr. mod en indtægt på 625 mio. kr. i Faldet i afkastet skyldes primært det lavere renteniveau og et lavere afkast på beholdningen af realkreditobligationer i forhold til Trods faldet anses fondsafkastet for tilfredsstillende. Efter indregning af årets resultat udgjorde solvens- og kernekapitalprocenten 16,6 ultimo Solvensbehovet er opgjort til 10,5 pct. For 2014 forventes en fortsat forbedring af basisindtjeningen. Det samlede resultat vil især være afhængigt af udviklingen i tab og nedskrivninger og i fondsafkastet. høje kapitalomkostninger samt et fald i fondsafkastet. Udlånsaktiviteten er øget i forretningsområde Privat, Erhverv og Alment Byggeri. Navnlig inden for det almene byggeri har aktiviteten været høj. BRFkredits andel af bruttonyudlånet er steget inden for alle forretningsområder og porteføljen er igen stigende. Året har endvidere været præget af implementering af nye it-systemer primært til understøttelse af BRFkredits egen distribution, og til understøttelse af partnerne i Fælles Funding samarbejdet. BRFkredits basiskapital og overdækning udgjorde ved udgangen af 2013 henholdsvis 9,8 mia. kr. og 3,0 mia. kr. Det er vurderingen, at BRFkredits egenkapital er tilstrækkelig til at opfylde kommende kapitaldækningsregler, der implementeres frem mod BEGIVENHEDER INDTRUFFET EFTER REGNSKABSÅRETS UDLØB Der er ikke indtruffet begivenheder efter balancedagen, der ændrer ved årsregnskabets resultat eller balance. BRFkredits samlede markedsandel af bruttonyudlånet er steget i løbet af 2013 og udgjorde 8,3 pct. i 2013 mod 6,4 pct. i BRFkredits portefølje er i løbet af 2013 steget med 4,1 mia. kr. og udgjorde 200,5 mia. kr. ultimo 2013 mod 196,4 ultimo BESTYRELSEN UDTALER: BRFkredit fik i 2013 et overskud før skat på 413 mio. kr. Udviklingen i resultatet er tilfredsstillende. Resultatet præges af en positiv udvikling i basisindtjeningen i forhold til 2012, et fortsat højt nedskrivningsniveau, Årsregnskabsmeddelelse for BRFkredit-koncernen

4 LEDELSENS BERETNING BRFKREDITS SEGMENTER BRFkredit består af moderselskabet BRFkredit a/s, BRFkredit Bank a/s, Ejendomsselskabet Nørreport 26, 8000 Århus C. A/S samt Ejendomsselskabet Nørgaardsvej 37-41, 2800 Lyngby A/S. BRFkredits forretningsaktiviteter er opdelt i to segmenter: 1) Realkredit m.v. 2) Fondsforvaltning REALKREDIT M.V. Realkredit mv. omfatter finansielle aktiviteter inden for forretningsområderne Privat, Erhverv, Alment Byggeri samt aktiviteterne i BRFkredit Bank. Segmentet omfatter endvidere et risikofrit afkast af egenbeholdningen samt indtægter fra fælles funding. Basisindtægter fra udlånsvirksomhed består af bidragsindtægter, kurtage- og gebyrindtægter fra realkreditvirksomheden samt indtægter fra bankudlån og udgjorde mio. kr. i 2013 mod mio. kr. i Bidragsindtægterne udgjorde mio. kr. i 2013 mod mio. kr. i Stigningen skyldes hovedsageligt en højere bidragssats. Kurtage- og gebyrer udgjorde netto en indtægt på 137 mio. kr. i 2013 mod 117 mio. kr. i Basisindtægter fra Fonds, der primært består af et risikofrit afkast af egenbeholdningen samt af posten Øvrige renteindtægter m.v., udgjorde 56 mio. kr. i 2013 mod 69 mio. kr. i Faldet i basisindtægterne fra Fonds skyldes en lavere risikofri rente i 2013 sammenlignet med Driftsomkostninger inklusive afskrivninger steg med 4,3 pct. og udgjorde 949 mio. kr. i 2013 mod 910 mio. kr. i Stigningen i omkostningerne skyldes primært nyansættelser som følge af et stigende aktivitetsniveau i forbindelse med realisering af distributionsstrategien på Privatområdet. Basisindtjeningen før nedskrivninger steg fra 671 mio. kr. i 2012 til 839 mio. kr. i Driftsvirkningen af nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. er stort set uændret i forhold til 2012 og udgjorde 505 mio. kr. i 2013, svarende til en nedskrivningsprocent på 0,2. Nedskrivningsniveauet er fortsat højt, primært som følge af reguleringer på sager, hvorpå der tidligere er foretaget nedskrivninger. RESTANCEPROCENTER Termin december 2013 september 2013 I forhold til det samlede udlån udgjorde driftsvirkningen af nedskrivningerne 0,2 pct. i 2013, hvilket er uændret i forhold til Af den samlede driftsvirkning vedrører 415 mio. kr. BRFkredit a/s, og 90 mio. kr. vedrører BRFkredit Bank a/s. Driftsvirkningen er fordelt med en udgift på 293 mio. kr. på privatkunder og en udgift på 212 mio. kr. på erhvervskunder. Den samlede saldo på nedskrivningskontoen udgjorde i alt mio. kr. ultimo december 2013 svarende til 0,9 pct. af det samlede udlån. Heraf udgjorde gruppevise nedskrivninger 499 mio. kr. BRFkredit har i mange år ikke ydet lån til landbrug, skovbrug og gartneri. De individuelle nedskrivninger er begrænsede og udgjorde 0 mio. kr. på dette lånesegment. Den samlede portefølje af lån til landbrug mv., udgjorde 53 mio. kr. ultimo 2013 (2012: 63 mio.kr.) Restanceprocenterne udviste et fald sammenholdt med samme perioder i dages restancen efter september-terminen juni 2013 marts 2013 december 2012 september 2012 Restanceprocent efter 105 dage - 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 Restanceprocent efter 15 dage 1,4 1,9 1,5 1,9 1,7 2,3 BRFKREDITS SEGMENTREGNSKAB Mio. kr. Realkredit m.v. I alt Realkredit m.v. Basisindtægter fra udlånsvirksomhed m.v Basisindtægter fra Fonds Basisindtægter i alt Fondsforvaltning Fondsforvaltning I alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Basisindtjening før kapitalomkostninger Hybrid kernekapital Senior Secured Bonds Seniorgæld Basisindtjening Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Resultat efter skat Årsregnskabsmeddelelse for BRFkredit-koncernen

5 BRFKREDITS RESULTAT udgjorde 0,5 pct. mod 0,6 pct. i 2012, og 15-dages restancen udgjorde 1,4 pct. efter december-terminen 2013 mod 1,7 pct. i BRFkredit overtog i 2013 færre ejendomme på tvangsauktion sammenlignet med BRFkredits beholdning af overtagne aktiver udgjorde 301 mio. kr. ultimo 2013 mod 470 mio. kr. ultimo Midlertidigt overtagne aktiver er i regnskabet maksimalt optaget til markedsværdien, jf. anvendt regnskabspraksis. Basisindtjening før kapitalomkostninger blev i 2013 et overskud på 335 mio. kr. mod et overskud på 177 mio. kr. i Kapitalomkostninger til afdækning af blandt andet SDO- og ratingkrav faldt med 96 mio. kr. og udgjorde (netto) 250 mio. kr. i 2013 mod 346 mio. kr. i Faldet skyldes indfrielse af hybrid kernekapital ultimo Omvendt har der været øgede omkostninger til Seniorgæld som følge af øgede udstedelser og en lavere genplaceringsrente. Omkostninger til Senior Secured Bonds udgjorde 113 mio. kr. i 2013 og er faldet med 2 mio. kr. i forhold til Omkostningerne til Seniorgæld er øget med 99 mio. kr. i 2013 og udgjorde 137 mio. kr. i 2013 mod 38 mio. kr. i Samlet blev basisindtjeningen forbedret med 254 mio. kr. fra et underskud på 169 mio. kr. i 2012 til et overskud på 85 mio. kr. i FONDSFORVALTNING BRFkredit har i 2013 haft en forsigtig investeringsstrategi med en begrænset renterisiko og med en fondsbeholdning, som overvejende bestod af rentebærende instrumenter, hovedsageligt placeret i realkreditobligationer, samt finansielle instrumenter til risikoafdækning. Det samlede fondsafkast blev i 2013 en indtægt på 395 mio. kr. mod en indtægt på 625 mio. kr. i Faldet i afkastet skyldes primært det lavere renteniveau og et lavere afkast på beholdningen af realkreditobligationer i forhold til FONDSFORVALTNING Mio. kr Fondsafkast Afkast rentebærende instrumenter Afkast aktier 2 - Fondsafkast i alt Risikofrit afkast Risikofrit afkast af lånekapital Beholdningsindtjening Trods faldet anses fondsafkastet for tilfredsstillende. BRFkredit opgør en basisindtjening og en beholdningsindtjening af fondsforvaltningen. Basisindtjeningen opgøres som det risikofrie afkast af egenbeholdningen. Det risikofrie afkast fastsættes ud fra en kort markedsrente og udgjorde 20 mio. kr. i Det risikofrie afkast er lavere i 2013 i forhold til sidste år som følge af de faldende korte renter. Beholdningsindtjeningen i 2013 kan herefter opgøres som det samlede fondsafkast (395 mio. kr.) fratrukket det risikofrie afkast på 20 mio. kr., der overføres til basisindtjeningen, samt 48 mio. kr. der vedrører risikofrit afkast af provenu fra udstedelse af lånekapital, og som modregnes i kapitalomkostninger. Beholdningsindtjeningen udgjorde herefter i alt en indtægt på 328 mio. kr. i 2013 mod en indtægt på 421 mio. kr. i SKAT Resultat før skat udgjorde 413 mio. kr. i Koncernens samlede skat er opgjort til 110 mio. kr., hvorefter resultat efter skat blev på 302 mio. kr. Koncernens effektive skatteprocent var 26,8 pct. (2012:26,3 pct.) UDVIKLING I EGENKAPITAL BRFkredits samlede omkostninger til selskabsskat, lønsumsafgift og moms har i 2013 udgjort 159 mio. kr. (2012: 108 mio. kr.) BRFkredits andel af den finansielle sektors omkostninger til driften af Finanstilsynet udgjorde i ,8 mio. kr. (2012: 1,7 mio. kr.) BALANCE BRFkredits balance udgjorde 233,8 mia. kr. ultimo 2013 mod 229,2 mia. kr. ultimo BRFkredits realkreditudlån (inklusive fælles fundede realkreditudlån) udgjorde i 2013 nominelt 200,5 mia. kr. BRFkredits samlede udlån opgjort til regnskabsmæssig værdi udgjorde 209,0 mia. kr. ultimo Egenkapitalen blev forøget med årets resultat efter skat på 302 mio. kr., samt med 12 mio. kr., der er indregnet i anden totalindkomst. Egenkapitalen udgjorde herefter mio. kr. ultimo SOLVENS OG EGENKAPITAL Solvens- og kernekapitalprocenten er defineret som henholdsvis basis-/kernekapitalen efter fradrag set i forhold til risikovægtede aktiver. Solvens- og kernekapitalprocenten steg i 2013 og udgjorde 16,6 (2012: 15,2 pct.) Ændringen skyldes primært en stigning Mio. kr Egenkapital primo Poster indregnet i anden totalindkomst 12 4 Henlagt af årets resultat Egenkapital ultimo Årsregnskabsmeddelelse for BRFkredit-koncernen

6 i basiskapitalen på 0,5 mia kr. og et fald i de risikovægtede aktiver på 1,8 mia. kr., hvoraf 0,9 mia. kr. vedrører et fald i markedsrisikoen på fondsbeholdningen. Opgørelse af kapitalkravet for kreditrisiko beregnes på baggrund af den avancerede IRB-metode, idet der dog er taget hensyn til minimumskravene i lovgivningens overgangsregler. IRB-metoden skulle oprindeligt være fuldt implementeret i Overgangsreglerne er løbende forlænget og forventes nu at gælde til og med Den fulde effekt af IRB-metoden er således ikke opnået, jf. størrelserne af kapitalkravet med og uden hensyntagen til overgangsreglerne. Det individuelle solvensbehov er ledelsens vurdering af BRFkredits samlede risici, herunder ledelsens vurdering af den fremtidige indtjening og risiko for tab. Det individuelle solvensbehov er opgjort som den kapital, der er vurderet til at være tilstrækkelig til at dække BRFkredits risici i en stress-situation, i pct. af de risikovægtede poster. For BRFkredit a/s er der afsat en kapitalreservation på 4,5 mia. kr. til det almindelige kapitalkrav og 1,1 mia. kr. til øvrige risici, der ikke kapitalmæssigt er dækket af det almindelige kapitalkrav. Den tilstrækkelige basiskapital er opgjort til 5,6 mia. kr. (2012: 5,7 mia. kr.) for BRFkredit a/s svarende til et solvensbehov på 9,9 pct. (2012: 9,8 pct.). For BRFkreditkoncernen udgjorde den tilstrækkelige basiskapital 6,2 mia. kr. (2012: 6,3 mia. kr.), hvilket svarer til et solvensbehov på 10,5 pct. (2012: 10,3 pct.). SIFI-, LCR- OG NSFR-FORHOLD NY REGULERING BRFkredit forventes at blive udpeget som systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI) i Danmark. Det indebærer en række skærpede krav til bl.a. kapital og tilsyn. Som SIFI SOLVENS- OG KERNEKAPITAL KRAV TIL BASISKAPITAL OG OVERDÆKNING 31. december 2013 Kapitalkrav (uden overgangsregel) Kapitalkrav (med overgangsregel) Tilstrækkelig basiskapital (individuelt solvensbehov) Krav til basiskapital, mia. kr. BRFkredit a/s BRFkreditkoncernen forventes BRFkredit at få et ekstra kapitalkrav på 1 pct. af de risikovægtede aktiver. Kravet kommer oven i de kommende krav til en kapitalbevaringsbuffer og en modcyklisk kapitalbuffer på henholdsvis 2,5 og 0-2,5 pct. af de risikovægtede aktiver. De forøgede kapitalkrav implementeres gradvist frem mod BRFkredit omfattes af et kortsigtet likviditetskrav (LCR, Liquidity Coverage Ratio) fra Med kravet skal institutternes likvide aktiver (ekskl. egne obligationer) mindst svare til et beregnet 30-dages netto cash outflow. Der er fortsat en række udeståender i relation til kravet, herunder især hvorvidt realkreditobligationer kan medregnes fuldt ud i opgørelsen af likvide aktiver på linje med statsobligationer. Dette ventes afklaret medio 2014 og har betydning for sammensætningen af BRFkredits likviditetsbeholdning. På længere sigt kan BRFkredit blive omfattet af et krav til Net Stable Funding Ratio (NSFR). Ud fra aktivsammensætningen stiller Krav til basiskapital, pct. BRFkredit a/s 31. december 2013 BRFkreditkoncernen Overdækning, mia. kr. BRFkredit a/s 31. december 2012 Kernekapital mio. kr Basiskapital mio. kr Risikovægtede aktiver mio. kr Solvensprocent 16,6 15,2 Kernekapitalprocent 16,6 15,2 BRFkreditkoncernen 4,5 4,7 8,0 8,0 5,4 5,1 6,7 6,9 11,8 11,6 3,2 3,0 5,6 6,2 9,9 10,5 4,3 3,6 NSFR krav til mængden af finansiering, der må forventes at være stabil vurderet over en 1-årig tidshorisont. I EU-regi er NSFR indtil videre udelukkende et rapporteringskrav med det formål, at EU-kommissionen og den europæiske bankmyndighed (EBA) kan vurdere, hvordan en regulering af denne type kan implementeres. Beregninger foretaget på baggrund af de foreløbige regelsæt viser, at BRFkredit overholder alle nye krav. Årsregnskabsmeddelelse for BRFkredit-koncernen

7 RESULTAT I FORHOLD TIL FORVENTNING Ved offentliggørelsen af årsregnskabet for 2012 forventede BRFkredit et positivt resultat for 2013, der dog på grund af lavere placeringsrente og dermed et lavere fondsafkast måtte påregnes at være lavere end resultatet for Ud over fondsafkastet ville resultatet være afhængigt af den generelle økonomiske udvikling, herunder ikke mindst udviklingen i tab og nedskrivninger. Basisindtjeningen før nedskrivninger på udlån og tilgodehavender blev 839 mio. kr. for 2013, hvilket var en forøgelse på 168 mio. kr. i forhold til Driftsvirkningen af nedskrivninger mv. var på niveau med 2012 og udgjorde 505 mio. kr. Kapitalomkostninger blev reduceret med 96 mio. kr. til 250 mio. kr. blandt andet som følge af indfrielse af hybrid kernekapital ultimo Beholdningsindtjeningen faldt fra 421 mio. kr. i 2012 til 328 mio. kr. i Det faktiske resultat blev herefter et overskud før skat på 413 mio. kr. mod 252 mio. kr. i Trods et faldende fondsafkast, blev resultatet for 2013 således bedre end forventet i 2012, hvilket ikke mindst skyldes den positive udvikling i basisindtjeningen samt faldende kapitalomkostninger. FORVENTNINGER TIL 2014 For 2014 forventes en fortsat forbedring af basisindtjeningen. Det samlede resultat vil især være afhængigt af udviklingen i tab og nedskrivninger og i fondsafkastet. Årsregnskabsmeddelelse for BRFkredit-koncernen

8 MARKEDSRISICI RENTERISIKO Renterisikoen udtrykker risikoen for tab som følge af renteændringer svarende til en parallelforskydning af rentestrukturen med 1 procentpoint og opgøres på daglig basis. Ifølge lovgivningen tillades en renterisiko på 8 pct. af basiskapitalen, hvor op til halvdelen af renterisiko i euro kan modregnes i renterisiko i danske kroner. BRFkredits bestyrelse har valgt at begrænse lovgivningens rammer for renterisiko til maksimalt 5 pct. af basiskapitalen, hvor renterisiko i euro dog kan modregnes fuldt ud i renterisikoen i danske kroner. Bestyrelsens rammer til direktionen er delegeret videre til fondsområdet med yderligere begrænsninger, ligesom der er fastsat yderligere detaljerede risikomål og risikorammer. Ved udgangen af 2013 var BRFkredits renterisiko opgjort efter Finanstilsynets standardmetode på 147 mio. kr., hvilket er væsentligt under såvel den grænse, som bestyrelsen har fastsat som den lovgivningsmæssige grænse. Ved fuld modregning mellem DKK og EUR udgør renterisikoen 75 mio. kr. BRFkredits renterisiko stammer som udgangspunkt fra BRFkredits obligationsbeholdning, som hovedsagelig består af danske stats- og realkreditobligationer, samt finansielle instrumenter, der i stigende grad benyttes til styring af den samlede renterisiko. Langt størstedelen af BRFkredits portefølje af danske realkreditobligationer er placeret i de mest likvide obligationer herunder mange etårige rentetilpasningsobligationer. Til at styre renterisikoen benytter BRFkredit i stigende omfang finansielle instrumenter i form af futures, optioner på futures, caps samt swaps. De underliggende aktiver i BRFkredits futures og optioner er tyske statsobligationer med forskellig løbetid, der er omfattet af daglig marginafregning. Caps og swaps er indgået med få store danske og internationale pengeinstitutter og typisk med nettingaftaler for at begrænse modpartsrisikoen. AKTIEKURSRISIKO Aktiekursrisikoen udtrykker risikoen for tab som følge af ændringer i aktiekursen. BRFkredits bestyrelse har fastsat en ramme, der maksimalt tillader eksponering i aktier svarende til 20 pct. af BRFkredits basiskapital. Endvidere må den samlede risikoeksponering i koncernforbundne selskaber ikke udgøre mere end 3 pct. af BRFkredits basiskapital. Derudover er der begrænsninger i forhold til eksponering i efterstillet kapital og unoterede selskaber. Ved udgangen af 2013 var BRFkredits beholdning af aktier opgjort til markedsværdi på 300 mio. kr. svarende til 3 pct. af basiskapitalen. Hvis aktiekurserne generelt falder med 10 pct. vil BRFkredit få et kurstab på 30 mio. kr. VALUTAKURSRISIKO BRFkredits valutakursrisiko på fondsbeholdningen er begrænset, da hovedparten af investeringerne er denomineret i danske kroner. Som følge af handel med futures og optioner til brug for risikostyring og den løbende marginstillelse samt renteswaps i euro har BRFkredit en mindre eksponering i euro. For øvrige valutaer er risikoen beskeden. Valutaeksponeringen på øvrige poster, der ikke indgår i fondsbeholdningen, er ligeledes stærkt begrænset, idet realkreditlån ydet i euro er fundet i euro-denominerede obligationer. BRFkredits seniorgæld optaget i EUR er fuldt afdækkede og indebærer dermed ikke nogen valutakursrisiko. Samlet kan BRFkredits valutakursrisiko ved udgangen af 2013 opgøres til 2,1 pct. af basiskapitalen. Årsregnskabsmeddelelse for BRFkredit-koncernen

9 ØVRIGE FORHOLD REALKREDITMARKEDET Udlånsvæksten på det samlede realkreditmarked har været positiv igennem hele den økonomiske tilbagegang. Det ændrer dog ikke ved, at udlånsvæksten i 2013 er den svageste udlånsvækst i mere end 10 år. Over sommeren gav renteudviklingen grundlag for en vis konverteringsaktivitet til fastforrentede lån med kun 3 pct. i pålydende rente på de 30-årige lån. Konverteringsaktiviteten var primært drevet af omlægninger fra et fastforrentet lån til et andet fastforrentet lån og i mindre grad fra rentetilpasningslån til fastforrentede lån. RATINGS FRA STANDARD & POOR S Ultimo 2013 Karakter Tildelt/ændret Særligt dækkede obligationer: - udstedt fra Kapitalcenter E AAA Realkreditobligationer: - udstedt fra Kapitalcenter B AAA udstedt fra Instituttet i Øvrigt AAA Udsteder rating (long-term rating) A- 1) Udsteder rating (short-term rating) A-2 1) BRFkredits EMTN-program A ) S&P bekræftede den 19. juli 2013 BRFkredits udstederrating på A-/A-2 men ændrede samtidig outlook for BRFkredits udstederrating fra stable til negative. EMTN-programmet er ikke berørt af ændringen i outlook. BRFkredits obligationsrating er ligeledes ikke ændret. Historisk er der en sammenhæng mellem den aktuelle konjunktursituation og udlånsaktiviteten. I lavkonjunkturer er der en tendens til konsolidering både for låntager og långiver. Det har bl.a. bevirket at markedet for tillægslån har været begrænset i Den begrænsede udlånsvækst har således primært været drevet af en stigende aktivitet på boligmarkedet, der dog er langt fra niveauet før krisen. UDLÅNETS SAMMENSÆTNING Ultimo 2013 bestod udlånsporteføljen af 60,6 pct. (ultimo 2012: 64,6 pct.) rentetilpasningslån, 22,1 pct. (ultimo 2012: 18,8 pct.) fastforrentede lån, 10,9 pct. (ultimo 2012: 9,1 pct.) garantilån og andre lån med variabel rente samt 6,4 pct. (ultimo 2012: 7,6 pct.) øvrige låntyper. Der var mulighed for afdragsfrihed på 50,3 pct. (ultimo 2012: 49,8 pct.) af udlånsporteføljen. UDVIKLINGEN I PORTEFØLJEN BRFkredits portefølje er i løbet af 2013 steget med 4,1 mia. kr. og udgjorde 200,5 mia. kr. ultimo 2013 mod 196,4 mia. kr. ultimo OBLIGATIONSUDSTEDELSE BRFkredit har i 2013 solgt særligt dækkede obligationer (SDO er) for at skaffe midler til nye lån, og har solgt både særlig dækkede obligationer (SDO er) og realkreditobligationer (RO er) til refinansiering af eksisterende udlån. SDO-udstedelsen tegnede sig for mere end 90 pct. af nyudstedelserne i Den samlede udstedelse af obligationer udgjorde 90,9 mia. kr. i 2013 (101,9 mia. kr. i 2012), heraf blev knap 2/3 udstedt i forbindelse med refinansiering af rentetilpasningslån. Med henblik på at undgå en yderligere ophobning af refinansieringer af rentetilpasningslån omkring årsskiftet, blev det besluttet, at realkreditinstitutterne fremover skulle foretage en mere jævn fordeling af tidspunktet for refinansiering af rentetilpasningslån. Det har resulteret i at BRFkredit siden 2013 har afholdt tre refinansieringsterminer, hvor der oprindeligt blot var én. BRFkredit havde ved begyndelsen af 2013 udstedt Senior Secured Bonds for i alt 7,3 mia. kr. Senior Secured Bonds anvendes som supplerende sikkerhed for SDO- udlånet i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. samt til opfyldelse af Ratingbureauernes kapitalkrav (OC-krav). I løbet af 2013 blev der indfriet for 1,9 mia. kr., således at den samlede Senior Secured Bonds -udstedelse ultimo 2013 androg i alt 5,4 mia. kr. I januar 2013 optog BRFkredit seniorgæld for 500 mio. EUR (3,7 mia. kr.) under BRFkredits EMTN-program. Seniorgælden løber frem til 31. januar RATING BRFkredit har ratings fra ratingbureauet Standard & Poor s (S&P). BRFkredits udstederrating er A- (negative outlook), og BRFkredits obligationer udstedt fra henholdsvis Kapitalcenter E, Kapitalcenter B samt Instituttet i Øvrigt er tildelt en rating på AAA (stable). Derudover har S&P har tildelt BRFkredits EMTN-program en rating på A-. S&P foretog i juli måned 2013 et review af hele den finansielle sektor i Danmark, hvilket blandt andet medførte at BRFkredits udstederrating fik tildelt et negative outlook. Det negative outlook på udstederratingen er primært en konsekvens af S&P s bekymring for usikkerheden om refinansieringerne og konsekvensen for låntagerne ved en stigning i refinansieringsrenten og den heraf følgende kreditrisiko for BRFkredit. BRFkredit har siden 2012 arbejdet på at nedbringe kapitalkravet fra S&P, hvilket har medført at Standard & Poor s samlede krav til overkollateral for BRFkredits kapitalcentre er faldet fra ca. 20 mia. kr. i 2012 til knap 12 mia. kr. ved udgangen af 4. kvartal Årsregnskabsmeddelelse for BRFkredit-koncernen

10 DATTERSELSKABER BRFKREDIT BANK A/S I de senere år er bankens fokus blevet rettet mod privatkundemarkedet, andelsboliger og alment byggeri, og bankens produktudbud er løbende blevet udbygget, herunder med kassekredit, forbrugslån og mobilbank til privatkunder. BRFkredit Banks resultat efter skat blev et underskud på 58 mio. kr. i 2013 mod et underskud på 42 mio. kr. i Basisindtægter udgjorde 124 mio. kr. i 2013 mod 93 mio. kr. i Netto renteindtægterne for 2013 udgjorde 129 mio. kr. mod 98 mio. kr. i Stigningen afspejler tilpasninger af renten på bankens ind- og udlån, som er gennemført i perioden. Herudover er der en stigning i renteafkastet af bankens fondsplaceringer, som modsvares af en stigning i negative kursreguleringer. Netto gebyr- og provisionsindtægter er steget med 50 pct. i forhold til 2012 og udgjorde 17 mio. kr. i Kursreguleringer udgjorde -21 mio. kr. i 2013 mod -16 mio. kr. i 2012, som væsentligst vedrører ovennævnte kursregulering på fondsbeholdningen. Udgifter til personale og administration udgjorde 91 mio. kr. i 2013 mod 90 mio. kr. i Andre driftsudgifter er steget fra 5 mio. kr. i 2012 til 14 mio. kr. i 2013 og vedrører fortrinsvis udgifter til Garantifonden for Indskydere og Investorer. Bankens nedskrivningsprocent er steget til 1,8 i 2013 mod 1,1 i Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. påvirker regnskabet for 2013 med 90 mio. kr. Nedskrivningerne skyldes primært reguleringer på sager, hvorpå der tidligere er foretaget nedskrivninger. Driftsvirkningen er fordelt med en udgift på 33 mio. kr. på privatkunder og en udgift på 57 mio. kr. på erhvervskunder. BRFkredit Banks balance udgjorde 6,9 mia. kr. ultimo 2013 mod 8,5 mia. kr. ultimo Udlånsporteføljen udgør 3,3 mia. kr. i 2013 mod 3,5 mia. kr. i Faldet i balancen skyldes primært, at BRFkredit Bank i 2. halvår 2013 har nedbragt fondsbeholdningen og repoindlån. Balancen tillagt garantier udgør 7,9 mia. kr. ultimo 2013 mod 9,2 mia. kr. ultimo Indlånsporteføljen er steget med 1,8 pct. og udgør 5,3 mia. kr. ultimo Bankens indlånsoverskud ultimo 2013 udgør 2,1 mia. kr. mod 1,7 mia. kr. ultimo Egenkapitalen udgjorde mio. kr. ultimo 2013 mod 966 mio. kr. ultimo Basiskapitalen ultimo 2013 udgjorde 948 mio. kr. Basiskapitalen består af kernekapital på 937 mio. kr. samt akkumulerede værdiændringer på 11 mio. kr. Bankens solvens inklusiv resultatet for 2013 udgør 24,1 pct., heraf udgør kernekapitalen 23,8 pct. Det individuelle solvensbehov udgjorde 14,2 pct. ultimo 2013 svarende til, at BRFkredit Bank har en overdækning på 390 mio. kr. i forhold til lovens krav. Indtjening pr. omkostningskrone har i 2013 været 0,64 mod 0,62 i For yderligere oplysninger henvises til regnskabet for BRFkredit Bank a/s 2013, der er tilgængelig på brf.dk. EJENDOMSSELSKABET NØRREPORT 26, 8000 ÅRHUS C. A/S Selskabets virksomhed består i drift og udlejning af ejendommen Nørreport 26/ Knudrisgade 4 6 i Århus, hvor BRFkredits kontor i Århus har til huse. Selskabets resultat før skat blev et overskud på 3,9 mio. kr. i 2013, mod 3,3 mio. kr. i Selskabets egenkapital udgjorde 77,0 mio. kr. ultimo 2013 ud af en balance på 87,7 mio. kr. EJENDOMSSELSKABET NØRGAARDSVEJ 37-41, 2800 LYNGBY A/S Selskabet har primært til formål at erhverve, eje og drive ejendommene Nørgaardsvej 37-41, 2800 Lyngby. Selskabets resultat før skat blev et overskud på 108 tkr. i 2013 mod et underskud på 2,0 mio. kr. i Selskabets egenkapital udgjorde 5,7 mio. kr. ultimo 2013 ud af en balance på 5,8 mio. kr. EDC-PARTNER A/S Som følge af ophøret af samarbejdsaftalen med EDC Mæglerne har BRFkredit a/s afhændet sin ejerandel i EDC-partner a/s i Årsregnskabsmeddelelse for BRFkredit-koncernen

11 BESTYRELSESBESLUTNINGER Der er i 4. kvartal 2013 ikke vedtaget beslutninger af bestyrelsen, der er omfattet af oplysningspligten i Regler for udstedere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse for BRFkredit-koncernen

12 SUPPLERENDE INFORMATION KONTAKTPERSONER Adm. direktør Sven A. Blomberg, telefon Direktør Carsten Tirsbæk Madsen, telefon eller mobil Direktør Lars Waalen Sandberg, telefon eller mobil Cheføkonom Ulrikke Ekelund, telefon eller mobil ADRESSE BRFkredit a/s Klampenborgvej 205 DK-2800 Kgs. Lyngby Telefon: Hjemmeside: brf.dk CVR-nr.: RELEVANT LINK På brf.dk kan BRFkredits årsrapport for 2013 downloades i pdf-format. Årsregnskabsmeddelelse for BRFkredit-koncernen

13 RESULTATOPGØRELSE Beløb i millioner kroner Perioden 1. januar til 31. december BRFkredit-koncernen BRFkredit a/s Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer (- er en udgift) Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Fordeles således: Aktionærer i BRFkredit a/s I alt Årsregnskabsmeddelelse for BRFkredit-koncernen

14 TOTALINDKOMST Beløb i millioner kroner Perioden 1. januar til 31. december BRFkredit-koncernen BRFkredit a/s Årets resultat Indkomst indregnet i anden totalindkomst (direkte på egenkapitalen): Aktier disponible for salg Værdiregulering af domicilejendomme Udskudt skat af anden totalindkomst Årets totalindkomst Fordeles således: Aktionærer i BRFkredit a/s I alt Årsregnskabsmeddelelse for BRFkredit-koncernen

15 BALANCE Beløb i millioner kroner BRFkredit-koncernen BRFkredit a/s AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Obligationer til dagsværdi Aktuelle skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver m.v Aktier m.v Udskudte skatteaktiver Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Immaterielle aktiver Investeringsejendomme Domicilejendomme Maskiner og inventar (øvrige materielle aktiver) Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver i alt Årsregnskabsmeddelelse for BRFkredit-koncernen

16 BALANCE, FORTSAT Beløb i millioner kroner BRFkredit-koncernen BRFkredit a/s PASSIVER Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Aktuelle skatteforpligtelser Forpligtelser vedr. aktiver i midlertidig besiddelse Andre passiver m.v Udstedte obligationer til dagsværdi Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Gæld i alt Hensættelse til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud i alt Egenkapital Aktiekapital Overkurs ved emission Akkumulerede værdiændringer Andre reserver: Reserver i serier Øvrige reserver Andre reserver i alt Egenkapital i alt Passiver i alt Årsregnskabsmeddelelse for BRFkredit-koncernen

17 EGENKAPITALOPGØRELSE Beløb i millioner kroner BRFkredit-koncernen Aktiekapital 1) Overkurs ved emission Akkumulerede værdiændringer Reserver i serier 2) Øvrige reserver/ Aktier disp. for salg 3) Øvrige reserver/ Overført resultat 4) Egenkapital 1. januar Aktier disponible for salg - egenkapital Værdiregulering af domicilejendomme Udskudt skat af egenkapitalbevægelser Indregnet i anden totalindkomst i alt Overført mellem serier Årets resultat Årets indregning på egenkapitalen i alt Udloddet udbytte Egenkapital 31. december I alt Aktier disponible for salg - egenkapital Aktier disponible for salg - resultatopgørelse Værdiregulering af domicilejendomme Udskudt skat af egenkapitalbevægelser Indregnet i anden totalindkomst i alt Overført mellem serier Årets resultat Årets indregning på egenkapitalen i alt Udloddet udbytte Egenkapital 31. december ) Aktiekapitalen består af A-aktier à 100 kr. samt B-aktier à 100 kr., som alle er fuldt indbetalt. Antallet af aktier er uændret i regnskabsåret. Hver A-aktie har 1 stemme, mens hver B-aktie har 10 stemmer på selskabets generalforsamling. Der udbetales ligeligt udbytte til A- og B-aktier. Der er ikke udstedt aktieoptioner. Alle aktier ejes af BRFholding a/s. 2) Reserver i serier: Kapital der er afsat til opfyldelse af kapitalkravet i Serier uden tilbagebetalingspligt. 3) Øvrige reserver/aktier disp. for salg: Akkumulerede værdistigninger på aktier klassificeret som Disponible for salg (fri reserve). 4) Øvrige reserver/overført resultat: Vedrører kapital, der er afsat til opfyldelse af kapitalkravet i Instituttet i øvrigt. Årets værdireguleringer på aktier klassificeret som disponible for salg er indregnet direkte på egenkapitalen med 3 mio. kr. (2012: -2 mio. kr.). Fra egenkapitalen til resultatopgørelsen er der overført -2 mio. kr. (0 mio. kr.). Årsregnskabsmeddelelse for BRFkredit-koncernen

18 EGENKAPITALOPGØRELSE, FORTSAT Beløb i millioner kroner BRFkredit a/s Aktiekapital Overkurs ved emission Akkumulerede værdiændringer Reserver i serier Øvrige reserver/ Overført resultat Egenkapital 1. januar Værdiregulering af domicilejendomme Egenkapitalbevægelser i datterselskab Udskudt skat af egenkapitalbevægelser Indregnet i anden totalindkomst i alt Overført mellem serier Årets resultat Indregnet på egenkapitalen i alt Udloddet udbytte 1) Egenkapital 31. december I alt Værdiregulering af domicilejendomme Egenkapitalbevægelser i datterselskab Udskudt skat af egenkapitalbevægelser Indregnet i anden totalindkomst i alt Overført mellem serier Årets resultat Indregnet på egenkapitalen i alt Udloddet udbytte 1) Egenkapital 31. december ) Der kan ikke foretages udlodning af reserver vedrørende posterne: Akkumulerede værdiændringer og Reserver i serier. Årsregnskabsmeddelelse for BRFkredit-koncernen

19 EGENKAPITALOPGØRELSE, FORTSAT Beløb i millioner kroner SOLVENSOPGØRELSE/KAPITAL BRFkredit-koncernen BRFkredit a/s Kernekapital efter fradrag Basiskapital Vægtede poster uden for handelsbeholdningen, herunder ikke-balanceførte poster Operationel risiko Vægtede poster med markedsrisiko m.v Vægtede poster i alt Kernekapitalprocent 16,6 15,2 17,5 16,3 Solvensprocent 16,6 15,2 17,5 16,3 BRFkredits kapitalkrav i henhold til Lov om finansiel virksomhed 124 stk Kernekapitalen og basiskapitalen fremkommer således: Egenkapital Immaterielle aktiver Udskudte skatteaktiver Akkumulerede værdiændringer Kernekapital før fradrag % af forskel mellem forventet tab og regnskabsmæssig nedskrivning Overskydende fradrag, der ikke kan modregnes i supplerende kapital Kernekapital efter fradrag Supplerende kapital Akkumulerede værdiændringer Resterende 50% af forskel mellem forventet tab og regnskabsmæssig nedskrivning Modregning af det overskydende fradrag Basiskapital Årsregnskabsmeddelelse for BRFkredit-koncernen

20 Klampenborgvej 205, 2800 Kgs. Lyngby Tlf , Fax , CVR-nr Design og produktion: BRFkredit DeskTopService Print: BRFkredit Kopicenter

Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen. Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007. Halvårsrapport 2007.

Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen. Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007. Halvårsrapport 2007. Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007 Halvårsrapport 2007 Side 1 af 19 Hovedtal for BRFkredit koncernen (BRFkredit) Basis- /beholdningsindtjening

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30.

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november 2006 Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. september 2006) PERIODEN KORT FORTALT Normaliseret realkreditmarked i 2006 Markedets

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Side 1 af 18 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 A/S Vinderup Bank - Halvårsrapport Til: Nasdaq OMX, Copenhagen Meddelelse nr. 09 / 2009 fra Vinderup Bank A/S, reg. nr. 2160, indeholdende halvårsrapporten 2009. Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 5 ÅRS

Læs mere

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen X NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2015: Halvårsrapport 2015. Skive, den 19. august 2015 Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning... 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015. Den 25. februar 2016 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. oktober 2013 Ref.: Direktionen / jc Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Resultat før skat på 14,3 mio. kr. Forrentning af egenkapitalen

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 192.845 197.696 Renteudgifter 2 155.096 165.928 Netto renteindtægter 37.749

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 23.05.2011 Dato: Vor ref.: Jens 23.05.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 Selskabsmeddelelse nr. 11.2011 Kvartalsrapport pr. 31. marts

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S, Børsen i Luxemborg og Pressen Meddelelse nr. 17/2013 25. februar 2013 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE for BRFkredit-koncernen 2012 HOVED- OG NØGLETAL FOR BRFKREDIT-koncernen * Beløb

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2008

Halvårsrapport for 1. halvår 2008 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 5.8.28 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Selskabsmeddelelse nr. 8.28 Halvårsrapport for 1. halvår 28 På trods af kreditkrise

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX København og pressen 6. november 2008 KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2008) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat 711 mio. kr. er på niveau med resultatet

Læs mere

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2015 Kreditbanken opjusterer Med et overskud på 26,9 mio. kr. før skat i årets første 9 måneder opjusterer banken forventningen til årets resultat før skat fra 20-28 mio.

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Meddelelse nr. 2/2006.

Meddelelse nr. 2/2006. Meddelelse nr. 2/2006. Skive, den 31. januar 2006 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelsen for 2005 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer årsregnskabsmeddelelsen: Resultatet før skat

Læs mere

De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til 3.621 mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter.

De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til 3.621 mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHDHUGHQI UHQGHILQDQVNRQFHUQL1RUGHQRJ VWHUV UHJLRQHQ9LJ UGHWPXOLJWIRUYRUHVNXQGHUDWQnGHUHVPnO YHGDWWLOE\GHHWEUHGWXGEXGDISURGXNWHUVHUYLFH\GHOVHURJO VQLQJHULQGHQIRUEDQNNDSLWDOIRUYDOWQLQJRJIRUVLNULQJ

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 6. november 2017 Selskabsmeddelelse nr. 5/2017 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Beløb år til dato. kvartalet

Beløb år til dato. kvartalet ES1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Renteindtægter... 1 19 2. Renteudgifter... 2 20 A. Netto renteindtægter... 3 21 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 22 4. Gebyrer og provisionsindtægter...

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011

Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011 Side 1 af 20 NASDAQ OMX Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 1. februar 2012 Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011 Der er fremgang i bankens resultat på 12% fra 338 mio.

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank A/S Koncernen

Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank A/S Koncernen Side 1 / 16 Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 Vestre Stationsvej 7 5100 Odense Telefon 65 20 40 60 CVR nr. 14 66 90 00 www.fioniabank.dk Odense den 15. august 2006 Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank

Læs mere

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106 Side 92 af 106 ROE - forrentning af EK 2013 2012 2011 2010 2009 Jyske Bank 10,92 4,04 3,79 5,91 4,00 Vestjysk Bank -46,90-106,63-21,98 0,28-3,04 Jyske Bank mio. kr Resultat 1808 595 516 764 465 Egenkapital

Læs mere

HalvÅrs- rapport 2015

HalvÅrs- rapport 2015 HalvÅrsrapport 2015 Halvårsrapport 2015// 3 indhold Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Femårsoversigter... 9 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 11 Balance... 12 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012

Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012 Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr

Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit - hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2011 2010 2009 2008 2007 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 19. maj 2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. KVARTALSRAPPORT 2010 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2010) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat blev 388 mio. kr. mod 270 mio. kr. i 1.

Læs mere

Halvårsrapport. pr. 30-06-2012

Halvårsrapport. pr. 30-06-2012 Halvårsrapport pr. 30-06- 141. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om 3 Ledelsespåtegning 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse for perioden

Læs mere

Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K

Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

Perioderegnskab Realkredit Danmark koncernen Resultatopgørelse og Totalindkomst 7 Balance 8 Kapitalforhold 9 Pengestrømsopgørelse 10 Noter 11

Perioderegnskab Realkredit Danmark koncernen Resultatopgørelse og Totalindkomst 7 Balance 8 Kapitalforhold 9 Pengestrømsopgørelse 10 Noter 11 Ledelsesberetning Hovedtal Realkredit Danmark koncernen 3 Overblik 1. halvår 2014 4 Realkreditmarkedet 4 Periodens resultat 4 Balance 4 Kapital og solvens 5 Supplerende sikkerhedsstillelse 5 Lovgivningsmæssige

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2010

Kvartalsrapport pr. 30. september 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 22.11.2010 Dato: Vor ref.: Jens 22.11.2010 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 Selskabsmeddelelse nr. 17.2010 Kvartalsrapport pr. 30. september

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til OMX Den Nordiske Børs, København og pressen 14. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2008) PERIODEN KORT FORTALT Fremgang i resultatet i forhold til Basisindtægterne

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere