Design af et webbaseret IT-undervisningsprodukt til apopleksiramte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Design af et webbaseret IT-undervisningsprodukt til apopleksiramte"

Transkript

1 7. januar 2005 Masteruddannelsen i IKT og Læring Modul 2 kursus 3: HCI og systemudvikling Design af et webbaseret IT-undervisningsprodukt til apopleksiramte Udført af: Lisbet Kühn Gitte Søgaard og Bjarne Bo Christensen 8 sider ( tegn)

2 Indhold 1. Indledning Forundersøgelse... 2 Formål, metodevalg og begrundelse... 2 Analyse af forundersøgelsens resultater... 3 Konklusion Udvikling af designskitser... 4 Struktur... 4 Modalitet... 4 Grafik Test af designskitser og konsekvenser for prototypen... 5 Valg af testmetode... 5 Udvikling fra skitse til prototype Test af prototype Konklusion og perspektivering Ordforklaringer Litteraturliste... 11

3 1. Indledning Udgangspunktet for denne opgave er design af et website med vægt på forundersøgelse, udarbejdelse af prototype samt test og evaluering. Da vi alle i gruppen er undervisere, var det vores ønske at udvikle et webbaseret undervisningsmateriale til en målgruppe, som en af os til daglig beskæftiger sig med. Vi kontaktede en ergoterapeut, som underviser hjerneskadede i IT. Flere er apopleksiramte 1 og har forskellige problemer i forhold til computeren, men fælles for dem er, at de deltager i et kursus, som specielt er målrettet dem, og hvor de kan vælge at arbejde med tekstbehandling, billedbehandling, eller Internettet alt efter interesser og behov. Vi har valgt at lave en prototype til et webbaseret læringsprodukt, der kan understøtte den daglige undervisning i IKT af apopleksiramte såvel som denne gruppes behov for repetition og selvstudier. Vores læringsprodukt skal tage udgangspunkt i målgruppens anvendte IT-produkter: Word (tekstbehandling), Ofir ( ), Picture It (billedbehandling) og Google (søgning på nettet) Dette har ført frem til følgende problemformulering: Hvordan kan man på baggrund af en forundersøgelse og test af designskitser udvikle en webbaseret prototype til apopleksiramte, der understøtter selvstudie og undervisning i IT, og som i grafik, modalitet og struktur tager hensyn til målgruppens særlige behov? Vores udgangspunkt er en brugercentreret tilgang, og vi opfatter design og udvikling af en prototype som en iterativ proces. Derfor har vi valgt at bruge metoden, som skitseres i Interaction design: Beyond Human-Computer Interaction (Preece m.fl. 2002). Her beskrives tre principper for interaktionsdesign: Tidlig fokusering på brugere og deres behov Empiriske målinger Iterativt design Forundersøgelsen fokuserer på målgruppens behov, og resultatet udgør grundlaget for udarbejdelse af designskitser. Efterfølgende testes disse af målgruppen, og resultatet af testen danner basis for opbygning af prototypen, som til sidst testes og evalueres. Afslutningsvis vil vi foretage en evaluering af de valgte metoder og deres anvendelighed i forhold til løsning af vores opgave. 1 Se bilag 1 Side 1

4 2. Forundersøgelse Formål, metodevalg og begrundelse Formålet med forundersøgelsen var at undersøge apopleksiramtes særlige behov i interaktion med brugergrænseflader, og kravet var at metoden skulle være brugercentreret. Blomberg m.fl. diskuterer i Ethnographic Field Methods and Their Relation to Design mulighederne for at anvende en etnografisk tilgang i designprocessen. De beskriver fire principper i etnografisk arbejde: Undersøgelser foretages i de observeredes vante omgivelser Adfærd tolkes ud fra den sociale kontekst, den finder sted i Fokus er på hvad folk gør frem for hvad de siger, de gør Verden forstås fra de undersøgtes synsvinkel Tilgangen er især relevant for designprocessen, fordi den giver en forståelse af, hvordan forskellige brugergrænseflader eller andre former for design i praksis anvendes af brugerne. Hermed undgår man også at påtvinge brugerne funktionaliteter, der ikke er relevante. (Blomberg m.fl. 1993) Af ressourcemæssige årsager, men også for at gøre forundersøgelsen så relevant for designprocessen som muligt, valgte vi indenfor den etnografiske tilgang at lave korte målrettede deltagerobservationer af i alt tre timers varighed. Fokus var kursisternes interaktion med brugergrænseflader 2. Målgruppens særlige problematik med manglende sprog og kognitive skader, havde også betydning for valg af metode. Interviews og samtaler med kursisterne var kun i begrænset omfang muligt, hvilket betød, at vi ikke udelukkende kunne forlade os på indsamling af mundtlige udsagn. Som dokumentation af observationerne tog vi notater og optog video. Notaterne blev brugt til at beskrive observationerne, og blev senere analyseret i lighed med videooptagelserne. Videooptagelserne var, pga. kursisternes manglende sprog, vigtige for analysen af interaktionen mellem kursist og brugergrænseflade, og optagelserne blev lavet så både navigeringen på skærmen, og brugernes reaktioner kunne beskrives og analyseres. Efter deltagerobservationerne lavede vi et interview med underviseren på kursusstedet, da vi havde behov for at understøtte og kontekstualisere de øvrige data. Fokus for interviewet var underviserens viden om målgruppens problemer ved brug af IKT. 2 Se Preece m.fl for en gennemgang af korte målrettede undersøgelser, benævnt som contextual inquiry. Side 2

5 Analyse af forundersøgelsens resultater Kursisterne arbejdede med individuelle opgaver i for eksempel billed- eller mailprogram. Undervisningen var individuel og meget struktureret blandt andet ved hjælp af skriftlige, punktopstillede instruktioner. Observationerne og analysen af videoen viste, at: popupeffekter og rolldownmenuer skabte forvirring skift mellem programmer var meget problematiske og ofte medførte, at kursisterne gik i stå eller skulle guides verbalt tydelige knapper med faste placeringer og tekst lettede kursisternes arbejde genkendelighed og rutinehandlinger fungerede godt, mens nye opgaver skulle vises og forklares gentagne gange Interviewet med underviseren bragte følgende undervisningsprincipper og erfaringer frem i lyset: Alle instruktioner skal være korte, tydelige og konkrete Vigtige ord skal fremhæves Nye funktioner skal vises på computeren og gennemgås på skrift Kursisterne skal guides mundtligt, når de prøver en ny funktion Rutiner skal indarbejdes, inden kursisten går videre til noget nyt Kursisterne skal kun benytte et program ad gangen Opgaver skal være produktorienterede Opgaver skal tage udgangspunkt i kursisternes interesser Hun pointerede, at et design til apopleksiramte efter hendes mening skal formuleres i et klart, enkelt sprog skal benytte nummereret punktopstilling skal anvende både tekst og billede til alle former for information skal have en let genkendelig, gennemgående struktur Konklusion Som konklusion på de relevante dele af forundersøgelsen opstiller vi følgende krav til designskitserne: Skitserne skal have en enkel, gennemskuelig struktur Siderne skal have fælles, genkendelige træk Teksterne skal være korte, præcise og punktvis opstillede , tekst, billeder og søgning på Internet skal gennemgås separat Repetition skal være let tilgængelig Der skal være høj grad af redundans Informationer skal præsenteres vha. flere modaliteter Side 3

6 3. Udvikling af designskitser Som udgangspunkt for skitserne 3 havde vi dels ovenstående krav og dels ønsket om at skabe et produkt, som tiltalte brugerne æstetisk. For at overskue og tilgodese kravene samlede vi vore overvejelser i tre kategorier og forsøgte at opstille principper inden for alle tre. Struktur Skitserne opbygges i grenstruktur 4 med skjulte undermenupunkter for overskuelighedens skyld. I menubjælken 5 præsenteres kun de fire overordnede emner: tekst, , billeder og Internet. Via links på tekstsiden bevæger man sig fra det overordnede til det mere specifikke. Fra hver side er der link til den foregående side i grenstrukturen, så repetition er let tilgængelig. Modalitet Så vidt det er muligt præsenteres informationer i flere modaliteter. Vi afprøver i skitserne forskellige udformninger af knapper og sider: Skitse 1. Screendumps af de anvendte programmer fungerer som knapper i menubjælken og suppleres af links i form af skrift på tekstsiden. For at lette adskillelsen af knapperne forsynes de med hver sin farvede ramme. Skitse 2. Knapperne i menubjælken har hver sin farve, som går igen som baggrundsfarve på de tilhørende sider, samt tydelig tekst, som angiver overskriften for det pågældende område. Skitse 3. Knapperne i menubjælken udgøres af ikoner og symboler kombineret med links i form af skrift på tekstsiden. Målet er at skabe redundans og sammenhæng med så få og enkle virkemidler som muligt. Da de færreste i målgruppen har læsevanskeligheder vælges skriftsproget som dominerende modalitet. Lyd og video indgår ikke i designskitserne. Dels pga. tidsnød og dels som resultat af vore overvejelser over modtagergruppens behov for hhv. enkelhed og fleksibilitet. Jo flere valgmuligheder vi opstiller, des mere kompleks bliver anvendelsen af produktet. I modsætning til modaliteter som skrift, tegning og foto er lyd og levende billeder bundet til lyd (som i video) afhængige af et bestemt tidsmæssigt forløb 6. Når lyden eller filmen er afspillet/sagt/udtrykt er den væk. I skrift og billede kan man med understregninger, pile, farveforskelle og lignende fremhæve det mest betydningsfulde, som brugeren så kan dvæle ved og vende tilbage til. Lyden lader sig ikke overskue som en helhed, hvori man kan fremhæve noget, og kun i begrænset omfang lader den sig afspille i forskellige tempi, ligesom repetition af bestemte passager indebærer mere komplekse procedurer end genlæsning af en tekst. Lyd og video, som ellers i form af talte og viste forklaringer og demonstrationer kunne forestilles at være egnede til instruktion af målgruppen, lader sig altså kun i ringe grad til- 3 Se bilag 3, side 1 4 Se bilag 3, side 3 5 Se bilag 3, side 2 6 Vi har søgt efter litteratur og forskning på dette område og udelukkende fundet brugbart materiale i Bundsgaard forthcomming 2005 Side 4

7 passe modtagerens behov. Eventuelle tilpasninger må produceres som forskellige udgaver og indbygges som valgmuligheder. Dette vender vi tilbage til i perspektiveringen sidst i opgaven. Grafik Typografien skal være den samme overalt, kun størrelse og vægt varieres. Links fremhæves med understregning og farveskift ved rollover, men uden popuptekst. I skitserne afprøves tre farvestillinger og kombinationer: Designskitse 1. Ensfarvet uden adskillelse mellem bjælker 7 og tekstside, men med kontrastfarver som rammer om knapperne. Designskitse 2. Mættede, klare farver med farvesammenfald mellem knap og tekstsidens baggrund. Designskitse 3. Dæmpet tone i tone med adskillelse af topbjælke, menubjælke, baggrund og tekstside og med enkle ikoner i sort/grå/hvid. På baggrund af disse principper udviklede vi de tre designskitser, som ses i bilag 3, side1. 4. Test af designskitser og konsekvenser for prototypen Valg af testmetode Mulighederne for test af designskitserne 8 var fra starten begrænset af brugernes handicaps. Da de alle har afasi 9 og forskellige former for indlærings- og forståelsesproblemer, stillede det visse krav til testmetoden. I første omgang betød det fravalg af metoder som tænke højt og mindtape. En tænke højt test i sin traditionelle form ville forudsætte, at kursisterne var i stand til at formulere sig mundtligt (Molich 1994). En mindtape test ville yderligere forudsætte, at kursisterne var i stand til at reflektere over deres egne handlinger (Nielsen m.fl. 2003). Begge dele var urealistiske og problematiske i forhold til personer med apopleksi og afasi. Vi havde behov for metoder, der i væsentligt omfang tog højde for kursisternes forudsætninger, uden at det gik ud over resultaternes kvalitet. Preece m.fl. gennemgår forskellige teknikker, der kan bruges i test og evaluering af et prototypedesign (Preece m.fl. 2002). Som begrundet nedenfor valgte vi at anvende teknikker indenfor følgende kategorier i testen, der foregik under samme forhold som forundersøgelsen: bede brugere om en vurdering 7 Se bilag 3 s. 2 8 Se bilag 5 9 Se bilag 1 Side 5

8 observere brugere bede eksperter om en vurdering Kursisternes egen vurdering var væsentlig. Som tidligere nævnt ville en tænke højt test være problematisk at gennemføre. Vi valgte derfor at lade tre kursister vurdere designskitsernes struktur, modalitet og grafik ved at pege, bruge kropssprog og sige enkelte ord. Tilbagemeldingerne blev noteret af observatøren i et testskema 10. Vi ønskede at observere brugernes interaktion med designskitserne for at vurdere deres umiddelbare reaktioner. Vi brugte videooptagelse for senere at kunne analysere hvad kursisterne gjorde, og hvordan de reagerede. Denne del af testen blev gennemført ved, at vi stillede små, konkrete opgaver 11. Eksperten, som i denne sammenhæng er underviseren, AG, afprøvede skitserne, og vurderingen blev formuleret i et uformelt interview, der bl.a. omhandlede brugervenlighed og relevans. Udvikling fra skitse til prototype Efter brugertesten stod det klart, at det var designskitse 3, vi skulle arbejde videre med. Ganske vist foretrak en enkelt bruger designskitse 2, men det skyldtes først og fremmest tekstens placering på knappen frem for på tekstsiden. Æstetisk foretrak flertallet skitse 3. På baggrund af brugertesten foretog vi en række ændringer: Ikon og tekst blev samlet på knappen i menubjælken. I Photoshop afprøvedes forskellige muligheder 12. Efter råd fra underviseren, som vi inddrog i processen, blev teksten vandret og med store og små bogstaver, hvilket giver mulighed for at aflæse teksten som ordbillede. Den røde ramme blev tilføjet for at hjælpe kursister med venstresideneglekt (manglende erkendelse af kroppens svage side) til at huske starten på teksten, hvilket ellers kan være et problem. Ifølge underviseren er en rød lineal anbragt foran teksten et hyppigt anvendt trick i læsetræning med apopleksiramte. Printmuligheden blev tilføjet, så kursisterne kan vælge, om de vil have to vinduer åbne eller printe instruktionerne ud, da testen viste, at kursisterne havde svært ved at skifte mellem programmer. På hver side tilføjedes en mere transparent kopi af hovedmenuknappen for at tydeliggøre, hvor på websiden man befinder sig. Et forsøg med sitemap, et oversigtskort over hele websiden, blev hurtigt droppet af hensyn til overskueligheden. 10 Se bilag 6a og Preece m.fl. (2002: 398) for en gennemgang af hvordan test/spørgeskemaer kan udformes. 11 Se bilag 6b og Preece m.fl. (2002: 363 og 374) for en gennemgang af henholdsvis observationsteknikker og brug af video. 12 Se bilag 4 Side 6

9 Linket Tilbage til foregående side blev erstattet af en tydelig sort/hvid pil, et symbol kursisterne kender fra browserens værktøjslinje, da teksten forvirrede. I teksten blev enkelte, meningsbærende ord fremhævet med farveskift eller baggrundsfarve. Efter disse ændringer er prototypen klar til den endelige brugertest. (Se prototypen på forsiden af opgaven, i bilag 7 eller på 5. Test af prototype I udarbejdelsen af denne opgave har vi prioriteret forundersøgelsen og den iterative proces i udvikling af prototypen højest, hvorfor vi ikke har gennemført en endelig test af prototypen. Alligevel vil vi give et kort bud på, hvordan vi i givet fald ville gennemføre en endelig brugertest og hvilke metoder, vi finder anvendelige for en sådan. Vi ønsker at teste vores prototype med henblik på en vurdering af om grafik, modalitet og struktur tager hensyn til målgruppens behov. Det vil rent konkret sige, at evalueringen af prototypen vil tage udgangspunkt i følgende punkter: Kan bruger aflæse og anvende websidens knapper, symboler og ikoner? Kan bruger forstå og anvende de skriftlige instruktioner? Kan bruger navigere i grenstrukturen? Rolf Molich beskriver forskellige afprøvningsteknikker til evaluering af brugergrænseflader: Empirisk vha. eksperimenter med testpersoner herunder: Tænke højt Konstruktiv interaktion Observation Heuristisk vurdering og bedømmelse af grænsefladen efter bedste evne og holdning. Heuristisk inspektion Vi kunne vælge at foretage en heuristisk inspektion, hvor vi ud fra vores kendskab til målgruppen, principper for design af brugergrænseflader og vores sunde fornuft kunne teste vores prototype. Fordelene ved denne metode er, at den er billig, hurtigt anvendelig og ikke kræver planlægning lang tid i forvejen 13 (Molich 1999). 13 Side 7

10 Vi har anvendt denne metode løbende i udviklingen af den endelige prototype. Vi har designet prototypen i en iterativ proces, hvor vi hele tiden har testet vores skitser ud fra målgruppens behov, som vi har fået afklaret ved løbende kontakt med underviseren. Konstruktiv interaktion er en variant af tænke højt afprøvning, hvor brugere arbejder sammen to og to. Ved at lade brugere arbejde sammen to og to, vil problemer i anvendelsen fremgå af deres samtale, og samtidig afbødes det unaturlige i at tænke højt (Molich 1999). Denne metode finder vi meget anvendelig i en afsluttende brugertest, men da vores målgruppe har svært ved at formulere sig, er den ikke brugbar i dette tilfælde. Derfor vil vi, som den endelige brugertest, atter vælge observationsteknikken, hvor man observerer brugere i deres eget miljø. Teknikken består ikke i at tale med brugerne om systemet, men i at se, hvad de gør, og hvordan de gør det (Molich 1999). Det vil i dette tilfælde sige, at observationerne skal finde sted i en aktuel undervisningssituation, hvor brugerne anvender prototypen til løsning af IT-relaterede opgaver. Vi vælger denne metode, da vi finder den anvendelig for vores målgruppe, og da vi regner med, at observationerne kan afdække, om brugergrænsefladen er let at finde rundt i, og om brugerne kan finde og anvende informationerne. 6. Konklusion og perspektivering I problemformuleringen skrev vi: Hvordan kan man på baggrund af en forundersøgelse og test af designskitser udvikle en webbaseret prototype til apopleksiramte, der understøtter selvstudie og undervisning i IT, og som i grafik, modalitet og struktur tager hensyn til målgruppens særlige behov? Vores valg af brugercentreret, iterativ tilgang til design har vist sig at være hensigtsmæssig. Forundersøgelsen gav os nogle ret præcise forestillinger om, hvad der ville fungere for brugerne, og hvordan vi kunne imødekomme deres specielle behov. Disse forestillinger viste sig dog ikke helt at holde stik, da problematikken var mere kompleks end forudset. Det har derfor været yderst værdifuldt at kunne vende tilbage gentagne gange for at afprøve en ny detalje og spørge til underviserens erfaringer med dette eller hint. Observation af brugerne og deres vurdering af designskitserne var udbytterig, men underviserens kendskab til såvel undervisningen i praksis, som teoretisk viden om apopleksi var uvurderlig. Hun har derfor haft stor indflydelse på udformningen af prototypen og på nuværende tidspunkt er vi ikke langt fra at kunne præsentere designet til et materiale, som vil være anvendeligt i hendes undervisning. Hvorvidt materialet er egnet til selvstudie, er det straks sværere at svare på. Brugernes problemer med at give udtryk for oplevelser og holdninger skabte vanskeligheder i test og evaluering. Vi konkluderer alligevel, at brugernes vidt forskellige vanskeligheder og forskellene i erfaringer med og baggrund for at arbejde med IT, gør det nødvendigt at skabe mulighed for anvendelse af flere forskellige modaliteter. Side 8

11 Til brug for svage læsere eller svagtseende kan der indbygges højtlæsningsfunktioner i forskellige tempi. Fra ord-for-ord oplæsning med visuel markering af det enkelte ord til flydende højtlæsning i naturligt oplæsningstempo. Som nævnt i afsnit 3 adskiller lyd og video sig fra andre IT-anvendelige modaliteter på en måde, som vanskeliggør fleksibilitet og tilpasning til et enkelt og gennemskueligt design. En videreudvikling af prototypen må dog tage denne udfordring op og integrere talte instruktioner og demonstrationsvideo. De svageste brugere vil stadig have behov for personlig guidning. Overskud til at skifte mellem forskellige programmer og til at vælge en passende modalitet er en forudsætning for at kunne drage fuld nytte af et produkt, som det skitserede. Vores forestillinger om videreudvikling af produktet kræver overvejelser af mere almen karakter: Er det hensigtsmæssigt at udvikle materialer til selvstudie til helt svage brugere? Er denne gruppe ikke netop i fare for at blive isolerede og ensomme, hvis de ikke motiveres til at deltage i udadvendte aktiviteter som fx kurser i IT? Eller er muligheden for selvstudier netop en metode til at sikre selvværd og mindske afhængigheden af andre? Vi har ikke svaret. Side 9

12 7. Ordforklaringer Ikon Knap Link Popup Rolldown Rollover Symbol Modalitet Et tegn i form af foto, tegning eller lignende som i kraft af lighed refererer til noget. Fx tegningen af en printer som ikon for udskrivning af dokument. Ikon, symbol eller anden visuel repræsentation på en webside, som sætter brugeren i stand til at navigere eller på anden vis interagere med siden ved at klikke med musen. Bindeled mellem to steder på Internettet som aktiveres ved klik. Stederne kan være på samme eller forskellige websider. Tekst eller anden effekt som dukker op på en webside ved rollover eller klik. Som regel består en rolldown af en menu, der ruller ned fra et element på en webside som et rullegardin ved rollover eller klik. Musemarkøren glider hen over et element på (web)siden, som regel med en eller anden effekt som resultat. Et tegn i form af foto, tegning, skrift eller andet som i kraft af konventioner refererer til noget. Fx hjertet som symbol på kærlighed. Tekstens/informationens repræsentation i form af skrift, billede, lyd jf. Gee (Gee 2003) og Bundsgaard forthcomming, Modalitet (Bundsgaard, 2005) Side 10

13 8. Litteraturliste Blomberg Jeanette, Giacomi Jean, Mosher Andrea & Swenton-Wall Pat (1993): Etnographic Field Methods and Their Relation to Design, In Douglas Schuler & Aki Namioka, Participatory Design: Principles and Practices, pp Bundsgaard, Jeppe Ph.d.afhandling: Grundlæggelse af danskfagets IT-didaktik, forthcomming 2005 (http://www.did.bundsgaard.net/situationen/kommunikation/modalitet/index.php Adgang fås ved henvendelse til Gee, James Paul (2003): What video games have to teach us about learning and literacy. New York: Palgrave macmillan Goldberg, J.H. and Wichansky, A.M. (2003) Eye tracking in usability evaluation. I Hyönä, J., Radcach, R. & Deubel, H. The Mind s eye: Cognitive and applied aspects of eye movement reaearch. Amsterdam, The Netherlands, s Hjernesagen, 2000:Lille (opslags)bog om apopleksi, Hjernesagens Forlag Hjernesagen, 2002:Orientering om apopleksi, Hjernesagens Forlag Odense Kommune og Hjerneskaderådgivningen i Fyns Amt, (2002), Håndbog i Neuropædagogik. Kerteminde Nielsen, Jakob & Molich, Rolf (1990): Heuristic evaluation of user interfaces. CHI 90 Proceedings Nielsen Janni, Christiansen Nina, Clemmensen Torkild, Carsten Yssing (2003) Mindtape a Technique in Verbal Protocol Analysis, Vol 1, proceedings of HCI International 2003 Lawrence Earlbaum Associaltes, Inc, s , Aarhus, Denmark. Molich, Rolf (1999): Brugervenlige edb-systemer. København: Teknisk Forlag A/S Preece, J., Rogers, Y. & Sharp, H. (2002): Interaction design: Beyond Human-Computer Interaction. John Wiley & Sons. Side 11

14 Oversigt over bilag Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Baggrundsmateriale om apopleksi Resultater fra forundersøgelse Designskitser Eksempler på design af knapper i Photoshop Resultater fra test af designskitser Bilag 6a: Test af designskitser: Skema til noteringer Bilag 6b: Test af designskitser: Eksempler på opgaver Bilag 7: Prototypen Side 12

15 Bilag 1 Kort forklaring af begreberne apopleksi og afasi, som vi bruger i omtalen af vores målgruppe Apopleksi Apopleksi er en sygdom, der påvirker blodkarrene i hjernen. Symptomerne varierer både i sværhedsgrad, og hvordan de viser sig, afhængig af skadens omfang og placering i hjernen. Der kan bl.a. være tale om: Lammelser (nedsat kraft) Øget spændinger i musklerne (spasticitet) Ændret følesans, synssans og lydopfattelse Ændring af psykologiske og intellektuelle funktioner Følelsesmæssige reaktioner (Pjece Orientering om apopleksi, Udgivet af Hjernesagen 2002: 4) Afasi Afasi er betegnelse for forstyrrelse og tab af evnen til at anvende sproget både i tale og på skrift. Impressiv afasi Læsion i hjernens tindingelap forstyrrer den ramtes opfattelse af sproglyd og deres rækkefølge i ord og stavelser. Det medfører, at den afasiramte får en usikker sprogforståelse og taler med upræcise, måske helt uforståelige ord. Da den afasiramte på trods af fejl i lydopbygningen og ordvalg taler i en sammenhængende strøm taler man om impressiv afasi Ekspressiv afasi Læsioner i hjernens frontallap forstyrrer talens glidende forløb med tonefald, fremhævelser, pauseringer, ordenes rækkefølge i sætningen, ordenes bøjning, brug af forholdsord og faste vendinger. Den afasiramtes tale bliver hakkende og usammenhængende med udeladelser og forenklinger. (Pjece Lille (opslags)bog om apopleksi, Udgivet af Hjernesagen 2000:9 ff) Side 1

16 Bilag 2 Resultater fra forundersøgelsen Deltagerobservationerne omfatter tre kursister med ekspressiv afasi. I observationerne indgår en videooptagelse af tre timers varighed. Af hensyn til opgavens størrelse og omfang, har vi valgt kun at angive nogle få men karakteristiske eksempler. Undervisningssituationen En af kursisterne arbejder selvstændigt, mens to andre følger instruktionsark. Instruktionerne er trykt på grønt papir og opstillet i punkter. Underviseren, AG, gennemgår først instruktionerne på skærmen herefter på instruktionsarkene, og til sidst prøver kursisterne selv. AG bevæger sig rundt mellem de tre kursister og hjælper og støtter. Observationer af kursisters interaktion med brugergrænseflader Det generelle billede er, at kursisterne kan følge instruktionsarkene og udføre enkelte rutiner, såsom at udfylde tabeller, sætte rammer om et billede og skrive tekst. Men når de skal gemme et dokument eller et billede, skal de oftest have hjælp. Skift mellem programmer medfører, at de går i stå og skal hjælpes i gang igen. En kursist arbejder med billedbehandling. Efter at han har beskåret billedet, skal det gemmes og indsættes i Word. Kursisten sidder afventede og kigger på skærmen AG guider ham verbalt til at klikke på Filer/gem som Hun viser ved at pege på skærmen i hvilken mappe, han skal gemme Herefter forklarer hun, at han skal lukke programmet og åbne Word AG går videre Kursisten sidder og kigger på skærmen i ca. 5 minutter AG kommer tilbage og guider ham til at lukke programmet og åbne Word To kursister blev optaget på video, mens de arbejdede med at sende og læse mails på ofir.dk. De havde begge arbejdet med programmet før. Side 1

17 På siden er der flere reklamer, der blinker, bevæger sig eller bliver skiftet ud. På optagelserne er der ingen tegn på, at reklamerne generer kursisterne. I den midterste del af skærmbilledet er der knapper med tekst under. I størstedelen af observationerne fører kursisterne musen direkte til den knap, de vil bruge, og klikker. Man klikker på en pil for at komme videre til næste mail. I observationerne af den ene kursist fik dette en reklame til at poppe op, hvorefter kursisten førte musen forskellige steder hen og med sin krop udtrykte, at han var i tvivl. Efter at have prøvet forskellige ting, bl.a. at klikke midt på det nye vindue, endte han med at klikke på krydset i hjørnet, hvorved han lukkede programmet. Herefter startede han forfra med at logge ind. Dette gentog sig i alt tre gange. En anden kursist skulle vedhæfte en fil, men tøvede i lang tid på siden. Endelig klikkede han på vedhæft fil, men da siden med knappen gennemse dukkede op, gik han i stå. Han fik hjælp af AG, men da han efterfølgende skulle prøve selv, gik han i stå samme sted. Over knapperne er der en række rolldownmenuer. Optagelsen af den ene kursist viser, at han flere gange nærmede sig en knap med musen, men hans upræcise bevægelser fik rolldownmenuen til at dukke op, hvorefter han førte musen væk og derved fjernede sig fra den knap, han ville klikke på. Side 2

18 Bilag 3 - Designskitser Designskitse 1 (www.kuehn.dk/handicap) Designskitse 2 (www.kuehn.dk/test) Designskitse 3 (www.kuehn.dk/apopleksi) Side 1

19 Forklaring på anvendte betegnelser Side 2

20 Skitsernes grenstruktur, som naturligvis skal udbygges i et eventuelt færdigt produkt. Starte word Skrive tekst Ændre skriften Ændre skriftstørrelse Ændre skriftfarve Ændre skrifttype Tekst Nyt layout Sætte billede ind Åbne dokument Gemme dokument Læse mail Skrive mail Vedhæfte fil Hente billede Billeder Redigere billede Gemme billede Indsætte billede i dokument Hvad vil du gerne vide noget om? Hvad ved du allerede? Internettet Hvilke søgeord kan du bruge? Hvilke links skal du vælge? Gemme adresser Side 3

21 Bilag 4 Eksempler på design af knapper i Photoshop Udvikling af knapper til menubjælken. Rækkefølgen illustrerer, hvorledes forsøg blev afprøvet og forkastet, indtil vi nåede frem til denne:, som nu bør stå sin endelige (bruger-)prøve. Side 1

22 Bilag 5 - Resultater fra test af designskitser Data fra testen er ligesom forundersøgelsen baseret på tre kursister. Kursisternes vurderinger af de tre designskitser Struktur En kursist udtrykte at designskitse 2 var lettest at bruge. De to andre vurderede, at der ikke var forskel på designskitse 2 og 3. Alle vurderede at designskitse 1 var sværest at forstå. Modalitet To kursister foretrak knapperne på designskitse 3. og den tredje var meget positiv overfor knapperne på designskitse 2, pga. farvevalg og brug af tekst. Af alle blev knapperne på designskitse 1 rangeret lavest. Tilbagemeldingerne på tekstsiderne var meget tøvende, og kursisterne skulle have meget hjælp. (Se yderligere under observation) Grafik To af kursisterne foretrak designskitse 3 med det argument, at farven var mest behagelig, den ene af dem udtrykte samtidigt, at den var tydeligst. Den tredje kursist foretrak designskitse 2 pga. farver og tydelighed. Af alle tre blev designskitse 1 rangeret lavest. Observationer Kursisterne arbejdede videre med den designskitse, de foretrak. Struktur Det fremgik tydeligt af videooptagelserne, at kursisterne havde svært ved at skifte mellem venstre og højre side af skærmbilledet. Hvis kursisterne navigerede i højre del kunne de ikke umiddelbart anvende knapperne i venstre del. Eksempelvis blev en kursist, der befandt sig på siden omhandlende , spurgt, hvor han skulle klikke, hvis han ville arbejde med billeder. Han havde tidligere udpeget fotografiapparatet, som det ikon, der refererede til billedbehandling; men i stedet for skifte til venstre side af skærmbilledet blev han i højre og forsøgte at komme videre via de andre links. Dette navigeringsproblem gentog sig for alle kursister. Modalitet Af videooptagelsen fremgår det, at flere kursister overser knapperne på designskitserne og i stedet anvender tekstlinkene. Kursisterne bliver først opmærksomme på knapperne, da underviseren har gennemgået opbygningen af designskitsen. Efterfølgende bliver nogle knapper stadig overset. Følgende knapper og blev kun brugt på direkte opfordring af underviseren. Side 1

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne.

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne. Opgaver Opgaverne er stillet i henhold til medleverede brugervejledning, og som er en facitliste for opgaverne. Brug den undervejs til at løse opgaverne med, og kom med de punkter som den måtte mangle,

Læs mere

Danhost Webshop. Bliv fundet på Google

Danhost Webshop. Bliv fundet på Google Danhost Webshop Bliv fundet på Google SEO - Søgemaskineoptimering Når du arbejder med SEO, er det med henblik på, at din hjemmeside eller webshop skal dukke op i søgeresultaterne på f.eks. Google når en

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Skærmlayout på websiden

Skærmlayout på websiden Skærmlayout på websiden Af Kaj Søndergaard En bog i et flot layout er dejlig at få i hånden. Man får lyst til at bladre i bogen for at finde ud af om indholdet ser ud til at være værd at ofre tid på. Hvis

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 1 Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 2 Alle testpersonerne giver udtryk for at sitet er forholdsvis nemt at anvende til at finde den information

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Tema: Kulløse Miljømesse Rapport af: Jacob Almann Tinnesen, Oliver Mørk og Oscar Helmersen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 1.1 Afleveret: 24-04-2009 Side 1 af

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside 1 Alle har ret og råd til en professionel hjemmeside på få minutter GoMinisite

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Google websites. https://sites.google.com. Pædagogiske og didaktiske mål

Google websites. https://sites.google.com. Pædagogiske og didaktiske mål Google websites https://sites.google.com Pædagogiske og didaktiske mål Et værktøj til at samle og dele klassens materialer og noter på ét sted med mulighed for et lækkert layout. Der kan lægges dokumenter

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

Den digitale Underviser. DOF deltagernet

Den digitale Underviser. DOF deltagernet Den digitale Underviser DOF deltagernet Sabine Kramer juli 2014 Indhold Kursusindhold... 2 Log ind på Deltagernet, se og rediger dine aktuelle kurser... 3 Skift fra uge- til emneformat... 5 Redigér første

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Testplan. Research spørgsmål. Testpersonens karakteristik

Testplan. Research spørgsmål. Testpersonens karakteristik 1 Indhold Testplan... 3 Research spørgsmål... 3 Testpersonens karakteristik... 3 Metoden... 4 Vi tager udgangspunkt i think aloud princippet... 4 Skitse og timing... 4 Forberedelse til test... 4 Introduktion

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version Wordpress 2.7 Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk Denne version er fra Må frit kopieres og distribueres i original version 2 Indhold Gennemgående udtryk, du bør kende... 4 Log ind på din hjemmeside/blog...

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 Christoffer Møller Jarolics CPH Business Lyngby Multimediedesign Udviklingsprocessen af tilblivelsen af dette projekt redesign af portfolio, vil på de følgende sider

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Testen er computerbaseret og kan gennemføres på både computer og tablet (herefter under et kaldet computere). Der er dog ved tidligere gennemførsler oplevet

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne

Læs mere

Billeder og PowerPoint

Billeder og PowerPoint Den digitale Underviser Billeder og PowerPoint Som visuelle udtryk for læring V Indhold Pædagogisk brug af billeder... 3 Potentiale... 3 Kilder... 3 Pædagogisk brug af PowerPoint... 4 Generelle elementer...

Læs mere

BørneIntra hjemmesidekursus

BørneIntra hjemmesidekursus BørneIntra hjemmesidekursus hjemmesidekursus Januar 2012 Indhold 1 Introduktion... 5 1.1 Kursets formål... 5 1.2 Hjemmesiden opbygges i PersonaleIntra... 5 2 Hjemmesidens indhold... 6 2.1 Hjemmesidens

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS4, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det, der står efter @ sætter serverne i stand til at finde ud af, hvor mailen skal hen og hvorfra den kom

Læs mere

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk.

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk. 1 Indhold: Hvorfor Zotero?... 3 Installation... 3 Firefox... 3 Installation af Zotero... 3 Registrer dig som bruger af Zotero... 4 Zotero oversigt over programmet... 4 Tilføj referencer manuelt... 5 Eksempel

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag Kære læser, Du sidder med en brochure, der beskriver et nyt websted,. Det er et websted med rigtig mange oplysninger om de miljøpåvirkninger, der

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 -

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 - Hjemmeside manual Indholdsfortegnelse Login... - 2 - Login på din hjemmeside... - 2 - Profil... - 3 - Opdatering af profil oplysninger... - 3 - Menu... - 3 - Menupunkter... - 3 - Medier... - 4 - Hjemmesidens

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme.

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Sommerkurser 2015 Om sommerkurser Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Hvis du vil tilmelde dig

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Vejledning i brug af materialet. Navigation. Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer:

Vejledning i brug af materialet. Navigation. Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer: Vejledning i brug af materialet Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer: Hvor og hvornår du vil gennemgå stoffet. I hvilket tempo du vil læse stoffet - du har dog maks.

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

IT-frivillige støtter afasiramte

IT-frivillige støtter afasiramte IT-frivillige støtter afasiramte Navn: HjerneSagen har fået midler fra Socialministeriets Civilsamfundsstrategipulje til at gennemføre projekt IT-frivillige støtter afasiramte i vedligeholdelse af sociale

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om...

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS5, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Multimediepræsentation PowerPoint

Multimediepræsentation PowerPoint Multimediepræsentation PowerPoint Hvis du har arbejdet med et emne, som du skal fremlægge for andre, så kan det være en god idé, at arbejde med en multimediepræsentation. Du arbejder med billeder og korte

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter At fremme elevernes læring ved brug af forskellige IT- redskaber At fremme elevernes motivation og læring ved inddragelse af æstetiske

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation Portfolioudvikling I denne rapport vil du kunne læse om mit porfolios tilblivelse. Det skal give læseren indblik i mine designvalg og hele processen bag projektet. Hjemmesiden er kodet fra bunden i HTML

Læs mere

Design af IT-medier. Skriftlig prøve 27. august 1999. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt.

Design af IT-medier. Skriftlig prøve 27. august 1999. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt. Design af IT-medier Skriftlig prøve 27. august 1999 Varighed: Hjælpemidler: Bedømmelse: Besvarelse: Opgaver: 4 timer. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt. Karakter efter 13-skalaen. Alle ark skal være

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

Spørgeskemaer i SkoleIntra

Spørgeskemaer i SkoleIntra Spørgeskemaer i SkoleIntra Brug det indbyggede værktøj, når du vil vide mere! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Spørgeskema kun for skoler med ElevIntra!...4 Spørgeskemaer i SkoleIntra...4 Hvor

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Tekstbehandling med Mac... Indledning KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages Anskaf Pages... 10 Opret eller åbn et dokument... 11 Brugerfladen i Pages... 12 Gem dokumenter... 13 Gem

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on En didaktisk model til ipadagogik Fagligt indhold Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog Rammesætning Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Kobling )l praksis Produk)on Individuelt Gruppe

Læs mere

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 -

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 - Hjemmeside manual Indholdsfortegnelse Login... - 2 - Login på din hjemmeside og generel support info... - 2 - Kontrolpanel... - 3 - Opdatering af profil oplysninger... - 3 - Menu... - 4 - Menupunkter...

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

BRUGERTESTEN Introduktion

BRUGERTESTEN Introduktion BRUGERTESTEN Introduktion BAGGRUND Når man udfører en eller flere brugertests gøres det ud fra en idé om brugerinddragelse. Brugerinddragelse handler om at forstå brugernes behov, motivation og adfærd.

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere