Forskningsprofil og strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsprofil og strategi"

Transkript

1 Forskningsprofil og strategi For Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Kvalitet & Forskning

2

3 Forskning på Hospitalsenhed Midt I Hospitalsenhed Midt indgår Regionshospital Viborg, Regionshospital Silkeborg, Regionshospital Hammel Neurocenter og Regionshospital Skive, som hver har sine kendetegn og stærke brands. Disse skal bevares og udbygges. Imidlertid lægges der også vægt på samarbejde og opnåelse af synergieffekter. Det gælder ikke mindst indenfor forskningen. Hospitalsenhed Midt er kendetegnet ved at have flere højtspecialiserede funktioner og en lang række regionsfunktioner, og det forpligter til at have konstant fokus på forskningsaktiviteter. Forskningsindsatsen i Hospitalsenhed Midt er veletableret, omfattende og ambitiøs, og for en række områder på højt internationalt niveau. Der er ansat 3 professorer inden for forebyggelse af karsygdom og neurologi, og der er en adjungeret professor. Flere end 50 ansatte har en medicinsk doktorgrad eller en ph.d.-grad. Hospitalsenheden har 25 ph.d.-studerende, og der publiceres årligt omkring 100 videnskabelige artikler. Forskningsindsatsen er under yderligere udbygning. Emneområderne for den mest omfattende forskning ved hospitalsenheden er Forebyggelse og behandling af hjerte- og karsygdom Rehabilitering af patienter med skader i nervesystemet Rationel diagnostik Hurtig diagnostik og behandling af inflammatoriske lidelser og kroniske lidelser Klinisk sygepleje Bevægeapparatslidelser Urologiske sygdomme, specielt laparoskopisk kirurgi Desuden er der forskningsaktiviteter i en række andre specialer, væsentligst ortopædkirurgi, pædiatri, klinisk mikrobiologi, endokrinologi, fertilitetsbehandling, lungemedicin, gastroenterologi, infektionsmedicin og akutmedicin. Forskningsstrategi Missionen for forskningsindsatsen på Hospitalsenhed Midt er at skabe banebrydende ny viden til gavn for borgere og patienter på højt professionelt og etisk niveau. Visionen er, at forskningsindsatsen altid skal være på internationalt niveau og understøtte hospitalsenhedens overordnede mission og vision om løbende at forbedre kvaliteten i al diagnostik, behandling, pleje, rehabilitering, forebyggelse og sundhedsfremme, som hospitalsenheden tilbyder. Det skal ske gennem forskning i faglige, organisatoriske og patientoplevede aspekter af hospitalsenhedens aktivitet. Strategien har seks spor med nedenstående konkrete målsætninger. Strategispor 1: Samarbejde og synergi Side 3

4 Øget samarbejde på tværs af discipliner, specialer og matrikler i hospitalsenheden Etablering af så mange relationer til andre forskningsinstitutioner som muligt Fokus på tværfaglig og tværsektoriel forskning Plads til både klinisk og translationel forskning Strategispor 2: Organisation og ledelse Etablering af universitetsklinikker Udpegning af forskningsansvarlige medarbejdere på alle afdelinger og centre Udarbejdelse af afdelings- eller enhedsspecifikke forskningsstrategier Registrering og monitorering af forskningsprojekter Strategispor 3: Humane ressourcer Etablering af specialerelaterede forskningsfora Indførelse af forskerkursus til forskningsansvarlige og andre interesserede Oprettelse af nye forskningsstillinger med annuum i form af professorater, lektorater, adjunkturer, kombinationsstillinger, ph.d.-stipendiater og prægraduate korterevarende stillinger Strategispor 4: Fysiske rammer Etablering af et forsker-it-netværk, som fungerer på samtlige matrikler Etablering af forskningsfaciliteter laboratorier, undersøgelsesrum, auditorium Forbedring af ph.d.-miljøerne Etablering af samme adgang til videnskabelig faglitteratur som på Århus Universitetshospital Strategispor 5: Synlighed Øget produktionen af peer-review artikler med høj impact-faktor Systematisk indberetning til PURE-systemet Systematisk formidling af forskningsresultater til kommunikationsafdelingen og løbende opdatering af publicerede artikler på fagbibliotekets hjemmeside Forbedring af hjemmesiden Udbygning af den årlige forskningsrapport Strategispor 6: Økonomi Øgning af hospitalsenhedens forskningspulje til 1% af hospitalsenhedens driftsbudget over nogle år Allokering af en del af afdelingernes eller centrenes driftsbudgetter til forskningsformål Øget fundraising med tiltrækning af eksterne bevillinger Side 4

5 Forskningsprofilen Hospitalsenhed Midt har fire etablerede forskningsmiljøer med spydspidsstatus, hvor der arbejdes for etablering af universitetsklinikker eller anden videnskabelig tilknytning til Aarhus Universitet. a) Rehabilitering af patienter med skader i nervesystemet RH Hammel Neurocenter skal levere højtspecialiseret og regionale neurorehabiliteringsydelser til patienter fra regionerne Nordjylland, Syddanmark og Midtjylland. Samtidig skal RH Hammel Neurocenter være førende i Norden indenfor forskning og uddannelse i neurorehabilitering. På RH Hammel Neurocenter udføres klinik-nær neurorehabiliteringsforskning som understøtter hospitalets højtspecialiserede funktion for neurorehabilitering. Forskningen bygger bro mellem grundvidenskabelig neuroforskning og den behandling der gives til patienter med erhvervet hjerneskade. Dette sker konkret ved at være en del af Dansk Neuroforsknings Center, Århus Sygehus. Idet neurorehabilitering i særlig grad fordrer en multidisciplinær indsats, er der udover traditionel lægevidenskabelig forskning, en speciel bevågenhed på at initiere og udvikle forskningskompetencer indenfor andre faggrupper (psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker). Samtidig forsøger forskningen at tage afsæt i en WHO-defineret begrebsramme (International Classification of Function (ICF)) og herunder at have fokus på aspekter som aktivitet, deltagelse og omgivelsesfaktorers indflydelse på patienternes liv efter en hjerneskade. Dette betyder at der udover traditionel sundhedsvidenskabelig forskning også udføres forskning med basis i en humanistisk forskningstradition og at disse traditioner søges integreret. Som et nyere forskningsfelt på Århus Universitetet og i Danmark går bestræbelserne aktuelt på at konsolidere og internationalisere forskningen. Aktuelt er der knyttet tre professorer til RH Hammel Neurocenter og man har formået at sikre sig del i større eksterne bevillinger (UNIK-bevilling, European Research Council Starting Grant, Bevica-professorat). Der er tilknyttet 7 ph.d.-studerende. Forskningsenheden har en robust forskningsmæssig sammensætning og volumen, og beskæftiger sig med et væsentligt fagområde, og Aarhus Universitet ansøges i øjeblikket om at enheden får status som universitetsklinik (se bilag 1). RH Viborg er udpeget til at varetage højtspecialiseret funktion indenfor rehabilitering af rygmarvsskadede fra Jylland og Fyn. På RH Viborg, Skive foregår med udgangspunkt i neurologisk afdeling neurorehabilitering i Vestdansk Center for Rygmarvsskade. Der er på nuværende tidspunkt, som ønsket af regionsrådet, en forskningsenhed under opbygning. Der er udarbejdet en selvstændig strategi for at tiltrække en professor eller en forskningsoverlæge fra det nationale eller internationale netværk (se bilag 2). Der er ansat en adjunkt i sygeplejevidenskab og en læge starter et ph.d.-studie medio Desuden er en akademisk sekretær under ansættelse. Derudover er der planer for et tæt samarbejde mellem hospitalsenhedens afdelinger vedr. hjerneskader og Side 5

6 rygmarvsskader, idet en række af metoderne til genoptræning bygger på de samme principper. b) Forebyggelse og behandling af hjerte- og kar- karsygdom Ifølge hospitalsplan og specialeplan er RH Viborg udpeget til at varetage regionsfunktion i karkirurgi. Karkirurgien er i hospitalsplanen omtalt som et spydspidsområde for RH Viborg. Karkirurgisk Afdeling har en adjungeret professor i forebyggelse af kredsløbssygdomme, og snart tiltræder en forskningsoverlæge. Her er gennem en årrække satset på at udvikle et screeningsprogram for udposning på legemspulsåren og undersøge cost-effectivenes af tiltagene. Professoren indgår i 11 internationale programmer og konsortier. Der er også udført eksperimentelle operationer på grise i samarbejde med Aarhus Universitet (Institut for Husdyrvidenskab, Foulum). Man har lige taget hul på et screeningsprogram til kvinder, og har her tværfagligt samarbejde med sygeplejeforskningen på hospitalsenheden. Der er i øjeblikket udgået 8 ph.d-studerende fra projektet og der er aktuelt 4 ph.d. studerende i gang og 4 på vej. Denne forskergruppe vil fortsætte forskning i, hvordan man forebygger primær sygdom, f.eks. livsfarlig udposning på legemspulsåren eller åreforkalkning ikke blot i benene, men også i hjertet og hjernen. Der er dannet Center for Kardiovaskulær Forskning, som også omfatter forskningsaktive ressourcepersoner fra de to medicinske afdelinger på Hospitalsenhed Midt, så man når op på mindst 6 seniore forskere med medicinsk doktorgrad. Forskning i at forebygge svære komplikationer til karkirurgiske operationer fortsættes, f.eks. tillukning af bypass, betændelse ved åreproteser og utæthed efter endovaskulær behandling af udposninger. Desuden vil man forske i en af de store folkesygdomme, som er åreknuder. Der ansøges i øjeblikket om, at området for status som universitetsklinik (se bilag 3), idet der er en robust forskergruppe, der har international kvalitet, der er deltagelse i en række internationale netværk og forskningsprogrammer, herunder EUprogrammer, og der er en stor undervisningsvirksomhed. c) Rationel diagnostik Diagnostisk Center (DC) og Center for Planlagt Kirurgi (CPK) har ifølge Akutplan og Hospitalsplan i Region Midtjylland spydspidsfunktion indenfor elektive og subakutte funktioner. Fokusområderne er a) omstilling af stationær akut aktivitet til ambulant subakut/elektiv aktivitet for akutte medicinske patienter, b) hurtig og effektiv udredning af okkult cancer, c) udvikle en spydspidsfunktion indenfor elektiv og subakut dagsmedicin, d) håndtering af patienter med kroniske medicinske sygdomme, e) være Regionens særlige kompetencecenter indenfor rygkirurgi og ledudskiftninger i hofte, knæ og skulder. Forskningsindsatsen skal understøtte excellente patientforløb gennem hurtig diagnostik og behandling. Diagnostisk Center satser på optimering af de organisatoriske, faglige og patientoplevede aspekter af behandlingen. En forudsætning for at dette kan lykkes er effektiv adgang til hurtig tværfaglig vurdering, og effektiv adgang til avanceret billediagnostik. Side 6

7 Reumatologien i den vestlige del af Region Midt er samlet i Diagnostisk Center i Silkeborg. Diagnostisk Center er derfor et naturligt center for forskning i medicinske inflammatoriske sygdomme. Et særligt satsningsområde er tidlig diagnostik af inflammatoriske sygdomme med tilhørende komorbiditet (bla. Tidlig Artrit Klinik). En forudsætning for tidlig diagnostik af inflammatoriske lidelser er anvendelse af avancerede billeddiagnostiske metoder samt immunologiske teknikker. Indenfor idrætsmedicin tilbydes ligeledes hurtig udredning og behandling. Til alle disse kliniske udrednings- og behandlings tilbud er der tilknyttet tværfaglige forskningsprojekter der belyser komorbiditet, patogenetiske forhold ved hjælp af avanceret billeddiagnostik (ultralyd, CT og MR-scanning), immunologiske teknikker, der kobler til klinik og patientoplevelse. Der er bredt nationalt og internationalt samarbejde omkring disse projekter. Der stiles mod etablering af et forskningsprofessorat indenfor området, og der ansøges aktuelt om status som universitetsklinik indenfor rationel diagnostik (se bilag 4). I Center for Bevægeapparatslidelser forskes der i samarbejde med Center for Folkesundhed, Århus Universitet, blandt andet i reumatologi, som også involverer samarbejde med en række udenlandske forskere. I Medicinsk og Kirurgisk Rygcenter forskes tværfagligt i emneområdet ryglidelser. I Center for Planlagt Kirurgi forskes i skulder-, knæ- og hoftekirurgi ofte i samarbejde med stedets reumatologer. Den tværfaglige og tværsektorielle indsats er gennemgående for en stor del af Diagnostisk Centers aktiviteter og spiller derfor også en stor rolle i forskningsindsatsen. Aktuelt er der tilknyttet 11 phd-studier til Diagnostisk Center. Diagnostisk Center har i perioden haft over 50 publikationer i peer-rewievede internationale videnskabelige tidsskrifter. d) Forskning i klinisk sygepleje Det fjerde område med spydspidsstatus er forskning i klinisk sygepleje. Enhed for Klinisk Sygeplejeforskning, Regionshospital Viborg, består af Center for Sygeplejeforskning Viborg, der er oprettet 2005 i et samarbejde mellem Regionshospitalet Viborg, Skive, Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg og Deakin University, Faculty of Health, School of Nursing and Midwifery, Melbourne. Der er ansat 2 Clinical Associate Professors i centeret. Det består ligeledes af et adjunktur, der er oprettet 2011 i et samarbejde mellem Health, Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og Hospitalsenhed Midt. Adjunkten er ansat i Vestdansk Center for Rygmarvsskade. Samarbejdet med Aarhus Universitet prioriteres meget højt. I Center for Sygeplejeforskning er der 2 igangværende ph.d. forløb, mens 3 ph.d.-studerende er under indskrivning. Samarbejdet med Deakin University prioriteres ligeledes meget højt. Forskning i klinisk sygepleje er her centreret omkring 5 lærestole i kliniske sygeplejeområder. Der er i øjeblikket to nye projekter under forberedelse i dette samarbejde: A study of self- Side 7

8 management needs among young people with type 2 diabetes (20-40 years) og Patient participation in symptom management in acute care settings. Der er for begge projekters vedkommende tale om sammenligninger i relation til internationale kohorter. Medicinsk afdeling, RH Viborg indgår aktivt i disse projekter. Foruden disse samarbejdsrelationer er der gennem årene etableret et frugtbart nordisk samarbejde omkring sygeplejeforskning. I Center for Planlagt Kirurgi, RH Silkeborg er der ansat 1 forskeruddannet sygeplejerske med ansvar for forskning i klinisk sygepleje. Der er her bestræbelser i gang for etablering af et adjunktur i samarbejde med Health, Aarhus Universitet. På Hammel Neurocenter er der ligeledes ansat en forskeruddannet sygeplejerske med ansvar for forskning i klinisk sygepleje. Forskning i klinisk sygepleje sætter fokus på at frembringe viden i henhold til to hovedområder: patienters oplevelser, erfaringer og reaktioner i relation til at være syg eller truet af sygdom plejerelaterede sundhedstjenesteydelser Det første hovedområde omhandler fortrinsvis patienters oplevelse af og håndtering af deres sygdom, symptomer, f.eks. smerter, og situation som værende syg. Det andet omhandler sygeplejerskers professionelle indsats og situation. Der anvendes såvel kvalitative som kvantitative metoder. e) Forskningsområder i særlig udvikling Indenfor akutmedicin er der afsat særlige midler til forskning i perioden , og der foregår i øjeblikket et samarbejde med Center for Akutforskning om at få forskningsprojekter op at stå. Indenfor neurologien og infertilitetsområdet er der også initiativer i gang til styrkelse af forskningen. Forskningsmæssig infrastruktur Hospitalsenhed Viborg, Skive har siden 1. maj 2009 haft en kvalitets- og forskningschef, som har til opgave at understøtte og styrke forskningstiltag, samt løse de administrative opgaver, så forskerne kan hellige sig forskningen. Pr. 1. april 2011 har denne opgave omfattet hele Hospitalsenhed Midt. Med den store forskningsaktivitet, der er i hospitalsenheden, er der brug for styrkelse af forskningsorganiseringen med henblik på at koordinere, formulere og sikre gennemførelse af forskningssamarbejder på tværs af sektorer. Samtidig skal rammerne for et ph.d.-forskermiljø forbedres og forskningsinput i de faglige fællesskaber skal styrkes. Side 8

9 Baggrundsnotat Tilblivelsen af forskningsstrategien Alle dele af hospitalsenheden har været inddraget i tilblivelsen af forskningsstrategien. Forskningsrådet har nedsat en skrivegruppe, som sammen med kvalitets- og forskningschefen har sammenskrevet de tidligere forskningsstrategier fra henholdsvis Hospitalsenhed Silkeborg og Regionshospitalet Viborg, Skive. Afdelingernes planer og ønsker er indhentet i foråret 2012 og helt eller delvist indarbejdet i dette dokument. Forskningsstrategien har været sendt i høring i Overlægerådet, Ledende Sygeplejerskers Råd, og Tværgående Leders Råd og er efterfølgende vedtaget på ledelsesgruppemøde i Hvorfor forske i Hospitalsenhed Midt? Forskning er et nødvendigt led i den løbende forbedring af kvaliteten i al diagnostik, behandling, pleje, rehabilitering, forebyggelse og sundhedsfremme (i det følgende blot benævnt behandling). Udvikling af forskningsmiljøer skal medvirke til at rekruttere og fastholde engagerede og visionære medarbejdere af alle kategorier og på alle kompetenceniveauer fra de yngste til de ældste. En forskningsstrategi er et bærende element i fremskaffelse og udnyttelse af forskningsressourcer på en måde, så det bliver til gavn for patienter samt Hospitalsenhed Midts nationale og internationale ry. Med Sundhedsloven af har regionerne fået en forpligtelse til at forske, og i 2011 er der indgået en aftale mellem Region Midtjylland og Aarhus Universitet (se bilag 5), som sikrer et særligt samarbejde mellem Aarhus Universitet og regionshospitalerne. Regionsrådet har ligeledes i 2011 godkendt en samlet forskningsprofil for hele Region Midtjyllands hospitaler, og der er etableret et styringsorgan Lederforum for Universitet-Regionssamarbejdet (LUR) med tilhørende underudvalg, og der er også bevilget særlige midler til styrkelse af forskningen. Hospitalsenhed Midt har en betydelig rolle at spille i den samlede forskningsprofil. Hvad er forskning? Forskning er en organiseret og systematisk måde at finde svar på spørgsmål. Spørgsmål er centrale for al forskning. Uden et spørgsmål, har forskningen ikke fokus eller formål. Videnskabelig forskning er en systematisk, organiseret og planlagt proces. Den er systematisk, fordi der er et bestemt sæt af procedurer og trin (Se tabel 1), som følges, herunder litteraturgennemgang af tidligere forskning vedrørende spørgsmålet, og organiseret ved, at der er en planlagt kvalitativ eller kvantitativ metode i processen. At finde svar er afslutningen på al forskning. Nogle gange er svaret negativt, men det er stadig et relevant svar. Da formålet er at frembringe ny, værdifuld viden for alle, er man forpligtet til at søge optimal formidling, publicering og implementering af denne viden. Grundforskning er eksperimenterende eller teoretisk arbejde med det primære formål at opnå ny viden og forståelse uden nogen bestemt anvendelse i sigte. Anvendt forskning er ligeledes originale undersøgelser med henblik på at opnå ny viden. Den er Side 9

10 imidlertid primært rettet mod bestemte praktiske mål. Udviklingsarbejde er systematisk arbejde baseret på anvendelse af viden opnået gennem forskning og/eller praktisk erfaring med det formål at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser. Side 10

11 Tabel 1. Oversigt over eksisterende og manglende ressourcer Forskningstrinene Eksisterende humane og fysiske ressourcer 1. Motivation - Professionelle forskningsledere - Uudnyttede humane ressourcer 2. Idé og diskussion - Forskningsforum - PhD netværket - Væksthuset - Professionelle forskningsledere 3. Litteraturstudier - Fri adgang til Pubmed og DEFF m.m. - Fagbiblioteket 4. Protokoludformning - Professionelle forskningsledere - Fastansatte med erhvervet forskeruddannelse 10. Ansøgning - Regionshospitalets forskningspulje - Adgang til fondsdatabaser 11. Administration - Stipendiatansættelser - Oprettelse af forskningskonti 11. Dataindsamling - Adgang til registerdata - Kliniske data - Forsøgsdyr - Adgang til relevant database software 12. Dataanalyse - Professionelle forskningsledere - Fastansatte med erhvervet forskeruddannelse - ph.d.- studerende -PostDocs 13. Fortolkning - Forskningsforum - PhD netværket - Væksthuset - Professionelle forskningsledere 14. Offentliggørelse - Licens på Referencesoftwareprogram - Grafisk og journalistisk medarbejder - Posterproduktion - Informationsafdeling - Staffmeetings - Forskningens Dag - Præsentation på kongresser - ph.d. forelæsning på regionshospitalet Manglende humane og fysiske ressourcer - Motiverende faktorer for andre - Midler til forskeruddannelse - Strategi for fastholdelse af professionelle forskningsledere og postdocs - Forskningsnetværk involverende alle afdelinger og enheder - Viden om og brug af tilgængelige databaser - Samme adgang til videnskabelig litteratur som på Århus Universitetshospital - Forskningsnetværk involverende alle afdelinger og enheder - Aktivitet hos flere fastansatte med erhvervet forskeruddannelse - Erfaring med konkretisering af forskningsspørgsmål og design af projekter - Utilstrækkelige lokale midler - Viden om tilgængelige databaser - Støtte til fundraising - Ansættelse af prægraduate personer, f.eks. forskningsårsstuderende - Registrering og monitorering af alle forskningsprojekter - Viden om og udnyttelse af tilgængelige registre - Viden om og udnyttelse af tilgængeligt software - Forskningslaboratorium - Teknisk forskningspersonale - Adgang til statistisk software - Avanceret statistisk assistance - Forskningsnetværk involverende alle afdelinger og enheder - Aktivitet hos fastansatte med erhvervet forskeruddannelse - Forskningsnetværk involverende alle afdelinger og enheder - Aktivitet hos fastansatte med erhvervet forskeruddannelse - Viden om og udnyttelse af tilgængeligt software - Mulighed for sproglig assistance - Fokus på ikke videnskabelig offentliggørelse m.h.p. øget synlighed - Midler til kongresdeltagelse - Auditorium Sundhedsrelateret forskning er overvejende anvendt forskning og kan klassificeres i følgende tre områder: 1. Biomedicinsk forskning er primært forskning inden for de lægevidenskabelige fag, den kliniske og den socialmedicinsk-epidemiologiske forskning. Begrebet omfatter, udover forskning vedr. somatiske sygdomme, tillige psykiatriske og klinisk- Side 11

12 psykologiske sygdomme og tilstandsformer. Herudover inddrages tilsvarende sygeplejerelateret, anden sundhedsfaglig, odontologisk og farmaceutisk forskning under begrebet. Biomedicinsk forskning tilsigter at frembringe ny, værdifuld viden om menneskets biologiske og psykologiske processer enten i forhold til raske mennesker eller for at forebygge, erkende, lindre, behandle eller helbrede sygdom, sygdomssymptomer og smerter, herunder at påvirke legemsfunktioner. 2. Patientologisk forskning er tilrettelagt efter videnskabelige kvalitative og kvantitative metoder og tilsigter at frembringe ny, værdifuld viden om patienters oplevelser, erfaringer med at være syg eller truet af sygdom, personlige reaktioner på sygdom, behandling og pleje samt håndtering af sygdom, symptomer og behandling. 3. Sundhedstjenesteforskning er forskning tilrettelagt efter videnskabelige kvantitative og kvalitative metoder med henblik på at frembringe ny viden om behandlings- og plejemæssige sundhedstjenesteydelser, herunder organisatoriske og sundhedsøkonomiske forhold. De 6 strategispor - uddybning Strategispor 1: Samarbejde og synergi I Hospitalsenhed Midt lægges der vægt på, at der opnås synergier ved translationel forskning, d.v.s. bench-to-bedside-forskning, hvor der inddrages mange discipliner og der ydes bidrag fra forskellige specialer. Målsætningerne er: Øget samarbejde på tværs af discipliner, specialer og matrikler i hospitalsenheden Etablering af så mange relationer til andre forskningsinstitutioner som muligt Fokus på tværfaglig og tværsektoriel forskning Plads til både klinisk og translationel forskning Strategispor 2: Organisation og ledelse Af aftalen mellem Region Midtjylland og Aarhus Universitet fremgår det, at ansvaret for forskningen påhviler Institut for Klinisk Medicin, mens ansvaret for behandlingen af patienterne påhviler regionen. Institut for Klinisk Medicin ansætter en akademisk koordinator, som er bindeled mellem instituttet og hospitalsledelsen. Organiseringen er således i øjeblikket under forandring, men aktuelt er forskningen på Hospitalsenhed Midt organiseret som vist i figur 1. Forskningsrådet er rådgivende for hospitalsledelsen og skal støtte og udvikle forskningen. Rådet har en række faste medlemmer (alle professorer, alle forskningslektorer, hospitalsledelsesrepræsentanter, kvalitets- og forskningschefen) og medlemmer som ansøger om deltagelse (forskningsledere og repræsentanter for forskningsgrupper) eller udpeges (ledelsesrepræsentanter) samt flere observatører (fagbibliotekets leder, uddannelsesansvarlige for læger og professionsuddannelserne). Arbejdsopgaverne fremgår af kommissoriet (se bilag 6). Side 12

13 Kvalitet & Forskning tager sig af en række administrative forhold ved forskningen, og har sekretariatsfunktion for forskningsudvalget. Der er ansat en Kvalitets- og forskningschef, som udover forskningsfunktionen tillige varetager kvalitetsledelse på regionshospitalet. Der er til Kvalitets- og forskningschefen knyttet 24 ugentlige sekretærtimer til administrative opgaver. Yderligere er fagbiblioteket med 4 bibliotekarer, som betjener alle fem regionshospitaler, organisatorisk placeret her. Målsætningerne er: Etablering af universitetsklinikker Udpegning af forskningsansvarlige medarbejdere på alle afdelinger og centre Udarbejdelse af afdelings- eller enhedsspecifikke forskningsstrategier Registrering og monitorering af forskningsprojekter Strategispor 3: Humane ressourcer Der skal være fokus på rekruttering og fastholdelse af dygtige medarbejdere. Perspektiverne for forskningsforløb skal fremgå klart for nuværende og kommende forskere. Medarbejdere med lyst og evne skal spottes og opfordres til at indgå i forskningsprojekter. Der skal være mulighed for kombinationsstillinger med både klinik og forskning, og der skal opbygges læringsmiljøer, bl.a. journal clubs og forskerkurser. Der skal også være mulighed for ansættelse i delestillinger mellem Aarhus Universitet og hospitalsenheden. Målsætningerne er: Etablering af specialerelaterede forskningsfora Indførelse af forskerkursus til forskningsansvarlige og andre interesserede Oprettelse af nye forskningsstillinger med annuum i form af professorater, lektorater, adjunkturer, kombinationsstillinger, ph.d.-stipendiater og prægraduate korterevarende stillinger Strategispor 4: Fysiske rammer På RH Viborg findes der et centralt ph.d.-miljø med plads til 8 ph.d.-studerende. Der er yderligere et par studiepladser i Center for Sygeplejeforskning. Øvrige forskningsaktiviteter foregår på afdelingerne. Inden for det kommende år vil der blive etableret et studiemiljø i den tidligere sygeplejeskole. Desuden vil der i forbindelse med bygning af det nye akutcenter blive bygget auditorium og blive forsøgt etableret centrale forskningsfaciliteter. På RH Silkeborg er der en forskningsgang under opbygning, hvor ph.d.-studerende kan få kontorfaciliteter. På RH Hammel er der en samlet forskningsafdeling med faciliteter til hele forskningsgruppen. På RH Skive foregår forskningen i afdelingens lokaler. Der er i øjeblikket en række problemer forbundet med at få koblet forskeres pc ere på netværket, så der er adgang dels til produktionsmiljøet i relevant omfang, dels til de specielle programmer, som måtte være nødvendige for forskningsaktiviteten. Dette problem skal løses i forbindelse med overgang til Midt-EPJ. Side 13

14 På kort sigt skal det sikres, at ph.d.-studerende tilknyttet Hospitalsenhed Midt får tildelt mere tilfredsstillende fysiske rammer og at der i endnu højere grad er mulighed for styrkelse af et fælles ph.d.-miljø. Der skal være yderligere adgang til relevant ITudstyr både hardware og software. Fagbiblioteket på Regionshospitalet Viborg er et stort aktiv og består nu af to assistenter og fire bibliotekarer, som varetager biblioteksfunktionerne på Hospitalsenheden Vest, Hospitalsenheden Midt, Regionshospitalet Horsens og Regionshospitalet Randers. Der er nedsat en biblioteksfaglig arbejdsgruppe, som i øjeblikket har fået til opgave at undersøge mulighederne for sikring af ensartet adgang til litteratur for alle forskere i regionen. Der ønskes desuden på længere sigt oprettet forskningsafdelinger med plads til såvel de enkelte forskningsmiljøer/enheder og fællesfunktioner i form af - auditorium og mødelokaler - laboratorium med tilknyttet teknisk personale - fagbibliotek - internetcafé-miljø - undersøgelsesrum - trådløs kommunikation - video-konferenceudstyr Der vil i perioden blive udarbejdet en samlet beskrivelse af aktuelt udstyr og beskrivelse af de fremtidige ønsker til og behov for lokaler og udstyr. Målsætningerne er Etablering af et forsker-it-netværk, som fungerer på samtlige matrikler Etablering af forskningsfaciliteter laboratorier, undersøgelsesrum, auditorium Forbedring af ph.d.-miljøerne Strategispor 5: Synlighed Der er stor forskningsaktivitet på hospitalsenheden. Der plubliceres ca. 100 artikler pr. år, og ofte med høj impact faktor. Det er vigtigt at dette kommunikeres både internt og eksternt. Der afholdes hvert år Forskningens dag og fra 2012 deltager Hospitalsenhed Midt også i det nationale arrangement Forskningens Døgn. Der udgives hvert år en forskningspublikation med oplistning af forskningsrelaterede aktiviteter, og forskningen har sin egen fane på forsiden af hjemmesiden, hvor der dels er information om forskning, dels løbende lægges nyheder af interesse for forskere. Der udsendes fra Kvalitet & Forskning såkaldte forskningsinfo ud via mail til alle, som abonnerer herpå, ligesom alle vigtige forskningsinformationer også løbende sendes til afdelings- og centerledelser. Imidlertid Målsætningerne er: Øget produktionen af peer-review artikler med høj impact-faktor Systematisk indberetning til PURE-systemet Side 14

15 Systematisk formidling af forskningsresultater til kommunikationsafdelingen og løbende opdatering af publicerede artikler på fagbibliotekets hjemmeside Udbygning af den årlige forskningsrapport Strategispor 6: Økonomi Hospitalsenhed Midt har en intern forskningspulje på 1 mio. pr. år (se bilag 7), hvorfra der uddeles midler 2 gange pr. år. Hospitalet har i foråret 2012 gennemgået samtlige forskningskonti, og der er i øjeblikket et indestående på mio., som er øremærkede til igangværende eller planlagt forskning. Der er af regionsrådet for årene bevilget 1.7 mio. hvert år til forskningsopbygning, og de foreløbige planer for anvendelse er angivet i bilag 8. Desuden er der bevilget 0.8 mio. direkte til VCR, hvor planen for anvendelse fremgår af bilag 9. Som en del af aftalen mellem Region Midt og Aarhus Universitet er det også besluttet, at Forskningsstøtteenheden ved Aarhus Universitetshospital skal tilbyde ydelser til regionshospitalerne, specielt med fundraising og øget kvalitet i projektansøgninger. Øgning af hospitalsenhedens forskningspulje til 1% af hospitalsenhedens driftsbudget over nogle år Allokering af en del af afdelingernes eller centrenes driftsbudgetter til forskningsformål Øget fundraising med tiltrækning af eksterne bevillinger Side 15

16 Hospitalsenhed Midt Kvalitet & Forskning

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Fra forskning til diagnostik og behandling

Fra forskning til diagnostik og behandling Oktober 2013 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Fra forskning til diagnostik og behandling Forskningsstrategi 2013-2018 INDHOLD Forord... 3 Et solidt fundament at bygge videre på... 4 Sådan styrker

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg.

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg. DSR - områder Udfordringer Anbefalinger til DSR Finansiering Rekruttering og fastholdelse af forskere samt forskeruddannelse af sygeplejersker kræver finansiering. Det er vanskeligt for sygeplejersker

Læs mere

Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017

Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017 Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017 Målsætning Som universitetshospital vil vi gennemføre forskning ved alle sygehusets afdelinger med henblik på at forbedre forebyggelse, undersøgelse, diagnosticering,

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

DaSys forskningskonference, 16. November 2011. Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd

DaSys forskningskonference, 16. November 2011. Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd Forskning i Fremtiden DaSys forskningskonference, 16. November 2011 Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd 2 En fremtid for forskning i sygepleje Er der en fremtid for sygeplejen? Hvad er fremtiden

Læs mere

Forskningsstrategi. Hospitalsenheden Horsens

Forskningsstrategi. Hospitalsenheden Horsens Forskningsstrategi 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning 3 2. Strategi 3 3. Indsatsområder 4 4. Forskningsstrategier på afdelingerne 5 Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Vision Mission Interessenter AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd Gennem forskning

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg Administrationsgrundlaget er godkendt af Ledelsesforum for Universitets- Regionssamarbejdet

Læs mere

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Revideret maj 2015 Organisation Psykiatrisk Forskningsenhed Vest (PFV) varetager forskningen i Regionspsykiatrien Vest (RV). PFV hører organisatorisk

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen Clinical Research Centre CRCHomepage From bench to bedside and back Biomarkers in Cancer-Virology and Inflammation Clinical RC esearch entre v/ Linda Andresen og Ove Andersen Baggrund Forskningschef for

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette?

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? november 20134 Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort

Læs mere

Ledelse i en forandrings og udviklingsproces

Ledelse i en forandrings og udviklingsproces Ledelse i en forandrings og udviklingsproces Tove Mosegaard, Birgit Haahr Olsen, Jytta Brun Regionshospitalet Hammel Neurocenter FSNS Neurokonference 18. 19. januar 2012 Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Læs mere

Vision, strategier og handleplaner for jordemoderfaglig forskning i Juliane Marie Centret

Vision, strategier og handleplaner for jordemoderfaglig forskning i Juliane Marie Centret Juliane Marie Centret Vision, strategier og handleplaner for jordemoderfaglig forskning i Juliane Marie Centret Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning på Rigshospitalet Region Hovedstadens

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Årsrapport 2013. Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V)

Årsrapport 2013. Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V) Årsrapport 2013 Center for Sygeplejeforskning Viborg (CSF-V) Et forskningscenter etableret i et samarbejde mellem Deakin University, Australien, Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte

Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte Visioner Scleroseforeningens Forskningsudvalgs fordeling af midler muliggør opbygning, udvikling og opretholdelse af forskningsmiljøer og sklerosebehandling

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22 Indhold Rektors forord.................... 15 De to andre 75-års jubilæumsbøger......... 17 25-års jubilæumsbogen.............. 17 50-års jubilæumsbogen.............. 17 Indledning......................

Læs mere

Vedr.: Rekruttering og karriereveje for fysioterapeuter i forskning

Vedr.: Rekruttering og karriereveje for fysioterapeuter i forskning Notat Profession og kompetence Vedr.: Rekruttering og karriereveje for fysioterapeuter i forskning Baggrund Videnskabelige råd i Danske Fysioterapeuter (herefter: rådet) har som sit andet tema valgt Rekruttering

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Januar 2011 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Forskningsstrategi 2011-2015 Grafisk design: Grafik & TV, Koncern Kommunikation Foto: Phillip Drago Jørgensen for Region Hovedstadens Psykiatri

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Stillingsfællesskaber

Stillingsfællesskaber HE, AU Udkast - 18. januar 2013 Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren 1. Hvorfor stillingsfællesskaber? Health indgår i flere og flere samarbejdsrelationer

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter

Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter -regler og egne erfaringer Rikke Lund, lektor cand.med. ph.d. Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet, sept.

Læs mere

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital Klinisk Farmakologisk afd. RM Akut Center Klinisk Farmakologisk Afdeling Klinisk Farmakologi - Aarhus Personale 6 overlæger (samlet 4,3 fuldtidsstillinger) 1 afdelingslæge (forventet) Aktuelt 3 I-forløb

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH

BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH AU CAREER PARTNERSKABSBROCHURE 1 BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH OG FÅ DIREKTE KONTAKT TIL 2.300 SUNDHEDSVIDENSKABELIGE KANDIDATOG PH.D.-STUDERENDE 2 PARTNERSKABSBROCHURE AU CAREER VELKOMMEN TIL AU CAREER,

Læs mere

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje Marts 2015 Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2015 Kulturministeriets Forskningsudvalg indkalder ansøgninger om støtte

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje

Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje Selvevaluering i forhold til Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje Statusrapport Hospitalsenhed Midt 2013 Udarbejdet af HR-uddannelse, HE Midt Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 2

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Fra sygdom til hverdagsliv

Fra sygdom til hverdagsliv Forskningsprogram: Fra sygdom til hverdagsliv - rehabilitering på Aarhus Universitetshospital Center for forskning i rehabilitering, Klinisk Institut Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital 2010

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: !"#!$$% & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Nykøbing F. Sygehus. - et moderne akutsygehus

Nykøbing F. Sygehus. - et moderne akutsygehus Nykøbing F. Sygehus - et moderne akutsygehus Mission, vision og strategi 2013-2016 Forord Nykøbing F. Sygehus blev 1. januar 2013 etableret som et selvstændigt akutsygehus med en ny sygehusledelse. Vi

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK Kursuskatalog Kurser i informationssøgning og referencehåndtering Medicinsk Biblioteks kursusoversigt Velkommen til Medicinsk Biblioteks kursuskatalog I kataloget finder

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Ny styring i et patientperspektiv

Ny styring i et patientperspektiv Ny styring i et patientperspektiv Lars Dahl Pedersen, Hospitalsdirektør, Hospitalsenhed Midt www.regionmidtjylland.dk Incitamentsstrukturer Belønning Straf Faglige Prof. Normer og standarder Godt omdømme

Læs mere

Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015

Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015 Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015 Tine Curtis, Forskningschef Lars Lund, Konsulent Center for Anvendt Kommunal Sundhedsforskning Hvorfor vil kommunen

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Til stede: Ole Mathiesen (OM), Stephan Alpiger (SA), Thomas Enggaard (TE), Carsten Tollund (CT) Fraværende: Eske Aasvang (EA) Søndag d.

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Ledelse af forskning og udvikling hvilke kompetencer er der behov for hos de kliniske ledere?

Ledelse af forskning og udvikling hvilke kompetencer er der behov for hos de kliniske ledere? Ledelse af forskning og udvikling hvilke kompetencer er der behov for hos de kliniske ledere? Karsten Bech Centerchef, dr. med., MPA Sygehus Sønderjylland Hvis vi bare kunne! If you pick the right people

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Kliniske retningslinjer hvordan

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Anne Hjøllund Christiansen, cand.scient.san.publ. rojektleder i ORA Disposition ortlægning af forsknings- og udviklingsmiljøer

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD Et værktøj til vurdering af forskningens kvalitet og relevans Udgivet af: Danmarks Forskningspolitiske Råd Juni 2006 Forsknings og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260

Læs mere

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Lemvig Kommune og formand for Sygeplejeetisk Råd

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Indhold 2 Indledning 2 Vision 2 Målsætninger 3 Strategi 4 Retning og fokus 5 Organisering 5 Økonomi 6 Sammenfatning 7 Bilag

Læs mere

REFERAT. Dagsordenspunkter:

REFERAT. Dagsordenspunkter: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for forskning og innovation Dato: 09.06. 2015 Kl.: 08.00 10.00 Sted: Kristineberg 3, lokale 0.08 Deltagere: Martin Lund, Peter Treufeldt, Karin

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

2 www.regionmidtjylland.dk

2 www.regionmidtjylland.dk Plancher fra temamøde i regionsrådet om udarbejdelse af sparekatalog 23. februar 2015 www.regionmidtjylland.dk Oplæggene viser eksempler på, hvilke områder og muligheder styregrupperne for temaerne undersøger.

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere