Udbudsbetingelser. 19. august IT konsulentbistand til systemområdet Natur ved Danmarks Miljøportal. Udbud iht. tilbudsloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser. 19. august 2013. IT konsulentbistand til systemområdet Natur ved Danmarks Miljøportal. Udbud iht. tilbudsloven"

Transkript

1 Udbudsbetingelser Udbud iht. tilbudsloven 19. august 2013 IT konsulentbistand til systemområdet Natur ved Danmarks Miljøportal D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l 1 / 21

2 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede rammer for annonceringen Baggrund Ordregiver Mindstekrav til deltagelse Opgavebeskrivelse Baggrund Den eksisterende løsning Baggrundsviden Konsulentbehov Udbudsmaterialet Mindstekrav til økonomiske og tekniske kvalifikationer Økonomisk og finansiel kapacitet Teknisk kapacitet Procedure og tidsplan for annoncering Tidsplan for annoncering Henvendelser til Danmarks Miljøportal Tilbudsafgivelse Form- og procedurekrav Tilbuddets opbygning og indhold Forbehold Evaluering af tilbud Behandling af tilbud Behandling af forbehold Tildelingskriterium Under- og delkriterier samt vægtning Forhandling Fortrolighed, anonymitet og tavshedspligt Annullering af annonceringen Underretning om resultatet Vedståelse af tilbud Check-liste til brug for tilbudsafgivelse Konsulentkategorier D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l 2 / 21

3 1. Overordnede rammer for annonceringen 1.1. Baggrund Nærværende udbudsbetingelser vedrører en annoncering på efter tilbudsloven af it-konsulentbistand til opretholdelse af it-infrastruktur til systemområdet Natur for Danmarks Miljøportal Ordregiver Danmarks Miljøportal Rentemestervej 8, 1. sal 2400 København NV Tlf: Eannr: CVR: Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab mellem KL, Danske Regioner og Miljøministeriet. Danmarks Miljøportals overordnede formål er, at understøtte miljømyndighedernes opgaveløsning og sikre et ensartet og ajourført datagrundlag på miljøområdet, at fremme digitale sagsgange på miljøområdet samt at styrke formidlingen til offentligheden Mindstekrav til deltagelse Annonceringen gennemføres som en offentlig annoncering, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter. Med henblik på at afgive et konditionsmæssigt tilbud skal tilbudsgiverne opfylde alle de i udbudsmaterialet angivne krav og formkrav i forbindelse med tilbudsgivningen. Opmærksomheden henledes i den forbindelse på de i afsnit 0 opstillede mindstekrav til tilbudsgivernes tekniske og økonomiske kvalifikationer. Tilbud fra tilbudsgivere, som ikke i deres tilbud har dokumenteret at disse mindstekrav er opfyldt, vil ikke blive taget i betragtning. D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l 3 / 21

4 2. Opgavebeskrivelse Den annoncerede kontrakt omfatter indkøb af it-konsulentbistand til opretholdelse af it-infrastruktur til systemområdet Natur, jf. nærmere beskrivelse i punkt nedenfor: 2.1. Baggrund I Danmarks Naturdata samles alle myndigheders naturregistreringer på lokaliteter, der registreres på et kort. Det kan fx være flora-lister, fund af dyr og fugletællinger. Data registreres på baggrund af nationale overvågninger af truet natur, regionale kortlægninger af internationalt beskyttede naturområder og kommunale besigtigelser af naturarealer Den eksisterende løsning Løsningen består af en database (Naturdatabasen), en række webservices som er lavet efter specifikationen; Den Rigtige Webservice. Servicen kan hentes og bruges til registreringer i Naturdatabasen samt foretage en naturtilstandsberegning. Derudover findes der tre applikationer som Danmarks Miljøportals brugere kan tilgå. Natur Appl2, som er en applikation som brugeren kan nedtage på sin PC eller en Windows tablet. Applikationen bruges til at registrere og godkende naturregistreringer. Applikationen anvender de services, som Danmarks Miljøportal stiller til rådighed. Derudover findes en løsning til at hente naturdata (NPD) ud fra databasen. Den kan tilgås via Danmarks Arealinformation eller via dette link: Løsningen bruges til at vise og hente data. Den sidste løsning anvendes til at hente data ud fra Naturdatabasen (Webclient). Løsningen skal udfases og dens funktioner skal på sigt erstattes i Natur på Danmarks Arealinformation eller Natur Appl2. Den sidste løsning bruger ikke webservices men er bygget direkte på Naturdatasen Baggrundsviden For mere information om naturdata, Naturdatabasen, Danmarks Arealinformation mm. og de tekniske arbejdsprocesser bagved, kan tilbudsgiverne indhente viden og oplysninger fra tilgængelige kilder eller ved kontakt til Danmarks Miljøportal, herunder: Viden om Miljøportalens naturapplikation (offentlig tilgængelig og kan downloades fra miljøportalen.dk, kører på PC) Viden om domænet natur og kendskab til form def og naturdatabasens opbygning (Naturindberetningernes registreringsvejledninger kan findes på NST.dk). D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l 4 / 21

5 Viden om webservices på Natur, er offentligt tilgængelige via miljøportalen.dk Viden om tilstandsberegning (værktøj er tilgængeligt via miljøportalen.dk) Viden om Datamodel for Natur kan rekvireres fra Danmarks Miljøportal. Koder til Natur systemområdet er tilgængelige hos Danmarks Miljøportal via TFS. Adgang som kan fås ved kontakt til Danmarks Miljøportals support, via Danmarks Miljøportal s arkitektur og non-funktionelle krav fremgår af dokumentet Den Rigtige Webservice kan rekvireres via eller via mail til Ane Klok, Mails bedes vedr. rekvisition af baggrundsmateriale bedes venligst markeret med overskriften Baggrundsviden om Natur Konsulentbehov Danmarks Miljøportal (DMP) ønsker at opretholde it-infrastrukturen for systemområdet Natur med bistand fra 2 it-konsulenter. Hensigten er, at tillade en effektiv afvikling af de it-løsninger, der understøtter myndighedernes faglige og administrative arbejde inden for systemområdet. En beskrivelse af opgaver, der ønskes løst af it-konsulenterne fremgår af Bilag 1.A. DMP ønsker at modtage it-konsulentbistand fra de konsulentprofiler, der er angivet nedenfor. Af punkt 14 fremgår en beskrivelse af de enkelte konsulentkategorier. Ressourceforbruget fordelt på konsulenterne fremgår af figuren nedenfor: Konsulent Konsulentkategori Vurdering af ressourcefordelingen i % under kontraktens varighed 1 Programmør 80% 2 Projektleder 20% I alt 100% Konsulenterne arbejder i henhold til dokumenteret medgået tid ud fra et budget på ca. 25 timer pr. måned. Kontraktens varighed er en periode på 24 måneder efter kontraktindgåelse med mulighed for 6 måneders forlængelse. Tidsforbrug og rejsegodtgørelse ifm. transport til/fra arbejdsstedet og Danmarks Miljøportal honoreres ikke. Bemærk, at Aftalens øvre grænse er et beløb svarende til tærskelværdien for EU-udbud af statslige kontrakter ( kr.). D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l 5 / 21

6 3. Udbudsmaterialet De centrale dele af udbudsmaterialet består, foruden nærværende udbudsbetingelser, i et kontraktudkast og bilag. Tilbudsgivere opfordres til at deltage og det er hensigten, at tilbudsgiver besvarer og udfylder dette materiale med udgangspunkt i de medsendte skabeloner, således at det færdige tilbud indeholder en komplet kontrakt, klar til underskrift. Medfølgende dokumenter: Bilag nr. Bilagets navn Beskrivelse af indhold 1 Kontraktudkast Udkast til kommende kontrakt indgåelse (navn på leverandør skal udfyldes af DMP efter valg af økonomisk mest fordelagtig tilbudsgiver i forbindelse med kontraktindgåelse). 1.A Opgaven Opgavens omfang og definition (er udfyldt af DMP). 1.B Leverandørens konsulenter inklusive CV ere Leverandørens konsulenter, inkl. CV er (udfyldes af Tilbudsgiver). 1.C Timepriser Angivet timepriser tillagt konsulenttypen (udfyldes af Tilbudsgiver). 2 Skabeloner ifm. dokumentation af ansøgerens egnethed Skabeloner med henblik på udfyldelse af kravene til økonomiske og tekniske kvalifikationer (udfyldes af Tilbudsgiver). D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l 6 / 21

7 4. Mindstekrav til økonomiske og tekniske kvalifikationer Til brug for Danmarks Miljøportals vurdering af en virksomheds egnethed som tilbudsgiver, skal tilbudsgiver i sit tilbud dokumentere, at virksomheden opfylder de fastsatte mindstekrav til tekniske og økonomiske kvalifikationer, som fremgår af afsnit og afsnit nedenfor. Til brug herfor skal tilbudsgiver udfylde og vedlægge skabelonen vedlagt som bilag 2 til disse udbudsbetingelser. Tilbud som ikke indeholder de i punkt og dokumenter, og som ikke opfylder dokumentation for tilbudsgivers opfyldelse af de stillede mindstekrav, vil ikke blive taget i betragtning Økonomisk og finansiel kapacitet Ansøgere skal vedlægge/dokumentere følgende: - Underskrevet tro- og love erklæring iht. lov nr. 336 af 13. maj 1997 om, hvorvidt virksomheden har forfalden ubetalt gæld til det offentlige. - Dokumentation for at ansøgeren har en gyldig erhvervsansvarsforsikring. Det er et mindstekrav, at erhvervsansvarsforsikringen har en minimumsdækning pr. skade på 2 millioner DKK. - Oplysning om ansøgers omsætning i de seneste tre afsluttede regnskabsår. Det er et mindstekrav, at ansøger har en samlet nettoomsætning på mindst 5 millioner DKK pr. år i de seneste tre afsluttede regnskabsår. Såfremt ansøger har eksisteret i under tre år, gælder kravene til omsætning for de afsluttede regnskabsår, der er tilgængelige. Som dokumentation for ovennævnte omsætningstal, herunder at mindstekravene er opfyldt, kan ansøger enten vedlægge årsrapporter for de seneste 3 regnskabsår eller en revisorpåtegnet erklæring indeholdende omsætningstallene. - Oplysning om ansøgers soliditetsgrad. Det er et mindstekrav, at ansøgeres soliditetsgrad er minimum 10 %. Soliditetsgraden beregnes som ansøgeres samlede egenkapital divideret med ansøgerens samlede aktiver som gennemsnit for de seneste to år. Såfremt ansøgeren har eksisteret under to år, beregnes den gennemsnitlige soliditetsgrad ud fra det afsluttede regnskabsår, der er tilgængeligt. Som dokumentation for ovennævnte nøgletal, herunder at mindstekravene er opfyldt, kan ansøger enten vedlægge årsrapporter for de seneste 3 regnskabsår eller en revisorpåtegnet erklæring indeholdende nøgletallene Teknisk kapacitet Ansøger skal dokumentere og dermed sandsynliggøre over for Danmarks Miljøportal, at ansøger har den fornødne tekniske kapacitet til at udføre opgaven, herunder: - Oplyse antallet af programmører med erfaring med løsninger fra teknologier som dem, der anvendes i systemområdet Natur hos Danmarks Miljøportal eller tilsvarende, som ansøger råder over. Det er et D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l 7 / 21

8 mindstekrav, at ansøger råder over mindst to programmører med erfaring på dette område. - Fremlægge en liste over referencer for de seneste 12 måneder inden for arbejde med systemområder, som det systemområde, der er genstand for nærværende kontrakt, eller tilsvarende systemområder. Ansøger skal angive en kortfattet beskrivelse af, hvad der er leveret under referencen, gerne med en beskrivelse af den konkrete opgave, herunder ansøgers rolle og funktion, kontraktperiode, m.v. Det er et mindstekrav, at ansøger råder over mindst to referencer på dette område. D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l 8 / 21

9 5. Procedure og tidsplan for annoncering 5.1. Tidsplan for annoncering Nedenstående tidsplan omfatter kun de væsentligste tidsfrister. Tidsfrist Aktivitet Annoncering på kl Frist for modtagelse af spørgsmål Frist for besvarelse af spørgsmål kl Frist for afgivelse af tilbud Meddelelse af resultat og frivillig stand still periode (vejledende) Indgåelse af kontrakt (vejledende) Opstart på opgave (vejledende) 5.2. Henvendelser til Danmarks Miljøportal Alle henvendelser vedrørende nærværende annoncering samt skriftlige spørgsmål og svar skal fremsendes pr. eller med almindelig post følgende adresse: Danmarks Miljøportal Rentemestervej København NV Att: Ane Klok, Projekt- og programleder Telefon: / Ved fremsendelse af skriftlige spørgsmål skal mail angives med c.c. til rådgiver Lone Bjerregaard: Ved fremsendelse af spørgsmål vedr. nærværende udbud, herunder udbudsmateriale, skal der i mailens header anføres: Spørgsmål om udbud Natur. Ved fremsendelse af spørgsmål om rekvisition af baggrundsmateriale vedr. Natur, skal der i mailens header anføres Baggrundsviden om Natur. Såfremt tilbudsgiver måtte have spørgsmål til nærværende udbudsforretning, skal disse stilles skriftligt på dansk senest den kl.12, jf. afsnit 5.1. Såvel spørgsmål som svar vil i anonymiseret form blive offentliggjort på senest den D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l 9 / 21

10 6. Tilbudsafgivelse Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med tilbudsgivers deltagelse i nærværende annoncering af udbuddet er Danmarks Miljøportal uvedkommende Form- og procedurekrav Ved udarbejdelse af tilbuddet skal tilbudsgiver nøje iagttage de form- og procedurekrav, der fremgår under nærværende punkt. Tilbud skal således afgives i overensstemmelse med de grundlæggende krav, som er anført i annonceringen, udbudsbetingelserne, Aftalen samt bilag. Tilbudsfristen er kl Tilbud skal indleveres/modtages inden tilbudsfristens udløb på følgende adresse: Danmarks Miljøportal Rentemestervej København NV Att: Porteføljemanager, Ane Klok Det samlede tilbudsmateriale skal indleveres i en lukket kuvert mærket Annoncering af konsulentbistand til opretholdelse af it-infrastruktur til systemområdet Natur og Må ikke åbnes af postomdeling. Tilbudsgiver kan, efter anmodning, få udleveret en kvittering udvisende dato og klokkeslæt for afleveringen. Tilbuddet skal afleveres i 3 papir eksemplarer. Hvert eksemplar skal omfatte det fulde og komplette tilbudsmateriale. Tilbuddet skal desuden være vedlagt en elektronisk kopi af alle dokumenter på en USB-nøgle eller CD-rom i Microsoft Word, Microsoft Excel, Adobe eller andet udbredt format. Tilbuddet skal afgives på dansk. Dokumentation, der ikke foreligger på dansk, kan dog være på engelsk. Hver tilbudsgiver er kun berettiget til at afgive ét tilbud. Det er ikke tilladt at afgive alternative tilbud Tilbuddets opbygning og indhold Danmarks Miljøportal har gjort nærværende udbudsmateriale tilgængeligt i elektronisk form på De fleste af dokumenterne kræver en aktiv stillingstagen fra tilbudsgiver, om end der er enkelte (Bilag 1.A samt kontraktudkastet), som tilbudsgiver blot bedes medtage i sit tilbud uden ændringer eller udfyldninger. D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l 10/ 21

11 Følgende struktur skal anvendes ved tilbudsgivers udformning af tilbud: 1) Tilbudsbrev Tilbudsbrevet skal indeholde oplysninger om tilbudsgivers identitet, herunder CVR.nr. Tilbudsgiverne bedes tillige angive navn på den tilbudsansvarlige hos tilbudsgiver samt adresse. 2) Dokumentation for opfyldelse af mindstekrav vedrørende tekniske og økonomiske kvalifikationer Tilbudsgiver skal vedlægge den i afsnit 0 omtalte skabelon (Bilag 2) med dokumentation for, at tilbudsgiver opfylder de stillede krav til dokumentation og mindstekrav til økonomiske og tekniske kvalifikationer. 3) Udfyldte bilag til Aftalen Tilbudsgiver skal udfylde og vedlægge bilag 1B-1C til Aftalen, jf. oplistningen heraf i pkt. 3. 4) Bilag 1.A Tilbudsgiver skal vedhæfte Bilag 1.A (Opgaven) Forbehold Tilbudsgiver er ikke berettiget til at tage forbehold over for Aftalen eller dennes bilag, hvorfor tilbudsgiver er forpligtet til at acceptere samtlige bestemmelser i Aftalen samt dennes bilag uden forbehold. I modsat fald er tilbuddet ikke konditionsmæssigt. D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l 11/ 21

12 7. Evaluering af tilbud 7.1. Behandling af tilbud Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud. Dokumenter, som fremsendes af tilbudsgiver vil ikke blive returneret til tilbudsgiver Behandling af forbehold Såfremt tilbudsgiver tager forbehold over for bestemmelser i Aftalen, vil tilbuddet blive anset for ikke konditionsmæssigt og derfor blive forkastet af Danmarks Miljøportal Tildelingskriterium Tildeling af den udbudte opgave sker på grundlag af tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af de under- og delkriterier, der fremgår af pkt Under- og delkriterier samt vægtning Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud opdelt på følgende underkriterier, der er vægtet og anført i prioriteret rækkefølge: Underriterier Relativ vægt 1. Kvaliteten af leverandørens tilbudte konsulenter 60% 2. Tilbudte timepriser 40% Sum 100% Kvaliteten af leverandørens tilbudte konsulenter (60%) Tilbudsgiver skal i bilag 1.B til Aftalen udfylde tabellen med relevante oplysninger for de tilbudte konsulenter samt vedlægge CV for hver af disse konsulenter samt et 1 CV for en reserve konsulent for begge konsulentkategorier. Danmarks Miljøportal evaluerer underkriteriet Kvaliteten af leverandørens tilbudte konsulenter for hvert tilbud ved at foretage en samlet vurdering af de fremsendte CV er. Ved evaluering af underkriteriet Kvaliteten af leverandørens tilbudte konsulenter, vægter det positivt, at de(n) tilbudte it-konsulent(er) i relation opgavebeskrivelse jf. bilag 1.A, har relevant viden, kompetencer og erfaringer, som tilbydes inddraget og nyttiggjort i forhold til løsning af opgaven. Det vægtes positivt, at konsulenterne i deres CV kan dokumentere: 1. Kendskab til komplekse databaser og arbejdsprocesser fra det systemområde eller tilsvarende systemer som, der er genstand for nærværende kontrakt (systemområdet Natur ). D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l 12/ 21

13 2. Kendskab til følgende primære teknologier eller tilsvarende (der pt. anvendes inden for systemområdet Natur ):.Net Microsoft Azure platformen, herunder Windows Azure Microsoft Azure platformen, herunder SQL Azure Azure Reporting ADSFv2, WS TRUST CQRS-programmering (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/jj aspx) 3. Kendskab til nedlukning af systemer af samme art som teknologier listet i punkt Tilbudte timepriser (40%) Evaluering af tilbuddet i forhold til delkriteriet Timepriser sker på grundlag af tilbudsgiverens angivelse af de tilbudte timepriser i bilag 1.C. Tilbudsgiver skal afgive en timepris pr. tilbudt it-konsulent til gennemførelse af den af Danmarks Miljøportal beskrevne opgave, jf. bilag 1.A. Danmarks Miljøportal beregner efterfølgende en teampris for hver Tilbudsgiver. Teamprisen pr. Tilbudsgiver beregnes som summen af de tilbudte itkonsulenters timepris ganget med den vægt pr. konsulent, som Danmarks Miljøportal har oplyst i punkt 2.3. D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l 13/ 21

14 8. Forhandling Det skal fremhæves, at Danmarks Miljøportal ikke i traditionel forstand vil kunne forhandle med tilbudsgivere om de afgivne tilbud. Danmarks Miljøportalvil således holde sig inden for de rammer for forhandling, der blandt andet er givet vejledning om i en erklæring fra Rådet og Kommissionen i forbindelse med direktiv 93/37/EØF (EFT nr. L 111/114 af 30/4 1994): "Rådet og Kommissionen erklærer, at fremgangsmåderne med offentligt eller begrænset udbud udelukker enhver forhandling med ansøgere eller bydende om grundlæggende elementer i kontrakterne, som ikke vil kunne ændres uden fare for konkurrencefordrejning, og der må navnlig ikke forhandles om priser; der må kun finde drøftelser sted med ansøgere eller bydende, når det sker med henblik på at præcisere eller supplere indholdet af deres bud eller de ordregivende myndigheders krav, og i det omfang, dette ikke giver anledning til forskelsbehandling." Der gælder således snævre grænser for forhandling. Der vil derfor ikke blive afholdt kontrakt- eller prisforhandlinger, hvorfor tilbudsgiver skal drage omsorg for, at deres tilbud er konstrueret således, at Aftalen vil kunne indgås mellem Danmarks Miljøportal og tilbudsgiver uden forudgående drøftelser. Det er derfor yderst væsentligt, at tilbuddene er fyldestgørende og behandler alle relevante forhold, indeholder alle nødvendige oplysninger og er præcise i enhver henseende. D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l 14/ 21

15 9. Fortrolighed, anonymitet og tavshedspligt Tilbudsgivernes spørgsmål til annonceringsmaterialet og deres tilbud bliver besvaret skriftligt i anonymiseret form af Danmarks Miljøportal. Danmarks Miljøportal vil så vidt muligt sikre fortroligheden af alle oplysninger i tilbudsgiverens tilbud, som angår tilbudsgiverens fortrolige forretningsmæssige forhold. Fortrolighedstilsagnet må i sagens natur vige i den udstrækning, hvor lovgivningen forpligter Danmarks Miljøportal til at videregive oplysninger til tredjemand. I den udstrækning tilbudsgiver selv anser oplysninger for særligt konkurrencefølsomme, bedes dette tydeligt markeret i tilbuddet ud for de pågældende oplysninger, hvorefter Danmarks Miljøportal vil tilstræbe, at oplysningerne ikke videregives. Tilbudsgiverne skal iagttage ubetinget tavshed over for tredjemand vedrørende fortrolige forhold, som måtte komme til tilbudsgivers kendskab i forbindelse med udbudsforretningen. D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l 15/ 21

16 10. Annullering af annonceringen Indtil annonceringen er afsluttet med indgåelse af en endelig kontrakt, vil den kunne annulleres af Danmarks Miljøportal, såfremt Danmarks Miljøportal finder, at der er saglig grund hertil. D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l 16/ 21

17 11. Underretning om resultatet Alle deltagere i annonceringen vil samtidigt og skriftligt blive underrettet om resultatet heraf. Underretning til den vindende tilbudsgiver om, at tilbudsgiverens tilbud er identificeret som det økonomisk mest fordelagtige, er ikke et løfte om at ville indgå kontrakt med tilbudsgiveren. Der er ingen kontrakt eller løfte herom, før eventuel kontrakt er underskrevet af Danmarks Miljøportal og den valgte tilbudsgiver. Ordregiver afholder en frivillig stand still periode på 10 kalenderdage regnet fra dagen efter underretningen af tilbudsgiverne om resultatet. D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l 17/ 21

18 12. Vedståelse af tilbud Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 3 måneder fra tilbudsfristen for nærværende annoncering. D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l 18/ 21

19 13. Check-liste til brug for tilbudsafgivelse Nedenstående tabel indeholder en oversigt over de dokumenter, som skal indgå i tilbuddet, og som bør benyttes som en check-liste i forbindelse med tilbuddets aflevering. Navn på dokument Udfyldes eller udarbejdes af tilbudsgiver? Brug af ordregivers skabelon? Skal vedlægges tilbud? Tilbudsbrev JA NEJ JA Udfyldte skabeloner vedrørende tilbudsgivers JA JA JA økonomiske og tekniske kvalifikationer (Bilag 2) samt den dertil efterspurgte dokumentation vedlægges Aftale om IT konsulentbistand NEJ NEJ NEJ Bilag 1. A: Opgaven NEJ JA JA Bilag 1.B: Leverandørens konsulenter JA JA, dog JA inklusive CV-er skal tilbudsgiver selv udarbejde CV er Bilag 1.C: Timepriser JA JA JA D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l 19/ 21

20 14. Konsulentkategorier En vejledende beskrivelse af konsulent kategorierne jf. pkt. det ønskede konsulentbehov i punkt 2.4, er nærmere beskrevet nedenfor. Konsulentkategori: Programmør Kompetencer Uddannelse og erfaring Selvstændighed Indflydelse Kompleksitet Forretningsmæssige evner Beskrivelse Ba. eller alternativt min. 5 års branchekendskab. Udviser selvstændighed ved identificering og løsning af komplekse problemer og opgaver. Modtager specifikke instruktioner og får arbejdet vurderet ved regelmæssige milepæle. Vurderer selv, hvornår problemer skal løftes til højere niveau. Agerer sammen med og påvirker afdelingen og projekt-teamet positivt. Har kontakt med kunder og leverandører. Kan overvåge andre i forudsigelige og strukturerede områder. Bred portefølje af teknisk arbejde/kompetence. Arbejder i varierende miljøer. Demonstrerer en analytisk og systematisk tilgang til opgaveløsning. Har effektive kommunikationsevner. Planlægger og monitorerer eget arbejde, og hvis nødvendigt andres, inden for en vis tidshorisont. Konsulentkategori: Projektleder eller tilsvarende Kompetencer Uddannelse og erfaring Selvstændighed Indflydelse Beskrivelse Ba. med min. 5 års branchekendskab eller alternativt min. 10 års branchekendskab. Har bred og lang erfaring som projektleder, hvor projektdeltagerne ofte har teksnisk ekspertise eller forretningsmæssig erfaring, der overgår projektlederens. Fuldt ansvarlig for eget arbejde med projektansvar. Tildeles opgaver som mål, der skal nås. Definerer milepæle og projektmål, vurderer ressourcebehov og uddelegerer opgaver. Påtager sig ansvar for andres arbejde. Træffer væsentlige beslutninger for projekters succes, f.eks. relateret til resultater, D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l 20/ 21

21 Kompleksitet Forretningsmæssige evner deadlines og budget. Overbeviser projektdeltagerne om det rigtige / det nødvendige i trufne beslutninger. Balancerer og prioriterer aktiviteter, information, tid og ressourcer på en effektiv måde. Udfordrende omfang af varierende komplekse it-relaterede projekter samt afgrænsning og nedbrydning af disse til håndterebare aktiviteter. Arbejdet kræver anvendelse af grundlæggende principper for og værktøjer til projektledelse, herunder til planlægning, opfølgning, styring af projekter samt deres økonomi, risici og kvalitet. Forstår og viderebringer forståelse af de forretningsmæssige konsekvenser af projektet succes eller fiasko. Kommunikerer effektivt og formelt i overensstemmelse med kundens projektstandard samt uformelt med kolleger, kunder og medarbejdere. Har klar forståelse af forholdet mellem eget ansvarsområde og resten af organisationen. D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l 21/ 21

Udbudsbetingelser. 26. marts 2014. Konsulentbistand til varetagelse af Product Owner rolle til punktkilder. Udbud iht.

Udbudsbetingelser. 26. marts 2014. Konsulentbistand til varetagelse af Product Owner rolle til punktkilder. Udbud iht. Udbudsbetingelser Udbud iht. tilbudsloven 26. marts 2014 Konsulentbistand til varetagelse af Product Owner rolle til punktkilder D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l 1 / 18 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

Udbudsbetingelser for annoncering af konsulentbistand inden for business intelligence

Udbudsbetingelser for annoncering af konsulentbistand inden for business intelligence Udbudsbetingelser for annoncering af konsulentbistand inden for business intelligence April 2013 Tilrettet version af 18. april 2013 U d b u d s b e t i n g e l s e r 1 / 13 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Kort & GIS J.nr. 16-560-000011 Ref. SANESK Den 6. januar 2017 Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Betingelser...

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid U D B U D S B E T I N G E L S E R for Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid Udbud 1.28.a erstatter det pr. 3. december 2008 aflyste udbud 1.26.a. Udbud 1.28.a adskiller sig

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1

Læs mere

Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift

Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift BETINGELSER For begrænset udbud af Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Den ordregivende myndighed under denne udbudsforretning er Miljøstyrelsen Koncern Indkøb

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER Begrænset udbud af indkøbsordning September 2015 1. Indledning Disse prækvalifikationsbetingelser gælder for Aarhus Kommunes (herefter benævnt "Ordregiver") udbud af indkøbsordning

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Kursusplanlægning og Kursusafholdelse på Alkoholområdet

Kursusplanlægning og Kursusafholdelse på Alkoholområdet Kursusplanlægning og Kursusafholdelse på Alkoholområdet 2015-16 Udbudsbetingelser 20. november 2014 Sags nr. 2014103301 1 / 14 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede rammer for udbuddet... 3 2. Den udbudte

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning UDBUDSBETINGELSER for Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K Hjemmeside:

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Rammeaftale om medieindkøb. Udbudsbetingelser

Rammeaftale om medieindkøb. Udbudsbetingelser Rammeaftale om medieindkøb Udbudsbetingelser Sundhedsstyrelsen 2. april 2014 Sags nr. 2014023528 1/14 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede rammer for udbuddet... 3 2. Den udbudte leverance... 3 3. Udbudsmaterialet...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbud af Renovation & Sikkerhedsmakulering. Udbudsbetingelser

Udbud af Renovation & Sikkerhedsmakulering. Udbudsbetingelser Udbud af Renovation & Sikkerhedsmakulering Udbudsbetingelser Sundhedsstyrelsen 17. november 2014 Sags nr. 2013111286 1 / 13 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede rammer for udbuddet... 3 2. Den udbudte leverance...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Udbud af Rammeaftale om evalueringer af kampagner. Udbudsbetingelser. Sundhedsstyrelsen. 9. april Sags nr Slettet: 11.

Udbud af Rammeaftale om evalueringer af kampagner. Udbudsbetingelser. Sundhedsstyrelsen. 9. april Sags nr Slettet: 11. Udbud af Rammeaftale om evalueringer af kampagner Udbudsbetingelser Sundhedsstyrelsen 9. april 2014 Slettet: 11. marts Sags nr. 2014014143 1/14 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede rammer for udbuddet...

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indkøb af pavilloner

UDBUDSBETINGELSER. for. Indkøb af pavilloner UDBUDSBETINGELSER for Indkøb af pavilloner 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Hjemmeværnskommandoen Overgaden oven Vandet 62B 1415 København K Hjemmeside: www.hjv.dk Kontaktperson: John Nielsen E-mail adresse:

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S Udbudsbetingelse Udbudsbetingelser Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer Forsyning Helsingør Spildevand A/S Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddets omfang...

Læs mere

U D B U D S B R E V. for. Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol

U D B U D S B R E V. for. Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol U D B U D S B R E V for Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 3 UDBUDSMATERIALETS BESTANDDELE... 3 4 UDBUDSFORM

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere

Udbud af Opgradering af Secondary Standard Dosimetry Laboratory. Udbudsbetingelser

Udbud af Opgradering af Secondary Standard Dosimetry Laboratory. Udbudsbetingelser Udbud af Opgradering af Secondary Standard Dosimetry Laboratory Udbudsbetingelser Sundhedsstyrelsen 20. oktober 2014 Sags nr. 2014091239 1 / 14 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede rammer for udbuddet...

Læs mere

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum SEPTEMBER 2015 REBILD KOMMUNE EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum UDBUDSVILKÅR ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite Devoteam Consulting A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Copenhagen, Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43 07 77 E-mail info@devoteam.dk www.devoteam.dk Udbudsbetingelser for Etablering, udvikling

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME

TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME GULDBORGSUND VARME A/S GULDBORGSUND VAND A/S TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME TILBUDSBETINGELSER MARTS 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 KONTRAKTENS OMFANG... 3

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af Evaluering af vandsektorloven EU-udbudsnummer: 2012/S 225-370872 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing.

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing. UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013 Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud af indkøb og implementering af ny loadbalancing til Aarhus Universitet, AU IT Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Kontrakt om om opsætning af vilreg-systemet på en ny procesplatform samt vedligeholdelse og udvikling af vilreg- og biotop systemerne Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

Udbudsbetingelser Region Syddanmark

Udbudsbetingelser Region Syddanmark Udbudsbetingelser Region Syddanmark Udbud efter reglerne i afsnit II i Tilbudsloven om annonceringspligt for varer og tjenesteydelser Udbud af Care Løsning og efterfølgende service til Handicapcenter Sydøstfyn

Læs mere

ANNONCERING BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION

ANNONCERING BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION ANNONCERING BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud kantinedrift på Campus Emdrup Maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Generel beskrivelse af indkøbet og formålet...

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Fjernarkiv til papirarkivalier

Fjernarkiv til papirarkivalier Fjernarkiv til papirarkivalier Udbudsbetingelser 27. maj 2013 1/14 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede rammer for udbuddet... 3 2. Den udbudte leverance... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 3.1. Materialer, der

Læs mere

ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET. 21-02-2013 1 af 5

ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET. 21-02-2013 1 af 5 ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET 21-02-2013 1 af 5 1. INDLEDNING Disse betingelser gælder for Rigspolitiets (herefter benævnt "Ordregiver") indhentning af tilbud på en testportefølje

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud RAMMEAFTALE OM IT-KONSULENTBISTAND TIL SUPPORT, VEDLIGEHODLELSE OG VIDEREUDVIKLING AF FAGSYSTEMER INDEN FOR DET UDBUDTE TEKNOLOGIOMRÅDE OG METODER EU-UDBUD 2015/S

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Indretningskoncept, budget, tidsplan og indretning af Dansk Design Centers og Design Societys nye lokaler i BLOX

UDBUDSBETINGELSER. Indretningskoncept, budget, tidsplan og indretning af Dansk Design Centers og Design Societys nye lokaler i BLOX UDBUDSBETINGELSER Indretningskoncept, budget, tidsplan og indretning af Dansk Design Centers og Design Societys nye lokaler i BLOX Side 2 af 9 1. OVERORDNEDE RAMMER FOR UDBUDDET 1.1 Det ordregivende selskab

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012 for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsgivers kontaktperson... 3 4. Udbudsmaterialet... 3 5. Overholdelse af

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Sagsnr. 08/262 Dok.nr. 5338/15 Initialer ANJ I/S Amager Ressourcecenter Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Udbudsbetingelser for

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af papir m.v.

EU-udbud - Indsamling af papir m.v. EU-udbud - Indsamling af papir m.v. Oktober 2016 Udgivelsesdato : Vores reference : 31.3030.16 Dokument nr. : 020 Udarbejdet : BHS Kontrolleret : BER Godkendt: : BHS Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Forbrugerprojekter 2014 Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftale 50.32 Kontormøbler Vest

Udbudsbetingelser Rammeaftale 50.32 Kontormøbler Vest Udbud dsbetingelser Rammeaftalee 50.32 Kontormøbler Vest Rammeaftale 50.32 Kontormøbler - Vest Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialets bestanddele...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer Udbudsbetingelser til offentligt udbud af flishugning på stormfaldsarealer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse af

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud Udbudsbetingelser Rammeaftale Bistand til planlægning af jordfordeling EU-udbud Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Beskrivelse af den udbudte ydelse...

Læs mere