Forskningsprofil og strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsprofil og strategi"

Transkript

1 Forskningsprofil og strategi For Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Kvalitet & Forskning

2

3 Forskning på Hospitalsenhed Midt I Hospitalsenhed Midt indgår Regionshospital Viborg, Regionshospital Silkeborg, Regionshospital Hammel Neurocenter og Regionshospital Skive, som hver har sine kendetegn og stærke brands. Disse skal bevares og udbygges. Imidlertid lægges der også vægt på samarbejde og opnåelse af synergieffekter. Det gælder ikke mindst indenfor forskningen. Hospitalsenhed Midt er kendetegnet ved at have flere højtspecialiserede funktioner og en lang række regionsfunktioner, og det forpligter til at have konstant fokus på forskningsaktiviteter. Forskningsindsatsen i Hospitalsenhed Midt er veletableret, omfattende og ambitiøs, og for en række områder på højt internationalt niveau. Der er ansat 3 professorer inden for forebyggelse af karsygdom og neurologi, og der er en adjungeret professor. Flere end 50 ansatte har en medicinsk doktorgrad eller en ph.d.-grad. Hospitalsenheden har 25 ph.d.-studerende, og der publiceres årligt omkring 100 videnskabelige artikler. Forskningsindsatsen er under yderligere udbygning. Emneområderne for den mest omfattende forskning ved hospitalsenheden er Forebyggelse og behandling af hjerte- og karsygdom Rehabilitering af patienter med skader i nervesystemet Rationel diagnostik Hurtig diagnostik og behandling af inflammatoriske lidelser og kroniske lidelser Klinisk sygepleje Bevægeapparatslidelser Urologiske sygdomme, specielt laparoskopisk kirurgi Desuden er der forskningsaktiviteter i en række andre specialer, væsentligst ortopædkirurgi, pædiatri, klinisk mikrobiologi, endokrinologi, fertilitetsbehandling, lungemedicin, gastroenterologi, infektionsmedicin og akutmedicin. Forskningsstrategi Missionen for forskningsindsatsen på Hospitalsenhed Midt er at skabe banebrydende ny viden til gavn for borgere og patienter på højt professionelt og etisk niveau. Visionen er, at forskningsindsatsen altid skal være på internationalt niveau og understøtte hospitalsenhedens overordnede mission og vision om løbende at forbedre kvaliteten i al diagnostik, behandling, pleje, rehabilitering, forebyggelse og sundhedsfremme, som hospitalsenheden tilbyder. Det skal ske gennem forskning i faglige, organisatoriske og patientoplevede aspekter af hospitalsenhedens aktivitet. Strategien har seks spor med nedenstående konkrete målsætninger. Strategispor 1: Samarbejde og synergi Side 3

4 Øget samarbejde på tværs af discipliner, specialer og matrikler i hospitalsenheden Etablering af så mange relationer til andre forskningsinstitutioner som muligt Fokus på tværfaglig og tværsektoriel forskning Plads til både klinisk og translationel forskning Strategispor 2: Organisation og ledelse Etablering af universitetsklinikker Udpegning af forskningsansvarlige medarbejdere på alle afdelinger og centre Udarbejdelse af afdelings- eller enhedsspecifikke forskningsstrategier Registrering og monitorering af forskningsprojekter Strategispor 3: Humane ressourcer Etablering af specialerelaterede forskningsfora Indførelse af forskerkursus til forskningsansvarlige og andre interesserede Oprettelse af nye forskningsstillinger med annuum i form af professorater, lektorater, adjunkturer, kombinationsstillinger, ph.d.-stipendiater og prægraduate korterevarende stillinger Strategispor 4: Fysiske rammer Etablering af et forsker-it-netværk, som fungerer på samtlige matrikler Etablering af forskningsfaciliteter laboratorier, undersøgelsesrum, auditorium Forbedring af ph.d.-miljøerne Etablering af samme adgang til videnskabelig faglitteratur som på Århus Universitetshospital Strategispor 5: Synlighed Øget produktionen af peer-review artikler med høj impact-faktor Systematisk indberetning til PURE-systemet Systematisk formidling af forskningsresultater til kommunikationsafdelingen og løbende opdatering af publicerede artikler på fagbibliotekets hjemmeside Forbedring af hjemmesiden Udbygning af den årlige forskningsrapport Strategispor 6: Økonomi Øgning af hospitalsenhedens forskningspulje til 1% af hospitalsenhedens driftsbudget over nogle år Allokering af en del af afdelingernes eller centrenes driftsbudgetter til forskningsformål Øget fundraising med tiltrækning af eksterne bevillinger Side 4

5 Forskningsprofilen Hospitalsenhed Midt har fire etablerede forskningsmiljøer med spydspidsstatus, hvor der arbejdes for etablering af universitetsklinikker eller anden videnskabelig tilknytning til Aarhus Universitet. a) Rehabilitering af patienter med skader i nervesystemet RH Hammel Neurocenter skal levere højtspecialiseret og regionale neurorehabiliteringsydelser til patienter fra regionerne Nordjylland, Syddanmark og Midtjylland. Samtidig skal RH Hammel Neurocenter være førende i Norden indenfor forskning og uddannelse i neurorehabilitering. På RH Hammel Neurocenter udføres klinik-nær neurorehabiliteringsforskning som understøtter hospitalets højtspecialiserede funktion for neurorehabilitering. Forskningen bygger bro mellem grundvidenskabelig neuroforskning og den behandling der gives til patienter med erhvervet hjerneskade. Dette sker konkret ved at være en del af Dansk Neuroforsknings Center, Århus Sygehus. Idet neurorehabilitering i særlig grad fordrer en multidisciplinær indsats, er der udover traditionel lægevidenskabelig forskning, en speciel bevågenhed på at initiere og udvikle forskningskompetencer indenfor andre faggrupper (psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker). Samtidig forsøger forskningen at tage afsæt i en WHO-defineret begrebsramme (International Classification of Function (ICF)) og herunder at have fokus på aspekter som aktivitet, deltagelse og omgivelsesfaktorers indflydelse på patienternes liv efter en hjerneskade. Dette betyder at der udover traditionel sundhedsvidenskabelig forskning også udføres forskning med basis i en humanistisk forskningstradition og at disse traditioner søges integreret. Som et nyere forskningsfelt på Århus Universitetet og i Danmark går bestræbelserne aktuelt på at konsolidere og internationalisere forskningen. Aktuelt er der knyttet tre professorer til RH Hammel Neurocenter og man har formået at sikre sig del i større eksterne bevillinger (UNIK-bevilling, European Research Council Starting Grant, Bevica-professorat). Der er tilknyttet 7 ph.d.-studerende. Forskningsenheden har en robust forskningsmæssig sammensætning og volumen, og beskæftiger sig med et væsentligt fagområde, og Aarhus Universitet ansøges i øjeblikket om at enheden får status som universitetsklinik (se bilag 1). RH Viborg er udpeget til at varetage højtspecialiseret funktion indenfor rehabilitering af rygmarvsskadede fra Jylland og Fyn. På RH Viborg, Skive foregår med udgangspunkt i neurologisk afdeling neurorehabilitering i Vestdansk Center for Rygmarvsskade. Der er på nuværende tidspunkt, som ønsket af regionsrådet, en forskningsenhed under opbygning. Der er udarbejdet en selvstændig strategi for at tiltrække en professor eller en forskningsoverlæge fra det nationale eller internationale netværk (se bilag 2). Der er ansat en adjunkt i sygeplejevidenskab og en læge starter et ph.d.-studie medio Desuden er en akademisk sekretær under ansættelse. Derudover er der planer for et tæt samarbejde mellem hospitalsenhedens afdelinger vedr. hjerneskader og Side 5

6 rygmarvsskader, idet en række af metoderne til genoptræning bygger på de samme principper. b) Forebyggelse og behandling af hjerte- og kar- karsygdom Ifølge hospitalsplan og specialeplan er RH Viborg udpeget til at varetage regionsfunktion i karkirurgi. Karkirurgien er i hospitalsplanen omtalt som et spydspidsområde for RH Viborg. Karkirurgisk Afdeling har en adjungeret professor i forebyggelse af kredsløbssygdomme, og snart tiltræder en forskningsoverlæge. Her er gennem en årrække satset på at udvikle et screeningsprogram for udposning på legemspulsåren og undersøge cost-effectivenes af tiltagene. Professoren indgår i 11 internationale programmer og konsortier. Der er også udført eksperimentelle operationer på grise i samarbejde med Aarhus Universitet (Institut for Husdyrvidenskab, Foulum). Man har lige taget hul på et screeningsprogram til kvinder, og har her tværfagligt samarbejde med sygeplejeforskningen på hospitalsenheden. Der er i øjeblikket udgået 8 ph.d-studerende fra projektet og der er aktuelt 4 ph.d. studerende i gang og 4 på vej. Denne forskergruppe vil fortsætte forskning i, hvordan man forebygger primær sygdom, f.eks. livsfarlig udposning på legemspulsåren eller åreforkalkning ikke blot i benene, men også i hjertet og hjernen. Der er dannet Center for Kardiovaskulær Forskning, som også omfatter forskningsaktive ressourcepersoner fra de to medicinske afdelinger på Hospitalsenhed Midt, så man når op på mindst 6 seniore forskere med medicinsk doktorgrad. Forskning i at forebygge svære komplikationer til karkirurgiske operationer fortsættes, f.eks. tillukning af bypass, betændelse ved åreproteser og utæthed efter endovaskulær behandling af udposninger. Desuden vil man forske i en af de store folkesygdomme, som er åreknuder. Der ansøges i øjeblikket om, at området for status som universitetsklinik (se bilag 3), idet der er en robust forskergruppe, der har international kvalitet, der er deltagelse i en række internationale netværk og forskningsprogrammer, herunder EUprogrammer, og der er en stor undervisningsvirksomhed. c) Rationel diagnostik Diagnostisk Center (DC) og Center for Planlagt Kirurgi (CPK) har ifølge Akutplan og Hospitalsplan i Region Midtjylland spydspidsfunktion indenfor elektive og subakutte funktioner. Fokusområderne er a) omstilling af stationær akut aktivitet til ambulant subakut/elektiv aktivitet for akutte medicinske patienter, b) hurtig og effektiv udredning af okkult cancer, c) udvikle en spydspidsfunktion indenfor elektiv og subakut dagsmedicin, d) håndtering af patienter med kroniske medicinske sygdomme, e) være Regionens særlige kompetencecenter indenfor rygkirurgi og ledudskiftninger i hofte, knæ og skulder. Forskningsindsatsen skal understøtte excellente patientforløb gennem hurtig diagnostik og behandling. Diagnostisk Center satser på optimering af de organisatoriske, faglige og patientoplevede aspekter af behandlingen. En forudsætning for at dette kan lykkes er effektiv adgang til hurtig tværfaglig vurdering, og effektiv adgang til avanceret billediagnostik. Side 6

7 Reumatologien i den vestlige del af Region Midt er samlet i Diagnostisk Center i Silkeborg. Diagnostisk Center er derfor et naturligt center for forskning i medicinske inflammatoriske sygdomme. Et særligt satsningsområde er tidlig diagnostik af inflammatoriske sygdomme med tilhørende komorbiditet (bla. Tidlig Artrit Klinik). En forudsætning for tidlig diagnostik af inflammatoriske lidelser er anvendelse af avancerede billeddiagnostiske metoder samt immunologiske teknikker. Indenfor idrætsmedicin tilbydes ligeledes hurtig udredning og behandling. Til alle disse kliniske udrednings- og behandlings tilbud er der tilknyttet tværfaglige forskningsprojekter der belyser komorbiditet, patogenetiske forhold ved hjælp af avanceret billeddiagnostik (ultralyd, CT og MR-scanning), immunologiske teknikker, der kobler til klinik og patientoplevelse. Der er bredt nationalt og internationalt samarbejde omkring disse projekter. Der stiles mod etablering af et forskningsprofessorat indenfor området, og der ansøges aktuelt om status som universitetsklinik indenfor rationel diagnostik (se bilag 4). I Center for Bevægeapparatslidelser forskes der i samarbejde med Center for Folkesundhed, Århus Universitet, blandt andet i reumatologi, som også involverer samarbejde med en række udenlandske forskere. I Medicinsk og Kirurgisk Rygcenter forskes tværfagligt i emneområdet ryglidelser. I Center for Planlagt Kirurgi forskes i skulder-, knæ- og hoftekirurgi ofte i samarbejde med stedets reumatologer. Den tværfaglige og tværsektorielle indsats er gennemgående for en stor del af Diagnostisk Centers aktiviteter og spiller derfor også en stor rolle i forskningsindsatsen. Aktuelt er der tilknyttet 11 phd-studier til Diagnostisk Center. Diagnostisk Center har i perioden haft over 50 publikationer i peer-rewievede internationale videnskabelige tidsskrifter. d) Forskning i klinisk sygepleje Det fjerde område med spydspidsstatus er forskning i klinisk sygepleje. Enhed for Klinisk Sygeplejeforskning, Regionshospital Viborg, består af Center for Sygeplejeforskning Viborg, der er oprettet 2005 i et samarbejde mellem Regionshospitalet Viborg, Skive, Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg og Deakin University, Faculty of Health, School of Nursing and Midwifery, Melbourne. Der er ansat 2 Clinical Associate Professors i centeret. Det består ligeledes af et adjunktur, der er oprettet 2011 i et samarbejde mellem Health, Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og Hospitalsenhed Midt. Adjunkten er ansat i Vestdansk Center for Rygmarvsskade. Samarbejdet med Aarhus Universitet prioriteres meget højt. I Center for Sygeplejeforskning er der 2 igangværende ph.d. forløb, mens 3 ph.d.-studerende er under indskrivning. Samarbejdet med Deakin University prioriteres ligeledes meget højt. Forskning i klinisk sygepleje er her centreret omkring 5 lærestole i kliniske sygeplejeområder. Der er i øjeblikket to nye projekter under forberedelse i dette samarbejde: A study of self- Side 7

8 management needs among young people with type 2 diabetes (20-40 years) og Patient participation in symptom management in acute care settings. Der er for begge projekters vedkommende tale om sammenligninger i relation til internationale kohorter. Medicinsk afdeling, RH Viborg indgår aktivt i disse projekter. Foruden disse samarbejdsrelationer er der gennem årene etableret et frugtbart nordisk samarbejde omkring sygeplejeforskning. I Center for Planlagt Kirurgi, RH Silkeborg er der ansat 1 forskeruddannet sygeplejerske med ansvar for forskning i klinisk sygepleje. Der er her bestræbelser i gang for etablering af et adjunktur i samarbejde med Health, Aarhus Universitet. På Hammel Neurocenter er der ligeledes ansat en forskeruddannet sygeplejerske med ansvar for forskning i klinisk sygepleje. Forskning i klinisk sygepleje sætter fokus på at frembringe viden i henhold til to hovedområder: patienters oplevelser, erfaringer og reaktioner i relation til at være syg eller truet af sygdom plejerelaterede sundhedstjenesteydelser Det første hovedområde omhandler fortrinsvis patienters oplevelse af og håndtering af deres sygdom, symptomer, f.eks. smerter, og situation som værende syg. Det andet omhandler sygeplejerskers professionelle indsats og situation. Der anvendes såvel kvalitative som kvantitative metoder. e) Forskningsområder i særlig udvikling Indenfor akutmedicin er der afsat særlige midler til forskning i perioden , og der foregår i øjeblikket et samarbejde med Center for Akutforskning om at få forskningsprojekter op at stå. Indenfor neurologien og infertilitetsområdet er der også initiativer i gang til styrkelse af forskningen. Forskningsmæssig infrastruktur Hospitalsenhed Viborg, Skive har siden 1. maj 2009 haft en kvalitets- og forskningschef, som har til opgave at understøtte og styrke forskningstiltag, samt løse de administrative opgaver, så forskerne kan hellige sig forskningen. Pr. 1. april 2011 har denne opgave omfattet hele Hospitalsenhed Midt. Med den store forskningsaktivitet, der er i hospitalsenheden, er der brug for styrkelse af forskningsorganiseringen med henblik på at koordinere, formulere og sikre gennemførelse af forskningssamarbejder på tværs af sektorer. Samtidig skal rammerne for et ph.d.-forskermiljø forbedres og forskningsinput i de faglige fællesskaber skal styrkes. Side 8

9 Baggrundsnotat Tilblivelsen af forskningsstrategien Alle dele af hospitalsenheden har været inddraget i tilblivelsen af forskningsstrategien. Forskningsrådet har nedsat en skrivegruppe, som sammen med kvalitets- og forskningschefen har sammenskrevet de tidligere forskningsstrategier fra henholdsvis Hospitalsenhed Silkeborg og Regionshospitalet Viborg, Skive. Afdelingernes planer og ønsker er indhentet i foråret 2012 og helt eller delvist indarbejdet i dette dokument. Forskningsstrategien har været sendt i høring i Overlægerådet, Ledende Sygeplejerskers Råd, og Tværgående Leders Råd og er efterfølgende vedtaget på ledelsesgruppemøde i Hvorfor forske i Hospitalsenhed Midt? Forskning er et nødvendigt led i den løbende forbedring af kvaliteten i al diagnostik, behandling, pleje, rehabilitering, forebyggelse og sundhedsfremme (i det følgende blot benævnt behandling). Udvikling af forskningsmiljøer skal medvirke til at rekruttere og fastholde engagerede og visionære medarbejdere af alle kategorier og på alle kompetenceniveauer fra de yngste til de ældste. En forskningsstrategi er et bærende element i fremskaffelse og udnyttelse af forskningsressourcer på en måde, så det bliver til gavn for patienter samt Hospitalsenhed Midts nationale og internationale ry. Med Sundhedsloven af har regionerne fået en forpligtelse til at forske, og i 2011 er der indgået en aftale mellem Region Midtjylland og Aarhus Universitet (se bilag 5), som sikrer et særligt samarbejde mellem Aarhus Universitet og regionshospitalerne. Regionsrådet har ligeledes i 2011 godkendt en samlet forskningsprofil for hele Region Midtjyllands hospitaler, og der er etableret et styringsorgan Lederforum for Universitet-Regionssamarbejdet (LUR) med tilhørende underudvalg, og der er også bevilget særlige midler til styrkelse af forskningen. Hospitalsenhed Midt har en betydelig rolle at spille i den samlede forskningsprofil. Hvad er forskning? Forskning er en organiseret og systematisk måde at finde svar på spørgsmål. Spørgsmål er centrale for al forskning. Uden et spørgsmål, har forskningen ikke fokus eller formål. Videnskabelig forskning er en systematisk, organiseret og planlagt proces. Den er systematisk, fordi der er et bestemt sæt af procedurer og trin (Se tabel 1), som følges, herunder litteraturgennemgang af tidligere forskning vedrørende spørgsmålet, og organiseret ved, at der er en planlagt kvalitativ eller kvantitativ metode i processen. At finde svar er afslutningen på al forskning. Nogle gange er svaret negativt, men det er stadig et relevant svar. Da formålet er at frembringe ny, værdifuld viden for alle, er man forpligtet til at søge optimal formidling, publicering og implementering af denne viden. Grundforskning er eksperimenterende eller teoretisk arbejde med det primære formål at opnå ny viden og forståelse uden nogen bestemt anvendelse i sigte. Anvendt forskning er ligeledes originale undersøgelser med henblik på at opnå ny viden. Den er Side 9

10 imidlertid primært rettet mod bestemte praktiske mål. Udviklingsarbejde er systematisk arbejde baseret på anvendelse af viden opnået gennem forskning og/eller praktisk erfaring med det formål at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser. Side 10

11 Tabel 1. Oversigt over eksisterende og manglende ressourcer Forskningstrinene Eksisterende humane og fysiske ressourcer 1. Motivation - Professionelle forskningsledere - Uudnyttede humane ressourcer 2. Idé og diskussion - Forskningsforum - PhD netværket - Væksthuset - Professionelle forskningsledere 3. Litteraturstudier - Fri adgang til Pubmed og DEFF m.m. - Fagbiblioteket 4. Protokoludformning - Professionelle forskningsledere - Fastansatte med erhvervet forskeruddannelse 10. Ansøgning - Regionshospitalets forskningspulje - Adgang til fondsdatabaser 11. Administration - Stipendiatansættelser - Oprettelse af forskningskonti 11. Dataindsamling - Adgang til registerdata - Kliniske data - Forsøgsdyr - Adgang til relevant database software 12. Dataanalyse - Professionelle forskningsledere - Fastansatte med erhvervet forskeruddannelse - ph.d.- studerende -PostDocs 13. Fortolkning - Forskningsforum - PhD netværket - Væksthuset - Professionelle forskningsledere 14. Offentliggørelse - Licens på Referencesoftwareprogram - Grafisk og journalistisk medarbejder - Posterproduktion - Informationsafdeling - Staffmeetings - Forskningens Dag - Præsentation på kongresser - ph.d. forelæsning på regionshospitalet Manglende humane og fysiske ressourcer - Motiverende faktorer for andre - Midler til forskeruddannelse - Strategi for fastholdelse af professionelle forskningsledere og postdocs - Forskningsnetværk involverende alle afdelinger og enheder - Viden om og brug af tilgængelige databaser - Samme adgang til videnskabelig litteratur som på Århus Universitetshospital - Forskningsnetværk involverende alle afdelinger og enheder - Aktivitet hos flere fastansatte med erhvervet forskeruddannelse - Erfaring med konkretisering af forskningsspørgsmål og design af projekter - Utilstrækkelige lokale midler - Viden om tilgængelige databaser - Støtte til fundraising - Ansættelse af prægraduate personer, f.eks. forskningsårsstuderende - Registrering og monitorering af alle forskningsprojekter - Viden om og udnyttelse af tilgængelige registre - Viden om og udnyttelse af tilgængeligt software - Forskningslaboratorium - Teknisk forskningspersonale - Adgang til statistisk software - Avanceret statistisk assistance - Forskningsnetværk involverende alle afdelinger og enheder - Aktivitet hos fastansatte med erhvervet forskeruddannelse - Forskningsnetværk involverende alle afdelinger og enheder - Aktivitet hos fastansatte med erhvervet forskeruddannelse - Viden om og udnyttelse af tilgængeligt software - Mulighed for sproglig assistance - Fokus på ikke videnskabelig offentliggørelse m.h.p. øget synlighed - Midler til kongresdeltagelse - Auditorium Sundhedsrelateret forskning er overvejende anvendt forskning og kan klassificeres i følgende tre områder: 1. Biomedicinsk forskning er primært forskning inden for de lægevidenskabelige fag, den kliniske og den socialmedicinsk-epidemiologiske forskning. Begrebet omfatter, udover forskning vedr. somatiske sygdomme, tillige psykiatriske og klinisk- Side 11

12 psykologiske sygdomme og tilstandsformer. Herudover inddrages tilsvarende sygeplejerelateret, anden sundhedsfaglig, odontologisk og farmaceutisk forskning under begrebet. Biomedicinsk forskning tilsigter at frembringe ny, værdifuld viden om menneskets biologiske og psykologiske processer enten i forhold til raske mennesker eller for at forebygge, erkende, lindre, behandle eller helbrede sygdom, sygdomssymptomer og smerter, herunder at påvirke legemsfunktioner. 2. Patientologisk forskning er tilrettelagt efter videnskabelige kvalitative og kvantitative metoder og tilsigter at frembringe ny, værdifuld viden om patienters oplevelser, erfaringer med at være syg eller truet af sygdom, personlige reaktioner på sygdom, behandling og pleje samt håndtering af sygdom, symptomer og behandling. 3. Sundhedstjenesteforskning er forskning tilrettelagt efter videnskabelige kvantitative og kvalitative metoder med henblik på at frembringe ny viden om behandlings- og plejemæssige sundhedstjenesteydelser, herunder organisatoriske og sundhedsøkonomiske forhold. De 6 strategispor - uddybning Strategispor 1: Samarbejde og synergi I Hospitalsenhed Midt lægges der vægt på, at der opnås synergier ved translationel forskning, d.v.s. bench-to-bedside-forskning, hvor der inddrages mange discipliner og der ydes bidrag fra forskellige specialer. Målsætningerne er: Øget samarbejde på tværs af discipliner, specialer og matrikler i hospitalsenheden Etablering af så mange relationer til andre forskningsinstitutioner som muligt Fokus på tværfaglig og tværsektoriel forskning Plads til både klinisk og translationel forskning Strategispor 2: Organisation og ledelse Af aftalen mellem Region Midtjylland og Aarhus Universitet fremgår det, at ansvaret for forskningen påhviler Institut for Klinisk Medicin, mens ansvaret for behandlingen af patienterne påhviler regionen. Institut for Klinisk Medicin ansætter en akademisk koordinator, som er bindeled mellem instituttet og hospitalsledelsen. Organiseringen er således i øjeblikket under forandring, men aktuelt er forskningen på Hospitalsenhed Midt organiseret som vist i figur 1. Forskningsrådet er rådgivende for hospitalsledelsen og skal støtte og udvikle forskningen. Rådet har en række faste medlemmer (alle professorer, alle forskningslektorer, hospitalsledelsesrepræsentanter, kvalitets- og forskningschefen) og medlemmer som ansøger om deltagelse (forskningsledere og repræsentanter for forskningsgrupper) eller udpeges (ledelsesrepræsentanter) samt flere observatører (fagbibliotekets leder, uddannelsesansvarlige for læger og professionsuddannelserne). Arbejdsopgaverne fremgår af kommissoriet (se bilag 6). Side 12

13 Kvalitet & Forskning tager sig af en række administrative forhold ved forskningen, og har sekretariatsfunktion for forskningsudvalget. Der er ansat en Kvalitets- og forskningschef, som udover forskningsfunktionen tillige varetager kvalitetsledelse på regionshospitalet. Der er til Kvalitets- og forskningschefen knyttet 24 ugentlige sekretærtimer til administrative opgaver. Yderligere er fagbiblioteket med 4 bibliotekarer, som betjener alle fem regionshospitaler, organisatorisk placeret her. Målsætningerne er: Etablering af universitetsklinikker Udpegning af forskningsansvarlige medarbejdere på alle afdelinger og centre Udarbejdelse af afdelings- eller enhedsspecifikke forskningsstrategier Registrering og monitorering af forskningsprojekter Strategispor 3: Humane ressourcer Der skal være fokus på rekruttering og fastholdelse af dygtige medarbejdere. Perspektiverne for forskningsforløb skal fremgå klart for nuværende og kommende forskere. Medarbejdere med lyst og evne skal spottes og opfordres til at indgå i forskningsprojekter. Der skal være mulighed for kombinationsstillinger med både klinik og forskning, og der skal opbygges læringsmiljøer, bl.a. journal clubs og forskerkurser. Der skal også være mulighed for ansættelse i delestillinger mellem Aarhus Universitet og hospitalsenheden. Målsætningerne er: Etablering af specialerelaterede forskningsfora Indførelse af forskerkursus til forskningsansvarlige og andre interesserede Oprettelse af nye forskningsstillinger med annuum i form af professorater, lektorater, adjunkturer, kombinationsstillinger, ph.d.-stipendiater og prægraduate korterevarende stillinger Strategispor 4: Fysiske rammer På RH Viborg findes der et centralt ph.d.-miljø med plads til 8 ph.d.-studerende. Der er yderligere et par studiepladser i Center for Sygeplejeforskning. Øvrige forskningsaktiviteter foregår på afdelingerne. Inden for det kommende år vil der blive etableret et studiemiljø i den tidligere sygeplejeskole. Desuden vil der i forbindelse med bygning af det nye akutcenter blive bygget auditorium og blive forsøgt etableret centrale forskningsfaciliteter. På RH Silkeborg er der en forskningsgang under opbygning, hvor ph.d.-studerende kan få kontorfaciliteter. På RH Hammel er der en samlet forskningsafdeling med faciliteter til hele forskningsgruppen. På RH Skive foregår forskningen i afdelingens lokaler. Der er i øjeblikket en række problemer forbundet med at få koblet forskeres pc ere på netværket, så der er adgang dels til produktionsmiljøet i relevant omfang, dels til de specielle programmer, som måtte være nødvendige for forskningsaktiviteten. Dette problem skal løses i forbindelse med overgang til Midt-EPJ. Side 13

14 På kort sigt skal det sikres, at ph.d.-studerende tilknyttet Hospitalsenhed Midt får tildelt mere tilfredsstillende fysiske rammer og at der i endnu højere grad er mulighed for styrkelse af et fælles ph.d.-miljø. Der skal være yderligere adgang til relevant ITudstyr både hardware og software. Fagbiblioteket på Regionshospitalet Viborg er et stort aktiv og består nu af to assistenter og fire bibliotekarer, som varetager biblioteksfunktionerne på Hospitalsenheden Vest, Hospitalsenheden Midt, Regionshospitalet Horsens og Regionshospitalet Randers. Der er nedsat en biblioteksfaglig arbejdsgruppe, som i øjeblikket har fået til opgave at undersøge mulighederne for sikring af ensartet adgang til litteratur for alle forskere i regionen. Der ønskes desuden på længere sigt oprettet forskningsafdelinger med plads til såvel de enkelte forskningsmiljøer/enheder og fællesfunktioner i form af - auditorium og mødelokaler - laboratorium med tilknyttet teknisk personale - fagbibliotek - internetcafé-miljø - undersøgelsesrum - trådløs kommunikation - video-konferenceudstyr Der vil i perioden blive udarbejdet en samlet beskrivelse af aktuelt udstyr og beskrivelse af de fremtidige ønsker til og behov for lokaler og udstyr. Målsætningerne er Etablering af et forsker-it-netværk, som fungerer på samtlige matrikler Etablering af forskningsfaciliteter laboratorier, undersøgelsesrum, auditorium Forbedring af ph.d.-miljøerne Strategispor 5: Synlighed Der er stor forskningsaktivitet på hospitalsenheden. Der plubliceres ca. 100 artikler pr. år, og ofte med høj impact faktor. Det er vigtigt at dette kommunikeres både internt og eksternt. Der afholdes hvert år Forskningens dag og fra 2012 deltager Hospitalsenhed Midt også i det nationale arrangement Forskningens Døgn. Der udgives hvert år en forskningspublikation med oplistning af forskningsrelaterede aktiviteter, og forskningen har sin egen fane på forsiden af hjemmesiden, hvor der dels er information om forskning, dels løbende lægges nyheder af interesse for forskere. Der udsendes fra Kvalitet & Forskning såkaldte forskningsinfo ud via mail til alle, som abonnerer herpå, ligesom alle vigtige forskningsinformationer også løbende sendes til afdelings- og centerledelser. Imidlertid Målsætningerne er: Øget produktionen af peer-review artikler med høj impact-faktor Systematisk indberetning til PURE-systemet Side 14

15 Systematisk formidling af forskningsresultater til kommunikationsafdelingen og løbende opdatering af publicerede artikler på fagbibliotekets hjemmeside Udbygning af den årlige forskningsrapport Strategispor 6: Økonomi Hospitalsenhed Midt har en intern forskningspulje på 1 mio. pr. år (se bilag 7), hvorfra der uddeles midler 2 gange pr. år. Hospitalet har i foråret 2012 gennemgået samtlige forskningskonti, og der er i øjeblikket et indestående på mio., som er øremærkede til igangværende eller planlagt forskning. Der er af regionsrådet for årene bevilget 1.7 mio. hvert år til forskningsopbygning, og de foreløbige planer for anvendelse er angivet i bilag 8. Desuden er der bevilget 0.8 mio. direkte til VCR, hvor planen for anvendelse fremgår af bilag 9. Som en del af aftalen mellem Region Midt og Aarhus Universitet er det også besluttet, at Forskningsstøtteenheden ved Aarhus Universitetshospital skal tilbyde ydelser til regionshospitalerne, specielt med fundraising og øget kvalitet i projektansøgninger. Øgning af hospitalsenhedens forskningspulje til 1% af hospitalsenhedens driftsbudget over nogle år Allokering af en del af afdelingernes eller centrenes driftsbudgetter til forskningsformål Øget fundraising med tiltrækning af eksterne bevillinger Side 15

16 Hospitalsenhed Midt Kvalitet & Forskning

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan Region Hovedstaden Forslag til Hospitalsplan Udkast af 20. januar 2007 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 5 1. Resumé... 7 2. Rammerne for hospitalsplanen... 15 3. Hospitalsvæsenets brugere... 21 4. Hospitalsstruktur...

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

BERETNING 2002 Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø

BERETNING 2002 Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø Telefon 39 20 77 77, Telefax 39 20 80 10 E-mail: sif@si-folkesundhed.dk www.si-folkesundhed.dk BERETNING 2002 Forord Instituttets beretning

Læs mere

Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker

Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker Forventelig periodedækning: 2009-2014 Bestyrelsen i FSNS anbefaler arbejdsgruppen at mødes kontinuerligt mhp. en løbende opdatering af området.

Læs mere

Forskningsberetning 2010. Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet

Forskningsberetning 2010. Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet Forskningsberetning 2010 Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet September 2011 Indhold Forskningsberetning 2010 Forskningsindsats i rivende udvikling... 3 Forskningsindsatsen

Læs mere

Forskningsprofil. Hospitalsenheden Horsens

Forskningsprofil. Hospitalsenheden Horsens Forskningsprofil 2013 Indledning Forskningen på (HEH) er i disse år i en stor udvikling. Der prioriteres midler fra hospitalet, fra regional side og fra Aarhus Universitet til at udvide forskningsaktiviteten

Læs mere

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II 2007 Opfølgning på Kræftplan II Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Kræftplan; Cancer Sprog: Dansk Kategori: Udredning

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Sygeplejeforskningens stilfærdige pionér. Interview. Efter afsløring af snyd: Hverdag i hjemmeplejen igen

Sygeplejeforskningens stilfærdige pionér. Interview. Efter afsløring af snyd: Hverdag i hjemmeplejen igen Nr 3 oktober 2010 Tema om forskning Flere sygeplejersker tager ph.d.-grad Efter afsløring af snyd: Hverdag i hjemmeplejen igen Lederforeningen: Vi vil have tillidsrepræsentanter for lederne Interview Sygeplejeforskningens

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7 Revision af psykiatriplanen 2013 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 SAMMENHÆNG MED FREMTIDENS PSYKIATRI... 2 1.2 SUNDHEDSVISION OG SUNDHEDSPLAN... 2 1.2.1 Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark...

Læs mere

Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere

Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere Udvikling af det specialiserede socialområde i Region Midtjylland Region Midtjylland www.social.rm.dk Social Strategi November 2013

Læs mere

RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark

RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark Tiltag der kan sikre en mere effektivt og samarbejdsorienteret relation mellem industri og det offentlige sundhedsvæsen ved gennemførelsen

Læs mere

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS 2011 Anbefalinger for den palliative indsats Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud

Regionernes nære sundhedstilbud Regionernes nære sundhedstilbud Regionerne har en vision om et helt sundhedsvæsen, hvor kvalitet er ledestjernen. Et helt sundhedsvæsen, hvor patienten er i centrum, og der er sammenhæng mellem sygehusets

Læs mere

Rekruttering af vækstlag

Rekruttering af vækstlag Rekruttering af vækstlag Forskertalentudvikling ved HEALTH (HE), AU Indholdsfortegnelse: s.1 1. Det fælles udgangspunkt s. 2 2. Rekruttering og talentudvikling. Prægraduat niveau s. 3-5 2.1. Formaliseret

Læs mere

sygeplejerskens virksomhedsområde At lede sygepleje DORTE SAMSON ELDRUP OG TINE GLASSCOCK (RED.) GADS FORLAG

sygeplejerskens virksomhedsområde At lede sygepleje DORTE SAMSON ELDRUP OG TINE GLASSCOCK (RED.) GADS FORLAG At lede sygepleje sygeplejerskens virksomhedsområde DORTE SAMSON ELDRUP OG TINE GLASSCOCK (RED.) GADS FORLAG At lede sygepleje sygeplejerskens virksomhedsområde Dorte Samson Eldrup og Tine Glasscock

Læs mere

Virksomhedsregnskab 2001

Virksomhedsregnskab 2001 Virksomhedsregnskab 2001 1 Virksomhedsregnskab 2001 Statens Institut for Folkesundhed Copyright Statens Institut for Folkesundhed. København, april 2002 Uddrag, herunder figurer, tabeller, citater er tilladt

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen I Anæstesiologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Januar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. november 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 30. januar 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 30. januar 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 30. januar 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen

Læs mere

Svar på Sundhedsstyrelsens anmodning af 10. maj 2007 vedrørende Opfølgning på Kræftplan II

Svar på Sundhedsstyrelsens anmodning af 10. maj 2007 vedrørende Opfølgning på Kræftplan II DMCG.dk Til Sundhedsstyrelsen Att.: Naja Holten Møller Svar på Sundhedsstyrelsens anmodning af 10. maj 2007 vedrørende Opfølgning på Kræftplan II Kære Naja Holten Møller! Hermed høringssvar fra DMCG.dk

Læs mere

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Helsingør Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Helsingør Hospital Forventningerne 4. ens

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN 2012 Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Juni 2010 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatoli Redaktion

Læs mere

DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET

DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET 0 INDHOLD Projektbeskrivelse... 2 Projektets formål... 2 Baggrund... 2 Succeskriterier...

Læs mere

Systematisk samarbejde om kvalitet

Systematisk samarbejde om kvalitet Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2009.01 Systematisk samarbejde om kvalitet Samspil mellem personalepolitik og arbejdet med udvikling af kvalitet og tværfaglighed på sygehusene Jens Albæk Marie Lund

Læs mere