Cement Del 1: Sammensætning, krav til egenskaber og overensstemmelseskriterier for almindelige cementer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cement Del 1: Sammensætning, krav til egenskaber og overensstemmelseskriterier for almindelige cementer"

Transkript

1 Dansk standard DS/EN udgave Cement Del 1: Sammensætning, krav til egenskaber og overensstemmelseskriterier for almindelige cementer Cement Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements

2 DS/EN København DS projekt: M ICS: Første del af denne publikations betegnelse er: DS/EN, hvilket betyder, at det er en europæisk standard, der har status som dansk standard. Denne publikations overensstemmelse er: IDT med: EN 197-1:2011. DS-publikationen er på dansk og engelsk. Denne publikation erstatter: DS/EN 197-1:2011 som kun forelå i engelsksproget version. Der er ikke foretaget ændringer i denne nye udgave, ud over at den danske oversættelse er indføjet. I tilfælde af tvivl om korrektheden af den danske oversættelse henvises til den engelske version. DS-publikationstyper Dansk Standard udgiver forskellige publikationstyper. Typen på denne publikation fremgår af forsiden. Der kan være tale om: Dansk standard standard, der er udarbejdet på nationalt niveau, eller som er baseret på et andet lands nationale standard, eller standard, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som har fået status som dansk standard DS-information publikation, der er udarbejdet på nationalt niveau, og som ikke har opnået status som standard, eller publikation, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som ikke har fået status som standard, fx en teknisk rapport, eller europæisk præstandard DS-håndbog samling af standarder, eventuelt suppleret med informativt materiale DS-hæfte publikation med informativt materiale Til disse publikationstyper kan endvidere udgives tillæg og rettelsesblade DS-publikationsform Publikationstyperne udgives i forskellig form som henholdsvis fuldtekstpublikation (publikationen er trykt i sin helhed) godkendelsesblad (publikationen leveres i kopi med et trykt DS-omslag) elektronisk (publikationen leveres på et elektronisk medie) DS-betegnelse Alle DS-publikationers betegnelse begynder med DS efterfulgt af et eller flere præfikser og et nr., fx DS 383, DS/EN 5414 osv. Hvis der efter nr. er angivet et A eller Cor, betyder det, enten at det er et tillæg eller et rettelsesblad til hovedstandarden, eller at det er indført i hovedstandarden. DS-betegnelse angives på forsiden. Overensstemmelse med anden publikation: Overensstemmelse kan enten være IDT, EQV, NEQ eller MOD IDT: Når publikationen er identisk med en given publikation. EQV: Når publikationen teknisk er i overensstemmelse med en given publikation, men præsentationen er ændret. NEQ: Når publikationen teknisk eller præsentationsmæssigt ikke er i overensstemmelse med en given standard, men udarbejdet på baggrund af denne. MOD: Når publikationen er modificeret i forhold til en given publikation.

3 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EN September 2011 ICS Supersedes EN 197-1:2000, EN 197-4:2004 English Version Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements Ciment - Partie 1 : Composition, spécifications et critères des conformité des ciments courants This European Standard was approved by CEN on 6 August Zement - Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitätskriterien von Normalzement CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CEN member. This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions. CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom. EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels 2011 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members. Ref. No. EN 197-1:2011: E

4 EN 197-1:2011 (E) Contents Page Foreword... 4 Introduction Scope Normative references Terms and definitions Cement Constituents General Main constituents Portland cement clinker (K) Granulated blast furnace slag (S) Pozzolanic materials (P, Q) Fly ashes (V, W) Burnt shale (T) Limestone (L, LL) Silica fume (D) Minor additional constituents Calcium sulfate Additives Composition and notation Composition and notation of common cements Composition and notation of sulfate resisting common cements (SR-Cements) Composition and notation of low early strength common cements Mechanical, physical, chemical and durability requirements Mechanical requirements Standard strength Early strength Physical requirements Initial setting time Soundness Heat of hydration Chemical requirements Durability requirements General Sulfate resistance Standard designation Conformity criteria General requirements Conformity criteria for mechanical, physical and chemical properties and evaluation procedure General Statistical conformity criteria Single result conformity criteria Conformity criteria for cement composition Conformity criteria for properties of the cement constituents

5 DS/EN 197-1:2012 Indholdsfortegnelse Side Forord... 4 Indledning Anvendelsesområde Normative referencer Termer og definitioner Cement Bestanddele Generelt Hovedbestanddele Portlandcementklinker (K) Granuleret højovnsslagge (S) Puzzolaner (P, Q) Flyveaske (V, W) Brændt skifer (T) Kalksten (L, LL) Mikrosilica (D) Andre bestanddele Calciumsulfat Tilsætningsstofffer Sammensætning og betegnelser Sammensætning og betegnelser for almindelige cementer Sammensætning og betegnelser for sulfatbestandige almindelige cementer (SR-cementer) Sammensætning og betegnelser for almindelige cementer med lav tidlig styrke Krav til styrke samt til fysiske, kemiske og holdbarhedsmæssige egenskaber Styrkekrav Standardstyrke Tidlig styrke Krav til fysiske egenskaber Begyndende afbinding Volumenbestandighed Hydratiseringsvarme Krav til kemiske egenskaber Holdbarhedskrav Generelt Sulfatbestandighed Betegnelser Overensstemmelseskriterier Generelle krav Overensstemmelseskriterier for styrke, fysiske og kemiske egenskaber og vurderingsprocedure Generelt Statistiske overensstemmelseskriterier Overensstemmelseskriterier for enkeltresultater Overensstemmelseskriterier for cementsammensætning Overensstemmelseskriterier for cementbestanddelenes egenskaber (da)

6 EN 197-1:2011 (E) Annex A (informative) List of common cements considered as sulfate resisting by National Standards in different CEN member countries but not included in Table 2 or not fulfilling the requirements given in Table Annex ZA (informative) Clauses of this European standard addressing the provisions of the EU Construction Products Directive ZA.1 Scope and relevant characteristics ZA.2 Procedure for the attestation of conformity of products ZA.2.1 System of attestation of conformity ZA.2.2 EC certificate of conformity ZA.3 CE marking and labelling Bibliography

7 DS/EN 197-1:2012 Anneks A (informativt) Liste over almindelige cementer, der betragtes som sulfatbestandige af nationale standarder i forskellige CEN-medlemslande, men som ikke er indeholdt i tabel 2 eller ikke opfylder kravene i tabel Anneks ZA (informativt) Punkter i denne europæske standard, der vedrører bestemmelserne i byggevaredirektivet ZA.1 Anvendelsesområde og relevante egenskaber ZA.2 Procedure for attestering af overensstemmelse for almindelige cementer ZA.2.1 System for attestering af overensstemmelse ZA.2.2 EF-overensstemmelses-certifikat ZA.3 CE-mærkning Bibliografi (da)

8 EN 197-1:2011 (E) Foreword This document (EN 197-1:2011) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 51 Cement and building limes, the secretariat of which is held by NBN. This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by March 2012, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by June Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CEN [and/or CENELEC] shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. This document supersedes EN 197-1:2000, EN 197-4:2004. This document has been prepared under a mandate given to CEN by the European Commission and the European Free Trade Association, and supports essential requirements of EU Directive(s). For relationship with EU Directive(s), see informative Annex ZA, which is an integral part of EN Annexes A and ZA are informative. In addition to consolidating EN 197-1:2000/A1:2004, EN 197-1:2000/prA2, EN 197-1:2000/A3:2007, EN 197-4:2004 and EN 197-4:2004/prA1 into a single standard, the principal changes from EN 197-1:2000 are the introduction of additional requirements for common cements with a low heat of hydration and common cements with sulfate resisting properties. The preparation of a standard for cement was initiated by the European Economic Community (EEC) in 1969 and, at the request of a member state later in 1973, the work was given to the European Committee for Standardization (CEN). The Technical Committee CEN/TC 51 was entrusted with the task of preparing a cement standard for the countries of Western Europe, comprising the EEC and EFTA members. In the early eighties, CEN/TC 51 decided to include in the standard for cement only those cements which are intended for use in any plain and reinforced concrete and which are familiar in most countries in Western Europe because they have been produced and used in these countries for many years. The EU Construction Products Directive (89/106/EEC) requires the incorporation of all traditional and well-tried cements in order to remove technical barriers to trade in the construction field. There are currently no criteria for the descriptions "traditional" and "well tried" and it was considered necessary to separate the common cements from special cements, i.e. those with additional or special properties. The requirements in this standard are based on the results of tests on cement in accordance with EN 196-1, EN 196-2, EN 196-3, EN 196-5, EN 196-6, EN 196-7, EN 196-8, and EN The scheme for the evaluation of conformity of common cements including common cements with low heat of hydration and common cements generally accepted as being sulfate resisting are specified in EN In order to find out which common cements are generally accepted as being sulfate resisting and should be included in EN 197-1, there was an investigation within CEN/TC 51 comprising all national specifications and recommendations in the European Union. The review of these investigations led to the following results: a wide variety of cements has been classified in the EU Member States as sulfate resisting. This is due to the different geographical and climatic conditions under which sulfate attacks on mortar and concrete occur at the place of use and the traditionally different rules governing the production and use of sulfate resistant mortars and concretes; sulfate resistance is an additional property and therefore sulfate resisting cements have first to conform to the requirements of the standards which define the product, e.g. EN for common cements; 4

9 DS/EN 197-1:2012 Forord Dette dokument (EN 197-1:2011) er udarbejdet af teknisk komité CEN/TC 51, Cement and building limes, hvis sekretariat varetages af NBN. Denne europæiske standard skal inden marts 2012 have status som national standard, enten ved at der udgives en identisk tekst, eller ved formel godkendelse, og modstridende nationale standarder skal være trukket tilbage senest juni Der gøres opmærksom på, at dele af denne standard kan være genstand for patentrettigheder. CEN [og/eller CENE- LEC] kan ikke drages til ansvar for at identificere sådanne rettigheder. Dette dokument erstatter EN 197-1:2000, EN 197-4:2004. Dette dokument er udarbejdet af CEN i henhold til mandat fra Europa-Kommissionen og EFTA, og det understøtter væsentlige krav i et eller flere EU-direktiver. Sammenhængen med EU-direktiv(er) er angivet i anneks ZA, der er en integreret del af EN Anneks A og ZA er informative. Ud over at konsolidere EN 197-1:2000/A1:2004, EN 197-1:2000/prA2, EN 197-1:2000/A3:2007, EN 197-4:2004 og EN 197-4:2004/prA1 i en enkelt standard er de væsentligste ændringer i forhold til EN 197-1:2000 introduktionen af supplerende krav til almindelige cementer med lav hydratiseringsvarme og almindelige cementer med sulfatbestandige egenskaber. Udarbejdelsen af en standard for cement blev iværksat af det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF) i 1969, og efter anmodning fra en medlemsstat senere i 1973 blev arbejdet overgivet til den europæiske standardiseringsorganisation (CEN). Den tekniske komité CEN/TC 51 fik til opgave at udarbejde en cementstandard for de vesteuropæiske lande bestående af medlemmer af EØF og EFTA. I begyndelsen af 80'erne besluttede CEN/TC 51, at cementstandarden kun skulle medtage de cementer, som var beregnet til brug i uarmeret og armeret beton og var velkendte i de fleste vesteuropæiske lande, fordi de havde været produceret og anvendt i disse lande i mange år. Byggevaredirektivet (89/106/EØF) kræver, at alle traditionelle og velgennemprøvede cementer er indarbejdet med henblik på at fjerne tekniske handelshindringer på byggevareområdet. Der er i øjeblikket ingen kriterier for, hvad der forstås ved traditionel og velgennemprøvet, og det blev fundet nødvendigt at adskille de almindelige cementer fra specialcementerne, dvs. cementer med supplerende eller specielle egenskaber. Kravene i denne standard er baseret på prøvningsresultater for cement i overensstemmelse med EN 196-1, EN 196-2, EN 196-3, EN 196-5, EN 196-6, EN 196-7, EN 196-8, og EN Retningslinjer for overensstemmelsesvurdering af almindelige cementer, herunder almindelige cementer med lav hydratiseringsvarme og almindelige cementer, som generelt accepteres som værende sulfatbestandige, er fastlagt i EN Med henblik på at finde ud af, hvilke almindelige cementer der generelt accepteres som værende sulfatbestandige, og som bør være indeholdt i EN 197-1, blev der i CEN/TC 51 udført en undersøgelse, som omfattede alle nationale specifikationer og anbefalinger i den Europæiske Union. Disse undersøgelser førte til følgende resultater: En lang række cementer er i EU-medlemsstaterne klassificeret som sulfatbestandige. Det skyldes de forskellige geografiske og klimatiske forhold, hvorunder sulfatangreb på mørtel og beton finder sted på anvendelsesstedet og de traditionelt forskellige regler om produktion og brug af sulfatbestandige mørtler og betoner. Sulfatbestandighed er en supplerende egenskab, og sulfatbestandige cementer skal derfor først overholde kravene i standarderne, som definerer produktet, fx EN for almindelige cementer. 4 (da)

10 EN 197-1:2011 (E) the additional requirements to be met by the nationally specified sulfate resisting cements refer to selected characteristics for which the required limit values are more stringent than those for common cements; having satisfied the local requirements for various cement types many countries apply further restrictions to the production of concrete to be used in a sulfate environment, such as minimum cement contents and/or maximum water/cement ratio that vary depending on the cement type and the type and intensity of the sulfate conditions. Based on the above results common cement types to be harmonized at the European level have been chosen. The predominant part of the common cements considered to be sulfate resisting in the market is covered by this selection. It was not possible to take into account national particularities the use of which is laid down within national standards, national application rules and regulations/provisions. The strength attained at 28 days is the important criterion in classifying cement for most uses. In order to achieve a specific strength class at 28 days the early strength, at 2 days or at 7 days, can vary and some types of cement may not attain the minimum early strengths specified in EN for common cements. The heat of hydration is linked to the early reactivity and lower early strengths indicate lower heat evolution and lower temperatures in concrete. For these cements additional precautions in use can be necessary to ensure adequate curing and safety in construction. The purpose of this standard is to specify the composition requirements and conformity requirements for common cements, including common cements with low heat of hydration and common cements with adequate sulfate resistance as well as low early strength blast furnace cements and low early strength blast furnace cements with low heat of hydration. Cement types and strength classes defined in this European Standard allow the specifier and/or the user to fulfil objectives of sustainability for cement based constructions. Cement types produced by using constituents listed and defined in Clause 5 allow the manufacturer to minimize the use of natural resources in accordance with local conditions of production. According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom. 5

11 DS/EN 197-1:2012 De supplerende krav, som de nationalt angivne sulfatbestandige cementer skal overholde, henviser til udvalgte egenskaber, hvor de påkrævede grænseværdier er strengere end for almindelige cementer. Når landene har overholdt de nationale krav til de forskellige cementtyper, tager mange lande yderligere restriktioner i brug ved produktion af beton, der skal anvendes i et sulfatholdigt miljø, som for eksempel minimumindhold af cement og/eller maksimalt forhold mellem vand og cement, som varierer afhængigt af cementtype og sulfatforholdenes art og intensitet. På baggrund af ovenstående resultater er der valgt almindelige cementtyper, som skal harmoniseres på europæisk niveau. Den overvejende del af de almindelige cementer, som vurderes som sulfatbestandige i markedet, er omfattet heraf. Det har ikke været muligt at tage hensyn til særlige nationale forhold, hvor anvendelsen er fastlagt i nationale standarder, nationale gennemførelsesregler og forskrifter/bestemmelser. Den styrke, der opnås efter 28 døgn, er et vigtigt kriterium til klassifikation af cement til de fleste formål. For at opnå en specifik styrkeklasse efter 28 døgn kan den tidlige styrke efter 2 døgn eller 7 dage variere, og nogle cementtyper opnår ikke mindstekravet for tidlige styrker angivet i EN for almindelige cementer. Hydratiseringsvarme er forbundet med den tidlige reaktivitet, og lavere tidlige styrker indikerer lavere varmeudvikling og lavere temperaturer i beton. For disse cementer kan det være nødvendigt at tage supplerende forholdsregler i brug for at sikre den fornødne lagring og sikkerhed i konstruktionen. Formålet med denne standard er at fastlægge krav til sammensætningen og overensstemmelseskrav for almindelige cementer, herunder almindelige cementer med lav hydratiseringsvarme og almindelige cementer med tilfredsstillende sulfatbestandighed samt slaggecementer med lav tidlig styrke og slaggecementer med lav tidlig styrke og lav hydratiseringsvarme. Cementtyper og styrkeklasser, som er defineret i denne europæiske standard, gør det muligt for bygherre og/eller brugeren at opfylde mål for bæredygtighed for cementbaserede konstruktioner. Cementtyper, der fremstilles ved brug af bestanddele, som er nævnt og defineret i pkt. 5, gør det muligt for producenten at minimere brugen af naturressourcer i overensstemmelse med lokale produktionsforhold. I henhold til CEN/CENELEC s interne regler er de nationale standardiseringsorganisationer i følgende lande forpligtet til at implementere denne europæiske standard: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. 5 (da)

12 EN 197-1:2011 (E) Introduction It is recognised that different cements have different properties and performance. Those performance tests now available (i.e. setting time, strength, soundness and heat of hydration), have been included in this standard. In addition, work is being carried out by CEN/TC 51 to identify any additional tests which are needed to specify further performance characteristics of cement. Until further performance tests are available it is necessary that the choice of cement, especially the type and/or strength class in relation to the requirements for durability depending on exposure class and type of construction in which it is incorporated, follows the appropriate standards and/or regulations for concrete or mortar valid in the place of use. 6

13 DS/EN 197-1:2012 Indledning Det er velkendt, at forskellige cementer har forskellige egenskaber og forskellig ydeevne. De prøvninger for ydeevne, der foreligger i dag (dvs. bindetid, styrke, ekspansion og hydratiseringsvarme) indgår i denne standard. Herudover arbejdes der i CEN/TC 51 på at identificere supplerende prøvningsmetoder, der er nødvendige for at specificere yderligere ydeevnekarakteristika for cement. Indtil der foreligger yderligere prøvninger for ydeevne, er det nødvendigt, at valget af cement, især type og/eller styrkeklasse i relation til holdbarhedskrav afhængigt af miljøklasse og konstruktionstype, hvori den indgår, følger de standarder og/eller regler for beton og mørtel, der gælder på brugsstedet. 6 (da)

14 EN 197-1:2011 (E) 1 Scope This European Standard defines and gives the specifications of 27 distinct common cements, 7 sulfate resisting common cements as well as 3 distinct low early strength blast furnace cements and 2 sulfate resisting low early strength blast furnace cements and their constituents. The definition of each cement includes the proportions in which the constituents are to be combined to produce these distinct products in a range of nine strength classes. The definition also includes requirements which the constituents have to meet. It also includes mechanical, physical, and chemical requirements. Furthermore, this standard states the conformity criteria and the related rules. Necessary durability requirements are also given. In addition to those sulfate resisting cements defined in the present document, other cements conforming either to this standard or to other standards, European or national, have been nationally demonstrated to have sulfate resisting properties. These cements which are listed in Annex A, are considered by different CEN Member countries as sulfate resisting within the limits of their territory. NOTE 1 In addition to the specified requirements, an exchange of additional information between the cement manufacturer and user can be helpful. The procedures for such an exchange are not within the scope of this standard but should be dealt with in accordance with national standards or regulations or can be agreed between the parties concerned. NOTE 2 The word cement in EN is used to refer only to common cements unless otherwise specified. This European Standard does not cover: very low heat special cement covered by EN 14216; supersulfated cement covered by EN 15743; calcium aluminate cement covered by EN 14647; masonry cement covered by EN Normative references The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies. EN 196-1, Methods of testing cement Part 1: Determination of strength EN 196-2, Methods of testing cement Part 2: Chemical analysis of cement EN 196-3, Methods of testing cement Part 3: Determination of setting times and soundness EN 196-5, Methods of testing cement Part 5: Pozzolanicity test for pozzolanic cement EN 196-6, Methods of testing cement Part 6: Determination of fineness EN 196-7, Methods of testing cement Part 7: Methods of taking and preparing samples of cement EN 196-8, Methods of testing cement Part 8: Heat of hydration Solution method EN 196-9, Methods of testing cement Part 9: Heat of hydration Semi-adiabatic method EN 197-2:2000, Cement Part 2: Conformity evaluation EN 451-1, Method of testing fly ash Part 1: Determination of free calcium oxide content 7

15 DS/EN 197-1: Anvendelsesområde Denne europæiske standard definerer og angiver kravene til 27 almindelige cementer, 7 sulfatbestandige almindelige cementer og 3 slaggecementer med lav tidlig styrke og 2 sulfatbestandige slaggecementer med lav tidlig styrke samt deres bestanddele. Definitionen af hver cement omfatter andelene af de bestanddele, der skal blandes for at fremstille disse cementer inden for rammerne af 9 styrkeklasser. Denne definition omfatter krav til bestanddelene. Den omfatter også styrkekrav samt fysiske og kemiske krav. Standarden indeholder også godkendelseskriterier med tilhørende regler. Desuden er angivet de nødvendige holdbarhedskrav. Ud over de sulfatbestandige cementer, der er defineret i dette dokument, er det nationalt påvist, at andre cementer, som opfylder enten denne standard eller andre europæiske eller nationale standarder, har sulfatbestandige egenskaber. Disse cementer, som er nævnt i anneks A, betragtes af forskellige CEN-medlemslande som sulfatbestandige inden for deres landegrænser. NOTE 1 Ud over de angivne krav kan udveksling af supplerende information mellem cementproducent og bruger være nyttig. Procedurerne for en sådan informationsudveksling ligger ikke inden for rammerne af denne standard. Den bør gennemføres i overensstemmelse med nationale standarder eller regler eller aftales direkte mellem parterne. NOTE 2 Ordet cement i EN bruges kun som reference til almindelige cementer, medmindre andet er angivet. Denne europæiske standard dækker ikke: specialcement med meget lav varmeudvikling omfattet af EN supersulfatcement omfattet af EN calciumaluminatcement omfattet af EN murcement omfattet af EN Normative referencer Følgende dokumenter er absolut nødvendige for anvendelsen af dette dokument. For daterede referencer gælder kun den nævnte udgave. For udaterede referencer gælder den nyeste udgave af det pågældende dokument (med tillæg). EN 196-1, Methods of testing cement Part 1: Determination of strength EN 196-2, Methods of testing cement Part 2: Chemical analysis of cement EN 196-3, Methods of testing cement Part 3: Determination of setting times and soundness EN 196-5, Methods of testing cement Part 5: Pozzolanicity test for pozzolanic cement EN 196-6, Methods of testing cement Part 6: Determination of fineness EN 196-7, Methods of testing cement Part 7: Methods of taking and preparing samples of cement EN 196-8, Methods of testing cement Part 8: Heat of hydration Solution method EN 196-9, Methods of testing cement Part 9: Heat of hydration Semi-adiabatic method EN 197-2:2000, Cement Part 2: Conformity evaluation EN 451-1, Method of testing fly ash Part 1: Determination of free calcium oxide content 7 (da)

16 EN 197-1:2011 (E) EN 933-9, Tests for geometrical properties of aggregates Part 9: Assessment of fines - Methylene blue test EN 13639, Determination of total organic carbon in limestone ISO 9277, Determination of the specific surface area of solids by gas adsorption BET method ISO 9286, Abrasive grains and crude Chemical analysis of silicon carbide 3 Terms and definitions For the purposes of this document, the following terms and definitions apply. 3.1 reactive calcium oxide (CaO) fraction of the calcium oxide which, under normal hardening conditions, can form calcium silicate hydrates or calcium aluminate hydrates NOTE To evaluate this fraction, the total calcium oxide content (see EN 196-2) is reduced by the fraction corresponding to calcium carbonate (CaCO 3), based on the measured carbon dioxide (CO 2) content (see EN 196-2), and the fraction corresponding to calcium sulfate (CaSO 4), based on the measured sulfate (SO 3) content (see EN 196-2) after subtraction of the SO 3 taken up by alkalis. 3.2 reactive silicon dioxide (SiO 2 ) fraction of the silicon dioxide which is soluble after treatment with hydrochloric acid (HCl) and with boiling potassium hydroxide (KOH) solution NOTE The quantity of reactive silicon dioxide is determined by subtracting from the total silicon dioxide content (see EN 196-2) the fraction contained in the residue insoluble in hydrochloric acid and potassium hydroxide (see EN 196-2), both on a dry basis. 3.3 main constituent specially selected inorganic material in a proportion exceeding 5 % by mass related to the sum of all main and minor additional constituents 3.4 minor additional constituent specially selected inorganic material used in a proportion not exceeding a total of 5 % by mass related to the sum of all main and minor additional constituents 3.5 type of common cement one of the 27 products (see Table 1) in the family of common cements 3.6 strength class of cement class of compressive strength 3.7 autocontrol testing continual testing by the manufacturer of cement spot samples taken at the point(s) of release from the factory/depot 3.8 control period period of production and dispatch identified for the evaluation of the autocontrol test results 8

17 DS/EN 197-1:2012 EN 933-9, Tests for geometrical properties of aggregates Part 9: Assessment of fines Methylene blue test EN 13639, Determination of total organic carbon in limestone ISO 9277, Determination of the specific surface area of solids by gas adsorption BET method ISO 9286, Abrasive grains and crude Chemical analysis of silicon carbide 3 Termer og definitioner I dette dokument gælder følgende termer og definitioner. 3.1 reaktiv calciumoxid (CaO) den andel af calciumoxid, som under normale hærdningsforhold kan danne calciumsilikathydrater eller calciumaluminathydrater NOTE For at bestemme denne andel reduceres det totale indhold af calciumoxid (se EN 196-2) med den andel, der udregnes som calciumcarbonat (CaCO 3 ) baseret på det målte indhold af kuldioxid (CO 2 ) (se EN 196-2), og den andel, der udregnes som calciumsulfat (CaSO 4 ) baseret på bestemmelse af indholdet af SO 3 (se EN 196-2) efter fratrækning af den SO 3, der er knyttet til alkalierne. 3.2 reaktiv siliciumdioxid (SiO 2 ) den andel af siliciumdioxid, som efter behandling med saltsyre (HCl) opløses i en kogende kaliumhydroxidopløsning (KOH) NOTE Mængden af reaktiv siliciumdioxid bestemmes ved fra det totale siliciumdioxidindhold (se EN 196-2) at fratrække den andel, som findes i den uopløselige rest (se EN 196-2), begge på tør basis. 3.3 hovedbestanddel særligt udvalgt uorganisk materiale i en mængde, der overstiger 5 masse-% i forhold til summen af hovedbestanddele og andre bestanddele 3.4 andre bestanddele særligt udvalgt uorganisk materiale anvendt i en mængde, der ikke overstiger 5 masse-% i forhold til summen af hovedbestanddele og andre bestanddele 3.5 type af almindelig cement en ud af de 27 produkter (se tabel 1), som udgør familien af almindelige cementer 3.6 cementstyrkeklasse trykstyrkeklasse 3.7 autokontrolprøvning kontinuert prøvning udført af cementproducenten i form af stikprøver udtaget ved udleveringssteder på fabrikken/ depotet 3.8 kontrolperiode den produktions- og udleveringsperiode, som fastlægges for vurdering af resultaterne af autokontrolprøvningen 8 (da)

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Dansk standard DS/EN ISO 15612 2. udgave 2005-12-22 Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Specification

Læs mere

Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder

Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder Dansk standard DS/EN ISO 20126 2. udgave 2012-04-18 Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder Dentistry Manual toothbrushes General requirements and test methods DS/EN ISO 20126

Læs mere

Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid

Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid Dansk Standard DS/EN ISO 3262-15 1. udgave Godkendt:2000-07-10 Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid Extenders for paints - Specifications and methods

Læs mere

Forstærkning Specifikationer for fleraksede flerlagsfibre Del 2: Prøvningsmetoder og generelle krav

Forstærkning Specifikationer for fleraksede flerlagsfibre Del 2: Prøvningsmetoder og generelle krav Dansk Standard DS/EN 13473-2 1. udgave Godkendt:2001-07-10 Forstærkning Specifikationer for fleraksede flerlagsfibre Del 2: Prøvningsmetoder og generelle krav Reinforcement Specifications for multi-axial

Læs mere

Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af brandmodstandsevne Ikke-bærende vægge Del 6: Curtain walling

Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af brandmodstandsevne Ikke-bærende vægge Del 6: Curtain walling Dansk standard DS/EN 15254-6 1. udgave 2014-02-21 Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af brandmodstandsevne Ikke-bærende vægge Del 6: Curtain walling Extended application of results from fire

Læs mere

Fødevarer Bestemmelse af sporstoffer Trykoplukning

Fødevarer Bestemmelse af sporstoffer Trykoplukning Dansk Standard DS/EN 13805 1. udgave 2002-06-12 Fødevarer Bestemmelse af sporstoffer Trykoplukning Foodstuffs Determination of trace elements Pressure digestion DS/EN 13805 København DS projekt: 42828

Læs mere

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer DS-information DS/CLC/TS 60034-20-1 1. udgave 2004-10-08 Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer Rotating electrical machines Part 20-1: Control motors - Stepping motors

Læs mere

Chemical attack on concrete Determination of aggressive carbon dioxide content in water

Chemical attack on concrete Determination of aggressive carbon dioxide content in water Dansk standard DS/EN 13577 1. udgave 2007-05-15 Kemisk angreb på beton Bestemmelse af indhold af aggresiv carbondioxid i vand Chemical attack on concrete Determination of aggressive carbon dioxide content

Læs mere

Kontormøbler. Skærmvægge. Del 2: Mekaniske sikkerhedskrav

Kontormøbler. Skærmvægge. Del 2: Mekaniske sikkerhedskrav Dansk Standard DS/EN 1023-2 1. udgave Godkendt:2000-06-27 Kontormøbler. Skærmvægge. Del 2: Mekaniske sikkerhedskrav Office furniture - Screens - Part 2: Mechanical safety requirements DANSK STANDARD -

Læs mere

Faste kondensatorer til elektronisk udstyr Del 25-1: Fortryk til detailspecifikation. faste elektrolytiske aluminiumkondensatorer

Faste kondensatorer til elektronisk udstyr Del 25-1: Fortryk til detailspecifikation. faste elektrolytiske aluminiumkondensatorer Dansk standard DS/EN 60384-25-1 1. udgave 2006-09-12 Faste kondensatorer til elektronisk udstyr Del 25-1: Fortryk til detailspecifikation Overflademonterede faste elektrolytiske aluminiumkondensatorer

Læs mere

Flexible sheets for waterproofing Bitumen damp proof sheets including bitumen basement tanking sheets Definitions and characteristics

Flexible sheets for waterproofing Bitumen damp proof sheets including bitumen basement tanking sheets Definitions and characteristics Dansk standard DS/EN 13969 1. udgave 2006-01-18 Fleksible membraner til fugtisolering Fugtisolerende bitumenmembraner, inklusive bitumenmembraner til kældertanke Definitioner og karakteristika Flexible

Læs mere

Midlertidige konstruktioner til bygningsværk Del 1: Stilladser Ydeevnekrav og generel udformning

Midlertidige konstruktioner til bygningsværk Del 1: Stilladser Ydeevnekrav og generel udformning Dansk standard DS/EN 12811-1 1. udgave 2004-02-27 Midlertidige konstruktioner til bygningsværk Del 1: Stilladser Ydeevnekrav og generel udformning Temporary works equipment Part 1: Scaffolds Performance

Læs mere

Læder Læder til biler Prøvningsmetoder og -parametre

Læder Læder til biler Prøvningsmetoder og -parametre Dansk standard DS/EN 14906 1. udgave 2012-07-05 Læder Læder til biler Prøvningsmetoder og -parametre Leather Leather for automotive Test methods and testing parameters DS/EN 14906 København DS projekt:

Læs mere

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4-30: Prøvnings- og måleteknikker Metoder til måling af spændingskvaliteten

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4-30: Prøvnings- og måleteknikker Metoder til måling af spændingskvaliteten Dansk standard DS/EN 61000-4-30 1. udgave 2003-05-22 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4-30: Prøvnings- og måleteknikker Metoder til måling af spændingskvaliteten Electromagnetic compatibility

Læs mere

Legepladsredskaber og -underlag Del 11: Tredimensionelle klatrenet Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

Legepladsredskaber og -underlag Del 11: Tredimensionelle klatrenet Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder Dansk standard DS/EN 1176-11 3. udgave 2014-08-26 Legepladsredskaber og -underlag Del 11: Tredimensionelle klatrenet Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder Playground equipment and surfacing

Læs mere

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 9300-014:2013

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 9300-014:2013 Dansk standard DS/EN 9300-014 1. udgave 2013-02-07 Flymateriel Aerospace series LOTAR LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data Part 014:

Læs mere

Teknisk keramik Keramiske kompositter, termofysiske egenskaber Del 3: Bestemmelse af specifik varmekapacitet

Teknisk keramik Keramiske kompositter, termofysiske egenskaber Del 3: Bestemmelse af specifik varmekapacitet Dansk standard DS/EN 1159-3 1. udgave 2003-05-22 Teknisk keramik Keramiske kompositter, termofysiske egenskaber Del 3: Bestemmelse af specifik varmekapacitet Advanced technical ceramics Ceramic composites,

Læs mere

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 14707:2012

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 14707:2012 Dansk standard DS/EN 14707 2. udgave 2012-12-11 Termisk isolering Produkter til bygningsinstallationer og industrielle installationer Bestemmelse af maksimal brugstemperatur for præfabrikeret rørisolering

Læs mere

Termisk isolering i byggeriet Produkter In situ-formet ekspanderet perlit (EP) Del 2: Specifikation for det indbyggede materiale

Termisk isolering i byggeriet Produkter In situ-formet ekspanderet perlit (EP) Del 2: Specifikation for det indbyggede materiale Dansk standard DS/EN 14316-2 1. udgave 2007-04-02 Termisk isolering i byggeriet Produkter In situ-formet ekspanderet perlit (EP) Del 2: Specifikation for det indbyggede materiale Thermal insulating products

Læs mere

Rumfart. Dansk standard DS/EN 14736. Space product assurance Quality assurance for test centres. 1. udgave 2004-04-28

Rumfart. Dansk standard DS/EN 14736. Space product assurance Quality assurance for test centres. 1. udgave 2004-04-28 Dansk standard DS/EN 14736 1. udgave 2004-04-28 Rumfart Space product assurance Quality assurance for test centres DS/EN 14736 København DS projekt: 53691 ICS: 49.140 Deskriptorer: inspektion,definition,kvalitetssikring,pålidelighed,rumfartssikkerhed

Læs mere

Thermal insulation products for buildings Factory made wood wool (WW) products Specification

Thermal insulation products for buildings Factory made wood wool (WW) products Specification Dansk standard DS/EN 13168 2. udgave 2009-01-23 Termisk isolering i byggeriet Produkter Fabriksfremstillede produkter af træuld (WW) Specifikation Thermal insulation products for buildings Factory made

Læs mere

Tanke til transport af farligt gods Vejledning og anbefalinger vedrørende læsning, transport og aflæsning

Tanke til transport af farligt gods Vejledning og anbefalinger vedrørende læsning, transport og aflæsning DS-information DS/CEN/TR 15120 1. udgave 2005-08-15 Tanke til transport af farligt gods Vejledning og anbefalinger vedrørende læsning, transport og aflæsning Tanks for transport of dangerous goods Guidance

Læs mere

Alarmsystemer Alarmtransmissionssystemer og -udstyr Del 1: Generelle krav til alarmtransmissionssystemer

Alarmsystemer Alarmtransmissionssystemer og -udstyr Del 1: Generelle krav til alarmtransmissionssystemer Dansk standard DS/EN 50136-1 1. udgave 2012-02-20 Alarmsystemer Alarmtransmissionssystemer og -udstyr Del 1: Generelle krav til alarmtransmissionssystemer Alarm systems Alarm transmission systems and equipment

Læs mere

Termisk isolering i byggeriet Produkter In situ-formet ekspanderet perlit (EP) Del 1: Specifikation for materialet før indbygning

Termisk isolering i byggeriet Produkter In situ-formet ekspanderet perlit (EP) Del 1: Specifikation for materialet før indbygning Dansk standard DS/EN 14316-1 1. udgave 2004-11-29 Termisk isolering i byggeriet Produkter In situ-formet ekspanderet perlit (EP) Del 1: Specifikation for materialet før indbygning Thermal insulation products

Læs mere

Identifikationskortsystemer Elektronisk pung til brancheuafhængig brug Del 3: Dataelementer og udvekslinger

Identifikationskortsystemer Elektronisk pung til brancheuafhængig brug Del 3: Dataelementer og udvekslinger Dansk standard DS/EN 1546-3 1. udgave 1999-12-07 Identifikationskortsystemer Elektronisk pung til brancheuafhængig brug Del 3: Dataelementer og udvekslinger Identification card systems Inter-sector electronic

Læs mere

Baggrund for revision af EN 450-1:2005+A1:2007 Flyveaske til beton

Baggrund for revision af EN 450-1:2005+A1:2007 Flyveaske til beton DS-information DS/CEN/TR 16443 1. udgave 2013-04-03 Baggrund for revision af EN 450-1:2005+A1:2007 Flyveaske til beton Backgrounds to the revision of EN 450-1:2005+A1:2007 Fly ash for concrete DS/CEN/TR

Læs mere

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. Sikkerhed Del 2-95: Særlige krav til drev til garagedøre med lodret bevægelse anvendt i boliger

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. Sikkerhed Del 2-95: Særlige krav til drev til garagedøre med lodret bevægelse anvendt i boliger Dansk standard Tillæg DS/EN 60335-2-95:2015/ A1:2015 1. udgave 2015-09-01 Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. Sikkerhed Del 2-95: Særlige krav til drev til garagedøre med lodret bevægelse anvendt

Læs mere

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Dansk standard DS/ISO 14641-1 1. udgave 2012-02-29 Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Electronic

Læs mere

Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer

Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer Dansk standard DS/EN 61557-6 2. udgave 2007-12-04 Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1000 V vekselstrøm og 1500 V jævnstrøm Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af

Læs mere

Dansk standard DS/EN 13496

Dansk standard DS/EN 13496 Dansk standard DS/EN 13496 2. udgave 2013-10-28 Termisk isolering i byggeriet Produkter Bestemmelse af de mekaniske egenskaber for glasfibernet som armering til kompositsystemer til facadeisolering med

Læs mere

DS-information DS/CEN/TR 81-12

DS-information DS/CEN/TR 81-12 DS-information DS/CEN/TR 81-12 1. udgave 2014-11-13 Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer Grundlag og fortolkning Del 12: Anvendelse af EN 81-20 og EN 81-50 på specifikke markeder

Læs mere

Skorstene Generelle krav COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 1443:2003

Skorstene Generelle krav COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 1443:2003 Dansk standard DS/EN 1443 2. udgave 2003-05-01 Skorstene Generelle krav Chimneys General requirements DS/EN 1443 København DS projekt: 50256 ICS: 91.060.40 Deskriptorer: tolerancer,måling,specifikation,termisk

Læs mere

Plast Hårde PVC-profiler (PVC-U) til byggeudstyr Del 2: PVC-U-profiler og PVC-UE-profiler til indvendig og udvendig væg- og loftsbeklædning

Plast Hårde PVC-profiler (PVC-U) til byggeudstyr Del 2: PVC-U-profiler og PVC-UE-profiler til indvendig og udvendig væg- og loftsbeklædning Dansk standard DS/EN 13245-2 1. udgave 2008-10-14 Plast Hårde PVC-profiler (PVC-U) til byggeudstyr Del 2: PVC-U-profiler og PVC-UE-profiler til indvendig og udvendig væg- og loftsbeklædning Plastics Unplasticized

Læs mere

Foodstuffs Determination of vitamin B6 by microbiological assay

Foodstuffs Determination of vitamin B6 by microbiological assay Dansk standard DS/EN 14166 1. udgave 2009-06-23 Fødevarer Bestemmelse af vitamin B6 ved mikrobiologisk prøvning Foodstuffs Determination of vitamin B6 by microbiological assay DS/EN 14166 København DS

Læs mere

Mobile toiletkabiner uden tilslutning til kloak Krav til ydelser og produkter i relation til opstilling af kabiner og sanitet

Mobile toiletkabiner uden tilslutning til kloak Krav til ydelser og produkter i relation til opstilling af kabiner og sanitet Dansk standard DS/EN 16194 1. udgave 2012-03-30 Mobile toiletkabiner uden tilslutning til kloak Krav til ydelser og produkter i relation til opstilling af kabiner og sanitet Mobile non-sewer-connected

Læs mere

Airconditionanlæg, væskekølere og varmepumper med eldrevne kompressorer til rumopvarmning og rumkøling Del 3: Prøvningsmetoder

Airconditionanlæg, væskekølere og varmepumper med eldrevne kompressorer til rumopvarmning og rumkøling Del 3: Prøvningsmetoder Dansk standard DS/EN 14511-3 4. udgave 2013-10-25 Airconditionanlæg, væskekølere og varmepumper med eldrevne kompressorer til rumopvarmning og rumkøling Del 3: Prøvningsmetoder Air conditioners, liquid

Læs mere

Industritruck Sikkerhed Dynamiske prøvninger til verifikation af sideværts stabilitet Gaffeltruck

Industritruck Sikkerhed Dynamiske prøvninger til verifikation af sideværts stabilitet Gaffeltruck Dansk standard DS/EN 16203 1. udgave 2014-06-11 Industritruck Sikkerhed Dynamiske prøvninger til verifikation af sideværts stabilitet Gaffeltruck Safety of Industrial Trucks Dynamic tests for verification

Læs mere

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. Sikkerhed Del 2-11: Særlige krav til tørretumblere

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. Sikkerhed Del 2-11: Særlige krav til tørretumblere Dansk standard Tillæg DS/EN 60335-2-11:2010/A1:2015 1. udgave 2015-02-19 Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. Sikkerhed Del 2-11: Særlige krav til tørretumblere Household and similar electrical

Læs mere

Rumfart Vurdering af modal undersøgelse

Rumfart Vurdering af modal undersøgelse Dansk standard DS/EN 16603-32-11 1. udgave 2014-09-12 Rumfart Vurdering af modal undersøgelse Space engineering Modal survey assessment DS/EN 16603-32-11 København DS projekt: M274883 ICS: 49.140 Første

Læs mere

Jernbaneudstyr Spor Krav til ydeevne for befæstelsessystemer Del 2: Befæstelsessystemer til betonsveller

Jernbaneudstyr Spor Krav til ydeevne for befæstelsessystemer Del 2: Befæstelsessystemer til betonsveller Dansk standard DS/EN 13481-2 2. udgave 2012-07-11 Jernbaneudstyr Spor Krav til ydeevne for befæstelsessystemer Del 2: Befæstelsessystemer til betonsveller Railway applications Track Performance requirements

Læs mere

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav Dansk standard DS/ISO/IEC 27001 2. udgave 2007-06-06 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Ledelsessystemer for Informationssikkerhed (ISMS) Krav Information technology Security techniques Information

Læs mere

Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper

Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper Dansk standard DS/ISO 29845 1. udgave 2011-09-30 Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper Technical product documentation Document types DS/ISO 29845 København DS projekt: M245068 ICS: 01.110 Første

Læs mere

Elektriske apparater til detektering af brændbare gasser i boliger Del 1: Prøvningsmetoder og krav til ydeevne

Elektriske apparater til detektering af brændbare gasser i boliger Del 1: Prøvningsmetoder og krav til ydeevne Dansk standard DS/EN 50194-1 1. udgave 2009-02-10 Elektriske apparater til detektering af brændbare gasser i boliger Del 1: Prøvningsmetoder og krav til ydeevne Electrical apparatus for the detection of

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Fritidsbåde Fastinstallerede brændstoftanke til benzin og diesel

Fritidsbåde Fastinstallerede brændstoftanke til benzin og diesel Dansk standard DS/EN ISO 21487 2. udgave 2012-12-12 Fritidsbåde Fastinstallerede brændstoftanke til benzin og diesel Small craft Permanently installed petrol and diesel fuel tanks DS/EN ISO 21487 København

Læs mere

Alarmsystemer Kombinerede og integrerede alarmsystemer Generelle krav

Alarmsystemer Kombinerede og integrerede alarmsystemer Generelle krav DS-information DS/CLC/TS 50398 2. udgave 2009-03-16 Alarmsystemer Kombinerede og integrerede alarmsystemer Generelle krav Alarm systems Combined and integrated alarm systems General requirements DS/CLC/TS

Læs mere

Alarmsystemer Indbrudssystemer Del 2-6: Krav til åbningskontakter (magnetiske)

Alarmsystemer Indbrudssystemer Del 2-6: Krav til åbningskontakter (magnetiske) DS-information DS/CLC/TS 50131-2-6 1. udgave 2004-09-08 Alarmsystemer Indbrudssystemer Del 2-6: Krav til åbningskontakter (magnetiske) Alarm systems Intrusion systems Part 2-6: Requirements for opening

Læs mere

Ultralydprøvning af flade stålprodukter med en tykkelse lig med eller større end 6 mm (reflektionsmetode)

Ultralydprøvning af flade stålprodukter med en tykkelse lig med eller større end 6 mm (reflektionsmetode) Dansk Standard DS/EN 10160 1. udgave Godkendt:2000-02-18 Ultralydprøvning af flade stålprodukter med en tykkelse lig med eller større end 6 mm (reflektionsmetode) Ultrasonic testing of steel flat product

Læs mere

Prøvning af hærdnet beton Del 2: Tilvirkning og lagring af prøvelegemer til styrkeprøvning

Prøvning af hærdnet beton Del 2: Tilvirkning og lagring af prøvelegemer til styrkeprøvning Dansk standard DS/EN 12390-2 3. udgave 2009-05-06 Prøvning af hærdnet beton Del 2: Tilvirkning og lagring af prøvelegemer til styrkeprøvning Testing hardened concrete Part 2: Making and curing specimens

Læs mere

Maskinsikkerhed Antropometriske krav til design af maskinarbejdspladser

Maskinsikkerhed Antropometriske krav til design af maskinarbejdspladser Dansk standard DS/EN ISO 14738 4. udgave 2010-07-08 Maskinsikkerhed Antropometriske krav til design af maskinarbejdspladser Safety of machinery Anthropometric requirements for the design of workstations

Læs mere

Innovationsledelse Del 1: Innovationsledelsessystemer

Innovationsledelse Del 1: Innovationsledelsessystemer DS-information DS/CEN/TS 16555-1 1. udgave 2013-08-06 Innovationsledelse Del 1: Innovationsledelsessystemer Innovation Management Part 1: Innovation Management System DS/CEN/TS 16555-1 København DS projekt:

Læs mere

Kirurgiske implantater Delvis og hel hofteledsprotese Del 2: Ledflader lavet af metalliske og keramiske materialer og plastmaterialer

Kirurgiske implantater Delvis og hel hofteledsprotese Del 2: Ledflader lavet af metalliske og keramiske materialer og plastmaterialer Dansk standard DS/ISO 7206-2 1. udgave 2014-09-22 Kirurgiske implantater Delvis og hel hofteledsprotese Del 2: Ledflader lavet af metalliske og keramiske materialer og plastmaterialer Implants for surgery

Læs mere

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 14319-2:2013

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 14319-2:2013 Dansk standard DS/EN 14319-2 1. udgave 2013-01-23 Termisk isolering Produkter til bygningsinstallationer og industrielle installationer Hård polyurethanskum (PUR) og polyisocyanuratskum (PIR) formet in

Læs mere

Vejledning til en europæisk COREfaktura-datamodel. CII-retningslinjer for implementering Del 3: Europæisk CORE-fakturasyntaksmapping

Vejledning til en europæisk COREfaktura-datamodel. CII-retningslinjer for implementering Del 3: Europæisk CORE-fakturasyntaksmapping DS-information DS/CWA 16356-3 1. udgave 2011-11-09 Vejledning til en europæisk COREfaktura-datamodel med UN/CEFACT CII-retningslinjer for implementering Del 3: Europæisk CORE-fakturasyntaksmapping Guide

Læs mere

Arbejde under spænding Spændingsdetektorer Del 5: Spændingsdetekterende systemer

Arbejde under spænding Spændingsdetektorer Del 5: Spændingsdetekterende systemer Dansk Standard DS/EN 61243-5 1. udgave 2002-02-05 Arbejde under spænding Spændingsdetektorer Del 5: Spændingsdetekterende systemer Live working Voltage detectors Part 5: Voltage detecting systems (VDS)

Læs mere

Skrive-, kopi- og kontorpapir Krav til kopipapir til kopimaskiner

Skrive-, kopi- og kontorpapir Krav til kopipapir til kopimaskiner Dansk standard DS/EN 12281 1. udgave 2002-10-25 Skrive-, kopi- og kontorpapir Krav til kopipapir til kopimaskiner Printing and business paper Requirements for copy paper for dry toner imaging processes

Læs mere

Befæstelseselementer Forspændt højstyrke konstruktionsbefæstelse med bolte - Del 3: System HR Samlinger med sekskant bolte og -møtrikker

Befæstelseselementer Forspændt højstyrke konstruktionsbefæstelse med bolte - Del 3: System HR Samlinger med sekskant bolte og -møtrikker Dansk standard DS/EN 14399-3 1. udgave 2005-04-08 Befæstelseselementer Forspændt højstyrke konstruktionsbefæstelse med bolte - Del 3: System HR Samlinger med sekskant bolte og -møtrikker High-strenght

Læs mere

Jordundersøgelse Vejledning i oprettelse og vedligehold af overvågningsprogrammer

Jordundersøgelse Vejledning i oprettelse og vedligehold af overvågningsprogrammer Dansk standard DS/EN ISO 16133 1. udgave 2011-08-30 Jordundersøgelse Vejledning i oprettelse og vedligehold af overvågningsprogrammer Soil quality Guidance on the establishment and maintenance of monitoring

Læs mere

Diesel- og fyringsolie Bestemmelse af koldfilterpunkt Metode med lineært kølebad

Diesel- og fyringsolie Bestemmelse af koldfilterpunkt Metode med lineært kølebad Dansk standard DS/EN 16329 1. udgave 2013-06-10 Diesel- og fyringsolie Bestemmelse af koldfilterpunkt Metode med lineært kølebad Diesel and domestic heating fuels Determination of cold filter plugging

Læs mere

Kontinuerligt varmvalsede rustfrie stålbånd Dimensions- og formtolerancer Del 2: Bredbånd og plader

Kontinuerligt varmvalsede rustfrie stålbånd Dimensions- og formtolerancer Del 2: Bredbånd og plader Dansk standard DS/EN ISO 9444-2 1. udgave 2010-10-25 Kontinuerligt varmvalsede rustfrie stålbånd Dimensions- og formtolerancer Del 2: Bredbånd og plader Continuously hot-rolled stainless steel Tolerances

Læs mere

Kvalifikation af elinstallatører

Kvalifikation af elinstallatører DS-information DS/CLC/TS 50349 1. udgave 2005-07-07 Kvalifikation af elinstallatører Qualification of electrical installation contractors DS/CLC/TS 50349 København DS projekt: 42399 ICS: 03.100.30; 29.020

Læs mere

Malinger og lakker Bestemmelse af overfladers modstandsevne ved stenslag Del 1: Fler-tryk-prøvning

Malinger og lakker Bestemmelse af overfladers modstandsevne ved stenslag Del 1: Fler-tryk-prøvning Dansk standard DS/EN ISO 20567-1 1. udgave 2006-11-09 Malinger og lakker Bestemmelse af overfladers modstandsevne ved stenslag Del 1: Fler-tryk-prøvning Paints and varnishes Determination of stone-chip

Læs mere

3-d-scanningsmetodikker til internationalt kompatible databaser til antropometriske data

3-d-scanningsmetodikker til internationalt kompatible databaser til antropometriske data Dansk standard DS/EN ISO 20685 2. udgave 2010-08-17 3-d-scanningsmetodikker til internationalt kompatible databaser til antropometriske data 3-D scanning methodologies for internationally compatible anthropometric

Læs mere

Geotekniske in-situ-forsøg Geoteknisk overvågning med feltinstrumentering Del 1: Generelle regler

Geotekniske in-situ-forsøg Geoteknisk overvågning med feltinstrumentering Del 1: Generelle regler Dansk standard DS/EN ISO 18674-1:2015 1. udgave 2015-06-22 Geotekniske in-situ-forsøg Geoteknisk overvågning med feltinstrumentering Del 1: Generelle regler Geotechnical investigation and testing Geotechnical

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Vejledning i udførelse af ringanalyser (Round Robin-test)

Vejledning i udførelse af ringanalyser (Round Robin-test) DS-information DS/CLC/TR 50619 1. udgave 2014-02-26 Vejledning i udførelse af ringanalyser (Round Robin-test) Guidance on how to conduct Round Robin Tests DS/CLC/TR 50619 København DS projekt: M277938

Læs mere

Dansk standard DS/EN 14399-9

Dansk standard DS/EN 14399-9 Dansk standard DS/EN 14399-9 1. udgave 2009-04-22 Befæstelseselementer Forspændt højstyrkekonstruktionsbefæstelse med bolte Del 9: System HR eller HV Samlinger med bolte og møtrikker med direkte tilspændingsindikatorer

Læs mere

Innovationsledelse Del 3: Innovativ tænkning

Innovationsledelse Del 3: Innovativ tænkning DS-information DS/CEN/TS 16555-3:2014 1. udgave 2015-01-20 Innovationsledelse Del 3: Innovativ tænkning Innovation management Part 3: Innovation thinking DS/CEN/TS 16555-3:2014 København DS projekt: M286420

Læs mere

Overensstemmelsesvurdering Generelle krav til organer, der udfører certificering af personer

Overensstemmelsesvurdering Generelle krav til organer, der udfører certificering af personer Dansk standard DS/EN ISO/IEC 17024 3. udgave 2012-09-18 Overensstemmelsesvurdering Generelle krav til organer, der udfører certificering af personer Conformity assessment General requirements for bodies

Læs mere

Informationsteknologi Vejledning i anvendelse af ISO 9001:2008 til ITserviceledelse

Informationsteknologi Vejledning i anvendelse af ISO 9001:2008 til ITserviceledelse DS-information DS/ISO/IEC TR 90006 1. udgave 2013-11-28 Informationsteknologi Vejledning i anvendelse af ISO 9001:2008 til ITserviceledelse og integreringen med ISO/IEC 20000-1:2011 Information technology

Læs mere

Transport services Logistics Glossary of terms

Transport services Logistics Glossary of terms Dansk standard DS/EN 14943 1. udgave 2006-01-06 Transport Logistik Terminologi Transport services Logistics Glossary of terms DS/EN 14943 København DS projekt: 55716 ICS: 01.040.03; 03.100.10; 03.220.01

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 45544-3 1. udgave Godkendt:2000-05-29

Dansk Standard DS/EN 45544-3 1. udgave Godkendt:2000-05-29 Dansk Standard DS/EN 45544-3 1. udgave Godkendt:2000-05-29 Luft på arbejdspladser. Elektriske apparater til direkte påvisning og direkte koncentrationsmåling af giftige gasser og dampe. Del 3: Funktionskrav

Læs mere

Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner

Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Dansk standard DS/EN 1990 2. udgave 2007-07-27 Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Eurocode Basis of structural design DS/EN 1990 København DS projekt: M223984 ICS: 91.070.10;

Læs mere

Tandpleje Prøvningsmetoder til behandling af biofilmdannelse i vandtilførselssystemer til tandlægeapparatur

Tandpleje Prøvningsmetoder til behandling af biofilmdannelse i vandtilførselssystemer til tandlægeapparatur Dansk standard DS/EN ISO 16954:2015 1. udgave 2015-08-03 Tandpleje Prøvningsmetoder til behandling af biofilmdannelse i vandtilførselssystemer til tandlægeapparatur Dentistry Test methods for dental unit

Læs mere

Petrokemisk industri og olie- og naturgasindustri Vejledning for medarbejderkompetencer

Petrokemisk industri og olie- og naturgasindustri Vejledning for medarbejderkompetencer DS-information DS/CEN ISO/TS 17969:2015 1. udgave 2015-07-01 Petrokemisk industri og olie- og naturgasindustri Vejledning for medarbejderkompetencer Petroleum, petrochemical and natural gas industries

Læs mere

Dansk standard DS/ISO/IEC 27033-5

Dansk standard DS/ISO/IEC 27033-5 Dansk standard DS/ISO/IEC 27033-5 1. udgave 2013-09-02 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Netværkssikkerhed Del 5: Sikring af kommunikation mellem netværk, der anvender virtuelle private netværk

Læs mere

Fordeling af satellitsignaler over et enkelt koaksialkabel Anden generation

Fordeling af satellitsignaler over et enkelt koaksialkabel Anden generation Dansk standard DS/EN 50607:2015 1. udgave 2015-01-19 Fordeling af satellitsignaler over et enkelt koaksialkabel Anden generation Satellite signal distribution over a single coaxial cable Second generation

Læs mere

Grafisk teknologi Extensible Metadata Platform (XMP) Del 2: Beskrivelse af XMP-skemaer, der anvender RELAX NG

Grafisk teknologi Extensible Metadata Platform (XMP) Del 2: Beskrivelse af XMP-skemaer, der anvender RELAX NG Dansk standard DS/ISO 16684-2:2015 1. udgave 2015-01-22 Grafisk teknologi Extensible Metadata Platform (XMP) Del 2: Beskrivelse af XMP-skemaer, der anvender RELAX NG Graphic technology Extensible metadata

Læs mere

Fyldte injektionssprøjter Del 6: Plastkamre til injektionspræparater

Fyldte injektionssprøjter Del 6: Plastkamre til injektionspræparater Dansk standard DS/ISO 11040-6 1. udgave 2012-05-15 Fyldte injektionssprøjter Del 6: Plastkamre til injektionspræparater Prefilled syringes Part 6: Plastic barrels for injectables DS/ISO 11040-6 København

Læs mere

Vejledning til en europæisk COREfaktura-datamodel. CII-retningslinjer for implementering Del 2: Europæisk CORE-fakturadatamodel

Vejledning til en europæisk COREfaktura-datamodel. CII-retningslinjer for implementering Del 2: Europæisk CORE-fakturadatamodel DS-information Standard$ $ DS/CWA 16356-2 1. udgave 2011-11-09 Vejledning til en europæisk COREfaktura-datamodel med UN/CEFACT CII-retningslinjer for implementering Del 2: Europæisk CORE-fakturadatamodel

Læs mere

Markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser

Markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser Dansk standard DS/ISO 20252 2. udgave 2012-07-05 Markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser Ordliste og servicekrav Market, opinion and social research Vocabulary and service requirements DS/ISO 20252

Læs mere

Skibs- og marineteknologi Liste over maritime standarder

Skibs- og marineteknologi Liste over maritime standarder Dansk standard DS/ISO 15583 1. udgave 2005-07-14 Skibs- og marineteknologi Liste over maritime standarder Ships and marine technology Maritime standards list DS/ISO 15583 København DS projekt: M205531

Læs mere

Fødevarer Påvisning af bestrålede fødevarer ved brug af DEFT/APC Screeningsmetode

Fødevarer Påvisning af bestrålede fødevarer ved brug af DEFT/APC Screeningsmetode Dansk Standard DS/EN 13783 1. udgave 2002-01-31 Fødevarer Påvisning af bestrålede fødevarer ved brug af DEFT/APC Screeningsmetode Foodstuffs Detection of irradiated food using Direct Epifluorescent Filter

Læs mere

Vandundersøgelse Vejledning i overvågning af akvatiske makrofytter i strømmende vand

Vandundersøgelse Vejledning i overvågning af akvatiske makrofytter i strømmende vand Dansk standard DS/EN 14184 2. udgave 2014-04-08 Vandundersøgelse Vejledning i overvågning af akvatiske makrofytter i strømmende vand Water quality Guidance for the surveying of aquatic macrophytes in running

Læs mere

Miljøledelse Livscyklusvurderinger Krav til og retningslinjer for organisationens brug af livscyklusvurdering

Miljøledelse Livscyklusvurderinger Krav til og retningslinjer for organisationens brug af livscyklusvurdering DS-information DS/ISO/TS 14072:2015 1. udgave 2015-02-03 Miljøledelse Livscyklusvurderinger Krav til og retningslinjer for organisationens brug af livscyklusvurdering Environmental management Life cycle

Læs mere

Motorkøretøjer Fartskriversystemer Del 2: Elektrisk grænseflade med optageenhed

Motorkøretøjer Fartskriversystemer Del 2: Elektrisk grænseflade med optageenhed Dansk standard DS/ISO 16844-2 1. udgave 2011-04-08 Motorkøretøjer Fartskriversystemer Del 2: Elektrisk grænseflade med optageenhed Road vehicles Tachograph systems Part 2: Electrical interface with recording

Læs mere

Vejledning i udvikling af standarder om tjenesteydelser

Vejledning i udvikling af standarder om tjenesteydelser DS-information DS/CEN Guide 15 1. udgave 2012-03-22 Vejledning i udvikling af standarder om tjenesteydelser Guidance document for the development of service standards DS/CEN Guide 15 København DS projekt:

Læs mere

Tandpleje Ordliste til tandimplantatsystemer og relaterede procedurer

Tandpleje Ordliste til tandimplantatsystemer og relaterede procedurer Dansk standard DS/EN ISO 16443 1. udgave 2014-07-24 Tandpleje Ordliste til tandimplantatsystemer og relaterede procedurer Dentistry Vocabulary for dental implants systems and related procedure DS/EN ISO

Læs mere

Europæiske certificerede referencematerialer

Europæiske certificerede referencematerialer DS-information DS/CEN/TR 10317:2014 3. udgave 2014-12-03 Europæiske certificerede referencematerialer (EURONORM-CRM) til bestemmelse af den kemiske sammensætning af jern- og stålprodukter fremstillet i

Læs mere

Termisk isolering Systemer til udvendig isolering af fundamenter Del 1: Materialespecifikation

Termisk isolering Systemer til udvendig isolering af fundamenter Del 1: Materialespecifikation Dansk standard DS/ISO 12575-1 1. udgave 2012-12-11 Termisk isolering Systemer til udvendig isolering af fundamenter Del 1: Materialespecifikation Thermal insulation products Exterior insulating systems

Læs mere

DS-information DS/ISO/TS 14071

DS-information DS/ISO/TS 14071 DS-information DS/ISO/TS 14071 1. udgave 2014-06-20 Miljøledelse Livscyklusvurdering Kritisk gennemgang af processer og kompetencer hos den person, der foretager vurderingen: Yderligere krav og retningslinjer

Læs mere

Samfundssikkerhed Beredskabsledelse Retningslinjer for farvekodede alarmer

Samfundssikkerhed Beredskabsledelse Retningslinjer for farvekodede alarmer Dansk standard DS/ISO 22324:2015 1. udgave 2015-07-07 Samfundssikkerhed Beredskabsledelse Retningslinjer for farvekodede alarmer Societal security Emergency management Guidelines for colour-coded alerts

Læs mere

Alarmer og elektroniske sikkerhedssystemer Tryghedsalarmsystemer Del 5: Sammenkobling og kommunikation

Alarmer og elektroniske sikkerhedssystemer Tryghedsalarmsystemer Del 5: Sammenkobling og kommunikation Dansk standard DS/IEC 62851-5 1. udgave 2014-06-19 Alarmer og elektroniske sikkerhedssystemer Tryghedsalarmsystemer Del 5: Sammenkobling og kommunikation Alarm and electronic security systems Social alarm

Læs mere

Vejledning og krav til udbydere af høreapparattilpasning

Vejledning og krav til udbydere af høreapparattilpasning Dansk standard DS/EN 15927 2. udgave 2011-09-28 Vejledning og krav til udbydere af høreapparattilpasning Services offered by hearing aid professionals DS/EN 15927 København DS projekt: M258696 ICS: 03.080.30;

Læs mere

Thermal insulation Mineral-wool loose-fill for horizontal applications in ventilated roof spaces Part 2: Principal responsibilities of installers

Thermal insulation Mineral-wool loose-fill for horizontal applications in ventilated roof spaces Part 2: Principal responsibilities of installers Dansk standard DS/ISO 9076-2 1. udgave 2008-12-04 Termisk isolering Mineraluldsgranulat til horisontal brug i ventilerede tagkonstruktioner Del 2: Isolatørens ansvar Thermal insulation Mineral-wool loose-fill

Læs mere

Beskyttelsesbeklædning Tydeligt synlig advarselsbeklædning til professionel brug Prøvningsmetoder og krav

Beskyttelsesbeklædning Tydeligt synlig advarselsbeklædning til professionel brug Prøvningsmetoder og krav Dansk standard DS/EN 471 + A1 4. udgave 2008-01-24 Beskyttelsesbeklædning Tydeligt synlig advarselsbeklædning til professionel brug Prøvningsmetoder og krav High-visibility warning clothing for professional

Læs mere

Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence

Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence Dansk standard DS/EN ISO/IEC 17025 2. udgave 2005-06-10 Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

Læs mere

Overensstemmelsesvurdering Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer

Overensstemmelsesvurdering Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer Dansk standard DS/EN ISO/IEC 17021 3. udgave 2011-04-01 Overensstemmelsesvurdering Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer Conformity assessment Requirements for bodies

Læs mere

Beregning af bygningers varmetab Del 1: Beregning af kuldebroer med detaljerede beregningsprogrammer

Beregning af bygningers varmetab Del 1: Beregning af kuldebroer med detaljerede beregningsprogrammer DS-information DS/INF 418-1 1. udgave 2013-09-27 Beregning af bygningers varmetab Del 1: Beregning af kuldebroer med detaljerede beregningsprogrammer Calculation of heat loss from buildings Part 1: Calculation

Læs mere

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Processer for sårbarhedshåndtering

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Processer for sårbarhedshåndtering Dansk standard DS/ISO/IEC 30111 1. udgave 2013-12-02 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Processer for sårbarhedshåndtering Information technology Security techniques Vulnerability handling processes

Læs mere