Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats"

Transkript

1 Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering BILAGSRAPPORT Marts 2009

2 BILAGSRAPPORT Side i 1. INTERVIEWGUIDE UFC-KONSULENTERNE INTERVIEWGUIDE PROJEKTLEDERE INTERVIEWGUIDE - SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE INTERVIEWGUIDE FOKUSGRUPPEINTERVIEW DATA UFC-KONSULENTERNE DATA INTERVIEW MED PROJEKTLEDERE Referat interview Referat interview Referat interview DATA SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN DATA - FOKUSGRUPPEINTERVIEW Referat interview Referat interview Referat interview Referat interview

3 BILAGSRAPPORT Side 2 1. INTERVIEWGUIDE UFC-KONSULENTERNE Sundhedsstyrelsen EVALUERING AF WEBPORTAL Interviewguide - UFC-konsulenter 9. december Baggrund og intro Tak fordi vi måtte komme Introduktion af konsulenterne Kort om undersøgelsen formål og forløb o Indledende samtale med de tidligere UFC-konsulenter om baggrunden for udviklingen af webportalen og om deres oplevelse af anvendelsen og nytten af portalen. o Der gennemføres en survey blandt samtlige projektledere og projektmedarbejdere baseret på oplysninger givet af projektlederne. o Herudover besøges 4 projekter i en hel dag, hvor der afholdes fokusgruppeinterview med hhv. projektleder og medarbejdere, ligesom der afsættes tid til i fællesskab at gennemgå webportalens brugerflade med henblik på at blive mere klar på, hvor styrker og udfordringer ligger for projektdeltagerne

4 BILAGSRAPPORT Side 2 Indledningsvis vil vi høre, om vi kan få adgang til de brugsstatistikker I brugte til jeres egen midtvejsevaluering af anvendelsen af webportalen? Vi har afsat to timer til dette interview. I løbet af samtalen vil vi komme ind på følgende temaer: o Baggrunden og forventninger til webportalen o Jeres rolle, herunder introduktion til webportalen o Projektdeltagernes brug af webportalen o Webportalen som redskab i projektgennemførelsen Nogen spørgsmål inden vi går i gang? 2. Baggrund og forventninger til webportalen Vil I ikke først beskrive baggrunden for, at webportalen blev udviklet? Hvad var baggrunden var for at oprette webportalen som informationsredskab for disse satspuljeprojekter? o Hvordan og af hvem opstod idéen? o Hvordan blev ideen modtaget af de forskellige aktører? o Hvorfor tror I, at ideen opstod på netop det tidspunkt? Hvilke forventninger havde I som konsulenter oprindeligt til webportalen? Og har webportalen overordnet set levet op til disse forventninger? o Ud fra et organisatorisk synsvinkel (som projektstøtte) Hvorfor/Hvorfor ikke? o Ud fra et funktionsmæssigt synspunkt (fx hvilket funktioner har manglet?) 3. UFCs rolle Hvilken rolle har I haft i forbindelse med deltagernes brug af webportalen? [løbende kontakt til projektdeltagere, kurser, temadage ] o Hvad brugte I især tid på? Lå der nogen forhåndsaftaler med projekterne eller med SST om jeres rolle? (fx hvornår de kunne forvente respons og opfølgning på et indlæg eller spørgsmål?)

5 BILAGSRAPPORT Side 3 Kan I prøve at beskrive processen og indholdet i introduktionen til webportalen for projektdeltagerne? o Form, indhold, deltagere, hvor mange fra hvert projekt? Skriftligt vejledningsmateriale til opfølgning/repetition? Hvordan vil I beskrive projektdeltagernes it-kompetencer? o Var der forskel på niveauet mellem forskellige grupper? 4. Projektdeltagernes brug af webportalen Var der opstillet mål for, hvordan deltagerne skulle bruge portalen for, at den ville være en succes? Har I kunnet iagttage forskelle i brugen af webportalen mellem o de tre forskellige projekttyper; mødre, fædre og sundhedshuse? o I forhold til typen af projektmedarbejder? Hvordan vil I beskrive holdningen til webportalen hos hhv. projektledere og -deltagere? o Forskel på projektledere og andre? o Ændrede denne holdning sig for nogens vedkommende? Og hvorfor? o Så deltagerne primært webportalen som kontrol- og dokumentationsredskab eller som debat- og vidensdelingsforum? 5. Webportalen som redskab i projektgennemførelsen Hvilke fordele og ulemper har I oplevet ved at benytte webportalen som o Dokumentationsredskab o Vidensdelings- og debatforum Havde I opstillet regler for/krav til, hvor ofte projekterne løbende skulle rapportere og skrive i faktaskema og logbog? o Hvis ja: Var der reelt nogen konsekvenser ved ikke at overholde eventuelle krav og deadlines? Hvorfor/hvorfor ikke? Hvordan tror I, at projektdeltagerne ville have reageret på mere eksplicitte krav til anvendelsen af webportalen?

6 BILAGSRAPPORT Side 4 6. Fremadrettede anbefalinger Vil I anbefale fremtidig anvendelse af en webportal i forbindelse med satspuljeprojekter? o Hvis ja, hvorfor? o Hvis nej, hvorfor ikke? Hvilke justeringer vil I anbefale for at man kan få mere nytte af webportalen? o Ud fra et projektkonsulent-synspunkt? o Ud fra et projektleder/projektdeltager-synspunkt? Vil I anbefale, at der stilles krav om specifikke it-kompetencer hos fremtidige projektdeltagere ved evt. brug af webportal? Er der andre forhold, I anbefaler, at man på forhånd bør være opmærksom på, inden man opretter en webportal for fremtidige satspuljeprojekter?

7 BILAGSRAPPORT Side 5 2. INTERVIEWGUIDE PROJEKTLEDERE Sundhedsstyrelsen EVALUERING AF WEBPORTAL Interviewguide - opstartsinterview med 3 projekter 12. december Indledning Vi er hos NIRAS Konsulenterne i gang med at evaluere brugen af den webportal, der blev etableret til som dokumentations- og videnforum for de 25 projekter, der blev støttet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats. Hovedkonklusionerne vil dels basere sig på besøgsdage hos 4 projekter, dels en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, som igangsættes i det nye år. I den forbindelse har vi allerede kontaktet jer med henblik på at få kontaktoplysninger på de medarbejdere, det vil være aktuelt at sende spørgeskemaet til. Som indledning til spørgeskemaundersøgelsen har vi yderligere valgt at tage kontakt til enkelte af projekterne for at få en større føling med, hvad der har rørt sig hos jer og hvilke temaer det synes relevant at medtage i evalueringen. Jeg vil derfor høre, om jeg må bruge minutter af din tid på nogle enkelte spørgsmål? 8. Om projektet Projektnavn (notér selv) Projekttype [mødre, fædre eller sundhedshus] (notér selv) Hvilken rolle havde du i forhold til brugen af webportalen? [fx den som havde ansvar for at indtaste og hente viden; en af flere i projektet, som brugte webportalen ]

8 BILAGSRAPPORT Side 6 9. Anvendelse af webportalen Hvilke forudgående it-kompetencer havde du? [fx bruger sjældent, bruger kun mail, bruger netbank, bruger mange forskellige programmer, rutineret it-bruger, superbruger] o Var dine it-kompetencer tilstrækkelige til at du bruge webportalen? Hvordan brugte du/i webportalen i løbet af projektperioden? o Skiftede din/jeres brug af webportalen i løbet af projektperioden? Hvis ja, hvordan og hvorfor? o Hvordan organiserede I jer internt i projektet i forhold til, hvem der havde ansvaret for at følge med og indtaste på webportalen? Hvilke funktioner på webportalen har I haft nytte af at bruge? Hvilke funktioner har I savnet på webportalen? Hvordan vil du alt i alt vurdere jeres nytte af at have haft adgang til webportalen i projektet? o Hvordan kunne denne nytte have været større? o Hvem kunne have hjulpet med til at feje hvilke forhindringer af vejen? 10. Holdning til webportalen Hvad var din/jeres holdning oprindeligt til tanken om at etablere en webportal? o Hvad håbede I at få ud af brugen af webportalen? o Hvilke ulemper forudså I? Hvordan passer de fordele og ulemper du/i forudså med virkeligheden? o Hvor har I haft nytte af brugen? o Hvilke ulemper/udfordringer blev der? 11. Introduktion og vejledning til webportalen Hvordan oplevede du/i introduktionen til webportalen? o Var den tilstrækkelig?

9 BILAGSRAPPORT Side 7 o Hvad kunne være gjort anderledes? 12. Fremtidig brug af webportal Har du forslag til, hvordan webportalen kunne anvendes fremadrettet i forbindelse med andre satspuljeprojekter? Vurderer du, at man fra Sundhedsstyrelsens side skal kræve, at der er særlige it-kompetencer til stede i projektteamet, sådan at mindst en skal kunne betjene webportalen og have ansvaret for at opdatere informationer om projektet på webstedet? 13. Andet o Er der forhold ved webportalen, som du synes, vi bør vide, men som vi ikke har været inde på? Vi udsender snart spørgeskemaer til projektdeltagere for at få et systematisk oversigt over, hvem der har brugt webportalen, til hvad samt hvilken nytte man har haft af brugen. Jeg håber, at du vil bruge tid på at deltage i denne del af undersøgelsen, selv om vi allerede har talt med dig. Tak for din tid

10 BILAGSRAPPORT Side 8 3. INTERVIEWGUIDE - SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SPØRGESKEMA til brugere af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats EVALUERING AF WEBPORTAL NIRAS Konsulenterne

11 BILAGSRAPPORT Side 2 EVALUERING AF BRUGEN AF WEBPORTAL I FORBINDELSE MED SATS- PULJEPROJEKT Kære projektdeltager, Sundhedsstyrelsen har igangsat en undersøgelse af, hvordan det har været for dig og dine kollegaer at arbejde med den webportal, der blev udviklet under satspuljen "Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats". Webportalen blev bl.a. etableret med ønske om at skabe et alternativ til traditionelle dokumentationsværktøjer. Herudover ville webportalen også kunne virke som debat- og videnudvekslingsforum. Med undersøgelsen ønsker Sundhedsstyrelsen at få din/jeres vurdering af, hvilke styrker og udfordringer du/i oplevede ved brugen af webportalen. Informationen vil blive brugt fremadrettet i arbejdet med at afklare, om webportaler også i fremtiden bør indgå som et arbejds- og videndelingsredskab i satspuljeprojekter. Og ikke mindst, hvordan arbejdet hermed bedst tilrettelægges og understøttes i henhold til dine/jeres erfaringer. Sundhedsstyrelsen har bedt NIRAS Konsulenterne om at gennemføre undersøgelsen, der bl.a. indebærer en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt de af jer, som fortsat er tilknyttet kommunen eller projektet. Vi håber derfor, at du vil bruge 5-10 minutter på at besvare spørgeskemaet. Sundhedsstyrelsen vil gerne opfordre alle til at svare på dette spørgeskema. Har du ikke selv brugt webportalen, bedes du alligevel deltage i undersøgelsen! Du vil dog kun skulle afsætte ca. 2 minutter på at deltage, da spørgeskemaet tager hensyn til dette. Svarfristen for besvarelse af skemaet er fredag den 31. januar På forhånd mange tak hjælpen! Med venlig hilsen, Annette Poulsen, projektleder, Sundhedsstyrelsen Ulla Gjørling, projektleder, NIRAS Konsulenterne SÅDAN UDFYLDES SKEMAET Du får direkte adgang til undersøgelsen ved at følge dette link: [[URLPass]] Du kan også komme ind til spørgeskemaet ved at gå ind på og indtaste følgende kodeord: [[password]] I skemaet navigerer du rundt med pilene i bunden af skærmbilledet, og indberetningen bliver gemt hver gang, der bladres i skemaet. Hvis du bliver forstyrret midt i din besvarelse, har du altså mulighed for at fortsætte senere, da dine svar

12 BILAGSRAPPORT Side 3 gemmes løbende. Du kan desuden altid gå tilbage og rette dine svar så længe undersøgelsen kører. Har du spørgsmål til undersøgelsen, eller oplever du tekniske problemer med spørgeskemaet, er du velkommen til at kontakte konsulent Dorte Stage Petersen hos NIRAS Konsulenterne på A. Indledende spørgsmål 1. Havde I en arbejdsdeling i projektet, således at en bestemt person havde det primære ansvar for at skrive og følge med på webportalen? Sæt ét kryds Nej Delvist Ja Ved ikke Hvilke af nedenstående udsagn passer bedst på din rolle i projektet i forhold til webportalen? Sæt ét kryds ved det svar, der passer bedst til din situation Jeg havde det primære ansvar for at skrive og følge med på webportalen Jeg anvendte webportalen, men havde ikke noget særligt ansvar i forhold til de øvrige projektdeltagere 1[Spring til spørgsmål 6] 2 [Spring til spørgsmål 6] Jeg har ikke anvendt webportalen 3 3. Havde du login til webportalen? Sæt ét kryds Ja 1 Nej (uddyb gerne din besvarelse) 2 (uddybende tekstboks) 4. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om, hvorfor du ikke anvendte webportalen? Sæt ét kryds i hver række

13 BILAGSRAPPORT Side 4 Meget uenig Uenig Enig Meget enig Ved Ikke Jeg havde ikke adgang til de nødvendige computerfaciliteter Jeg havde ikke de nødvendige itkompetencer En anden i vores projekt havde ansvar for at opdatere og tjekke portalen Jeg havde ikke tid i det daglige til at anvende portalen Jeg oplevede for mange tekniske vanskeligheder og opgav derfor at bruge webportalen Er der andre grunde til, at du ikke har anvendt webportalen? [spring efterfølgende til spørgsmål 23] Sæt ét kryds Ja (noter hvilke(n)) 1 (uddybende tekstboks) Nej 2 B. Forventninger til webportalen 6. Hvordan vil du beskrive dine forventninger til webportalen, da du første gang blev introduceret for ideen? Sæt kryds ved det svar, der passer bedst til din situation og uddyb gerne dine svar Jeg havde overvejende positive forventninger Jeg var neutral / havde ikke nogen forventninger Jeg havde overvejende negative forventninger Andet: 1 (uddybende tekstboks) 2 (uddybende tekstboks) 3 (uddybende tekstboks) 4 (uddybende tekstboks)

14 BILAGSRAPPORT Side 5 C. Anvendelse af webportalens forskellige funktioner 7. Hvor ofte anvendte du i løbet af projektperioden webportalen til: Sæt ét kryds i hver række Aldrig Et par gange i måneden eller mindre Ugentligt Dagligt Ved ikke At læse nyheder og meddelelser At skrive logbogsnotater At læse om eget projekt At finde inspiration i andre projekter At dele erfaringer At skrive i aktivskemaet At finde kontaktoplysninger Nedenfor er listet en række funktionaliteter, der kan indgå i en projektweb. For hver af funktionaliteterne bedes du først angive, hvor vigtig du mener, at en sådan funktionalitet er. Dernæst bedes du vurdere, i hvilken grad du har været tilfreds med denne funktionalitet på den aktuelle projektweb? Sæt to kryds i hver række Læse nyheder og meddelelser Kommunikation via logbog Hvor vigtig er denne funktionalitet for dig? Slet Mindre Meget ikke Vigtigt vigtigt vigtigt vigtigt Ved ikke Hvor tilfreds har du været med denne funktionalitet? Meget Utilfreds Tilfreds utilfreds Meget tilfreds Ved ikke

15 BILAGSRAPPORT Side 6 Hente og dele informationer om eget projekt Hente inspirationsmateriale om andre projekter Erfaringsudveksling m. andre projekter Løbende afrapportering Kontaktoplysninger Videndeling med projektkonsulenter (UFC-konsulenter og Sundhedsstyrelsen) Var der funktioner, du savnede på webportalen? Sæt ét kryds Ja (noter hvilke(n)) 1 (uddybende tekstboks) Nej Hvad synes du om ideen med, at afrapporteringen til Sundhedsstyrelsen skulle ske på webportalen (aktivskemaet) og ikke i en traditionel rapport? Sæt ét kryds og begrund gerne dit svar Meget dårlig Dårlig God Meget god 1 (uddybende tekstboks) 2 (uddybende tekstboks) 3 (uddybende tekstboks) 4 (uddybende tekstboks) D. Det organisatoriske 11. I hvilken grad vurderer du Sæt ét kryds i hver række Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad at du havde tilstrækkelig tid til at læse og skrive i webportalen

16 BILAGSRAPPORT Side 7 Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad at du havde tilstrækkelig adgang til de nødvendige it-faciliteter at du havde de nødvendige itkompetencer til at anvende portalen at webportalen blev en belastning i projektets daglige drift? I hvilken grad vurderer du at UFC-konsulenternes krav til anvendelsen af webportalen har været rimelige? Sæt ét kryds Slet ikke (uddyb gerne hvorfor) I ringe grad (uddyb gerne hvorfor) I nogen grad I høj grad 1 (uddybende tekstboks) 2 (uddybende tekstboks) I hvilken grad vurderer du, at du ville have brugt webportalen mere, hvis der havde været fastere rammer og krav til brugen heraf? Sæt ét kryds Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad Hvordan ville det have påvirket din/jeres beslutning om at deltage i projektet/indgive en projektansøgning, hvis du/i på forhånd vidste, at det krævede, at der løbende skulle indrapporteres på en webportal? Sæt kryds ved det svar, der passer bedst til din situation og uddyb gerne dit svar Det ville slet ikke have påvirket min/vores beslutning Det ville have påvirket min/vores udvælgelse af projektdeltagere 1 (uddybende tekstboks) 2 (uddybende

17 BILAGSRAPPORT Side 8 tekstboks) Det ville formentlig have afholdt mig/os fra at deltage i projektet/ansøge om projektet Andet: (noter hvordan) 3 (uddybende tekstboks) 4 (uddybende tekstboks) E. Brugervenlighed og support 15. Hvordan oplevede du Sæt ét kryds i hver række Meget dårlig Dårlig God Meget god webportalens brugervenlighed? den support du fik ved opstarten af webportalen? den support du fik undervejs i forhold til brugen af webportalen? Hvor vigtige vurderer du, at følgende støttefunktioner er for brugere af en webportal? Sæt ét kryds i hver række Ikke vigtig Mindre vigtig Vigtig Meget vigtig At have en fælles introduktion til webportalen? At få udleveret en skreven manual til webportalen i papirform At have en skreven manual til webportalen tilgængelig på internettet At webportalen og brugen heraf er et fast dagsordenspunkt på de fælles temamø

18 BILAGSRAPPORT Side 9 der? (evt. med angivelse af konkrete eksempler) Ikke vigtig Mindre vigtig Vigtig Meget vigtig At have en fast tilknyttet it-kontaktperson hos proceskonsulenterne, som du/i kan henvende jer til med tekniske spørgsmål og problemer? Hvordan kunne webportalens brugervenlighed efter din mening forbedres? 18. Hvordan kunne den indledende introduktion til webportalen og den løbende support efter din mening forbedres? F. Udbytte og anbefalinger til fremtidig brug af webportaler 19. I hvilken grad vurderer du Sæt ét kryds i hver række Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad at arbejdet med aktivskemaet (kravet om dokumentation) har været relevant og givende for jeres projekt? at logbogen har været relevant og givende for jeres projekt? at erfaringsudvekslingen på webportalen har været gavnlig for jeres projekt? at webportalen samlet set har været gavnlig for jeres projekt?

19 BILAGSRAPPORT Side 10 Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad at webportalens funktionaliteter indfriede dine behov og forventninger? I hvilken grad vurderer du Sæt ét kryds i hver række Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad at man i fremtiden bør anvende webportaler til erfaringsudveksling i forbindelse med satspuljeprojekter? at man i fremtiden bør anvende webportaler til dokumentation og afrapportering i forbindelse med satspuljeprojekter at dokumentation og afrapportering på webportaler helt kan erstatte traditionel afrapportering til Sundhedsstyrelsen i form af rapporter? Har du forslag til, hvad du/projektdeltagere selv kan gøre for at optimere dit/deres udbytte af arbejdet med webportaler i forbindelse med satspuljeprojekter? 22. Har du forslag til, hvad Sundhedsstyrelsen i fremtiden kan gøre for at sikre projektdeltagernes udbytte af brugen af webportaler i forbindelse med satspuljeprojekter?

20 BILAGSRAPPORT Side 11 G. Baggrundsspørgsmål 23. Hvad var din rolle i projektet? Sæt ét kryds Projektleder? 1 Projektmedarbejder? 2 Andet? (noter hvilken) Hvor mange timer havde du ca. i projektet om ugen? Angiv antal ugentlige timer: 25. Hvor mange medarbejdere var I tilknyttet projektet? Angiv antal personer (ca.) 26. Hvornår er du født? Angiv årstal: Er du Sæt ét kryds mand? 1 kvinde? Hvad er din uddannelse? Sæt ét kryds Sundhedsplejerske Jordemoder 1 2 Pædagog 3 Andet: (noter hvilken.) 4

21 BILAGSRAPPORT Side Hvordan vil du beskrive dine it-kompetencer inden for nedenstående områder? Sæt ét kryds i hver række Meget dårlige Dårlige Gode Meget gode tekstbehandlingskompetencer (Officepakken, herunder Word og lign.) kompetencer internetkompetencer Hvor ofte bruger du pc (computer) Sæt ét kryds i hver række Aldrig Et par gange i måneden eller mindre Ugentligt Dagligt på jobbet? derhjemme? H. Kommentarer i øvrigt 31. Hvis du har yderligere kommentarer til eller om webportalen modtager vi dem meget gerne Tak for hjælpen!

22 BILAGSRAPPORT Side INTERVIEWGUIDE FOKUSGRUPPEINTERVIEW Sundhedsstyrelsen EVALUERING AF WEBPORTAL Interviewguide fokusgrupper 18. februar 2009 Dato: Tid: Projekt: Deltagere: Interviewer: Referent: 1. Indledning Vi er hos NIRAS Konsulenterne i gang med at evaluere brugen af den webportal, der blev etableret som dokumentations- og videnforum for de 25 projekter, der blev støttet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats. Hovedkonklusionerne vil dels basere sig på en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, som er gennemført, dels 4 fokusgruppeinterview. Vi er glade for, at I har afsat tid til at deltage i et fokusgruppeinterview.

23 BILAGSRAPPORT Side Projektroller Vil I ikke indledningsvis hver især kort fortælle om jeres rolle i projektet? 3. Planche 1: Login Hvordan havde I fordelt ansvaret med at få noteret og indberettet på webportalen?[fx hvem havde ansvar for at indtaste og hente viden; var I flere om det ] Hvor havde I adgang til at logge på webportalen? Hvordan var det at arbejde med webportalen? o Hvilke rutiner fik I oparbejdet ift. at bruge webportalen? o Hvordan passede redskabet til jeres arbejdssituation? [herunder evt. udfordringer forbundet med at arbejde i marken og evt. skulle tilbage og registrere på kontoret ] Hvilke tiltag kunne understøtte brugen af webportaler i jeres daglige arbejde [bærbar, fast pc på kontor, trådløse løsninger eller lign.] Hvad syntes I om grafikken på webportalen? [Tilstrækkelig, overskuelig, lækker, moderne design osv.] Havde I problemer med hastigheden på webportalen? [NB. Vi ved godt, at den loggede dem af efter 30 min. men udover dette ] Ville I prioritere grafik og moderne design eller hastighed på en webportal, hvis I kunne bestemme? 4. Planche 2: Nyheder og meddelelser Hvordan brugte I muligheden for at læse nyheder og meddelelser?

24 BILAGSRAPPORT Side 15 Ser I funktionen nyheder og meddelelser som en central funktion på webportalen? [Var det vigtigt, at den lå på forsiden?] Hvilke oplysninger ville for jer være naturlige at placere under nyheder og meddelelser? o Skal det være nyheder rettet mod alle projekter eller kun dem, der er inden for jeres tema (mødre, fædre eller sundhedshuse)? Bør der være nogen, der har ansvar for løbende at skrive nyheder og meddelelser? Var det let at få overblik over nye nyheder og meddelelser? Hvordan kunne man sikre et bedre overblik over dette? [evt. flueben/flag ud for ulæste nyheder, integration mellem webportalen og e- mail, så der sendes en mail, når der var nyheder el. lign.] 5. Planche 3+4+5: Oversigt over projekter og faktaskema Hvordan brugte I muligheden for at læse om de andres projekters ansøgninger? [læste I både inden for og uden for jeres eget område?] Hvordan oplevede I sondringen mellem Projektansøgning og Faktaskema? [evt. om projektansøgning var offentlig, mens faktaskema var hemmelig, dvs. kun til internt brug] Gav det jer en viden om andre, I kunne bruge i jeres eget projekt? Hvilken information vil I gerne fremadrettet kunne få om andre projekter? [herunder om projektansøgningen giver de centrale informationer, om der evt. skal ske en kategorisering på baggrund af geografi, indhold osv. eller slet ikke relevant ] Gav kendskabet til andres projektansøgninger anledning til at tage kontakt til andre projekter? 6. Planche 6: Aktivtskema Hvordan brugte I aktivtskemaet? [herunder hvornår og hvor ofte] Hvordan oplevede I at afrapportere i aktivtskemaet frem for i en traditionel statusrapport?

25 BILAGSRAPPORT Side 16 o Hvilken betydning fik det for jeres fokus på den løbende proces og udvikling i projektet? Hvordan oplevede I spørgsmålene i aktivtskemaet? [var de forståelse, relevante osv.] Hvilke udfordringer havde I med brugen af aktivtsskemaet? [evt. manglende mulighed for at slette og printe; oprettelse af nye punkter ved hver indskrivning, dvs. ikke sammenhængende dokument der kunne udskrives] Hvad bør man fremadrettet tilrettelægge aktivtskemaer for at gøre brugen af dem mere hensigtsmæssig? [herunder tilgængelige funktioner] 7. Planche 7: Logbogen Anvendte I aktivt logbogen i jeres projekt? o Hvis ja, hvordan og hvorfor? o Hvis nej, hvorfor ikke? Hvilken betydning tror I det har haft for brugen af logbogen, at den kun kunne læses af projektets egne deltagere? [rarere at bruge, mere aktiv brug el. lign. eller reelt ingen betydning, hvis det blev offentligt] Ville det være givende og interessant for jer selv at kunne følge med i andre projekters logbøger Hvilke tiltag kunne tages for at gøre brugen af logbogsfunktionen på en webportal mere integreret i projekterne? 8. Planche 8+9: Erfaringsudveksling, weberfaringer og ideer. Brugte I muligheden for at erfaringsudveksle med andre projekter? o På webportalen o Ved direkte kontakt (telefon, s eller møder)

26 BILAGSRAPPORT Side 17 Hvilke styrker ser I ved muligheden for erfaringsudveksling på webportalen? Virkede erfaringsudvekslingen sammenhængende eller uoverskuelig? [gav det overblik?] Hvilke funktioner savnede I? [evt. muligheden for at svare på tråde, så det var let at få overblik] Kunne en erfaringsudveksling på tværs af temaerne have været givtig? [eller er det kun relevant inden for det konkrete område?] Virkede det hensigtsmæssig med sondringerne mellem erfaringsudveksling og weberfaringer og idéer? Bør webportalen indeholde mulighed for videndeling og erfaringsudveksling med andre projekter eller afgrænses til at fokusere på evaluering og registrering af udviklingen i jeres eget projekt? Hvilke tiltag kunne understøtte erfaringsudvekslingen på webportalen? [evt. midtvejsmøder, krav, større overskuelighed] 9. Planche 10: Til inspiration Hvilke informationer vil det være naturligt at lægge på Til inspiration [er det blevet set som en opslagstavle?] Kan det indarbejdes i den generelle erfaringsudveksling Har I læst de uploadede dokumenter? o Hvorfor eller hvorfor ikke? 10. Support og introduktion Hvad var godt ved den introduktion I fik? Hvilke forhold vurderer I, at man skal være opmærksom på fremover, når man vil introducere en webportal som projektredskab? Hvilke hjælperedskaber fik I brug for? [både i starten og løbende]

27 BILAGSRAPPORT Side 18 Havde I undervejs brug for support til brug af webportalen? o Til det faglige? o Til det tekniske? Hvordan vil I helst kunne få adgang til supporten? [telefonisk hotline, e- mail, elektroniske/fysiske brugermanualer osv.] 11. Andre forhold Ville I have glæde af, at webportalen kunne bruges som elektronisk lagerplads? [dvs. et sted, hvor I kan lægge jeres private notater, filer mv., hvor andre ikke kunne se det?] I hvilke situationer har I evt. oplevet at mangle en søgefunktion? [herunder hvilke informationer har især været eftersøgt og hvilke har været svære at finde selv?] Vil det være hensigtsmæssigt med en moderator på webportalen, som løbende vil kunne sikre, at informationer og oplæg blev placeret de rigtige steder? Oplevede I problemer, når I skulle printe tekst ud fra webportalen? [hvilke, hvorfor og hvor ofte?] 12. Afsluttende bemærkninger Har I andre forslag eller kommentarer til en fremtidig webportal?

28 BILAGSRAPPORT Side DATA UFC-KONSULENTERNE Sundhedsstyrelsen EVALUERING AF BRUGEN AF WEBPORTAL Referat af interview med UFC-konsulenter 12. december Generelt om interviewet Tilstede var konsulent Holger Jacobsen og konsulent Gitte Bossi-Andresen fra Servicestyrelsen samt Mette Okkels Hansen og Peter Gorm Larsen fra NIRAS Konsulenterne. Interviewet blev afholdt den 12. december Referatet er skrevet af Peter Gorm Larsen fra NIRAS Konsulenterne Interviewet var semistruktureret og fulgte ikke snævert den udviklede interviewguide. Holger og Gitte fortalte, at de ville arbejde på at give os statistik over portalen og adresser, men at det var vanskeligt, da den medarbejder, der styrede portalen ikke længer var ansat i Servicestyrelsen. Det er ca. 1 år siden hun rejste (Sonja). 2. Idé Ideen opstod på det første opstartseminar med fædrene i december Det var nogle projektdeltageres ide. Holdningen til en webportal var her fifty fifty. Der var nogle, der mente, at de ikke havde tid til det. Den primære ide med portalen var, at det skulle være et sted, hvor man kunne dele erfaringer. Det skulle også være et debatforum. Spørgsmålet i denne fase var, om der var penge til en sådan portal.

29 BILAGSRAPPORT Side 20 Projekterne er delt i tre. Fædre, mødre og sundhedshuse. Alle skulle have et opstartseminar. Man afholdte ikke fælles seminarer. Holger stod for mødrene og Gitte for fædrene og sundshedshuse. Ideen blev så senere taget op på et to dages seminar for mødrene. Det var i januar Holger kunne fortælle, at der ikke blev talt teknik, men mere, hvad kunne man anvende en sådan portal til. Konsulenterne fortæller, at de også tænkte på hvordan de skulle bruge de mange informationer fra 25 projekter. Ideen var, at der skulle være en løbende afrapportering i form af bl.a. aktivskemaet. Det er et vist antal spørgsmål, som projektdeltagerne løbende skal besvare. Det var et krav at dette aktivskema skulle besvares. Den oprindelige plan var, at alle 25 projekter skulle aflevere en rapport. Aktivskemaet blev afrapporteringen. Konsulenterne fortale, at dem der ofte skriver evalueringsrapporterne er udviklingskonsulenter, som måske ikke selv har haft fingrene nede i selve projektarbejdet. Det kan lyde vældigt godt, men det er en pointe at man med aktivskemaet kan komme tættere på. Aktivskemaet giver også konsulenterne en løbende indsigt i projekterne. Noget de kan anvende, når de skal ud og besøge projekterne og give konsulentbistand. Konsulenterne fortæller, at der stadig var nogle projekter der ud over besvarelsen af spørgsmålene i aktivskemaet stadig skrev afsluttende evalueringsrapporter i papir. Meningen var altså, at når projektdeltagerne havde noget vigtigt skulle de skriver det i aktivskemaet. De skulle gøre det løbende. Det var det ideelle tankesæt. Ideen var, at man skulle kunne følge en rød tråd. Sådan var det dog ikke ifølge konsulenterne. Konsulenterne sagde til projektlederne, at I kan arbejde løbende. Konsulenterne sagde til projektdeltagerne, at I skal ikke sidde til sidst den sidste måned og skrive en rapport. Denne ide blev modtaget overvejende positivt ifølge konsulenterne. Nogle besvarede først spørgsmålene til sidst i projektforløbet. Holger fortalte, at de som konsulenterne gerne ville vide, hvordan hele projektet kørte, og ikke kun de sidste dage, som projektdeltagerne normalt fortæller om, når man kommer ud. Derfor var det vigtigt med den løbende besvarelse af aktivskemaet og logbogen. I projektet var der et faktaskema, et aktivskema, og en logbog. Hele dette setup blev modtaget med blandede følelser ifølge konsulenterne. Holger mente, at det er indgroet i folk, at der skal skrives en afsluttende rapport. Det giver ejerskab at have en rapport. Konsulenterne kunne oplyse, at der var nogle i projektkredsen, der ikke anvendte internettet. Langt de fleste projektdeltagere var sundhedsplejersker. De sidder

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering Marts 2009 KOLOFON Evalueringen af webportalen, som Sundhedsstyrelsen

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Rapport 1 Bostedet Cassiopeia i Brønderslev Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

ERFARINGER FRA PILOTPROJEKT OMKRING SENGEMANAGEMENT PÅ AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL HOBRO

ERFARINGER FRA PILOTPROJEKT OMKRING SENGEMANAGEMENT PÅ AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL HOBRO ERFARINGER FRA PILOTPROJEKT OMKRING SENGEMANAGEMENT PÅ AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL HOBRO 1 6. A P R I L 2 0 1 5 LOUISE PA P E - H A U G A A R D K A R S T E N U L R I K N I S S I N S T I T U T F O R M

Læs mere

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 Dette skal du gøre: 1) Opret bruger: Har du ikke oprettet dig som bruger, skal du først oprette dig: (Når man herefter er oprettet kan man efterfølgende

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Indledning Groupcare er en elektronisk, internetbaseret kommunikationsform som vi bruger i forbindelse med din DOL-uddannelse. Grundlæggende set er Groupcare

Læs mere

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012 ElevIntra En gennemgang af ElevIntra-modulet Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er ElevIntra?...5 ElevIntra/LærerIntra...5 Login på ElevIntra eleven...6 Login på ElevIntra læreren...6 Arbejdsfladen...7

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra:

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra: Login I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i : Man finder som et link nederst til venstre på skolens offentlige Informationsportal. Adressen er: www.samsoegades-skole.skoleintra.dk

Læs mere

VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS. Vejledning for FYS STUDERENDE

VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS. Vejledning for FYS STUDERENDE VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS Vejledning for FYS STUDERENDE Pæd. it-vejleder Heine Krogh hkro@viauc.dk ver. 3.0 januar 2011 1. Indledning VIA Studienet bygger på Microsoft SharePoint.

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Evaluering af kursus Kære deltager Tak fordi du tager dig tid til at besvare dette spørgeskema. Din besvarelse vil indgå i evalueringen af kurset og den samlede kursussæson for Uddannelsespuljen. For nemhedens

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

ForældreIntra som en lærer oplever det

ForældreIntra som en lærer oplever det ForældreIntra som en lærer oplever det ForældreIntra er nyt modul i SkoleIntra. Det er en udvidelse til Skoleporten, der giver lærere og forældrene i en klasse mulighed for at kommunikere og samarbejde

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier:

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier: Den 19. januar 2015 Elevcoaching Elevcoaching er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene

Læs mere

Projekt Tab Ud. Slutmåling. Guldborgsund Kommune

Projekt Tab Ud. Slutmåling. Guldborgsund Kommune Projekt Tab Ud Slutmåling Guldborgsund Kommune Baggrundsoplysninger Andet fagområde - uddybning forsorgshjem Socialt udsatte Baggrundsoplysninger, fortsat Tidsforbrug - Borgerstøtte Gennemsnit Respondenter

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse

Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse November 2008 Microsoft Danmark Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup www.microsoft.dk The Nielsen Company ACNielsen Denmark Strandvejen 70 2900 Hellerup

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Evaluering ved landmænd:

Evaluering ved landmænd: Slutevaluering af afprøvningen/demonstrationen af Norfor Foderkontrol til brug for udpegning af kritiske målepunkter og mere effektiv dataopsamling til KvægNøglen Evaluering ved landmænd: 1. Blev målet

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema

Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema Dette notat er til inspiration forud for at lave en spørgeskemaundersøgelse eller inden evalueringer i øvrigt. Indhold i casen 1.

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Adgangskode udløbet... 3 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere...

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen.

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen. Kære løber, Denne vejledning har til formål at hjælpe dig hele vejen igennem vores tilmeldingsprocedure. Det kan være en god idé, at printe denne vejledning ud og have liggende ved siden af computeren,

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

EfterUddannelse.dk. Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk.

EfterUddannelse.dk. Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk. EfterUddannelse.dk Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk Side 1 Program Kort om brugeranalysen metode m.v. Kvantitativ undersøgelse Kvalitativ undersøgelse

Læs mere

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER EVALUERING AF SPEJDERHYTTER Opstartsmøde, mandag d. 5. juli 2010 DAGSORDEN Præsentation af deltagere Baggrund for evalueringen, v. Jakob Færch, LOA Evalueringens formål Overblik over evalueringsaktiviteter

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Guide til Medarbejderplan

Guide til Medarbejderplan Guide til Medarbejderplan Indhold 1. Login og navigation i Medarbejderplan... 2 2. Guide til medarbejdere om forberedelse til og opsamling på MUS-samtalen... 2 3. Guide til MUS-ansvarlige om indkaldelse

Læs mere

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole.

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole. MANUAL TIL FORÆLDREINTRA Hvordan logger jeg på 1. gang? Når I har åbnet jeres computer og Internettet skriver du i din browser i adressefeltet www.torslev-skole.dk Derpå får I dette skærmbillede og klikker

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter

Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter Præsentation Kompetencer: Projekt- og procesledelse Udbudsret og proces Jurist kontraktret Tør udfordrer Organisatorisk kendskab Tænker I effektive

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Vejledning til elevplan for elever

Vejledning til elevplan for elever Det her er en introduktion til, hvordan du som elev bruger Elevplan. Det er vigtigt at du øver dig dagligt i at logge på Elevplan, så du bliver fortrolig med at bruge den. I denne vejledning kan du få

Læs mere

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne.

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne. Opgaver Opgaverne er stillet i henhold til medleverede brugervejledning, og som er en facitliste for opgaverne. Brug den undervejs til at løse opgaverne med, og kom med de punkter som den måtte mangle,

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

IT vejledning for Studerende

IT vejledning for Studerende IT vejledning for Studerende Computere På skolen anbefales det, at du kun bruger computere med Windows installeret. Apple/Mac eller computere med Linux installeret vil have problemer med at bruge nogen

Læs mere

E V A L U E R I N G. Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling. er støttet af TrygFonden

E V A L U E R I N G. Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling. er støttet af TrygFonden Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling E V A L U E R I N G Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling er støttet af TrygFonden 1 Evaluering af projektet Til Sans og Samling Indledning Projektets

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Første indstilling af ipad

Første indstilling af ipad Første indstilling af ipad Hvordan indstilles en helt ny ipad til elever i 3.- 8. klasse i Rudersdal kommune Ibrugtagningsvejledning - ver. 2.2, side 1 Ny elev-ipad Rudersdal Den udleverede ipad er et

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2 1/ Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Dokumentation... 4 Hjemmeside og logo design... 14 Valg af skrifttype... 15 AIDA... 16 Arbejdsroller og opgaver... 17 Logbog for vores proces (Ugevis)... 19 Konklusion...

Læs mere

Refleksioner vedrørende spørgeskemaundersøgelse om Syddansk Universitets dimittenders jobsituation

Refleksioner vedrørende spørgeskemaundersøgelse om Syddansk Universitets dimittenders jobsituation Refleksioner vedrørende spørgeskemaundersøgelse om Syddansk Universitets dimittenders jobsituation Projekt Karrierestarteren er en del af et fælles projekt for Syddansk Universitet, Aalborg Universitet

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne Evaluering af projekt 5i12 Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne 1 Evaluering af Projekt 5 i 12 Bedre trivsel og arbejdsmiljø i Region Hovedstaden Kære deltager Vi er nu nået til sidste laboratoriedag,

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

Beskrivelse af Små Skridt

Beskrivelse af Små Skridt Beskrivelse af Små Skridt Indledning De sidste 1½ år har Hanne Folsø og Ditte Østenkær, to specialuddannede jordemødre ved Aalborg Jordemodercenter, kørt et projekt for overvægtige gravide. De har haft

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Måltidsbarometeret i praksis

Måltidsbarometeret i praksis Måltidsbarometeret i praksis En drejebog til hvordan redskabet kan anvendes til at evaluere og forbedre kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere.. Kulinarisk kvalitet Samarbejde. og kommunikation

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

BB-Journal 6.0 programpræsentation

BB-Journal 6.0 programpræsentation BB-Journal 6.0 programpræsentation indhold introduktion... 2 borger... 3 handleplan... 8 personale... 9 fælles... 10 dagens beskeder... 10 dagens aftaler... 11 økonomi... 11 administration... 12 systemopsætning...

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Beskrevet efter et år Det første halvår med fokus på oprettelse af hverdagsrehabiliteringsmål - og ugentlig

Læs mere