Lærervejledning i tilrettelæggelse af virtuelle forløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærervejledning i tilrettelæggelse af virtuelle forløb"

Transkript

1 AARHUS KATEDRALSKOLE August 2006 Datavejledningen / ST, SR Lærervejledning i tilrettelæggelse af virtuelle forløb 1. Indledning a. Hvad er virtuel undervisning? Kært, og forkætret, barn har mange navne. Virtuel undervisning bruges om forskellige arbejdsformer, som har det til fælles, at de implicerede parter ikke i alle momenter med organiseret undervisning fysisk er til stede i samme rum, men i stedet i nogle faser er i kontakt med hinanden via et eller flere elektroniske, oftest skriftlige, kommunikationsmidler. Virtuel undervisning er således beslægtet med de tidligere så udbredte brevkurser og med tidlige former for Computer Based Learning, men hvor de fleste af disse er baseret på individuelt arbejde og kommunikation mellem instruktor og én kursist ad gangen, bruges begrebet virtuel undervisning nu typisk om forløb, hvor elevernes samarbejde i større eller mindre grupper og indbyrdes kommunikation er væsentlige elementer. Nyere akronymer som DSdCL, distributed collaborative learning, og CSCL, computer supported collaborative learning, antyder dels, at amerikanerne er langt fremme med didaktisk forskning i og udvikling af virtuel undervisning og dels, at der er nogen affinitet mellem virtuel undervisning og konstruktivistisk læringsteori. I det følgende vil vi ved et virtuelt forløb forstå et kortere eller længere, enkelt- eller flerfagligt forløb, hvor adskillige af disse elementer forekommer: En del af lærerens instruktioner gives i elektronisk form, f.eks. som forløbsoplæg, projektrammer og beskeder i en konference eller på internet- eller intranetwebsider oprettet til formålet. Dele af undervisningsmaterialet findes i elektronisk form, f.eks. i form af websider eller artikler i databaser. En del af elevernes arbejde foregår i grupper, der i stedet for at møde frem i et klasseværelse på alle de skemafastsatte positioner på nogle af disse (og på andre tidspunkter i øvrigt også) enten mødes som gruppe et andet sted (f.eks. i et studieområde eller hjemme hos et af gruppemedlemmerne) eller arbejder sammen ved at de kommunikerer indbyrdes elektronisk (f.eks. i en underkonference til en fagkonference, pr. mail eller i et chatrum). En del af lærerens vejledningen af grupperne foregår elektronisk (f.eks. i fagkonferencen, i gruppernes underkonferencer, pr. mail eller pr. chat). Der kan f.eks. være tale om at grupperne eller enkeltelever stiller spørgsmål, som læreren svarer på inden bestemte, aftalte tidspunkter

2 eller eventuelt synkront eller næsten-synkront i tidsrummene for de normale skemapositioner. Der kan også være tale om, at læreren med Words kommentarfunktioner kommenterer indsendte problemformuleringer, dispositioner, udkast og andre former for arbejdspapirer. Grupperne fremstiller et produkt som foreligger og/eller bare distribueres, og dermed videndeles, helt i elektronisk form (websted, Word eller Excel-dokument) eller delvis i elektronisk form (præsentationsfil som ledsager et mundtligt oplæg) og derfor f.eks. også kan indgå i elevernes individuelle portfolier eller elevmapper (i AT), hvis sådanne bruges i et eller flere af de fag der indgår. b. Tre gode grunde til at bruge virtuel undervisning 1. Virtuel undervisning fordrer - og udvikler derfor ideelt set - ansvarlighed og selvstændighed. Når gruppen er overladt til selv at prioritere sin møde- og arbejdstid, er alle nødt til at bidrage konstruktivt, for der er ikke en lærer i nærheden til at opdage det og være indpisker, hvis pauserne har tendens til at blive lovlig lange. Eller til at opdage det og være konfliktmægler, hvis kemien ikke er god. 2. Virtuel undervisning fordrer og udvikler derfor ideelt set - refleksionsevne. Det er op til gruppens medlemmer selv at formulere spørgsmål vedr. stof, undervisningsmateriale og proces, og det at kunne formulere relevante spørgsmål er halvvejen til at kunne lære også at besvare dem selv. 3. Virtuel undervisning fordrer og udvikler derfor ideelt set - bevidsthed om klar og økonomisk kommunikation i elektroniske fora, og netikette. Det er gavnligt at lære at modtage råd, vejledning, respons og rettelser på skrift. c. To dårlige grunde til at bruge virtuel undervisning 1. Det er en mere effektiv anvendelse af lærernes tid. Det er det nemlig næppe. Der er ikke evidens for, at vejledning foretaget elektronisk er bedre vejledning eller hurtigere foretaget vejledning end ansigt-til-ansigt-vejledning. Virtuel undervisning er ikke en farbar genvej til rationaliseringer. 2. Det er det de unge mennesker vil ha. Det er det nemlig næppe i særlig stor udstrækning. Mange unge mennesker taler meget i mobiltelefon og sms er meget og sender mange s, men meget af denne aktivitet hører en fritidskode til. Faglig læring bliver ikke hot af kommunikationsmedierne i sig selv. Og det er hårdt arbejde at have så meget ansvar som gruppe.

3 2. Typisk forløb af et virtuelt forløb Herunder ses i et skema, hvilke faser der typisk er i et virtuelt forløb og hvilke IT-kompetencer elever og lærere typisk har brug for i eller fra hver enkelt. IT-kompetencerne er alle i forvejen omfattet af skolens IT-kompetenceudviklingsplan. Fase b. f. kan gennemføres helt eller delvist virtuelt, d.v.s. uden fysiske møder mellem elever og lærer og evt. også uden fysiske møder mellem eleverne i de enkelte grupper. Det anbefales dog, at eleverne i de enkelte grupper har en række fysiske møder. Læreren kan med fordel kræve, at der tages et referat fra disse møder og at disse referater lægges i gruppekonferencen. Det giver dels læreren et indtryk af, om gruppen har momentum i en hensigtsmæssig retning og det giver gruppen lejlighed til at overveje, om de arbejder konkret og effektivt nok. Læreren kan følge med i elevernes kommunikation ved også at have adgang til deres gruppekonferencer (hvilket eleverne naturligvis skal vide) og have anmodet eleverne om kun at kommunikere dér og ikke (også) pr. mail i et parallelt system usynligt for læreren. En simplere model end underkonferencer er at bede eleverne sætte læreren på som CC, når de sender mails indbyrdes til hinanden i grupperne, men det kan ikke anbefales, da kommunikationsmængden hurtigt bliver meget omfattende og da mailkopierne jo ikke vil ankomme ordnet efter gruppe til lærerens mailboks. Fase Arbejdsorganisering IT-kompetencer, elever IT-kompetencer, lærer Lærerens forberedelse. Konferencebeskeder Fastlæggelse af plan, rammer og krav. Vedhæfte dokumenter til konferencebeskeder. Evt. opsætning af websted til at holde forløbet sammen: praktisk information, analysevejledninger, øvelsesvejledninger, links til undervisningsmateriale, lærerens noter a. Start. Orientering om forløbsoplæg, produktkrav. Aftaler om teknik, mødeprocedurer, træffetider. Gruppedannelse. etc. Fælles for hele klassen Oprettelse af en underkonference til hver gruppe. Adgang begrænses evt. til de enkelte gruppers medlemmer. (Se denne vejlednings afsnit 3). Evt. oprettes fælles dokument i fagkonference til

4 b. Emnevalg og problemformulering. c. Stofindsamling. Arkivfunktioner. d. Stofbearbejdelse. Disponering og arbejdsfordeling. e. Produktudarbejdelse. Kvalitetskontrol. Grupper Konferencebeskeder Vedhæfte dokumenter til konferencebeskeder Grupper Kritisk informationssøgning Mappeoprettelse, filorganisering Grupper Konferencebeskeder Evt. chat Grupper Word, Excel, PowerPoint og/eller Frontpage. Til indbyrdes respons på udkast i Word: Benytte Words kommentarfunktioner. f. Produktaflevering. Et produkt pr. gruppe Vedhæfte filer til Lærerens rette- /kommenterings-/ responsarbejde g. Forløbsafrunding og evaluering h. Evt. gemme produkt i portfolie m. respons og/eller gennemrettet version (Evt. elevresponsgrupper) Fælles for klassen Evt. elevoplæg, produktpræsentationer konferencebeskeder Oploade filer til egne og/eller tildelte portfolie-mapper f.eks. på W-drev eller i FC løbende resultateller erfaringsopsamling. (Se denne vejlednings afsnit 3). Til respons: Benytte Words kommentarfunktioner. Igen typisk Words kommentarfunktion.

5 3. Teknikker i FirstClass Konferencer og underkonferencer Som bekendt kan en konference bl.a. både indeholde indlæg og underkonferencer. Vi skal i det følgende se, hvorledes man kan oprette underkonferencer til fx klassekonferencer. Vinduesopdeling Først vil vi dele konference-vinduet vandret således at indlæggene i den oprindelige (hoved) konference vises i den nederste del og underkonferencerne i den øverste. 1. Gå ind i den konference du vil lave en underkonference til 2. I menuen (øverst) vælger du Vis Del Split vandret

6 Og vinduet er nu opdelt: Oprettelse At oprette en ny konference (som banalt bliver en underkonference til den konference vi startede med at gå ind i) sker på følgende vis: 1. Vælg Fil Ny Ny konference

7 Der er nu oprettet en underkonference med navnet Ny konference som vi straks omdøber: 2. Peg, med musen, på navnet Ny konference og højreklik. I den DropDown menu der fremkommer vælger du Omdøb 3. Herefter skriver du det nye navn og trykker ENTER. Her kan det anbefales at gøre navnet unikt, fx. ved at skrive AKAT04-1d-na-UNDERKONFERENCENAVN da en genvej til underkonferencen dukker op på de tilmeldtes skrivebord (se senere).

8 Adgangsstyring Underkonferencen er nu oprettet og du mangler nu kun at tilmelde de elever/lærere (udover dig selv) som skal have adgang. Dette gøres på følgende vis: 1. Højreklik i underkonferencenavnet og vælg Tilladelser, hvorefter flg. vindue dukker op: 2a. I feltet Hvem: skriver du en del af navnet på den første elev der skal have adgang til konferencen og trykker ENTER 2b. Under Adgang: vælger du nu forfatter (af hensyn til arbejdet med delte dokumenter) og tilladelser gældende for en forfatter vises som farvede ikoner yderst til venstre

9 Til sidst føjes eleven til abonnentlisten: 2c. I feltet Abonnentliste: skriver du en del af navnet på den første elev der skal have adgang til konferencen og trykker ENTER Den første elev er således tilføjet underkonferencen og proceduren (2a, 2b og 2c) gentages for hver elev der skal tilmeldes underkonferencen. Endelig kan du tilføje dig selv som kontrollant. Justering af rettigheder Rettighederne som forfatter giver bl.a. mulighed for at slette andres indlæg i underkonferencen, og vil du f.eks. fjerne denne mulighed klikker du blot på den (store) skraldespand, hvorefter denne bliver inaktiv og adgangen bliver automatisk omdøbt fra forfatter til brugerdefineret. Muligheden for at være ordstyrer må dog ikke fjernes da denne er nødvendig for at kunne arbejde med delte dokumenter (se senere). Tilkobling af lærere fra andet fag end det underkonferencen er oprettet til En fremmed lærer tilkobles præcis som en elev. Selv om den fremmede lærer ikke er oprettet i hovedkonferencen, vil en genvej til underkonferencen dukke op på vedkommendes skrivebord. Ingen adgang for andre Vil du forhindre andre end de tilmeldte i at have adgang til konferencen kan du i Hvem:-feltet skrive All users og trykke ENTER. Husk at tjekke at adgangen for All users er sat til Ingen adgang. Når de relevante personer er blevet tilføjet underkonferencen afsluttes processen ved at lukke vinduet (klik fx på det røde kryds).

10 Illustration af justering af rettigheder m.v. omtalt på forrige side.

11 Delte dokumenter Dokumenter som alle i underkonferencen kan skrive i, hvis de fx er forfattere (eller i hvert fald har rettigheder som ordstyrer), oprettes på følgende vis (og kan i øvrigt oprettes af alle forfattere): 1. Gå ind i underkonferencen (dobbeltklik på underkonferencens navn) 2. I menuen vælges: Fil Ny Nyt dokument

12 Nu kan en eventuel starttekst skrives. Skrivningen afsluttes fx ved at klikke i den røde firkant. I underkonferencen ligger nu det delte dokument som bekvemt kan omdøbes ved at højreklikke på navnet: ST 20. aug / FirstClass (dansk) Ver 8.047

Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde

Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde SkoleKom... 2 Øvelse 1 Start SkoleKom... 2 Øvelse 2 Find en person på SkoleKom... 2 Svar på indlæg... 3 Øvelse 3 Svar på et indlæg i FC-Skole-IT...

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

Version 3.0 november 2001

Version 3.0 november 2001 1 Version 3.0 november 2001 Forord Når denne introduktion helt bevidst er benævnt en kort introduktion, er det for at holde fast i, at den på ingen måde er udtømmende. Det står derfor også brugeren frit

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Vejledning til Privat-konferencer

Vejledning til Privat-konferencer Vejledning til Privat-konferencer 1 Indhold 1 Om Privat-konferencer... 3 2 Oprettelse af hovedkonference... 4 2.1 Oprettelse og indretning... 4 2.1.1 Nu skal du navngive konferencen og foretage andre tilpasninger...

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Ny ordstyrer på SkoleKom

Ny ordstyrer på SkoleKom Ny ordstyrer på SkoleKom 1 Velkommen Alt indhold på SkoleKom er drevet af brugerne. Forum for brugernes dialog og samarbejde er konferencerne. Der er forskellige typer af konferencer, men fælles for dem

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1. Version 9

Dan Rolsted PIT. Side 1. Version 9 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad), Android (HTC One) og Windows mobile (Xxxxx). Derudover vil der også

Læs mere

Indhold. Kilder Side 40

Indhold. Kilder Side 40 1 Indhold 1. Elevpjece om projektarbejde Side 3 2. Forløbet i et projekt Side 5 3. Før projektarbejdet Side 6 4. Lærerteamets huskeseddel Side 7 5. Progression i projektarbejde Side 8 6. Faglig introduktion

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

2 Operativsystemer 3 Kommunikationsenheder 4 Undervisningsmiljø 5 Undervisningshandlinger 6 Klassekontrolpanel. 9 Om NetOp Underviser

2 Operativsystemer 3 Kommunikationsenheder 4 Undervisningsmiljø 5 Undervisningshandlinger 6 Klassekontrolpanel. 9 Om NetOp Underviser Indhold I Indholdsfortegnelse Del I Introduktion 1 1 Om dokumentationen... til NetOp Instruct 1 Typografiske konventioner... 1 Opdateringer til... dokumentationen 2 2 Operativsystemer... 2 3 Kommunikationsenheder...

Læs mere

Websider og formidling på internettet

Websider og formidling på internettet Websider og formidling på internettet få det ud på nettet Indledning... 3 Link til hele verden... 3 Gode råd om webdesign... 4 Sæt struktur på net og viden... 5 Webredigering og LMS... 8 Gratis hjemmesidetjenester...

Læs mere

lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse mobiler mod mobning er et samarbejde mellem:

lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse mobiler mod mobning er et samarbejde mellem: lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse Forfattere: Helena Sofía í Byrgi & Kristian Lund mobiler mod mobning er et samarbejde mellem: - og skoler landet over

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Wiki i undervisningen

Wiki i undervisningen Wiki i undervisningen Jeanette Hassing Gitte Christensen Bækmark @ventures Kompetencecenter for e-læring Sønderhøj 30 8260 Viby J Tlf.: 89 36 33 33 Fax: 89 36 35 36 E-mail: info@ventures.dk Web: www.ventures.dk

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Råd og vink om gruppe- og projektarbejde

Råd og vink om gruppe- og projektarbejde Navn: Klasse: Råd og vink om gruppe- og projektarbejde Århus Akademi 2009 Redigeret af: Bjørn Christensen Kirsten Brink Lund Birte Schmidt Niels Teglskov Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Projektarbejdets

Læs mere

Det virtuelle gymnasium

Det virtuelle gymnasium Det virtuelle gymnasium - et følgeforskningsprojekt 2002-2004 2. rapport om et udviklingsprojekt af Claus Gregersen og Helle Mathiasen Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. INDLEDNING...6 1.1 Rapportens fokus...

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

ipad for begyndere, modul 3

ipad for begyndere, modul 3 27122014AS ipad for begyndere modul 3 E-mail elektronisk post Generelt om mails E-mails er i princippet det samme som et brev. Det kan indeholde både tekst og fotos, og en email kan det samme. Først og

Læs mere

Ordstyrervejledning for Lukkede konferencer oprettet af SkoleKom

Ordstyrervejledning for Lukkede konferencer oprettet af SkoleKom Ordstyrervejledning for Lukkede konferencer oprettet af SkoleKom Version 2 Tilpasset FirstClass vers. 9.1 Indhold Introduktion... 2 Indledning... 2 Ordstyrerens rolle i konferencen... 2 De praktiske opgaver

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3

Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3 Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3 Opdateret 11. august 2014 OBS at denne vejledning ikke er opdateret i forhold til pop-uppers udseende og hvilke data, der indsamles!

Læs mere

Lærernes It-kompetencer

Lærernes It-kompetencer Lærernes It-kompetencer Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tiltag... 2 SkoleIntra... 2 Trådløst netværk... 2 Bærbare computere... 3 Smartboards... 3 Papirløst lærerråd... 3 Undersøgelse: Lærere... 3 Formål...

Læs mere