Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud!"

Transkript

1 Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! En etnografisk undersøgelse af koordinering og kommunikation under akutte patientforløb AkutFlow Caretech Innovation Louise Mejnertz Oktober 2011 Louise Mejnertz Centre for Pervasive Health Care Åbogade 34 DK-8200 Århus N

2 Tak til personale og ledelse i afdelingerne for at dele jeres arbejdsdag med mig jeres glæder, frustrationer og ikke mindst håb for fremtidens patientforløb. Jeg håber, at den indsigt jeg formidler i denne afrapportering giver input til at arbejde videre med de organisatoriske og teknologiske udfordringer, der eksisterer omkring koordinering og kommunikation i de akutte patientforløb. Indholdsfortegnelse Undersøgelsens hovedpointer Indledning Koordinering Akutafdelingen og koordinering Afdeling B og koordinering Kommunikation Samarbejde Pladser på papiret og i praksis Hvornår sendes patienten op? Tolkning af aftaler og retningslinjer Os og dem Indsigt to afdelinger, to stemmer Interview med koordinator i Akutafdelingen Interview med koordinator i afdeling B Refleksioner og anbefalinger Teknologisk Overblik og indsigt Organisatorisk Kendskab og forståelse Rammer Kapacitet og aftaler Afrunding...15 Appendiks 1: Metode Bilag Bilag 1: Akutafdelingens plads-skema...18 Bilag 2: Meldte akutte patienter afdeling B...19 Bilag 3: Afdeling B s dokument med oversigt over patienter...20 Louise Mejnertz Centre for Pervasive Health Care Åbogade 34 DK-8200 Århus N

3 Undersøgelsens hovedpointer Koordinering imellem afdelingerne foregår delvist ved personlige møder, delvist ved aftalte telefonmøder og delvist ved telefonopkald. Imellem Akutafdelingen og stamafdeling B bruges kommunikationsfunktionen i overblikssystemet suppleret med telefonopkald. Papirskemaer er centrale redskaber, imens overbliksskærmene også spiller en central rolle specielt internt i afdelingerne. Koordinatorrollen i akutafdelingen består i at have overblik over patienter og pladser internt i afdelingen samt pladser og pladssituation i resten af huset og i at koordinere indkomne og udkomne patienter. Hun har personlige møder med nogle afdelinger og koordinerer ellers primært telefonisk med koordinatorerne i de andre afdelinger. Hendes vigtigste koordineringsredskab er overbliksskærmene samt et papirskema, hvor pladser i andre afdelinger er noteret ned. Koordinatorrollen i afdeling B består primært i at have overblik over patienter i egen afdeling, herunder patienter der står til h.h.v. indlæggelse og udskrivelse. Hun tager imod telefoniske meldinger fra akutafdelingen og tager imod nye patienter, der indlægges i afdelingen. Hendes vigtigste redskab er et worddokument med oversigt over patienter i afdelingen og i mindre omfang overbliksskærmene, som dog bruges i.f.t. OP. Kommunikation imellem afdelingerne foregår primært per telefon, men også specielt i.f.t. Medicinsk afdeling ved personlige møder. Kommunikationen har oftest et af to formål: At afklare pladssituation eller at melde patient op. Førstnævnte er koordinatorens ansvar, imens sidstnævnte som oftest klares af den enkelte sygeplejerske, som giver en kort telefonisk information om patient og plan for det videre forløb. Samarbejdet opleves ikke altid at forløbe optimalt begge steder sigter man mod det mest hensigtsmæssige patientforløb, men omstændigheder gør, at samarbejdet ind imellem opleves som modarbejdelse. Årsager hertil er bl.a. forskellig opfattelse af pladssituation, forskellig opfattelse af, hvornår en patient bør/skal flyttes op, forskellig tolkning af aftaler og en generel oplevelse af os-dem. Teknologisk anbefales at videreudvikle overbliksløsningen, således at akutafdelingen får løbende og dynamisk oversigt over pladssituationen i afdelingerne. Stamafdelingerne får indblik i pladssituationen i akutafdelingen og mulighed for at se egne patienter med lidt mere information. Der er enighed om, at ressourcespørgsmålet er et ledelsesansvar, og at det ikke er relevant at inkludere i systemet. Organisatorisk anbefales at fortsætte med at arbejde på at tænke i patientforløb og øge kendskab og tillid til hinanden på tværs af afdelingerne, så man i højere grad arbejder som et vi og tænker patienterne som vores frem for vores og deres. Rammerne er afgørende for samarbejdet imellem afdelingerne det er vigtigt, at kapacitet og ressourcer svarer til behov, og at aftaler og retningslinjer er klare og opfattes ens af alle. 1

4 1. Indledning Kommunikation og koordinering imellem forskellige enheder indenfor og på tværs af fysiske og organisatoriske enheder er centrale for akutte patientforløb. Projektet Akut- Flow, som er støttet af Region Midt og EU via Caretech Innovation, arbejder på at udvikle en IT platform til koordinering og kommunikation imellem forskellige hospitalers akutmodtagelser, afdelinger og andre aktører på akutområdet. Den tekniske platform skal øge overblikket og være med til at lette flowet af information på tværs af forskellige enheder. Som led i AkutFlow projektet har jeg gennemført en mindre etnografisk undersøgelse af, hvordan en akutafdeling og en stamafdeling 1 koordinerer og kommunikerer med hinanden i forbindelse med akutte patientforløb. Hvordan samarbejder man omkring det akutte patientforløb? Hvordan foregår koordinering og kommunikation på tværs af afdelingerne? Hvad er på spil? Formålet med den etnografiske undersøgelse var at opnå viden om: Koordinerings-, kommunikations- og samarbejdspraksis Relevansen af et understøttende IT system Personalets brug og oplevelse af nuværende IT systemer Undersøgelsen er gennemført med udgangspunkt i observationer og interviews i en akutafdeling og en stamafdeling på et akuthospital i Region Midt. Der er i alt gennemført 20 timers observationer i Akutafdelingen og 16 timers observationer i stamafdelingen fordelt på dag- og aftenvagter i maj og juni måned Observationerne er suppleret med to interviews med personale i Akutafdelingen og tre interviews med personale i afdeling B samt indledende møder med de to afdelingssygeplejersker. For yderligere omkring metode henvises til appendiks 1. Forud for feltstudiet eksisterede der i projektgruppen en antagelse om, at der foregår nogle forhandlinger imellem afdelingerne omkring pladser. Disse forhandlinger har ikke syntes så fremherskende under feltstudiet. Til gengæld har samarbejdsudfordringer imellem de to afdelinger fyldt meget for personalegrupperne, og de har derfor også fået en central plads i denne afrapportering. Disse samarbejdsudfordringer er relevante at tage med ind i de teknologiske og organisatoriske overvejelser, ledelsen og systemudbyderen Cetrea A/S gør sig i forhold til forbedring af koordineringen på tværs af afdelingerne. Følgende afrapportering præsenterer den viden, undersøgelsen har genereret. Idet undersøgelsen beror på relativt få observationer og interviews, bør eksemplerne ses som case eksempler snarer end som repræsentative data. 1 Hospital og afdelinger er anonymiserede. De to afdelinger benævnes i rapporten: Akutafdelingen og afdeling B. Desuden er alle personer anonymiserede. 2

5 2. Koordinering Koordinering internt i de enkelte afdelinger og på tværs af afdelingerne fylder meget i og omkring det akutte patientforløb. Hvordan koordinering foregår og opleves i de to afdelinger skildres i det følgende Akutafdelingen og koordinering Akutafdelingen er organisatorisk bygget op med en afdelingsledelse bestående af en ledende overlæge og en oversygeplejerske samt to afdelingssygeplejersker. Afdelingen består af et modtagerafsnit og et 48 timers observationsafsnit. Afdelingen har i alt 26 pladser herunder 3 skadestuer. Personalet i afdelingen går på tværs dvs. at de har vagter i begge afsnit. I modtagerafsnittet har visitator (en erfaren sygeplejerske) overblikket. Hun tager imod telefoniske meldinger om patienter fra praktiserende læger, vagtlæger, ambulancer m.fl. Hun opstarter triage skemaet, skriver patienten på overbliksskærmen og koordinerer med sine kolleger vedrørende modtagelse og triagering af de indkomne patienter. I observationsafsnittet er det koordinator, der står for at have overblik over patienter og pladser i afdelingen. Koordinator har en central rolle i forhold til koordinering omkring den akutte patient, når patienten skal op i en stamafdeling, på OP eller hjem. Desuden koordinerer hun med visitator omkring de patienter, der skal fra modtagelsen og ned i observationsafsnittet og med stamafdelingerne oppe i huset vedrørende ledige pladser og pladssituationen generelt. Der er udpeget en til at varetage koordinatorfunktionen i dag og aftenvagt, mens den deles i nattevagten. Hver morgen danner koordinatoren sig et overblik over patienter i afdelingen og tager stilling til, hvilke patienter hun forventer skal op i hvilke afdelinger. Hun udskriver en liste over patienterne fra overbliksskærmen og noterer med kuglepen i margen, hvor hun regner med, patienterne skal hen. Klokken 7.50 går koordinatoren op og mødes med de pladsansvarlige sygeplejersker fra de medicinske afdelinger samt den hovedpladsansvarlige fra Medicinsk afdeling, som oftest er oversygeplejersken eller en afdelingssygeplejerske. Her gennemgår de sammen patienter og pladssituation, og koordinator noterer ned på et skema (se bilag 1), hvordan sengekapaciteten ser ud i afdelingerne hvor mange senge er optaget, og hvor mange forventes frigivet i løbet af dagen på baggrund af forventede udskrivelser. Stamafdeling B deltager ikke, idet de i stedet noterer deres sengekapacitet og forventede udskrivelser ned på overbliksskærmen kl. 8, 12, 14 og 17. Disse data kan ses på Akutafdelingens overbliksskærm. I løbet af dagen ringer koordinatoren sammen med de andre afdelinger fast kl og 14, hvor hun igen noterer sengekapaciteten i afdelingerne ned på det udskrevne skema. Ofte kommer Medicinsk afdelings pladsansvarlige også ned og taler med koordinator i løbet af dagen. På travle dage ringer koordinator også rundt til afdelingerne udenfor disse aftalte tider. Er pladssituationen så presset, at alle afdelinger har pladsproblemer, tager man på oversygeplejerske eller lægeligt bagvagt niveau stilling til, hvad der skal gøres om man f.eks. skal forsøge at finde pladser på andre sygehuse. 3

6 Imens visitator udelukkende varetager visitator funktionen, varetager koordinatoren samtidig plejeopgaver og fungerer også ofte som rådgivende og vejledende i forhold til sine yngre kolleger. Hun indhenter status oplysninger på kollegernes patienter, opdaterer overbliksskærmen, bistår lægerne med oplysninger m.m., og svarer på opkald fra husets andre afdelinger, visitator osv. Sygeplejerskerne i afdelingen har koordinatorrollen på skift dog er der nogle sygeplejersker, der trives bedre i rollen end andre, og dermed også nogle sygeplejersker, der har opgaven oftere end andre. Koordinatorens vigtigste redskab er overbliksskærmene, som er hendes kilde til overblik over plads og patientsituationen i Akutafdelingens modtagelse og sengeafsnit, samt det omtalte udskrevne skema, hvorpå hun i hånden noterer sengekapaciteten i de andre afdelinger ned Afdeling B og koordinering Stamafdeling B har to sengeafsnit. Der er 22 pladser i hvert afsnit, hvoraf to af pladserne er reserverede til medicinske patienter. Organisatorisk er afdeling B under Stamafdeling Bs ledende overlæge og oversygeplejerske, og hvert sengeafsnit har sin egen afdelingssygeplejerske og eget personale. På skift har en sygeplejerske i hvert sengeafsnit koordinatorfunktionen. Koordinatorens rolle er at have overblikket over antallet af patienter, hvor mange der forventes udskrevet, hvor mange planlagte patienter, der kommer, og hvilke sygeplejersker, der passer hvilke patienter. Koordinatoren har ideelt set ikke sine egne patienter, men det er ikke altid muligt at undgå, hvis der er travlt i afdelingen. Det er koordinatoren, der tager imod opkald fra Akutafdelingen, når en patient meldes op, og det er hendes ansvar at finde en stue til patienten. Når hun har fået en melding, skriver hun patientens navn og cpr.nummer på en seddel over akutte patienter, der hænger på opslagstavlen (bilag 2). Desuden skriver hun patienten ind i et altid åbent worddokument med en liste over afdelingens patienter (bilag 3). Det er også koordinatoren, der tager imod patienterne både de planlagte og de akutte patienter. Hvis ikke hun har tid, er det hendes ansvar at finde en anden sygeplejerske til at tage imod patienten, og dette noterer hun ligeledes ned på sedlen på opslagstavlen. Koordinatoren skal kl. 8, 12, 14 og 17 skrive antallet af patienter i afdelingen på overbliksskærmen heraf hvor mange medicinske patienter man har samt antallet af patienter, man forventer udskrevet. Denne information har Akutafdelingen adgang til via sine overbliksskærme. Koordinatorens vigtigste redskab er worddokumentet med en liste over afdelingens patienter. Dokumentet udskrives ved vagtskifte, og alle sygeplejersker har det på sig. Sygeplejerskerne og i særdeleshed koordinatoren tilretter dokumentet løbende på en bestemt computer, hvor dokumentet altid er åbent. Det er også på denne seddel, at koordinatoren noterer i margen, hvis hun forventer, at en patient udskrives. Overbliksskærmen med OP information er også en vigtigt kilde til information om planlagte og igang- 4

7 værende operationer. Overbliksskærmen med oversigt over organkirurgiske patienter i Akutafdelingen bruges kun i begrænset omfang. 3. Kommunikation Kommunikationen imellem de to afdelinger foregår primært via telefonsamtaler imellem de to koordinatorer og mellem sygeplejersker i Akutafdelingen, der vil melde patienter op til afdeling B og koordinator i afdeling B. Der er mulighed for, at de to afdelinger kan chatte med hinanden via overbliksskærmen, men dette bruges kun i meget begrænset omfang. Begrundelse for ikke at bruge muligheden i afdeling B går blandt andet på, at det er nemmere at kommunikere via telefonen, fordi den har man hele tiden på sig. Skærmen ser man kun, når man er på kontoret og det er ikke fast, at man kigger på den. Kommunikationen foregår næsten udelukkende på baggrund af opkald fra Akutafdelingen til afdeling B i forbindelse med meldinger og i forbindelse med afklaring af pladssituation. En del patienter, der skal til afdeling B går først på OP. Kommunikationen omkring disse patienter foregår derfor (også) imellem OP og afdeling B næsten udelukkende via OP overbliksskærmen. Ind imellem ringer afdeling B selv ned til Akutafdelingen for at få en patient op. Dette sker ikke ret tit, men ind imellem genkender koordinator f.eks. en patient på overbliksskærmen og beder selv om at få patienten sendt op. Det hænder også, at andre afdelinger selv henvender sig. Akutafdelingens kommunikation med afdeling B består næsten udelukkende af telefonsamtaler, imens kommunikationen med blandt andet Medicinsk afdeling både foregår via personlige møder i løbet af dagen og via telefonsamtaler. 4. Samarbejde Akutafdelingen er for de fleste patienter indgangen til sygehuset. Afdelingen er patientens første møde med sygehuset, og det er også herfra den første plan for deres forløb skitseres, og herfra de sendes videre op i stamafdelingerne. Akutafdelingen er dermed også en vigtig samarbejdspartner for stamafdelingerne og visa versa. Idealet begge steder er det mest hensigtsmæssige patientforløb. Der opleves dog i begge afdelinger nogle samarbejdsudfordringer. Flere i begge afdelinger udtrykker, at samarbejdet på tværs af afdelingerne nogle gange ender i modarbejdelse frem for samarbejde. Problemstillinger omkring plads, koordinering og kommunikation er centrale. Nedenfor skitseres en række af de problemstillinger, jeg erfarer i forbindelse med observationer i begge afdelinger, og som adresseres i de efterfølgende interviews med personaler i begge afdelinger. Disse problemstillinger er relevante at tænke ind i det videre arbejde med koordinering og kommunikation i det akutte patientforløb. 5

8 4.1. Pladser på papiret og i praksis Koordinatorerne i Akutafdelingen oplever, at den seddel, der opdateres til mødet kl.7.50, og telefonsamtalerne kl og 14, og den oversigt afdeling B opdaterer på overbliksskærmen kl. 8, 12, 14 og 17 ikke stemmer overens med den virkelighed, de møder, når de ringer op for at melde en patient. De kan opleve, at de kl.12 har fået at vide, at en given afdeling har to ledige pladser, men når de så ringer op for at melde en patient kl.13 får de at vide, at der ikke er plads. Sengeafdelingen kan i mellemtiden have modtaget en patient tilbage fra Intensivafdelingen eller fra en anden afdeling eller et andet sygehus. Disse patienter går ikke via akutafdelingen, så akutafdelingen får ikke automatisk besked herom. En anden årsag til uoverensstemmelsen kan være, at en given afdeling ikke har udskrevet så mange patienter som forventet. En sygeplejerske udtrykker sin frustration således: Jeg tænker at det er rigtig vigtigt, at vi får kommunikeret hver vores vej, for jeg fortæller dem, hvordan det er, men det er ikke altid, de er lige gode til at ringe ned og sige Nu har de fortalt mig, at de faktisk havde 6 pladser, og de forventer nogen udskrevet, og forventer der kommer to ind - man kan sige, det er det, jeg kalkulerer med, så er det også rigtigt vigtigt, at de ringer og siger til mig: nu er der simpelthen lige kommet fire ind et andet sted fra, så jeg har faktisk ikke flere pladser, og det er nogen gange der, det går lidt galt (koordinator i Akutafdelingen) 4.2. Hvornår sendes patienten op? Der er forskellige opfattelser af, hvorvidt observationsafsnittet i Akutafdelingen er et 48 timers afsnit eller ej. Optimalt set skulle det være det, men i Akutafdelingen er man af den opfattelse, at indtil de får flere pladser, er det ikke altid muligt at føre ud i praksis. Internt i akutafdelingen oplever jeg også, at der er forskel på opfattelsen. En sygeplejerske jeg taler med mener, at det er det, de skal have i baghovedet og forsøge at praktisere, mens andre mener, at patienterne skal op så snart, der er lagt en plan, og hvis ikke de umiddelbart skal udskrives. Hvordan og hvornår patienter sendes op afhænger ifølge en koordinator af, hvor meget pres der er i afdelingen. Hvis der er pres på i Akutafdelingen ser verden meld op ud, og så gælder det om at få dem op er der roligt kan de blive liggende: Det kommer an på, hvordan presset er i afdelingen, fordi hvis der er hårdt pres på hernede, så gælder det selvfølgelig om at få dem gjort så hurtigt færdig som muligt, så de kan komme videre op i huset. Hvis ikke der er pres på hernede, jamen i dag, der har vi jo mange liggende fra i går, fordi der er pænt med plads, så ligger de jo bare og venter på, at der kommer en akutlæge og ser dem, så de ligesom kan få lagt en plan for dem, og hvad der skal ske men hvis vi har rigtig meget run på, så kan vi godt være nødt til at få det gjort tidligere, så ku det være, vi havde gjort det i går aftes eller i nat eller så deres ophold her ved os afhænger jo også rigtig meget af, hvor meget run der er på hernede (koordinator i Akutafdelingen) Nogle gange oplever koordinator i Akutafdelingen, at de er nødt til at prioritere, således at patienterne sendes op hurtigst muligt, hvis de alligevel skal flyttes: Jeg kan be lægen om at kigge på nogle bestemte patienter først for at få skabt nogle pladser, og det er selvfølgelig ikke optimalt, men tit så har du nogle patienter, som skal flyttes alligevel Men hensigten er i hvert fald, at vi ikke flytter patienter af pladsproblemer ( ) vi sku helst ikke flytte patienter op, som egentlig ikke havde behøvet at komme op men om de kommer op fire timer før eller siden gør jo ikke det store i deres patientforløb ( ) men vi sku helst ikke flytte nogen op, der så kan udskrives dagen efter ik hvis det er mindre end to døgns indlæggelse i hvert fald og det sker jo alligevel nogen gange, og nogen gange er det også svært at spå om, hvad der lige kommer til at ske (koordinator i Akutafdelingen) 6

9 Til tider oplever jeg og personalet - at Akutafdelingen og modtagende afdelinger ikke altid har tillid til hinanden. Modtagende afdelinger kan ikke se, hvor mange patienter, der er i Akutafdelingen, og Akutafdelingen kan kun se pladssituationen i de andre afdelinger ud fra det, de har fortalt eller skrevet ned i systemet. De betvivler derfor nogle gange hinanden, som eksemplet nedenfor illustrerer: Til et morgenmøde imellem koordinatorerne fortæller koordinator fra medicinsk afdeling, at nattevagt sygeplejersken fra akutafdelingen havde haft ringet og sagt, at det brændte på, og de havde behov for hjælp, da de havde behov for at flytte patienter op. Det sagde medicinsk afdeling ja til, men der var ikke lagt en plan for den patient, der blev sendt op, og portøren fortalte, at de havde 5 ledige pladser i akutafdelingen. Det er medicinsk afdeling ikke tilfredse med, og de beder Akutafdelingens koordinator gå videre med det til ledelsen. Ind imellem oplever koordinatorerne i akutafdelingen, at der sås tvivl om pladssituationen i afdelingen. De mener, at det blandt andet kan skyldes, at overbliksskærmen både viser sengepladser og gangpladser. Gangpladserne er ikke reelle pladser, men benyttes, når der er pladsmangel. Når gangpladserne ikke er i brug, ser det dog på skærmen ud til, at der er flere ledige pladser i afdelingen, og det får portører, læger og andre til at tro, at der er masser af plads. I Afdeling B er opfattelsen, at aftalen er, at Akutafdelingen er et 48 timers afsnit, men sygeplejerskerne har en forståelse for, at der ikke altid er pladser nok til det. Er der kun udsigt til et kort forløb for patienten, bør man for patientens skyld beholde patienten i Akutafdelingen, hvis de har plads. Man oplever ind imellem, at patienter sendes op også selvom de måske kun skal have en kort indlæggelse, og selvom Akutafdelingen ser ud til at have plads til dem. I Akutafdelingen synes den fremherskende holdning at være, at patienter bør sendes direkte op i stamafdelingen, hvis man ved, at det er en specialepatient, og man forventer en længere indlæggelse. I Akutafdelingen oplever man dog indimellem, at afdelingerne siger, at de ikke har plads, eller at de forsøger at modsætte sig at tage imod patienten Tolkning af aftaler og retningslinjer Ovenstående problemstilling omkring, hvornår patienterne skal sendes op, og hvornår de skal blive i Akutafdelingen, om akutafdelingen er et 48 timers afsnit eller ej, og om patienterne skal op, når der er lagt en plan eller ej, synes at hænge sammen med oplevelsen af, at visse aftaler ikke tolkes ens. I afdeling B oplever man f.eks. tit at modtage patienter, der ikke er lagt en plan for eller patienter, hvor de aftalte tjeklister ikke er udfyldt, hvor pårørende telefonnumre ikke er registreret, og hvor der ikke er taget højde for, hvorvidt patienten f.eks. har brug for at ligge på en specialmadras. Det resulterer ind imellem i diskussioner imellem personalet i de to afdelinger. Eksempelvis som nedenfor: Jeg er sammen med koordinator i Akutafdelingen. En ung sygeplejerske kommer tilbage. Hun fortæller, at stamafdelingen ikke vil have patienten op i afdelingen, fordi der ikke er lavet væskeplan og taget blodprøver. En ledende sygeplejerske kommer ind i det samme, og hun siger, at det skal de. Når der er lagt en plan, og det er der, så skal de tage ham. Den unge sygeplejerske bliver bedt om at ringe op til stamafdelingen igen (feltnote). 7

10 Personalet oplever også, at nogle af de aftaler, der er indgået, er uhensigtsmæssige. En sygeplejerske i afdeling B kommer med et eksempel på en uhensigtsmæssig aftale. En patient der kommer for gastroskopi, kommer indledningsvis ind i Akutafdelingen og så op på OP, hvorfra patienten overflyttes til afdeling B udelukkende for, at afdeling B kan udskrive patienten kort efter. Sygeplejersken mener, at sådanne patienter bør gå tilbage i akutafdelingen og udskrives derfra, idet det er meget tids- og ressource krævende at skulle tage imod disse patienter og sætte sig ind i en masse omkring patienten for bare at skulle udskrive dem igen med det samme Os og dem Akutafdelingen oplever ind imellem modstand fra modtagende afdeling, når de melder en patient op. De oplever, at der er mistro i forhold til, om det nu kan være rigtigt, at patienten skal op, og en manglende forståelse for det arbejde, de udfører i Akutafdelingen. En sygeplejerske udtrykker under et interview problemstillingen således: Koordinatorfunktion er rigtig strid, for vi kan jo ikke stoppe flowet herind i afdelingen vi kan jo ikke sige til lægerne, at de ikke må sende patienterne herind eller sige til [ambulancerne], at de må køre et andet sted hen ( ) så vi bliver jo ved med at få patienter ind ( ). Jeg tror, at de andre sygeplejersker fra de andre afdelinger kunne have godt af at komme ned og se, hvordan det egentlig ser ud hernede, fordi når vi så ringer op og melder patienter og får at vide, jamen vi har ikke flere pladser jamen den mulighed har vi jo ikke, det kan vi jo ikke sige, så vi har tit nogen liggende på gangene og siddende rundt omkring Jeg tror, at forståelsen den lidt mangler (Koordinator i Akutafdelingen) Vice versa oplever afdeling B også en manglende forståelse for og kendskab til deres rytme. De oplever ofte at skulle dobbelttjekke en masse, når patienten kommer op, fordi det ikke er gjort ordentligt tjeklister er ikke udfyldt, patienten ligger på en for dårlig madras, der er ikke skrevet telefonnumre på pårørende ned osv. Man oplever også, at patienterne tit sendes op lige ved vagtskifte. En sygeplejersker fra afdeling B udtrykker sin oplevelse nedenfor: ( ) det føles som om det bare er ekspedition det er bare nogen der kommer ind, og så skal de videre. Vi får nogle gange nogle op som er grædefærdige og (.) det første indtryk betyder utroligt meget, så vi bruger egentlig mange ressourcer på at ændre på nogle ting det er som om, at det ikke lige er sygeplejen, de kigger på. Vi kan have nogle gamle dårlige patienter, som ligger på den dårligste madras dernede, og så kommer de op i afdelingen, og så skal vi til at flytte dem hvor det betyder utroligt meget at komme i den rigtige seng fra starten ( ) Det føles mange gange som ekspedition de skal bare videre de er et nummer, der bare skal videre (sygeplejerske i afdeling B). Samme sygeplejerske kommer med et eksempel: En patient kommer op, som har stomi, og så har de ikke stomipose på - så ligger der bare en forbinding, og så tager vi det, og så ringer vi, og så siger de, jamen vi havde ikke lige en stomipose, og sådan er der flere ting (sygeplejerske i afdeling B). Begge afdelinger stræber efter det mest hensigtsmæssige patientforløb, men i en travl hverdag og på dage med rigtig mange patienter, føler man sig tvunget til i højere grad at fokusere på pladssituationen i sådanne situationer oplever sygeplejerskerne begge steder ind imellem samarbejdet som modarbejdelse, og retorikken omkring os og dem og vores og deres patienter bliver skærpet. 8

11 5. Indsigt to afdelinger, to stemmer I dette afsnit præsenterer jeg læseren for to sygeplejerskers refleksion omkring kommunikation og koordinering i forbindelse med det akutte forløb internt på hospitalet. Erfaringerne skal ikke opfattes som repræsentative, snarere som refleksioner, der kan give input til hospitalets og systemudbyderens videre arbejde med den interne praksis og koordinering omkring det akutte patientforløb Interview med koordinator i Akutafdelingen Lotte er i 50 erne og sygeplejerske i Akutafdelingen, hvor hun har været ansat nogle år. Hun oplever, at der er stor forskel på de akutte patientforløb, fordi der er stor forskel på dagene, på patienterne og på personalet. Skal patienten blive eller videre? Lotte fortæller, at hvis de kan se, det bliver et kortere forløb bliver patienten i observationsafsnittet i Akutafdelingen. Observationsafsnittet er et 48 timers afsnit. Er der udsigt til mere behandling sendes patienten op i stamafdelingen. Lotte fortæller: Det skal jo sidde i baghovedet på os ikke også. Hvis der ligger undersøgelser og plan for behandling indenfor det tidsrum, så bør hun blive her. Det der er vores problem er, at vi tit ikke har plads til det. ( ). Vi har vendet os til, at vi kommer mere over i den rille, der hedder flow flow flow på grund af vores pladssituation Der er forskel på, hvornår personalet mener, at patienterne skal sendes op. Retningslinjerne er ikke så klare, og derfor er det ifølge Lotte meget en temperaments- og holdningssag. Samtidig mener Lotte heller ikke, at man kan gøre det for stramt, fordi dagene er så vekslende. Men som udgangspunkt er det et 48 timers afsnit, og ved man, at de har fuldt oppe i huset, er Lottes holdning, at man bør fornemme, om man kan afslutte nogle patienter her i stedet for at sende dem op. Det grundlæggende bag alle beslutninger bør altid være hensigtsmæssige patientforløb. Over halvdelen af de akutte patienter udskrives direkte fra Akutafdelingen. Af de resterende går de fleste patienter via akutafdelingen op i huset. Er det en specialepatient, skal afdelingen som udgangspunkt tage imod patienten, men Lotte oplever ofte, at de må vente med at sende patienten op, fordi man er midt i maden eller medicingivningen eller noget andet. Hun kommer med et eksempel fra dagen forinden, som hun dog understreger heldigvis ikke er helt typisk: I går lavede vi en aftale om at holde en patient et par timer mere for at hjælpe dem på afdelingen, fordi, at de havde mors, og de sku ha flyttet ud, og det var to vikarer og sådan noget ( ), så den patient beholdte vi lidt hernede for at hjælpe dem ( ) Der har vi haft ringet op, og så siger de åhh og sådan og sådan og på den og den måde, og da bliver aftalen, at det kan vi godt. Når patienter meldes op I forhold til afdelingernes modtagelse af meldinger af patienter fra akutafdelingen, har de altid karakter af, om de har fyldt op og har travlt. Lotte mener, at det nok ofte har været sådan, at så længe patienterne er i akutafdelingen er det deres patienter, og de behøver derfor ikke spekulere på dem. Nu arbejder ledelsen på et paradigmeskift fra 9

12 vores - deres patienter til, at det er fælles patienter. Samtidig har hun en forståelse for, hvorfor det er sådan, for hun ved, at afdelingerne ofte har travlt, megafyldt og ingen pladser men har man også fyldt her, kan det ikke nytte noget, så er vi der, hvor vi siger jamen - og det gælder både [afdeling B] og [afdeling x] og vi er nødt til at sige, at så skal der tages fat i nogen af dem, der kan finde løsninger oversygeplejersker og bagvagter og så videre. Et andet problem er, ifølge Lotte, at ved vagtskifte får man som koordinator at vide, hvor mangle pladser, der er (dagvagt koordinatoren har haft ringet rundt til afdelingerne kl.14.30). Og når man så ringer op og vil melde en patient, får man at vide: vi har ingen pladser. Det er jo en helt anden melding, end man fik fra dagvagt koordinatoren. Akutafdelingen får ikke at vide, hvis pladserne f.eks. er blevet optaget af hjertemedicinske patienter eller intensiv patienter. Lotte har et ønske om, at man sammen kan sikre, at der er en eller anden overlevering, der stemmer overens: Der mangler et system, der gør, at vi har en fælles fornemmelse alle sammen. Løsning Lotte reflekterer over, hvordan man kan løse ovenstående problemstilling. Alle afdelinger har ikke overbliksskærme hvis alle havde det, kunne man gøre som med afdeling B. Problemet her er, at de glemmer at opdatere det. Samtidig er det ikke nok, at det kun opdateres ind imellem. Det betyder, at det kan se ud som om de har fem pladser, men når man så ringer op, har de det ikke. Hun fortsætter: Vi kan ikke nøjes med kun at vide det klokken det og det det kan vi til dels for vi kan jo også tage telefonen og ringe op, men vi skal jo ikke gøre det for tit vi skal jo ikke genere hinanden mere end nødvendigt er. Jeg spørger om det er nok, at systemet viser pladser, eller om det også bør indeholde informationer om f.eks. travlhed, vikarbemanding, sygemeldinger osv., så man tager højde for det, eller er det, der gælder: har de pladser eller har de ikke pladser? Lotte svarer: I går aftes var der jo to vikarer på [afdeling x], og der blev så taget det hensyn, men som jeg siger, hvis afdelingsledelsen har vurderet, at de to vikarer kan passe det afsnit, så kan jeg ligesom ikke se, at vi skal det er ikke vores opgave at tage ansvaret for den afdeling ( ) Det er afdelingsledelsen, der må tage det ansvar for, at de kompetencer er der, som der skal til for at varetage opgaverne Selvfølgelig er der hensyn, siger Lotte, og sygemeldinger har man i baghovedet, hvis man ved det, men det nytter ikke noget, hvis man har en fuld afdeling, og der er patienter, der hele tiden kommer. Så synes jeg, at problematikken skal løses et andet sted ved afdelingsledelsen. Det ville desuden være optimalt, hvis pladsoversigten blev ajourført hele tiden. Kunne det trækkes ud fra eksisterende systemer som det administrative grønne system ville det være rigtig smart!. Personalet er jo optaget af andre ting, så det ville være suverænt, hvis man kunne det!. 10

13 Samarbejdet Kendskab har afgørende betydning for, hvordan samarbejdet fungerer, er Lottes erfaring. Efterhånden som man får snakket med den samme person gentagne gange, og man får snakket med hinanden og får lært hinanden en lille smule at kende i telefonen, det hjælper jo, det hjælper jo, når man kan sige, nå ja I havde da vist en værre aften i går, og der går jo lige lidt tid, inden man får den der fornemmelse det hjælper absolut. ( ) Det ville jo være optimalt, men det er måske ikke realistisk det ved jeg ikke men hvem ved, man kunne da have en temadag på et tidspunkt, der hed overgange imellem afdelinger ( ) Der var faktisk en af de faste aftenvagter oppe på [afdeling x], som jeg syntes, der var frygtelig svær at samarbejde med som koordinator ( ), og det at møde hende ( ) har gjort en stor forskel vi snakker sammen helt anderledes nu, kan meget bedre få tingene klaret af. Lotte tror også, at de rammer, der er blevet lagt omkring tingene fremmer rigtig meget, så det, der bliver arbejdet med fra ledelsens side omkring rammer og forståelse, har stor indflydelse på samarbejdet. Kommunikation har stor indflydelse både negativt og positivt på samarbejdet. Den positive kommunikation bunder i forståelse for helheder, sammenhænge og patienten, der skal være i fokus. Netop de der gode hensigtsmæssige patientforløb det er det, der er afgørende. Men det er ikke altid muligt at planlægge det mest hensigtsmæssige forløb for patienten pga. pladssituationen. Vores betingelser kommer til at fylde for meget ind imellem. Pres og travlhed påvirker i høj grad samarbejdet negativt Interview med koordinator i afdeling B Pia er i begyndelsen af 30 erne og har været i Afdeling B i mere end 5 år. Hun oplever, at der er nogle forhold, der gør, at samarbejdet med Akutafdelingen ikke altid forløber optimalt. Samtidig har hun stor forståelse for, at det er sådan. Det akutte patientforløb De akutte patienter visiteres i akutmodtagelsen og gennemgås af bagvagten. Det er bagvagten, der skal vurdere, om patienten skal op. Hvis det kan ordnes på 48 timer, må de bliver skal de være indlagt længere tid, skal de op. Melding fra akutafdelingen foregår per telefon. Her fortæller de patientens stamoplysninger, hvad patienten er kommet ind med, hvad der er observeret, plan m.m. Pia oplever, at de akutte patienter tit meldes om aftenen og tit midt i vagtskifte. Det oplever Pia som frustrerende, da det tit giver dobbelt og overarbejde. Pia oplever en problemstilling i forhold til pladssituationen i akutafdelingen: Det er måske sådan, at de desværre ikke har de rammer nede i akutafdelingen, som de måske burde have, hvilket jo så lidt går ud over os heroppe, fordi at de ikke har plads til dem ( ) plads og bemanding, og i det hele taget, at de ligger jo tit lynhurtigt ude på gangene, og så kommer de op til os, selvom de egentlig ikke er parate til at komme op til os eller de kan gå hjem et par timer senere, og det er jo egentlig ikke det, der er meningen med modtagelsen de korte forløb de skal blive dernede ved dem og udskrives dernedefra, så de ikke skal to steder hen 11

14 I afdeling B har man 25 senge, men man er ikke normeret til 25. Det betyder, at man tit har flere patienter, end der er personale til, fordi afdelingen skal tage imod egne patienter. Samarbejdet Til spørgsmålet om, hvordan Pia oplever samarbejdet med Akutafdelingen, svarer hun: Samarbejdet er tit præget af frustrationer, fordi de [patienterne] tit ikke er ordentligt klargjort nede fra deres side af, og det bunder i, at de ikke har tiden til det og måske igen rammerne ( ), men det kan godt være sommetider lidt frustrerende, at vi skal lave meget af deres arbejde heroppe ved os, fordi det ikke er gjort der er mange ting vi får at vide, at patienten er fuldstændig klar til operation, og så er der bare så mange ting, som ikke er blevet gjort, som er fuldstændig grundlæggende ( ). De har jo deres tjekliste, som de skal lave dernede, og vi har jo vores de er jo blevet lavet i samarbejde sådan, så de supplerer hinanden. Til gengæld oplever hun, at hvis hun gør dem opmærksom på, at noget mangler, så sørger de for, at det bliver gjort. Pia oplever også, at beslutningen om, at patienten skal op ikke altid er clearet med bagvagten: Det er faktisk gået så vidt, at vi har fået lov af vores administrerende overlæge og spørge om: er det blevet gennemgået af bagvagten inden, at de melder dem, for der har været nogle gange, at de bare har meldt dem alt for hurtigt, uden at det er blevet vendt med bagvagten, så det har vi fået lov at spørge dem om, når de ringer og melder dem, selvom det er jo sådan lidt mistillids Koordinering og kommunikation Pia oplever, at mange ting kan forbedres i samarbejdet omkring koordinering. Hun er opmærksom på, at akutte patientforløb ikke kan sættes i for faste rammer, men hun synes godt, man kan kigge på, hvornår patienterne meldes op det passer bedst i dagtid, hvor der er flest personaleressourcer og i aftenvagt efter kl.18. Vagtskifte er et træls tidspunkt og fra er der som regel rigtig travlt, for man skal nå at læse på patienter, mange pårørende ringer, og mange kommer på besøg og skal høre, hvordan det står til, man skal rundt og hilse på patienterne og give medicin og aftensmad. Fra kl. 18 er de mest hektiske timer overstået, så derefter er der mere pusterum til at tage imod. Hun oplever også, at koordinator tit ringer op vedrørende pladssituationen, selvom de har aftalen om, at de skal bruge skærmen vi skal jo prøve at forstyrre hinanden mindst muligt, og når vi nu har aftalen ( ), men ellers synes jeg også, det er rart, at man kan gå ind og se: jamen hvor mange er der, der er mulighed for at komme op til os, og så kan man jo altid lige gå ind og lige læse på dem. Umiddelbart mener hun dog, at det egentlig er lige meget, om Akutafdelingen kan se deres pladser her, for uanset om de har 0 eller 5 pladser, så skal afdeling B tage imod egne patienten. Som koordinator oplever Pia indimellem kommunikationen og samtalen med akutafdelingen som kontrollerende: Jeg har altid mine forbehold, og der er mange ting, som jeg tjekker op, om det er blevet gjort i og med, at man har haft de oplevelser ( ) for eksempel, hvis der er en, der har en ventrikelsonde nede i ventriklen, 12

15 og derfor ikke må spise og drikke og så siger vedkommende, jamen hun må gerne drikke, jamen det er jo for eksempel ikke særlig smart, for så bliver det suget op igen, for formålet med at have sådan en sonde er, at tarmene jo egentlig skal have lidt ro, så det er jo så ikke særligt smart, at de så bare drikker løs, så ryger pointen lidt ( ) jamen hvad så med iv væske - er der blevet hængt noget op? ( ) og blodprøver er der nogen nye blodprøver, der skal tages til i morgen?, og hvis de skal starte op med antibiotika, jamen er der blevet startet op med det dernede? ( ), og værdier er de blevet målt? og er der blevet ernæringsscreenet og sådan nogen ting telefonnumre er de Pia oplever det som en ikke helt ligeværdig tjek-op samtale, hvor hun får en kontrollerende rolle, fordi hun så ofte har oplevet mangler. Hun har også for eksempel brug for at vide, hvor mobile patienterne er er de kørestolsbrugere, er de lift brugere, er de selvhjulpne, er de demente sådan nogen ting som har betydning for, hvor man placerer dem henne. Hvorvidt den information hører til på skærmen, ved hun ikke, da man også skal passe på med, at der ikke bliver tilføjet for mange stikord. Hun oplever ikke et behov for at få information via skærmen om, om patienten tænkes op det kan hun godt selv danne sig en fornemmelse af via det, hun allerede kan læse. Det der er relevant for hende er at få besked om, hvornår de kommer at de er klar samt tidspunkt for, hvornår de meldes op er relevant. Forslag til forbedring af samarbejdet For at samarbejdet for alvor kan blive bedre, mener Pia, at Akutafdelingen må få en bedre bemanding og bedre plads samt lidt bedre oplæring i specialerne, så de er lidt bedre klædt på. Hun ønsker, at de kan se det lidt fra vores side af, men de har det sikkert også træls med os. Hun foreslår, at det måske kunne gavne, at man havde noget udveksling at de kunne prøve at komme op i afdeling B i en vagt, så de kan se, hvad der sker her, og de kan komme derned og se, hvad der sker der det hjælper, hvis man kan se det lidt fra den anden side og forstå: hvorfor er det træls for os, og hvorfor er det træls for dem. 6. Refleksioner og anbefalinger Personalet i de to afdelinger oplever ikke altid, at rammerne er til stede for, at samarbejde, koordinering og kommunikation imellem afdelingerne kan fungere optimalt. Samtidig er der en række organisatoriske og teknologiske aspekter, der i personalets øjne kan være med til at løfte samarbejdet. Nedenfor præsenteres afslutningsvis en række refleksioner omkring disse aspekter samt en række anbefalinger til sygehusets og systemudbyderens fremtidige arbejde med at forbedre koordineringen omkring de akutte patientforløb Teknologisk Overblik og indsigt Overbliksskærmene bliver brugt hele tiden i Akutafdelingen, og personalet giver udtryk for, at de slet ikke ville vide, hvordan de skulle klare sig uden. Skærmene er samlingspunkt for såvel læger som sygeplejersker, og det er med skærmene foran sig, at koordinator og visitator udfører deres funktion. I afdeling B bruger man også overbliksskærmen, men imens personalet ofte bruger OP skærmen og chat muligheden her, bruges skærmen med oversigt over akutafdelingens kirurgiske patienter i mindre grad. Man bruger sjældent chat funktionen, og det sker, at koordinator ikke får opdateret 13

16 pladsoversigten simpelthen fordi skærmen ikke i samme grad som i akutafdelingen er afgørende for koordineringen. I Akutafdelingen ønsker man sig en oversigtsfunktion, hvor man har adgang til at se pladssituationen i alle de samarbejdende afdelinger. Oversigten skal være dynamisk og automatisk opdatere sig løbende, når patienter indlægges og udskrives. Man ønsker også at kunne se, hvor mange patienter, afdelingen forventer udskrevet i løbet af dagen, og hvor mange elektive patienter, der er planlagt, således, at de tal, der står er reelle, så koordinator kan gå ud fra dem i sin planlægning. I afdeling B ønsker man gensidigt at kunne se Akutafdelingens pladssituation, så man har en fornemmelse af, hvor pressede de er. Samtidig fungerer det godt at kunne se egne organkirurgiske patienter med lidt flere detaljer, og det er ønskeligt, at man i Akutafdelingen skriver ind, så snart man ved, hvornår man regner med, at en given patient går op i afdeling B evt. med et anslået tidspunkt. Man kunne evt. benytte chat muligheden fra afdeling B s side til at give en tilbagemelding på tidspunkt m.m. men dette skal indarbejdes i arbejdsrytmen, idet man har telefonen på sig, imens skærmen og dermed chatmuligheden er på kontoret. Den åbenhed ønsker man langt hen ad vejen både i Akutafdelingen og i afdeling B. En sygeplejerske fra Akutafdelingen udtrykker det således: Det er jo ikke fordi vi ikke selv gider passe vores patienter det er jo af hensyn til deres forløb, og fordi de er færdigbehandlede fra vores side, at de bliver sendt videre, og det ville kunne blive synliggjort mere, når de også kan se, hvad vi har liggende af patienter (koordinator Akutafdelingen). På baggrund af undersøgelsen anbefaler jeg derfor, at systemudbyderen arbejder videre med deres overbliksfunktion, således at afdelingerne får adgang til dynamisk at kunne følge pladssituationen i relevante afdelinger. Akutafdelingen bør have adgang til at kunne følge pladssituationen i alle samarbejdende afdelinger, imens stamafdelingerne som udgangspunkt bør have adgang til at følge pladssituationen i akutafdelingen med mulighed for at få lidt flere informationer på egne patienter (som tilfældet er i dag med afdeling B). De ønsker information, som de kan tilgå via skærmen så snart, der f.eks. er lagt en plan eller tænkt en tanke omkring overflytning gerne med tilføjelse af et anslået tidspunkt. I begge afdelinger er man enige om, at ressourcespørgsmålet er et ledelsesansvar, og man ønsker derfor umiddelbart ikke, at afdelingens vikar og sygemeldingssituation f.eks. skal fremgå. Ressourcesituation såsom vikarbemanding, sygemeldinger osv. er afdelingsledelsens ansvar, og er derfor som udgangspunkt ikke relevant at synliggøre. Det er som en sygeplejerske sagde, noget man har i baghovedet, men det er ledelsens opgave, at afdelingen er bemandet til at tage sig af sine patienter. Til gengæld er det fint at kunne se, hvem der er koordinator i den samarbejdende afdeling evt. med billede, så man i højere grad har et ansigt på personen i den anden ende. 14

17 6.2. Organisatorisk Kendskab og forståelse Os og dem vores og jeres fylder en del i samarbejdet imellem afdelingerne. Både i akutafdelingen og i afdeling B er man klar over dette, og man har også en forståelse for, hvorfor det er sådan. Man er opmærksom på, at et bedre kendskab til hinanden og til hinandens rytme og opgaver kunne være med til at højne respekt og forståelse for hinanden og dermed højne kvaliteten af samarbejdet og kvaliteten af patientforløbet. Jeg anbefaler, at sygehuset fortsætter med at arbejde på at højne kendskabet og tilliden til hinanden på tværs af afdelingerne, så man nærmer sig et fælles vi, et fælles vores patienter og et fælles fokus på patientforløbet. Under de fem interviews kommer følgende to forslag frem, der kan være med til at fremme kendskab og forståelse på tværs af afdelingerne og samtidig bidrage til at sætte den fælles patient i fokus: Studieture eller vagter hos hinanden, hvor man får indblik i hinandens rytme og udfordringer, og man får ansigter på hinanden Fælles temadage om det tværgående akutte patientforløb, så man samarbejder, lærer hinanden at kende og sætter patienten i fokus Rammer Kapacitet og aftaler Ressourcer og omgivelser i de forskellige afdelinger spiller i høj grad ind på samarbejdet, på muligheden for at leve op til de aftaler, der er indgået imellem afdelingerne og på muligheden for at tilrettelægge det akutte forløb mest hensigtsmæssig for såvel patient som personale. Det hedder sig jo, at hvis patienten kan udskrives i løbet af 48 timer, skal de blive dernede [i Akutafdelingen] i 48 timer, men som sengekapaciteten er nu, kan det ofte ikke lade sig gøre. På baggrund af de ufordringer personalet oplever, anbefaler jeg, at man sikrer, at rammerne - såsom kapacitet, ressourcer og klare aftaler er der for et vellykket og hensigtsmæssigt patientforløb Afrunding Som belyst i kapitel 2, bruger personalet specielt i Akutafdelingen i dag megen tid på koordinering i form af møder, telefonsamtaler og manuelle opdateringer af udskrifter og overbliksskærme. At understøtte koordineringsprocesserne med overbliksskærmene er derfor en oplagt mulighed for også at høste en effektiviseringsgevinst, hvor sygeplejerskerne kan bruge mere af deres tid sammen med patienterne. Tager systemet samtidig afsæt i de aftaler, der er indgået imellem afdelingerne, så der i mindre omfang opstår misforståelser i forbindelse med tolkningen af aftalerne, er der samtidig mulighed for at mindske den mistro, der udfordrer samarbejdet imellem afdelingerne og samtidig forbedre det sammenhængende patientforløb. Samtidig viser rapporten, at der er en række organisatoriske elementer, der udfordrer koordineringen omkring de akutte patientforløb. Afdelingernes manglende kendskab og tillid til hinanden skaber en os-dem relation, som også udfordrer samarbejdet omkring 15

18 det akutte patientforløb. Det er derfor vigtigt, at man har for øje, at man ikke skaber yderligere distance imellem personalegrupperne ved at implementere IT baserede koordineringsredskaber og at disse suppleres med, at man samtidig arbejder med den organisatoriske ramme. 16

19 Appendiks 1: Metode Jeg har i månederne maj - juni 2011 gennemført et feltstudie på et akutsygehus i Region Midt. Fokus har primært været intern koordinering og kommunikation i forbindelse med det akutte patientforløb. Feltstudiet har primært bestået i (deltager)observationer i forbindelse med 10 vagter fordelt på formiddag, eftermiddag og aftenvagter, samtaleinterviews i denne forbindelse og semistrukturerede interviews med i alt 5 personaler. Alt i alt har jeg tilbragt cirka 20 timer i Akutafdelingen suppleret med to interviews á ca. 45 minutter og 16 timer i afdeling B suppleret med tre interviews á minutters varighed. (Deltager)observation Under feltstudiet har jeg primært fulgt det sygeplejefaglige personale i deres arbejde med henblik på at få en viden om kommunikation og koordinering omkring det akutte patientforløb på tværs af to interne hospitalsafdelinger. Under deltagerobservationen har jeg desuden fået indblik i læger og lægesekretærernes arbejde. Samtaleinterviews med personale Sideløbende med mine observationer, har jeg foretaget en række samtaleinterviews med det sundhedsfaglige personale. Dette for at få uddybet min viden om det akutte patientforløb, og for at få belyst, hvordan personalet oplever denne praksis. Disse interviews er foregået ind imellem sygeplejerskernes opgave, i medicinrummet, på kontoret og har tilpasset sig dagens tempo og aktivitetsniveau. Anonymitet og etiske overvejelser Under feltstudiet har jeg hovedsageligt fået adgang til mine informanter via afdelingssygeplejersken. I denne rapport nævnes ingen informanter ved navn, men da medarbejderstaben er relativt lille, kan medarbejderne muligvis genkende sig selv og hinanden i rapporten. Dette er deltagerne informeret om. Desuden er hospital og afdelinger anonymiserede. Analyse og validitet Undersøgelsen er kvalitativ og relativt lille. Den er dermed ikke kvantitativ repræsentativ. Den giver et billede af den interne praksis omkring det akutte patientforløb imellem to afdelinger på et akutsygehus og bidrager desuden med en række tematiske betragtninger, der relaterer sig til intern koordinering og kommunikation omkring det akutte patientforløb. Samtykke Undersøgelsen følger Region Midts generelle retningslinjer for omgang med personoplysninger og tavshedspligt. Jeg har hængt skriftlig information omkring undersøgelsen op i personalestuen, og personale der har deltaget som informanter har desuden modtaget mundtlig information om projektet. 17

20 Bilag Bilag 1: Akutafdelingens plads-skema 18

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Mit navn er Ásthildur Eygló Ástudóttir, jeg har taget på udveksling til Island, Vík í Mýrdal, på et lille plejehjem der hedder Hjallatún. Min email adresse er: eygloo@gmail.com

Læs mere

Øre-, næse- og halsafdeling A130

Øre-, næse- og halsafdeling A130 Patientinformation Velkommen til Øre-, næse- og halsafdeling A130 Velkommen til Vejle Sygehus Øre-, næse- og halsafdeling A130 Rev. maj 2008 Velkommen til Øre-, næse- og halsafdeling A130 Afdelingens adresse

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Velkommen til refleksionsspillet om patienters værdige og respektfulde møde med sundhedsvæsenet. Fokus i spillet er, at få en konstruktiv dialog om hvordan sundhedsprofessionelle

Læs mere

Notat om Region Sjællands koncept "Patienten som partner" og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene

Notat om Region Sjællands koncept Patienten som partner og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene Dato: 7. november 2016 Brevid: 3089673 Notat om Region Sjællands koncept "Patienten som partner" og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene Et medlem af Regionsrådet har stillet 12 spørgsmål

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed Velkommen! Stine Rasmussen, projektleder for flow, Regionshospitalet i Randers

Læs mere

Arbejdsgange i Cetrea Surgical Ortopædkirurgien

Arbejdsgange i Cetrea Surgical Ortopædkirurgien Arbejdsgange i Cetrea Surgical Ortopædkirurgien Nedenstående arbejdsgangsaftaler er udarbejdet som vejledning og instruks for anvendelse af Cetrea Surgical, som planlægnings- og informationsværktøj til

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

Sikkertflow gruppen Køge Sygehus Brainstorm v. Marts 2014, Sikkert Patientflow: Læringsseminar 1 - Den 12. -13. marts, 2014

Sikkertflow gruppen Køge Sygehus Brainstorm v. Marts 2014, Sikkert Patientflow: Læringsseminar 1 - Den 12. -13. marts, 2014 Sikkertflow gruppen Køge Sygehus Brainstorm v. Marts 2014, Sikkert Patientflow: Læringsseminar 1 - Den 12. -13. marts, 2014 Flow Sikkert Forberedelse teamet - Køge Sygehus styregruppen: projektgruppen:

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer Bårehold i felten Uddrag af noter fra observationer 1: Vi får et kald til Holst Camping-området, og springer i bilen. Det er en ung pige, de har svært ved at komme i kontakt med. Vi får et fix-punkt at

Læs mere

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

Organkirurgisk Afdeling Velkommen til Organkirurgisk Sengeafsnit

Organkirurgisk Afdeling Velkommen til Organkirurgisk Sengeafsnit Organkirurgisk Afdeling Velkommen til Organkirurgisk Sengeafsnit Patientinformation www.koldingsygehus.dk Kontaktpersoner Organkirurgisk Ambulatorium Visitkort Organkirurgisk Afdeling Visitkort Visitkort

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed De 12! Thy-Mors Vendsyssel Midt Randers HE Vest HE Horsens SGL Kolding Holbæk

Læs mere

Den akut indlagte patient - til operation

Den akut indlagte patient - til operation Ortopædkirurgisk Afdeling Den akut indlagte patient - til operation Patientinformation www.sygehuslillebaelt.dk Når du sidder med denne folder, er det fordi, du er blevet indlagt akut på vores afdeling

Læs mere

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER - Om for lidt tolkning og for mange pårørende i etniske minoritetspatienters oplevelser Henriette Frees Esholdt, Sociolog og Ph.D.-stipentiat Department of Sociology, Lund

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Akuthospitalet og akutafdelingen på vej

Hospitalsenheden Horsens Akuthospitalet og akutafdelingen på vej Hospitalsenheden Horsens Akuthospitalet og akutafdelingen på vej Akut konference DR - 24. maj 2011 Ledende overlæge Ove Gaardboe Cheflæge Jørgen Schøler Kristensen Ekspertudvalget om målene i akutafdelingen

Læs mere

Sygehus Thy-Mors. Sikkert Patientflow Storyboard LS4 9. 10. september 2015. Patient Flow. Sikkert

Sygehus Thy-Mors. Sikkert Patientflow Storyboard LS4 9. 10. september 2015. Patient Flow. Sikkert Sygehus Thy-Mors flow Storyboard LS4 9. 10. september 2015 Sygehus Thy-Mors patientflow kvalitet og patientsikkerhed er ingen tilfældighed Klinik Akut Klinik Medicin Klinik Kirurgi Klinik Diagnostik samlede

Læs mere

Rapport interview patient og pårørende, efteråret 2015. Anæstesiologisk afdeling. 1.0 Baggrund. 2.0 Praktisk gennemførsel

Rapport interview patient og pårørende, efteråret 2015. Anæstesiologisk afdeling. 1.0 Baggrund. 2.0 Praktisk gennemførsel Rapport interview patient og pårørende, efteråret 2015 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

Tavlemøde og kapacitetskonference i Horsens sådan kom vi igang

Tavlemøde og kapacitetskonference i Horsens sådan kom vi igang Tavlemøde og kapacitetskonference i Horsens sådan kom vi igang Læringsseminar den 13.marts 2014 www.hospitalsenheden-horsens.dk Baggrund for indsatsen I efteråret 2012 vinteren 2013 oplevede Hospitalsenheden

Læs mere

Evaluering af Mariagerfjord Kommunes fremskudte visitation på Sygehus Himmerland

Evaluering af Mariagerfjord Kommunes fremskudte visitation på Sygehus Himmerland Evaluering af Mariagerfjord Kommunes fremskudte visitation på Sygehus Himmerland Indledning Mariagerfjord Kommune har i godt 1½ år haft fremskudt visitation på Sygehus Himmerland i Hobro. Dette er en evaluering

Læs mere

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Hensigten med Mødestedet er at give nogle rammer for at patienter kan mødes og snakke om tingene i mere rolige omgivelser end i en travl afdeling.

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke

Konflikthåndtering mødepakke Indledning af historie Trin 1 Her er Louise. For et halvt år n købte hun en mobiltelefon til 2500 kr. hos jer, men nu er bagcoveret i stykker, og hun er kommet for at bytte den. Her er Kasper. Han er lidt

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses.

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses. I en kort artikel på næste side beretter vi om Elin, der er borgerkonsulent i Visitationen i Aarhus Kommune. Tidligere var Elins titel visitator. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvad forandringen

Læs mere

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Hospitalsenheden Vest Ledelsessekretaritatet Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 REDEGØRELSE Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Ringkøbing Dato 22-04-2008 PØJ/åz

Læs mere

Baggrundsmateriale vedr. FAM

Baggrundsmateriale vedr. FAM Maj 2011 Baggrundsmateriale vedr. FAM Klinisk lektor/adjunkt på FAM, Svendborg Sygehus og University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg 2 1. Den nye Fælles Akutmodtagelse FAM Svendborg

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til: Rumænien Navn: Kristina Kaas Sørensen E-mail: Kristinakaas@gmail.com Tlf. nr. 31373249 Evt. rejsekammerat: Mai Dalsgaard Lassen Hjem-institution: VIA University

Læs mere

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet?

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Bilag 2 Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Christina Mortensen: Der er rigtig mange måder at arbejde med livshistorie på, for vi har jo den del

Læs mere

for tiden En lille bog om afbrydelser og forstyrrelser og hvordan vi undgår dem

for tiden En lille bog om afbrydelser og forstyrrelser og hvordan vi undgår dem a rstyrrelser Tak for tiden Fordi tiden er vigtig En lille bog om afbrydelser og forstyrrelser og hvordan vi undgår dem ...kultur er noget der tages for givet, og styrer handlinger uden at være genstand

Læs mere

Beskrivelse af Klinisk uddannelsessted. Akutafdelingen Køge. Et djævelsk sjovt sted at lære

Beskrivelse af Klinisk uddannelsessted. Akutafdelingen Køge. Et djævelsk sjovt sted at lære Beskrivelse af Klinisk uddannelsessted Akutafdelingen Køge Et djævelsk sjovt sted at lære 1 Akutafdelingen Køge 2015-2016 Ansvarlig klinisk underviser og vejleder. Luise Mejsner Bjergsted (mail ved spørgsmål

Læs mere

Velkommen til afdeling 242

Velkommen til afdeling 242 Information til patienter og pårørende Velkommen til afdeling 242 Kardiologi, Endokrinologi og Nefrologi Marts 2010 Medicinsk afd. 242 Ris eller ros modtager vi gerne: VELKOMMEN Med denne pjece vil vi

Læs mere

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Til patienter og pårørende Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Hvor stor er afdelingen? Afdelingen har plads til 20 patienter, fordelt på stuerne 51-61.

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne

Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne Hvorfor er samarbejdet med de somatiske afdelinger sås vigtigt? Patienter med psykiatrisk lidelse har væsentlig kortere levetid end andre

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Transskribering af samtale 1

Transskribering af samtale 1 Transskribering af samtale 1 Nå Arne det her det er optrapningsskemaet for Metformin. Nu kan du se her hvordan man sædvanligvis optrapper med ca. 500 mg om ugen. Det du får nu er... Jeg får to gange om

Læs mere

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Telefon 7842 2020 Vi vil hermed byde velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit.

Læs mere

SAMMEN OPNÅR VI MERE En del af indsatsen Patienten som Partner

SAMMEN OPNÅR VI MERE En del af indsatsen Patienten som Partner SAMLET PRÆSENTATION SAMMEN OPNÅR VI MERE En del af indsatsen Patienten som Partner En del af Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse, maj 2015 PROJEKTETS RAMME KORT FORTALT SAMMEN OPNÅR

Læs mere

Eksempel på Interviewguide plejefamilier

Eksempel på Interviewguide plejefamilier Eksempel på Interviewguide plejefamilier Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 6 i kvalitetsmodellen på plejefamilieområdet.

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Velkommen til Hæmatologisk sengeafsnit A120H

Velkommen til Hæmatologisk sengeafsnit A120H Patientinformation Velkommen til Hæmatologisk sengeafsnit A120H Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 Rev. aug. 2011 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120H Afdelingens adresse Vejle Sygehus

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011

Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011 Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011 Antropolog Inge Wittrup Læring og mestring patientuddannelse på deltagernes præmisser Oversigt Formål med evalueringen Kerneværdier i L&M De sundhedsprofessionelle

Læs mere

Velkommen til Urologisk Afdeling

Velkommen til Urologisk Afdeling Frederikssund Hospital Velkommen til Patientinformation Velkommen til, Frederikssund Hospital I denne pjece finder du nogle af de informationer, du kan få brug for under din indlæggelse. Ønsker du yderligere

Læs mere

Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen. Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus

Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen. Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus Hvordan kom vi i gang Epistaxis patienter en sårbar gruppe

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120

Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120 Patientinformation Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120 Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Velkommen til A120 Afdelingens adresse Vejle Sygehus Kabbeltoft 25 7100 Vejle Direkte

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse for Social-og sundhedsassistentelever Neurorehabiliteringen Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9400 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af Neurorehabiliteringen 2. 2. Ledelse

Læs mere

Cases fra LUP. Journalistisk indsamlingsmetode

Cases fra LUP. Journalistisk indsamlingsmetode Cases fra LUP Cases fra LUP Stor andel svar på eller over gennemsnittet - og/eller: Markant positiv udvikling i svarfordeling siden sidste LUP Forskellige temaer, hospitaler og specialer Journalistisk

Læs mere

Bilag 4: Mailkorrespondance

Bilag 4: Mailkorrespondance Bilag 4: Mailkorrespondance 1. december 2014 kl. 13.12 Kære, Tak for at vil give dig tid til dette. Jeg har fået din mail fra XXXXXX, som jo er hjælper for mig. Jeg vedhæfter vores projektrapport i sin

Læs mere

Den næste times tid. Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer

Den næste times tid. Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer Den tolkede samtale - udfordringer og muligheder Ph.d.-stud, antropolog Stina Lou Folkesundhed & Kvalitetsudvikling, Region Midt Den næste times tid Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN Liggende møder i farverige Fatboys er ikke innovation. Innovation handler om, at alle på arbejdspladsen er enige om, hvad der er den fælles kerneopgave. Medarbejdere

Læs mere

Det er ikke kun os, der skubber patienter op de trækker også i den anden ende!

Det er ikke kun os, der skubber patienter op de trækker også i den anden ende! Det er ikke kun os, der skubber patienter op de trækker også i den anden ende! En kvalitativ undersøgelse af den medarbejderoplevede kvalitet i Projekt Sikkert Patientflow på Hospitalsenhed Midt. Projekt

Læs mere

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece Side 1 af 1 Velkommen til Neurologisk Sengeafdeling, N61. Denne pjece indeholder nogle praktiske oplysninger om Beskrivelse af Neurologisk sengeafdeling N61 N61 består af 3 selvstændige sengeafsnit, beliggende

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Når gode, sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb er det fælles mål

Når gode, sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb er det fælles mål Når gode, sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb er det fælles mål Neurologisk afdeling, Hospitalsenhed Midt Evalueringsrapport for projekt 45 Udarbejdet af Oversygeplejerske Ulla Veng & Kvalitets-

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M41. Afsnit for lindrende behandling. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Patientinformation. Velkommen til M41. Afsnit for lindrende behandling. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Patientinformation Velkommen til M41 Afsnit for lindrende behandling Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder vil du få relevante oplysninger om Medicinsk

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Akutafdelingen Sjællands universitetshospital Køge

Praktikstedsbeskrivelse Akutafdelingen Sjællands universitetshospital Køge Praktikstedsbeskrivelse Akutafdelingen Sjællands universitetshospital Køge 1 Akutafdelingen Køge 2014-2016 Ansvarlig klinisk underviser og vejleder. Luise Mejsner Bjergsted (mail ved spørgsmål: lmbj@regionsjaelland.dk

Læs mere

Patienttavler et værktøj til patientinddragelse

Patienttavler et værktøj til patientinddragelse Patienttavler et værktøj til patientinddragelse Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Patienttavler Baggrund Magnet Hospitals Baggrund Patient inddragelse Baggrund LUP 2012 Kontaktpersonsordningen Stuegang Udskrivningssamtale

Læs mere

Personcentreret støtte til kvinder i forløbet efter kirurgisk behandling for gynækologisk kræft

Personcentreret støtte til kvinder i forløbet efter kirurgisk behandling for gynækologisk kræft Gynækologisk Ambulatorium 4004, Rigshospitalet Refleksionsark Personcentreret støtte til kvinder i forløbet efter kirurgisk behandling for gynækologisk kræft Refleksions ark Ark udleveret Ark mailet Ark

Læs mere

Kvalitativ patienttilfredshedsundersøgelse på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup. September 2009

Kvalitativ patienttilfredshedsundersøgelse på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup. September 2009 Kvalitativ patienttilfredshedsundersøgelse på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup September 2009 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund...3 2.0. Patienttilfredshedsundersøgelse 2009...3

Læs mere

Fravalg af livsforlængende behandling Regler og Etiske dilemmaer

Fravalg af livsforlængende behandling Regler og Etiske dilemmaer Fravalg af livsforlængende behandling Regler og Etiske dilemmaer TSN-møde d. 26. november 2014 www.regionmidtjylland.dk Vejledning om fravalg af livsforlængende behandling og genoplivning på sygehusene

Læs mere

Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet?

Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet? Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet? Spørgeskemaundersøgelse udarbejdet af JydskeVestkysten i samarbejde med FOA Sønderjylland. Figur 1 Figur 2: I alt har 516 svarpersoner svaret

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Patienters oplevede barrierer i mødet med sundhedsvæsenet

Patienters oplevede barrierer i mødet med sundhedsvæsenet Patienters oplevede barrierer i mødet med sundhedsvæsenet Afrapportering af fokusgruppeinterview med patienter, pårørende og sundhedspersonale Ved Kamille Samson Rapin BAGGRUND UNDERSØGELSENS FORMÅL Hvad

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb Forløb for modul 11 og 12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb 01-09-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 PROGRAM: - HVEM ER JEG - BAGGRUND FOR INDSATSEN - FORMÅLET MED INDSATSEN

Læs mere

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje 2015 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune Formålet med den sygeplejefaglige

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Hvordan er det at blive bedøvet?

Hvordan er det at blive bedøvet? Hvordan er det at blive bedøvet? Information til børn og forældre fra Anæstesiafsnittet Regionshospitalet Viborg Anæstesi- og Operationsafdelingen Anæstesiafsnittet ANÆSTESIAFSNITTET Det er hospitalets

Læs mere

Afklaring af tegn: - Pause på 1-5 sek. ( ) - Minimal udeladelser for tydelighed (G) - Latter

Afklaring af tegn: - Pause på 1-5 sek. ( ) - Minimal udeladelser for tydelighed (G) - Latter Interviewperson: Tove Knudsen TK Interviewer: Asbjørn Busk Jørgensen ABJ Afklaring af tegn: - Pause på 1-5 sek. ( ) - Minimal udeladelser for tydelighed (G) - Latter I forbindelse med transskribering af

Læs mere

Velkommen til. Onkologisk ambulatorium 0862/0661. Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital. Her er der plads til at notere din læges navn

Velkommen til. Onkologisk ambulatorium 0862/0661. Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital. Her er der plads til at notere din læges navn Her er der plads til at notere din læges navn Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital Lægen. Med venlig hilsen Personalet Onkologisk og Palliativ Afdeling 0862/0661 Velkommen til Onkologisk

Læs mere

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Bilag I Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 Kursiv: Indikerer, der er lagt ekstra

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis. Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016

Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis. Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016 PSYKIATRIEN - REGION NORDJYLLAND KLINIK PSYKIATRI NORD Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016 Kathe Kjær Lyng Konst. Afsnitsledende

Læs mere

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt.

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Turen til Norge, Mo i Rana Jeg havde glædet mig meget til at komme til Norge i min specialepraktik. Jeg ville gerne udnytte muligheden, at

Læs mere

Rejsebeskrivelse. 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn

Rejsebeskrivelse. 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn Rejsebeskrivelse 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn Jeg har længe drømt om at bruge sygeplejeuddannelsen i udlandet, det var blandt andet også derfor jeg valgte uddannelsen i sin tid. Dette både for at

Læs mere

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse Praktikstedsbeskrivelse for sosu-elever i 1. praktikperiode på Finsensgade 35 6700 Esbjerg 79 18 21 31 1 1. Præsentation af modtager ortopædkirurgiske, parenkymkirurgiske, gynækologiske og urologiske patienter.

Læs mere

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1 Bilag 2 27.april 2011 HR/CNE/MAJAH Materiale til ledere til sygefraværssamtalen Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Indhold Formål...1

Læs mere

Overgange i patientens/borgerens forløb i uddannelsen til social- og sundhedsassistent

Overgange i patientens/borgerens forløb i uddannelsen til social- og sundhedsassistent Overgange i patientens/borgerens forløb i uddannelsen til social- og sundhedsassistent Et idékatalog til forløb på tværs i det sammenhængende sundhedsvæsen - inspiration til tilrettelæggelse af 3. praktik

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Afdeling

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Afdeling Patientinformation Velkommen til M42 Medicinsk Afdeling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om medicinsk afdeling og læse om,

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Den kommunale sygepleje Kvalitetsstandard 2017 Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard 3 Kvalitetsstandard for kommunale sygepleje 4 Om den kommunale sygepleje

Læs mere