SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER"

Transkript

1 Nedrivning af Budolfihus, Algade 41, Aalborg. Oktober 2015 SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER NIRAS A/S CVR-nr T: D: Vestre Havnepromenade 9 Tilsluttet FRI F: M: Postboks E: E: 9100 Aalborg

2 PROJEKT Screening og kortlægning af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer. Nedbrydning af Budolfihus, Aalborg. Projekt nr Dokument nr Version 1 Udarbejdet af HHL Kontrolleret af HPB Godkendt af HPB NIRAS A/S CVR-nr T: D: Vestre Havnepromenade 9 Tilsluttet FRI F: M: Postboks E: E: 9100 Aalborg

3 INDHOLD 1 Indledning Identifikation af farlige stoffer Konklusion Screening Kortlægning Prøveudtagning Prøveudvælgelse Asbest Tungmetaller PCB Chlorerede parafiner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4.3 Analyseresultater og affaldskategori Affald Forventede affaldsmængder Anmeldelse af affald Arbejdsmiljøforhold i forbindelse med nedrivning og saneringsarbejder Nedrivning m.v PCB og chlorparaffiner Bly Asbest Tungmetaller Bilagsliste Nedbrydning af Budolfihus, Aalborg, Aalborg Kommnne: Screening og kortlægning af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer

4 1 INDLEDNING NIRAS har af Aalborg Kommune fået til opgave at udarbejde en kombineret miljøscreening og -kortlægning af Budolfihus, Algade 41, Aalborg. Om bygningen kan oplyses: Matrikel 401b Aalborg Bygrunde Budolfihus, byggeår 1962, 1090 m 2 i 3 etager, samt kælder på 1037 m 2 Bygningen er blevet renoveret i 2002 med nye vinduespartier. Bygningerne ønskes nedrevet, og i forbindelse hermed skal det kortlægges, om der findes miljøfarlige stoffer i bygningerne. NIRAS har indhentet tegningsmateriale og oplysninger ved Aalborg Kommune. Grunden er ikke undersøgt for evt. forurening af jorden i forbindelse med denne rapport. 1.1 Identifikation af farlige stoffer Identifikationen udføres i to faser, hvor første fase består i en besigtigelse og screening af bygningerne. På baggrund af resultaterne af screeningen fastlægges omfanget af kortlægningen af miljøfarlige stoffer, herunder prøveudtagningssteder og analyseparametre. Kortlægningen har et omfang, der giver grundlag for: At udarbejde udbudsmateriale. At kommunen kan anvise affaldet efter forureningsniveau. At grundlaget for, at entreprenøren kan overholde Arbejdstilsynets relevante regler, er tilstede. At give overordnet beslutningsgrundlag for rådgivning af bygherre mht. evt. materialenyttiggørelse. At skønne de forventede mængder af farligt affald og forurenet, ikke farligt affald. Kortlægningen af miljøfarlige stoffer foretages udelukkende mht. bortskaffelse og håndtering af bygningsaffald jf. Affaldsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr af 18/12/2012 om affald). Screening og kortlægning sker som udgangspunkt i forhold til synlige bygningsdele. Det betyder, at der kan være skjulte bygningsdele, som hverken er screenet eller kortlagt. Nedbrydning af Budolfihus, Aalborg, Aalborg Kommune: Screening og kortlægning af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer 1

5 2 KONKLUSION Denne kortlægning er udført med baggrund i kapitel 13 i Affaldsbekendtgørelsen vedrørende regler om private og professionelle bygherrers identifikation af PCB i bygninger og anlæg og anmeldelse af affald. Ved screening af bygningerne er det konstateret, at renoveringsopgaven falder ind under Affaldsbekendtgørelsens 78, som kræver en kortlægning af materialer, der indeholder PCB. Der er udover kortlægning af PCB også medtaget kortlægning af forekomst af andre miljøfarlige stoffer som asbest, chlorerede parafiner og tungmetaller (bly, cadmium, kobber, krom, zink, nikkel), hvor disse visuelt er blevet registreret eller formodet at kunne være til stede, for udarbejdelse af en samlet vurdering af miljøfarlige stoffer/materialer. Der er i bygningerne på og ved Budolfihus blevet registreret forekomster af PCB, asbest og tungmetaller. For mere detaljeret angivelse henvises til bilag 4. Der er registreret farligt affald og forurenet, ikke farligt affald i anslåede mængder som vist i tabel 1. Bygning / etage Farligt affald antal ton Forurenet / ikke farligt affald antal ton Udvendig og tag 13 5 Kælder 8 49 Stueplan 1, sal 0, sal 0 24 Total antal tons 23 tons farligt affald 157 tons forurenet, ikke farligt affald Tabel 1 Desuden anbefales, at alle lysarmaturer med lysstofrør bortskaffes som elektronikaffald, da armaturernes kondensatorer kan indeholde PCB. Der er ikke lavet opgørelse af rene materialer. Kortlægningen af miljøfarlige stoffer er udelukkende foretaget mht. bortskaffelse og håndtering af bygningsaffald jf. Affaldsbekendtgørelsen. 3 SCREENING Forud for kortlægningen af miljøfarlige stoffer er der den 1. september 2015 foretaget en screening af bygningerne. Screeningen er udført med baggrund i kapitel 13 i Affaldsbekendtgørelsen. Nedbrydning af Budolfihus, Aalborg, Aalborg Kommune: Screening og kortlægning af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer 2

6 En screening består i en besigtigelse af bygninger med henblik på udpegning af potentielt forurenede bygningsmaterialer. Som bilag 2.1 er vedhæftet Affaldsbekendtgørelsens screeningsskema, og som bilag 2.2 er vedhæftet detaljerede screeningsskemaer. Resultatet af screeningen danner baggrund for den efterfølgende kortlægning bestående i udtagning af materialeprøver fra udvalgte bygningsdele og senere udvælgelse til kemisk analyse for bestemmelse af indholdet af miljøfremmede stoffer, herunder PCB, asbest, chlorerede parafiner og/eller tungmetaller. Nedbrydning af Budolfihus, Aalborg, Aalborg Kommune: Screening og kortlægning af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer 3

7 4 KORTLÆGNING 4.1 Prøveudtagning I forbindelse med kortlægningen den 2. og 3. september er der udtaget i alt 73 prøver til analyse for en eller flere parametre, herunder asbest, tungmetaller, PCB og chlorerede parafiner. Valget af analyseparameter for de enkelte materialeprøver er fastlagt på baggrund af resultatet af screeningen jf. bilag 2.2. Fordelingen af analyserede prøver er vist i tabel 2 Budolfihus, udvendig Budolfihus, kælder Budolfihus, stueplan Budolfihus 1. sal Budolfihus 2. sal Asbest (antal prøver) Tungmetal (antal prøver) PCB (antal prøver) Chlorerede parafiner (antal prøver) I alt Tabel 2. Afhængigt af materialet er prøverne udtaget med hobbykniv med engangsblad, multicutter, bor, malingsskraber eller hammer og mejsel. For at undgå krydskontaminering er prøvetagningsudstyret rengjort mellem hver prøvetagning. Alle analyser af bygningsmaterialer er udført som akkrediteret prøvning. Rapporten indeholder ikke dokumentation for, hvor prøver til analyse er udtaget, og heller ikke den tilhørende fotodokumentation. Fotodokumentationen kan rekvireres hos NIRAS. 4.2 Prøveudvælgelse Asbest Prøverne til analyse for asbest er udtaget som enkeltprøver af de byggematerialer, hvor der er mistanke om asbest. Der er bl.a. udtaget prøver fra eternitplade, underdug, fliseklæber, gulvlinoleum med klæber, loftsplader og isolering. Der er i alt udtaget 27 prøver til analyse for asbest. Nedbrydning af Budolfihus, Aalborg, Aalborg Kommune: Screening og kortlægning af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer 4

8 De udtagne prøver er efterfølgende undersøgt for asbest ved stereomikroskopi Tungmetaller Prøverne udtaget med henblik på analyse for indhold af tungmetaller er som udgangspunkt udtaget som samleprøver fra emner, hvor der er mistanke om tungmetaller i maling eller belægning. Der er taget prøver af bl.a. maling fra indvendige vægge, lofter, træværk (vinduer, døre, gerigter, fodpaneler, plader, døre). Der er i alt udtaget 47 prøver til analyse for tungmetaller. Analysearbejdet for tungmetaller er udført som akkrediteret prøvning. Prøverne er analyseret for indhold af bly, cadmium, kobber, zink, chrom og nikkel ved DS259/ICP metoden PCB Prøverne udtaget med henblik på analyse for indhold af PCB er som udgangspunkt udtaget som samleprøver fra emner, hvor der er mistanke om PCB i maling eller belægning. Der er udtaget prøver af elastisk fuge, linoleum, vindues- og dørmaling, maling på dørgerigter og fodpaneler, vægmaling og loftsmaling. Der er i alt udtaget 46 prøver til analyse for PCB. Prøverne er analyseret for indhold af PCB7 (PCB-congenerne 28, 52, 101, 118, 138,153 og 180) ved GC-MSD-dichlor metoden. Der er i den undersøgte bygning desuden registreret ca. 54 armaturer med lysstofrør og tilhørende kondensatorer. Kun armaturer produceret efter 2004 er med sikkerhed fremstillet uden PCB-holdige kondensatorer. Armaturerne er ikke undersøgt for produktionsår, og derfor anbefales det, at alle lysstofarmaturer bortskaffes som elektronikaffald i henhold til Aalborg Kommunes affaldsregulativ Chlorerede parafiner Materialeprøverne udtaget med henblik på analyse for indhold af chlorerede parafiner er udtaget som enkeltprøver fra de materialer, hvor der er mistanke om indhold af chlorerede parafiner. Der er udtaget prøver af fugematerialer. Der er i alt udtaget 3 prøver til analyse for chlorerede parafiner. Prøverne er analyseret for indhold af kortkædede C10-C13, mellemkædede C14-C17 og langkædede C18-C20 chlorerede parafiner ved GC-FID metoden. 4.3 Analyseresultater og affaldskategori Som det fremgår af bilag 4, er der er på/ved Budolfihus registreret forekomster af PCB, tungmetaller og chlorerede parafiner. Nedbrydning af Budolfihus, Aalborg, Aalborg Kommune: Screening og kortlægning af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer 5

9 Analyserapporterne er vedlagt i bilag 7. Affaldskategorien er endvidere indtegnet på situationsplanerne i bilag De anførte affaldskategorier er baseret på grænseværdierne i Tabel 3. Grænseværdierne er, med mindre andet er angivet, baseret på: Ikke forurenet affald: jordkvalitetskriteriet i henhold til "Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand", Miljøstyrelsen Juli 2010 Farligt affald: i henhold til listen "Miljøfarligt bygge- og anlægsaffald ved renovering og nedrivning" Københavns Kommune, Center for Miljø 8. september Ikke forurenet affald (mg/kg) Forurenet, ikke farligt affald (mg/kg) Farligt affald (mg/kg) PCB total * 1 < 0,1 0,1-50 * 1 PCB total > 50 Tungmetal - Bly (Pb)* 2 < > Tungmetal Cadmium (Cd)* 2 < 0,5 0, > Tungmetal Kobber (Cu)* 2 < > Tungmetal Nikkel (Ni)* 2 < > Tungmetal - Zink (Zn)* 2 < > Tungmetal Chrom(Cr)* 2 < > Tungmetal - Kviksølv (Hg)* 2 < >1.000 Asbest Nej - Ja Chlorparaffiner kortkædet* 3 i.d. i.d > * 1 Grænseværdier for PCB, jf.pop-forordningen, se * 2 NIRAS har taget udgangspunkt i kriterier fra DAKOFA notat af den 22. januar * 3 NIRAS har taget udgangspunkt i kriterier fra Københavns Kommune Tabel 3 Nedbrydning af Budolfihus, Aalborg, Aalborg Kommune: Screening og kortlægning af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer 6

10 5 AFFALD 5.1 Forventede affaldsmængder På baggrund af resultatet af kortlægningen er de forventede mængder af hhv. farligt affald og forurenet/ikke farligt affald skønnet og angivet nedenfor i tabel 4. Mængden af uforurenede, rene materialer er ikke opgjort. Bygning / etage Farligt affald antal ton Forurenet / ikke farligt affald antal ton Udvendig og tag 13 5 Kælder 8 49 Stueplan 1, sal 0, sal 0 24 Total antal tons 23 tons farligt affald 157 tons forurenet, ikke farligt affald Tabel 4 Fordelingen af affaldsmængderne fremgår af bilag 4, hvor hver enkelt materialeanalyse er henført til en affaldskategori med en kort bygningsdelsbeskrivelse. Det er ved beregning af affaldsmængderne bl.a. forudsat, at gulve med PCB-holdig maling fræses af i 2 cm dybde at vægge og lofter med PCB-holdig maling fræses af i 1 cm s dybde, at PCB-holdig maling på træ bortskaffes inkl. træet at andet maling sandblæses at maling og sandblæsningssand bortskaffes sammen at vægten af fliser og klæber er ca. 45 kg/m 2 at vægten af linoleum og klæber er ca. 15 kg/m 2. PCB-holdig maling bør fjernes i en dybde, indtil indholdet af PCB er under 0,1 mg/kg TS. 5.2 Anmeldelse af affald. Aalborg Kommune skal kontaktes med henblik på at afklare håndtering og modtagestationer for det kommende affald. Det er som udgangspunkt I/S Reno-Nord Nedbrydning af Budolfihus, Aalborg, Aalborg Kommune: Screening og kortlægning af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer 7

11 Energianlæg og I/S Reno-Nord, Rærup Deponi, som modtager affald frembragt inden for Aalborg Kommune. Senest 14 dage inden igangsætning af renoveringsarbejdet, skal bygherre sende denne rapport til Aalborg Kommune sammen med en anmeldelse i medfør af Affaldsbekendtgørelsens 82. Der kan være prøver, som angiver, at affaldet er farligt, men hvor det i bilag 4 er angivet, at affaldet kan bortskaffes enten som brændbart affald eller som blandet affald til deponi. Dette skal imidlertid endeligt aftales med Aalborg Kommune i forbindelse med affaldsanmeldelsen. Nedbrydning af Budolfihus, Aalborg, Aalborg Kommune: Screening og kortlægning af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer 8

12 6 ARBEJDSMILJØFORHOLD I FORBINDELSE MED NEDRIVNING OG SANERINGSARBEJDER 6.1 Nedrivning m.v. Arbejdet skal udføres i henhold til gældende regler for nedrivning og byggepladser: SBI-Anvisning 171 Nedrivning af bygninger og anlægskonstruktioner (1991). At-vejledning D.5.4. om åndedrætsværn, januar Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 15 december 2010 med senere ændringer ved bekendtgørelse 446 af 24. april Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler. At-vejledning 25.2, oktober 2014, Bygherrens ansvar hvem, hvor, hvornår At-vejledning 25.3, oktober 2014, Bygherrens ansvar ved store byggeprojekter At-vejledning 25.4, oktober 2014, Bygherrens ansvar ved mellem-store byggeprojekter At-vejledning 25.5, oktober 2014, Bygherrens ansvar ved små byggeprojekter At-vejledning 25.6, oktober 2014, Plan for sikkerhed og sundhed 6.2 PCB og chlorparaffiner 6.3 Bly Arbejdet skal udføres i henhold til gældende regler for arbejder med PCB. Arbejdet med PCB-holdige materialer skal ske i overensstemmelse med: AT-intern instruks nr. 3/2011, PCB i bygninger, senest revideret 1. februar PCB Vejledning, Vejledning og beskrivelse for udførelse af PCBsanering, udgivet af Dansk Asbestforening i Branchevejledning Håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer udgivet af BAR, Bygge & Anlæg juli Miljøstyrelsens vejledning nr. 3, 2014, om håndtering af PCB-holdige termoruder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 10, 2015, om håndtering af PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer. Arbejdet skal udføres i henhold til gældende regler for arbejder med BLY. Arbejdet med BLY-holdige materialer skal ske i overensstemmelse med: At-vejledning C.0.8 Metallisk bly og blyforbindelser af marts At-vejledning C.1.3, Arbejde med stoffer og materialer, januar Bly vejledning - Vejledning og beskrivelse for udførelse af blysanering udgivet af Dansk Asbestforening i Asbest Asbestsanering skal ske i overensstemmelse med regler om sanering og håndtering af asbestholdige materialer: Nedbrydning af Budolfihus, Aalborg, Aalborg Kommune: Screening og kortlægning af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer 9

13 Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr om asbest af december 2004 med senere ændringer (Asbestbekendtgørelsen). At-vejledning C.2.2 om asbest af juli 2005 (Asbestvejledning). Den Grønne Asbestvejledning", udgivet af Dansk Asbestforening BAR Branchevejledning "Når du støder på asbest" Februar Tungmetaller Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med: At-vejledning C.1.3, Arbejde med stoffer og materialer, februar Nedbrydning af Budolfihus, Aalborg, Aalborg Kommune: Screening og kortlægning af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer 10

14 7 BILAGSLISTE Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2.1: Screeningsskema, Affaldsbekendtgørelsens bilag 11 Bilag 2.2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5.1: Bilag 5.2: Bilag 5.3: Bilag 5.4: Bilag 5.5: Bilag 5.6: Bilag 5.7: Bilag 5.8: Bilag 5.9: Bilag 6: Bilag 7: Screeningsskemaer, detaljerede Prøveoversigt Mængdeopgørelse Oversigtsplan, udvendig, farligt affald Oversigtsplan, udvendig, forurenet, ikke farligt affald Oversigtsplan, kælder, farligt affald Oversigtsplan, kælder, forurenet ikke, farligt affald Oversigtsplan, stueplan, farligt affald Oversigtsplan, stueplan, forurenet, ikke farligt affald Oversigtsplan, 1. sal, farligt affald Oversigtsplan, 1. sal, forurenet, ikke farligt affald Oversigtsplan, 2. sal, forurenet, ikke farligt affald Fotos fra screening Analyserapporter. Nedbrydning af Budolfihus, Aalborg, Aalborg Kommune: Screening og kortlægning af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer 11

15 BILAG 1 Oversigtskort

16

17 BILAG 2.1 Screeningsskema, Affaldsbekendtgørelsens bilag 11

18 Bilag 11 Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko for, at der kan være anvendt PCB-holdigt materiale. Der skal derfor, jf. 78, foretages en screening af bygningen eller anlægget eller dele heraf ved renovering, inden byggearbejdet påbegyndes. Dette gøres ved at besvare følgende spørgsmål: Findes der i bygninger: Ja Nej Elastiske fuger omkring døre og vinduer, der kan være fra perioden ? Elastiske fuger ved samling af facade- eller vægelementer, der kan være fra perioden ? Elastiske fuger som dilatationsfuger mellem bygningselementer, der kan være fra perioden ? Termoruder (vinduer med forseglede dobbelte ruder), der kan være fra perioden ? Maling, der kan være fra perioden ? Gulvmasse, der kan være fra perioden ? Andre materialer, der mistænkes for at indeholde PCB? (Hvis JA angiv hvilke materialer, der er tale om) Hvis du har svaret JA til et af de ovenstående spørgsmål, skal du jf. 79 foretage en kortlægning af de bygningsdele, som kan indeholde PCB. Du skal i øvrigt være opmærksom på, at elektrisk udstyr med kondensatorer f.eks. belysningsarmaturer med lysstofrør, ventilatorer, motorer, pumper, samt højspændingsinstallationer herunder transformatorer, kondensatorer eller strømgennemføringer, der vurderes at være fra perioden kan indeholde PCB, og skal håndteres som PCB-holdigt affald. Findes der i anlæg (f.eks. broer og vejanlæg, men ikke tekniske anlæg): Elastiske fuger, der kan være fra perioden ? Maling, der kan være fra perioden ? Andre materialer, der mistænkes for at indeholde PCB? (Hvis JA angiv hvilke materialer, der er tale om) Hvis du har svaret JA til et af de ovenstående spørgsmål, skal du jf. 79 foretage en kortlægning af de bygningsdele, som kan indeholde PCB. Navn på den person der har udført screeningen Heidi Larsen Firma Niras A/S Dato Underskrift

19 BILAG 2.2 Screeningsskema, detaljerede

20 Udvendig

21 Tornhøjvej 10 miljøscreening Screeningsskema for miljøproblematiske stoffer Vestre Havnepromenade Aalborg Tlf Sagsnavn: Budolfihus, Budolfi plads Sagsnr.: Sagsleder: Henry Bender Screnning : HHL Bygning: Budolfihus Årgang: 1962 Udvendige bygningsdel Produkt/materiale/anvendelse Ikke relevant Undersøges nærmere Bemærkning Tag gummitag underdug Nej Ja x x PCB Asbest Skorsten x Inddækning ved tag Eternit planplader under udhæng og ved ventilationsrum tag x asbest Tagrende / nedløbsrør x Elastiske fugematerialer Altaner Fuger ved sokkel nordlig facade, sort under vindue og over vindue og grå langs repos x PCB og cp x2 Ydre vægge Betonvæg med sorte fliser Som på parkeringskælder Facademaling Hvid maling ved indgang, nordlig og stålplader hvide x Tungmetaller Døre Fra 2008 x Vinduer Fra 2008 x Olietanke x Andet Sorte fliser, grå fliser på trappe Som ved parkeringsplads tungmetaller

22 Kælder

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Stueetage

35

36 Bygning: Budolfihus, Stueplan Rum nr: 1.15 Tællestue Indvendige bygningsdel Indvendige vægge Produkt/materiale/anvendelse Ikke Undersøges Bemærkning relevant Nej Ja Beton og gips, træplader Gips asbest Maling på vægge Hvid og grønmaling, sortbrun ved vindue Tungmetaller og PCB 2 Loft Gips med beton over Asbest Træværk (m./u. maling) Karm med hvid maling og dør mintgrøn Som 1.00b Gulvbelægning Linoleum, grå Asbest og PCB Fliser Elastiske fugematerialer Isolering Isolering om ventilatio Som 1.14 Rørisolering Rørisolering over gips loft Som 1.14 Kondensatorer Termostater flydekontakter Andet Plastfodlister, 12 stk lysarmeturer Som 1.00b

37 Bygning: Budolfihus, Stueplan Rum nr: 1.14 Arkiv Indvendige bygningsdel Indvendige vægge Produkt/materiale/anvendelse Ikke Undersøges Bemærkning relevant Nej Ja Gips Som 1.15 Maling på vægge Hvid på væg og sort på loft, sortbrun ved vindue Tungmetaller og PCB, sort hvid og sortbrun, som 1.15 Loft Beton Træværk (m./u. maling) Karm hvid og mintgrøn dør Som 1.00b Gulvbelægning Linoleum, grøn Som 1.00b Fliser Elastiske fugematerialer Isolering Isolering om ventilation Asbest Rørisolering Rørisolering om varmerør Asbest Kondensatorer Termostater flydekontakter Andet Plastfodlister, luftkanaler i gulv, 4 stk lysarmeturer Som 1.00b,

38

39

40

41 Bygning: Budolfihus, stueplan Rum nr: 1.19 og 1.18 Toilet Indvendige bygningsdel Indvendige vægge Produkt/materiale/anvendelse Ikke Undersøges Bemærkning relevant Nej Ja Beton og gips Som 1.15 Maling på vægge Hvid maling Tungmetaller og PCB som 1.00b Loft Beton og gips Som 1.15 Træværk (m./u. maling) Båse med hvid maling, karm og gerigt hvid og mintgrøn dør Tungmetaller og PCB som 1.00b Gulvbelægning Linoleum Som 1.15 Fliser Elastiske fugematerialer Isolering Rørisolering Rørisolering over loft Som 1.14 Kondensatorer Termostater flydekontakter Andet Plastfodlister, 12 stk lysarmeturer Som 1.15

42 Bygning: Budolfihus, stueplan Rum nr: 1.11 Kontor Indvendige bygningsdel Indvendige vægge Produkt/materiale/anvendelse Ikke Undersøges Bemærkning relevant Nej Ja Gips Som 1.15 Maling på vægge Hvid maling, sortbrun ved vinduer, sort på loft Som 1.14 og 1.15 Loft Gips Som 1.15 Træværk (m./u. maling) Hvide gerigter og karme, mintgrøn dør, lyseblå dør Tungmetaller og PCB på dør Gulvbelægning Gulvtæppe Fliser Elastiske fugematerialer Isolering Isolering om ventilation Rørisolering Rørisolering Som 1.14 Kondensatorer Termostater flydekontakter Andet Plastfodlister 4 stk lysarmeturer Som 1.15

43 Bygning: Budolfihus, stueplan Rum nr: 1.22 Depot Indvendige bygningsdel Indvendige vægge Produkt/materiale/anvendelse Beton Ikke relevant Undersøges Nej Ja Bemærkning Maling på vægge Beige maling Tungmetaller og pcb Loft Beton med samme maling som væg Som væg Træværk (m./u. maling) Rød gerigt Tungmetaller og PCB Gulvbelægning Grøn linoleum PCB og asbest Fliser Elastiske fugematerialer Isolering Rørisolering Rørisolering Som 1.14 Kondensatorer Termostater flydekontakter Andet

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 Bygning: Budolfihus, stueplan Rum nr: 1.04 Privatkundechef Indvendige bygningsdel Indvendige vægge Produkt/materiale/anvendelse Glas og beton Ikke relevant Undersøges Nej Ja Bemærkning Maling på vægge Hvid maling Som 1.14 Loft Gips Som 1.15 Træværk (m./u. maling) Karm og lyseblå dør, vinduesparti fra 2009 x Som 1.11 Gulvbelægning Gulvtæppe Fliser Elastiske fugematerialer Isolering Rørisolering Kondensatorer Termostater flydekontakter Andet Plastfodlister Som 1.15

54

55 Bygning: Budolfihus, stueplan Rum nr: 1.00A Trappegang, nordlige Indvendige bygningsdel Indvendige vægge Produkt/materiale/anvendelse Beton Ikke relevant Undersøges Nej Ja Bemærkning Maling på vægge Hvid maling og grå maling under trappe tungmetaller og PCB x2 Loft Beton, hvid maling som væg Træværk (m./u. maling) Gulvbelægning "LEGO" linoleum,nyere, granit klinker Fliser Elastiske fugematerialer Isolering Rørisolering Kondensatorer Termostater flydekontakter Andet

56

57 1. sal

58 Bygning: Budolfihus, 1 sal Rum nr: 2.00B Trappegang, sydlige som 1.00b Indvendige bygningsdel Indvendige vægge Produkt/materiale/anvendelse Ikke relevant Undersøges Nej Ja Bemærkning Maling på vægge Loft Træværk (m./u. maling) Gulvbelægning Fliser Elastiske fugematerialer Isolering Rørisolering Kondensatorer Termostater flydekontakter Andet 1

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69 Bygning: Budolfihus, 1. sal Rum nr: 2.06 Møde Indvendige bygningsdel Indvendige vægge Produkt/materiale/anvendelse Ikke Undersøges Bemærkning relevant Nej Ja Gips og beton Som 1.15 Maling på vægge Beige maling Tungmetaller og PCB Loft Stålplader Træværk (m./u. maling) Fodlister, gerigter, karme, døre Som tungmetaller på døre Gulvbelægning Gulvtæppe Fliser Elastiske fugematerialer Isolering Rørisolering Kondensatorer Termostater flydekontakter Andet

70

71 Bygning: Budolfihus, 1. sal Rum nr: 2.07 Anretterkøkken Indvendige bygningsdel Indvendige vægge Produkt/materiale/anvendelse Ikke Undersøges Bemærkning relevant Nej Ja Beton og gips Som 1.15 Maling på vægge Hvid maling Tungmetaller og PCB Loft Gips Som 1.15 og maling som væg Træværk (m./u. maling) Køkkenelementer Gulvbelægning Blå linoleum Som 2.18 Fliser Elastiske fugematerialer Isolering Rørisolering Kondensatorer Termostater flydekontakter Andet

72 Bygning: Budolfihus, 1. sal Rum nr: Toilet Indvendige bygningsdel Indvendige vægge Produkt/materiale/anvendelse Beton Ikke relevant Undersøges Nej Ja Bemærkning Maling på vægge Hvid maling Tungmetaller og PCB Loft Stålplader Træværk (m./u. maling) Karm Som 2.17 Gulvbelægning Klinker Som væg Fliser Beige fliser Tungmetaller og asbest Elastiske fugematerialer Isolering Rørisolering Kondensatorer Termostater flydekontakter Andet

73

74 Bygning: Budolfihus, 1. sal Rum nr: 2.17 Gang Indvendige bygningsdel Indvendige vægge Produkt/materiale/anvendelse Ikke Undersøges Bemærkning relevant Nej Ja Beton og gips Som 1.15 Maling på vægge Hvid maling Tungmetaller og PCB Loft Gips Som 1.15 Træværk (m./u. maling) Gerigter med hvid maling og mintgrøn dør Tungmetaller på hvid maling Gulvbelægning Grønlig linoleum PCB og asbest Fliser Elastiske fugematerialer Isolering Rørisolering Kondensatorer Termostater flydekontakter Andet Plastfodlister Som 1.15

75 Bygning: Budolfihus, 1. sal Rum nr: 2.19 Køkken Indvendige bygningsdel Indvendige vægge Produkt/materiale/anvendelse Beton Ikke relevant Undersøges Nej Ja Bemærkning Maling på vægge Loft Træplader og beton med hvid maling Som 2.17 Træværk (m./u. maling) Gulvbelægning Malet beton PCB og tungmetaller Fliser Hvide fliser Tungmetaller og asbest Elastiske fugematerialer Isolering Rørisolering Kondensatorer Termostater flydekontakter Andet

76 Bygning: Budolfihus, 1. sal Rum nr: 2.18 Kantine Indvendige bygningsdel Indvendige vægge Produkt/materiale/anvendelse Ikke Undersøges Bemærkning relevant Nej Ja Gips Som 1.15 Maling på vægge Hvid maling Tungmetaller Loft Træplade med stå Som væg Træværk (m./u. maling) Fodliste med hvid maling Som 1.07 Gulvbelægning Blå linoleum PCB og asbest Fliser Elastiske fugematerialer Isolering Rørisolering Kondensatorer Termostater flydekontakter Andet

77 Bygning: Budolfihus, 1. sal Rum nr: Toilet Indvendige bygningsdel Indvendige vægge Produkt/materiale/anvendelse Beton Ikke relevant Undersøges Nej Ja Bemærkning Maling på vægge Loft Gips Som 1.15 Træværk (m./u. maling) Gulvbelægning Klinker beige Tungmetalller og asbest Fliser Fliser, hvide Tungmetaller og asbest Elastiske fugematerialer Fuge over vaske PCB chlorerede paraffiner Isolering Rørisolering Kondensatorer Termostater flydekontakter Andet

78

79

80

81

82 2.sal

83

84

85 Bygning: Budolfihus, 2 sal Rum nr: 3.18 Mødelokale Indvendige bygningsdel Indvendige vægge Produkt/materiale/anvendelse Ikke Undersøges Bemærkning relevant Nej Ja Gips Som 1.15 Maling på vægge Hvid maling, sortbrun langs vinduer Som 3.11 og som 1.15 Loft Stålplader Træværk (m./u. maling) Fodlister, karme og gerigter Som 3.11 Gulvbelægning Gulvtæppe Fliser Elastiske fugematerialer Isolering Rørisolering Kondensatorer Termostater flydekontakter Andet

86

87

88 Bygning: Budolfihus, 2 sal Rum nr: 3.08 Sekretariat Indvendige bygningsdel Indvendige vægge Produkt/materiale/anvendelse Ikke Undersøges Bemærkning relevant Nej Ja Beton og gips Som 1.15 Maling på vægge Hvid maling, sortbrun maling langs vinduer Som 3.11 og 1.15 Loft Stålplader Træværk (m./u. maling) Fodlister, karme og gerigter Som 3.11 Gulvbelægning Gulvtæppe Fliser Elastiske fugematerialer Isolering Rørisolering Kondensatorer Termostater flydekontakter Andet

89

90

91

92 Bygning: Budolfihus, 2 sal Rum nr: 3.13a El rum Indvendige bygningsdel Indvendige vægge Produkt/materiale/anvendelse Beton Ikke relevant Undersøges Nej Ja Bemærkning Maling på vægge Hvid maling Som 3.13b Loft Beton med hvid maling Som væg Træværk (m./u. maling) Karme og gerigter Som 3.11 Gulvbelægning Malet beton PCB og tungmetaller Fliser Elastiske fugematerialer Isolering Rørisolering Kondensatorer Termostater flydekontakter Andet

93

94 Bygning: Budolfihus, 2 sal Rum nr: 3.05 Sekretariat /ekspedition Indvendige bygningsdel Indvendige vægge Produkt/materiale/anvendelse Ikke Undersøges Bemærkning relevant Nej Ja Gips Som 1.15 Maling på vægge Hvid maling, blå maling, lilla maling Tungmetaller 2 lilla og blå maling hvid maling som 3.11 Loft Stål Træværk (m./u. maling) Fodlister, gerigter, døre Som 3.11 Gulvbelægning Gulvtæppe Fliser Elastiske fugematerialer Isolering Rørisolering Kondensatorer Termostater flydekontakter Andet

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104 BILAG 3 Prøveoversigt

105 Prøveoversigt materialeprøver Vestre Havnepromenade Aalborg Tlf Sagsnavn: Budolfi Plads - nedrivning Sags nr.: Sagsleder: HPB - ARN Dato, Miljøscreening og miljøkortlægning: Besigtet og kortlagt af: / HHL /JSLA Lokalitet: Udvendig Budolfihus Prøve nr. rum Beskrivelse Asbest Metal PCB Bemærkning BU.63 tag Gummidug 1 BU. 64 tag Isolering under gummidug 1 BU.65 tag Eternitplade ved ventilationsrum 1 BU.66 terræn Grå fuge ved betonflise, nord 1 Chlorerede parafiner BU.67 terræn Sort fuge under vinduesparti/flise 1 Chlorerede parafiner BU.68 terræn Hvid maling ved indgang, nordvestlig 1 1 BU. 69 terræn Grå flise ved indgang, nordvestlig 1 1 BT.54 V.rum Hvid maling på væg 1 1 BT.55 V.rum Isolering under ventilation 1 BT. 56 V.rum Rørisolering 1 Antal prøver i alt Rent affald, Svarende til kategori 1 materialer i Genanvendelsesbekendtgørelsen Forurenet, ikke farligt affald, Kan sendes til forbrænding/deponering, men kan ikke genanvendes uden en 19 godkendelse. Farligt affald. Håndteres som farligt affald efter kommunens vejledning.

106 Prøveoversigt materialeprøver Vestre Havnepromenade Aalborg Tlf Sagsnavn: Budolfi Plads - nedrivning Sags nr.: Sagsleder: HPB - ARN Dato, Miljøscreening og miljøkortlægning: Besigtet og kortlagt af: / HHL /JSLA Lokalitet: Kælder Budolfihus Prøve nr. rum Beskrivelse Asbest Metal PCB Bemærkning BK.59 Varmerum Rørisolering, lige 1 BK.60 Varmerum Rørisolering, bøjning 1 BK.61 p kælder hvid maling på væg 1 1 BK.62 p kælder Isolering omkring kasse i loft 1 BK.70 Boks, lille Hvid Maling på væg 1 1 BK.71 Boks, lille Linoleum, blågrøn 1 1 BK.72 Boks, stor Beige maling på væg 1 1 BK.73 Boks, stor Maling på fodlister og gerigter 1 1 BK.74 Teknikrum Grå maling på væg 1 1 BK.76 gang rest lim på beton 1 1 Antal prøver i alt Rent affald, Svarende til kategori 1 materialer i Genanvendelsesbekendtgørelsen Forurenet, ikke farligt affald, Kan sendes til forbrænding/deponering, men kan ikke genanvendes uden en 19 godkendelse. Farligt affald. Håndteres som farligt affald efter kommunens vejledning.

107 Prøveoversigt materialeprøver Vestre Havnepromenade Aalborg Tlf Sagsnavn: Budolfi Plads - nedrivning Sags nr.: Sagsleder: HPB - ARN Dato, Miljøscreening og miljøkortlægning: Besigtet og kortlagt af: / HHL /JSLA Lokalitet: Stueplan Budolfihus Prøve nr. rum Beskrivelse Asbest Metal PCB Bemærkning BS b Hvid maling på gerigter og karm 1 1 BS b Mintgrøn maling på dør 1 1 BS b Linoleum, grøn 1 1 BS b Plastfodliste 1 1 BS Gipsplade, væg 1 BS Hvid/grøn maling på væg 1 1 BS Sortbrun maling langs vinduer 1 1 BS Gipsplade, loft 1 BS Linoleum, grå 1 1 BS Hvid maling på væg 1 1 BS Isolering omkring ventilationsrør 1 BS Rørisolering 1 BS Hvid/grøn maling på væg 1 1 BS lyseblå maling på dør 1 1 BS Hvid maling på væg 1 1 BS Træværk med hvid maling 1 1 BS Beige maling på væg 1 1 BS Linoleum, grøn 1 1 BS Sort maling på trappetrin 1 1 BS Hvid maling på fodliste 1 BS Klinker 1 1 BS A Hvid maling på væg 1 1 BS A Grå maling på trappetrin 1 1 B Lak på trappetrin 1 BK Sort maling på loft 1 1 Antal prøver i alt Rent affald, Svarende til kategori 1 materialer i Genanvendelsesbekendtgørelsen Forurenet, ikke farligt affald, Kan sendes til forbrænding/deponering, men kan ikke genanvendes uden en 19 godkendelse. Farligt affald. Håndteres som farligt affald efter kommunens vejledning.

108 Prøveoversigt materialeprøver Vestre Havnepromenade Aalborg Tlf Sagsnavn: Budolfi Plads - nedrivning Sags nr.: Sagsleder: HPB - ARN Dato, Miljøscreening og miljøkortlægning: Besigtet og kortlagt af: / HHL /JSLA Lokalitet: 1.sal Budolfihus Prøve nr. rum Beskrivelse Asbest Metal PCB Bemærkning B Blå maling på dør 1 1 B Beige maling på væg 1 1 B Hvid maling på dør 1 1 B Blå maling på væg 1 B Hvid maling på væg 1 B Hvid maling på væg 1 1 B Beige flise 1 B hvid maling på væg B Hvid maling på gerigter og fodlister 1 B Linoleum, grøn 1 1 B Maling på gulv B Hvide fliser 1 1 B Hvid maling på væg 1 B Linoleum, blå 1 1 B Beige klinke 1 1 B Hvide fliser 1 1 B Fuge ved vaske 1 Chlorerede parafiner B Hvid maling på væg 1 1 Antal prøver i alt Rent affald, Svarende til kategori 1 materialer i Genanvendelsesbekendtgørelsen Forurenet, ikke farligt affald, Kan sendes til forbrænding/deponering, men kan ikke genanvendes uden en 19 godkendelse. Farligt affald. Håndteres som farligt affald efter kommunens vejledning.

109 Prøveoversigt materialeprøver Vestre Havnepromenade Aalborg Tlf Sagsnavn: Budolfi Plads - nedrivning Sags nr.: Sagsleder: HPB - ARN Dato, Miljøscreening og miljøkortlægning: Besigtet og kortlagt af: / HHL /JSLA Lokalitet: 2.sal og ventilationsrum Budolfihus Prøve nr. rum Beskrivelse Asbest Metal PCB Bemærkning B Gråblå maling på dør 1 1 B Hvid maling på væg 1 1 B Blå maling på dør 1 1 B Hvid maling på fodliste og geriger 1 B a maling på gulv 1 1 B b Hvid maling på væg 1 1 B Lilla maling på væg 1 B Blå maling på stolper 1 B gul maling på væg 1 B a Isolering på væg 1 B a Rørisolering, gul 1 Antal prøver i alt Rent affald, Svarende til kategori 1 materialer i Genanvendelsesbekendtgørelsen Forurenet, ikke farligt affald, Kan sendes til forbrænding/deponering, men kan ikke genanvendes uden en 19 godkendelse. Farligt affald. Håndteres som farligt affald efter kommunens vejledning.

110 BILAG 4 Mængdeopgørelse

111 Bilag 4 MÆNGDEOPGØRELSE FARLIGT AFFALD OG FORUR RENET, AFFALD Rapport for nedrivning af Budolfihus, Aalborg Screening og kortlægning af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialerr IKKE FARLIGT Budolfihus udvendig og tag: Beskrivelse af bygningsdelen Lokaler Bilag m 2 overflade, lbm eller antal Farligt Parameter mg/kgg Forurenet / Ikke farligt Parameter mg/kg Prøve Nummer Mængde (tons) Anbefalet håndtering og forslag f til bortskaffelse Sorte fliser på facader og gavle Budolfihus, ude Bilag m 2 Nikkel mg/kg Cadmiumm 2,4 mg/kg Zink mg/kg P4 (2013) 13 ton Fliserne renses af væggee og bortskaffes som depo-eks. I/S Renoo Nord i Rærup. neringsaffald til godkendt modtager f. Grå fuge ved betonflise Øst for Budolfihus, ude Bilag lbm PCB 0,855 mg/kg BU.66 1 ton Fugen og ca. 5 cm på hver side af fugen fjernes ogg bortskaffes som forurenet affald til deponi hos I/SS Reno Nord,, Rærup. Hvid maling på væg og loft Ventialtionsrum på tag Bilag m 2 PCB 2,7 mg/kg BT.54 4 ton Maling renses af væggee og loft, bortskaffes somm affald til godkendt deponi, f.eks. I/S RenoNord, Rærup. NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks Aalborg, CVR-nr Tilsluttet FRI T: F: E: Projekt nr Dokument nr Version 1

112 Kælder: Beskrivelse af bygningsdelen Lokaler Bilag m 2 overflade, lbm eller antal Farligt Parameter mg/kg Forurenet / Ikke farligt Parameter mg/kg Prøve Nummer Mængde (tons) Anbefalet håndtering og forslag til bortskaffelse Rørisolering, bøjninger Varmerum Bilag lbm Asbest BK.60 0,1 ton Deponeres som asbestaffald hos I/S Reno Nord i Rærup. Farligt affald Grå maling på vægge og loft Teknikrum Bilag m 2 PCB 58 mg/kg Nikkel 56 mg/kg BK.74 1 ton Maling renses af vægge og loft, bortskaffes som farligt affald til godkendt deponi f.eks. Nord i Nyborg. Farligt affald Hvid maling på vægge og loft Lille boksrum, gang, toilet og teknik Bilag m 2 PCB 92 mg/kg Cadmium 1,0 mg/kg Zink mg/kg Nikkel 32 mg/kg BK.70 7 ton Maling renses af vægge og loft, bortskaffes som farligt affald til godkendt deponi f.eks. Nord i Nyborg. Farligt affald Hvid maling på vægge og loft Parkeringskælder indv. Og udv., depotrum, varmerum og pumperum Bilag m 2 PCB 2,3 mg/kg Cadmium 0,56 mg/kg Zink 560 mg/kg BK ton Maling renses af vægge og loft, bortskaffes som affald til godkendt deponi, f.eks. I/S RenoNord, Rærup. Blågrøn linoleum og grøn linoleum Lille boksrum, stor boksrum og teknikrum, rengøringsrum Bilag m 2 PCB 32 mg/kg Ingen asbestfibre BK.71, BS.19 2 ton Linoleum og klæber fjernes, samt gulv fræses ca. 0,5 cm ned. Affaldet bortskaffes til godkendt modtager, f.eks. Forbrænding på RenoNord, Aalborg Ø. Og I/S RenoNord, Rærup. Beige maling på vægge og loft Stor boksrum, rengøringsrum Bilag m 2 PCB 0,94 mg/kg Bly 46 mg/kg Zink mg/kg BK.72, BS.17 3 ton Maling renses af vægge og loft, bortskaffes som affald til godkendt deponi, f.eks. I/S RenoNord, Rærup. Maling på fodlister og gerigter Stor boksrum og teknikrum Bilag lbm PCB 9,8 mg/kg Bly mg/kg Cadmium 17 mg/kg Zink mg/kg Limrest på gulv Gang Bilag m 2 PCB 1,3 mg/kg Ingen asbestfibre Døre med maling på Gang Bilag m 2 PCB 5,1 mg/kg Cadmium 0,91 mg/kg BK.73 0,1 Træværk afmonteres og bortskaffes som forurenet, ikke farligt affald til godkendt modtager, f.eks. Forbrænding på RenoNord, Aalborg Ø. BK.76 1 ton Limrest fjernes, samt gulv fræses ca. 0,5 cm ned. Affaldet bortskaffes til godkendt modtager, f.eks. I/S RenoNord, Rærup. BS.2, BS14 0,1 ton Dørene afmonteres og bortskaffes som forurenet, ikke farligt affald til godkendt modtager, f.eks. Forbrænding på RenoNord, Aalborg Ø. 2

113 Stueplan: Beskrivelse af bygningsdelen Lokaler Bilag m 2 overflade, lbm eller antal Farligt Parameter mg/kg Forurenet / Ikke farligt Parameter mg/kg Prøve Nummer Mængde (tons) Anbefalet håndtering og forslag til bortskaffelse Træværk mellem toiletter med hvid maling 1.18, 1.19, 1.08 Bilag m 2 Bly mg/kg Zink mg/kg PCB 4,9 mg/kg Cadmium 50 mg/kg Chrom mg/kg BS.16 1 ton Træværk afmonteres og bortskaffes som forurenet, ikke farligt affald til godkendt modtager, f.eks. Forbrænding på RenoNord, Aalborg Ø. Hvid maling på gerigter og karm På hele stueplanen Bilag m 2 Bly mg/kg PCB 15 mg/kg Cadmium 2,5 mg/kg Zink mg/kg BS.1 0,5 ton Træværk afmonteres og bortskaffes som forurenet, ikke farligt affald til godkendt modtager, f.eks. Forbrænding på RenoNord, Aalborg Ø. Mintgrøn og lyseblå maling på døre På hele stueplanen Bilag døre PCB 5,1 mg/kg Cadmium 0,91 mg/kg BS.2, BS14 1 ton Dørene afmonteres og bortskaffes som forurenet, ikke farligt affald til godkendt modtager, f.eks. Forbrænding på RenoNord, Aalborg Ø. Plastfodliste 1.00B, 1.15, 1.14, 1.16, 1.18, 1.19, 1.21, 1.13, 1.12, 1.11, 1.09, 1.04 Bilag lbm PCB 1,4 mg/kg BS.4 0,1 ton Plastfodlisterne afmonteres og bortskaffes som forurenet, ikke farligt affald til godkendt modtager, f.eks. Forbrænding på RenoNord, Aalborg Ø. Hvid, grøn maling på tapet på gips og betonvæg, lyseblå maling på stolper i 1.02 På hele stueplanen og på loft i 1.22 Bilag m 2 PCB 7,1 mg/kg Bly 270 mg/kg Cadmium 1,4 mg/kg Zink mg/kg BS10,BS.15, BS.17, BS ton Maling fjernes af vægge og loft, bortskaffes som affald til godkendt deponi eller forbrænding f.eks. I/S RenoNord, Rærup eller RenoNord, Aalborg Ø. Lyseblå maling på gipsplader 1.02 Bilag m 2 PCB 5,1 mg/kg BS.14 1 ton Gipsplader bortskaffes som forurenet, ikke farligt affald til godkendt deponi f.eks. I/S RenoNord, Rærup. Sort maling på loft 1.15, 1.14, 1.13, 1.12, 1.11, 1.16 og 1.21 Bilag m 2 PCB 14 mg/kg BK.77 3,5 ton Maling renses af vægge og loft, bortskaffes som affald til godkendt deponi, f.eks. I/S RenoNord, Rærup. Sortbrun maling på lysning langs vinduer Hele stueplanen Bilag lbm PCB 3,7 mg/kg Nikkel 36 mg/kg BS.7 0,1 ton Træ bortskaffes som affald til godkendt modtager, f.eks. I/S RenoNord, Aalborg Ø.. Grå Linoleum 1.15 Bilag m 2 PCB 2,0 mg/kg BS.9 0,5 tons Linoleum og klæber fjernes, samt gulv fræses ca. 0,5 cm ned. Affaldet bortskaffes til godkendt modtager, f.eks. Forbrænding på RenoNord, Aalborg Ø. Og I/S RenoNord, Rærup. Hvid maling på væg og loft 1.00A og 1.00B. Hele trapperum Bilag 5.6 Bilag 5.8 Bilag m 2 PCB 6,2 mg/kg Bly 76 mg/kg Zink 790 mg/kg Nikkel 32 mg/kg BS ton Maling renses af vægge og loft, bortskaffes som affald til godkendt deponi, f.eks. I/S RenoNord, Rærup. 3

114 Beskrivelse af bygningsdelen Lokaler Bilag m 2 overflade, lbm eller antal Farligt Parameter mg/kg Forurenet / Ikke farligt Parameter mg/kg Prøve Nummer Mængde (tons) Anbefalet håndtering og forslag til bortskaffelse Grå maling på trappetrin 1.00A og 1.00B. Hele trapperum Bilag 5.6 Bilag 5.8 Bilag m 2 PCB 14 mg/kg Bly mg/kg Cadmium 1,2 mg/kg Zink mg/kg BS.24 1 ton Maling renses af trappetrin, bortskaffes som affald til godkendt deponi, f.eks. I/S RenoNord, Rærup. Grøn Linoleum 1.22 og 1.08 Bilag m 2 PCB 4,8 mg/kg BS.19 0,1 ton Linoleum og klæber fjernes, samt gulv fræses ca. 0,5 cm ned. Affaldet bortskaffes til godkendt modtager, f.eks. Forbrænding på RenoNord, Aalborg Ø. Og I/S RenoNord, Rærup. Sort maling under trappetrin og langs vægge i 1.02 Lak på trappetrin og gelænder 1.07, 2.15 og trappe fra 2.sal 1.07, 2.15 og trappe fra 2.sal Bilag 5.6 Bilag 5.8 Bilag 5.9 Bilag 5.6 Bilag 5.8 Bilag m 2 PCB 0,94 mg/kg Cadmium 1,0 mg/kg Kobber 880 mg/kg Zink kg/mg BS.20 0,1 ton Træværk afmonteres og bortskaffes som forurenet, ikke farligt affald til godkendt modtager, f.eks. Forbrænding på RenoNord, Aalborg Ø. 15 m 2 PCB 5,4 mg/kg B1.77 0,5 ton Træværk afmonteres og bortskaffes som forurenet, ikke farligt affald til godkendt modtager, f.eks. Forbrænding på RenoNord, Aalborg Ø. Hvid maling på fodlister 1.02, 1.07, Bilag lbm Zink mg/kg BS.21 0,01 ton Træværk afmonteres og bortskaffes som forurenet, ikke farligt affald til godkendt modtager, f.eks. Forbrænding på RenoNord, Aalborg Ø. 4

115 1.sal Beskrivelse af bygningsdelen Lokaler Bilag m 2 overflade, lbm eller antal Farligt Parameter mg/kg Forurenet / Ikke farligt Parameter mg/kg Prøve Nummer Mængde (tons) Anbefalet håndtering og forslag til bortskaffelse Hvid maling på gerigter, karm og fodlister Mintgrøn, blå og hvid maling på døre, På hele 1.sal Bilag m 2 Bly mg/kg Cadmium 3,9 mg/kg Zink mg/kg Nikkel 34 mg/kg På hele 1.sal Bilag døre PCB 4,9 mg/kg Zink mg/kg B1.33 0,5 Træværk afmonteres og bortskaffes som forurenet, ikke farligt affald til godkendt modtager, f.eks. Forbrænding på RenoNord, Aalborg Ø. B1.25, B1.27 1,5 ton Dørene afmonteres og bortskaffes som forurenet, ikke farligt affald til godkendt modtager, f.eks. Forbrænding på RenoNord, Aalborg Ø. Beige maling på tapet 2.06 Bilag m 2 PCB 2,6 mg/kg B1.26 1,5 ton Maling fjernes af vægge, bortskaffes som affald til godkendt deponi, f.eks. Forbrænding på RenoNord, Aalborg Ø.. Hvid maling på tapet 2.08, 2.09 Bilag m 2 PCB 7,9 mg/kg B ton Maling fjernes af vægge, bortskaffes som affald til godkendt deponi, f.eks. Forbrænding på RenoNord, Aalborg Ø.. Beige flise 2.08, 2.09 Bilag m 2 Cadmium 0,67 mg/kg Nikkel 47 mg/kg B ton Fliserne renses af vægge og gulv, bortskaffes som deponeringsaffald til godkendt modtager f.eks. I/S Reno Nord i Rærup. Hvid maling på tapet 2.17,2.01, 2.05, 2.04, 2.03, 2.02, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.15 Grøn Linoleum 2.17, 2.20, 2.21, 2.26, 2,27, 2.10 Bilag m 2 PCB 11 mg/kg Cadmium 0,52 mg/kg Zink mg/kg Nikkel 34 mg/kg B ton Maling fjernes af vægge, bortskaffes som affald til godkendt deponi, f.eks. Forbrænding på RenoNord, Aalborg Ø.. Bilag m 2 PCB 3,8 mg/kg B1.34 1,5 ton Linoleum og klæber fjernes, samt gulv fræses ca. 0,5 cm ned. Affaldet bortskaffes til godkendt modtager, f.eks. Forbrænding på RenoNord, Aalborg Ø. Og I/S RenoNord, Rærup. Maling på gulv 2,19 Bilag m 2 Nikkel 35 mg/kg B1.35 0,5 ton Maling fjernes. Affald bortskaffes som forurenet affald til deponi hos I/S Reno Nord, Rærup. Hvid maling på tapet 2,18, 2.19 på loft Bilag m 2 Nikkel 54 mg/kg B ton Maling fjernes af vægge og loft, bortskaffes som affald til godkendt modtager, f.eks. Forbrænding på RenoNord, Aalborg Ø. Og I/S RenoNord i Rærup. Hvide flise 2.19, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, Bilag m 2 Bly 97 mg/kg B1.31, B1.40 5,5 ton Fliserne renses af vægge, bortskaffes som deponeringsaffald til godkendt modtager f.eks. I/S Reno Nord i Rærup. Blå Linoleum 2.18, 2.07 Bilag m 2 PCB 1,0 mg/kg B ton Linoleum og klæber fjernes, samt gulv fræses ca. 0,5 cm ned. Affaldet bortskaffes til godkendt modtager, f.eks. Forbrænding på RenoNord, Aalborg Ø. Og I/S RenoNord, Rærup. 5

116 Beskrivelse af bygningsdelen Lokaler Bilag m 2 overflade, lbm eller antal Farligt Parameter mg/kg Forurenet / Ikke farligt Parameter mg/kg Prøve Nummer Mængde (tons) Anbefalet håndtering og forslag til bortskaffelse Hvid maling på tapet 2.21, 2.20, 2.26, 2.27 Bilag m 2 PCB 9,6 mg/kg Nikkel 31 mg/kg B ton Maling fjernes af vægge, bortskaffes som affald til godkendt deponi, f.eks. Forbrænding på RenoNord, Aalborg Ø.. Sortbrun maling på lysning langs vinduer Hele 1. sal Bilag lbm PCB 3,7 mg/kg Nikkel 36 mg/kg BS.7 0,1 ton Træ bortskaffes som affald til godkendt modtager, f.eks. I/S RenoNord, Aalborg Ø.. Plastfodliste 2.17, 2.21, 2.26, 2.27, 2.20 Bilag lbm PCB 1,4 mg/kg BS.4 0,1 ton Plastfodlisterne afmonteres og bortskaffes som forurenet, ikke farligt affald til godkendt modtager, f.eks. Forbrænding på RenoNord, Aalborg Ø. 6

117 2.sal Beskrivelse af bygningsdelen Lokaler Bilag m 2 overflade, lbm eller antal Farligt Parameter mg/kg Forurenet / Ikke farligt Parameter mg/kg Prøve Nummer Mængde (tons) Anbefalet håndtering og forslag til bortskaffelse Gråblå og blå maling på døre Hele 2. sal Bilag døre PCB 2,6 mg/kg B2.43, B ton Dørene afmonteres og bortskaffes som forurenet, ikke farligt affald til godkendt modtager, f.eks. Forbrænding på RenoNord, Aalborg Ø. Hvid maling på tapet Hele 2. sal. Bilag m 2 PCB 9,6 mg/kg Nikkel 41 mg/kg B2.44, B1.42, B ,5 ton Maling fjernes af vægge, bortskaffes som affald til godkendt deponi, f.eks. Forbrænding på RenoNord, Aalborg Ø.. Maling på gulv 3.13a Bilag 5.9 1m 2 PCB 0,46 mg/kg B2.47 0,1 ton Maling fjernes. Affald bortskaffes som forurenet affald til deponi hos I/S Reno Nord, Rærup. Blå maling på stolper 3.05 Bilag m 2 Nikkel 33 mg/kg B ton Maling fjernes. Affald bortskaffes som forurenet affald til deponi hos I/S Reno Nord, Rærup. Sortbrun maling på lysning langs vinduer Hele 2. sal Bilag lbm PCB 3,7 mg/kg Nikkel 36 mg/kg BS.7 0,1 ton Træ bortskaffes som affald til godkendt modtager, f.eks. I/S RenoNord, Aalborg Ø.. Hvide flise 3.14, 3.10 Bilag m 2 Bly 97 mg/kg B1.31, B1.40 3,5 ton Fliserne renses af vægge, bortskaffes som deponeringsaffald til godkendt modtager f.eks. I/S Reno Nord i Rærup. 7

118 BILAG 5 Oversigtsplaner

119 SIGNATUR: Sorte fliser ( Nikkel, cadmium og zink) m Bilag 5.1 Nedrivning af Budolfihus, Algade 41, Aalborg Udvendig, farligt affald Dato Udf.: HHL Målestok 1:200 Sag nr.: V. Havnepromenade Aalborg Telefon Telefax

120 Ventilationsrum SIGNATUR: Fuge (PCB) Hvid maling på vægge (PCB) Hvid maling på loft ( PCB) m Bilag 5.2 Nedrivning af Budolfihus, Algade 41, Aalborg Udvendig, forurenet, ikke farligt affald Dato Udf.: HHL Målestok 1:200 Sag nr.: V. Havnepromenade Aalborg Telefon Telefax

121 Depot Depot Toilet Gang Teknik Boks, lille Boks, stor Elevatorskakt Varmerum Pumperum SIGNATUR: m Bilag 5.3 Nedrivning af Budolfihus, Algade 41, Aalborg Dato Udf.: HHL 1:200 V. Havnepromenade Aalborg Sag nr.: Telefon Telefax

122 Depot Depot Toilet Gang Teknik Boks, lille Boks, stor Elevatorskakt Varmerum Pumperum SIGNATUR: 0 zink) m Hvid og beige maling (PCB, Bly, zink) Bilag 5.4 Nedrivning af Budolfihus, Algade 41, Aalborg Linoleum (PCB) Dato Udf.: HHL 1:200 V. Havnepromenade Aalborg Sag nr.: Telefon Telefax

Notat. BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening og -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- og arbejdsmiljøfarlige stoffer

Notat. BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening og -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- og arbejdsmiljøfarlige stoffer Notat BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- arbejdsmiljøfarlige stoffer 06. aug. 2013 Projekt nr. 214301 Dokument nr. 128111832 Version 2 Udarbejdet

Læs mere

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Holstebro Kommune Birkelundskolen Undersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer April 2016 BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Indledende bygningsundersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer

Læs mere

Poul Paghs Gade Skole, Plus Bolig. Maj 2014 SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER

Poul Paghs Gade Skole, Plus Bolig. Maj 2014 SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER Poul Paghs Gade Skole, Plus Bolig Maj 2014 SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER PROJEKT Poul Paghs Gade Skole, Plus Bolig Projekt nr. 214298 Dokument nr. 1211289596 Version

Læs mere

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Håndteringsplan Juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972 Om-/tilbygning:

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes! Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald.

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald. TÅRNBY KOMMUNE Anmeldelsen sendes til: Tårnby Kommune Teknisk Forvaltning Amager Landevej 76 2770 Kastrup tf@taarnby.dk Du har pligt til at anmelde byggeaffald og byggeaffald med PCB til kommunen, mindst

Læs mere

Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede

Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede Bygningsundersøgelse Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede UNDERSØGELSE FOR MILJØSKADELIGE STOFFER Rekvirent Center for Ejendomme Kommunale Bygninger Tingvej 7 4690 Haslev Att.: Morten Kristoffersen

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

Anmeldeskema for byggeaffald

Anmeldeskema for byggeaffald Anmeldeskema for byggeaffald Asbest, screeningsskema for PCB, genanvendelse Anmeldelse af farligt affald, forbrændingsegnet affald og deponiaffald 1.0 Stamoplysninger Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Byggeår:

Læs mere

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB.

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB. Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af. Stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse Forventet afslutning:

Læs mere

ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD

ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD 1.0 STAMOPLYSNINGER PÅ EJENDOMMEN/ANLÆGGET Matrikel nr.: Opførelsesår: Renoveringsår: Dato for påbegyndelse af Forventet afslutning: Etageareal

Læs mere

Anmeldelsesskema, byggeaffald Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald

Anmeldelsesskema, byggeaffald Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald Anmeldelsesskema, byggeaffald, Screeningsskema for, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald 1.0 Stamoplysninger Aktivitetsadresse Matrikel nr. Opførelsesår Renoveringsår Dato

Læs mere

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Screeningsrapport juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972

Læs mere

Screeningsrapport Januar 2016

Screeningsrapport Januar 2016 Screeningsrapport Januar 2016 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sysseltinget, Banegårdspladsen 2, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 306 Hjørring Bygrunde Opførelsesår: 1963 Om-/tilbygning:1996

Læs mere

Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald

Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald 1.0 stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelsessår: Renoveringsår: Dato for påbegyndelses af arbejde: Forventet afslutning: Etageareal m

Læs mere

Vandværksbygning og øvrige bygninger. Miljøundersøgelse af bygninger. SCREENING og Indledende tilstandsvurdering. Sagsnummer: 1021744-001 2016-01-18

Vandværksbygning og øvrige bygninger. Miljøundersøgelse af bygninger. SCREENING og Indledende tilstandsvurdering. Sagsnummer: 1021744-001 2016-01-18 LOKATION G L. V A R D E V E J 96-97 Vandværksbygning og øvrige bygninger Miljøundersøgelse af bygninger SCREENING og Indledende tilstandsvurdering. Sagsnummer: 1021744-001 2016-01-18 Sagsansvarlig: Henrik

Læs mere

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde:

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde: SCREENING, KORTLÆGNING OG ANMELDELSE AF PCB, FARLIGT AFFALD, SAMT ALM. BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD 1. Oplysninger om ejendom, bygherre og entreprenør 1A. Byggeriets/anlægsarbejdets adresse: Adresse: Postnr:

Læs mere

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed Byggeaffald skal anmeldes til Vordingborg Kommune senest 14 dage før arbejdet påbegyndes, hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m 2 af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet

Læs mere

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5. Rekvirent: Viborg Kommune Prinsens Allé 5 8800 Viborg Mandrup Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.2015 Mandrup Tlf.: 86 60 15 88 Randersvej 12 www.jensmandrup.dk

Læs mere

ANALYSERAPPORT. Metode: PCB, KP og Bly: Se bilag, Asbest: NIOSH 9002

ANALYSERAPPORT. Metode: PCB, KP og Bly: Se bilag, Asbest: NIOSH 9002 Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: Sagsnavn/ ref: Vor Journal nr.: Antal prøver udtaget: Dato for udtagning: Analyse: White arkitekter A/S Vestre kaj

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed Byggeaffald skal anmeldes til Vordingborg Kommune senest 14 dage før arbejdet påbegyndes, hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m 2 af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Varbergparken, afd. 27 6100 Haderslev. Sagsnr. B-10003 April 2013. A Shield Group company

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Varbergparken, afd. 27 6100 Haderslev. Sagsnr. B-10003 April 2013. A Shield Group company A Shield Group company Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45 75 50 83 00 Fax +45

Læs mere

Alle målinger er foretaget med to forskellige Niton apparater. Der foreligger derfor to sæt måleresultater for samtlige materialer.

Alle målinger er foretaget med to forskellige Niton apparater. Der foreligger derfor to sæt måleresultater for samtlige materialer. NOTAT Projekt Kunde Horsens Sociale boligselskab Notat nr. 1 Dato 02-04-2013 Til Bygherre Fra Karina Bai Larsen Kopi til - Blyundersøgelse, Afd. 4 - I forbindelse med en forestående renovering af lejlighederne

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Screenings rapport Asbest Bly PCB

Screenings rapport Asbest Bly PCB Screenings rapport Asbest Bly PCB Af Rådhuset beliggende Toften 2 6818 Årre Rapport udfærdiget d. 5/07 2016 Sagsnr. 16052 Rådhuset Toften 2 Årre side 1 Indledning: EM Screening & Sanering Aps har foretaget

Læs mere

ANMELDESKEMA 1. Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald

ANMELDESKEMA 1. Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald Byggeaffald skal anmeldes til Frederikssund Kommune senest 2 uger før byggearbejdet starter, hvis affaldet stammer fra en bygning over 10 m2,

Læs mere

Rev. 10-12-2015. Tjekliste for miljøforurening i byggematerialer

Rev. 10-12-2015. Tjekliste for miljøforurening i byggematerialer Rev. 10-12-2015 Tjekliste for miljøforurening i byggematerialer Indhold Fuger... 3 Døre Porte Vinduer... 4 Isolering... 5 Termoruder... 6 Elinstallationer og belysning... 7 Installationer... 8 Ventilation...

Læs mere

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer Notat SAG: St. Magleby Skole SAG NR.: 12161 VEDR.: Bygningsscreening Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer DATO: 2013-03-13

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Dybedalen 5-13, 8210 Aarhus V Rekvirent: Regnbuen Arkitekter m.a.a. Dato: 18. december 2014 DMR-sagsnr.: 2014-1004 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald. -anvendelse og bortskaffelse

Bygge- og anlægsaffald. -anvendelse og bortskaffelse Bygge- og anlægsaffald -anvendelse og bortskaffelse Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars, Version 1, 2014, dok. nr. - JEAA 2 Bygge- og anlægsaffald. Der findes særlige regler for bygge-

Læs mere

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Mikkel Cerniusek Christensen Nyhåbsvej 1 8560 Kolind E-mail: mikkel@mctag.dk Telefon 86392950 CVR / RID CVR:20229888-RID:9208-2002- 2-651133383572

Læs mere

B I LAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER BILAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER

B I LAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER BILAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER BILAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER B I LAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER Relevant for Nej Ja 1.0 Opmåling 2.0 Undersøgelser af el, vand og afløb 3.0 Funktion af tekniske anlæg 4.0

Læs mere

15-04-2016, revision 1 LYGTEN VARMEVÆRK. Bygningsmiljøundersøgelse. Sendt til: HOFOR Asger Jørgensen RAPPORT. Projekt nr. 1540487

15-04-2016, revision 1 LYGTEN VARMEVÆRK. Bygningsmiljøundersøgelse. Sendt til: HOFOR Asger Jørgensen RAPPORT. Projekt nr. 1540487 LYGTEN VARMEVÆRK Bygningsmiljøundersøgelse Sendt til: HOFOR Asger Jørgensen RAPPORT Projekt nr. 1540487 Sammenfatning Golder Associates A/S har efter anmodning fra HOFOR, foretaget en bygningsmiljøundersøgelse

Læs mere

Vejledning om bly i byggematerialer

Vejledning om bly i byggematerialer Vejledning om bly i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen & Peter Vogelius, Marie Frederiksen, Barbara Kolarik, Nadja Lyng, Lars Gunnarsen, Lise Lotte Beck Raunkær Anvisning 1 Undersøgelse

Læs mere

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ.

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. 11. september 2014 Notat: Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. På baggrund af dialog med Miljøstyrelsen og specialadvokat Jacob Brandt fra Bech Bruun kan vi nu

Læs mere

Kortlægning af forekomst af PCB, klor. paraffiner, tungmetaller, PAH og asbest

Kortlægning af forekomst af PCB, klor. paraffiner, tungmetaller, PAH og asbest Kortlægning af forekomst af PCB, klor. paraffiner, tungmetaller, PAH og asbest i ejendommen: Ribe Landevej 407, 7100 Vejle Matr. nr. 43, Nr. Vilstrup By, Skibet Besigtigelse af ejendommen er foretaget

Læs mere

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger Miljøfarlige stoffer i bygninger MINI-GUIDE Asbest, PCB, klorerede paraffiner (KP), bly og andre tungmetaller er miljøfarlige stoffer som gennem tiderne er blandet i andre materialer (f.eks malinger og

Læs mere

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Theis Muncholm Thillemann Elmehøjvej 35 8270 Højbjerg E-mail: theithil@rm.dk Telefon 28933818 Indsendt: 19-10-2016 13:48 Ansøgningsnr.: miljoe-2016-12920

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Nydamsparken, 8200 Aarhus N Rekvirent: d.a.i. Arkitekter og Ingeniører Dato: 15. juli 2014 DMR-sagsnr.: 2014-0314 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel,

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

Skema til anmeldelse af byggeaffald

Skema til anmeldelse af byggeaffald Skema til anmeldelse af byggeaffald ANMELDELSE Affaldsbekendtgørelsens 64-65 og 78-83, se uddrag på siden efter skemaet. Bygherrens navn Bygherrens adresse Ejendommens adresse Matrikelnr. Byggeår Evt.

Læs mere

Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Byggeaffald. Sted(er) Ansøgere. Samlet oversigt over bilag i indsendelsen. Oversigt over dokumentation pr.

Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Byggeaffald. Sted(er) Ansøgere. Samlet oversigt over bilag i indsendelsen. Oversigt over dokumentation pr. Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af E-mail: kgo@p-olesen.dk CVR / RID CVR:14345140-RID:17678863 Indsendt: 27-01-2016 14:25 Ansøgningsnr.: miljoe-2016-5803 Indsendelse nr.: 1 Fase: Ansøgning

Læs mere

Bilag 3 Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest

Bilag 3 Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest Bilag 3 Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest i ejendommen Vestergade 22, 8444 Balle Matr. nr. 2q, Balle By, Rosmus Besigtigelse af ejendommen er foretaget torsdag d. 25. august 2016 for Syddjurs

Læs mere

PCB-HANDLINGSPLAN OG CFD-ANALYSE VINKELVEJ 20, 8800 VIBORG

PCB-HANDLINGSPLAN OG CFD-ANALYSE VINKELVEJ 20, 8800 VIBORG Til Viborg Kommune og Mercantec Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2015 PCB-HANDLINGSPLAN OG CFD-ANALYSE VINKELVEJ 20, 8800 VIBORG VINKELVEJ 20, 8800 VIBORG Revision 0 Dato 2015-02-27 Udarbejdet af Jacob

Læs mere

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING Undersøgelsesrapport Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Strandbo II - Østbanegade 33-47, Classensgade 70-72 og Strandboulevarden 20, 2100

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT

PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu lab@dma.nu PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT Rekvirent Sagsnavn/ref. Vor Journal nr. D00203-001 Lab. Journal nr. R02137 IDEAS Aps Att. Ove

Læs mere

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød Maglebjergvej 6, 1. DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD Udarbejdet for: Boligkontoret

Læs mere

INDLEDENDE BYGNINGSGENNEMGANG

INDLEDENDE BYGNINGSGENNEMGANG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON INDLEDENDE BYGNINGSGENNEMGANG FREDERIKSSUNDSMOTORVEJEN JORD-, BELÆGNINGSARBEJDER OG BROER ETAPE 1220 12 KØBENHAVN FREDERIKSSUND >>> MOTORRING 4 TVÆRVEJ N GMDK Data

Læs mere

Registreringen er er fortaget med udgangspunkt i synlige bygningsdele og overflader og beskriver derfor ikke bagvedliggende konstruktioner.

Registreringen er er fortaget med udgangspunkt i synlige bygningsdele og overflader og beskriver derfor ikke bagvedliggende konstruktioner. Side 1/5 Orientering Nærværende rumskemer er udarbejdet i forbindelse med registrering af Poul Paghs Gade Skole, Poul Paghs Gade 2, 9000 Aalborg. Registreringen er foretaget i februar/ marts 2014. Registreringen

Læs mere

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer Kortlægning af problematiske stoffer Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 27. august 2013 Dagens tema Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan

Læs mere

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT Lokalitet: Annekset Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Rapporten er udarbejdet af: Sujegan Chandran (SCH, DGE Miljø & Ingeniørfirma)

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

Bygningsundersøgelse

Bygningsundersøgelse Bygningsundersøgelse RAPPORT VEDRØRENDE MILJØUNDERSØGELSE AF BYGNINGER De Lichtenbergs Vej 31-83, 8500 Grenaa Rekvirent: Arkikon Dato: 08-09-2016 DMR-sagsnr.: 2016-0937 Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24

Læs mere

Side 1 ud af 5. Syddjurs Kommune. Hanne Ross Jacobsen. Holmbjergvej 25A, 8420 Knebel. KLnr: G01 B

Side 1 ud af 5. Syddjurs Kommune. Hanne Ross Jacobsen. Holmbjergvej 25A, 8420 Knebel. KLnr: G01 B Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Hanne Ross Jacobsen E-mail: hrj@p-olesen.dk CVR / RID CVR:14345140-RID:68638922 Indsendt: 10-05-2016 08:26 Ansøgningsnr.: miljoe-2016-8505 Indsendelse nr.:

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Lis Hansen Jegstrupvej 80 8361 Hasselager E-mail: lih@aarsleffrail.com Telefon 29478049 CVR / RID CVR:32282296-RID:38477646 Indsendt: 02-09-2016

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Ilulissat Kommuneat ATUARFIK MATHIAS STORCH REGISTRERING VEDRØRENDE ASBESTHOLDIGE BYGGEMATERIALER

Ilulissat Kommuneat ATUARFIK MATHIAS STORCH REGISTRERING VEDRØRENDE ASBESTHOLDIGE BYGGEMATERIALER Ilulissat Kommuneat ATUARFIK MATHIAS STORCH REGISTRERING VEDRØRENDE ASBESTHOLDIGE BYGGEMATERIALER 19.02.2007 Projekterende: Masanti A/S - Postboks 344-3952 Ilulissat tlf. 94 38 53 - fax: 94 34 97 Masanti

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København.

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København. Bygningsscreening Boligforeningen AAB Afdeling 33 2400 København NV Sag Dato: 1.12.2016 Sag nr.: Rev: B26963 0 Sagsbehandler: Jonas Bergenholz Kvalitetssikring: Janus Poulsen 1. Baggrund I forbindelse

Læs mere

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Byggeaffald-Regelgrundlaget Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition Ved (forventet) frembringelse MBL om pligten til affaldsforebyggelse og pligt til at undgå forurening ABK

Læs mere

Identifikation og afhjælpning af PCB i bygninger

Identifikation og afhjælpning af PCB i bygninger Identifikation og afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Hvorfor har man brugt PCB i byggematerialer? blødgører i elastiske og bløde byggematerialer

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder

Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 November 2013 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn.

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn. Odder. Præstevænget 20 Afgravning af let forurenet jord Dokumentation GEO projekt nr. 36471 Rapport 3, 2013-08-23 Udarbejdet for Odder Kommune Plan Att.: Esben Kindt Rådhusgade 3 8300 Odder Udarbejdet

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Holmegårdsskolen. Tilstandsrapport udarbejdet maj 2015 -af Nova 5 arkitekter A/S & Wessberg ingeniører A/S

Holmegårdsskolen. Tilstandsrapport udarbejdet maj 2015 -af Nova 5 arkitekter A/S & Wessberg ingeniører A/S Holmegårdsskolen Tilstandsrapport udarbejdet maj 2015 -af Nova 5 arkitekter A/S & Wessberg ingeniører A/S Rekvirent Hvidovre Kommune, KTMA, Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre v/mette Forslunde

Læs mere

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 BYGNINGSFORURENING Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning Den 16. april 2015 Rune Østergaard Haven, Markedschef Mail: RUH@Grontmij.dk, Tlf: 2723

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Randersvej 135, 8670 Låsby Rekvirent: Vejdirektoratet Dato: 24. februar 2014 DMR-sagsnr.: 2014-0048 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING.

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING. Arkitektfirmaet C. F. Møller HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING. TILLÆGSBLAD NR. 01 ARKITEKT Udbud: Tillæg til udbudsmateriale

Læs mere

Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald

Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald O R I E N T E R I N G F R A S O L R Ø D K O M M U N E 4 trin når du håndterer byggeog anlægsaffald 1 2 3 4 Gennemgå bygningen og identificer, hvilke typer affald

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater NOTAT Projekt Bygningsaffald i Øm Projektnummer 3641600178 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Lejre Kommune Natur & Miljø Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater Steffen B. Rasmussen

Læs mere

Tomme huse i spil - Nedrivning anno 2014

Tomme huse i spil - Nedrivning anno 2014 Eksempel på www.byggeproces.dk BAR Bygge & Anlæg Nedbrydningssektionen Tomme huse i spil - Nedrivning anno 2014 v/thomas Kingo Karlsen, formand for Dansk Byggeris nedbrydningssektion Nedrivning anno 2014

Læs mere

Anmeldelse af byggeaffald og kortlægning af farlige stoffer og materialer ved nedrivning eller renovering

Anmeldelse af byggeaffald og kortlægning af farlige stoffer og materialer ved nedrivning eller renovering Anmeldelse af byggeaffald og kortlægning af farlige stoffer og materialer ved nedrivning eller renovering Hvornår skal du anmelde dit byggeaffald Alt bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis din renovering

Læs mere

Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer. Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen

Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer. Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Baggrund - Farlige stoffer i byggeaffald - Affaldsstrategi 10 (afløses

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr.

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr. Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord Geo projekt nr. 39126 Rapport 2, 2015-12-22 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning

Læs mere

Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald

Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald Videncenter Forhåbentlig også erfaringsdeling Håndtering Udvikling af nye og bedre

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Screening for og kortlægning af PCB og evt. andre farlige stoffer i byggeaffald

Screening for og kortlægning af PCB og evt. andre farlige stoffer i byggeaffald Screening for og kortlægning af PCB og evt. andre farlige stoffer i byggeaffald Natur & Miljø 2013, Nyborg den 29. maj 2013 v. Bo Alslev, NIRAS Program Procedurer og dokumentationsbehov Hvornår er nok,

Læs mere

KORTLÆGNING FOR BYGNINGSFORURENING

KORTLÆGNING FOR BYGNINGSFORURENING JANUAR 2016 HØRSHOLM KOMMUNE KORTLÆGNING FOR BYGNINGSFORURENING HANNEBJERG PLEJECENTER, LOUIS PETERSENSVEJ 11, 2960 RUNGSTED KYST, HØRSHOLM KORTLÆGNING HANNEBJERG PLEJECENTER 3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald

Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Anmeldelse af farligt affald ved alt nybyggeri

Læs mere

CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4.

CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4. Projekt: Udfyldt af: Sagsnr.: Dato: Nr. Emne Der henvises til vejledningen på side 4. Ikke aktuelt Aktuelt Bemærkninger 1.0 Forekomster af giftdepoter, forurening i jord, i byggefelter og under bygninger.

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen er opført i 1970, og fik i 2004 en mindre

Læs mere

Håndtering af bygge- og anlægsaffald

Håndtering af bygge- og anlægsaffald ORIENTERING FRA ROSKILDE KOMMUNE Håndtering af bygge- og anlægsaffald 4 trin i processen 1 2 3 4 Bygningsgennemgang og affaldsklassificering Anmeldelse af byggeog anlægsaffald Sortering af byggeog anlægsaffald

Læs mere

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 7. maj 2015

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 7. maj 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 BYGNINGSFORURENING Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning Den 7. maj 2015 Rasmus Krag, Projektleder Mail: RKR@Grontmij.dk, Tlf: 4348 4427 Indledning

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den kommunale Boligforsyning Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Gl. Vardevej Gl. Vardevej 57-71 6700

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD - Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse - Anmeldelse af farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel

Læs mere