Design af et webbaseret IT-undervisningsprodukt til apopleksiramte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Design af et webbaseret IT-undervisningsprodukt til apopleksiramte"

Transkript

1 7. januar 2005 Masteruddannelsen i IKT og Læring Modul 2 kursus 3: HCI og systemudvikling Design af et webbaseret IT-undervisningsprodukt til apopleksiramte Udført af: Lisbet Kühn Gitte Søgaard og Bjarne Bo Christensen 8 sider ( tegn)

2 Indhold 1. Indledning Forundersøgelse... 2 Formål, metodevalg og begrundelse... 2 Analyse af forundersøgelsens resultater... 3 Konklusion Udvikling af designskitser... 4 Struktur... 4 Modalitet... 4 Grafik Test af designskitser og konsekvenser for prototypen... 5 Valg af testmetode... 5 Udvikling fra skitse til prototype Test af prototype Konklusion og perspektivering Ordforklaringer Litteraturliste... 11

3 1. Indledning Udgangspunktet for denne opgave er design af et website med vægt på forundersøgelse, udarbejdelse af prototype samt test og evaluering. Da vi alle i gruppen er undervisere, var det vores ønske at udvikle et webbaseret undervisningsmateriale til en målgruppe, som en af os til daglig beskæftiger sig med. Vi kontaktede en ergoterapeut, som underviser hjerneskadede i IT. Flere er apopleksiramte 1 og har forskellige problemer i forhold til computeren, men fælles for dem er, at de deltager i et kursus, som specielt er målrettet dem, og hvor de kan vælge at arbejde med tekstbehandling, billedbehandling, eller Internettet alt efter interesser og behov. Vi har valgt at lave en prototype til et webbaseret læringsprodukt, der kan understøtte den daglige undervisning i IKT af apopleksiramte såvel som denne gruppes behov for repetition og selvstudier. Vores læringsprodukt skal tage udgangspunkt i målgruppens anvendte IT-produkter: Word (tekstbehandling), Ofir ( ), Picture It (billedbehandling) og Google (søgning på nettet) Dette har ført frem til følgende problemformulering: Hvordan kan man på baggrund af en forundersøgelse og test af designskitser udvikle en webbaseret prototype til apopleksiramte, der understøtter selvstudie og undervisning i IT, og som i grafik, modalitet og struktur tager hensyn til målgruppens særlige behov? Vores udgangspunkt er en brugercentreret tilgang, og vi opfatter design og udvikling af en prototype som en iterativ proces. Derfor har vi valgt at bruge metoden, som skitseres i Interaction design: Beyond Human-Computer Interaction (Preece m.fl. 2002). Her beskrives tre principper for interaktionsdesign: Tidlig fokusering på brugere og deres behov Empiriske målinger Iterativt design Forundersøgelsen fokuserer på målgruppens behov, og resultatet udgør grundlaget for udarbejdelse af designskitser. Efterfølgende testes disse af målgruppen, og resultatet af testen danner basis for opbygning af prototypen, som til sidst testes og evalueres. Afslutningsvis vil vi foretage en evaluering af de valgte metoder og deres anvendelighed i forhold til løsning af vores opgave. 1 Se bilag 1 Side 1

4 2. Forundersøgelse Formål, metodevalg og begrundelse Formålet med forundersøgelsen var at undersøge apopleksiramtes særlige behov i interaktion med brugergrænseflader, og kravet var at metoden skulle være brugercentreret. Blomberg m.fl. diskuterer i Ethnographic Field Methods and Their Relation to Design mulighederne for at anvende en etnografisk tilgang i designprocessen. De beskriver fire principper i etnografisk arbejde: Undersøgelser foretages i de observeredes vante omgivelser Adfærd tolkes ud fra den sociale kontekst, den finder sted i Fokus er på hvad folk gør frem for hvad de siger, de gør Verden forstås fra de undersøgtes synsvinkel Tilgangen er især relevant for designprocessen, fordi den giver en forståelse af, hvordan forskellige brugergrænseflader eller andre former for design i praksis anvendes af brugerne. Hermed undgår man også at påtvinge brugerne funktionaliteter, der ikke er relevante. (Blomberg m.fl. 1993) Af ressourcemæssige årsager, men også for at gøre forundersøgelsen så relevant for designprocessen som muligt, valgte vi indenfor den etnografiske tilgang at lave korte målrettede deltagerobservationer af i alt tre timers varighed. Fokus var kursisternes interaktion med brugergrænseflader 2. Målgruppens særlige problematik med manglende sprog og kognitive skader, havde også betydning for valg af metode. Interviews og samtaler med kursisterne var kun i begrænset omfang muligt, hvilket betød, at vi ikke udelukkende kunne forlade os på indsamling af mundtlige udsagn. Som dokumentation af observationerne tog vi notater og optog video. Notaterne blev brugt til at beskrive observationerne, og blev senere analyseret i lighed med videooptagelserne. Videooptagelserne var, pga. kursisternes manglende sprog, vigtige for analysen af interaktionen mellem kursist og brugergrænseflade, og optagelserne blev lavet så både navigeringen på skærmen, og brugernes reaktioner kunne beskrives og analyseres. Efter deltagerobservationerne lavede vi et interview med underviseren på kursusstedet, da vi havde behov for at understøtte og kontekstualisere de øvrige data. Fokus for interviewet var underviserens viden om målgruppens problemer ved brug af IKT. 2 Se Preece m.fl for en gennemgang af korte målrettede undersøgelser, benævnt som contextual inquiry. Side 2

5 Analyse af forundersøgelsens resultater Kursisterne arbejdede med individuelle opgaver i for eksempel billed- eller mailprogram. Undervisningen var individuel og meget struktureret blandt andet ved hjælp af skriftlige, punktopstillede instruktioner. Observationerne og analysen af videoen viste, at: popupeffekter og rolldownmenuer skabte forvirring skift mellem programmer var meget problematiske og ofte medførte, at kursisterne gik i stå eller skulle guides verbalt tydelige knapper med faste placeringer og tekst lettede kursisternes arbejde genkendelighed og rutinehandlinger fungerede godt, mens nye opgaver skulle vises og forklares gentagne gange Interviewet med underviseren bragte følgende undervisningsprincipper og erfaringer frem i lyset: Alle instruktioner skal være korte, tydelige og konkrete Vigtige ord skal fremhæves Nye funktioner skal vises på computeren og gennemgås på skrift Kursisterne skal guides mundtligt, når de prøver en ny funktion Rutiner skal indarbejdes, inden kursisten går videre til noget nyt Kursisterne skal kun benytte et program ad gangen Opgaver skal være produktorienterede Opgaver skal tage udgangspunkt i kursisternes interesser Hun pointerede, at et design til apopleksiramte efter hendes mening skal formuleres i et klart, enkelt sprog skal benytte nummereret punktopstilling skal anvende både tekst og billede til alle former for information skal have en let genkendelig, gennemgående struktur Konklusion Som konklusion på de relevante dele af forundersøgelsen opstiller vi følgende krav til designskitserne: Skitserne skal have en enkel, gennemskuelig struktur Siderne skal have fælles, genkendelige træk Teksterne skal være korte, præcise og punktvis opstillede , tekst, billeder og søgning på Internet skal gennemgås separat Repetition skal være let tilgængelig Der skal være høj grad af redundans Informationer skal præsenteres vha. flere modaliteter Side 3

6 3. Udvikling af designskitser Som udgangspunkt for skitserne 3 havde vi dels ovenstående krav og dels ønsket om at skabe et produkt, som tiltalte brugerne æstetisk. For at overskue og tilgodese kravene samlede vi vore overvejelser i tre kategorier og forsøgte at opstille principper inden for alle tre. Struktur Skitserne opbygges i grenstruktur 4 med skjulte undermenupunkter for overskuelighedens skyld. I menubjælken 5 præsenteres kun de fire overordnede emner: tekst, , billeder og Internet. Via links på tekstsiden bevæger man sig fra det overordnede til det mere specifikke. Fra hver side er der link til den foregående side i grenstrukturen, så repetition er let tilgængelig. Modalitet Så vidt det er muligt præsenteres informationer i flere modaliteter. Vi afprøver i skitserne forskellige udformninger af knapper og sider: Skitse 1. Screendumps af de anvendte programmer fungerer som knapper i menubjælken og suppleres af links i form af skrift på tekstsiden. For at lette adskillelsen af knapperne forsynes de med hver sin farvede ramme. Skitse 2. Knapperne i menubjælken har hver sin farve, som går igen som baggrundsfarve på de tilhørende sider, samt tydelig tekst, som angiver overskriften for det pågældende område. Skitse 3. Knapperne i menubjælken udgøres af ikoner og symboler kombineret med links i form af skrift på tekstsiden. Målet er at skabe redundans og sammenhæng med så få og enkle virkemidler som muligt. Da de færreste i målgruppen har læsevanskeligheder vælges skriftsproget som dominerende modalitet. Lyd og video indgår ikke i designskitserne. Dels pga. tidsnød og dels som resultat af vore overvejelser over modtagergruppens behov for hhv. enkelhed og fleksibilitet. Jo flere valgmuligheder vi opstiller, des mere kompleks bliver anvendelsen af produktet. I modsætning til modaliteter som skrift, tegning og foto er lyd og levende billeder bundet til lyd (som i video) afhængige af et bestemt tidsmæssigt forløb 6. Når lyden eller filmen er afspillet/sagt/udtrykt er den væk. I skrift og billede kan man med understregninger, pile, farveforskelle og lignende fremhæve det mest betydningsfulde, som brugeren så kan dvæle ved og vende tilbage til. Lyden lader sig ikke overskue som en helhed, hvori man kan fremhæve noget, og kun i begrænset omfang lader den sig afspille i forskellige tempi, ligesom repetition af bestemte passager indebærer mere komplekse procedurer end genlæsning af en tekst. Lyd og video, som ellers i form af talte og viste forklaringer og demonstrationer kunne forestilles at være egnede til instruktion af målgruppen, lader sig altså kun i ringe grad til- 3 Se bilag 3, side 1 4 Se bilag 3, side 3 5 Se bilag 3, side 2 6 Vi har søgt efter litteratur og forskning på dette område og udelukkende fundet brugbart materiale i Bundsgaard forthcomming 2005 Side 4

7 passe modtagerens behov. Eventuelle tilpasninger må produceres som forskellige udgaver og indbygges som valgmuligheder. Dette vender vi tilbage til i perspektiveringen sidst i opgaven. Grafik Typografien skal være den samme overalt, kun størrelse og vægt varieres. Links fremhæves med understregning og farveskift ved rollover, men uden popuptekst. I skitserne afprøves tre farvestillinger og kombinationer: Designskitse 1. Ensfarvet uden adskillelse mellem bjælker 7 og tekstside, men med kontrastfarver som rammer om knapperne. Designskitse 2. Mættede, klare farver med farvesammenfald mellem knap og tekstsidens baggrund. Designskitse 3. Dæmpet tone i tone med adskillelse af topbjælke, menubjælke, baggrund og tekstside og med enkle ikoner i sort/grå/hvid. På baggrund af disse principper udviklede vi de tre designskitser, som ses i bilag 3, side1. 4. Test af designskitser og konsekvenser for prototypen Valg af testmetode Mulighederne for test af designskitserne 8 var fra starten begrænset af brugernes handicaps. Da de alle har afasi 9 og forskellige former for indlærings- og forståelsesproblemer, stillede det visse krav til testmetoden. I første omgang betød det fravalg af metoder som tænke højt og mindtape. En tænke højt test i sin traditionelle form ville forudsætte, at kursisterne var i stand til at formulere sig mundtligt (Molich 1994). En mindtape test ville yderligere forudsætte, at kursisterne var i stand til at reflektere over deres egne handlinger (Nielsen m.fl. 2003). Begge dele var urealistiske og problematiske i forhold til personer med apopleksi og afasi. Vi havde behov for metoder, der i væsentligt omfang tog højde for kursisternes forudsætninger, uden at det gik ud over resultaternes kvalitet. Preece m.fl. gennemgår forskellige teknikker, der kan bruges i test og evaluering af et prototypedesign (Preece m.fl. 2002). Som begrundet nedenfor valgte vi at anvende teknikker indenfor følgende kategorier i testen, der foregik under samme forhold som forundersøgelsen: bede brugere om en vurdering 7 Se bilag 3 s. 2 8 Se bilag 5 9 Se bilag 1 Side 5

8 observere brugere bede eksperter om en vurdering Kursisternes egen vurdering var væsentlig. Som tidligere nævnt ville en tænke højt test være problematisk at gennemføre. Vi valgte derfor at lade tre kursister vurdere designskitsernes struktur, modalitet og grafik ved at pege, bruge kropssprog og sige enkelte ord. Tilbagemeldingerne blev noteret af observatøren i et testskema 10. Vi ønskede at observere brugernes interaktion med designskitserne for at vurdere deres umiddelbare reaktioner. Vi brugte videooptagelse for senere at kunne analysere hvad kursisterne gjorde, og hvordan de reagerede. Denne del af testen blev gennemført ved, at vi stillede små, konkrete opgaver 11. Eksperten, som i denne sammenhæng er underviseren, AG, afprøvede skitserne, og vurderingen blev formuleret i et uformelt interview, der bl.a. omhandlede brugervenlighed og relevans. Udvikling fra skitse til prototype Efter brugertesten stod det klart, at det var designskitse 3, vi skulle arbejde videre med. Ganske vist foretrak en enkelt bruger designskitse 2, men det skyldtes først og fremmest tekstens placering på knappen frem for på tekstsiden. Æstetisk foretrak flertallet skitse 3. På baggrund af brugertesten foretog vi en række ændringer: Ikon og tekst blev samlet på knappen i menubjælken. I Photoshop afprøvedes forskellige muligheder 12. Efter råd fra underviseren, som vi inddrog i processen, blev teksten vandret og med store og små bogstaver, hvilket giver mulighed for at aflæse teksten som ordbillede. Den røde ramme blev tilføjet for at hjælpe kursister med venstresideneglekt (manglende erkendelse af kroppens svage side) til at huske starten på teksten, hvilket ellers kan være et problem. Ifølge underviseren er en rød lineal anbragt foran teksten et hyppigt anvendt trick i læsetræning med apopleksiramte. Printmuligheden blev tilføjet, så kursisterne kan vælge, om de vil have to vinduer åbne eller printe instruktionerne ud, da testen viste, at kursisterne havde svært ved at skifte mellem programmer. På hver side tilføjedes en mere transparent kopi af hovedmenuknappen for at tydeliggøre, hvor på websiden man befinder sig. Et forsøg med sitemap, et oversigtskort over hele websiden, blev hurtigt droppet af hensyn til overskueligheden. 10 Se bilag 6a og Preece m.fl. (2002: 398) for en gennemgang af hvordan test/spørgeskemaer kan udformes. 11 Se bilag 6b og Preece m.fl. (2002: 363 og 374) for en gennemgang af henholdsvis observationsteknikker og brug af video. 12 Se bilag 4 Side 6

9 Linket Tilbage til foregående side blev erstattet af en tydelig sort/hvid pil, et symbol kursisterne kender fra browserens værktøjslinje, da teksten forvirrede. I teksten blev enkelte, meningsbærende ord fremhævet med farveskift eller baggrundsfarve. Efter disse ændringer er prototypen klar til den endelige brugertest. (Se prototypen på forsiden af opgaven, i bilag 7 eller på 5. Test af prototype I udarbejdelsen af denne opgave har vi prioriteret forundersøgelsen og den iterative proces i udvikling af prototypen højest, hvorfor vi ikke har gennemført en endelig test af prototypen. Alligevel vil vi give et kort bud på, hvordan vi i givet fald ville gennemføre en endelig brugertest og hvilke metoder, vi finder anvendelige for en sådan. Vi ønsker at teste vores prototype med henblik på en vurdering af om grafik, modalitet og struktur tager hensyn til målgruppens behov. Det vil rent konkret sige, at evalueringen af prototypen vil tage udgangspunkt i følgende punkter: Kan bruger aflæse og anvende websidens knapper, symboler og ikoner? Kan bruger forstå og anvende de skriftlige instruktioner? Kan bruger navigere i grenstrukturen? Rolf Molich beskriver forskellige afprøvningsteknikker til evaluering af brugergrænseflader: Empirisk vha. eksperimenter med testpersoner herunder: Tænke højt Konstruktiv interaktion Observation Heuristisk vurdering og bedømmelse af grænsefladen efter bedste evne og holdning. Heuristisk inspektion Vi kunne vælge at foretage en heuristisk inspektion, hvor vi ud fra vores kendskab til målgruppen, principper for design af brugergrænseflader og vores sunde fornuft kunne teste vores prototype. Fordelene ved denne metode er, at den er billig, hurtigt anvendelig og ikke kræver planlægning lang tid i forvejen 13 (Molich 1999). 13 Side 7

10 Vi har anvendt denne metode løbende i udviklingen af den endelige prototype. Vi har designet prototypen i en iterativ proces, hvor vi hele tiden har testet vores skitser ud fra målgruppens behov, som vi har fået afklaret ved løbende kontakt med underviseren. Konstruktiv interaktion er en variant af tænke højt afprøvning, hvor brugere arbejder sammen to og to. Ved at lade brugere arbejde sammen to og to, vil problemer i anvendelsen fremgå af deres samtale, og samtidig afbødes det unaturlige i at tænke højt (Molich 1999). Denne metode finder vi meget anvendelig i en afsluttende brugertest, men da vores målgruppe har svært ved at formulere sig, er den ikke brugbar i dette tilfælde. Derfor vil vi, som den endelige brugertest, atter vælge observationsteknikken, hvor man observerer brugere i deres eget miljø. Teknikken består ikke i at tale med brugerne om systemet, men i at se, hvad de gør, og hvordan de gør det (Molich 1999). Det vil i dette tilfælde sige, at observationerne skal finde sted i en aktuel undervisningssituation, hvor brugerne anvender prototypen til løsning af IT-relaterede opgaver. Vi vælger denne metode, da vi finder den anvendelig for vores målgruppe, og da vi regner med, at observationerne kan afdække, om brugergrænsefladen er let at finde rundt i, og om brugerne kan finde og anvende informationerne. 6. Konklusion og perspektivering I problemformuleringen skrev vi: Hvordan kan man på baggrund af en forundersøgelse og test af designskitser udvikle en webbaseret prototype til apopleksiramte, der understøtter selvstudie og undervisning i IT, og som i grafik, modalitet og struktur tager hensyn til målgruppens særlige behov? Vores valg af brugercentreret, iterativ tilgang til design har vist sig at være hensigtsmæssig. Forundersøgelsen gav os nogle ret præcise forestillinger om, hvad der ville fungere for brugerne, og hvordan vi kunne imødekomme deres specielle behov. Disse forestillinger viste sig dog ikke helt at holde stik, da problematikken var mere kompleks end forudset. Det har derfor været yderst værdifuldt at kunne vende tilbage gentagne gange for at afprøve en ny detalje og spørge til underviserens erfaringer med dette eller hint. Observation af brugerne og deres vurdering af designskitserne var udbytterig, men underviserens kendskab til såvel undervisningen i praksis, som teoretisk viden om apopleksi var uvurderlig. Hun har derfor haft stor indflydelse på udformningen af prototypen og på nuværende tidspunkt er vi ikke langt fra at kunne præsentere designet til et materiale, som vil være anvendeligt i hendes undervisning. Hvorvidt materialet er egnet til selvstudie, er det straks sværere at svare på. Brugernes problemer med at give udtryk for oplevelser og holdninger skabte vanskeligheder i test og evaluering. Vi konkluderer alligevel, at brugernes vidt forskellige vanskeligheder og forskellene i erfaringer med og baggrund for at arbejde med IT, gør det nødvendigt at skabe mulighed for anvendelse af flere forskellige modaliteter. Side 8

11 Til brug for svage læsere eller svagtseende kan der indbygges højtlæsningsfunktioner i forskellige tempi. Fra ord-for-ord oplæsning med visuel markering af det enkelte ord til flydende højtlæsning i naturligt oplæsningstempo. Som nævnt i afsnit 3 adskiller lyd og video sig fra andre IT-anvendelige modaliteter på en måde, som vanskeliggør fleksibilitet og tilpasning til et enkelt og gennemskueligt design. En videreudvikling af prototypen må dog tage denne udfordring op og integrere talte instruktioner og demonstrationsvideo. De svageste brugere vil stadig have behov for personlig guidning. Overskud til at skifte mellem forskellige programmer og til at vælge en passende modalitet er en forudsætning for at kunne drage fuld nytte af et produkt, som det skitserede. Vores forestillinger om videreudvikling af produktet kræver overvejelser af mere almen karakter: Er det hensigtsmæssigt at udvikle materialer til selvstudie til helt svage brugere? Er denne gruppe ikke netop i fare for at blive isolerede og ensomme, hvis de ikke motiveres til at deltage i udadvendte aktiviteter som fx kurser i IT? Eller er muligheden for selvstudier netop en metode til at sikre selvværd og mindske afhængigheden af andre? Vi har ikke svaret. Side 9

12 7. Ordforklaringer Ikon Knap Link Popup Rolldown Rollover Symbol Modalitet Et tegn i form af foto, tegning eller lignende som i kraft af lighed refererer til noget. Fx tegningen af en printer som ikon for udskrivning af dokument. Ikon, symbol eller anden visuel repræsentation på en webside, som sætter brugeren i stand til at navigere eller på anden vis interagere med siden ved at klikke med musen. Bindeled mellem to steder på Internettet som aktiveres ved klik. Stederne kan være på samme eller forskellige websider. Tekst eller anden effekt som dukker op på en webside ved rollover eller klik. Som regel består en rolldown af en menu, der ruller ned fra et element på en webside som et rullegardin ved rollover eller klik. Musemarkøren glider hen over et element på (web)siden, som regel med en eller anden effekt som resultat. Et tegn i form af foto, tegning, skrift eller andet som i kraft af konventioner refererer til noget. Fx hjertet som symbol på kærlighed. Tekstens/informationens repræsentation i form af skrift, billede, lyd jf. Gee (Gee 2003) og Bundsgaard forthcomming, Modalitet (Bundsgaard, 2005) Side 10

13 8. Litteraturliste Blomberg Jeanette, Giacomi Jean, Mosher Andrea & Swenton-Wall Pat (1993): Etnographic Field Methods and Their Relation to Design, In Douglas Schuler & Aki Namioka, Participatory Design: Principles and Practices, pp Bundsgaard, Jeppe Ph.d.afhandling: Grundlæggelse af danskfagets IT-didaktik, forthcomming 2005 (http://www.did.bundsgaard.net/situationen/kommunikation/modalitet/index.php Adgang fås ved henvendelse til Gee, James Paul (2003): What video games have to teach us about learning and literacy. New York: Palgrave macmillan Goldberg, J.H. and Wichansky, A.M. (2003) Eye tracking in usability evaluation. I Hyönä, J., Radcach, R. & Deubel, H. The Mind s eye: Cognitive and applied aspects of eye movement reaearch. Amsterdam, The Netherlands, s Hjernesagen, 2000:Lille (opslags)bog om apopleksi, Hjernesagens Forlag Hjernesagen, 2002:Orientering om apopleksi, Hjernesagens Forlag Odense Kommune og Hjerneskaderådgivningen i Fyns Amt, (2002), Håndbog i Neuropædagogik. Kerteminde Nielsen, Jakob & Molich, Rolf (1990): Heuristic evaluation of user interfaces. CHI 90 Proceedings Nielsen Janni, Christiansen Nina, Clemmensen Torkild, Carsten Yssing (2003) Mindtape a Technique in Verbal Protocol Analysis, Vol 1, proceedings of HCI International 2003 Lawrence Earlbaum Associaltes, Inc, s , Aarhus, Denmark. Molich, Rolf (1999): Brugervenlige edb-systemer. København: Teknisk Forlag A/S Preece, J., Rogers, Y. & Sharp, H. (2002): Interaction design: Beyond Human-Computer Interaction. John Wiley & Sons. Side 11

14 Oversigt over bilag Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Baggrundsmateriale om apopleksi Resultater fra forundersøgelse Designskitser Eksempler på design af knapper i Photoshop Resultater fra test af designskitser Bilag 6a: Test af designskitser: Skema til noteringer Bilag 6b: Test af designskitser: Eksempler på opgaver Bilag 7: Prototypen Side 12

15 Bilag 1 Kort forklaring af begreberne apopleksi og afasi, som vi bruger i omtalen af vores målgruppe Apopleksi Apopleksi er en sygdom, der påvirker blodkarrene i hjernen. Symptomerne varierer både i sværhedsgrad, og hvordan de viser sig, afhængig af skadens omfang og placering i hjernen. Der kan bl.a. være tale om: Lammelser (nedsat kraft) Øget spændinger i musklerne (spasticitet) Ændret følesans, synssans og lydopfattelse Ændring af psykologiske og intellektuelle funktioner Følelsesmæssige reaktioner (Pjece Orientering om apopleksi, Udgivet af Hjernesagen 2002: 4) Afasi Afasi er betegnelse for forstyrrelse og tab af evnen til at anvende sproget både i tale og på skrift. Impressiv afasi Læsion i hjernens tindingelap forstyrrer den ramtes opfattelse af sproglyd og deres rækkefølge i ord og stavelser. Det medfører, at den afasiramte får en usikker sprogforståelse og taler med upræcise, måske helt uforståelige ord. Da den afasiramte på trods af fejl i lydopbygningen og ordvalg taler i en sammenhængende strøm taler man om impressiv afasi Ekspressiv afasi Læsioner i hjernens frontallap forstyrrer talens glidende forløb med tonefald, fremhævelser, pauseringer, ordenes rækkefølge i sætningen, ordenes bøjning, brug af forholdsord og faste vendinger. Den afasiramtes tale bliver hakkende og usammenhængende med udeladelser og forenklinger. (Pjece Lille (opslags)bog om apopleksi, Udgivet af Hjernesagen 2000:9 ff) Side 1

16 Bilag 2 Resultater fra forundersøgelsen Deltagerobservationerne omfatter tre kursister med ekspressiv afasi. I observationerne indgår en videooptagelse af tre timers varighed. Af hensyn til opgavens størrelse og omfang, har vi valgt kun at angive nogle få men karakteristiske eksempler. Undervisningssituationen En af kursisterne arbejder selvstændigt, mens to andre følger instruktionsark. Instruktionerne er trykt på grønt papir og opstillet i punkter. Underviseren, AG, gennemgår først instruktionerne på skærmen herefter på instruktionsarkene, og til sidst prøver kursisterne selv. AG bevæger sig rundt mellem de tre kursister og hjælper og støtter. Observationer af kursisters interaktion med brugergrænseflader Det generelle billede er, at kursisterne kan følge instruktionsarkene og udføre enkelte rutiner, såsom at udfylde tabeller, sætte rammer om et billede og skrive tekst. Men når de skal gemme et dokument eller et billede, skal de oftest have hjælp. Skift mellem programmer medfører, at de går i stå og skal hjælpes i gang igen. En kursist arbejder med billedbehandling. Efter at han har beskåret billedet, skal det gemmes og indsættes i Word. Kursisten sidder afventede og kigger på skærmen AG guider ham verbalt til at klikke på Filer/gem som Hun viser ved at pege på skærmen i hvilken mappe, han skal gemme Herefter forklarer hun, at han skal lukke programmet og åbne Word AG går videre Kursisten sidder og kigger på skærmen i ca. 5 minutter AG kommer tilbage og guider ham til at lukke programmet og åbne Word To kursister blev optaget på video, mens de arbejdede med at sende og læse mails på ofir.dk. De havde begge arbejdet med programmet før. Side 1

17 På siden er der flere reklamer, der blinker, bevæger sig eller bliver skiftet ud. På optagelserne er der ingen tegn på, at reklamerne generer kursisterne. I den midterste del af skærmbilledet er der knapper med tekst under. I størstedelen af observationerne fører kursisterne musen direkte til den knap, de vil bruge, og klikker. Man klikker på en pil for at komme videre til næste mail. I observationerne af den ene kursist fik dette en reklame til at poppe op, hvorefter kursisten førte musen forskellige steder hen og med sin krop udtrykte, at han var i tvivl. Efter at have prøvet forskellige ting, bl.a. at klikke midt på det nye vindue, endte han med at klikke på krydset i hjørnet, hvorved han lukkede programmet. Herefter startede han forfra med at logge ind. Dette gentog sig i alt tre gange. En anden kursist skulle vedhæfte en fil, men tøvede i lang tid på siden. Endelig klikkede han på vedhæft fil, men da siden med knappen gennemse dukkede op, gik han i stå. Han fik hjælp af AG, men da han efterfølgende skulle prøve selv, gik han i stå samme sted. Over knapperne er der en række rolldownmenuer. Optagelsen af den ene kursist viser, at han flere gange nærmede sig en knap med musen, men hans upræcise bevægelser fik rolldownmenuen til at dukke op, hvorefter han førte musen væk og derved fjernede sig fra den knap, han ville klikke på. Side 2

18 Bilag 3 - Designskitser Designskitse 1 (www.kuehn.dk/handicap) Designskitse 2 (www.kuehn.dk/test) Designskitse 3 (www.kuehn.dk/apopleksi) Side 1

19 Forklaring på anvendte betegnelser Side 2

20 Skitsernes grenstruktur, som naturligvis skal udbygges i et eventuelt færdigt produkt. Starte word Skrive tekst Ændre skriften Ændre skriftstørrelse Ændre skriftfarve Ændre skrifttype Tekst Nyt layout Sætte billede ind Åbne dokument Gemme dokument Læse mail Skrive mail Vedhæfte fil Hente billede Billeder Redigere billede Gemme billede Indsætte billede i dokument Hvad vil du gerne vide noget om? Hvad ved du allerede? Internettet Hvilke søgeord kan du bruge? Hvilke links skal du vælge? Gemme adresser Side 3

21 Bilag 4 Eksempler på design af knapper i Photoshop Udvikling af knapper til menubjælken. Rækkefølgen illustrerer, hvorledes forsøg blev afprøvet og forkastet, indtil vi nåede frem til denne:, som nu bør stå sin endelige (bruger-)prøve. Side 1

22 Bilag 5 - Resultater fra test af designskitser Data fra testen er ligesom forundersøgelsen baseret på tre kursister. Kursisternes vurderinger af de tre designskitser Struktur En kursist udtrykte at designskitse 2 var lettest at bruge. De to andre vurderede, at der ikke var forskel på designskitse 2 og 3. Alle vurderede at designskitse 1 var sværest at forstå. Modalitet To kursister foretrak knapperne på designskitse 3. og den tredje var meget positiv overfor knapperne på designskitse 2, pga. farvevalg og brug af tekst. Af alle blev knapperne på designskitse 1 rangeret lavest. Tilbagemeldingerne på tekstsiderne var meget tøvende, og kursisterne skulle have meget hjælp. (Se yderligere under observation) Grafik To af kursisterne foretrak designskitse 3 med det argument, at farven var mest behagelig, den ene af dem udtrykte samtidigt, at den var tydeligst. Den tredje kursist foretrak designskitse 2 pga. farver og tydelighed. Af alle tre blev designskitse 1 rangeret lavest. Observationer Kursisterne arbejdede videre med den designskitse, de foretrak. Struktur Det fremgik tydeligt af videooptagelserne, at kursisterne havde svært ved at skifte mellem venstre og højre side af skærmbilledet. Hvis kursisterne navigerede i højre del kunne de ikke umiddelbart anvende knapperne i venstre del. Eksempelvis blev en kursist, der befandt sig på siden omhandlende , spurgt, hvor han skulle klikke, hvis han ville arbejde med billeder. Han havde tidligere udpeget fotografiapparatet, som det ikon, der refererede til billedbehandling; men i stedet for skifte til venstre side af skærmbilledet blev han i højre og forsøgte at komme videre via de andre links. Dette navigeringsproblem gentog sig for alle kursister. Modalitet Af videooptagelsen fremgår det, at flere kursister overser knapperne på designskitserne og i stedet anvender tekstlinkene. Kursisterne bliver først opmærksomme på knapperne, da underviseren har gennemgået opbygningen af designskitsen. Efterfølgende bliver nogle knapper stadig overset. Følgende knapper og blev kun brugt på direkte opfordring af underviseren. Side 1

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Danhost Webshop. Bliv fundet på Google

Danhost Webshop. Bliv fundet på Google Danhost Webshop Bliv fundet på Google SEO - Søgemaskineoptimering Når du arbejder med SEO, er det med henblik på, at din hjemmeside eller webshop skal dukke op i søgeresultaterne på f.eks. Google når en

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus -PC

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus -PC Brugervejledning ClaroRead fra Dictus -PC 1 Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 INSTALLATION... 3 CLAROREAD-VÆRKTØJSLINJE... 3 AFSPIL... 4 STOP... 4 GEM TEKST SOM LYDFIL... 4 INDSTILLINGER... 5

Læs mere

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside 1 Alle har ret og råd til en professionel hjemmeside på få minutter GoMinisite

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

Betjeningsvejledning. Winformatik

Betjeningsvejledning. Winformatik Betjeningsvejledning Winformatik Udgivet af: KIMIK it A/S Industrivej 1 3900 Nuuk Grønland Sidst opdateret den 12. maj 2009 af Kenneth Skovbjerg Blomgren Andre steder du også kan finde hjælp: http://support.kimik-it.gl/

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Testen er computerbaseret og kan gennemføres på både computer og tablet (herefter under et kaldet computere). Der er dog ved tidligere gennemførsler oplevet

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

IT vejledning i MUS for medarbejdere

IT vejledning i MUS for medarbejdere IT vejledning i MUS for medarbejdere Indhold 1 Indledning... 2 2 MUS processen... 2 3 AUHRA pålogning og startside... 2 4 Medarbejder modtager invitation til MUS... 5 5 Medarbejderens forberedelse til

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Velkommen til Stifikseren!

Velkommen til Stifikseren! Powered by Velkommen til Stifikseren! Du har nu fået et meget effektivt værktøj til på én gang at lette dit arbejde og kvalificere dine elevers udbytte af deres og din indsats i forhold til deres skriftlige

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

Kom godt i gang med I-bogen

Kom godt i gang med I-bogen Kom godt i gang med I-bogen At åbne bogen Det allerførste, du skal gøre, for at kunne arbejde med i-bogen, er at aktivere den. Det gøres ved at oprette en konto på systime.dk og derefter aktivere bogen

Læs mere

Vejledning til: Mine aktiviteter (behandler)

Vejledning til: Mine aktiviteter (behandler) Vejledning til: Mine aktiviteter (behandler) Modulet "Mine aktiviteter" fungerer som et katalog over skemaer og øvelser, som er tildelt den enkelte borger. De skemaer og øvelser, man er vant til at give

Læs mere

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf.

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. 5618 2600 Forældreintra 1 September 2007 Vejledning for forældre ForældreIntra

Læs mere

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur Redaktørmanual Kentaur Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - TYPO3 Brugerfladen 3 Log ind 3 Backend 4 Frontend 5 Hvor skal jeg klikke? 5 Gem, gem og vis, gem og luk 6 Kapitel 2 - Sider & menuer 7 Sammenhæng

Læs mere

Modul 12, Word 1 Grundlæggende funktioner

Modul 12, Word 1 Grundlæggende funktioner 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 12, Word 1 Grundlæggende funktioner Start et nyt dokument Start Word: Dobbeltklik på ikonen på skrivebordet (hvis der er en!). Klik på Word-ikonen i proceslinjen

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne.

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne. Opgaver Opgaverne er stillet i henhold til medleverede brugervejledning, og som er en facitliste for opgaverne. Brug den undervejs til at løse opgaverne med, og kom med de punkter som den måtte mangle,

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus (Windows PC)

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus (Windows PC) Brugervejledning ClaroRead fra Dictus (Windows PC) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 5 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 7 AFSPIL... 7 STOP... 7

Læs mere

Fase Forklaring Navigation. Mappen skal indeholde alle elementer til dit site.

Fase Forklaring Navigation. Mappen skal indeholde alle elementer til dit site. 1 Opstart af et site Opret hovedmappen Opret grafikmappen Opret dit site Mappen skal indeholde alle elementer til dit site. Opret en mappe indeni den første og kald den grafik. Heri lægges alle dine grafikfiler.

Læs mere

BørneIntra hjemmesidekursus

BørneIntra hjemmesidekursus BørneIntra hjemmesidekursus hjemmesidekursus Januar 2012 Indhold 1 Introduktion... 5 1.1 Kursets formål... 5 1.2 Hjemmesiden opbygges i PersonaleIntra... 5 2 Hjemmesidens indhold... 6 2.1 Hjemmesidens

Læs mere

IntoWords Cloud Tjekliste

IntoWords Cloud Tjekliste IntoWords Cloud Tjekliste Generelt Gennemgået Øvelse Installér IntoWords Cloud 1 Login med IntoWords Cloud 2 Værktøjslinjen 3 IntoWords Styreknapper 4 Gendan Profil 5 Oplæsning Gennemgået Øvelse Oplæsning

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Vejledning i brug af materialet. Navigation. Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer:

Vejledning i brug af materialet. Navigation. Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer: Vejledning i brug af materialet Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer: Hvor og hvornår du vil gennemgå stoffet. I hvilket tempo du vil læse stoffet - du har dog maks.

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender

Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender Frontend redigering af kredssider og brug af kalender Logge ind og lave simpel redigering... Side 2-3 Opret ny side... Side 4 Læg billede

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

Billeder og tegninger i Writer Indhold

Billeder og tegninger i Writer Indhold Billeder og tegninger i Writer Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Indsætte billeder...2 Formater billedet...3 Layout...3 Beskære billedet...4 Størrelse...5 Streger/ramme...6 Skygge...7 Justering af billedet...8

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 -

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 - Hjemmeside manual Indholdsfortegnelse Login... - 2 - Login på din hjemmeside... - 2 - Profil... - 3 - Opdatering af profil oplysninger... - 3 - Menu... - 3 - Menupunkter... - 3 - Medier... - 4 - Hjemmesidens

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 2 Log ind... 2 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 3 Opret ny artikel... 6 a) Skriv direkte i tekstfelt... 7 b) Indsæt tekst

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Den nye almen medicinske speciallæge uddannelse er i lighed med alle andre nye speciallæge uddannelser er målstyret dvs. en række mål eller

Læs mere

Active Builder - Brugermanual

Active Builder - Brugermanual Active Builder - Brugermanual Version: Release 2.0 Sprog: Dansk Copyright 2014 - Talk Active ApS INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. HURTIGT OVERBLIK... 4 1.1 Vælg URL:... 4 1.2 Vælg en skabelon:...

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling!

Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling! Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: August 2009 Formater tekst Brug billeder Kopier/indsæt Med mere Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1 Sitecore Foundry 4 Kom godt i gang 26. maj 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Alle nye speciallægeuddannelser er målstyret dvs. en række mål eller kompetencer skal opfyldes undervejs gennem uddannelsen. Til det formål

Læs mere

Testplan. Research spørgsmål. Testpersonens karakteristik

Testplan. Research spørgsmål. Testpersonens karakteristik 1 Indhold Testplan... 3 Research spørgsmål... 3 Testpersonens karakteristik... 3 Metoden... 4 Vi tager udgangspunkt i think aloud princippet... 4 Skitse og timing... 4 Forberedelse til test... 4 Introduktion

Læs mere

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

IT i Dagtilbud. Manual til Book Creator VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i Dagtilbud. Manual til Book Creator VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i Dagtilbud Manual til Book Creator Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse Bogen begyndes Mulighed for hjælp i programmet Menuknappen "+" Menuknappen "i" Menuknappen "kasse med pil op" Hvordan

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6 Åbn Word. bunden af skærmen vises her: (hold musen stille mens der peges på tekstboks, og der fremkommer en lille tekst: Tekstboks) klik på tekstboksikonet

Læs mere

Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside.

Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside. Side 1 Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside. Login til mine websider Du starter med at logge ind som medlem. Herefter klikker du på den

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

1-1 Usability evaluering af den simple udgave

1-1 Usability evaluering af den simple udgave BILAG 1 s. 2 af 19 Bilag 1 1-1 Usability evaluering af den simple udgave...5 1-2 Heuristisk inspektion af den simple udgave...6 1-3 Usability evaluering af den avancerede udgave...8 1-4 Heuristisk inspektion

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Se Billeder i Picasa.

Se Billeder i Picasa. Se Billeder i Picasa. Selvom det er vigtigt at organisere, redigere og udskrive sine billeder, er det også vigtigt, at man ønsker at lære om de forskellige måder man kan se sine billeder på. Visning af

Læs mere

Google websites. https://sites.google.com. Pædagogiske og didaktiske mål

Google websites. https://sites.google.com. Pædagogiske og didaktiske mål Google websites https://sites.google.com Pædagogiske og didaktiske mål Et værktøj til at samle og dele klassens materialer og noter på ét sted med mulighed for et lækkert layout. Der kan lægges dokumenter

Læs mere

Vejledning i brugen af det digitale plantesøgningsprogram

Vejledning i brugen af det digitale plantesøgningsprogram Vejledning i brugen af det digitale plantesøgningsprogram Opsætning af pc Brugen af det digitale plantesøgningsprogram og kortet forudsætter at din computer tillader popups fra netadressen www.gis.slnet.dk

Læs mere

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 I. SMART Board I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2 A. Tastatur... 3 B. Optager... 3 C. Kontrolpanel... 3 IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 A. En Notebookside

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual - Mac

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual - Mac EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual - Mac Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 4 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Print via EasyIQ ConnectAnywhere... 8

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Vejledning til. LearnSpace

Vejledning til. LearnSpace Vejledning til LearnSpace Version 13. 08. 2015 Indholdsfortegnelse Om LearnSpace... 2 Oprette et nyt kursus i egen afdeling... 3 Aktivere selvtilmelding til et kursus... 5 Tilmelde undervisere der må redigere

Læs mere

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Indhold Indledning... 1 Find lokalitet og baggrundskort... 1 Opret arbejdsområdet og tegn arealer m.v.... 4 Mål areal eller længde...

Læs mere

Test-designer: Uddybende vejledning 3. udgave 06-10-2015

Test-designer: Uddybende vejledning 3. udgave 06-10-2015 Test-designer: Uddybende vejledning 3. udgave 06-10-2015 1 Indledning Traditionelle e-læringskurser tager lang tid at udvikle - ofte omkring et år. Nu kan e-læring udvikles i løbet af nogle få arbejdsdage

Læs mere

Projekt Kom/it A Semester 6

Projekt Kom/it A Semester 6 Jeanette Bengtsen og Isabel Odder Projekt Kom/it A Semester 6 Applikation - Virette Klasse 3.5k 05-04-2011 Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Bollemodel:... 3 Formål og præmis:... 3 Indhold:... 3 Målgruppe:...

Læs mere

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det, der står efter @ sætter serverne i stand til at finde ud af, hvor mailen skal hen og hvorfra den kom

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Når du er færdig Efter vejledningen er gennemlæst kan dit Word ende med at se således ud:

Når du er færdig Efter vejledningen er gennemlæst kan dit Word ende med at se således ud: Fejlretter Smarte tricks til tilpasning af værktøjslinjen Hurtig adgang Følgende vejledning beskriver, hvordan du kan optimere din brug af Fejlretter, således at rettearbejdet bliver endnu mere effektivt

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere