Udbudsbetingelser. 19. august IT konsulentbistand til systemområdet Natur ved Danmarks Miljøportal. Udbud iht. tilbudsloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser. 19. august 2013. IT konsulentbistand til systemområdet Natur ved Danmarks Miljøportal. Udbud iht. tilbudsloven"

Transkript

1 Udbudsbetingelser Udbud iht. tilbudsloven 19. august 2013 IT konsulentbistand til systemområdet Natur ved Danmarks Miljøportal D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l 1 / 21

2 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede rammer for annonceringen Baggrund Ordregiver Mindstekrav til deltagelse Opgavebeskrivelse Baggrund Den eksisterende løsning Baggrundsviden Konsulentbehov Udbudsmaterialet Mindstekrav til økonomiske og tekniske kvalifikationer Økonomisk og finansiel kapacitet Teknisk kapacitet Procedure og tidsplan for annoncering Tidsplan for annoncering Henvendelser til Danmarks Miljøportal Tilbudsafgivelse Form- og procedurekrav Tilbuddets opbygning og indhold Forbehold Evaluering af tilbud Behandling af tilbud Behandling af forbehold Tildelingskriterium Under- og delkriterier samt vægtning Forhandling Fortrolighed, anonymitet og tavshedspligt Annullering af annonceringen Underretning om resultatet Vedståelse af tilbud Check-liste til brug for tilbudsafgivelse Konsulentkategorier D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l 2 / 21

3 1. Overordnede rammer for annonceringen 1.1. Baggrund Nærværende udbudsbetingelser vedrører en annoncering på efter tilbudsloven af it-konsulentbistand til opretholdelse af it-infrastruktur til systemområdet Natur for Danmarks Miljøportal Ordregiver Danmarks Miljøportal Rentemestervej 8, 1. sal 2400 København NV Tlf: Eannr: CVR: Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab mellem KL, Danske Regioner og Miljøministeriet. Danmarks Miljøportals overordnede formål er, at understøtte miljømyndighedernes opgaveløsning og sikre et ensartet og ajourført datagrundlag på miljøområdet, at fremme digitale sagsgange på miljøområdet samt at styrke formidlingen til offentligheden Mindstekrav til deltagelse Annonceringen gennemføres som en offentlig annoncering, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter. Med henblik på at afgive et konditionsmæssigt tilbud skal tilbudsgiverne opfylde alle de i udbudsmaterialet angivne krav og formkrav i forbindelse med tilbudsgivningen. Opmærksomheden henledes i den forbindelse på de i afsnit 0 opstillede mindstekrav til tilbudsgivernes tekniske og økonomiske kvalifikationer. Tilbud fra tilbudsgivere, som ikke i deres tilbud har dokumenteret at disse mindstekrav er opfyldt, vil ikke blive taget i betragtning. D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l 3 / 21

4 2. Opgavebeskrivelse Den annoncerede kontrakt omfatter indkøb af it-konsulentbistand til opretholdelse af it-infrastruktur til systemområdet Natur, jf. nærmere beskrivelse i punkt nedenfor: 2.1. Baggrund I Danmarks Naturdata samles alle myndigheders naturregistreringer på lokaliteter, der registreres på et kort. Det kan fx være flora-lister, fund af dyr og fugletællinger. Data registreres på baggrund af nationale overvågninger af truet natur, regionale kortlægninger af internationalt beskyttede naturområder og kommunale besigtigelser af naturarealer Den eksisterende løsning Løsningen består af en database (Naturdatabasen), en række webservices som er lavet efter specifikationen; Den Rigtige Webservice. Servicen kan hentes og bruges til registreringer i Naturdatabasen samt foretage en naturtilstandsberegning. Derudover findes der tre applikationer som Danmarks Miljøportals brugere kan tilgå. Natur Appl2, som er en applikation som brugeren kan nedtage på sin PC eller en Windows tablet. Applikationen bruges til at registrere og godkende naturregistreringer. Applikationen anvender de services, som Danmarks Miljøportal stiller til rådighed. Derudover findes en løsning til at hente naturdata (NPD) ud fra databasen. Den kan tilgås via Danmarks Arealinformation eller via dette link: Løsningen bruges til at vise og hente data. Den sidste løsning anvendes til at hente data ud fra Naturdatabasen (Webclient). Løsningen skal udfases og dens funktioner skal på sigt erstattes i Natur på Danmarks Arealinformation eller Natur Appl2. Den sidste løsning bruger ikke webservices men er bygget direkte på Naturdatasen Baggrundsviden For mere information om naturdata, Naturdatabasen, Danmarks Arealinformation mm. og de tekniske arbejdsprocesser bagved, kan tilbudsgiverne indhente viden og oplysninger fra tilgængelige kilder eller ved kontakt til Danmarks Miljøportal, herunder: Viden om Miljøportalens naturapplikation (offentlig tilgængelig og kan downloades fra miljøportalen.dk, kører på PC) Viden om domænet natur og kendskab til form def og naturdatabasens opbygning (Naturindberetningernes registreringsvejledninger kan findes på NST.dk). D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l 4 / 21

5 Viden om webservices på Natur, er offentligt tilgængelige via miljøportalen.dk Viden om tilstandsberegning (værktøj er tilgængeligt via miljøportalen.dk) Viden om Datamodel for Natur kan rekvireres fra Danmarks Miljøportal. Koder til Natur systemområdet er tilgængelige hos Danmarks Miljøportal via TFS. Adgang som kan fås ved kontakt til Danmarks Miljøportals support, via Danmarks Miljøportal s arkitektur og non-funktionelle krav fremgår af dokumentet Den Rigtige Webservice kan rekvireres via eller via mail til Ane Klok, Mails bedes vedr. rekvisition af baggrundsmateriale bedes venligst markeret med overskriften Baggrundsviden om Natur Konsulentbehov Danmarks Miljøportal (DMP) ønsker at opretholde it-infrastrukturen for systemområdet Natur med bistand fra 2 it-konsulenter. Hensigten er, at tillade en effektiv afvikling af de it-løsninger, der understøtter myndighedernes faglige og administrative arbejde inden for systemområdet. En beskrivelse af opgaver, der ønskes løst af it-konsulenterne fremgår af Bilag 1.A. DMP ønsker at modtage it-konsulentbistand fra de konsulentprofiler, der er angivet nedenfor. Af punkt 14 fremgår en beskrivelse af de enkelte konsulentkategorier. Ressourceforbruget fordelt på konsulenterne fremgår af figuren nedenfor: Konsulent Konsulentkategori Vurdering af ressourcefordelingen i % under kontraktens varighed 1 Programmør 80% 2 Projektleder 20% I alt 100% Konsulenterne arbejder i henhold til dokumenteret medgået tid ud fra et budget på ca. 25 timer pr. måned. Kontraktens varighed er en periode på 24 måneder efter kontraktindgåelse med mulighed for 6 måneders forlængelse. Tidsforbrug og rejsegodtgørelse ifm. transport til/fra arbejdsstedet og Danmarks Miljøportal honoreres ikke. Bemærk, at Aftalens øvre grænse er et beløb svarende til tærskelværdien for EU-udbud af statslige kontrakter ( kr.). D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l 5 / 21

6 3. Udbudsmaterialet De centrale dele af udbudsmaterialet består, foruden nærværende udbudsbetingelser, i et kontraktudkast og bilag. Tilbudsgivere opfordres til at deltage og det er hensigten, at tilbudsgiver besvarer og udfylder dette materiale med udgangspunkt i de medsendte skabeloner, således at det færdige tilbud indeholder en komplet kontrakt, klar til underskrift. Medfølgende dokumenter: Bilag nr. Bilagets navn Beskrivelse af indhold 1 Kontraktudkast Udkast til kommende kontrakt indgåelse (navn på leverandør skal udfyldes af DMP efter valg af økonomisk mest fordelagtig tilbudsgiver i forbindelse med kontraktindgåelse). 1.A Opgaven Opgavens omfang og definition (er udfyldt af DMP). 1.B Leverandørens konsulenter inklusive CV ere Leverandørens konsulenter, inkl. CV er (udfyldes af Tilbudsgiver). 1.C Timepriser Angivet timepriser tillagt konsulenttypen (udfyldes af Tilbudsgiver). 2 Skabeloner ifm. dokumentation af ansøgerens egnethed Skabeloner med henblik på udfyldelse af kravene til økonomiske og tekniske kvalifikationer (udfyldes af Tilbudsgiver). D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l 6 / 21

7 4. Mindstekrav til økonomiske og tekniske kvalifikationer Til brug for Danmarks Miljøportals vurdering af en virksomheds egnethed som tilbudsgiver, skal tilbudsgiver i sit tilbud dokumentere, at virksomheden opfylder de fastsatte mindstekrav til tekniske og økonomiske kvalifikationer, som fremgår af afsnit og afsnit nedenfor. Til brug herfor skal tilbudsgiver udfylde og vedlægge skabelonen vedlagt som bilag 2 til disse udbudsbetingelser. Tilbud som ikke indeholder de i punkt og dokumenter, og som ikke opfylder dokumentation for tilbudsgivers opfyldelse af de stillede mindstekrav, vil ikke blive taget i betragtning Økonomisk og finansiel kapacitet Ansøgere skal vedlægge/dokumentere følgende: - Underskrevet tro- og love erklæring iht. lov nr. 336 af 13. maj 1997 om, hvorvidt virksomheden har forfalden ubetalt gæld til det offentlige. - Dokumentation for at ansøgeren har en gyldig erhvervsansvarsforsikring. Det er et mindstekrav, at erhvervsansvarsforsikringen har en minimumsdækning pr. skade på 2 millioner DKK. - Oplysning om ansøgers omsætning i de seneste tre afsluttede regnskabsår. Det er et mindstekrav, at ansøger har en samlet nettoomsætning på mindst 5 millioner DKK pr. år i de seneste tre afsluttede regnskabsår. Såfremt ansøger har eksisteret i under tre år, gælder kravene til omsætning for de afsluttede regnskabsår, der er tilgængelige. Som dokumentation for ovennævnte omsætningstal, herunder at mindstekravene er opfyldt, kan ansøger enten vedlægge årsrapporter for de seneste 3 regnskabsår eller en revisorpåtegnet erklæring indeholdende omsætningstallene. - Oplysning om ansøgers soliditetsgrad. Det er et mindstekrav, at ansøgeres soliditetsgrad er minimum 10 %. Soliditetsgraden beregnes som ansøgeres samlede egenkapital divideret med ansøgerens samlede aktiver som gennemsnit for de seneste to år. Såfremt ansøgeren har eksisteret under to år, beregnes den gennemsnitlige soliditetsgrad ud fra det afsluttede regnskabsår, der er tilgængeligt. Som dokumentation for ovennævnte nøgletal, herunder at mindstekravene er opfyldt, kan ansøger enten vedlægge årsrapporter for de seneste 3 regnskabsår eller en revisorpåtegnet erklæring indeholdende nøgletallene Teknisk kapacitet Ansøger skal dokumentere og dermed sandsynliggøre over for Danmarks Miljøportal, at ansøger har den fornødne tekniske kapacitet til at udføre opgaven, herunder: - Oplyse antallet af programmører med erfaring med løsninger fra teknologier som dem, der anvendes i systemområdet Natur hos Danmarks Miljøportal eller tilsvarende, som ansøger råder over. Det er et D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l 7 / 21

8 mindstekrav, at ansøger råder over mindst to programmører med erfaring på dette område. - Fremlægge en liste over referencer for de seneste 12 måneder inden for arbejde med systemområder, som det systemområde, der er genstand for nærværende kontrakt, eller tilsvarende systemområder. Ansøger skal angive en kortfattet beskrivelse af, hvad der er leveret under referencen, gerne med en beskrivelse af den konkrete opgave, herunder ansøgers rolle og funktion, kontraktperiode, m.v. Det er et mindstekrav, at ansøger råder over mindst to referencer på dette område. D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l 8 / 21

9 5. Procedure og tidsplan for annoncering 5.1. Tidsplan for annoncering Nedenstående tidsplan omfatter kun de væsentligste tidsfrister. Tidsfrist Aktivitet Annoncering på kl Frist for modtagelse af spørgsmål Frist for besvarelse af spørgsmål kl Frist for afgivelse af tilbud Meddelelse af resultat og frivillig stand still periode (vejledende) Indgåelse af kontrakt (vejledende) Opstart på opgave (vejledende) 5.2. Henvendelser til Danmarks Miljøportal Alle henvendelser vedrørende nærværende annoncering samt skriftlige spørgsmål og svar skal fremsendes pr. eller med almindelig post følgende adresse: Danmarks Miljøportal Rentemestervej København NV Att: Ane Klok, Projekt- og programleder Telefon: / Ved fremsendelse af skriftlige spørgsmål skal mail angives med c.c. til rådgiver Lone Bjerregaard: Ved fremsendelse af spørgsmål vedr. nærværende udbud, herunder udbudsmateriale, skal der i mailens header anføres: Spørgsmål om udbud Natur. Ved fremsendelse af spørgsmål om rekvisition af baggrundsmateriale vedr. Natur, skal der i mailens header anføres Baggrundsviden om Natur. Såfremt tilbudsgiver måtte have spørgsmål til nærværende udbudsforretning, skal disse stilles skriftligt på dansk senest den kl.12, jf. afsnit 5.1. Såvel spørgsmål som svar vil i anonymiseret form blive offentliggjort på senest den D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l 9 / 21

10 6. Tilbudsafgivelse Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med tilbudsgivers deltagelse i nærværende annoncering af udbuddet er Danmarks Miljøportal uvedkommende Form- og procedurekrav Ved udarbejdelse af tilbuddet skal tilbudsgiver nøje iagttage de form- og procedurekrav, der fremgår under nærværende punkt. Tilbud skal således afgives i overensstemmelse med de grundlæggende krav, som er anført i annonceringen, udbudsbetingelserne, Aftalen samt bilag. Tilbudsfristen er kl Tilbud skal indleveres/modtages inden tilbudsfristens udløb på følgende adresse: Danmarks Miljøportal Rentemestervej København NV Att: Porteføljemanager, Ane Klok Det samlede tilbudsmateriale skal indleveres i en lukket kuvert mærket Annoncering af konsulentbistand til opretholdelse af it-infrastruktur til systemområdet Natur og Må ikke åbnes af postomdeling. Tilbudsgiver kan, efter anmodning, få udleveret en kvittering udvisende dato og klokkeslæt for afleveringen. Tilbuddet skal afleveres i 3 papir eksemplarer. Hvert eksemplar skal omfatte det fulde og komplette tilbudsmateriale. Tilbuddet skal desuden være vedlagt en elektronisk kopi af alle dokumenter på en USB-nøgle eller CD-rom i Microsoft Word, Microsoft Excel, Adobe eller andet udbredt format. Tilbuddet skal afgives på dansk. Dokumentation, der ikke foreligger på dansk, kan dog være på engelsk. Hver tilbudsgiver er kun berettiget til at afgive ét tilbud. Det er ikke tilladt at afgive alternative tilbud Tilbuddets opbygning og indhold Danmarks Miljøportal har gjort nærværende udbudsmateriale tilgængeligt i elektronisk form på De fleste af dokumenterne kræver en aktiv stillingstagen fra tilbudsgiver, om end der er enkelte (Bilag 1.A samt kontraktudkastet), som tilbudsgiver blot bedes medtage i sit tilbud uden ændringer eller udfyldninger. D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l 10/ 21

11 Følgende struktur skal anvendes ved tilbudsgivers udformning af tilbud: 1) Tilbudsbrev Tilbudsbrevet skal indeholde oplysninger om tilbudsgivers identitet, herunder CVR.nr. Tilbudsgiverne bedes tillige angive navn på den tilbudsansvarlige hos tilbudsgiver samt adresse. 2) Dokumentation for opfyldelse af mindstekrav vedrørende tekniske og økonomiske kvalifikationer Tilbudsgiver skal vedlægge den i afsnit 0 omtalte skabelon (Bilag 2) med dokumentation for, at tilbudsgiver opfylder de stillede krav til dokumentation og mindstekrav til økonomiske og tekniske kvalifikationer. 3) Udfyldte bilag til Aftalen Tilbudsgiver skal udfylde og vedlægge bilag 1B-1C til Aftalen, jf. oplistningen heraf i pkt. 3. 4) Bilag 1.A Tilbudsgiver skal vedhæfte Bilag 1.A (Opgaven) Forbehold Tilbudsgiver er ikke berettiget til at tage forbehold over for Aftalen eller dennes bilag, hvorfor tilbudsgiver er forpligtet til at acceptere samtlige bestemmelser i Aftalen samt dennes bilag uden forbehold. I modsat fald er tilbuddet ikke konditionsmæssigt. D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l 11/ 21

12 7. Evaluering af tilbud 7.1. Behandling af tilbud Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud. Dokumenter, som fremsendes af tilbudsgiver vil ikke blive returneret til tilbudsgiver Behandling af forbehold Såfremt tilbudsgiver tager forbehold over for bestemmelser i Aftalen, vil tilbuddet blive anset for ikke konditionsmæssigt og derfor blive forkastet af Danmarks Miljøportal Tildelingskriterium Tildeling af den udbudte opgave sker på grundlag af tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af de under- og delkriterier, der fremgår af pkt Under- og delkriterier samt vægtning Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud opdelt på følgende underkriterier, der er vægtet og anført i prioriteret rækkefølge: Underriterier Relativ vægt 1. Kvaliteten af leverandørens tilbudte konsulenter 60% 2. Tilbudte timepriser 40% Sum 100% Kvaliteten af leverandørens tilbudte konsulenter (60%) Tilbudsgiver skal i bilag 1.B til Aftalen udfylde tabellen med relevante oplysninger for de tilbudte konsulenter samt vedlægge CV for hver af disse konsulenter samt et 1 CV for en reserve konsulent for begge konsulentkategorier. Danmarks Miljøportal evaluerer underkriteriet Kvaliteten af leverandørens tilbudte konsulenter for hvert tilbud ved at foretage en samlet vurdering af de fremsendte CV er. Ved evaluering af underkriteriet Kvaliteten af leverandørens tilbudte konsulenter, vægter det positivt, at de(n) tilbudte it-konsulent(er) i relation opgavebeskrivelse jf. bilag 1.A, har relevant viden, kompetencer og erfaringer, som tilbydes inddraget og nyttiggjort i forhold til løsning af opgaven. Det vægtes positivt, at konsulenterne i deres CV kan dokumentere: 1. Kendskab til komplekse databaser og arbejdsprocesser fra det systemområde eller tilsvarende systemer som, der er genstand for nærværende kontrakt (systemområdet Natur ). D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l 12/ 21

13 2. Kendskab til følgende primære teknologier eller tilsvarende (der pt. anvendes inden for systemområdet Natur ):.Net Microsoft Azure platformen, herunder Windows Azure Microsoft Azure platformen, herunder SQL Azure Azure Reporting ADSFv2, WS TRUST CQRS-programmering (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/jj aspx) 3. Kendskab til nedlukning af systemer af samme art som teknologier listet i punkt Tilbudte timepriser (40%) Evaluering af tilbuddet i forhold til delkriteriet Timepriser sker på grundlag af tilbudsgiverens angivelse af de tilbudte timepriser i bilag 1.C. Tilbudsgiver skal afgive en timepris pr. tilbudt it-konsulent til gennemførelse af den af Danmarks Miljøportal beskrevne opgave, jf. bilag 1.A. Danmarks Miljøportal beregner efterfølgende en teampris for hver Tilbudsgiver. Teamprisen pr. Tilbudsgiver beregnes som summen af de tilbudte itkonsulenters timepris ganget med den vægt pr. konsulent, som Danmarks Miljøportal har oplyst i punkt 2.3. D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l 13/ 21

14 8. Forhandling Det skal fremhæves, at Danmarks Miljøportal ikke i traditionel forstand vil kunne forhandle med tilbudsgivere om de afgivne tilbud. Danmarks Miljøportalvil således holde sig inden for de rammer for forhandling, der blandt andet er givet vejledning om i en erklæring fra Rådet og Kommissionen i forbindelse med direktiv 93/37/EØF (EFT nr. L 111/114 af 30/4 1994): "Rådet og Kommissionen erklærer, at fremgangsmåderne med offentligt eller begrænset udbud udelukker enhver forhandling med ansøgere eller bydende om grundlæggende elementer i kontrakterne, som ikke vil kunne ændres uden fare for konkurrencefordrejning, og der må navnlig ikke forhandles om priser; der må kun finde drøftelser sted med ansøgere eller bydende, når det sker med henblik på at præcisere eller supplere indholdet af deres bud eller de ordregivende myndigheders krav, og i det omfang, dette ikke giver anledning til forskelsbehandling." Der gælder således snævre grænser for forhandling. Der vil derfor ikke blive afholdt kontrakt- eller prisforhandlinger, hvorfor tilbudsgiver skal drage omsorg for, at deres tilbud er konstrueret således, at Aftalen vil kunne indgås mellem Danmarks Miljøportal og tilbudsgiver uden forudgående drøftelser. Det er derfor yderst væsentligt, at tilbuddene er fyldestgørende og behandler alle relevante forhold, indeholder alle nødvendige oplysninger og er præcise i enhver henseende. D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l 14/ 21

15 9. Fortrolighed, anonymitet og tavshedspligt Tilbudsgivernes spørgsmål til annonceringsmaterialet og deres tilbud bliver besvaret skriftligt i anonymiseret form af Danmarks Miljøportal. Danmarks Miljøportal vil så vidt muligt sikre fortroligheden af alle oplysninger i tilbudsgiverens tilbud, som angår tilbudsgiverens fortrolige forretningsmæssige forhold. Fortrolighedstilsagnet må i sagens natur vige i den udstrækning, hvor lovgivningen forpligter Danmarks Miljøportal til at videregive oplysninger til tredjemand. I den udstrækning tilbudsgiver selv anser oplysninger for særligt konkurrencefølsomme, bedes dette tydeligt markeret i tilbuddet ud for de pågældende oplysninger, hvorefter Danmarks Miljøportal vil tilstræbe, at oplysningerne ikke videregives. Tilbudsgiverne skal iagttage ubetinget tavshed over for tredjemand vedrørende fortrolige forhold, som måtte komme til tilbudsgivers kendskab i forbindelse med udbudsforretningen. D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l 15/ 21

16 10. Annullering af annonceringen Indtil annonceringen er afsluttet med indgåelse af en endelig kontrakt, vil den kunne annulleres af Danmarks Miljøportal, såfremt Danmarks Miljøportal finder, at der er saglig grund hertil. D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l 16/ 21

17 11. Underretning om resultatet Alle deltagere i annonceringen vil samtidigt og skriftligt blive underrettet om resultatet heraf. Underretning til den vindende tilbudsgiver om, at tilbudsgiverens tilbud er identificeret som det økonomisk mest fordelagtige, er ikke et løfte om at ville indgå kontrakt med tilbudsgiveren. Der er ingen kontrakt eller løfte herom, før eventuel kontrakt er underskrevet af Danmarks Miljøportal og den valgte tilbudsgiver. Ordregiver afholder en frivillig stand still periode på 10 kalenderdage regnet fra dagen efter underretningen af tilbudsgiverne om resultatet. D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l 17/ 21

18 12. Vedståelse af tilbud Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 3 måneder fra tilbudsfristen for nærværende annoncering. D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l 18/ 21

19 13. Check-liste til brug for tilbudsafgivelse Nedenstående tabel indeholder en oversigt over de dokumenter, som skal indgå i tilbuddet, og som bør benyttes som en check-liste i forbindelse med tilbuddets aflevering. Navn på dokument Udfyldes eller udarbejdes af tilbudsgiver? Brug af ordregivers skabelon? Skal vedlægges tilbud? Tilbudsbrev JA NEJ JA Udfyldte skabeloner vedrørende tilbudsgivers JA JA JA økonomiske og tekniske kvalifikationer (Bilag 2) samt den dertil efterspurgte dokumentation vedlægges Aftale om IT konsulentbistand NEJ NEJ NEJ Bilag 1. A: Opgaven NEJ JA JA Bilag 1.B: Leverandørens konsulenter JA JA, dog JA inklusive CV-er skal tilbudsgiver selv udarbejde CV er Bilag 1.C: Timepriser JA JA JA D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l 19/ 21

20 14. Konsulentkategorier En vejledende beskrivelse af konsulent kategorierne jf. pkt. det ønskede konsulentbehov i punkt 2.4, er nærmere beskrevet nedenfor. Konsulentkategori: Programmør Kompetencer Uddannelse og erfaring Selvstændighed Indflydelse Kompleksitet Forretningsmæssige evner Beskrivelse Ba. eller alternativt min. 5 års branchekendskab. Udviser selvstændighed ved identificering og løsning af komplekse problemer og opgaver. Modtager specifikke instruktioner og får arbejdet vurderet ved regelmæssige milepæle. Vurderer selv, hvornår problemer skal løftes til højere niveau. Agerer sammen med og påvirker afdelingen og projekt-teamet positivt. Har kontakt med kunder og leverandører. Kan overvåge andre i forudsigelige og strukturerede områder. Bred portefølje af teknisk arbejde/kompetence. Arbejder i varierende miljøer. Demonstrerer en analytisk og systematisk tilgang til opgaveløsning. Har effektive kommunikationsevner. Planlægger og monitorerer eget arbejde, og hvis nødvendigt andres, inden for en vis tidshorisont. Konsulentkategori: Projektleder eller tilsvarende Kompetencer Uddannelse og erfaring Selvstændighed Indflydelse Beskrivelse Ba. med min. 5 års branchekendskab eller alternativt min. 10 års branchekendskab. Har bred og lang erfaring som projektleder, hvor projektdeltagerne ofte har teksnisk ekspertise eller forretningsmæssig erfaring, der overgår projektlederens. Fuldt ansvarlig for eget arbejde med projektansvar. Tildeles opgaver som mål, der skal nås. Definerer milepæle og projektmål, vurderer ressourcebehov og uddelegerer opgaver. Påtager sig ansvar for andres arbejde. Træffer væsentlige beslutninger for projekters succes, f.eks. relateret til resultater, D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l 20/ 21

21 Kompleksitet Forretningsmæssige evner deadlines og budget. Overbeviser projektdeltagerne om det rigtige / det nødvendige i trufne beslutninger. Balancerer og prioriterer aktiviteter, information, tid og ressourcer på en effektiv måde. Udfordrende omfang af varierende komplekse it-relaterede projekter samt afgrænsning og nedbrydning af disse til håndterebare aktiviteter. Arbejdet kræver anvendelse af grundlæggende principper for og værktøjer til projektledelse, herunder til planlægning, opfølgning, styring af projekter samt deres økonomi, risici og kvalitet. Forstår og viderebringer forståelse af de forretningsmæssige konsekvenser af projektet succes eller fiasko. Kommunikerer effektivt og formelt i overensstemmelse med kundens projektstandard samt uformelt med kolleger, kunder og medarbejdere. Har klar forståelse af forholdet mellem eget ansvarsområde og resten af organisationen. D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l 21/ 21

Udbudsbetingelser. 26. marts 2014. Konsulentbistand til varetagelse af Product Owner rolle til punktkilder. Udbud iht.

Udbudsbetingelser. 26. marts 2014. Konsulentbistand til varetagelse af Product Owner rolle til punktkilder. Udbud iht. Udbudsbetingelser Udbud iht. tilbudsloven 26. marts 2014 Konsulentbistand til varetagelse af Product Owner rolle til punktkilder D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l 1 / 18 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af Evaluering af vandsektorloven EU-udbudsnummer: 2012/S 225-370872 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing.

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing. UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013 Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud af indkøb og implementering af ny loadbalancing til Aarhus Universitet, AU IT Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012 for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsgivers kontaktperson... 3 4. Udbudsmaterialet... 3 5. Overholdelse af

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn Udbudsbetingelser Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Den ordregivende myndighed... 1 2.1 Udbudsmaterialet... 1 3 Tidsplan for udbuddet... 2 3.1 Anmodninger

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet

Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet Rammeaftale 2013-1115-01 Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet November 2013 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 4 1.1 Ordregiver 1.1 4 1.2 Den udbudte ydelse 1.2 4 1.2.1 Ydelsen 1.2 4 1.2.1.1 Nærmere

Læs mere

Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold

Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold UDBUDSBETINGELSER ANNONCERING September 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold 1 Indhold 1.Indledning...

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalens sortiment...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune.

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune. Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Udbudsbetingelser Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune København Langelinie Allé 35 2100 København

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD

OPFORDRING TIL TILBUD OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Evaluering af strukturreformen Januar 2014 [1] 1. Generelt Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender (ANNN) opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på deleelementer af

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4.august 2015 Sagsnr. 11180032

UDBUDSBETINGELSER Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4.august 2015 Sagsnr. 11180032 UDBUDSBETINGELSER Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4.august 2015 Sagsnr. 11180032 Erhvervsstyrelsens udbudsbetingelser side 2/13 1. Overordnede rammer for udbuddet 1.1 Den ordregivende

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen. Udbud af sundhedsordning til Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune.

Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen. Udbud af sundhedsordning til Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og Ledelsesudvikling Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen Udbud af sundhedsordning til Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune.

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er:

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er: Notat J.nr. 14-4989032 Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af konsulentbistand til beregningsmotor, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 231-407652 opdateret 7. januar 2015 ICE, Jura og stab MTG Nr.

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Mercantec Annonceret udbud Gravemaskine November 2014

Mercantec Annonceret udbud Gravemaskine November 2014 Mercantec Annonceret udbud Gravemaskine November 2014 Gravemaskine, november 2014 Side 1/6 Annonceret udbud iht. Tilbudsloven I medfør af lovebekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE Offentliggjort på www.udbud.dk: [23.08.2013] SKABELON

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Side 1 af 22 1 Indledning... 3 1.1 Den ordregivende myndighed... 3 1.2 Beskrivelse af Rammeaftalen...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser. Begrænset udbud. Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser. Begrænset udbud. Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser Begrænset udbud Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter DECEMBER 2013 Sagsnr. 13/20 967 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER...

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger Udbudsbetingelser i forbindelse med begrænset EU-udbud af administration af ældreboliger 1 1. Indledning Allerød- og Gribskov Kommune er gået sammen om at udbyde administration af ældreboliger for perioden

Læs mere

Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Udbudsbetingelser - version 1

Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Udbudsbetingelser - version 1 Udbudsbetingelser Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Udbudsbetingelser Version 1 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Mercantec. Annonceret udbud. Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne

Mercantec. Annonceret udbud. Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne Mercantec Annonceret udbud Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne Mercantec Oktober 2013 Annonceret udbud iht. Tilbudsloven I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december om indhentning

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole UDBUDSBREV Norddjurs Kommune udbyder i henhold til Lov om indhentning

Læs mere