Skolernes rapport pædagogiske processer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolernes rapport pædagogiske processer"

Transkript

1 Skolernes rapport pædagogiske processer Sendes til B&U / senest d. 1. september 2008 Skolens profil Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration og skolens specialister holder til. Damgården i Dystrup 1 km udenfor Ørum, hvor overbygningseleverne ( klasse) går i skole og sfo. På Djursvej og på Damgården går elever med generelle indlærings- og udviklingsvanskeligheder. Fjellerup afdelingen: Skole for elever fra 0. klasse til 10. klasse med mere specifikke vanskeligheder og elever, som i særlig grad kan karakteriseres ud fra deres massive behov for støtte til at indgå i sociale fællesskaber. Alle børn har ret til skolegang Det at have et barn, som har svært ved at lære, eller har svære udviklingsforstyrrelser, er et særligt vilkår for en familie. Der er en række vigtige spørgsmål, familien nødvendigvis må tage stilling til under barnets opvækst. Ét af disse handler om, hvor barnet skal gå i skole. Hvordan skaffes overblik over de muligheder, som findes? Som forældre ønsker man naturligvis optimale udviklingsmuligheder for sit barn, samt at barnet bliver glad for at gå i skole og finder gode kammerater her. Er der tale om, at barnet har vidtgående og vedvarende behov for specialundervisning, er Djurslandsskolen en mulighed. Visitation Djurslandsskolen er et specialundervisningstilbud. Visitation hertil foretages af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i samarbejde med den kommunale skolemyndighed og forældrene. Skolens værdigrundlag Alle børn kan udvikle sig ud fra deres egne forudsætninger Djurslandsskolen har som vision at være den bedste skole for de børn, som visiteres hertil. Derfor har skolen som mål at yde et helhedsorienteret skole- og fritidstilbud, som opfylder det enkelte barns behov for. forbundethed, det vil sige oplevelsen af at høre til i fællesskabet på egne præmisser anerkendelse, at blive set, hørt og mødt som den person, man er bevægelse, at have muligheder for at handle i situationen kontrol, at opnå overblik over opgaver og handlemuligheder Bestræbelsen vil altid være at give barnet muligheder for at udvikle sig i værdige relationer.

2 Mål i undervisning og fritid Succesoplevelser, lærelyst og livsglæde For hvert barn tilrettelægges i dialog med forældrene et individuelt undervisningsog fritidstilbud på folkeskolelovens grundlag og med udgangspunkt i barnets forudsætninger. Al undervisning og pædagogik tager udgangspunkt i barnets stærke sider. Undervisning og fritidsaktiviteter tilrettelægges, så der gives mulighed for at udvikle alle elevens evner og ressourcer. Der arbejdes på at inddrage eleverne i egne læreprocesser, så de får indsigt i egen udvikling og lyst til nye udfordringer. Undervisning og fritidsaktiviteter skal give mulighed for, at eleverne kan opleve sig som en del af et anerkendende og forpligtende fællesskab. Skolens ledelsesgrundlag Økonomi. Djurslandsskolens budgetmodel for skoledel og sfo-del afsætter et kronebeløb pr. barn til ledelse og administration. Skoleinspektørens løn er fordelt med 2/3 til skoledel og 1/3 til sfo-del. Samme fordeling er gældende for fordeling af HK personale. Afdelingslederne for indskolingen på Djursvej, Damgården og Fjellerup har undervisningsforpligelser svarende til 1/3 årsværk. Skoleinspektør: (Jesper Juel Pedersen) Strategisk leder ind- og udadtil Øverste personaleleder MUS samtaler med medarbejdere i gruppe 5, HK personale, specialister, TR og TRsuppl. LUS samtaler med øvrige ledere Ansættelse og afskedigelse af personale Formand for LMU Leder af ledelsesteam Sekretær for skolebestyrelsen Afdelingsleder for indskolingen på Djursvej: (Rudolf Svejstrup) Pædagogisk leder for indskolingen på Djursvej: - Planlægning, skole og sfo - Personaleledelse - MUS samtaler i indskolingsafsnit - Ansvarlig for vikardækning for indskoling og mellemtrin - Budgetansvar Ledelsesrepræsentant i LMU og USS Medlem af ledelsesteam Praktikansvarlig for lærerstuderende og skolepraktikanter. 8 lektioners undervisningsopgaver.

3 Afdelingsleder for mellemtrin: (Ingrid V. Jepsen): Pædagogisk leder for mellemtrin på Djursvej: - Planlægning, skole og sfo - Personaleledelse - MUS samtaler Ledelsesrepræsentant i LMU og USS Medlem af ledelsesteam Pædagogisk leder af sfo: - Pædagogisk udvalg i sfo - Socialpædagogmøder - Ferieudvalg/Ferieplanlægning. - Ansvarlig for administration af vagtplaner for pædagoger - Ansvarlig for lønindberetning - Budgetansvar - Leder af U-klub Samarbejde med pedel og rengøring på Djursvej Leder af legepladsudvalg Buskoordinering udarbejdelse af masterplan Ansvarlig for vognpark Praktikansvarlig for pædagogstuderende Afdelingsleder for Damgården: (Birthe T. Sørensen) Pædagogisk leder på Damgården: - Planlægning, skole og sfo - Personaleledelse - MUS samtaler - Vikardækning for Damgården - Pedel og rengøring på Damgården - Indberetning af vagtplaner - Budgetansvar Medlem af ledelsesteam Sikkerhedsleder Ledelsesrepræsentant i LMU Alkohol ressourceperson 8 lektioners undervisningsopgaver Afdelingsleder for Fjellerup: (Birthe Kofoed) Stedfortræder for skoleinspektør Pædagogisk leder på Fjellerup afdelingen: - Planlægning, skole og sfo - Personaleledelse - MUS samtaler - Vikardækning for Fjellerup - Pedel og rengøring på Fjellerup afdelingen - Busbooking og vognpark - Indberetning af vagtplaner - Budgetansvar

4 Medlem af ledelsesteam Ledelsesrepræsentant i LMU og USS Lærernes tjenestetidsplaner Ledelsesrepræsentant i skolebestyrelsen 8 lektioners undervisningsopgaver Skolens indsatsområder for skoleåret 07/08 Brug nedenstående opdeling i indsats, mål, handlinger, årsberetning/evaluering eller indsæt beskrivelse af indsatsområderne her: - indsats: Djurslandsskolens indsatsområder i skoleåret 07/08: A: Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Norddjurs og Syddjurs kommuner om at benytte og udvikle Djurslandsskolen tilbud. Herunder skolens åbning mod de øvrige skolevæsener (Videncenter). Pt. drøfter vi følgende muligheder med forvaltningerne i Norddjurs og Syddjurs kommuner: 1. "Klippekort". Det vil sige, at kommunen investerer midler i skolens budget, som vi så deler ud som andele af forskellige ansattes årsværk Skoler, m.v. kan så "klippe" sig til konsulent/vejlederydelser i forbindelse med eksempelvis enkeltintegrerede elever, som matcher vores målgruppe. (pt. ingen investering til næste skoleår). 2. Praktik på Djurslandsskolen for lærere og pædagoger, m.v. som skal arbejde med en elev/elevgruppe, som vi har forstand på. 3. Introkurser for special- undervisere og pædagoger. 4. Åbent kursuskatalog med Djurslandsskolens interne kurser, som kan have interesse i en bredere kreds i kommunen. - mål: Målet er at gøre lokale læringsmiljøer egnede til at undervise elever, der ellers skulle have et eksternt specialundervisningstilbud. - handlinger: Djurslandsskolen indgår i arbejdsgruppe i Norddjurs vedr. kvalitet i specialundervisningen. I Syddjurs kommune er man ved at kortlægge tilbud, organisation og økonomi. Djurslandsskolen har her medvirket ved udarbejdelse af visitationsgrundlag, og vi er stillet udsigt at blive inddraget i en kommende arbejdsgruppe vedr. pædagogisk udvikling af området. - årsberetning/ evaluering: - Der er udarbejdet en kompetenceprofil for Djurslandsskolen. Medarbejdere kan nu på baggrund af denne melde sig som interesserede i at undervise/vejlede ud af huset. - Der er afholdt fire to-dages kurser for specialundervisningslærere i Norddjurs og Syddjurs i form af besøg og mini-kursus i undervisning af elever med svære

5 læseindlæringsvanskeligheder. - Der er afholdt to foredragskurser åben for eksterne deltagere om hhv. tavspligt/underretningspligt og skolebørn med ADHD. Det sidste i samabejde med Handiinfo. - indsats: B: Der skal fokuseres på evaluering af elevernes udbytte af undervisningen. Da ingen af skolens elever kan benytte obligatoriske test eller drage fordel af at indstille sig til Folkeskolens Afgangsprøver, skal vi finde egnede måder at inddrage elever og forældre i evalueringen af undervisningen. Den individuelle elevplan, som er en indarbejdet arbejdsform på skolen er naturligvis stadig omdrejningspunkt for undervisnings- og fritidstilrettelæggelse og evaluering. Dertil har en del lærere og pædagoger eksperimenteret med brug af portefølje som metode til elev- og forældreinddragelse. I det kommende skoleår skal der vedtages en evalueringsform, der som minimum skal benyttes i undervisningen. - mål: Målet var at finde en fælles evalueringsstandard, som alle elever med fordel kan benytte. - handlinger: Brug af portefølje er tæt på at være standard nu. - årsberetning/ evaluering: Den individuelle elevplan er fortsat elevernes og forældrenes garanti for, at der arbejdes målrettet og fremadrettet med elvernes læreprocesser. Der er ikke udtrykt forældreutilfredshed med at skolen ikke indstiller eleverne til FA hhv. obligatorisk testning. - indsats: C. I forlængelse af Undervisningsministeriets faghæfter har Djurslandsskolen i de sidste to år udviklet egne læseplaner for fagene og temaerne: Dansk, matematik, elevens alsidige udvikling, sløjd, billedkunst. Til næste skoleår skal der udarbejdes læseplaner for yderligere to fag, og der nedsættes fagudvalg i Dansk, Matematik, Natur/Teknik, som skal udvikle og formidle specialpædagogiske metoder, materialer internt og eksternt? I sfo nedsættes fagudvalg omkring ferieaktiviteter, natur og social forståelse og træning. Udvalgsarbejde fra skoleåret 06/07 vedrørende forældreinddragelse fortsætter og implementeres - mål: At udvikle lokalt tilpassede læseplaner i udvalgte fagområder baseret på undervisningsministeriets faghæfter. - handlinger: - Der er i år udviklet læseplan for seksualundervisning. - Fagudvalg i dansk, matematik, natur/teknik. - årsberetning/ evaluering: - Skolen har nu egne læseplaner for: Dansk, Matematik, Natur/Teknik, Billedkunst og Sløjd, samt Elevens alsidige personlige udvikling og seksualundervisning. - Fagudvalgsarbejdet har kaldt på, at skolen i højere grad tænker i faglige ressourcepersoner på de enkelte afdelinger. Udvalgenes fællesopgave bliver derfor fremadrettet at præsentere nye materialer og metodeudveklse på ét undervisermøde om året.

6 - Andet: D. Der skal påbegyndes uddannelse af mindst én læsevejleder. Èn læsevejleder forventes færdiguddannet til jul. E. Indskolingsbørn gennemfører et sprog- og motorikforløb med henblik på iagttagelse og vejledning af personale om pædagogiske metoder, m.v. Til næste skoleår vil et pilotprojekt vedrørende elevernes alsidige personlige udvikling gennemføres for anden gang på mellemtrinnet med henblik på at vejlede pædagogisk personale. F. Fra skoleårets start er en udbygning af undervisningsområder i Fjellerup og personalefaciliteter på Damgården bydende nødvendige p.g.a. stærkt stigende elevtal. Desuden er Djursvej helt fyldt ud. Ombygning af undervisningslokaler er påkrævede på mellemtrinnet. En helhedsplan bør forberedes i samarbejde med forvaltningen i løbet af skoleåret 07/08. Djurslandsskolen er kommet med i udbygningsplanen for folkeskoleområdet i Norddjurs kommune. Der er ved at blive udarbejdet planer for om- og nybygning på Djursvej og på Damgården. Der opereres med at flytte Fjellerup afdelingen til Djursvej. Der er opstillet en pavillon i Fjellerup i starten af skoleåret. G. Djurslandsskolen skal fortsat arbejde på at fastholde robuste og differentierede læringsmiljøer. Internt skal det faglige og tværfaglige samarbejde fortsat udvikles. Ny mødestruktur og indhold er introduceret på Damgården og Djursvej. Disse skal evalueres i løbet af næste skoleår. Faglige netværk, internt samt på tværs af specialskoler i region og på landsplan skal understøttes. På regionalt plan handler dette om Musikterapi, talepædagogik, fysioterapi, pædagogisk psykologi, elever med multiple funktionsnedsættelser, idræts- og ledersamarbejde. På landsplan har Djurslandsskolen sekretariat og formandskab for Samrådet af Specialskoleledere. Ny mødestruktur fastholdes på Damgården og i Fjellerup. Faglige netværk indenfor ovenstående områder er videreført gennem skoleåret, og skolen er fortsat formandskab for Samrådet af Specialskoleledere. H. Fokusområder og ressourceforbrug i skoleåret 07/08 i listet opstilling: 1. Autisme Vejledning i forhold til konkrete børn. Opfølgning vedr. faglitteratur. 1 læ. og 1 pæd. 2. Pædagogisk udvikling - Fjellerup 3 x 10 timer 3. Billedkunst som tværaktivitet i SFO Koordinering, forberedelse, materialeindkøb, kort beskrivelse og evaluering. Udstilling 10 timer + 20 timer 4. Børn med multiple funktionsnedsættelser Koordinere indsatsen. Evaluere den særlige indsats.

7 Opfølgning af faglitteratur. Vejledning, vidensopsamling, samarbejde med specialister. Derudover timer til amtsligt netværk 40 timer 5. Fagsnuden Max 10 deltagere 20 timer (incl. kursus, vejledning og artikelskrivning) Redaktion: Praktisk redigering, opsætning og klargøring af manus mv. 30 timer 6. IKT 940 timer a) Afvikling af kurser for lærere og pædagoger, der alle forpligtes til at få IKT implementeret i undervisning og aktiviteter. Lærerne forpligter sig til at anvende det nødvendige timetal fra puljen til fælles forberedelse til at søge konkret støtte og vejledning vedr. udvælgelse og brug af relevante programmer. Pædagogerne anvender a - tid til at søge støtte og vejledning vedr. brug af IKT ud fra individuelle behov. Niels tilbyder tilpassede kurser primært indenfor digitalkamera og den talende bog b) Lave en løbende orientering om nyt hardware og software. c) Vejlede vedr. anvendelse af internet /skolecom / skoleintra/ UNI-Ware d) Forestå indkøb/reparation af hardware og software. e) Ajourføre hjemmeside, drøfte og beskrive retningslinier for redaktion af hjemmeside med skoleinspektøren. 7. Videoredigering 60 timer Udvikle området og lave kurser for personalet. Indgå i koordinering af IKT Udarbejdelse af PR - videofilm om Djurslandsskolen. 8. IKT og leg 40 timer Vejledning i forhold til personale i: Børns legeudvikling på og med computer. 9. Marte Meo Ajourføring af litteratur Vejledning og intern kursusvirksomhed 3 elevforløb. Konkret frikøb 20 timer 10. Seksualvejleder Beskrivelse af funktionen Vejledning af kolleger på baggrund af konkrete henvendelser 40 timer 11. T-T-T Opgave: - arrangere interne kurser efter behov - arrangere kursus for forældre efter behov - opsøgende TTT vejledning i grupperne. Der udarbejdes en plan i skole og SFO

8 - ajourføre materiale 30 timer 2x 25 timer 12. Udvalgsarbejde til beskrivelse af forældre samarbejde og forældreinddragelse. 3 x 20 timer 13. Udvalgsarbejde : Idebank / emnekasse: Dansk: 1 fra indskoling, 1 fra mellemtrin, 1 fra udskoling 3 læ. 3 x 20 timer 14. Matematik : 1 fra indskoling, 1 fra mellemtrin, 1 fra udskoling 3læ. 15. Elevens alsidige personlige udvikling 3læ. 3 pæd. 3 x 20 timer 6 x 20 timer 16. Natur SFO 3 pæd. 3 x 20 timer 17. Til arbejdet med social forståelse og træning 3 pers. 3 x 20 timer Udvalgsarbejde til beskrivelse af læseplaner : 18. Natur teknik : 3 læ. 3 x 20 timer 19. Musisk kreative fagområde 3 læ. 3 x 20 timer 20. Udvikling af praktikvejledning i SFO 6 pæd. 6 x 20 timer 21. Undervisning af børn med multiple funktionsnedsættelser Deltagelse i studiegruppe med øvrige specialskoler. 2 x 25 timer 22.. HOT (Hukommelses- og opmærksomhedstræning ) 1 x 20 timer Skolens indsatsområder for skoleåret 08/09 - indsats: Fokusområder 08/09: Opgaverne nedenfor varetages af den samlede personalegruppe: Lærere, pædagoger, medhjælpere, specialister. A Djurslandsskolen som kompetencecenter: - Skolens kompetenceprofil udfyldes af medarbejderne - Der etableres internt kursus for interesserede medarbejdere i vejledning og konsultation

9 - Der indgås aftaler med faglige foreninger om vilkår for medarbejderes vejledningsopgaver ud af huset. - Der etableres samarbejde med PPR og børn & unge områderne i Norddjurs og Syddjurs kommuner om kompetencecenterfunktioner. B C Læreplaner i sfo: I forbindelse med at centrale læreplaner for sfo i folkeskolen er under overvejelse og udvikling, skal Djurslandsskolen overveje at beskrive egne læreplaner for sfo. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som kommer med udspil om dette i løbet af skoleåret. Bygninger Det forventes, at Djurslandsskolen fortsat er med som udbygningsskole i Norddjurs kommunes udbygningsprogram for folkeskolerne. Ud- og ombygning af pædagogiske undervisnings- og fritidsmiljøer miljøer på Djursvej og på Damgården forventes derfor at blive fokusområde i 08/09 og i årene fremover. USS + inspk Ressourcepersoner i tilknytning til fag og aktivitetsområder 08/09 Der udpeges én ressourceperson pr. afdeling/fagområde. Ressourcepersonerne arbejder på at tilvejebringe og formidle ideer og materialer indenfor egen afdeling. Indenfor hvert fagområde samarbejder ressourcepersonerne desuden om at formidle fælles oplæg på min. ét undervisermøde årligt. Afdelingslederen disponerer et budget til undervisningsmidler. 20 % af elevbudgettet + et centralt afsat beløb. Følgende fagområder kan tildeles ressourcepersoner: Dansk: Matematik: Natur/teknik: Musik : Billedkunst: Sløjd: Håndarbejde: Idræt/svømning: Sprog: 1. Autismepædagogik: 3 x 25 timer Vejledning i forhold til konkrete børn. Opfølgning vedrørende faglitteratur. 2. AV rum/bibliotek: Fælles + Djursvej 140 timer Fjellerup 60 timer Damgården 50 timer 3. Bassin/livredderprøve 60 timer

10 4. Billedkunst som tværaktivitet i sfo: 2 x 20 timer Koordinering, forberedelse, materialeindkøb, beskrivelse og evaluering. Udstilling. 5. Boardmakerbank 2 x 20 timer 6. Børn med multiple funktionsnedsættelser 40 timer Koordinering og evaluering. Opfølgning på faglitteratur. Vidensindsamling, vejledning, samarbejde med specialister. 7. Børn med multiple funktionsnedsættelser lærernetværk: 2 x 25 timer Deltagelse i studiegruppe på tværs af specialskoler. 8. Børn med multiple funktionsnedsættelser pædagognetværk 2 x 20 timer Deltagelse i studiegruppe på tværs af specialskoler 9. IKT 1 årsværk 10. Læsevejledning: 2 x 100 timer Fra skoleåret 08/09 afsættes tid til specialpædagogisk læsevejledning internt på skolen og eksternt til andre skoler i Norddjurs og Syddjurs. Læsevejledningen kan foregå som screening/afdækning af enkeltelevers og elevgruppers læseniveau og vejledning i læsemetoder og materialer, interne spotkurser omkring læsemetoder, sproglig opmærksomhed, førlæsning, m.v. samt ekstern undervisning og vejledning i læsemetoder for elever med svære læsevanskeligheder. Læsevejledningsforløb til elever og elevgrupper søges via afdelingslederen. Læsevejlederne sørger for information om vejledningsmuligheder og spotkurser på skolen. Deltagelse i læsevejledernetværk i Norddjurs og Syddjurs kommuner. 11. Marte Meo 20 timer Ajourføring af litteratur. Vejledning og intern kursusvirksomhed. Tre elevforløb. + Konkret frikøb. 12. Praktikvejledning i sfo 20 timer 13. Psykisk og fysisk konflikthåndtering 2 x 20 timer Vejledning og intern kursusvirksomhed. 14. Seksualvejledning 40 timer Vejledning af kolleger på baggrund af konkrete henvendelser herom. 15. Social forståelse og træning i sfo 3 x 20 timer

11 16. Tegn Til Tale (TTT) 2 x 30 timer 17. Vejledning vedrørende synshandicappede elever 20 timer + én lektion/uge til synsundervisning. 18. Videoredigering 60 timer Udvikle området. Interne kurser. Indgå i koordinering af IKT. 19. Afdelingernes pædagogiske udvalg Indskoling/Djursvej: 3 x 10 timer Mellemtrin/Djursvej: Damgården: Fjellerup: 3 x 10 timer 3 x 10 timer 3 x 10 timer Tilbagemeldinger Her indsættes en beskrivelse af skolernes tilrettelæggelse af den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen og elevernes inddragelse i undervisningens tilrettelæggelse. Alle undervisnings- og fritidstilbud er individuelt tilrettelagt, og den individuelle elevplan, som udarbejdes af lærerne og pædagogerne i samarbejde med forældrene, er omdrejningspunkt for undervisning og evaluering. Djurslandsskolen udvikler sine egne læseplaner med afsæt i folkeskolelovens formål og centrale bestemmelser. Plan for undervisning og øvrig specialpædagogisk indsats Den individuelle elevplan indledes med en kort statusbeskrivelse (5 10 linier ). Generelt om målbeskrivelse: Målene skal være konkrete, afgrænsede, kortsigtede og evaluérbare. Der angives tidsramme og opsættes derefter nye mål: - Målene skal beskrive, hvad eleven skal kunne efter læreprocessen. - Målene skal være realistiske og meningsfyldte for eleven. - Målene skal være kommunikérbare. - Målene skal indeholde succéskriterier. - Målene kan angive kvalitetskrav. - Målene udarbejdes i samarbejde med forældrene.

12 Skolefagene (Faglige udviklingsmål): Ved udarbejdelse af plan for undervisning indenfor de enkelte fag/fagområder sker valg af mål og indhold dels ud fra klassens fælles årsplan dels ud fra den enkelte elevs udviklingspotentiale og behov. Der beskrives mål og metoder for den enkelte elev relateret til de enkelte fag/fagområder, (jf. faghæfter/skolens læseplaner): Humanistiske fag: Dansk, engelsk, kristendomskundskab, historie, samfundsfag. (Bh. kl.: Sprog og udtryksformer). Praktisk-musiske fag: Idræt, musik, billedkunst, håndarbejde, håndarbejde/sløjd/hjemkundskab. (Bh. kl.: Det praktisk musiske; bevægelse og motorik). Naturfag: Matematik, natur-teknik, geografi, biologi, fysik/kemi. (Bh. kl.: Naturen og naturfaglige temaer). Obligatoriske emner: Færdselslære, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, uddannelseserhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. (Bh. kl.: Sociale færdigheder; samvær og samarbejde). Tilbudsfag: Tysk (fransk) på klassetrin. (Skal ikke beskrives) Valgfag: klassetrin B. 2.: Elevens alsidige personlige udvikling Beskrivelse af elevens alsidige personlige udvikling udarbejdes tværfagligt. Der beskrives mål og metoder indenfor de enkelte udviklingsområder: Kommunikative udviklingsområder: Social-emotionelle udviklingsområder: Praktisk/fysiske udviklingsområder: Kognitive udviklingsområder: B. 3: Elevmål i skolefritidsordningen Der beskrives mål og metoder for det enkelte barn med særlig fokus på: Identitet og socialisering (De andre børn): Her beskrives blandt andet mål og metoder i forbindelse med barnets tilknytning til fællesskabet, kammeratrelationer, muligheder for relevant og alsidig kontakt med andre børn. Leg/Aktiviteter (Det man kan deltage i): Her beskrives mål og metoder for barnets deltagelse i individuelle- og/eller fællestilrettelagte lege/aktiviteter. Evaluering/dokumentation Løbende evaluering. (Beskrives i elevplanen) Elevplanen skal indeholde en beskrivelse af, hvorledes man løbende evaluerer elevens arbejde med de faglige/pædagogiske mål, herunder inddrager elev/gruppe/forældre. Eksempelvis overvejelser over metoder: Elevportefølje, samtale, fælles evaluering Evalueringskonference. (Forårskonference) Evalueringen udarbejdes tværfagligt af det pædagogiske team og i samarbejde med elev,

13 forældre og evt. andre relevante fagfolk. Den individuelle elevplan bliver blandt andet til på baggrund af evaluerende betragtninger over den forløbne periode. NB! elevportefølje/uddannelsesbog kan anvendes som bidrag til elevinddragelse med eller uden fysisk deltagelse af eleven på konferencen. Evalueringskonference i foråret: Her evalueres alle de beskrevne mål for undervisningen og i fritidsordningen. Eventuelt vurderes tillige skolens indtryk af effekt af medicinering (centralstimulerende midler). Vejledning til dette rekvireres på kontoret. Tilrettelæggelse af forårskonferencer: 1. Kontaktlærer/kontaktpædagog sørger for udfærdigelse af invitation/dagsorden samt evt. skriftligt oplæg. (Der findes en standard dagsorden som word dokument: ) 2. Invitation/dagsorden samt evt. oplæg afleveres på kontoret med skriftlig angivelse af modtager(e). Administrationen sørger herefter for afsendelse og arkivering. 3. Referater af evalueringskonferencerne afleveres til kontoret til udsendelse og arkivering. Elevforudsætningsbeskrivelse Udarbejdes i indskrivningsåret. Dvs. 0/1. klasse; 3. klasse; 7. klasse; 9./10. klasse eller efter behov. Elevforudsætningsbeskrivelsen bør være kortfattet og præcis samt være udtryk for et helhedssyn. Nedenstående vejledende områder benyttes i elevforudsætningsbeskrivelsen: Det faglige område: Det kommunikative område. Det social-emotionelle område Det praktisk/fysiske område Det kognitive område Rammer for undervisningen og fri-tid Rammer for undervisningen indeholder overvejelser over undervisningens planlægning og tilrettelæggelse samt det pædagogiske teams valg af metoder. 1. Fysiske rammer: Lokaleindretning, m.v. 2. Sociale rammer: Individ/gruppe, m.v. 3. Rammer i tid: Skematype og -udformning, lektions-/aktivitetsopdeling, pauser, m.v. 4. Arbejdsorganisering: Individuelt arbejde, støttelærer, gruppearbejde, fælles aktiviteter, m.v. 5. Materiale: Valg af materiale, hjælpemidler, legetøj, m.v. Ugeskema: Vedlægges den individuelle elevplan Fælles årsplan for gruppen: Den fælles årsplan rummer det pædagogiske teams didaktiske overvejelser og angiver den overordnede ramme, mål og hensigter for klassens faglige, personlighedsmæssige og sociale udvikling i det kommende år. Årsplanen indeholder en beskrivelse af aktiviteter og mål fælles for gruppen. Konkrete basisaktiviteter: Øvelser, træning, m.v. fremgår af den individuelle plan (evt. dag/ugeskema) og er ikke kalenderlagt i nedenstående oversigt. Der udarbejdes og afleveres ét skema, som kan være opdelt i henholdsvis skoledel og sfo-del.

14 Her indsættes en beskrivelse af skolernes tilrettelæggelse samarbejdet mellem skole og hjem, herunder beslutninger om anvendelsen af elevplaner. Se ovenfor Her indsættes en beskrivelse af skolernes tilrettelæggelse den specialpædagogiske bistand, herunder holddannelse. På Djurslandsskolen er eleverne inddelt i grupper. Grupperne dannes ud fra følgende kriterier: Alder, klassetrin og/eller social udvikling og funktionsniveau. Elevtallet i grupperne skal give mulighed for at gruppens undervisnings- og fritidstilbud kan planlægges og gennemføres af team, der er sammensat, så fagligog tværfaglig sparring er mulig. Her indsættes en beskrivelse af skolernes tilrettelæggelse undervisningen i dansk som andetsprog. Undervisningsmiljø undersøgelse Her indsættes kopi af resultatet fra dcum Skolebestyrelsens udtalelse om skolens rapport Her indsættes skolebestyrelsens udtalelse Skolebestyrelsen anbefaler skolens rapport

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Specialister En kommunal specialskole Djurslandsskolens Specialistteam Det tværfaglige team består af tale-hørelærer, fysioterapeuter, psykolog og musikterapeut. Vi samarbejder med forældre

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Djurslandsskolen. Fritidsordningen. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Fritidsordningen. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Fritidsordningen En kommunal specialskole Skolefritidsordning Formål og indhold Skolefritidsordningen er et frivilligt tilbud til alle skolens elever. Målet er at børnene lærer at forvalte

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

VIDENCENTER FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV. Rævebakkeskolen Kommunal specialskole i Nyborg Kommune www.raevebakkeskolen.dk

VIDENCENTER FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV. Rævebakkeskolen Kommunal specialskole i Nyborg Kommune www.raevebakkeskolen.dk VIDENCENTER FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV Rævebakkeskolen Kommunal specialskole i Nyborg Kommune www.raevebakkeskolen.dk VIDENCENTER RÆVEBAKKESKOLEN Smukke omgivelser nær skov og strand Kontakt og

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner

Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner Selvevaluering - kapitel 3 Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner

Læs mere

Elevens faglige. standpunkt og. generelle udbytte af undervisningen. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj.

Elevens faglige. standpunkt og. generelle udbytte af undervisningen. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Undersøgelsesværktøj. r. Kapitel 2.a Undersøgelsesværktøj til opgørelse

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 1. marts 2015 Kompetenceudviklingsplan for Læring i skolen Hedensted kommune 2014-2020 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Kompetenceudviklingsplan for Hedensted Kommune 2014 2020 Kompetenceudviklingsplanen

Læs mere

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam.

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam. SFO - ledelsesteam: Det er ledelsens opgave at sikre en optimal fungerende SFO indenfor de rammer og konkrete vilkår, som bl.a. er beskrevet i folkeskoleloven, kommunens/b/u forvaltningens mål nævnt i

Læs mere

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Bilag 1 Oktober 2013 Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Tallene i bilaget er opsamlet fra skolernes egne kvalitetsrapporter Følgende forkortelser anvendes:

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Under udarbejdelse Rev.: 22.12.10 Vemmedrupskolen Virksomhedsplan 2011-2012 Der indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. INDHOLD Forord 3 Virksomhedens

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Specialcenter Bramdrup ved Steen Rasmussen/Calle Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi har

Læs mere

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Frisholm Skole, skoleåret 9/ Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Frisholm Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014 Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 20 Tilsynet er gennemført i perioden marts september i.h.t. Bekendtgørelse om certificeret tilsyn på frie grundskoler. Skolens navn: Privatskole, Nr. Truevej

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen gennemføres primært

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

Overordnet arbejdsfordeling mellem skoleleder, viceskoleleder og SFO leder på Dagnæsskolen.

Overordnet arbejdsfordeling mellem skoleleder, viceskoleleder og SFO leder på Dagnæsskolen. Overordnet arbejdsfordeling mellem skoleleder, viceskoleleder og SFO leder på Dagnæsskolen. Skoleleder - nogle af opgaverne Arbejdet ligger i skolen og på kanten af skolen (skabe netværk) Personaleansvarlig

Læs mere

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag Ny skolereform 0. klasse 0. klasse 14 - heraf 2 lektioner understøttende dansk inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse Engelsk 2 7 - heraf 2 lektioner understøttende matematik inklusiv 22½ minutters

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Folkeskolereformen har kun indirekte betydning for frie grundskoler.

Folkeskolereformen har kun indirekte betydning for frie grundskoler. Det er nyttigt at vide, hvad de gode kolleger i folkeskolen arbejder med, og det er klogt jævnligt at sammenholde egen virksomhed med andre grundskolers tilsvarende at få repeteret egne mål og midler.

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Under udarbejdelse Rev.: 17.12.10 Ellebækskolen Virksomhedsplan 2011-2012 INDHOLD Indholdsfortegnelsen er tom, fordi ingen af de valgte afsnitsformater i Info om dokument bruges i dokumentet. Virksomhedsplanen

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Min meritlæreruddannelse

Min meritlæreruddannelse Min meritlæreruddannelse Læreruddannelsen i Aarhus 2 Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

Kort og godt om. Ådalskolen. - en af Ringsted Kommunes specialskoler

Kort og godt om. Ådalskolen. - en af Ringsted Kommunes specialskoler Ådalskolen Eriksvej 4, 4100 Ringsted Tlf. 5762 8400 aadalskolen@ringsted.dk www.aadalskolen.dk Kort og godt om Ådalskolen - en af Ringsted Kommunes specialskoler Ådalskolen tilbyder specialundervisning

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler

Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler Indledning På folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) skal der, inden et kursus begynder, foreligge en indholdsplan.

Læs mere

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Humlebæk Skole Baunebjergvej 401 3050 Humlebæk 7256 2014 www.humlebaekskole.dk Læsetilbud i Fredensborg Kommune Der er fokus på læse- og skrivekompetencen

Læs mere

Status Strøby og Skelbæk afdelingerne juni 2011

Status Strøby og Skelbæk afdelingerne juni 2011 Status Strøby og Skelbæk afdelingerne juni 2011 Baggrund. Strøbyskolen og Skelbækskolen blev sammenlagte 1. august 2010. De sammenlagte skoler hedder Strøbyskolen. Strøbyskolen består af: Indskolingshuset,

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

Organisationsplan for Hundige Lille Skole

Organisationsplan for Hundige Lille Skole Organisationsplan for Hundige Lille Skole Indledning og formål Formålet med denne organisationsplan er at fremme Hundige Lille Skoles mål og virke og derved sikre gode arbejdsforhold for alle ansatte på

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Holmebækskolen. Kvalitetsrapport 2012 og Virksomhedsplan 2013

Holmebækskolen. Kvalitetsrapport 2012 og Virksomhedsplan 2013 Holmebækskolen Kvalitetsrapport 2012 og Virksomhedsplan 2013 INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 4 Personale (budget 2013) 4 Sygefravær 4 Økonomi 5 elever i tal 5 Specialskoleafdelingen

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Projektplan Projekts navn I Assens Kommune lykkes alle børn Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Baggrund Tallerupskolens Udviklingsstrategi tager afsæt i: Assens Kommunes

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET. 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET. 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Nyt fra elevrådet. 3. Opfølgning 4. TEMA: Centerklassen

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 8 4. Elever og økonomi...

Læs mere

Tilsynserklæring vedrørende skoleåret 2006/2007

Tilsynserklæring vedrørende skoleåret 2006/2007 Selam Friskole Elmegårdsvej 1 8361 Hasselager Tilsynserklæring vedrørende skoleåret 2006/2007 Der har været gennemført tilsynsbesøg 16. november 2006 samt 8. marts 2007. Selam Friskole er oprettet i 1993.

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN August 2006 Blad 634 Årsmødet 2006 Sorømøde Velfærdsudspil Udvikling af ny hjemmeside Dagplejens placering i den samlede vifte af dagtilbud Så er programmet for årsmødet 2006, d. 15-17. november på Hotel

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Skalmejeskolen Skalmejevej 33 7451 Sunds Tlf: 97142366 E-mail: skalmejeskolen@herning.dk www.skalmejeskolen.dk Kvalitetsrapport for Skalmejeskolen - Herning Kommune, Børn og

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Fjordskolen Lysholm & Hedevang

Fjordskolen Lysholm & Hedevang SpecialCenterRoskilde Fjordskolen Lysholm & Hedevang Roskilde kommunes specialskole for elever med fysiske og psykiske handicap, svære generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder. Fjordskolen,

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere