Udviklingsplan Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften Herning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsplan 2012. Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning"

Transkript

1 Udviklingsplan 2012 Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften Herning Tlf: Kvalitetsrapport for Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 1 af 7

2 U. Pædagogiske processer - skolens udviklingsplan Ungdomsuddannelse til alle Skolen har gennem flere år gennemført trivselsundersøgelser via DCUMs termometerundersøgelser. Disse trivselsundersøgelser er blev drøftet i elevråd, pædagogisk råd og i Fællesbestyrelsen. Der bliver efterfølgende udarbejdet en handleplan/antimobbeplan for endnu bedre trivsel på Sinding Skole. Elevrådet er i år meget aktiv hvad angår trivsel og læringsmiljøet. Rådet har selv iværksat trivselsundersøgelser i klasserne med fokus på ro/uro i klassen, og har efterfølgende hængt et trivselsbarometer op i fællesarealet. Desuden arrangerer elevrådet lege for alle interesserede i det store frikvarter enten ude eller i hallen. På Skolen har vi en klokkeklar holdning til mobning. Vi accepterer det ganske enkelt ikke, og der holdes omgående samtaler og møder i henhold til vores plan. Vores holdning er, at trygge og glade børn lærer bedst. I vores helhedstilbud "Huset" går der pt. 7 elever med vanskeligheder inden for AKT området. Disse elever får, via et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger, et undervisnings- og fritidstilbud, som forbereder eleverne til det videre forløb i uddannelsessystemet.vi er tilfredse med, at det er lykkedes os at inkludere nogle af børnene i normalklasser. Vores aktiviteter i forbindelse med at vi er en TA PULSEN skole er stærkt medvirkende til den gode stemning, fællesskab og gode læringsmiljøer, hvor børnene accepterer hinanden med de potentialer og kompetencer, de nu engang har. Det er vores mål bl.a gennem TA' PULSEN arbejdet og vores antimobbeplan at skabe en tryg og stabil hverdag for alle elever. Brugen af IT i undervisningen skal også omfatte støtten til elever med læse/staveproblemer, så de ved hjælp af CD-ORD og indskannede materialer har mulighed for at følge klassens undervisning i alle fag og derved bevarer lysten til at lære. Alle lærere har været på kursus i "Læsning i alle fag". Det er målet, at faglig læsning og læsning i alle fag indgår som en naturlig del af undervisningen - Holddelingstimer (ekstra timer er tilført kl.) - Bevægelsesskoleprojektet TA PULSEN - omtales andetsteds - Fokus på læringsstile - 4 ugentlige projektimer i indskolingen i mellemtrinnet, hvor der arbejdes kreativt, undersøgende og tværfagligt - Klare enkle "spilleregler" på skolen på initiativ af elevrådet - En meget konsekvent holdning til mobning. Antimobbeplan følges - DCUM's termometerundersøgelse laves hvert år - Brug af OCR indscannede materialer til elever med læse- og stavevanskeligheder - Sprog- og læsestrategien for skolen udarbejdes og implementeres - Husets elever skal, når det er muligt, inkluderes helt eller delvist i normalklasser - At glæden ved at gå i skole på Sinding Skole skal bestå fra klasse - Vi har konstant fokus på elevernes forskellige måder at lære på, og undervisningen og de fysiske rammer skal indrettes, så den unges potentialer og kompetencer udnyttes bedst muligt. - Der er fokus på holddeling og differentiering både i indskolingen og mellemtrinnet - Den årlige termometerundersøgelse (DCUM)viser et sundt og godt undervisningsmiljø. - At de forskellige interne og nationale test viser et resultat over middel i gennemsnit for skolen. - At faglig læsning og læsning i alle fag indgår som en naturlig del af undervisningen - At "vores" elever klarer sig godt i det videre forløb - positive tilbagemeldinger fra forældre og overbygningsskolerne Foregår ved forældremøder, samtaler, revisitation, elevplanen, i teamet, ved test, på PR og i Fællesbestyrelsen. Principper for evaluering: Evalueringen skal: 1. være en integreret del af undervisningen og skal omfatte den personlige, den sociale og den faglige Kvalitetsrapport for Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 2 af 7

3 udvikling 2. Omfatte såvel lærerens som elevens vurdering af elevens udbytte fx ved dialog og spørgeskemaer. 3. Have karakter af et forløb og skal kunne bruges fremadrettet ved planlægningen og gennemførelsen af den fortsatte undervisning 4. Gennemføres systematisk ud fra et begrundet valg af evalueringsredskaber, hvor resultaterne fastholdes i form af skriftlig eller visuel (fx logbog) 5. Danner grundlag for den regelmæssige og systematiske underretning af elever og forældre om skolens syn på udbyttet af skolegangen 6. Understøtte samarbejdet mellem lærere og elev om fastsættelse af mål for eleven. Det er vigtigt, at eleven inddrages aktivt i denne proces. Rekruttering af lærere Der har ikke været rekrutteringsproblemer. Vi forventer ikke at ansætte lærere næste skoleår. Fortsat fokus på profilering udadtil, således at kvalificerede lærere søger arbejde i Sinding- Ørre Midtpunkt ved stillingsopslag. Positiv omtale i medierne, opdateret hjemmeside, positive historier om Skolen fortalt af elever, forældre og ansatte Skolen får kvalificerede ansøgere, når behovet er der. Der evalueres i fællesbestyrelsen. Knæk kurven Skolen har på baggrund af den kommunale indsats i forhold til "knæk kurven" i skoleåret 10/11 haft øget fokus på holddeling og arbejder i dette skoleår med holddeling i én samlet indskoling med rullende skolestart. På Sinding Skole har læringsstile med tilhørende undervisningsmaterialer været et indsatsområde de sidste 4 år. Vi har på grund af skolens størrelse mulighed for at rumme elever med faglige og/eller sociale vanskeligheder via enkeltinklusion. Vores helhedstilbud "Huset" for børn med AKT vanskeligheder er en del af Sinding-Ørre Midtpunkt. Det er lykkedes at inkludere elever fra Huset i normalklasser, og andre deltager i nogle af skolens normaltimer. En af skolens lærere deltager i øjeblikket på det sidste modul af AKT-uddannelsen. Vi er en TA PULSEN Skole med de udfordinger og oplevelser, det giver (se under egne indsatsområder). Blandt andet har vi fået indrettet et læringsstilsklasseværelse. - At kurven knækker, så antallet af elever i specialpædagogiske tilbud falder. - At Sinding Skole fortsat må være en skole med stor rummelighed og inklusion - At skolens elever opnår optimalt udbytte af undervisningen uanset hvilket udviklingstrin de befinder sig på. - At holddeling/holddelingstimer vil være med til at sikre, at alle elever bliver udfordret og mødt på den rigtige måde. Skolens læringsmiljø med fokus på børnenes forskellige læringsstile skal være med til at inspirere eleverne. - At vores status som TA PULSEN skole vil være med til at knække kurven, da vi ser, at aktiviteterne øger forståelsen for hinandens forskelligheder på en god måde.vores elever er i god form og lærer efter vores mening mere, når bevægelse er en naturlig del af undervisningen. Vi vurderer at TA PULSEN projektet er et godt alternativ til LP og PALS, hvis man har faciliteterne og lærere, der vil det. Vi har udarbejdet et tilbud til "buttede" børn i Kommunen, og vi håber, det lykkes os at få tilbuddet startet op i det kommende skoleår. Her kunne vi godt ønske os mere opbakning fra forvaltningen, da der er transportproblemer for elever, som måske ville vælge et sådant tilbud. Kvalitetsrapport for Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 3 af 7

4 - Der er tildelt fire holddelingstimer i indskolingen. Disse timer bruges til at danne hold på tværs af klasser for de elever, som trænger til ekstra støtte og hjælp. - Indskolingen har 27 lektioner om ugen med deltagelse af personale fra Hvepsereden i 4 af timerne, så børnene føler sammenhæng mellem skole og daginstitution - AKT-læreren bruges som resurseperson - Fortsat fokus på læringsstile. Skolegården nytænkes i forhold til bevægelse og læring - Vigtigt med grundig information ved forældremøder i indskolingen inden skolestart. Indskolingen er i princippet en klasse med underliggende niveaubaserede hold. - Rullende skolestart. Eleverne har nu mulighed for at starte 1. februar eller til august. Eleverne kan således gå 2½, 3 eller 3½ år i indskolingen og på den måde være allerbedst rustet til det videre skoleforløb. - Qua én overordnet leder for hele Sinding-Ørre Midtpunkt pr. 1. januar 2012 er der nu større mulighed for at trække en grøn tråd fra læreplaner i daginstitutionen til årsplaner og elevplaner. - Via det tætte samarbejde er betingelserne optimale for tidlig indsats over for børn i vanskeligheder - At undervisningen i indskolingen tænkes og planlægges i forhold til holddeling. - At holddeling også vil være en integreret del af den øvrige undervisning. På grund af skolens elevtal er det nødvendigt at tænke undervisning helt anderledes. Det kræver mod og kompetencer fra aktører omkring skolen - At rullende skolestart er med til at knække kurven - At eleverne hele tiden udvikler sig optimalt fagligt og socialt ud fra de forudsætninger, de måtte have - At eleverne er glade for at gå i skole og bevarer lysten til at lære at lære - At eleverne lærer at tage hensyn til hinanden og hjælper hinanden, så alle trives - At eleverne vil huske Sinding Skole som en god skole - At så få elever som muligt sendes i specialtilbud - At vores tilbud til overvægtige børn bliver startet op Vha DCUM's trivselsundersøgelser - I team og PR - Via elevrådet/elevsamatler - I Fællesbestyrelsen Evalueringen skal: 1. være en integreret del af undervisningen og skal omfatte den personlige, den sociale og den faglige udvikling 2. Omfatte såvel lærerens som elevens vurdering af elevens udbytte fx ved dialog og spørgeskemaer. 3. Have karakter af et forløb og skal kunne bruges fremadrettet ved planlægningen og gennemførelsen af den fortsatte undervisning 4. Gennemføres systematisk ud fra et begrundet valg af evalueringsredskaber, hvor resultaterne fastholdes i form af skriftlig eller visuel (fx logbog) 5. Danner grundlag for den regelmæssige og systematiske underretning af elever og forældre om skolens syn på udbyttet af skolegangen 6. Understøtte samarbejdet mellem lærere og elev om fastsættelse af mål for eleven. Det er vigtigt, at eleven inddrages aktivt i denne proces. Opfølgning på kvalitetsrapporten I den forrige kvalitetsrapport blev det påpeget, at der skulle gøres en ekstra indsats i forhold til faglig læsning og læsning i alle fag samt muligheden for indscannede materialer i ALLE fag til børn med læsestavevanskeligheder. Alle lærere har fokus på læsning, og der vil i 2012 blive udarbejdet en sprog- og læsestrategi for skolen i samarbejde med daginstitutionen. Siden sidste kvalitetsrapport har vi fået ny kopimaskine med OCR scan således, at en elev selv kan tage sin bog med op til kopimaskinen, scanne en side og umiddelbart efter ligger siden på elevens computer klar til CD-ORD eller til skriftligt arbejde i et worddokument. Kvalitetsrapport for Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 4 af 7

5 Vores TA PULSEN projekt udvikler sig løbende :-), og vores fokus på sund kost, motion og trivsel fører efter vores vurdering til et godt undervisningsmiljø. Fortsætte vores arbejde med indsatsområderne fra 10/11 samt fortsat fokus på læsning i alle fag og faglig læsning. Vi vil videreudvikle vores TA PULSEN projekt via et tilbud til overvægtige børn i Kommunen Der laves strategi for sprog- og læseindsats i de forskellige klasser. På en fælles pædagogisk dag i januar 2012 for alle ansatte i Sinding-Ørree Midtpunkt og Fællesbestyrelsen blev det besluttet, at vi vil ansøge forvaltningen om, at TA PULSEN arbejdet træder i stedet for LP, PALS og DUÅ på Sinding Skole og i daginstitutionen Hvepsereden, som er en idrætsinstitution, da vi ser nogle gavnlige effekter i forhold til et godt læringsmiljø og for at inkludere flest mulige elever på skolen. - At vores indsatsområder fra 10/11 er en del af "dagligdagen". - At vi stadigvæk har fokus på områderne fra forrige kvalitetsrapport og at de nye indsatsområder, som er bygget ovenpå de tidligere, implementeres på bedste vis. Foregår ved forældremøder, samtaler, revisitation, elevplanen, i teamet, ved test, på PR og i Fællesbestyrelsen. Samarbejde mellem dagtilbud og skoler Sinding Skole og daginstitutionen Hvepsereden har et godt samarbejde, der bygger på fælles bestyrelse, fælles ledelse med skolelederen som overordnet leder pr. 1. januar 2012 og kvartalsvise møder mellem ansatte i skolen og i Hvepsereden. Vi har beskrevet, hvordan overgangen fra institution til skole skal være, og vi har et fælles værdigrundlag. Desuden er der "fælles" timer, hvor lærere og pædagoger samarbejder i indskolingen Sammenhængen mellem sprogindsatsen i dagtilbud og sprog- og læseindsatsen i skolen er påbegyndt i praksis med diverse aktiviteter i Hvepsereden. Informatien via nye hjemmesider er under opbygning både i skolen og daginstitutionen. - At der udarbejdes en lokalt koordineret sprog og læseindsats. - At samarbejdet mellem Skolens projekt TA PULSEN og Hvepsereden som idrætsinstitution udvikles. - At vi har stor fokus på overgangene mellem dagplejen, Hvepsereden og Skolen, så børn og forældre oplever sammenhæng. - At der etableres en tidlig indsats overfor børn med vanskeligheder inden for sprog, læsning og motorik. - At vores nye hjemmesider bliver en succes - At den kommunale sprog/læsestrategi er grundlaget for Hvepseredens og Sinding Skoles arbejde med en koordineret sprog og læseindsats - I 2012 holdes pædagogiske møder, hvor sammenhængen mellem sprogindsats i Hvepsereden og læseindsatsen i skolen er på dagsordenen. - At hjemmesiderne (Skoleintra og NemBørn) bliver vores "vindue" udadtil. Det er en succes, når de aftalte handleplaner for samarbejdet omkring overgange og sprogarbejdet gennemføres og skaber resultater. At hjemmesiderne fungerer 1/ Der evalueres i fællesbestyrelsen, på ledelsesniveau, på teammøder, PR møder samt på fælles personalemøder og forældremøder i både skolen og Hvepsereden. TA PULSEN - Et bevægelses og sundhedsprojekt for klasser på 7 skoler i Herning Kommune med undertitlen: Børn lærer gennem kroppen Siden august 2010 har Skolen deltaget i aktiviteter knyttet til TA PULSEN projektet, hvor vi har haft fokus på sundhed, idræt og bevægelse i fagene. Sinding Skole har gennem flere år i samarbejde med Kvalitetsrapport for Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 5 af 7

6 Hvepsereden haft fokus på kost og motion, vi har i fire år haft en EU støttet frugtordning, og vores "lokale" madordning fungerer til alles tilfredshed. Vi er nu kommet så vidt, at bevægelse er en naturlig ting i vores dagligdag, og der stilles ikke spørgsmålstegn ved dette. Vores elever udarbejder en sundhedsprofil, forældrene er på banen ved forældremøder i forhold til sund kost, og vi har pt ingen overvægtige elever i skoledelen. Vi synes, at vores koncept er så godt, at vi udviklede et tilbud til "buttede" børn fra andre skoler. Det er endnu ikke lykkedes os at få elever tilmeldt. En stor årsag er transportproblemer. - At aktiviteter og undervisning tilrettelægges i forhold til børn og unges parathed. - At få flere og mere idrætsaktive børn, der får mange og gode sundheds- og bevægelsesoplevelser - At gavne den enkeltes personlige, sundheds- og læringsudvikling i form af bedre velvære, udholdenhed og koncentration - At alle børn får lyst til og glæde af at bevæge sig mindst en time hver dag. - At eleverne udarbejder egen sundhedsprofil - At give børn større selvtillid ved beherskelse af de motoriske færdigheder - At vores tilbud til børn med vægtproblemer bliver iværksat - At bevægelse fortsat er en naturlig del af undervisningen - At vores skolegård får farvede arealer til bevægelse og læring - At der er sammenhæng mellem idrætsinstitutionen Hvepsereden og skolen aktiviteter Skolen udarbejder: - Overordnet sundhedspolitik Skolen deltager i: - Alle Børn Cykler i uge 37 og 38 - Aktiv rundt i Danmark - Motions- og sundhedsuge i uge 41 - Mad eller hvad? i foråret mad og fagprojekt - Bevægelse og fag opstart i uge 10 eller 11 - Alle relevante SI aktiviteter Skolen fortsætter med: - At eleverne laver en sundhedsprofil - At tilbyde frugt og sund skolemad hver dag - At de store elever løber 2 km. hver dag og de små 1 km - At implementere bevægelse i fagene - Bevægelse er en integreret del af undervisningen og en naturlig del af børn og unges hverdag. - Alle har lyst til og glæde ved at bevæge sig og bliver på den måde bevidste om egne evner og muligheder for udvikling. - Læringsmiljøet er kendetegnet ved højt engagement, øget selvværd og trivsel. Ældre børn inddrages i undervisningen som rollemodeller for de yngre årgange og for hinanden. - Bevægelse og sund livsstil går hånd i hånd. Skolen bidrager til, at eleverne rører sig mere og samtidig udvikler livslange sunde vaner. - Skolens inde- og udendørsfaciliteter udfordrer elevernes lyst til at bevæge sig. - Forældrene er medspillere og samarbejdspartnere og deltager aktivt i implementeringen af bevægelses- og sundhedsinitiativer i og uden for skolen. - Skolen er proaktiv i forhold til indsamling af ny viden i relation til bevægelse/sundhed og læring. I TA PULSEN samarbejdet og internt i Midtpunktet Fravær: Skolens elever har uden sammenligning den højeste fraværsprocent i Kommunen hvad angår lovligt fravær grundet forældrenes udprægede brug af ferierejser uden for skolens ferieuger. I gennemsnit var Kvalitetsrapport for Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 6 af 7

7 eleverne væk i 4,2 dage i sidste skoleår. Hertil skal lægges sygefravær på 4,5 dage pr. elev i gennemsnit - altså et samlet fravær i gennemsnit på næsten 9 dage pr. elev. At skolen bliver betragtet som en "arbejdsplads", hvor der er mødepligt. Information til forældrene om, at de skal tænke over, hvad går barnet glip af, mens det er væk, fagligt såvel som socialt. Fungerer barnet sådan, at det kan undvære det tabte? Har fraværet betydning for de andre børn i klassen? Ved at søge om fritagelse til en ferie risikerer man så ikke indirekte at fortælle barnet, at skolen ikke er vigtig? Emnet tages med på forældremøderne og ved forældresamtalerne, hvor det er relevant. At vores fraværsprocent nedbringes. Aflæse næste kvalitetsrapport Kvalitetsrapport for Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 7 af 7

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

Bestillingsparametre. Kvalitetsrapport-prosa-2011-2012 Lokalt handlingsprogram. Rapporttitel: Rapporttype:

Bestillingsparametre. Kvalitetsrapport-prosa-2011-2012 Lokalt handlingsprogram. Rapporttitel: Rapporttype: Bestillingsparametre Rapporttitel: Rapporttype: Styringskoncept: Version: Arbejdsprogram(mer): Kvalitetsrapport-prosa-2011-2012 Lokalt handlingsprogram Skoler i Ikast-Brande Kommune Kva.rapport 11-12 Virksomhedsbeskrivelse

Læs mere

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 LUP Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 RAMMESÆTNING... 4 ARBEJDET MED LÆREPLANER... 4 VORES LOKALE KENDETEGN MISSION, PÆDAGOGIK

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre. Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Hvidovre Kommune Side 1 af 58

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 LUP Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1.RAMMESÆTNING... 4 2.VORES LOKALE KENDETEGN MISSION, PÆDAGOGIK OG VISIONER... 4 DAGTILBUDDETS

Læs mere

Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014

Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014 Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014 Baggrund Herning Kommune fik i 2009 lov til at dispensere fra folkeskolelovens 40 a, stk. 1 og kvalitetsrapportbekendtgørelsens 1, stk. 1 og 3, stk. 1. Derfor udarbejdes

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud 1 Kvalitetsrapport for 2011 For dagtilbuddene i Fredensborg Kommune Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune 1. udgave september 2012 2

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 1 Indhold Forord 3 1. Opsamling og vurdering 4 2. Årets gang i skolevæsenet 8 2.1 Læringsgrundlaget 8 2.2 Aktionslæring i forlængelse af SAL

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel Kvalitetsrapport 2013-14 Holbæk Kommune - skoledel Skoleåret 2013/2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen... 5 Rammebetingelser... 6 Resultater... 7 Specialpædagogisk bistand... 7

Læs mere