Driftsoverenskomst vedr. erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) mellem Tradium og Randers Kommune 2016/17 og 2017/18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsoverenskomst vedr. erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) mellem Tradium og Randers Kommune 2016/17 og 2017/18"

Transkript

1 Driftsoverenskomst vedr. erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) mellem Tradium og Randers Kommune 2016/17 og 2017/18 Tradium Vester Allé Randers C CVR-nr.: Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C CVR-nr.: Formålsbeskrivelse Under henvisning til folkeskolelovens 19 j og Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning samt om 10. klasseforløbene EUD10 og kombineret 10. klasse med 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb, sker der med denne overenskomst en overførsel af det erhvervsrettede 10. klasseforløb (EUD10) i Randers Kommune til Tradium, således at Tradium varetager undervisningen på vegne af kommunalbestyrelsen i Randers Kommune. Formålet med at tilbyde EUD10 er dels at kunne give elever efter 9. klasse mulighed for at opfylde de faglige adgangskrav til erhvervsuddannelserne, dels at eleverne kan blive afklaret om, hvorvidt en erhvervsuddannelse er det rette valg. 2. Samarbejdsaftaler For at Randers Kommune kan leve op til bekendtgørelsens krav om, at der inden for den valgfrie del af EUD10 tilbydes fag og undervisningsaktiviteter, der introducerer til erhvervsuddannelsernes hovedområder, er der indgået aftale med Tradium om, at der tilbydes fag og undervisningsaktiviteter, der introducerer til erhvervsuddannelsernes fire hovedområder: 1) Omsorg, sundhed og pædagogik, 2) Kontor, handel og forretningsservice, 3) Fødevarer, jordbrug og oplevelser, 4) Teknologi, byggeri og transport. Tradium anvender Randers Social og Sundhedsskole som samarbejdspartner i forbindelse med planlægningen og afviklingen af EUD10. Aftalen mellem Tradium og Randers Social og Sundhedsskole om den konkrete afvikling af EUD10 er Randers Kommune uvedkommende. 3. Kvalitetskrav og indsatsområder Med henblik på at fastholde de unge i uddannelsestilbuddet og styrke de unges muligheder for at fortsætte i en ungdomsuddannelse skal der være fokus på læseundervisning, faglig hjælp til ordblinde elever og anvendelse af IT-rygsæk for de elever, der har særligt behov for dette. For at sikre et højt kvalitetsniveau i undervisningen skal der være fokus på overlevering og overgange mellem uddannelsesniveauerne og uddannelsesinstitutionerne, evaluering af undervisningen samt udvikling af evalueringen af undervisningen. Side 1 af 12

2 Inden opstart af skoleåret 2016/17 skal der specifikt fastlægges mål og succeskriterier for EUD10- forløbet. De konkrete mål og succeskriterier fremgår af bilag 1 til denne overenskomst. 4. Rammen for EUD10 EUD10 er fysisk placeret på Tradium, Minervavej 57, 8960 Randers SØ. Dog vil det være således, at dele af undervisningen i blandt andet sundhedsfag og nogle af de kreative aktiviteter vil foregå på Randers Social og Sundhedsskole, Minervavej 47, 8960 Randers SØ, mens undervisningen i de tekniske fag vil foregå på Tradiums forskellige afdelinger i Randers. Undervisningen på EUD10 tilbydes som helårsforløb med mindst 840 årlige undervisningstimer, heraf mindst 294 timer for den valgfrie del af forløbet, jf. folkeskolelovens 19 j, stk. 1 og 4. Undervisningen fordeler sig på 40 uger, herunder seks ugers brobygning. Ved fastlæggelse af undervisningstiden regnes 60 minutters undervisning lig med 1 undervisningstime. Uddannelsesforløbet opdeles i en række fagområder: Obligatoriske fag Tilbudsfag Linjer Brobygning Øvrige aktiviteter Forløbet vil tage udgangspunkt i en hold-/klassedannelse, som vil være det sociale og faglige omdrejningspunkt. Alle elever vil som udgangspunkt stifte bekendtskab og arbejde med alle fire hovedområder på erhvervsuddannelserne. 5. Kapacitet og kriterier for optagelse Tradium skal modtage de elever, der ønsker at begynde i helårsforløb på EUD10. Tradium skal efter dialog med Randers Kommune også optage elever, der ønsker at starte i EUD10 i løbet af skoleåret. EUD10-forløbet er, jf. bekendtgørelse nr. 789 af 16. juni 2015, målrettet elever, der er motiveret for en erhvervsuddannelse efter 9. klasse, men ikke opfylder de faglige adgangskrav hertil, eller elever der er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg. Det skal præciseres, at elever fra Randers Kommunes specialskoler og specialklasser med behov for støtte i den overvejende del af undervisningen i udgangspunktet ikke er målgruppen for EUD10. Kendetegnet for disse elever er, at de har behov for et højt specialiseret undervisningstilbud, ligesom en overvejende del af disse elever ikke er i stand til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. EUD10 er således for de elever, der efterfølgende forventes at kunne påbegynde grundforløbet på en erhvervsskole eller tilsvarende. For de elever der har brug for støtte, skal denne udgift afholdes inden for den takst, der afregnes mellem Randers Kommune og Tradium, jf. afsnit 15. Det er muligt efter denne overenskomst er indgået at opstille kriterier for optagelse af elever på EUD10 fra skoleåret 2017/18. Begge parter kan initiere en drøftelse herom. Randers Kommune kan på baggrund af drøftelsen beslutte, om der skal opstilles optagelseskriterier og hvilke. Side 2 af 12

3 6. Undervisningen Undervisningens obligatoriske del følger reglerne i folkeskoleloven for 10. klasse, jf. 19c. Elementerne i den obligatoriske del er: Fagene dansk, matematik og engelsk med tilknyttede prøver Målrettet læseundervisning til elever med læsevanskeligheder Brobygning eller kombinationer af brobygning og praktik Selvvalgt opgave med tilknyttet bedømmelse Vejledning og udfærdigelse af uddannelsesplan Undervisningens valgfrie del, jf. folkeskolelovens 19j introducerer eleverne til erhvervsuddannelsernes fire hovedområder igennem seks linjer: International handel og web shop Iværksætteri og virksomhedsdrift Teknik og håndværk Kreativitet og udtryk Sundhed og bevægelse Mad & Mennesker De obligatoriske fag/elementer vil i videst muligt omfang blive integreret med den erhvervsfaglige valgfrie del sådan, at eleverne oplever en tydelig sammenhæng mellem teori og praksis. Brobygningen vil ligeledes være integreret i de seks linjer, dog sådan at eleverne vil kunne vælge en uges brobygning på anden erhvervsskole. Tradium har ansvaret for, at der ved skoleårets start foreligger mål og læseplaner for undervisningen. De obligatoriske fag følger Undervisningsministeriets mål og læseplaner, mens målene for linjerne godkendes af kommunalbestyrelsen. Målbeskrivelserne for linjerne i 2016/17 er vedlagt denne overenskomst (bilag 2). Målbeskrivelserne for 2017/18 besluttes på et styregruppemøde i foråret Indhentning af oplysninger og behandling af persondata Tradiums ydelser efter denne overenskomst vil medføre behandling af persondata. Tradium betragtes i den henseende som databehandler for Randers Kommune. Når Tradium er databehandler for Randers Kommune, må Tradium alene handle efter instruks fra Randers Kommune. Tradium skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger eller gældende dansk ret i øvrigt. Tradium skal på Randers Kommunes anmodning give Randers Kommune tilstrækkelige oplysninger til, at kommunen kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. En gang årligt skal Tradium på Randers Kommunes anmodning fremsende en revisionserklæring, der dokumenterer, at de sikkerhedsmæssige forhold er som beskrevet i denne overenskomst. Reglerne i bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning (sikkerhedsbekendtgørelsen), gælder for Tradiums behandling af persondata på kommunens vegne. Databehandleraftalens krav fremgår nærmere specificeret i bilag 3. Side 3 af 12

4 Er der behov for at indhente fortrolige oplysninger om en elev fx elevplan, psykologudtalelse mv., skal der foreligge samtykke fra forældremyndighedsindehaver og eleven. Ved elevens begyndelse på EUD10 tager Tradium en samtale med den enkelte elev, hvor elevens eventuelle faglige og sociale problematikker drøftes. Hvis skolen vurderer, at det er relevant at indhente fortrolige oplysninger om eleven, indhenter skolen samtykke fra forældremyndighedsindehaver og eleven. Herefter kan skolen indhente de relevante oplysninger hos fx PPR eller elevens tidligere skole. Der vil ikke ske en automatisk overlevering af oplysninger fra elevens grundskole til Tradium. 8. Prøver og standpunktskarakterer Eleverne skal have mulighed for at indstille sig til folkeskolens 10.-klasseprøver og folkeskolens bundne 9.-klasseprøver, hvis de har fulgt undervisningen, så kravene ved prøverne kan opfyldes. Eleverne i EUD10 skal indstille sig til prøve i dansk og skriftlig matematik, hvis de ikke har mindst 02 i gennemsnit ved 9.-klasseprøven i hvert af fagene ved start på EUD10, jf. 5, stk. 5 i bekendtgørelse nr af 27. november Tradium er prøveansvarlig for afholdes af prøver i 10. klasses obligatoriske fag dansk, matematik og engelsk, samt øvrige folkeskoleprøver der afholdes på EUD10. Prøverne afholdes efter reglerne om folkeskolens prøver, jf. bekendtgørelse om folkeskolens prøver nr af 16. december Tradium skal sikre, at der udfærdiges et bevis til eleverne efter endt EUD10- uddannelse. Tradium skal efter afholdelse af 10. klasseprøver meddele Randers Kommune resultatet af prøverne og sende kopi af afgangsbeviser. I de fag der er prøvefag, skal der gives standpunktskarakterer. 9. Orden, tilsyn med eleverne og elevfravær Tradium skal fastsætte ordensregler for eleverne og fastsætte, hvilke foranstaltninger der anvendes, hvis ikke de efterleves. Hvis der, jf. ordensreglerne, vurderes at være grundlag for at udskrive en elev af EUD10, sender Tradium en indstilling til Randers Kommune, som træffer beslutning herom. Inden beslutning træffes, får eleven og forældrene lejlighed til at udtale sig. Tradium skal føre et fornødent tilsyn med eleverne i skoletiden. Ved vurdering af tilsynets indhold og omfang anvendes bekendtgørelse nr. 703 af 23. juni 2014 om tilsynet med folkeskolens elever i skoletiden. Randers Kommunes krav til registrering af elevfravær er gældende for EUD10 på Tradium. Tradium er forpligtet til at indsende oplysninger om elevernes deltagelse i undervisningen, elevfravær og elevfrafald på EUD10 til Randers Kommune kvartalsvis, henholdsvis 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Randers Kommune gives desuden løbende informationer efter behov om udviklingen på EUD Ansvar Der vil for Tradium gælde almindelige ansvarsregler, jf. dansk ret, hvis en ansat eller en elev på EUD10 kommer til skade. Side 4 af 12

5 11. Lærerkvalifikationer For at kunne varetage undervisningen på EUD10 skal en lærer have gennemført uddannelsen til lærer i folkeskolen eller en anden læreruddannelse, der er godkendt af Undervisningsministeriet. Alternativt skal læreren opfylde kvalifikationskravet for at kunne undervise i erhvervsskolerne. 12. Befordring af elever Randers Kommune har ansvar for befordring af elever i henhold til 10. klassebekendtgørelsens 2, stk. 3 og folkeskolelovens 26. Tradium fremsender faktura for de afholdte befordringsudgifter, jf. ovenfor, til Randers Kommune, Børn og Skole Sekretariatet. Det er Tradium, der har ansvaret for og udgiften til evt. befordring mellem de enkelte afdelinger af Tradium og/eller Randers Social og Sundhedsskole. 13. Pædagogisk psykologisk rådgivning PPR s betjening af EUD10 består af rådgivning og vejledning om den enkelte elev efter gældende lovgivning. 14. Ungdommens uddannelsesvejledning Randers og Randers Ungdomsskole Uddannelsesvejledningen sker i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU-Randers). Randers Ungdomsskole inddrages efter nærmere aftale i aktiviteter undervejs i EUD10-forløbet. 15. Økonomisk ramme Randers Kommune finansierer 10. klasseforløbet EUD10, bortset fra perioder med brobygning, hvortil Tradium får statstilskud. Efter denne overenskomst optages de elever, der søger optagelse på EUD10. Taksten nedenfor inkluderer eventuelle udgifter til inklusion og omfatter således udgifter til elever med forskellige behov, jf. afsnit 5. For skoleårene 2016/2017 og 2017/18 vil taksten pr. elev være kr ,- kr. ex. moms for antallet 1-50 elever, ,- kr. ex. moms pr. elev for antallet og ,- kr. ex. moms pr. elev fra elev nr. 76 og højere. Denne takst er fastsat på baggrund af 34 ugers undervisning, mens de resterende 6 ugers undervisning finansieres af brobygningstaxametret fra staten. Taksten skal genforhandles inden opstart af skoleåret 2018/2019. Der afregnes i forhold til indskrevne elever den 5. september. Der afregnes kvartalsvist (1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober) med kr /kr./ kr./ kr. pr. elev. Tradium forpligtes til at sende en opgørelse til Randers Kommune over EUD10-elever fra Randers Kommune og de kommuner, hvortil der sendes mellemkommunale regninger for elever, Side 5 af 12

6 der ikke er bosat i Randers Kommune. Her anføres navn, adresse og cpr-nummer for den enkelte elev. Hvis der efter den 5. september kommer nye elever til, eller elever frafalder (dvs. i et igangværende skoleår) inden for en margen på +/- 10% i forhold til 5. september, udløser det ikke nogen mer- eller tilbagebetaling. Hvis antallet af elever ændrer sig i et igangværende skoleår med mere en +/- 10%, reguleres økonomien efter det konkrete antal elever, der er i gang på EUD10- forløbet. Evt. afvigelser i elevtallet optælles/opgøres 5. december, 5. marts og 5. juni. 16. Styregruppe Der nedsættes en styregruppe bestående af medlemmer fra Randers Kommune og Tradium, herunder Randers Social og Sundhedsskole. Styregruppen skal dels medvirke ved fastlæggelse af mål og succeskriterier, dels følge den løbende målopfyldelse og kvalitetsudvikling. Styregruppen afholder følgende møder: Januar, hvor optag drøftes Juni, hvor skoleåret evalueres og mål og planer fastlægges for kommende skoleår Oktober, hvor der gives status på igangsætning af nyt forløb. Tradium er mødeindkalder og sørger for dagsorden samt udarbejdelse af referat af styregruppemøderne. 17. Tilsyn Randers Kommune kan ved tilsyn, både varslet og ikke-varslet, påse, at Tradiums ydelser lever op til denne overenskomst og lovgivningen. 18. Markedsføring Markedsføringen af EUD10 koordineres i et samarbejde mellem Tradium og Randers Kommune, herunder Randers Kommunes 10.-klassecenter og Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers. EUD10 markedsføres i sammenhæng med Randers Kommunes øvrige 10.-klassetilbud. Konkrete markedsføringsinitiativer drøftes løbende i styregruppen. Udgifter til markedsføring afholdes af Tradium. 19. Periode og opsigelse Denne overenskomst er gældende i skoleårene 2016/2017 og 2017/18. Overenskomsten skal genforhandles for kommende skoleår. Genforhandlingen finder sted i 4. kvartal forud for det kommende skoleårs begyndelse i august året efter. Ændres lovgivningen, således at fx de økonomiske forudsætninger for overenskomstens indgåelse ændres væsentligt for enten Randers Kommune eller Tradium, kan overenskomsten af både Randers Kommune og Tradium kræves genforhandlet med virkning for det kommende skoleår, eller overenskomsten kan opsiges med virkning fra udgangen af det indeværende skoleår. 20. Uoverensstemmelser Side 6 af 12

7 Randers Kommune og Tradium er forpligtet til i første omgang at søge enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå om denne overenskomst, løst ved gensidig dialog. Hvis en uoverensstemmelse om denne overenskomst og dennes fortolkning ikke kan løses ved dialog, afgøres retsforhold ifølge denne overenskomst og dennes fortolkning i henhold til dansk ret. Hvis der opstår uoverensstemmelse mellem Randers Kommune og Tradium, herunder om denne overenskomsts forståelse, er hver af parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort endelig ved voldgift. Voldgiftsretten sammensættes af tre medlemmer, der udpeges af præsidenten for Vestre landsret. Formanden skal opfylde betingelsen for at være dommer. Randers Kommune og Tradium kan afgive indstilling om to andre, der udpeges med passende hensyntagen til den særlige sagkundskab der må anses for ønskelig ved bedømmelsen af den uoverensstemmelse der er indbragt for voldgiften. Såfremt der ikke er flertal for et resultat, er formandens stemme afgørende. Voldgiften fastsætter selv sin procedure. Voldgiftsrettens kendelse som skal være motiveret, skal afsiges snarest muligt og inden for et halvt år efter voldgiftsrettens nedsættelse. Nedsættelse af en voldgiftsret har opsættende virkning af en opsigelse, indtil retten har afsagt kendelse. 21. Misligholdelse Dansk rets almindelige erstatningsregler finder anvendelse på denne overenskomst. Hver part, dvs. Randers Kommune og Tradium, kan hæve denne overenskomst med øjeblikkelig virkning ved den anden parts væsentlige misligholdelse. Eksempler på væsentlig misligholdelse fra Tradiums side er følgende: De leverede ydelser ikke er i overensstemmelse med denne overenskomst og/eller gældende lovgivning, herunder bekendtgørelse om overenskomst om EUD10 mv. og folkeskolelovens 19j Tradium trods skriftlig påkrav fortsat leverer mangelfuld ydelse Tradium ikke rapporterer som angivet i denne overenskomsts afsnit 9, trods skriftligt påkrav. Opregningen ovenfor er ikke udtømmende. Væsentlig misligholdelse foreligger fra Randers Kommunes side, hvis kommunen ikke betaler som angivet i denne overenskomsts afsnit 15, og betaling udebliver mere end 14 dage, efter at Tradium skriftligt har rykket for denne, med mindre den manglende betaling skyldes mangelfulde ydelser fra Tradiums side. 22. Underskrift fra overenskomstens parter, Tradium og Randers Kommune Overenskomsten er gældende fra den 1. august 2016 og udløber uden varsel ved slutningen af skoleåret 2017/18, hvis ikke en ny overenskomst er indgået for næste skoleår. Underskrevet den Underskrevet den Side 7 af 12

8 Lars Michael Madsen, adm. direktør (for Tradium) Henrik Johansen, skolechef (for Randers Kommune) 23. Bilag Bilag 1: Mål og succeskriterier for EUD10 i Randers Kommune for skoleårene 2016/2017 og 2017/18 Bilag 2: Indhold og mål for EUD10s seks linjer Bilag 3: Databehandleraftalens krav Side 8 af 12

9 Side 9 af 12

10 Bilag 1 Mål og succeskriterier for EUD10 i Randers Kommune for skoleårene 2016/2017 og 2017/18 EUD10-forløbet har til formål at forberede eleverne til en erhvervsuddannelse, afklare deres uddannelsesvalg og samtidig styrke dem i deres uddannelsesparathed. Derfor vil der blive fulgt op på følgende mål for de elever, der indgår i et EUD10-forløb: 1. Elevernes fravær og frafald i løbet af EUD10-forløbet svarer til fraværet og frafaldet i Randers Kommunes almene 10. kl % af eleverne er uddannelsesparate (målt på UUs vurdering) 3. 90% af eleverne opfylder adgangskravene til erhvervsuddannelserne 4. 75% af eleverne vælger en erhvervsuddannelse efter EUD10-forløbet Målopfyldelsen drøftes på et styregruppemøde i hhv. januar 2017 og januar Ved hver genforhandling af driftsoverenskomsten om EUD10 vil mål og succeskriterier blive justeret efter dialog mellem Tradium og Randers Kommune. Side 10 af 12

11 Bilag 2 Indhold og mål for EUD10s seks linjer I følge 7 stk. 7 i Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbydererhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning mm. skal der beskrives indhold og mål for fag og undervisningsaktiviteter, hvortil der ikke er fastsat Fælles Mål. International handel og web shop fagformål: Færdighedsmål: Vidensmål: International handel og web shop læseplan: Iværksætteri og virksomhedsdrift fagformål: Færdighedsmål: Vidensmål: Iværksætteri og virksomhedsdrift læseplan: Teknik og håndværk fagformål: Færdighedsmål: Vidensmål: Teknik og håndværk læseplan: Kreativitet og udtryk fagformål: Færdighedsmål: Vidensmål: Kreativitet og udtryk læseplan: Sundhed og bevægelse fagformål: Færdighedsmål: Vidensmål: Sundhed og bevægelse læseplan: Mad & Mennesker fagformål: Færdighedsmål: Vidensmål: Mad & Mennesker læseplan: Se særskilt bilag: Erhvervsfagsbeskrivelse på EUD10 skoleårene 2016/17 Side 11 af 12

12 Bilag 3 Databehandleraftalens krav Se særskilt bilag: Bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning Side 12 af 12

Overenskomst om erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10)

Overenskomst om erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) 1 of 8 Overenskomst om erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) mellem Viden Djurs N P Josiassens Vej 44 8500 Grenaa Cvr nr. 10520509 og Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde Cvr nr. 29189978 1. Formålsbeskrivelse

Læs mere

Driftsoverenskomst vedr. erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) mellem Tradium og Randers Kommune 2017/2018, 2018/2019 og 2019/2020

Driftsoverenskomst vedr. erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) mellem Tradium og Randers Kommune 2017/2018, 2018/2019 og 2019/2020 Driftsoverenskomst vedr. erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) mellem Tradium og Randers Kommune 2017/2018, 2018/2019 og 2019/2020 Tradium Vester Allé 26 8900 Randers C CVR-nr.: 32 80 68 72 Randers

Læs mere

Aftale om erhvervsrettet 10. klasses-forløb (eud10)

Aftale om erhvervsrettet 10. klasses-forløb (eud10) Aftale om erhvervsrettet 10. klasses-forløb (eud10) mellem Viden Djurs N P Josiassens Vej 44 8500 Grenaa CVR-nr. 10520509 (i det følgende Viden Djurs) og Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft CVR-nr.

Læs mere

Overenskomst, EUD10. mellem. Fredensborg Kommune, herefter benævnt som kommunalbestyrelsen. Erhvervsskolen Nordsjælland, herefter benævnt Esnord

Overenskomst, EUD10. mellem. Fredensborg Kommune, herefter benævnt som kommunalbestyrelsen. Erhvervsskolen Nordsjælland, herefter benævnt Esnord Overenskomst, EUD10 mellem Fredensborg Kommune, herefter benævnt som kommunalbestyrelsen og Erhvervsskolen Nordsjælland, herefter benævnt Esnord Kommunalbestyrelsen indgår hermed overenskomst med Esnord,

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

1. Lovgivningsmæssigt krav om EUD10 tilbud i Randes Kommune fra 1.8. 2015

1. Lovgivningsmæssigt krav om EUD10 tilbud i Randes Kommune fra 1.8. 2015 Vedrørende: EUD10 tilbud i Randes Kommune fra 1.8. 2015 Sagsnavn: EUD10 tilbud i Randers Kommune fra 1. august 2015 Sagsnummer: 17.02.36-A00-2-14 Skrevet af: Skoleafdelingen Forvaltning: Sekretariatet

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere

EUD 10 Erhverv og Sundhed

EUD 10 Erhverv og Sundhed EUD 10 Erhverv og Sundhed Indhold Formål og hensigt... 3 Elevens udbytte... 4 Tilrettelæggelse af EUD10 - Erhverv og Sundhed... 5 Undervisningsforløbets organisering... 5 Linjer på EUD 10 Erhverv og Sundhed...

Læs mere

Overenskomst mellem Ringsted Kommune og Sorø Kommune

Overenskomst mellem Ringsted Kommune og Sorø Kommune Driftsoverenskomst mellem Sorø Kommune og Ringsted Kommune om drift af undervisning i 10. klasse jf. folkeskoleloven 19a-i. Derudover det erhvervsrettede 10. klasseforløb (eud10) jf. folkeskoleloven 19j

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. Kolding Kommune og IBC Kolding. om varetagelse af 10. klasseundervisning som en 20/20 model

Driftsoverenskomst. mellem. Kolding Kommune og IBC Kolding. om varetagelse af 10. klasseundervisning som en 20/20 model Driftsoverenskomst mellem Kolding Kommune og IBC Kolding om varetagelse af 10. klasseundervisning som en 20/20 model Indledning Med baggrund i Partnerskabsaftale mellem Kolding Kommune og IBC Kolding 2014-2018

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag om EUD10 Aarhus

Forslag om EUD10 Aarhus Forslag om EUD10 Aarhus 12. maj 2015 Erhvervsskolernes forslag til EUD10 i Aarhus Kommune /aku Erhvervsskolerne i Aarhus foreslår, at den erhvervsrettede linje i 10. klasse - EUD10 - fra skoleåret 2016

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

Evaluering af EUD10, 2016. EUD10-forløbet i elevperspektiv

Evaluering af EUD10, 2016. EUD10-forløbet i elevperspektiv Evaluering af EUD10, 2016 EUD10-forløbet i elevperspektiv ECALUERING AF EUD10, 2016 EUD10-forløbet i elevperspektiv FORMÅL 3 METODEVALG 3 HVAD ER EUD10? 3 EUD10 i Næstved 4 Eleverne i EUD10 4 Hvorfor har

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. Kolding Kommune og Hansenberg. om varetagelse af 10. klasseundervisning som helårsforløb

Driftsoverenskomst. mellem. Kolding Kommune og Hansenberg. om varetagelse af 10. klasseundervisning som helårsforløb Driftsoverenskomst mellem Kolding Kommune og Hansenberg om varetagelse af 10. klasseundervisning som helårsforløb Indledning Med baggrund i Rammeaftale om partnerskab mellem Kolding Kommune og Hansenberg

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen LBK nr 1534 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole

Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole Forslag Indhold 1. Aftaleparter...3 2. Aftalegrundlag...3 3. Lovgrundlag...3 4. Driftssted...3 5. Bestyrelse...4 6. Vision...4 7. Mål...4

Læs mere

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg

Læs mere

Fremtidig organisering af 10. klasse.

Fremtidig organisering af 10. klasse. Punkt 4. Fremtidig organisering af 10. klasse. 2014-35882. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets drøftelse forskellige modeller for fremtidig organisering af 10. klasse med henblik på stillingtagen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

NOTAT. Oprettelse af fælleskommunalt EUD10 på Campus Køge - beslutningsgrundlag

NOTAT. Oprettelse af fælleskommunalt EUD10 på Campus Køge - beslutningsgrundlag NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Skoleafdelingen 4. februar 2015 2014-7514-47 Oprettelse af fælleskommunalt EUD10 på Campus Køge - beslutningsgrundlag Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Dette notat danner

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR nr.] (herefter kaldet Databehandler)

Databehandleraftale. mellem. [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR nr.] (herefter kaldet Databehandler) Databehandleraftale mellem [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR nr.] (herefter kaldet Databehandler) og Hedensted Kommune Horsens Kommune Odder Kommune Niels Espes Vej 8 Rådhustorvet 4 Rådhusgade

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

Herning Kommune og Herningsholm Erhvervsskole indgår i et tæt samarbejde med Herning kommune og de andre ungdomsuddannelser i kommunen.

Herning Kommune og Herningsholm Erhvervsskole indgår i et tæt samarbejde med Herning kommune og de andre ungdomsuddannelser i kommunen. Aftaleparter Mellem Herning Kommunes Byråd og Herningsholm Erhvervsskole er der i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning for folkeskoleområdet og den til enhver tid gældende lovgivning om tilsyn

Læs mere

Notat vedrørende mulige modeller for indhold og organisering af 10. klasse inkl. EUD10 Udarbejdet af skoleafdelingen/14112014

Notat vedrørende mulige modeller for indhold og organisering af 10. klasse inkl. EUD10 Udarbejdet af skoleafdelingen/14112014 Notat vedrørende mulige modeller for indhold og organisering af 10. klasse inkl. EUD10 Udarbejdet af skoleafdelingen/14112014 Resume Med vedtagelsen af den nye erhvervsuddannelsesreform blev det samtidigt

Læs mere

KLASSE SKOLEÅRET 2016/2017 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, ERHVERVSSKOLERNE & PRIVATSKOLERNE I AARHUS

KLASSE SKOLEÅRET 2016/2017 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, ERHVERVSSKOLERNE & PRIVATSKOLERNE I AARHUS KLASSE SKOLEÅRET 2016/2017 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, ERHVERVSSKOLERNE & PRIVATSKOLERNE I AARHUS 10. klassehæftet for skoleåret 2016/2017 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune,

Læs mere

Skole- og Børneudvalget. NOTAT: Mulige modeller for organisering af 10. klasse i Roskilde Kommune

Skole- og Børneudvalget. NOTAT: Mulige modeller for organisering af 10. klasse i Roskilde Kommune Skole- og Børneudvalget Børn og Kultur Skole og Klub Sagsnr. 190784 Brevid. 1280475 Ref. LAFJ Dir. tlf. 46 31 40 66 hanneo@roskilde.dk NOTAT: Mulige modeller for organisering af 10. klasse i Roskilde Kommune

Læs mere

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelsesoversigt 2014-15 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2014-15 Baggrund for samarbejdsbeskrivelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv.

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv. BEK nr 1000 af 26/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 123.713.021 Senere ændringer til forskriften BEK nr 20 af

Læs mere

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (10. klasse målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse)

Læs mere

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden:

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: Aftale om 10. klasse Undervisningsministeriet 2. november 2006 Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: 10. klasse målrettes elever,

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) TH. LANGS HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) TH. LANGS HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende administrative vejledning danner

Læs mere

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Adgangskrav til erhvervsuddannelserne I Næstved Kommune var der i skoleåret 2013/2014 39 elever, der ved 9. klasses

Læs mere

DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup

DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup 24. september 2010 Vedrørende sikkerhedsforanstaltningerne omkring udstedelse af NemID Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Udbud fysisk tolkning 2016 2017 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast på vejledningsområdet.

Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast på vejledningsområdet. Undervisningsministeriet uvavej@uvm.dk cc. lone.basse@uvm.dk 17. juni 2014 Høringssvar bekendtgørelser på vejledningsområdet Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast

Læs mere

Effekten af kommunale 10.-klassetilbud placeret i tilknytning til en folkeskole for skoleårene 2008/ /13. EVA 2016

Effekten af kommunale 10.-klassetilbud placeret i tilknytning til en folkeskole for skoleårene 2008/ /13. EVA 2016 Notat vedr. 10. klasse 10. klasse er et ekstra skoleår, hvis en elev har brug for at blive bedre i nogle fag eller er usikker på sit valg af ungdomsuddannelse. Der findes flere varianter af 10. klasse

Læs mere

Formål og hensigt EUD10 Djursland

Formål og hensigt EUD10 Djursland EUD 10 Djursland Formål og hensigt EUD10 Djursland er et samarbejde mellem Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen. Forløbet vil på en konstruktiv, målrettet og nytænkende

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes

Læs mere

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland Rammeaftale Mellem Følgende regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark.. Region Nordjylland. Region Midtjylland (herefter samlet "Regionerne" og hver for sig "den enkelte region") og

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

EUD10 i Tønder Kommune

EUD10 i Tønder Kommune EUD10 i Tønder Kommune På baggrund af kommissoriet for arbejdet med udvikling af Tønder Kommunes EUD10 tilbud har arbejdsgruppen udarbejdet et forslag opdelt i følgende temaer. Sikring af lovmæssige krav

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Bilag A Databehandleraftale pr

Bilag A Databehandleraftale pr 1. BAGGRUND, FORMÅL OG OMFANG 1.1 Som led i den Dataansvarliges (Beierholms kunde) indgåelse af aftale om levering af finansielle ydelser, som beskrevet i samarbejdsaftale, foretager Databehandleren (Beierholm)

Læs mere

Til udbydere af erhvervsuddannelser. 1. oktober 2014 Sags nr.: 067.76S.541. godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelsers grund- og hovedforløb

Til udbydere af erhvervsuddannelser. 1. oktober 2014 Sags nr.: 067.76S.541. godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelsers grund- og hovedforløb Til udbydere af erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Godkendelser

Læs mere

Bilag B Databehandleraftale pr

Bilag B Databehandleraftale pr 1. BAGGRUND, FORMÅL OG OMFANG 1.1 Som led i den Dataansvarliges (s kunde) indgåelse af aftale om levering af ydelser, som beskrevet i Aftalen, foretager Databehandleren () behandling af personoplysninger,

Læs mere

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler BEK nr 620 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

EUD10. En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud. Erhverv og Sundhed

EUD10. En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud. Erhverv og Sundhed En helt ny slags 10. klasse EUD10 En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud Erhverv og Sundhed Her kan du forberede dig på en erhvervsuddannelse - som håndværker, som ansat i butik eller kontor, som

Læs mere

EMU Klassen på Erhvervsskolen.

EMU Klassen på Erhvervsskolen. EMU Klassen på Erhvervsskolen. På Søbæk inkluderes ekskluderede børn og unge Erhvervs modning & Udviklings forløb. Vi visiterer Unge henvist fra Jobcenter efter Lov om aktiv beskæftigelse 32 Unge henvist

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Kolding HF & VUC vedrørende ordblindeundervisning Kolding HF & VUC Juni 2012 Side 1 Nærværende overenskomsten danner rammen om parternes rettigheder

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Dansk Telemedicin A/S Robert Jacobsens Vej 68 2300 København S CVR.nr.:

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren )

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren ) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Databehandleraftale mellem [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.]

Læs mere

Ændringsforslag til budget 2012-15

Ændringsforslag til budget 2012-15 sforslag til 2012-15 Udvalg: BUU Budgetområde: 3.01 Center: Skoler Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst

Læs mere

Bilag 9 Databehandleraftale

Bilag 9 Databehandleraftale Bilag 9 Databehandleraftale Aftale om databehandling mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S (i det følgende betegnet som den Dataansvarlige) og XXX XX XX (i det

Læs mere

EUD10-samarbejdet - i et lærer- og lederperspektiv

EUD10-samarbejdet - i et lærer- og lederperspektiv Evaluering af EUD10, 2016 EUD10-samarbejdet - i et lærer- og lederperspektiv EVALUERING AF EUD10, 2016 EUD10-samarbejdet i et lærer- og lederperspektiv FORMÅL 3 METODEVALG 3 HVAD ER EUD10? 3 EUD10 3 EUD10

Læs mere

Beslutningsoplæg Forslag til organisering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

Beslutningsoplæg Forslag til organisering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Beslutningsoplæg Forslag til organisering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Udmøntning af Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov - et samarbejde mellem Frederikshavn og Hjørring

Læs mere

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale Kontraktbilag 7: Databehandleraftale DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Region Syddanmark Damhaven 12 CVR.nr.: 29190909 (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Leverandør

Læs mere

Overenskomst om undervisning i dagbehandlingstilbud mellem Søstjerneskolen og Københavns kommune, Børne og Ungdomsforvaltningen

Overenskomst om undervisning i dagbehandlingstilbud mellem Søstjerneskolen og Københavns kommune, Børne og Ungdomsforvaltningen Overenskomst om undervisning i dagbehandlingstilbud mellem Søstjerneskolen og Københavns kommune, Børne og Ungdomsforvaltningen 1 Parter og lovgivning Nærværende overenskomst er indgået mellem skole, Søstjerneskolen

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. er der herved indgået følgende samarbejdsaftale om drift af Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU- Nordvestjylland:

SAMARBEJDSAFTALE. er der herved indgået følgende samarbejdsaftale om drift af Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU- Nordvestjylland: SAMARBEJDSAFTALE Mellem Holstebro Kommune og Lemvig Kommune og Struer Kommune. er der herved indgået følgende samarbejdsaftale om drift af Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU- Nordvestjylland: Det er

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

10. klassecentret Esbjerg Kommune. Ribe Bramming Esbjerg. En ny start på din videre uddannelse

10. klassecentret Esbjerg Kommune. Ribe Bramming Esbjerg. En ny start på din videre uddannelse 10. klassecentret Esbjerg Kommune Ribe Bramming Esbjerg En ny start på din videre uddannelse 10. klassetilbuddet i Esbjerg Kommune i skoleåret 2014/2015 Nyt miljø Nye fag Nye Lærere Nye kammerater Nye

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og [navn] Kommune om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og klinisk funktion

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og [navn] Kommune om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og klinisk funktion Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og [navn] Kommune om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og klinisk funktion 1 1. Aftalens parter 1.1. Aftalens regionale part 1.2. Aftalens kommunale

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) har som mål, at flere unge end i dag skal afslutte en erhvervsuddannelse.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) har som mål, at flere unge end i dag skal afslutte en erhvervsuddannelse. 2SO JYHGUIUHPU\NNHWNRPSHWHQFHYXUGHULQJSn HUKYHUYVXGGDQQHOVHUQH %DJJUXQG Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) har som mål, at flere unge end i dag skal afslutte en erhvervsuddannelse.

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens. Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015

Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens. Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015 Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015 Uddannelse og Arbejdsmarked den fælles opgave fra barn til beskæftigelse Dagtilbud

Læs mere

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

Organisering af 10. klasse - 1. behandling

Organisering af 10. klasse - 1. behandling Punkt 5. Organisering af 10. klasse - 1. behandling 2014-35882 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoludvalget godkender, at en af de beskrevne modeller for den fremtidige organisering af 10. klasse sendes

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Privatinstitution oprettet efter friskolelovens 36 a. og dagtilbudslovens 20. Bilag til Vallekilde-Hørve friskoles vedtægt

Privatinstitution oprettet efter friskolelovens 36 a. og dagtilbudslovens 20. Bilag til Vallekilde-Hørve friskoles vedtægt Privatinstitution oprettet efter friskolelovens 36 a. og dagtilbudslovens 20 Bilag til Vallekilde-Hørve friskoles vedtægt Nuværende formulering 1 I henhold til 1 i Vallekilde-Hørve Friskoles vedtægter

Læs mere

FORRETNINGSORDEN 26/3 2010

FORRETNINGSORDEN 26/3 2010 26/3 2010 Revideret 3/6 2014 Forretningsorden for Centerråd ved VEU Center Fyn 1 - Sammensætning Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra

Læs mere

Vejledning om folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte

Vejledning om folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte Udkast, den 4. juli 2006 Vejledning om folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte Indledning Som følge af de ændringer, der sker på folkeskoleområdet

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Selvevaluering på (skolens navn)

Selvevaluering på (skolens navn) Selvevaluering på (skolens navn) Forældrekreds og bestyrelse har d. / 20 i fællesskab truffet beslutning om, at tilsynet med undervisningen, føres af skolen ved selvevaluering. Skolestyrelsen er underrettet

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN KLASSE 16/17 10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN INTROTUR Efter skolestart afholdes introdage og en introtur med overnatning, så I kan lære hinanden at kende. SKOLEREJSER Alle elever har mulighed for at deltage

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Mellem [navn på kommune] [adresse 1] [adresse 2] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 FORMÅL 1.1

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

10. klasse i Vordingborg

10. klasse i Vordingborg 10. klasse i Vordingborg Præsentation af ZBC ZBC (Zealand Business College) er en erhvervsskole med gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser med afdeling i Vordingborg, Næstved og Ringsted. ZBC er

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. General aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: ZISPA ApS

DATABEHANDLERAFTALE. General aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: ZISPA ApS DATABEHANDLERAFTALE General aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: ZISPA ApS Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er ZISPA s generelle databehandler aftale til den indgåede samhandelsaftale

Læs mere

Tradiums bestyrelse har skarpt strategisk fokus på 10. klasse fysisk placeret på erhvervsskolen

Tradiums bestyrelse har skarpt strategisk fokus på 10. klasse fysisk placeret på erhvervsskolen Tradiums bestyrelse har skarpt strategisk fokus på 10. klasse fysisk placeret på erhvervsskolen Bestyrelsens strategiske ønske om at få 10. klasse placeret fysisk på erhvervsskolen hvorfor? Et flerårigt

Læs mere

En stærk start med 10. klasse. - Høj faglighed og fedt studiemiljø

En stærk start med 10. klasse. - Høj faglighed og fedt studiemiljø En stærk start med 10. klasse - Høj faglighed og fedt studiemiljø Aalborg Kommunes 10. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Tech College tilbyder vi dig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I ALLERØD KOMMUNE

VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I ALLERØD KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I ALLERØD KOMMUNE Side 1 af 7 Indhold: Formål side 2 1. Bestyrelsens sammensætning side 2 2. Valg og valgbarhed side 2 3. Konstituering af

Læs mere

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune Partnerskabsguide Favrskov Kommune 2 3 Forord I Favrskov Kommune ønsker vi, at vores elever får motiverende og lærerig undervisning. Ved at etablere partnerskaber mellem folkeskolerne og forenings-, erhvervs-

Læs mere

Aftale omkring behandling af persondata.

Aftale omkring behandling af persondata. Databehandleraftale Aftale omkring behandling af persondata. Aftalen Denne databehandleraftale er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig) og ApS (Databehandler), og er gældende

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til 2. [Præcisering af kommunalbestyrelsens tilbud om en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov] Til 3.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til 2. [Præcisering af kommunalbestyrelsens tilbud om en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov] Til 3. Uddannelsesudvalget L 196 - Bilag 13 Offentligt Sagsnr.: 147.354.121 Til Lovforslag nr. L 196 Af undervisningsministeren, tiltrådt af Æ n d r i n g s f o r s l a g Til 2 1) I stk. 1, 1. pkt., udgår:»,

Læs mere

Fakta-ark. EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever. Oktober 2014. - højniveau, talentspor, eux

Fakta-ark. EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever. Oktober 2014. - højniveau, talentspor, eux Oktober 2014 Fakta-ark EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever - højniveau, talentspor, eux EUD-reform indeholder flere tiltag, som skal sikre, at alle elever bliver udfordret til deres højeste niveau.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere