Udkast til hvidbog med høringssvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til hvidbog med høringssvar"

Transkript

1 Indkomne høringssvar til Regional Vækst- og Udviklingsstrategi Udkast til hvidbog med høringssvar

2 PUBLIKATIONENS TITEL Udkast til hvidbog med høringssvar Udgivet af Regional Udvikling Region Nordjylland Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Læs mere om Region Nordjylland på

3 Regionernes høringssystem Side 1 af Nordjylland i dag Et stærkt samarbejde om Nordjylland Visionen Infrastruktur - Et sammenhængende Nordjylland Kollektiv trafik - Et Sammenhængende Nordjylland Digital infrastruktur - Et sammenhængende Nordjylland Vilje til vækst - Et Nordjylland i vækst Kvalificeret arbejdskraft - Et Nordjylland i vækst Erhvervsklynger - Et Nordjylland i vækst Grøn Region - Et attraktivt Nordjylland Stedbundne kvaliteter - Et attraktivt Nordjylland Turisme og oplevelse - Et attraktivt Nordjylland Miljø og Energi - Et attraktivt ordjylland Yderområder i Nordjylland Internationalisering - Internt og eksternt samarbejde Limfjordsforbindelse Skifergas Generelt Andre bemærkninger Nordjylland i dag Afsender: Frederikshavn Kommune Den indledende korte statusredegørelse for den igangværende udvikling i Nordjylland sætter en fin ramme for de efterfølgende indsatsområder. Da byerne får større og større betydning for udvikling og vækst bør billedet af Nordjyllands karakteristika fornyes og nuanceres, så det også afspejler byernes betydning og potentialer. Byerne spiller en central rolle i den regionale udvikling. Dette er beskrevet i afsnittet "Et stærkt samarbejde om Nordjylland". I afsnittet "Nordjylland i dag" er afsnittet om byer udbygget. Beskrivelsen af byernes rolle er udbygget i Bilag 2 "Nordjylland i dag". Afsender: Thy Erhvervsforum Vedr. den egnsvise karakteristika

4 Regionernes høringssystem Side 2 af På side 5 af strategien vises en figur vedr. Nordjyllands egnsvise karakteristika. Beskrivelserne af de bestemte erhvervsområder i Thy-Mors, mener vi mangler et fokus på de produktions- og fremstillingsvirksomheder, som ligeledes findes i dette område. Herunder Cimbria, Ideal, Outrup, Tican, DOLLE, Bila m.fl. Der mangler ligeledes en general bemærkning omkring fødevareklyngens betydning i dette område, idet denne beskæftiger op mod 19% af arbejdsstyrken. Til sammenligning er dette 13% i Nordjylland og 9% på landsplan. De valgte egnskarakteristika er kortfattede og har alene til formål at beskrive nogle af de styrker/særkender som egnene har. Region Nordjylland anerkender vigtigheden af både fremstillingsvirksomheder og fødevareklyngen Vækstforums Erhvervs- og Vækstrettede dele (Bilag 1) indeholder yderligere om den nordjyske erhvervsstruktur. På kortet på side 5 erstattes "Bred erhvervsstruktur" med "Produktion og fødevarer"

5 Regionernes høringssystem Side 3 af 232 Afsender: Aalborg Kommune Aalborg Kommune finder det nystartede initiativ Business region North Denmark (BRN) særdeles afgørende og væsentlig for Nordjylland i dag og fremover. Derfor foreslås, at BRN beskrives i dette afsnit af REVUS forslaget, som en del af Nordjylland i dag. Region Nordjylland er enig i BRN's betydning. Afsnittet "Nordjylland i dag" omhandler strukturelle forhold omkring bl.a. erhvervs- og uddannelsesstruktur. Organisationer og initiativer omtales ikke her. BRN omtales i afsnittene "Et stærkt samarbejde om Nordjylland" samt "Internt og eksternt samarbejde". BRN omtales endvidere i Vækstforums Erhvervs- og Vækstrettede dele af strategien (bilag 1). Giver ikke anledning til ændringer i REVUS 2 Et stærkt samarbejde om Nordjylland

6 Regionernes høringssystem Side 4 af 232 Afsender: Aalborg Kommune Aalborg Kommune finder det særdeles positivt at regionen og de 11 kommuner i regionen alle betoner vilje til, og ønsket om, et bredt regionalt samarbejde. En samlet tilkendegivelse af denne art er et enestående udtryk for koordinering og samskabelse af fremtidens Norddanmark. Aalborg fungerer i vid udstrækning som centrum for landsdelen (byregionsfunktion). Sammenhæng og balance er et af de fem bærende principper. Yderligere om byernes rolle er at finde i bilag 2 "Nordjylland i dag". I afsnittet er det kort beskrevet, at byregions-tankegangen er et væsentligt vilkår for en positiv udvikling i Nordjylland. Dette fremtidsrettede udviklings- og vækstperspektiv er desværre fraværende i resten af REVUS-forslaget. I afsnittet "Nordjylland i dag" er afsnittet om byer udbygget. Beskrivelsen af byernes rolle og byregionen er udbygget i Bilag 2 "Nordjylland i dag". 3 Visionen

7 Regionernes høringssystem Side 5 af 232 Afsender: Brønderslev kommune Brønderslev kommune: Derudover foreslår Økonomiudvalget, at REVUS tilføjes følgende: det præciseres, at regionens byer - uanset om det er regionens hovedby Aalborg eller de mindre bysamfund som f.eks. Jerslev eller Klokkerholm - er hjørnestenene i bestræbelserne for at nå mål og vision om det attraktive Nordjylland, det sammenhængende Nordjylland og et Nordjylland i vækst, da byerne - store som små er vigtige i forhold til at danne ramme for det gode arbejdsliv, hverdagsliv og fritidsliv. Økonomiudvalget udtrykker endvidere tilfredshed med de valgte indsatsområder, da Brønderslev Kommune i forbindelse med arbejdet med Planstrategi 2015, har udvalgt tre fokusområder byroller/bymønstre, det grønne Danmarkskort for Brønderslev Kommune/naturoplevelser samt energi/klima. Arbejdet med disse udpegede fokusområder vil i høj grad berøre og støtte op om de mål og indsatser som REVUS beskriver. Byerne spiller en central rolle i den regionale udvikling. Dette er beskrevet i afsnittet "Et stærkt samarbejde om Nordjylland". Region Nordjylland kvitterer for tilfredsheden med de valgte indsatsområder. I afsnittet "Nordjylland i dag" er afsnittet om byer udbygget. Beskrivelsen af byernes rolle er udbygget i Bilag 2 "Nordjylland i dag". Afsender: Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune: Den beskrevne vision er et stærkt og ambitiøs fremtidsperspektiv for udviklingen i Nordjylland. De tre indsatsområder og de bærende principper stemmer fint overens med de emner og fokusområder, der også er stor opmærksomhed på i Frederikshavn kommune. Regionsrådet kvitterer for tilfredsheden med vision, bærende principper og indsatsområder. Giver ikke anledning til ændringer i REVUS.

8 Regionernes høringssystem Side 6 af 232 Afsender: Jammerbugt Kommune, Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har den 24. juni 2015 behandlet den regionale vækst- og udviklingsstrategi, og vi har besluttet at fremsende følgende bemærkninger: REVUS beskriver overordnet de styrker og potentialer, som Nordjylland skal satse på i fremtiden. Det er glædeligt med en fælles samlende strategi, som både region og kommunerne i Nordjylland er enige om at omsætte til konkrete handlinger. Region Nordjylland kvitterer for tilfredsheden med en fælles samlende strategi. Giver ikke anledning til ændringer i REVUS Afsender: Rebild Kommune Rebild Kommune: Byrådet i Rebild anerkender, at vi i Nordjylland dels har en række fælles udfordringer, men også at vi bedst løser dem i fællesskab. Vi står stærkere, når vi samarbejder, og det vidner udspillet til Regional vækst- og udviklingsstrategi også om. Tilblivelsen er sket med input fra forskellige kredse og forums og viser, at samarbejdet er bredt forankret. Region Nordjylland kvitterer for tilfredsheden med samarbejdet og indsatsområderne. Giver ikke anledning til ændringer i REVUS Rebild Kommune er enig i visionen for Nordjylland og valg af indsatsområder, samt at der til indsatsområderne er opstillet initiativer, som ikke er stationære. Det signalerer, at prioriteterne løbende kan justeres og tilpasses de muligheder, der opstår.

9 Regionernes høringssystem Side 7 af 232 Afsender: Thorkild Kjeldsen Bemærkningerne er noteret. Danmarks Naturfredningsforenings Samråd i Nordjylland har med interesse drøftet det fremlagte forslag til strategi, og ønsker at fremsætte kommentarer og indsigelser. Giver ikke anledning til ændringer. Den beskrevne vision hviler på tre indsatsområder og nogle bærende princip-per. Disse ting er vi meget enige i. Princippet om bæredygtig vækst lægger vi i DN også meget vægt på. Det er forudsætningen for, at vi kan levere den uerstattelige natur og et bedre miljø tilbage til de næste generationer. DN i Nordjylland ønsker, at den vækst, der skal skabes i Regionen bygger på dette princip.

10 Regionernes høringssystem Side 8 af 232 Afsender: Aalborg Kommune - I REVUS er der anlagt en række vigtige betragtninger på Norddanmark som region, primært i afsnittet Et stærkt samarbejde om Nordjylland. Det er afgørende vigtigt, at den igangværende og stærke samfundsmæssige og samfundsøkonomiske udvikling, som præger væksten globalt, nemlig urbaniseringstendenser omkring større og mindre byregioner, tages op i den regionale vækst- og udviklingsplan. - Overalt i verden, og i stigende grad i Europa, er det urbaniseringen og udviklingen af byregionale samarbejdsperspektiver, der præger dagsordenen for samfundsudviklingen. - Eksempelvis er der i REVUS ingen betragtninger om, at Aalborg som større universitetsby har en særlig rolle i regionen, og at fokus på sammenhængskraften mellem Aalborg og et net af attraktive og levedygtige byer i de forskellige egne i NordDanmark kan udvikle et stærkere NordDanmark. - Det er synergien i fremtidens samarbejde på kryds og tværs af Nordjylland, der skaber sin egen vækst, og samtidig sikrer en ligeværdig konkurrencerelation til andre byregioner i Danmark, i Norden og i Europa. - Det foreslås, at dette tema får en stærkere betoning i den endelige REVUS. Aalborg fungerer i vid udstrækning som centrum for landsdelen (byregionsfunktion). Sammenhæng og balance er et af de fem bærende principper. Yderligere om byernes rolle er at finde i bilag 2 "Nordjylland i dag". I afsnittet "Nordjylland i dag" er afsnittet om byer udbygget. Beskrivelsen af byernes rolle og byregionen er udbygget i Bilag 2 "Nordjylland i dag". 4 Infrastruktur - Et sammenhængende Nordjylland

11 Regionernes høringssystem Side 9 af 232 Afsender: Borgerbevægelsen Et godt eksempel er arbejdet med hærvejen i Nordjylland som en cykel- og vandrerute fra grænsen til Viborg (bilag 2, side 13). Arbejdet står imidlertid i skærende kontrast til at Regionen i strategien anfører at vil arbejde for en Hærvejsmotorvej. Borgerbevægelsen vil opfordre Regionen til at undlade at lade arbejdet for en Hærvejsmotorvej indgå en strategi for Regionens udvikling og vækst. Beslutningen om placering af en motorvej foregår efter helt andre regelsæt, end det regelsæt der gælder for REVUS. Der har endnu ikke være afholdt en idefase, der foreligger endnu ingen VVM-redegørelser eller andet vedr. en eventuel Hærvejsmotorvej. Det er ikke en opgave for Regionen i sin strategi at komme med politiske udmeldinger, der muligvis ikke har nogen gang på jord, og som samtidigt foregår på ulovhjemlet grundlag og en ulovhjemlet procedure. Teksten vedrørende hærvejsmotorvejen bør således udgå af REVUS. Det er en demokratisk upassende passus. Region Nordjylland finder, at en eventuel fremtidig Hærvejsmotorvej med aflastning af E45 samlet set vil være til gavn for den regionale udvikling i Nordjylland. Den fælles nordjyske mobilitetsstrategi "Mobilitet i Nordjylland - de regionale prioriteter" (bilag 6 til REVUS) har fungeret som indspil til REVUS og er også lagt til grund for formuleringer og prioriteringer. Ansvaret for VVM-redegørelse og en eventuel beslutning om en ny midtjysk motorvej ligger hos staten og Vejdirektoratet. Giver ikke anledning til ændringer i REVUS

12 Regionernes høringssystem Side 10 af 232 Afsender: Brønderslev kommune Indsatsområdet Et sammenhængende Nordjylland bør udbygges med fokus på og mål for sikring af generel sammenhæng på flest mulige områder Bredden i initiativerne, der nævnes til understøttelse af indsatsområ-derne bør overvejes,så indsatsen ikke bliver for smal. Region Nordjylland deler ønsket om generel sammenhæng på flest mulig områder, men finder, at dette dækkes af, at REVUS i afsnittet "Vision for Nordjyllands vækst og udvikling" har et bærende princip, som hedder "sammenhæng og balance". Regionsrådet ønsker at samarbejde bredt om en række initiativer, der kan fremme nordjysk vækst og udvikling. De nævnte initiativer i REVUS har høj prioritet, men der kan komme flere til i løbet af de næste fire år. Giver ikke anledning til ændringer i REVUS

13 Regionernes høringssystem Side 11 af 232 Afsender: Frederikshavn Kommune Indsatsområdet "Et sammenhængende Nordjylland" bør udbygges med fokus på og mål for sikring af generel sammenhæng på flest mulige områder. Bredden i initiativerne, der nævnes til understøttelse af indsatsområderne bør overvejes, så indsatsen ikke bliver for smal. Region Nordjylland deler ønsket om generel sammenhæng på flest mulig områder, men finder, at dette dækkes af, at REVUS i afsnittet "Vision for Nordjyllands vækst og udvikling" har et bærende princip, som hedder "sammenhæng og balance". Regionsrådet ønsker at samarbejde bredt om en række initiativer, der kan fremme nordjysk vækst og udvikling. De nævnte initiativer i REVUS har høj prioritet, men der kan komme flere til i løbet af de næste fire år. Giver ikke anledning til ændringer i REVUS.

14 Regionernes høringssystem Side 12 af 232 Afsender: Himmerlands Udviklingsråd Himmerlands Udviklingsråd: Vedr. indsatsområdet bedre mobilitet er vi helt enige i, at der skal gøres en indsats for at sikre adgang til hurtige og stærke internet- og mobilforbindelser overalt i Nordjylland. Desuden vil vi på infrastrukturområdet stærkt understrege behovet for nordjysk opbakning til Hærvejsmotorvejen. Denne vil kunne supplere E45 motorvejen, hvor der kan imødeses stigende trængsel. Og den vil kunne bidrage til en tiltrængt forbedring af mobilitet og udviklingspotentiale for den vestlige del af den nordjyske region. I denne sammenhæng ønsker vi en konkret målsætning for Aggersund forbindelsen. Den fælles nordjyske mobilitetsstrategi "Mobilitet i Nordjylland - de regionale prioriteter" (bilag 6 til REVUS) har fungeret som indspil til REVUS og er også lagt til grund for formuleringer og prioriteringer. I initiativerne under indsatsområdet "Et sammenhængende Nordjylland" er det nævnt, at Regionsrådet støtter op om Jyllandskorridoren, herunder etablering af en Hærvejsmotorvej samt udbygning af god digital infrastruktur - fast og trådløs. Skemaet "Strategiens effekter" rummer under "Et sammenhængende Nordjylland" effektmålet: De tre trafikakser Hanstholm-Skive- Herning, Thisted-Aalborg og Fjerritslev-Hobro udbygges i takt med trafikbehovet. Aggersundbroen indgår som et vigtigt led i aksen Fjerritslev- Hobro og er således dækket af effektmålene. Giver ikke anledning til ændringer i REVUS.

15 Regionernes høringssystem Side 13 af 232 Afsender: Hjørring Kommune Hjørring kommune: Indsatsområdet Et sammenhængende Nordjylland kan med fordel udbygges med fokus på og mål for sikring af generel sammenhæng på flest mulige områder. Indsatsområdets hovedfokus er sammenhængende og stærke transportforbindelser. En god infrastruktur til godstransport, et velfungerende transporterhverv og effektiv opkobling til de øvrige nationale og transnationale transportkorridorer er vigtig for erhvervsudviklingen i Hjørring Kommune. Med Hirtshals som transportknudepunkt til Norden og Europa er gode transportforbindelser en forudsætning for fortsat vækst og udvikling i området. Derfor støttede Hjørring Kommune også allerede i 2011 op omkring en vestlig linjeføring etablering af den 3. Limfjordsforbindelse til afhjælpning af de flaskehalsproblemer, der svækker mobiliteten i regionen. Vi anbefaler endvidere, at de prioriterede initiativer og tilhørende målsætninger konkretiseres yderligere. Som eksempel kan vi nævne initiativet omkring optimering af den udvidede regionale togdrift, hvor vi gerne ser en målsætning om reducering af rejsetiden. Region Nordjylland deler ønsket om generel sammenhæng på flest mulig områder, men finder, at dette dækkes af, at REVUS i afsnittet "Vision for Nordjyllands vækst og udvikling" har et bærende princip, som hedder "sammenhæng og balance". Der arbejdes løbende med konkretisering af målsætningerne gennem bl.a. Kontaktudvalget og Business Region North Denmark. Målsætning for kørselsomfang for togtrafik i Nordjylland konkretiseres i skemaet med strategiens effekter.

16 Regionernes høringssystem Side 14 af 232 Afsender: Jammerbugt Kommune, Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har den 24. juni 2015 behandlet den regionale vækst- og udviklingsstrategi, og vi har besluttet at fremsende følgende bemærkninger: REVUS beskriver overordnet de styrker og potentialer, som Nordjylland skal satse på i fremtiden. Det er glædeligt med en fælles samlende strategi, som både region og kommunerne i Nordjylland er enige om at omsætte til konkrete handlinger. Strategien er dog også på nogle punkter meget overordnet, og der savnes en mere nuanceret og præcis stillingtagen til initiativer, der bør prioriteres i Nordjylland. I forhold til indsatsområdet "et sammenhængende Nordjylland" er det meget vigtigt fortsat at have fokus på at binde Vest- Vendsyssel sammen med resten af regionen, og i den forbindelse tænke på andre løsninger end kollektiv trafik alene. Det er vigtigt, at forbindelsen i vest-østlig retning mellem Aalborg og Thisted opprioriteres. Set fra Jammerbugten er vi glade for de tilknyttede initiativer (på side 13). I forhold til målsætningerne på side 26 om et sammenhængende Nordjylland vil vi gerne kommentere på den kollektive trafik. I Vendsyssel og Han Herred er der en stor del af befolkningen som reelt ikke har direkte adgang til kollektiv trafik. Der er således også brug for initiativer målrettet eksempelvis privatbilismen. Vi vil kun i begrænset omfang drage nytte af de store investeringer i letbane syd for Limfjorden og togforbindelser i nord-sydlig retning. Vi ved også, at bosætning og erhvervslivets investeringer følger infrastrukturinvesteringerne, og det er allerede nu tydeligt, at der er store udfordringer med bosætning nord for Limfjorden, - det gælder eksempelvis også internt i Aalborg Kommune. Mobilitet og infrastruktur skal derfor have et meget stor fokus, og set fra Jammerbugt Kommunens synsvinkel, er det ét af de vigtigste elementer i strategien. Region Nordjylland er enig i vigtigheden af mobilitet og infrastruktur og kvitterer for tilfredsheden med initiativerne under "Et sammenhængende Nordjylland" Både en 3. Limfjordsforbindelse i en vestlig linjeføring via Egholm og forbedring af vejforbindelsen Thisted-Aalborg og Aggersundbroen er blandt de vigtigste nordjyske infrastrukturprioriteter og vil styrke sammenhængskraften i regionen - og være til gavn for den vestlige del. Den fælles nordjyske mobilitetsstrategi "Mobilitet i Nordjylland - de regionale prioriteter" (bilag 6 til REVUS) har fungeret som indspil til REVUS og er også lagt til grund for formuleringer og prioriteringer. Region Nordjylland har ikke fundet det hensigtsmæssigt at foreslå yderligere tiltag for privatbilismen. Giver ikke anledning til ændringer i REVUS

17 Regionernes høringssystem Side 15 af 232

18 Regionernes høringssystem Side 16 af 232 Afsender: Jørgen Kristiansen Jørgen Kristiansen: Dette drejer sig om Baneanlæg i Nordjylland og hører derfor til emnet Infrastruktur. Af kapacitetsmæssige og sikkerhedsmæssige årsager er der et påtrængende behov for at etablere en niveau-fri skæring mellem banen og Thistedvej/Vestergade, samt at anlægge dobbeltspor fra fjordlandingen på Nørresundbysiden til et stykke forbi Lindholm Station. Begge foranstaltninger er nødvendige for at opnå en øget kapacitet for banedriften af flere grunde. Biltrafikken på Thistedvej vokser fortsat; der bliver øget passagerdrift på banen når Nordjyske Baner overtager den regionale togdrift; stikbanen til Aalborg Lufthavn medfører øget togdrift på strækningen; og der kan også forventes øget godsbanedrift fremover blandt andet i forbindelse med godsterminalen på Hirtshals Havn. Dobbeltspor på strækningen nord for Lindholm Station vil endvidere kunne fungere som krydsningsstrækning. Aftalen fra januar 2014 om Togfonden indeholder finansiering af nogle mindre forbedringer på strækningen Hobro-Aalborg, samt elektrificering af hele hovedbanenettet frem til Frederikshavn. Der er imidlertid ikke afsat midler til den ret udgiftskrævende forbedring af banestrækningen fra fjordlandingen i Nørresundby til et stykke nordpå, herunder niveaufri stikrydsning af sporene på Lindholm Station. Jørgen Kristiansen, tidl. trafik- og regionalforsker ved AAU, institut for Planlægning Høringssvaret peger på nødvendigheden af, at etablere en niveau-fri skæring mellem jernbanen og Thistedvej/Vestergade i Nørresundby, samt at anlægge dobbeltspor fra fjordlandingen på Nørresundby-siden til et stykke forbi Lindholm Station. Der er ikke planer om at afsætte afsat midler til dette i Togfonden. Det forventes at der i forbindelse med etablering af stikbanen til Aalborg Lufthavn etableres dobbeltspor nord for Lindholm station. Det overvejes endvidere for Togfondsmidler at forlænge med op til 2 km dobbeltspor nord for afgreningen til Lufthavnsbanen. Den fælles nordjyske mobilitetsstrategi "Mobilitet i Nordjylland - de regionale prioriteter" (bilag 6 til REVUS) indeholder en hovedprioritet om forbedring af jernbanenettet fra Aarhus til Frederikshavn, men har ikke en detaljeringsgrad på dette niveau. Den nordjyske mobilitetsstrategi har fungeret som indspil til REVUS og er også lagt til grund for formuleringer og prioriteringer. Region Nordjylland finder det vigtigt, at REVUS bliver inden for rammen af denne fælles mobilitetsstrategi og ikke går ind i specifikke ændringer. Den konkrete idé gøres

19 Regionernes høringssystem Side 17 af 232 tilgængeligt for politikere m.v. i en hvidbog og bemærkningerne er noteret til den fortsatte dialog med Aalborg Kommune, Transportministeriet, Banestyrelsen, DSB og Nordjyske Jernbaner. Giver ikke anledning til ændringer i REVUS. Afsender: KKR Nordjylland KKR: Nordjylland har på baggrund af drøftelse følgende bemærkninger. Indsatsområdet Et sammenhængende Nordjylland bør udbygges med Fokus på og mål for sikring af generel sammenhæng på flest mulige område. Region Nordjylland deler ønsket om generel sammenhæng på flest mulig områder, men finder, at dette dækkes af, at REVUS i afsnittet "Vision for Nordjyllands vækst og udvikling" har et bærende princip, som hedder "sammenhæng og balance". Giver ikke anledning til ændringer i REVUS.

20 Regionernes høringssystem Side 18 af 232 Afsender: Michael Levisen Nielsen Dansk Cyklist Forbund: Kommentarer og forslag til Mulighedernes Nordjylland. Regional Vækst- og Udviklingsstrategi fra Dansk Cyklist Forbunds Afdeling i Aalborg Dansk Cyklist Forbunds afdeling i Aalborg takker for muligheden for at kommentere forslaget til Mulighedernes Nordjylland. Regional Vækst- og Udviklingsstrategi Dansk Cyklist Forbund foreslår, at cyklen skrives mere tydeligt ind i Regionens målsætninger. Det er relevante betragtninger, hvor det dog først og fremmest er kommunerne og staten som har muligheder i forhold til at skabe bedre cykelinfrastruktur. De regionale muligheder knytter sig især til ruter af rekreativ karakter. Vi foreslår, at Regionsrådet skriver cyklen mere tydeligt ind i Regionens målsætninger, da vi ser cyklen som et vigtigt element i Nordjyllands fremtid. Cyklistforbundet ønsker naturligvis ikke at afskaffe bilen som transportform, men vi mener, at Nordjylland som region må være med til at sikre, at bilen bliver brugt med langt mere sund fornuft og omtanke end tilfældet er i dag, bl.a. ved at investere i planer og løsninger, der fremmer cyklisme, kollektive transportformer og kombinationstransport. Vil foreslår, at vi i Nordjylland satser på bæredygtig udvikling også på transportområdet og hermed bør cyklen spille en vigtigere rolle i Nordjyllands fremtidsplaner og dermed bidrage til bæredygtighed og grønne løsninger til gavn for sundhed, klima og miljø. Bæredygtighed og grøn omstilling indebærer faktisk også store samfundsøkonomiske fordele, bare på en anden måde end den overvejende privat-motoriserede tilgang. Cyklens potentialer i Nordjylland Cykling spiller i dag en betydelig rolle for nordjydernes mobilitet, sundhed, miljø og rekreative oplevelser. Men potentialet er langt større. Mange flere nordjyder kan få endnu mere glæde af cyklen i dagligdagen, til pendling og til rekreative formål. Det fremgår af bilag 6 "Mobilitet i Nordjylland - de regionale prioriteter" at for borgerne betyder god mobilitet "at infrastrukturen, såvel i byerne som på landet, muliggør, at miljøvenlige transportalternativer som f.eks. cyklen kan anvendes, hvor det er mest optimalt. Det er tilføjet i indsatsområdet "Et sammenhængende Nordjylland", at der er muligheder for at styrke og udvikle cyklismen. Rekreative cykelruter er tilføjet i indsatsområdet "Et attraktivt Nordjylland". Cykling og bæredygtig turisme i form af cykelturisme kan

21 Regionernes høringssystem Side 19 af 232 være med til at begrænse udgifter på sundhedsområdet og støtte erhvervet, hvis man satser målrettet på at sikre de bedst mulige betingelser for cykling og cyklisme gennem den regionale planlægning. Cyklistforbundet foreslår, at Regionen eksempelvis bidrager til at fremme cykling i Nordjylland gennem følgende initiativer: Bedre cykelinfrastruktur. Her kan regionen med fordel sammen med kommunerne udarbejde en strategi for et opdateret og sammenhængende cykelrutenet i hele regionen samt med tilslutning til de andre regioners cykelrutenet og de nationale cykelruter. Bedre formidling. Region Nordjylland kan med fordel styrke formidlingen af det eksisterende cykelrutenet på tværs i regionen. Med bedre og bedre cykler, herunder elcykler, kan vi forvente at cykling over længere afstande end i dag vil blive almindelige, såvel som pendling, som rekreative ture og som led i cykelturismen. Elcykler har en typisk hastighed på ca. 25 km/t og de kan typisk holde til cykelture på ca. 50 km. Denne udvikling stiller krav om, at cyklisterne kan få et godt overblik over cykelmulighederne i regionen såvel til pendling som til rekreativ cykling. Cyklen skal tænkes tæt sammen med kollektiv trafik, så cyklen kan tages med i tog, bus, nærbane, flexture og taxa. Hermed kan passagererne spare meget tid på rejsen til og fra den kollektive trafik og på strækningen fra station/stoppested til rejsens endemål. Bedre kombination og cykling og kollektiv trafik kan også styrke det samlede trafikudbud i yderområderne, f.eks. ved at flextur og cykelmedtagning kan kombineres. I forvejen skal taxamateriel, som ofte benyttes på flexture, egnet til at medbringe mindst en cykel. Regionens egne arbejdspladser bør gøre det mere

22 Regionernes høringssystem Side 20 af 232 attraktivt for medarbejderne at cykle til og fra arbejde samt til opgaver i forb. med arbejdet, f.eks. gennem gode cykelparkeringer, firmacykler, badeomklædningsmuligheder m.v. Et nyt Supersygehus bør indrettes efter at det bliver attraktivt for medarbejdere og besøgende at cykle til og fra supersygehuset. Tilsvarende kan bedre cykelinfrastruktur få besøgende og ambulante patienter til at vælge cyklen evt. i kombination med kollektiv trafik. Vej- og broinvesteringer bekymrer Cyklistforbundet er samtidig bekymret over at Regionen i oplægget til strategien for Region Nordjylland lægger op til massive milliardinvesteringer i nye trafikanlæg der med stor sandsynlighed vil skabe markant øget bilisme, mere forurening, flere uheld, mere pres på byernes vejnet, parkeringspladser m.v. Her tænker vi bl.a. på følgende forslag nævnt i planen: Ny fast Limfjordsforbindelse Nye vejanlæg på strækningerne Thisted-Aalborg og Hanstholm-Skive-Herning Ny Hærvejsmortorvej og Fast forbindelse over Kattegat. Disse nye infrastrukturelle investeringer til mange milliarder kr. vil harmonere meget dårligt med et signal om, at Regionen ønsker at satse på bæredygtig og grøn udvikling også på trafikområdet. Endvidere vil milliarderne beslaglægge økonomisk råderum til langt mere bæredygtige investeringer i at reducere trafik, satse på bæredygtig trafik m.v. Vælger Regionen alligevel at arbejde for disse store milliardinvesteringer i bilismen, så foreslår vi at Regionen trods alt sikrer at disse nye vejanlæg suppleres med

23 Regionernes høringssystem Side 21 af 232 cykelruter og at der skabes god mulighed for at passere vejene til fods og på cykel, så nye vejanlæg ikke udgør yderligere en barriere for bæredygtig trafik, som det er tilfældet med de nuværende motorveje. Konkret bør en motorvej over Limfjorden forsyne smed cykelsti. Trafikvækst er menneskeskabt ikke en naturlov Cyklistforbundet læser Regionens oplæg som om, at trafikvækst i oplægget nærmest er indskrevet som en naturlov. I Cyklistforbundet mener vi, at myndighederne bør arbejde for at begrænse trafikvæksten og vores mobilitetsbehov bl.a. gennem regional planlægning. De politiske fremtidsplaner bør bidrage til at reducere transportbehovet i stedet for at imødekomme trafikkens (umættelige) behov for vækst og dermed nye milliardinvesteringer investeringer, som kun vil skabe yderligere trafik, forurening, uheld, pladsmangel - og fornyede behov for yderligere investeringer. Vi skal have skabt en bedre balance mellem motoriseret transport og det store potentiale af transport og anden aktivitet, der kunne klares bæredygtigt sundt, hvis vi som samfund og region tog egne målsætninger og visioner lidt mere alvorligt i planproces og dagligdag. Klar til cykeldialog? Cyklistforbundet indgår gerne i konkrete dialoger og arbejdsgrupper om, hvordan vi kan skabe rammerne for at Nordjylland og bliver en bæredygtig region også på transportområdet. Venlig hilsen Cyklistforbundet, Aalborg-afdelingen.

24 Regionernes høringssystem Side 22 af 232 Afsender: Rådet for Bæredygtig Trafik RBT er meget tilfreds med den planlagte elektrificering af jernbanen til såvel Frederikshavn som Hirtshals. Vi ser gerne at også Skagensbanen elektrificeres som en del af et sammenhængende regionalt jernbanenet. RBT ønsker at havnene sikres forbindelse til banenettet for at sikre en miljøvenlig godstransport, hvor store dele af lastbiltrafikken kan overføres til jernbanen. RBT finder at ITS vil kunne afhjælpe mange trængselsproblemer på vejene, også til nytte for busdriften. Med de vedtagne udbygninger af jernbanenettet med Togfonden og Timemodelen, vil megen trafik fremover nemt kunne omlægges fra vej til bane, såvel gods som personer. Der er således heller ikke det store behov for at udbygge vejforbindelserne i Jyllandskorridoren (E 45) ligesom en Hærvejsmotorvej er helt overflødig. Alene Hærvejsmotorvejen som vil være miljøødelæggende for store dele af Jylland skønnes at ville koste 20 milliarder kr. Hvis dertil lægges den ekstra motorvejsforbindelse over Egholm, kommer alene disse 2 projekter op til en pris omkring de 27 milliarder, det samme som Togfonden koster til gavn og nytte for hele landet. Havne: RBT finder det vigtigt, at der er gode jernbanetilslutninger til havnene for at kunne overflytte godstransport fra vej til bane. Det gælder ikke bare for de eksisterende tilslutninger til Aalborg, Hirtshals og Skagen, men også en fastholdelse af jernbanetilslutning i Frederikshavn, og på sigt en jernbaneforbindelse til Hanstholm havn. ITS RBT finder, at et Trafikstyringssystem i Limfjordstunnelen vil kunne afhjælpe langt den største del af trængslen ved at justere hastigheden til den optimal i forhold til antallet af biler. Region Nordjylland vurderer at udvikling af både bane- og vejinfrastrukturen er nødvendig for at sikre vækst og udvikling. Konkrete projektideer, der er indkommet i høringsfasen gøres tilgængelige som inspiration for politikere med flere via en hvidbog. Giver ikke anledning til ændringer i REVUS.

Udkast til hvidbog med høringssvar

Udkast til hvidbog med høringssvar Indkomne høringssvar til Regional Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2018 Udkast til hvidbog med høringssvar PUBLIKATIONENS TITEL Udkast til hvidbog med høringssvar Udgivet af Regional Udvikling Region

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne Transportministeriet Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland 30. april 2009 I Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

4. Drøftelse af initiativer på workshoppen 23. februar. Der blev på workshoppen genereret 28 projektideer, som blev samlet i 12 hovedgrupper.

4. Drøftelse af initiativer på workshoppen 23. februar. Der blev på workshoppen genereret 28 projektideer, som blev samlet i 12 hovedgrupper. 21. maj 2014 Bilag 6.2 Mobilitetsprojekter Referat af møde vedr. den nordjyske mobilitetsstrategi 12. maj 2015. Deltagere Christian Bjerg, Aalborg Kommune - chb-teknik@aalborg.dk 9931 2105 Christian Roslev,

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

Etablering af ny midtjysk motorvej

Etablering af ny midtjysk motorvej Notat: Etablering af ny midtjysk motorvej Aftale om En grøn transportpolitik I januar 2009 blev der indgået en aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden

Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden Greve Kommune 20. maj 2008 Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden Nærværende høringssvar behandles i Greve Byråd den 27. maj 2008. Der tages derfor forbehold for denne

Læs mere

Transportaftalen lægger overordnet op til

Transportaftalen lægger overordnet op til Transportaftalen: En grøn transportpolitik Trafikkonference, Kollektiv Trafik Forum, 30. april 2009 ved kontorchef Tine Lund Jensen Transportaftalen lægger overordnet op til Mindre CO 2 Grønnere biltrafik

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Godkendelse af høringssvar fra Aalborg Kommune til NT's Mobilitetsplan

Godkendelse af høringssvar fra Aalborg Kommune til NT's Mobilitetsplan Punkt 4. Godkendelse af høringssvar fra Aalborg Kommune til NT's Mobilitetsplan 2017-2020 2017-019031 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender høringssvar til

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Mobilitetsstrategi 2013-2025. mod en bæredygtig kommune UDKAST

Mobilitetsstrategi 2013-2025. mod en bæredygtig kommune UDKAST Mobilitetsstrategi 2013-2025 mod en bæredygtig kommune UDKAST Mobilitet handler om mennesker med mere... Forord Aalborg kommunes Trafik- og Miljøhandlingsplaner har i en årrække været med til at sætte

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING FORORD Med kommunalreformen fik regionerne en helt ny rolle som formidler af samarbejde mellem de forskellige regionale og lokale parter i forhold til at

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Fremkommelighed i Region Nordjylland

Fremkommelighed i Region Nordjylland INFRASTUKTUR Fremkommelighed i Region Nordjylland Formål Formålet med projektet er at skabe et beslutningsgrundlag med konkrete anbefalinger til politiske beslutninger af indsatser for forbedring af fremkommeligheden

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Togfonden DK, svar på idéfase-høringer Omsorg Aarhus Kommunes svar til Banedanmark om idefasehøringer for elektrificering,

Læs mere

Debat Værktøjer oplæg til debat - Svend Tøfting, Region Nordjylland

Debat Værktøjer oplæg til debat - Svend Tøfting, Region Nordjylland DANMARKS STØRSTE DORTE STIGAARD, REGION NORDJYLLAND DANMARKS STØRSTE FREMKOMMELIGHEDSUNDERSØGELSE Baggrunden for projektet det overordnede Koncept Svend Tøfting, Region Nordjylland. Spørgeskema undersøgelsen

Læs mere

Oversigt over status på infrastrukturprojekter

Oversigt over status på infrastrukturprojekter Oversigt over status på infrastrukturprojekter Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har i august 2014 opdateret Status på Infrastruktur i Region Midtjylland fra december 2012. Rapporten fra

Læs mere

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen.

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen. Udkast DEPARTEMENTET Dato 15. marts 2010 Linjeføringsscreening for en ny midtjysk motorvejskorridor Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 12. maj 2016 Kl. 12.00 13.00 Mødelokale 142 Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Deltagere Rikke B. Gundersen Frederikshavn

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger.

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger. Trafikpolitik 2016 Skanderborg Kommune er en bosætningskommune i vækst med mange unge familier og meget pendling ind og ud af kommunen. Kommunens indbyggere bor i fire centerbyer og en hovedby samt i en

Læs mere

Mobilitetsråd i Syddanmark

Mobilitetsråd i Syddanmark Område: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Ebbe Jensen/Ulrich Jensen Afdeling: Regionssekretariatet E-mail: Journal nr.: 08/7009 Telefon: Dato: 7. maj 2008 Notat Mobilitetsråd i Syddanmark 1. Baggrund

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION. Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune

BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION. Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune BUSINESS REGION AARHUS DANMARKS VÆKSTCENTER NUMMER 2 ET POLITISK INTERESSEFÆLLESSKAB:

Læs mere

Indstilling. Høring om statens trafikplan for jernbanen, Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4.

Indstilling. Høring om statens trafikplan for jernbanen, Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. juli 2008 Århus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Trafikstyrelsen har sendt Trafikplan for jernbanen 2008-2018 til høring

Læs mere

Sammendrag fra høringsmøder

Sammendrag fra høringsmøder Sammendrag fra høringsmøder om forslag til Regional Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2018 Sammendrag fra høringsmøder PUBLIKATIONENS TITEL Sammendrag fra høringsmøder Udgivet af Regional Udvikling Region

Læs mere

FREMTIDEN KØRER PÅ SKINNER

FREMTIDEN KØRER PÅ SKINNER I Nordjylland vil vi sammen med staten realisere en vision om ét sammenhængende togsystem i hele regionen en vision der understøtter Timemodellen (1 times transporttid mellem byerne Aalborg, Århus, Odense

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Transport i den nye Region Nordjylland. Kontorchef Jes Vestergaard

Transport i den nye Region Nordjylland. Kontorchef Jes Vestergaard Transport i den nye Region Nordjylland Kontorchef Jes Vestergaard Regionens opgaver Sundhedsområdet Regional udvikling Social- og skoleområdet Regionens opgaver Regionsrådet skal være dynamo for den regionale

Læs mere

Trafik - altid en grøn vej. Politik

Trafik - altid en grøn vej. Politik Trafik - altid en grøn vej Politik Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde, i skole, på indkøb,

Læs mere

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Danmarks overordnede infrastruktur 2012 Side 2 Danmarks overordnede infrastruktur 2020 Korridor B : Øresund-Femern Timemodellens

Læs mere

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 30-11-2012 Sag nr. 12/1766 Dokumentnr. 46640/12 Johan Nielsen Tel. 35298174 E-mail: Jon@regioner.dk

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 18 af 19 kommuner har svaret på KKRs henvendelse efter mødet den 12. juni 2014. Spørgsmålene

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7 Region Midtjylland Skitse til Den regionale Udviklingsplan Bilag til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007 Punkt nr. 7 FORELØBIG SKITSE TIL DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN FOR REGION MIDTJYLLAND 1 FORELØBIG

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Ejerstrategi for Nordjyske Jernbaner (Endelig udgave)

Ejerstrategi for Nordjyske Jernbaner (Endelig udgave) 1-23-0-32-09 29. oktober 2015/JOS Ejerstrategi for Nordjyske Jernbaner (Endelig udgave) Formålet med at lave en ejerstrategi for Nordjyske Jernbaner (NJBA) er at sikre, at NT s ejer interesser varetages

Læs mere

Indstilling. Trafikplan for den statslige jernbane. Høring. 1. Resume. Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 29.

Indstilling. Trafikplan for den statslige jernbane. Høring. 1. Resume. Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 29. Indstilling Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. november 2012 Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Trafikstyrelsen har fremsendt: Trafikplan for den statslige

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik. Aalborg trafikdage 25. august 2009

Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik. Aalborg trafikdage 25. august 2009 Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik Aalborg trafikdage 25. august 2009 Transportaftalen, januar 2009 - Principper for en grøn transportpolitik Transportens CO2-udledning

Læs mere

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk Regional Udvikling Direktør Lars Hansson Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa www.regionmidtjylland.dk Regional Udviklings opgaver Lovgivningsbestemt Regionsrådet: Regional udviklingsplan Uddannelse

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning Pressemødet kl. 16.00 Havreholm den 10. januar 2007 Infrastrukturkommissionen Det talte ord gælder Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Læs mere

Referat Tovholdergruppen for Infrastruktur

Referat Tovholdergruppen for Infrastruktur Referat Tovholdergruppen for Infrastruktur tirsdag den 3. februar 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg 03.02.15 1 Deltagere Morten Lemvigh Region Nordjylland Per Toppenberg Region Nordjylland Jørgen Basballe

Læs mere

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 30. september 2015 Høringssvar til forslag til Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Stationer og byudvikling langs jernbanerne i Himmerland og Vendsyssel. Lektor Niels Melchior Jensen Aalborg Universitet

Stationer og byudvikling langs jernbanerne i Himmerland og Vendsyssel. Lektor Niels Melchior Jensen Aalborg Universitet Konference 15. december Stationer og byudvikling langs jernbanerne i Himmerland og Vendsyssel Lektor Niels Melchior Jensen Aalborg Universitet melchior@plan.aau.dk 1 16-12- Stationer og byudvikling langs

Læs mere

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog Dobbelt op i 2030 Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog 1 Ove Dahl Kristensen, Trafikteknik Dobbelt op i 2030 (på 20 år) Bredt

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

INFRASTUKTUR. Tovholdergruppemøde. Infrastruktur. Business Region North Denmark. Den 13. marts Niels Bohrs Vej, Aalborg Øst.

INFRASTUKTUR. Tovholdergruppemøde. Infrastruktur. Business Region North Denmark. Den 13. marts Niels Bohrs Vej, Aalborg Øst. Tovholdergruppemøde Infrastruktur Business Region North Denmark Den 13. marts 2015. Niels Bohrs Vej, 30. 9220 Aalborg Øst. Deltagere Morten Lemvigh Region Nordjylland Per Toppenberg Region Nordjylland

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik Letbane i Aalborg en vision for udvikling af den kollektive trafik Den kollektive trafik er i fokus. Blandt årsagerne er den stigende trængsel, klimadebatten og behovet for at fastholde byernes tilgængelighed

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-05-2008 Dato: 07-04-2008 Sag nr.: KB 122 Sagsbehandler: Ingibjörg Huld Halldórsdóttir Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN 1 2 Dette hæfte er udarbejdet af: Den Fælleskommunale Projektgruppe vedr. Fremtidens Cykeltrafik i Frederikssundfingeren FOTO OG LAYOUT: NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl. v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune

TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl. v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune 1 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl Disposition Baggrund Screeningsanalysen

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur

Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur Dato: 3. november 2014 Brevid: 2424525 Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur Formål Formålet med dette debatoplæg er, at region, kommuner og uddannelsesinstitutioner på baggrund af et fælles billede

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland En fælles vision fra kommunerne og Region Sjælland Et samlet syn

Læs mere

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring September 2015 Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Udgivet af Banedanmark Grafisk tilrettelæggelse: Karen Krarup

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Aalborg i bevægelse Mobilitet i Aalborg 2040

Aalborg i bevægelse Mobilitet i Aalborg 2040 Aalborg i bevægelse Mobilitet i Aalborg 2040 Mette Skamris Aalborg Kommune Vejforum 2016 Mobilitetsstrategi vedtaget i 2013 - også en del af Hovedstrukturen Fysisk Vision 2025 Mobilitetsplan 2040 Mobilitetsstrategien

Læs mere