Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats"

Transkript

1 Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering BILAGSRAPPORT Marts 2009

2 BILAGSRAPPORT Side i 1. INTERVIEWGUIDE UFC-KONSULENTERNE INTERVIEWGUIDE PROJEKTLEDERE INTERVIEWGUIDE - SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE INTERVIEWGUIDE FOKUSGRUPPEINTERVIEW DATA UFC-KONSULENTERNE DATA INTERVIEW MED PROJEKTLEDERE Referat interview Referat interview Referat interview DATA SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN DATA - FOKUSGRUPPEINTERVIEW Referat interview Referat interview Referat interview Referat interview

3 BILAGSRAPPORT Side 2 1. INTERVIEWGUIDE UFC-KONSULENTERNE Sundhedsstyrelsen EVALUERING AF WEBPORTAL Interviewguide - UFC-konsulenter 9. december Baggrund og intro Tak fordi vi måtte komme Introduktion af konsulenterne Kort om undersøgelsen formål og forløb o Indledende samtale med de tidligere UFC-konsulenter om baggrunden for udviklingen af webportalen og om deres oplevelse af anvendelsen og nytten af portalen. o Der gennemføres en survey blandt samtlige projektledere og projektmedarbejdere baseret på oplysninger givet af projektlederne. o Herudover besøges 4 projekter i en hel dag, hvor der afholdes fokusgruppeinterview med hhv. projektleder og medarbejdere, ligesom der afsættes tid til i fællesskab at gennemgå webportalens brugerflade med henblik på at blive mere klar på, hvor styrker og udfordringer ligger for projektdeltagerne

4 BILAGSRAPPORT Side 2 Indledningsvis vil vi høre, om vi kan få adgang til de brugsstatistikker I brugte til jeres egen midtvejsevaluering af anvendelsen af webportalen? Vi har afsat to timer til dette interview. I løbet af samtalen vil vi komme ind på følgende temaer: o Baggrunden og forventninger til webportalen o Jeres rolle, herunder introduktion til webportalen o Projektdeltagernes brug af webportalen o Webportalen som redskab i projektgennemførelsen Nogen spørgsmål inden vi går i gang? 2. Baggrund og forventninger til webportalen Vil I ikke først beskrive baggrunden for, at webportalen blev udviklet? Hvad var baggrunden var for at oprette webportalen som informationsredskab for disse satspuljeprojekter? o Hvordan og af hvem opstod idéen? o Hvordan blev ideen modtaget af de forskellige aktører? o Hvorfor tror I, at ideen opstod på netop det tidspunkt? Hvilke forventninger havde I som konsulenter oprindeligt til webportalen? Og har webportalen overordnet set levet op til disse forventninger? o Ud fra et organisatorisk synsvinkel (som projektstøtte) Hvorfor/Hvorfor ikke? o Ud fra et funktionsmæssigt synspunkt (fx hvilket funktioner har manglet?) 3. UFCs rolle Hvilken rolle har I haft i forbindelse med deltagernes brug af webportalen? [løbende kontakt til projektdeltagere, kurser, temadage ] o Hvad brugte I især tid på? Lå der nogen forhåndsaftaler med projekterne eller med SST om jeres rolle? (fx hvornår de kunne forvente respons og opfølgning på et indlæg eller spørgsmål?)

5 BILAGSRAPPORT Side 3 Kan I prøve at beskrive processen og indholdet i introduktionen til webportalen for projektdeltagerne? o Form, indhold, deltagere, hvor mange fra hvert projekt? Skriftligt vejledningsmateriale til opfølgning/repetition? Hvordan vil I beskrive projektdeltagernes it-kompetencer? o Var der forskel på niveauet mellem forskellige grupper? 4. Projektdeltagernes brug af webportalen Var der opstillet mål for, hvordan deltagerne skulle bruge portalen for, at den ville være en succes? Har I kunnet iagttage forskelle i brugen af webportalen mellem o de tre forskellige projekttyper; mødre, fædre og sundhedshuse? o I forhold til typen af projektmedarbejder? Hvordan vil I beskrive holdningen til webportalen hos hhv. projektledere og -deltagere? o Forskel på projektledere og andre? o Ændrede denne holdning sig for nogens vedkommende? Og hvorfor? o Så deltagerne primært webportalen som kontrol- og dokumentationsredskab eller som debat- og vidensdelingsforum? 5. Webportalen som redskab i projektgennemførelsen Hvilke fordele og ulemper har I oplevet ved at benytte webportalen som o Dokumentationsredskab o Vidensdelings- og debatforum Havde I opstillet regler for/krav til, hvor ofte projekterne løbende skulle rapportere og skrive i faktaskema og logbog? o Hvis ja: Var der reelt nogen konsekvenser ved ikke at overholde eventuelle krav og deadlines? Hvorfor/hvorfor ikke? Hvordan tror I, at projektdeltagerne ville have reageret på mere eksplicitte krav til anvendelsen af webportalen?

6 BILAGSRAPPORT Side 4 6. Fremadrettede anbefalinger Vil I anbefale fremtidig anvendelse af en webportal i forbindelse med satspuljeprojekter? o Hvis ja, hvorfor? o Hvis nej, hvorfor ikke? Hvilke justeringer vil I anbefale for at man kan få mere nytte af webportalen? o Ud fra et projektkonsulent-synspunkt? o Ud fra et projektleder/projektdeltager-synspunkt? Vil I anbefale, at der stilles krav om specifikke it-kompetencer hos fremtidige projektdeltagere ved evt. brug af webportal? Er der andre forhold, I anbefaler, at man på forhånd bør være opmærksom på, inden man opretter en webportal for fremtidige satspuljeprojekter?

7 BILAGSRAPPORT Side 5 2. INTERVIEWGUIDE PROJEKTLEDERE Sundhedsstyrelsen EVALUERING AF WEBPORTAL Interviewguide - opstartsinterview med 3 projekter 12. december Indledning Vi er hos NIRAS Konsulenterne i gang med at evaluere brugen af den webportal, der blev etableret til som dokumentations- og videnforum for de 25 projekter, der blev støttet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats. Hovedkonklusionerne vil dels basere sig på besøgsdage hos 4 projekter, dels en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, som igangsættes i det nye år. I den forbindelse har vi allerede kontaktet jer med henblik på at få kontaktoplysninger på de medarbejdere, det vil være aktuelt at sende spørgeskemaet til. Som indledning til spørgeskemaundersøgelsen har vi yderligere valgt at tage kontakt til enkelte af projekterne for at få en større føling med, hvad der har rørt sig hos jer og hvilke temaer det synes relevant at medtage i evalueringen. Jeg vil derfor høre, om jeg må bruge minutter af din tid på nogle enkelte spørgsmål? 8. Om projektet Projektnavn (notér selv) Projekttype [mødre, fædre eller sundhedshus] (notér selv) Hvilken rolle havde du i forhold til brugen af webportalen? [fx den som havde ansvar for at indtaste og hente viden; en af flere i projektet, som brugte webportalen ]

8 BILAGSRAPPORT Side 6 9. Anvendelse af webportalen Hvilke forudgående it-kompetencer havde du? [fx bruger sjældent, bruger kun mail, bruger netbank, bruger mange forskellige programmer, rutineret it-bruger, superbruger] o Var dine it-kompetencer tilstrækkelige til at du bruge webportalen? Hvordan brugte du/i webportalen i løbet af projektperioden? o Skiftede din/jeres brug af webportalen i løbet af projektperioden? Hvis ja, hvordan og hvorfor? o Hvordan organiserede I jer internt i projektet i forhold til, hvem der havde ansvaret for at følge med og indtaste på webportalen? Hvilke funktioner på webportalen har I haft nytte af at bruge? Hvilke funktioner har I savnet på webportalen? Hvordan vil du alt i alt vurdere jeres nytte af at have haft adgang til webportalen i projektet? o Hvordan kunne denne nytte have været større? o Hvem kunne have hjulpet med til at feje hvilke forhindringer af vejen? 10. Holdning til webportalen Hvad var din/jeres holdning oprindeligt til tanken om at etablere en webportal? o Hvad håbede I at få ud af brugen af webportalen? o Hvilke ulemper forudså I? Hvordan passer de fordele og ulemper du/i forudså med virkeligheden? o Hvor har I haft nytte af brugen? o Hvilke ulemper/udfordringer blev der? 11. Introduktion og vejledning til webportalen Hvordan oplevede du/i introduktionen til webportalen? o Var den tilstrækkelig?

9 BILAGSRAPPORT Side 7 o Hvad kunne være gjort anderledes? 12. Fremtidig brug af webportal Har du forslag til, hvordan webportalen kunne anvendes fremadrettet i forbindelse med andre satspuljeprojekter? Vurderer du, at man fra Sundhedsstyrelsens side skal kræve, at der er særlige it-kompetencer til stede i projektteamet, sådan at mindst en skal kunne betjene webportalen og have ansvaret for at opdatere informationer om projektet på webstedet? 13. Andet o Er der forhold ved webportalen, som du synes, vi bør vide, men som vi ikke har været inde på? Vi udsender snart spørgeskemaer til projektdeltagere for at få et systematisk oversigt over, hvem der har brugt webportalen, til hvad samt hvilken nytte man har haft af brugen. Jeg håber, at du vil bruge tid på at deltage i denne del af undersøgelsen, selv om vi allerede har talt med dig. Tak for din tid

10 BILAGSRAPPORT Side 8 3. INTERVIEWGUIDE - SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SPØRGESKEMA til brugere af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats EVALUERING AF WEBPORTAL NIRAS Konsulenterne

11 BILAGSRAPPORT Side 2 EVALUERING AF BRUGEN AF WEBPORTAL I FORBINDELSE MED SATS- PULJEPROJEKT Kære projektdeltager, Sundhedsstyrelsen har igangsat en undersøgelse af, hvordan det har været for dig og dine kollegaer at arbejde med den webportal, der blev udviklet under satspuljen "Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats". Webportalen blev bl.a. etableret med ønske om at skabe et alternativ til traditionelle dokumentationsværktøjer. Herudover ville webportalen også kunne virke som debat- og videnudvekslingsforum. Med undersøgelsen ønsker Sundhedsstyrelsen at få din/jeres vurdering af, hvilke styrker og udfordringer du/i oplevede ved brugen af webportalen. Informationen vil blive brugt fremadrettet i arbejdet med at afklare, om webportaler også i fremtiden bør indgå som et arbejds- og videndelingsredskab i satspuljeprojekter. Og ikke mindst, hvordan arbejdet hermed bedst tilrettelægges og understøttes i henhold til dine/jeres erfaringer. Sundhedsstyrelsen har bedt NIRAS Konsulenterne om at gennemføre undersøgelsen, der bl.a. indebærer en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt de af jer, som fortsat er tilknyttet kommunen eller projektet. Vi håber derfor, at du vil bruge 5-10 minutter på at besvare spørgeskemaet. Sundhedsstyrelsen vil gerne opfordre alle til at svare på dette spørgeskema. Har du ikke selv brugt webportalen, bedes du alligevel deltage i undersøgelsen! Du vil dog kun skulle afsætte ca. 2 minutter på at deltage, da spørgeskemaet tager hensyn til dette. Svarfristen for besvarelse af skemaet er fredag den 31. januar På forhånd mange tak hjælpen! Med venlig hilsen, Annette Poulsen, projektleder, Sundhedsstyrelsen Ulla Gjørling, projektleder, NIRAS Konsulenterne SÅDAN UDFYLDES SKEMAET Du får direkte adgang til undersøgelsen ved at følge dette link: [[URLPass]] Du kan også komme ind til spørgeskemaet ved at gå ind på og indtaste følgende kodeord: [[password]] I skemaet navigerer du rundt med pilene i bunden af skærmbilledet, og indberetningen bliver gemt hver gang, der bladres i skemaet. Hvis du bliver forstyrret midt i din besvarelse, har du altså mulighed for at fortsætte senere, da dine svar

12 BILAGSRAPPORT Side 3 gemmes løbende. Du kan desuden altid gå tilbage og rette dine svar så længe undersøgelsen kører. Har du spørgsmål til undersøgelsen, eller oplever du tekniske problemer med spørgeskemaet, er du velkommen til at kontakte konsulent Dorte Stage Petersen hos NIRAS Konsulenterne på A. Indledende spørgsmål 1. Havde I en arbejdsdeling i projektet, således at en bestemt person havde det primære ansvar for at skrive og følge med på webportalen? Sæt ét kryds Nej Delvist Ja Ved ikke Hvilke af nedenstående udsagn passer bedst på din rolle i projektet i forhold til webportalen? Sæt ét kryds ved det svar, der passer bedst til din situation Jeg havde det primære ansvar for at skrive og følge med på webportalen Jeg anvendte webportalen, men havde ikke noget særligt ansvar i forhold til de øvrige projektdeltagere 1[Spring til spørgsmål 6] 2 [Spring til spørgsmål 6] Jeg har ikke anvendt webportalen 3 3. Havde du login til webportalen? Sæt ét kryds Ja 1 Nej (uddyb gerne din besvarelse) 2 (uddybende tekstboks) 4. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om, hvorfor du ikke anvendte webportalen? Sæt ét kryds i hver række

13 BILAGSRAPPORT Side 4 Meget uenig Uenig Enig Meget enig Ved Ikke Jeg havde ikke adgang til de nødvendige computerfaciliteter Jeg havde ikke de nødvendige itkompetencer En anden i vores projekt havde ansvar for at opdatere og tjekke portalen Jeg havde ikke tid i det daglige til at anvende portalen Jeg oplevede for mange tekniske vanskeligheder og opgav derfor at bruge webportalen Er der andre grunde til, at du ikke har anvendt webportalen? [spring efterfølgende til spørgsmål 23] Sæt ét kryds Ja (noter hvilke(n)) 1 (uddybende tekstboks) Nej 2 B. Forventninger til webportalen 6. Hvordan vil du beskrive dine forventninger til webportalen, da du første gang blev introduceret for ideen? Sæt kryds ved det svar, der passer bedst til din situation og uddyb gerne dine svar Jeg havde overvejende positive forventninger Jeg var neutral / havde ikke nogen forventninger Jeg havde overvejende negative forventninger Andet: 1 (uddybende tekstboks) 2 (uddybende tekstboks) 3 (uddybende tekstboks) 4 (uddybende tekstboks)

14 BILAGSRAPPORT Side 5 C. Anvendelse af webportalens forskellige funktioner 7. Hvor ofte anvendte du i løbet af projektperioden webportalen til: Sæt ét kryds i hver række Aldrig Et par gange i måneden eller mindre Ugentligt Dagligt Ved ikke At læse nyheder og meddelelser At skrive logbogsnotater At læse om eget projekt At finde inspiration i andre projekter At dele erfaringer At skrive i aktivskemaet At finde kontaktoplysninger Nedenfor er listet en række funktionaliteter, der kan indgå i en projektweb. For hver af funktionaliteterne bedes du først angive, hvor vigtig du mener, at en sådan funktionalitet er. Dernæst bedes du vurdere, i hvilken grad du har været tilfreds med denne funktionalitet på den aktuelle projektweb? Sæt to kryds i hver række Læse nyheder og meddelelser Kommunikation via logbog Hvor vigtig er denne funktionalitet for dig? Slet Mindre Meget ikke Vigtigt vigtigt vigtigt vigtigt Ved ikke Hvor tilfreds har du været med denne funktionalitet? Meget Utilfreds Tilfreds utilfreds Meget tilfreds Ved ikke

15 BILAGSRAPPORT Side 6 Hente og dele informationer om eget projekt Hente inspirationsmateriale om andre projekter Erfaringsudveksling m. andre projekter Løbende afrapportering Kontaktoplysninger Videndeling med projektkonsulenter (UFC-konsulenter og Sundhedsstyrelsen) Var der funktioner, du savnede på webportalen? Sæt ét kryds Ja (noter hvilke(n)) 1 (uddybende tekstboks) Nej Hvad synes du om ideen med, at afrapporteringen til Sundhedsstyrelsen skulle ske på webportalen (aktivskemaet) og ikke i en traditionel rapport? Sæt ét kryds og begrund gerne dit svar Meget dårlig Dårlig God Meget god 1 (uddybende tekstboks) 2 (uddybende tekstboks) 3 (uddybende tekstboks) 4 (uddybende tekstboks) D. Det organisatoriske 11. I hvilken grad vurderer du Sæt ét kryds i hver række Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad at du havde tilstrækkelig tid til at læse og skrive i webportalen

16 BILAGSRAPPORT Side 7 Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad at du havde tilstrækkelig adgang til de nødvendige it-faciliteter at du havde de nødvendige itkompetencer til at anvende portalen at webportalen blev en belastning i projektets daglige drift? I hvilken grad vurderer du at UFC-konsulenternes krav til anvendelsen af webportalen har været rimelige? Sæt ét kryds Slet ikke (uddyb gerne hvorfor) I ringe grad (uddyb gerne hvorfor) I nogen grad I høj grad 1 (uddybende tekstboks) 2 (uddybende tekstboks) I hvilken grad vurderer du, at du ville have brugt webportalen mere, hvis der havde været fastere rammer og krav til brugen heraf? Sæt ét kryds Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad Hvordan ville det have påvirket din/jeres beslutning om at deltage i projektet/indgive en projektansøgning, hvis du/i på forhånd vidste, at det krævede, at der løbende skulle indrapporteres på en webportal? Sæt kryds ved det svar, der passer bedst til din situation og uddyb gerne dit svar Det ville slet ikke have påvirket min/vores beslutning Det ville have påvirket min/vores udvælgelse af projektdeltagere 1 (uddybende tekstboks) 2 (uddybende

17 BILAGSRAPPORT Side 8 tekstboks) Det ville formentlig have afholdt mig/os fra at deltage i projektet/ansøge om projektet Andet: (noter hvordan) 3 (uddybende tekstboks) 4 (uddybende tekstboks) E. Brugervenlighed og support 15. Hvordan oplevede du Sæt ét kryds i hver række Meget dårlig Dårlig God Meget god webportalens brugervenlighed? den support du fik ved opstarten af webportalen? den support du fik undervejs i forhold til brugen af webportalen? Hvor vigtige vurderer du, at følgende støttefunktioner er for brugere af en webportal? Sæt ét kryds i hver række Ikke vigtig Mindre vigtig Vigtig Meget vigtig At have en fælles introduktion til webportalen? At få udleveret en skreven manual til webportalen i papirform At have en skreven manual til webportalen tilgængelig på internettet At webportalen og brugen heraf er et fast dagsordenspunkt på de fælles temamø

18 BILAGSRAPPORT Side 9 der? (evt. med angivelse af konkrete eksempler) Ikke vigtig Mindre vigtig Vigtig Meget vigtig At have en fast tilknyttet it-kontaktperson hos proceskonsulenterne, som du/i kan henvende jer til med tekniske spørgsmål og problemer? Hvordan kunne webportalens brugervenlighed efter din mening forbedres? 18. Hvordan kunne den indledende introduktion til webportalen og den løbende support efter din mening forbedres? F. Udbytte og anbefalinger til fremtidig brug af webportaler 19. I hvilken grad vurderer du Sæt ét kryds i hver række Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad at arbejdet med aktivskemaet (kravet om dokumentation) har været relevant og givende for jeres projekt? at logbogen har været relevant og givende for jeres projekt? at erfaringsudvekslingen på webportalen har været gavnlig for jeres projekt? at webportalen samlet set har været gavnlig for jeres projekt?

19 BILAGSRAPPORT Side 10 Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad at webportalens funktionaliteter indfriede dine behov og forventninger? I hvilken grad vurderer du Sæt ét kryds i hver række Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad at man i fremtiden bør anvende webportaler til erfaringsudveksling i forbindelse med satspuljeprojekter? at man i fremtiden bør anvende webportaler til dokumentation og afrapportering i forbindelse med satspuljeprojekter at dokumentation og afrapportering på webportaler helt kan erstatte traditionel afrapportering til Sundhedsstyrelsen i form af rapporter? Har du forslag til, hvad du/projektdeltagere selv kan gøre for at optimere dit/deres udbytte af arbejdet med webportaler i forbindelse med satspuljeprojekter? 22. Har du forslag til, hvad Sundhedsstyrelsen i fremtiden kan gøre for at sikre projektdeltagernes udbytte af brugen af webportaler i forbindelse med satspuljeprojekter?

20 BILAGSRAPPORT Side 11 G. Baggrundsspørgsmål 23. Hvad var din rolle i projektet? Sæt ét kryds Projektleder? 1 Projektmedarbejder? 2 Andet? (noter hvilken) Hvor mange timer havde du ca. i projektet om ugen? Angiv antal ugentlige timer: 25. Hvor mange medarbejdere var I tilknyttet projektet? Angiv antal personer (ca.) 26. Hvornår er du født? Angiv årstal: Er du Sæt ét kryds mand? 1 kvinde? Hvad er din uddannelse? Sæt ét kryds Sundhedsplejerske Jordemoder 1 2 Pædagog 3 Andet: (noter hvilken.) 4

21 BILAGSRAPPORT Side Hvordan vil du beskrive dine it-kompetencer inden for nedenstående områder? Sæt ét kryds i hver række Meget dårlige Dårlige Gode Meget gode tekstbehandlingskompetencer (Officepakken, herunder Word og lign.) kompetencer internetkompetencer Hvor ofte bruger du pc (computer) Sæt ét kryds i hver række Aldrig Et par gange i måneden eller mindre Ugentligt Dagligt på jobbet? derhjemme? H. Kommentarer i øvrigt 31. Hvis du har yderligere kommentarer til eller om webportalen modtager vi dem meget gerne Tak for hjælpen!

22 BILAGSRAPPORT Side INTERVIEWGUIDE FOKUSGRUPPEINTERVIEW Sundhedsstyrelsen EVALUERING AF WEBPORTAL Interviewguide fokusgrupper 18. februar 2009 Dato: Tid: Projekt: Deltagere: Interviewer: Referent: 1. Indledning Vi er hos NIRAS Konsulenterne i gang med at evaluere brugen af den webportal, der blev etableret som dokumentations- og videnforum for de 25 projekter, der blev støttet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats. Hovedkonklusionerne vil dels basere sig på en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, som er gennemført, dels 4 fokusgruppeinterview. Vi er glade for, at I har afsat tid til at deltage i et fokusgruppeinterview.

23 BILAGSRAPPORT Side Projektroller Vil I ikke indledningsvis hver især kort fortælle om jeres rolle i projektet? 3. Planche 1: Login Hvordan havde I fordelt ansvaret med at få noteret og indberettet på webportalen?[fx hvem havde ansvar for at indtaste og hente viden; var I flere om det ] Hvor havde I adgang til at logge på webportalen? Hvordan var det at arbejde med webportalen? o Hvilke rutiner fik I oparbejdet ift. at bruge webportalen? o Hvordan passede redskabet til jeres arbejdssituation? [herunder evt. udfordringer forbundet med at arbejde i marken og evt. skulle tilbage og registrere på kontoret ] Hvilke tiltag kunne understøtte brugen af webportaler i jeres daglige arbejde [bærbar, fast pc på kontor, trådløse løsninger eller lign.] Hvad syntes I om grafikken på webportalen? [Tilstrækkelig, overskuelig, lækker, moderne design osv.] Havde I problemer med hastigheden på webportalen? [NB. Vi ved godt, at den loggede dem af efter 30 min. men udover dette ] Ville I prioritere grafik og moderne design eller hastighed på en webportal, hvis I kunne bestemme? 4. Planche 2: Nyheder og meddelelser Hvordan brugte I muligheden for at læse nyheder og meddelelser?

24 BILAGSRAPPORT Side 15 Ser I funktionen nyheder og meddelelser som en central funktion på webportalen? [Var det vigtigt, at den lå på forsiden?] Hvilke oplysninger ville for jer være naturlige at placere under nyheder og meddelelser? o Skal det være nyheder rettet mod alle projekter eller kun dem, der er inden for jeres tema (mødre, fædre eller sundhedshuse)? Bør der være nogen, der har ansvar for løbende at skrive nyheder og meddelelser? Var det let at få overblik over nye nyheder og meddelelser? Hvordan kunne man sikre et bedre overblik over dette? [evt. flueben/flag ud for ulæste nyheder, integration mellem webportalen og e- mail, så der sendes en mail, når der var nyheder el. lign.] 5. Planche 3+4+5: Oversigt over projekter og faktaskema Hvordan brugte I muligheden for at læse om de andres projekters ansøgninger? [læste I både inden for og uden for jeres eget område?] Hvordan oplevede I sondringen mellem Projektansøgning og Faktaskema? [evt. om projektansøgning var offentlig, mens faktaskema var hemmelig, dvs. kun til internt brug] Gav det jer en viden om andre, I kunne bruge i jeres eget projekt? Hvilken information vil I gerne fremadrettet kunne få om andre projekter? [herunder om projektansøgningen giver de centrale informationer, om der evt. skal ske en kategorisering på baggrund af geografi, indhold osv. eller slet ikke relevant ] Gav kendskabet til andres projektansøgninger anledning til at tage kontakt til andre projekter? 6. Planche 6: Aktivtskema Hvordan brugte I aktivtskemaet? [herunder hvornår og hvor ofte] Hvordan oplevede I at afrapportere i aktivtskemaet frem for i en traditionel statusrapport?

25 BILAGSRAPPORT Side 16 o Hvilken betydning fik det for jeres fokus på den løbende proces og udvikling i projektet? Hvordan oplevede I spørgsmålene i aktivtskemaet? [var de forståelse, relevante osv.] Hvilke udfordringer havde I med brugen af aktivtsskemaet? [evt. manglende mulighed for at slette og printe; oprettelse af nye punkter ved hver indskrivning, dvs. ikke sammenhængende dokument der kunne udskrives] Hvad bør man fremadrettet tilrettelægge aktivtskemaer for at gøre brugen af dem mere hensigtsmæssig? [herunder tilgængelige funktioner] 7. Planche 7: Logbogen Anvendte I aktivt logbogen i jeres projekt? o Hvis ja, hvordan og hvorfor? o Hvis nej, hvorfor ikke? Hvilken betydning tror I det har haft for brugen af logbogen, at den kun kunne læses af projektets egne deltagere? [rarere at bruge, mere aktiv brug el. lign. eller reelt ingen betydning, hvis det blev offentligt] Ville det være givende og interessant for jer selv at kunne følge med i andre projekters logbøger Hvilke tiltag kunne tages for at gøre brugen af logbogsfunktionen på en webportal mere integreret i projekterne? 8. Planche 8+9: Erfaringsudveksling, weberfaringer og ideer. Brugte I muligheden for at erfaringsudveksle med andre projekter? o På webportalen o Ved direkte kontakt (telefon, s eller møder)

26 BILAGSRAPPORT Side 17 Hvilke styrker ser I ved muligheden for erfaringsudveksling på webportalen? Virkede erfaringsudvekslingen sammenhængende eller uoverskuelig? [gav det overblik?] Hvilke funktioner savnede I? [evt. muligheden for at svare på tråde, så det var let at få overblik] Kunne en erfaringsudveksling på tværs af temaerne have været givtig? [eller er det kun relevant inden for det konkrete område?] Virkede det hensigtsmæssig med sondringerne mellem erfaringsudveksling og weberfaringer og idéer? Bør webportalen indeholde mulighed for videndeling og erfaringsudveksling med andre projekter eller afgrænses til at fokusere på evaluering og registrering af udviklingen i jeres eget projekt? Hvilke tiltag kunne understøtte erfaringsudvekslingen på webportalen? [evt. midtvejsmøder, krav, større overskuelighed] 9. Planche 10: Til inspiration Hvilke informationer vil det være naturligt at lægge på Til inspiration [er det blevet set som en opslagstavle?] Kan det indarbejdes i den generelle erfaringsudveksling Har I læst de uploadede dokumenter? o Hvorfor eller hvorfor ikke? 10. Support og introduktion Hvad var godt ved den introduktion I fik? Hvilke forhold vurderer I, at man skal være opmærksom på fremover, når man vil introducere en webportal som projektredskab? Hvilke hjælperedskaber fik I brug for? [både i starten og løbende]

27 BILAGSRAPPORT Side 18 Havde I undervejs brug for support til brug af webportalen? o Til det faglige? o Til det tekniske? Hvordan vil I helst kunne få adgang til supporten? [telefonisk hotline, e- mail, elektroniske/fysiske brugermanualer osv.] 11. Andre forhold Ville I have glæde af, at webportalen kunne bruges som elektronisk lagerplads? [dvs. et sted, hvor I kan lægge jeres private notater, filer mv., hvor andre ikke kunne se det?] I hvilke situationer har I evt. oplevet at mangle en søgefunktion? [herunder hvilke informationer har især været eftersøgt og hvilke har været svære at finde selv?] Vil det være hensigtsmæssigt med en moderator på webportalen, som løbende vil kunne sikre, at informationer og oplæg blev placeret de rigtige steder? Oplevede I problemer, når I skulle printe tekst ud fra webportalen? [hvilke, hvorfor og hvor ofte?] 12. Afsluttende bemærkninger Har I andre forslag eller kommentarer til en fremtidig webportal?

28 BILAGSRAPPORT Side DATA UFC-KONSULENTERNE Sundhedsstyrelsen EVALUERING AF BRUGEN AF WEBPORTAL Referat af interview med UFC-konsulenter 12. december Generelt om interviewet Tilstede var konsulent Holger Jacobsen og konsulent Gitte Bossi-Andresen fra Servicestyrelsen samt Mette Okkels Hansen og Peter Gorm Larsen fra NIRAS Konsulenterne. Interviewet blev afholdt den 12. december Referatet er skrevet af Peter Gorm Larsen fra NIRAS Konsulenterne Interviewet var semistruktureret og fulgte ikke snævert den udviklede interviewguide. Holger og Gitte fortalte, at de ville arbejde på at give os statistik over portalen og adresser, men at det var vanskeligt, da den medarbejder, der styrede portalen ikke længer var ansat i Servicestyrelsen. Det er ca. 1 år siden hun rejste (Sonja). 2. Idé Ideen opstod på det første opstartseminar med fædrene i december Det var nogle projektdeltageres ide. Holdningen til en webportal var her fifty fifty. Der var nogle, der mente, at de ikke havde tid til det. Den primære ide med portalen var, at det skulle være et sted, hvor man kunne dele erfaringer. Det skulle også være et debatforum. Spørgsmålet i denne fase var, om der var penge til en sådan portal.

29 BILAGSRAPPORT Side 20 Projekterne er delt i tre. Fædre, mødre og sundhedshuse. Alle skulle have et opstartseminar. Man afholdte ikke fælles seminarer. Holger stod for mødrene og Gitte for fædrene og sundshedshuse. Ideen blev så senere taget op på et to dages seminar for mødrene. Det var i januar Holger kunne fortælle, at der ikke blev talt teknik, men mere, hvad kunne man anvende en sådan portal til. Konsulenterne fortæller, at de også tænkte på hvordan de skulle bruge de mange informationer fra 25 projekter. Ideen var, at der skulle være en løbende afrapportering i form af bl.a. aktivskemaet. Det er et vist antal spørgsmål, som projektdeltagerne løbende skal besvare. Det var et krav at dette aktivskema skulle besvares. Den oprindelige plan var, at alle 25 projekter skulle aflevere en rapport. Aktivskemaet blev afrapporteringen. Konsulenterne fortale, at dem der ofte skriver evalueringsrapporterne er udviklingskonsulenter, som måske ikke selv har haft fingrene nede i selve projektarbejdet. Det kan lyde vældigt godt, men det er en pointe at man med aktivskemaet kan komme tættere på. Aktivskemaet giver også konsulenterne en løbende indsigt i projekterne. Noget de kan anvende, når de skal ud og besøge projekterne og give konsulentbistand. Konsulenterne fortæller, at der stadig var nogle projekter der ud over besvarelsen af spørgsmålene i aktivskemaet stadig skrev afsluttende evalueringsrapporter i papir. Meningen var altså, at når projektdeltagerne havde noget vigtigt skulle de skriver det i aktivskemaet. De skulle gøre det løbende. Det var det ideelle tankesæt. Ideen var, at man skulle kunne følge en rød tråd. Sådan var det dog ikke ifølge konsulenterne. Konsulenterne sagde til projektlederne, at I kan arbejde løbende. Konsulenterne sagde til projektdeltagerne, at I skal ikke sidde til sidst den sidste måned og skrive en rapport. Denne ide blev modtaget overvejende positivt ifølge konsulenterne. Nogle besvarede først spørgsmålene til sidst i projektforløbet. Holger fortalte, at de som konsulenterne gerne ville vide, hvordan hele projektet kørte, og ikke kun de sidste dage, som projektdeltagerne normalt fortæller om, når man kommer ud. Derfor var det vigtigt med den løbende besvarelse af aktivskemaet og logbogen. I projektet var der et faktaskema, et aktivskema, og en logbog. Hele dette setup blev modtaget med blandede følelser ifølge konsulenterne. Holger mente, at det er indgroet i folk, at der skal skrives en afsluttende rapport. Det giver ejerskab at have en rapport. Konsulenterne kunne oplyse, at der var nogle i projektkredsen, der ikke anvendte internettet. Langt de fleste projektdeltagere var sundhedsplejersker. De sidder

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering Marts 2009 KOLOFON Evalueringen af webportalen, som Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn Vejledning til at afholde et panelmøde Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afholde et panelmøde? Hvordan gør I? Et panelmøde giver jer viden om, på hvilke områder en afgrænset del af jeres faglige praksis

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Evaluering af "GeoGebra og lektionsstudier" Hedensted Kommune.

Evaluering af GeoGebra og lektionsstudier Hedensted Kommune. Evaluering af "GeoGebra og lektionsstudier" Hedensted Kommune. Projektet "GeoGebra og lektionsstudier" er planlagt og gennemført i samarbejde mellem Hedensted Kommune, Dansk GeoGebra Institut og NAVIMAT.

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP

VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP KONTAKT NIRAS A/S T: 8732 3232 E: vaegtstop@niras.dk Introduktion til vejledningen Denne vejledning beskriver, hvordan man indsamler, indtaster og monitorerer data

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

KLAP-evaluering. Survey til virksomheder

KLAP-evaluering. Survey til virksomheder KLAP-evaluering Survey til virksomheder (Planlagt udsendt til kontaktpersoner ultimo januar 2015) Godkendt dec. 2014 1 Mailtekst virksomhedens kontaktperson [Emne] Spørgsmål vedrørende borgere i skåne

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen

Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen Lektor Ole Goldbech Vestergårdsvej 7 DK - 3630 Jægerspris +45 47 52 33 36 ole.goldbech@skolekom.dk 28. maj 2004 Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen Evalueringen omfatter dels

Læs mere

1 Sælgeroplysningsskema Bygningssagkyndig udfylder...2

1 Sælgeroplysningsskema Bygningssagkyndig udfylder...2 Vejledning for det elektroniske sælgeroplysningsskema (ver. 1. 01-09-2016) Indholdsfortegnelse 1 Sælgeroplysningsskema... 2 1.1 Bygningssagkyndig udfylder...2 1.1.1 Sælger kan svare på alle spørgsmål...

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Evaluering af projektet

Evaluering af projektet Evaluering af projektet Sprogstimulering af tosprogede småbørn med fokus på inddragelse af etniske minoritetsforældre - om inddragelse af etniske minoritetsforældre og deres ressourcer i børnehaven 1 Indhold

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015

Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015 Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015 Hvert år opstilles en evalueringsform og metode, hvor et særligt område på Stubbekøbing efterskole evalueres. I 14/15 evaluerede

Læs mere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Version 1.05 juli 2010 1 Velkommen til Tilskudsportalen Energistyrelsens tilskudsportal giver mulighed for oprettelse af en elektronisk ansøgning

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

Bilagsrapport til Evaluering af Anonymisering af ansøgninger September 2007

Bilagsrapport til Evaluering af Anonymisering af ansøgninger September 2007 Bilagsrapport til Evaluering af Anonymisering af ansøgninger September 2007 Bilagsrapport Evaluering af anonymisering af ansøgninger 1 Bilagsrapport til Evaluering af Anonymisering af ansøgninger Ambios

Læs mere

M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse 1. Videndeling

M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse 1. Videndeling M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse viden M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse 1 M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse Indholdsfortegnelse Præsentation af skolen udfordringen historisk

Læs mere

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med?

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med? Udkast til referat af fokusgruppeinterview angående temaet det gode specialeforløb. Tirsdag d 24.03.09, Det biovidenskabelige fakultet. Deltagere: Interviewer/ordfører: Jakob Lundgren Willesen Medinterviewer/logbogsholder:

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted I denne præsentation står besvarelserne ukommenteret. Samtlige kvantitative besvarelser er medtaget samt udvalgte eksempler på kvalitative besvarelser.

Læs mere

Et tilbud til alle forældre

Et tilbud til alle forældre Et tilbud til alle forældre Vejledning Bredagerskolen www.bredagerskolen.dk Vejledning ForældreIntra Bredagerskolen 1 December 2008 Kære forældre. Fra januar 2009 vil vi som noget nyt benytte os af ForældreIntra.

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Myter og realiteter i forældresamarbejdet i dagtilbud

Myter og realiteter i forældresamarbejdet i dagtilbud Myter og realiteter i forældresamarbejdet i dagtilbud Fire fremgangsmåder Udarbejdet for FOA af UdviklingsForum Om fremgangsmåderne Fremgangsmåderne er udarbejdet med henblik på, at den enkelte personalegruppe

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

STYR TIDSRØVERNE. 1 Styr tidsrøverne

STYR TIDSRØVERNE. 1 Styr tidsrøverne 1 Styr tidsrøverne 9 1 Styr tidsrøverne Hverdag i kontormiljøet Fred og ro! Det er nu du tager en større sag frem som vil kræve et par timers koncentreret arbejdsindsats. Måske en sag hvor du skal sætte

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Bilag 10: Interviewguide

Bilag 10: Interviewguide Bilag 10: Interviewguide Briefing - introduktion Vi skriver speciale om ufrivillig barnløshed, og det, vi er optaget af, er det forløb du og din partner/i har været igennem fra I fandt ud af, at I ikke

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Allerød Kommune Dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbud Udvidede åbningstider Allerød Kommune Dagtilbud 1 Indledning Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af kommissorium om Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider. For at inddrage så mange forældre

Læs mere

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Evaluering af kursus Kære deltager Tak fordi du tager dig tid til at besvare dette spørgeskema. Din besvarelse vil indgå i evalueringen af kurset og den samlede kursussæson for Uddannelsespuljen. For nemhedens

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

APV Transport quick-guide

APV Transport quick-guide APV Transport quick-guide Arbejder du indenfor transport- og engrosbranchen, og skal du i gang med APV? APV Transport hjælper dig gennem hele APV-arbejdet i 4 enkle skridt Inden du går i gang med arbejdet

Læs mere

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Indledning Groupcare er en elektronisk, internetbaseret kommunikationsform som vi bruger i forbindelse med din DOL-uddannelse. Grundlæggende set er Groupcare

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching Elevcoaching Elevcoaching er en indsats, der i 4 år har været afprøvet i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem Plan T og elevernes skoler. Vi oplever, at elever der har været på Plan T, kan

Læs mere

3. I skriver: Indsamling af data skal som udgangspunkt være digital og foregå på alle statslige og statsanerkendte museer..

3. I skriver: Indsamling af data skal som udgangspunkt være digital og foregå på alle statslige og statsanerkendte museer.. Spørgsmål vedr. udbud 1. Der er 105 statsanerkendte og statslige museer på listen. Er det udelukkende disse museer, der skal afrapporteres på, dvs. 105 afdelingsrapporter? 2a. Enkelte af museerne har flere

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase.

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Overgang fra mellemtrin til ældste trin samtale med 6. kl. Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Det er en meget anderledes arbejdsform, men

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper 0. Introduktion Informanterne tildeles computer eller tablet ved lodtrækning og tilbydes kaffe/te/lignende. Først og fremmest skal I have en stor tak, fordi I

Læs mere

Ugebrev 4 Indskolingen 2016

Ugebrev 4 Indskolingen 2016 Ugebrev 4 Indskolingen 2016 Fælles info: Kære forældre i indskolingen. I må meget gerne sørge for at jeres børn kan deres unilogin udenad. Vi bruger det ofte, og lige nu er det en tidsrøver at sørge for

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

Evaluering af samarbejde gennem Projekt- & Karrierevejledningen

Evaluering af samarbejde gennem Projekt- & Karrierevejledningen Evaluering af samarbejde gennem Projekt- & Karrierevejledningen Tak for samarbejdet med Projekt- & Karrierevejledningen! Vi håber, at du vil udfylde nedenstående spørgeskema, så Projekt- & Karrierevejledningen

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige VEJLEDNING Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Generelle kommentarer Dette afsnit indeholder ikke kvantitative data, da data alene er baseret på vejledernes kvalitative besvarelser.

Generelle kommentarer Dette afsnit indeholder ikke kvantitative data, da data alene er baseret på vejledernes kvalitative besvarelser. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Bilag 2 Evaluering af Sommeruniversitet 2012 (vejledergruppen) Det følgende er en sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid Baggrund for og beskrivelse af projektet har en hel del medarbejdere, der allerede er fyldt 50 år. Vi har haft dette projekt i ældreplejen, da vi har et ønske om at blive en attraktiv arbejdsplads, også

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Slutevaluering læringsforsøg 2012/2013

Slutevaluering læringsforsøg 2012/2013 Slutevaluering læringsforsøg 2012/2013 Titel Skole Mål Evalueringsdesign Resultat af slutevaluering evaluering, evt. foreløbig læring. Udvikling i forhold til seneste evaluering Udvikling i forhold til

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Evaluering ved landmænd:

Evaluering ved landmænd: Slutevaluering af afprøvningen/demonstrationen af Norfor Foderkontrol til brug for udpegning af kritiske målepunkter og mere effektiv dataopsamling til KvægNøglen Evaluering ved landmænd: 1. Blev målet

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

Kære tidligere E04B og samarbejdspartner

Kære tidligere E04B og samarbejdspartner 26. oktober 2009 Kære tidligere E04B og samarbejdspartner Så er vi kommet til anden opfølgnings evaluering. Vi er spændte på at følge dig/jer for at se, hvad du/i oplever i dag, af mangler, hvad du/i har

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved:

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: Til KL Bikubenfonden, udsatte børn i dagtilbud Kommuneberetning fra Aalborg august 2010 Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: I 2007 fik vi bevilget midler til kompetenceløft

Læs mere

ForældreIntra som en lærer oplever det

ForældreIntra som en lærer oplever det ForældreIntra som en lærer oplever det ForældreIntra er nyt modul i SkoleIntra. Det er en udvidelse til Skoleporten, der giver lærere og forældrene i en klasse mulighed for at kommunikere og samarbejde

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark

Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark Periode: September 2011-juli 2012 Der har i alt været 16 studerende i perioden. De studerende har været fordelt med 8 studerende på modul 9 og

Læs mere

Pralemappen.dk Din online portfolio Brugerhåndbog til undervisere support@pralemappen.dk Brugerhåndbog til undervisere

Pralemappen.dk Din online portfolio Brugerhåndbog til undervisere support@pralemappen.dk Brugerhåndbog til undervisere www.pralemappen.dk v4 side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Velkommen til pralemappen.dk 1.1 Introduktion...side 3 1.2 Grundlæggende funktioner...side 3 1.3 Indstillinger der gælder hele skolen...side 4 1.4

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Indholdet af dette materiale, herunder tekst, billeder og anden grafik og deres arrangement, er ophavsretligt beskyttet af EG A/S eller dets tilknyttede,

Læs mere

BILAG til HOVEDRAPPORT 2015

BILAG til HOVEDRAPPORT 2015 2015 Resultater fra Brugerundersøgelse 2015 December 2015 BILAG til HOVEDRAPPORT 2015 0 Arbejdstilsynets Brugerundersøgelse 2015 Bilag til Hovedrapport CapaHouse ApS 8. Bilag 8.1 Datagrundlag 8.2 Spørgeskema

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere