GAPP Projektmodel. Gode Automations Projekt Processer. SESAM World Mommarkvej Silkeborg Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GAPP Projektmodel. Gode Automations Projekt Processer. SESAM World Mommarkvej 2 8600 Silkeborg Danmark www.sesam-world.dk"

Transkript

1 Gode Automations Projekt Processer Danmark

2 Gode Automations Projekt Processer GAPP Beskrivelse af hvorledes automationsprojekter kan afvikles i industrien. Projektmodel v0 2 af 46

3 Gode Automations Projekt Processer GAPP Indholdsfortegnelse... 1 Gode Automations Projekt Processer Indledning Dokumentstruktur Dokument livscyklus Kommende tiltag Projektmodellen Struktur for de efterfølgende fasebeskrivelser Analyse-fase Projektbeskrivelses-fase Løsningsbeskrivelses-fase Fremstillings-fase Indkørings-fase Afleverings-fase Evaluerings-fase Gennemgående aktiviteter Kravstyring og ændringshåndtering Konfigurationsstyring Måling og analyse Øvrige gennemgående projektaktiviteter Kunde og leverandør ansvar Organisering af projekter Eksempel på projektorganisation og roller Forkortelser og definitioner Forkortelser Definitioner Dokumentationsmatrice Fil syntaks for GAPP dokumenter Ændrings log Projektmodel v0 3 af 46

4 Gode Automations Projekt Processer GAPP 1. Indledning Projektmodellen er tiltænkt som en Best Practice model, der kan tilpasses den enkelte bruger, virksomhed og projekt. Projektmodellen er blevet til ved at tage det bedste fra flere virksomheders projektmodeller, samt med inspiration fra CMMI 1 og GAMP 2 beskrivelserne. Projektmodellen er rettet mod de specifikke krav og behov der er i automationsprojekter. Traditionelle projektstyringsaktiviteter så som planlægning og økonomistyring er ikke medtaget i projektmodellen. Projektmodellen er tænkt som en praktisk vejledning i at udvikle en organisation til at gennemføre projekter succesfuldt, og opbygge en virksomhedskultur der vil fremme fælles læring. Mange har gode og dårlige erfaringer med projektgennemførelser. Denne projektmodel vil prøve at fremhæve nogle af de opgaver og aspekter, der skal afklares og synliggøres for at få et succesfuldt projektforløb. Det er en forudsætning, at vi reflekterer over erfaringerne og tager erfaringerne til efterretning, og senere benytter disse erfaringer til at blive bedre til gennemførelse af projekter. Af den årsag vil gerne have tilbagemeldinger på forbedringer til denne projektmodel og tilhørende vejledninger og checklister. Projektmodellen bygger på erfaringer fra virksomhederne i netværket. I hver enkelt organisation er der gjort forskellige erfaringer, og de er stillet til rådighed for netværket. Dermed er der skabt en model, der bygger på det bedste fra mange organisationer, således at samtlige medlemmer kan få input til at forbedre deres projektgennemførelser. Projektmodellen dækker mange aspekter vedrørende gennemførelse af projekter Fastlæggelse af krav, designspecifikationer, test og validering, ansvar og beføjelser, rapportering til ledelse og kunder, projektledelse, kvalitetssikring, risikovurdering, projektplanlægning, gennemførelse af møder, review, mm. Projektmodellens indhold kan benyttes af samtlige deltagere i projekter som opslagsværk, både som læring, men også som skabelon for de aktiviteter, der skal gennemføres. Projektmodellen stiller en værktøjskasse til rådighed, der til stadighed kan forbedres og tilpasses den enkelte organisation. Det er vigtigt at erkende, at alle organisationer er forskellige og derfor kræves tilpasninger af de i projektmodellen fremstillede forretningsprocesser, vejledninger, checklister og skabeloner. At gennemføre et projekt succesfuldt, kræver motiverede medarbejdere, samt støttende værktøjer, organisation, struktur og systemer. Denne projektmodel omhandler kun en beskrivelse af projektstruktur og støttende værktøjer, derfor er det vigtigt at ledelsen ikke glemmer de andre vigtige elementer for et succesfuldt projekt. Støb fundamentet til en projektmodel og projektprocedure ved hjælp af denne beskrivelse, og byg selv videre i egen organisation og egne projekter, med dens mål og strategier. 1 CMMI : Capability Maturity Model Integration. Carnegie Mellon, Software Engineering Institute, Pittsburg, PA GAMP: Good Automated Manufacturing Practice. International Society for Pharmaceutical Engineering ISPE. Projektmodel v0 4 af 46

5 Gode Automations Projekt Processer GAPP 2. Dokumentstruktur Dokumentstrukturen er opbygget af tre niveauer: Projektmodel Retningslinier & vejledninger Checklister & skabeloner Figur 1 GAPP dokumentstruktur Projektmodel Projektmodellen er beskrevet i dette dokument. Projektmodellen beskriver hvilke faser, aktiviteter og milepæle der er gældende for et automationsprojekt i industrien. Derudover er der en oversigt over de dokumenter der bør skabes og vedligeholdes i de enkelte faser. Projektmodellen fastlægger også de terminologier, der anvendes i GAPP dokumentationen. Projektmodellen er det overordnede dokument, der skaber sammenhæng til alle de øvrige underliggende dokumenter i kategorierne Retningslinier & vejledninger og Checklister & skabeloner. Projektmodellen er den universelle model, der virker som standard, medens retningslinierne og checklisterne bliver mere firmaspecifikke. Retningslinier & vejledninger Retningslinierne og vejledningerne, beskriver hvorledes projektmodellen og de tilhørende checklister og skabeloner skal anvendes for at få et succesfuldt projektforløb. Retningslinierne og vejledningerne er beskrivelser af gode afprøvede projektprocesser, og det er muligt for den enkelte virksomhed at tilpasse disse til egen krav og behov. Checklister & skabeloner Der er udarbejdet et sæt skabeloner og checklister, der matcher de dokumenter der bør skabes iht. projektmodellen. Skabelonerne er udarbejdet i Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Disse skabeloner er på ingen måde fyldestgørende og komplette, men skal betragtes som dynamiske eksempler, der er uarbejdet efter p.t. bedste praksis, men som bør opdateres/udbygges kontinuert med nye erfaringer og forbedrede metoder Dokument livscyklus Projektmodellen indeholder en overordnet dokumentationsmatrice, der angiver de dokumenter der bør udarbejdes i et projekt. Der nedsættes arbejdsgrupper, der udarbejder skabeloner og checklister for de angivne dokumenter i matricen. De enkelte arbejdsgrupper kommer med et oplæg til hvilke dokumenter, skabeloner og checklister der bør udarbejdes. De udarbejdede dokumenter sendes til Projektmodel v0 5 af 46

6 Gode Automations Projekt Processer GAPP review blandt medlemmerne, og de indkommende kommentarer vil blive behandlet på et kommende arbejdsgruppemøde. Dokumentet frigives på det kommende møde, hvor materialet bliver præsenteret. Efter mødet bliver materialet publiceret. Det er ofte en kompleks opgave at gennemføre et automationsprojekt i industrien, og derfor er der skabet et WEB baseret værktøj, der kan sikre simpel og effektiv tilgang til de nødvendige dokumenter. WEB værktøjer et tilgængelig via login på hjemmesiden I takt med at den udviklede projektmodel og tilhørende checklister, og skabeloner bliver anvendt og der bliver gjort nogle erfaringer, skal de indarbejdes i de eksisterende dokumenter. Best Practice kræver, at der sker en fælles læring på tværs af de involverede organisationer for til stadighed at have den bedste kompetence på området Kommende tiltag I en senere version af projektmodellen vil følgende punkter blive overvejet: Udbredelse af GAPP modellen til andre industrier end fødevareindustrien. Standardisering og harmonisering af GAPP projektmodel på europæisk niveau. Større bevidsthed om GAPP projekt modellen på europæisk niveau. Projektmodel v0 6 af 46

7 Gode Automations Projekt Processer GAPP 3. Projektmodellen Projektmodellen beskriver processen at lede et automationsprojekt i industrien, og projektmodellen er opdelt i 7 faser, der hver afsluttes med en milepæl. De 7 faser består af i alt 14 aktiviteter, der er forbundet i V-form. Udover de 7 faser indeholder projektmodellen fire gennemgående aktiviteter. Analyse Projektbeskrivelse Løsningsbeskrivelse Fremstilling Indkøring Aflevering Evaluering Idé Systembeskrivelse Værdivurdering Kravspecifikation Fuld produktion TOC Foranalyse Indkøring SAT Designbeskrivelse Montage & installation I/O Test Fremstilling FAT Gennemgående aktiviteter Kravstyring og ændringshåndtering Konfigurationsstyring - Måling og analyse - SYMBOL FORKLARING = FASE = MILEPÆL = AKTIVITET Figur 2 GAPP projektmodel I hver fase udarbejdes et antal leverancer, såsom dokumenter, prototyper, mm., der danner grundlag for godkendelse ved den efterfølgende milepæl. En milepæl er et beslutningspunkt, hvor projektejeren 3 kan beslutte om projektet skal fortsætte. En milepæl fungerer som et checkpunkt for at evaluere projektleverancerne og aktiviteterne. Resultatet af en milepælsbeslutning er en af følgende: Fortsæt: Gentag: Pause: Stop Projektet er fortsat interessant og leverancerne er godkendt. Yderligere information eller afklaring er nødvendig, før milepælen kan passeres. Ny planlægning er nødvendig. Projektet stoppes midlertidigt, eksempelvis pga. omprioritering af ressourcer til projektet. Værdien og dermed attraktiviteten af projektet er faldet væsentligt, risikoen er for stor, eller andre årsager til ikke at gennemføre projektet. Projektmodellen beskriver også et sæt aktiviteter, der skal gennemføres for at sikre et optimalt projektforløb. Aktiviteterne er opstillet i en V-form, hvor venstre side har fokus på beskrivelser og specifikationer, højre side har fokus på installation og test, medens bunden af V et er den del af projektet, hvor de enkelte delleverancer fremstilles. Det der kendetegner alle aktiviteter fra bunden af V et (i.e. Fremstilling) og højre side er at aktiviteterne afsluttes med en test der sandsynliggør over for kunde og leverandør at projektleverancerne lever op til det specificerede i venstre side af V et. 3 Projektejer er beskrevet i afsnit 6.1 Projektmodel v0 7 af 46

8 Gode Automations Projekt Processer GAPP Venstre side af V et beskriver, hvorledes de overordnede forretningsmæssige krav nedbrydes til delkrav og endelig til system- og konstruktionsbeskrivelser. Højre side af V et beskriver, den modsatte proces. Nemlig af komme fra fremstillingen af de enkelte delleverancer til den samlede integrerede løsning. I tilfælde at prototyping eller iterative udviklingsmetoder er anvendt i projektet, kan der være noget overlap mellem udviklingsaktiviteterne. Afslutning på de enkelte aktiviteter på højre side at V-modellen er kendetegnet ved en test, der godkendes af kunden, i.e. FAT, I/O-test, SAT og TOC. FAT = Factory Acceptance Testing I/O = Input/Output Testing SAT = Site Acceptance Testing TOC = Overtagelsescertifikat (i.e. Take Over Certificate) V formen er udarbejdet således, at det der beskrives på et niveau i V et også testes og verificeres på samme niveau i V et. F.eks. systembeskrivelsen testes under indkøring og godkendes under Site Acceptance Testing (SAT). Det skal tilstræbes at undgå, at aktiviteter kører hen over en milepæl. Der kan være situationer, hvor kunde eller leverandør vælger at lade det ske. Det kan eksempelvis være, at man for at forcere processen tidsmæssigt vælger at igangsætte aktiviteten Designspecifikation, selvom milepælen efter fasen Løsningsbeskrivelse ikke er passeret. Det kan også være at man har behov for at designbeskrive systembeskrivelsen på udvalgte områder, for at verificere at løsningen hænger sammen. Man skal som kunde og leverandør være opmærksom på situationen, og således også være bevidst om, at der er aktiveret omkostninger, der kan være spildt, dersom projektet stoppes ved milepælen. Det skal derfor altid være et aktivt valg. De gennemgående aktiviteter beskrive de elementer i et projekt, der skal gennemføres på tværs af alle faser i projektmodellen. Kravstyring og ændringshåndtering, der beskriver hvorledes kravændringer håndteres i de forskellige faser efter projektbeskrivelsesfasen. Konfigurationsstyring, der beskriver en gyldig sammensætning af produktelementer i forskellige versioner. Måling og analyse, der har til formål at tilvejebringe objektive informations resultater, som kan bruges til beslutningstagning, og til at gennemføre korrigerende handlinger., der giver medarbejdere og ledelsen objektiv indsigt i processer og produkter. Yderligere gennemgående aktiviteter som f.eks. økonomisk styring er ikke beskrevet i dette dokument Struktur for de efterfølgende fasebeskrivelser De efterfølgende afsnit beskriver hver en fase i projektmodellen. Fasebeskrivelserne giver en kort introduktion med angivelse af formål med fasen. Herefter følger en angivelse af aktiviteter og krav til passage af milepæl. I forbindelse hver fase, er der angivet hvilke vejledninger, skabeloner og checklister der er tilgængelige i WEB værktøjet. Projektmodel v0 8 af 46

9 Gode Automations Projekt Processer GAPP Sluttelig bagerst i denne beskrivelse er der en reference til dokumentationsmatricen. De enkelte aktiviteter der er nævnt under hver fase, skal ses som aktiviteter, der skal løses i en dialog mellem kunde og leverandør. Der er ikke en opdeling af aktiviteterne i forhold til kunde og leverandør, fordi det fra projekt til projekt er individuelt hvilke aktiviteter hver enkelt part varetager. Det er dog vigtigt, at der kun er en ansvarlig pr. aktivitet. Kravene til passage af en milepæl er angivet som nogle væsentlige spørgsmål der skal kunne understøttes af de leverancer der er forbundet med fasen. Projektmodel v0 9 af 46

10 Gode Automations Projekt Processer GAPP 3.2. Analyse-fase Formålet med analysefasen er at udarbejde et projektforslag, der beskriver idéen, hvorfor det er en god investering, hvad værdien af idéen er på kort og lang sigt. Målet er et oplæg, der kan danne basis for en beslutning om yderligere investeringer i projektet i form af økonomiske og menneskelige ressourcer Hvilke aktiviteter? Denne fase kan består af to aktiviteter idé og foranalyse. I mange situationer er automationsprojektet givet pga. et andet projekt, og da vil idé aktiviteten udgå, og der vil være fokus på foranalysen. Væsentlige elementer der bør tages højde for i analysefasen: Udarbejdelse af projektoplæg. Vurdering af forretningspotentialet af automationsprojekt. Identificere projektsponsor, som kan tage kommercielt ansvar for automationsprojektet. Rådfører sig om tidligere eksempler og erfaringer med automationsprojekter. Få en forståelse for problemstillingen der skal løses. Udarbejdelse af risikovurdering Hvordan passeres milepælen? Det udarbejdede materiale skal kunne svare på spørgsmålene: Skal virksomheden iværksætte dette automationsprojekt?. Er dette automationsprojekt tilstrækkelig attraktivt, til at indgå kontrakter for den kommende projektfase?. Projektmodel v0 10 af 46

11 Gode Automations Projekt Processer GAPP Hvad skal udarbejdes? I denne fase skal der udarbejdes dokumenter som: Projektoplæg, Aktivitets- og handlingsplan for den kommende fase, Oplæg til organisering af projektet. Milepælsrapport Budgetoverslag Risikovurderingsrapport Se i øvrigt dokumentationsmatricen afsnit 8 på side Tilgængelige vejledninger, skabeloner og checklister Navnesyntaksen på de angivne filer findes i afsnit 9. Type Fil syntaks Beskrivelse Vejledning V_01_03 Projektoplæg Skabelon S_01_03 Projektoplæg Vejledning V_01_04 Aktivitets- og handlingsplan Vejledning V_01_05 Projektorganisering Vejledning V_01_28 Milepælsrapportering Skabelon S_01_28 Milepælsrapportering Vejledning V_01_29 Risikovurdering Skabelon S_01_29 Risikovurdering Vejledninger, skabeloner og checklister der mangler i GAPP version 1.2 skal udarbejdes: Type Fil syntaks Beskrivelse Vejledning V_01_08 Budget og økonomi Skabelon S_01_08 Budget og økonomi Projektmodel v0 11 af 46

12 Gode Automations Projekt Processer GAPP 3.3. Projektbeskrivelses-fase Formålet med denne fase er at beskrive kravene til automationsløsningen, således at projektet kan leve op til det forretningsmæssige for organisationen samt løse den tekniske problemstilling. Derudover skal det sikres, at kravene er tilstrækkelig specificeret, for at sikre at opgaverne kan uddelegeres til interne og eksterne partnere. Kravspecifikationen og efterfølgende møder mellem kunde og leverandører skal kunne danne grundlag for indgåelsen af en kontrakt mellem parterne Hvilke aktiviteter? Denne fase består af én aktivitet som er udarbejdelsen af en kravspecifikation. Udarbejdelsen af kravspecifikationen er yderst vigtig, idet denne specifikation danner fundament for de efterfølgende projektfaser. I denne fase er det essentielt, at kunden formår at beskrive kravene til automationsproblemet, således at leverandørerne kan forstå dem med henblik på senere i projektforløbet at oversætte kravene til en systemløsning. Vigtige elementer der skal varetages i denne fase: Afdækning, men ikke løsning af automationsprojektets udfordringer og risici. Analysere og beskrive automationsprojektet så præcist som muligt. Benyt de udarbejdede kravspecifikationschecklister for at sikre, at alle elementer bliver overvejet. Identificere mulige ændringer til forretningsprocedure. Her kan scenarier og rollespil anvendes til at afdække mulighederne. Tegn og fortæl hvorledes vare, data, system og medarbejdere i et samlet hele forventes at interagere med hinanden. Forbered en realistisk aktivitetsplan. Analysere behov og estimere de nødvendige ressourcer. Afdækning af automationsprojektets forretningsmæssige og økonomiske konsekvenser. Sikre engagement og forpligtelse fra sponsor og involverede parter. Udarbejde klare og målbare krav til projektets udførsel samt leverancer. Kontraktuelle forhold afklares, så projektet kommercielt er på plads. Projektmodel v0 12 af 46

13 Gode Automations Projekt Processer GAPP Hvordan passeres milepælen? Det udarbejdede materiale skal kunne svare på spørgsmålene: Er kravspecifikationen i overensstemmelse med forretningskrav og tekniske krav? Er automationsprojektets forretningspotentiale tilfredsstillende, for efterfølgende at igangsætte og gennemføre automationsprojektet? Er kravspecifikationen af tilstrækkelig kvalitet og omfang til at leverandører kan give et kvalificeret bud på løsning af automationsopgaven. Et bud der kan danne basis for indgåelse af en kontrakt? Hvad skal udarbejdes? I projektbeskrivelsesfasen skal der arbejdes på dokumenter som Kontrakter med leverandører Rettelser til projektoplæg Aktivitets- og handlingsplan for de kommende faser. Projektorganisering Kvalitetsplan Tidsplan Budget Kommunikationsplan Kravspecifikation med angivelse af funktionskrav Fastlæggelse af ændringsprotokol Myndighedskrav skal kortlægges, f.eks. miljøforhold skal kortlægges Milepælsrapport Risikovurderingsrapport Se i øvrigt dokumentationsmatricen afsnit 8 på side Tilgængelige vejledninger, skabeloner og checklister Navnesyntaksen på de angivne filer findes i afsnit 9. Type Fil syntaks Beskrivelse Vejledning V_02_01 Udbud & Tilbud Vejledning V_02_04 Aktivitets- og handlingsplan Vejledning V_02_05 Projektorganisering Vejledning V_02_06 Kvalitetsplan Vejledning V_02_10 Kravspecifikation Skabelon S_02_10 Kravspecifikation ledelseskrav Skabelon S_02_10 Kravspecifikation Tekniske krav Checkliste C_02_10 Hardware krav Checkliste C_02_10 Brugergrænseflader Checkliste C_02_10 Controlgrænseflader Checkliste C_02_10 Installation Checkliste C_02_10 3. parts interfaces Checkliste C_02_10 Dokumentation Vejledning V_02_11 Krav- og ændringsstyring Skabelon S_02_11 Ændringsanmodning Skabelon S_02_11 Ændringslog Vejledning V_02_28 Milepælsrapport Skabelon S_02_28 Milepælsrapport Vejledning V_02_29 Risikovurdering Skabelon S_02_29 Risikovurdering Projektmodel v0 13 af 46

14 Gode Automations Projekt Processer GAPP Vejledninger, skabeloner og checklister der mangler i GAPP version 1.2 skal udarbejdes: Type Fil syntaks Beskrivelse Vejledning V_02_02 Kontrakt Vejledning V_02_07 Tidsplan Skabelon S_02_07 Tidsplan Vejledning V_02_09 Kommunikationsplan Vejledning V_02_12 Myndighedskrav og miljøforhold Projektmodel v0 14 af 46

15 Gode Automations Projekt Processer GAPP 3.4. Løsningsbeskrivelses-fase I denne fase beskriver leverandøren automationsløsningen på baggrund af kravspecifikationen. For eksempel hvad skal systemet gøre og hvilken funktionalitet skal indarbejdes i løsningen for at leve op til kravene i kravspecifikationen. Kunden og brugerne skal reviewe beskrivelsen og endeligt godkende løsningsbeskrivelsen Hvilke aktiviteter? Denne fase indeholder systembeskrivelses aktiviteten samt evt. dele af designbeskrivelsen fra næste fase. Årsagen til at dele af designbeskrivelsen kan være inkluderet er eksempelvis: at leverandøren skal beskrive løsningen og i givne situationer bygger løsningen på udvalgte teknologier og sågar udvalgte teknologileverandører og deres udstyr. at tidspresset nødvendiggør at leverandøren begynder at designe løsningen inden den komplette systembeskrivelse foreligger. Det er yderst vigtigt i denne fase, at der er en god dialog mellem leverandør og kunde, således at der er en gensidig forståelse af kravene og automationsløsningen. Vigtige elementer der skal varetages i denne fase: Nedbryde kravene til systemmæssige krav der kan indgå i systembeskrivelsen. En mulighed er at nedbryde kravene i funktionsbeskrivelser. Undersøge de teknologiske løsningsmuligheder og få et overblik over foretrukne leverandører. Sikre at der er overensstemmelse mellem systembeskrivelsens løsning, projektmål og forretningsmæssige mål. Sikre og få bekræftet engagement for systembeskrivelsens løsning fra organisationen. Det er især vigtigt at få accept for eventuelle ændrede forretningsgange. Forbered den totale løsning, som dækker alle synsvinkler. Projektmodel v0 15 af 46

16 Gode Automations Projekt Processer GAPP Vurdere behovet for uddannelse og træning af brugere, operatører, vedligeholdelsespersonale, m.fl. Bliver det nødvendigt at opsætte en simulerings- eller emuleringsmodel, som operatører kan benytte til træning inden den endelige automationsløsning er fremstillet, indkørt og afleveret? Revurdere de forretningsmæssige konsekvenser i henhold til den endelige specifikation. Her bør overvejes behovet for højtuddannet personale for at drive, servicere og vedligeholde anlægget Hvordan passeres milepælen? Det udarbejdede materiale skal kunne svare på spørgsmålene: Er systembeskrivelsen i overensstemmelse med forretnings- og projektkravene? Er systembeskrivelsen tilstrækkelig specificeret til at interne og eksterne udviklere kan fremstille løsningen inden for de specificerede tids-, budget- og ressourcemæssige rammer Hvad skal udarbejdes? I løsningsbeskrivelsesfasen skal følgende dokumenter oprettes og vedligeholdes Angivelse af tillægsordre pga. ændringer i projektet. Opdatering af aktivitets- og handlingsplan for de kommende faser. Opdatering af projektorganisering Opdatering af kvalitetsplan Opdatering af tidsplan Opdatering af budget Opdatering af kommunikationsplan Opdatering af kravspecifikation Opdatering af ændringsprotokol Opdatering af myndighedskrav Systembeskrivelse og funktionsspecifikation Designspecifikation Testplan I/O testspecifikation FAT specifikation SAT specifikation Milepælsrapport Opdatering af risikovurderingsrapport Se i øvrigt dokumentationsmatricen afsnit 8 på side Tilgængelige vejledninger, skabeloner og checklister Navnesyntaksen på de angivne filer findes i afsnit 9. Type Fil syntaks Beskrivelse Vejledning V_03_11 Tillægs- og ændringsordre Skabelon S_03_11 Ændringsanmodning Skabelon S_03_11 Ændringslog Vejledning V_03_13 Systembeskrivelse Vejledning V_03_28 Milepælsrapport Skabelon S_03_28 Milepælsrapport Vejledning V_03_29 Risikovurdering Skabelon S_03_29 Risikovurdering Projektmodel v0 16 af 46

17 Gode Automations Projekt Processer GAPP Vejledninger, skabeloner og checklister der mangler i GAPP version 1.2 skal udarbejdes: Type Fil syntaks Beskrivelse Vejledning V_03_14 Designspecifikation Vejledning V_03_15 Testplan klar i v1.3 Vejledning V_03_22 I/O testspecifikation klar i v1.3 Skabelon S_03_22 I/O testspecifikation klar i v1.3 Vejledning V_03_16 FAT specifikation Vejledning V_03_18 SAT specifikation Projektmodel v0 17 af 46

18 Gode Automations Projekt Processer GAPP 3.5. Fremstillings-fase I denne fase er det hovedsagelig leverandøren der arbejder på at fremstille det specificerede i systembeskrivelsen. Leverandøren fremstiller det specificerede i form delleverancer og gør disse leverancer klar til installation. Denne fase afsluttes med at leverandøren gennemfører en Factory Acceptance Testing (FAT), der beviser delleverancens funktionalitet overfor kunde og bruger Hvilke aktiviteter? I denne fase er det leverandøren der har fokus på at oversætte systembeskrivelsen til detaljerede designbeskrivelser. Det kan være nødvendigt med en iterativ proces, hvor dele at designet afprøves for at sikre kvaliteten i løsningen. Fremstillingsaktiviteten består af opbygning af hardware-, software-, procesmoduler og samle disse til en integreret løsning hos leverandøren. I denne fase skal der også arbejdes med etablering af stamdata og uddannelses & træningsmateriale til de kommende brugere, operatører og vedligeholdelsespersonale. Vigtige elementer der skal varetages i denne fase: Sikre at der er overensstemmelse mellem den designede løsningen, de tekniske krav og de funktionelle krav. Gennemfør en Factory Acceptance Testing for at evaluere løsningen og sikre at løsningen matcher kravene og løsningen er klar til installation. Sikre og bekræft engagement for løsningen fra organisationen. Her er det vigtigt at sikre at operatører, driftspersonale, vedligeholdelsespersonale, administrative personale og ledelse kan forstå og acceptere løsningen og de ændringer der sker i forhold til forretningsgange og uddannelse. Forbered den totale løsning, som dækker alle synsvinkler. Fastlæg behovet for uddannelse og træning af kommende drifts- og vedligeholdelsespersonale. Sikre at der er udarbejdet testspecifikationer og procedure for test af delleverancer. Sikre at der er opdaterede As Build Dokumentation, der sikrer at montage- og installationsaktiviteterne kan startes. Projektmodel v0 18 af 46

19 Gode Automations Projekt Processer GAPP Sikre at der sker en afdækning af stamdata og identificer krav til etableringsbehovet i form af indtastning, automatisk konvertering eller fødning Hvordan passeres milepælen? De overordnede spørgsmål der skal kunne svares på: Er designspecifikationen i overensstemmelse med de funktionelle krav, de tekniske krav og brugerkrav? Er designspecifikationen af tilstrækkelig kvalitet, til at interne og eksterne udviklere kan fremstille løsningen inden for de specificerede tids-, budget- og ressource rammer? Er løsningen fremstillet efter de fastlagte procedurer og retningslinier? Er Factory Acceptance Testing gennemført tilfredsstillende og godkendt af kunde og ikke mindst accepteret af brugerne af systemet? Hvad skal udarbejdes? I fremstillingsfase skal der fokuseres på vedligeholdelse og oprettelse af dokumenterne Angivelse af tillægsordre pga. ændringer i projektet. Opdatering af aktivitets- og handlingsplan for de kommende faser. Opdatering af projektorganisering Opdatering af kvalitetsplan Opdatering af tidsplan Opdatering af budget Opdatering af kommunikationsplan Opdatering af kravspecifikation Opdatering af myndighedskrav Opdatering af ændringsprotokol Opdatering af systembeskrivelse Opdatering af designspecifikation Opdatering af testplan Opdatering af I/O testspecifikation Opdatering af SAT specifikation FAT rapport og certifikat As Build documentation udarbejdes Milepælsrapport Opdatering af risikovurderingsrapport Se i øvrigt dokumentationsmatricen afsnit 8 på side Tilgængelige vejledninger, skabeloner og checklister Navnesyntaksen på de angivne filer findes i afsnit 9. Type Fil syntaks Beskrivelse Vejledning V_04_11 Krav og ændringsstyring Skabelon S_04_11 Ændringsanmodning Skabelon S_04_11 Ændringslog Vejledning V_03_28 Milepælsrapport Skabelon S_03_28 Milepælsrapport Vejledning V_03_29 Risikovurdering Skabelon S_03_29 Risikovurdering Projektmodel v0 19 af 46

20 Gode Automations Projekt Processer GAPP Vejledninger, skabeloner og checklister der mangler i GAPP version 1.2 skal udarbejdes: Type Fil syntaks Beskrivelse Vejledning V_04_17 FAT rapport og certifikat Skabelon V_04_17 FAT rapport og certifikat Vejledning V_04_25 As Build dokumentation Projektmodel v0 20 af 46

21 Gode Automations Projekt Processer GAPP 3.6. Indkørings-fase Formålet med denne fase er at installere, montere og indkøre anlægget. Det indebærer test uden produkt eller med et testprodukt f.eks. vand og derefter det egentlige produkt. Målet er at sikre, at den samlede løsning lever op til kravene. Det er især en gennemgang af grænsefladerne og interfaces mellem de enkelte delsystemer der er fokus på i denne fase. Fasen er opdelt i fire aktiviteter: Montage & installation, I/O test, Indkøring og endelige Site Acceptance Testing SAT Hvilke aktiviteter? I denne fase er det leverandøren der har fokus på montage, test af elektriske forbindelser, og begyndende indkøring af leverancen. Sluttelig skal leverancen godkendes af kunden ved gennemførelse af en Site Acceptance Testing. I denne fase skal der også arbejdes med uddannelse & træning af brugere, operatører og vedligeholdelsespersonale. Vigtige elementer der skal varetages i denne fase: Sikre at stamdata bliver implementeret korrekt i form at manuel registrering, automatisk fødning og konvertering. Det kan være recepter, procesparametre, kontrolalgoritmer, mm. Installation af delleverancer, f.eks. palleteringsanlæg, depalleteringsanlæg, pasteuer, rullebånd, spraytårn, ZIP-anlæg, mm. Sikre at der gennemføres en I/O-test efter montage og installation. I/O testen skal sikre at det fysiske anlæg er monteret korrekt mht. kabling, forsyning, instrumenter, mm. Dermed kan der fremadrettet i testforløbet fokuseres på funktionalitet. Gennemføre efter installationen en opstart af indkøringen, ved at gennemføre test af funktionalitet på tværs af leverancerne. Altså en vertikal og horisontal test af leverancer. F.eks. sammenkoblingen mellem ERP systemet og produktionen, mellem de enkelte maskinleverancer og SCADA systemet. Test af interfaces mellem de respektive delleverancers PLC styringer. Projektmodel v0 21 af 46

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP kravspecifikation

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP kravspecifikation GAPP GAPP kravspecifikation Kravspecifikation - formål Kategorisere, vurdere og samle krav i logisk og funktionelle grupper for at: Øge overblikket Undgå overlappende og modstridende krav Skærpe de enkelte

Læs mere

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur GAPP GAPP projektmodel Struktur Gennemgang af GAPP projektmodel struktur Formål og mål med GAPP projektmodel Struktur af dokumenter Referencemodel og tilhørende matrice Baggrund Produktion Automation Myndigheds-

Læs mere

Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg?

Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg? SESAM møde 107 Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg? Analyse Projektbeskrivelse Løsningsbeskrivelse Fremstilling

Læs mere

Översyn av projektmodeller och projekt erfarenhet

Översyn av projektmodeller och projekt erfarenhet GAPP Översyn av projektmodeller och projekt erfarenhet Carsten Nøkleby, SESAM-World ApS 29. August 2013 Tetra Pak Proocessing Systems CV for Carsten Nøkleby Link til film Carsten Nøkleby SESAM-World Uddannelse

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Processen at vælge leverandører og systemintegratorer

Processen at vælge leverandører og systemintegratorer Introduktion Processen at vælge leverandører og systemintegratorer ERP Carsten Nøkleby Formand SESAM Civilingeniør & Ph.D MES.. SCADA Koncern Fabriks PLC......... Fortrådning PLC......... Fieldbus / sensor

Læs mere

Fælles projektmodel. Fælles projektmodel på tværs af Enhedsadministrationen for projekter der har IT-involvering

Fælles projektmodel. Fælles projektmodel på tværs af Enhedsadministrationen for projekter der har IT-involvering Version 3.1 opdateret 04/03-2016 Fælles projektmodel Fælles projektmodel på tværs af Enhedsadministrationen for projekter der har IT-involvering Formål: Fælles metodik for projekter der involverer AU IT.

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Kvalitetssikring af IT udvikling hos TDC

Kvalitetssikring af IT udvikling hos TDC Kvalitetssikring af IT udvikling hos TDC Kvalitetsrevisor Henning Sams Har være ansat hos TDC siden 1976 og har arbejdet med kvalitet i ca. 10 år, primært som QAér og Proceskonsulent. Underviser bl.a på

Læs mere

Overvejelser ved valg af IT system

Overvejelser ved valg af IT system Overvejelser ved valg af IT system Teknologisk Institut v/: Tanya Sørensen, faglig leder Agenda Implementeringsproces og kravspecifikation Case Hvordan kommer vi videre? Implementeringsproces og kravspecifikation

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0 Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0 Version Dato Version Udarbejdet af Godkendt af Beskrivelse 06-10-2009 0.1 GST Første udkast 19-10-2009 0.2 GST Kommentarer

Læs mere

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Executive summary 1. ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Regeringen har et mål om, at den offentlige sektor skal være blandt de mest effektive og mindst bureaukratiske i verden, og for at

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Bilag 16. Den Iterative Model. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 16. Den Iterative Model. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 16 Den terative Model Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 16 Den terative Model Side 1/9 NSTRUKTON TL TLBUDSGVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

Projektledelse som karrierevej

Projektledelse som karrierevej Projektledelse som karrierevej Capacent oplæg på Dansk Projektledelses seminar Senior Manager, Jesper Lind Capacent A/S 0Capacent 28. Januar 2011 Indhold Typer af projektopgaver Perspektiv som projektleder

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Udfordringer Automation Projektledelse Networking

Udfordringer Automation Projektledelse Networking Udfordringer Forsyningsvirksomhedernes udfordringer med anvendelse af it, for at effektivisere forretningen, øge forsyningssikkerheden og øge servicen over for kunderne Proceskonsulent Lene Jensen, COWI

Læs mere

FAT test kan kun undtagelsesvis overføres, et eksempel kunne være verifikation af tag nummerering og el-diagrammer, som kræver en adskilt maskine.

FAT test kan kun undtagelsesvis overføres, et eksempel kunne være verifikation af tag nummerering og el-diagrammer, som kræver en adskilt maskine. Kontraktbilag 8 Prøver 1 FAT og SAT FAT og SAT skal sikre at systemet er klar til kvalificering, dvs. alle test fra IQ, OQ og PQ bør kunne genfindes. Testmateriale udarbejdet af leverandør i forbindelse

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

BILAG 5.D DOKUMENTATION

BILAG 5.D DOKUMENTATION BILAG 5.D DOKUMENTATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4 2. Kundens krav til Leverancedokumentation...4 Side 2 of 10 Instruktion til besvarelse af bilaget: Teksten i denne instruktion er ikke en del

Læs mere

Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability. August 2014

Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability. August 2014 Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability August 2014 Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability Udgivet august 2014 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet

Læs mere

Procedure for systemtest

Procedure for systemtest LANDBRUGS- OG FISKERISTYRELSEN Procedure for systemtest Retningslinjer for hvordan test udføres i LFST Kontrakt om Testressourcer Underbilag 1c 23. oktober 2017 Version 1.0 En beskrivelse af hvordan test

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev KL s Dialogforum for it-leverandører og konsulenthuse 7. november 2016 Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 7/11-2016

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

[Skriv projektets navn]

[Skriv projektets navn] 1.1 Projektafslutningsrapport [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold 1 STAMDATA...2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET...2 3 AFGRÆNSNING...2 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER...2 5 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Afprøvning. Bilag 6

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Afprøvning. Bilag 6 SOLRØD KOMMUNE ESDH Afprøvning Bilag 6 April 2007 Vejledning Leverandør skal kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af leverandørens metoder eller processer til intern test inden overgivelse

Læs mere

Best Practice for it og automationsprojekter Huskeliste med råd og erfaringer

Best Practice for it og automationsprojekter Huskeliste med råd og erfaringer Best Practice for it og automationsprojekter Huskeliste med råd og erfaringer Allan P. Kjær, Ph.D. (E), senior specialist IT og automation, COWI A/S Der er mange måder at planlægge og gennemføre et industrielt

Læs mere

IACCM ASSOCIATE UDDANNELSEN MODUL 1: INTRODUKTION TIL CONTRACT MANAGEMENT

IACCM ASSOCIATE UDDANNELSEN MODUL 1: INTRODUKTION TIL CONTRACT MANAGEMENT MODUL 1: INTRODUKTION TIL CONTRACT MANAGEMENT Formålet med modul 1 er at introducere den studerende til uddannelsen, og til contract management best practices og benchmarking med henblik på at definere

Læs mere

Kravspecifikation KRAVSPECIFIKATION DOKUMENTATION TEKNISK SPECIFIKATION

Kravspecifikation KRAVSPECIFIKATION DOKUMENTATION TEKNISK SPECIFIKATION Kravspecifikation KRAVSPECIFIKATION DOKUMENTATION TEKNISK SPECIFIKATION Version Forfatter: NN Dato: 20/04/2016 1. Formål... 3 2.1 Før den enkelte arbejdsopgave påbegyndes... 3 2.2 Under udførelse af arbejdsopgaverne...

Læs mere

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet 2 VELKOMMEN Opsamling på resultaterne v/greenet Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet Hvordan kommer vi videre? Matchmaking: Parring

Læs mere

Prøverne gennemføres som henholdsvis en Idriftsættelsesprøve, en Driftovertagelsesprøve og en. Prøve Delprøve Delprøve

Prøverne gennemføres som henholdsvis en Idriftsættelsesprøve, en Driftovertagelsesprøve og en. Prøve Delprøve Delprøve Bilag 12 Afprøvning Side 1 af 9 Bilag 12 Afprøvning I forbindelse med etablering af EPJ skal der gennemføres kvalitetsstyringsaktiviteter jf. bilag 10, herunder afprøvning og evaluering af den samlede

Læs mere

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 High performance maksimér potentialet En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter Kurser Opgave

Læs mere

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver IT og økonomi Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse Organisering af IT Hovedopgaver Strategi og planlægning Udvikling og anskaffelse Drift Brugersupport Strategi og planlægning Topledelsen

Læs mere

RSD it-projektmodellen December 2013

RSD it-projektmodellen December 2013 RSD it-projektmodellen December 2013 RSD projektmodel version 1.0 1 18-12-2013 Indhold 1 Indledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Introduktion...3 1.2.1 Generelle overvejelser før etablering af et projekt...3

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

Projektlederens roller og kompetencer. Cases til Projektlederens roller og kompetencer

Projektlederens roller og kompetencer. Cases til Projektlederens roller og kompetencer Cases til Projektlederens roller og kompetencer Palle Ragn 1/9 Bibliografiske oplysninger Kursus: Lokalitet: Afgangsprojekt, Diplom uddannelsen i ledelse JCVU, Århus, Danmark Forfatter: Palle Ragn, 160364

Læs mere

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT [SKRIV PROJEKTETS NAVN] Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Stamdata... 2 2 Forretningens

Læs mere

1. projektbesøg - inspirationsslides

1. projektbesøg - inspirationsslides 1. projektbesøg - inspirationsslides Ung og sund: Sundhedsfremmende initiativer for unge uden for eller på vej ud af uddannelsessystemet 1 Formål med projektbesøget Sikre klarhed og sammenhæng omkring

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Denne publikation er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon dk

Denne publikation er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon dk Denne publikation er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 52 00 digst@digst dk Design: Bgraphic Foto: Colourbox Elektronisk publikation: ISBN:

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

Ny viden gennem netværk. Automation Produktion Proces IT Projektledelse

Ny viden gennem netværk. Automation Produktion Proces IT Projektledelse Ny viden gennem netværk Automation Produktion Proces IT Projektledelse Automatisering Produktion Proces It Projektledelse SESAM-World Aktiviteter Teknologi & standardisering Energi & forsyning Fødevareproduktion

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015 Vejledning i informationssikkerhedspolitik Februar 2015 Udgivet februar 2015 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Værktøj 2 - Milepælsplan

Værktøj 2 - Milepælsplan Værktøj 2 - Milepælsplan Formål Ved at udarbejde en milepælsplan for projektet deles projektet op i mindre og mere håndterbare bidder. Formålet er bl.a. at sikre, at de leverancer og delleverancer, som

Læs mere

Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet

Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet - en case om implementeringen af et QMS-system IDA Proces 1. oktober 2015 John Thomsen, QP Consult ApS Konsulent i effektivt projektarbejde Udviklet QP Modellen

Læs mere

Rapport. Projektmanual - udkast - Dato: 15. marts [ [Dobbeltklik for at indsætte et billede] Udarbejdet af: Niels Møller Jensen.

Rapport. Projektmanual - udkast - Dato: 15. marts [ [Dobbeltklik for at indsætte et billede] Udarbejdet af: Niels Møller Jensen. Dato: 15. marts 2012 [ [Dobbeltklik for at indsætte et billede] Udarbejdet af: Kontrol: Godkendt: Niels Møller Jensen BEN NMJ Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN.

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking Energi & forsyning Energi & Forsyning SRO standardisering i forsyningsvirksomheder Økonomisystem Kundecentersystem Dokument & projektstyringssystem Portal og kommunikation Ledelsesrapporteringssystem Asset

Læs mere

Nyt medlemssystem Fremgangsmåde ved valg af nyt medlemssystem

Nyt medlemssystem Fremgangsmåde ved valg af nyt medlemssystem Nyt medlemssystem Fremgangsmåde ved valg af nyt medlemssystem København 19. maj 2015 Hvorfor skifte IT-system? Forretningsgangene er ineffektive, men er fastlåst i det nuværende ITsystem Organisationens

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

PORTEFØLJESTYRING OG PROJEKTMODEL

PORTEFØLJESTYRING OG PROJEKTMODEL PORTEFØLJESTYRING OG PROJEKTMODEL Indholdsfortegnelse Porteføljestyring og Projektmodel... 2 Programmer, projekter og opgaver... 4 Projekttyper... 6 Prioritering... 8 Overblik over faserne... 11 Porteføljeindgang...

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 1 Definitioner 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

Projektkommissorium DEFINITIONSFASEN

Projektkommissorium DEFINITIONSFASEN Projektkommissorium 20. april 201 Der skal udfyldes projektkommissorium for særligt definerede projekter der gennemføres i PS. Kommissoriet udfyldes løbende i takt med at projektet bevæger sig gennem den

Læs mere

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Kravspecifikation Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Diamantboring og -skæring samt slibning i tunge bygningsmaterialer som fx beton, granit og asfalt DEB/BK/SVC/2016 Rev. 01

Læs mere

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 7/11-2016 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE

IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 TRIN 1 Indledende kortlægning TRIN 2 Ledelsens involvering i projektet TRIN 3 Projektplan TRIN 4 Projektopstart og organisering TRIN 5 Detailkortlægning

Læs mere

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder RAPIDVALUE til AX 2012 procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder med udgangspunkt i best practice Bryd med de sidste 20 års tilgang til ERPimplementering Veldokumenterede Best Practice forretningsprocesser

Læs mere

Henrik Jensen Roskilde Universitet, OCG, CISSP, CISM, CRISC. 31 års it-mæssig erfaring, startede 1982 i PFA Pension som EDB-operatør

Henrik Jensen Roskilde Universitet, OCG, CISSP, CISM, CRISC. 31 års it-mæssig erfaring, startede 1982 i PFA Pension som EDB-operatør Dagsorden 1. Præsentation 2. Roskilde Universitet 3. Risikostyring - hvorfor? 4. Ledelsesopbakning 5. ISO27001 6. Forretningsorienteret risikostyring 7. It-teknisk sikkerhedsstyring 8. Hvordan bruges risikostyring

Læs mere

Program: Den faciliterende projektleder Underviser: Daniel la Cour, COWI A/S

Program: Den faciliterende projektleder Underviser: Daniel la Cour, COWI A/S Program: Den faciliterende projektleder Underviser: Daniel la Cour, COWI A/S Dag 1 09.00 Velkomst og introduktion Præsentation af program samt mundtlig forventningsafklaring Målet med dette delemne er:

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Forflytning på Plejecentre

Projektbeskrivelse. Forflytning på Plejecentre Projektbeskrivelse Forflytning på Plejecentre Indholdsfortegnelse 1. Deltagende kommuner... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 2.1 Baggrund for projektet... 4 2.2 Projektformål... 4 2.3 Projektmål... 5 2.4 Effektmåling...

Læs mere

Hvad er capex-investeringer?

Hvad er capex-investeringer? 1 2 Hvad er capex-investeringer? Normalt store investeringsprojekter Nogle gange kan capex-investeringerne være tilbagevendende vær opmærksom på at opnå det fulde potentiale Capex-investeringer er ikke

Læs mere

Formål. Brug. Fremgangsmåde

Formål. Brug. Fremgangsmåde Værktøj 5.1 Milepælsplanen Formål Ved at udarbejde en milepælsplan for projektet, deles projektet op i mindre og mere håndterbare bidder. Formålet er bl.a. at sikre, at de mellem- og slutresultater, som

Læs mere

Udarbejdet af: PS-LJP-KMA

Udarbejdet af: PS-LJP-KMA Side1af 5 : 1. Formål Uddannelsen i Valgfaget, Energi- og vedligeholdsoptimering (OP) skal danne grundlag for maskinmesterens virke som fremtidens leder. Fagene indenfor valgfaget OP skal give den studerende

Læs mere

Et bud på regulatorisk strategi og niveau(er) for nye MedTech virksomheder

Et bud på regulatorisk strategi og niveau(er) for nye MedTech virksomheder Presentation title 1 Et bud på regulatorisk strategi og niveau(er) for nye MedTech virksomheder Peter Bøge Senior Controls manager, Novo Nordisk; Formand for Medicoindustriens ekspertgruppe for Safety

Læs mere

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Den finansielle sektor er i dag 100% afhængig af, at it-løsninger er kørende og herudover er sikret i tilfælde af, at noget

Læs mere

Økonomistyring af projektporteføljen

Økonomistyring af projektporteføljen Økonomistyring af projektporteføljen integration af SAP og MS Project Server 2007 v/ Henrik Helsinghoff, Progressive IT A/S Jens Overbech Rasmussen, Globeteam A/S Peter Birkedal, Globeteam A/S Ved at benytte

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet. Kravspecifikation

Miljø- og Fødevareministeriet. Kravspecifikation Kravspecifikation OM OPSÆTNING AF VILREG-SYSTEMET PÅ EN NY PROCESPLATFORM SAMT VEDLIGEHOLDELSE OG UDVIKLING AF VILREG- OG BIOTOPSYSTEMERNE Offentligt udbud 1 Indhold 1. INTRODUKTION TIL LEVERANDØREN...

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Bilag 9, Kvalitetssikring

Bilag 9, Kvalitetssikring Bilag 9, Kvalitetssikring Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 9.1 - Krav 9.2 - Krav 9.3 - Krav 9.5 - Krav 9.6 - Krav 9.7 - Krav 9.8 - Tilføjet krav 9.14 - Tilføjet

Læs mere

Implementering af Prophix budgetsystem

Implementering af Prophix budgetsystem Implementering af Prophix budgetsystem 1 Indhold Introduktion... 3 Omfang... 3 Ordregivers mindstekrav og krav... 4 Tabel 1: Krav til forretningskonsulent... 4 Tabel 2: Krav til teknisk konsulent... 5

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER INSTRUKTION TIL LEVERANDØR VED UDNYTTELSE AF OPTIONEN: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Web-baseret metadata redigeringsmodul

Web-baseret metadata redigeringsmodul Kravspecifikation Geodata Danmark Geodatacentret I/S Energivej 3 4180 Sorø Tlf. 5786 0400 Fax. 5786 0414 GIS Danmark A/S Birkemosevej 7 6000 Kolding Tlf. 7399 1100 Fax. 7399 11199 Web www.geodata.dk Web-baseret

Læs mere

Beskrivelse af indhold i ITOS kurset: Master Class i Kravspecifikation indenfor embeddede systemer

Beskrivelse af indhold i ITOS kurset: Master Class i Kravspecifikation indenfor embeddede systemer Beskrivelse af indhold i ITOS kurset: Master Class i Kravspecifikation indenfor embeddede systemer Introduktion Dag 1 1:00 før frokost Bordet rundt - forventninger Formål Resultat for kursister Opgaver

Læs mere