Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 34

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Den Selvejende Institution Broager Hovedvejen 2 A 9850 Hirtshals Tlf.: Hjemmeside: 66, stk. 1, nr. 5 (almindeligt socialpædagogisk opholdssted) 12 til 18 år (autismespektrum) Pladser i alt: 6 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Christina Brøchner Petersen (Socialtilsyn Øst) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Den Selvejende Institution Broager er et opholdssted i Hjørring Kommune, der drives i henhold til Lov om social service 66, stk.1 nr. 5. Tilbuddet er godkendt til at modtage 6 børn og unge i alderen år på indskrivningstidspunktet med mulighed for forlængelse til den unge fylder 23 år. Side 2 af 34

3 Målgruppen er børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret. Ud over en primær autismediagnose kan der være tale om OCD; ADHD; Depression; Angst; Tics og Tourettes Syndrom; Skizofreni; Spiseforstyrrelser; Mental retardering; Selektiv mutisme stumhed i nogle situationer; Svær dysfasi forsinket sprogudvikling. Det er en forudsætning, at barnet/den unge er diagnosticeret før indskrivningen. I vurderingen har socialtilsynet lagt vægt på interview med ledelse, medarbejdere, de unge, anbringende kommuner samt indsendt materiale. Socialtilsynet har været på driftorienteret tilsyn d. 4.maj 2015 og der har været særligt fokus på følgende temaer: Uddannelse og beskæftigelse Selvstændighed og relationer Organisation og ledelse Socialtilsynet vurderer under temaet uddannelse og beskæftigelse, at tilbuddet med udgangspunkt og under hensynstagen til den enkelte unge arbejder målrettet på at støtte op omkring uddannelse. Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at tilbuddet forpligter sig i de samarbejdsrelationer som er nødvendige for at understøtte at målene kan opnås. Socialtilsynet vurderer under temaet selvstændighed og relationer, at Broager medvirker til, at de unge sikres mulighed for indgå i sociale relationer og der arbejdes målrettet på at styrke deres selvstændighed til et liv efter Broager. Socialtilsynet vurderer under temaet organisation og ledelse, at Broager har en kompetent og ansvarlig ledelse. Leder og bestyrelse sætter rammerne for tilbuddets strategiske og faglige udvikling og tilbuddet har et godt samarbejde med sagsbehandlerne, som oplever tilbuddet som professionelt. Side 3 af 34

4 *Afgørelse: Opmærksomhedspunkter: Side 4 af 34

5 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Oplysningsskema til driftorienteret tilsyn, Tilsynsrapport, re-godkendelse 2014 Oplysninger fra Tilbudsportalen, juni 2015 Oversigt over indskrevne unge, Oversigt over nuværende og tidligere medarbejdere, Eksempler på udviklingsplaner, Handleplan ved KAOS, Tilbuddets hjemmeside, juni 2015 Observation Interview Interviewkilder Der er foretaget semistruktureret interview med: Leder 2 Medarbejdere 2 unge 3 sagsbehandlere Anbringende kommune Beboere Ledelse Medarbejdere Side 5 af 34

6 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Hovedvejen 2 A, 9850 Hirtshals Christina Brøchner Petersen Susanne Svendsen Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Anmeldt Der har under dette drifttilsyn været særligt fokus på følgende 3 temaer: Uddannelse og beskæftigelse Selvstændighed og relationer Organisation og ledelse Side 6 af 34

7 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 7 af 34

8 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4 Det er socialtilsynets vurdering, at Broager arbejder målrettet på at støtte op omkring de unges uddannelse. De unge inddrages i processen og der bliver i høj grad taget hensyn til de unges ønsker, ligesom tilbuddet målrettet arbejder hen i mod at finde det bedste egnede uddannelsestilbud til hver enkelt ung. Tilbuddet forpligter sig i de samarbejdsrelationer der knytter sig til de unges uddannelsesinstitutioner og stiller sig til rådighed omkring møder, men også i forhold til faglig sparring, således at målene for de unges uddannelse kan opnås. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder relevant i forhold til de unges skole/uddannelse. Der er lagt vægt på, at ledelsen og medarbejderne kan redegøre for, at tilbuddet støtter op omkring de unges skole/uddannelse og socialtilsynet har set dokumentation i form af udviklingsplaner, som viser at der arbejdes med de unge i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Det er ligeledes vægtet, at tilbuddet er opmærksomme på om den enkelte unge er i Side 8 af 34

9 det rette uddannelsestilbud og om der sker en udvikling. Såfremt der ikke sker en udvikling, bliver det vægtet højt, at der findes det rette tilbud som giver mening for den enkelte unge og i dyb respekt for den unges ønsker og behov. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 5 (i meget opstiller i samarbejde med høj grad borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud 5 (i meget høj grad Leder oplyser, at medarbejderne i samarbejde med de unge opstiller konkrete mål for de unges uddannelse og beskæftigelse. Det er dog leders oplevelse, at det kan være udfordrende at samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, da disse ikke altid har den nødvendige forståelse i forhold til den struktur og forudsigelighed, som Broager prioriterer højt i deres arbejde med de unge. Broager ønsker og arbejder for en tæt kontakt til uddannelsesinstitutionerne. Leder oplyser, at de gerne stiller op og deltager. Medarbejderne oplyser, at der i relation til uddannelse og beskæftigelse arbejdes med de unges mål og den røde tråd. Medarbejderne oplyser, at de inddrager de unge i målene og de unge ligeledes er en del af opfølgning. De unge fortæller, at de er med omkring udarbejdelsen af deres mål og ligeledes bliver inddraget i statusbeskrivelser. Socialtilsynet har fået tilsendt udviklingsplaner, som dokumenterer at der arbejdes med og er fokus på de unges uddannelse og beskæftigelse. På baggrund af ovenstående vurderes indikatoren til i meget høj grad at være opfyldt. Det er vægtet, at Broager inddrager de unge i udarbejdelsen af den pædagogiske handleplan og de unge ligeledes bekræfter at være med, når der bliver fulgt op på målene. Leder oplyser, at alle de unge er under uddannelse eller i beskæftigelse: - én ung modtager to gange ugentligt kompenserende specialundervisning for voksne, men er på vej til at blive indstillet til førtidspension. - én ung går i 9.klasse på en folkeskole med støtte. - én ung er tilknyttet et STU forløb, men Broager har foreslået at han i stedet skal i praktik i en naturpark, som er et aktiveringstilbud i Hjørring Kommune. Side 9 af 34

10 Indikator 01.c: Børnene/de unge i tilbuddet i den undervisningspligtige alder opfylder undervisningspligten ved at gennemføre et grundskoletilbud med undervisning fra børnehaveklasse til 9. klasse. Indikator 01.d: Børnene/de unge i tilbuddet har et stabilt fremmøde i deres undervisningstilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse. Medfølgende børn på voksentilbud er i dageller undervisningstilbud Tema Gns. bedømmelse 3 (i middel grad 3 (i middel grad - én går på en specialskole og skal efter sommer ferien i gang med en STU. - én er under STU og praktik. - én er i gang med hhx og skal i gang med sit 3.år efter sommerferien. Ovenstående bekræftes ligeledes af medarbejderne. Indikatoren bedømmes på den baggrund at være opfyldt i meget høj grad. Leder og medarbejdere oplyser, at målgruppen har svært ved at gennemføre 9.klasse. Det er individuelt hvad den enkelte unge er i stand til. På nuværende tidspunkt har én ung 9.klasse og en anden ung er ved at færdiggøre 9.klasse. På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren derfor i middel grad opfyldt. Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at leder oplyser, at kun 3 ud af 6 unge har et stabilt fremmøde. Det oplyses, at det er meget individuelt hvad den enkelte kan motiveres til og er i stand til. Broager støtter op i det omfang det kan lade sig gøre. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Selvstændighed 3,7 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i forhold til Side 10 af 34

11 og relationer målgruppen søger at understøtte de unge, så de med udgangspunkt i egne behov og ønsker indgår i sociale relationer. De unge tilbydes aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og fællesskaber samtidig med, at medarbejderne støtter hver enkelt ung og anerkender den unge i at fungere anderledes. Tilbuddet arbejder aktivt med at styrke de unges selvstændighed ud fra procesbeskrivelser, hvor der er opstillet konkrete mål for den enkelte. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder målrettet på at styrke de unges sociale kompetencer og selvstændighed. Det er vægtet, at leder og medarbejdere kan redegøre for hvordan de socialpædagogisk arbejder med at styrke såvel sociale kompetencer som den enkelte unges selvstændighed. Ligeledes har socialtilsynet fået tilsendt handleplan, som viser hvordan tilbuddet arbejder med mål omkring dette tema. Enkelte indikatorer bedømmes lavt, hvilket hænger sammen med tilbuddets målgruppe. Der er tale om en målgruppe, som har store udfordringer i forhold til sociale kompetencer og skal således ikke ses som et udtryk for, at tilbuddet ikke arbejder på at styrke disse. Side 11 af 34

12 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund 5 (i meget høj grad 2 (i lav grad Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Der er lagt til grund, at leder og medarbejdere oplyser, at de opstiller konkrete og individuelle mål i forhold til at styrke de sociale kompetencer og selvstændighed hos de unge. Det pædagogisk behandlingsarbejde tager udgangspunkt i en god relationsdannelse. Det er ikke muligt at rykke de unge, hvis medarbejderne ikke opfattes som stabile og pålidelige voksne, som overholder og har styr på aftaler. Der tilstræbes en kontaktform med de unge, som bygger på nære relationer og hvor en anerkendende kommunikationsform er i fokus. Medarbejderne beskriver dagligt hvem den unge har relationer til og hvem de i det daglige henvender sig til. Det er et mål for alle de unge, at de skal ud i verden og for medarbejderne handler det om at være interesserede i de unge. Der er tale om en målgruppe, som er diagnosticeret sent i deres liv og hvis møde med omverdenen kan være følsomt. De unge anerkendes og medarbejderne arbejder på, at vise de unge at det er i orden at ville være alene. At man ikke skal være social hele tiden og det at fungere anderledes er i orden. Tilbuddet arbejder med 4 fokuspunkter og disse bliver præsentret for de unge på ungemøderne. Et fokuspunkt kan eks. være ADL. Det er også vægtet, at de unge som socialtilsynet har interviewet, bekræfter at være inddraget i målene og fortæller, at de har også ser statusbeskrivelserne. Ydermere har socialtilsynet fået tilsendt udviklingsplaner, som dokumenterer, at der arbejdes med selvstændighed og relationer. I interviews med sagsbehandlere bliver det oplyst, at de er meget tilfredse. Broager beskrives som et professionelt tilbud, som løser opgaverne med tilfredsstillende resultater. De oplever et godt samarbejde og tilbuddet udarbejder altid statusplaner. Leder oplyser, at det er meget sparsom og meget individuelt hvor meget de unge er i stand til at indgå i sociale relationer udenfor Broager. Konkret indgår 1 ud af tilbuddets 6 unge i sociale relationer udenfor tilbuddet. Medarbejderne oplyser, at der pædagogisk arbejdes med dette punkt. De prøver at samle de unge i fællesrummet og laver ture ud af huset. Om eftermiddagen og aftenen er der fælleshygge og der ses det gerne at de unge deltager. Der bliver taget individuelle hensyn til Side 12 af 34

13 hvor meget den enkelte kan magte og det er altid frivilligt om de unge vil deltage. Socialtilsynet bedømmer på den baggrund indikatoren til i lav grad at være opfyldt, da kun én ud af tilbuddets unge indgår i sociale relationer uden for tilbuddet. Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen 5 (i meget høj grad. I relation til kontakt og samvær med familie og netværk oplyser leder følgende: - én har valgt sin mor fra, men far har været på besøg nogle gange. - én vælger alt kontakt fra - én er fast hjemme hver anden weekend og har kontakt til sin mor hver dag. - én er skiftevis hjemme hos sin mor og far hver anden weekend - én har samvær efter behov - én har stor kontakt til sin mor og far og er hjemme en gang om måneden. Medarbejderne oplyser, at de unge som udgangspunkt må have alt den kontakt med deres familie som de ønsker og familien må gerne komme på besøg. På Opholdsstedet Broager er der stor fokus på et tæt forældresamarbejde samt tværfagligt samarbejde, hvor den unge er i centrum. Det er forældrene, som er eksperter på deres børns livshistorie og derfor vil medarbejderne gerne have et tæt samarbejde med forældrene. Den dag de unge ikke længere bor på Broager, så er forældrene der stadigvæk, og det er medarbejderne hele tiden bevidste om. De unge bekræfter, at de gerne må have besøg af familien. På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i meget høj grad opfyldt. Det er vægtet, at tilbuddet tager hensyn til de unge og kontakten og samvær med familien altid er med udgangspunkt i de unges eget ønske. Side 13 af 34

14 Indikator 02.d: Børnene/de unge deltager i fritidsaktiviteter uden for tilbuddet Indikator 02.e: Børnene/de unge har venskaber uden for tilbuddet Indikator 02.f: Børnene/de unge har mindst en fortrolig voksen 3 (i middel grad 2 (i lav grad 5 (i meget høj grad Leder oplyser, at to af de unge deltager i fritidsaktiviteter. Tilbuddet bakker gerne op og støtter de unge som har et ønske om at deltage i en fritidsaktivitet. På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i middel grad opfyldt. Leder oplyser, at én af de unge har venskaber udenfor tilbuddet. For de andre unge er det mere sporadisk. De unge benytter facebook som et medie, hvor de har venskaber. På den baggrund bedømmes indikatoren i lav grad opfyldt. Det er vægtet, at kun en af de unge har venskaber udenfor tilbuddet. Det er både leders og medarbejders oplevelse, at de unge har en fortrolig voksen. Ofte er det deres kontaktperson de bruger. De unge fortæller, at de oplever medarbejderne som nærværende og de får den støtte de har brug for. Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i meget høj grad opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at de unge har en oplevelse af medarbejderne som nærværende og de føler de får den støtte de har brug for. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,1 Tema vurdering er overført fra re-godkendelsen januar der er ikke indhentet nye data under dette tema. Det er tilsynets vurdering at indsatsen overfor de unge på Broager har et klart formål, og at dette formål er kendt af alle omkring de unge. Ledelse og medarbejdere har en klart defineret autismeforståelse. Metoderne der arbejdes efter er kendte og følges af alle, det er tilsynets opfattelse, og at de valgte metoder bidrager til opnåelse At Broager får indført et enstrenget dokumentationssystem. Side 14 af 34

15 af de mål der aftalt for den unges udvikling. Det er desuden tilsynets opfattelse, at metoderne diskuteres og justeres i det omfang der er behov for dette. Indsatsen på Broager hviler på en fælles faglighed og fælles faglig forståelse af hvad der er kerneopgaven. Det er tilsynets vurdering, at Broagers tilgang til de unge respekterer og sikrer de unges medinddragelse, medbestemmelse og indflydelse på de beslutninger der træffes om dem selv og i hverdagen på Broager. og at Broager understøtter de unges fysiske og mentale udvikling. det er dog tilsynets vurdering, at Broagers dokumentation af deres resultater ikke er tilstrækkelig. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Af opholdsstedets godkendelse af 2. januar 2012 fremgår det, at opholdsstedet er godkendt til at modtage 7 børn og unge i alderen år på indskrivningstidspunktet med mulighed for forlængelse til det 23. år. derudover har de dispensation til en navngiven ung i 107 anbringelse (dispensationen er givet frem til ) samt en dispensation til at kunne indskrive en ekstra navngiven ung i et indslusningsforløb i perioden Den godkendte målgruppe er børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser indenfor autismespektret. Desuden har Broager et ønske om også at kunne modtage mentalt retarderede, da disse unge har det samme behov for struktur. Det er tilsynets vurdering, at Broager i høj grad arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og med systematik og faglige tilgange og metoder, der er meget anerkendte i forhold til at arbejde med unge med Side 15 af 34

16 gennemgribende udviklingsforstyrrelser indenfor autismespektret. Det er på trods af mangelfulde dokumentationssystemer, tilsynets opfattelse, at Broagers faglige tilgange og metoder fører til positive resultater for de unge. Side 16 af 34

17 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 5 (i meget høj grad Af interviewene og tilsynets observationer under besøget fremgår det, at både ledelse og medarbejdere har en grundlæggende "autisme faglighed". Det beskrives, at Broager er i en proces, hvor der fortsat er plads til forbedring bestyrelsesformand og leder beskriver at, Fagligheden skal være på plads. For at beskrive deres tilgang til de unge fortæller lederen, at der hver morgen udleveres hver 10 turs stress klippekort, (illustration) Ønskes at få lavet stressprofil på hver enkelt ung og hvordan det kan forebygges. Læser faglitteratur. Leder oplyse, at han fungerer som rådgiver omkring autister. Det beskrives, at der lægges vægt på, at skabe en tydelig og struktureret hverdag, hvor der er kontinuitet med faste dags-, døgn-, uge- og årsplaner. Broager har en fast struktur med husregler, daglige rutiner og faste aktiviteter. Derudover laves der individuelle planer. Det beskrives, at der b.la arbejdes udfra den pædagogiske metode TEACCH som tager udgangspunkt i struktur, forudsigelighed og visuel støtte. for at støtte de unges sociale kompetencer, arbejdes der med socialtræning baseret på kognitive principper, med elementer fra KAT-kassen. hvorigennem den unge får konkrete handlemuligheder, der kan bruges i sociale sammenhænge. målet er at den unge bliver bevidst om egne og andres følelser og handlinger. Der afholdes ungemøder, hvor de unge trænes i at deltage i møder, tage hensyn til hinanden, og være en del af fællesskabet - herigennem får de unge mulighed for indflydelse på dagligdagen for at forebygge konflikter arbejdes der med begrebet "TIME OUT" dette kan bruges af både af de unge og medarbejdere - når tingene bliver for uoverskuelige. Medarbejderne beskriver at de hellere trækker sig frem for at optrappe en konflikt. Side 17 af 34

18 Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 3 (i middel grad Det beskrives, at der dagligt bliver ført dagbog for hver enkelt beboer. Dagbogen er struktureret omkring de fokuspunkter der arbejdes med på det givne tidspunkt. Det er en proces, der arbejdes målrettet på de 6 punkter fra handleplanen (udvikling/adfærd, familie, skole, sundhed, fritid og evt.), der arbejdes med konkrete mål f. eks lære at tage toget. Til vikarer er udarbejdet en a4 side med facts om hver enkelt ung. Det beskrives, at de ikke har et egentligt journalsystem. Fører dagbog Word dokument, printer ud og sætter i mappe. Forstander oplyser, at de er ved at finde nyt system. Wood bo journalsystem Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 2 (i lav grad Under tilsynsbesøget var medarbejderne usikre på hvordan dokumentationen bliver opbevaret. efterfølgende har tilsynet modtaget mail fra forstander der oplyser, at alle papirer bliver opbevaret i et aflåst, brandsikkert stålskab i deres gamle fyrrum. det beskrives, at kommunernes handleplaner er udgangspunktet for de data der dokumenteres omkring den enkelte unge på Broager. Det oplyses, at der tages udgangspunkt i "Den Centrale Visitations forventninger til samarbejdet med anbringelsesstederne omkring anbringelser" - dokument udleveret under besøg. af dette dokument fremgår det, at behandlingsoplægget på Broager tager afsæt i de mål visiterende kommune har opstillet i forbindelse med den unges ophold på Broager. Under besøget fik tilsynet oplyst, at Broager har positive resultater, men at det ikke med det nuværende dokumentationssystem er muligt at dokumentere disse resultater i tilstrækkelig grad. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes Det er tilsynets vurdering, at Broager i meget høj grad understøtter de unges medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen på Broager. Side 18 af 34

19 medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Af beskrivelserne fremgår det, at de unge medinddrages i forhold til deres egen udvikling på ugentlige møder med deres kontaktpædagoger og i forhold til den mere kollektive medinddragelse har de ugentlige ungemøder, hvor de unge har mulighed for at gøre opmærksom på deres holdninger, ønsker o. lign. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 5 (i meget høj grad Det oplyses, at der afholdes ungemøder ugentligt, hvor de unge har mulighed for at få indflydelse på den fælles dagligdag på Broager. af dokumenterne fremgår det, at målet med "beboermøderne" er de unge trænes i at deltage i møder, vise hensyn til hinanden, være en del af fællesskabet og deltage i demokratiske processer. Indikator 04.b: Borgerne har 5 (i meget indflydelse på beslutninger høj grad vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Af interviewene fremgår det at der hver uge afholdes / tilbydes individuelle møder med den unge og dennes kontaktpædagoger. på disse møder arbejdes der med temaer fra den unges behandlingsplan f. eks social træning, hvordan er man en god kammerat, kærester m.v. på disse møder snakkes der om hvordan det går indenfor de forskellige fokusområder og der laves konkrete aftaler med den unge om hvilke fokusmål der skal arbejdes med i den kommende periode og hvilken hjælp og støtte den unge har brug for. ja, der afholdes ungemøder - hvor de unge kan fremkomme med deres holdninger og ønsker ( se beskrivelse under indikator 4.a.) Af samtale med et par af de unge fremgår, at de unge oplyse,r de oplever de har indflydelse på et kollektivt niveau. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Det er tilsynets vurdering, at ledelse og medarbejdere på Broager er meget opmærksomme på at understøtte de unges trivsel, både fysisk, mentalt og sundhedsmæssigt. Side 19 af 34

20 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 4 (i høj grad 4 (i høj grad 4 (i høj grad De unge tilsynet talte med giver udtryk for, at de trives på Broager, hvor de oplever de får den støtte og hjælp som de hver især har behov for. de giver udtryk for, at de oplever at de fleste medarbejdere har forståelse for hvad deres udfordringer og behov er i dagligdagen. Det beskrives, at de unge har adgang til alle relevante sundhedsydelser, og i det omfang den unge har brug for det får de hjælp og støtte af medarbejderne Ja, i høj grad - der tages meget hensyn til den enkelte unge - der er fokus på hvordan den unges trivsel er. Tilsynet har deltaget i en del af et medarbejde møde hvor de unge en for en blev gennemgået med henblik på at finde ud af hvor den unge er her og nu og hvilke behov medarbejderne oplever den unge har brug for hjælp til. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Det er tilsynets vurdering, at medarbejdernes fælles autismeforståelse, fælles faglighed og fælles faglige forståelse i høj grad forebygger magtanvendelser på Broager. Det er tilsynets opfattelse, at den beskrevne metode: at parkere egne erfaringer og i stedet lege detektiver på den unges perspektiv / erfaringer - kan være en medvirkende årsag til at konflikter på Broager ikke udvikler sig til magtanvendelser. Side 20 af 34

21 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 4 (i høj grad 4 (i høj grad Af ledelse og medarbejderes beskrivelser fremgår det, at de er meget bevidste om ikke at trænge den unge op i et hjørne hvor der ikke er flugtmuligheder. Der lægges vægt på struktur og forudsigelighed - så de unge kan få ro til at arbejde med deres egen udvikling uden unødvendige stress påvirkninger fra omgivelserne. Et motto på Broager er, at " alle har ret til en god dag" Medarbejderne beskriver, at deres udfordring er, at parkere deres egne erfaringer, og i stedet lege detektiver på den unges perspektiv / erfaringer - dette gøre b.la gennem kontekstanalyse - hvad drejer det her sig om? og være undersøgende - i stedet for at tolke. der arbejdes målrettet på at nedbringe de unges stress niveau f. eks bruges klippekort til at illustrere hvordan der arbejdes med forståelse af den enkelte unges stress niveau. Medarbejderne har kendskab til magtanvendelsesbekendtgørelsen. Alle har ved ansættelsen skrevet under på dette. Desuden fremgår det af beskrivelserne at medarbejderne hellere trækker sig - når der er optræk til en konflikt der kan ende med magtanvendelse. der er ikke indberettet magtanvendelser til Socialtilsyn Øst. Der er ikke indberettet magtanvendelser. Af interview og tilsynets observationer fremgår det, at ledelse og medarbejdere alle er meget opmærksomme på hvordan den enkelte unge har det nu og her - og på de ugentlige personalemøder bliver alle de unge gennemgået, og medarbejderne hjælpes ad med at finde en fælles forståelse af den unges aktuelle situation - tilsynet oplevede, at der var meget opmærksom hed på den unges Side 21 af 34

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere