Skolernes rapport pædagogiske processer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolernes rapport pædagogiske processer"

Transkript

1 Skolernes rapport pædagogiske processer Sendes til B&U / senest d. 1. september 2008 Skolens profil Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration og skolens specialister holder til. Damgården i Dystrup 1 km udenfor Ørum, hvor overbygningseleverne ( klasse) går i skole og sfo. På Djursvej og på Damgården går elever med generelle indlærings- og udviklingsvanskeligheder. Fjellerup afdelingen: Skole for elever fra 0. klasse til 10. klasse med mere specifikke vanskeligheder og elever, som i særlig grad kan karakteriseres ud fra deres massive behov for støtte til at indgå i sociale fællesskaber. Alle børn har ret til skolegang Det at have et barn, som har svært ved at lære, eller har svære udviklingsforstyrrelser, er et særligt vilkår for en familie. Der er en række vigtige spørgsmål, familien nødvendigvis må tage stilling til under barnets opvækst. Ét af disse handler om, hvor barnet skal gå i skole. Hvordan skaffes overblik over de muligheder, som findes? Som forældre ønsker man naturligvis optimale udviklingsmuligheder for sit barn, samt at barnet bliver glad for at gå i skole og finder gode kammerater her. Er der tale om, at barnet har vidtgående og vedvarende behov for specialundervisning, er Djurslandsskolen en mulighed. Visitation Djurslandsskolen er et specialundervisningstilbud. Visitation hertil foretages af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i samarbejde med den kommunale skolemyndighed og forældrene. Skolens værdigrundlag Alle børn kan udvikle sig ud fra deres egne forudsætninger Djurslandsskolen har som vision at være den bedste skole for de børn, som visiteres hertil. Derfor har skolen som mål at yde et helhedsorienteret skole- og fritidstilbud, som opfylder det enkelte barns behov for. forbundethed, det vil sige oplevelsen af at høre til i fællesskabet på egne præmisser anerkendelse, at blive set, hørt og mødt som den person, man er bevægelse, at have muligheder for at handle i situationen kontrol, at opnå overblik over opgaver og handlemuligheder Bestræbelsen vil altid være at give barnet muligheder for at udvikle sig i værdige relationer.

2 Mål i undervisning og fritid Succesoplevelser, lærelyst og livsglæde For hvert barn tilrettelægges i dialog med forældrene et individuelt undervisningsog fritidstilbud på folkeskolelovens grundlag og med udgangspunkt i barnets forudsætninger. Al undervisning og pædagogik tager udgangspunkt i barnets stærke sider. Undervisning og fritidsaktiviteter tilrettelægges, så der gives mulighed for at udvikle alle elevens evner og ressourcer. Der arbejdes på at inddrage eleverne i egne læreprocesser, så de får indsigt i egen udvikling og lyst til nye udfordringer. Undervisning og fritidsaktiviteter skal give mulighed for, at eleverne kan opleve sig som en del af et anerkendende og forpligtende fællesskab. Skolens ledelsesgrundlag Økonomi. Djurslandsskolens budgetmodel for skoledel og sfo-del afsætter et kronebeløb pr. barn til ledelse og administration. Skoleinspektørens løn er fordelt med 2/3 til skoledel og 1/3 til sfo-del. Samme fordeling er gældende for fordeling af HK personale. Afdelingslederne for indskolingen på Djursvej, Damgården og Fjellerup har undervisningsforpligelser svarende til 1/3 årsværk. Skoleinspektør: (Jesper Juel Pedersen) Strategisk leder ind- og udadtil Øverste personaleleder MUS samtaler med medarbejdere i gruppe 5, HK personale, specialister, TR og TRsuppl. LUS samtaler med øvrige ledere Ansættelse og afskedigelse af personale Formand for LMU Leder af ledelsesteam Sekretær for skolebestyrelsen Afdelingsleder for indskolingen på Djursvej: (Rudolf Svejstrup) Pædagogisk leder for indskolingen på Djursvej: - Planlægning, skole og sfo - Personaleledelse - MUS samtaler i indskolingsafsnit - Ansvarlig for vikardækning for indskoling og mellemtrin - Budgetansvar Ledelsesrepræsentant i LMU og USS Medlem af ledelsesteam Praktikansvarlig for lærerstuderende og skolepraktikanter. 8 lektioners undervisningsopgaver.

3 Afdelingsleder for mellemtrin: (Ingrid V. Jepsen): Pædagogisk leder for mellemtrin på Djursvej: - Planlægning, skole og sfo - Personaleledelse - MUS samtaler Ledelsesrepræsentant i LMU og USS Medlem af ledelsesteam Pædagogisk leder af sfo: - Pædagogisk udvalg i sfo - Socialpædagogmøder - Ferieudvalg/Ferieplanlægning. - Ansvarlig for administration af vagtplaner for pædagoger - Ansvarlig for lønindberetning - Budgetansvar - Leder af U-klub Samarbejde med pedel og rengøring på Djursvej Leder af legepladsudvalg Buskoordinering udarbejdelse af masterplan Ansvarlig for vognpark Praktikansvarlig for pædagogstuderende Afdelingsleder for Damgården: (Birthe T. Sørensen) Pædagogisk leder på Damgården: - Planlægning, skole og sfo - Personaleledelse - MUS samtaler - Vikardækning for Damgården - Pedel og rengøring på Damgården - Indberetning af vagtplaner - Budgetansvar Medlem af ledelsesteam Sikkerhedsleder Ledelsesrepræsentant i LMU Alkohol ressourceperson 8 lektioners undervisningsopgaver Afdelingsleder for Fjellerup: (Birthe Kofoed) Stedfortræder for skoleinspektør Pædagogisk leder på Fjellerup afdelingen: - Planlægning, skole og sfo - Personaleledelse - MUS samtaler - Vikardækning for Fjellerup - Pedel og rengøring på Fjellerup afdelingen - Busbooking og vognpark - Indberetning af vagtplaner - Budgetansvar

4 Medlem af ledelsesteam Ledelsesrepræsentant i LMU og USS Lærernes tjenestetidsplaner Ledelsesrepræsentant i skolebestyrelsen 8 lektioners undervisningsopgaver Skolens indsatsområder for skoleåret 07/08 Brug nedenstående opdeling i indsats, mål, handlinger, årsberetning/evaluering eller indsæt beskrivelse af indsatsområderne her: - indsats: Djurslandsskolens indsatsområder i skoleåret 07/08: A: Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Norddjurs og Syddjurs kommuner om at benytte og udvikle Djurslandsskolen tilbud. Herunder skolens åbning mod de øvrige skolevæsener (Videncenter). Pt. drøfter vi følgende muligheder med forvaltningerne i Norddjurs og Syddjurs kommuner: 1. "Klippekort". Det vil sige, at kommunen investerer midler i skolens budget, som vi så deler ud som andele af forskellige ansattes årsværk Skoler, m.v. kan så "klippe" sig til konsulent/vejlederydelser i forbindelse med eksempelvis enkeltintegrerede elever, som matcher vores målgruppe. (pt. ingen investering til næste skoleår). 2. Praktik på Djurslandsskolen for lærere og pædagoger, m.v. som skal arbejde med en elev/elevgruppe, som vi har forstand på. 3. Introkurser for special- undervisere og pædagoger. 4. Åbent kursuskatalog med Djurslandsskolens interne kurser, som kan have interesse i en bredere kreds i kommunen. - mål: Målet er at gøre lokale læringsmiljøer egnede til at undervise elever, der ellers skulle have et eksternt specialundervisningstilbud. - handlinger: Djurslandsskolen indgår i arbejdsgruppe i Norddjurs vedr. kvalitet i specialundervisningen. I Syddjurs kommune er man ved at kortlægge tilbud, organisation og økonomi. Djurslandsskolen har her medvirket ved udarbejdelse af visitationsgrundlag, og vi er stillet udsigt at blive inddraget i en kommende arbejdsgruppe vedr. pædagogisk udvikling af området. - årsberetning/ evaluering: - Der er udarbejdet en kompetenceprofil for Djurslandsskolen. Medarbejdere kan nu på baggrund af denne melde sig som interesserede i at undervise/vejlede ud af huset. - Der er afholdt fire to-dages kurser for specialundervisningslærere i Norddjurs og Syddjurs i form af besøg og mini-kursus i undervisning af elever med svære

5 læseindlæringsvanskeligheder. - Der er afholdt to foredragskurser åben for eksterne deltagere om hhv. tavspligt/underretningspligt og skolebørn med ADHD. Det sidste i samabejde med Handiinfo. - indsats: B: Der skal fokuseres på evaluering af elevernes udbytte af undervisningen. Da ingen af skolens elever kan benytte obligatoriske test eller drage fordel af at indstille sig til Folkeskolens Afgangsprøver, skal vi finde egnede måder at inddrage elever og forældre i evalueringen af undervisningen. Den individuelle elevplan, som er en indarbejdet arbejdsform på skolen er naturligvis stadig omdrejningspunkt for undervisnings- og fritidstilrettelæggelse og evaluering. Dertil har en del lærere og pædagoger eksperimenteret med brug af portefølje som metode til elev- og forældreinddragelse. I det kommende skoleår skal der vedtages en evalueringsform, der som minimum skal benyttes i undervisningen. - mål: Målet var at finde en fælles evalueringsstandard, som alle elever med fordel kan benytte. - handlinger: Brug af portefølje er tæt på at være standard nu. - årsberetning/ evaluering: Den individuelle elevplan er fortsat elevernes og forældrenes garanti for, at der arbejdes målrettet og fremadrettet med elvernes læreprocesser. Der er ikke udtrykt forældreutilfredshed med at skolen ikke indstiller eleverne til FA hhv. obligatorisk testning. - indsats: C. I forlængelse af Undervisningsministeriets faghæfter har Djurslandsskolen i de sidste to år udviklet egne læseplaner for fagene og temaerne: Dansk, matematik, elevens alsidige udvikling, sløjd, billedkunst. Til næste skoleår skal der udarbejdes læseplaner for yderligere to fag, og der nedsættes fagudvalg i Dansk, Matematik, Natur/Teknik, som skal udvikle og formidle specialpædagogiske metoder, materialer internt og eksternt? I sfo nedsættes fagudvalg omkring ferieaktiviteter, natur og social forståelse og træning. Udvalgsarbejde fra skoleåret 06/07 vedrørende forældreinddragelse fortsætter og implementeres - mål: At udvikle lokalt tilpassede læseplaner i udvalgte fagområder baseret på undervisningsministeriets faghæfter. - handlinger: - Der er i år udviklet læseplan for seksualundervisning. - Fagudvalg i dansk, matematik, natur/teknik. - årsberetning/ evaluering: - Skolen har nu egne læseplaner for: Dansk, Matematik, Natur/Teknik, Billedkunst og Sløjd, samt Elevens alsidige personlige udvikling og seksualundervisning. - Fagudvalgsarbejdet har kaldt på, at skolen i højere grad tænker i faglige ressourcepersoner på de enkelte afdelinger. Udvalgenes fællesopgave bliver derfor fremadrettet at præsentere nye materialer og metodeudveklse på ét undervisermøde om året.

6 - Andet: D. Der skal påbegyndes uddannelse af mindst én læsevejleder. Èn læsevejleder forventes færdiguddannet til jul. E. Indskolingsbørn gennemfører et sprog- og motorikforløb med henblik på iagttagelse og vejledning af personale om pædagogiske metoder, m.v. Til næste skoleår vil et pilotprojekt vedrørende elevernes alsidige personlige udvikling gennemføres for anden gang på mellemtrinnet med henblik på at vejlede pædagogisk personale. F. Fra skoleårets start er en udbygning af undervisningsområder i Fjellerup og personalefaciliteter på Damgården bydende nødvendige p.g.a. stærkt stigende elevtal. Desuden er Djursvej helt fyldt ud. Ombygning af undervisningslokaler er påkrævede på mellemtrinnet. En helhedsplan bør forberedes i samarbejde med forvaltningen i løbet af skoleåret 07/08. Djurslandsskolen er kommet med i udbygningsplanen for folkeskoleområdet i Norddjurs kommune. Der er ved at blive udarbejdet planer for om- og nybygning på Djursvej og på Damgården. Der opereres med at flytte Fjellerup afdelingen til Djursvej. Der er opstillet en pavillon i Fjellerup i starten af skoleåret. G. Djurslandsskolen skal fortsat arbejde på at fastholde robuste og differentierede læringsmiljøer. Internt skal det faglige og tværfaglige samarbejde fortsat udvikles. Ny mødestruktur og indhold er introduceret på Damgården og Djursvej. Disse skal evalueres i løbet af næste skoleår. Faglige netværk, internt samt på tværs af specialskoler i region og på landsplan skal understøttes. På regionalt plan handler dette om Musikterapi, talepædagogik, fysioterapi, pædagogisk psykologi, elever med multiple funktionsnedsættelser, idræts- og ledersamarbejde. På landsplan har Djurslandsskolen sekretariat og formandskab for Samrådet af Specialskoleledere. Ny mødestruktur fastholdes på Damgården og i Fjellerup. Faglige netværk indenfor ovenstående områder er videreført gennem skoleåret, og skolen er fortsat formandskab for Samrådet af Specialskoleledere. H. Fokusområder og ressourceforbrug i skoleåret 07/08 i listet opstilling: 1. Autisme Vejledning i forhold til konkrete børn. Opfølgning vedr. faglitteratur. 1 læ. og 1 pæd. 2. Pædagogisk udvikling - Fjellerup 3 x 10 timer 3. Billedkunst som tværaktivitet i SFO Koordinering, forberedelse, materialeindkøb, kort beskrivelse og evaluering. Udstilling 10 timer + 20 timer 4. Børn med multiple funktionsnedsættelser Koordinere indsatsen. Evaluere den særlige indsats.

7 Opfølgning af faglitteratur. Vejledning, vidensopsamling, samarbejde med specialister. Derudover timer til amtsligt netværk 40 timer 5. Fagsnuden Max 10 deltagere 20 timer (incl. kursus, vejledning og artikelskrivning) Redaktion: Praktisk redigering, opsætning og klargøring af manus mv. 30 timer 6. IKT 940 timer a) Afvikling af kurser for lærere og pædagoger, der alle forpligtes til at få IKT implementeret i undervisning og aktiviteter. Lærerne forpligter sig til at anvende det nødvendige timetal fra puljen til fælles forberedelse til at søge konkret støtte og vejledning vedr. udvælgelse og brug af relevante programmer. Pædagogerne anvender a - tid til at søge støtte og vejledning vedr. brug af IKT ud fra individuelle behov. Niels tilbyder tilpassede kurser primært indenfor digitalkamera og den talende bog b) Lave en løbende orientering om nyt hardware og software. c) Vejlede vedr. anvendelse af internet /skolecom / skoleintra/ UNI-Ware d) Forestå indkøb/reparation af hardware og software. e) Ajourføre hjemmeside, drøfte og beskrive retningslinier for redaktion af hjemmeside med skoleinspektøren. 7. Videoredigering 60 timer Udvikle området og lave kurser for personalet. Indgå i koordinering af IKT Udarbejdelse af PR - videofilm om Djurslandsskolen. 8. IKT og leg 40 timer Vejledning i forhold til personale i: Børns legeudvikling på og med computer. 9. Marte Meo Ajourføring af litteratur Vejledning og intern kursusvirksomhed 3 elevforløb. Konkret frikøb 20 timer 10. Seksualvejleder Beskrivelse af funktionen Vejledning af kolleger på baggrund af konkrete henvendelser 40 timer 11. T-T-T Opgave: - arrangere interne kurser efter behov - arrangere kursus for forældre efter behov - opsøgende TTT vejledning i grupperne. Der udarbejdes en plan i skole og SFO

8 - ajourføre materiale 30 timer 2x 25 timer 12. Udvalgsarbejde til beskrivelse af forældre samarbejde og forældreinddragelse. 3 x 20 timer 13. Udvalgsarbejde : Idebank / emnekasse: Dansk: 1 fra indskoling, 1 fra mellemtrin, 1 fra udskoling 3 læ. 3 x 20 timer 14. Matematik : 1 fra indskoling, 1 fra mellemtrin, 1 fra udskoling 3læ. 15. Elevens alsidige personlige udvikling 3læ. 3 pæd. 3 x 20 timer 6 x 20 timer 16. Natur SFO 3 pæd. 3 x 20 timer 17. Til arbejdet med social forståelse og træning 3 pers. 3 x 20 timer Udvalgsarbejde til beskrivelse af læseplaner : 18. Natur teknik : 3 læ. 3 x 20 timer 19. Musisk kreative fagområde 3 læ. 3 x 20 timer 20. Udvikling af praktikvejledning i SFO 6 pæd. 6 x 20 timer 21. Undervisning af børn med multiple funktionsnedsættelser Deltagelse i studiegruppe med øvrige specialskoler. 2 x 25 timer 22.. HOT (Hukommelses- og opmærksomhedstræning ) 1 x 20 timer Skolens indsatsområder for skoleåret 08/09 - indsats: Fokusområder 08/09: Opgaverne nedenfor varetages af den samlede personalegruppe: Lærere, pædagoger, medhjælpere, specialister. A Djurslandsskolen som kompetencecenter: - Skolens kompetenceprofil udfyldes af medarbejderne - Der etableres internt kursus for interesserede medarbejdere i vejledning og konsultation

9 - Der indgås aftaler med faglige foreninger om vilkår for medarbejderes vejledningsopgaver ud af huset. - Der etableres samarbejde med PPR og børn & unge områderne i Norddjurs og Syddjurs kommuner om kompetencecenterfunktioner. B C Læreplaner i sfo: I forbindelse med at centrale læreplaner for sfo i folkeskolen er under overvejelse og udvikling, skal Djurslandsskolen overveje at beskrive egne læreplaner for sfo. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som kommer med udspil om dette i løbet af skoleåret. Bygninger Det forventes, at Djurslandsskolen fortsat er med som udbygningsskole i Norddjurs kommunes udbygningsprogram for folkeskolerne. Ud- og ombygning af pædagogiske undervisnings- og fritidsmiljøer miljøer på Djursvej og på Damgården forventes derfor at blive fokusområde i 08/09 og i årene fremover. USS + inspk Ressourcepersoner i tilknytning til fag og aktivitetsområder 08/09 Der udpeges én ressourceperson pr. afdeling/fagområde. Ressourcepersonerne arbejder på at tilvejebringe og formidle ideer og materialer indenfor egen afdeling. Indenfor hvert fagområde samarbejder ressourcepersonerne desuden om at formidle fælles oplæg på min. ét undervisermøde årligt. Afdelingslederen disponerer et budget til undervisningsmidler. 20 % af elevbudgettet + et centralt afsat beløb. Følgende fagområder kan tildeles ressourcepersoner: Dansk: Matematik: Natur/teknik: Musik : Billedkunst: Sløjd: Håndarbejde: Idræt/svømning: Sprog: 1. Autismepædagogik: 3 x 25 timer Vejledning i forhold til konkrete børn. Opfølgning vedrørende faglitteratur. 2. AV rum/bibliotek: Fælles + Djursvej 140 timer Fjellerup 60 timer Damgården 50 timer 3. Bassin/livredderprøve 60 timer

10 4. Billedkunst som tværaktivitet i sfo: 2 x 20 timer Koordinering, forberedelse, materialeindkøb, beskrivelse og evaluering. Udstilling. 5. Boardmakerbank 2 x 20 timer 6. Børn med multiple funktionsnedsættelser 40 timer Koordinering og evaluering. Opfølgning på faglitteratur. Vidensindsamling, vejledning, samarbejde med specialister. 7. Børn med multiple funktionsnedsættelser lærernetværk: 2 x 25 timer Deltagelse i studiegruppe på tværs af specialskoler. 8. Børn med multiple funktionsnedsættelser pædagognetværk 2 x 20 timer Deltagelse i studiegruppe på tværs af specialskoler 9. IKT 1 årsværk 10. Læsevejledning: 2 x 100 timer Fra skoleåret 08/09 afsættes tid til specialpædagogisk læsevejledning internt på skolen og eksternt til andre skoler i Norddjurs og Syddjurs. Læsevejledningen kan foregå som screening/afdækning af enkeltelevers og elevgruppers læseniveau og vejledning i læsemetoder og materialer, interne spotkurser omkring læsemetoder, sproglig opmærksomhed, førlæsning, m.v. samt ekstern undervisning og vejledning i læsemetoder for elever med svære læsevanskeligheder. Læsevejledningsforløb til elever og elevgrupper søges via afdelingslederen. Læsevejlederne sørger for information om vejledningsmuligheder og spotkurser på skolen. Deltagelse i læsevejledernetværk i Norddjurs og Syddjurs kommuner. 11. Marte Meo 20 timer Ajourføring af litteratur. Vejledning og intern kursusvirksomhed. Tre elevforløb. + Konkret frikøb. 12. Praktikvejledning i sfo 20 timer 13. Psykisk og fysisk konflikthåndtering 2 x 20 timer Vejledning og intern kursusvirksomhed. 14. Seksualvejledning 40 timer Vejledning af kolleger på baggrund af konkrete henvendelser herom. 15. Social forståelse og træning i sfo 3 x 20 timer

11 16. Tegn Til Tale (TTT) 2 x 30 timer 17. Vejledning vedrørende synshandicappede elever 20 timer + én lektion/uge til synsundervisning. 18. Videoredigering 60 timer Udvikle området. Interne kurser. Indgå i koordinering af IKT. 19. Afdelingernes pædagogiske udvalg Indskoling/Djursvej: 3 x 10 timer Mellemtrin/Djursvej: Damgården: Fjellerup: 3 x 10 timer 3 x 10 timer 3 x 10 timer Tilbagemeldinger Her indsættes en beskrivelse af skolernes tilrettelæggelse af den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen og elevernes inddragelse i undervisningens tilrettelæggelse. Alle undervisnings- og fritidstilbud er individuelt tilrettelagt, og den individuelle elevplan, som udarbejdes af lærerne og pædagogerne i samarbejde med forældrene, er omdrejningspunkt for undervisning og evaluering. Djurslandsskolen udvikler sine egne læseplaner med afsæt i folkeskolelovens formål og centrale bestemmelser. Plan for undervisning og øvrig specialpædagogisk indsats Den individuelle elevplan indledes med en kort statusbeskrivelse (5 10 linier ). Generelt om målbeskrivelse: Målene skal være konkrete, afgrænsede, kortsigtede og evaluérbare. Der angives tidsramme og opsættes derefter nye mål: - Målene skal beskrive, hvad eleven skal kunne efter læreprocessen. - Målene skal være realistiske og meningsfyldte for eleven. - Målene skal være kommunikérbare. - Målene skal indeholde succéskriterier. - Målene kan angive kvalitetskrav. - Målene udarbejdes i samarbejde med forældrene.

12 Skolefagene (Faglige udviklingsmål): Ved udarbejdelse af plan for undervisning indenfor de enkelte fag/fagområder sker valg af mål og indhold dels ud fra klassens fælles årsplan dels ud fra den enkelte elevs udviklingspotentiale og behov. Der beskrives mål og metoder for den enkelte elev relateret til de enkelte fag/fagområder, (jf. faghæfter/skolens læseplaner): Humanistiske fag: Dansk, engelsk, kristendomskundskab, historie, samfundsfag. (Bh. kl.: Sprog og udtryksformer). Praktisk-musiske fag: Idræt, musik, billedkunst, håndarbejde, håndarbejde/sløjd/hjemkundskab. (Bh. kl.: Det praktisk musiske; bevægelse og motorik). Naturfag: Matematik, natur-teknik, geografi, biologi, fysik/kemi. (Bh. kl.: Naturen og naturfaglige temaer). Obligatoriske emner: Færdselslære, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, uddannelseserhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. (Bh. kl.: Sociale færdigheder; samvær og samarbejde). Tilbudsfag: Tysk (fransk) på klassetrin. (Skal ikke beskrives) Valgfag: klassetrin B. 2.: Elevens alsidige personlige udvikling Beskrivelse af elevens alsidige personlige udvikling udarbejdes tværfagligt. Der beskrives mål og metoder indenfor de enkelte udviklingsområder: Kommunikative udviklingsområder: Social-emotionelle udviklingsområder: Praktisk/fysiske udviklingsområder: Kognitive udviklingsområder: B. 3: Elevmål i skolefritidsordningen Der beskrives mål og metoder for det enkelte barn med særlig fokus på: Identitet og socialisering (De andre børn): Her beskrives blandt andet mål og metoder i forbindelse med barnets tilknytning til fællesskabet, kammeratrelationer, muligheder for relevant og alsidig kontakt med andre børn. Leg/Aktiviteter (Det man kan deltage i): Her beskrives mål og metoder for barnets deltagelse i individuelle- og/eller fællestilrettelagte lege/aktiviteter. Evaluering/dokumentation Løbende evaluering. (Beskrives i elevplanen) Elevplanen skal indeholde en beskrivelse af, hvorledes man løbende evaluerer elevens arbejde med de faglige/pædagogiske mål, herunder inddrager elev/gruppe/forældre. Eksempelvis overvejelser over metoder: Elevportefølje, samtale, fælles evaluering Evalueringskonference. (Forårskonference) Evalueringen udarbejdes tværfagligt af det pædagogiske team og i samarbejde med elev,

13 forældre og evt. andre relevante fagfolk. Den individuelle elevplan bliver blandt andet til på baggrund af evaluerende betragtninger over den forløbne periode. NB! elevportefølje/uddannelsesbog kan anvendes som bidrag til elevinddragelse med eller uden fysisk deltagelse af eleven på konferencen. Evalueringskonference i foråret: Her evalueres alle de beskrevne mål for undervisningen og i fritidsordningen. Eventuelt vurderes tillige skolens indtryk af effekt af medicinering (centralstimulerende midler). Vejledning til dette rekvireres på kontoret. Tilrettelæggelse af forårskonferencer: 1. Kontaktlærer/kontaktpædagog sørger for udfærdigelse af invitation/dagsorden samt evt. skriftligt oplæg. (Der findes en standard dagsorden som word dokument: ) 2. Invitation/dagsorden samt evt. oplæg afleveres på kontoret med skriftlig angivelse af modtager(e). Administrationen sørger herefter for afsendelse og arkivering. 3. Referater af evalueringskonferencerne afleveres til kontoret til udsendelse og arkivering. Elevforudsætningsbeskrivelse Udarbejdes i indskrivningsåret. Dvs. 0/1. klasse; 3. klasse; 7. klasse; 9./10. klasse eller efter behov. Elevforudsætningsbeskrivelsen bør være kortfattet og præcis samt være udtryk for et helhedssyn. Nedenstående vejledende områder benyttes i elevforudsætningsbeskrivelsen: Det faglige område: Det kommunikative område. Det social-emotionelle område Det praktisk/fysiske område Det kognitive område Rammer for undervisningen og fri-tid Rammer for undervisningen indeholder overvejelser over undervisningens planlægning og tilrettelæggelse samt det pædagogiske teams valg af metoder. 1. Fysiske rammer: Lokaleindretning, m.v. 2. Sociale rammer: Individ/gruppe, m.v. 3. Rammer i tid: Skematype og -udformning, lektions-/aktivitetsopdeling, pauser, m.v. 4. Arbejdsorganisering: Individuelt arbejde, støttelærer, gruppearbejde, fælles aktiviteter, m.v. 5. Materiale: Valg af materiale, hjælpemidler, legetøj, m.v. Ugeskema: Vedlægges den individuelle elevplan Fælles årsplan for gruppen: Den fælles årsplan rummer det pædagogiske teams didaktiske overvejelser og angiver den overordnede ramme, mål og hensigter for klassens faglige, personlighedsmæssige og sociale udvikling i det kommende år. Årsplanen indeholder en beskrivelse af aktiviteter og mål fælles for gruppen. Konkrete basisaktiviteter: Øvelser, træning, m.v. fremgår af den individuelle plan (evt. dag/ugeskema) og er ikke kalenderlagt i nedenstående oversigt. Der udarbejdes og afleveres ét skema, som kan være opdelt i henholdsvis skoledel og sfo-del.

14 Her indsættes en beskrivelse af skolernes tilrettelæggelse samarbejdet mellem skole og hjem, herunder beslutninger om anvendelsen af elevplaner. Se ovenfor Her indsættes en beskrivelse af skolernes tilrettelæggelse den specialpædagogiske bistand, herunder holddannelse. På Djurslandsskolen er eleverne inddelt i grupper. Grupperne dannes ud fra følgende kriterier: Alder, klassetrin og/eller social udvikling og funktionsniveau. Elevtallet i grupperne skal give mulighed for at gruppens undervisnings- og fritidstilbud kan planlægges og gennemføres af team, der er sammensat, så fagligog tværfaglig sparring er mulig. Her indsættes en beskrivelse af skolernes tilrettelæggelse undervisningen i dansk som andetsprog. Undervisningsmiljø undersøgelse Her indsættes kopi af resultatet fra dcum Skolebestyrelsens udtalelse om skolens rapport Her indsættes skolebestyrelsens udtalelse Skolebestyrelsen anbefaler skolens rapport

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 1 Indhold Forord 3 1. Opsamling og vurdering 4 2. Årets gang i skolevæsenet 8 2.1 Læringsgrundlaget 8 2.2 Aktionslæring i forlængelse af SAL

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, med de ændringer, der følger af i lov nr. 1569 af 21. december 2010, 1 i lov

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Hvorfor lave selvevaluering på en friskole?

Hvorfor lave selvevaluering på en friskole? Selvevaluering - Indledning Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Faaborg, juli 2012 Hvorfor lave selvevaluering

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Bilagsmateriale Fokus på Folkeskolen Otte arbejdsgruppers konkretisering af 17.4-udvalgets anbefalinger

Bilagsmateriale Fokus på Folkeskolen Otte arbejdsgruppers konkretisering af 17.4-udvalgets anbefalinger Bilagsmateriale Fokus på Folkeskolen Otte arbejdsgruppers konkretisering af 17.4-udvalgets anbefalinger Deltagelse Læring Tilstedeværelse 1 Indholdsfortegnelse Proces for konkretisering af 17.4 udvalgets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole TILSYNSNOTAT Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014 Tilbudstype Navn på den interne skole Adresse Behandlingshjem for børn og unge med intern skole Behandlingshjemmet Dalgaarden

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 27. februar 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Økonomi... 4 Mål, styringskæde og evalueringskultur... 8 Organisering af skolens dagligdag... 12 Personalesammensætning...

Læs mere

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Kvalitetsrapport. 2006-2007 Faaborg-Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning undervisning@faaborgmidtfyn.

Kvalitetsrapport. 2006-2007 Faaborg-Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning undervisning@faaborgmidtfyn. Kvalitetsrapport 2006-2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning undervisning@faaborgmidtfyn.dk 1 Forord Denne rapport er Faaborg Midtfyn Kommunes første kvalitetsrapport

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2007 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 EN NY KOMMUNE ET NYT SKOLESYN...3 1. SKOLESYN FOR VEJLE KOMMUNE... 4 1.1. LÆRINGSSYN...5 1.2.

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2007/08

Kvalitetsrapporten 2007/08 Kvalitetsrapporten 2007/08 Kvalitetsrapporten 2006/07 Fotografen På vej Fotografen På vej Tre Falke Skolen Christianskolen Sofus Franck Skolen Frederikskolen Oktober 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dialogdel

Indholdsfortegnelse Dialogdel Indholdsfortegnelse Dialogdel 1. Institutionens adresse mv. 4 2. Overordnet politisk målsætning 4 3. Delmål 6 Servicemål 7 4. Skolens overordnede målsætning 9 Distriktsskolen Pædagogisk målsætning 9 Timefordeling

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere