Forskningsprofil og strategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsprofil og strategi"

Transkript

1 Forskningsprofil og strategi For Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Kvalitet & Forskning

2

3 Forskning på Hospitalsenhed Midt I Hospitalsenhed Midt indgår Regionshospital Viborg, Regionshospital Silkeborg, Regionshospital Hammel Neurocenter og Regionshospital Skive, som hver har sine kendetegn og stærke brands. Disse skal bevares og udbygges. Imidlertid lægges der også vægt på samarbejde og opnåelse af synergieffekter. Det gælder ikke mindst indenfor forskningen. Hospitalsenhed Midt er kendetegnet ved at have flere højtspecialiserede funktioner og en lang række regionsfunktioner, og det forpligter til at have konstant fokus på forskningsaktiviteter. Forskningsindsatsen i Hospitalsenhed Midt er veletableret, omfattende og ambitiøs, og for en række områder på højt internationalt niveau. Der er ansat 3 professorer inden for forebyggelse af karsygdom og neurologi, og der er en adjungeret professor. Flere end 50 ansatte har en medicinsk doktorgrad eller en ph.d.-grad. Hospitalsenheden har 25 ph.d.-studerende, og der publiceres årligt omkring 100 videnskabelige artikler. Forskningsindsatsen er under yderligere udbygning. Emneområderne for den mest omfattende forskning ved hospitalsenheden er Forebyggelse og behandling af hjerte- og karsygdom Rehabilitering af patienter med skader i nervesystemet Rationel diagnostik Hurtig diagnostik og behandling af inflammatoriske lidelser og kroniske lidelser Klinisk sygepleje Bevægeapparatslidelser Urologiske sygdomme, specielt laparoskopisk kirurgi Desuden er der forskningsaktiviteter i en række andre specialer, væsentligst ortopædkirurgi, pædiatri, klinisk mikrobiologi, endokrinologi, fertilitetsbehandling, lungemedicin, gastroenterologi, infektionsmedicin og akutmedicin. Forskningsstrategi Missionen for forskningsindsatsen på Hospitalsenhed Midt er at skabe banebrydende ny viden til gavn for borgere og patienter på højt professionelt og etisk niveau. Visionen er, at forskningsindsatsen altid skal være på internationalt niveau og understøtte hospitalsenhedens overordnede mission og vision om løbende at forbedre kvaliteten i al diagnostik, behandling, pleje, rehabilitering, forebyggelse og sundhedsfremme, som hospitalsenheden tilbyder. Det skal ske gennem forskning i faglige, organisatoriske og patientoplevede aspekter af hospitalsenhedens aktivitet. Strategien har seks spor med nedenstående konkrete målsætninger. Strategispor 1: Samarbejde og synergi Side 3

4 Øget samarbejde på tværs af discipliner, specialer og matrikler i hospitalsenheden Etablering af så mange relationer til andre forskningsinstitutioner som muligt Fokus på tværfaglig og tværsektoriel forskning Plads til både klinisk og translationel forskning Strategispor 2: Organisation og ledelse Etablering af universitetsklinikker Udpegning af forskningsansvarlige medarbejdere på alle afdelinger og centre Udarbejdelse af afdelings- eller enhedsspecifikke forskningsstrategier Registrering og monitorering af forskningsprojekter Strategispor 3: Humane ressourcer Etablering af specialerelaterede forskningsfora Indførelse af forskerkursus til forskningsansvarlige og andre interesserede Oprettelse af nye forskningsstillinger med annuum i form af professorater, lektorater, adjunkturer, kombinationsstillinger, ph.d.-stipendiater og prægraduate korterevarende stillinger Strategispor 4: Fysiske rammer Etablering af et forsker-it-netværk, som fungerer på samtlige matrikler Etablering af forskningsfaciliteter laboratorier, undersøgelsesrum, auditorium Forbedring af ph.d.-miljøerne Etablering af samme adgang til videnskabelig faglitteratur som på Århus Universitetshospital Strategispor 5: Synlighed Øget produktionen af peer-review artikler med høj impact-faktor Systematisk indberetning til PURE-systemet Systematisk formidling af forskningsresultater til kommunikationsafdelingen og løbende opdatering af publicerede artikler på fagbibliotekets hjemmeside Forbedring af hjemmesiden Udbygning af den årlige forskningsrapport Strategispor 6: Økonomi Øgning af hospitalsenhedens forskningspulje til 1% af hospitalsenhedens driftsbudget over nogle år Allokering af en del af afdelingernes eller centrenes driftsbudgetter til forskningsformål Øget fundraising med tiltrækning af eksterne bevillinger Side 4

5 Forskningsprofilen Hospitalsenhed Midt har fire etablerede forskningsmiljøer med spydspidsstatus, hvor der arbejdes for etablering af universitetsklinikker eller anden videnskabelig tilknytning til Aarhus Universitet. a) Rehabilitering af patienter med skader i nervesystemet RH Hammel Neurocenter skal levere højtspecialiseret og regionale neurorehabiliteringsydelser til patienter fra regionerne Nordjylland, Syddanmark og Midtjylland. Samtidig skal RH Hammel Neurocenter være førende i Norden indenfor forskning og uddannelse i neurorehabilitering. På RH Hammel Neurocenter udføres klinik-nær neurorehabiliteringsforskning som understøtter hospitalets højtspecialiserede funktion for neurorehabilitering. Forskningen bygger bro mellem grundvidenskabelig neuroforskning og den behandling der gives til patienter med erhvervet hjerneskade. Dette sker konkret ved at være en del af Dansk Neuroforsknings Center, Århus Sygehus. Idet neurorehabilitering i særlig grad fordrer en multidisciplinær indsats, er der udover traditionel lægevidenskabelig forskning, en speciel bevågenhed på at initiere og udvikle forskningskompetencer indenfor andre faggrupper (psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker). Samtidig forsøger forskningen at tage afsæt i en WHO-defineret begrebsramme (International Classification of Function (ICF)) og herunder at have fokus på aspekter som aktivitet, deltagelse og omgivelsesfaktorers indflydelse på patienternes liv efter en hjerneskade. Dette betyder at der udover traditionel sundhedsvidenskabelig forskning også udføres forskning med basis i en humanistisk forskningstradition og at disse traditioner søges integreret. Som et nyere forskningsfelt på Århus Universitetet og i Danmark går bestræbelserne aktuelt på at konsolidere og internationalisere forskningen. Aktuelt er der knyttet tre professorer til RH Hammel Neurocenter og man har formået at sikre sig del i større eksterne bevillinger (UNIK-bevilling, European Research Council Starting Grant, Bevica-professorat). Der er tilknyttet 7 ph.d.-studerende. Forskningsenheden har en robust forskningsmæssig sammensætning og volumen, og beskæftiger sig med et væsentligt fagområde, og Aarhus Universitet ansøges i øjeblikket om at enheden får status som universitetsklinik (se bilag 1). RH Viborg er udpeget til at varetage højtspecialiseret funktion indenfor rehabilitering af rygmarvsskadede fra Jylland og Fyn. På RH Viborg, Skive foregår med udgangspunkt i neurologisk afdeling neurorehabilitering i Vestdansk Center for Rygmarvsskade. Der er på nuværende tidspunkt, som ønsket af regionsrådet, en forskningsenhed under opbygning. Der er udarbejdet en selvstændig strategi for at tiltrække en professor eller en forskningsoverlæge fra det nationale eller internationale netværk (se bilag 2). Der er ansat en adjunkt i sygeplejevidenskab og en læge starter et ph.d.-studie medio Desuden er en akademisk sekretær under ansættelse. Derudover er der planer for et tæt samarbejde mellem hospitalsenhedens afdelinger vedr. hjerneskader og Side 5

6 rygmarvsskader, idet en række af metoderne til genoptræning bygger på de samme principper. b) Forebyggelse og behandling af hjerte- og kar- karsygdom Ifølge hospitalsplan og specialeplan er RH Viborg udpeget til at varetage regionsfunktion i karkirurgi. Karkirurgien er i hospitalsplanen omtalt som et spydspidsområde for RH Viborg. Karkirurgisk Afdeling har en adjungeret professor i forebyggelse af kredsløbssygdomme, og snart tiltræder en forskningsoverlæge. Her er gennem en årrække satset på at udvikle et screeningsprogram for udposning på legemspulsåren og undersøge cost-effectivenes af tiltagene. Professoren indgår i 11 internationale programmer og konsortier. Der er også udført eksperimentelle operationer på grise i samarbejde med Aarhus Universitet (Institut for Husdyrvidenskab, Foulum). Man har lige taget hul på et screeningsprogram til kvinder, og har her tværfagligt samarbejde med sygeplejeforskningen på hospitalsenheden. Der er i øjeblikket udgået 8 ph.d-studerende fra projektet og der er aktuelt 4 ph.d. studerende i gang og 4 på vej. Denne forskergruppe vil fortsætte forskning i, hvordan man forebygger primær sygdom, f.eks. livsfarlig udposning på legemspulsåren eller åreforkalkning ikke blot i benene, men også i hjertet og hjernen. Der er dannet Center for Kardiovaskulær Forskning, som også omfatter forskningsaktive ressourcepersoner fra de to medicinske afdelinger på Hospitalsenhed Midt, så man når op på mindst 6 seniore forskere med medicinsk doktorgrad. Forskning i at forebygge svære komplikationer til karkirurgiske operationer fortsættes, f.eks. tillukning af bypass, betændelse ved åreproteser og utæthed efter endovaskulær behandling af udposninger. Desuden vil man forske i en af de store folkesygdomme, som er åreknuder. Der ansøges i øjeblikket om, at området for status som universitetsklinik (se bilag 3), idet der er en robust forskergruppe, der har international kvalitet, der er deltagelse i en række internationale netværk og forskningsprogrammer, herunder EUprogrammer, og der er en stor undervisningsvirksomhed. c) Rationel diagnostik Diagnostisk Center (DC) og Center for Planlagt Kirurgi (CPK) har ifølge Akutplan og Hospitalsplan i Region Midtjylland spydspidsfunktion indenfor elektive og subakutte funktioner. Fokusområderne er a) omstilling af stationær akut aktivitet til ambulant subakut/elektiv aktivitet for akutte medicinske patienter, b) hurtig og effektiv udredning af okkult cancer, c) udvikle en spydspidsfunktion indenfor elektiv og subakut dagsmedicin, d) håndtering af patienter med kroniske medicinske sygdomme, e) være Regionens særlige kompetencecenter indenfor rygkirurgi og ledudskiftninger i hofte, knæ og skulder. Forskningsindsatsen skal understøtte excellente patientforløb gennem hurtig diagnostik og behandling. Diagnostisk Center satser på optimering af de organisatoriske, faglige og patientoplevede aspekter af behandlingen. En forudsætning for at dette kan lykkes er effektiv adgang til hurtig tværfaglig vurdering, og effektiv adgang til avanceret billediagnostik. Side 6

7 Reumatologien i den vestlige del af Region Midt er samlet i Diagnostisk Center i Silkeborg. Diagnostisk Center er derfor et naturligt center for forskning i medicinske inflammatoriske sygdomme. Et særligt satsningsområde er tidlig diagnostik af inflammatoriske sygdomme med tilhørende komorbiditet (bla. Tidlig Artrit Klinik). En forudsætning for tidlig diagnostik af inflammatoriske lidelser er anvendelse af avancerede billeddiagnostiske metoder samt immunologiske teknikker. Indenfor idrætsmedicin tilbydes ligeledes hurtig udredning og behandling. Til alle disse kliniske udrednings- og behandlings tilbud er der tilknyttet tværfaglige forskningsprojekter der belyser komorbiditet, patogenetiske forhold ved hjælp af avanceret billeddiagnostik (ultralyd, CT og MR-scanning), immunologiske teknikker, der kobler til klinik og patientoplevelse. Der er bredt nationalt og internationalt samarbejde omkring disse projekter. Der stiles mod etablering af et forskningsprofessorat indenfor området, og der ansøges aktuelt om status som universitetsklinik indenfor rationel diagnostik (se bilag 4). I Center for Bevægeapparatslidelser forskes der i samarbejde med Center for Folkesundhed, Århus Universitet, blandt andet i reumatologi, som også involverer samarbejde med en række udenlandske forskere. I Medicinsk og Kirurgisk Rygcenter forskes tværfagligt i emneområdet ryglidelser. I Center for Planlagt Kirurgi forskes i skulder-, knæ- og hoftekirurgi ofte i samarbejde med stedets reumatologer. Den tværfaglige og tværsektorielle indsats er gennemgående for en stor del af Diagnostisk Centers aktiviteter og spiller derfor også en stor rolle i forskningsindsatsen. Aktuelt er der tilknyttet 11 phd-studier til Diagnostisk Center. Diagnostisk Center har i perioden haft over 50 publikationer i peer-rewievede internationale videnskabelige tidsskrifter. d) Forskning i klinisk sygepleje Det fjerde område med spydspidsstatus er forskning i klinisk sygepleje. Enhed for Klinisk Sygeplejeforskning, Regionshospital Viborg, består af Center for Sygeplejeforskning Viborg, der er oprettet 2005 i et samarbejde mellem Regionshospitalet Viborg, Skive, Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg og Deakin University, Faculty of Health, School of Nursing and Midwifery, Melbourne. Der er ansat 2 Clinical Associate Professors i centeret. Det består ligeledes af et adjunktur, der er oprettet 2011 i et samarbejde mellem Health, Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og Hospitalsenhed Midt. Adjunkten er ansat i Vestdansk Center for Rygmarvsskade. Samarbejdet med Aarhus Universitet prioriteres meget højt. I Center for Sygeplejeforskning er der 2 igangværende ph.d. forløb, mens 3 ph.d.-studerende er under indskrivning. Samarbejdet med Deakin University prioriteres ligeledes meget højt. Forskning i klinisk sygepleje er her centreret omkring 5 lærestole i kliniske sygeplejeområder. Der er i øjeblikket to nye projekter under forberedelse i dette samarbejde: A study of self- Side 7

8 management needs among young people with type 2 diabetes (20-40 years) og Patient participation in symptom management in acute care settings. Der er for begge projekters vedkommende tale om sammenligninger i relation til internationale kohorter. Medicinsk afdeling, RH Viborg indgår aktivt i disse projekter. Foruden disse samarbejdsrelationer er der gennem årene etableret et frugtbart nordisk samarbejde omkring sygeplejeforskning. I Center for Planlagt Kirurgi, RH Silkeborg er der ansat 1 forskeruddannet sygeplejerske med ansvar for forskning i klinisk sygepleje. Der er her bestræbelser i gang for etablering af et adjunktur i samarbejde med Health, Aarhus Universitet. På Hammel Neurocenter er der ligeledes ansat en forskeruddannet sygeplejerske med ansvar for forskning i klinisk sygepleje. Forskning i klinisk sygepleje sætter fokus på at frembringe viden i henhold til to hovedområder: patienters oplevelser, erfaringer og reaktioner i relation til at være syg eller truet af sygdom plejerelaterede sundhedstjenesteydelser Det første hovedområde omhandler fortrinsvis patienters oplevelse af og håndtering af deres sygdom, symptomer, f.eks. smerter, og situation som værende syg. Det andet omhandler sygeplejerskers professionelle indsats og situation. Der anvendes såvel kvalitative som kvantitative metoder. e) Forskningsområder i særlig udvikling Indenfor akutmedicin er der afsat særlige midler til forskning i perioden , og der foregår i øjeblikket et samarbejde med Center for Akutforskning om at få forskningsprojekter op at stå. Indenfor neurologien og infertilitetsområdet er der også initiativer i gang til styrkelse af forskningen. Forskningsmæssig infrastruktur Hospitalsenhed Viborg, Skive har siden 1. maj 2009 haft en kvalitets- og forskningschef, som har til opgave at understøtte og styrke forskningstiltag, samt løse de administrative opgaver, så forskerne kan hellige sig forskningen. Pr. 1. april 2011 har denne opgave omfattet hele Hospitalsenhed Midt. Med den store forskningsaktivitet, der er i hospitalsenheden, er der brug for styrkelse af forskningsorganiseringen med henblik på at koordinere, formulere og sikre gennemførelse af forskningssamarbejder på tværs af sektorer. Samtidig skal rammerne for et ph.d.-forskermiljø forbedres og forskningsinput i de faglige fællesskaber skal styrkes. Side 8

9 Baggrundsnotat Tilblivelsen af forskningsstrategien Alle dele af hospitalsenheden har været inddraget i tilblivelsen af forskningsstrategien. Forskningsrådet har nedsat en skrivegruppe, som sammen med kvalitets- og forskningschefen har sammenskrevet de tidligere forskningsstrategier fra henholdsvis Hospitalsenhed Silkeborg og Regionshospitalet Viborg, Skive. Afdelingernes planer og ønsker er indhentet i foråret 2012 og helt eller delvist indarbejdet i dette dokument. Forskningsstrategien har været sendt i høring i Overlægerådet, Ledende Sygeplejerskers Råd, og Tværgående Leders Råd og er efterfølgende vedtaget på ledelsesgruppemøde i Hvorfor forske i Hospitalsenhed Midt? Forskning er et nødvendigt led i den løbende forbedring af kvaliteten i al diagnostik, behandling, pleje, rehabilitering, forebyggelse og sundhedsfremme (i det følgende blot benævnt behandling). Udvikling af forskningsmiljøer skal medvirke til at rekruttere og fastholde engagerede og visionære medarbejdere af alle kategorier og på alle kompetenceniveauer fra de yngste til de ældste. En forskningsstrategi er et bærende element i fremskaffelse og udnyttelse af forskningsressourcer på en måde, så det bliver til gavn for patienter samt Hospitalsenhed Midts nationale og internationale ry. Med Sundhedsloven af har regionerne fået en forpligtelse til at forske, og i 2011 er der indgået en aftale mellem Region Midtjylland og Aarhus Universitet (se bilag 5), som sikrer et særligt samarbejde mellem Aarhus Universitet og regionshospitalerne. Regionsrådet har ligeledes i 2011 godkendt en samlet forskningsprofil for hele Region Midtjyllands hospitaler, og der er etableret et styringsorgan Lederforum for Universitet-Regionssamarbejdet (LUR) med tilhørende underudvalg, og der er også bevilget særlige midler til styrkelse af forskningen. Hospitalsenhed Midt har en betydelig rolle at spille i den samlede forskningsprofil. Hvad er forskning? Forskning er en organiseret og systematisk måde at finde svar på spørgsmål. Spørgsmål er centrale for al forskning. Uden et spørgsmål, har forskningen ikke fokus eller formål. Videnskabelig forskning er en systematisk, organiseret og planlagt proces. Den er systematisk, fordi der er et bestemt sæt af procedurer og trin (Se tabel 1), som følges, herunder litteraturgennemgang af tidligere forskning vedrørende spørgsmålet, og organiseret ved, at der er en planlagt kvalitativ eller kvantitativ metode i processen. At finde svar er afslutningen på al forskning. Nogle gange er svaret negativt, men det er stadig et relevant svar. Da formålet er at frembringe ny, værdifuld viden for alle, er man forpligtet til at søge optimal formidling, publicering og implementering af denne viden. Grundforskning er eksperimenterende eller teoretisk arbejde med det primære formål at opnå ny viden og forståelse uden nogen bestemt anvendelse i sigte. Anvendt forskning er ligeledes originale undersøgelser med henblik på at opnå ny viden. Den er Side 9

10 imidlertid primært rettet mod bestemte praktiske mål. Udviklingsarbejde er systematisk arbejde baseret på anvendelse af viden opnået gennem forskning og/eller praktisk erfaring med det formål at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser. Side 10

11 Tabel 1. Oversigt over eksisterende og manglende ressourcer Forskningstrinene Eksisterende humane og fysiske ressourcer 1. Motivation - Professionelle forskningsledere - Uudnyttede humane ressourcer 2. Idé og diskussion - Forskningsforum - PhD netværket - Væksthuset - Professionelle forskningsledere 3. Litteraturstudier - Fri adgang til Pubmed og DEFF m.m. - Fagbiblioteket 4. Protokoludformning - Professionelle forskningsledere - Fastansatte med erhvervet forskeruddannelse 10. Ansøgning - Regionshospitalets forskningspulje - Adgang til fondsdatabaser 11. Administration - Stipendiatansættelser - Oprettelse af forskningskonti 11. Dataindsamling - Adgang til registerdata - Kliniske data - Forsøgsdyr - Adgang til relevant database software 12. Dataanalyse - Professionelle forskningsledere - Fastansatte med erhvervet forskeruddannelse - ph.d.- studerende -PostDocs 13. Fortolkning - Forskningsforum - PhD netværket - Væksthuset - Professionelle forskningsledere 14. Offentliggørelse - Licens på Referencesoftwareprogram - Grafisk og journalistisk medarbejder - Posterproduktion - Informationsafdeling - Staffmeetings - Forskningens Dag - Præsentation på kongresser - ph.d. forelæsning på regionshospitalet Manglende humane og fysiske ressourcer - Motiverende faktorer for andre - Midler til forskeruddannelse - Strategi for fastholdelse af professionelle forskningsledere og postdocs - Forskningsnetværk involverende alle afdelinger og enheder - Viden om og brug af tilgængelige databaser - Samme adgang til videnskabelig litteratur som på Århus Universitetshospital - Forskningsnetværk involverende alle afdelinger og enheder - Aktivitet hos flere fastansatte med erhvervet forskeruddannelse - Erfaring med konkretisering af forskningsspørgsmål og design af projekter - Utilstrækkelige lokale midler - Viden om tilgængelige databaser - Støtte til fundraising - Ansættelse af prægraduate personer, f.eks. forskningsårsstuderende - Registrering og monitorering af alle forskningsprojekter - Viden om og udnyttelse af tilgængelige registre - Viden om og udnyttelse af tilgængeligt software - Forskningslaboratorium - Teknisk forskningspersonale - Adgang til statistisk software - Avanceret statistisk assistance - Forskningsnetværk involverende alle afdelinger og enheder - Aktivitet hos fastansatte med erhvervet forskeruddannelse - Forskningsnetværk involverende alle afdelinger og enheder - Aktivitet hos fastansatte med erhvervet forskeruddannelse - Viden om og udnyttelse af tilgængeligt software - Mulighed for sproglig assistance - Fokus på ikke videnskabelig offentliggørelse m.h.p. øget synlighed - Midler til kongresdeltagelse - Auditorium Sundhedsrelateret forskning er overvejende anvendt forskning og kan klassificeres i følgende tre områder: 1. Biomedicinsk forskning er primært forskning inden for de lægevidenskabelige fag, den kliniske og den socialmedicinsk-epidemiologiske forskning. Begrebet omfatter, udover forskning vedr. somatiske sygdomme, tillige psykiatriske og klinisk- Side 11

12 psykologiske sygdomme og tilstandsformer. Herudover inddrages tilsvarende sygeplejerelateret, anden sundhedsfaglig, odontologisk og farmaceutisk forskning under begrebet. Biomedicinsk forskning tilsigter at frembringe ny, værdifuld viden om menneskets biologiske og psykologiske processer enten i forhold til raske mennesker eller for at forebygge, erkende, lindre, behandle eller helbrede sygdom, sygdomssymptomer og smerter, herunder at påvirke legemsfunktioner. 2. Patientologisk forskning er tilrettelagt efter videnskabelige kvalitative og kvantitative metoder og tilsigter at frembringe ny, værdifuld viden om patienters oplevelser, erfaringer med at være syg eller truet af sygdom, personlige reaktioner på sygdom, behandling og pleje samt håndtering af sygdom, symptomer og behandling. 3. Sundhedstjenesteforskning er forskning tilrettelagt efter videnskabelige kvantitative og kvalitative metoder med henblik på at frembringe ny viden om behandlings- og plejemæssige sundhedstjenesteydelser, herunder organisatoriske og sundhedsøkonomiske forhold. De 6 strategispor - uddybning Strategispor 1: Samarbejde og synergi I Hospitalsenhed Midt lægges der vægt på, at der opnås synergier ved translationel forskning, d.v.s. bench-to-bedside-forskning, hvor der inddrages mange discipliner og der ydes bidrag fra forskellige specialer. Målsætningerne er: Øget samarbejde på tværs af discipliner, specialer og matrikler i hospitalsenheden Etablering af så mange relationer til andre forskningsinstitutioner som muligt Fokus på tværfaglig og tværsektoriel forskning Plads til både klinisk og translationel forskning Strategispor 2: Organisation og ledelse Af aftalen mellem Region Midtjylland og Aarhus Universitet fremgår det, at ansvaret for forskningen påhviler Institut for Klinisk Medicin, mens ansvaret for behandlingen af patienterne påhviler regionen. Institut for Klinisk Medicin ansætter en akademisk koordinator, som er bindeled mellem instituttet og hospitalsledelsen. Organiseringen er således i øjeblikket under forandring, men aktuelt er forskningen på Hospitalsenhed Midt organiseret som vist i figur 1. Forskningsrådet er rådgivende for hospitalsledelsen og skal støtte og udvikle forskningen. Rådet har en række faste medlemmer (alle professorer, alle forskningslektorer, hospitalsledelsesrepræsentanter, kvalitets- og forskningschefen) og medlemmer som ansøger om deltagelse (forskningsledere og repræsentanter for forskningsgrupper) eller udpeges (ledelsesrepræsentanter) samt flere observatører (fagbibliotekets leder, uddannelsesansvarlige for læger og professionsuddannelserne). Arbejdsopgaverne fremgår af kommissoriet (se bilag 6). Side 12

13 Kvalitet & Forskning tager sig af en række administrative forhold ved forskningen, og har sekretariatsfunktion for forskningsudvalget. Der er ansat en Kvalitets- og forskningschef, som udover forskningsfunktionen tillige varetager kvalitetsledelse på regionshospitalet. Der er til Kvalitets- og forskningschefen knyttet 24 ugentlige sekretærtimer til administrative opgaver. Yderligere er fagbiblioteket med 4 bibliotekarer, som betjener alle fem regionshospitaler, organisatorisk placeret her. Målsætningerne er: Etablering af universitetsklinikker Udpegning af forskningsansvarlige medarbejdere på alle afdelinger og centre Udarbejdelse af afdelings- eller enhedsspecifikke forskningsstrategier Registrering og monitorering af forskningsprojekter Strategispor 3: Humane ressourcer Der skal være fokus på rekruttering og fastholdelse af dygtige medarbejdere. Perspektiverne for forskningsforløb skal fremgå klart for nuværende og kommende forskere. Medarbejdere med lyst og evne skal spottes og opfordres til at indgå i forskningsprojekter. Der skal være mulighed for kombinationsstillinger med både klinik og forskning, og der skal opbygges læringsmiljøer, bl.a. journal clubs og forskerkurser. Der skal også være mulighed for ansættelse i delestillinger mellem Aarhus Universitet og hospitalsenheden. Målsætningerne er: Etablering af specialerelaterede forskningsfora Indførelse af forskerkursus til forskningsansvarlige og andre interesserede Oprettelse af nye forskningsstillinger med annuum i form af professorater, lektorater, adjunkturer, kombinationsstillinger, ph.d.-stipendiater og prægraduate korterevarende stillinger Strategispor 4: Fysiske rammer På RH Viborg findes der et centralt ph.d.-miljø med plads til 8 ph.d.-studerende. Der er yderligere et par studiepladser i Center for Sygeplejeforskning. Øvrige forskningsaktiviteter foregår på afdelingerne. Inden for det kommende år vil der blive etableret et studiemiljø i den tidligere sygeplejeskole. Desuden vil der i forbindelse med bygning af det nye akutcenter blive bygget auditorium og blive forsøgt etableret centrale forskningsfaciliteter. På RH Silkeborg er der en forskningsgang under opbygning, hvor ph.d.-studerende kan få kontorfaciliteter. På RH Hammel er der en samlet forskningsafdeling med faciliteter til hele forskningsgruppen. På RH Skive foregår forskningen i afdelingens lokaler. Der er i øjeblikket en række problemer forbundet med at få koblet forskeres pc ere på netværket, så der er adgang dels til produktionsmiljøet i relevant omfang, dels til de specielle programmer, som måtte være nødvendige for forskningsaktiviteten. Dette problem skal løses i forbindelse med overgang til Midt-EPJ. Side 13

14 På kort sigt skal det sikres, at ph.d.-studerende tilknyttet Hospitalsenhed Midt får tildelt mere tilfredsstillende fysiske rammer og at der i endnu højere grad er mulighed for styrkelse af et fælles ph.d.-miljø. Der skal være yderligere adgang til relevant ITudstyr både hardware og software. Fagbiblioteket på Regionshospitalet Viborg er et stort aktiv og består nu af to assistenter og fire bibliotekarer, som varetager biblioteksfunktionerne på Hospitalsenheden Vest, Hospitalsenheden Midt, Regionshospitalet Horsens og Regionshospitalet Randers. Der er nedsat en biblioteksfaglig arbejdsgruppe, som i øjeblikket har fået til opgave at undersøge mulighederne for sikring af ensartet adgang til litteratur for alle forskere i regionen. Der ønskes desuden på længere sigt oprettet forskningsafdelinger med plads til såvel de enkelte forskningsmiljøer/enheder og fællesfunktioner i form af - auditorium og mødelokaler - laboratorium med tilknyttet teknisk personale - fagbibliotek - internetcafé-miljø - undersøgelsesrum - trådløs kommunikation - video-konferenceudstyr Der vil i perioden blive udarbejdet en samlet beskrivelse af aktuelt udstyr og beskrivelse af de fremtidige ønsker til og behov for lokaler og udstyr. Målsætningerne er Etablering af et forsker-it-netværk, som fungerer på samtlige matrikler Etablering af forskningsfaciliteter laboratorier, undersøgelsesrum, auditorium Forbedring af ph.d.-miljøerne Strategispor 5: Synlighed Der er stor forskningsaktivitet på hospitalsenheden. Der plubliceres ca. 100 artikler pr. år, og ofte med høj impact faktor. Det er vigtigt at dette kommunikeres både internt og eksternt. Der afholdes hvert år Forskningens dag og fra 2012 deltager Hospitalsenhed Midt også i det nationale arrangement Forskningens Døgn. Der udgives hvert år en forskningspublikation med oplistning af forskningsrelaterede aktiviteter, og forskningen har sin egen fane på forsiden af hjemmesiden, hvor der dels er information om forskning, dels løbende lægges nyheder af interesse for forskere. Der udsendes fra Kvalitet & Forskning såkaldte forskningsinfo ud via mail til alle, som abonnerer herpå, ligesom alle vigtige forskningsinformationer også løbende sendes til afdelings- og centerledelser. Imidlertid Målsætningerne er: Øget produktionen af peer-review artikler med høj impact-faktor Systematisk indberetning til PURE-systemet Side 14

15 Systematisk formidling af forskningsresultater til kommunikationsafdelingen og løbende opdatering af publicerede artikler på fagbibliotekets hjemmeside Udbygning af den årlige forskningsrapport Strategispor 6: Økonomi Hospitalsenhed Midt har en intern forskningspulje på 1 mio. pr. år (se bilag 7), hvorfra der uddeles midler 2 gange pr. år. Hospitalet har i foråret 2012 gennemgået samtlige forskningskonti, og der er i øjeblikket et indestående på mio., som er øremærkede til igangværende eller planlagt forskning. Der er af regionsrådet for årene bevilget 1.7 mio. hvert år til forskningsopbygning, og de foreløbige planer for anvendelse er angivet i bilag 8. Desuden er der bevilget 0.8 mio. direkte til VCR, hvor planen for anvendelse fremgår af bilag 9. Som en del af aftalen mellem Region Midt og Aarhus Universitet er det også besluttet, at Forskningsstøtteenheden ved Aarhus Universitetshospital skal tilbyde ydelser til regionshospitalerne, specielt med fundraising og øget kvalitet i projektansøgninger. Øgning af hospitalsenhedens forskningspulje til 1% af hospitalsenhedens driftsbudget over nogle år Allokering af en del af afdelingernes eller centrenes driftsbudgetter til forskningsformål Øget fundraising med tiltrækning af eksterne bevillinger Side 15

16 Hospitalsenhed Midt Kvalitet & Forskning

Forskning på Hospitalsenhed Midt

Forskning på Hospitalsenhed Midt Forskning på Hospitalsenhed Midt Forskning på HE Midt I Hospitalsenhed Midt indgår Regionshospital Viborg, Regionshospital Silkeborg, Regionshospital Hammel Neurocenter og Regionshospital Skive, som hver

Læs mere

Forskningsprofil og strategi

Forskningsprofil og strategi Forskningsprofil og strategi Hospitalsenhed Midt 2015-2018 15.06.15 Indhold Forskning på Hospitalsenhed Midt...3 Vision & Mission...4 Strategi for rammer og vilkår...4 Strategi og profil for indsatsområder...6

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Forskningsstrategi 2001-2005 Strategiplan for udvikling af forskningen ved Aalborg Sygehus Aalborg Sygehus er et af landets største sygehuse. Sygehusets primære opgave er at sikre behandling og pleje af

Læs mere

Principnotat om universitetsklinikker

Principnotat om universitetsklinikker Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Principnotat om universitetsklinikker Med indgåelsen af et nyt aftalekompleks

Læs mere

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus Forskningsstrategi 2012-2015 OUH Svendborg Sygehus Forord OUH Svendborg Sygehus ønsker at styrke sundhedsforskningen til gavn for patienter, personale og samfundet som helhed. Lokalt forankret klinisk

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens 2016-2018 Hospitalsenheden Horsens Forskningsenheden Formål og indsatsområder Formålet med Forskningsenheden ved Hospitalsenheden Horsens (HEH)

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING 2017 2020 Indledning, vision og indsatsområder FORSKNING er en vigtig opgave for Psykiatrien i Region Syddanmark. Forskning

Læs mere

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND Aftale om tilknytningsformer Regionshospitalerne, regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland er med

Læs mere

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Notat Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus JUNI 2009 BAGGRUND... 3 FORMÅL... 3 OMDØMME... 5 RESSOURCER... 5 Menneskelige ressourcer og kompetencer...

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres.

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres. Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Health, Aarhus Universitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland 1. Indledning Blandt andet

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden LÆGEFORENINGEN Forskning en nødvendig investering i fremtiden Bedre forebyggelse, diagnostik og rehabilitering forudsætter, at rammer og vilkår for lægers forskning og arbejde med innovation prioriteres

Læs mere

Status for Sundhedsforskning i Region Syddanmark

Status for Sundhedsforskning i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 13/14599 Dato: 11. juni 213 Udarbejdet af: Bo Mikkelsen E-mail: Bo.B.Mikkelsen@rsyd.dk Telefon: 76631337 Notat Status for Sundhedsforskning

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, Region Sjælland FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, indgang E1, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk Forskning

Læs mere

Center for Sygeplejeforskning - Viborg

Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Oprettet pr. 1. april 2005 I et samarbejde mellem Sygehus Viborg (pr.1. jan. 07: Region Midt, Regionshospitalet Viborg, Skive,

Læs mere

Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland Forskningsstrategi 2010-2015 Forskningsstrategi 2010-2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk

Læs mere

Strategi for forskning i Hjerte-lungekirurgisk afdeling for perioden

Strategi for forskning i Hjerte-lungekirurgisk afdeling for perioden Strategi for forskning i Hjerte-lungekirurgisk afdeling for perioden 2012-2017. Baggrund. Aalborg sygehus opnåede i år 2003 status som universitetssygehus, og Aalborg Sygehus har siden været en del af

Læs mere

KOMMUNESAMARBEJDE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

KOMMUNESAMARBEJDE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER KOMMUNESAMARBEJDE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER SØREN KJÆRGAARD INSTITUT FOR FOLKESUNDHED AARHUS FACULTY OF HEALTH SCIENCES præsen TATION 1 HVORFOR SKAL VI ENGAGERE OS I ET SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE? Kommunerne

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Direktionen Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - det kræver faglig ledelse LNN 2016 24. 26. maj Reykjavik Sygeplejedirektør Helen Bernt Andersen Rigshospitalet - Danmark 1 Et oplæg

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016 IRS Universitetsklinikker 1 INSTITUT FOR REGIONAL SUNDHEDSFORSKNING INSTITUTLEDER RIKKE LETH -LARSEN A UGUST 2016 Hvem er vi? IRS er ét af 8 institutter på SUND-SDU Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

EN SUNDHEDSFORSK- NINGSSTRATEGI SOM UDGANGSPUNKT FOR BEDRE SUNDHED OG BEDRE VELFÆRD

EN SUNDHEDSFORSK- NINGSSTRATEGI SOM UDGANGSPUNKT FOR BEDRE SUNDHED OG BEDRE VELFÆRD EN SUNDHEDSFORSK- NINGSSTRATEGI SOM UDGANGSPUNKT FOR BEDRE SUNDHED OG BEDRE VELFÆRD Et oplæg til Sundhedsforskningsstrategi 2014 2018 Region Nordjylland Version d. 28.11.2013 Jr.nr. 2011-120772 INDHOLD

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det?

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Kirsten Ohm Kyvik, læge, ph.d., MPM Institutleder, professor Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OVERLIGGERNOTAT. Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland

AARHUS UNIVERSITET OVERLIGGERNOTAT. Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland OVERLIGGERNOTAT Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland Baggrund Der har inden regionsdannelsen eksisteret et samarbejde mellem Aarhus Universitet

Læs mere

Lovkrav om forskning

Lovkrav om forskning Sundhedsforskning i Region Midtjylland Udvalget vedrørende forskning, teknologi og innovation i sundhedsvæsenet www.regionmidtjylland.dk Lovkrav om forskning Sundhedsloven 194: Regionsrådet skal sikre

Læs mere

20. december Side 1

20. december Side 1 20. december 2016 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health

Læs mere

Sundhedsvidenskabelig Forskningsstrategi i Ringkjøbing Amt 2003-2008

Sundhedsvidenskabelig Forskningsstrategi i Ringkjøbing Amt 2003-2008 Sundhedsvidenskabelig Forskningsstrategi i Ringkjøbing Amt 2003-2008 Udkast 25.11.2003 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 2 FORSKNING. DEFINITION OG AFGRÆNSNING 3 3 3 NATIONALE MÅL 4 3.1 NATIONALE MÅL

Læs mere

I samtlige fem fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland vil følgende specialer være repræsenteret. $'!!%(

I samtlige fem fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland vil følgende specialer være repræsenteret. $'!!%( !""# $ % $!&% Der vil som hidtil være én neurokirurgisk afdeling i regionen, som varetager de højt specialiserede funktioner inden for neurokirurgien. Afdelingen er placeret på Århus Universitetshospital,

Læs mere

Fra forskning til diagnostik og behandling

Fra forskning til diagnostik og behandling Oktober 2013 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Fra forskning til diagnostik og behandling Forskningsstrategi 2013-2018 INDHOLD Forord... 3 Et solidt fundament at bygge videre på... 4 Sådan styrker

Læs mere

Forskningsstrategi Afdeling O

Forskningsstrategi Afdeling O Forskningsstrategi Afdeling O 2012-2017 Indledning Der stilles fra alle sider krav om, at sundhedsvæsenets ydelser skal være forskningsbaserede, og afdeling O har, i kraft af at være en del af et universitetshospital,

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Klinisk Kræftforskningscenter

Klinisk Kræftforskningscenter Klinisk Kræftforskningscenter STRATEGI ORGANISATION LEDELSE 2013-2015 Klinisk Kræftforskningscenter Aalborg Universitetshospital Forskningens Hus Sdr. Skovvej 15 9000 Aalborg www.kkfc.rn.dk / www.kkfc.aalborguh.dk

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 11. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland 22. maj 2015 Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til aftalen: Aftale om professorer og akademiske koordinatorer

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til?

Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til? Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til? Kirsten Ohm Kyvik, Institutleder, professor, læge, ph.d., MPM Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet OUH, Odense Universitetshospital,

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

Supplerende bilag 2 til punkt 2 - regionsrådets møde den 22. juni 2011

Supplerende bilag 2 til punkt 2 - regionsrådets møde den 22. juni 2011 Supplerende bilag 2 til punkt 2 - regionsrådets møde den 22. juni 2011 Til Sekretariatet for hospitalsplanlægning, Viborg d. 10.06.2011 Hospitalsledelsen, Neurologisk afdelingsledelse, Formanden for Det

Læs mere

Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017

Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017 Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017 Målsætning Som universitetshospital vil vi gennemføre forskning ved alle sygehusets afdelinger med henblik på at forbedre forebyggelse, undersøgelse, diagnosticering,

Læs mere

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser.

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser. !!" # $ # %&$ Med akutplan for Region Midtjylland er det fastlagt, at der skal være fælles akutmodtagelser 5 steder i regionen på Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Dato: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig

Læs mere

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 OUH Svendborg sygehus I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 12. november 2013 kl. 10.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, DK-5700 Svendborg 10.00-10.15 Kaffe m. let morgenbuffet 10.15-10.25 Velkomst ved direktør

Læs mere

Ortopædkirurgisk Forskningsenhed Strategi 2012-2017

Ortopædkirurgisk Forskningsenhed Strategi 2012-2017 Ortopædkirurgisk Forskningsenhed Strategi 2012-2017 1. Introduktion Det er målet at iværksætte forskningsprojekter som er hypotesegenererende, har klinisk nytte til gavn for både patienterne og samarbejdspartnere

Læs mere

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg.

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg. DSR - områder Udfordringer Anbefalinger til DSR Finansiering Rekruttering og fastholdelse af forskere samt forskeruddannelse af sygeplejersker kræver finansiering. Det er vanskeligt for sygeplejersker

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG

AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG Vedr. samarbejdet mellem Health, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, Risskov, Region Midtjylland om psykiatrisk forskning og registrering Dato: 14.06.2012

Læs mere

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur 1 Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur Soetkin Versteyhe, Forskningskonsulent https://hjerteforeningen.dk/forskning/soeg-stoette-til/ https://www.boernehjertefonden.dk/sygdomsinformation/forskning/ansogning-om-forskningsstotte

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Bilag til aftalen: Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Indhold Side Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor

Læs mere

Fra projekt til program

Fra projekt til program Fra projekt til program Dansk Sygepleje Selskabs Forskningsråd Masterclass 2012 Forskningsrådet Marianne Eg, kl. spl. spec. Regionshospitalet Viborg Malene Terp, forskn.spl. Århus Univ.hosp. Riiskov Lena

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling

Hjertemedicinsk Afdeling Hjertemedicinsk Afdeling Mission - Vision 2015 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertemedicinsk Afdeling 2015 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde

Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde DMS Årsmøde 29. Januar 2010 Sten Madsbad Endokrinologisk afdeling Hvidovre hospital Klinisk forskning Bør være en naturlig del af en hver universitetsafdeling (ligesom

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008 Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin Juni 2008 Disposition Formål Baggrund Funktionsområder Uddannelse Kompetencer Organisation/lokalisation Fremtid Formål Formålet med dette nye fagområde har været

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Regionshospital Nordjylland, Thisted - Regionsrådets temadag den 26. oktober v/ Hospitalsdirektør Henrik Larsen og koncerndirektør Anne Bukh

Regionshospital Nordjylland, Thisted - Regionsrådets temadag den 26. oktober v/ Hospitalsdirektør Henrik Larsen og koncerndirektør Anne Bukh Regionshospital Nordjylland, Thisted - Regionsrådets temadag den 26. oktober 2016 v/ Hospitalsdirektør Henrik Larsen og koncerndirektør Anne Bukh Dagens oplæg Baggrund Status for rekrutteringsindsatser

Læs mere

DaSys forskningskonference, 16. November 2011. Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd

DaSys forskningskonference, 16. November 2011. Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd Forskning i Fremtiden DaSys forskningskonference, 16. November 2011 Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd 2 En fremtid for forskning i sygepleje Er der en fremtid for sygeplejen? Hvad er fremtiden

Læs mere

Baggrundsnotat om specialeplanlægningen

Baggrundsnotat om specialeplanlægningen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Baggrundsnotat om specialeplanlægningen Sundhedsstyrelsen udsendte i november/december 2008

Læs mere

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres.

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres. OPGAVEBESKRIVELSE OG KOMMISSORIUM j.nr. 7-203-02-293/1/SIMT FORLØBSPROGRAMMER FOR PERSONER MED TRAU- MATISKE HJERNESKADER OG TILGRÆNSENDE LIDEL- SER SAMT APOPLEKSI Baggrund nedsatte i 1995 et udvalg, som

Læs mere

De største udfordringer på folkesundhedsområdet - Behovet for forskning set fra et regionshospitals perspektiv

De største udfordringer på folkesundhedsområdet - Behovet for forskning set fra et regionshospitals perspektiv De største udfordringer på folkesundhedsområdet - Behovet for forskning set fra et regionshospitals perspektiv Cheflæge Jens Friis Bak Hospitalsenheden Vest Folkesundhed: 2 www.vest.rm.dk Udfordringer

Læs mere

Sikkert Patientflow. Hospitalsenhed Midt

Sikkert Patientflow. Hospitalsenhed Midt med hjerne, hjerte og vilje Sikkert Patientflow Sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive Sikkert Patientflow HE Midt Specialer på Regionshospitalet Viborg, hvis patienter

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

På de fem hospitaler er der fælles akutmodtagelser, hvor følgende specialer er repræsenteret:

På de fem hospitaler er der fælles akutmodtagelser, hvor følgende specialer er repræsenteret: !!" # $ # % &$ Med hospitalsplanen for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem hospitaler med urologisk funktion i Region Midtjylland, herunder Århus Universitetshospital, der varetager

Læs mere

Strategi for sygeplejeforskningen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 2015-2018

Strategi for sygeplejeforskningen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 2015-2018 Strategi for sygeplejeforskningen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 2015-2018 Januar 2015 Udarbejdet af forskningsleder Susan Rydahl, vicedirektør Ane Friis Bendix og hospitalsdirektør Janne Elsborg.

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Forskningsstrategi for klinisk sygepleje Patienten i front Forskning i centrum

Forskningsstrategi for klinisk sygepleje Patienten i front Forskning i centrum Forskningsstrategi for klinisk sygepleje 2013-2018 Patienten i front Forskning i centrum 2 FORSKNINGSSTRATEGI FOR KLINISK SYGEPLEJE 2013-2018 FORORD Forskningsstrategi for Klinisk Sygepleje 2013-2018 er

Læs mere

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Personalestyrelsens stillingsstruktur og stillingsstruktur - DTU Diplom giver en udførlig beskrivelse af de enkelte stillinger, inklusive stillingsindhold

Læs mere

Det Europæiske Træningsprogram i Pædiatrisk Lungemedicin har følgende intentioner:

Det Europæiske Træningsprogram i Pædiatrisk Lungemedicin har følgende intentioner: Fagområde Pædiatrisk Pulmonologi I lighed med anerkendelse af subspecialet pædiatrisk pulmonologi i USA har man indenfor EU, under ledelse af Paediatric Section of the European Union of Medical Specialists

Læs mere

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur.

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur. Kick off seminar Forskning i Klinisk Sygepleje Århus Universitetshospital Århus Sygehus Chefsygeplejerske, cand. cur. Kirsten Bruun Nørrebrogade Tage Hansens Gade P. P. Ørumsgade Samsø Hvad skal der til?

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH Kommissorium for gennemgang af forskning og faglig udvikling inden for de kliniske specialers faglige områder på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland (2013/2014) i samarbejde mellem Region Midtjylland

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S.

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4.

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4. !""# $ % $!&% Der vil fortsat kun være én afdeling i Region Midtjylland, som varetager såvel højtspecialiserede funktioner som regions- og hovedfunktioner inden for plastikkirurgien. Afdelingen er placeret

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S.

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011. regionsyddanmark.dk

Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011. regionsyddanmark.dk Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011 regionsyddanmark.dk Indhold Forord... side 3 Sundhedsforskning definition...side 4 Indledning og målsætninger...side 5 Stærke forskningsmiljøer...side

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OVERLIGGERNOTAT. Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland

AARHUS UNIVERSITET OVERLIGGERNOTAT. Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland OVERLIGGERNOTAT Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland Baggrund Der har inden regionsdannelsen eksisteret et samarbejde mellem Aarhus Universitet

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

VIDEN UDVIKLER SYGEPLEJEN

VIDEN UDVIKLER SYGEPLEJEN VIDEN UDVIKLER SYGEPLEJEN TIL GAVN FOR PATIENTER, BORGERE, PROFESSION OG SAMFUND Dansk Sygeplejeråds forskningsudspil 2011 FORSIDEBILLEDE: Elefantlandskab af Helle Malling Beck. Elefanten er valgt, fordi

Læs mere

KIROPRAKTORERNE I SPIL. Dansk Kiropraktor Forening. Dansk Kiropraktor Forening

KIROPRAKTORERNE I SPIL. Dansk Kiropraktor Forening. Dansk Kiropraktor Forening KIROPRAKTORERNE I SPIL KIROPRAKTORERNE I SPIL POLITISK MÅLPROGRAM 2011-2016 DANSK KIROPRAKTOR FORENING - KØBENHAVN 2010 Kiropraktorerne i spil KIROPRAKTORERNE I SPIL Forord Målprogrammet Kiropraktorerne

Læs mere

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende.

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende. 25-03-2014 Indkaldelse af interessetilkendegivelser. Pulje til støtte af centre for klinisk excellence i Region Syddanmark 2014. Ansøgningsfrist 3. juni. 2014 kl. 8.00. Ansøgningsskema findes på : http://www.regionsyddanmark.dk/

Læs mere