Skolernes rapport pædagogiske processer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolernes rapport pædagogiske processer"

Transkript

1 Skolernes rapport pædagogiske processer Sendes til B&U / senest d. 1. september 2008 Skolens profil Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration og skolens specialister holder til. Damgården i Dystrup 1 km udenfor Ørum, hvor overbygningseleverne ( klasse) går i skole og sfo. På Djursvej og på Damgården går elever med generelle indlærings- og udviklingsvanskeligheder. Fjellerup afdelingen: Skole for elever fra 0. klasse til 10. klasse med mere specifikke vanskeligheder og elever, som i særlig grad kan karakteriseres ud fra deres massive behov for støtte til at indgå i sociale fællesskaber. Alle børn har ret til skolegang Det at have et barn, som har svært ved at lære, eller har svære udviklingsforstyrrelser, er et særligt vilkår for en familie. Der er en række vigtige spørgsmål, familien nødvendigvis må tage stilling til under barnets opvækst. Ét af disse handler om, hvor barnet skal gå i skole. Hvordan skaffes overblik over de muligheder, som findes? Som forældre ønsker man naturligvis optimale udviklingsmuligheder for sit barn, samt at barnet bliver glad for at gå i skole og finder gode kammerater her. Er der tale om, at barnet har vidtgående og vedvarende behov for specialundervisning, er Djurslandsskolen en mulighed. Visitation Djurslandsskolen er et specialundervisningstilbud. Visitation hertil foretages af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i samarbejde med den kommunale skolemyndighed og forældrene. Skolens værdigrundlag Alle børn kan udvikle sig ud fra deres egne forudsætninger Djurslandsskolen har som vision at være den bedste skole for de børn, som visiteres hertil. Derfor har skolen som mål at yde et helhedsorienteret skole- og fritidstilbud, som opfylder det enkelte barns behov for. forbundethed, det vil sige oplevelsen af at høre til i fællesskabet på egne præmisser anerkendelse, at blive set, hørt og mødt som den person, man er bevægelse, at have muligheder for at handle i situationen kontrol, at opnå overblik over opgaver og handlemuligheder Bestræbelsen vil altid være at give barnet muligheder for at udvikle sig i værdige relationer.

2 Mål i undervisning og fritid Succesoplevelser, lærelyst og livsglæde For hvert barn tilrettelægges i dialog med forældrene et individuelt undervisningsog fritidstilbud på folkeskolelovens grundlag og med udgangspunkt i barnets forudsætninger. Al undervisning og pædagogik tager udgangspunkt i barnets stærke sider. Undervisning og fritidsaktiviteter tilrettelægges, så der gives mulighed for at udvikle alle elevens evner og ressourcer. Der arbejdes på at inddrage eleverne i egne læreprocesser, så de får indsigt i egen udvikling og lyst til nye udfordringer. Undervisning og fritidsaktiviteter skal give mulighed for, at eleverne kan opleve sig som en del af et anerkendende og forpligtende fællesskab. Skolens ledelsesgrundlag Økonomi. Djurslandsskolens budgetmodel for skoledel og sfo-del afsætter et kronebeløb pr. barn til ledelse og administration. Skoleinspektørens løn er fordelt med 2/3 til skoledel og 1/3 til sfo-del. Samme fordeling er gældende for fordeling af HK personale. Afdelingslederne for indskolingen på Djursvej, Damgården og Fjellerup har undervisningsforpligelser svarende til 1/3 årsværk. Skoleinspektør: (Jesper Juel Pedersen) Strategisk leder ind- og udadtil Øverste personaleleder MUS samtaler med medarbejdere i gruppe 5, HK personale, specialister, TR og TRsuppl. LUS samtaler med øvrige ledere Ansættelse og afskedigelse af personale Formand for LMU Leder af ledelsesteam Sekretær for skolebestyrelsen Afdelingsleder for indskolingen på Djursvej: (Rudolf Svejstrup) Pædagogisk leder for indskolingen på Djursvej: - Planlægning, skole og sfo - Personaleledelse - MUS samtaler i indskolingsafsnit - Ansvarlig for vikardækning for indskoling og mellemtrin - Budgetansvar Ledelsesrepræsentant i LMU og USS Medlem af ledelsesteam Praktikansvarlig for lærerstuderende og skolepraktikanter. 8 lektioners undervisningsopgaver.

3 Afdelingsleder for mellemtrin: (Ingrid V. Jepsen): Pædagogisk leder for mellemtrin på Djursvej: - Planlægning, skole og sfo - Personaleledelse - MUS samtaler Ledelsesrepræsentant i LMU og USS Medlem af ledelsesteam Pædagogisk leder af sfo: - Pædagogisk udvalg i sfo - Socialpædagogmøder - Ferieudvalg/Ferieplanlægning. - Ansvarlig for administration af vagtplaner for pædagoger - Ansvarlig for lønindberetning - Budgetansvar - Leder af U-klub Samarbejde med pedel og rengøring på Djursvej Leder af legepladsudvalg Buskoordinering udarbejdelse af masterplan Ansvarlig for vognpark Praktikansvarlig for pædagogstuderende Afdelingsleder for Damgården: (Birthe T. Sørensen) Pædagogisk leder på Damgården: - Planlægning, skole og sfo - Personaleledelse - MUS samtaler - Vikardækning for Damgården - Pedel og rengøring på Damgården - Indberetning af vagtplaner - Budgetansvar Medlem af ledelsesteam Sikkerhedsleder Ledelsesrepræsentant i LMU Alkohol ressourceperson 8 lektioners undervisningsopgaver Afdelingsleder for Fjellerup: (Birthe Kofoed) Stedfortræder for skoleinspektør Pædagogisk leder på Fjellerup afdelingen: - Planlægning, skole og sfo - Personaleledelse - MUS samtaler - Vikardækning for Fjellerup - Pedel og rengøring på Fjellerup afdelingen - Busbooking og vognpark - Indberetning af vagtplaner - Budgetansvar

4 Medlem af ledelsesteam Ledelsesrepræsentant i LMU og USS Lærernes tjenestetidsplaner Ledelsesrepræsentant i skolebestyrelsen 8 lektioners undervisningsopgaver Skolens indsatsområder for skoleåret 07/08 Brug nedenstående opdeling i indsats, mål, handlinger, årsberetning/evaluering eller indsæt beskrivelse af indsatsområderne her: - indsats: Djurslandsskolens indsatsområder i skoleåret 07/08: A: Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Norddjurs og Syddjurs kommuner om at benytte og udvikle Djurslandsskolen tilbud. Herunder skolens åbning mod de øvrige skolevæsener (Videncenter). Pt. drøfter vi følgende muligheder med forvaltningerne i Norddjurs og Syddjurs kommuner: 1. "Klippekort". Det vil sige, at kommunen investerer midler i skolens budget, som vi så deler ud som andele af forskellige ansattes årsværk Skoler, m.v. kan så "klippe" sig til konsulent/vejlederydelser i forbindelse med eksempelvis enkeltintegrerede elever, som matcher vores målgruppe. (pt. ingen investering til næste skoleår). 2. Praktik på Djurslandsskolen for lærere og pædagoger, m.v. som skal arbejde med en elev/elevgruppe, som vi har forstand på. 3. Introkurser for special- undervisere og pædagoger. 4. Åbent kursuskatalog med Djurslandsskolens interne kurser, som kan have interesse i en bredere kreds i kommunen. - mål: Målet er at gøre lokale læringsmiljøer egnede til at undervise elever, der ellers skulle have et eksternt specialundervisningstilbud. - handlinger: Djurslandsskolen indgår i arbejdsgruppe i Norddjurs vedr. kvalitet i specialundervisningen. I Syddjurs kommune er man ved at kortlægge tilbud, organisation og økonomi. Djurslandsskolen har her medvirket ved udarbejdelse af visitationsgrundlag, og vi er stillet udsigt at blive inddraget i en kommende arbejdsgruppe vedr. pædagogisk udvikling af området. - årsberetning/ evaluering: - Der er udarbejdet en kompetenceprofil for Djurslandsskolen. Medarbejdere kan nu på baggrund af denne melde sig som interesserede i at undervise/vejlede ud af huset. - Der er afholdt fire to-dages kurser for specialundervisningslærere i Norddjurs og Syddjurs i form af besøg og mini-kursus i undervisning af elever med svære

5 læseindlæringsvanskeligheder. - Der er afholdt to foredragskurser åben for eksterne deltagere om hhv. tavspligt/underretningspligt og skolebørn med ADHD. Det sidste i samabejde med Handiinfo. - indsats: B: Der skal fokuseres på evaluering af elevernes udbytte af undervisningen. Da ingen af skolens elever kan benytte obligatoriske test eller drage fordel af at indstille sig til Folkeskolens Afgangsprøver, skal vi finde egnede måder at inddrage elever og forældre i evalueringen af undervisningen. Den individuelle elevplan, som er en indarbejdet arbejdsform på skolen er naturligvis stadig omdrejningspunkt for undervisnings- og fritidstilrettelæggelse og evaluering. Dertil har en del lærere og pædagoger eksperimenteret med brug af portefølje som metode til elev- og forældreinddragelse. I det kommende skoleår skal der vedtages en evalueringsform, der som minimum skal benyttes i undervisningen. - mål: Målet var at finde en fælles evalueringsstandard, som alle elever med fordel kan benytte. - handlinger: Brug af portefølje er tæt på at være standard nu. - årsberetning/ evaluering: Den individuelle elevplan er fortsat elevernes og forældrenes garanti for, at der arbejdes målrettet og fremadrettet med elvernes læreprocesser. Der er ikke udtrykt forældreutilfredshed med at skolen ikke indstiller eleverne til FA hhv. obligatorisk testning. - indsats: C. I forlængelse af Undervisningsministeriets faghæfter har Djurslandsskolen i de sidste to år udviklet egne læseplaner for fagene og temaerne: Dansk, matematik, elevens alsidige udvikling, sløjd, billedkunst. Til næste skoleår skal der udarbejdes læseplaner for yderligere to fag, og der nedsættes fagudvalg i Dansk, Matematik, Natur/Teknik, som skal udvikle og formidle specialpædagogiske metoder, materialer internt og eksternt? I sfo nedsættes fagudvalg omkring ferieaktiviteter, natur og social forståelse og træning. Udvalgsarbejde fra skoleåret 06/07 vedrørende forældreinddragelse fortsætter og implementeres - mål: At udvikle lokalt tilpassede læseplaner i udvalgte fagområder baseret på undervisningsministeriets faghæfter. - handlinger: - Der er i år udviklet læseplan for seksualundervisning. - Fagudvalg i dansk, matematik, natur/teknik. - årsberetning/ evaluering: - Skolen har nu egne læseplaner for: Dansk, Matematik, Natur/Teknik, Billedkunst og Sløjd, samt Elevens alsidige personlige udvikling og seksualundervisning. - Fagudvalgsarbejdet har kaldt på, at skolen i højere grad tænker i faglige ressourcepersoner på de enkelte afdelinger. Udvalgenes fællesopgave bliver derfor fremadrettet at præsentere nye materialer og metodeudveklse på ét undervisermøde om året.

6 - Andet: D. Der skal påbegyndes uddannelse af mindst én læsevejleder. Èn læsevejleder forventes færdiguddannet til jul. E. Indskolingsbørn gennemfører et sprog- og motorikforløb med henblik på iagttagelse og vejledning af personale om pædagogiske metoder, m.v. Til næste skoleår vil et pilotprojekt vedrørende elevernes alsidige personlige udvikling gennemføres for anden gang på mellemtrinnet med henblik på at vejlede pædagogisk personale. F. Fra skoleårets start er en udbygning af undervisningsområder i Fjellerup og personalefaciliteter på Damgården bydende nødvendige p.g.a. stærkt stigende elevtal. Desuden er Djursvej helt fyldt ud. Ombygning af undervisningslokaler er påkrævede på mellemtrinnet. En helhedsplan bør forberedes i samarbejde med forvaltningen i løbet af skoleåret 07/08. Djurslandsskolen er kommet med i udbygningsplanen for folkeskoleområdet i Norddjurs kommune. Der er ved at blive udarbejdet planer for om- og nybygning på Djursvej og på Damgården. Der opereres med at flytte Fjellerup afdelingen til Djursvej. Der er opstillet en pavillon i Fjellerup i starten af skoleåret. G. Djurslandsskolen skal fortsat arbejde på at fastholde robuste og differentierede læringsmiljøer. Internt skal det faglige og tværfaglige samarbejde fortsat udvikles. Ny mødestruktur og indhold er introduceret på Damgården og Djursvej. Disse skal evalueres i løbet af næste skoleår. Faglige netværk, internt samt på tværs af specialskoler i region og på landsplan skal understøttes. På regionalt plan handler dette om Musikterapi, talepædagogik, fysioterapi, pædagogisk psykologi, elever med multiple funktionsnedsættelser, idræts- og ledersamarbejde. På landsplan har Djurslandsskolen sekretariat og formandskab for Samrådet af Specialskoleledere. Ny mødestruktur fastholdes på Damgården og i Fjellerup. Faglige netværk indenfor ovenstående områder er videreført gennem skoleåret, og skolen er fortsat formandskab for Samrådet af Specialskoleledere. H. Fokusområder og ressourceforbrug i skoleåret 07/08 i listet opstilling: 1. Autisme Vejledning i forhold til konkrete børn. Opfølgning vedr. faglitteratur. 1 læ. og 1 pæd. 2. Pædagogisk udvikling - Fjellerup 3 x 10 timer 3. Billedkunst som tværaktivitet i SFO Koordinering, forberedelse, materialeindkøb, kort beskrivelse og evaluering. Udstilling 10 timer + 20 timer 4. Børn med multiple funktionsnedsættelser Koordinere indsatsen. Evaluere den særlige indsats.

7 Opfølgning af faglitteratur. Vejledning, vidensopsamling, samarbejde med specialister. Derudover timer til amtsligt netværk 40 timer 5. Fagsnuden Max 10 deltagere 20 timer (incl. kursus, vejledning og artikelskrivning) Redaktion: Praktisk redigering, opsætning og klargøring af manus mv. 30 timer 6. IKT 940 timer a) Afvikling af kurser for lærere og pædagoger, der alle forpligtes til at få IKT implementeret i undervisning og aktiviteter. Lærerne forpligter sig til at anvende det nødvendige timetal fra puljen til fælles forberedelse til at søge konkret støtte og vejledning vedr. udvælgelse og brug af relevante programmer. Pædagogerne anvender a - tid til at søge støtte og vejledning vedr. brug af IKT ud fra individuelle behov. Niels tilbyder tilpassede kurser primært indenfor digitalkamera og den talende bog b) Lave en løbende orientering om nyt hardware og software. c) Vejlede vedr. anvendelse af internet /skolecom / skoleintra/ UNI-Ware d) Forestå indkøb/reparation af hardware og software. e) Ajourføre hjemmeside, drøfte og beskrive retningslinier for redaktion af hjemmeside med skoleinspektøren. 7. Videoredigering 60 timer Udvikle området og lave kurser for personalet. Indgå i koordinering af IKT Udarbejdelse af PR - videofilm om Djurslandsskolen. 8. IKT og leg 40 timer Vejledning i forhold til personale i: Børns legeudvikling på og med computer. 9. Marte Meo Ajourføring af litteratur Vejledning og intern kursusvirksomhed 3 elevforløb. Konkret frikøb 20 timer 10. Seksualvejleder Beskrivelse af funktionen Vejledning af kolleger på baggrund af konkrete henvendelser 40 timer 11. T-T-T Opgave: - arrangere interne kurser efter behov - arrangere kursus for forældre efter behov - opsøgende TTT vejledning i grupperne. Der udarbejdes en plan i skole og SFO

8 - ajourføre materiale 30 timer 2x 25 timer 12. Udvalgsarbejde til beskrivelse af forældre samarbejde og forældreinddragelse. 3 x 20 timer 13. Udvalgsarbejde : Idebank / emnekasse: Dansk: 1 fra indskoling, 1 fra mellemtrin, 1 fra udskoling 3 læ. 3 x 20 timer 14. Matematik : 1 fra indskoling, 1 fra mellemtrin, 1 fra udskoling 3læ. 15. Elevens alsidige personlige udvikling 3læ. 3 pæd. 3 x 20 timer 6 x 20 timer 16. Natur SFO 3 pæd. 3 x 20 timer 17. Til arbejdet med social forståelse og træning 3 pers. 3 x 20 timer Udvalgsarbejde til beskrivelse af læseplaner : 18. Natur teknik : 3 læ. 3 x 20 timer 19. Musisk kreative fagområde 3 læ. 3 x 20 timer 20. Udvikling af praktikvejledning i SFO 6 pæd. 6 x 20 timer 21. Undervisning af børn med multiple funktionsnedsættelser Deltagelse i studiegruppe med øvrige specialskoler. 2 x 25 timer 22.. HOT (Hukommelses- og opmærksomhedstræning ) 1 x 20 timer Skolens indsatsområder for skoleåret 08/09 - indsats: Fokusområder 08/09: Opgaverne nedenfor varetages af den samlede personalegruppe: Lærere, pædagoger, medhjælpere, specialister. A Djurslandsskolen som kompetencecenter: - Skolens kompetenceprofil udfyldes af medarbejderne - Der etableres internt kursus for interesserede medarbejdere i vejledning og konsultation

9 - Der indgås aftaler med faglige foreninger om vilkår for medarbejderes vejledningsopgaver ud af huset. - Der etableres samarbejde med PPR og børn & unge områderne i Norddjurs og Syddjurs kommuner om kompetencecenterfunktioner. B C Læreplaner i sfo: I forbindelse med at centrale læreplaner for sfo i folkeskolen er under overvejelse og udvikling, skal Djurslandsskolen overveje at beskrive egne læreplaner for sfo. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som kommer med udspil om dette i løbet af skoleåret. Bygninger Det forventes, at Djurslandsskolen fortsat er med som udbygningsskole i Norddjurs kommunes udbygningsprogram for folkeskolerne. Ud- og ombygning af pædagogiske undervisnings- og fritidsmiljøer miljøer på Djursvej og på Damgården forventes derfor at blive fokusområde i 08/09 og i årene fremover. USS + inspk Ressourcepersoner i tilknytning til fag og aktivitetsområder 08/09 Der udpeges én ressourceperson pr. afdeling/fagområde. Ressourcepersonerne arbejder på at tilvejebringe og formidle ideer og materialer indenfor egen afdeling. Indenfor hvert fagområde samarbejder ressourcepersonerne desuden om at formidle fælles oplæg på min. ét undervisermøde årligt. Afdelingslederen disponerer et budget til undervisningsmidler. 20 % af elevbudgettet + et centralt afsat beløb. Følgende fagområder kan tildeles ressourcepersoner: Dansk: Matematik: Natur/teknik: Musik : Billedkunst: Sløjd: Håndarbejde: Idræt/svømning: Sprog: 1. Autismepædagogik: 3 x 25 timer Vejledning i forhold til konkrete børn. Opfølgning vedrørende faglitteratur. 2. AV rum/bibliotek: Fælles + Djursvej 140 timer Fjellerup 60 timer Damgården 50 timer 3. Bassin/livredderprøve 60 timer

10 4. Billedkunst som tværaktivitet i sfo: 2 x 20 timer Koordinering, forberedelse, materialeindkøb, beskrivelse og evaluering. Udstilling. 5. Boardmakerbank 2 x 20 timer 6. Børn med multiple funktionsnedsættelser 40 timer Koordinering og evaluering. Opfølgning på faglitteratur. Vidensindsamling, vejledning, samarbejde med specialister. 7. Børn med multiple funktionsnedsættelser lærernetværk: 2 x 25 timer Deltagelse i studiegruppe på tværs af specialskoler. 8. Børn med multiple funktionsnedsættelser pædagognetværk 2 x 20 timer Deltagelse i studiegruppe på tværs af specialskoler 9. IKT 1 årsværk 10. Læsevejledning: 2 x 100 timer Fra skoleåret 08/09 afsættes tid til specialpædagogisk læsevejledning internt på skolen og eksternt til andre skoler i Norddjurs og Syddjurs. Læsevejledningen kan foregå som screening/afdækning af enkeltelevers og elevgruppers læseniveau og vejledning i læsemetoder og materialer, interne spotkurser omkring læsemetoder, sproglig opmærksomhed, førlæsning, m.v. samt ekstern undervisning og vejledning i læsemetoder for elever med svære læsevanskeligheder. Læsevejledningsforløb til elever og elevgrupper søges via afdelingslederen. Læsevejlederne sørger for information om vejledningsmuligheder og spotkurser på skolen. Deltagelse i læsevejledernetværk i Norddjurs og Syddjurs kommuner. 11. Marte Meo 20 timer Ajourføring af litteratur. Vejledning og intern kursusvirksomhed. Tre elevforløb. + Konkret frikøb. 12. Praktikvejledning i sfo 20 timer 13. Psykisk og fysisk konflikthåndtering 2 x 20 timer Vejledning og intern kursusvirksomhed. 14. Seksualvejledning 40 timer Vejledning af kolleger på baggrund af konkrete henvendelser herom. 15. Social forståelse og træning i sfo 3 x 20 timer

11 16. Tegn Til Tale (TTT) 2 x 30 timer 17. Vejledning vedrørende synshandicappede elever 20 timer + én lektion/uge til synsundervisning. 18. Videoredigering 60 timer Udvikle området. Interne kurser. Indgå i koordinering af IKT. 19. Afdelingernes pædagogiske udvalg Indskoling/Djursvej: 3 x 10 timer Mellemtrin/Djursvej: Damgården: Fjellerup: 3 x 10 timer 3 x 10 timer 3 x 10 timer Tilbagemeldinger Her indsættes en beskrivelse af skolernes tilrettelæggelse af den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen og elevernes inddragelse i undervisningens tilrettelæggelse. Alle undervisnings- og fritidstilbud er individuelt tilrettelagt, og den individuelle elevplan, som udarbejdes af lærerne og pædagogerne i samarbejde med forældrene, er omdrejningspunkt for undervisning og evaluering. Djurslandsskolen udvikler sine egne læseplaner med afsæt i folkeskolelovens formål og centrale bestemmelser. Plan for undervisning og øvrig specialpædagogisk indsats Den individuelle elevplan indledes med en kort statusbeskrivelse (5 10 linier ). Generelt om målbeskrivelse: Målene skal være konkrete, afgrænsede, kortsigtede og evaluérbare. Der angives tidsramme og opsættes derefter nye mål: - Målene skal beskrive, hvad eleven skal kunne efter læreprocessen. - Målene skal være realistiske og meningsfyldte for eleven. - Målene skal være kommunikérbare. - Målene skal indeholde succéskriterier. - Målene kan angive kvalitetskrav. - Målene udarbejdes i samarbejde med forældrene.

12 Skolefagene (Faglige udviklingsmål): Ved udarbejdelse af plan for undervisning indenfor de enkelte fag/fagområder sker valg af mål og indhold dels ud fra klassens fælles årsplan dels ud fra den enkelte elevs udviklingspotentiale og behov. Der beskrives mål og metoder for den enkelte elev relateret til de enkelte fag/fagområder, (jf. faghæfter/skolens læseplaner): Humanistiske fag: Dansk, engelsk, kristendomskundskab, historie, samfundsfag. (Bh. kl.: Sprog og udtryksformer). Praktisk-musiske fag: Idræt, musik, billedkunst, håndarbejde, håndarbejde/sløjd/hjemkundskab. (Bh. kl.: Det praktisk musiske; bevægelse og motorik). Naturfag: Matematik, natur-teknik, geografi, biologi, fysik/kemi. (Bh. kl.: Naturen og naturfaglige temaer). Obligatoriske emner: Færdselslære, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, uddannelseserhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. (Bh. kl.: Sociale færdigheder; samvær og samarbejde). Tilbudsfag: Tysk (fransk) på klassetrin. (Skal ikke beskrives) Valgfag: klassetrin B. 2.: Elevens alsidige personlige udvikling Beskrivelse af elevens alsidige personlige udvikling udarbejdes tværfagligt. Der beskrives mål og metoder indenfor de enkelte udviklingsområder: Kommunikative udviklingsområder: Social-emotionelle udviklingsområder: Praktisk/fysiske udviklingsområder: Kognitive udviklingsområder: B. 3: Elevmål i skolefritidsordningen Der beskrives mål og metoder for det enkelte barn med særlig fokus på: Identitet og socialisering (De andre børn): Her beskrives blandt andet mål og metoder i forbindelse med barnets tilknytning til fællesskabet, kammeratrelationer, muligheder for relevant og alsidig kontakt med andre børn. Leg/Aktiviteter (Det man kan deltage i): Her beskrives mål og metoder for barnets deltagelse i individuelle- og/eller fællestilrettelagte lege/aktiviteter. Evaluering/dokumentation Løbende evaluering. (Beskrives i elevplanen) Elevplanen skal indeholde en beskrivelse af, hvorledes man løbende evaluerer elevens arbejde med de faglige/pædagogiske mål, herunder inddrager elev/gruppe/forældre. Eksempelvis overvejelser over metoder: Elevportefølje, samtale, fælles evaluering Evalueringskonference. (Forårskonference) Evalueringen udarbejdes tværfagligt af det pædagogiske team og i samarbejde med elev,

13 forældre og evt. andre relevante fagfolk. Den individuelle elevplan bliver blandt andet til på baggrund af evaluerende betragtninger over den forløbne periode. NB! elevportefølje/uddannelsesbog kan anvendes som bidrag til elevinddragelse med eller uden fysisk deltagelse af eleven på konferencen. Evalueringskonference i foråret: Her evalueres alle de beskrevne mål for undervisningen og i fritidsordningen. Eventuelt vurderes tillige skolens indtryk af effekt af medicinering (centralstimulerende midler). Vejledning til dette rekvireres på kontoret. Tilrettelæggelse af forårskonferencer: 1. Kontaktlærer/kontaktpædagog sørger for udfærdigelse af invitation/dagsorden samt evt. skriftligt oplæg. (Der findes en standard dagsorden som word dokument: ) 2. Invitation/dagsorden samt evt. oplæg afleveres på kontoret med skriftlig angivelse af modtager(e). Administrationen sørger herefter for afsendelse og arkivering. 3. Referater af evalueringskonferencerne afleveres til kontoret til udsendelse og arkivering. Elevforudsætningsbeskrivelse Udarbejdes i indskrivningsåret. Dvs. 0/1. klasse; 3. klasse; 7. klasse; 9./10. klasse eller efter behov. Elevforudsætningsbeskrivelsen bør være kortfattet og præcis samt være udtryk for et helhedssyn. Nedenstående vejledende områder benyttes i elevforudsætningsbeskrivelsen: Det faglige område: Det kommunikative område. Det social-emotionelle område Det praktisk/fysiske område Det kognitive område Rammer for undervisningen og fri-tid Rammer for undervisningen indeholder overvejelser over undervisningens planlægning og tilrettelæggelse samt det pædagogiske teams valg af metoder. 1. Fysiske rammer: Lokaleindretning, m.v. 2. Sociale rammer: Individ/gruppe, m.v. 3. Rammer i tid: Skematype og -udformning, lektions-/aktivitetsopdeling, pauser, m.v. 4. Arbejdsorganisering: Individuelt arbejde, støttelærer, gruppearbejde, fælles aktiviteter, m.v. 5. Materiale: Valg af materiale, hjælpemidler, legetøj, m.v. Ugeskema: Vedlægges den individuelle elevplan Fælles årsplan for gruppen: Den fælles årsplan rummer det pædagogiske teams didaktiske overvejelser og angiver den overordnede ramme, mål og hensigter for klassens faglige, personlighedsmæssige og sociale udvikling i det kommende år. Årsplanen indeholder en beskrivelse af aktiviteter og mål fælles for gruppen. Konkrete basisaktiviteter: Øvelser, træning, m.v. fremgår af den individuelle plan (evt. dag/ugeskema) og er ikke kalenderlagt i nedenstående oversigt. Der udarbejdes og afleveres ét skema, som kan være opdelt i henholdsvis skoledel og sfo-del.

14 Her indsættes en beskrivelse af skolernes tilrettelæggelse samarbejdet mellem skole og hjem, herunder beslutninger om anvendelsen af elevplaner. Se ovenfor Her indsættes en beskrivelse af skolernes tilrettelæggelse den specialpædagogiske bistand, herunder holddannelse. På Djurslandsskolen er eleverne inddelt i grupper. Grupperne dannes ud fra følgende kriterier: Alder, klassetrin og/eller social udvikling og funktionsniveau. Elevtallet i grupperne skal give mulighed for at gruppens undervisnings- og fritidstilbud kan planlægges og gennemføres af team, der er sammensat, så fagligog tværfaglig sparring er mulig. Her indsættes en beskrivelse af skolernes tilrettelæggelse undervisningen i dansk som andetsprog. Undervisningsmiljø undersøgelse Her indsættes kopi af resultatet fra dcum Skolebestyrelsens udtalelse om skolens rapport Her indsættes skolebestyrelsens udtalelse Skolebestyrelsen anbefaler skolens rapport

Djurslandsskolen. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. En kommunal specialskole Djurslandsskolen En kommunal specialskole Indhold Denne folder beskriver Djurslandsskolens overordnede formål og organisation. Djurslandsskolen er en specialskole under Norddjurs kommune for børn med behov

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Djurslandsskolen. Elever med multiple funktionsnedsættelser. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Elever med multiple funktionsnedsættelser. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Elever med multiple funktionsnedsættelser En kommunal specialskole Indhold Denne folder beskriver Djurslandsskolens afsnit for elever med multiple handicaps. Djurslandsskolen er en specialskole

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Specialister En kommunal specialskole Djurslandsskolens Specialistteam Det tværfaglige team består af tale-hørelærer, fysioterapeuter, psykolog og musikterapeut. Vi samarbejder med forældre

Læs mere

Djurslandsskolen Fjellerup og Stenvad afdelingerne. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen Fjellerup og Stenvad afdelingerne. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Fjellerup og Stenvad afdelingerne En kommunal specialskole Placering Djurslandsskolen er placeret på fire adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskolingen og mellemtrin samt administration

Læs mere

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune PRINCIPPER VEDR. DEN LØBENDE EVALUERING Evaluering og fastsættelse af mål er hinandens forudsætninger. For at styrke det fælles ansvar for elevernes læring opstiller lærerne tydelige mål, som formidles

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Vesterbakkeskolen 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Vesterbakkeskolen 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Vesterbakkeskolen 2012 & 2014 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Ressourcecenter Torstedskolen Skoleår 2010-2011

Ressourcecenter Torstedskolen Skoleår 2010-2011 Ressourcecenter Torstedskolen Skoleår 2010-2011 Udgangspunkt Folkeskoleloven 3. Stk. 2 Til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives der specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Albertslund Kommune. Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007

Albertslund Kommune. Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007 Albertslund Kommune Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007 Skolens navn: Udfyldt af: BRØNDAGERSKOLEN NIELS HENRIK JUUL Udskrevet den 27-04-2007 side 1 af 8 1. Ressourceanvendelse, skoleåret 2006/2007 UNDERVISNINGSDEL

Læs mere

Djurslandsskolen. Fritidsordningen. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Fritidsordningen. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Fritidsordningen En kommunal specialskole Skolefritidsordning Formål og indhold Skolefritidsordningen er et frivilligt tilbud til alle skolens elever. Målet er at børnene lærer at forvalte

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole Kvalitetsrapport 2010/2011 Skole: Haderslev Kommune Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Resumé med konklusioner side 3 Kapitel 2: Tal og tabeller

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over:

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: 1. Hvornår og hvordan har skolen evalueret trinmål og undervisningsplaner? 2. Står skolens undervisning mål med hvad der almindeligvis

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret

Kvalitetsrapport. Skoleåret Kvalitetsrapport Skoleåret 2007-2008 1 FORORD...5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...7 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med

Læs mere

Information om den nye struktur i indskolingen 2012-13

Information om den nye struktur i indskolingen 2012-13 Information om den nye struktur i indskolingen 2012-13 På Grønvangskolen har vi fra skoleåret 2011-12 indført en ny organisering med 3 aldersblandede stamspor med elever fra 0.-2. årgang. Formålet med

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Veflinge Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Specialklasse på Fryndesholm Skole Regnbuen Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Overordnet i Regnbuen Elevgruppen i Regnbuen er elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Det betyder, at

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde. Fjordskolen, Lysholm. Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO

ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde. Fjordskolen, Lysholm. Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde Fjordskolen, Lysholm Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO Skoleåret 2012/2013 1 Forord Lovgrundlag Lovgrundlaget for specialundervisning 1 foreskriver,

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Skovløkkeskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan.

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan. Skoleplan Skolerne skal udarbejde en skoleplan, der beskriver, hvordan de vil implementere skolereformen i praksis. I skoleplanen skelnes der mellem hvad der er implementeret pr. 1. august 2014, når lovens

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Frederikshavn Kommune Indhold Indledning... 5 Skolevæsenets struktur og elevforhold... 5 Udviklingen i antal elever

Læs mere

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser Klassetrin 0-10 0-10 0-10 Spor i almentilbud 1 Specialtilbud på skolen Ja Ja Ja Antal

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Bogense Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Moltrup Skole Haderslev Kommune. Godkendt af bestyrelsen november 2009.

Kvalitetsrapport 2008/2009. Moltrup Skole Haderslev Kommune. Godkendt af bestyrelsen november 2009. Kvalitetsrapport 2008/2009 Moltrup Skole Haderslev Kommune Godkendt af bestyrelsen november 2009. 1 Indholdsfortegnelse Kap. 1: Resumé med konklusioner side 3 Kap. 2: Tal og tabeller side 4 Kap. 3: Fagligt

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens egne undervisningsmål.

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Skolebeskrivelse for Lundagerskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE

Skolebeskrivelse for Lundagerskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE Skolebeskrivelse for Lundagerskolen 2010/11 BØRN OG UNGE Lundagerskolen... 3 Organisering... 4 0. klasse... 4 0.-6. klasse... 4 Ungdomsafdelingen... 5 Samlet vurdering af skolen... 6 Rammebetingelser...

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Djurslandsskolen Fjellerup

Djurslandsskolen Fjellerup Djurslandsskolen Fjellerup afdelingen En kommunal specialskole Placering Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskolingen og mellemtrin samt administration og skolens

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan.

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Mål 1: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Udfordringer: INDSATS AKTIVITET

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Durup Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Durup Skole er en landsbyskole med ca. 140 elever på 0.-6. klassetrin. Dertil kommer specialklasserække

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Otterup Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007 Kvalitetsrapport Skoleåret 2006 2007 1 Forord... 3 Bekendtgørelse, folkeskolen... 5 Bekendtgørelse, kvalitetsrapport... 6 Rammebetingelser... 11 Pædagogiske processer... 97 Resultater... 175 Vurderinger...

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2009 Delrapport fra Skanderup-Hjarup Forbundsskole ved Johan W. Helms KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Forbundsskolens elevers resultater

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Havrehedskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering

Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering Side 1 af 5 Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering Vejledning til skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering: Skolelederen skal nedenfor give en samlet kvalitetsvurdering ud fra data og dokumenter på

Læs mere

ORGANISATION. Stensagerskolen

ORGANISATION. Stensagerskolen ORGANISATION Stensagerskolen OKTOBER 2011 Organisering Skoledelen er organiseret såvel i aldersopdelte enheder som enheder på tværs af alder. For hjemmeboende elever til og med 7. klassetrin er der SFO

Læs mere

Evaluering og opfølgning:

Evaluering og opfølgning: Evaluering og opfølgning: Århus Privatskole underviser efter de af Undervisningsministeriet opstillede Fælles Mål (læs disse andetsteds på hjemmesiden under Lovpligtig information). Dette sikrer, at skolens

Læs mere

Kvalitetsrapport. "Balleskolens mål- og værdisætning".

Kvalitetsrapport. Balleskolens mål- og værdisætning. Skolens navn: Balleskolen Kvalitetsrapport Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Balleskolens værdier: 1 Åbenhed 2 Tryghed 3 Selvforståelse og identitet 4 Fællesskab og den enkelte 5

Læs mere

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning Ressourcecenteret hvem er vi? Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter er et fagligt team og forum bestående af skolens afdelings og ressourcecenterleder, specialundervisningslærere, dansk som andetsprogslærere,

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler 1. Svaroversigt Skole 1 Lærer 43 Forældre 48 Elev 185 1 2. Elevernes svar 9a: Jeg er glad for at gå i skole

Læs mere

Vejledning til individuelle undervisningsplaner

Vejledning til individuelle undervisningsplaner Vejledning til individuelle undervisningsplaner Den individuelle undervisningsplans baggrund Den individuelle undervisningsplan tager sit juridiske udgangspunkt i folkeskoleloven og dens ultimative krav

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Byhaveskolen. Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Byhaveskolen. Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT Byhaveskolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse FORORD... 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN... 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 RESULTATER... 5 TRIVSEL... 10 INKLUSION... 16 KVALITETSOPLYSNINGER...

Læs mere

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i Sygdom pr elev Lovligt pr. elev Ulovligt pr. elev Elever Klasser Kvotient Antal elever med anden etnisk baggrund Elever der får specialundervisning Elever der modtager Da2-uv Børn i SFO'en Børn i SFO 2

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner

Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner Selvevaluering - kapitel 3 Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner

Læs mere

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 1. marts 2015 Kompetenceudviklingsplan for Læring i skolen Hedensted kommune 2014-2020 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Kompetenceudviklingsplan for Hedensted Kommune 2014 2020 Kompetenceudviklingsplanen

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Kvalitetsrapport/Virksomhedsplan

Kvalitetsrapport/Virksomhedsplan Kvalitetsrapport/Virksomhedsplan Skolens navn: SKRILLINGESKOLEN Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af skolen 2. Forord Beskrivelse af processen og begrundelse for valg af indsatsområder 3. Indsatsområder

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Skole - med rapport 1 Lærer 43 Forældre 94 Elev 280 1 2. Elevernes svar Jeg

Læs mere

Tidligere fremmedsprog

Tidligere fremmedsprog Tidligere fremmedsprog Almindelige bemærkninger til temaindgangen Tidligere fremmedsprog 2.1.1. Mere undervisning i fagene ( ) Undervisningen i fremmedsprog skal styrkes. Den stigende internationalisering

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen DETALJERET RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Denne del af dokumentet beskriver, hvordan folkeskolereformen udmøntes på Glostrup Skole i skoleåret 2014/15. Folkeskolereformen er en

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre 29 Skole - med rapport

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen DATO: 190508 (GJ) Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De resterende felter er udfyldt af forvaltningen på forhånd - eller beregnes

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler Kvalitetsrapport 2009 Randers Kommunes Folkeskoler Indledning Skolens individuelle kvalitetsrapport indeholder både en kvantitativ og en kvalitativ del. Den kvantitative del omfatter faktuelle oplysninger

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Vestre Skole Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Vestre Skole Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Vestre Skole Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 3 RESULTATER 6 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 6 4 TRIVSEL

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam.

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam. SFO - ledelsesteam: Det er ledelsens opgave at sikre en optimal fungerende SFO indenfor de rammer og konkrete vilkår, som bl.a. er beskrevet i folkeskoleloven, kommunens/b/u forvaltningens mål nævnt i

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune oprettede pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport Skoleåret 2009/10 Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Elevtal Ressourcer Elever pr. lærer Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning Planlagte undervisningstimer Computere

Læs mere

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering Manual Danmarks Privatskoleforening Selvevaluering Skolens profil Kapitel 1 2 Skolens profil. Kapitel 1. Kapitel 1 Skolens profil Kapitel 1.a Skolens værdigrundlag / formål / profil. Kapitel 1.b Skolens

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 21/211 Peder Syv Skolen 2632 Sagsnummer: 194 397 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde.

Læs mere

Skolens evaluering af den samlede undervisning

Skolens evaluering af den samlede undervisning Vejledning: Skolens evaluering af den samlede undervisning Det fremgår af lov om friskoler og private grundskoler 1.b og 1.c., at en fri grundskole regelmæssigt skal gennemføre en evaluering af skolens

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

Integration på Enghøjskolen 2011/12

Integration på Enghøjskolen 2011/12 1 Mål 2 Baggrund 3 Handleplan 4 Måling Hvad vil vi? Hvorfor vil vi det? Hvordan vil vi gøre det? Hvordan kan det måles/vises, at målet nås? Lektiecafe Målet med lektiecafeen er, at give eleverne mulighed

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Procesplan for Læsning som indsatsområde i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål og Delmål

Procesplan for Læsning som indsatsområde i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål og Delmål Procesplan for Læsning som indsatsområde i FaaborgMidtfyn Kommune Mål og Delmål Det overordnede mål for læsning som kommunal indsats på skoleområdet At alle børn og unge udvikler læsefærdigheder, der gør

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål Lærere (http://ffm.emu.dk/) En årsplan er et planlægningsredskab

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Budgettal på skoleområdet Budget 2014-2017 Budget 2014 (i 1.000 kr.) Drift Anlæg Skoler 2.043.124 58.500 Administration 34.193 0 I alt 2.077.317 58.500 Budget 2014 2017

Læs mere